H1802.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "H1802.dvi"

Bản ghi

1 ² ÑÒÙ ÖÔØ ÒÓº ÛÐÐ Ò ÖØ Ý Ò ÐØÖµ ÓÙÖ Ø ÙÖÙ Ó Ö ¾ ¼ º½ º¾¼ º½ º¼ º¾¼º½¼ º¾¼ºµ ËÌÊÇÇÅ ËÌÊÇÈÀËÁË ÔÖÐ ½½ ¾¼¼¼ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø Ç˹ŠÑØÓ ØÓ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Åº ÖØÖÓ ½ Ò Èº Ó ¾ ½ ¾ ÁÅ Ò ÁËÁ ÍÒÚÖ Ø ÒÓÚ Î ÓÒ Ó Á¹½ ÒÓÚ ÁØÐÝ ÁÅ Ò ÁÁ ÍÒÚÖ Ø ÒÓÚ Î ÓÒ Ó Á¹½ ÒÓÚ ÁØÐÝ ÊÚ ½ ÇØÓÖ ½ ÔØ ØÖغ Ì ÄÖ ÒÓÙÐÖ ÌÐ Ó Ä̵ Û ÛÐÐ ÚÐÐ Ò Û ÝÖ ÖÓÑ ÒÓÛ Ò Ò ÓÖ ¹Ö ÓÐÙØÓÒ ÓÔØлÒÖÖ ÑÒ ØÖÓÙ ÓÖÒØ Ó Ò Ó Ø ØÛÓ ÑÖÖÓÖ º Ì ØÖÙ¹ ØÙÖ Ó Ø ÔÖÓ Ó Ñ ÓÖÑØÓÒ Ò ÄÌ Ñ¹ ÐÖ ØÓ ØØ Ò ÓÑÔÙØ ÌÓÑÓÖÝ Ìµ Ó ØØ Ø ÒØÖ ØÒ ØÓ ÒÚ ØØ Ø ÔÔÐÐØÝ ØÓ ÄÌ Ó Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ ÚÐÓ ÓÖ Ìº ÔÓÛÖ¹ ÙÐ ÓÒ Ø Ó¹ÐÐ ÜØØÓÒ ÅÜÑÞØÓÒ Åµ Û Ð Ó ÒÓÛÒ Ò Ø ØÖÓÒÓÑÐ ÐØÖØÙÖ ÄÙݹ ÊÖ ÓÒ Äʵ ÑØÓº ÀÓÛÚÖ ÐÓÛ ÓÒÚÖÒ ÖÛ Ó Ø ÑØÓº ÁÒ Ø Ó Ì Ò ÐÖØ ÚÖ ÓÒ ÓÒ ÓÖÖ Ù Ø Ó ÔÖÓØÓÒ Ø Ç˹ ŵ Ò ÔÖÓÔÓ º ÁÒ Ø Ö Û ÔØ Ç˹ŠØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ö ØÓÖÒ ÄÌ Ñ Ò Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÚ Ò ÐÖØÓÒ Ý ØÓÖ Û ÖÓÙÐÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÒÒØ ÒØÖÖÓÑØÖ Ñ¹ Ó Ø Ñ Óغ ÃÝ ÛÓÖ Ñ ÔÖÓ Ò Ø ÒÐÝ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÄÖ ÒÓÙÐÖ ÌÐ Ó Ä̵ ÛÐÐ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ ºÑ ÑÖÖÓÖ ÓÒ ÓÑÑÓÒ ÑÓÙÒØ ÛØ ½ºÑ ÒØÖ¹ ØÓ¹ÒØÖ Òº ÏÒ Ø Ñ Ó Ø ØÛÓ ÑÖÖÓÖ Ö ÓÑÒ ÒØÖÖÓÑØÖÐÐÝ Ø «ÖØÓÒ¹ÐÑØ Ö Ó¹ ÐÙØÓÒ Ó Ø Ý ØÑ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ ÛÐÐ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ¾¾ºÑ ÑÖÖÓÖº ÅÓÖÓÚÖ ØÒ ØÓ Ø ÑÐÐ ØÒ ØÛÒ Ø ÑÖÖÓÖ Ý ØÒ Ñ ÛØ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ú ÓÚÖ Ó Ø Ù¹Ú ÔÐÒ ÒØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ØØ Ó ¾¾ºÑ ÑÖÖÓÖ ÒÐ Ø Ðº ½µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÜÔÐÓØ Ø ÑÒ ÔÖÓÖØ Ó ÄÌ Ø Ù Ó ÙÖØ Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ ÛÐÐ Ö¹ ÕÙÖº Ì ÔÖÓÐÑ Ò ÐÖÝ ÓÒ Ö Ý Û ÙØÓÖ º ÓÖ Ò ØÒ À Ø Ðº ½ ÔÔÐÝ Ø ØÖ¹ ØÚ ÐÒ¹ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÑØÓ ÚÐÓ Ý Â«Ö ² ËÒ Ó«ÔÖÒØ ÖÕÙ Ø ØÓ Åº ÖØÖÓ ÑÐÖØÖÓ ºÙÒºØ Ö ØÓÙ ½ ØÓ ÑÙÐØ ÄÌ Ñ Ó Ò ÜØÒ ÓØ ÛÐ ÊÒÑÖ Ø Ðº ½ ÒÚ ØØ Ø Ô¹ ÔÐÐØÝ ØÓ ÄÌ Ó Ð Ñ Ò Ò Ó Ø ØÖ¹ ØÚ ÙÐÒ ÐÓ ÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó Ø Ó¹ Ø ÖÓÑ Ø ØÖÙÑ ÀÓÑÒÒ ² ÏÐØ ½ ÊÒ¹ ÑÖ Ø Ðº ½ µº ÅÓÖ ØÖØÓÒÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÑØÓ Ù ÌÓÒÓÚ ÖÙÐÖÞØÓÒ ÓÒÙØ ÖÒØ µ ÔÖÓ¹ Ø ÄÒÛÖ ÑØÓ Øº ÓÖ Ò ØÒ ÖØÖÓ Ø Ðº ½ ÈÒ ² ÖØÖÓ ½ ÖØÖÓ ² Ó ½µ Ú ÒÓØ ÝØ Ò ÓÒ Ö Ò Û Ö ÔÖÖÒ Ö ÓÒ ØÖ ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÄÌ Ñ º ÀÓÛÚÖ Ø ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÄÙݹÊÖ ÓÒ Äʵ ØÖØÚ ÑØÓ ÊÖ ÓÒ ½¾ ÄÙÝ ½µ Ò Ù Ý ÓÖÖ ² Ê ½ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÑÙÐØ Ñ Ò Ó ÄÌ¹Ð Ñ ØÒ Ø Ø ÌÁÊÇ ØÐ Óº Ì Ö ÙÐØ ÓØÒ Ý Ø ÑØÓ ÐÓÓ ÓÓ ÙØ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÜÒÐÝ º Ì ÄÊ ÑØÓ ÒÓÛÒ ÜØØÓÒ ÅÜÑÞ¹ ØÓÒ Åµ ÑØÓ ËÔÔ ² ÎÖ ½¾µ Ò Ø ÐØÖ¹ ØÙÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ ÌÓÑÓÖÝ Ìµ ÛÖ Ø ÑÓÒ¹ ØÖØ ØØ Ø ÔÖÓÚ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÓØ Ò ÈÌ Ò ËÈÌ ÑÒº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÛÐÐ Ù Ø ¹ ÒÓÑÒØÓÒ ÄʻŠÓÖ Ø ÑØÓº Ð Ó Ò ÑÐ Ô¹ ÔÐØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖ ÓØÒÒ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ØÓÓ ÐÖº ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ø ¹ ÐÖØÓÒ Ó Ø ÑØÓ Ò ÒÚ ØØ Ý ÑÒÝ ÙØÓÖ º ÚÖÝ ÒØ ØÒÕÙ ÓÒ ÓÖÖ Ù¹ Ø Ó ÔÖÓØÓÒ Ø Ò ÐÐ Ç˹ŠÑØÓ Ò ÔÖÓÔÓ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½º ÁØ ÔÖÓÚ Ø Ñ ÙÖÝ Å ÛØ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Û ÑÐÐÖ Ý ØÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙѹ Ö Ó Ù Ø Ù Ý Ø ÐÓÖØÑ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ØÖØÓÒ Ò ÒØÐÐÝ Ø Ñ Ò Å Ò Ç˹ź ÁØ ÒØÖ ØÒ ØÓ ÔÓÒØ ÓÙØ ØØ ÄÌ ÑÒ ØÖÙØÙÖ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó Ì ÑÒ ÔÖÓØÓÒ Ò Ì ÔÖÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ìµ Ó Ø ÓØ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÒ ÛÐ Ò Ñ Ó ÄÌ ÔÖÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø Ì Ó Ø ÓØ ÑÒÐÝ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÌÖÓÖ Ø ÐÓÓ ÕÙØ ÒØÙÖÐ ØÓ ØØÑÔØ Ø ÔØØÓÒ Ó Ç˹ŠØÓ Ä̺ Ì

2 ¾ ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ø ÔÙÖÔÓ Ó Ø Öº ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÛÐÐ Ö ØÖØ Ø ÒÐÝ ØÓ Ø Ó ÓÒ Ñ Ö ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Û ÛÐÐ Ð Ó ÙÑ ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒØØÓÒ ÑÐк ÌÒ Ø ÕÙØ ÒØÙÖÐ ØÓ ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó Ù Ø ÓÒ Ñº Ì ÜØÒ ÓÒ ØÓ Ø Ó ÚÖÐ ÖÑ Ö ÓÖÒØØÓÒ ÒÐ ÓÖ ØÓ Ø Ó ÓÒØÒÙÓÙ ÐÝ ÒÒ ÓÖÒØØÓÒ ØÖØÓÖÛÖº ÁÒ Ø ÓÒ ÓÙÐ Ð Ó ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó ÑÓÖ ØÒ ÓÒ Ñ Ò ÔÔÐÝ Ø ØÖØ ÚÐÓ Ò Ø Ó Ì ÓÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½µº ¾º Ì ÄʻŠÑØÓ ÓÖ ÄÌ ÑÒ Ï ÙÑ ØØ Ô Ñ Ó Ø Ñ ØÖÓÒÓÑÐ ÓØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ô «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ö ÚÐÐ Ò ØØ Ñ ÓÒ Ø Ó ÜÐ ÖØÖÞ Ý Ø Ò Ñ Òº Ï ÒÓØ Ý Ñ Òµ Ò Ñ Òµ Ñ Ò ¼ ½ ½ ½ ¾ Ôµ Ø ÚÐÙ Ø Ø ÜÐ Ñ Ò Ó Ø ÖØÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Ò Ó Ø ¹Ø Ñ Ö ØÚÐݺ ÅÓÖÓÚÖ Û ÒÓØ Ý Ò Ø ÖÖÝ ÓÖÑ Ý Ø ÚÐÙ º ÁÒ Ø Ó ¹ÒÚÖÒØ È˳ Ø ÑØÑØÐ ÑÓÐ Ó Ñ ÓÖÑØÓÒ ÚÒ Ý Ñ Òµ Ñ ¼ Ò ¼ ¼ Û Ñ Òµ Ã Ñ Ñ ¼ Ò Ò ¼ µ Ñ ¼ Ò ¼ µ ½µ ÛÖ Ã Ñ Òµ Ø ÚÐÙ Ø Ø ÜÐ Ñ Ò Ó Ø ÈË ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ¹Ø ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Û Ñ Òµ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÒÓ ÈÓ ÓÒ ÒÓ Ö¹ÓÙØ ÒÓ Øºµ ÓÖÖÙÔØÒ Ø ¹Ø Ѻ Ï ÛÐÐ ÛÖØ Ø ÕÙØÓÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÒØØ ÓÖÑ Û ¾µ Ò Ò ÒÖÐ ÐÓ¹ÌÓÔÐØÞ ÑØÖÜ Û Ù ÙÐ Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÐÓ¹ÖÙÐÒØ ÑØÖÜ Ò ÓÖÖ ØÓ ÐÝ ÓÑÔÙØ ÑØÖܹÚØÓÖ ÔÖÓÙØ Ý ÑÒ Ó Ìº Ì ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÙÒØÐÝ ÓÓ Ò ÑÒÝ ÖÙÑ ØÒ Ò ÔÖ ÐÝ ÛÒ Ø Þ Ó Ø ÑÒ ÐÓ Ó Ø ÈË ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ Ø Þ Ó Ø Ñº ÏÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó ÖÓ ÈË Ù Ý ÓÑÔÙØÒ Ø Ì Ó ÓØ Ó Õº ¾ Û ÓØÒ Ø Ù ÙÐ ÖÐØÓÒ Ô Ñ Òµ Ã Ñ Òµ Ñ Òµ Û Ñ Òµ µ Ì Ì Ó Ø ÈË Ã Ñ Òµ ºº Ã Ñ Òµ Ø ØÖÒ ¹ Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø Ý ØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ¹Ø ÓÖ¹ ÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÓÖÑÙÐØ Ø ÄʻŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ò ÓÑØ ÓÖÑ ÐØ Ù ¹ Ò Ø ÔÖÓÙØ Ó ØÛÓ ÖÖÝ Ò ÒÓØ Ý Ø ÖÖÝ Û ÓØÒ Ý ÑÙÐØÔÐÝÒ Óѹ ÔÓÒÒØ Ó Ý Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ºº µ Ñ Òµ Ñ Òµ Ñ Òµº ÒÐÓÓÙ ÐÝ Ø ÕÙÓØÒØ Ò Ý µ Ñ Òµ Ñ Òµ Ñ Òµ ÔÖÓ¹ Ú ØØ Ñ Òµ «ÖÒØ ÖÓÑ ÞÖÓ ÚÖÝÛÖº ÄÊ»Å Ò ØÖØÚ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÒ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÑÜÑÙÑ ÐÐÓÓ ÔÖÓÐÑ Ò Ø ÛÖ Ñ Ö ÓÖÖÙÔØ Ý ÈÓ ÓÒ ÒÓ ËÔÔ ² ÎÖ ½¾µº ÁÒ Ù Û ÙÑ ØØ Ø Ñ¹ Ö ØØ ØÐÐÝ ÒÒÒØ Ò ØØ ØÖ ÚÐÙ Ø ØÒØ ÜÐ Ö Ð Ó ØØ ØÐÐÝ ÒÒÒØ ÈÓ ¹ ÓÒ ÔÖÓ ØÒ Ø ÐÓ¹ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ÚÒ Ý ÜÔØ ÓÖ ÓÒ ØÒØ ØÖÑ ÒÒ ÓÒ Ø Ñ µ Ð Ñ Òµ ÐÒ µ Ñ Òµ µ Ñ Òµ Ý ÑÒ Ó Ø ÖÙÑÒØ ÚÐÓ Ý ËÔÔ ² ÎÖ ½¾ Ø Ý ØÓ ÖÚ Ø ÄʻŠÐÓÖØÑ Ò Ø ÔÖ ÒØ º Ì ÖÑØÖ ÖÐØ ØÓ Ø ÒÓÖÑй ÞØÓÒ Ó Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø ÑÒ ÑØÖÜ Ò Ø Ó ÐÓ¹ÖÙÐÒØ ÑØÖ Ö ÚÒ Ý Ó ØØ Û ÔÙØ Ã Ñ Òµ à ¼ ¼µ à ¼ ¼µ Ø ÄʻŠÐÓÖØÑ ÓÐÐÓÛ ½µ Ì Ì ØÖØÓÒ ÑÙ Ø ÒØÐÞ ÛØ ÔÓ ØÚ Ñ ¼µ Ø ÑÓ Ø ÑÔÐ Ó Ò ØØ Ó ÙÒÓÖÑ Ñº ÁØ ÑÝ ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÒÓÖÑÐÞ Ø È˳ Ò Ù ÛÝ ØØ Ã ¼ ¼µ ½º ÌÒ Û Ø Ôº ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Õº Ø ÒÓÖÑÐÞØÓÒ ÑÔÐ ØØ ÐÐ ÕÙÒØØ ¼ ¼µ Ö ÕÙÐ ÜÔØ ÓÖ ÒÓ ÙØÙØÓÒ Ó ØØ Ø Ò ÓÒ ØÒØÐÝ Ù ÐÐ Ñ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ º Ì Ù ÙÐ ÔÖÓÖØ Ó Ø Å ÐÓÖØÑ Ò ÐÝ ÜØÒ ØÓ Ø ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ø ØÖØÓÒ ÒÓÒ¹ÒØÚ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Ò Ø Ô Ø Ø Ø ÓÒØÓÒ Ñ Òµ ½ Ô Ñ Òµ ºº Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø Ö ØÓÖ Ñ ÐÛÝ ÕÙÐ ØÓ Ø ÖØÑØ ÑÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ð µ Ò ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Ó ØØ ØÒ ØÓ Ò ÖÙÑÒØ Ù ØÓ ÎÖ Ø Ðº ½ Ø ØÖØ ÓÒÚÖ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ðº

3 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ ÀÓÛÚÖ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÖÑÖ ØØ Ø ÛÐй ÒÓÛÒ Ø ÒÓØ ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÔÙ Ø ÐÓÖØÑ ØÓ ÙÐÐ ÓÒÚÖÒ ØÓÓ ÑÒÝ ØÖØÓÒ ÒÖØ ÖØØ ÑÒÐÝ Ù ØÓ ÒÓ ÑÔÐ ØÓÒ Û ÖÙ Ø ÕÙй ØÝ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ð Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ Ò Ð ÓÐÙØÓÒ º Ì Ò ÓØÒ Ý ÙØÐ ØÓÔÒ Ó Ø ØÖØÓÒ Ò Ø ÑÝ ÓÛÒ Ý ÑÒ ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ø ÖÙÐÖÞØÓÒ ÖÑØÖ Ò Ø Ò ØØ Ø ÑØÓ ÔÖÓÖØÝ Û ÓØÒ ¹ ÒÓØ ÑÓÒÚÖÒ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÖÒÝ ØÛÒ Ò Ø ÒÓÛÒ ÓØ Ò Ø Ó ÑÙÐØ Ñ µ Ö Ø Ö ÓÖ ÒÖ Ò ÖÑÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÖØÒ ÒÙÑÖ Ó Ø¹ ÖØÓÒ Ò ØÒ ÖÓÛ Ò ÖØÖÓ ² Ó ½µº Ò ÜÑÔÐ Ó Ø ÚÓÙÖ ÛÐÐ ÚÒ Ò º ½º Ì ÔÖÓÖØÝ ÑÔÐ ØØ ÓÖ ÒÝ ÚÒ Ñ ØÖ Ü Ø Ò ÓÔØÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ º ÁÒ Ø Ó ÖÐ Ñ Ø ÑÝ ÙÐØ ØÓ Ò Ø ÓÔØÑÙÑ ÒÙÑÖ Ò Ø Ø ÑÒ ÓÖØÓÑÒ Ó Ø ÄʻŠÑØÓº Ì ÔÖÓÐÑ ÚÒ ÑÓÖ ÑÔÓÖØÒØ ÓÖ Ø ÑØÓ Û ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒ Ù ÓÒÚÖÒ ÓÖ Ñ¹ ÓÒÚÖÒµ ØÖº ÁÒ Ò Ø Ó ÄÊ»Å Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÊÅË ÖÖÓÖ Ò ÒÖÐ ÖØÖ Ø Ò Ø ÔÖÓÖØÝ ÑÔÐ ØØ Ò Ø Ó ÖÐ Ñ ÓÒ Ò ØÓÔ Ø ØÖØÓÒ ÛÒ ÒÓ Ò ÒØ ÑÓ ØÓÒ Ó ÖÚ Ò Ø Ö ØÓÖØÓÒº ÒÓØÖ ØÓÔÒ ÖÙÐ ÑÝ ÔÖÓÚ Ý Ø Ó ÐÐ ÖÒÝ ÔÖÒÔÐ Ø ØÖ¹ ØÓÒ Ö ØÓÔ ÛÒ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÖÒÝ ØÛÒ Ò Ø Ó ÖÚ Ñ ÓÑ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÑ ØÑØ ÒÓ ÐÚк º Ì Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ ÄÌ ÑÒ ÁÒ Ø Ó Ì Ø ÑÓ ØÓÒ Ó Å ÔÖÓÚ Ý Ç˹ Å ÓÒ Ø Ö Ø Ò ÖÓÙÒ Ø ÔÖÓØÓÒ Ò ÓÖÖ Ù Ø Ò ØÒ Ò ÔÔÐÝÒ Ø ØÒÖ Å ÐÓÖØÑ ØÓ Ù Ø Ò ØÖØÓÒ Ó ÇË¹Å Ò ÒÐ ØÖÓÙ ÐÐ Ø Ù Ø º Ì ÔÔÐØÓÒ Ó Ç˹ Å ØÓ ÄÌ ÓØÒ Ý ÖÔÐÒ Ø ÔÖÓØÓÒ ÛØ Ø Ñ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº Û ÔÓÒØ ÓÙØ Ò Ø ÁÒØÖÓÙØÓÒ Û ÙÑ ØÓ Ú ÓÒ Ñ ÓÖ ÓÖÒØØÓÒ ÒÐ Ò ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÖÒØØÓÒ º ÁÒ Ù ÕÙØ ÒØÙÖÐ Ó ØÓ Ø Ù Ø ÓÒ ØÒ Ó ÓÒ Ñ ÓÖÖ ÓÖ Ò ØÒ ÓÖ ÒÖ Ò ÚÐÙ Ó Ø ÖÐÐØ ÒÐ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÒÖ Ò ÚÐÙ Ó Ø ÒÜ º ÌÒ Ø Ç˹ŠÑØÓ ÓÐÐÓÛ ß ÒØÐÞ ÛØ ¼µ ÔÓ ØÚ ÓÖ Ò ØÒ ÙÒÓÖÑ Ñ¹ µ ß ÚÒ Ø ¼µ Ò ÓÖ ½ ¾ Ô Óѹ ÔÙØ ½µ Ì ½µ ß Ø ½µ Ôµ º Ò ØÖØÓÒ ÔÖÓÚ ÒÓÒÒØÚ ØÑØ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ Û Ò Ø Ó Ø ÒÓÖÑй ÞØÓÒ Ã ¼ ¼µ ½ Ø Ø ÓÒØÓÒ Ñ Òµ Ô Ñ Òµ ½¼µ Ì ÓÒØÓÒ Ó ÒÓØ ÓÒ ÛØ ÙØ ÒØÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÒØÓÒ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ Ó Ø ÚÖÓÙ Ñ «Ö ÓÒÐÝ Ý ÒÓ ÙØÙØÓÒ º Á ÐÖ ÖÒ Ö Ó ÖÚ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÔÖÔÖÓ Ø ÚÖÓÙ Ñ Ò Ù ÛÝ ØØ ØÝ Ú ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØ ÓÒÒ ÛØ Ø ÖØÑØ ÑÒ Ó Õº º ÁÒ Ø ÛÝ Ø ÑÝ ÔÓ Ð ØÓ ÚÓ Ó ÐÐØÓÒ Ó Ø Ö ØÓÖ Ñ Ò ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒº ÇØÖ Ñع Ó ÓÖ ÖÙÒ Ø Ó ÐÐØÓÒ Ö ÔÖÓÔÓ Ý ÀÙÒ ½º ÓÒÖÒ Ø ÚÓÙÖ Ó Ø ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ Ð µ Ø Ò Ó ÖÚ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ Ò Ø Ó ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ØØ Ø Ò ÒÖÐ Ò ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó Ó ØØ Ð Ó Ç˹ŠÓÙÐ ÓÒÚÖ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÓÒØ Ó Ð Ø Ð Ø ÛÒ Ø Ñ Ö ÒÓÖÑÐÞ Ò Ø ÛÝ ÒØ ÓÚº ÀÓÛÚÖ Ø Ò Û Ò ÓØÒ Ý ÑÒ Ó Ç˹ŠÓÑ ÚÒØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÑÓÒÚÖÒ ÔÖÓÖØÝ ÑÒØÓÒ Ø Ø Ò Ó Ø ÔÖ¹ ÚÓÙ ØÓÒº ÓØ Å Ò ÇË¹Å Ú Ø ÔÖÓÖØÝ ÓÒÖÒ Ç˹ŠÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ ÛÖ Ø ÊÅË ÖÖÓÖ ÚÒ ÙÒØÓÒ Ó Ø ¹ ÕÙÖµ ÙØ ÇË¹Å Ö Ø Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓØ ØÖ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ Ý Åº ÖÑÖ Ý ÀÙ ÓÒ ² ÄÖÒ ½ Ò Ø Ó ÒÓÒÓÚÖÐÔÒ Ù Ø Ø Ò Ý ¹ ØÓÖ Ó Ø ÓÖÖ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ù Ø º ÌÖÓÖ Ò ÓÙÖ Ø Ò ÓÙÐ Ý ØÓÖ Ô Ø ÒÙÑÖ Ó Ñ¹ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÖÑ Ý Ø ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÔÖØ Ø Ò Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÑ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ö¹ ÑÖ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ÄÊ»Å Ò ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ø Ñº Óй ÐÓÛ ÖÓÑ Õº ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÓÒ Ø Ó ÝÐ ØÖÓÙ ÐÐ ÄÌ Ñ Ò ØÖÓÖ Ø ÖÕÙÖ Ø Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ø Ì³ Ó Ø Ô ÖÖÝ Ò ÓÖÖ ØÓ Óѹ ÔÙØ Ø ÒÓÑÒØÓÖ ½µ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø Ì Ó Ø ÖÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ÒÓÑÒØÓÖ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙع ØÓÒ Ó Ô ½ ̳ ÛÐ ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ô Ì³ º ÌÖÓÖ Û ÙÑ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÓÑÒØ Ý Ø ÒÙÑÖ Ó Ì³ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ØÑ ÖÕÙÖ Ý ÓÒ Ç˹ŠØÖØÓÒ ÓÙØ ¾± ÖØÖ ØÒ Ø ØÑ ÖÕÙÖ Ý

4 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ EM OS-EM ÌÐ ½º ÎÐÙ Ó Ø ÑÒÑÙÑ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓÖ ÚÖÓÙ ÚÐÙ Ó Ô ÓØ Ò Ø Ó ÄÊ»Å Ò Ò Ø Ó Ç˹ź Ì ÜÑÔÐ Ø ÐÜÝ ½¾º Ô ± ÑÒ ÓÔØ ± ÑÒ ÓÔØ Äʻŵ Äʻŵ Ç˹ŵ Ç˹ŵ º± ½ º± º¼± ¼ º¼± º± º± ¼ ½¼ º± ¾ º± º ½º ÈÐÓØ Ó Ø ÖÐØÚ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ± ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓØ Ò Ø Ó ÄʻŠÙÐйÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ç˹ŠÓØØ ÐÒµº Ì ÓÒ Ö ØØ Ó ÕÙ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ø ½¾ ÐÜÝ ÓÒ ÄʻŠØÖØÓÒº ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÙÖ ÁÄ Ó ÖÙÒ¹ ÒÒ ÓÒ ÈÒØÙѹ¾¼¼ ÅÀÞ ÖÕÙÖ ¼ ½ Ö ÄʻŠØÖØÓÒ Ò ¼ Ö Ç˹ŠØÖØÓÒ Ò Ø Ó ÓÙÖ Ñ º º ËÑÙÐØÓÒ ØÙÝ Ï Ú Ø Ø Ø ÐÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý Ç˹Š٠¹ Ò ÓÑ ÝÒØØ Ñ ÒÖØ Ý ËºÓÖÖ Ò ºÊ ÖÓÑ Ç ÖÚØÓÖÓ ØÖÓ Ó ÖØÖº ÓÑÔÐØ ÖÔØÓÒ Ó Ø Ñ ÓÒØÒ Ò ÓÖ¹ Ö ² Ê ¾¼¼¼º Ì Ö Ø ½¾ ½¾ Ñ Ó Ø ÖÐ ÐÜÝ ½¾º Ï Ú ÓÑÔÙØ Ø Ó ÑÙÐØ Ó¹ ÖÚØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ò ½¼ ÕÙ Úй Ù Ó Ø ÖÐÐØ ÒÐ ØÛÒ ¼ Ò ½¼ Ò ØÓ Ò ÒØÖØÓÒ ØÑ Ó ½¼¼¼ Ö ÖÐÐØ Òк ÓÖ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Û Ú Ù Ð «ÖØÓÒ¹ÐÑØ È˳ ÛØÓÙØ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÖÓØØÓÒ Ó Ø ÐÒ ÙÖÒ Ø ÒØÖØÓÒ ØÑ ÒÓÖ Ø Ö ÙÐ ¹ Ø Ó Ø ÔØÚ ÓÔØ ÓÖÖØÓÒº Ì ÏÀÅ Ó Ø È˳ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ Û ÓÙØ ÜÐ º ÅÓÖ ÖÐ Ø ÈË ÑÓÐ ÛÐÐ ÓÒ Ö Ò ÙØÙÖ ÛÓÖº ÒÐÐÝ Ñ Ò ÓÖÖÙÔØ Ý ÈÓ ÓÒ Ò Ö¹ÓÙØ ÒÓ º Ï Ú ÔÔÐ ÓØ ÄÊ»Å Ò Ç˹ŠØÓ Ø Ó Ó ÖÚØÓÒ º Ì ÕÙÐØÝ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý Ø Ø ØÖØÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ý ÓÑÔÙØÒ Ø ÖÐØÚ ÊÅË ÖÖÓÖ Ò ÓÐÐÓÛ ± ½½µ ÛÖ Ø ÓÖÒÐ Ñ Ó Ø ÐÜÝ Ò Ø ÒÓÖÑ Ø ÙÐÒ ÓÒº ÁÒ º ½ Û ÔÐÓØ Ø ÚÓÙÖ Ó ± ÙÒØÓÒ Ó ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ ÙÐÐ ÐÒ ÓÖ ÄʻŠÓØØ ÐÒ µ º ¾º ¹ ÇÖÒÐ Ñ Ó Ø ÐÜÝ ½¾º ÇÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÄÌ Ô ÖÐÐØ ÒÐ µ µ ÇÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÄÌ Ñ ÖÐÐØ Òм µº Ê ØÓÖØÓÒ Ý ÑÒ Ó Ñ Ù Ò Ø Ç˹ŠÑØÓº ÓÖ Ç˹ŵ ÛÒ Ô º ÁÒ ÓØ Û Ò ÑÒ¹ ÑÙÑ Ó Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖº Ì ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÛÐÐ ÒÓØ Ý ÓÔØ º ÁØ ÚÒØ ØØ ÓÔØ Ç˹ŵ ÓÒ ÖÐÝ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÔØ Äʻŵº Ì Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÇË¹Å Û ÔÖØÐÐÝ ÓÒ ÛØ ØØ ÔÖÓÚ Ý ÄʻŠÓÛÒ Ò º ¾º ÐÐ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ò Ø ÜÑÔÐ Ö ÙÑÑÖÞ Ò ÌÐ Á ÛÖ ± ÑÒ ÒÓØ Ø ÑÒ¹ ÑÙÑ ÚÐÙ Ó ± º ËÚÖÐ ÒØÖ ØÒ ØÙÖ Ó ÇË¹Å Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø Ìк Ö Ø Û Ó ÖÚ ØØ Ç˹ŠÔÖÓÚ Ø Ñ Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Äʻź Ì Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ÖØÖ ÑÐÐ ØÒ ØÓ Ø ËÊ ÙÑ ÓÖ Ø ÄÌ Ñ Ø ËÊ ¼µº Ø ÑÙ Ø Ø Ö ÓÖ ÒÖ Ò ÒÙÑÖ Ó Ó ÖÚØÓÒ º ËÓÒÐÝ Ø ÖØÓ

5 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ LR/EM OS-EM µ LR/EM OS-EM µ º º ÈÐÓØ Ó Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ Ñ Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÓØ Ò Ø Ó Ø ÄʻŹÑØÓ ÙÐÐ ÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ø Ç˹ŠÑØÓ ÓØØ ÐÒµº ÐÐ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ö ÖÓÖÑ Ù Ò «ÖÒØ ÐÒ º Ø Ó ÒÖÝ ØÖ ÛØ Ñ Ö ¾ Ø Ó ÒÖÝ ØÖ ÛØ Ñ Ö ½ Ê ½µº Ð Ó ÓÖ Ø ÜÑÔÐ Û Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ØÒ Ó Ò ½¼ ÕÙ Ó ÖÚØÓÒ º Ì ÜÑÔÐ ÓÒ ÖÑ ØØ Ç˹ŠÔÖÓÚ Ò ¹ ÐÖØÓÒ Ó ÄÊ»Å Ý ØÓÖ Ó Ôº ÀÓÛÚÖ Ø ÓÒÚÖ¹ Ò ÑÙ ÐÓÛÖ ØÒ Ò Ø ÜÑÔÐ Ó Ø ÐÜÝ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ Ó ØÓÙ Ò ÖÕÙÖ Ý ÄÊ»Å Ò Ó ÓÙÖ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ó Ø ÓÖ¹ Ö Ó ÙÒÖ Ý Ç˹ź ÇÙÖ ÑÙÐØÓÒ ÓÒ ÖÑ ÛÐÐ ÒÓÛÒ ØÙÖ Ó ÄʻŠÜØÒ ÓØ Ö ÖÓÚÖ ÛØ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ ÓÖ ÔÓÒعРÓØ º ÓÒÖÒ Ø ÊÅË Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ ØÝ Ö Ö ØÒ Ò Ø Ó Ø ÐÜÝ ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ÑÐÐÖ ËÊ ÓÙØ ½¼ ± ÓÖ ÜÑÔÐ ½µ Ò ÓÙØ ¾ ¼ ± ÓÖ ÜÑÔÐ ¾µº Ì ÊÅ˳ Ö ÒØÐÐÝ ÙÒ¹ Ò ØÝ Ö ÓÑÔÙØ ÒÓØ ÓÒ Ø ÓÑÔÐØ Ñ ÙØ ÓÒ ØÛÓ ÕÙÖ ÖÓÒ Ó ÜÐ ÒØÖ ÓÒ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø ØÛÓ ØÖ º Ì ÑÙÐØÓÒ Ú Ð Ó Ò Ù ÓÖ ÓÑÖÒ Ø ØÖÓÑØÖ Ò ÓØÓÑØÖ ÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÛÓ ÑØÓ º ØÖÓÑØÖ ÔÓ ØÓÒ ÙÐÐÝ ÖØÖÚ Ý ÓØ ÑØÓ Ð Ó Ò Ø Ó Ø ÒØ ÓÑÒÓÒº ÒÐÓ¹ ÓÙ ÐÝ ÓØ ÑØÓ ÔÖÓÚ ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÓØÓ¹ ÑØÖ Ö ÙÐØ º ÁÒ Û ÖÓÖÑ ÖØÙÖ ÓØÓÑØÖÝ ÓÒ Ø Ö ØÓÖ Ñ Ù Ò ÜÐ ÖÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ø ÖØ Ø ÜÐ Ó Ø ÖÓÒ ØÖÙØ ØÖ º ÁÒ º Û ÔÐÓØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó Ø ÒÖÝ ÛØ Ñ Ö ¾ º µ Ò Ó ØØ ÛØ Ñ Ö ½ º µ ÓØ Ò Ø Ó ÄʻŠÙÐйÐÒµ Ò Ò Ø Ó Ç˹ŠÓØعÐÒµº Ì ÓÑÔÙØØÓÒ Ö ÖÓÖÑ Ù Ò Ñ º Ì ÙÖ ÓÛ ØØ ÓØ ÑØÓ ÔÖÓ¹ Ú ÒØÐÐÝ Ø Ñ Ö ÙÐØ ØÖ ÓÙØ ½¼¼ ØÖØÓÒ º ÑÓÖ ØÐ Ù ÓÒ Ó ÓØÓÑØÖÝ Ò Ó Ø ¹ ÒÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ Ò ÒÓ Ò ÓÙÒ Ò ÓÖÖ ² Ê ½º ØÛÒ ÓÔØ Äʻŵ Ò ÓÔØ Ç˹ŵ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ôº Ö ÙÐØ ÛÐ ÓÔØ Äʻŵ ÒÖ ÓÖ ÒÖ Ò Ô ÓÔØ Ç˹ŵ Ö º ËÒ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ØÖØÓÒ ÖÓÙÐÝ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ô Ø Ö ÙÐØ ÑÒ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÄʻŠÖÐÝ Ò¹ Ö ÓÖ ÒÖ Ò Ô ÛÐ Ø Ó Ø Ó Ç˹ŠÒÖ ÚÖÝ ÐÓÛÐݺ Ì ÓÒ ÜÑÔÐ ÖÖ ØÓ ÒÖÝ ØÖ Ó «ÖÒØ ÖÐØÚ ÑÒØÙº ÁÒ Ø ÝÒØØ ÓØ ØÖ ÐÓØ Ò ÓÒ ÜÐ ÛØ ÖØÓÒ ØÛÒ ØÖ Ó ÓÙØ ½ ÜÐ Û ÓÙØ ØÑ Ø ÏÀÅ Ó Ø È˳ Ò Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÅÓÖÓÚÖ ØÛÓ Ö ÓÒ Ö ½µ Ø ÑÒØÙ Ó Ø ØÛÓ ØÖ Ö ¾ Ò ¼ Ò Ø ÚÖ ËÊ Ò Ø Ñ ½½ ÓÖ Ø ÑÒ ØÖ Ò ½ ÓÖ Ø ÓÑÒÓÒ ¾µ Ø ÑÒØÙ Ö ¾ Ò ¼ ÛÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ú¹ Ö Ëʳ Ö Ò ¾¾ Ö ØÚÐÝ ÓÖÖ ² º ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ ÁÒ Ø Ö Û Ú ÜØÒ Ø Ç˹ŠÑØÓ Û Û ÒØÖÓÙ Ò ÓÑÔÙØ ØÓÑÓÖÝ ØÓ Ø Ö ØÓÖ¹ ØÓÒ Ó ÄÌ Ñ º Ì ÑØÓ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÐÖØÓÒ Ó Ø Ù ÙÐ ÄÙݹÊÖ ÓÒ ÑØÓ ¹ ÒÓØ Ò Ø Ö ÄʻŠÑØÓº ÁÒ Ø Óѹ ÔÙØØÓÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ ØÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ø Ñ ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ ÙØ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ÖÕÙÖ Ý Ç˹ŠÑÐÐÖ ØÒ ØØ ÖÕÙÖ Ý ÄÊ»Å Ý ØÓÖ Ó Ø ÓÖÖ Ó Ô Ø ÒÙÑÖ Ó ÄÌ Ñ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÖÒØØÓÒ Ó Ø ÐÒº ÓÒ ÕÙÒ Ò Ø Ó ÇË¹Å Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÓÖ ÓØÒÒ ÖÐÐ Ö ØÓÖØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ò¹ ÒÒØ Ó ÓÖ ÛÐÝ ÒÒØ ÓÒµ Ø ÒÙÑÖ Ó ÄÌ Ñ º ÅÓÖÓÚÖ Û Ú ÓÛÒ Ý ÑÒ Ó ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ ØØ ÇË¹Å Ò ÄʻŠÔÖÓÚ Ò ÔÖØ Ø Ñ Ö ÙÐØ ÓÒÖÒ Ø Ö ØÓÖØÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ØÖÓÑØÖ Ò ÓØÓÑØÖ ÖÑØÖ º

6 ź ÖØÖÓ ² Ⱥ Ó Ç˹ŠÑØÓ ÓÖ Ø Ö ØÓÖØÓÒ Ó ÄÌ Ñ ÇÙÖ ÁÄ Ó ÓÖ Ø ØÛÓ ÑØÓ Ö Ö Ò Úй Ð ÓÒ ÖÕÙ Ø ØÓ Ø ÙØÓÖ º ÒÓÛÐÑÒØ º Ì ÛÓÖ Û ÖØÐÐÝ ÙÒ Ý ÓÒ ÓÖÞÓ ÞÓÒÐ Ö Ð³ ØÖÓÒÓÑ Ð³ ØÖÓ µ ÙÒÖ Ø ÓÒØÖØ ÒÖº ½»º Ï ØÒ ÅÙÖÞÓ Ù Ó ÅÖÓ Ò ÅÖÓ ÄØØÒÞ ÖÓÑ Ç ÖÚØÓÖÓ ØÖÓÒÓÑÓ ÌÓÖÒÓ ËÖ ÓÖÖ ÒÖ Ê Ò ÈÖÓ ËÐÒÖ ÖÓÑ Ç Ö¹ ÚØÓÖÓ ØÖÓ Ó ÖØÖ ÛÐÐ ÈÖÓ ÐÚÒ ÖÓÑ ¹ ÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ Ø³ ÒÓÚ ÓÖ ÚÖÐ Ù ÙÐ Ù ÓÒ Ò Ù ØÓÒ º Ï Ð Ó ØÒ ËÖ ÓÖÖ Ò ÒÖ Ê ÓÖ ÔÖÓÚÒ Ø Ñ Ù Ò Ø Ö ØÓ ÓÑÖ Å Ò Ç˹ź ÊÖÒ ÒРº ʺ Ⱥ ÀÐРº ź ËØÖØØÑØØÖ Èº º ËÐÒÖ Èº ÏÐØ º ½ Ò ØÖÓÒÓÑÐ ÁÒØÖÖÓÑØÖÝ º ʺº Ê ÒÖ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ÖØÖÓ Åº Ó Èº ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÁÒÚÖ ÈÖÓ¹ ÐÑ Ò ÁÑÒ ÁÒ ØØÙØ Ç ÈÝ Ö ØÓÐ ÖØÖÓ Åº Ó Èº ÅÓ º ½ ÁÒغ º ÁѺ ËÝ Øº ÌÒÓк ÓÖÖ Ëº Ê º ¾¼¼¼ ²Ë ½ ¼½ À º ú ÒРº ʺ Ⱥ Рź ÄÐÓݹÀÖØ Åº ½ Ò ÚÒ ÁÑÒ ÌÒÓÐÓ Ò ÓÑÑÖ¹ Ð ÔÔÐØÓÒ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ º º ÐÖ Âº º ÓÒÐÛ Ôº ½ ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ÏÐØ º ½ ² ¾ ¾ ÀÙÒ Ëº¹º ½ Á ÌÖÒ º Ùк ˺ ¼ ÀÙ ÓÒ Àº ź ÄÖÒ Êº ˺ ½ Á ÌÖÒ º ź ÁѺ ½ ¼½ Â«Ö Ëº ź Ö ØÓ٠º º ½ Ô ¾ ÄÙÝ Äº º ½  ÈÒ Åº ÖØÖÓ Åº ½ º ÇÔغ ËÓº Ñ ½ ½ ÊÒÑÖ Ìº ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ÏÐØ º ½ ² ¾ ¾¾ ÊÒÑÖ Ìº ÀÓÑÒÒ Ãº¹Àº ËÓÐÐÖ Åº ÏÐØ º ½ ²Ë ½¾½ ½ ÊÖ ÓÒ Ïº Àº ½¾ º ÇÔغ ËÓº Ѻ ¾ ËÔÔ Äº º ÎÖ º ½¾ Á ÌÖÒ º ź ÁÑÒ ÅÁ¹½ ½½ ÎÖ º ËÔÔ Äº º ÃÙÑÒ Äº ½ º ÑÖ ËØØ Øº ËÓº ¼

NormalModes02.dvi

NormalModes02.dvi ÈÝ Ð Ñ ØÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÒ ÀÒÒ ÂÒ ÓÒ Ò ÒÒÓ Ö ÓÒ ÆÓÖÑÐ ÅÓ Ó ÎÖØÓÒ Ì ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÑÓÚÒº Ì ØÒ ØÛÒ ÒÝ ÔÖ Ó ØÓÑ Ò ÓÒ ÒÐ ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÒ ÛØ ØÑ ÐØÓÙ Ø ÚÖ ÓÒ ÐÒØ Ò ÓÒ ÒÐ Ö ÛÐÐ Ò Ò ÖÑÒ Ø Ñ ÓÖ ÐÓÒ ÔÖÓ Ó ØѺ

Chi tiết hơn

ExtAbstrReins.dvi

ExtAbstrReins.dvi ÜØÒ ØÖØ ÇÔØÑÐ ÊÒ ÖØÓÒ Ó ÒÐÐ ÌÖÒ ÄÒ ÂÙÐ Â ÔÖ Ò ÖÓØ ÂÒ ÐÙ Ò Ò Â ÔÖ ÄÖ Ò Ë Ë¹ØÓ ÒÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ Ò ÅØÑØÐ ÅÓÐÐÒ ÌÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÒÑÖ Ã¹¼¼ ÃÓÒÒ ÄÝÒÝ ÒÑÖ ÂÒÙÖÝ ¼ ¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë¹ØÓµ Ø ÓÔÖØÓÖ

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

torus053105b.dvi

torus053105b.dvi ÖÓ Ò ÒÙÑÖ Ó ØÓÖÓÐ ÖÔ ÂÒÓ È Ò Þ ÌÓØ Ý ÊÒÝ ÁÒ ØØÙØ ÀÙÒÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ØÖØ ÁØ ÓÛÒ ØØ ÖÔ Ó Ò ÚÖØ Ò ÖÛÒ ÓÒ Ø ØÓÖÙ ÛØÓÙØ ÖÓ Ò Ò Ø ÑÜÑÙÑ Ö Ó Ø ÚÖØ Ø ÑÓ Ø ØÒ Ø ÔÐÒÖ ÖÓ Ò ÒÙÑÖ ÒÒÓØ Ü Ò ÛÖ ÓÒ ØÒغ Ì ÓÙÒ ÓÒØÙÖ Ý Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

zetaapril05.dvi

zetaapril05.dvi ÌÊÅÁÆÆÌË ËËÇÁÌ ÌÇ Ì ÅÌÊÁË Ç ÈÇËÌË Ö ØÒ Åº ÐÐÒØÒ ËÖÓÒ Åº ÖØØ ÂÓÒ º ÄØØÐ ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ ÔÖÐ ¾ ØÖغ Ï ÓÒ Ö Ø ÑØÖÜ È È Ø ÛÖ Ø ÒØÖ Ó È È Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø È º Ï Ú ÓÑÒØÓÖÐ ÒØÖÔÖع ØÓÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒÐÐÝ ¾ Ö ÅÝ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÐÙÒ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò ØÒ ÖÙÐÖÐÝ ÛØ Ø ÀʹÁ Ò ÀÊ¹Ë Ø ÑÙÐØÔÐ ÐÓØÓÒ ÓÒ ØØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ò ØÖÙÑÒØ º ÒÐÝÞÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ

Chi tiết hơn

dvi/ineq.dvi

dvi/ineq.dvi ÌÀÊ ÈÊÇÄÅË ÁÆ ÇÆ ÒÖÖ ÀÓÐÐÒ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÓÑØÑ ÓÚÖ Ø ÙÑÑÖ Á ÖÚ ÔÓ ØÖ ÖÓÑ ÓÖÓÒ Ä ÐÐ ÔÙØÝ ÄÖµ ÃÚÒ ÀÙØÒ ÓÒ ÌÑ ÄÖµ Ò ÈØ ÅÖØÝ Ç ÖÚÖµ ÛÓ ÛÖ ÛØ Ø ÁÖ ÌÑ Ø Ø ½ ÁÅÇ Ò ÙÖ Ø ÖÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÝÔØ Ñ Ò Ø ÑÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ Ù ØØ

Chi tiết hơn

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº ÏÐÝ ËÝÑÑØÖ ÖÔ ÐÑÒØÖÝ ÄÒ Ô Ò Ø ÌËÈ ÒÖÛ ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ËÝÒÝ ÆËÏ ¼¼ Ù ØÖÐ Â Ï ÖÒ Ë È ÓÓÚ Ò Ê ÚÓ ÖÙØ ÈÖÓÖÑ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ ÌÜ ÆÓÚÑÖ ¼¼

Chi tiết hơn

advice.dvi

advice.dvi ÏÖØÒ Ñ ØÖ³ Ø ½ ÈÖØ Ó Ø Ñ ØÖ³ Ø Ë ÐØÜ ØÑÔÐØ ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÒ ÙÙº»Ô»ÛÑл ÛÖ» Ø ºØÑ ½º½ ½º¾ ØÖØ ÌÐÐ ÓÑÔØÐÝ Ø Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ º Ø ÑÓ Ø ½ Ô ÒÓ ÐØÖØÙÖ ÖÖÒ º ÁÒ Ø Ò Å Ð ÔÓ ÐÝ Ý ÛÓÖ º Ë ØØÔ»»ÛÛۺѺÓֻл½»ÓÚÖÚÛºØÑÐ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

errprop.dvi

errprop.dvi È ¾ Å ÙÖÑÒØ ÍÒÖØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÏÐÐ ÒØÙØÚÐ ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÔÖÑÒØÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÔÖغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ñ Ø ÕÙÒØØØÚº ÁØ Ò ØØ Ø Û Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÚÙÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ó ÓÑ ÕÙÒØØ Ø ÙÑ Ó ØØÙÐ ÚÐÙÒÒ ÖÖÓÖº Ï ÓØ Ø Þ Ó ØÖÖÓÖ ÛØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ

Chi tiết hơn

wk-07.dvi

wk-07.dvi ËÌ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ Ì ÄÛ Ó ÄÖ ÆÙÑÖ Ì ØÖØÓÒÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò ÚÒØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÕÙÒÝ Ø ÐÑØ Ò Ó Ø ÖØÓÒ Ó Ò ÖÔØ ÑÐÖ Ò ÒÔÒÒØ ØÖÐ Ò Û ÓÙÖ º ËÑÐÖÐÝ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÖ

Chi tiết hơn

fid-ino-translation.dvi

fid-ino-translation.dvi Á ØÓ ÁÒÓ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÀÄ ÙÖÝ ÍÑÒØ ½¾Ø ÅÖ ¾¼¼ ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ¾ ÊÕÙÖÑÒØ ¾ ÙÒØÓÒÐ ÔØÓÒ ¾ Í º½ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

postersplit.dvi

postersplit.dvi ÂÓßÚ ÓÒ ØÝÔ ÑØÓ ÓÖ ÖØ ÒØ ØÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÈÐ ØÒ ËÐÓÚÒ ÂÓÒØ ÛÓÖ ÛØ ÅÐ º ÀÓ ØÒ ÍØÖØ ÍÒÚÖ Øݵ ÌÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐѺ Ï ÓÒ Ö ½ Ü ½ Ü ½ Ü ¾ Ý ¾ Ý ¾ Ý ½µ ÛÖ Ö Ò Ò ÖÐ ÑØÖ ÓÖ ½ ¾º ÔÖ µ Ò ÒÚÐÙ Ø Ø ½µ ÓÖ ÒÓÒÞÖÓ

Chi tiết hơn

intergraph dvi

intergraph dvi ÇÒ ÈÐÒÖ ÁÒØÖ ØÓÒ ÖÔ ÛØ ÓÖÒ ËÙÖÔ ÂÒÓ È Ý Å ËÖÖ Þ ÔÖÐ ¼¼ ØÖØ ÄØ ÑÐÝ Ó Ò ÓÑÔØ ÓÒÒØ Ø Ò Ø ÔÐÒ ÛÓ ÒØÖ ØÓÒ ÖÔ µ ÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ÙÖÔ ÛØ ÚÖØ Ò Ó Ø Ð º ÌÒ µ Ø ÑÓ Ø Ò ØÑ ÔÓÐÝÐÓÖØÑ ÒÙÑÖ Ó ÛÖ Ø ÜÔÓÒÒØ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÓÖ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ia1fa09h2spost.dvi

ia1fa09h2spost.dvi ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÒÐÝ ½ßÐÐ ¾¼¼ ÀÓÑÛÓÖ ¾ Ù ÖÝ ËÔØÑÖ ½½ ¾¼¼»»ËÓÑ Ò ÛÖ ÆÓØ ÓÒ ÛØ Ò ÔØ ÓÙ Ò ÔØ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐ ÒÙÑÖ Ø Ø Ø ØÓ ÝÓÙ ÐÖÒ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÙÔ ØÓ ÐÙÐÙ º Ï ÛÐÐ ØÖ Ø ÐØÐÝ ÓÒ ÖÓÓØ ÕÙÖ Ù ÓØÖÛ µ ÙØ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø ØÓÓ

Chi tiết hơn

21f09-fake-ex1-solutions.dvi

21f09-fake-ex1-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÐÑØ ËÓÛ Ø ØÔ ÒÚÓÐÚº 2 + 5 + 4 µ 4 2 + 3 4 ËÓÐÙØÓÒ ËÒ ÓØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò ÒÓÑÒØÓÖ Ó ØÓ ¼ 4, +4) ØÓÖ Ó ÓØ 2 + 5 + 4 4 2 + 3 4 µ 2 + 2 1 ËÓÐÙØÓÒ ÓÒÙØ 2 + 2 1 + 4) + 1) 4 + 4) 1) 4 + 1) 1) 4 + 1) 4 1)

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0 ÈÖÓ ÕÙØÓÒ ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÅÐ ÓÒÖÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ÙÔÒ ¼½ ÈÖ ÖÒº ØÖØ Ö ØÒ ÓÛÒ ÓÛ ÅÜÛÐÐ ÕÙØÓÒ Ò ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÑÐÖ ØÓ ØÓ arxiv:0901.3300v1 [quant-ph] 21 Jan 2009 Û Ú Ò Ù ØÓ ÓØÒ Ø Ö ÖÐØÚ Ø ÐØÖÓÒ ÕÙØÓÒº Ï ÓÛ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

review_exam_f14.dvi

review_exam_f14.dvi ÐÙÐÙ Áº ÒÐ ÜÑ ÊÚÛº Å ÙÖ ÝÓÙ Ð Ó ØÙÝ ÐÐ Ø Ø Ø ÕÙÞÞ ØÒ ÒÓØ Ò ÓÑÛÓÖ ÜÑÔÐ Áº ÇÚÖÚÛ Ó ÖÚØÚ ØÓ Ò ÈÓÛÖ ÊÙÐ Ý Ü ¾ Ý Ü Ý Ô Ü Ý ÜÔ Ý ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü Ý Ü Ý Ü Ý ÓØ Ü Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü ÀÝÔÖÓÐ ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

lec10.dvi

lec10.dvi ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ ¹ ÌÓÓÐ Ò ÌÒÕÙ ËÔÖÒ ¾¼¼¾ ÄØÙÖ ¼ ¾¼¼¾ ÄØÙÖÖ ÃÑ ÅÙÒÐ ËÖ ÛÖÒ Ê ¾ ÄÒÖ ÈÖÓÖÑ ÊÓÙÒÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ó ÄÒÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ Ì ÑÜÑÙÑ ÓÖ ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÙØ ØÓ Ø Ó ÐÒÖ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓØÒ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ ÆÛ ÒÓÒÒÖÝ ÕÙÒ ÛØ Ð ØÛÓ¹ÐÚÐ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÙÒØÓÒ ÌÓÖ ÀÐÐ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÒ ÀÝØÒÓÐÓ ÒØÖØ Æ¹¼¾¼ ÖÒ ÆÓÖÛÝ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Æ¾Ä ½ Ò ØÖغ Ï Ò ÒÛ ÑÐ Ó ÒÓÒÒÖÝ

Chi tiết hơn

ssspr2000.dvi

ssspr2000.dvi Ø ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÖ ØÒÓÙÖ Ö ÐÓÖØÑ ÓÖ Ð ØÓÒ Ø ÖÒ Ó ÅÓÖÒÓ¹ËÓ ÄÙ Å Ò ÂÓ ÇÒÒ Ôغ ÄÒÙ Ý Ë ØÑ ÁÒÓÖÑ ØÓ ÍÒÚÖ ÐÒØ ¹¼ ¼½ ÐÒØ ËÔÒ ßÔÓ ÑÓ ÓÒÒÐÐ ºÙº ØÖغ Ì ÒÖ ØÒÓÙÖ ÆƵ Ö ÐÓÖØÑ ÛÐÝ Ù Ò ÔØØÖÒ Ð ØÓÒ Ø º ÐÖ Ø Ó Ø ÆÆ Ö Ð¹

Chi tiết hơn

wk-03.dvi

wk-03.dvi ËÌ ¾ ÌÓÖÝ Ó ËØØ ØÐ ÁÒÖÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ÈÖÑØÖ ÁÒÖÒ Á Ï ÒÓÛ ØÙÖÒ ØØÒØÓÒ ØÓ ØØ ØÐ ÑÓÐ Ò Û Ø ÑÐÝ F Ó ÔÓ Ð Ô ÓÖ Ø Ó ÖÚÐ ¾ Ö ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÖÑØÖ ÑÐÝ F Ü µ ¾ ÓÖ ÓÑ ÔÖÑØÖ Ô Ê Ò

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ Ì ÖØ ÃÈ Ò ÃÎ ÕÙØÓÒ ÓÚÖ ÒØ Ð ÅÖÙ Þ Ò Ñ ÓÐÛ arxiv:nlin/3264v1 [nlin.si] 28 Feb 23 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ ÌÓÖØÝÞÒ ÍÒÛÖ ÝØØ Û ÝÑ ØÓÙ Ùк ÄÔÓÛ ½ ½¹¾ Ý ØÓ ÈÓÐÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÓÞÝ ÈÆ Ùк à «ÂÒÙ Þ ¼½¹¾ ÏÖ ÞÛ ÈÓÐÒ ÏÝÞ ÅØÑØÝ ÁÒÓÖÑØÝ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

CTW05-F.dvi

CTW05-F.dvi ÇÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÈØ ÓÚÖ ÈÖÓÐÑ ÓÒ È ¹ ÔÖ ÖÔ ÃØÖÒ Ö ËØÚÖÓ º ÆÓÐÓÔÓÙÐÓ Ö ÈÔÓÔÓÙÐÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÓÒÒÒ ÈºÇºÓÜ ½½ ʹ½½¼ ÁÓÒÒÒ Ö Ö ØÚÖÓ Ö ºÙÓºÖ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ

Chi tiết hơn

CAD06.dvi

CAD06.dvi ËÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ËÙÚ ÓÒ ËÙÖ ÙÙ ÖÒµ Ò ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÒØÙÝ Ò ºÙݺ٠ÂÙÒ¹À ÓÒ Ý Ì ÒÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÝÓÒØ ÒÙºÙºÒ ØÖØ ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ÙÚ ÓÒ ÙÖ Ë˳ µ ÔÖ Òغ Ì ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ Ð Ó

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

gaas.dvi

gaas.dvi ÙÖØ ØÖÙØÙÖ ØÖÑÒØÓÒ ÓÖ Ù Ò ÈÒÐÐĐÓ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ Åº ÅĐÓРº ËØÒ Ò Íº ÈØ ÁÒ ØØÙØ Ó ËÓÐ ËØØ ÈÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÓØ Ñ ¹ ÈÓØ Ñ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì Ø Ó ¹ÖÝ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐØÙ ÓÖ ÔÙÐ Ý ÅØ Ù Ø Ò ÀÝ Ò Ý ÈØ Ö ÓÑÔÐØ Ý ÐÝ ÔÖ Ø ÖÓÖ ØÛÒ ¼¼

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

HYDRO_PROJECT.dvi

HYDRO_PROJECT.dvi ÙÐÒ ÏÓÖÐ ÏØÓÙØ ÀÙÒÖ Ì Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ Ý ÒÐ ÖÒÒÞ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ ÏØ Ø ÏÓÖÐ ËÔØÑÖ ½ ¾¼½¼ ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÒ ÝÓÙ ÚÖÝ ÑÙ ÓÖ ÓÛÒÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÓÒ Ø Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ ÅÈÀËȵº Ì ÓØÚ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ ÝÓÙ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

newchap3.dvi

newchap3.dvi ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÊÚ ÖÙÖÝ ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÇÔÖØÓÒ ÚÒ ÚØÓÖ µ µ Òµ Û Ò ÖÔÖ ÒØ ÔÓÐÝÒÓÑРܵ ܵ µü Ò µü Ò Ò µü Òµ Ò Ø ØÒÖ ÓÖÑ Ï ÛÐÐ Ù Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ó ÐÓÛÖ ÓÖ Ø ÖÓÛ ÚØÓÖ Ó ÓÆÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÙÔÔÖ À ÓÖ Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÅÌÄ ÐÖÖÝ Ó ÔÓÐÝÒÓÑÐ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø ËÅÍÄËÇÆ³Ë ÏË arxiv:0909.0767v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐÖ Ò Îº κ ÄÝÒ ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖ Û Ò ËÑÙÐ ÓÒ³ Û Ò ØÖ ÖÒº Ì ÑÒ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÖ Ø ÔÖÓÓ ØØ Ø ÖÒ Ó Ø ËÑÙÐ ÓÒ Û Ó ÒÓØ Ü ÛÐÐ ÒÒ Ø ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø

Chi tiết hơn

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ËÚÒ ÙÓÐÞ ÖÐ ËÓÑÑÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÙ Ö ØÖº ½¹ ¾½¼ ÃÐ ÖÑÒÝ ºÒÓÖÑغÙҹк ØÖغ Ì ÔÔÖ ÒØÖÓÙ ÒÓÚÐ ÕÙØÖÒÓÒßÚ ÐÙ ÅÄÈß ØÝÔ ÒØÛÓÖ ÐÐ Ø ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ÉËÅÄȵº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ ÒÓØÖ

Chi tiết hơn

rn.dvi

rn.dvi ÓÒØÓÒÐ ÜÔØØÓÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ½ ÓÒØÓÒÒ ÖÕÙÒØÐÝ Ò ÔÖÓÐØÝ Ò ÔÐÐÝ Ý Òµ ØØ Ø Û Û ØÓ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÑ ÚÒØ ÓÖ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÓÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓÒØÓÒÐÐÝ ÓÒ ÓÑ ÓÝ Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ø ÓÙÖÖÒ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÈÝ ¾¹ ÒÑÒØ µ ÓÒ ÖÒ ¹ º ÖÓÙÐ ÓÒ Ý ØÑ Ò ÖÓÓ ÛÖ ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØÐÐÝ Ö ØÒ Ð Ò º Ì Ð ÙÑ ØÓ ÖØÐÝ Ö ØÒ Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø ÖѺ Á Ø ÒÖÝ Ó Ø ÓØÓÒ Ö Ø ÕÙÐ Ø ÒÒØ ÒÖÝ Ò Ø ÖÑ ÙÑÒ ØØ Ø Ö Ø Ñ ÒÖÝ Ó Ø Ð ÑÙ ÖØÖ ØÒ Ø ÒÖÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

lect11.dvi

lect11.dvi ÄØÙÖ ½½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÑÓÒ ÒÐÝ ÖÒØ ØÝÔ Ó ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Á ÐÐ Ò ÛØ ÓÑ Óµ Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÒØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÖ Û ØÖ Ö ÒÓ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÓÒÚÖÒ Ò ØÒ ÓÛ Ö ÙÐØ ÓÖ ÓÙÖÖ Ö Ò ÓÖ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ R ÑÝ Ù ÖÓÑ Ø ÒØ º Ì ÒØ ÓÙÖÖ ÌÖÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

compostmag.dvi

compostmag.dvi ÖÓÑ ÉÙ ¹ Ó ÝÒÑ ÅÜÛÐг ÅÓÐ Ò ÅÖÓÑÒ Ñ ÄÙÖÒ ÀÐÔÖÒ ËÔÒ Ä Ý Ö ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÑÓÐ ÓÖ ÖÖÓÑÒ ÑÖÐ Ò ÕÙ ÖÑ ÄÒÙ¹Ä Þ Ý Ñ ÓÙÔÐ Û Ó¹ÐÐ ÕÙ ÅÜÛÐг ÕÙÓÒ º Ý Ò ÔÔÖÓÔÖ ÐÒ Û Ù Ý ÔÔÖÓ Ò Û ÔÖÓÔÓ ÒÛ ÝÑÔÓ ÜÔÒ ÓÒº Ì Ù ÒÛ ÒÙÑÖÐ ÑÓº

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

temp.dvi

temp.dvi ÅÒØ ÑÓ ÑØÖ ÀÒÖÕÙ ÐÑÒ ½ ÓÙØÙÖÓ ¼¼½ ½ ÒØÖÓÙÓ ÌÖØÑÓ Ò Ø ÒÓØ Ó ÓÖÑÐ ÑÓ ÕÙÓ ÔÖ Ó ØÖØÑÒØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ Ó ÑÒØ ÑÓ Ò ÔÖ Ò ÑÓ ÑØÖ ÓÒÙØÓÖ µº ÍÑ ØÖØÑÒØÓ ÓÑÔÐØÓ Ó ØÓÔÓ ÖÕÙÖ Ò ÔÖÒÔÐÑÒص ÙÑ ØÖØÑÒØÓ ÔÖØ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÑ ÜÑÔÐÓ ÑØÖ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

smps.dvi

smps.dvi ÒйÒÙØÓÖ ÑÙÐØÔйÓÙØÔÙØ Ù ÓÓ Ø ÓÒÚÖØÖ ÊÖ ÏÐÖ ØÖØ ÅÓÖÒ ÅÇË Á³ ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÚÖÐ ÖÒØ ÚÓÐØ ÓÖ ÓÔÖØÓÒº Í ÙÐÐÝ Ö ÚÓÐØ Ù º ÎÓÐØ Ù ÓÖ ÁÇ ÖÚÖ Ò ÐÓÛ¹ Ô ÒÐÓ ÖÙØÖݺ ÐÓÛÖ ÚÓÐØ Ù ½º½ ÎÓÐØ Ù ÓÖ Ò ØÝ ÓÖ ÐÓ ÓÖ ÔÙÖ ØÐ ÓÑÔÙØØÓÒº

Chi tiết hơn

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [ SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34014 Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

quiz01_1.dvi

quiz01_1.dvi SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34136 Trieste ITALY - Via Bonomea 265 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

version 2.dvi

version 2.dvi ÈË ËÀÇÇÄ Ç ÅÌÀÅÌÁË Æ ËÌÌÁËÌÁË ÙØÙÑÒ ¾¼¼¹¾¼¼ ÒÒÐ ÅØÑØ ¾ ÓÙÖ Ò ¼ ÑÒÙØ Ò ÛÖ ØÖ ÕÙ ØÓÒ º ÛÐÐ ÓÙÒغ Á ÝÓÙ Ò ÛÖ ÑÓÖ ØÒ ØÖ ÕÙ ØÓÒ ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ØÖ ÈÐ ÐÚ Ø ÜÑ ÔÔÖ ÓÒ ÝÓÙÖ Ó ÒÓØ ÖÑÓÚ Ø ÖÓÑ Ø ÐÐ Ê ØÖØÓÒ ÒÙÑÖ ÖÓÑ Í¹Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô ËÁ Ì ÖÛÒ ËÖĐÓÒÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØÐ ÈÝ ÓÐØÞÑÒÒ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖ ÓÙÐÛÖ ËØØ Ò ËÑÐ Ð ÌÖÑÓÝÒÑ Ó Ð ÀÓÐ Ò ÚØÝ Çºº ÐÚ ÎÒÒ ÈÖÔÖÒØ ËÁ ¾¼¼ µ ÇØÓÖ ¼ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ÖÐ ÅÒ ØÖÝ Ó ÙØÓÒ ËÒ Ò ÙÐØÙÖ ÚÐÐ Ú ØØÔ»»ÛÛÛº

Chi tiết hơn

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó

Ö Ò ÓÖ Ñ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÖÓ Ö Ñ Ù Ð Ó ÓÔÓÖØÙÒ ØÓ Ö ØÓ ÙÒ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ Ô Ö Ø Ö Ó Ø ÒØ ÖÑ Ò Ú ÐÑ ÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ Ö Ò Ó ÒÓ ØÓ Ö Ú ÓÐ ÒÓ Ó ÖÒ ÓÖÑ ÓÐ ÔÓÖ Ù Ñ ÙÑ ØÒÓ ÑÔÐ ÑÒØ Ù ÕÙÖÓ Ö ÑÙ ÐÓ ÓÔÓÖØÙÒ ØÓÖ ØÓ ÙÒ ÔÖÙÒØ ÕÙ ÔÖ ØÖ Ó Ø ÒØÖÑÒÚÐÑÒØ ÓÑÓ ÕÙ ÓÖ ÙÑ ÖÒ Ó ÒÓ ØÓÖ ÚÓÐÒÓ Ó ÙÐØÓ Ñ ÑÓ ÕÙÐ ÕÙ Ó ØÑ ÑÙØÓ ÖÒ ÑÔÖ ÆÓ ÕÙÑÓ Ó ÕÙ ÑÓ º ÒÓ ÚÞ Ñ ÕÙÒÓ Ù ÚÓ ÙÑ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

gonzvi.dvi

gonzvi.dvi ÓÑÑÒغÅغÍÒÚºÖÓÐÒº ¼½½µ ½ß ½ ÖÒ Ó ÂÚÖ ÓÒÞÐÞ ÎÐ ØÖغ Í Ò ÓÒÖ¹Ê Þ ÑÒ Û Ø ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÑÔÐÒ Ø¹ ÓÖÑ ÓÖ Ò¹Ø ÙÒØÓÒ ÛØ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÖÓÛØ ØØ ÓÖ ÙÒØÓÒ Û Ö Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ó ÓÑÔØÐÝ ÔÓÖØ ØÖÙØÓÒ º ÃÝÛÓÖ ÑÔÐÒ ØÓÖÑ ØÖÙØÓÒ

Chi tiết hơn

ÒÓØ ÓÒ Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ø ÙÐ Ö Ò Ð ÖÓÑ ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ ÒÐÙ Ò ØÙ Ø ÓÒ Ó Ñ Ð ÐÓ Ó Ø ÒÓ Å ÖÓ ÆÇÌÁ Ì Ø Ö Ø ÜØ ÓÓ Ý ËØ Ú Ò ² Ä Û ½ Ý È ÐÐ Ô Ò Ý Å Ò Ð Ô ÐÐÝ Ø Ð Ø

ÒÓØ ÓÒ Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó ÖÖ Ø ÙÐ Ö Ò Ð ÖÓÑ ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ ÒÐÙ Ò ØÙ Ø ÓÒ Ó Ñ Ð ÐÓ Ó Ø ÒÓ Å ÖÓ ÆÇÌÁ Ì Ø Ö Ø ÜØ ÓÓ Ý ËØ Ú Ò ² Ä Û ½ Ý È ÐÐ Ô Ò Ý Å Ò Ð Ô ÐÐÝ Ø Ð Ø ÒÓØ ÓÒ Ø ÐÙÐØÓÒ Ó ÖÖØ ÙÐÖ ÒÐ ÖÓÑ ÕÙØÖÒÓÒ ÒÐÙÒ ØÙØÓÒ Ó ÑÐ ÐÓ Ó ØÒÓ ÅÖÓ ÆÇÌÁ Ì ØÖ ØÜØÓÓ Ý ËØÚÒ ² ÄÛ ½ Ý ÈÐÐÔ Ò Ý ÅÒ Ð ÔÐÐÝ Ø ÐØØÖ ØÛÓ Ö ÜÐÐÒØ ÓÙÖ Ó ØÐ ÓÒ Ø ÕÙØÖÒÓÒ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÔÔÐ ØÓ ÖÖØ ÕÙØÓÒ Ó ÑÓØÓÒº Ì ÒØÓÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

tematico_ExCos_2013-agosto.dvi

tematico_ExCos_2013-agosto.dvi ½ ÅÆ ÌÅýÌÁÇ ØÖÓÒÓÑ ÜØÖÐ Ø Ý Ó ÑÓÐÓ Ó ØÓ ¾¼½ Ä ÙÖÒ Ð ÜÑÒ ¾ ÓÖ º Ê ÙÐÚ ÐÓ ÔÖÓÐÑ ÔÐÒØÓ º ÁÒØÕÙ ÐÖÑÒØ Ó Ù ÓÐÙÓÒ ÔÓÖ ÑÔÐÓ ÈÖÓÐÑ ¾ Ô Ò» ÁÒÕÙ Ò Ó ÙØÐÞ Ù ÒÓÑÖ ¾ ÓÒ ØÒØ ² ÆÑÖÓ ØÐ ÎÐÓ Ð ÐÙÞ c º¼¼ ½¼ 8 Ñ 1 Ö Ð ÐØÖÒ

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn