(Microsoft Word - Nhi?t-ph\342n-mu?i)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(Microsoft Word - Nhi?t-ph\342n-mu?i)"

Bản ghi

1 A LÍ THUYẾT I/ Khái niệm - Bản chấ của phản ứng: - Khái niệm: Phản ứng nhiệ phân là phản ứng phân huỷ các hợp chấ hoá học dưới ác dụng của nhiệ độ. - Bản chấ: Phân cắ các liên kế kém bền rong phân ử hợp chấ vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệ độ. (1) Phản ứng nhiệ phân có hể huộc phản ứng oxi hoá - khử hoặc không: VD: 2KClO 3 2KCl + 3O 2 : Thuộc phản ứng oxi hoá - khử. CaCO 3 CaO + CO 2 : Không huộc phản ứng oxi hoá - khử. (2) Phản ứng điện phân nóng chẩy không huộc phản ứng nhiệ phân vì nó phân huỷ dưới ác dụng của dòng điện mộ chiều. II/ Các rường hợp nhiệ phân: 1/ Nhiệ phân hiđroxi: * NX: Các bazơ không an đều bị phân huỷ ở cao: PƯ: 2M(OH) n M 2 O n + nh 2 O. (Với M khác Li; Na; K; Ca; Ba) + Phản ứng nhiệ phân Fe(OH) 2 có mặ không khí: 4Fe(OH) 2 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O + Với AgOH và Hg(OH) 2 : Không ồn ại ở nhiệ độ hường. 2AgOH Ag 2 O + H 2 O Hg(OH) 2 HgO + H 2 O Ở nhiệ độ cao hì Ag 2 O và HgO iếp ục bị phân huỷ: 2Ag 2 O 2HgO 2/ Nhiệ phân muối: 4Ag + O 2 2Hg + O 2 a/ Nhiệ phân muối amoni (NH 4 + ): * NX: - Tấ cả các muối amoni đều kém bền nhiệ và bị phân huỷ khi nung nóng. - Nguyên nhân: Do cấu rúc của ion NH 4 + không bền. - Sản phẩm của phản ứng nhiệ phân phụ huộc vào bản chấ của anion gốc axi rong muối (có hay không có ính oxi hoá). * TH 1 : Nếu anion gốc axi rong muối không có ính oxi hoá (VD: X - ; PO 4 3- ; CO ) PƯ: (NH 4 ) n A nnh 3 + H n A : Không huộc phản ứng oxi hoá khử. VD: NH 4 Cl (rắn) NH 3 (k) + HCl (k) * TH 2 : Nếu anion gốc axi rong muối có ính oxi hoá (VD: NO - 3 ; NO - 2 ; Cr 2 O ) hì sản phẩm của phản ứng không phải là NH 3 và axi ương ứng: (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 1

2 VD: NH 4 NO 3 NH 4 NO 2 N 2 O + 2H 2 O (Nếu nung ở > 5 C có hể cho N 2 và H 2 O) N 2 + 2H 2 O (NH 4 ) 2 Cr 2 O 4 Cr 2 O 3 + N 2 + 4H 2 O b/ Nhiệ phân muỗi nira (NO - 3 ): * NX: - Tấ cả các muối nira đều dễ bị nhiệ phân. - Nguyên nhân: Do cấu rúc của ion NO 3 - kém bền với nhiệ. - Sản phẩm của quá rình nhiệ phân phụ huộc vào khả năng hoạ động của kim loại có rong muối. Có 3 rường hợp: TH 1 : TH 2 TH 3 K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H 2 Cu Hg Ag P Au Muối sunfi + O 2 Oxi + NO 2 + O 2 Kim loại + NO 2 + O 2 VD: 2NaNO 3 2Cu(NO 3 ) 2 2AgNO 3 2NaNO 2 + O 2 2CuO + 4NO 2 + O 2 2Ag + 2NO 2 + O 2 + Ba(NO 3 ) 2 huộc TH 2 + Tấ cả các phản ứng nhiệ phân muỗi nira đều huộc phản ứng oxi hoá - khử. + Khi nhiệ phân NH 4 NO 3 NH 4 NO 3 N 2 O + 2H 2 O + Khi nhiệ phân muối Fe(NO 3 ) 2 rong môi rường không có không khí: Có phản ứng: 2Fe(NO 3 ) 2 2FeO + 4NO 2 + O 2 (1) 4FeO + O 2 2Fe 2 O 3 (2) Nếu phản ứng hoàn oàn hì chấ rắn rong bình sau phản ứng là Fe 2 O 3. c/ Nhiệ phân muối hiđrocacbona và muối cacbona: * Nhiệ phân muối hiđrocacbona (HCO 3 - ) : * NX: Tấ cả các muối hiđrocacbona đều kém bền nhiệ và bị phân huỷ khi đun nóng. PƯ: 2M(HCO 3 ) n M 2 (CO 3 ) n + nco 2 + nh 2 O VD: 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O * Nhiệ phân muối cacbona (CO 2-3 ): * NX: Các muối cacbona không an (rừ muối amoni) đều bị phân huỷ bởi nhiệ. PƯ: M 2 (CO 3 ) n VD: CaCO 3 M 2 O n + CO 2 CaO + CO 2 - Các phản ứng nhiệ phân muối cacbona và hiđrocacbona đều không huộc phản ứng oxi hoá - khử. (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 2

3 - Phản ứng nhiệ phân muối FeCO 3 rong không khí có pư: FeCO 3 FeO + CO 2 4FeO + O 2 2Fe 2 O 3 d/ Nhiệ phân muối chứa oxi của clo: * NX: Tấ cả các muối chứa oxi của clo đều kém bền với nhiệ, dễ bị phân huỷ khi nung nóng và phản ứng phân huỷ đều huộc phản ứng oxi hoá - khử. VD 1 : 2NaClO 2NaCl + O 2 (huộc phản ứng oxi hoá nội phân ử). VD 2 : Phản ứng nhiệ phân muối KClO 3 xảy ra heo 2 hướng. 4KClO 3 2KClO 3 4 C KCl + 3KClO 4 (1) (Phản ứng ự oxi hoá - khử). 2KCl + 3O 2 (2) (phản ứng oxi hoá nội phân ử). > 6 C xmno : 2 VD 3 : 2CaOCl 2 2CaCl 2 + O 2 e/ Nhiệ phân muối sunfa (SO 2-4 ): * NX: - Nhìn chung các muối sunfa đều khó bị phân huỷ bởi nhiệ so với các muối khác - Nguyên nhân: Do liên kế rong ion SO 4 2- bền: - Phản ứng: + Các muối sunfa của các kim loại ừ: Li đến Ba (Li; K; Ba; Ca; Na) rấ khó bị nhiệ phân. Ở nhiệ độ cao nó chuyển ừ rạng hái rắn sang rạng hái lỏng). + Các muối sunfa của các kim loại khác bị nhiệ phân ở nhiệ độ cao (>1 C). PƯ: 2M 2 (SO 4 ) n cao 2M 2 O n + 2nSO 2 + no 2 (huộc phản ứng oxi hoá nội phân ử). cao VD: 2MgSO 4 2MgO + 2SO 2 + O 2 f/ Nhiệ phân muối sunfi (SO 2-3 ): * NX: Các muối sunfi đều kém bền nhiệ, dễ bị phân huỷ khi nung nóng: PƯ: 4M 2 (SO 3 ) n g/ Nhiệ phân muối phopha (PO 4 3- ): 3M 2 (SO 4 ) n + M 2 S n (huộc phản ứng ự oxi hoá - khử). NX: Hầu như các muối phopha đều rấ bền với nhiệ và không bị nhiệ phân ở cao. B- BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN Câu 1: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbona của 2 kim loại hóa rị 2, hu được 6,8 gam chấ rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp hụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan hu được sau phản ứng là bao nhiêu? BTKL: RCO 3 RO + CO 2. Vậy: mco 2 = 6,6g nco 2 =,15 nco 2 =,15 k = noh - /nco 2 =,5 chỉ ạo muối NaHCO 3 :,15 (BTNTC) m = 12,6g nnaoh =,75 Câu 2: Đem nung nóng m gam Cu(NO 3 ) 2 mộ hời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân hấy khối lượng giảm,54 gam so với ban đầu. Khối lượng muối Cu(NO 3 ) 2 đã bị nhiệ phân là: (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 3

4 P: Cu(NO 3 ) 2 CuO + 2NO 2 +,5O 2 x 2x,5x Khối lượng giảm = m(no 2 + O 2 ) 46.2x + 32.,5x =,54 x =,5 mcu(no 3 ) 2 =,94g Câu 3: Khí oxi hu được khi nhiệ phân các chấ: H 2 O 2, KMnO 4, KClO 3, KNO 3. Khi nhiệ phân 1 gam mỗi chấ rên, hể ích khí oxi hu được ở điều kiện iêu chuẩn lớn nhấ là: HO 2 2:2,94 KMnO4:,63 Số mol KClO3 KClO3:,82 KNO3:,99 Câu 5: Đem nung 1,5 gam mộ muối cacbona mộ kim loại cho đến khối lượng không đổi, hu được 268,8 cm 3 khí cacbon đioxi (đkc). Xác định kim loại rên M2( CO3) n:1,5g, 12, 12 BTNTC: nm2( CO3) n = (2M + 6 n). = 1,5 M = 32,5 n M: Zn(65) CO2:,12 n n Câu 6: Mộ loại đá vôi chứa 8% CaCO 3, phần còn lại là ạp chấ rơ. Nung m gam đá mộ hời gian hu được chấ rắn nặng,78m gam. Hiệu suấ phân huỷ CaCO 3 bằng : m(g) đá sẽ có 8% CaCO 3 mcaco 3 =,8m(g) BTKL: mco 2 = m,78m =,22m nco 2 =,5m (mol) ncaco 3phân hủy =,5m mcaco 3phân hủy =,5m(g) H% = 62,5% Câu 7: Nhiệ phân hoàn oàn hỗn hợp 2 muối NH 4 HCO 3 ;(NH 4 ) 2 CO 3 hu được hỗn hợp khí và hơi rong đó CO 2 chiếm 3% về hể ích. Vậy ỉ lệ số mol NH 4 HCO 3 ;(NH 4 ) 2 CO 3 heo hứ ự là : Không mấ ính ổng quá của bài oán, a giả sử số mol NH 4 HCO 3 : 1(mol) ;(NH 4 ) 2 CO 3 : x (mol) P: NH 4 HCO 3 NH 3 + CO 2 + H 2 O (NH 4 ) 2 CO 3 2NH 3 + CO 2 + H 2 O x 2x x x NH3:1+ 2x Sau phản ứng CO2:1+ x % V( CO2) = 3% 1+ x= 3%.(3+ 4x) x=,5 Tỉ lệ: 2 : 1 HO 2 :1+ x Câu 8: Nhiệ phân hoàn oàn 5,24 gam hỗn hợp Cu(NO 3 ) 2 và Mg(NO 3 ) 2 đến khối lượng không đổi hì sau phản ứng phần chấ rắn giảm 3,24 gam. Thành phần % khối lượng mỗi muối rong hỗn hợp ban đầu lần lượ là: BTKL: m Rắn giảm = m(no 2 +O 2 ). Giả sử no 2 = x nno 2 = 4x 32.x x = 3,24 x =,15 Cu( NO3) 2: a 188a + 148b= 5,24 a=,2 71,76%/28,24% Mg( NO3) 2: b 2a+ 2b=,6( BTNT: N) b=,1 (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 4

5 Câu 9: Nung nóng hoàn oàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO 3 ; Cu(NO 3 ) 2. Hỗn hợp khí hoá ra được dẫn vào nước dư hì hấy có 1,12 lí khí (đkc) không bị hấp hụ (lượng O 2 hoà an không đáng kể). Khối lượng Cu(NO 3 ) 2 rong hỗn hợp ban đâu là: P: NaNO 3 NaNO 2 +,5O 2 x,5x Cu(NO 3 ) 2 CuO + 2NO 2 +,5O 2 y 2y,5y 2NO 2 +,5O 2 + H 2 O 2HNO 3 2y,5y Vậy:,5x =,5 x =,1 y = 18,8(g) Câu 1: Hỗn hợp A gồm các muối Cu(NO 3 ) 2, Fe(NO 3 ) 3, Mg(NO 3 ) 2 rong đó O chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 5 gam muối A, lọc kế ủa hu được đem nung đến khối lượng không đổi hu được m gam oxi. Tính m mo = 55,68%. 5 = 27,84g no = 1,74 BTNT O: nno 3 = 1,74:3 =,58 P: 2NO 3 - O NO 2 +,5O 2,58,29 Oxi = Kim loại + O 2- = (5 mno 3 ) + 16.,29 = 18,68g Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm KCl và KClO 3. Người a cho hêm 1 gam MnO 2 vào 39,4 gam hỗn hợp X hu được hỗn hợp Y. Nung Y ở nhiệ độ cao được chấ rắn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNO 3 lấy dư hu được 67,4 gam chấ rắn. Lấy 1/3 khí P sục vào dung dịch chứa,5 mol FeSO 4 và,3 mol H 2 SO 4 hu được dung dịch Q. Cho dung dịch Ba(OH) 2 lấy dư vào dung dịch Q hu được m gam kế ủa. Biế các phản ứng xảy ra hoàn oàn. Tính m + AgNO MnO 3 2:1g KCl: x Z Ran:67,4g 39,4g :,4( ) AgCl mol KClO 3: y FeSO4 :,5 + Ba( OH) 2 1gMnO 2 P + ddq : m( g) H2SO4:,3 74,5x+ 122,5y= 39, 4 x=, 2 Ta có: nkclo 3 =,2 no 2 (P) =,3 1/3P hì là:,1 (mol) x+ y=,4( BTNT: Cl) y=,2 P: 4FeSO 4 + 2H 2 SO 4 + O 2 2Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2H 2 O,4,1 Dư:,1 Fe( OH) 3:,4 m(g) kế ủa gồm Fe( OH) 2du:,1 m= 238,2g BaSO4:,8 Câu 13: Nung hỗn hợp gồm 15,8 gam KMnO 4 và 24,5 gam KClO 3 mộ hời gian hu được 36,3 gam hỗn hợp Y gồm 6 chấ. Cho Y ác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng lượng khí clo sinh ra hấp hụ vào 3 ml dung dịch NaOH 5M đun nóng hu được dung dịch Z. Cô cạn Z được chấ rắn khan (các phản ứng xảy ra hoàn oàn). Khối lượng chấ rắn hu được là bao nhiêu (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 5

6 + NaOH:1,5 NaCl Cl2 Z NaOHdu KMnO 4:,1 + HCl hhy:36,3g HO 2 KClO3:,2 ddt BTKL: m(kmno 4 +KClO 3 ) = my + mo 2 mo 2 = (15,8+24,5) 36,3 = 4 no 2 =,125 + K :,3 2+ ddt Mn :,1 a=,5. Nguyên ố O rong Y sẽ đi hế vào H 2 O Cl : a BTNT O: no(hh ban đầu) = no(o 2 mấ đi) + no(h 2 O) nh 2 O =,75 BTNT H: nhcl = 1,5 NaCl:1,2 BTNT Cl: ncl(hh đầu) + ncl(hcl) = ncl(cl 2 ) + ncl(t) ncl 2 =,6 m= 82,2g NaOHdu:,3 Câu 14: Cho,5 mol Mg và,2 mol Mg(NO 3 ) 2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệ độ cao đến phản ứng xảy ra hoàn oàn hu được hỗn hợp chấ rắn X. Hỗn hợp chấ rắn X ác dụng với với nhiều nhấ 5 ml dung dịch Fe(NO 3 ) 3 có nồng độ am. Tính giá rị a (Thầy Đỗ Ngọc Kiên ) Vicory loves preparaion Page 6

Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Chuyên đề 1. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT Câu 1: Đem đun nóng một lượng quặng hematit chứa Fe 2 O 3, có lẫn tạp chất trơ và cho luồng khí CO đi qua, thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn, đồng thời có hỗn

Chi tiết hơn

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU Câu 1(2,5 điểm) Hàn hành các phương rình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): Zn + H2SO4 ->? +? Fe + O2 ->?? +? -> Cu + H2O? +? -> NaOH + H2 KMnO4 ->? +? +? Câu 2(1,5 điểm)

Chi tiết hơn

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có

Chi tiết hơn

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8 Trường THCS Tân Bình Lớp... Họ và tên:... GỢI Ý ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: HÓA 8 Giáo viên nhóm hóa I. LÝ THUYẾT: 1. Chất: Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Vật thể là

Chi tiết hơn

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 sở GD & ĐT Hà Nội

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 sở GD & ĐT Hà Nội SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề hi có 5 rang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 219 Bài hi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 5 phú, không kể hời gian phá đề

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Thái Phiên - Hải Phòng - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Thái Phiên - Hải Phòng - Lần 1 SỞ GD&ĐT TỈNH HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN (Đề hi có 5 rang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 219 - LẦN 1 Bài hi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 5 phú, không kể hời gian

Chi tiết hơn

Thầy LÊ PHẠM THÀNH ( KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 2019 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đ

Thầy LÊ PHẠM THÀNH (  KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 2019 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đ KHÓA: TỔNG ÔN CẤP TỐC THPT QUỐC GIA 219 MÔN: HÓA HỌC Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ (Đề 2) Câu 1. [ID: 58746] Dãy nà sau đây chỉ gồm các chấ hữu cơ? A. CH3COONa, CH3OH, C2H5OH, C6H12O6. B. CHCl3, Na2CO3,

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM LUYỆN THI TLH - Đ/C: 14/3 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT ĐT: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 ĐỀ CHÍNH THỨC THI

TRUNG TÂM LUYỆN THI TLH - Đ/C: 14/3 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT ĐT: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 ĐỀ CHÍNH THỨC THI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 ĐỀ CHÍNH THỨC THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 216 MÔN: HÓA HỌC LẦN II Thời gian làm bài: 9 phú Câu 1: Để rung hà dung dịch chứa 6 gam mộ axi X (n,

Chi tiết hơn

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 019 ĐỀ SỐ 15 Môn hi hành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phú, không kể hời gian phá đề (Đề hi có 40 câu / 4 rang) Ch biế nguyên ử khối của các nguyên ố: H = 1; C = 1; N

Chi tiết hơn

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn   Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ 04 ID: 61384 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN I. Nhận biết

Chi tiết hơn

Bµi 1

Bµi 1 Chuyªn Ò lý thuyõt lçn 9 2019 Ò sè 1 Cu 1 A B C D Cu 2 i A HNO 3 B H 2 O C KOH D NH 4 Cl Cu 3 Polime thiên nhiên X X A B S z C G z D X z Cu 4 Sac z z A 2 B C 2(Ni,t o ) D Cu 5 A C 6 H 5 CH 2 OH B C 6 H

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DeHoaACt_CD_M231.doc

Microsoft Word - DeHoaACt_CD_M231.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi 231 PHẦN

Chi tiết hơn

Bài tập nâng cao lớp 8 môn Hóa học - Dowwnload.com.vn

Bài tập nâng cao lớp 8 môn Hóa học - Dowwnload.com.vn 40 BÀI TẬP NÂNG CAO HOÁ LỚP 8 Bài 1: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có lời giải hướng dẫn I.1.1. Mô tả trạng thái ban đầu của

Chi tiết hơn

Đề thi minh họa lần 3 năm 2017 Môn: Hóa học HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện bởi Ban chuyên môn tuyensinh247.com 41 D 42 B 43 D 44 B 45 B 46 A 47 B 4

Đề thi minh họa lần 3 năm 2017 Môn: Hóa học HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện bởi Ban chuyên môn tuyensinh247.com 41 D 42 B 43 D 44 B 45 B 46 A 47 B 4 Đề thi minh họa lần 3 năm 017 Môn: Hóa học HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện bởi Ban chuyên môn tuyensinh47.com 41 D 4 B 43 D 44 B 45 B 46 A 47 B 48 B 49 B 50 C 51 B 5 C 53 A 54 B 55 C 56 B 57 A 58 D 59

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 273 Họ, tên thí sinh:...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A nam 2007.doc

Microsoft Word - Giai chi tiet de thi DH mon Hoa khoi A  nam 2007.doc BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A, Mã đề: 182 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc)

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN- GV : LÊ THỊ TUYỀN

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN- GV : LÊ THỊ TUYỀN Sự điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li. Trong quá trình điện phân, các cation (ion + ) chạy

Chi tiết hơn

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ PHÂN TÍCH HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ LẦN MÃ ĐỀ 73 Câu 1: Chọn D. Câu : Chọn C. - Phương pháp nhiệt luyện được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế những kim loại có độ hoạt động hóa

Chi tiết hơn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn

Khóa học HÓA HỌC 11 Thầy Nguyễn Anh Tuấn   Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Bài tập trắc nghiệm (Hóa học 11) KIỂM TRA VỀ DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1 [575883]: Để hòa tan

Chi tiết hơn

Chào mọi người! Mình tên là Phạm Quang Lâm. Mình là một 98er. Đây là tổng hợp các bài toán hóa lấy điểm 9-10 trong đề thi. Mình viết bài tập mong các

Chào mọi người! Mình tên là Phạm Quang Lâm. Mình là một 98er. Đây là tổng hợp các bài toán hóa lấy điểm 9-10 trong đề thi. Mình viết bài tập mong các Chào mọi người! Mình tên là m. Mình là một 98er. Đây là tổng hợp các bài toán hóa lấy điểm 9-10 trong đề thi. Mình viết bài tập mong các bạn sẽ có một kết quả khả quan nhất trong kì thi THPT Quốc Gia của

Chi tiết hơn

- Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC

- Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) MÃ ĐỀ 201 http://dethithu.net

Chi tiết hơn

Chuyên đề 1: cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học

Chuyên đề 1: cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học 14 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HOÁ HỌC 12 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC A. Lý Thuyết Câu 1. Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành ph

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành ph BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời

Chi tiết hơn

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU

Thầy Nguyễn Đình Độ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian 90 phút Mã đề 190 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Thủy phân este đơn chức

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA Hẻ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA Hẻ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA NĂM 015 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Thời gin làm bài: 150 phút Câu I: Hi hợp chất khí A và B đều chứ nguyên tố X. Phân tử mỗi chất A và B đều gồm b

Chi tiết hơn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ (LẦN 1)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ (LẦN 1) TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 môn Hóa học trường Chuyên ĐH Vinh lần 2

pdf moon.vn - Đề thi thử THPT Quốc Ga 2019 môn Hóa học trường Chuyên ĐH Vinh lần 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ÔN THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 003 MÔN: HÓA HỌC Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108;

Chi tiết hơn

Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM

Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3)   KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ (lần 3) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra th

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra th SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 rang) KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM 219 Bài kiểm ra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm ra hành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 5 phú, không kể hời

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu NỘ

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu NỘ SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 215-216 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Thời gia làm bài: 15 phú, khôg kể hời gia gia đề Câu NỘI DUNG 1 1. a.hiệ ượg: Sắ cháy ság ạ khói màu âu đỏ Giải hích:

Chi tiết hơn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2015, LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ, BẮC NINH -Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 : Hợp chất hữu cơ X có công thức

Chi tiết hơn

123_123_132

123_123_132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:... Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌCLẦN I NĂM HỌC 2013

Chi tiết hơn

[PHIẾU BÀI TẬP HÓA HỌC] Thứ ngày tháng năm 2010 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44) Câu 1.

[PHIẾU BÀI TẬP HÓA HỌC] Thứ ngày tháng năm 2010 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44) Câu 1. ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44) Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe + (Biết Fe có số thứ tự 6 trong bảng tuần hoàn).. 1s

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT BẮC KẠN

SỞ GD&ĐT BẮC KẠN SỞ GD&ĐT BẮC KẠN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 016-017 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 13 Họ, tên thí sinh:... SBD:... Cho biết khối lượng nguyên tử (theo

Chi tiết hơn

Câu 2. Giải: Chọn D Các phản ứng điều chế: Etyl brommua: CH 3 CH 2 Br + NaOH Chuyªn Ò lý thuyõt h u c 2 Dạng I:An ªhit - Xeton - Axit Cacboxylic CH 3

Câu 2. Giải: Chọn D Các phản ứng điều chế: Etyl brommua: CH 3 CH 2 Br + NaOH Chuyªn Ò lý thuyõt h u c 2 Dạng I:An ªhit - Xeton - Axit Cacboxylic CH 3 Câu. Các phản ứng điều chế: Eyl brmmua: CH 3 CH Br + NaOH Chuyªn Ò lý huyõ h u c Dạng I:An ªhi - Xen - Axi Cacbxylic CH 3 CH OH + NaBr (1) H O, Ni, Anđehi axeic: CH 3 CHO + H CH 3 CH OH () men,3 Gluczơ:

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH SP Hóa Học (Analytical Chemistry

Chi tiết hơn

BÀI 2 CÂN BẰNG HÓA HỌC CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY Chữ ký của giáo viên Đánh giá kết quả Họ tên sv:... (dành cho giáo viên) Lớp:... Tổ:... 1

BÀI 2 CÂN BẰNG HÓA HỌC CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY Chữ ký của giáo viên Đánh giá kết quả Họ tên sv:... (dành cho giáo viên) Lớp:... Tổ:... 1 BÀI 2 CÂN BẰNG HÓA HỌC CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY Chữ ký của o viên kết quả Họ tên sv:... (dành cho o viên) Lớp:... Tổ:... 1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG PHẢN ỨNG: 1.1. Ảnh hưởng của nồng

Chi tiết hơn

GENERAL DEFINITIONS

GENERAL DEFINITIONS PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I : NGUYÊN TẮC A + B C A và B đều ở trạng thái dung dịch Dung dịch A có nồng độ C 0 chưa biết Dung dịch B có nồng C đã biết Dùng dd B để xác định nồng dd A : phép chuẩn độ. Dd A: dd

Chi tiết hơn

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ

ĐỀ ÔN HÓA VÔ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG LIÊN KẾT 5 TRƯỜNG THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 019 Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu

Chi tiết hơn

Câu 2: Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử X, Y lần lượt là 3s a, 3p b. Biết: phân lớp 3s của X, Y hơn kém nhau 1 eclectron và Y tọa được hợp c

Câu 2: Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử X, Y lần lượt là 3s a, 3p b. Biết: phân lớp 3s của X, Y hơn kém nhau 1 eclectron và Y tọa được hợp c Câu 2: Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử X, Y lần lượt là 3s a, 3p b. Biết: phân lớp 3s của X, Y hơn kém nhau 1 eclectron và Y tọa được hợp chất khí với hiđro có công thức H2Y. Nhận định nào sau

Chi tiết hơn

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn ĐỀ LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ SỐ 24 MÔN HÓA ID: LINK XEM LỜI GIẢI

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn   ĐỀ LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ SỐ 24 MÔN HÓA ID: LINK XEM LỜI GIẢI ĐỀ LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ SỐ 24 MÔN HÓA ID: 67181 LINK XEM LỜI GIẢI http://moon.vn/fileid/67181 I. Nhận biết Câu 1 [511766]: Trong một cốc nước có chứa nhiều các ion sau: Ca 2+, Mg 2+, HCO - 3, Cl -. Nước

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 21/04/2017 THỜI GIAN: 150

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 21/04/2017 THỜI GIAN: 150 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN THI: HÓA HỌC NGÀY THI: 1/4/17 THỜI GIAN: 15 PHÚT (khôg kể hời gia phá đề) Câu Đáp á Điểm Câu 1 Vì PX

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí 1 ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG 2 SỐ 1 Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Có thể điều chế hiđro br

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí 1 ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG 2 SỐ 1 Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Có thể điều chế hiđro br 1 ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG SỐ 1 Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Có thể điều chế hiđro bromua bằng cách đun nóng kali bromua rắn trong dung dịch axit sunfuric đặc. B. Có thể điều chế hiđro clorua bằng cách

Chi tiết hơn

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm HỬ SỨC RƯỚC KÌ HI HPQG 018 Đề Cơ bản 10 hời gian làm bài : 50 phú hầy Đặng Việ Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI IẾ CÁC BÀI ẬP chỉ có ại websie MOON.VN Câu 1: Khi nghiên cứu

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Bùi Xuân Dương –

Bùi Xuân Dương – ĐẠI HỌ KHTN THPT HUYÊN (Đề hi gồm 4 rang) ĐỀ THI THỬ ẦN II Bài hi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phú, không kể hời gian phá đề Họ & Tên:.. Số Báo Danh:.. Mã đề hi: 3 âu

Chi tiết hơn

Thiếu bài:

Thiếu bài: KĨ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 1. Một số quá trình cơ bản xử lý nước ngầm Có rất nhiều phương pháp để xử lý nước ngầm, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu cấp nước, tiêu chuẩn dùng nước, đặc điểm của nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx

Microsoft Word Ung dung bai toan chuyen dong tang truong - DA.docx ỨNG DỤNG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG, TĂNG TRƯỞNG ĐÁP ÁN Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạ Câu. Khẳng định nào au đây đúng? A. Nếu w' ( ) là ốc độ ăng rưởng cân nặng/năm của mộ đứa rẻ, hì w '( ) và uổi. ò d là ự cân

Chi tiết hơn

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I MOÂN HOÙA HOÏC LỚP 10CB I. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP Chöông I : Nguyeân öû Baøi 1 ( SGK): Thaønh phaàn nguyeân öû 1. Haõy cho bieá haønh phaàn caáu aïo nguyeân öû vaø ñaëc ñieåm caùc

Chi tiết hơn

Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò:

Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Thi thử giữa kì 1 Thời gian làm bài: phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi 130 Câu 1: Cho các dung dịch sau: 1- C 6 H 5

Chi tiết hơn

Bài tập chương este-lipit Hóa học 12 nâng cao TRUY CẬP GROUP Để nhận tài liệu ôn thi THPTQG miễn phí BÀI

Bài tập chương este-lipit Hóa học 12 nâng cao TRUY CẬP GROUP   Để nhận tài liệu ôn thi THPTQG miễn phí BÀI TRUY CẬP GROUP https://www.facebook.com/groups/kythithptqg/ Để nhận tài liệu ôn thi THPTQG miễn phí BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE-LIPIT A. Các dạng bài tập Dạng 1: Xác định este thông qua phản ứng đốt cháy Bài 1.

Chi tiết hơn

hoc360.net Truy cập Website: hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2 Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và

hoc360.net Truy cập Website: hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2 Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và Truy cập Website Tải tài liệu học tập miễ phí BÀI LUYỆN TẬP SỐ Câu 1 Hỗ hợp gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam phả ứg hết với dug dịch NaHCO 3 thu được 0,67 lít CO (đktc).

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO Địa chỉ: Số 25 ngõ 42 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội Điện thoại: ;

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO Địa chỉ: Số 25 ngõ 42 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội Điện thoại: ; Axit Nitric Thông tin chung Danh pháp IUPAC Tên khác Axít nitric Aqua fortis Spirit of nitre Salpetre acid Công thức phân tử HNO 3 SMILES O[N+](=O)[O-] Acidic Ion Concentration ph = -2 (1 N) Phân tử gam

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Hóa lý (Physical chemistry practice) - Mã số

Chi tiết hơn

BTTN ANDEHIT XETON TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Định nghĩa, phân loại và danh pháp : a) Định nghĩa : + Anđehit là những hợp chất hữu c

BTTN ANDEHIT XETON TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Định nghĩa, phân loại và danh pháp : a) Định nghĩa : + Anđehit là những hợp chất hữu c BTTN ANDEHIT XETN TRNG ĐỀ THI ĐẠI HỌC A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Định nghĩa, phân lại và danh pháp : a) Định nghĩa : + Anđehi là những hợp chấ hữu cơ mà phân ử có nhóm CH= liên kế rực iếp với nguyên ử cacbn

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dapan B-DH.doc

Microsoft Word - Dapan B-DH.doc Bé Gi dôc vµ µ ¹ Kú hi uyó sih ¹i häc, ca ¼g m 00 P N Vµ THANG ióm Ò CHÝNH THøC ¹i HäC M N THI: H häc - Khèi B P N Thag ióm C u I (1,5 ióm) 1. CÊu h h elecr cña: Fe (Z=6): 1s s p 6 3s 3p 6 3d 6 4s hæc

Chi tiết hơn

BÀI TẬP SO 2, H 2 S 1. SO 2 ( hoặc H 2 S) TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM Trường hợp : Khí SO 2 tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH SO 2 + NaOH NaHSO 3 (1); SO 2

BÀI TẬP SO 2, H 2 S 1. SO 2 ( hoặc H 2 S) TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM Trường hợp : Khí SO 2 tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH SO 2 + NaOH NaHSO 3 (1); SO 2 BÀI TẬP SO, H S 1. SO ( hoặc H S) TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM Trườg hợp : Khí SO tác dụg dug dịch hoặc KOH SO + NaHSO 3 (1); SO + Na SO 3 + H O () T = SO T 1 : tạo muối NaHSO 3 phả ứg (1), tíh theo 1 < T

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện BÀI : ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện. Sự nhiễm điện của các vật Một vật có thể bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Cong thuc giai nhanh bai tap vat ly 12 hay nhat nam 2015.docx

Microsoft Word - Cong thuc giai nhanh bai tap vat ly 12 hay nhat nam 2015.docx CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 1 NĂM 15 - Tài liệu được soạn heo nhu cầu của các bạn học sinh khối rường THPT (đặc biệ là khối 1). - Biên soạn heo chương rình mới THPT của Bộ GD&ĐT. - Bộ ài liệu

Chi tiết hơn

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÓM HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 27/10/2016 Địa điểm: Phòng họp tổ chuyên môn Hóa học T

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÓM HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 27/10/2016 Địa điểm: Phòng họp tổ chuyên môn Hóa học T BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÓM HÓA HỌC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 27/10/2016 Địa điểm: Phòng họp tổ chuyên môn Hóa học Thành phần: Nhóm Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự bao

Chi tiết hơn

Dương Tiến Tài (Gv. THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc) Sưu tầm và biên soạn HÓA HỌC - 14 NGÀY ĐÍCH 8 ĐIỂM Ngày

Dương Tiến Tài (Gv. THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc) Sưu tầm và biên soạn HÓA HỌC - 14 NGÀY ĐÍCH 8 ĐIỂM Ngày Dương Tiến Tài (Gv. THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc) - https://www.facebook.com/neil.ping - Sưu tầm và biên soạn 3.6.2017 HÓA HỌC - 14 NGÀY ĐÍCH 8 ĐIỂM Ngày thứ nhất: Tôi ôn lý thuyết hữu cơ 60 phút + Làm 1

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o QUẢN CẨM THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION PHOTPHAT CỦA BÙN ĐỎ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o QUẢN CẨM THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION PHOTPHAT CỦA BÙN ĐỎ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -----------o0o------------ QUẢN CẨM THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION PHOTPHAT CỦA BÙN ĐỎ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH KHỎI NGUỒN NƯỚC Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

So¹n ngµy:

So¹n ngµy: Ngày soạn : 12/08/2012 Ngày dạy: Tuần ừ 15/8--> 18/8/2012 Bắ đầu dạy lớp 8A hứ 5/16/8 Tiế 1 : MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC A. MỤC TIÊU: 1. Kiến hức: + Giúp HS biế Hóa học là khoa học nghiên cứu các chấ, sự biến

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC 1: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (Kèm theo công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ

OpenStax-CNX module: m Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creativ OpenStax-CNX module: m30469 1 Công nghệ chế biến nước mắm ThS. Phan Thị Thanh Quế This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương 6 Vậ lý hạ nhân TS. Lê Công Hảo Lịch sử ăm 1896, là năm đánh ấu cho ngày sinh ra vậ lý hạ nhân, nhà Vậ lý người Phá ên là Henri Becquerel (1852-1908) đã khám há ra sự hóng xạ rong hành hần muối

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

NGUYỄN ANH PHONG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN 10 NĂM 2015 MÔN : HÓA HỌC Ngày thi : 19/06/2015 Đề

NGUYỄN ANH PHONG   ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN 10 NĂM 2015 MÔN : HÓA HỌC Ngày thi : 19/06/2015 Đề NGUYỄN ANH PHONG www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN 10 NĂM 015 MÔN : HÓA HỌC Ngày thi : 19/06/015 Đề thi gồm 50 câu trắc ghiệm Cho biết guyê tử khối của

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN D

BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN D BỘ NÔNG GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP GÓI THẦU 42: THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN DÙNG CHO CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題 1. hûv±ç (A) Îu (B) 4 C ðâ (C) ôôô (D) «100 C. A B C ABC iø A C yî 4 7º B Îl (A) 6 (B) 48 (C) 96 (D) 108 () hº 5 C1 atm 4.5. k NaN(s) Na(s) N(g) u húlx NaN(Na ) (A) 4. x (C) 97.5 x (B) 65 x (D) 10 x 4.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN _BTNMT.DOC

Microsoft Word - QCVN _BTNMT.DOC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc

Microsoft Word - GT Cong nghe moi truong.doc TRỊNH THỊ THANH - TRẦN YÊM - ĐỒNG KIM LOAN GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ln lần thứ hai) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chi tiết hơn

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 29/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ

2 CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 29/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ 2 CÔNG BÁO/Số 943 + 944/Ngày 19-10-2014 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 29/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN ĐỀ THI MINH HỌA (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 BÀI THI TỔ HỢP Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề MÔN TIẾNG

Chi tiết hơn

1

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN TRỌNG HIỆP NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC MANHÊTIT SỬ DỤNG LÀM ANỐT TRONG HỆ THỐNG BẢO VỆ ĐIỆN HÓA CHỐNG ĂN MÒN CÁC KẾT CẤU THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO Ụ & ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT NGUYỄN U ĐỀ HÍNH THỨ Mã đề hi ĐỀ THI HỌ KỲ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 9 phú ( câu rắc nghiệm và 4 câu ự luận) (Học sinh không được sử dụng ài liệu) Họ và ên học

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa họ CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Hóa học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Chemistry eacher Education

Chi tiết hơn

sp_gdtieuhoc_15

sp_gdtieuhoc_15 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Giáo dục iểu học (Primary eacher Education) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

cn_ktpm_14

cn_ktpm_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm (oftware Engineering) rình độ đào tạo: Đại

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Nghi th?c t?ng ni?m CH\332 \320?I BI V\300 GI?NG GI?I.doc)

(Microsoft Word - Nghi th?c t?ng ni?m CH\332 \320?I BI V\300 GI?NG GI?I.doc) Nghi thức tụng niệm CHÚ ĐẠI BI VÀ GIẢNG GIẢI HƯƠNG TÁN Lư hương sạ nhiệt Pháp giới mông huân Chư Phật hải hội tất diêu văn Tuỳ xứ kiết tường vân Thành ý phương ân Chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương

Chi tiết hơn

Bộ Công nghiệp

Bộ Công nghiệp BỘ CÔNG THƢƠNG SỐ: 29/2014/TT-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƢ Quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HOA HOC HUU CO 12

Microsoft Word - HOA HOC HUU CO 12 CHƯƠNG 1. ESTE CHẤT BÉO A. BÀI TẬP 1.1. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 thu được sản phẩm gồm : A. Hai muối và hai ancol B. Hai muối và một ancol C. Một muối và hai ancol D. Một

Chi tiết hơn

Khóa học LĐ Nâng cao 2018 Sinh học Thầy Phan Khắc Nghệ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 11 ID: LINK XEM LỜI

Khóa học LĐ Nâng cao 2018 Sinh học Thầy Phan Khắc Nghệ   ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 11 ID: LINK XEM LỜI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NÂNG CAO MÔN SINH SỐ 11 ID: 65512 LINK XEM LỜI GIẢI http://moon.vn/fileid/65512 I. Nhận biết Câu 1 [646181]: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng? A. AAbb. B.

Chi tiết hơn

MÔN HOÁ HỌC

MÔN HOÁ HỌC MÔN HOÁ HỌC NguyÔn V n hoµ nguyôn v n lô Vò minh tiõn Vò quèc trung «n thi vμo líp 10 Trung häc phæ th«ng chuyªn M«n Ho häc Nhµ xuêt b n gi o dôc ViÖt Nam 1 2 lêi nãi Çu HiÖn nay, m¹ng l íi c c tr êng

Chi tiết hơn

52631-KY THUAT NUOI TOM THE CHAN TRANG

52631-KY THUAT NUOI TOM THE CHAN TRANG KỸ THUẬT NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG Tôm chân trắng (Penaeus vannamei) có nguồn gốc từ vùng biển xích đạo Ðông Thái Bình Dương (biển phía Tây Mỹ La tinh). Ðây là loài tôm quý có nhu cầu cao trên thị trường.! PHẦN

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC PHẦN THI BẮT BUỘC PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (80 PHÚT) Câu 1. Cho số phức z = (2 + i)(1 i)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC PHẦN THI BẮT BUỘC PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (80 PHÚT) Câu 1. Cho số phức z = (2 + i)(1 i) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC PHẦN THI BẮT BUỘC PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (80 PHÚT) Câu 1. Cho số phức z = ( + i)(1 i) + 1 + i. Môđun của z là: 5 1 4 Câu. Cho thoả mãn (1 + i)z

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Biology eacher Education

Chi tiết hơn

cn_cntt_14

cn_cntt_14 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information echnology) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TS.GDH(TH)16.8

Microsoft Word - TS.GDH(TH)16.8 CHƯƠNG RÌNH KHUNG ĐÀO ẠO IẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC (IỂU HỌC) Mã số: 60 14 01 01 I. KHÁI LƯỢC CHƯƠNG RÌNH 1 Chuyên ngành đào tạo(iếng Việt và Anh) Giáo dục học (tiểu học) Primary education 2 Mã số

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------------- Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG Chuyên ngành: Môi trường

Chi tiết hơn