ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf"

Bản ghi

1 ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # : ; 8 < = A B C D E B F G H I F J A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I G D F G D E D? C J H C E D C H F J N P B G J F H Q R S T U L B A C J K B M B F J O A J G C B P J E D E A O F J N B? D H E L B C B F L B E K I G D G D V W C B? K B F X D L H K J L F D V K D P C H X D L H A C D Y E H G D F D V O Y J C H? H Z [ I G D G B W C B? K B F X D L O J M C B B F B? H J C B Y J F H F G F D K C V J K D W O F? X D L B W C B? K B F G F J N J M N J K J C H M J P D K B F B F H F J K O E L B C B F L H W O F? X D L B A J P O M B D J M N J K J C H Z \ K H L F H D F J M C B D K H F L H K I G D G D V W C B? K B F X D L H A C B G H K I L H A J P J I L ] H F L B O J M F O F G H F M H C M D Y D C H F B F H D F B? J M A C D E L B F B C B Y J F H F G F B E B G J M B Z ^ C J C H O F M D F H E D? J N E J M O I H B I G D F G D A C J K B M B F L B? J C D ] G B F L B E A C K B K I G D G B W C B? K B F X D L B A C B E G H F M H C M D Y D C H F D E D Y C H Y D E H Z _ B Y O I G H G O A J C B B F E J M O I J E B I G D F G D M J P D K B F D E D Y? J C B I H X D L G I H F J E K G J J E Z ` a b c d e f g b e g h i j k l m j n j m o i p q r q l s t j k o s t j u m j n v o l v m j v l k j w r t o k u k r v l x o v k l m r t o i l j s y j t j z l k { l u j m y p q s k j r n j } ~ ƒ ˆ Š ~ Œ Œ ~ Œ ~ Œ ~ ˆ ƒ Ž ~ Œ ~ ~ ˆ ~ Œ ƒ Œ Œ Œ ~ Š ~ ~ Œ ~ Œ Ž Œ Œ Œ ~ Š ~ ~ Œ Œ š Ž Ž Œ ƒ ˆ Œ Œ Œ Œ Œ Ž Ž Œ ~ Ž Œ ~ ~ Š Ž Œ Œ Œ Œ ~ Š ~ ~ Œ Š œ Œ Ž ~ Œ ~ ˆ ƒ Ž ~ Œ ~ ~ ˆ Š ~ Œ Œ Œ ~ ~ ~ ž ˆ Œ œ ~ Ž Ž Š Ž ~ Š Ž Œ ƒ ˆ ~ Ÿ Œ ~ Š Ž Š ˆ ~ Œ ~ Œ ~ ˆ ƒ Ž ~ Œ ~ Š Œ ~ ~ Œ Š Ž Š ˆ Ž Š Š ~ Œ Œ } ~ Œ Œ Œ Œ ž ˆ Œ œ ~ Ž Ž Œ ~ š Œ ~ ~ ~ ~ ˆ ~ ~ œ ~ Œ ~ Œ ƒ Ž ˆ Œ ~ ˆ œ ~ ~ Œ ~ ~ Š ~ ž ˆ Œ œ ~ Œ ƒ ~ Ž ~ Œ Œ ~ œ ~ œ ~ Š ~ ~ Œ ~ ~ œ ~ ~ Œ ~ Œ ~ Ž ˆ Ÿ Ž Ž Š Œ Œ Œ ~ ~ œ ~ Œ ~ Œ ~ Š ~ ~ Œ ~ Ž ˆ Œ Š Œ Œ Œ Œ Ž Š Œ ~ Œ ~ Ž ˆ Ž š Š Œ Ž œ ~ Œ ~ ~ ~ Œ ~ ~ ˆ š ~ Š ~ Œ ~ ~ Œ Œ Ž Š ˆ Š ~ Œ ~ ~ ƒ Œ ƒ Ž ~ ˆ ~ ~ ˆ Š Œ Œ š Œ Œ ~ ~ ª œ Œ Œ ~ œ ~ Œ ~ ~ «~ ˆ Ž Œ Š ~ ~ ~ ˆ Œ Š Š Ž ~ Œ ~ š ~ Œ ~ ˆ ~ š Ž ƒ ~ ˆ ~ ~ ~ ˆ Œ ~ ˆ Œ Œ ˆ Œ Š ~ Ž Œ š Š ~ œ Š Œ ~ ~ Ž Š Œ Ž ˆ ~ Œ ~ Ÿ Œ Ž Œ ~ Œ ~ Œ š ~ Œ ƒ Œ Š Œ ~ ˆ Ž ~ ~ ž ~ Œ š Š Œ Œ Œ ~ Ž š Œ ~ Ž ˆ ~ Œ š Š Œ Š Š œ ~ Œ ƒ ~ š ˆ Š ~ Š Œ

2 ú Ò Ú Ô R m Ö Œ ~ Ž Œ Ž Œ ~ Œ ~ Œ ~ Œ ª ~ Œ ~ Š ˆ ˆ ~ ~ ~ Ž Š ~ ˆ Œ ~ ˆ ~ ˆ Œ Ž ˆ œ ~ ƒ Ž Š Œ ~ ˆ Œ Š ~ Œ ˆ ~ Š ~ š ˆ Œ ~ Œ Ž Ž Œ ƒ Œ ~ š ~ Ž Š ƒ Œ ~ Œ ˆ Œ ~ Œ ˆ ~ Œ š ˆ Œ œ ~ Œ ~ Œ ˆ ~ Œ! /! ± - ² * ). 4 ³! ' 5 ) 4 ³! ² µ ' * ) ) ~ Ž ~ Š ~ Œ ~ Ž ˆ Š ~ Š Œ ~ Œ Œ Š œ Š Ž ~ Š ~ ˆ Œ Ž ~ œ ~ ~ Œ Œ ~ ~ œ Œ š ~ ˆ œ Œ ~ Š ~ ˆ Š Œ ¹ š ª ¹ š Ÿ ~ Œ Ž Ž Œ ˆ ˆ Œ ~ Œ ˆ Œ Ž ~ Œ ~ Š ¹ š ž ˆ ~ ˆ º Ž Œ ~ Ž ~ ~ Œ ~ ˆ Œ Ž Œ Ž ~ Œ ~ Š ~ ~ ˆ» ˆ Œ Œ ƒ Œ Œ Ž ~ Œ Š ~ ~ Œ ~ ˆ Ž Š Œ Œ Œ ƒ Œ Ž ˆ Œ Œ ~ ¼ ¹ ª Ž ˆ Ž Š Œ Œ H P I D X H À Z Á G H K E L B ] H K D F B R S T Á G J L H? B E B F G Á D I D X D H A C H ] D F H M D J O E L B ] H K D F D Ã? N Ä E Å Æ É Ê Ì À Í [ J M H Ì Ï Ì Í Í B I D F H K I H? F H Ð K H C X F D A D L H? Á O A B C A I G D W D? H G J C Ì Í Í Í Í À É À Ì Í Í + Ñ ± ² µ ' * /. Ÿ œ ~ Š ~ ~ Š ~ Š ~ ~ Œ ~ Œ ~ ˆ ƒ Ž ~ Œ ~ Œ Ž Š ~ Œ ~ Ž ~ œ ~ \ Y F H? H O Y J C? H D C D F H w à E E Æ Í Í H P I D X H Ì Z Á K J G K H O Y J C H? H Y H A D G D K H F L B [ D F H Ó Ã E E Æ O I L D F H q à E E Æ H Ã? N Æ [ J I O E B F Õ Ã E Å Æ G J H Ã? N Ä E Å Æ É T À Í Í Ï À Í À É Í É Ø Ø Ê Í Ø Í Í Í Í Í Ï Ì À Í À É S À Í Í Ê À Í Í À Í Í Í Í Ï Ê Í Í Í Í Ì Ø Ì À Ê É Ì É É Ø Ø Ê Í À Í Í Ì À Í Í Í Í Ê Í Í Í Í É Ø Ì À À Ù + Ñ ± ) 4 ³! ' 5 * Ñ 3 ' 1 Û Š ~ ~ Œ ô Ü Ý Þ ß à á â Ý ã Ý á â Ü ä å ß â Þ Ý æ Ý Ü â ç Ý å ß Ý è ä Ü â ß è é ê ë ì í ì î ï ð ñ ò ó ð Ü ä á ß é â õ ô Ý æ é è Ý Ü ö éç ä î ò è è à á ä ß â à á é ï ø æ ä Ü ä ù ë Ý ö ú û á ä á é é à å é á é Þ ä Ü ç ä á û ä Ü Ý Þ ß à á â Ý æ ä Ü é à ú ü ä ã û é õ é ð ù ý á ä á é ô é è â æ ú û ä Ý û ä à á é Ü â à á é þ Þ é æ é ü ä ã û é õ ú ð ÿ ç Ý é ö ß ä ú Ü ä á é ö é ö ß ä ö ä þ î ÿ þ î ÿ æ ç Ý â ö Ü ä ä Þ ä à Ý ô ä Ü á Ü é è â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é ä á û ä Ü ú Þ ß à á â ú ã Ý á â Ü ä ù

3 ! " # $ " # & ' ( $ " ) $ * " ) $, -. * / / 2 * 2 * * 0, 1. * * *. 0 * 0 2,. * * 1 2 * * " ) $ 0 * : ; < = > 9? A? B = C D ; E ä å ß â Þ Ý æ ã ú é à å é á é Þ ä Ü ç ä ô â ß é F á Ý Ü é à ú å â ã ú é Þ ä ó G H I ú æ ä ß Ü é Ý ô é è â æ Ý û ò ø J H ò ð å ß â é ö Þ â ä ä I H K I é Ý ö â á ß â Ü é õ à â à ç Ý á ûç é Þ â à á é ï ï è L M ì ß ä à å â Ü ä è ç Ý ß Ý Ü ç ä N ï ï ò ò ì å ô é ß Ý ö â Ü ä Ü á Ü Ý O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý P ï ï ô ê ö à Ý Ü ö â ß ó I é Ý ö â Ý û Ý ô á ß é Ü é ä ô õ Ý û Ý ß â è Ý á ä ß â å Ý Ü ä è ç Ý Ü Ý è â æ Ý û ð ï H ð ð å ß â é ö Þ â ä ä I H K I é Ý ö â á ß â Ü é õ à â à ç Ý á ûç é Þ â à á é î ò ò è L M ß ä à å â Ü ä è ç Ý ß Ý Ü ç ä N ò å ô ß ä à å â Ü ä è ç Ý ß Ý Ü ç ä O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý N ò ó î ò ò ò ò ô ê ö é ß Ý ö â Ü ä Ü á Ü Ý O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý P ò ô ê ö à ú à á ä Þ ö ä å ß é ô ú å ûç ä Ü Ý å â æ ä á ä ô ä ó ý â ú Ü æ ä Ü æ L é ã ß ä á é â Ü Q ä á ä R õ S ú é à é á é â Ü è â æ Ý û ì G T ý K ó U U ð î à ç Ý æ Ü é è ï U V ã é á Ü é è é ö û ä ö â è é Ý á é ß é ï U V ã é á Ü ä ä Ü ä û â Ü ä ú û ä ö ä à N ð L é ö û ä ö Ü â ß ä à å â Ü ä é N î ò L ú û ä ö Ü â ß ä à å â Ü ä é î ò ò æ K æ é Ü ä è é ô â ß ä à å â Ü ä á Ý à ú à á ä Þ ö ä â ã ß ä æ ú é ä Ü ä û é ö ú å â æ ä á ä ô ä ó ý â ú Ü æ ä Ü æ L é ã ß ä á é â Ü R Ü ä û W à é à ý â O á X ä ß Ý å ß â é ö Þ â ä ä ì ä á é â Ü ä û G Ü à á ß ú è Ý Ü á à ù 5 6 Y Z :? 9 : ; < =? 9 A \ 9 = 9? A? B = C D = ^ ä ô â à Ý Þ ß _ û ä Þ Ý ô â ß é F á Ý Ü â é è å ú û à Ü â Ý ô é ä è â ` Ý â ã û â ` é á é à U Ü ä à á ä Þ ô ä é ö ß ä Ý Ü ä â æ ß ä ö û é é á Ý Þ ß à á Ý è ä á Ý ß éç ä û ä þ æ Þ ä ú è Ý Ü ä å û ä à á é Ü é é Ý û é Ü é â æ Ü â à Ü â à ú å Ý ß è Ý ô ä Ü é è Ý ô ä Ü é à ß Ý æ Ü ç Ý á Þ ß æ â Ý é á Þ ß æ Ü ä à á ä Þ ä ô ÿ å ß éç Ý à ä è â é à å é á é Þ ä Ü ç ä ã é û â ç Ý å â á ß Ý ã Ü â â æ ä ã ß ä á é â æ â Þ ä ß ä ç ú é Ü ä à á ä Þ ä ô ù ì ä á Ý è Ý ûç ú å ß Ý û é è é Ü ä ß Ü é _ é à å é á é Þ ä Ü ç ä ú à á ä Ü â Þ ûç Ý Ü â ç Ý æ ä Ü ä à á ä Þ ä ô à ß Ý æ Ü ç Ý á Þ ß æ â Ý þ â æ å û ä à á é ô Ý ÿ â è â ú ú ç Ý æ â ã é Þ ä Ü ç Ý æ â Þ â ûç Ü â â å à Ý ä O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç ä ù I ß éç Ý à ä è â å â Ý á ô ä é à å é á é Þ ä Ü ç ä Ü ä â ß Ü ç â ç å â Þ ß F é Ü é à Þ ä ô Ý â æ é à å é á Ü é _ å ß é ö è é ú õ ß á ä Ü â ç Ý î á â ä ô ä ú à Þ ß _ ú â ö Ü ä ä Þ ä Ü ç ä è ç Ý à á ä Ü ä Ü â F Ý Ü ç ä å â ã ú æ Ý þ ý û é ô ä î ÿ ù G à å é á Ü é ú ö â ß õ é à ú ö ä å â á ß Ý ã Ý é à å é á é Þ ä Ü ç ä â à û â Ü ç Ý Ü é ô â Ü á é Ü ú é ß ä Ü â Ü ä å â æ û â ö é â æ à å ú ` Þ Ý Þ Ý û é é Ü Ý ð a b ð ò b J õ è é ú à á â Ý ð ñ J U ô M è c þ ý û é ô ä ï ÿ F á â â æ â Þ ä ß ä à û ú ä ç ú Ý û ä à á é Ü â â à û â Ü ç Ý Ü Ý ß Ý æ Ý ù I â à á ú å ä ô é à å é á é Þ ä Ü ç ä ö ä å â é Ü ç Ý Ü ä Ü â F Ý Ü ç Ý è å â ã ú æ Ý ô â ß é F á Ý Ü ç Ý è ú æ ä ß Ü â Ý ô é ä æ â ô à Ý â æ â Þ â ß Ü ä å â ã ú æ ú è ç Ý ß é ä ô õ Ý û Ý ß â è Ý á ß â è å ß é Þ ß F Ý Ü é è Ü ä â ß Ü ç â ç å â Þ ß F é Ü é å ß é ö è Ý ò è è â æ ã â Ü â ã ß é æ ä å ß é ö è Ý ô ä ô â ç Ý å ß é ô ä ö ä Ü â Ü ä ý û é õ é ï ù I â û â ` ä ç ä ô õ Ý û Ý ß â è Ý á ß ä å ß é û é ô â è é à å é á é Þ ä Ü ç ä Ü éç Ý è éç Ý Ü ç ä Ü ù ^ â ß é F á Ý Ü ç Ý è ä û â ß é á è ä ã ß ö Ý d â ú ß é Ý ß â Þ Ý á ß ä Ü à O â ß è ä õ éç Ý à é Ü ä û é à é û Ý é ä ô õ Ý û Ý ß ä õ éç Ý é ö Þ ß Ý è Ý Ü à ô Ý æ â è Ý Ü Ý å ß Ý á Þ â ß Ý Ü é à ú ú à å Ý ô á ß ä û Ü Ý O ú Ü ô õ éç Ý â æ â Þ â ß ä é å â ã ú æ Ý é ö éç Ý à Ý â è ç Ý ß ä â æ ß Ý ú ç Ý O ú Ü ô õ éç ä O ß Ý ô Þ Ý Ü á Ü â â æ â Þ â ß ä þ d ë d ÿ þ ô â ß é F á Ý Ü ç Ý è å ß â ß ä è à ô â à ú à á ä Þ ä ö ä â ã ß ä æ ú é ä Ü ä û é ö ú å â æ ä á ä ô ä ÿ ù ð ð

4 G à å é á é Þ ä Ü ç ä à ú å ß â Þ Ý æ Ý Ü ä à Ü é è ä Ü ç Ý è à é Ü ä û ä å â ã ú æ Ý é â æ ö é Þ ä ö ä à Þ ä ô ú â æ î ú õ ß á ä Ü é _ á â ä ô ä ù E ä à Þ ä ô ú á â ô ú á Ý à á à Ý å â Ü ä Þ ûç ä â á ß é å ú á ä ù e ' ' ' + 1 ' ' f ; > \ g A = 9? A? B = C D = L û ä à á é á Ý O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý é à å é á Ü é _ ú ö â ß ä ô ä ç ä à Ü â à ú Þ é æ ûç é Þ Ý é ö ß ä O â Þ ä ô ä â ß Ý ö â Ü ä Ü á Ü é Þ ß _ â Þ é O ú Ü ô õ éç ä O ß Ý ô Þ Ý Ü á Ü â â æ â Þ â ß ä á Ý à ú â æ ß Ý Ý Ü Ý ö ä à Þ ä ô ú â æ î á â ä ô ä þ Þ é æ é ý û é ô ú ð ÿ ù ì ä æ ä ûç Ý ö ä à Þ ä ô é ú ö â ß ä ô à ú é ö ß ä ú Ü ä á Ý Þ û ä à á é á Ý O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý þ h h i î ï ð ÿ ô ä â å ß â à ç Ý Ü Ý Þ ß éç Ý æ Ü â à á é Þ û ä à á é á é _ O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç ä å â å â ç Ý æ é Ü â ç á â ô é Ü å ß ù d ë d ö ä à Þ ä ô ú å â ç Ý æ é Ü ú á â ô ú ç Ý æ â ã é Þ Ý Ü ä ô ä â à ß Ý æ Ü ç ä Þ ß éç Ý æ Ü â à á ð O ú Ü ô õ éç Ý å ß â é ö ä F û Ý é ö ð ú æ ä ß õ ä þ ü ä ã û é õ ä U ÿ ù Q é Ü ä è é ô é è â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é j R K é ö ß ä ú Ü ä á ç Ý å ß Ý è ä é ö ß ä ö é è ä æ ä Ü é è ú Ü â ß è ä è ä k ï l é k U l é ö å ß Þ Ý Þ û ä à á é á Ý O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç Ý ù + m n # # o m m p * q ð U

5 " Q é Ü ä è é ô é è æ ç Ý ç Ý 2 r n e r n * t u " v $ s t w t x t y - / 0 4 * * * / 4 4 * * * 4 4 z - / 0 4 * / 1 * 3 q * 4 4 â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é å ß Ý è ä Ü â ß è é R ý ü j H ï î ß ä ú Ü ä à Ý å ß Ý ô â é ö ß ä ö ä þ ï ÿ { V æ é Ü ä è é ô é è â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é k I ä l i ò ñ U J U þ } c ü M ã á c ÿ k ì à ~ þ ô è ~ ÿ l ö ä å ß é ö è ú V è ä à ä ú ö â ß ô ä k ô l h V å ß Þ ä Þ û ä à á é á ä O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç ä ú ö â ß ô ä k ê ö l V ô â ß Ý ô õ éç à ô é O ä õ á â ß ô â ç é ö ä ô â ß é F á Ý Ü Ý é à å é á Ü Ý å ß é ö è Ý é ö Ü â à é î ð ñ k ï l ù I ß Ý è ä Ü â ß è é í ì î U î U J U à Ý æ é Ü ä è é ô é è å ß Ý á å â à á ä Þ ô ú æ ä ç Ý I â é à à â Ü â Þ ô â Ý O é õ éç Ý Ü á ò ð ÿ â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é ß ä ú Ü ä å ß Ý è ä é ö ß ä ö ú þ ú ö þ ð ÿ æ ç Ý ç Ý { V æ é Ü ä è é ô é è â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é k j I ä l V æ ú ûç é Ü ä ú ö â ß ô ä k è l ƒ V å ß Þ ä Þ û ä à á é á ä O ß Ý ô Þ Ý Ü õ éç ä ú ö â ß ô ä k ê ö l V ú à á â ä ú ö â ß ô ä k ô M è c l V ô â ß Ý ô õ éç à ô é O ä õ á â ß ô â ç é ö ä ô â ß é F á Ý Ü Ý é à å é á Ü Ý å ß é ö è Ý é ö Ü â à é î U k U l ù Q ä ô û Ý å ß é è ç Ý Ü â è é ö ß ä ö ä þ ï ÿ é þ ð ÿ é å â æ ä á ä ô ä â é à å é á Ü é è ú ö â ß õ é è ä æ ä Ü é è ú ü ä ã û é õ é ï â æ ß Ý Ý Ü ç Ý æ é Ü ä è é ô é è â æ ú û Ý û ä à á é Ü â à á é ù T á ä ã û é õ é å ß é ô ä ö ä Ü é à ú ß Ý ö ú û á ä á é å ß â ß ä ú Ü ä ù 0 ' ' + z q! + + * ˆ " I $ ˆ " $ * ˆ $ ˆ " $ 1. * 4. 1 / * q * q * / 2 1. * * 2 z 1. * q q 1 3 * / q ð

6 Ñ Ñ Ó À À ¼ Ñ Å à á Å Å Ì Ì ä T â Þ â è ß ä æ ú å ß é è éç Ý Ü ç Ý Ü ä ç Ý ß Ý ö â Ü ä Ü á Ü ä è Ý á â æ ä é à å é á é Þ ä Ü ç ä æ é Ü ä è é ô â è â æ ú û ä Ý û ä à á é Ü â à á é j R K å ß é è ç Ý Ü â è é è å ú û à Ü â Ý ô é ä ù ì ä á Ý è Ý ûç ú ú à å â ß Ý æ ã Ý æ â ã é Þ Ý Ü é _ Þ ß éç Ý æ Ü â à á é æ é Ü ä è é ô â è â æ ú û ä Ý û ä à á é ô Ü â à á é é è â æ ú û ä Ý û ä à á é Ü â à á é æ â ã é Þ Ý Ü â é ö â ß Ý û ä õ éç Ý à á û ä Ü â è Þ ß à á â â è è â ` Ý à Ý ö ä ô ûç ú é á é æ ä ç Ý å ß é è ç Ý Ü ç é Þ ä Ü ä è Ý á â æ ä é à å é á é Þ ä Ü ç ä á â Ü ä é ß â ã ú à Ü ä ù ^ ä ô â ã é æ â ã é û é Þ é F Ý é Ü O â ß è ä õ éç ä â à á ú å Ü ç ú á â Ü â à á é å ß â Þ Ý æ Ý Ü â é à å é á é Þ ä Ü ç ä æ ä ûç Ü ä é à á ß ä ` é Þ ä Ü ç ä å â æ ß ä ö ú è éç Ý Þ ä ç ú é à å é á é Þ ä Ü ç Ý ú á ç Ý õ ä ç ä Þ Ý û é é Ü Ý ú ö â ß ô ä þ Ý Ü û ù Š Œ Œ Œ Ž ÿ Ü ä ß Ý ö ú û á ä á Ý æ â ã é Þ Ý Ü Ý ô â ß é F á Ý Ü â è ß Ý ö â Ü ä Ü á Ü â è è Ý á â æ â è é à å é á é Þ ä Ü ç Ý è Ü ä å ß é ö è ä è ä æ é è Ý Ü ö éç ä U ò b U ò b î J ò è è é ò b ò b ï ò ò è è é ö ß ä Ý Ü é è â æ é à á Ý ã Ý á â Ü à ô Ý è ç Ý F ä Þ é Ü Ý ô ä â é é à å é á ä Ü é ú ö â ß õ é ù ì ä æ ä ûç Ý ô ä ô â à Ý ö ä â æ ß Ý é Þ ä Ü ç Ý æ é Ü ä è é ô â è â æ ú û ä Ý û ä à á é Ü â à á é Ý F Ý ô â ß é à á é è Ý á â æ ä ú ô â ç â ç à Ý Ü ä Ü â à Ý é è ç Ý ß Ý û â Ü é á ú æ é Ü ä û Ü Ý Þ é ã ß ä õ éç Ý ú ö â ß ô ä ú ã ú æ ú Ü â à á é à Ý å û ä Ü é ß ä å ß â Þ Ý à á é é à å é á é Þ ä Ü ç Ý á Ý Ü ä å ß ä Þ é á é ú à å â ß Ý æ ã ä à ß Ý ö ú û á ä á é è æ â ã é Þ Ý Ü é è è ç Ý ß Ý Ü ç Ý è à ä Þ â ç Ü é _ Þ é ã ß ä õ éç ä ù? A ; : = A \ : = " - $ z z ' ' * n + n # * ) # * # * ) # * m e # + m n z * - / / 3 " 1 $ + z e n m ' * # * m n z + ' * " $ ) * * ' * * * * ' ' ' n # ' ' ' * š œ ž š * r q - *. * / * q 0 0 Ÿ q q 1 " 2 $ q ' e Ÿ ' n e ' ' n o ' # e n ' n p * " 0 $ z * * " $ e & & Ÿ # & & e ' " q $ s * * * * * * ) ' ' ' # # # * ž š ª œ š š œ ž «t š š * * - 4. Ÿ - - \ A [ :? ± ² ³ ² µ ² ¹ º» ¼ à Šº Æ À Á Ä ¼ º Í ¼ Ï Ð É Ê À É À É Ï Ñ º Ã Ï Ñ Ò º Ô Ã Õ Ö Ø Ø Ø Ã º À É Ä Ä É Ê Ä À Ä Ó Ä À Ù Ø Ö Ú Û Ü Ö Õ Ý Ý Ü º Õ Ñ Ï à À Þ É À Ä Ù ß É Ù á â ã ä å æ ç è é æ ê º» ¼ à Šº Æ À Á Ä ¼ º Í ¼ Ï Ð É Ê À É À É Ï Ñ º Ã Ï Ñ Ò º Ô Ã Õ Ö Ø Ø Ø Ã º À É Ä Ä É Ê Ä À Ä Ó Ä À Ù Ø Ö Ú Û Ü Ö Õ Ý Ý º Õ Ñ Å Ð à ë Ï À Þ Ù Ù É Ù á ì æ ê í è î ï ð ð ä å ñ º» ¼ à Šº Æ À Á Ä ¼ º Ã Ï Ñ Ò º Ô Ã Õ É Ê Ì À À Ä Ó Ö Ø Ø Ø Ã º Õ Ä Ñ Ï À Þ Ù À Ê É Ù É Ù á ò ã ï ó ç æ ô ä ó ï ã ä º» ¼ à Šº Æ À Á Ä ¼ º Ã Ï É Ê Ì À Ñ Ò º Ô Ã Õ À Ä Ó Ö Ø Ø Ø Ã º Õ Ä Ñ ¼ Å ¼ Å à Ï À Þ Ê É Ù À É Ê É Ù É Ù á ð J

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi

CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi CHÍNH PHỦ Số: 32/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Tính đến tháng 01/016) STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ / HỘI

Chi tiết hơn

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 1 4ECO0001 Đinh Hải An Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn 2 4ECO0002 Đỗ Chúc An Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 3 4NT0017 Đào Quỳnh Anh Tiểu học Thành Công B 4 4NS0086 Duy Anh Tiểu học Quốc

Chi tiết hơn

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 1. Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/2016 2. Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội 3. Danh sách: 1 4ECO0001 Đinh Hải An Tiểu học Thị

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION KHU VỰC 2 - KHỐI Khối SBD Họ và Tên Ngày sinh Trường Lớp Giờ tập trung vòng 2 5 EC Đ

DANH SÁCH THÍ SINH VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION KHU VỰC 2 - KHỐI Khối SBD Họ và Tên Ngày sinh Trường Lớp Giờ tập trung vòng 2 5 EC Đ 5 EC00023955 Đỗ Quỳnh An 01/06/2007 Trường Tiểu học DL Quốc tế Việt Úc 5H4 10:30, CN ngày 04/03/2018 5 EC00027744 Hà Phước Bảo An 11/12/2007 Trường Tiểu học Phùng Hưng 5/6 12:00, CN ngày 04/03/2018 5 EC00024469

Chi tiết hơn

Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt Chương 12 Nhập

Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt Chương 12 Nhập Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt Chương 12 Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh Chương này quy

Chi tiết hơn

1. THÔNG TIN THÍ SINH: Thí sinh phải dán hình trước khi đi thi (Hình 3x4) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TIN HỌ

1. THÔNG TIN THÍ SINH: Thí sinh phải dán hình trước khi đi thi (Hình 3x4) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TIN HỌ 8/1 PHAN VAN HAI NAM 03/06/2004 THCS THÔNG TÂY HỘI - QUẬN GÒ VẤP I7 88900936 nam030604 6/7 LE MINH HAI 12/02/2007 THCS GÒ VẤP - QUẬN GÒ VẤP I7 88900949 hai120207 6/2 TO TIEN DUNG 13/04/2007 THCS GÒ VẤP

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu

Chi tiết hơn

1. THÔNG TIN THÍ SINH: Thí sinh phải dán hình trước khi đi thi (Hình 3x4) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TIN HỌ

1. THÔNG TIN THÍ SINH: Thí sinh phải dán hình trước khi đi thi (Hình 3x4) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TIN HỌ NGO TRUNG TIEN 19/06/2004 I5 PGD CẦN GIỜ 0766669199 88900098 9/5 THCS CẦN THẠNH - HUYỆN CẦN GIỜ tien190604 NGUYEN THI TRUC MY 23/06/2004 I5 PGD CẦN GIỜ 0906868995 88900102 9/2 THCS DOI LẦU - HUYỆN CẦN

Chi tiết hơn

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm Ngành thép tr

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm Ngành thép tr Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 30/07/2018 Tiêu điểm: + Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự kiến giảm trong nửa cuối năm 2018 + Ngành thép trong nước vẫn giữ được đà tăng trưởng trong 6 tháng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION KHU VỰC 2 - KHỐI Khối SBD Họ và Tên Ngày sinh Trường Lớp Giờ tập trung vòng 2 4 EC Đ

DANH SÁCH THÍ SINH VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION KHU VỰC 2 - KHỐI Khối SBD Họ và Tên Ngày sinh Trường Lớp Giờ tập trung vòng 2 4 EC Đ 4 EC00037431 Đào Trần Nhân Ái 15/05/2008 Trƣờng Tiểu học Triệu Thị Trinh 4A2 7:00, CN ngày 04/03/2018 4 EC00023246 Đỗ Phúc An Phúc An 02/11/2008 Trƣờng Tiểu học Nguyễn Thƣợng Hiền 4/4 7:00, CN ngày 04/03/2018

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Kha nang truy nguyen thit bo

Kha nang truy nguyen thit bo Khả năng truy nguyên thịt bò Ung dung cac tieu chuan cua GS1 trong viec thuc hien Qui dinh (EC) 1760/2000 Phien ban da soat xet lai lan thu ba. 1 GS1 quoc te Nha xuat ban Lich su phat hanh Ban quyen Viec

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019 Bậc: Thạc sĩ thứ thứ tiếng 1 05102

Chi tiết hơn

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05

BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 BỘ X Â Y DỰ NG TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TCT-HĐQT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 TH Ồ N G BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 10/01/2019 Tiêu điểm: + Tác động của thuế quan Mục 232 đối với thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu trong năm 20

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 10/01/2019 Tiêu điểm: + Tác động của thuế quan Mục 232 đối với thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu trong năm 20 Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 10/01/2019 Tiêu điểm: + Tác động của thuế quan Mục 232 đối với thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu trong năm 2018 + Sức ép cạnh tranh trong nước gia tăng mạnh do

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MSDS-Dau hoa.doc

Microsoft Word - MSDS-Dau hoa.doc PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Số CAS: 8008-20-6 Số UN: 1223 DẦU HỎA PHẦN I. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP Tên thường gọi của chất: Dầu Hỏa Tên thương mại: Kerosene-Oil (KO) Tên khác (không là tên khoa học):

Chi tiết hơn

Ngày in : 16/09/ :18:22 Chiều , Phiên bản. D Ngày có hiệu lực : 16/09/2016 1:06:00 Chiều

Ngày in : 16/09/ :18:22 Chiều , Phiên bản. D Ngày có hiệu lực : 16/09/2016 1:06:00 Chiều Ngày in : 16/09/2016 03:18:22 Chiều 0000039665, Phiên bản. D Ngày có hiệu lực : 16/09/2016 1:06:00 Chiều Dụng cụ bảo vệ lưỡi cưa xương ức dài REF 7207-002-000 Hướng dẫn sử dụng 2016-07 www.stryker.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MSDS-XANG.doc

Microsoft Word - MSDS-XANG.doc PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT XĂNG KHÔNG CHÌ CÁC LOẠI Số CAS: 8006-61-9 Số UN: 1203 PHẦN I. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP Tên thường gọi: Xăng không chì Tên thương mại: Xăng RON 92, RON 95 Tên khác (không

Chi tiết hơn

Trainingtancang.com

Trainingtancang.com Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi: táo, cam, nho, cherry Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu trái cây tươi về Việt Nam: gồm những bước nào, phải thực hiện ở đâu? Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài viết

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

I TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẬM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/BC-TA Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 TÒA AN nhân số:

I TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẬM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/BC-TA Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 TÒA AN nhân số: I TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẬM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/BC-TA Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 TÒA AN nhân số:.. Ngày BÁO CÁO _---- TONG HỢP NHỮNG HẠN CHÉ, THIẾU

Chi tiết hơn

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Cập nhật: 10-06-2011 09:05:09 CHÍNH PHỦ Số: 48/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà

Chi tiết hơn

CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020

CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020 CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020 L Ê T R I Ệ U D Ũ N G V Ụ C H Í N H S Á C H THƯƠNG M Ạ I ĐA B I Ê N B Ộ C Ô N G THƯƠNG T H Á N G 8 N Ă M 2 0 1 3 BỐ CỤC BÀI TRÌNH BÀY Kết quả hội nhập kinh

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

STT DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HÀ NỘI 2017 KHỐI: 3 - THỜI GIAN THI: 07h30-11h00 Chủ nhật, ngày 14/5/2017 PHÒNG THI SỐ 21 (P.112) SBD HỌ

STT DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HÀ NỘI 2017 KHỐI: 3 - THỜI GIAN THI: 07h30-11h00 Chủ nhật, ngày 14/5/2017 PHÒNG THI SỐ 21 (P.112) SBD HỌ DANH SÁCH HỌC THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HÀ NỘI 2017 PHÒNG THI SỐ 21 (P.112) 1 32101 Đặng Xuân An 19/05/2008 Nam Nam Thành Công 2 32102 Nguyễn Hoàng Hải An 22/07/2008 Nữ Ngôi Sao Hà Nội 3 32103 Nguyễn Ngọc

Chi tiết hơn

Tuân thủ: Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng

Tuân thủ: Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng Tuân thủ Số 28/2010/TT-BCT; Phụ lục 17 PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất, Tên phân loại, tên sản phẩm Số CAS Số UN Số đăng ký EC Sô đăng ky Danh mục hóa chất Việt Nam I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định /QĐ-ĐHTD, ngàyoẵ tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

Hình ảnh lâm sàn và kết cục của 17 trường hợp K màng phổi

Hình ảnh lâm sàn và kết cục của 17 trường hợp K màng phổi NHẬN XÉT 17 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ MÀNG PHỔI Phan Thanh Viên, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Việt Tiến, Trương Thị Huệ TÓM TẮT: Ung thư màng phổi không thường gặp như ung thư phổi. Hầu hết các trường hợp ung thư

Chi tiết hơn

GV: Trần Thiên Đức - V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 5 1. Tên bài: Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài Xác định hằng số

GV: Trần Thiên Đức -   V2011 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 5 1. Tên bài: Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài Xác định hằng số HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 5 1. Tên bài: Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài Xác định hằng số Plank 2. Nhận xét: - Nói đến hiện tượng quang điện thì 99.9999% sinh viên khối A của Bách khoa đều biết (nồng

Chi tiết hơn

Thuốc bổ và những công dụng độc đáo, phong phú

Thuốc bổ và những công dụng độc đáo, phong phú Y học cổ truyền gọi thuốc bổ nghĩa là bổ cái hư và ích cái tổn, Có tác dụng nâng cao chính khí của cơ thể bị suy nhược về các mặt âm, dương, khí, huyết và tân dịch. Thuốc bổ là những thuốc làm tăng cường

Chi tiết hơn

§­êng dÉn truyÒn vËn ®éng

§­êng dÉn truyÒn vËn ®éng GIẢI PHẪU HỌC NGỰC - BỤNG GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hà Nội - 2006 GIẢI PHẪU HỌC NGỰC - BỤNG GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hà Nội

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

System 8 Bộ pin Hướng dẫn sử dụng Rev-

System 8 Bộ pin Hướng dẫn sử dụng Rev- System 8 Bộ pin 8212-000-000 8215-000-000 Hướng dẫn sử dụng 2016-10 www.stryker.com Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả và phù hợp.

Chi tiết hơn

ĐỀ ÁN

ĐỀ ÁN NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VIỆT NAM TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU LÂM SẢN NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP: 4.500 DN TRONG NƯỚC: 3900 DN FDI: 600 DN XUẤT KHẨU:

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Brochure_Tapflo_product_overview_2015_ENG_web.vi

Brochure_Tapflo_product_overview_2015_ENG_web.vi TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM bản 1 năm 2015 Để dòng chảy liên tục Để dòng chảy liên tục ở mọi nơi. Tapflo là một trong những nhà sản xuất bơm hàng đầu với mong muốn cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng phục

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

WaterFine Primer Comp B I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm GHS (Hệ Thố ng Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) Số CAS Số đăng ký EC Mã s

WaterFine Primer Comp B I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm GHS (Hệ Thố ng Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) Số CAS Số đăng ký EC Mã s I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm GHS (Hệ Thố ng Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) Số CAS Số đăng ký EC Mã sản phẩm 779 Số UN Cać cách khać để xać điṇh lai li ch Mô tả sản phẩm Loại sản

Chi tiết hơn

untitled

untitled LC Tiệ Văn tiệt tr phòng Âu được ủy EC REP Consult Instruction Use s Nhà sản xuất 25 C (77 F) 5 C gày sản xuất (41 F) Giới hạn nhiệt độ Số lượng Đáp ứng MR MR Không Pyrogenic Tham khảo hướng dẫn manuals.

Chi tiết hơn

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) Họ và tên thí

Chi tiết hơn

Annex 31 Template Mission Report

Annex 31 Template Mission Report Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh châu Âu Báo cáo tư vấn Quỹ Hỗ trợ kỹ thuậ t củ a EU cho Y tế Báo cáo đánh giá mô hình đị nh suậ t EuropeAid/135691/DH/SER/VN Tháng 11, 2015 EPOS Health Management

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ -D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG ˆ MIEU ˆ Phˆ o Bien ˆ Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2007 MINH L Ý -DẠO DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ D AO. HOC. CHI NAM TAM TONG MIEU Ph o Bien Noi. Bọ In Lai. Theo An Ban 2007 MINH L Ý DẠO D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter

Chi tiết hơn

DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG: KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP

DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG: KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP Nhóm thực hiện: 1) Đỗ Kiều Anh: 12260637 2) Bùi Phan Quỳnh Chi: 12260643 3) Trần Thị Thu Hà: 12260650 GV: Thầy Nguyễn Hồng Quân 1 2 Giới thiệu Khái niệm dòng chảy môi trường và ảnh hưởng đến việc quản

Chi tiết hơn

Dau an_GB 2019_FA

Dau an_GB 2019_FA 1900 63 65 65 dongtam.com.vn - dongtamshop.com Dong Tam Group G Ư U A, Ơ A O A U Ư. B (BST) D Ơ Ư Ư Ơ ơ ơ. Đ Ư E ơ U. N, Ư, Ư A E A Ơ ơ U Ư I A Ư Ư O. S A, Ơ, Ư A, A Ơ Ư, O O Ơ. B D Ư Ơ Ư A 2D : C N, Á

Chi tiết hơn

BOÄ XAÂY DÖÏNG

BOÄ XAÂY DÖÏNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HĐTS HỆ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 2019 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 630/QĐ-ĐHKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Consultancy Terms of Reference -

Consultancy Terms of Reference - ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN XÉT THẦU THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH PHÒNG HỌC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (bếp, sân chơi, tường bao quanh, v.v.v) (DỰ ÁN VN04-03). GIỚI THIỆU ChildFund Việt Nam là văn phòng

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Bộ pin Stryker SmartLife TM Hướng dẫn sử dụng RX

Bộ pin Stryker SmartLife TM Hướng dẫn sử dụng RX Bộ pin Stryker SmartLife TM Hướng dẫn sử dụng RX TV 6110-420-700 Phiên bản J Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin toàn diện nhất nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả.

Chi tiết hơn

MẢNH GHÉP THÀNH CÔNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

MẢNH GHÉP THÀNH CÔNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MẢNH GHÉP THÀNH CÔNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC VÀ TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 bạch - Chuyên nghiệp Nhân văn là những giá trị quan trọng mà Long Giang Land kiên định hướng

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển SEMINAR TRAO ĐỔI HỌC THUẬT Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam - Hướng cải cách và kinh nghiệm từ Nhật Bản Người trình bày: GS.Michiko Yoshii 1 Ngày:

Chi tiết hơn

Thoát Trung mà thoát cái gì? Ý kiến về cách tổ chức đấu tranh cách mạng. Nguyễn Quang Duy Thứ sáu tuần rồi 23/8/2019, một người bạn của tôi là từ Hoa

Thoát Trung mà thoát cái gì? Ý kiến về cách tổ chức đấu tranh cách mạng. Nguyễn Quang Duy Thứ sáu tuần rồi 23/8/2019, một người bạn của tôi là từ Hoa Thoát Trung mà thoát cái gì? Ý kiến về cách tổ chức đấu tranh cách mạng. Nguyễn Quang Duy Thứ sáu tuần rồi 23/8/2019, một người bạn của tôi là từ Hoa Kỳ sang thăm có kêu gọi tôi ủng hộ phong trào thoát

Chi tiết hơn

Consultancy Terms of Reference -

Consultancy Terms of Reference - ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (Chuỗi hoạt động tập huấn Dạy và học toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh lớp 3-4-5 dự án VN04-033 Học tập vì trẻ em tại huyện Ngân Sơn) 1. GIỚI THIỆU ChildFund

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 TUẦN 1 (Từ ngày 5/9 đến 9/9/2012) Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2012 Môn: Âm nhạc Bài: Học hát bài Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời: Văn Cao TIẾT 1 I. MỤC TIÊU -Biết hát giai điệu và lời

Chi tiết hơn

GIa sư Thành Được BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG - Hướng động là hì

GIa sư Thành Được   BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG - Hướng động là hì BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG - Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định. - Hướng động dương là sinh trưởng hướng tới nguồn kích

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ GIÁO HỌ HOÀNG ĐỒNG Mỗi lần trở về quê hương, đi dọc theo con đường đê của sông Bôi thân thương yêu dấu làm gợi nên trong tôi ký ức kỷ

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ GIÁO HỌ HOÀNG ĐỒNG Mỗi lần trở về quê hương, đi dọc theo con đường đê của sông Bôi thân thương yêu dấu làm gợi nên trong tôi ký ức kỷ NHỚ NGÀY GIỖ TỔ GIÁO HỌ HOÀNG ĐỒNG Mỗi lần trở về quê hương, đi dọc theo con đường đê của sông Bôi thân thương yêu dấu làm gợi nên trong tôi ký ức kỷ niệm của thuở nào mà vịnh thầm lời ca dao của dân tộc

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ HUYEN `ˆ DIEU ˆ. CANH L Y TRAN `ˆ T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An ˆ Ban 1967 L Y TRAN `ˆ T U

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ HUYEN `ˆ DIEU ˆ. CANH L Y TRAN `ˆ T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An ˆ Ban 1967 L Y TRAN `ˆ T U DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ HUYEN ` L Y TRAN ` T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An Ban 1967 L Y TRAN ` T U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

sp_gdtieuhoc_15

sp_gdtieuhoc_15 UBND ỈNH AN GIANG RƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập ự do Hạnh phúc CHƯƠNG RÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Giáo dục iểu học (Primary eacher Education) rình độ đào tạo:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2018 (Sắp xếp theo Điểm tổng) Test date: 12/May/19 1

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ QUI TÔNG THONG ˆ NHÚT Luu Hanh ` Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2008 CHIEU ˆ MINH VOˆ VI TAM THANH

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ QUI TÔNG THONG ˆ NHÚT Luu Hanh ` Noi ˆ. Bˆọ In Lai. Theo An ˆ Ban 2008 CHIEU ˆ MINH VOˆ VI TAM THANH DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ QUI TÔNG THONG NHÚT Luu Hanh ` Noi. Bọ In Lai. Theo An Ban 2008 CHIEU MINH VO VI TAM THANH D ai. Họi QUI TONG THONG NHÚT Các D` an Chieu Minh ************ D anh may lại: Nguy

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

Consultancy Terms of Reference -

Consultancy Terms of Reference - ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đánh giá kết thúc Dự án Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng đối với bà mẹ và trẻ em miền núi (VN06-065) 1. GỚI THIỆU ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund

Chi tiết hơn

I THỨ BA KINH ĐÊM Giáo đầu (đứng) Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Thánh Thi Vinh danh Chúa Cha và

I THỨ BA KINH ĐÊM Giáo đầu (đứng) Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Thánh Thi Vinh danh Chúa Cha và I THỨ BA KINH ĐÊM Giáo đầu (đứng) Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Thánh Thi Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự

Chi tiết hơn

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 B GIÁO D Ƣ O I H C VINH ƢƠ Ơ Chuyên ngành : ý luận và phƣơng pháp dạy học môn ật lí Mã số

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-BNN-VP Hà Nội, ngày tháng năm THÔNG BÁO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-BNN-VP Hà Nội, ngày tháng năm THÔNG BÁO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-BNN-VP Hà Nội, ngày tháng năm THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Smardt brochure Vietnam 2612.docx

Microsoft Word - Smardt brochure Vietnam 2612.docx GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MANG TÍNH ðột PHÁ CHO MÔI TRƯỜNG Dòng sản phẩm máy làm lạnh ly tâm không dầu ñược công nhận trên toàn thế giới từ Tập ñoàn Smardt Chiller TẬP ðoàn SMARDT CHILLER Dẫn ñầu

Chi tiết hơn

Tải truyện Boss Là Nữ Phụ | Chương 23 : Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)

Tải truyện Boss Là Nữ Phụ | Chương 23 : Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3) Boss Là Nữ Phụ Chương 23 : Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3) Chương 23Kim chủ, bao tôi đi! (3) Weibo có tên gọi là Con mèo con ngủ không chịu tỉnh đã phát một nội dung rất ngắn gọn, là một cảnh phim

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CAPI EDU VIỆT NAM TRỞ THÀNH HỆ THỐNG GIÁO DỤC MẦM NON ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO, CÓ THƯƠNG HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ GIÁO DỤC MẦM NON TOÀN QUỐC PHÁP NHÂN

Chi tiết hơn

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN (Được phê chuẩn theo Công văn số 14410/BTC-QLBH ngày 12/10/2016 và Công văn s

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN (Được phê chuẩn theo Công văn số 14410/BTC-QLBH ngày 12/10/2016 và Công văn s HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN (Được phê chuẩn theo Công văn số 14410/BTC-QLBH ngày 12/10/2016 và Công văn số 3360/BTC-QLBH ngày 26/3/2018 của Bộ Tài Chính) Chương

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân

Giáo trình thực hành nghiệp vụ lễ tân s ở GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI N G U YỄN T R U N G K IÊ N GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP vụ LỄ TÂN (D ùng trong các trườn (Ị T H C N ) NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 2007 Lời giới thiêu ước ta đang bước vào thời kỳ

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 95/2002/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chi tiết hơn

dien Nao do

dien Nao do Điê n Na o Đô Điện não đồ (electro encephalo gram - EEG) có giá trị lớn trong chẩn đoán một số bệnh thần kinh, đặc biệt là chẩn đoán và theo õi những cơn co giật. Đó là phương pháp thăm dò chức năng khách

Chi tiết hơn

Microsoft Word - FR_Summary_VN.doc

Microsoft Word - FR_Summary_VN.doc No. CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN (N-CERWASS) NGHIÊN CỨU KHAI THÁC NƯỚC NGẦM TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM BỘ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chi tiết hơn

thi thu 9 dot xls

thi thu 9 dot xls Trang 1 1 900001 Dương Ngọc An 2004 9V Đoàn Thị Điểm Văn P: 1; Toán P: 1; Anh P: 1; Sử P: 1; VănCH P: 1 2 900002 Đỗ Lê Hà An 17.05.2004 9 Định Công Văn P: 1; Toán P: 1; Anh P: 1; Sử P: 1 3 900003 Hà Chúc

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Ðể bổ sung những tính đặc thù về tinh thần cho những Hướng Ðạo Sinh gốc Việt Nam đang sinh hoạt trong phong trà

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Ðể bổ sung những tính đặc thù về tinh thần cho những Hướng Ðạo Sinh gốc Việt Nam đang sinh hoạt trong phong trà HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Ðể bổ sung những tính đặc thù về tinh thần cho những Hướng Ðạo Sinh gốc Việt Nam đang sinh hoạt trong phong trào Hướng Ðạo địa phương, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo

Chi tiết hơn