Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ""

Bản ghi

1 ÝÔßÍÍ Ú Ýß ÝÔËÞ ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ ïp ÍÛÎÞ ß ì ÙÔÝ ìì ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ îî ìp ÕßÎßÌÛ Æß Òß ï ÝÔßÍÍ Ú Ýß ÝÔËÞ ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ ïp ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ éð ÍÛÎÞ ß í ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ î ÕßÎßÌÛ Æß Òß î ÝÔËÞ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ ÕËÓ ÌÛ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ ïp ÍÛÎÞ ß ïðð ÙÔÝ ç ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ìî ìp ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ î ÝÔËÞ ÓßÍÝØ ÔÛ ÕËÓ ÌÛ ÓßÍÝØ ÔÛ ïp ÍÛÎÞ ß ïëî ÙÔÝ é ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ íî ìp ÕßÎßÌÛ ÙÛÒÑÝÝØ Ñ íð

2 ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Úï Ù ñ ß ²½ ± ïp ÙÑÔßÝ ßÖÔß ÕßÎßÌÛ ÕÔËÞ Ì ÙÛÎ ÊÛÔÛÒÖÛ ïð ÓßÝÝßÎÑÒÛ ßÒÒßÓ Î ßÓ ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ÓßÝÝßÎÑÒÛ ÔËÝÎÛÆ ß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ Ó Ô ÝÛÊ Ý ÓßÎ ÖßÒß ÍÛÎÞ ß Úî Ê» ¼» ñ Þ «ïp ÓßÒÚÎ Ò ÙÎÛÌß ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ïð ÍÌÛÙÛÔ Ì Òß ÐÑÍÌÑÖÒß ÕÎßÒ ÖÛÝ ÓßÎËÍß ÑÔ ÓÐ Öß ÍÔÑÊÛÒ ß ÒÛÜÑÊ Ý ØÛÔÛÒß ÍÛÎÞ ß Úí Ó ±²» ñ Ò» ïp ÐßÌÎÑÒÛ ÓßÎ ßÊ ÌÌÑÎ ß ÙÔÝ ïð ÙÔ Ý Ý Ó ÒÖß ÍÛÎÞ ß ÖÑÕ Ý Ó Ô Ýß ÍÛÎÞ ß ÍÌÑÖßÒÑÊ Ý Í ÜÑÎß ÍÛÎÞ ß ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Úì Ù ñ ß ²½ ± ïp ÐÑÎÝ ÔÛ ßÔ ÝÛ ßÍÜ ÍÝËÑÔß ÕßÎßÌÛ ÍØ ÞËÓ ïð Ó Ô ÝÛÊ Ý ÓßÙÜßÔÛÒß ÍÛÎÞ ß ÆÑÎßÌÌ ßÔÑÓß ÕßÎßÌÛ Æß Òß Úë Ê» ¼» ñ Þ «ïp ÆËÝÝØ ÝØ ßÎß ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ øíðßæ Ñ ÍÐÑ ïð ÐßÜÑßÒ ÞßÎÞßÎß ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ÐßÐ Ý ÔÖËÞ Ýß ÍÛÎÞ ß ÚßÞÞÎÑ ÔßÎ ß ÕßÎßÌÛ Æß Òß Ú Ó ±²» ñ Ò» ïp ÜßÓÒÖßÒÑÊ Ý ÖÑÊßÒß ÍÛÎÞ ß ïð ÞÎÑÊÝ ÓÑÒ Õß ÓÑÒ ÝØ ÜÑÓÆßÔÛ ÊËÖÑÊ Ý Ó Òß ÍÛÎÞ ß ÞËÝÝ ÓßÎß ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Úé Ù ñ ß ²½ ± ïp ÚÑÎÓÛÒÌ Ò ÝØ ßÎß ÍÛÕß ÞËÜÑ ÐÑÎÜÛÒÑÒÛ ïð ÚÑÎÓÛÒÌ Ò ÓßÎÌ Òß ÍÛÕß ÞËÜÑ ÐÑÎÜÛÒÑÒÛ Ú Ê» ¼» ñ Þ «ïp ÊßÔÛÒÌ Ù ËÔÇ ÙÔÝ ïð ßÙÑÒ ÝßÓ ÔÔß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ÖßÕÍ Ý ÌßÒÇß ÕßÎßÌÛ Æß Òß Úç Ó ±²» ñ Ò» ïp ØÛÒÒÑÒ ÓßÎ ÒÛ ÕßÎßÌÛ ÒÌÛÎÍÌ ÔÛ ÐÑÆÆÑ ïð ÞÛÔÔßÆÆÑ ÚÛÜÛÎ Ýß ÙÔÝ Þ ÍÝÑÒÌ Ò ÝØ ßÎß ÙÔÝ Ê ÔÔß ÊßÒÛÍÍß Ú ÍÇÑÜ ÒßÓ Õ Î Ó Ò ÉÕÚ ÍÛÒ ÑÎÛÍ ÕßÌß ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Úïð Ù ñ ß ²½ ± ïp ïð Úïï Ê» ¼» ñ Þ «ïp Ê ÜßÔÛ ÍÑÒ ß ÙÔÝ ïð Úïî Ó ±²» ñ Ò» ïp ÍÌÛÐßÒÑÊ Ý ÊßÒß ÍÛÎÞ ß ïð ÒÛÉÛÇ ÎßÝØÛÔ ÕØßÔÍß ÕßÎßÌÛ ÌÑÇßÕÉß Ó ÔßÍßÊÔÖÛÊ Ý ÕßÌßÎ Òß ÍÛÎÞ ß ÎßÜÑÊßÒÑÊ Ý Ó ÎÖßÒß ÍÛÎÞ ß

3 ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ Óï Ù ñ ß ²½ ± ïp ØßÒÕ Ý ÓÛÎÍÛÜ ÕßÎßÌÛ ÕÔËÞ Ì ÙÛÎ ÊÛÔÛÒÖÛ ïð ÓßÒÜÎËÆÆßÌÑ Ù ßÝÑÓÑ ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ÞÑÔÑÙÒÛÍ Ò ÝÑÔÑù ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ÓßÛÍÌÎËÌÌ ßÒÜÎÛß ÕßÎßÌÛ Æß Òß Óî Ê» ¼» ñ Þ «ïp ÌÑÓßÍÛÔÔÑ ÚÛÜÛÎ ÝÑ ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ïð ÖËÎÝß Ì ÓÑÒ ÐÑÍÌÑÖÒß ÚÎÛÆÆßÌÑ ÓßÌÌ ß ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ÙÎßÒÜÛ ÚÎßÒÝÛÍÝÑ ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ Óí Ó ±²» ñ Ò» ïp ÒÛÕÑÑÚßÎ ßÒÜÎÛß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ïð ßÝØ ÔÔ ßÔÛÍÍ Ñ ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ÐÛÌÎÑÊ Ý ÊËÕßÍ Ò ÍÛÎÞ ß ÓßÔËÝÝØ ÖßÝÑÐÑ ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ Óì Ù ñ ß ²½ ± ïp ÜÎßÙÑÖÛÊ Ý ËÎÑÍ ÍÛÎÞ ß ïð ÍÐ ÛÍßÒÆÑÌÌ ÐßÑÔÑ ÕßÎßÌÛ Æß Òß ÞÛÎÌÑÔ ßÒÜÎÛß ÕßÎßÌÛ Æß Òß ÍËÔÖ Ý ÆßÒ ÕßÎßÌÛ ÕÔËÞ ÍØÑÌÑÕßÒ ÕÎßÒÖ Óë Ê» ¼» ñ Þ «ïp ÝßÊßÔÔßÎÑ ÓßÌÌ ß ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ïð ÌßÔ ßÒÑ ÒßÆÆßÎÛÒÑ ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ Ù ßÒÙÎßÍÍÑ ßÒÜÎÛß ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ÆÛÒ ÜßÊ ÜÛ ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ Ó Ó ±²» ñ Ò» ïp ÐßÍÛÌÌÑ ÓßÎÝÑ ÙÑÖË Õß ÊÛÒÛÌß ïð ÒÛÉÛÇ ÖßÝÕ ÕØßÔÍß ÕßÎßÌÛ ÌÑÇßÕÉß ÌÑÜÑÎÑÊ Ý ËÎÑÍ ÍÛÎÞ ß ÝßÓ Ò ÊßÒ ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ Óé Ù ñ ß ²½ ± ïp ÝßÓÐßÝ ÓßÌÌÛÑ ßÍÜ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÎÑÊ ÙÑ ïð ÓÑÜÑÔÑ ÔËÝß ÕßÎßÌÛ Æß Òß Ó Ê» ¼» ñ Þ «ïp ïð Óç Ó ±²» ñ Ò» ïp ÞËÍßÌÑ ÓßÌÌ ß ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ ïð ÝÛÜ Ý Ó ÔßÒ ÍÛÎÞ ß ÆßÒÑÔ Ò ÔËÝß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ Ó ÌÎÑÊ Ý Ó Øß ÔÑ ÍÛÎÞ ß ÉÕÚ ÍÛÒ ÑÎÛÍ ÕßÌß ÓßÍÝØ ÔÛ Óïð Ù ñ ß ²½ ± ïp ÎÑÓßÒÑ Ò ÝÑÔß ÍÛÕß ÞËÜÑ ÐÑÎÜÛÒÑÒÛ ïð Óïï Ê» ¼» ñ Þ «ïp ïð Óïî Ó ±²» ñ Ò» ïp ÞÎßÒÝßÔÛÑÒ ÔËÝß ÝÛÒÌÎÑ ÍÐÑÎÌ ÊÑ ÛÍÛÎÝ ÌÑ ïð ÔÑÒ ßÔÛÍÍ Ñ ßÍÜ ÛÍÛÎÝ ÌÑóïép ÎÛÙÙò ÐßÎßÝò ÚÑ Ó ßÒÑ ßÔÛÍÍ Ñ ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ÔÑÍ Î ÝÝßÎÜÑ ßÍÜ ÝÛÒÌÎÑ ÕßÎßÌÛ ÍÐÑÎÌ ÊÑ

4 ÕËÓ ÌÛ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Û ìî Õ¹ ïp ÓÑÎ ÒÑ ÜÛÞÑÎß ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ïð Ù ÑÎÜßÒ Ó ÝØÛÔß ßÍÜ ÝßÍÌÛÔÚÎßÒÝÑ ÕßÎßÌÛ ÖßÒÝÑÊ Ý Ó Òß ÍÛÎÞ ß ÍÌÛÙÛÔ Ì Òß ÐÑÍÌÑÖÒß Ûç ìé Õ¹ ïp ÓßÒÌÑÊßÒ ÝßÎÔÑÌÌß ÙÔÝ ïð ÜËÊÒÖßÕ ÓßÍß ÍÛÎÞ ß ÝÛÍßÒÛÔÔ Ù ßÜß ÙÔÝ ÐßÍÍÛÎ ÖÛÒÒ ÚÛÎ ÝÍÕÍ ÓÑÒÚßÔÝÑÒÛ Ûïð ëí Õ¹ ïp ÐÛÌÎÑÊ Ý ÔÛÔß ÍßÔÆÞËÎÙÛÎ ÕßÎßÌÛ ÊÛÎÞßÒÜ ïð ÞÑÍÝØ Ò ÔßËÎß ßÍÜ ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ îððí ÎßÒÕÑÊ Ý ÌÛÑÜÑÎß ÍÛÎÞ ß Ûïï ð Õ¹ ïp ïð Ûïî Õ¹ ïp Ò ÙÎÑ ßÎ ßÒß ÙÔÝ ïð ÕËÓ ÌÛ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Ý ìé Õ¹ ïp ßÒÍßÔÑÒÛ ÜßÔ Ôß ÙÔÝ ïð ÎØÑßÌ ÍßÞÎ Òß ÙÔÝ ßÍÝßÒ ÍßÓßÒÌØß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ÌßËÕÑÊ Ý Ì ÚßÒÇ ÌßÜ Î ÖÛÕß Ýç ëì Õ¹ ïp Ð ÒÛÆ Ý ÕßÎÔß Î ÝÎÑßÌ ß ïð ÞÛÎÌÑÒÝÛÇ Ì ßÍß ÐÑÍÌÑÖÒß ÝÛÎÊßÍßÌÑ ßÒÙÛÔ Ýß ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ ÐÎÛÕÑÊ ÝÑ ÖÛÔÛÒß ÍÛÎÞ ß Ýïð õëì Õ¹ ïp Æ Ý ÐÛÌÎß ÌßÜ Î ÖÛÕß ïð Ý ÎÕÑÊ Ý Í ÜÑÎß ÍÛÎÞ ß ÆËßÒÑÒ ÝØ ßÎß ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ ÝßÍÌÎÑ ÓßÎÌß ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ÕËÓ ÌÛ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Ö ì Õ¹ ïp ÔËÝ Ý ÍËÆßÒß ÍÛÎÞ ß ïð ÐÑÎÝ ÔÛ ÝØ ßÎß ÍÛÒÕËÕß ÕÝ ÙÛÒÑÊß Öé ëí Õ¹ ïp ØßÍßÒ ßÔÛÍÍßÒÜÎß ÙÔÝ ïð Ì ÎÑÒ Ù ÑÎÙ ß ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ÞÛÒÑÌÌÑ ÍÑÒ ß ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ ÊßÔÜÑÞÞ ßÜÛÒÛ Û ÝÎÑÝÛÌ Ü ÓÑÒÌ Ù ËÔ ß ÙÔÝ Ö ëç Õ¹ ïp ÝÑÓßÙ Ý ÊßÒß ÍÛÎÞ ß ïð ÝßÎËÍÑ ÓßÎÌ Òß ßÍÜ ÕßÎßÌÛ Éß ÇË Õß Öç õëç Õ¹ ïp ÎÑÍÍ ÔßËÎß ÙÔÝ ïð ßÔßÊßÒÖß Ó Ô Ýß ÍÛÎÞ ß ÐÛÐ ÙÎÛÌß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ÐßÊÕÑÊ ÍßÎß ÍÛÎÞ ß ÉÕÚ ÍÛÒ ÑÎÛÍ ÕËÓ ÌÛ ÚÛÓÓ Ò ÔÛ Í ëð Õ¹ ïp ÍÌÑÖÑÊ Ý Þ ÔÖßÒß ÍÛÎÞ ß ïð ÓßÎÝßÌÑ ßÔ ÝÛ ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ ÓßÆÆÑÒ ÓÑÒ Ýß ßÍÜ ÑóÎÇË ÕßÎßÌÛ ÐßÜÑÊß Íé ëë Õ¹ ïp Þß Ìß ÚÎßÒÝÛÍÝß ÙÔÝ ïð ÍÎÙßÌ ÝÎ ÍÌ Òß ßÍÜ ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ îððí ÐËÔ ÝÛ ÛÔ ÍßÞÛÌÌß ÝÍßÓ ÖË ÜÑÖÑ ÞÑÔÆßÒÑ ÐßÎÜËÆÆ Ó ÝØÛÔß ÝÍßÓ ÖË ÜÑÖÑ ÞÑÔÆßÒÑ Í ï Õ¹ ïp ÕÑÊßÝÛÊ Ý ÖÛßÒ ß ÌßÜ Î ÖÛÕß ïð Ü ÓßÌÌ ß ÔßËÎß ÙÔÝ ßÒÜÎ Ý ÖÑÊßÒß ÍÛÎÞ ß ÖÑÊßÒÑÊ Ý ÓßÖß ÍÛÎÞ ß

5 ÕËÓ ÌÛ ÓßÍÝØ ÔÛ Ûï ìë Õ¹ ïp ÓßÒ ßÍ Ò ÝÑÔß ÙÔÝ ïð ÞÛÎßÕ ÞÑÎßÒ ÌßÜ Î ÖÛÕß ÐßÝ ÒÛÔÔ Ú Ô ÐÐÑ ÙÔÝ Ò ÕÑÔ Ý Ó ÔÑÍ ÍÛÎÞ ß Ûî ëð Õ¹ ïp ÓßÔËÝÝØ ÖßÝÑÐÑ ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ïð ÜÛÔ ÝÛ ÌÑÓÓßÍÑ ßÍÜ ßÎÛß ÍØÑÌÑÕßÒ ÌÎ ÛÍÌÛ ÓÛÒÙÑÒ ÛÔ ß ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ ÚÑÎÓÛÒÌ Ò Ò ÝÑÔÑù ÙÔÝ Ûí ëë Õ¹ ïp ÎËÆÆßÎ Ò Ò ÝÑÔÑù ÕßÎßÌÛ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÐßÜÑÊß ßÍÜ ïð ÙÑÌÌßÎÜ Ù ÑÎÙ Ñ ÙÔÝ ÞÛÎÙßÓ Ò Ð ÛÎÑ ßÍÜ ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ îððí ÜÖËÕßÒÑÊ Ý ÞÑÙÜßÒ ÍÛÎÞ ß Ûì ï Õ¹ ïp ÍÌßÞ ÔÛ ÔÑÎÛÒÆÑ ÙÔÝ ïð ÝÑÍÌÛ ÜÛÒÒ Í ÕßÎßÌÛ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÐßÜÑÊß ßÍÜ ÊÛÆÆÑÔ ÛÓ Ô Ñ ÕßÎßÌÛ ÙÛÒÑÝÝØ Ñ ÔÑËØßÞ ÓÑØßÓÛÜ ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ Ûë Õ¹ ïp ÙÛÒÝßÎÛÔÔ ßÒÜÎÛß ÌËÍÝßÒÇ ÝÑÓÐÛÌ ÌÑÎÍ Ò ÒÖß ÝÔËÞ ïð ÛÜ Ò ÜÆßÚ Ý ßÍÕÑ ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ ÚÛÔÜÕ ÎÝØÛÒ ÙËÝËÒÖß ÍßÍß ÍÛÎÞ ß ÕËÓ ÌÛ ÓßÍÝØ ÔÛ Ýï ëî Õ¹ ïp ßÔÔÑÎ ßÔÛÍÍ Ñ ÐÑÔ ÍÐÑÎÌ Êß ÓÑÙÔ ßÒÑ Êò ÕßÎßÌÛ ïð ÙßÌÌ ÔÑÎÛÒÆÑ ßÍÜ ÕßÎßÌÛ ÌÛßÓ ÓßÎ ÑÌÌ Ò ÛÒÆÑ ÕßÎßÌÛ ÙÛÒÑÝÝØ Ñ ÍÌßÒ Ý ÙÑÎßÒ ÍßÔÆÞËÎÙÛÎ ÕßÎßÌÛ ÊÛÎÞßÒÜ Ýî ëé Õ¹ ïp ØßÍßÒ Ó ÝØÛÔÛ ÙÔÝ ïð Ó Ô ß Ó ÕÛÔÛ ßÍÜ ÕßÎßÌÛ Íò ßÒÙÛÔÑ ÞßÖÝÛÌ Ý ßÔÛÕÍßÒÜßÎ ÍÛÎÞ ß ÌßÍ Ý ÜËÍßÒ ÍÛÎÞ ß Ýí í Õ¹ ïp ÜßÔÔß ÙÎßÍÍß ÜßÊ ÜÛ ÕßÎßÌÛ ÙÛÒÑÝÝØ Ñ ïð ÕÛÊ Ò ÆßÓ ÒÛÎ ßÍÕÑ ÕßÎßÌÛ ÝÔËÞ ÚÛÔÜÕ ÎÝØÛÒ ÙßÊÎ ÔÑÊ Ý Ó ÔÑÍ ÍÛÎÞ ß ÐÛÜÎÑÒ Ù ßÒÔËÝß ßÍÜ ßÍ ÊÛÒÛÌÑ Ýì éð Õ¹ ïp ÍÌßÒÑÖÕÑÊ Ý ßÒÜÎ Öß ÍÛÎÞ ß ïð Ô Ý ÔÖËÞ Íß ÍÛÎÞ ß ÕßÓÛÒÑÊ Ý ÜËÍßÒ ÍÛÎÞ ß Ó ÙÔ ßÝÝ Ñ ÛÓßÒËÛÔÛ ÙÔÝ Ýë õéð Õ¹ ïp ÍÛÍÌßÕÑÊ ßÔÛÕÍßÒÜÛÎ ÍÛÎÞ ß ïð ÆËÔ ßÒ ßÔÛÍÍ Ñ ßÜ ßÊ Í ÕßÎßÌÛ Í ÔÛß ÝÑÓÐßÙÒËÝÝ ÓßÌÌÛÑ ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ ßÎÓßÒÛÔÔ Ò ÝÑ ÙÔÝ

6 ÕËÓ ÌÛ ÓßÍÝØ ÔÛ Öï ëë Õ¹ ïp ÍßÎßÝ ÒÑ Í ÓÑÒÛ ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ïð ÐÛÆÛÎ ÕÎ ÆßÒ ÕÕ ÍßÓÑÞÑÎ ßÒ ÒÜÑÔ Ò ÕÑÔ Ý ßÔÛÕÍßÒÜßÎ ÍÛÎÞ ß ÐßÊ ÝÛÊ Ý Ó ÔßÒ ÍÛÎÞ ß Öî ï Õ¹ ïp ÖÑÕÍ Ý ÍÌÛÚßÒ ÍÛÎÞ ß ïð ÞÑÍÛÌÌ ßÒÜÎÛß ÕßÎßÌÛ ÙÛÒÑÝÝØ Ñ ÞßÎÞË ÝÑÍÓ Ò ßÍÜ ÕßÎßÌÛ ÌÛßÓ Ó ÔßÒÑÊ Ý ÊËÕ ÍÛÎÞ ß Öí Õ¹ ïp ÍÛÒÆßÝÏËß Ù ßÒÔËÝß ÝÑÑÎÜ ÒßÓÛÒÌÑ ïð ßÍÍ Ó ÌßÓ Ò ÍßÔÆÞËÎÙÛÎ ÕßÎßÌÛ ÊÛÎÞßÒÜ Í ÓÑÒÛ ÚßÞ Ñ ÕßÎßÌÛ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÐßÜÑÊß ßÍÜ Ó Ô ÝÛÊ Ý ÓßÎÕÑ ÍÛÎÞ ß Öì é Õ¹ ïp Î ØÌßÎ Ý ÜßÒ ÛÔ ÕßÎßÌÛ ÕÔËÞ ÍØÑÌÑÕßÒ ÕÎßÒÖ ïð Ê ÍÛÔÝ Ý ÊßÒ ÍßÔÆÞËÎÙÛÎ ÕßÎßÌÛ ÊÛÎÞßÒÜ ÞÎßÒÆßÌÑ ÓßÒËÛÔ ßÍÜ ÕßÎßÌÛ Íò ßÒÙÛÔÑ Ý ÝÑÊ Ý Ó ÔÑÍ ÍÛÎÞ ß Öë é Õ¹ ïp ÙÎ Ê Ý Ý ÓßÎ ÒÑ ÌßÜ Î ÖÛÕß ïð ÓÑÒÌ ÎÑÒ ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ ÐßÎ ÍÛ ÝÎ ÍÌ ßÒÑ ÝÍÕÍ ÓÑÒÚßÔÝÑÒÛ ÞÎÕÑÊ Ý ÎÛÒßÌÑ ÕÕ ÍßÓÑÞÑÎ ßÒ ÒÜÑÔ ÉÕÚ ÑÊÛÎ ï ÕËÓ ÌÛ ÓßÍÝØ ÔÛ Íï ð Õ¹ ïp ÞÑÓÓßÎß ÝÔßËÜ Ñ ÐÑÔ ÍÐÑÎÌ Êß Üò ÝÑÎÒ ÙÔ ßÒÑ ïð ÓßÌÌß ÓßÎÝÑ ßÍÜ ÜÑÖÑ ÕßÎßÌÛ ÉßÜÑ ÎÇË ÍÐ ÒÛß ÞßÍÍßÒ ßÒÜÎÛß ÐÑÔ ÍÐÑÎÌ Êß ÓÑÙÔ ßÒÑ Êò ÕßÎßÌÛ Ó ÎßÞ ÔÛ Ó ÝØÛÔÛ ßÍÜ ÓÑÜËÔÑÎ ÝÔËÞ ÓßÎÙØÛÎß Íî é Õ¹ ïp ÌßÜ Ý ßÎÍÛÒ ÖÛ ÍÛÎÞ ß ïð ÐÑÒÌßÎÑÔÑ Ò ÝÑÔß ÒßÙßÍØ ÜÑÖÑ ßÍÜ ÞËÜÓ Î ÓßÎ Ñ Î ÝÎÑßÌ ß ÓßÎ ÒÑÊ Ý ÓßÎÕÑ ÍÛÎÞ ß Íí éëõ¹ ïp ÊßÒÑÊ Ý ÍÌÛÚßÒ ÍÛÎÞ ß ïð Ù ÑÎÙ ÔÛÑÒßÎÜÑ ÕÑÜÑÕßÒ Ú ÎÛÒÆÛ ÍßÒÌ ÒÛÔÔÑ ÓßÎÝÑ ÕßÎßÌÛ ÍÛÒ ÍØ Ò Õß ÐßÜÑÊß ßÍÜ ÞßÎÞ ÛÎ ÛÒÎ ÝÑ ÝÌÎ ÓßÎÝØÛ Íì ì Õ¹ ïp ßÝÑÐ Ò ÝÎ ÍÌ ßÒ ÝÛÒÌÎÑ Ù ÒÒßÍÌ ÝÑ ÌÑÎ ÒÑ ïð ÜÛÔ Ê ÍÝ Ñ Ó ÝØÛÔÛ ßÍÜ ÕÑÞËÜÑ ÙÑÖËÕß ÐßÜÑÊß ÓßÌÛÖ Ý Ó ÔÑÍ ÍÛÎÞ ß ÕØßÇß Ø ÝØßÓ ÍØ ÌÑ ÕßÎßÌÛ ÍÐÑÎÌ Íë õì Õ¹ ïp ÊËÝ Ý Ó Øß ÔÑ ÍÛÎÞ ß ïð ÔßÍÔÑ ÎÑÞÛÎÌ ÙÔÝ ÚÛÎÎ Ú Ô ÐÐÑ ßÍÜ ÕÑÞËÜÑ ÙÑÖËÕß ÐßÜÑÊß ÜùßÔÑÇß ßÒÜÎÛß ÙÔÝ