H1802.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "H1802.dvi"

Bản ghi

1 ² ÑÒÙ ÖÔØ ÒÓº ÛÐÐ Ò ÖØ Ý Ò ÐØÖµ ÓÙÖ Ø ÙÖÙ Ó Ö ¾ ¼ º½ º¾¼ º½ º¼ º¾¼º½¼ º¾¼ºµ ËÌÊÇÇÅ ËÌÊÇÈÀËÁË ÔÖÐ ½½ ¾¼¼¼ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø Ç˹ŠÑØÓ ØÓ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Åº ÖØÖÓ ½ Ò Èº Ó ¾ ½ ¾ ÁÅ Ò ÁËÁ ÍÒÚÖ Ø ÒÓÚ Î ÓÒ Ó Á¹½ ÒÓÚ ÁØÐÝ ÁÅ Ò ÁÁ ÍÒÚÖ Ø ÒÓÚ Î ÓÒ Ó Á¹½ ÒÓÚ ÁØÐÝ ÊÚ ½ ÇØÓÖ ½ ÔØ ØÖغ Ì ÄÖ ÒÓÙÐÖ ÌÐ Ó Ä̵ Û ÛÐÐ ÚÐÐ Ò Û ÝÖ ÖÓÑ ÒÓÛ Ò Ò ÓÖ ¹Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÔØлÒÖÖ ÑÒ ØÖÓÙ ÓÖÒØ Ó Ò Ó Ø ØÛÓ ÑÖÖÓÖ º Ì ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó Ø ÔÖÓ Ó Ñ ÓÖÑØÓÒ Ò ÄÌ Ñ¹ ÐÖ ØÓ ØØ Ò ÓÑÔÙØ ÌÓÑÓÖÝ Ìµ Ó ØØ Ø ÒØÖ ØÒ ØÓ ÒÚ ØØ Ø ÔÔÐÐØÝ ØÓ ÄÌ Ó Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ ÚÐÓ ÓÖ Ìº ÔÓÛÖ¹ ÙÐ ÓÒ Ø Ó¹ÐÐ ÜØØÓÒ ÅÜÑÞØÓÒ Åµ Û Ð Ó ÒÓÛÒ Ò Ø ØÖÓÒÓÑÐ ÐØÖØÙÖ ÄÙݹ ÊÖ ÓÒ Äʵ ÑØÓº ÀÓÛÚÖ ÐÓÛ ÓÒÚÖÒ ÖÛ Ó Ø ÑØÓº ÁÒ Ø Ó Ì Ò ÐÖØ ÚÖ ÓÒ ÓÒ ÓÖÖ Ù Ø Ó ÔÖÓØÓÒ Ø Ç˹ ŵ Ò ÔÖÓÔÓ º ÁÒ Ø Ö Û ÔØ Ç˹ŠØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ö ØÓÖÒ ÄÌ Ñ Ò Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÚ Ò ÐÖØÓÒ Ý ØÓÖ Û ÖÓÙÐÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÒÒØ ÒØÖÖÓÑØÖ Ñ¹ Ó Ø Ñ Óغ ÃÝ ÛÓÖ Ñ ÔÖÓ Ò Ø ÒÐÝ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÄÖ ÒÓÙÐÖ ÌÐ Ó Ä̵ ÛÐÐ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ ºÑ ÑÖÖÓÖ ÓÒ ÓÑÑÓÒ ÑÓÙÒØ ÛØ ½ºÑ ÒØÖ¹ ØÓ¹ÒØÖ Òº ÏÒ Ø Ñ Ó Ø ØÛÓ ÑÖÖÓÖ Ö ÓÑÒ ÒØÖÖÓÑØÖÐÐÝ Ø «ÖØÓÒ¹ÐÑØ Ö Ó¹ ÐÙØÓÒ Ó Ø Ý ØÑ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ ÛÐÐ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ¾¾ºÑ ÑÖÖÓÖº ÅÓÖÓÚÖ ØÒ ØÓ Ø ÑÐÐ ØÒ ØÛÒ Ø ÑÖÖÓÖ Ý ØÒ Ñ ÛØ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ú ÓÚÖ Ó Ø Ù¹Ú ÔÐÒ ÒØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ¾¾ºÑ ÑÖÖÓÖ ÒÐ Ø Ðº ½µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÜÔÐÓØ Ø ÑÒ ÔÖÓÖØ Ó ÄÌ Ø Ù Ó ÙÖØ Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ ÛÐÐ Ö¹ ÕÙÖº Ì ÔÖÓÐÑ Ò ÐÖÝ ÓÒ Ö Ý Û ÙØÓÖ º ÓÖ Ò ØÒ À Ø Ðº ½ ÔÔÐÝ Ø ØÖ¹ ØÚ ÐÒ¹ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÑØÓ ÚÐÓ Ý Â«Ö ² ËÒ Ó«ÔÖÒØ ÖÕÙ Ø ØÓ Åº ÖØÖÓ ÑÐÖØÖÓ ºÙÒºØ Ö ØÓÙ ½ ØÓ ÑÙÐØ ÄÌ Ñ Ó Ò ÜØÒ ÓØ ÛÐ ÊÒÑÖ Ø Ðº ½ ÒÚ ØØ Ø Ô¹ ÔÐÐØÝ ØÓ ÄÌ Ó Ð Ñ Ò Ò Ó Ø ØÖ¹ ØÚ ÙÐÒ ÐÓ ÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó Ø Ó¹ Ø ÖÓÑ Ø ØÖÙÑ ÀÓÑÒÒ ² ÏÐØ ½ ÊÒ¹ ÑÖ Ø Ðº ½ µº ÅÓÖ ØÖØÓÒÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ Ù ÌÓÒÓÚ ÖÙÐÖÞØÓÒ ÓÒÙØ ÖÒØ µ ÔÖÓ¹ Ø ÄÒÛÖ ÑØÓ Øº ÓÖ Ò ØÒ ÖØÖÓ Ø Ðº ½ ÈÒ ² ÖØÖÓ ½ ÖØÖÓ ² Ó ½µ Ú ÒÓØ ÝØ Ò ÓÒ Ö Ò Û Ö ÔÖÖÒ Ö ÓÒ ØÖ ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÄÌ Ñ º ÀÓÛÚÖ Ø ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÄÙݹÊÖ ÓÒ Äʵ ØÖØÚ ÑØÓ ÊÖ ÓÒ ½¾ ÄÙÝ ½µ Ò Ù Ý ÓÖÖ ² Ê ½ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÑÙÐØ Ñ Ò Ó ÄÌ¹Ð Ñ ØÒ Ø Ø ÌÁÊÇ ØÐ Óº Ì Ö ÙÐØ ÓØÒ Ý Ø ÑØÓ ÐÓÓ ÓÓ ÙØ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÜÒÐÝ º Ì ÄÊ ÑØÓ ÒÓÛÒ ÜØØÓÒ ÅÜÑÞ¹ ØÓÒ Åµ ÑØÓ ËÔÔ ² ÎÖ ½¾µ Ò Ø ÐØÖ¹ ØÙÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ ÌÓÑÓÖÝ Ìµ ÛÖ Ø ÑÓÒ¹ ØÖØ ØØ Ø ÔÖÓÚ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÓØ Ò ÈÌ Ò ËÈÌ ÑÒº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÛÐÐ Ù Ø ¹ ÒÓÑÒØÓÒ ÄʻŠÓÖ Ø ÑØÓº Ð Ó Ò ÑÐ Ô¹ ÔÐØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖ ÓØÒÒ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ØÓÓ ÐÖº ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ø ¹ ÐÖØÓÒ Ó Ø ÑØÓ Ò ÒÚ ØØ Ý ÑÒÝ ÙØÓÖ º ÚÖÝ ÒØ ØÒÕÙ ÓÒ ÓÖÖ Ù¹ Ø Ó ÔÖÓØÓÒ Ø Ò ÐÐ Ç˹ŠÑØÓ Ò ÔÖÓÔÓ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½º ÁØ ÔÖÓÚ Ø Ñ ÙÖÝ Å ÛØ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Û ÑÐÐÖ Ý ØÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙѹ Ö Ó Ù Ø Ù Ý Ø ÐÓÖØÑ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ØÖØÓÒ Ò ÒØÐÐÝ Ø Ñ Ò Å Ò Ç˹ź ÁØ ÒØÖ ØÒ ØÓ ÔÓÒØ ÓÙØ ØØ ÄÌ ÑÒ ØÖÙØÙÖ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó Ì ÑÒ ÔÖÓØÓÒ Ò Ì ÔÖÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ìµ Ó Ø ÓØ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÒ ÛÐ Ò Ñ Ó ÄÌ ÔÖÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø Ì Ó Ø ÓØ ÑÒÐÝ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÌÖÓÖ Ø ÐÓÓ ÕÙØ ÒØÙÖÐ ØÓ ØØÑÔØ Ø ÔØØÓÒ Ó Ç˹ŠØÓ Ä̺ Ì

2 ¾ ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ø ÔÙÖÔÓ Ó Ø Öº ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÛÐÐ Ö ØÖØ Ø ÒÐÝ ØÓ Ø Ó ÓÒ Ñ Ö ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Û ÛÐÐ Ð Ó ÙÑ ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒØØÓÒ ÑÐк ÌÒ Ø ÕÙØ ÒØÙÖÐ ØÓ ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó Ù Ø ÓÒ Ñº Ì ÜØÒ ÓÒ ØÓ Ø Ó ÚÖÐ ÖÑ Ö ÓÖÒØØÓÒ ÒÐ ÓÖ ØÓ Ø Ó ÓÒØÒÙÓÙ ÐÝ ÒÒ ÓÖÒØØÓÒ ØÖØÓÖÛÖº ÁÒ Ø ÓÒ ÓÙÐ Ð Ó ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó ÑÓÖ ØÒ ÓÒ Ñ Ò ÔÔÐÝ Ø ØÖØ ÚÐÓ Ò Ø Ó Ì ÓÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½µº ¾º Ì ÄʻŠÑØÓ ÓÖ ÄÌ ÑÒ Ï ÙÑ ØØ Ô Ñ Ó Ø Ñ ØÖÓÒÓÑÐ ÓØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ô «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ö ÚÐÐ Ò ØØ Ñ ÓÒ Ø Ó ÜÐ ÖØÖÞ Ý Ø Ò Ñ Òº Ï ÒÓØ Ý Ñ Òµ Ò Ñ Òµ Ñ Ò ¼ ½ ½ ½ ¾ Ôµ Ø ÚÐÙ Ø Ø ÜÐ Ñ Ò Ó Ø ÖØÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Ò Ó Ø ¹Ø Ñ Ö ØÚÐݺ ÅÓÖÓÚÖ Û ÒÓØ Ý Ò Ø ÖÖÝ ÓÖÑ Ý Ø ÚÐÙ º ÁÒ Ø Ó ¹ÒÚÖÒØ È˳ Ø ÑØÑØÐ ÑÓÐ Ó Ñ ÓÖÑØÓÒ ÚÒ Ý Ñ Òµ Ñ ¼ Ò ¼ ¼ Û Ñ Òµ Ã Ñ Ñ ¼ Ò Ò ¼ µ Ñ ¼ Ò ¼ µ ½µ ÛÖ Ã Ñ Òµ Ø ÚÐÙ Ø Ø ÜÐ Ñ Ò Ó Ø ÈË ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ¹Ø ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Û Ñ Òµ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÒÓ ÈÓ ÓÒ ÒÓ Ö¹ÓÙØ ÒÓ Øºµ ÓÖÖÙÔØÒ Ø ¹Ø Ѻ Ï ÛÐÐ ÛÖØ Ø ÕÙØÓÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÒØØ ÓÖÑ Û ¾µ Ò Ò ÒÖÐ ÐÓ¹ÌÓÔÐØÞ ÑØÖÜ Û Ù ÙÐ Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÐÓ¹ÖÙÐÒØ ÑØÖÜ Ò ÓÖÖ ØÓ ÐÝ ÓÑÔÙØ ÑØÖܹÚØÓÖ ÔÖÓÙØ Ý ÑÒ Ó Ìº Ì ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÙÒØÐÝ ÓÓ Ò ÑÒÝ ÖÙÑ ØÒ Ò ÔÖ ÐÝ ÛÒ Ø Þ Ó Ø ÑÒ ÐÓ Ó Ø ÈË ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ Ø Þ Ó Ø Ñº ÏÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó ÖÓ ÈË Ù Ý ÓÑÔÙØÒ Ø Ì Ó ÓØ Ó Õº ¾ Û ÓØÒ Ø Ù ÙÐ ÖÐØÓÒ Ô Ñ Òµ Ã Ñ Òµ Ñ Òµ Û Ñ Òµ µ Ì Ì Ó Ø ÈË Ã Ñ Òµ ºº Ã Ñ Òµ Ø ØÖÒ ¹ Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø Ý ØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ¹Ø ÓÖ¹ ÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÓÖÑÙÐØ Ø ÄʻŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ò ÓÑØ ÓÖÑ ÐØ Ù ¹ Ò Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÛÓ ÖÖÝ Ò ÒÓØ Ý Ø ÖÖÝ Û ÓØÒ Ý ÑÙÐØÔÐÝÒ Óѹ ÔÓÒÒØ Ó Ý Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ºº µ Ñ Òµ Ñ Òµ Ñ Òµº ÒÐÓÓÙ ÐÝ Ø ÕÙÓØÒØ Ò Ý µ Ñ Òµ Ñ Òµ Ñ Òµ ÔÖÓ¹ Ú ØØ Ñ Òµ «ÖÒØ ÖÓÑ ÞÖÓ ÚÖÝÛÖº ÄÊ»Å Ò ØÖØÚ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÒ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ÔÖÓÐÑ Ò Ø ÛÖ Ñ Ö ÓÖÖÙÔØ Ý ÈÓ ÓÒ ÒÓ ËÔÔ ² ÎÖ ½¾µº ÁÒ Ù Û ÙÑ ØØ Ø Ñ¹ Ö ØØ ØÐÐÝ ÒÒÒØ Ò ØØ ØÖ ÚÐÙ Ø ØÒØ ÜÐ Ö Ð Ó ØØ ØÐÐÝ ÒÒÒØ ÈÓ ¹ ÓÒ ÔÖÓ ØÒ Ø ÐÓ¹ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ÚÒ Ý ÜÔØ ÓÖ ÓÒ ØÒØ ØÖÑ ÒÒ ÓÒ Ø Ñ µ Ð Ñ Òµ ÐÒ µ Ñ Òµ µ Ñ Òµ Ý ÑÒ Ó Ø ÖÙÑÒØ ÚÐÓ Ý ËÔÔ ² ÎÖ ½¾ Ø Ý ØÓ ÖÚ Ø ÄʻŠÐÓÖØÑ Ò Ø ÔÖ ÒØ º Ì ÖÑØÖ ÖÐØ ØÓ Ø ÒÓÖÑй ÞØÓÒ Ó Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø ÑÒ ÑØÖÜ Ò Ø Ó ÐÓ¹ÖÙÐÒØ ÑØÖ Ö ÚÒ Ý Ó ØØ Û ÔÙØ Ã Ñ Òµ à ¼ ¼µ à ¼ ¼µ Ø ÄʻŠÐÓÖØÑ ÓÐÐÓÛ ½µ Ì Ì ØÖØÓÒ ÑÙ Ø ÒØÐÞ ÛØ ÔÓ ØÚ Ñ ¼µ Ø ÑÓ Ø ÑÔÐ Ó Ò ØØ Ó ÙÒÓÖÑ Ñº ÁØ ÑÝ ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÒÓÖÑÐÞ Ø È˳ Ò Ù ÛÝ ØØ Ã ¼ ¼µ ½º ÌÒ Û Ø Ôº ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Õº Ø ÒÓÖÑÐÞØÓÒ ÑÔÐ ØØ ÐÐ ÕÙÒØØ ¼ ¼µ Ö ÕÙÐ ÜÔØ ÓÖ ÒÓ ÙØÙØÓÒ Ó ØØ Ø Ò ÓÒ ØÒØÐÝ Ù ÐÐ Ñ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ º Ì Ù ÙÐ ÔÖÓÖØ Ó Ø Å ÐÓÖØÑ Ò ÐÝ ÜØÒ ØÓ Ø ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ø ØÖØÓÒ ÒÓÒ¹ÒØÚ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Ò Ø Ô Ø Ø Ø ÓÒØÓÒ Ñ Òµ ½ Ô Ñ Òµ ºº Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø Ö ØÓÖ Ñ ÐÛÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÖØÑØ ÑÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ð µ Ò ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Ó ØØ ØÒ ØÓ Ò ÖÙÑÒØ Ù ØÓ ÎÖ Ø Ðº ½ Ø ØÖØ ÓÒÚÖ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ðº

3 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ ÀÓÛÚÖ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÖÑÖ ØØ Ø ÛÐй ÒÓÛÒ Ø ÒÓØ ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÔÙ Ø ÐÓÖØÑ ØÓ ÙÐÐ ÓÒÚÖÒ ØÓÓ ÑÒÝ ØÖØÓÒ ÒÖØ ÖØØ ÑÒÐÝ Ù ØÓ ÒÓ ÑÔÐ ØÓÒ Û ÖÙ Ø ÕÙй ØÝ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ð Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ Ò Ð ÓÐÙØÓÒ º Ì Ò ÓØÒ Ý ÙØÐ ØÓÔÒ Ó Ø ØÖØÓÒ Ò Ø ÑÝ ÓÛÒ Ý ÑÒ ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ø ÖÙÐÖÞØÓÒ ÖÑØÖ Ò Ø Ò ØØ Ø ÑØÓ ÔÖÓÖØÝ Û ÓØÒ ¹ ÒÓØ ÑÓÒÚÖÒ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÖÒÝ ØÛÒ Ò Ø ÒÓÛÒ ÓØ Ò Ø Ó ÑÙÐØ Ñ µ Ö Ø Ö ÓÖ ÒÖ Ò ÖÑÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÖØÒ ÒÙÑÖ Ó Ø¹ ÖØÓÒ Ò ØÒ ÖÓÛ Ò ÖØÖÓ ² Ó ½µº Ò ÜÑÔÐ Ó Ø ÚÓÙÖ ÛÐÐ ÚÒ Ò º ½º Ì ÔÖÓÖØÝ ÑÔÐ ØØ ÓÖ ÒÝ ÚÒ Ñ ØÖ Ü Ø Ò ÓÔØÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ º ÁÒ Ø Ó ÖÐ Ñ Ø ÑÝ ÙÐØ ØÓ Ò Ø ÓÔØÑÙÑ ÒÙÑÖ Ò Ø Ø ÑÒ ÓÖØÓÑÒ Ó Ø ÄʻŠÑØÓº Ì ÔÖÓÐÑ ÚÒ ÑÓÖ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ Ø ÑØÓ Û ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒ Ù ÓÒÚÖÒ ÓÖ Ñ¹ ÓÒÚÖÒµ ØÖº ÁÒ Ò Ø Ó ÄÊ»Å Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÊÅË ÖÖÓÖ Ò ÒÖÐ ÖØÖ Ø Ò Ø ÔÖÓÖØÝ ÑÔÐ ØØ Ò Ø Ó ÖÐ Ñ ÓÒ Ò ØÓÔ Ø ØÖØÓÒ ÛÒ ÒÓ Ò ÒØ ÑÓ ØÓÒ Ó ÖÚ Ò Ø Ö ØÓÖØÓÒº ÒÓØÖ ØÓÔÒ ÖÙÐ ÑÝ ÔÖÓÚ Ý Ø Ó ÐÐ ÖÒÝ ÔÖÒÔÐ Ø ØÖ¹ ØÓÒ Ö ØÓÔ ÛÒ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÖÒÝ ØÛÒ Ò Ø Ó ÖÚ Ñ ÓÑ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÑ ØÑØ ÒÓ ÐÚк º Ì Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ ÄÌ ÑÒ ÁÒ Ø Ó Ì Ø ÑÓ ØÓÒ Ó Å ÔÖÓÚ Ý Ç˹ Å ÓÒ Ø Ö Ø Ò ÖÓÙÒ Ø ÔÖÓØÓÒ Ò ÓÖÖ Ù Ø Ò ØÒ Ò ÔÔÐÝÒ Ø ØÒÖ Å ÐÓÖØÑ ØÓ Ù Ø Ò ØÖØÓÒ Ó ÇË¹Å Ò ÒÐ ØÖÓÙ ÐÐ Ø Ù Ø º Ì ÔÔÐØÓÒ Ó Ç˹ Å ØÓ ÄÌ ÓØÒ Ý ÖÔÐÒ Ø ÔÖÓØÓÒ ÛØ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº Û ÔÓÒØ ÓÙØ Ò Ø ÁÒØÖÓÙØÓÒ Û ÙÑ ØÓ Ú ÓÒ Ñ ÓÖ ÓÖÒØØÓÒ ÒÐ Ò ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒØØÓÒ º ÁÒ Ù ÕÙØ ÒØÙÖÐ Ó ØÓ Ø Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó ÓÒ Ñ ÓÖÖ ÓÖ Ò ØÒ ÓÖ ÒÖ Ò ÚÐÙ Ó Ø ÖÐÐØ ÒÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÒÖ Ò ÚÐÙ Ó Ø ÒÜ º ÌÒ Ø Ç˹ŠÑØÓ ÓÐÐÓÛ ß ÒØÐÞ ÛØ ¼µ ÔÓ ØÚ ÓÖ Ò ØÒ ÙÒÓÖÑ Ñ¹ µ ß ÚÒ Ø ¼µ Ò ÓÖ ½ ¾ Ô Óѹ ÔÙØ ½µ Ì ½µ ß Ø ½µ Ôµ º Ò ØÖØÓÒ ÔÖÓÚ ÒÓÒÒØÚ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Û Ò Ø Ó Ø ÒÓÖÑй ÞØÓÒ Ã ¼ ¼µ ½ Ø Ø ÓÒØÓÒ Ñ Òµ Ô Ñ Òµ ½¼µ Ì ÓÒØÓÒ Ó ÒÓØ ÓÒ ÛØ ÙØ ÒØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÒØÓÒ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø ÚÖÓÙ Ñ «Ö ÓÒÐÝ Ý ÒÓ ÙØÙØÓÒ º Á ÐÖ ÖÒ Ö Ó ÖÚ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÔÖÔÖÓ Ø ÚÖÓÙ Ñ Ò Ù ÛÝ ØØ ØÝ Ú ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ ÓÒÒ ÛØ Ø ÖØÑØ ÑÒ Ó Õº º ÁÒ Ø ÛÝ Ø ÑÝ ÔÓ Ð ØÓ ÚÓ Ó ÐÐØÓÒ Ó Ø Ö ØÓÖ Ñ Ò ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒº ÇØÖ Ñع Ó ÓÖ ÖÙÒ Ø Ó ÐÐØÓÒ Ö ÔÖÓÔÓ Ý ÀÙÒ ½º ÓÒÖÒ Ø ÚÓÙÖ Ó Ø ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ Ð µ Ø Ò Ó ÖÚ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ Ò Ø Ó ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ØØ Ø Ò ÒÖÐ Ò ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Ó ØØ Ð Ó Ç˹ŠÓÙÐ ÓÒÚÖ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ð Ø Ð Ø ÛÒ Ø Ñ Ö ÒÓÖÑÐÞ Ò Ø ÛÝ ÒØ ÓÚº ÀÓÛÚÖ Ø Ò Û Ò ÓØÒ Ý ÑÒ Ó Ç˹ŠÓÑ ÚÒØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÑÓÒÚÖÒ ÔÖÓÖØÝ ÑÒØÓÒ Ø Ø Ò Ó Ø ÔÖ¹ ÚÓÙ ØÓÒº ÓØ Å Ò ÇË¹Å Ú Ø ÔÖÓÖØÝ ÓÒÖÒ Ç˹ŠÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ ÛÖ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÚÒ ÙÒØÓÒ Ó Ø ¹ ÕÙÖµ ÙØ ÇË¹Å Ö Ø Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ ØÖ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ Ý Åº ÖÑÖ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ Ò Ø Ó ÒÓÒÓÚÖÐÔÒ Ù Ø Ø Ò Ý ¹ ØÓÖ Ó Ø ÓÖÖ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ù Ø º ÌÖÓÖ Ò ÓÙÖ Ø Ò ÓÙÐ Ý ØÓÖ Ô Ø ÒÙÑÖ Ó Ñ¹ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÖÑ Ý Ø ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÔÖØ Ø Ò Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÑ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ö¹ ÑÖ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ÄÊ»Å Ò ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ø Ñº Óй ÐÓÛ ÖÓÑ Õº ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÓÒ Ø Ó ÝÐ ØÖÓÙ ÐÐ ÄÌ Ñ Ò ØÖÓÖ Ø ÖÕÙÖ Ø Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ø Ì³ Ó Ø Ô ÖÖÝ Ò ÓÖÖ ØÓ Óѹ ÔÙØ Ø ÒÓÑÒØÓÖ ½µ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø Ì Ó Ø ÖÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ÒÓÑÒØÓÖ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙع ØÓÒ Ó Ô ½ ̳ ÛÐ ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ô Ì³ º ÌÖÓÖ Û ÙÑ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÓÑÒØ Ý Ø ÒÙÑÖ Ó Ì³ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ØÑ ÖÕÙÖ Ý ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÓÙØ ¾± ÖØÖ ØÒ Ø ØÑ ÖÕÙÖ Ý

4 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ EM OS-EM ÌÐ ½º ÎÐÙ Ó Ø ÑÒÑÙÑ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓÖ ÚÖÓÙ ÚÐÙ Ó Ô ÓØ Ò Ø Ó ÄÊ»Å Ò Ò Ø Ó Ç˹ź Ì ÜÑÔÐ Ø ÐÜÝ ½¾º Ô ± ÑÒ ÓÔØ ± ÑÒ ÓÔØ Äʻŵ Äʻŵ Ç˹ŵ Ç˹ŵ º± ½ º± º¼± ¼ º¼± º± º± ¼ ½¼ º± ¾ º± º ½º ÈÐÓØ Ó Ø ÖÐØÚ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ± ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓØ Ò Ø Ó ÄʻŠÙÐйÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ç˹ŠÓØØ ÐÒµº Ì ÓÒ Ö ØØ Ó ÕÙ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ø ½¾ ÐÜÝ ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÙÖ ÁÄ Ó ÖÙÒ¹ ÒÒ ÓÒ ÈÒØÙѹ¾¼¼ ÅÀÞ ÖÕÙÖ ¼ ½ Ö ÄʻŠØÖØÓÒ Ò ¼ Ö Ç˹ŠØÖØÓÒ Ò Ø Ó ÓÙÖ Ñ º º ËÑÙÐØÓÒ ØÙÝ Ï Ú Ø Ø Ø ÐÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý Ç˹Š٠¹ Ò ÓÑ ÝÒØØ Ñ ÒÖØ Ý ËºÓÖÖ Ò ºÊ ÖÓÑ Ç ÖÚØÓÖÓ ØÖÓ Ó ÖØÖº ÓÑÔÐØ ÖÔØÓÒ Ó Ø Ñ ÓÒØÒ Ò ÓÖ¹ Ö ² Ê ¾¼¼¼º Ì Ö Ø ½¾ ½¾ Ñ Ó Ø ÖÐ ÐÜÝ ½¾º Ï Ú ÓÑÔÙØ Ø Ó ÑÙÐØ Ó¹ ÖÚØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ò ½¼ ÕÙ Úй Ù Ó Ø ÖÐÐØ ÒÐ ØÛÒ ¼ Ò ½¼ Ò ØÓ Ò ÒØÖØÓÒ ØÑ Ó ½¼¼¼ Ö ÖÐÐØ Òк ÓÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Û Ú Ù Ð «ÖØÓÒ¹ÐÑØ È˳ ÛØÓÙØ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÖÓØØÓÒ Ó Ø ÐÒ ÙÖÒ Ø ÒØÖØÓÒ ØÑ ÒÓÖ Ø Ö ÙÐ ¹ Ø Ó Ø ÔØÚ ÓÔØ ÓÖÖØÓÒº Ì ÏÀÅ Ó Ø È˳ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ Û ÓÙØ ÜÐ º ÅÓÖ ÖÐ Ø ÈË ÑÓÐ ÛÐÐ ÓÒ Ö Ò ÙØÙÖ ÛÓÖº ÒÐÐÝ Ñ Ò ÓÖÖÙÔØ Ý ÈÓ ÓÒ Ò Ö¹ÓÙØ ÒÓ º Ï Ú ÔÔÐ ÓØ ÄÊ»Å Ò Ç˹ŠØÓ Ø Ó Ó ÖÚØÓÒ º Ì ÕÙÐØÝ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý Ø Ø ØÖØÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ý ÓÑÔÙØÒ Ø ÖÐØÚ ÊÅË ÖÖÓÖ Ò ÓÐÐÓÛ ± ½½µ ÛÖ Ø ÓÖÒÐ Ñ Ó Ø ÐÜÝ Ò Ø ÒÓÖÑ Ø ÙÐÒ ÓÒº ÁÒ º ½ Û ÔÐÓØ Ø ÚÓÙÖ Ó ± ÙÒØÓÒ Ó ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ ÙÐÐ ÐÒ ÓÖ ÄʻŠÓØØ ÐÒ µ º ¾º ¹ ÇÖÒÐ Ñ Ó Ø ÐÜÝ ½¾º ÇÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÄÌ Ô ÖÐÐØ ÒÐ µ µ ÇÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÄÌ Ñ ÖÐÐØ Òм µº Ê ØÓÖØÓÒ Ý ÑÒ Ó Ñ Ù Ò Ø Ç˹ŠÑØÓº ÓÖ Ç˹ŵ ÛÒ Ô º ÁÒ ÓØ Û Ò ÑÒ¹ ÑÙÑ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖº Ì ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÛÐÐ ÒÓØ Ý ÓÔØ º ÁØ ÚÒØ ØØ ÓÔØ Ç˹ŵ ÓÒ ÖÐÝ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÔØ Äʻŵº Ì Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÇË¹Å Û ÔÖØÐÐÝ ÓÒ ÛØ ØØ ÔÖÓÚ Ý ÄʻŠÓÛÒ Ò º ¾º ÐÐ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ò Ø ÜÑÔÐ Ö ÙÑÑÖÞ Ò ÌÐ Á ÛÖ ± ÑÒ ÒÓØ Ø ÑÒ¹ ÑÙÑ ÚÐÙ Ó ± º ËÚÖÐ ÒØÖ ØÒ ØÙÖ Ó ÇË¹Å Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø Ìк Ö Ø Û Ó ÖÚ ØØ Ç˹ŠÔÖÓÚ Ø Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Äʻź Ì Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ÖØÖ ÑÐÐ ØÒ ØÓ Ø ËÊ ÙÑ ÓÖ Ø ÄÌ Ñ Ø ËÊ ¼µº Ø ÑÙ Ø Ø Ö ÓÖ ÒÖ Ò ÒÙÑÖ Ó Ó ÖÚØÓÒ º ËÓÒÐÝ Ø ÖØÓ

5 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ LR/EM OS-EM µ LR/EM OS-EM µ º º ÈÐÓØ Ó Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ Ñ Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓØ Ò Ø Ó Ø ÄʻŹÑØÓ ÙÐÐ ÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ø Ç˹ŠÑØÓ ÓØØ ÐÒµº ÐÐ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ö ÖÓÖÑ Ù Ò «ÖÒØ ÐÒ º Ø Ó ÒÖÝ ØÖ ÛØ Ñ Ö ¾ Ø Ó ÒÖÝ ØÖ ÛØ Ñ Ö ½ Ê ½µº Ð Ó ÓÖ Ø ÜÑÔÐ Û Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ØÒ Ó Ò ½¼ ÕÙ Ó ÖÚØÓÒ º Ì ÜÑÔÐ ÓÒ ÖÑ ØØ Ç˹ŠÔÖÓÚ Ò ¹ ÐÖØÓÒ Ó ÄÊ»Å Ý ØÓÖ Ó Ôº ÀÓÛÚÖ Ø ÓÒÚÖ¹ Ò ÑÙ ÐÓÛÖ ØÒ Ò Ø ÜÑÔÐ Ó Ø ÐÜÝ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ Ó ØÓÙ Ò ÖÕÙÖ Ý ÄÊ»Å Ò Ó ÓÙÖ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ó Ø ÓÖ¹ Ö Ó ÙÒÖ Ý Ç˹ź ÇÙÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÒ ÖÑ ÛÐÐ ÒÓÛÒ ØÙÖ Ó ÄʻŠÜØÒ ÓØ Ö ÖÓÚÖ ÛØ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ ÓÖ ÔÓÒعРÓØ º ÓÒÖÒ Ø ÊÅË Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ØÝ Ö Ö ØÒ Ò Ø Ó Ø ÐÜÝ ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ÑÐÐÖ ËÊ ÓÙØ ½¼ ± ÓÖ ÜÑÔÐ ½µ Ò ÓÙØ ¾ ¼ ± ÓÖ ÜÑÔÐ ¾µº Ì ÊÅ˳ Ö ÒØÐÐÝ ÙÒ¹ Ò ØÝ Ö ÓÑÔÙØ ÒÓØ ÓÒ Ø ÓÑÔÐØ Ñ ÙØ ÓÒ ØÛÓ ÕÙÖ ÖÓÒ Ó ÜÐ ÒØÖ ÓÒ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø ØÛÓ ØÖ º Ì ÑÙÐØÓÒ Ú Ð Ó Ò Ù ÓÖ ÓÑÖÒ Ø ØÖÓÑØÖ Ò ÓØÓÑØÖ ÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÛÓ ÑØÓ º ØÖÓÑØÖ ÔÓ ØÓÒ ÙÐÐÝ ÖØÖÚ Ý ÓØ ÑØÓ Ð Ó Ò Ø Ó Ø ÒØ ÓÑÒÓÒº ÒÐÓ¹ ÓÙ ÐÝ ÓØ ÑØÓ ÔÖÓÚ ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÓØÓ¹ ÑØÖ Ö ÙÐØ º ÁÒ Û ÖÓÖÑ ÖØÙÖ ÓØÓÑØÖÝ ÓÒ Ø Ö ØÓÖ Ñ Ù Ò ÜÐ ÖÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ø ÖØ Ø ÜÐ Ó Ø ÖÓÒ ØÖÙØ ØÖ º ÁÒ º Û ÔÐÓØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó Ø ÒÖÝ ÛØ Ñ Ö ¾ º µ Ò Ó ØØ ÛØ Ñ Ö ½ º µ ÓØ Ò Ø Ó ÄʻŠÙÐйÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ç˹ŠÓØعÐÒµº Ì ÓÑÔÙØØÓÒ Ö ÖÓÖÑ Ù Ò Ñ º Ì ÙÖ ÓÛ ØØ ÓØ ÑØÓ ÔÖÓ¹ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ Ö ÙÐØ ØÖ ÓÙØ ½¼¼ ØÖØÓÒ º ÑÓÖ ØÐ Ù ÓÒ Ó ÓØÓÑØÖÝ Ò Ó Ø ¹ ÒÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ò ÒÓ Ò ÓÙÒ Ò ÓÖÖ ² Ê ½º ØÛÒ ÓÔØ Äʻŵ Ò ÓÔØ Ç˹ŵ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ôº Ö ÙÐØ ÛÐ ÓÔØ Äʻŵ ÒÖ ÓÖ ÒÖ Ò Ô ÓÔØ Ç˹ŵ Ö º ËÒ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ØÖØÓÒ ÖÓÙÐÝ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ô Ø Ö ÙÐØ ÑÒ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÄʻŠÖÐÝ Ò¹ Ö ÓÖ ÒÖ Ò Ô ÛÐ Ø Ó Ø Ó Ç˹ŠÒÖ ÚÖÝ ÐÓÛÐݺ Ì ÓÒ ÜÑÔÐ ÖÖ ØÓ ÒÖÝ ØÖ Ó «ÖÒØ ÖÐØÚ ÑÒØÙº ÁÒ Ø ÝÒØØ ÓØ ØÖ ÐÓØ Ò ÓÒ ÜÐ ÛØ ÖØÓÒ ØÛÒ ØÖ Ó ÓÙØ ½ ÜÐ Û ÓÙØ ØÑ Ø ÏÀÅ Ó Ø È˳ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÅÓÖÓÚÖ ØÛÓ Ö ÓÒ Ö ½µ Ø ÑÒØÙ Ó Ø ØÛÓ ØÖ Ö ¾ Ò ¼ Ò Ø ÚÖ ËÊ Ò Ø Ñ ½½ ÓÖ Ø ÑÒ ØÖ Ò ½ ÓÖ Ø ÓÑÒÓÒ ¾µ Ø ÑÒØÙ Ö ¾ Ò ¼ ÛÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ú¹ Ö Ëʳ Ö Ò ¾¾ Ö ØÚÐÝ ÓÖÖ ² º ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ ÁÒ Ø Ö Û Ú ÜØÒ Ø Ç˹ŠÑØÓ Û Û ÒØÖÓÙ Ò ÓÑÔÙØ ØÓÑÓÖÝ ØÓ Ø Ö ØÓÖ¹ ØÓÒ Ó ÄÌ Ñ º Ì ÑØÓ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÐÖØÓÒ Ó Ø Ù ÙÐ ÄÙݹÊÖ ÓÒ ÑØÓ ¹ ÒÓØ Ò Ø Ö ÄʻŠÑØÓº ÁÒ Ø Óѹ ÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ØÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ø Ñ ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ ÙØ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ý Ç˹ŠÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ Ý ÄÊ»Å Ý ØÓÖ Ó Ø ÓÖÖ Ó Ô Ø ÒÙÑÖ Ó ÄÌ Ñ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÓÒ ÕÙÒ Ò Ø Ó ÇË¹Å Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÓÖ ÓØÒÒ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ò¹ ÒÒØ Ó ÓÖ ÛÐÝ ÒÒØ ÓÒµ Ø ÒÙÑÖ Ó ÄÌ Ñ º ÅÓÖÓÚÖ Û Ú ÓÛÒ Ý ÑÒ Ó ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ØØ ÇË¹Å Ò ÄʻŠÔÖÓÚ Ò ÔÖØ Ø Ñ Ö ÙÐØ ÓÒÖÒ Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ØÖÓÑØÖ Ò ÓØÓÑØÖ ÖÑØÖ º

6 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ ÇÙÖ ÁÄ Ó ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ Ö Ö Ò Úй Ð ÓÒ ÖÕÙ Ø ØÓ Ø ÙØÓÖ º ÒÓÛÐÑÒØ º Ì ÛÓÖ Û ÖØÐÐÝ ÙÒ Ý ÓÒ ÓÖÞÓ ÞÓÒÐ Ö Ð³ ØÖÓÒÓÑ Ð³ ØÖÓ µ ÙÒÖ Ø ÓÒØÖØ ÒÖº ½»º Ï ØÒ ÅÙÖÞÓ Ù Ó ÅÖÓ Ò ÅÖÓ ÄØØÒÞ ÖÓÑ Ç ÖÚØÓÖÓ ØÖÓÒÓÑÓ ÌÓÖÒÓ ËÖ ÓÖÖ ÒÖ Ê Ò ÈÖÓ ËÐÒÖ ÖÓÑ Ç Ö¹ ÚØÓÖÓ ØÖÓ Ó ÖØÖ ÛÐÐ ÈÖÓ ÐÚÒ ÖÓÑ ¹ ÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ Ø³ ÒÓÚ ÓÖ ÚÖÐ Ù ÙÐ Ù ÓÒ Ò Ù ØÓÒ º Ï Ð Ó ØÒ ËÖ ÓÖÖ Ò ÒÖ Ê ÓÖ ÔÖÓÚÒ Ø Ñ Ù Ò Ø Ö ØÓ ÓÑÖ Å Ò Ç˹ź ÊÖÒ ÒРº ʺ Ⱥ ÀÐРº ź ËØÖØØÑØØÖ Èº º ËÐÒÖ Èº ÏÐØ º ½ Ò ØÖÓÒÓÑÐ ÁÒØÖÖÓÑØÖÝ º ʺº Ê ÒÖ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ÖØÖÓ Åº Ó Èº ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÁÒÚÖ ÈÖÓ¹ ÐÑ Ò ÁÑÒ ÁÒ ØØÙØ Ç ÈÝ Ö ØÓÐ ÖØÖÓ Åº Ó Èº ÅÓ º ½ ÁÒغ º ÁѺ ËÝ Øº ÌÒÓк ÓÖÖ Ëº Ê º ¾¼¼¼ ²Ë ½ ¼½ À º ú ÒРº ʺ Ⱥ Рź ÄÐÓݹÀÖØ Åº ½ Ò ÚÒ ÁÑÒ ÌÒÓÐÓ Ò ÓÑÑÖ¹ Ð ÔÔÐØÓÒ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ º º ÐÖ Âº º ÓÒÐÛ Ôº ½ ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ÏÐØ º ½ ² ¾ ¾ ÀÙÒ Ëº¹º ½ Á ÌÖÒ º Ùк ˺ ¼ ÀÙ ÓÒ Àº ź ÄÖÒ Êº ˺ ½ Á ÌÖÒ º ź ÁѺ ½ ¼½ Â«Ö Ëº ź Ö ØÓ٠º º ½ Ô ¾ ÄÙÝ Äº º ½  ÈÒ Åº ÖØÖÓ Åº ½ º ÇÔغ ËÓº Ñ ½ ½ ÊÒÑÖ Ìº ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ÏÐØ º ½ ² ¾ ¾¾ ÊÒÑÖ Ìº ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ËÓÐÐÖ Åº ÏÐØ º ½ ²Ë ½¾½ ½ ÊÖ ÓÒ Ïº Àº ½¾ º ÇÔغ ËÓº Ѻ ¾ ËÔÔ Äº º ÎÖ º ½¾ Á ÌÖÒ º ź ÁÑÒ ÅÁ¹½ ½½ ÎÖ º ËÔÔ Äº º ÃÙÑÒ Äº ½ º ÑÖ ËØØ Øº ËÓº ¼