RU_200511_05

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RU_200511_05"

Bản ghi

1 äçàéä èêéêéää ÄåéëÄ Ç ó å ÇÄòÄ ÅÖáéèÄëçéëíú? (6:1 14) ÑÊËÏ å Í ÓÌË Î ÉÓapple ÂÒÔÂ Ì Ï Ì ëëóìâ Ë Ì Â ËÏÒfl Ì ÓappleÛ ë Ï appleëèòíû, ËÏÂÌËÚ Ï ÔÂapple ÂÌÒÚ Û Â- Ó Ì appleó, Í ÍÓÚÓapple Ï ÔappleËıÓ ËÚ ÓÏ àáapple ËÎfl! (6:1). äúó-úó ÒÍ Á Î: Ö ËÌÒÚ ÂÌÌÓÂ Û ÂÊË Â ÓÚ ÅÓ ë ÏÓÏ ÅÓ Â. óâîó ÂÍ, ÍÓÚÓapple È ÌÂ Ì - ıó ËÚ Û ÂÊË ÅÓ Â, Ì ËÏÂÂÚ Ì ÒÚÓfl ÂÈ Â- ÁÓÔ ÒÌÓÒÚË, Í ÍË ÏÂapple Á ËÚ ÓÌ ÌË Ôapple - ÔappleËÌËÏ Î. ÑÓ ÒËı ÔÓapple ÄÏÓÒ, ÅÓÊËÈ ÔappleÓappleÓÍ, ÓÒÛÊ Î appleâıë Ì appleó àáapple ËÎfl. ä Í ÂÚıÓÁ ÂÚÌ È àó ÌÌ äappleâòúëúâî, ÓÌ ÓÚÍapple ÚÓ Ó ËÌflÎ Ëı appleâıâ Ë ÔappleËÁ Î Í ÔÓÍ flìë. íâôâapple, Î Â 6, Ò Ó ÔappleÓÔÓ Â ÓÌ Ì ˆÂÎË ÂÚ Ì Ò ÏÓÛ ÂappleÂÌÌÓÒÚ Ë Ò ÏÓ Ó ÓÎ ÒÚ Ó Î ÂÈ. ÉÎ Ì fl Ï ÒÎ, ÍÓÚÓappleÛ ÄÏÓÒ Û ÂÚ apple Á Ë- Ú Ò ÓÂÈ ÔappleÓÔÓ Â Ë, apple ÊÂÌ ÒÚËı 1: ÉÓapple ÂÒÔÂ Ì Ï Ì ëëóìâ. Ä Á ÚÂÏ Ó Îfl- ÂÚ ( ËÁÎÓÊÂÌËË ëè): à Ï, ÍÚÓ Û ÒÚ ÛÂÚ ÒÂ- fl ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË Ì Óapple ë Ï appleëèòíóè. Ç, ËÏÂÌËÚ Â ÔappleÂ Ó ËÚÂÎË Î ÂÌÒÚ Û Â Ó Ì - appleó! ÑÓÏ àáapple ËÎfl ÔappleËıÓ ËÚ Í Ï Á ÒÓ ÂÚÓÏ! ÄÏÓÒ ÓÚÓ ËÚÒfl Û appleëú ÔÓ Ëı ÎÓÊÌÓÏÛ Û ÒÚ- Û ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË. àı ÛıÓ Ì fl ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ - Î Ì ÚÓÏ, fiï ÓÌË ÛÏ ÎË. èóïìëúâ, ÚÓ, ËÁÛ fl ÍÌË Û ÄÏÓÒ, Ï Ì ÔappleÓÒÚÓ ËÁÛ ÂÏ ËÒ- ÚÓappleË. ÖÒÎË Ï Û ÂÏ ÚÓÎ ÍÓ ËÁÛ Ú ËÒÚÓappleË ÂÒÍËÈ ÔÂappleËÓ, ÍÓÚÓapple È Î Ì ÔËÒ Ì ÍÌË, Ï ËÁ Πfiï ËÁ ÔÓÒΠÌÂÈ Ï ÎÓ ˆÂÌÌÓ- Ó. Ç ÍÌË Â ÄÏÓÒ Ì Ï ÌÛÊÌÓ Û Ë ÂÚ, ÚÓ ÒÎÛ ËÎÓÒ Ò àáapple ËÎÂÏ, ÚÓ ÅÓ Ó ÓappleËÎ ËÏ Ó Ëı ÒËÚÛ ˆËË, Í Í éì apple ÓÚ Î Ò ÌËÏË Ë Í Í Ú ÍÌË ÒÓÓÚÌÓÒËÚÒfl Ò Ì ËÏ appleâïâìâï Ë ÎË ÌÓ Ò Ì ÏË. Çéèêéë ÅÖáéèÄëçéëíà É Â Ó appleâú ÂÚ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ? äóìâ ÌÓ ÊÂ, Ì ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ïappleëòúâ, ÌÓ Ì Í ÍÓÈ ÓÒÌÓ Â? ç ÎÓ Î Ì ÔËÒ ÌÓ Ì ÚË ÌÓÏ ÚÓÌÂ. ÄÏÓÒ ÓÚappleˈ ÂÚ Ù ÍÚ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË àáapple ËÎfl. àı Û ÒÚ Ó ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË ÓÒÌÓ ÎÓÒ Ì Ëı ÛÍappleÂÔÎÂÌËflı, ÓÒÚËÊÂÌËflı Ë ÔÓÎËÚË ÂÒÍËı, ÓÂÌÌ ı Ë ÍÓÌÓÏË ÂÒÍËı ÛÒÔÂı ı. óû ÒÚ Ûfl Ò fl Á Ë fiìì ÏË, ÓÌË ÊËÎË ÂÒÔ ÌÓ Ì ëëóìâ. äéåì ÄÑêÖëéÇÄçé èêöñìèêöüñöçàö? äó Ó Ôapple ÛÔappleÂÊ Î ÄÏÓÒ, Ò ÂappleÌÓ ˆ appleòú- Ó, ÊÌÓ ËÎË Ó Òapple ÁÛ? óúó ÓÌ ËÏÂÎ Ë Û, ÛÔÓÏËÌ fl ëëóì Ë ë Ï appleë? á ÂÒ ÒÚ fiú Ó- ÔappleÓÒ ÚÓÎÍÓ ÌËfl. ëëóì Ó Ì ËÁ Óapple ÊÌÓÏ ˆ appleòú Â, Ì ÍÓÚÓapple ı Î ÔÓÒÚappleÓÂÌ àâappleûò ÎËÏ. Öfi Ì Á ÌË ÒÚÓ ÛÔÓÚapple ÎflÂÚÒfl ÏÂÒÚÓ àâappleû- Ò ÎËÏ Ë Â Ó ÓÍappleÂÒÚÌÓÒÚÂÈ, ÍÎ fl Ò ÓÍappleÛ- Ê Ë Óapple. èó ÂÏÛ ÄÏÓÒ ËÒÔÓÎ ÁÛÂÚ ÚÓ apple ÊÂÌË ÔappleËÏÂÌÂÌËË Í àáapple ËÎ? é ËÌ appleë ÌÚ ÓÚ ÂÚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Ò Ófi Ó ËÌÂÌË ÄÏÓÒ ÍÎ ÂÚ Ë ÊÌÓ ˆ appleòú Ó. éì ÓÒÚ ËÎ îâíó, Ò ÓÈ ÓÏ, ÍÓÚÓapple È Î Ê- ÌÓÏ ˆ appleòú Â, ÔappleË fiî ÇÂÙËÎ, ÚÓ Ò ÂappleÌÓÏ ˆ appleòú Â, Ë Ó ÎË Î appleâıë Ò ÂappleÌÓ Ó ˆ appleòú. à appleû appleâ ËÎ ÂÒÚË Í ÂÒÚ Â appleâò Ú Ò ÓÂÈ ÂÒÚË Ú ÍÊÂ Ë ÊÌÓ ˆ appleòú Ó? ÅÓΠÂappleÓflÚÌÓ ÚÓ, ÚÓ ÄÏÓÒ ÒÌ Î ÔÂappleÂ- Î Ò Ó ÂÒÚ ÛÒÚÌÓ, ÔÓÁÊÂ Ì ÔËÒ Î ÍÌË- Û. å ÒÎ, ÚÓ ÄÏÓÒ ÍÚÓ-ÚÓ ÒÓÔappleÓ ÓÊ Î, ÍÓ - ÚÓÚ ÔappleÓÔÓ Â Ó Î, Ë Á ÔËÒ Î Í Ê ÓÂ Â Ó ÒÎÓ Ó, Ë Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ Í ÓÍÓÌ ÌË Â Ó ÏËÒ- ÒËË ÍÌË ÛÊ ΠÓÚÓ, ËÏÂÂÚ Ôapple Ó Ì ÒÛ- ÂÒÚ Ó ÌËÂ. çó Ì Ò ÏÓÏ ÂΠÚÓ Ï ÎÓ ÂappleÓflÚÌÓ. ÅÓΠÎÓ Ë ÌÓ Ôapple ÔÓÎÓÊËÚ, ÚÓ, ÍÓ ÄÏÓÒ Á ÍÓÌ ËÎ ÔappleÓÔÓ Â Ó Ú Ë ÂappleÌÛÎÒfl Ó- ÏÓÈ, Ò ÂappleÌÓ ˆ appleòú Ó, ÅÓ ÂÎÂÎ ÂÏÛ Á ÔË- 1

2 Ò Ú ÚÓ, ÚÓ ÓÌ Ó ÓappleËÎ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÅÓ ÒÍ - Á Î: ûêìóâ ˆ appleòú Ó Ì ÏÂÌ ҠÂappleÌÓ Ó ÌÛÊ- ÂÚÒfl ÚÓÈ ÂÒÚË; ÔÓ ÚÓÏÛ Á ÔË Ë Ò ÓË ÔappleÓ- ÔÓ Â Ë Ë Ò ÂÎ È Ú Í, ÚÓ ÓÌË ÔÓÌflÎË, ÚÓ ÓÌË Ó apple ÂÌ Ú ÍÊÂ Ë Í ÌËÏ. Ç ÒÍ Á Ú Â fi Ó ÌÛ ÂappleÒË. äó appleâïâ- ÌË ÄÏÓÒ ÚÂappleÏËÌ ëëóì, ÔÓÏËÏÓ ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÌ ÓÁÌ Î àâappleûò ÎËÏ Ò Â Ó ÓÍappleÂÒÚÌÓÒÚflÏË, ÒÚ Î ÓÁÌ Ú ÂÒ ÅÓÊËÈ Ì appleó. àâappleûò ÎËÏ Î appleâ- ÎË ËÓÁÌ Ï ˆÂÌÚappleÓÏ, ëëóì ÒËÌÓÌËÏÓÏ ÚÓ- Ó ˆÂÌÚapple. ùúó Ôapple ÒÚ ÎflÂÚÒfl Ì ËÎÛ ËÏ ÚÓÎ- ÍÓ ÌËÂÏ. çó ÔappleÓ ÎÂÏ ÛÒÎÓÊÌflÂÚÒfl ÒÎÂ Û ËÏË ÛÏfl Ùapple Á ÏË ÒÚËı 1, ÍÓ ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ ÓÌ ÔË ÂÚ Í ËÏÂÌËÚ Ï ÔÂapple ÂÌÒÚ Û Â Ó Ì appleó. óúó ÚÓ Á ÔÂapple ÂÌÒÚ Û ËÈ Ì appleó? ä Í ÏËÌËÏÛÏ, Ó ËÌ ÚÓapple Ó ÓappleËÚ: Ç ÚÓÏ ÏÂ- ÒÚ ÓÌ ÓÒÛÊ ÂÚ Ì ÚÓÎ ÍÓ Ò ÂappleÌÓ ˆ appleòú Ó àáapple ËÎ, ÌÓ ÍÎ ÂÚ Ú ÍÊ ÊÌÓ ˆ appleòú Ó Ë, ÓÁÏÓÊÌÓ, ÄÒÒËappleË. ëîó Ó ë Ï appleëèòí fl ÓÚ- ÌÓÒËÚ Ì Ò Í Ò ÂappleÌÓÏÛ ˆ appleòú Û. èâapple ÂÌÒÚ Û - ËÏ Ì appleó ÓÏ ÚÓ Ó appleâïâìë Î ÄÒÒËappleËfl. çâûêâîë ÓÌ ËÏÂÂÚ Ë Û Ò ÚappleË ˆ appleòú? ùúó Ì ËÒÍÎ ÂÌÓ; ÌÓ ÂÒÚ Ë ÓΠÔappleÓÒÚÓÂ Ó flò- ÌÂÌËÂ. ÇÒ ÎÛ Â ÔÓ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔappleË Â Ú Í Ò ÏÓÏÛ ÔappleÓÒÚÓÏÛ Ó flòìâìë. ÄÏÓÒ ÏÓ Ó apple Ú Òfl Í Ó ÌÓÈ Ë ÚÓÈ Ê appleûôôâ, ÚÓÎ ÍÓ ÂÚ apple Ïfl apple ÁÌ ÏË ÒÔÓÒÓ ÏË. ÉÓapple ÂÒÔ - Ì Ï Ì ëëóìâ Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ Û ÒÚ ÛÂÚ Ò fl ÂÁÓ- Ô ÒÌÓÒÚË ë Ï appleëë. Ç Ò ËÚ ÂÚ Ò fl ÔÂapple ÂÌ- ÒÚ Û ËÏ Ì appleó ÓÏ Ë ËÏÂÌËÚ ÏË. ùúó ÂÚ appleâ apple ÁÌ ı ÓÔËÒ ÌËfl Ó ÌÓÈ Ë ÚÓÈ Ê appleûôô Î ÂÈ. Ç Î Â 4 ÄÏÓÒ Ó apple ÎÒfl Í Ó Ú Ï, ËÁ- ÎÓ ÌÌ Ï ÊÂÌ ËÌ Ï, Ì Á fl Ëı ÚÂÎˈ ÏË. á ÂÒ Ê ÓÌ Ó ÎË ÂÚ Ì Î ÒÚ Û Ëı ÏÛÊ ËÌ. ëîó ÔÂapple ÂÌÒÚ Û ËÈ Ì appleó Û flá - ÚÒfl Ò 6:7. éì Ó ÓappleËÚ: Ç ıóúëúâ Ú ÔÂapple- ÏË? Ç ÔÓÎÛ ËÚ ÚÓÚ ÔappleËÓappleËÚÂÚ, ÍÓ ÔÓÈ- fiúâ ÔÎÂÌ. Ç ıóúëúâ Ú ÔÂapple ÂÌÒÚ Û ËÏ Ì appleó ÓÏ Ú Í Ò Û Â ÛÚ ÔÂapple ÏË. Ç ÓÁ Î - ËÚ ÔÛÚ ËÁ Ì ÌËÂ! Ñ Î ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ: èappleóè ËÚ ä ÎÌÂ Ë ÔÓÒÏÓÚappleËÚÂ, ÓÚÚÛ ÔÂappleÂÈ ËÚ ÖÏ Ù ÂÎËÍËÈ Ë ÒÔÛÒÚËÚÂÒ ÉÂÙ ÙËÎËÒÚËÏÒÍËÈ (6:2). ÇÒ ÚappleË ÚËı ÓappleÓ ÎË ÍÓ -ÚÓ ËÁ ÂÒÚÌ ÏË Ë ÏÓ Û ÂÒÚ ÂÌÌ ÏË, ÌÓ Î fl ÒÎ ÓÚÓ Î ÓÚ ÌËı. ÅÓ Ò Âapple ÌÛÎ Ëı Ò ÒÓÚ Ë ÎË ËÎ ÒËÎ. Ç êëï. 13:1 ÒÍ Á ÌÓ, ÚÓ ÌÂÚ Î ÒÚË Ì ÓÚ ÅÓ. á ÂÒ Ú Ï ÒÎ ËÎÎ ÒÚappleËappleÛÂÚÒfl. ùúë ÚappleË ÓappleÓ ÎË Ó ÂÌ ÒËÎ Ì ÏË, ÌÓ ÅÓ apple ÁappleÛ ËÎ Ëı Á Ëı Ì ÂÒÚË ÓÒÚ. ä ÎÌÂ, ÓappleÓ Äapple ÏÂ, ËÎË ëëappleëë, 738. Ó Ì.. ÓÍÓÌ ÚÂÎ ÌÓ ÔÓÍÓappleËÎÒfl íë Î ÚÔ Î Ò - appleû ßßß Ë Â Ó ÒÒËappleËÈÒÍÓÈ appleïëë. äó -ÚÓ ÚÓÚ ÓappleÓ ÏÓ ÛÒÚÓflÚ ÔÓ Ì ÚËÒÍÓÏ Ê ÏÓ Û Â- ÒÚ ÂÌÌ ı ÒÒËappleËȈÂ. íâôâapple Ê Πfl appleïëfl Î ÒÓÒÚÓflÌËË ÔappleËÈÚË Ë Ó Î ÂÚ ËÏ. íë Î ÚÔ Î Ò apple ÁflÎ Â Ó Ì ÓΠÂÏ ÂappleÂÁ ÔflÚ- Ì ˆ Ú ÎÂÚ ÔÓÒΠÚÓ Ó, Í Í ÄÏÓÒ ÔappleÓËÁÌfiÒ ÚË ÒÎÓ. ÖÏ Ù,  fi Ó ËÌ ÓappleÓ ÂappleıÌÂÈ ëëappleëë, ÚÓ- Ê ÔappleË fiî ÛÔ ÓÍ. éì ÔappleÂÍapple ÚËÎ Ò Ófi ÒÛ Â- ÒÚ Ó ÌË 720. Ó Ì.., ÂappleÂÁ ÚappleË ˆ Ú - ÚappleË ˆ Ú ÔflÚ ÎÂÚ ÔÓÒΠÔappleÓÔÓ Â Ë ÄÏÓÒ. Ö Ó Á ı ÚËÎ ë apple ÓÌ ßß, ÔappleË Â ËÈ ÚÓ appleâïfl Í Î ÒÚË ÄÒÒËappleËË. ç Ï ÓÎ Â ÁÌ ÍÓÏ ÉÂÙ, Ó ËÌ ËÁ ÔflÚË Î - Ì ı ÓappleÓ Ó îëîëòúëë. ëó Î ÒÌÓ 2 è apple. 26, ÌË, ÍÓ ÄÏÓÒ ÔappleÓÔÓ Â Ó Î ÚÛ ÂÒÚ, ˆ apple ÊÌÓ Ó ˆ appleòú éáëfl ÛÊÂ Ó Î ÂÎ ÉÂÙÓÏ Ë apple ÁappleÛ ËÎ Â Ó ÒÚÂÌ. çó ÉÂÙ ÓÌ Û ÂappleÊË Î Ì ÓÎ- Ó. ïóúfl ÓappleÓ ÒÏÓ ËÁ ÂÊ Ú Î ÒÚË ÊÌÓ Ó ˆ appleòú, ÂappleÂÁ ÍÓappleÓÚÍÓ appleâïfl Â Ó Á ı ÚËÎ Ö ËÔÂÚ. èappleó ÎÓ Â fi ÒÓ ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ Ó appleâïâìë, Ë ÒÒËappleËȈ ÔÓÎÌÓÒÚ apple ÁappleÛ ËÎË Â Ó. Ç ÌË ÉÓÎË Ù ÉÂÙ Î ÏÓ Û ÂÒÚ ÂÌÌ Ï ÓappleÓ ÓÏ Ò ÒËÎ ÌÓÈ appleïëâè, ÌÓ Òfi apple ÌÓ Ì ÛÒÚÓflÎ. ùúë ÓappleÓ ÒÎÛÊËÎË ÔappleËÏÂappleÓÏ Îfl Ò Âapple- ÌÓ Ó ˆ appleòú àáapple ËÎ. ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ: çâ ÎÛ -  ÎË ÓÌË ÚËı ˆ appleòú? çâ Ó ËappleÌ ÎË Ôapple Â- Î Ëı Ôapple ÂÎÓ Ëı? (6:2). Ñ, ÚË ÓappleÓ ÎË ÒËÎ Ì àáapple ËÎfl. ÄÏÓÒ ÚËÏ Ó ÓappleËÚ: ëî ÎË? Ç ÛÏ ÂÚÂ, ÚÓ ÂÎËÍËÂ. Ç ÛÏ ÂÚÂ, ÚÓ ÔÂapple ÂÌÒÚ Û ËÈ Ì appleó. ÅÓ apple ÁappleÛ ËÎ appleû Ë ÂÎËÍË ÏÂÒÚ Á Ëı appleâıë. éì ÏÓÊÂÚ apple ÁappleÛ ËÚ Ë àáapple ËÎ. èéëåéíêàíö çä àï éåêäá Üàáçà Ñ Î ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ àáapple ËÎ ÓÚÓ Ë- ÂÚ ÂÌ Â ÒÚ Ëfl, ÌÓ ÂÎ fl ÚÓ, ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË- ÎËÊ ÂÚ Â Ó (6:3). éìë Ì ıóúâîë ÛÏ Ú Ó ÌfiÏ, ÌÓ ÚÂÏ Ò Ï Ï ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÎËÁËÎË Â Ó. éìë Ì ıóúâîë Ë ÂÚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ì appleó, Â Ó ÏÓapple Î - Ì È Ë ÛıÓ Ì È ÛÔ ÓÍ. éìë Ì ÊÂÎ ÎË ÛÏ Ú Ó applefl Û ÂÏ Ì ÍappleÛ ÂÌËfl, Ë ÚÓ ÌÂÊÂÎ ÌË ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÎËÁËÎÓ ÚÓÚ ÂÌ. ÇÓÚ Ú ÍÛ Ëı ÔÓ- ÁËˆË Ë Ó ÎË ÂÚ ÄÏÓÒ ÚÓÈ Î Â. Ç 6:4 6 ÓÔËÒ ÚÒfl Ó ÚÒÚ Ó, appleóòíó Ë ÍÓÏÙÓappleÚ, Í ÍÓÚÓapple Ï ÓÌË ÒÚappleÂÏËÎËÒ. ÇÓ ÒfiÏ ÔÂapple ËÒÎÂÌÌÓÏ Í Í Ú ÍÓ ÓÏ ÌÂÚ ÌË Â Ó ÔÎÓıÓ- Ó. èîóıëï ÚÓ ÒÚ ÎÓ ÚÓ, ÍÓ Î Ë ÒÚ ÎË ÊËÚ apple Ë ÒÂı ÚËı Û Ó ÓÎ ÒÚ ËÈ. éìë ÎË ÂÒÔÂ Ì Ë Ò ÏÓ Ó ÓÎ Ì. éìë Ó ÓappleËÎË: èó- ÒÏÓÚappleËÚÂ, Ì Ë appleïëë Ó ÂappleÊË Ú ÔÓ Â Û Á ÔÓ Â ÓÈ, ÍÓÌÓÏËÍ apple Á Ë ÂÚÒfl. ì Ì Ò ÂÒÚ Òfi, ÚÓ ÌÛÊÌÓ Îfl ÍÓÏÙÓappleÚ. çû apple Á  ÊËÁÌ Ì ÔappleÂÍapple ÒÌ? çó ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ: çâú. ÜËÁÌ Ì ÔappleÂÍapple ÒÌ. ÅÂ Ì ı ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓÔËapple Ú, ÓÚ Ëapple Ú Û ÌËı ÁÂÏÎ, Ë appleâı Ì Í Ê ÓÈ appleûíâ. ÜËÁÌ Ó Ò Ì ÔappleÂÍapple ÒÌ. ÄÏÓÒ apple Áapple Ê ÂÚÒfl ÌÂ Ì Ï ÛÔapplefiÍÓÏ - 2

3 appleâò Ëı Ó apple Á ÊËÁÌË: Ç, ÍÓÚÓapple  ÎÂÊËÚÂ Ì ÎÓÊ ı ËÁ ÒÎÓÌÓ ÓÈ ÍÓÒÚË Ë ÌÂÊËÚÂÒ Ì ÔÓÒÚÂ- Îflı Ëı (6:4). éì ÌÂ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ ÎÂÊ Ú Ì ÎÓÊ ı ËÁ ÒÎÓÌÓ ÓÈ ÍÓÒÚË ËÎË ÌÂÊËÚ Òfl Ì ÔÓÒÚÂÎflı appleâ ÌÓ. Ñ Î ÄÏÓÒ Ó ÎflÂÚ, ÚÓ ÓÌË Â flú ÎÛ Ëı Ó ÌÓ ËÁ ÒÚ Ë ÎÛ Ëı ÚÂÎ ˆÓ Ò ÚÛ ÌÓ Ó Ô ÒÚ Ë. çâú ÌË Â Ó ÔÎÓıÓ Ó Ë ÚÓÏ, ÚÓ ÂÒÚ apple ÌËÌÛ ËÎË ÏÓÎÓ- Û Ó fl ËÌÛ, ÌÓ ÚÓ ı apple ÍÚÂappleËÁÛÂÚ Ëı ÒÚËÎ ÊËÁÌË. éìë ÊËÎË appleóòíó Ë, ÍÓ ÓÎÊÌ ÎË Ô ÎËÚ Òfl. ë Ó Ó Ì Ï ÔÂappleÂ Ó ÓÏ 6:4 ÏÓÊÂÚ Ú Ú ÍÓÈ: Ç ÓÎÊÌ ÔÂappleÂÊË Ú Ó ÍÓÎËÍ ÊË ÓÚ Á ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ì appleó. Ä ÌÂ- ÊËÚÂÒ, ÍÓ Î Ë ÓÍappleÛ ÓÎÓ Ú. Ç ÎÂ- ÊËÚÂ Ì ÎÓÊ ı ËÁ ÒÎÓÌÓ ÓÈ ÍÓÒÚË, ÍÓ ÓÎÊ- Ì Ú Ó ÂÚ appleû Ë Ë ÒÚÓflÚ Ì ÍÓÎÂÌflı ÏÓÎËÚ Â. ì Ò Ó Ú fl ÔË. Ç Ê ÌÂ Ê fi- ÚÂ, ÔÓÍ ÊË ÓÚÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ apple ÒÚÂÚ, ÚÓ ËÁ ΠËÁ ÌÂ Ó ÓÎ Â ÔÓÎ Á. Ç ÏÓÊÂÚÂ Â Ó ÂÒÚ Â fi ÏÓÎÓ Ï Ë ÌÂÊÌ Ï. Ç ÊË fiúâ ÂÒ- Ô ÌÓ Ë appleóòíó Ë, ÚÓ appleâïfl Í Í appleâı Òfi Î - çûêìó ËÁÓ ÒÂı ÒËÎ ÒÚ apple Ú Òfl ÔÓÎ Ú Òfl Ì ÅÓÊ ÒËÎÛ, ÌÂ Ì Ò Ó ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÛ. Â Ë Î Â Û Ó ËÚ Ì appleó ÓÚ ÅÓ. àï ÒÎÂ Ó ÎÓ ÌÂ Ì ÒÎ Ê Ú Òfl Ò ÓËÏ Ó ÚÒÚ ÓÏ, Ú ÒÎÂÁ ı, appleû Ë Â Ë ÔÂÔÎÂ. Ç ÒÚËı 5 ÄÏÓÒ ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚ: èófiúâ ÔÓ Á Û- ÍË ÛÒÎÂÈ, ÛÏ fl, ÚÓ Î ÂÂÚ ÏÛÁ Í Î Ì Ï ÓappleÛ ËÂÏ, Í Í Ñ Ë. ü ÒÎ Î, Í Í ÌÂÍÓÚÓapple  ËÒÔÓÎ ÁÛ Ú ÚË ÒÚËıË Í ÂÒÚ Â ÓÍ Á - ÚÂÎ ÒÚ ÚÓ Ó, ÚÓ Ë apple Ú Ì ÏÛÁ Í Î Ì ı ËÌ- ÒÚappleÛÏÂÌÚ ı Ó appleâïfl ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl ÌÂÔapple ËÎ - ÌÓ. ëúëı Û ËÚ Ì ÚÓÏÛ. éì ÌËÍÓËÏ Ó apple ÁÓÏ Ì ÍappleËÚËÍÛÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÚËı ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚÓ Ó appleâïfl ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl. ÅÓΠÚÓ Ó, ÒÚËı Ê Ì ÛÔÓÏËÌ ÂÚ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ. ü ÔappleÓÚË Ë apple Ì ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ ı Ó appleâïfl Ó ÓÒÎÛÊÂÌËfl. èappleë ËÌ ÔappleÓÒÚ. ÇÒflÍÓÏÛ, ÍÚÓ Á ıó ÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÔË ÌËÌÓ, Óapple Ì, appleùû, ÛÔÓÏflÌÛÚ Â Á ÂÒ ÄÏÓÒÓÏ ÛÒÎË ÎË Ó Í ÍÓÈ appleû ÓÈ ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ, ÔappleË fiúòfl Í Í-ÚÓ Ó flòìflú fl ÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ ËÂ Í ÍÓ Ó ÚÓ ÌË ÎÓ ÛÔÓÏË- Ì ÌËfl Ó ÌfiÏ ÔappleË ÓÔËÒ ÌËË ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl çó ÓÏ á ÂÚÂ. ÅÂÒÔÓÎÂÁÌÓ ËÒÍ Ú çó ÓÏ á ÂÚ ÛÍ - Á ÌËfl Ì ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ Î ÌÓÈ ÏÛ- Á ÍË Ó appleâïfl Ó ÓÒÎÛÊÂÌËÈ. Ä ÓÚ ÇÂÚıÓÏ á ÂÚÂ Ó appleâïfl ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl ËÒÔÓÎ ÁÓ ÎËÒ ÒflÍË ÏÛÁ Í Î Ì Â ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ. èò. 150 Â- ÎËÚ ÔÓÍÎÓÌfl ËÏÒfl ÔÓ åóëòââ Û Á ÍÓÌÛ ÒÎ - 3 ËÚ ÅÓ Ì Ò ÓÁÏÓÊÌ ı ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ ı Ë ÔÂapple ËÒÎflÂÚ ÏÌÓ Ë ËÁ ËÁ ÂÒÚÌ ı ÚÓ appleâïfl ËÌ- ÒÚappleÛÏÂÌÚÓ. èappleë ÇÂÚıÓÏ á ÂÚ ÚÓ ÎÓ Ôapple - ËÎ ÌÓ Ë ÛÏÂÒÚÌÓ, ÌÓ ÚÓ-ÚÓ ÒÎÛ ËÎÓÒ. Ç ÌÓ- ÓÁ ÂÚÌÛ appleû ÔappleÓËÁÓ ÎË fl Ì Â ËÁÏÂÌÂÌËfl. àòúóappleëfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÚ, ÚÓ ıappleëòúë Ì Ì ËÒ- ÔÓÎ ÁÓ ÎË ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚ Î ÌÛ ÏÛÁ ÍÛ Ì Ó- ÓÒÎÛÊÂÌËflı Ó Ì Î VII ÂÍ. ùúó ÌÓ Ó Â- ÂÌË ÔappleÓËÁ ÂÎÓ apple Á ÂÎÂÌËÂ. Ñ, fl ÔappleÓÚË ËÌ- ÒÚappleÛÏÂÌÚ Î ÌÓÈ ÏÛÁ ÍË. éì Î Â ÂÌ ËÁ ÌÓ ÓÁ ÂÚÌÓ Ó ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl ÔÓ Á Ï ÒÎÛ Ò Â. í ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ, Û Ì Ò ÌÂÚ ÌÓ ÓÁ ÂÚÌÓ Ó ÚÓappleËÚÂÚ Îfl ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl ÒÂ Ó Ìfl ËÌÒÚappleÛÏÂÌ- Ú Î ÌÓÈ ÏÛÁ ÍË Ó appleâïfl Ó ÓÒÎÛÊÂÌËÈ. ÄÏÓÒ ÓÒÛÊ ÂÚ Ó apple Á ÊËÁÌË. ä appleúëì Ú - ÍÓ : Ç ÎflÂÚÂÒ Ì Ë Ì ı Ò ÍÓÍ -ÍÓÎÓÈ Ë Í appleúóùâî Ì ÏË ËÔÒ ÏË, ÒÎÛ ÂÚ ÒÚÂappleÂÓÏÛ- Á ÍÛ, ÍÓ Ì appleó ÓÍappleÛ Ò Â Â. Ç Ì Ô ÎËÚÂÒ. Ç Ï ıóappleó Ó Ë ÔÓÍÓÈÌÓ. Ç Ì Ë apple - ÂÚ ÌÓ Û ÏÂÎÓ Ë Ì Ò ÓÂÈ ËÚ appleâ. ùúó Òfi, ÚÓ Ò ÒÂÈ Ò ÓÎÌÛÂÚ? Ç ÒÚËı 6 ÓÌ ÌÂ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ ÔËÚ ËÌÓ ÔÎÓıÓ; ÓÌ Ê Ì ÓÒÛÊ ÂÚ, ÚÓ ÓÌË Ô Ú ËÌÓ ËÁ ÔÓÎÌ ı. ÇÒfi ÂÎÓ ÓÔflÚ Ê ËÁÎË- ÂÒÚ ı. éì Ó ÓappleËÚ: Ç Ú Í Ó Ú Ë Ï Ú Í Òfi ΠÍÓ ÓÒÚ fiúòfl! Ç Ê ËÌÓ Ô fiúâ ÏË. Ç Ï ÊÂ Ì Ó ÌÂ Ì ÒÎ Ê Ú Òfl ÚÓÈ appleóòíó Ë Ó ÓappleËÚ, ÚÓ Òfi ıóappleó Ó, Ô ÎËÚ Òfl. à ÎÂÂ: ÖÒÎË ıóúëúâ Ú ÔÂapple ÏË, Û ÂÚ ÔÂapple- ÏË. äó fl ÔÓ Î Ì appleó, ÍÓÚÓapple È ÓÔÛÒÚÓ- ËÚ Û ÒÚapple ÌÛ, ÔÂapple ÏË ÔÓÈ fiúâ ËÁ Ì - ÌËÂ. ÇÓÚ ÚÓ ÌÂ Û ÂÚ ÌÂÊËÚ Òfl Ë ÔËappleÓ- Ú. ãéüçéö ìèéçäçàö èappleó ÎÂÏ ÚÓÏ, ÚÓ Î Ë ÛÔÓ ÎË Ì Í ÍËÂ-ÚÓ Â Ë, Ì ÚÓ Ì ÓÎÊÌ ÎË ÛÔÓ Ú. éìë Û ÒÚ Ó ÎË Ò fl ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË, ÌÓ ÚÓ Û ÒÚ Ó ÎÓ ÎÓÊÌ Ï. Ç ÒÚËı 8 ÅÓ Á fl Îfl- ÂÚ: ÉÌÛ Ò ÒÓÍÓÏÂappleËÂÏ à ÍÓ Ë ÌÂÌ - ËÊÛ ÂappleÚÓ Ë Â Ó ; ëè ÚÓÚ ÒÚËı ÔÂapple  fiì Ú Í: ü ÌÂÌ ËÊÛ Òfi, ÂÏ Óapple ËÚÒfl à ÍÓ. ü ÌÂÌ ËÊÛ Â Ó ÍappleÂÔÓÒÚË. ÅÓ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ Ò ÒÚ ÓappleÓ Ë Òfi, ÚÓ ÌfiÏ, apple ÁappleÛ ËÚ Â Ó ÍappleÂÔÓÒÚË. íóî ÍÓ ÔÓ ÛÏ ÈÚÂ, ÚÓ éì ÒÍ Á Î: Ç Û ÒÚ- ÛÂÚ Ò fl ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ ÓappleÓ ÓÍappleÛÊfiÌ ÍappleÂÔÍÓÈ ÒÚÂÌÓÈ. ÇÒfi ıóappleó Ó ÛÍappleÂÔÎÂÌÓ, ÌÓ Û ÂappleÂÌÌÓÒÚ Ì ËÏÂÂÚ ÔÓ ÒÓ ÓÈ ÓÒÌÓ ÌËÈ. ü ÔappleË Û Ë apple ÁappleÛ Û ÓappleÓ. Ç Ï Ì ÒΠÛÂÚ Ú ÒÓÍÓÏÂappleÌ ÏË Ë Óapple ÏË. óâappleâá Ò ÍÌË Û ÄÏÓÒ appleâùappleâìóï ÔappleÓıÓ ËÚ

4 ÔappleËÁ : ü ËÁ apple Î Ò, ÚÂÔÂapple ËÁ ÂappleËÚ åâ- Ìfl. ùú ÚÂÏ apple Á Ë ÂÚÒfl Ë Î Â 6. àï ÌÛÊ- ÌÓ ÎÓ Û ÒÚ Ó Ú Ò Ó Á Ë fiììóòú Ì ÔÓ- ÚÓÏÛ, ÚÓ Ëı ÓappleÓ ıóappleó Ó ÛÍappleÂÔÎÂÌ, ËÎË ÔÓ- ÚÓÏÛ, ÚÓ Ëı ÂÎ ÎË ÛÒÔ ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ ÅÓ Î Ëı ÉÓÒÔÓ ÓÏ. ëúëıë 9 Ë 10 ÚappleÛ Ì Îfl ÔÓÌËÏ ÌËfl, Ë ÔÓ - ÚË Ò ËÒÒÎÂ Ó ÚÂÎË ÚÓÎÍÛ Ú Ëı ÔÓ-apple ÁÌÓÏÛ. Ç apple ÁÌ ı ÂappleÒËflı ÅË ÎËË ÚÓÊ ÓÚapple ÊÂÌ Ú ÔappleÓ ÎÂÏ Ò ÔÂappleÂ Ó ÓÏ. ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ: à Û ÂÚ: ÂÒÎË Í ÍÓÏ ÓÏ ÓÒÚ ÌÂÚÒfl ÂÒflÚ ÂÎÓ ÂÍ, ÚÓ ÛÏappleÛÚ Ë ÓÌË, Ë ÓÁ ÏfiÚ Ëı appleó ÒÚ ÂÌÌËÍ Ëı ËÎË ÒÊË ÚÂÎ, ÚÓ ÌÂÒÚË ÍÓÒÚË Ëı ËÁ ÓÏ, Ë ÒÍ ÊÂÚ Ì ıó- fl ÂÏÛÒfl ÔappleË ÓÏÂ: ÖÒÚ ÎË Â fi Û Ú fl ÍÚÓ? íóú ÓÚ ÂÚËÚ: çâú ÌËÍÓ Ó. à ÒÍ - ÊÂÚ ÚÓÚ: åóî Ë! à Ó ÌÂÎ Áfl ÛÔÓÏËÌ Ú ËÏfl ÉÓÒÔÓ. èappleâ ÒÚ ÎflÂÚÒfl, ÚÓ ÚË ÒÚËıË Ó ÓappleflÚ: 1 èappleë- fiú appleïëfl Ë ËÒÚapple ËÚ Ò. ÑÂÒflÚÂappleÓ ËÁ Ò ÒÔapplefl ÛÚÒfl Ó ÌÓÏ ÓÏÂ, ÒÂı ÓÒÚ Î Ì ı apple ÛÌË ÚÓÊËÚ. èóòîâ ÛıÓ appleïëë ÍÚÓ-ÌË Û ÒÓ- ÂapplefiÚ ÚÂÎ Ë ÓÒÍÛappleËÚ Ì ÌËı Î Ó ÓÌËfl. ëè Ó ÓappleËÚ ÔappleÂ Ú ÚÂÎÓ ÒÓÊÊÂÌË, ÌÓ ÚÓÚ ÔÂapple Ó, ÒÍÓapple ҠÓ, ÌÂÔapple ËÎ Ì È. ÅÓΠÂappleÓflÚÌÓ, ÚÓ Á ÂÒ Ó ÓappleËÚÒfl Ó ÓÒÍÛappleÂÌËË Î - Ó ÓÌËÈ Ì ÚÂÎ ı, Ë Ó ÚÂÎ appleâ ÌÂÏ àáapple ËΠ̠ÒÊË ÎËÒ. ëˆâì ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚÒfl: äó ÓÌ Á Ëapple ÂÚ ÚËı ÂÒflÚÂapple ı, ÚÓ ÓÍ Á ÂÚÒfl, ÚÓ Ó ËÌ ËÁ ÌËı  fi ÊË. éì apple ÓÒÚÌÓ ÓÒÍÎˈ ÂÚ: «é ËÌ ÊË», ÌÓ ÚÓÚ Ó ÓappleËÚ ÂÏÛ: «íë ». çâ Ó ÓappleË ÌË Â Ó, ÚÓ ÔappleË Î fiú ÌËÏ ÌË ÅÓ ÍÓ ÏÌÂ. éì ıóúâî Û ËÚ ÒÂı Ì Ò. ÖÒÎË éì ÔÓÈ- ÏfiÚ, ÚÓ Ó ËÌ ËÁ Ì Ò ÛˆÂÎÂÎ, ÚÓ ÔÓ ÎfiÚ ÓÈÒÍÓ Ó apple ÚÌÓ, ÚÓ Û ËÚ Ë ÏÂÌfl. ùúó, ÌÂÒÓÏÌÂÌ- ÌÓ, ÒÓ Î ÒÛÂÚÒfl Ò Ï ÒÎ Ó applefl Û ÂÏ ÔÓÎÌÓÏ ËÒÚapple ÎÂÌËË ÚËı Î ÂÈ. Ç ÒÚËı 11 Ï ÒÎ ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚÒfl: ÚÓ ÅÓÊ Â ÔÓ ÂÎÂÌËÂ. éì apple ÁappleÛ ËÚ ÓÎ ËÂ Ë Ï Î Â Ó- Ï. ÅÓÎ Ë ÓÏ éì apple ÒÍÓÎÂÚ Ì ÍÛÒÍË, Ï - ÎÂÌ ÍËÂ Ì ÍÛÒÓ ÍË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÄÏÓÒ Ó ÓappleËÚ, ÚÓ ÅÓ apple ÁappleÛ ËÚ Òfi ÓappleÓ Â, ÍÎ fl ÓÏ Ó Ú ı Ë Ê ÓÏ Â ÌflÍÓ. èóïìëúâ, Î Â 3 Ó ÓappleËÎÓÒ Ó ÎÂÚÌËı Ë ÁËÏÌËı ÓÏ ı? ùúó ÎÓ appleâïfl ËÁÓ ËÎËfl, Ë ÏÌÓ ËÂ Î Ë ÊË- 1 Ç NASB (çó ÓÈ ÄÏÂappleËÍ ÌÒÍÓÈ ëú Ì appleúìóè ÅË ÎËË) fiúòfl ÒÎÂ Û ËÈ ÔÂappleÂ Ó ÚÓ Ó ÓÚapple Í : Ë ÓÁ ÏfiÚ Ó ÌÓ Ó ËÁ ÌËı appleó ÒÚ ÂÌÌËÍ ËÎË ÏÓ- ËÎ ËÍ, ÚÓ ÌÂÒÚË ÍÓÒÚË Â Ó ËÁ ÓÏ, Ë ÒÍ - ÊÂÚ ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Ò ÏÓÈ ÎÛ ËÌ ÓÏ : «ÖÒÚ ÎË Â fi ÍÚÓ Ò ÚÓ ÓÈ?» à ÚÓÚ ÒÍ ÊÂÚ: «çëíó Ó». à ÚÓ ÓÌ ÓÚ ÂÚËÚ: «åóî Ë!à Ó ÌÂÎ Áfl ÛÔÓÏËÌ Ú ËÏÂÌË ÉÓÒ- ÔÓ». èappleëï. ÔÂappleÂ. ÎË Ó ÚÓ. ì ÌËı ÎË ÓÏ ÓappleÓ Â, Ì ë Ï - appleëèòíóè ÓappleÂ, Ë ÇÂÙËÎÂ,  fi ÎÂÚÌË ÍÓÚ- Ú ÊË Û ÓÁÂapple. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÅÓ ÚËÏ ıóúâî ÒÍ - Á Ú : ü apple ÁappleÛ Û Ë Î Ì Â Ë ÚÓappleÓÒÚÂÔÂÌ- Ì Â ÓÏ, Ë ÎÂÚÌËÂ Ë ÁËÏÌË ÓÏ, Ë ÓÎ ËÂ Ë Ï Î Â ÓÏ. Ç ÊÌÓ ÔÓÌËÏ Ú, ÚÓ Ëı ÓÚ ÂÚ ÅÓ Û Î ÂÁapple ÒÒÛ Ì Ï. çâapple ÁÛÏÌ Ï Ë ÂÁapple ÒÒÛ Ì Ï. ùúóú Ù ÍÚ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ Îfl Ì Ò ÓÎ Â ÒÏ Ò- Î, ÂÏ Î ÓÈ appleû ÓÈ Ù ÍÚ Î. ê Á  ÅÓ Ì ÂÎËÍÓ Û ÂÌ Í Ì Ï? Ä Í ÍÓ Ì ÓÚ ÂÚ ÅÓ- Û? ê ÁÛÏÌ È Ë apple ÒÒÛ ËÚÂÎ Ì È? ãó Ë Ì È? àı ÓÚ ÂÚ Ú ÍËÏ Ì Î. Ç ÒÚËı 12 ÅÓ Á fiú àáapple ËÎ appleëúóappleë ÂÒ- ÍË ÓÔappleÓÒ, ÍÓÚÓapple  ÛÍ Á Ú Ì Ëı ÌÂapple - ÁÛÏÌÛ appleâ ͈Ë. éì ÒÔapple Ë ÂÚ: ÅÂ Ú ÎË ÍÓÌË ÔÓ ÒÍ ÎÂ? ç ÒÍ Î ı ÏÓÊÌÓ ÒÚappleÂÚËÚ ÓappleÌ ı ÍÓÁÎÓ, ÌÓ Ì ÍÓÌÂÈ. éìë Â Ú ÔÓ Ïfl - ÍÓÈ ÁÂÏÎÂ, ÌËÁÛ, Ì apple ÌËÌÂ. éì Ú ÍÊ ÒÔapple Ë ÂÚ: åóêìó ÎË apple ÒÔ ıë- Ú Âfi [ÒÍ ÎÛ] ÓÎ ÏË? Ç ëè ÔÂapple  ÂÌÓ Ú Í ÊÂ. ùúó, ÔÓ- Ë ËÏÓÏÛ, Ò Ï È ÎÓ Ë Ì È ÔÂappleÂ- Ó. ÖÒÎË ÓÌ ÂappleÂÌ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Û Ë ÂÚ - ÒÛapple ÌÓÒÚ ÓÔappleÓÒ. çâíóúóapple  ÔÂappleÂ Ó Ï ÌË- ÔÛÎËappleÛ Ú ÓappleË ËÌ Î Ì Ï ÚÂÍÒÚÓÏ Ë ÔË ÛÚ: åóêìó ÎË apple ÒÔ ıë Ú ÏÓapple ÓÎ ÏË? ä ÍÓÈ ÔÂappleÂ Ó ÂappleÌ È? ü Ôapple ÔÓ ËÚ ÔÂapple È. Ç Î - ÓÏ ÒÎÛ Â ÓÔappleÓÒ ÒÛapple Ì È. çâapple ÁÛÏÌÓ Ô - Ú Ú Òfl apple ÒÔ ıë Ú ıóú ÒÍ ÎÛ, ıóú ÏÓappleÂ. ÄÏÓÒ Á fiú ÓÔappleÓÒ, ÍÓÚÓapple  ÔÓÍ Á Ú ÒÛapple - ÌÓÒÚ Ë ÂÁapple ÒÒÛ ÌÓÒÚ. éì Ó ÓappleËÚ: ÇÓÚ Ú Í Ò fl  fiúâ. Ç appleâ ͈Ëfl ÌÂapple ÁÛÏÌ. á ÚÂÏ ÄÏÓÒ Ó ÎflÂÚ: Ç ÏÂÊ Û ÚÂÏ ÒÛ Ôapple apple ÂÚ fl. ëû, ÚÓ ÂÒÚ Ôapple ÓÒÛ ËÂ, ÓÎ- ÊÂÌ Ú ÔappleÓÚË ÓÔÓÎÓÊÂÌ fl Û. çó ÌÂ Ú ÍËÏ Î Ëı ÒÛ. à Î Â: [Ç Ôapple apple ÂÚÂ] ÔÎÓ Ôapple ÓappleÂ. èîó Ôapple, ÚÓ ÂÒÚ Ôapple  - ÌÓÒÚË, ÓÎÊÂÌ Ú ÒÎ ÍËÏ, ÌÓ ÚË Î Ë Ò Â- Î ÎË Â Ó Óapple ÍËÏ. éìë ÌÂÌ Ë ÂÎË Ôapple  ÌÓÒÚ Ë ÒÔapple  ÎË ÓÒÚ. ëå Ë ëè Ú apple ÁÌ Â ÔÂappleÂ Ó ÒÚËı 13, ÒÏ ÒÎ ÍÓÚÓappleÓ Ó ÔappleË ÚÓÏ, ÔÓ ÒÛ ÂÒÚ Û, ÓÒÚ fiú- Òfl ÌÂËÁÏÂÌÌ Ï, ÌÓ ÓΠÛÍ Î Ì È ÔÂappleÂ Ó ëè, ÒÓıapple Ìfl ËÈ ÓappleË ËÌ Î ÌÛ Ó apple ÁÌÓÒÚ, ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ì Ï ÎÛ Â Ó ÛÚËÚ Ò ÁÌ ËÏÓÒÚ ÚÓ Ó ÒÚËı : Ç Ò ÒÚÎË ãó  appleâ Ë Ó- ÓappleËÚ Ò Â: «çâ ÔappleËÓ appleâîë ÎË Ï ä appleì ËÏ Ò Ó ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÒËÎÓÈ». éìë ı ÒÚ ÎËÒ ÚÂÏ, ÚÓ ÏÓ ÎË Ò ÂÎ Ú. èóòïóúappleëúâ Ì Ì Û ÂÎËÍÛ ÒËÎÛ Ë Ì Ë ÛÒÔÂıË. çâ Ï ÎË ÁflÎË ãó  apple? Óapple Ó ÒÔapple Ë ÎË ÓÌË. ãó  apple ÚÓ ÓappleÓ Á àóapple ÌÓÏ. ÇÒflÍËÈ apple Á, ÍÓ àóapple- Ì apple ÁÎË ÎÒfl, ëëappleëfl Á ı Ú Î ÌÂÍÓÚÓapple  ÓappleÓ Ì Â Ó ÓÒÚÓ ÌÓÈ ÒÚÓappleÓÌÂ. àáapple ËÎ ÒÚÓ ÓÁ apple Î Ëı Ó apple ÚÌÓ, Í Í ÚÓÎ ÍÓ Ó appleâíâ ÒÔ Î. éìë ÓÚ ËÎË ãó  apple, ÔÓÒÎÂ Â Ó Ó- 4

5 ÓappleËÎË: èóòïóúappleëúâ, Ì ÚÓ Ï ÒÔÓÒÓ Ì. ÄÏÓÒ ÛÔÓÏËÌ ÂÚ ãó  apple ËÁ-Á Î ÓÔ ÚÌÓ Ó ÁÌ ÂÌËfl ÚÓ Ó ÒÎÓ. Ç ëå ÒÚËı 13 Á Û ËÚ Ú Í: Ç, ÍÓÚÓapple  ÓÒıË ÂÚÂÒ ÌË ÚÓÊÌ ÏË Â- ÏË ãó  apple ÓÁÌ ÂÚ ÌË ÚÓ. ÄÏÓÒ Ó- ÓappleËÚ ËÏ: Ç ı ÎËÚÂÒ ÚÂÏ, ÚÓ ÁflÎË ÓappleÓ, Òfi ÁÌ ÂÌË ÚÓ Ó ÔappleËÓ appleâúâìëfl Â Ó Ì - Á ÌËË. Ç ÌË Â Ó Ì ÁflÎË. éìë Ú ÍÊÂ Ó ÓappleËÎË: çâ ÔappleËÓ appleâîë ÎË Ï ä appleì ËÏ Ò Ó ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÒËÎÓÈ? (6:13; ëè). ä appleì ËÏ ÓÁÌ - ÂÚ appleó ÒËÎ, ÏÓ Û ÂÒÚ. ÑÎfl àáapple ËÎfl appleó- ÒËÎ ÎË ÒËÏ ÓÎÓÏ ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÌË ÒÓ Âapple- ËÎË Ì ÚÓ ÂÎËÍÓÂ. ÄÏÓÒ ÔÓ ÚË ÒÏÂfiÚÒfl Ì ÌËÏË. Ñ ÒÎÓ ÏÂÒÚ ÓÁÌ Ú appleó ÌË Â- Ó. ÇÓÚ ÚÓ ÓÌË ÔappleËÓ appleâîë. ÅÓ ÒÚËı 14 ÓÚ-  ÂÚ ËÏ: ü ÓÁ Ë ÌÛ Ì appleó ÔappleÓÚË Ò, ÓÏ àáapple ËÎÂ, Ë Û ÛÚ ÚÂÒÌËÚ Ò ÓÚ ıó ÖÏ Ù Ó ÔÓÚÓÍ ÔÛÒÚ ÌÂ. Ç ó å çäòä ÅÖáéèÄëçéëíú? óúó ÔappleË fiú Ï Û ÒÚ Ó ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË? ç ÍÓ Ó ËÎË Ì ÚÓ ÛÔÓ ÂÚÂ? ÖÒÎË ËÏÂÂÚ ÏËapple, ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ Ë ÂÒÔ ÌÓÒÚ, Ì fiï Òfi ÚÓ ÓÒÌÓ ÌÓ? åìó ËÂ Î Ë ÛÔÓ Ú Ì ÚÓ, Ì ÚÓ Ì ÓÎÊÌ ÛÔÓ Ú. àìó Û ÒÚ Ó Û ÂappleÂÌÌÓÒÚË ÂappleÔ ÂÚÒfl Ë ÎÂÈÒÍÓÈ Ôapple ËÎ ÌÓÒÚË. å ÏÓÊÂÏ Ê ÓÈÚË Ó ÚÓ Ó, ÚÓ Ì ÌfiÏ ËÒÍ Ú ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ÔÓÌËÏ ÌËË ÒÂı ÚËı ËÒÚËÌ Ë Á Û Ë ÌËË Ì ËÁÛÒÚ ÏÌÓ Ó ËÒÎÂÌÌ ı Ù ÍÚÓ, Í Ò ËıÒfl èëò ÌËfl. ç Î Ó Í ÅÓ Û ÓÎÊÌ ÔÓ ÛÊ Ú Ì Ò Ú ÚÂÎ ÌÓ ËÒÔÓÎÌflÚ Òfi, Â Ó ıó ÂÚ ÅÓ. çó ÍÓ Ï Ò ÂÎ ÂÏ Òfi, ÚÓ Ì Ëı ÒËÎ ı, ÚÓ ÔÓÒΠÚÓ Ó Ï ÓÎÊÌ ÛÔÓ Ú Ì ÅÓ, ÌÂ Ì Ôapple ËÎ ÌÓÒÚ Ì Â Ó ÔÓÒÎÛ ÌËfl ËÎË ÎÛ ËÌÛ ÔÓÌËÏ ÌËfl. çûêìó ËÁÓ ÒÂı ÒËÎ ÒÚ apple Ú Òfl ÔÓÎ Ú Òfl Ì ÅÓÊ ÒËÎÛ, ÌÂ Ì Ò Ó ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÛ. ùúû Ï ÒÎ ÓÚÎË ÌÓ ËÎÎ ÒÚappleËappleÛÂÚ Íapple Â- ÌËÂ. óúó ÏÓÊÂÚ Ú ÓΠÔappleÂÍapple ÒÌ Ï, ÓΠÁÌ ËÏ Ï, ÓΠÊÌ Ï, ÂÏ Íapple ÂÌËÂ? èóí ÂÎÓ ÂÍ Ì ÍappleÂÒÚËÎÒfl Ó ïappleëòú, ÓÌ Ì ÏÓÊÂÚ Ú Ó ïappleëòúâ (êëï. 6:3); ÌÓ ÍÓ fl ÔappleËıÓÊÛ Í àëòûòû, ÏÂÌfl ÒÔ Ò ÂÚ éì, Ì ÙÓappleÏ Î Ì fl Ôapple ËÎ ÌÓÒÚ Íapple ÂÌËfl. éáì ÂÚ ÎË ÚÓ, ÚÓ Ó ËÚÒfl Î fl ÙÓappleÏ? çâú, Ì ÓÁÌ ÂÚ. ü ÓÎÊÂÌ ÚÓ ÌÓÒÚË ÔÓ ËÌÓ Ú Òfl ÒÂÏÛ, ÚÓ ÒÍ Á Î ÅÓ. é Ì ÍÓ ÂÎ fl Òfi ËÏÂÌÌÓ Ú Í, Í Í ÒÍ Á ÌÓ, fl Á Í çâïû, fl ÒˆÂÎÓ ÔÓÎ - Ò Ì çâ Ó, Ì Ö Ó ÒËÎÛ Ë Ì Ö Ó apple, ÌÂ Ì ÚÓÚ Ù ÍÚ, ÚÓ fl ÔÓÌflÎ, ÚÓ Íapple ÂÌË ÌÛÊÌÓ Îfl ÔappleÓ ÂÌËfl appleâıó, ÚÓ ÚÓ ÔÓ appleâ ÂÌËÂ Ë ÚÓ Â Ó ÌÛÊÌÓ ÒÓ Âapple Ú Ó ËÏfl éúˆ, ë Ì Ë ë flúó- Ó ÑÛı. ÇÒfi ÚÓ ÊÌÓ, ÌÓ ÒËÎ àëòûòâ. å ËÏÂÂÏ ÛÔÓ ÌËÂ, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ fl ÎflÂÏÒfl ÎÂÌ - ÏË ïappleëòú. Ç ÁÌ ÂÚÂ, ÚÓ ËÏÂÂÚ  ÌÛ ÊËÁÌ? 1 àì. 5:13 Ó ÓappleËÚ: ùúó Ì ÔËÒ Î fl Ï, ÂappleÛ - ËÏ Ó ËÏfl ë Ì ÅÓÊ Â Ó, ÁÌ ÎË, ÚÓ, ÂappleÓ ë Ì ÅÓÊ Â Ó, ËÏÂÂÚ ÊËÁÌ Â - ÌÛ. ëîâ Ó ÚÂÎ ÌÓ, ıappleëòúë ÌËÌ ÂÁÓÔ ÒÌÓ- ÒÚË Ì ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ ÔappleÂÁË ÂÌÚ Ë ÓÓappleÛÊfiÌÌ Â ÒËÎ Ì appleâïî Ú Ë ÓÚÓ ÓÚapple ÁËÚ Î Ó ÔÓÍÛ ÂÌËÂ Ì ÌÂ Ó ÒÓ ÒÚÓappleÓÌ appleû Ëı Ì appleó Ó, Ì ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ Û ÌÂ Ó ÓÏ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÌÓ- ÂÈ fl ÒË Ì ÎËÁ ˆËfl, Ë Ì ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ ÓÍÚÓapple ÒÍ Á Î, ÚÓ Â Ó ÒÂapple ˆÂ, Í Í Û ˆ ÚËÎÂÚÌ Ó. é appleâú ÈÚ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ÚÓÈ ËÒÚËÌÂ, ÚÓ Ó ïappleëòúâ, ÚÓ Û ÂappleÓ ÎË çâ Ó Ë ÚÓ ÓÁÁ ÎË Í çâïû Ó appleó ÌËË Ï Â ÌÓÈ ÊËÁ- ÌË ÒÂÈ Ò Ë Ì ÂÍË Â Ì Â. óúó Ê ÒÍ Á Ú Ì ÚÓ? ÖÒÎË ÅÓ Á Ì Ò, ÍÚÓ ÔappleÓÚË Ì Ò? íóú, äóúóapple È ë Ì ë ÓÂ- Ó Ì ÔÓ ËÎ, ÌÓ ÔappleÂ Î Ö Ó Á ÒÂı Ì Ò, Í Í Ò çëï Ì appleûâú Ì Ï Ë Ò Ó? äúó Û- ÂÚ Ó ËÌflÚ ËÁ apple ÌÌ ı ÅÓÊËËı? ÅÓ ÓÔapple ÂÚ Ëı. äúó ÓÒÛÊ ÂÚ? ïappleëòúóò àëòûò ÛÏÂapple, ÌÓ Ë ÓÒÍappleÂÒ. éì Ë Ó ÂÒÌÛ ÅÓ, éì Ë ıó Ú ÈÒÚ ÛÂÚ Á Ì Ò. äúó ÓÚ- ÎÛ ËÚ Ì Ò ÓÚ Î Ë ÅÓÊËÂÈ: ÒÍÓapple, ËÎË ÚÂÒÌÓÚ, ËÎË ÓÌÂÌËÂ, ËÎË ÓÎÓ, ËÎË Ì - ÓÚ, ËÎË ÓÔ ÒÌÓÒÚ, ËÎË ÏÂ, Í Í Ì ÔËÒ - ÌÓ: á íâ fl ÛÏÂapple Îfl Ú Ì Ò ÒflÍËÈ ÂÌ, Ò ËÚ Ú Ì Ò Á Ó Âˆ, Ó appleâ fiìì ı Ì Á ÍÎ - ÌËÂ? çó Òfi ÚÓ ÔappleÂÓ ÓΠÂÏ ÒËÎÓÈ ÇÓÁ- Î Ë Â Ó Ì Ò. à Ó fl Û ÂappleÂÌ, ÚÓ ÌË ÒÏÂappleÚ, ÌË ÊËÁÌ, ÌË Ì ÂÎ, ÌË Ì Î, ÌË ÒËÎ, ÌË Ì ÒÚÓfl ÂÂ, ÌË Û Û ÂÂ, ÌË - ÒÓÚ, ÌË ÎÛ ËÌ, ÌË appleû fl Í Í fl Î ÒÚ Ì ÏÓÊÂÚ ÓÚÎÛ ËÚ Ì Ò ÓÚ Î Ë ÅÓÊËÂÈ Ó ïappleëòúâ àëòûòâ, ÉÓÒÔÓ Â Ì ÂÏ (êëï. 8:31 39). áääãûóöçàö íâ, ÍÚÓ ÛÔÓ ÂÚ Ì ÅÓ, ÏÓ ÛÚ Û ÒÚ Ó Ú Ò fl ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË. éìë ÏÓ ÛÚ apple Ó Ú Òfl ÊËÁÌË. éìë ÏÓ ÛÚ Ì ÓflÚ Òfl ÒÛ Ë Â ÌÓÒÚË. éìë ËÏÂ Ú ÏËapple, ÍÓÚÓapple È Â ÒflÍÓ Ó ÔÓÌË- Ï ÌËfl. å Ì ÂÂÏÒfl ÌÂ Ì ˆËÚ ÂÎË Ë ÍappleÂÔÓÒ- ÚË, ÂÌ Ë Ë Á ÓappleÓ Â. ëëî ÒÔ Ò Ú, ÒËÎ - Ú ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ëô ÒËÚÂΠàëòûòâ. ÖÒÎË Ì ÍappleÂÒÚËÎËÒ Ó ïappleëòú, fl ÛÏÓ- Îfl Ò Ò ÂÎ Ú ÚÓÚ. èóáì ÈÚ ÚÛ ÂÁÓ- Ô ÒÌÓÒÚ, ÍÓÚÓapple fl ÅÓ Â. ÜË ËÚÂ Ò ÏËappleÓÏ, ÍÓ- ÚÓapple È Â ÒflÍÓ Ó ÔÓÌËÏ ÌËfl. èappleëòîû È- ÚÂÒ Í ÒÎÓ Ï è Î : ÇÒÂ Ò Ì ÅÓÊËË ÔÓ Âapple ïappleëòú àëòûò ; ÒÂ, ïappleëòú ÍappleÂÒ- ÚË ËÂÒfl, ïappleëòú Ó ÎÂÍÎËÒ (É Î. 3:26, 27). ÖÒÎË Ï ÌÛÊÌÓ Ò ÂÎ Ú ÚÓÚ, Ò ÂÎ ÈÚ  Ó, ÔÓÚÓÏ ÊË ËÚ ÏËappleÂ Ë ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË ÒÂÈ Ò Ë Ó ÂÍ. 5

6 èéüëçàíöãúçõö áäåöíäà 6:1 éòûê ÂÚÒfl Ò ÏÓ Ó ÓÎ ÒÚ Ó. éìó ÔappleÓ- ÚË ÓÔÓÒÚ ÎflÂÚÒfl ÒÓ ÓÎÂÁÌÓ ÌË 6:6. ìôó- ÏËÌ ÌË ëëóì Ì ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ ÄÏÓÒ ÌÂÓÊË- ÌÌÓ ÍÎ ÂÚ Ò Ó ÔappleÓÔÓ Â Ì appleó àû ÂË. é Â Ë ÌÓ, ÚË ÒÎÓ ÎË Ì ÔËÒ Ì ÔÓÒΠÚÓ- Ó, Í Í ÎË ÔappleÓËÁÌÂÒÂÌ ÇÂÙËÎÂ, ÓÁÏÓÊ- ÌÓ, ÍÓ ÄÏÓÒ ÂappleÌÛÎÒfl ÓÏÓÈ. ùúóè ÂÒÚ ÓÌ ÏÓ Ôapple ÛÔappleÂÊ Ú Ò ÓÈ appleó ÌÓÈ ËÛ ÂÈÒÍËÈ Ì appleó fiï, ÓÁÏÓÊÌÓ, ÍappleÓÂÚÒfl ÒÏ ÒÎ ÛÔÓ- ÏËÌ ÌËfl Á ÂÒ ëëóì. é Ì ÍÓ ÎÛ Â ÔÓ ıó ËÚ ÓΠÔappleÓÒÚÓ Ôapple ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ëîó ÓÏ ëëóì Ì Á Ú ÂÒ ÅÓÊËÈ Ì appleó. ÑÊÓÌ ïâèâò Ò Ë- Ú ÂÚ, ÚÓ ÄÏÓÒ ÍÎ ËÎ àû  ÚÛ ÔappleÓÔÓ Â, ÍÓÚÓappleÛ ÓÌ ÓÁ  ΠÇÂÙËÎÂ, Í Í Ë ÚÓ, ÍÓ ÓÒÛÊ Î Ëı Î Â 2. êó ÂappleÚ óëòıóî Ï ÛÏ ÂÚ, ÚÓ ëëóì ÔappleÓÒÚÓ ÓÁÌ ÂÚ Ì appleó ÅÓ- Ê Â Ó Á ÂÚ, Û ÚÓ àáapple ËÎ ËÎË àû Âfl. ÖÒ- ÎË Î 4 ÔÓÒ fl ÂÌ ÔappleÂÊ Â ÒÂ Ó Ó Ú Ï ÊÂÌ ËÌ Ï, ÚÓ Î 6 appleâòó Ì ËÏÂÌËÚ Ï ÏÛÊ ËÌ Ï. èâapple ÂÌÒÚ Û ËÈ Ì appleó Ú Í ÓÌË ÒÏÓÚappleÂÎË Ì ÒÓ ÒÚ ÂÌÌ È Ì appleó. ùúë ÒÎÓ- Ì ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÄÒÒËappleËË, ıóúfl ÓÎÊÂÌ Á ÏÂ- ÚËÚ, ÚÓ ÑÊÓÌ ïâèâò ÛÏ ÂÚ, ÚÓ ÓÌË Í Í apple Á ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÄÒÒËappleËË. ÖÒÚ ÒÛ ÂÒÚ ÂÌÌ fl apple Á- Ìˈ ÏÂÊ Û ÚÂÏ, ÚÓ ÚË Î Ë Ò ËÚ ÎË Ò fl ËÏÂÌËÚ ÏË Ë ÔappleËÌ ÎÂÊ ËÏË Í ÔÂapple ÂÌÒÚ Û- ÂÏÛ Ì appleó Û, Ë Ú Í Ì Á ÂÏÓÈ ÔappleË ËΠË- ÂÈ, ÍÓÚÓappleÛ ÄÏÓÒ ÓÔapple ÂÎflÂÚ ËÏ 6:7. 6:2 ä ÎÌ ΠÌÂÍÓ ÓÎ ËÏ ÓappleÓ ÓÏ Äapple ÏÂ, ÌÓ ÓÚÔ Î ÓÚ ÒÎ. íë Î ÚÔ Î Ò apple apple ÁappleÛ ËÎ Â Ó 738. Ó Ì.., ÒÍÓapple ÔÓÒΠÂÒÚË ÄÏÓÒ. íó Ê ÏÓÊÌÓ ÒÍ Á Ú Ë Ó ÖÏ ÙÂ. ë apple- ÓÌ apple ÁappleÛ ËÎ Â Ó 720. Ó Ì.. ÉÂÙ, Ó ËÌ ËÁ ÔflÚË ÓÎ Ëı ÙËÎËÒÚËÏÒÍËı ÓappleÓ Ó, ÛÊ ÔÂapple fiî Í éáëë, ÌÓ Â fi ÒÛ ÂÒÚ Ó Î. éì ÓÚÔ Î ÓÚ ÒÎ Ë ÔÓÁÊ Πapple ÁappleÛ ÂÌ ÒÒËappleËȈ ÏË. 6:3 ã Ë ÔappleË ÎËÊ ÎË ÂÌ ÉÓÒÔÓ ÂÌ, Ì ÊÂÎ fl ÛÏ Ú Ó ÌfiÏ Ë Ó Ò ÓËı appleâı ı. 6:4 6 ùúë ÒÚËıË ÓÔËÒ Ú ÔÓÚ Í ÌËÂ Ò ÓËÏ ÔappleËıÓÚflÏ. Ç ÛÔÓÏflÌÛÚ ı ÂÈÒÚ Ëflı Í Í Ú ÍÓ ı ÌÂÚ ÌË Â Ó Ôapple ÓÒÛ ËÚÂÎ ÌÓ Ó. ÄÏÓÒ Ì ÓÒÛÊ ÂÚ ÛÔÓÚapple ÎÂÌË ÔË Û ÏÓÎÓ ÓÈ - apple ÌËÌ ËÎË Ó Î ÌË ÎÓÊÂÏ ËÁ ÒÎÓÌÓ ÓÈ ÍÓ- ÒÚË. éì Ì ÓÒÛÊ ÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÏÛÁ Í Î - Ì ı ËÌÒÚappleÛÏÂÌÚÓ Ó appleâïfl ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl Ë Ì ÍappleËÚËÍÛÂÚ Ñ Ë. ëï ÒÎ ÚÓ Ó ÓÚapple Í ÚÓÏ, ÚÓ ÓÌË ÔËappleÓ ÎË, ÚÓ appleâïfl Í Í Ì appleó Ì ıó- ËÎÒfl ÛÊ ÒÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. èappleó ÎÂÏ Î Ì ÍÓÔËÚÂÎ ÒÚ Â Ë ÌÂ Î Ó appleìóòúë. 6:9, 10 ëêë ÚÂÎË, ÂappleÓflÚÌÓ, Ì Á ÌË- Ï ÎËÒ ÒÓÊÊÂÌËÂÏ ÚÂÎ, Í Í ÒÍ Á ÌÓ ëè, ÍÛappleËÎË Î Ó ÓÌËfl ÓÍappleÛ ÚÂÎ Ë Ì ÌËı. ëï ÒÎ ÚËı ÒÎÓ ÚÓÏ, ÚÓ ÔÓÒΠapple ÁappleÛ ÂÌËfl ÒflÍËÈ, ÍÚÓ ÓÒÚ ÌÂÚÒfl ÊË, Ì Á ıó ÂÚ ÔappleË ÎÂÍ Ú Í ÒÂ-  ÌËÏ ÌË ÅÓ. 6:12 ÄÏÓÒ ÓÁ apple ÂÚÒfl Í Ò ÓËÏ Ë Í- ÚË ÂÒÍËÏ ÓÔappleÓÒ Ï. ÇÚÓappleÓÈ ÓÔappleÓÒ ÚappleÛ ÌÓ ÔÂapple ÂÒÚË. ÅÛÍ Î ÌÓ ÓÌ ÓÎÊÂÌ Á Û Ú Ú Í: åóêìó ÎË apple ÒÔ ıë Ú Ó ÌËÏ ÓÎÓÏ? éú ÂÚ Ì Ú ÍÓÈ ÓÔappleÓÒ Ñ, ÌÓ Ò ÓÔappleÓÒ ÄÏÓÒ Ôapple ÔÓÎ Ú ÓÚappleˈ ÚÂÎ Ì È ÓÚ ÂÚ. êûíó Ó - ÒÚ Ó Îfl ÔÂappleÂ Ó ËÍ Ôapple ΠÂÚ apple Á ÂÎËÚ Ó- ÒÂÏÌ ˆ Ú ÒÓ Î ÒÌ ı ÛÍ ÔÓÒΠÌÂ Ó appleâ - Ì appleâèòíó Ó ÒÎÓ ÓÔappleÓÒÂ Ë Ò ËÚ Ú Â Ó Ó ÏÌÓÊÂÒÚ ÂÌÌÓÏ ËÒÎÂ, Ë ÚÓ ÚÓÚ ÓÚapple ÓÍ Û- ÂÚ Á Û Ú Ú Í: åóêìó ÎË apple ÒÔ ıë Ú ÏÓapple ÓÎ ÏË? é Ì ÍÓ Ä. ê. ï Î ÒÚ ÔÓflÒÌflÂÚ: åìó- Ë ÔappleËÌËÏ Ú ÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ıóúfl appleâ ÌË ÂappleÒËË Ì ÔÓ ÂappleÊË Ú Â Ó. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ëå Ë ëè ÔappleËÌflÎË Ò Ï È ÔappleÓÒÚÓÈ ÔÓ ıó. 6:13 ãó-ñâ apple Ë ä appleì ËÏ (ÒÏ. ëè), ÌÂ- ÓÎ Ë ÓappleÓ ÍË íapple ÌÒËÓapple ÌËË, ÂappleÓflÚÌÓ, ÎË ÓÚÌflÚ Û Äapple Ï, Á ı ÚË Â Ó Ëı. èappleë ËÌ Ëı ÛÔÓÏËÌ ÌËfl ÍappleÓÂÚÒfl ÁÌ ÂÌËË Ëı Ì - Á ÌËÈ. Ç ÚÓ appleâïfl Í Í àáapple ËÎ ı ÒÚ Î ÚÂÏ, ÚÓ ÁflÎ Ëı, Ì Á ÌËfl Ó ÓappleflÚ Ó ÚÓÏ, ÚÓ ÓÌË Ì ÁflÎË ÌË Â Ó. 1992, 2006 àëíàçä ëöééñçü ÔÂappleÂÔ ÚÍ ÓÒÔapple ÂÚÒfl 6

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

untitled

untitled åëapple ADSL êâ ÂÌËfl ÔÓ ÏÂ Ë Îfl ADSL...Ï ÍÒËÏ Î Ì È Ë Ô ÁÓÌ, ıóappleó  ÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î- ÛÏ, Í ÂÒÚ ÂÌÌ Â ÛıÔappleÓ Ó Ì Â ÏÂ Ì Â ÎËÌËË... ADSL ñâìúapple Î Ì È ÓÙËÒ (ATC) ëôâˆë Î Ì Â ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË B ÒÓÍ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

devireg 13x BG

devireg 13x BG àìòú Û͈Ëfl Á ÏÓÌÚ Ê devireg 130, 131 Ë 132 ë Ê ÌËÂ: 1. è ËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÛÌ͈ËË 2. àìòú Û͈ËË Á ÏÓÌÚ Ê a. åóìú Ê Ì ÒÂÌÁÓ Ì devireg 130 Ë 132. b. åflòúó Á ÏÓÌÚ Ê Ì devireg 130, 131 Ë 132. c. ëıâïë Ì Ò Á ÌÂ

Chi tiết hơn

Зеленый чай противостоит старению

Зеленый чай противостоит старению Ӏ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ПРОТИВОСТОИТ СТАРЕНИЮ í ÂÓappleËfl Ó Á ËÏÓÒ fláë Ò Ó Ó Ì ı apple ËÍ ÎÓ Ë ÔappleÓˆÂÒ- Ò ÒÚ appleâìëfl, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ fl ÓÍÚÓappleÓÏ êâ ÂÍÍÓÈ ÉÂapple Ï Ì Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Óapple

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав èappleâëïû ÂÒÚ....8.....8....8 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MB) Технические данные автоматических минивыключателей (MB) Ток КЗ для автоматических минивыключателей (MB) Миниатюрные автоматы

Chi tiết hơn

01a16 RU2015:01a16_ ING

01a16 RU2015:01a16_ ING äóìòúappleûíˆëfl ë ÏÓ Ò Ò Ë ÏÓÌÓ ÎÓ Ì Â ˆÂÌÚappleÓ ÂÊÌ Â Ì ÒÓÒ ÒÓ ÒÚappleÓÂÌÌ Ï ÊÂÍÚÓappleÓÏ. : Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-: Версия с корпусом насоса и соединительной

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi Ü¹Å Ö ÍÒ Ú Ö Ø ÙØ Ë Ò ÄÙÑ ÒÝ Ä Ò Å Ø ¹ÁÒ Ó Ë Ñ ØÖ ¾ Å Ö ½¾ Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ü Ñ Ò ÙÖ ¾ ÙÖ Ù ØÖ Ø ÓÙÑ ÒØ ÁÒØ Ö Ø Ä Â Ù Ã Ò ÓÙÖÓÙ Ø ÙÒ ¹Ø Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙ ÙÖ ÓÙ ÙÜ ÓÙ ÙÖ ÓÓÔ Ö Ø µ ÓÙ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ô Ø Ù Ò Ö N

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi Ì ÓÖ Ø Ý ÃÌÀ Ý Ò Ñ Ø Ñ Ø Ñ ØÓ Ö ÚÖ ¾¼½ ËÁ½½ ¼ Ð ¾ ËÁ½½ ½ ÃÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÙÖ Ñ Ø Ö Ð Ø Ö ÒÒ Ô ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÓÙÖ ºØ ÓÔ Ý º Ø º»ËÁ½½ ¼» о ÑÒ Ö ÚÒ Ò Æ Ø Ò ÑØÐ ÑÓ ÐÐ Ö Ú Ú Ö Ð Ý Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÙÔÔ ÓÚ Ø ÐÐ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

UKRAINNAFPaper3

UKRAINNAFPaper3 NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 1998 UKRAINIAN PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Chi tiết hơn

QUG-Rus

QUG-Rus Wireless Music System wacs700 èappleó ÚËÚÂ ÒÌ Î! êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ÒÚappleÓÏÛ Ì ÎÛ apple ÓÚ A B èó ÍÎ ÂÌËÂ/Ì ÒÚappleÓÈÍ ç ÒÎ Ê ÂÌËÂ All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi ÊÁÎ Ë ½ Ì ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ØØ Ô ÖØ f Ø ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ I C ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ô Ö º a Ø ÓÒØ ÙÜ Ö Ð Ø ÒØ Iº Ä Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ f ÒØÖ a Ø Ø Ð ÕÙÓØ ÒØ f(a) a Ú = a+ ÕÙÓØ ÒØ ³ Ö

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½ ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÜ Ö ØÖ Ø Ð Ñ ¹ ÑÓ Ö Ú Ú º ÁÐ ÙØ Ù ÚÓ Ö ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ³ ÒØÖ ¹ ÓÖØ µ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ö ÓÒÒ Ú Ð Ð Ú Ö Ð ÓÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ ÕÙ ØØ ÙÒ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

1844_11_A4

1844_11_A4 ENVIRONMENTAL ENGINEERING DESIGNING CONSULTING èêéöäíàêéçäçàö äéçëìãúíäñàà êäáêäåéíää íöïçàóöëäàï ëêöñëíç éïêäçõ éäêìüäûôöâ ëêöñõ EKOSYSTEM EKOSYSTEM EKOSYSTEM èêéöäíàêéçäçàö DESIGNING EKOSYSTEM - ÚÓ ÍÓÎÎÂÍÚË

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi Ì Ë ËÔ Å Ø ½» Ù Ø ½µ Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ù Ø Ð Ù Ø Ò Ø ÓÒ ÍÒ Ù Ø Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò N Ú Ö Rº ÍÒ Ù Ø ÒÓÑÑ ÔÖ Ö Ò u ÓÙ v ÓÙ w ÔÐÙØØ ÕÙ f ÓÙ gº Ü ÑÔÐ Ä Ù Ø u Ò Ô Ö u(n) = n 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ n N ÔÖ Ò ÔÓÙÖ Ú Ð ÙÖ u(0) = 0 2

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ë

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â ë САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè 421281 íì 4212-028-42334258-04 éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ëäèîàê-22 åèë" ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌ Îfl ÌÂÔappleÂapple ÌÓ

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn