f_r_\r:, BAO CAO TAI CHINH TONGHOP Quy 1 vi ltiy k6 nim 2022 ' nar CONGTYCO PHAN A\ SONGDA 3

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "f_r_\r:, BAO CAO TAI CHINH TONGHOP Quy 1 vi ltiy k6 nim 2022 ' nar CONGTYCO PHAN A\ SONGDA 3"

Bản ghi

1 f_r_\r:, BAO CAO TA CHNH TONGHOP Quy 1 vi ltiy k6 nm 2022 ' nar CONGTYCO PHAN A\ SONGDA 3

2 cor'tc w cd pnan sonc oa g Dia chi: td +, duong V6 Nguydn Ciap, thi tr6n Mang Den, huygn Kon Pl6ng, tinh Kon Tum, ViQt Nam' BAo cao rrt cuinh ToNG HoP Cho kj,tai chinh k t thuc ngay 3 thang 0,3 ndm2022 BANG CAN DO KE TOAN TONG HO? T4i ngiy 3l thrlng 03 nm 2022 Don vitinh: VND CH TEU MA so Thuy6t minh s6 cu5i t<y 56 oiu nem A- TA SAN NGAN HAN ,107,753, ,993,195,652 l.. 2. Ti6n vi cdc kho6n tuung ttu'ong ti6n len Cric khoan tuong duong ti n ll0 lil 112 v.l 1,579,173,546 1,579,173,546 3,824,231,589 3,824,231,589 il. l Diu tu' tiri chinh ng6n h4n Chilng khoan kinh doanh Dtr plrt\ng giarn gi/r churtg khoiin kinh doanh -,-.:, l)au lrr rrarrr giir di'n ngral ddrr ltatt t20 t2l t22 z,\ lll. ('rlc khodn phdi fhu ng6n h4n Phai thu rrgdn han cua khdch hang 2. Tra truoc cho nguoi ban ngin hqn Phdi thu nai b0 ng6n han 4. Phai thu theo ti6n dq kt5 ho4ch hqp d6ng x6y dgng 5. Phai thu vd cho vay ngin h4n 6. Phai thu ng6n h4n kh6c 7. Dp phong phdi thu ng6n hqn kh6 ddi 8. Tdi sdn thi6u cho xu lv 130 t3l 132 r33 t r39 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 286,761,536, ,205,178,948 14,335,300,553 58,973,327,998 (16,7 52,270,519)- 307,537,345, ,366,205,281 12,733,462,473 75,189,947,794 (16,752,270,519) tv. H)rng t6n kho l. Hang t6n kho 2. Dr,r phong giam gia hdng t6n kho r40 t4t v , ,705 t74,762,46t, , , ,490,463,686 V. Tiri sdn ngin h4n khric ('lri phirra rrrrtrc rtqart hart hue gia rri gia tang du(,)c khlilr tru' ]'hue va cdc khoan khac ohrii thu Nha nu'oc.1. (iiao dich mua ban lai trai phi u Chinh phu 5. Tai san ngdn han khdc t50 t5l 152 t53 t54 t55 V8a v. t5 4,580,920 4,580, ,155,348 3,063,714 4,580,920 r33,st0,714_

3 C'ho ky tai chirrh ket th0c ngiry,j thang 03 nam2022 Bdng cin d6i kg torin t6ng ho. p (ti6p theo) cui rl0u ME so Thuy6t minh s6 cu6i ty S5 ttau nlm TA SAN DA HAN ,008,217, ,215,797,713 L t n 5 (). 7 C6c khorin ph:ii thu dii h4n Phai thu ddi han cua khdch hdng Trd truoc cho nguoi b6n ddi han V6n kinh doanh o don vi trpc thuqc Phai thu n0i b0 dai han Phai thrr r ' cho r ar dii han Plrai thu dai h4n kh6c Du phong phai thlr dai han khti dt)i t2 ztj 214 2t5 2t6 219 l. Tlri srin c6 e 1nn. Tdi san c.l dinh h0'u hinh - Ngutten gia - (iio tri hctrt min lq: ki 2. Tdi san co Ointr thud tdi chinh - Nguyln gid Gid trihao mdn lily l*i J Tdi siin cti Oint' v6 hinh Nguy/n gid t! uta rt nqo mon tuy t{e zzj aaa LLl v.9 v.l0 19,913,844,034 9,832,894, ,990,097,133 (160,157,203,1 5) 80,950, ,750,000 (32 3,799,e84) 20,103,652,755 20,002,465, ,990,097,133 (159,987,631,893) _ 101,187, ,750,000 (303,562,48s) lll. Bit dqng sdn ttiu tu' - Nguydn gid - (lii lri hao tnon itt kc tv. ) Tiri sdn do'dang dii h4n Chi phi san xuat. kinh doanh cltr dang dai han Chi phi xay dr,rng co ban do dang v.l 68,201,128 68,207,128 68,207,128 68,207,128 V Diu tu' tii chinh dai h4n Ddu tu vdo cdng ty con DAu tu vdo c6ng ry li6n doanh, li6n k6t DAu tu g6p vr5n vdo don v! kh6c Dp phdng dau tu tdi chinh ddi hpn Diu tu nam giir dtin ngdy d6o han vl2 v.t2 264,203,280, ,303,280,000 4,900,000, ,203,280, ,303,280,000 4,900,000,000 vl. t. 2. -).,l Tdi srin ddri h4n kh6c Chi phi tra truoc ddi hpn Tdi san thu6 thu nh4p hodn lqi Thi6t bi. vqt tu. php tung thay th6 dai han Tdi san dai han khac v8b 2,922,886, ,886,402 2,840,657,830 2,840,657,830 TON(; ('QNC TAr SAN 270

4 Cho k! tdi chinh t<iit tnric ngdy 3l th6ng 03 ndm2022 B:ing cin tl6i k torin t6ng hqp (ti6p theo) CH TEU MA so Thuy6t minh s6 cu6i ry 56 tlau nlm C - NO PHA TRA 656,437,102, ,472,589,868 l. Nq'ngln h4n 310. Phai tra nguoi ban ngin hqn 3 l 2. Nguoi mua tra ti6n truoc ngin hqn Thu6 vd cac khoan phai nqp Nhd nu'oc 3l3 4. Phai trd nguoi lao tlqng 314 5, Chi phi phai tra ngin h4n Phai tra nqi bq ngin h4n Phrii tra theo ti6n tlq k6 hoqch hqp d6ng x6y dvng Doanh thu chua thgc hien ngiln han 318 g. Phai tra ngin hpn kh6c Vay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n 320 l. DU phong phai trri ng6n h4n Qu! khen thu'ong, ph0c lqi 322 l.'1. Qu! binh on gid 323 l1 Ciao dich ntua han lai trai phictr Chinh phu 324 ll. Nr1' dii h4n J30 v. r3 v.l4 v.l5 v.t6 v.17 v.l8 v.l9 v ,437,102, ,924,137, ,122,160 2,428,759,274 1,114,749, ,433,773,488 21,267,028, ,638,019,641,005,1 13, ,472,589, ,680,299, ,122,160 2,1 04,040,1 03 1,870,531, ,433,773,488_- 21,464,690, ,138,019,641 l,l55,l 13,041 t, (t l. l'hai tra nguoi bdn dai hitn 3l 2. Nguoi mua tra tien truoc ddi han Chi phi phai tra dai han 333 4, Phai tra noi b0 v6 v6n kinh doanh 334 5, Phai tra nqi b0 dai han Doanh thu chua thyc hiqn ddi han Phrii trri ddi han kh6c Vay vd ng thu tdi chinh ddi hqn 338 g. Tr6i phiiiu chuy6n tt6i 339 \ 10. C6 phitiu uu ctdi 340, Thu.i thu nh4p ho6n lai ph:ii tra DU phong phai trri ddi han 342 t 3. Quy ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghq 343

5 ('htr ki tar chirrh k6t thuc ngay.il thang0--l ndm2022 Bang cin d6i kd to6n t6ng hg'p (tiep theo) CH TEU ME so Thuy6t s6 cu6i ty 56 tlau nam D - VON CHU SO HU'U , ,872 95r736, l. V6n chri sii hiru l. Vtin g6p cila chii so hiru - Cii phieu ph6 th6ng c6 quyin bii/u quyiit 2. -) t0 ll 12. LO pnteu Lru aat Thqng du v6n c6 ph6n Quyen chgn chuy n ddi trrii phiiiu Vtin khac cua chrr str hitlr Cii phiiu c1uj, Ch nh lfch ddnh gia leitaisan C'henh l ch ti gia hoidoai Qul dau tu phdt tri6n ^ -,; : t Qu! h6 trg sdp xdp doanh nghiqp Qu! kh6c thuqc vdn chu so h!'u Lgi nhu4n sau thu6 chua ph6n ph6i Lqi nhuqn suu hue ':' chua phan ph6i lay lui den cuiii k) trtrdc Lqi nhuqn sau thud chua phdn pnai 6, nay Ngu6n v6n dau tu xdy dpg co ban 410 4ll 4l 1a 4ltb 4t2 4t t6 4t7 4r a 42 tb 422 v.21 v.2l v2l v.2l 93,678,267, ,993,560,000 t 59,993,s60, ,029,499,600 23,233,250,5t0_ ( 189,578,042,238) (r87,sr9,906,613) (2,0s8, t 35,62s) 95,736,403,497 l59,993,560,000 i,59,993,560, ,029,499,600-23,233,250,51;_ ( 87,519,906,613) (r 87,69 r,001,656) 17 t,095,043 l. t. 2. Ngudn kinh phi vd qui khdc Ngu6n kinh phi Ngu6n kinh phi dd hinh thdnh tdi san c6 dinh TON(; ('QN(; N(;tJO\ VON 440 ngdy 20 thring 04 ndm 2022 Phgm H6ng Trung Ngu'di l$p y6n VEn Hinh

6 7 i 't b n '(g <o.p z. l= lal 'l' i. El li E lnl al = l\ol F o\ rcd E 7r. F -rl z,a 3 F -z (\ N al <q) (N J z.p )6 z 33??r8 'F933FR R F!rrl\oo _\4j \o OAin6 riro N rr, ra o\ ui ii 3 - bi S tn in +F.{"d"4+ -r\'"89 P N DEE ND 83fr ffi???^ ru ==.5- q vv =oo\--ln sress'e q8aa"i 3"*AF RqqqG"R qgess S]3;e 6-thn EssEs o-..re:\ui H=3=B -r6i o t r O- o\ b) o ro <.c,p *! s'vr-f.'+' )C! l9' ;c F.E ^i E i(). z Z A F F - F - o, r),fi o! \<q),6 U Z.<o E >,tr ='= fe 9"8 'o*oo3 l7,=il.,aoooc-=.'r(\ v, =6cr-CG' O.:4f,;- F 3== ct.r,oai\e dridridct,{t - fi t7,; v' 6lF..lo\\g?O?a e-f.! --is -N - F 6 F- \o= ctr: ddod od n, anra,x q1v! QCin t{.) d-cb'-o\o-$soo.v ooo,ncl -o.laot l--- O-o 6l al C.l ia 6l vvv in \o Fi r- r'i \o G.l?o?a N?a t ta ra N ra \o F r- i $ u0 r<q \l iu a al) a - al cl oo= = o z.?l) 'd,9* E = c z.i E :e = =.E 'E ; : i =.? Z E.i..E 5'3 = :'E'.: g :.='g'.f:'5 b..-.- =, E E '9 = : =o = i E e = = e ; e e; E Cq 9 cg.-,- c!,- : rr tr '2.p,- = rnjy- -!- Z,b,r-,o ] Z.i". O0 -'7;'a "-r b0,?,gi z4 t * 5 9'H.: tr*'v ro E:; "..<.= F?-,o^o F.Y ;6 li, Zi etx.o.e..i = (J '>, 9ooo r\ (Gl = F (J 7 ;'_=.. '=.- ' a ee'e=s19'!s'o =' 't ; F :E.EE* + S *! =E; ;' E g E *s:$:$f,..+ -u".^'s Z t E =o,=* 3 yf E'.GE 1.= -='= :q.5. +p E-E l.!.::e.ie.= =ie Ea h :E ;::i.'e = i ie f":o.:bd i 'E.t.GE{ t,i^'t ;i = ie =E g! e = 4.(e b 'i: i.:^? '-= oo '! = ==E'3 E,g': *.*: E F ;= c * E'E; i; e 8 u ij.: j'f 6 j"i:6 6 j's -N.itin\Ol--. oje.idi+vidr-cio\ O\----F-:--F r(o.<o <(9 bt o r6.1 u0 F bd <o <G.,p c!. b0 z

7 conc w cd pnan s6ltc sa s Dia chi: t6 +, auong VO Nguy6n Gi6p, th! tr6n Mtrng Den, huyqn Kon Pl6ng, tinh Kon Tum, Vi t Nam' eao cao rnt chinu ronc HoP Cho kj, tlri chinh kdt thic ngdy 3 thang 03 ndm2022 BAo cao Lru chuyen TEN TE TONG HqP (Theo phuong phdp girin titip) Cho k! tdi chinh f6t ttrric ngiry 3l thring 03 ndm2022 Don vitinh:mtld CH TET] ME so Thuy6t Tn'u/01/2022 minh d6n 3l/ Tir 0ll0ll202l d6n3l/03,2021 l. Luu chuy6n tidn tri'ho4t tlqng kinh doanh. Lgi nhusn trrtc thud 2. Diiu chinh cho cric khoiin: - Kh6u hao tiri sdn c6 dintr vd b6t AEng san tldu tu - Cdc khoain dp phong - Lai, 15 ch nh lqch ty gi6 troi Ooai do d6nh gi6 l4i O (2,058,135,625) 89,808,721 (1,906,217,490) 264,331,874 cdc khoan muc ti6n tq co g6c ngo4i tq - Lai. 16 ru hoqt ddng dau tu - Chi phi ldi va-"" - ( ac khoarr dreu chrnh khdc,1. Lgi rthuqn ri'ho1tr dqng kinh lounh!rutit' lltu.r il6i vittr lru tlqng - 'ang. giarn cac khoan phai thu - Tdng, giarn hdng t6n kho - Tang, giarn cdc khoan phai trd - Tang, giarn chi phi trd truoc - Tang, giam chrmg khorin kinh doanh - Ti6n l6i vay tfd tra - Thuti thu nhqp doanh nghiqp iti nqp - Ti n thu kh6c tu ho4t d6ng kinh doanh - Ti n chi khric cho ho4t <lqng kinh doanh l0 tl l2 t3 l4 l5 t6 t7 (456, 95) (,868,783,099) 20,661,970,921 3,728,001,981 (25,895,412,704) (20,835,142) (276,643) (1,642,162,259) ( 1 5, 1 55,636,28 1) 38,681,598,654 (25,096,207,150) 813,486,221 ( ( a \ Lnu chuydn tiin thuiln Dr hogt dqng kinh doanh 20 (3,395,058,043) (2,398,920,815) ll. l.u'u chur'6n ti6n til ho4t itqng diu tu' ien chi dd rnua sarrr. xal dr,r'ng tai san co dinh vir cac t2ri san dii han khac L l'idn thu tu thanh ly. nhugng ban riri san c6 dlnh ue cac tiri san ddi h4n khac,1. Tidn chi cho vay, mua c6c c6ng cp no cua don vi khdc 4. Tidn thu h6i cho vay, b6n l4i cdc c6ng cq ng cua tlon vi kh6c 5. Ti6n chi dau tu g6p v6n vdo don vi kh6c 6. Ti6n thu troi aau tu g6p v6n viro don vi kh6c 7. Tidn thu lii cho vay, c6 trrc va loi nhudn dugc chia 2l 22.A ,650,000,000 rr,721,162,086 Ltru chuyin fiin thudn Dr hogt itqng iliu ttt 30 16,650,000,000 1,721,162,086

8 ('ho kl t?ri chinh k6t thuc ngdl'.l thring 03 ndm 2022 BAo c6o lu'u chuv6n ti6n t tong ho. p (tiep lheo) CH TEU ME so Thuy6t Til minh d6n3l/ Tir 01/01/2021 d6n3rl03l202l lll. Lu'u chuy6n ti6n tt'ho4t ilqng tii chinh. Ti6n thu tu ph6t hdnh c6 phi6u, nh4n v6n g6p cua chu so hiru 2. Tidn trri lai v6n g6p cho c6c chu so hfiu, mua l4i c6 phiiiu cfa doanh nghiqp de ph6t hanh 3. Ti6n thu til di vay 4. Ti6n tra ng g6c vay 5. Tidn tra ng g6c thue tdi chinh 6. Co tu'c. lgi nhuan dd tra cho chu sq hilu 3l 32 JJ J1+ J) 36 ( 15,500,000,000) (7,600,999,995) l-u'u cltu.t'0n tiin thuan til'hrtqtt tlpng tdi c'hinh ( 5,500,000,000) (7,600,999,995) l,u'u chuy n ti6n (hu6n trong lij, 50 (2,245,058,043) 11721, ''i6n va tu'o'ng du'ong tiin tliu nim Anh huong cua thay d6i t! gi6 h6i do6i quy tl6i ngoai tq TiAn vi tuong tlu'ong ti6n cuiii ty 60 6l 70 3,E24,231,589 1,579,173,546 ngdy 20 th6ng 04 ndm2022 1,722367,248 3,443,608,524 t L ( l( x 4t \ '12 "-.^.-.\o s;.( cd prr N \.o j[ _:Y":' '^ Jb i\dvr\[ \, "/* 'h1rm H6ng'l rung Ngu'd'i lip n To6n

9 BAN rnuvfr MNH eao cao r.q,r chinr rong HgP Cho ki tiri chinh t 6t ttt,ic ngiry 3l th6ng 03 nim2022 t. DAc oltru Ho4r DQNG l. Hinh thri'c sd' h['u v6n Cong ty Co phan S0ng Da 3 (sau day ggi tat ld "C0ng ty") ld cdng ty c0 phdn, 2. Linh vg'c kinh doanh Linh vr,r'c kinh doanh cua Cong ty la xay lap. J. \ginh ngtrd trintr doanh Nganh nghaj kinh doanh cua Ciong ty la: Xdy dr;'ng cdc c6ng trinh thuy diqn, h4 tang k! thuot..' 4. Chu k! sdn xuat, kinh doanh thong thud'ng Chu kj,sdn xu6t kinh doanh th6ng thu'ong cua Cdng ty kh6ng qu6 l2 th6ng' 5. C6u trrlc Cdng fy C6ng ly con C6ng ty chi dau tu v2ro c6ng ty con ld C6ng ty C6 phan Thty DiQn Sdng Dd 3 - Dak L6 c6 try sd chinh t4i Th6n Ming Den - Xd Dak Long - huyqn Kon pl6ng - tinh Kon Tum, Ho4t ttqng kinh doanh chfnh cria cdng ty con ndy ld sdn xu6t vd kinh doanh diqn thgong pham. Tai ngdy ktit thtc ndm tiri chinh, tf lq v6n g6p cira Cdng ty t4i cdng ty con niy \d,98,97yo, tj lq quy6n bitiu quyi5t vd tl le lgi ich tuong ducrng vdi ti 19 vdn g6p' Cdc ilon v! trqc lhu\c khilng cd tu'ctich phdp nhin hgch todn phq thuqc Tdn clon vi ('hi nhanh Song Da.1.06 ('hi nhanh Song Dd 3.02 ('hi nhrlnh Song Dd -3,07 Chi nhanh Cong ty C6 phan Song Dir tai Hd N0i Ban Didu hanh thuy cliqn Pleikrong 6 ;C )( )l \ t1 il. NAM rar CHiNH, DON V! TEN TE SU'DUNG TRONG KE TOAN l. Nm tiichinh Nam tdi chinh ctra Cdng ty bat ilau tu ngdy 0l th6ng 0l vd k6t thric vdo ngdy 3l th6ng 12 hdng ndm' 2, Do'n vi ti6n tq sii'dgng trong k6 torin Dcrn vi ti6n tq su dpng trong k6 to6n ld D6ng ViQt Nam (VND) do phan l6n c6c nghiqp vp dugc thuc hiqn bing tlon vi ti6n tq VND). ilt. CHUAN MU'C VA CHE DQ Xe TOAX Ae OVXC t. Ch6 do tt6 to6n 6p dung C'irng r1 ap durrg cac C'lruan rluc Krl toan ViQt Narn, Ch6 dq Kiitoan doanh nghiqp ViQt Nam tlugc ban hdnh theo Th6ng,,1 5O :gtlilfl l4il-t-btc ngal 22 thdng l2 narn 20 l4 vit citc th6ng tu hucrng d6n thr,rc hiqn chuan muc kti to6n c[ra Bg Tei chinh trong viic ldp va trinh ba1 Bao cao tdri chinh tong hgp, 2. Tuy6n b6 v6 viqc tudn thri chu6n mg'c k6 to6n vir ch6 aq t6 torln Ban Tong C i6rn d6c darn bao da tudn thu ydu cau cua c6c chuan mgc k6 to6n, Ch6 tlq kii torin doanh nghiop Viet Nam <1u'gc ban hanh theo Thdng tu s6 200/20l4iTT-BTC ngity 22 thdng 2 ndm 2014 cfrng nhu c6c th6ng tu huong ddn thpc hien chuan muc kii to6n cua 89 Tei chinh trong viqc l0p Biio c6o tdi chinh t6ng hqp' rv. cac cuinh sacu xe roax Ae oqnc l. Co sii'lqp 86o cr{o tdi chinh tdng hgp 86o cdo tdi chinh tdng hqp dugc ldp trdn co so kt5 to6n d6n tich (trir c6c th6ng tin li6n quan d6n c6c ludng tien)' Cac don vi trpc thugc hinh thirnh bq m6y kti todn ri ng, h4ch totin php thuqc. Btio ciio tdi chinh t6ng hqp criatodn Cdng ry du'gc l4p tr n co so tong htlp 86o crlo tdi chinh cua c6c dcrn vi trpc thuqc. Doanh thu vd s6 du gita c6c don v! tru. c thuqc ilugc loqi tru khi lap 86o cao tdi chinh tong hgp. 2. C:ic giao dich blng ngo4i tf

10 ('ac giao dich phar sinh bang ngoai t6 duqc chuy6n d6itheo ti gi6 tai ngdy phdt sinh giao dich. Sd duc6c khoin muc ti6n rf c(, goc ngoar tf r4i ngal kft tlruc rrarn rdi chinh du'gc quy doi theo ty gi6 t4i ngay nay. ('henh t0ch t.v- gia phar sinh rrorrg ndpr til cdc giao dich bang ngo.sitq du'gc ghi nhdn.vdo doanh thu ho4t dqngtiichinh hoac chi phi tai chinh. Chenh lech ty gi6 do danh gia lqic6c khodrn mr,rc ti6n tq co g6c ngo4itq t4i ngdy ki5tthirc ndm tdi chinlr sau khi bu tru.ch nh lqch rang vdr chenh lqch giam dugc ghi nh4n vdo doanh thu ho4t dong tdi chinh ho4c chi phi tiri chinh. Ty gia su.dqng d0 quy d6i cac giao dich ph6t sinh bing ngoai t9 ld tj' gi6 giao dich thr,rc tr! tai thoi diem phat sinh giao dich, Tli gi6 giao dich thr,rc ti5 O6i voi c6c giao dich bang ngo4i tq tlugc xric dinh nhu sau:. DOi vdi hqp d6ng mua birn ngo4i t0 (hqp d6ng mua b6n ngoqi tq giao ngay, hgp ddng k! h4n): tj'giri ky ktit trong hqp ddng mua, b6n ngo4i tq gifr'a C6ng ty vd ngdn hdng. D6i vdi no phai thu: tj' gi6 mua ngo4i tq ciia ngdn hing thucrng m4i noi C6ng ty chi tlinh kh6ch hing thanh to6n t4i thoi di6m giao dich phrit sinh. D6i voi ng phai rra: ti gizi bfn ngo4i tq cua ngdn hdng thucrng m4i noi Cong ty dr,r kii5n giao dlch tai thdi tlitim giao dich phat sinh. D6i vcri cac giao dlch mt,a,6m tdi siin hoqc c6c khoan chi phitlugc thanh toiin ngay bdng ngo4itq (kh6ng quac6c tai khoan phai tra): ty- gi6 rnua ngoai td cua ngdn hdng thrrong m4i noi C6ng ty thyc hiqn thanh to6n. ty giti su dung de danh gia lai so du.c6c khoan muc ri6n tq c6 goc ngo4i tq t4i ngiiy kiit thirc ndm tii chinh du-o.c x6c dfnh thco ngul'drt tac sau: Oiii voi c6c khoan ngoqi tq gu'i ng6n hdng: ty gid mua ngo4i tq cua ngan hdng noi C6ng ty md tdi khodn ngo4i tq. a D6i voi cac khoan mgc ti6n tq c6 goc ngo4i tq tlugc phdn lo4i le tdi sen khric: ti'gi6 mua ngo4itq criangdn hdng 9 mi Cdng ty thuong xuydn c6 giao dich. )n j D6i voi c6c khoan mpc ti n tq c6 g6c ngo4i tq dugc phdn lo4i ld nq phii trit: ty gi6 b6n ngo4i tq cria Ngdn hang mi Cdng ty thuong xuy6n c6 giao dlch. 3. Ti6n vlr cdc khodn tu'ong ttuo'ng ti6n Ti6n bao g6m ti6n m4t, ti6n gu'i ngdn hdng kh6ng kj, han. C6c khodn tuong duong tian ld c6c khodn dau tu ng6n h4n c6 thoi hqn ti, troi kh6ng qua :,r,an"g te t* ieev J;" iu, io rr''a nang chuydidoi O6-aang thdnh mgt luqng ticn x6c dlnh vd kh6ng co rui ro trong viqc chuydn tl6i thdnh ti6n tqi thoi di6m b6o c6o. 4. Cdc khoan tlau tu' tii chinh (ic' klroin itiu tu'vtio c'ang 1y' c'ttn ( irrrg r-r con la doarrh nghif p clrirr srr kiern soat cua Cong ty. ViQc kidm soat dat du'gc khi C6ng ty.c6 khd n6ng ki6m sorit chc chinh sach tai chinh va hoqt dqng cua doanh nghigp nh4n itiu tlr nhim thu dugc lgi ich kinh t6 tu c6c ho4t dqng cua doanh nghiqp do. Ohi nhctn han dau Ciic khoan dau tu vdo cong ty con clugc ghi nh4n ban dau theo giri gt5c, bao g6m girl mua ho{c khodn g6p v6n cqng c6c chi phi li n quan trgc ti6p diin vi6c dau tu. Truong hqp dau tu bang tdi sdn phi ti6n tq, gi6 phi khodn <tau tu tlugc ghi nhpn theo gi6 tri hqp ly cua tdi sin phi ti6n tq tqi thoi di6m phdt sinh' C6 tuc vd lgi nhufln cta c6c kj, trudc khi khodn dau tu dugc mua tlugc h4ch torin gidm giti tri cua chinh khodn ttdu tu tt6. Cti tuc vd lgi nhufn cua circ kj, sau khi khoan tliu tu tlugc mua dugc ghi nh4n doanh thu. CO tric ttugc nhpn bang c6 phi6u chi rlugc theo d6i s6 luqng c6 philiu tang th6m, kh6ng ghi nh4n gi6 t{ c6 phi{iu nhqn tlugc. Dr phdng t6n thctt cho c'ac khoan ddu M vdo c6ng ty con Dr5r'phong t6n that cho cdc khoan dau tu vdo c6ng ty con dugc trich l4p khi c6ng ty con bi 15 v6i mric trfch lqp bing chenh l c'h giu'a von dau tu thuc te cr.ra cac b n t4i c6ng ty con vd v6n chij so hiru thr,rc c6 nhdn v6i t! lq so hiru vtin di6u le rhuc gtip cua Cong ty tqri cong ty con, Neu cong ty con lir ddi tu'gng lap 86o cao tiri chinh hqp nh6t ttricf,n cud6 xdc dinh dlr pht)rrg ton that la Uao cao tdichinh hgp nhdt. t'apg. giarn s6 du phong ron thit dau tu vdro cong ty con cdn phai trich lap tai ngdy kiit th0c n6m tdi chinh dugc ghi nhqn vi\o chi phi tdi chinh. Ctic khoiin aau tu'vio cilng c4,6n cia aton v! khtic DAu tu viro cdng cu u6n c1a don vl khric bao gdm c6c khoan dau tu c6ng cy visn nhung C6ng ty kh6ng c6 quyan kii5m soilt, d6ng ki6m so6t ho4c c6 anh huong d6ng kii AOi voi b n clugc dau tu' l j

11 1 8. C6c khoan dau tu viro c6ng c9 udn cua don vi kh6c dugc ghi nhfn ban dau theo gi6 g6c, bao giim gi6 mua ho[c khodrn g6p v6n cqng c6c chi phi trr,rc tit5p lidn quan diin hoat dqng dau tu. C6 trirc vd lgi nhuon cua ciic kj'trudc khi khoan. ddu tu clugc mua dugc h4ch to6n giam gi6 tri cira chinh khoan aau tu d6. Cd tr?c vd lgi nhu{n cira c6c kj' s3u khj khoan dau tu dugc mua rtugc ghi nhfn doanh thu, C6 tilc drrgc nhfln bing c6 phitiu chi tlugc theo d6i s6 luqng c6 phitiu tdng them, kh6ng ghi nh4n gi6 tri c6 phii5u nh4n dugc. Dg phong t6n th6t cho c6c khoan dau tu vio c6ng c9 v6n cria don vi kh6c dugc trich l4p nhu sau: ooi voi khoan dau tu viro c6 ph'r6u ni6m y6t hoflc gi6 tr[ hqp lj khoan dau tu duqc x6c dinh tin c0y, vi9c lop du phong dpa tr n gid trl thi tru'ong cua c6 phi6u. D6i vcri khoan dau tu' khirng xac dlnh du'oc gid tri hqp li t?i thoi di6m b6o cdo, viqc l4p dr,r phdng tlugc thgc hiqn can cu.r,ao khoan l6 cua b n drro.l di, tlr voi mrilc rrich l4p bang chdnh lqch giira v6n dau tuthuc t6 cuacdc chri sohiru rri 1,irn chlr sd hiru tai ngdr kdr thlrc narn tai chinh nh6n voi ty l v6n cti u l cua C6ng ty so v6i t6ng v6n di u lq thgc g6p tui drrrr rikhac. 'ang. giarn s6 du. phong ron thit dau tu viro c6ng cr; v6n cira don vi khrlc can phai trich l4p t4i ngdy ti5t ttrric ndm tdi chinh dugc ghi nh4n viro chi phi tai chinh' Crlc kho:in phtii thu C6c khoan ng phai thu dugc trinh bdy theo gi6 tri ghi s6 trt tli c6c khodn dy phong ph6i thu kh6 ddi. Hirng tdn kho Hdng tdn kho rtu.gc ghi nh4n theo gi6 thap hcrn giira gi gtic vd gi6 tri thuan c6 th6 thuc hiqn <lugc. Gi6 xuat kho tlugc tinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n vd tlugc h4ch todn theo phuong ph6p k khai thubng xuy n. Chi phi trd tru'6'c Chi phi trd truoc bao g6m c6c chi phi thuc t6 da phdr sinh nhung c6 li6n quan d6n k6t quii ho4t ttqng sdn xuat kinh doanh cua nhiiu narn tii cninn. Cni phi tra tru'crc cua C6ng ty chu ytiu ld chi phic6ng cp dqng cr,r, chi phi vpn chuytin, ldp dat r14rr nghi6n va cac chi phi khac. C6c chi phi tra truoc niry dugc phdn b6 trong khoang thoi gian trdtrudc ho4c thdi gian ctic ltri ich kinh t tu'ong u'ng dlloc tao ra tu'cric chi phi nay' Chi phi c'ang c't1 dqng c't1 C6c cong cr,r, dyng cu dd du'a vdo su dr,rng dugc phdn b6 vdo chi phi theo phuong ph6p ttuong thing v6i thdi gian phdn bo khong qud 36 th6ng. Chi phi vqn chuy1n, dp ctgt trgm nghiin Chi phf v4n chuy6n, lap d4t tr4m nghidn dugc phan b6 vdo chi phi theo phuong ph6p tluong thing vdi thdi gian phan b6 kh6ng qu6 36 th6ng. Chi phi sfta chfra mtiy mdc thih bi Chi phi sua ch6'a mrly m6c thi t bi dugc phan bt5 vdo chi phi theo phuong ph6p duong thing vdi thoi gian phan bd khdng qu6 36 thdng. Tiin thua tlit tra trutc Ti n thu0 dal rra rruo-c th hiqn khoan tien thu6 d6t dd tra cho phan d6t C6ng ty dang sir dpng. Tidn thud d6t tra tru6c dllcrc phan bo vdo chi phi theo phu'ong phrip du'ong thdng tu'crng tmg vdithoi gian thu. ('hi phi khtit' Chi phi 1,hac bao gorn chi phi rrhien lieu. chi phi lnua bao hi m. chi phislra chta nho phdn b6 theo thoi gian htru dgng uric tinh. Tiisrin cii olnh h['u hinh Tai san c6 Oinn hu'u hinh dugc thd hiqn theo nguyen gi6 tru hao mon luy ki5. Nguy6n gi6 tdi san cii dinn hiru hinh bao gdrr toan bq c6c chi phi md Cdng ty phai bo ra d6 c6 drrgc tdi san c6 dinh tinh tl6n thoi ttitim dua tdi sdn d6 viro tr4ng it ai,an sdng su'd9ng. C6c chi phi ph6t sinh sau ghi nh4n ban itiu chi dugc ghi tdng nguy6n gi6 tii sdn c6 Ainn n6u c6c chi phi niry ch6c chin ldm t6ng lgi ich kinh ti5 trong tuong lai do sir dr,rng tdi sdn tl6. C6c chi phi phst sinh kh6ng th6a min didu ki n tron tlugc ghi nhqn ld chi phi sdn xuat, kinh doanh trong nam. Khi tdi sen ct5 dlnh hiru hinh tlugc b6n hay thanh lj, nguy6n gi6vit gi tri hao mon lfiy ki5 dugc x6a s6 vd l6i, 16 ph6t sinh do thanh l! du'gc ghi nh4n vdo thu nhqp hay chi phi trong ndm, Tdi san co Ointr hiru hinh clugc khau hao theo phuong ph6p duong thing dqa tr6n thoi gian hiru dgng udc tinh. Sii nim khiu hao cua c6c loai tai san co dinh hiru hinh nhu'sau; 1l l( P ft u i

12 Lo4i tdi ran co dlnh Nhd cua, vat ki6n truc Mirl nrric rri rhier b1 Phurrng tifn van tai. tru16n din l-hi t bi. dr,rng cp quan lj,,( r., ', ar san co 0rnn Knac 56 ndm r0 05-t il. 12. rj. 14. t5. Thi srin c6 Ointr vd hinh Tdi san c6 Oinf, v6 hinh tlugc rho hiqn theo nguy n gi6 trir hao mdn l0y kti. Nguy n gi6 tdi san c6 Alnn v6 hinh bao g6m todn bq c6c chi phi mi C6ng ty phai bo ra tt6 c6,ttugc tdi san cl5 dinh tinh o6-n ir,oi a sdn d6 vrio tr4ng th6i. Chi phi li n quan tli5n tdi sin ci5 ctinh v6 hinh ph6t sinh sau khi ghi nh dugc ghi nh4n ld chi doanh trong ky tru khi c6c chi phi niy gan ti0n vdi mot tei san c6 tlin u th6 vd lim tdng lqi tdi sin ndy' Chi phi x6y dg'ng co b6n dii'dang Chi phi xay dpng co ban do dang phan anh c6c chi phi li6n quan tryc ti hgp vcri chf nh s6ch k6 torin cua C6ng ty drin c6c tdri san dang trong qu6 phpc vu cho muc dich san xu6t. cho thu va quan l!.cung nhuchi phi rhuc hi n. Cac tai san nd1,du'c.rc ghi nhqn theo gia gdc vd kh6ng drrgc tinh khau hao. Cric khoan n.o phrii trri va chi phi phlii trti g"n-pli'., ep dat) de nh tlang Cac khoan ng phai tra vd chi phi phai trd du'gc ghi nh4n cho s6 ti n phai trd trong tuong lai li6n quan di5n hing h6a vd dich vr,r dd nhqn du'gc. Chi phi phai trd du'gc ghi nh4n dua tr6n c6c udc tinh hqp ly v so ti6n phriitr6' Viin chii so hilu ViSn g6p cua chu so htru V6n g6p cua chri sry hfu ilugc ghi nhin theo s6 urin thyc t6 dd g6p cin cdc c.i d6ng., : : nqng av von co pnqn ': Th4ng du vi5n co phan dugc ghi nh4n theo s5 ch6nh noac phat hdnh b6 sung, chdnh l ch gi0'a gitttili phitt ptriiiu ctruytin d6i khi d6o han. Chi phi trq'c ti6p li6n qu! du'gc ghi giam thqng du'von co phan. PhAn phiii 19i nhu{n i6 ph6t hdnh vd mqnh giri c6 phi6u ri tri s6 s6ch cua c6 phitiu qu! vd c iqc ph6t hdnh bi5 sung c6 phiiiu vd t-oi nhuan sau rhue thu nhqp <Joanh nghiqp du'gc phdn pn6i cno cti dong sau khi da trich lip cric qu! theo Di6u lq cta ('Ong l1 cr-rng nhu cac qu1 dinh clra phap luqt vd dd du'gc Dai hqi d6ng c6 d6ng ph duyqt, ViQc phan ptroi tqi nhuin cho c6 eong du'gc cdn nhic d6n cac khoan mr,rc phitian tq nim trong lgi nhu{n sauthu6 chua phan ph6i c6 th6 anh hu'crng den lu6ng ti6n vd kha nang chi tra c6 tuc nhu l5i do d6nh gi6lai tdi s6n mang di g6p v6n, ldi do danh gitr lqi cttc khodn rrr,rc ti6n tq, cdc c6ng c;r tdi chinh vd cric khoan mr,rc phi ti n tq khric. C6 r0'c ilu'gc ghi nh4n ld ng phai trd khi dugc Dai hqi tl6ng c6 ddng ph6 duyqt' Ghi nh{n doanh thu v}r thu nhip Doanh thu bdn hdng hod, thdnh phdm Doanh thu cung cdp dich vu Truong hgp dich v9 tlugc thgc hiqn trong nhi6u kj,thi doanh thu ilugc ghi nh4n trong ndm rlugc cdn cft vio k6t qun phan c6ng viqc dd hodn thirnh vdo ngdy kdt thric n6m tdi chinh. -.; len tut TiAn lai du'gc ghi nhan tren co scr thcri gian vd l6i suat thr,rc ti5 ttrng k!' ('i ttit vt't loi nltuutt dmt c'hitt Co rllc vi\ loi nhuqrn du'c1c chia duclc ghi nh4n khi Cong ty dugc quyen nh4n c6 trlc ho4c lgi nhu4n tu viqc g6p v6n. C6 tuc tlu'gc nhdn bing co phi6u chi ducvc theo ddi s6 luqng c6 phi6u tlng thdm, kh6ng ghi nhdn giri tri c6 phi6u nh{n du-o.c. Hg'p ddng x6y dg'ng -:: 7 H )l =

13 Hqp ddng xdy dung ld rnqt hgp d6ng du'gc thoa thuin d6 xdy dpng mqt tdi san hoac t6 hqp c6c thi sdn c6 li6n quan chflt che hay phy thuqc l6n nhau vd rnat thitit k6, cdng nghq, chfc nlng ho{c myc tlich srlr dr;ng co bdn cria chring. t t8. Cdc khorin gi:im tri'doanh thu Cdc khoan giam trir doanh phrit sinh cirng ghi nh4n doanh thu tlugc tli6u chinh gi6m doanh thu cria kj,ph6t sinh. Chi phi tli vay Chi phf di vay bao g6m ldi tidn vay vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan trgc ti6p disn c6c khoin vay. Cric khoin chi phi Chi phi ld nhi'ng khoan ldrn giarn lgi ich kinh tt! ttugc ghi nh4n t4ithoi di,5m giao dich phrit sinh ho4c khi c6 kh6nlng tuong d6i chic ch6n s ph6t sinh trong tuong lai kh6ng phan biet da chi ti6n hay chua. t t. \ Ciic khoan chi phi vi khoan doanh thu do no tao ra phai duqc ghi nh4n d6ngthoi theo nguydn t6c phir hqp. Trongtrudng hcrp nguy'en t6c phu hgp xung clql voi nguy n t6c than trgng, chi phi dugc ghi nhin cdn cf vdo bdrn ch6t vd quy tlinh cta cdc chuan rnu'c kd toan di darn batr phan anh giao dich mqt cach trung thgc, hqp ly. Thu6 thu nh4p doanh nghiqp Chi phi thu thu nh4p doanh nghiqp bao girm thutl thu nh$p hiqn hdnh vir thu6 thu nh4p hodn l4i. Thui thu nhqp hign hdnh Thutl thu nhap hiqn hdnh ld khoan thuti dugc tinh dga trdn thu nh4p tinh thu6, Thu nhfip tinh thu6 ch nh lqch so vdi lgi nhudn kti torin lir do di6u chinh c6c khorin chdnh lqch tam thoi gi[a thui5 vi k6 to6n, cric chi phi khdng tlugc trri cflng nhu tli0u chinh c6c khoan thu nhfp kh6ng ph6i ch!u thu6 vi c6c khoin 15 dugc chuy6n. Thud thu nhfp hodn lgi Thu6 thu nh4p hodn l4i ld khoan thutl thu nhdp doanh nghiqp s phdi nqp ho4c s tlugc hodn l4i do ch6nh lqch t4m thdi gi0'a gi6 tri ghi sdr cua tai sdn vir ng phdi tra cho mr,rc dich l4p 86o crio tdi chinh t6ng hqp vi co sd tinh thui5 thu nh{p. Thuii thu nhdp hodn lai phrii tra du'gc ghi nh4n cho t6t ca c6c khoan ch6nh lqch t4m thoi ch!u thui5. Tdi sin thu6 thu nhfp hoan lqi chi tlu'gc ghi nh4n khi chic ch6n trong tucrng lai se c6 tgi nhu4n tinh thuti ttt! su dung nhfng ch6nh lqch t4m thdi du'gc kh6u tri'ndy. BGn li6n quan ('ac bcin du't2-c coi lt\ li n quan rr6u rnqt b n co kha nang ki6m sodt hoic c6 rinh hucrng dring k6 OOi voi b6n kiatrong viqc ra quy'[r dinh cac chinh sdch tai chinh vd hoqt tlqng. C6c ben cilng dugc xem ld bdn li6n quan nilu cirng chiu sqki,sm so6t chung hay'chiu anh hu'crng dang k chung. B5o c:lo theo bq ph{n BQ phan theo linh vpc kinh doanh ld mqt phan c6 thd x6c ctinh ri6ng biqt tham gia vdo quii trinh sdn xuat ho{c cung c6p san phdm, dich vp vir c6 rui ro vd lgi ich kinh ti5 kh6c vdi ciic b0 phdn kinh doanh kh6c. B0 ph{n theo khu vr,rc tlia lj ld mqt phan c6 th6 xdc ttinh ri6ng biqt tham gia vdo qu6 trinh sin xu6t ho{c cung c6p san pham, dich vu trong ph4m vi mqt m6i trucrng kinh tii cg thi5 vd c6 riri ro vd lgi ich kinh ti5 kh6c v6i c6c bq ph{n kinh doanh trong c6c m6i truong kinh ttl khric. Th6ng tin bq ph4n ttugc l4p vd trinh bdy phi hqp vdi chinh s6ch ki5 to6n 6p dpng cho viqc lfp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh t6ng hqp cua Cdng ty, THONC TN BO SNC CHO ('AC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN Od T6 TOA TONG HqP : " A,/ { iin r A cac kho:in tuong duo'ng ti n icn mut,.. icn gni ngan hang khdng ki hqn cqng s6 cu6i ty 1,204,642, ,53 t,0l8,579,173, diu nim 701,036,331 3,123,195,258 3,824,231, Phiii thu ng6n h4n ciia khich hirng T6ng C6ng ty S6ng Da - CTCP. L C6ng ty c6 phdn -, Thuy diqn S6ng l)d 3 - Dak Lo Ban di6u hdnh Dr,r 6n Thuyr diqn D6ng Nai 5 Ban diriu hdnh Dg 6n Thuy di n X ca m6n s5 cu6i ty l 0,065,366,4 l 9 3s,7r3,422,658 44,t44,4t7,579 46,903,232, ttau nim t0,065,366,4r9 23,674,448,991 62,144,417,579 46,903,232,812

14 Ban di u hhnh Du 6n Thrly di n BAn VE 2,986,947,5_98 2,986,947,5_98 Ban di6u hdnh Du 6n Thuy diqn Sun La ('ting t1 C:ir phan Sring Dir 4 1,314,302,285 1,314,302,285 ('hi nhanh C'0ng t\ ('ti phan Sring Da 4 (l'hanh ptr6 Ha nqil 807,428, ,428,165 ( irng tr t ir phan S0ng [)ir {r 1, ,445 1,599,044,445 ( hr nhanh Sting l)i 6.0i - t irng tr t,l ph,in Sirng t)i , ,058,654 Clhi nhanh Sting Da Cting tr C'ti phdn S6ng Da 9 52,3 l0,09 152,310,091 Chi nh6nh Song Dd C6ng tv C6 phan S6ng Dd 9 496,196, ,196,964 Chi nhanh Sdng Dd 9,0tt - Cong ty C6 phan S6ng Dd 9 349,777, ,777,000 C6c kh6ch hdng kh6c 8s,393,674,278 8s,593,674, ,205, 78, ,366,205,281 Tri trurlc cho ngu'oi brin ngin h4n s6 cu6i ry 56 diu nim Xi mdng phy gia Phuoc Hoa 3,903,317,507 3,903,317,507 Cong t1 Cri phdn DAu tu TM & XD <jau khi Trung Thdnh t)nl'n l-lodng -l'rqrng l,l 88,81 0,909,300,000,000,l 88,8 10,909 1,300,000,000 DN''N lruimg An 1,t74,87 5,502 1,174,875,502 C irc khoan phai tra ngut)i ban khac ('0ng 6,768,296,635 4,335,300,553 5,166,458,555 12,733,462,413 i )6 4. Ph,ii thu nqi bq ngin han 5. Phrii thu ngin h4n khric s6 cu6i ry Gi6 tri Dg phdng 56 tlau nim Gi6 tr! Dg phdng Y tr {./ {' Cdng ty CO ph6n Thny diqn s6ng Dir 3 - Dak 16 - C6 ttlc phai thu 8.320, ,970,822, 64 - Cac'khoon phli thu khdc 3,585,37 5,794 C6ng ty TNHH Ddu tu Xay <jqng'l'huong m4i 0,050,000,000 10,050,000,000 Bun di u hanh dr,r an l'hu1 difn D0ng Nai 5 ('iic khoun kr cuqrc. k,i qlt! 28,875,000 r 28,875,000 arn rrnc 2t ( ,452) 2r,883,47r,430 (348,435,452) ('hi nhunh Sirng t)a 50-5,t04.358,t82 r,104,358,t82 Clic khorin phai thu ngsn hirn khdc t'7.397,206,358 (3,932,708,623) t3,467,045,224 (3,932,708,623) 58,973,327,998 (4,281,144,075) 75,189,947,794 (4,281,144,075) 6. Nq x6u Cdc b n li n quan C6ng ty C6 phan S6ng Thoigian qu6 h{n s6 cu6i ty t ura goc,599,044,44 5 Gi6 tr! c6 th6 Thdi gian qui thu hdi han 56 oiu nem ula goc r 1,599,044,445 Gi6 tri c6 th6 thu hdi Dd 6 - Phai thu ti0n ban rr n 3 ndm hang,599,044,445 tr n 3 ndm 1,599,044,445 Ctic' ti c'hri't'vri c'ri nhln khtic' l'hai thu tii'n t-ran hang trcn..i nanr ( u,. khoan phlti thu khiie tr0n.'i nirnr anr Lrng 'l ra truric ngutri biin cqng tr0n..] nam tron.l nam s, 53,226,074,j...i [t i.9i r48.4.'t i.003,9 t8 t6,752,270,519 trdn 3 ndm tren 3 ndm tr n 3 ndrn tr n 3 nim t5,ts3,226,074-3,305,078,08 3,932,708, ,435,452 7,567,003,9 8 16,752,270,519

15 1. Hing t6n kho llirng mua dang di tren duirng Nguy n li6u. vdt li u C6ng cp, dqng cq Chi phi sdrn xu6t, kinh doanh do dang Thdnh phdm s6 cu6i ty Gi6 giic Dg'phdng 3,992,706, ,308,550 t'/0,443,446, ,762,461,705 Sd tl6u nim ura goc Dg phdng 3,998,960, ,838, ,149,664,122 78,490,463, a. Chi phi tri trurtc ngin h4n/dii h4n Chi phi trri trfc ngdn hgn ('hi phi cting cu. dung cu t hi phi thucl ran phong. nhir ruung ( hi phi suu nhir r an phon,e ('0n g sii cu6t ty s6 tau nim 3,063,714 3,063,714 Chi phi ui trlrdc dcii hqn Chi phi cong cq, dyng cr,r Chi phi sua chia tdi san Chi phi thu tram, v6n phong chi phi thuc d6t ddi h4n Chi phi vfln chuy n, l6p <lat trqm nghicn Chi phf kh6c s6 cu6i ty 2,822,886,402 2,822,886, dau nim 2,840,657,930 2,840,657,830 \ a ) 9. Thi sin cii elnn h['u hinh Ngu.v0n gii So darr nlnt \ uu tr 0nLl niurl Nhh cii'a, v{t ki6n trric 1.6 l.l4ll.(x)0 M:ly m6c vir thiiit bi t.'16. t47.76 t.9 Phu'ong tiqn v{n tii t32 Thi6t bi, dgng ca qu{n li,347, 59,363 at san co itinh khrlc 590,272, ,990,097,133 n U \t hanh lr. nhutrng ban -.1 i... so cuor K)' Giri tr! huo min 56 ddu nam Kh6u hao trong nam 4,61,t4ti,000? ,479 t36,141,16t,9t r8,540,128,t 99,2t4,203 37,293,755,r 32 37,202,580,658 22,245,539,347,159,363 1,323,285,504 s90,272, ,583,845 2,000,001 r 79,990,097,133 t59,987,631, ,57t,/-22 Thanh ly, nhugng b6n sii cui5i ty 2,403, l 65, ,639,342,314 37,224,826,191 1,323,285, ,583, ,1s7,203,1 15 Gid fiicbn lgi ^ r; so oau nam s6 cu6i t<y 2, ,225 r7,607,633,800 2,207,982,746.t7,508,419,597 9t,174,474 68, ,873,859 23,873,859 25,688,882 23,688,881 20,002,465,240 19,832,894, Tiri sin c6 tlinh vd hinh l-iri sirn cfrdinh v6 hinh ld chutrng trinh phan m m m6ytinh. 56 diilr niinr Khiju huo trtrng k\ sti cuiii t<y Nguy6n gi ,750,000 Ci5 tri hao mdn 303,562,485 20,237, ,799,984 Gi6 tri cdn l4i 101,187,515 80,950,016 l l. Chi phi xiy dg'ng co bin dii'dang l.a chi phi xa1 dr,rng co ban dcr dang - Ban quan lj dg 6n Nhd Ba Dinh. 12. Cic khorin dhu tu titi chinh C6c khoin ddu tu tdi chinh crja Cong ty chi c6 khoan dau tu g6p v5n vdo don vi kh6c, chi tiilt nhu sau:

16 DAU M vdo cdng ly con C6ng ty C6 phan Thuy DiQn S6ng Dd 3 - Dak L6 (i) ^:, : DAu k gdp v6n vdo ilon vi khdc C6ng t1 C0 phan DAu tu vd Phdt tli6n Vdn Phong ('irng t1 C'ir phan Sting Di 6 ('ring tr ('r) phan hur rjicn l)dk Sor.l ( ong 11 ( ir phiin t)iiu tlr rii l'hat trien lhuy diqn Dakl'si ( qng ura goc 2s9,303,280, ,303,280,000 4,900,000,000 3,450,000,000 9s0.000, , ,20J,280,000 s6 cu6i t<y Dg'phdng Gi6 g6c - 259,303,280, ,303,280,000-4,900,000,000. 3,450,000, ,000, ,000, ,203,280, diu nlm Drt'phdng tj. Phrii trri ngu'o'i brln ngin h4n Phrii lrri ctic b n lian quan C6ng t1 Cti phan Thuy diqn S6ng Dd 3 - Dak L6 C6ng ty C6 phdn Tu vdn S6ng Dd Chi nhdnh Cong ty C6 phan S6ng Dd 2 - Xi nghiqp Sdng Dd 2.08 Chi nhdnh S6ng Dd C6ng ty C6 phan S6ng Dd 6 Chi nh6nh S6ng Dd C6ng ty CO phan S6ng Dd 6 Chi nh6nh C6ng ty C6 phan Tu v6n S6ng Dd - Trung t6m Thi nghiqm XAy dgng S6ng Dd Xi nghiqp S6ng Dd Chi nh6nh C6ng ty C6 phan S6ng Dd l0 Phlii trti cric nhd cung ciip khtic Chi nhdnh C6ng ty C6 phan Thdp ViQt V tqi Dd Ndng Cl0ng t1' Crl phan xay l6p diqn Duc Bdo Kon 'l'um ('iing tr ('ti phan luong rinr ( irng tr lnllll Xal dung lhlrtrng nr4i ru l)ich ru lung Chau (. ong tr ( o phin Xi ming Sting )i\ \'alr ( le khoart phiii tru ngtrtri hin khac (.6n9 s6 cu6i ry Sii diu nim 6,614,357,972 6,614,357, ,085, ,085,;00 3,287,016,95',1 3,287,016,957 32,898,197 32,898,197,460,424,055 1,460,424,055 1,379,933,7_63 1,379,933,7 _63 136,309,779, ,065,941,37E 16,541,232,727 16,541,232,727 4,403,660,827 4,403,660,827 t2,057,342,179 12,05'7,342,t79 t6;t52,539,500 t6,752,539,500 86,s55,003,802 95,311,166,145 t42,924,131, ,680,299,350 \ ( \ t4.!5. Nguo'i mua trri ti6n tru'6'c ngin h4n Trti trtdc ctis cdc ban fian quan Xi nghidp S6ng Dd 2,08 - Cong t1 C6 phan S6ng Dd 2 Trri lrrhc cho nguoi bdn khdc C6ng ty CO phan Nang lugng D4i Duong C6ng ty CO phan Thriy diqn Minh Tan Cdc kh6ch hdng khdc Thu6 vi cdc khoin phni nqp Nhi nu'oc Sii ttau nam Sd phit sinh trong nim Phtii nqp Phii thu Sd phiii nqp s6 aa nqp 'l'hu0 (i l'(i'l hang ban t.ll, l4 t,326,945,306 niri dia hui thlr nhup doanh ngh iqlp (X) l'hu6 thu nhap cd nhan l'937'963'023..1,.,: rcn tnuc d:lt 'l'ien su dpng dat phi r,357,820 s6 cu6i ry 870,073, ,361,351 2,376,900,939,320,843 S5 itau nnm 85,000,000 8s,000,000 85,000,000 85,000,000 54t,122,t60 541,122, ,86r, ,861, ,261, ,261, ,122, ,122,160 s6 cu6i ty Phiii nqp Ph6i thu,/ \ $' // n6ng nghiqp t^ nue mon Dal Phi, le phi vir c6c kho6n phdi nqp kh6c l 63,700, 80 2, r 04,040,1 03-7,ooo,ooo t33,5t0,714 1,335,303,126 7,0o0,ooo - 163,700, ,073,241 2,428,759, Phii trii ngu'cri lao tlqng Ti0n lumg con phdi tra ngucri lao dqng. 11. (lhi phi phdi trui ngin h3n ( hi phi liri r ar phai tra ^^ i.,. JO Cuor Ky t0t t4 56 dau nim 10t,630,294,214

17 ('hi phi trich tru<ic phtli tru nhi thiiu phu vc chi phi xd1 dyng ( ae khoirn chi phi trich trutyc khac ( sng 8,01 4,080,8 r 3, ,46,433,773,488 8,014,080,813 t,789,398,461 1,433,773,499 t8. Phrii trri ngin hpn khric Phtii trii ctic bdn li n quan l6ng t) Song Da - C'TCP - ('o ruc phai trri Phiii lrri ctic t6 chftc vd cd nhin khtic Kinh phi c6ng dorin li DaO nrem xa nol BAo hiam y t6 Bao hi6m th6t nghiqp C6 tfc phdi tr6 Ldi ch6m nqp Bao "i hi m xd hqi T4m nh?p v6t tu. phu tirng l'hai tra cac dqi r,'c lumg ( ac khoarr phai tra ngin hgn khac ( sng s6 cu6i t<y 4,080,000,000 4,080,000,000 7, 87,028,2E7 769,399, ,5 r 3,35 r 7r,325,929 t4,334,147 4,051,876,402 r,169,263,1 l0 1,845,443,241 2,822,464,350 6,075,404,192 21,261,028, aiu nxm 4,080,000,000 4,080,000,000 t7,384,690, ,899, tg,o79r?o5 4,017,487 4,05r,876,402 1,t66,677,5tr r,845,443,24r 2,687,102,674 6,744,158,447 21,464,690,323 l9 \ av ngan h4n Vav ngdn hqn Ngdn hdng -l'mcp t)du tu vd Phrit rri6n ViQt Nam - Chi nhrinh (iia l.ai s6 cu6i t<y 360,059,942, dlu nnm 375,559,942,913 Va,r dtii han d6n hqrn trd Ng6n hdng TMCP DAu tu va Ph6t tri n ViQt Nam - Chi nh6nh Gia Lai 15,578,076, ,638,019,641 ts,s78,076, ,138,019,641 \ Qui khen thuii,rg, phric lo;i 56 dau nam Chi quj sii cuiii ty K! nny Nim trudc f,f55,113,041 t,26r,613,041 (rs0,000,000) (r06,500,000) 1,005,113,041,155,113,041 /) 21. \/6n chu sri h0'u 2ltt. Bing aii cni1u bi1n il1)ng c'uu vhn chu sti lrtu S5 Ou OAu ndlm trudc Lgi nhuqn trong n6m trudc Di6u chinh kh6c Sii Ou'cuiii nim tru'dc Viin g6p ciia chii s6' hiru Th{ng du'v6n cii phin r5e,ee3,560,000 r00,02e,4ee,600 Qui ttiu tu' phdt tri6n _23,233,2s,,str Lqi nhufn sau thu6 chua ph6n pnol ' r','r1fl.';;:l;ti, rr,ili.iil.lil 159,993,560,000 t00,029,499,600 23,233,250,5t0 (187,519,906,613) 95,736,403,497, rl ^l 50 OU Oau Ky Lqi nhuqn trong kj, ^l. i... DO CU'CUO Ky 159,993,560, ,029,499,600 23,233,250,510 (t87,sts,eo6,6t3) 95,736,403,497 - (2,058,t35,62s) (2,058,135,62s) f59,993,560,000 t00,029,499,600 23,233,250,510 (1E9,578,042,238) 93,678,267,872 2lh. Chi fih vin gdp criu c.hri sii hrt'u on,u ( irrrg tr Sting )a - (' ( l) ( ic co dong khac C6ng s6 cuiii ty ,7 t 5, ,844,400 59,993,560,000 S5 ilau nem 8 t,596,7t 5,600 78,396,844, ,993,560,000 2lc. C6 phitiu,'l ' ) So lugng co phi u '.A ddng k! phdr hdrrh 56 luqng o6 phiou dd phdt hdnh ^l, r,.,( S0 lugng c6 phi u dang luu hdnh s6 cu6i ty 15,999,356 15,999,356 15,999, dau nlm 15,999,356 15,999,356 15,999,356

18 Todn bq ld c6 phi6u ptr6 thdng. MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hdnh: VND. vl. TH6NG TN Bo sung cho cac xttoan MUc rrinh BAy rrong sao cao 16r eua HoAT DqNG KrNH DOANH TONG HqP L Doanh thu thuf,n vo h{n hing v}r cung cdp dich vg l)oanh Lhu hop dong ral dr,rng rti phuc vu xay l6p l)ounh thu khlc ('0ng Lfry k6 ti'dau nim tl6n cu6i t<y nay Nim nay Nm trurlc 10,057,255,748 52,820,002,783 2,186,721,947 0,057,255,748 55,006,724, Gi:i v6n hirng b:in Gi6 v6n hoo d6ng xay dr,rng va phqc vu xdy l6p Gi6 v6n khdc C0ng 3. Doanh thu hoat tlqng tii chinh Lai tien gui ngdn hdng Cri tuc. loi nhu{n <luoc chia l,i'ii thanh li cac khoan dau tlr lii e he'nh lcich tr giii phit sinh ( qng (lhi phi tiri chinh ('hi phi lrii ral phrit sinh trong ndm Chi phi qurin lf doanh nghiqp Chi phi cho nh6n vi n Chi phi v4t li0u, bao bi Chi phi dr,rng cu, OO Atng Chi phi kh6u hao tdi san c6 dlnh t, r nue. pnl va te pnl Hodn nhqp dr,r phong phai thu kh6 ddi ('hi phi dich vu mua ngoiri CAc chi phi khdc Thu nhhp khric l.ai thanh li. nhuirng biin.l hu nhirp khdc C0ng Lfiy k6 tr)'tliu ntrm d5n cu6i t<y nery Nim nay Nim trurfc 9,856,859,850 55,754,339,732 9,856,859,850 Liiy k6 tn'dau nim tt6n cu6i ty nay Nm nay Nim tnnfc 456, , , 95 Liiy kii tri ttiu nim tl6n cu6i try nay Nim nay r,r41,873,566 84,447,298 50,924, ,514,021 13,t21, ,923,598 t49,322,067 l,858, 25,70 Lfry k5 tt'ttau nam it6n cu6i fy nay Nim nay Nm trurfc 809,909,091 30,002 30,002 55,754,339,732 Nim trurlc r,206,940,614 89,259,334 53,825,944 84,458,303 13,868, ,823,025 57,830,843 1,964,006, ,909,091 \A o '!,/ 1 Chi phi khfc Thu6 ctct khong dugc kh6u trir Cdc khorin bi ph4t, bj truy thu Chi phi kh6c L[y k6 tr)r ttau nim il5n cu6i ry nay Nim nay Nim trurfc 400,892,019 4,181, ,892,01g 4,78t,487 V. NH['NC THONC TN KHAC

19 l. Giao dich vir sd du'vrfi c6c b6n li0n quan Cric b6n li6n quan voi C6ng ty bao gtrm: c6c thanh vi n quan lj chir ch6t, c6c c6 nhan c6 li6n quan voi c6c thinh vi6n quin li chri ch6r vd cdc bdn li n cluan kh6c. Z. -l-h6ng tin ve UE ptrpn ( ring t1 chr hogr cl,ing rrong rnqt linh vyc kinh doanh ld xay dpng c6c c6ng trinh thuy rliqn, hq tang k! thuf,t... vir trong khu vgc ttla li chinh ld lanh th6 ViQt Nam. J. Th6ng tin v6 tro4t tlqng!i0n tgc 4. Sr.'kiQn ph6t sinh sau ngiy t5t ttrtc ntrm tiri chinh 5. Th6ng tin kh6c Kon Tum, ngdy 20 th6ng 04 nam2022 Ph4m H6ng Trung Ngu'o'i l{p bi6u '6.' :.\

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THUC MIEN BAc BANG CAN DOl KE ToAN Tai ngay

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. "to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn TAp DoAN XANG DAu V$T NAM CONG TY xang DAu TEN GANG ;.. "to 0 So Y PLXTG-KD CONG. HOA xa HO. CHU NGHiA VET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn Giang ngay 28 thdng 09 nam 2016 PETROLMEX Vv Di~u chinh

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TRAcH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN SWC-06941SMT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QUA KIE

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TRAcH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN SWC-06941SMT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QUA KIE UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TRAcH NHI~M HUU H~N MQT THANH V[EN SWC06941SMT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QUA KIEM NGHI~M 26/11/2018 1. Ten khach hang: TONG CONG TY

Chi tiết hơn