Alfazl International Urdu Weekly 8 March 2013

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Alfazl International Urdu Weekly 8 March 2013"

Bản ghi

1 GH G H D80 V Ønñ] ]ô oßee ] ç» Ûö v» Ú$ ^Ú ^ÏøÚø Ôø e% ø Ôø %øãøf»m$ á» ]ø o F Âø ý D74Vá] ÛÂÙE ð«ø m$ à» Úø äôn»iô mö äô #Ö] ô nøeô Øø» ËøÖ»] á$ ]ôý Ün»uô $ Ö] àô ÛF u» $ Ö] äô #Ö] Üô» eô ^ 1òÖ1Ò1 ]çþ yšå zmv -* wîgā D yò{k, CÙ1 ] öæòñã] gz ñ~gi!* Æq é 34 µgz P(Ô)Æ GEGG ] Š% ÅÙT )?ìd^h?ìd^ H : c* âû gz Ö~yk āœ~ðtx3gæzgðk, Š¼ (äòñã] )Â( ÐŒñ ŒÐä\å D ÆkXc* hzš{z~ãx gjð {z ÌÐ kgzç [8CÐ!v} : c* âû gzc* Š1Ðgzc* Î XÇg ÐkÇ D1979 fûþ&m u Ñ]ç ^Ö] oê Òƒ^Úh^eÅçnfÖ] h^jò p ^íexnv E 10 {gñ ØßnÞ 9Þ] F ~ó 1392 ÛÎ Ûu] n ÞIVoF Â] m Ú Y2013 agâb8ug îg œ. 9E yâ B 8 ð ~ ó ~ 1434 wíñ ßg B25 å æ këâ 20 { E+»V "Æ\ vázäƒwi* 6, K t ))ygzšæ Y2005 Y X 2006 Ô]W, (ÆygznÅxÆt ))=gfæ-i+ggz æe Î547 G F ~zkæ {z ÆDÚ}K* H X{ E+» )ÅVzgŠ){)zcÏÁibh ø 4»545 µ g W~ Ô Ûö -45! GE Ôâzq- ÔV$ d$zt Æ ³ŠÛ 881gDÙ 93 Ñ Ä 2 ázpgmðvñ 270Ð 102 w k Š ñc* ƒgãvíßð¹x]uzizûyæv~~ Xñƒï á~0t )) XyÒgz6, bzg»]uzæã!* ŒÛ àâå ))gzxuú Æ5#XB=ÂÅe$ wj=gfæ 6, µñæ:ñ *,z 46 Æ6 ', t ))ázäƒâ~(zw)~œ îg ª$ Gu ) îª3ò7] Ý> ~k ÆPzŠˆÃY [ ægz6, bzg»m, +{Ò\ v{h+éó G Ñ ð 29 y XG í6,-i+g LÆ ÀF, ~ y!* iàß ée S 54èp /ā X ¹ä ð q- ÍÃ]h mv- `WÐi0+{ TpXVƒð d$œû ÐxswŠ ÐkSì5ÃGg f»åz =`Wk, ÅÅzmv- gzxsxìƒ 6xsnÅ }.Âìsªzt /ìˆð3š йŠ / ÆyS ëx7ðã~*š<øè / `Wā¹äð k X Æ y Æe$ ñîâvƒ@* ƒy hgá x»ysì# èyxçvƒy7gzr} H åúãyqäv-ßñxìƒtåwšì ¹äVr Æd$ŒÛ ÆyQy āìƒ CÃyQù\Wì Cgâ Ãx?m}Âe$ 1Íä 4$`W¼ā ¹äkQ? ìgyâ IÐ ks Xì ÃwŠ } ä ks ì 7Iú7ÌÃx* ÆÅzmv - ] ÃÅzmv - gz xså gz Ç=äx / z6,æ`wxå& terrorist Xìc* Šw$+wŠ gzìc* 3Š{n k1 bgi yq- Ð Îà Jg1 Q ¹ ÃyQäI], eæ-i+ gyšq-x r# D Äc* gš~}g!* Æ\W Wvßйā ~(,vßgzì;g^xx / z6,»\wèy äƒ4š~e$ vß gz FgÐpŠ ks~ā ¹är# y6,kx pæ Úw q-1xywœû :Ôiú:Xå@* W7̼ gzì àjìiúä ~[ˆÆGg-i+g X à Šc* Ì'gÎFÅyWŒÛ { zx ~ âr# m» ô» ]ô ç» Æø æ» ø ]çø ø Q»Ï0+ iåyqv-â]c* íåø-i+gā ë D3* 3gz fe {zā 6 ˆ0z }uzšð ¹{z гāÑìX -i+gð#1x D h+y fåvƒ Õä O$ N xóä ì ðƒ Ýzg Ç==gfÆ Xìc* ŠÈŠ!* íãvç yšq-p7â~ yâ{q-ò* *% ìà1" 1ā'ìgzN Wø-i+g}gø{z àu zšq-b {z ÆkXìø-i+gV î s-i+g ÌV;zHì (Banfora){gð 3 E " gz ¹Â{zā ¹äVr?ì BizWÅt ú kqtx gy7]c* íåkv;zxì Y(kQ{Šg ā'ì ÂX@* 7 Y7J-V;z-i+g»\W /pxå»äƒš!* W [ gz VƒC ~ x / z6,c Q  µñ»ggt îs-i+g=ā@* ÏVƒgD Xìg ÅVâIg»öWÂ# ~g Æugúe Åzmv-]ÀWä # gzðƒ ) á ÂåH qzñÿ»]h6,] {À0* Å ]htæ\wäëā ëîãjg1r# ëā ÎìÑzTÞƒXzŠgÎtā ¹äëXŠHW t gz ÙŠ:izgÃm káztþƒxó r# gzq-~~gc b kxìi¹ ì {zxa {zìgc»yqx 8ö ~e. ÂXVƒ@* gz -[ÃV2zŠ L~āÑ 9xgøgzì Ì #V ~V, Ð=gfÆ}K*\ vxy7vb Xì;gáx gzyn, z8vš{z Æ}K*w ks ~ Ð=gfÆyQ x / z6,-i+g ñ 3Šx / z6,~zk (1243):3ÎzŠgDÙq- w ìgzx Œ6,] (508) JWÎõ0* gz FgÃyQJ-ŠÛ hz ] āì@* YH äàxj-šûhz ] b kx ÙŠ k Î zšgdù{g!*ìx / z6,-i+g X5µñ» gz Ð =gfæks gzx Œ6,] (12249)»äàhÄJ-ŠÛ hz õ0* à ))Ì -i+g gøxì xo {!* Â~ÎÃJg1 X5µñ Xì@* Y Y(, Xì ~(,Ðxsp 7~ yâ{q- ävrxpy7r 7,X Bbg E q-x-ð=gfæ-i+gt }gø{)ziú = ā'ìgzn W6,ø-i+g}gøyŠ * D¼ŠÎp ì DÚ}K*»V$ Õä 54] H G q- [»DÚ} K* ~ Æ{)ziÛ [~kì ƒ{@ç XìYY }K*Ð lekg¹ ƒð=gfæq-[å{@çb ÆQÕä H 54] G zš X 4Ì_ Ñ i W» EG I è j 4) g $E R, eå} æp æe gz숃ógãhgzìšh K*b Ï Å]c* í Üzà~Vâ!* ijwgzxìšhƒì h ~(,ÂÐ C ~ie Xì Šñª œ Xì;gƒ{+Ã(,»kS āìðw response }K*[p ˆƒqzÑ èeg Ij 4) g R, $E e ;gƒ{+ã(,»ksgzìšhµäwì6,,ú tv;z$ëµ7lev 6,V»+ Xì Xì;gY ã½æ*šéyc* Š w ks b ÏS }K*ygzŠÆ}gzŠ} Ð bôõ0* txi ygzšæ-[]c* í gó',å Xìyˆgzaq-»\ v6, ))Ì Ôā r#!%q-ð yî0* ï G L 3"F, EG B ÆV¹!%zŠ LÃg { V⊠xtkgz g ~]Î)Šz~ŸÆ E 4 $ J Iâ xg~tþƒq- Ã]g ëx5µñ»äy }K*ÂHspm ä xi5ætþƒ X7, (1) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

2 G EL x»ì~mæ{ Æyc* Š XHx»Ì~ ÆpgpôÆ G >gfb ÏX ìg X ìg x»ibævœìn 45š3" G E ÄÑq-6,gî ùãc* 0* ))w ks Å ä Ýq 45š3" G E (1,15,076) BgDÙ{g G :Â~kS XðâÛ Šæä\ vxb=â (78) ç GX.@ā H ( gzxåwje$ ävñâ (41) Ãc* 0* ))XƒiÓ» ))g!* «6,]â Equatorial ÔChad z g Cameroon XVÒx»Vc* úì~ Vr~ Abuja#Ö gšæow) otä Guinea } i 81Ð]Yy Æ&+ƒ0* ÄÑq- ä q- }gøā r# `g Xì~h+y + ¹nÆVr# yzg;v à Š ùiâ 7 X ázgæà Fé5½& E X npgl ~s6, Xì@* YŒ{Òú» ))~à}g7 ñƒ CÙ!* Ðo ÆÃgzà k# Å )) 0* µñä YfÆVŒÂ c* geãr# yæ )) X~Š qzñ # Yfgz+idƒ gznyhg tāc* Š Âc* ā 1ñÃyQyŠq- ävrgzñƒn B Æt ïgl )c* ƒb }gø?āz y lñ{xpr# yzg;âxçƒê`wxƒ y 7,BÃÒgÎgz¾t ƃ QXìg ~uxâ] Xì ))Et ))ā H t ï G L ) 4 g$ zx Ðs Å}.x?m v7øô Í]!* txçvƒggz VƒB Æ ƒ {zål»v-ßñāƒs (»Vx V;zÐaÆvˆÆkQgzXŠHƒQ z X ðƒ 45š3 G E" ~ Š ÅVzgDÙ à(azare) }gir ~c* 0* VŒQ V ;zxì(patara) gîvƒçq-gz a³zš Ð ÆVƒÇXà wje$ ävíßér Âäâ:{z# pxc* ŒÃr# xâär xâ6,k Xc* Š xâcãxât$* ~ är a(, / ïb ÆVÍß¼ÆCÙ!* är# :B äë~vƒç# pxåòãåä ]gzp¹kåvƒçkx {glñ{âc* Š tx ð cvƒçäòšw q-æàgz ì ksâxì» Û 6àV;zXì» Û 6àŠpòŠW  ƒ~ \W /ā c* ŠÈÐ E 4 $ J Iâä³# Æ Û 6àKtXh 7, 7iú~Kk\W [ s ä E 4 $ J Iâ6,k Xìˆð n 7iú ä?x `ƒ~ Âëāc* Š}Š äòšwkq6, kxƒyá VKK Š"7, çoxbh+y KÐíāÅ pgšð )) Xàh+y K{z }Šbä zš~ q- gdù&äñq-ã* t ï G L )w ks X ìb=âåäz 45š3" G E (103800) ÎJW NâÛ ±56, 1 0 ¹!* gdù ç G.@A FX + F ~ yî0*v;zxì Hg Ã^ ä VzËe}gøÃVÉ%gzVPi (75000) ugpyâ ~Šæ x /³gDÙäÄÑõ0* X Š èg Ã+W, OgDÙ:}XI~Š,q~uzŠgz G VzgŠe ö -o8 E gzó~xˆ~šª œå{t;g H Š!* Wxsä Ûö -45! GE X ï á{)z Æ VPih+ V Hì çµgpzq- ~ CÙ gzšh3gyš 132ÃVâ0+{ÆyQgz+W, OÔ ÆyQgzÂih+ æîq-xˆåw NŠe * 3B ŠH3g# Ãy0+{ Û kîjw ÄÑ&X ëû œ]äaxšhh½ì H ö -45! GE X G½ä3Ã+iÐÎgegDÙ gdùï»äñge ÿä N Vzg»ŸgÆ 192 Û a y ~c6, Wì (ain hours) igzw} ÃsXå* äëåx»»+ Kt[XG Xì@* Y¹Hgzì@* YŒHV;z āæks KðWXì;gƒx»ÆkSÌ~iÛ K*q-~SX ìgáiçr, ÛÔiç ~kxì;gƒx»» ø 4»58 GH E z6,6,}i ÏS Ô~/* Ô~ àâxì ï áìwj~g² Åä ½ÃVpœ?gz5~V b kqåc* Wò* Î~kz&+Xì gyåòã ìc* W~zYVâŠÔ[gzXìˆÅŠæ~ H ö -45! GE ~gø{z⚠Ѓ Ì~kQ X Å Û swcïádút ibh ø H 4»545 G GH g µ W h ø H 4»545 G GH g µ WsWcÏÁ Á~iÛāåc* Îx»ä lˆ ùgf wšæ ä DÚt )fæ ib a ð6,7 ½ã0* s næåw~ d$¾x* ib næím, egzyå]gqx* yço X,ŠÆ ím, egz, èg ýl G z XìHx»»ä ç H.247 FGF àg- ~Ýzg í!* R,&+ ÌgzYß(Å (Solar Cell) Î * væ Yß(k (Wind Turbine) ñ Î (Pilot Project) z6,0* & ~ h+ ' ÅYß(k Y (China) Ñe X &+ Ìgz Ί b ÏgzXIÅÝq]â ~ Š»X }h+y ÐÑeÄ(Wind) Ð 7WnÆkSXI~h+y QÑ Î»ÅW ~iûxšhæz ÌV;zXIà]â X G]âŠinÆä ½ ã0* s (Geo Physical) p Ûægz # e~* Bí~ÎÃJg1gzXGx»Æ{)z: {)z (Hand Wel) s ËíÔ (Hand Pump) ße{g!* zšãyq ƒèä6,x ñî Å X ñîì6¼gzxšhh~ª q ÔÜÔC; QX ðƒï á~k Ìšib ].)Å{)z}zg* Ôw 6,Ôyi+ÎÔCg Î x»»ävrs~ys ]y)å{)z z6,æ Ã~gÇWÔS{z ÆkS XH ñ7,æ]4gzæv»~ysgz X Ìvß ÆË\ vì=gfæ` Ƴñƒ Ü`g +Xì@* 3Š}gÂÐÐ +',h+ 6,yÂ{q- Å ))Š!* Wzgaā ` iëexšhƒ`dÿg gzƒú» `ç,-4 G X gycƒ[y ª qñoå~4px ìg Âc* Š}Š[ã½äVzËeyŠ}ŠX ~êe ³ñƒ ~gøgz XHy VŒäVr ā ðî ugpq-ā ë ÂXàðzŠÐ iëexðƒa w~vùn* J-äƒð ÆvÐwEQgzX {gyªæ sb X ˆƒ.Þ Æ½Šp9%Ða (, ÐkSÃVÍß xzøðúåšñzq ÌÐk ÐaÆv b ks gzxƒ{+ã Xì;gƒsg ~*Šx*» )) ŠæÅVBgzVzÇgz ÔgŠ* VzÇgz ÔgŠ* ÐaÆv )) gzxì g x»»ì~šæ ÅVBgz =gfævœgzìð=gfævßh6, V» ÆV\W~ÎÃJg1Xì;gƒx»ÌÐ ¹q- ävrxšhc* ÎHnÆc6, W (,ÐaÆvpX à]iy Å 100~ Gc6, WÆVÉ% 205 Æ»ñgz;g[x» yq DYÆz c6, W!%ā ëx ÅTòŠWÃq- XìCƒàzÚŠª qå ˆÆc6, WX ÈÃÐw äô{ggã½»kāq å;gèðq-cùâðƒwbãåkq# pxçìgj0+b ks{zj-]ñ[ā åwì XìYNŠ8-gCÙÔìYNŠ{zˆÆc6, W[ Ôì8-gV#tdŠā å;gèæššãvíß{z X 7 ÅÙpÅkQgzì8-gV# ~ Firdo VƒÇq- Æ Leo region Æc6, W# XåxzøÐðÓC»±! {ggq- K¼ƒ Xå Üz»]gÂàà Leotˆ t gzxå;g7ñyðùp NŠÐV\W XÇVƒY:zVƒÇL~Ìā Xƒc6, W»Å±q-Å Dori hðhð āc* CÃ\!* Lñƒ]W»Ð Ùpgz BÅ XVƒ$ËNŠs ~[BŠ (Humanity first) Ûö H-454 G GE $ Æ\ vð=gfæ Humanity first Æ*ŠgzXì;gƒx»»+ K ï G L!}.Ða UNO~ wqxì_ƒeg~ 19 ksxì 1 eg~ VzgŠLÃkS Ìä H Ûö -45! GE ~kqxåc* W~yÎ0*!²iw Ô%Ô XìHx» (, ÐaÆ\ vä Vzg»ŸggzVzËeÐ{)zC;ÔÆ-Ô *` gz X g C x»v;zgz ˆŸÅ{)z XìHx»ÚJ-ā²+iйbäVr k~gøñƒùšãx»ï Â~Ýä UNO -i+ g{zìlen=ìxvƒ?ø-i+ g Üz {', uæä~(,q- Ѓ ÂXñYWø ;gíx / z6,»\wð{âb / ā¹ävrxã ï á ~e$ Æ ³gzìtwŠ XVƒ ävñšwgzq~ˆ{z ÆkS XVƒLe* ƒ ]g ÆV }uzš{z ÆkS XH g X Sg CW, 0Æ ))Ì~y ~}g!* Æ{)zô G -4 E ÚÆ ))gz {)z л Å<Ø å E ) Å Îgz Dƒx / z6, ÐT D ù á g t, ÅkQÔìCƒ J-u»~ V ys~º k»e$ V$ d$zt V$ d$zt Ðx* Æ Xì@* Yƒsg alislam Q Gí CÙX ]h}g Ì~kQì ÔLçGL.n $ GE X ˆ WíÑyWÁ 170X DY ~yq{)zywåû½gzy Áë ÔRGL ç.n $ GE gzx gâô]hæšúñā] X ï á ÔyWÅ pâšôáâ~uzš~g ¹b k îª3ò7] ywå îg * 9 EF,Å\ v g, G d$z,q~g tô b g)gzw ð$ E ý L G zq- gzìgz q- xq-â X Šñ?V$ ýl G zq- ~ Vß P{ÒW\ v Y K V6ÆT ÃvY K Ìò}ÆyQgzÐN WÃà )) 4 E Š Åâ èel G G zw kðaævxðn W X ìƒ Ÿ» (3180) ôîq-gdù& ~ }â Îq- gdùþš Åâ 4 E è G z [gz Î b gdùrš ÅVñXì ˆƒ (33190) Î õ0* gdù{gšhš ÅVY±gz (21682) ÏÒ Ú Åq-gz zšt b ks X(11508) JW Š {Šc* ið~ksxìì ã½j-ì {zì 4 E,ÎzŠ gdùäìåâ èel G G zæ yî0* ~ {1g~yÎ0* Ì~ygzXì (20,270) X (6147):UÎq-gDÙb{Šc* iðƒ k Qì (12920) äîâgdù{g!* yî0* ÈzÛ² Xì QXìc* &+ Q6,}uzŠ {z Æ Xìkz&+Xìyà!}.=gfƳñƒ»ï G L!}.=gfƳñƒ\ v µñ»»ïgl ~Æ-w ksì~ks Xì;g}ŠÃ )) txšhh`»vé% 37,412 m, êe Ð 31 7Fg7g b ~g7xì@á= wq¾âš ;gƒx»{šc* i¹ðksðaæv XNW CÙ ~ãôår# g zëe~{1gxì q-à._æksì^3a^g~ñƒ» VÉ% (1,21,390)}âÎ&gDÙRÄ Ñ Î õ0* gdù:â ~ T ŠHH ` X ŠHH `»VÍß ))i) (41560) J Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (2)

3 ?:(B Æ i0+ :Še$.) y ÅQ ŠH? 7, ÂzŠ?ƒ g ]!* оāƒ Y Æä }øo ā? ƒ w~gvt Æy?ƒ Vi6,Yfāì?ìH = pö:- gz:štä # : ¹ ñƒ3»]!* Åkä 4 g$ zxšhšc* ƒgc Xì Š~i0+,Ì~c* ƒgã\ ä āåc* JŠÌXÐä c* ƒgcð 4Q$ e$.gz Šs Å{ z~ Õä O LE 9 äy ÅQ cb } t[ƒ gnš?ā ¹ÐY XìÐä Ì āì gš]!* ~gv!{}:¹ä 7t» Ì~[pèYVƒIY èy 6,h\ ā7èt»kp Xm } p m 7tÃ\ Ì~[p k ~gøgz åšh /i ~[p._æì Xì +¼wgßÌ~c :¼gzŠHw$+8-g»}nÆk Fgt ³ XmÈ ~ wš} äòúšdlñæy Å Q Å Šä 4ˆ$ ÆkX~Š "$U* ðcåe$ ÐV- ~ ð G $ NÂì E ))t /v} ˆ yšpx}š âûnzè Šp» ] 5 4$ ā ÑäâÛ gzññp=r# z} å;g ]!* ~{g!* Æe$ Ð zšq-l xóy~{g!* Æe$ sü:{zā ¹äk )) gœ~ ya {zéìzð VÂ!* r# z} Ð kxì}yìãt ygøv-gz1áy»ya ))gœä w g³äëãy 2011 gâ a 6 ))à gzšhƒ g Ð Xv:X~Š }gøâññp=# yar# gœ ä # gzxññb Ìà )¼ n yì¼ 4$ ā â6, ³kÂH _»Ãy Æ7zgŠÇÅÃy{zh+ áïv¼~{g!* Æ îª3ò7] Ð~yXǃ»* G næyò q- ÂóóðCgzD=xA [ ÂÅv g, ~ ÅT5¼{z=~e$ ā Xì[Ân" tāü ÌL=X lˆðvî', =gzk\~bzg gz!~t : épåw ƼA + 3tn}.ÞW!* ÆkXVƒgùgz ÂL Ðí\ }.yšáz#ö ªāå@* ƒx F, $+ Ð "Ð] 5Å\ }. 4g$ záhñì ä ~e$ =û9ì»y*kxvzi Xƒ«ˆÆ îª3ò7 0 âªðs Å Üz ⻳~ # Ð s Ågâg H # Èe=~qzÑÆk ƒwßñ lôùpô g0+} _7, ÃÂkXåŠH NâÛ ±56, 4 ¹!* XâÛðÉg~  Y7¼~{g!* Æk~ ÆyL 4$ ā Šä 4ˆ$ Æ{g7çO y ÅBQ } Vƒ~9k0* ÆÅ9q-g0+ <ÑäV zšq- Å{ z ~ ò* 6,y VâzŠ ëxì ðƒ ÅÝq½Åðs 9Ð 4 X$ gnšãi q- ñƒdh NŠ b k¼ i tdš y ÅQ}āVƒ i0+:š{zxƒñzä /Ì ì;gƒn!* 6,}igû)Ôìi t!iy}ā 9~ ]!* Åk 4 X$ ÏñY«ā 7g» ðãàz½ i ā gb Å]!* ÏpˆƒÂlñ{ Í i ˆÆi²PªXƒ zgzxìñzä / i ā 9: :¹Ðy ÅQä 4 X$ ŠH / Vzi y xóā ŠäëQ?ìÑzä / ìg ~g~º }gøìšh½ð ygøpìcƒ~g6,vzyxónºx XìLgpô q-ˆækéð : ðãåc* ƒgk= kxð:ì[pgz ðã= ~TŠHg /ß y ÅQ Ñ!* {gãèå{ z~ yšq-ˆæ ~ {g!* Æ c z t* 6,} K* ²ð VÂ!* VÂ!* ä/ { z~ X gnšx / YH ft6,tìîm *q-ā ¹Ð~ X `Ì~uxâgzìŠHƒCÙªw éeo 7Šāì y ÅQ FgtXìSg [ŠÃm ke~ :¹Æ #=ä Åä7,~VzæF ¾7 O ynå±}:y ÅQ #ÖÐ!ì ))ÅVzÛ»t?ì]gz H XϹ [y y+šc:gzdš BЊÛËÆ ))k \ H :x' 6, ÅTìDÃ\»wqz+Æygz? gèû»ã ))k gœû Û»7äYf}gøÉÔ7:y ÅQ X È0* Æ+â'!* ÅYfLëgzXìc* Š Æ\ vsüâë~wì} :x' gzq- Üz k wq¾x È0* Æ x t{zgzxvƒseþ7ð\ ~{g!* Ænç Æc zt* ~* yœû ªzYf}gøHā gz b Æc zt* ëôv;:y ÅQ? b Xì"$U* ÌÐ` e$å* y ŒÛ {g!* ÆTì[Âuz{z y ŒÛ:x' s Å }.swq-q-»kā ìygø~ gz Ì9~ÃÅg$Šq²XìÐ ÿl 3 X ]c* zg+ì~ãvšb ÏXÌ }gø~]gß+x ˆÅÜã!* iå[â sügz süu%gzg]šo.þè Ѓ n ~kā gyt»\ gzxì * y ŒÛ rç F G.24& E é 8 G O Å[Âk sü:ì c zt* Ì sšáæäh3ðvza ÌÃ+ŠkÉpg ì[â{ztāð}t ) Í]!* txì gz C h+šf, Å ]c* ÅT gøā ác7pt»khx îšgœû ë!* Ã Æ th!?ì;gm$+ñgkg!* g!* ~nç q-}. ñ}.ã.*k ä VÍß?āì7 gš?ì1{{otæ [ s Å Ò» wx ÌB'!* Åygz D '!* āìt]!* Ð?@* ƒ7âð~vz0+ 6,gÑ» wàzä '!* ÐyðÑ] Ã+ åóó ä nì^³ x *»k ë Xìx Ìx * x ÌtÃ+ Xåóó ^nú ³ u ëg & Š4, Æ gz Åä "$U* 6Ãk)X ~6~ge"{zāì ؃{zāì¹ä (ð 7~ Õ äy:ã+ Ì~k)X ~(, ', ', ÆwÆ ÕH~ ŠgŒÛ ', ', Æ؃ñOŃ {g!* Æ wk Âä+ (ì ~Šð3Š zõã? òāì Å ðg¾ij-uk~ äyh7t ÆyÑ]» wó vó g), Xìc* Š k, Ì{q-»y!* i!²ñz ÃTÔìx* ÑzVâ K»T wq- / wæy K w»tô hñngúázvâ K ÄpzDgŠkÔì gzgfôì', ', Æ ÐÂìBbgÌ»~² ázäāì!* Ð "$U* Qc* gâyãkh+ á?ì`wh~ìy K XìêŠð3Šy {Šc* i* "$U* y KñOÅä 7}~y ŒÛ āìt]!* ~uzšx 2 Vz0+ 6,Ãy sü:~äâiæyðñ] ā ÆäâikɃ«{7»äYñ2y!* iå c* Š{7»%1y!* iåvâ KÌÃ] gzvz0+ 6, b ÅVâ K w~ zæìpñ] XŠH tsü:åxn 3åXN 32Xìf7,}gzìC x Éì&gzù7'!* Åy Yk0* Æòā ÝqugŠ {Y Ì~{g!* Æ+ ŠÐ zì@* ]Š Å `gîv#āì}yìt{zxì Ãx ÅkgzòāìDÌtÐXÅ}.V#g X ñ3šæ ]gzpwqæyäy- ÐÉ 7 Xì@@Ñzpg]) Šq-t Ãòāì}YÌt{zXì ÌÐ ( 2X x#öóäißg z yâ zi ~gz CÙ #ÖÓªè áævƒ á Š!* āì DÌtÐ XÂeäƒù ] tâð"7,ãã¹k Å+ &ì@* ƒ"$u* {7» åxn 3åXN 3É7{7»ìPÑ gzuk, i{šc* iìðvâ K ìø¼ƒ Iy KñOÅ"$U* {0+ 6, h+ á ÃåXN 3åXN 3,Xì* Š {(*0+)Xìd$ŒÛ {Šc* iæ=gzy c* ƒggz{g7 h ø Ãø Ö» ] }K*ā C yò/ v x') ( _ƒb Å+9Æe$  4=$ gfæ gœbíð\ v 4 $ Ðä ³p āå ŠtgzH{g7ä 4 X$ SeðÉggz ²ìHòúŠ»äƒ~uxâä kv} xö (4) / v x') ( v x')(ä ë~olge / { E+»]ÑqÆJ-sg Ð}K*Æ/ yògñ¹!* ~m~y k~{g!* ÆyåH : C yò{zxðnyg 6 ~T g{g~}ñç,q- kx a* gñázpg _Ðyz= x?m ', ] āåâ'âtn} n X Çg76, hnæ } ÆVz0+ 6, ~CÙªä gzøšwå 6äk ~ ÃVz0+ 6,ñƒGÀäð', /ā eîä ÜœÅV1L\ vqâåc* Š {0+ i{g!* zš =gfæyā@* 3Š 7VYy Kt næ \ }.* ( /X}Š {0+ i6,gî~cùª}š% ~CÙªÌnÆð', QÂìsÜÆ ï GE 4]Å O Åe$ ~VsãqzggzXƒ7(6, gî Ð è E O 8 āå:y Xì\zRЃ ÚÌ'âtn} Ðk2ìnq- Åy KqâµÝgŠŠ% Ì{)zc* ÜÆxlFx~ƒgzā` Š% ä bñàzäyå76,} K*p? eîä 4 X$ áå[16æaîn} ÂìÝq Ü ÅäƒgÎ6,Vâ KÐ /ā» äy Y ƒ0+ yš g Æäƒ Šz!* āìlgvy~u@* kgzìlg@* VYgO ³g {z Â}g /Ð t Æ k ñ ðã Æk=gfÆ]»wd$¾zÐgzñƒD Vð E 38 O =ÐWÎh+' 6, Õk?ñYƒgÎ6, râš XŠHƒ{i0+!l»~gz$Å{oòÀ~{g!* Æ āå:y ÚÌ 8 tn} D H7'!* ÐVz0+ 6, ~CÙªx?m yñ Å ŠwÃåXN 3åXN 3}0+ 6, ÐLgäVrgz %všæb kgztp? ~Š7 Š XŠHï6, Ô²}K*=i»b) ]Ãy gz ]!*Ð Vz0+ 6,Å ygz ìpñ] } X g 2+ '!* Ï{Š zšnækã A ìp Ñ] ~* y ŒÛ āt]!* «X1 ] Öô^ ø Úø næe$ V~V1²) Ô]gtKÅ ápúñ[ñ#gz áúñ[kš ] ({ E+izÛ y»]x,èæygz )g / D1Òçm ÔŠmJ Ôe Â!Üm Þ a^ ÛvÚE 237 fûþ¼šî z]* ³7ā c* 7 ft}~{g!* Æ c* gz tã!* iåy V;X ˆð2Ìy!* iå Vz0+ 6, ª D17VØÛßÖ] E n»û_$ Ö] Ðø _ô ß»Úø ^ßøÛ» ôù Âö āì Æy~`Š pxìˆð2y!* iå ÌÐV4wÂ{zāì ØÐÚŠ Å z (3) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

4 \ vxçñy# Âǃt#gzXVƒ gzôìe* iâgzìe* âû agzñâû a / uzgðwæk uzg ~z*šðã Â}iâ# ÎQƒ:è%Å\ v /px$ë07 ƒ7!x»ðãånëvƒlã~z*šè% gšc* åãvíßævâ0+{y nkx$ë {Å ))äš].z Y!* WÆXā e ì 6,ò¾gz ñƒ ì 6,V>gz,ŠV*!* ŒÛ är# { á gy ¹ä4 $ ā 6gzñƒ q-ðš ~uzšúñ[xâæ:âic* Í vßtāà Ýq{z ~Ï0+ igzåýq * iâ\ v# ÂX ázäy~¼a 7uzg~kì uzg~z*šðãqâìe ¹ä4 $ ā 6 e gšc* tå:x$ë0 å*šqôìgšc* å+šôìgšc* å}.ā VâzŠtā} vxì C /~VñŠÆWŠp KÔ ÐVâ0+{Xűgz»±VâzŠÔy0+{ ÃÑkgzVƒázä ì Ã]c* zgã0+{ Šúñ[] nætvƒáz ä g7 Kä\W]uÂgzñWx? z>}m äf, g7 6,]uÂygz XOghzЊÑz Vâ0+{yázä wje$ Vƒáz {ÒWgzX,ŠÆ V*!* ŒÛ {Åe$ ä XÇg~gYV)t\ vì~vy sg» Vâ0+{ VâzŠ gz œ»{gãè [:c* âû ä\ v{h+gâg ˆÆäz XVƒ@* y»bï4 $ B ÆpÖPy Æ Ûägâ g ˆÆ bïy Ðäz ŠQgzc* z wjz[xyxgš XñâÛ ',!* gtðpòcù\ vx:c* âû XB Š À ¾ 3 i[²ôr: gâg ~âkx}7, ^Y}gðO Æyg E z XICƒa]Ý ãqzgð 7, N ŠÅ c* ƒgæˆæ³ \ vð ñc* ƒgš¼ˆæ³»y #Öè /gz xš mg zgœ bíä gzçô{ z~ =gfæv1p=xc* ŠâÛ yâ J-ÌÐ~yXˆ~Š ųÌÅVÇ ÆVÇ ²ìà ³ÂäÇgz/ { z XVƒÍ ŠnÆ~ pk~{g!* îª3ò7] ā Š~c* ƒgq-ˆæ³ Hy ä m, +{Ò\ v{h+ éó G ìgâû A ]!* Ðë~y!* izšg6,y gzì Åy gzñyƒ~g7 Ìéptāl» X Åä ]!* gz] 5Ðgâg S!* ño ā Ð É X}ê Š XñYƒ ]ŠX Då ßñ oî^ee /////// å?kìàzäwàāì@* âû t \ v gz6,]š á gyæ\ v / :XÅgà næµñæbïäåzmv -]ÀW!p ºgå ÂOgÃ6,y V]c* Wt XVƒázgì gz gåð ā} v:c* âûä\ v {h+gâg ÃæÃVÂ!* ƒ ytì;gƒì gt`w ;gƒì gtxƒñz½?ò¾xƒñzpg»r# { á Ynx( z²tz {m, ³tì { ágy Ëe] m»y0+{kxì y0+{ks ~uzšgzììb Ær# ]óðyā!* gfw igšgz }(,ìð ð q-æyô~ššå`xñwyc* Š Æ tð gz{ zåyôr# { ávš Ëe ~VÍßyt~ gzñwæ ]óvß ÅÅzmv -]ÀWäV DƒgÑ Â x»šúñ[?#āc* âûg7ãg$uk VÍßyX* WÂ}7,* WÆ^?V Ås',{p ~içj.n4ó I G Ô H6,Vzß¼ÔHwa^¼ Ìä ~3gÆyÌDø XñWñƒ Dg /Ð Ì, µñ ñƒ Dg /ÐV;z gz7, vpxìø{»ï0+ i[å4# āñw ÐVeäVrÂå* àyc* Š Ãyä\ Å~geÑÔ~ª qå~gf^ì(, t»v ãyc* Š ÐaÆvgz 3g~gY~ª q îª3ò7] ÆVV;zgz ÆÅvègã{ G xs»åzmv -]ÀWäVr~:âi y0+{{zy0+{»~ššå`ðpòkxc* à ÏXÅwJe$ }Šã!* ŒÛ ~(,ävì Ær# { ágy ] ŠŠÆy b {z y0+{»r# { ágy gz Ðâ ~{g!* ÆâÅyÔ~{g!* Æyā >}m ìy0+{ Šúñ[] ~{g!* ÆV Æygz Æ`kQXìØ tā åc* âû äx?z #Öi5~z*ŠÅygz D x»cù!* ŠŠ ñwæ z hgãk {z #Öi5hgz ÃzLäVrÐÃz~(, ÔÐã!* ŒÛ ~(, gz Ìb T~k å ƒñ{g /Ìgz c* S \ vxå Ï0+ ið ) gz~b ~(,ƒ ÐWÃV ÆyÐpÒkgz c* âû aìä ah+' ÐpÒCÙ6,y\ vxc* âû«¼¹»eyq-[ð~±åyxñy`@* âû =ÂÅ W+9ÌÃk\ vxìw Ì XñâÛ«i%Ô y* i%xm, ³:c* âû ägâg îª3ò7 { G ] Ô dw Æ y% îª3ò7] gz, G D7 Æ\ v g ā e gšc* t7x ÐâÆ\ v ÝXì7ð(,ðÃ* ƒýðy0+{ë ðâû yòä\ v~* ywœû ì zð(, ì 6,ðCXƒg ì 6,V>XÅgt Ãò¾ā Xì@* Yﻼƒ ÂÅgxlÃ+ŠXƒg ÆŠÑzKäÅ\ vègšúñā] ázpgxl6,*šã+š{zā Å Š n g 3gì Ãe$ ~VzyLgz~Vâ0+{L XñâÛ«=ÂÅkÌÃVY{ÒW\ vxì yxgšæ Ûä gâg ˆÆk vxb Š[X:c* âû Qgzc* z wjz[x }WXñâÛ ',!* ºgt ÐpÒCÙ\ ðz Šägâg ˆÆy Æbï X~ŠŠ!* ugiñƒúgrsñã Û gz À ¾ m, +{Ò\ v{h+ Ý> ] ~ yßak $+iz',y 2011Þâ 28ä y%gzfëz¾xc* âûy» bïsf`gš \ v{h+ gâg ˆÆ]zˆ Å6WŒÛ]c* W :c* âû äm, +{Ò {m, ³ÇVz y» bïq- 4 Ü$ zk xm, ³ì»r# { á Ynx( z²tz Ær# y% i%x(0 y* i% Xìc* 0* ð6, $h&+ƒ0* gdùæ B µñ,~š áôbïx:c* âûägâg,šñzô Cƒah{ÒW~³ÆX nïx ¹hÅVâ0+{gz Cƒa Ðò¾å6, ñkā ìc* âû ä\ v gxågwì»v gæ}uzšq-xßx» }gvázäƒì 6tā@* Ågwì»VzgŠ ŠãCÅV gyå}uzšx gì åºg 6,}uzŠq- ÂσŠãC6,ðC / XÅg6,ðC ] yqâçƒì ŠO# gzçƒì ŠO 6,+ŠÌh5gzσa~4gzCgzp~ à zg\ gzàzgì 6,ðCÔàzgì tånāì@* âû\ vxïvƒàzä; vy WāÂeDbgŠc* ånk»'!* 6,*ŠksÜnkXì* ƒ7g Æ\ ňÆkXìÅw PÂ*ŠtXÅg:à \ v~tì Ï0+ iý{zì Ï0+ i~zy XìãƒwYb»Qgzì* ƒ qg Æ \ våv>ôåwq ñƒgæ*š k»b ¾ÐVßzä V ',gzìêšyb wq¾xì}y4\ v{zì* u H ^ÓÞ l^f_ì B Æ}uzŠq-äëā e* i W»V70+ i5b ÆÇkå mtäå±æ±~:wsü:gzx äsmb Æsgz~gŠÃzï» Xì gwìì»vzm, ³Ô»VzgŠ gô»+ zæ}uzšq-é {Ò\ v {h+ Ý> ] * yßakßiz',y 2011Þâ 19äm, + gzfëz¾xc* âûy»vjïzšsf `gš~ \ v{h+g âg ˆÆ]zˆÅ6WŒÛ ]c* Wy% X:c* âû äm, +{ Ò ªXÇVz y»vjïzš Üz k r# y{ zëex( z Yz{m, ³bï i%x(0i%cù Ëe xm, ³ì»Æ- 6,$h&+ƒ0* gdù{ggb Ær# [;ß [ x( #$Ý îg G 0 {m, ³bïu zšgz º y%xm, ³»Æ- ¼r# #$ zg-gdù ] B Ær# º ögšx(0 X Tg~*` ºy%tXìc* 0* ð6, $h q- ÅÙp~Š áôbïx:c* âû ägâg Ï ä\ vì6, ñkpìd$½ Åzmv-]ÀWs ÅTìc* Š»]!* [N»]c* WàzäYS7,~[Æbïä 7LÃ\ }.gzò¾gznāðñšzâæ i W»V70+ i5b ÆÇkåX eüè ï»b Æ}uzŠ q- äëā e* sü:gzx äsmb Æsgz ~gšãz q-é äsmtäå±æ±~:w Ì»Vzm, ³Ô»VzgŠ gô» + zæ}uzš ÔvÎűԻ±ÔdÎqty K /Xì gwì }(,Ð aæ\ vâvîy0+{æy Dƒ0* k, Šgz Dƒì ºgÐ gzg\ ah{zì{òwgzx Tgì ågz \ }.gz XVƒàzäƒì 6, V> Cƒ à zpgšc* Ã\ vxvƒàzpg sp» àzäw{òwht~gøā} vxvƒ ì Ã]xy äs gzçƒì ŠO6, }uzšq-âãc6, ðc /XÅg6, ðcšãcåv gyå Ìh5gzσa~4gzCgzp~] yqâçƒì ŠO# XÏVƒàzä;à zg\gzàzgì 6, ðcôàzgì 6, +Š {ŠñÛ Æ\ v{h+éó îª3ò7ý> G œ»ë~bï [!gzbï]* (yßö8íšxegkg%ÿ!%xy{ I:û%) ] XVƒàzpgì Ã]c* zgy Ôh+ ÅTX ]xåxsvƒàzpg >}mšúñ[] ~:âik {Š»T Xìc* âû äx?z VâzŠt:c* âûägâg ˆÆœ»y Æy# X y0+{ ~ ä6,y0+{ Ãz~(,äVr c* Wx» ))~Vâ0+{ gzh 6,kÆ wjô ÍÃxkB Æ Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (4)

5 y ßXb š K x F~ ó1392 B V15 äãûq äf_ì f»c* ƒg ÅyÐ!jÆ]c* zgå/ôæx?z>}m. ìy2013 ~ gzû B15 îª3ò7 gzäi%] Ý> * Qgñ{ŠñÛm, +{Ò\ v{h+éó G -[ (ì;g ù á 6, ~gš)fk {gšqt»-[) Šúñ[] Šúñāðr~XgzìmÐÅvègŠúñā] Ð S»X X ˆ~Š, Ð 0ÐÄÜÅ\Wgz ܜŠXñâÛ«=ÂŽ6, xšîæygzñ _gz»vî ŠÅyÌÃVYÅyågzñâÛ ]YgŠÆ/ôy\ v XñâÛ«=Âà Åä ì mo B Æt ÄÜgzñXÐgzÑ XT$ {i»iúgzí ÆnCÙÌÊÛxÓÆ )) f»xj%x]ãzå(yî0* )ßsWr# :z½ gšux( \4 $ ā åhgœût ÄgB;6,B;ÆŠñ ú] ä Âðƒ1Å{ÑâÃ\ c* eäãã²r#ñ [ [»ÂXc* 7~ āc* âû ä\ =ÂXVƒxݪ» Xóìó Š ÑÊúäëāìŠHc* etæxagzc* ƒg=g&+ãyā ( r#ñ ³ ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ) x* Ær# y{ ÔtzgÅyÌ~VìzgëXr#ñ y{ ] ~e$zgwq¾âxåy{ x*»yā =äm, ³ËÆyXVƒ;gk7,Ð ÐkQì@* f»âq-æy~vìzgð pì y{ ~qzñâäáz ëx ų~Y 1903äVrwq¾Xì y{»yx* Ýā ì4ø ~ (,~(, ¼B ÆT Š #gš»kuq-g0+æ[pä 4 Ã$ Y1913ÞâB 23ā îš7ð Ìiz ÃËā å;g7,gøgškð?ø 99ÅT gvv È x+ßz] 6,kXIQV ðƒ ÎxÓ{zÐTð ',lg!* ä\ va$x }i[xšhƒš!* ', ÔŠHa Qy»y-ā(c* âû ~[päšúñā] ª)c* âû ä s ÅVæÈy äm¾ 6,kXÐ'}ñgz ǃa gz ÇÐQ{!Ð äx+ßz] ~[Æk?ì¹VYy»y-Ãy ä\ ā ¹Æ {g á»y-ìäx?z>}mšúñ[] 7Ô¹7y»y-ä 7ā c* âû ìg f»[pt)b Æiz ~(,Ãr# / œä 4 ˆ$ ÆkXì¹ y ÃXgz _ƒ~g7ā ŠD ÃVÍßV rår# ] ( ~[pô VßŠÆ ÐGgÆXX ìg 7Æ?Šg~ ÜœÅðrÅ{Ò g7éƒ ÜzÆ6U*GL ï Üg½[pt!v:Î ëxå;gƒagzugz E ïg G E 34»]q-~ ))Ôå3g 0* ', gøsüæäüävôæynglìr# ~ßñgzƒ =gfæ6u*gl ï Üe$ ˆÆå3ÆXX E òìðyc* Š É ƒµð Xóˆó ~Ý L ë EY & Šge ( r#ñ y{ ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) ] gågz $+Y 1912~ gzû B24 ā DâÛ yò r#ñ y{ ] îª3ò7] =g0+æ[p >}m Šúñ[] tāc* âû äå\ vègwzñ G [påï0+ iåwíñ] tô ìg f»[ptt)x ðâûðräx?z feòªåq`gyâëš% \Š% Ðòªgz ŠúVx{Šñ Š% ÐkXÇñYHdªÂÇñ ŠúñugI#ā(ì ЊúñugIāìƒx [p y Kã c* ˆFi Š', iðã~*šâ ÜzÆÄÜÅ\ ā ƒwìqxìäüå Ð fæäüår# {Šñ XÇñYƒg7Ìy K āðƒƒa$x e* ƒcùª äüööç» ö ø æø åü ö f»âø ] Û$ vø Úö á$ ]* ö ãø» ]*æø äüöø Ôø m ôø Ÿø åü ø u» æø äö #Ö] Ÿ$]ô äøöfāô Ÿ$ á» ]* ö ãø» ]* Üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö] äô #Ö] Üô Š» eô IÜô n»qô $Ö] àô _6 n»$ Ö] àø Úô äô #Ö^eô ƒöç» Âö ªøÊø ö û eø ^Ú$ ]*! àö n»ãôjøš» Þø Õø ^m$]ô æø ö föã» Þø Õø ^m$]ô àô m» ôù Ö] Ýôç» mø Ôô ôúf!üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö ]ø!àø n»ûô Öø^ÃøÖ»] hôù ø äô #Öô ö Û» vø Ö» ]ø! àø n»öôù«$ Ö]Ÿøæø Ü» ãô n» øâø hô ç» ö Ç» Ûø Ö»] ôn»æø Ü» ãô n» øâø kø Û» ÃøÞ»]ø àø m» ô Ö$] ½ø ] ø ô!üø n»ïôjøš» Ûö Ö»] ½ø ] ø ôù Ö] ^øþ ô â» ]ô ÔìƒHqzÑŸ»]c* zggz]uzæx?z>}m Šúñ[] /ô Xǃ[~y»Ÿk[» ` XìgDƒyÒÔ ñ yää 4 Æ$ kq ÜzËQÂNƒˆ{g]c* zg¼ /XB sb{g!* zšgāì¹ãvíß ä 4,$ z XÏNYƒyÒ ìgƒ»6,]c* zgxgz ìgƒ»~ Æ~gzÛ ]htāìt èel j t 8N yò~[ /ä ]c* zgzšq-xìðå\ vègšúñā] m»yq ÐÅ\ vègšúñā] Ô c* ƒgc* ]c* zg{z ~g ã½` gz ~Š Xì@* Yc* o~ ))Ã~gzÛ B20XÇñYc* oìšúñāä-ˆæyšõ0* X 0 x?z>}m Šúñ[] Ã~gzÛ B20ānkÉ öaåšúñāā7nk t Åx?z>}m Šúñ[] ÜœgzìyŠ»kQtÔ ðâûðråšúñāä X 7Å~gzÛ B20ÂöaÅÅ\ vègšúñā] Xì?Š t }g!* ÆÄÜÅŠñ úñā] ~yvƒîä yò ]c* zgtwq¾ \ vqåyq ñƒï á~ E 4 $ J I) vßxnßšv ä\ vãvíß~ :âic# äå\ vègšúñā] X ~³{g!* zš{zgzðâûðégä ~kôvq ÜzÆÄ܃N~qzÑXågzš» ã.6,gzvg~(,{zâìg / )){z ÌRŒÛ }(, Æx?z>}mŠúñ[] Ô DBYf}(,}(, Xìg0QÌ ãzûgzãzg0+~v!zqgz Æá: Ô ƒ{eð gz:š%(,»ñcùgz CÙx+ßzt X gwqÿl $ á Æ\ ŠæÅ\ v6, µñcùp Å\ }.B ÆT gc ¹F, )) zy Xc* âû aä\ vwq¾x;g@* Xì g ¹F, b ¾{zā ìgnšë` gzx hzb ÆÄÜgz G@* XVƒ@* yò4 [$ Ô ]c* zgå` ëx ų~Y 1894 ävrx DâÛ r#ñ ³ ] ÄÜÅŠú] å Š~Ï0+ iåå\ vègwíñ] ~c* ƒgä ā ypì~gft)xðƒ1å{ñâã\ gzð^aã wñíñ] # Xå0Æ ëwq¾(ìcƒ!y ÌÅùgzìCYƒ{)zXÎÐzzË~Ÿc* ~ƒ!* ŠÆ (5) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

6 ³Å\ä~gz òðwš]2zu xóâðƒð ÜzTgzƒz¹ Xó ó fdv:(x u ¼~wŠÆy )Xà ( r#ñ + 3g] ]c* zgi34 6,)X/ô c* zggifpâ ) ] ÄÜiIVâŠX ëxìe$zg År#ñ y{ ] Q îª3ò7ý> ÃVâ g0+æ[pä yqô áp=ãeã{ G ~xc* :g» Òge]gßðÃ#(ìƒ=Í ÃVâ ägñª)x Šñƒ}yB;Ægñ DäTc* ÑB Ãt «~ Ðy {zgzhqs Åy q-ð~ëâ g ~^ÆeÆ\~ ',!* ïgl!}.åx+ßz] [ptä 4$ ç OXc* Š Ãgñ gzxƒ=gf»w Æ[ŒÛ ÆkQgzŸgÅ }.^t»g ā Hn²gz Hk, ~Üæl Æt «~ gzxƒe çl E «^»\Š% Ðk ŠDY6,y ÃËä ~[p X} Š1* z Ãg é ±\ }.=gfæxƒwz4, E O»V Û =gfævƒ ŠÅ\ Ðwz4, Ì f»âk} ñƒdâû k, ½~gâK6,3zÐeäg āìwì ço ( r#ñ y{ ] ]c* zgi141 6,)X/ô c* zggifpâ ) Xóóåc* âû Y( úä 4Ã$ Y1913~ g B20 ā DâÛ r#ñ y{ ] Q všgzx?z>}mšúñ[] gzåzmv-* ÁÎg=Â!v} ā Å Š~ ¹~yyq-ā Vƒ8ŠH ŠHÎ # XâÛ g0+æ[p]gc* iåvíg), îª3ò7] ~X w'~ Šƒ ƃ gz +ŠÈÇg),Ð Ìã{ G îª3ò7] X ìgáòpëåx wyæ G ö Ð54) EG 9F E E ã{ G Ð } gzæ\ Âepg6,AÃÐu* gfé e* Î7Ðu* Üz ÎÃVßYāc* âû =ä Xóñó ( r#ñ y{ ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) Ð ÎÒpÅVßYā ~ [pä ]g ÅY 1913 cš ā ë r# y{ ] "{zgzìc* ßg«nÆX Š{g»Vzy,{_Æx+ßzr# Vx] Xóóðƒ~g7ÐÄÜ ïæäü è E L # G G ÅXX Vd$ŒÛ Æ n~ ~ ( r#ñ y{ ] ]c* zgi149 6,)X/ô c* zggifpâ ) 4$ ā Š~[pä~Ã]gãxgŠÅY 1930~ gzû 14Ô13 ā ëq ä #X g m Ì/ Ýñ> ÅQ] ú} gzvƒ;g m 6,Üiq- <Í Â Šs ÅÝñ>Å] ª)XŠH<Í Æ[ŠÆ\ z1  Šs Åg QXƒ a}gøì?x#özgeā c* âû.ógiä/ Ýñ>Å] 1(X ŠH»x?z>}m Šúñ[] Ìyk{zgzŠH`g0+Æykgzq- ƒðüiq- ìq#öi5=~x?z>}m Šúñ[] y0+{v;zāvƒ8šhxìyk q-= æf % X1 wjˆæ{gtä 4&$ ìá¹ð{9å~5ƒ ~ {91 āðšb } ä V#ā¹ä 4X$ ~Šhgn¾#Öi5«ä ā? ìø7 y } ā ¹ä?ñ VYÐk, Š ā? ìø7= zc* gzq-qxh ä/ Ýñ>x] 6,TXˆƒk, ŠÐzzÅ~gŠgÅyQ gf{z ñƒñ òš PāVƒ8Š H 4$ˆÆkQXì C c* Y ƒk, ŠÐzzÅ~gŠgā c* âû îª3ò7] gœ~b;} X Te* lgø{zgz ñ ß~ykÆã{ G g0+ngœq q-ā ŠÂc* g0+:z # QXc* Š à ÐgŒä Xì òš Pgz~ãXŠHƒ b {zgz ~Š^»gŒÅkQÐgŒK ä Xìc* ß îª3ò7] X ìgyn~}=íããu* ä =äã{ G X~Šiz Ñ] s ~ {z1;e* OÐgŒÐQÔåãIã!*»āà gzq-gzhxìãxwk ä 4$ ā J-VŒŠHk(,s ÅkQ ÄgÐ ÐQÌ 4g$ zšh Cs ÅúÆ ì îª3ò7] gz/ ã{ G Ý>ÅQ] Âc* :zg0+ # Qgzc* Š O =ÍÃkQ ŠzŠH¹ä?ƒÃWVY ŠzŠ ā? Îì NŠÃW ŠzŠ= q-xc* ö ŠzŠ=ä îª3ò7] â=g&+[ptä G 4g$ zˆáç ~ QXìY¹ÂÁC ŠzŠXì', = gfær# ~R, óf$ç6, à 05/03/30äg XHw g~ ',!* #Ö}.Åã{ ˆÆkXÇáá#Ö}.ÅŸðÃÐ\ \ vxìh[pā c* âû k, [ XÝð0. Å ] oâz* gïā âq-~#ö}.åg ä 4Q$ ÃY 30Bs6,  4$ ā å;gègzå;gƒlpì 4g$ zå;gƒltk{n»å\ vègwíñ] Ï0+ i~ Ì Üzlptāì]» }.på&~äâiægz Ëg¼»ŠúñugI VxÔ r# ~ßñ] ÂÑā ƒa wìg0+æ[pqxƒ = ~ Æ}.èY7* ƒñh1¹âäwíñāðƒƒa$x ƒñb ¾r# ( r#ñ y{ ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) Xóóí7Ã/wig}g\ \ v=gfæ[pì~äâikqãy  ïšvqwúñvß Xc* ŠCä Šä 4$ i Šq- ā DâÛ ÔìÅY 1906 ³ÅXr#ñ +Ší] îª3ò7] ā ì:eq-x )Xì ŠHƒx {gšhb;xš»\ v {h+ ã{ G ÅJ ªX»Åõ0* ñh Ôì@* YHwEnÆöeÅVi~VÂŒŠ ÏXÇn 7 ðã»tìðâû«ü à )Ãyä}.āìc* C~k(ŠHƒ gz izûþzg6,g-šïkgq-gzìs Å[fugI{n»\ā Š~ª q Wzkc* âû ä\? VYDzg\ g āhn²ä 4X$ ~gy²ðv\ XóBó ( r#ñ +Ší] ]c* zgi161 7,)X/ô c* zggifpâ ) :Šq=vßāVƒ@* zg āì Š[pq- ñƒyš¼ ā D e$zg r#ñ +Ší] îª3ò7] X ÅVñŠ yqvi{zx ìg}šviãvíß\ v{h+ã{ G Ìè G4 $ ā Hwìä 4X$ ïš Ãq-CÙ._ÆzgŠÆyX ~y x Æ }!g ā Y7ä 4$ ç OXìx ðã~y n} c*ā VƒØ7Ðg VÂ!* ƒ yxì(~y VúÃÅ] ðeo 3 E" Ìn}gvV;ā c* âû ä\?ìx 6,y Ìn 4Ð$ ⼃ tôì;g Ãc* ì[ ÃÃg {¼āìŒ ä ( r#ñ +Ší] ]c* zgi161 7,)X/ô c* zggifpâ ) āì³åyåy 1891 cšx DâÛ V 1r#ñ + gâñ] ä 4$ X D g\¹v߃ ÐTŠHc* 3Š^q-~ª qb~y 1931 = Åw :3/Åkā îª3ò7 Šú+ a X G Xóìó Ð ëvß1ì^ N* g{zp /XHg\gz1VQ~ŠÍÐQÌ i%] {zìšhc* 3Š^~Ùkā ƒyø=xì ðråx?z>}mšúñ[] tgzx Åw :3/Å\ ~Y1931 ¾ ì gc [8 u yš ā q- ~Š ǃ C āì`gš~gã ]gtk Š Æóq-ó Q [óèyìs ÅY 1931{g á Ì~óq-ó  ~k gz W 31 [ˆÆQ{z Š ÆkQìq-XuÔ~Ô³ ªX Ð 31 XŠHc* 3Š» 43^~Ùknkì@* ƒqzñˆæw :eìw¾»¹f, ãqzg ( V 1r# +ñ gâñ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) āìåy 1902 ³ÅyÔ DâÛ r# +Šw) zr#ñ +Š3g] Vxgz Æ6,Ï } *r# ~ßñā Šc* ƒgä ï Ü E ÜzÆ6U* G L Ÿgz {n»r# ~ßñيي} A$X }9k0* ãu* Ñ] r# _(,Ÿ»r# Vx] gzì@* ƒÿ»^ ŠHƒN* gç!* gzƒqzñ* ƒn* g A$XŠHƒÑzw z )g}(, gz(šhƒ{)zš{šc* iìðšæ\ª)¹_(, THOPSON & CO SOLICITORS New Office in orden Consult us for your legal requirements such as Immigration & Nationality, Conveyancing, Personal Injury, Family & Ancillary Proceedings,Wills & Probate, Criminal Litigation. Contact: Anas A.Khan, John Thompson, Naeem Khan, David Brocklesby (ember of Family Law Panal) & David Wilson. Head Office: 1st floor 48 Tooting High Street London SW17 0RG Tel: Branch Office :14-16 itcham Road, SW17 9NA Tel: orden Branch:164 Kenley Road - orden SW19 3DL Tel: obile: hrs Crime Line: Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (6)

7 H~8- x ā? ¹=iŠq-är# ÒçO( D mš Ôì]Š ª)X * ƒôvó ƒ@* YGgìL wì )XVƒ@* Y ŠkgŠ»ˆÈ ŒÛ ā¹ä?ƒdyä iúvâšyqxgnæggˆè ŒÛ ÌB }gø` ƒdyv;z:izgñì ( e xý* Ññ] å@* ƒ zìkgšgz C ƒ6,ykæxj%r# +ñ rl Vx kgš»qãg Æóó Ùö ç» ³Ïö³nø ø { g0* ŠH iš«# X D c* Š ñgr# wîg ÅˆÈŒÛ 6,gîÜægzLB Æãzgq-r# ñg* Ññ(X»}g0* }uzš)xå ä # Ã^År# ~ßñ ÜzkQX :L Ðkä 4 $ ìg Å ãª~ 1?ìbŠkgŠHäkXì@* ƒx ^Yðàtā åwì  Š 4 ç$ OXìVzgc* gš»sgçz]ïðr# ~ßñā Šä # g:uðã }gvā ¹äVr6,kXÅp År# ~ßñÌk0* Ær# Ýñ [8Òä å~ª qå[&+e+ ¼~VâŠyQXìHÝqD»y ŒÛ ÐyÌär# ~ßñ ~ ƒgq- ä4 $ ā ä4 $ NŠOŠOŠX³7, iúæ çz áð}ã0* āì;gwì=ñƒæ nk(xì7ã0* ~Kkā eîtñƒæ~k)xì7v;zã0* āhwì ìkå8- x{zā 6ìKq-ā ì@* ƒ(x ŠH~lˆÅ ã0*.þw!*g è4$ āì@* ƒx (ÂVƒmÅânÆä çz6, V;z4 X$ ðƒðvôå ã0* ~T gzø~!ºãtôì ÄÑÏÅé~Tã0* Ñ ˆÖ1ìc* ã0* s ŠH 7,6,Vð;} gzì(ð~ã0* {zô ëð» )Ô ë algae~~m, ô s ÅKÏQä 4 ˆ$ ÆkXŠHƒÌ»{zgzìã0* ~(,ÂtHwìä 4 Ð$ T 4 6,$ kìcƒx œzā g-š{zgzh{šg»3z(åƒ V Ô K«ª) VYVŒ ā? ìàñ8-n* Ðú} är# { á@ ËeÂVƒ;g m ā( ìg çzì~t ìg f»kïq{g!* zšt )X* :VŒQ? ñ ˆÆkXì7]gz Åä =āvƒh X* :VŒQ? ñ VYVŒ? ÆV ª)Xìnjq-» ã0* ö {! D e$.6, V;zÂVƒŠH:zs ÅKÏ # ö {! E Š ñgr# wîgxý~ßñ] gz(c* Ãnjq-» ã0*  :zv;zô ñƒ ö -Ÿ 9 yrì6,vìqækqgzìðƒ F 6,½»ð ìg}škgš»[âåg$uq- TíX;g ÑÈ 4 g$ zìb Æ]Òã0* ÂVŒāVƒ@* wìt 4$ XìƒÖ 96, u} ágœ@»±»r# ñ.ñ ~šâvƒ@* VBQ ;Æ çz Ü z o4 $ ā ì t0} Ðs Å ãu* Ñ] ÃkāVƒ@* wì4$ gzì næoãðñq- ā? Š & s ä 4 X$ ñyc* Š O=gzVƒ ì@* ƒx (gzšhw$+{gâˆækq?vƒðñ 4 $ ā 7x»XƒDVQgŒ êvc* ŠgzÅ8-gCgz cuæ±lglggz VƒñƒngŒ~B; 4 ā$ y ágœ X Dƒx yšæxøgz ƒx (ˆÆkQX v Ʊ{zçOXƒ Y VƒHgzVƒ@* Ys Y# næäƒ4š~}#kq 4$ gzìyk»y{g- Ʊ} āì %gœk0* } āvƒ@* wì 4g$ z DnÆheÙˆ 3Æ:7ÂVƒ ÐiÛ ÂgŒtāVƒ@* wì~wš 4 1$ X ñnæùˆåkôìáñ HyÒÌk0* ÆV2zŠq-Ph+ áä 4 Ã$ c* ƒgkxˆáç ~ ˆÆkXVƒc* Ñ ā@* ƒy¹âdyš O~[pāl»ā ¹är# ñ.ñ ~š=h+ ágz Æk ët( Å7³äVr ̈ÆÚŠÐ)XCY$Ö Ç!* ko zmüðÿðaæ\ }. 4 Q$ gz à ³Å ãñu* Ñ] ä 4 Q$ ˆ Earlsfield Properties We will manage your property at 0% commission Guaranteed rate schemes for 3 & 5 years Free management Service Guaranteed vacant possession 175 erton Road London SW18 5EF Tel: or Fax: (ā?kqì Ät)Xix? {Šé<-# X E x mvk, i {ŠŠhgx Xš CÙ hðxì;gyð1 wš Íðzgg»^,Y* Å:7gz~0 ÅV-š ÆgŒ=g&+ä 4$ & Š Š / Æg {z /q-»vzk, Ñ~[pä ƒā² gäg 6,TXåHk, ~#Ö}.Åg ä [ptxhoãêuæygzhx e$.næ5šå#ö}.k 4 Î$ XóóÇáá+Š ïgl!}.ðãð?\ }. ā åc* âû gzræšå) G-d Å}.gz ŠñÎXσŠb ¾tā}Y7 4 p$ Vƒ{', 0Ð!@* " g / gšðv-gz$~ }.āñyðâû Šn} āìiðg X@* 0* 7=gfðà x?zx} «µñi»w Æ+Š ïgl!}. =gzñâû wjãvƒ Š~ â Û t ~ ˆÆw ] āv:v:ā ëxoßyiô]gwk5ƒ Ôy { c* Š±Ð#Öi56,YÆfdq-ä 4 ~$ Y1924ªðƒ~g7sdsw[ p Ì 4ā$ å¹=6,y Å];z äkqèy ðƒ"$u* ŠāðŠ ÅkQ~ˆ wkgz~hg7#öi5j-[špäkāq ÎØpXzŠhgÌ?ÔVƒ;ghg#Öi5 6`Vƒ;gá9zg 20sÜ~yc* Š [gz Q{9gƒâ9z g90=~]g îª3ò7] m{ìåh+].l G ëg& É 7ųÌ#Öi5gz `åšhc* e~[pā 6, yg!* zg»ā{z1j-y 1936y ƒs ', Ð#Öi5Ð Y1934gzìq- Åã{ gb êuã!* r# + õgzð0* =ÂÅVƒ Šgz ŠŠpê L FI + E à Æ`gp VŒ[gz;g gb X ŠŠpêL FI + Ì z»oæ E ]Š% ƒ ~ ä ð G $ N X «]â ƒ ÔŠ }¾ Ð x ( r#ñ y{ ] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) îª3ò7] ā Åã{ G DâÛ ÔìÅY 1901³ÅXr#ñ «œ āñäâû gzñ 6,yk} gƒñð{g@ ár# +Š œˆ{âq- Ƴ ~KV;zXŠHƒB ÆyQÌ Xìã W¼6,]tXÐr# ` g J-4ä{gGðÃX~Š qzñwär# ~ßñgzr# +Š œ6, gî:*zš ƒ ë~ˆ ëx 7ā Ñx?m Šúñ[] ā6,]!* ƒx s¼{zìhyòä ~ßñ!Þā Å Šä 4Ã$ ]gx yll ð G $ÃwŠ} (c* N Šweµ¼~}g!* Æ]tÅx?z>}mŠúñ[] ª)Xì ñƒñ<í Ð~!x?z>}mŠúñ[] ā ŠÃ]gä Xwe Šp E s ÅF, ½kQƒ½Ð î~ e$.i!* O F, ½q-ā Šä4$ XdŠ{zā c* âû gz ñ c* âû äx?z>}m Šúñ[] QXì Y6,~pÅi!* F, ½}uzŠāì;gNŠ LÌ?nkX ÙŠÐ]g e$.ôæy6,~på}uzšāãi!* F, ½!dŠā gzˆá ~ QXÇVƒ Y7L!] āhn²ä 4$ Xz c* Y:~8- x ( r#ñ «œ] ]c* zgi179 7,)X/ô c* zggifpâ ) XóóHŠ t g / :âi ā DâÛ Å³~Y1907äVuñš/r# D Ë e ]»aæv Ñ] ÜzkQäV- xóæ!z.xˆƒ]ãzåå\ vègwzñ ] gz gzxìgxzøxj%r# + gz 4 1$ à ³Å ãu* ð±xåšhƒµð#öi5 Â5µñ»äYy*zy=ViˆXÅ:³äë ~R, g 8Š~gƒÑÒ»pz=~y*zy zqgz;g~y*zy 4 g$ zˆƒqzñ ]ÑìgzyDg»Ëgzå@* c* Y¹8- x VâŠyQXˆï#Öi5Åk 6,b) %»»zgz zìkgšgz@* J7,iúV;zX B Æx ÿl 3 X išq- ä Ðxj%r# á[ i%ëe[»xålg@* ƒì]ñì!šn ā ¹äxj%r# Ëe~[ÆkXì+$OhyÃ~s%kā HÄc* gš (X B }gøâ{z gf}(,}(,æ)x B }gøƒ Âvßgf r#ñ Ý [8ÒV;zXå@* c* YÌ6,y»zŠÅr#ñ.ñ Yq VâŠ4Q C ƒwx /â / 6,b) %gzå@* 5ÌÐyQ >6, z6,æ¾gz ] g D ò Jr# Òāå& 4 1$ D HwEÌpÖJ¼r# ÒX (7) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

8 ¹»gw ÜzT(~)Y 1938 #ā DâÛ r#ñ y{îvx] ägw)xc* Š qzñ 7,Ð]ÒpÑŠzgŠgzÅqzÑã Šä ÜzkQÔågzi gzi¹»ôšôog]³åc}! gc* ā( ðvqlgø{šc* i¹süæ )).$z&āvƒ8šhxðƒ]gc* i~[pååzmv-½ ]Ñ» zuãíâxì }uzš!ôgzx 6, zækqì 1gzÅzmv-vwÎg ] 6,.$zq-X ƒy?ƒ?!v{îāc* âû ä[»ååzmv-* ÁÎgX ñƒæ6, VŠz Â`xŠkŠ# X`Ð Ð xý»g X}zYƒ )g6, ÔŠā@*» xšgz Ð ƒ{š\ F, QÐ.$z]Ñ» zuxì@* gøvƒ 0* gvôƒ Yƒú?!V{Îāƒ gz F, QÐVŠz!ôƒ Âãk0* (ÆugIKÅyc* Š )ÆugIK# Xѽ hg~ugikãvçôƒ X Ì~ugIKÅzmv- vwîg ] g / ÐV;zÔìðƒÐÅ9ÅugIKQ( ~ugikô B Ì!ô) X(ìCƒ»[pÅyVŒ)X VyÆãU* Ñ ( r#ñ y{îvx] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) 4 ā $ è G ìh.þ» ā Šä4 $ i Šq- ā»v-št)h0* ', q-äv-š# XVƒ;g ā Šä ÜzkQ x Æy āq ìx zú»y āq D yòr#ñ +Ší] Ì\ úxìc* ŠŸ Cä Â(åc* îgø(,ävrôåãzg0+q-~yc* Š V;ztÔå Ct~kc* ÍX ìg\6,y ãu* Ñ] }.BÎgzi eavßæ*šāƒx ÌtXìwõc* ÍÔì e$.)j- g txì6,~ ¹ugIÄŠ»yQèYXÐà 7yvðûyÐaÆ ógó ÕHÐ~iÃVßzgÆV ( r#ñ +Ší] ]c* zgi160 7,)X/ô c* zggifpâ ) C āìâæäkæx?m Vƒ@* yòãu* Ñ Üœ [ ā DâÛ r# y{îvx] 4 X$ ðîo¹6,g ÌäV-šgzågzi¹»gw ÜzTXðƒCÙª6,} gzå Š¹XìgC»[} Â{zXÄg]³Åc}!v}ā ~Š qzñã Šä Å kqxc* k0* } q-~šáêl [px;g@* ŠgzJ7,pÑ:gzpÑŠzgŠ¹ äëãv- ā ë{zx ñƒñ ~ßñ~Vƒ Ç J%+s Åtæā HyÒä ìgz~ ', Ô~ā ë(r# y{îvxtª){ègzxìbš;íða #X ñƒñ ~ßñV Xƒ:zgs ÅyQ ~[p áb LÃ~ ãj7,iúãv- zšcù 0xâä XŠHƒ Üz»)iú ÜzkQÔãŠ~gŠHäñ{z X Šs Åy ä4 X$ Ì:Õä ºŸ F ( ~ _ xýgzy{šæ E : L ~ãx~š qzñ gâ"{zôìƒîb ÆkQ^,% u zšxì zg¹0+eq-x 0+ezŠ6,y 0+e}uzŠ0+e{z]¾XˆƒqzÑãƒÝzg~kيي} Xì7ÝzgXì ªāð iz= ÜzkQX ƒ zgænq-vâzštôå Šä4 X$ ŠHƒ zg', ', Æ ãu* Ñ Šú+ avxtìƒ zg[0+eu zštgz Šúñ[r# i%0+e ( r#ñ y{îvx] ]c* zgi ,)X/ô c* zggifpâ ) X XóóŠH@* ¹F, ~ ( uñš/r# D Ëe] ]c* zgi227@*221 12,)X/ô c* zggifpâ) ] ā Šäg {»»gw# ā DâÛ r#ñ +Ší] kâxìƒ 8 èæg s ~uzšgzìƒ 8 ò* Š-s q-æý> 1X ìgv NŠÃ¹F, Åg vß 1ìŠ-t~µzāc* CtäÞƒ»~ [ptc* ÍXÐà 7¼ázWnkì Ü ð}.à )èyb Æk å /~ ì Xì._ÆÄkÆx?z>}m Šúñ[] {e us ƒ ` Í Â Š- œ Å T áï Ð {e t ( r#ñ +Ší] ]c* zgi160 7,)X/ô c* zggifpâ ) # ā ì³åyåy1896 X D yòr#ñ y{úëe] ~VâŠyQgz ~#Ö}.ÅÝ> ] ⻳ä Üz»6U*GL ï Ü E Âc* tª)xc* Wâ»yāì@* 7,Šc* =Xå6,yL~{õ» IyzŠ* c* g6,ágh+ á ai%{šñ ] txc* â»yā ìg B ÆVñÉ Å7³~qzÑ ävrp OÆr# ] XzŠ āåƒ t0æä ³~kQgzc* â=»yq ë(x Œ:ÃÆnkå;gā²¹ÐyQm èaxzš {zì³å ãu* Ñ B ÆVñªB ÆyQgzŠHƒy Xc* ŠÉ~*Ä0Ƴä 4 g$ z ìg]ñì z} 0Æ]tÈ0+{āìyˆ»\ vtpxšhƒ~ îª3ò7] ŠÑzÅŠúñ[] ª)X :pöæ!š"ðílgz ã{ G V5zŠq-ÆyX gj-]æª q ( 7pÖÆ!Š"ðÃ0ÆyÔ{)z VrÂÔV* ìh 4 $ t)xƒï áì~ Q ƒï á~ E 4 $ J Igz à ³QäVr~Y 1940p Å7³ ä Ðkc* Y1930 Xƒï áì~v5 4 $ ā ëtwq¾(x ìg yc* Š,ØÅ ã0* gzì6,}g)æg«~j~(,q-ā Š~[pä ]gq-ô H ~ßñÐg0+Æ~jkQXì@* ƒgø¹gz C B ÆkÐgØgzi «Åyā ƒwì~wš} ÖXå{(ÛgzCzÛ»}nÆyāQ ƒ{(åˆækqgz håäâiæx?z>}m Vƒ8Š Šúñ[] ª q«ªï0+ i a,ì[òækqâì@* Ñs Åe$@Ã}ÈL\ v# ˆÆkQXˆ :{ ÿl X 3 } Xå6,yL~Y 1932 X DYƒ# ñ»e$@åkìê Š ¹\ ā àâô gš g} Ô»Vßz%r# Š- Ëeā ~JŠÍu ~yc* Š )Xì)fÆ\*»ykgzì* Y%ä 4$ è YX,zY yc* Š ykgzšhyc* Š ~Y 1932s6, 4 6,$ k ë(, \ ãôåkqôå* yk 5gzy *Xð ê РŠ VŒX VŒÌ:{ ÿl 3 X } Xc* g» äkôú7»vzk, ½gzú7»]hÆr# ] Ô* ƒï á~vziúxðä Ã*Š yzš* Ðyc* Š 4 Ð$ t XÑäƒgzŠ {z Š%èāÑeW, ( ½xgû³\ ā Ñì=WñzX ñƒñ V;zWzÆV/ 'ŠH ÆaLä\ 0+ z}.gziƒgzš'gz ƒ ÅwŠgzc* Š½xgû³ä 4 X$,Š ö~ª få]éj-ì } :gzœï0+ i{g!* zšãà ígz1á~ñ ÆhÆyQ]gâ CÙU ªpÅt~(,äëāì@* kcðg0+»yqâwšx ñƒ ìle»yqâwšx R}7, ÜzCÙ{z~Tì3»yQ gzìúâ~ä wj ä\ vâ6,wq} X}Še$@\ 0+ z}.xìsp»éæu* pbyâā ~ q-ðy āvƒ8š~[p]gq-ā ƒā²»w zš ãœû XHam{ `@* q-~ãxšhi xåðvƒzi!* VâzŠLÃkQÆ iz6,ä ƒgø(gzóóìåxs ā Xóìó ~ƒ gzf, zggzgö ¹ñƒ tz1 4 $ ā å Le* I6,tz1{zgzF, ~ ~Šð izy!* iq-ðvzg)æ*šxóā åoå»kx1»6 ', ` ā@*åšhñet~wš} ÜzÏQgzXˆÁç ~ ā ( r#ñ y{úëe] ]c* zgi 6@*4 4,)X/ô c* zggifpâ ) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (8)

9 7m{ðý~z*ŠÅ\X;gì J-y åtø(, Ð/KgÃy» Vgz Å îª3ò7] 6,gîm{ÃÅY#gzÅx?m G Šúñ[] p ~Î6,sÜÔ ä\ ÐpÒÆùSÅVÍß~wjâCŒŠÆßXå _ (,»ÃÅ ã{ EY 6, VßzGg»X D 7~y!* i~ ð½5ÿ E 9 ò Çg g»bñšæe$ ïgl G œ Xå@* Yc* {nævzøo6, V»ÌÐs Åß ))Ã\ Xå@* ƒw, ¹ 5šÌyxgŠÆV7ŠgzÅ7{z6,LÅ(gzVÍßā g&+ gšk~ÿæv iz ƒè45b EGE E + v.þ åo$iš FX D gö»ðcåe$ X D c* Y yxµ7uzg~5gæh ÖgzVÅyQÌL]!* tpd we»vzn ä n 6,e$ ÃËL~ÏŠñÅyX zvßòæº Ð]Š Å téd :gïlâ@* Yc* š ÜzÌË(ÌËnÆV7X Cƒ7]P` Å +~yc r# :z½ dwq-æyxdyvv;z hg]5z^ƒ xógz áb L=û%q-ā {zx dwd³ q-æygz Ÿ kqxìgdœbñšæe$ ïgl G œåƒc* ßVâŠyà zšq- L]g wje$»ƒc]!* ðãgzëðkqqgzïš[ð e$.»vßîxóæ X`J-ðŸtXïŠ[ á»»ucùæwîækqqgzƒçzgðä kˆæäy:zâ :z~º L zš{z# X;gb k]g~g āåk, ~kqxc* 3Š=äVßzyÆyQ âq-ylgzà ³ä zš ä ]gq-pxå@*ã{~vwñ=yšxó 5Ð CŒŠq- 4$ ÃÅx?m gz dw q-æyā Šúñ[] 7Dƒ tgxc* Ãc* gšq-»d=â['!* ÅkQ ¹ä4 $ ā *V;zßÔX ìg x» ~yc 6XåƒÝqÐ _g!* g!* gzð _Æ X Ÿ+dWD³Xìeq- \!* LÔn7YtÌÐzzÅV-g6gz ÌÐzzÅsz^ÅkQgz å;gƒì ā7ìj-y7»äyðzzkðíävrégznƒ7ï á~}i»æ ä ŸïGL!}._ß"Ãy._ÆépÅ zæy\ vx ]5z^Å* _gz»vƒ ŠÅ zlãï0+ iýl G zkgzñâû«,jgzñ gzñâû«=âå ßÆygz ñâû ]YgŠÔñâÛ u»]nb Æxj%\ vxñ {z ÌŠpB B Æk X,ŠÆ yò»õ Æ ä Åzmv -g8w, wq ( 6,x y gzxsã5#æ ŠYā: ñ3š X,Šµñ»ä ƒ t `g ~z ~g@ašúcù xh ö6,q-gö»]ñìyä6ý )) XH~ л ( g ög Ð58 Î) WANANCHI)* izg Å:Ñ *~ ) áåy 2012 B m27 Kä :Åù á B Æqu sfzgqñƒïš óñó ƒd; gzðy ~ +i Ð gdù&æ6ýt )) ñƒ D ì wvå gz ð y ~ t ]!* tóxó Ð, Ñ~:Ñ * Àär# ~g@ašúcù Æ6Ý )) X½~ лö6, q- ]x(æ*kāì ŠÐ\ v *Šgzäàx»e$ xsðgzñâû«}wx}š =gf»xªæð~ À ¾ XñâÛ«Õñà 12 i6ý:ñ *: ~ лö6,ÏXH{Ç WÃVAôÐœ gz 6,-$;ÅÅzmv-g8WäVAôй pgšå+y Šg»t ))6, ½àz W Æ W}g\ä6Ýr# xh6,kxå ~ ÝzgÅY 2012 m21 {ŠñÛyÒ- [ gz œgkxh7 gz Šg»t )) L Lgz;u u"ä] ƒ à XHù á gzí }ŠógÃg7½~}gŠ ógã~c* z.$6, ög Ð58 Î}(,&Æ6ÝÐaÆ\ v ~wananchi gzuhuruônipash g Vzg zš2x g Cƒ ù á, IÐ* ~ (,ˆÆ*~ wananch z g ajira 0Æ ]âogz ðzgg»å*ð, ÅmB 27 Kä UHURU XIÅù á, g ög Ð58 Î : ñƒïš ~ ) á Æ5#{zāceÃVâ xóæ*š ¾ÜÆÅzmv -g8w[»]ÿ 6,ãñU* Ñ] ~TÔåVQ(,~yc* Š Ì»V-š¹ä 4 ā$ êš f¼ î G SvÜ»kXåHì Ì)lgz ñîävíßy Ì]â² }(, ègãu* îª3ò7] Xì Å\ v àz"7,,tâ,zxçƒø7h+ áãò ÔVƒ ā GgHòŠ ä c* Íā ŠHHsÜ} VâŠÔ)lq- ā 6 DâÛ tðs Å4Qgz npgmðy»zšåv égo &Îá vß{ztxvzšz%ãvíß y DâÛ ÐQXóñó 6, zlävr1xå7ì Š$+LnÆyQä Yà-$J~ næ{ò ā åt)lu zšgzåšhh)l Xì]!* ~(,Â* z OÃVÍß ~yq( àì];z+ )I~{6,gîàìÐ{z VâŠÔXHkª îª3ò7] b TāƒawìtÃyQ)Xì gyåòãsüæyāq ƒawìt Ì~g Ð];z+ ävíßy( ìg ÒÃðÃsÜÆyQãñ{ G DY / ~tüvß ā DâÛ ÐQXóXó ã '!* +ävrðzzkx DYƒ9gŠÆhe6, gî¹ü) p ñî]â²}n}n}(, gzxó ó ]»w^,y* ÅnFÔ ˆ~Š yò ú š$ E NE!$+» E L{z BbgmÐ]âägz]â²XqzÑ āvƒ@* yòî G SvÜÌ»kQXìƒ ~e$ õg@* Xc* Š7[ðûkQä\ îª3ò7] gz NŠq=ðƒf(,~ôCÙÅ ãñ{ G Vçx»Åt )) qzñ # Š', iå\ Ô CY7@Š]àÅ\ gzñåÿðxävíß g»! Ô D`y»zŠÅV égo &Îá~š Æyc* Š næn¾kçox~š ò* óóîï3i g X q- {z Æä )l»oäš6,ãu* Ñ] äv ñ gz~i xùškgzgçuoñ6,kl]få\ Æ ~gyôå@* ƒ~gyðyc* Š»li ~ q-ýgštxc* Š 9~ $+yãîq-süæ ))Ð~0w9 ä x* $+ÃV- ävgz ìg x»üá³#æe$ Ÿ úætå³ e$ È=ŠV äkxgwegïizæncùðòã~g7næ_é îª3ò7] V;zÔ~Š [Õ"Ç!*»y á;-åã{ G f{šgp gz ~nå ç.3å E ] ªî0 gz gz{»oāc* 3Š:%G * (q-» gzñ ä\ gzƒgö ävzg FgzHgÖî»~gÜgz]ÐsÜÆVßz%YQnäVrgzŠH7, ~ ({1g, 627 xgx e$ õg@* ) XÌ Ã]!* kq D {g ás Åk~k, ½K~Y 1927 îª3ò7] :Ñ *ã{ G ÐyX SgÐâÆ<L Å\ }.B ÆVÎÞ'!* +ā \ }.qx7x»gø <Í* ÐVÂgÑ {ÈËt Ÿ DâÛ ñƒ ÅV7ŠXì* x»nûgøx e7 <Í* /Xì@* «\ ÅVzqK\ vxç} «Šp{zÐQƒÅ zgzì;g@* «ÅkQ zìÿ» }.txåy^v¹ ÚÂ@* ƒÿ» :âi» ¹F, gz]šxôäsz Øāìc* e=ä\ }.(XvY K)XÇ} {Ò Ì4 1$ XìC ¹F, ))b ¾ÇVdŠÔì¹äázìXìÑzä d$k XóÅó ({1g, 629@*627 xgx e$ õg@* ) kqc* ìcƒ~g7]!* Å}.} āçvdš {zô ìg ŠæÌ}0+ g»äó ÃTvß{zāƒ»b ÐÌ{zçO gzšh%\tgz ðƒ~g7]!* Å }.ā 1NŠä*Šq-gz ŠHw$+ süæ#öó Ô CYð ±ÔìCYÅ planning süæ ))ÌLÔÌ[ X% b ~', ¹ äë Ô DYƒ süæváó{zâ, Šæ ÓÃyQ /Ô DYñ "µ XñY`@* 3Š]ªF, gzçgpôðvkæncùã ))\ vwq¾xì Š Ì»Vƒ ŠÅyÌÃVYÅyågz ñâû ]YgŠÆyìƒ f»x»/ôy GI Æ $ E gzñ ÆnCÙÌÊÛxÓÆ ))XñâÛ«=ÂŽ6, xšøl yqgzñ _gz XñâÛ«=Âà Åä ì mo B Æt ïgl ÜgzñXÐ E»ßr# :z½ gšux(çvƒ J7,T$ {i» úˆæ-iúì` Æ yxáø ç» Ãöqô ] ø äôn»öø]ô^³þ$]ôæø äô³ #³Öô ^³Þ$ ]ô Xðƒ]Ãz~/Åw 73ÃY 2013~ gzû B7ÅXì ègãu* Ñ] X ázgæô»}è :z½qx r# :z½y{ z w kšãœû /ÅyQ ÜzkQX ųäVr~ð;ŠÅk~äâiÆÅ\ v (9) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

10 ë ÂX ñƒê^ã»8-g! sügz»ā ðwizw Â?ƒb ¾tā ¹ä4 ā$ Ã^!à ÔdŠÃ^Ã!ÔdŠÃ^Ã!Â;gW7 # yšæ-x~š ð iš&=izwtxdš yæ zš~ q-næ5šå- ú 4$ ~# X ìgnš}k*v߃ V;zŠH ~c* WÃ{g¼ z=â Šs Å~zKä 7~ 4 $ ā ëxå Š~[pä NŠtX ]2zu ~}g!* Æe$ Åe$ gz ƒgzš]2zu xó} Ôå XŠHƒ 6, Üœ [pcìä{ zåyâïæ Û g Šiú~[p 4 $ ā c* CäVrXHyÒ gzì9 g!* q-ðw} ā ŠÂVƒ q- Xì»Iw bôõ0* [ptxh7¼{z ~*` :Ñ *B ÆdWL ~Iw Åx?mŠúñ[] ä~v;zxðƒï á vg),{z X yãtā å7d=x@šk, =X Š~[pIw bôõ0* ä~ãx V\W~ 6,kSX x?mšúñ[tā ŠHc* C dwlä~âašx / z6, ÆHX W²W~ XYuzg7ðÃÐäƒ~ =[ā ¹Ð ā D yò ))gœq-æ*` wšì y Šæ q-âc* N Îœ q-ävr p=v;zb Æ V@&gz ~çð` K ]!* Ðk, Åx?mŠúñ[] gzxññ * wîg] āá1ð [pgzxðƒq Ñz 4{gGã½XìYWyÈÆÅzmv- y»yqäv~r, ó}gøˆæcå c* š6,ä37 yš ŒXØŠ^{zgz1á ~Š ÁÂ7 XðƒÜ Å]&gz ŠH ä\wáâā c* Wy»yQˆyŠzŠQXI ìšhc* C=èY ~Š ä~{z ~Š= XLe g 7 g~gz ì ^у tā [Â4zŠ ~gøā ¹äVr# ~R, ó}gø pn W: "`W\WnkX$Ë^I7 Xìã ]!* ~gz Ð\WNÑp=Ã]Ô `ƒwš$+ã0æ )){zygzškâ V- {zèyñw Äg{izgpÂñW{zā c wq¾x Te7ÌÁC* 3yÆ g6y WÃyQXŠHƒ Üz»~gā ˆƒ D# ā¹ãyqäv~r, óqx7,* gā{izgæƒ \ }.gzs q-]!* Å~ßñā, { zq- izg:eā, ( \WXs q- } zæ Åx?mu0* [g Æ\ }. ƒwš u0* Ëgz, ŠÐ wš gš~}g!* ÆðC ā ëxh{ zävrx,š:(ム6,(Åx»L{zgzc* WyÜ»yQyŠ}Š ävr?ìi ðã»ñ{šñk0* }gvā ;gw hgx» Ì āc* Š[Xìā¹ izw: =ā ¹ Âh7zzäV~R, óxvƒ `3Š»ëÂ]oXƒ_âH]oāì ðw ~TˆðÑŠŠc* [p{zãyq B gz X ä» ƒ XŠHc* ŒÃyQ g7ô ŠÛ êt~ïšñåƒ yqçox ƒ5~ Xì;gƒa ÐzzÅ].)ySèYā ƒ yâ ÆkQgzñYc* Š /ÃVzKVâzŠnkS XσKt ñyåyk5q-ð=gfæ Kt ~º [R / Ã].)VâzŠySçO Æe$ ~º ks b ks Xì_ƒy XŠHƒ»å»w F tðì ÑaVƒÇā +q- Ð y*zy ³ÆTc* àx»e$ w / ~ðñ K]gú{çq- àzpgmð<øèzy~ ål E &çyšq- yæys Xˆƒ ~ ÉÄ ))ãc* Š ävíß?ā ¹gzc* WÌce$ ~ Ðzy)XìHg(&» ƒ4š~ ÐQ(ìHg( ā ìgèãkqxìðƒ äkq ÈtXǃ:Y:gzz wjxs hg kqgzyâ{~ âkqx,šv1çjã )) pöæks1xc* ŠwïÐyÃçFLG.* ksäv Æ H[äY:āñƒakz z~wšæyð zywq¾x zyðá²eq-èyxçƒ Æe$ ÌQX Dƒ{Šc* i¹ 6,ë p gwï ¼~yÐzzÅä wj ÂÎzā ë ÂX ìg^ìðîzb òðvƒçr# ctpxðƒì gzšhƒa» y DY 6, main road# Æ ÅyQāå.$ u+p ÚgzŠHƒ.$ ]gú{zðzz ks X CY 7ãTlÑ Xˆƒ ÐaÆv~yL è G 45š3" G E w ksðaæv Ì~p ~ àg-qxì ~VzgDÙ Š X ðƒ X ðƒè G 45š3 G E" ~ Ôû71Ôkz&+ÔÌ Š ÿ N ÅV~w ksðaæv (2,93,881) ÏHÎJWgDÙ}âF, ÄÑzŠ{zì (270), ÎzŠÐ (102) zšîq-gzx ì X ðƒ4š~e$ ~ e$ wj=gfæ Š ñc* ƒg =gfæ Š ñc* ƒgkb ¾\ v =ÂÅä wje$ gzì@* 3ŠhÃVÍßÐ Æ], 4ā r# Ð Û XìQ wje$ Bauhas Chebab zš q- D yòñƒd f»[pkiðä ;gh~ƒ~ā HkCä ~[pā vßð¹(ëā ŠnÐ~ XVƒ gïcgz {(k]ãî0* ävr X ~}#=QX ðƒãv\ib»gz1 yxgšæyqgz Šñvßt V ŠHc* Yá!gz k]»8-gätxå g!* q- B; næ Šäƒ Xåƒz^û8-g āhwîä X ìgzggz ñƒñv ]ÃzÅg ā5[=? ìgzgvyƒ t kāq ðwizwq-6,ksx ìgzgðzzå Ñ,v0* txì~yxgšdšs Å Æ ŠB;ÆyQQgzX[æ ~ E 4h4 I G z E& &+ VäXÐLG, g Æ}.bzgCÙÂñƒ n äƒ izwå}wô}wyxgšæv}gz ògw# X1 egkgä 4$ E 4] L t ëxð HqzÑŸ»[zwÎäVr ÂñWr e$ NCq+ðÃ=āÑì=Qgz ÆVâ ëgzƒ~šã\w6,gîæiqðòço ä Vƒ@* C{zÃ\Wè G4 ì$ ǹä ÂXƒ:k0* äwæ\ āw 4 ā$ ìk, ¼ð}.tXVƒ@* 3ŠÃ\ ÉW ëxå;gwx / z6, ] ŠWÐ tävrâc* 3ŠÃyQåHegkgx / z6,{zä ' êæfn E WE 4] L» Š# X Š g iqðò ço gøìtā N ¹ÐyQä XIƒ ',ÅÄÜgz=gfÆx?m ~uxâ Æ}.~Ùpgz ak~wqcùëāì 5Ð ågzfe7~b;ãyâ ë Lgz gšãz ~gšîâû Ô ) X ºâÆ ))Ä gzx TgÈg»å6,Vßß~ Æã!* ŒÛ gz X7e%ñÈÐðŠÆÄÜ'!* t ',ÅÄÜgz ~ux⃠t / ¹äVr ³Ug gzxvz½~ðš L:VY~Âì ƒï á ~ ))Æ signgzhôxgã tzgã +q- Ð Burkina Faso  v:x Æc* gã ))q-åyg~gzeā r# Ðs ÅyQX và Š ð q- LäVrgz gfjā c* WòŠWq-yŠq- Xì xi5~ kƒ; u~gzeìc* šã B ÆynÆä ]ŠÈÌ+}gø µœæ Lävg),kQÂãV;zX ]gā¹ UN@* ÐQgzc* Š qzñ* zgg zgi t ))sü`wāšhc* C~[p= ð>~6b ÆÏS gzì ))Eq- ~g nkä~ā ¹äVrXìígzì»~ X7z½ðû Ï0+ i~ āìc* š ÌLgz * ÃzåÐ ))ksāìã X* hâ7mcðks aævw ksìv;zxìyc Q -ÔÐ /w ksx ðƒ è G 45š3" G E hð {zx ñwvœ Ìr# gœæoæyq "7,-p ñƒñw6,}gzš~g»ul ]â½~g»uì# V;zXñW~K~gø gzìcy~š]úš6,gîm{ã )) Cƒ XìW, YÐaÆv» ))~Vò~g»u zš~º q-ā +q-æv;z ãzg0+ Ð w kš ā²~ :WÆ V Û ð Šz!* gz ˆð ].)zšx ]Ã% Dƒ7»]Ã%ÆV ÛVâzŠÆÒà ŠÛ {Š uævƒ Çä~ā ë +tâx ~³ÆkQXÅ VÅe$ gzå A ]!* Ð ks gz D wje$ ëā HêäŠÛ Ï} êìt ïgl )~ŸÆ} }(,ÆyQˆÆ A ]!* ÂXǃwJ7{z iškx ç G.@Î OX ( bgdù{gšhsüš tw / ] â 651gzXì1jump»kHkŠäVr ƒjwôr.$ƒ âczšxìƒfó»e$ 6, ys gzx ñƒ4š~e$ xâ:àgz {Ç*~* w ksxìmðvñ» J Îge næø 4»58 GH E 6,¹!* gznæ? (Highway) }zð;xìˆ~h+y }i \ vâì B ã½æàq-gz µñ!* ~(, yð\ vgzxì;gâû«ì iåv ixót W 2 igâg [æ: W\ vy Kā Xì$ËYÅ X àzäw~l WÅe$ yß:ñ *Š*q-ÆV- ) ~* Lƒ ƒq ÂñW:z# Xñƒq-Ñ~ yßā Y7ä q-æyqā ër# q-tā c* Š[äVr? ññjhð Å Xå+ŠêL q-x XXxm Ö] Ùç³Ï³Ö]ì[  ÂÐ[ÂāÑì 7, gzà[âävr * ƒï á~ ks gzìee$ āìà_³ ï á "ā ¹är# xâ6, ksxì~gz Ýq½dgzà wje$ ä kqxƒ Yƒ *?µñæex [²~Š:nÆä r# t X [²~Š:Ì~ ¼Æ Y7 Ã[x~ yq{zxaðv- Â? ~ \WHā Y7ÐyQäVrX (,ÐkQäVr ñƒ Ð* ~ ~ ëā `Øb ¾Ã\Wā Y7 ƒyª ÐVziúK ~ āñì zš {zâx ì iqð ÒçO»~ N t:x DYäT X e* ƒ ÜzCÙgz( X ðƒ 45š3" G E ~VzgDÙÌ~ Benin rdæ èe 45 G " ā E ër# Æ CÙ Benin =X VæGL % ið{â¼ /:7~TsW ~ ŠÌŠpÔ;gqnÆ ŠÌÃ\W 4 ā$ ÅäW~ kƒ; uãðñ 9ÃyQX;g sz^ }K*gzå;g ~g» næyqx~š]úš ðãā å;g Š t Xå;g^._Æ zg ÆyB»yQ\ vāñyƒa µñ( *ā Šä 7-eā ëx}šwån Æ ))g ~g»u~kzu E 4h4 I G z E& &+6,}K ìg^»ð V-gWgz ìg h3eg1ñzý gzscene» z gzl»x}.ˆækqx š s KÃyQ~izWœz»gh+Çq-Q O T CLASS IV: 48 CLASS VII: 56 Servicing, Tyres & Exhausts. echanical Repairs All akes & odels Rutlish Auto Care Centre Rutlish Road Wimbledon - London Tel: Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (10)

11 ā¹ävr?ìðwðv¹ gx 7, ˆÆäÑŠzÂÆ\WgzˆÆGg[' # zû~hçk ä4 g$ zšh7;gð} Xì~Š Š~}P g~g Å~g Æ ã7~oā ëð* vr# Lƒ PñΈÆTXˆÅÂ\ gzå[~ Xc* Š qzñ* Š{PCäV2zŠÒÆq- ŠHY7ÐkQXå q-~vßz Š:{P ÎìX ìg}š¹!* ²êŠ7VY{P{zā `ÐzzÅäƒ:lg!* ²VzŠù{P~ā ƒ ¹!* z Š{P?ā ŠH¹ÐQ6,kQXðƒ7 ksxøš Š ~eîzšug äkqxzšhg6,v gzñwwš!* } 6,yWs ˆÆ]zŠÆ lg!* +tgz X g Cƒ lg!* ]g ~g k0* Æ ksð X ƹnÆVâ kqgzxn yò æc {zðx 7pÖ 7c* L{ÒWāð3nä ì HˆÆ yš{z :ā DâÛ x?m Šúñ[] XÇìg B ÆVâ K zgl\ }.ā DYDW zšq- (\ }.Xì@* Y@* V}Š6,xÓ Š',vßJ-V¹QÂÇ}Š3ŠB; Š', i ì~ïshāç}7,'âãyqy WXÐà D ð±b }gø³#}gøx ëë \ }.É D 7ð±B }gøýgš Æ\ }.ì yãgzx D ð±b Æ 215 Q ]ª )Xóƒó [x»~ð±b ({1g,Y 2003ci+ Ð ]z ÅyQāOgŠc* vßt :c* âû Šp b ÅVzQXYV7g ̼Ãxs XÇ} ¹F,y$+yŠgâ»xs 1XÐNY% ;~*Š gâ» xsāì ;eä\ }.,-ÅV-ßñÎQyS[Q',ÅxsX}Š Æ #=ä\ }.X 7ugÐ,- gzçvzš ]³N~ìc* âû~ V/s J-VŒÇVzŠÄg ',~gu* W}¾gzÇVƒ J(, [Xг&+ ðe ',ÐVzÀ}¾{ á Š!* ā }.Âì Ü /!ßz uåk}!-ßñ} d$û Ænq-CÙXƒ3Š wn* ÃVÇrySÅ\ }.y āw dšqxåg:vd$ûðãgzƒñ~x» óxó gvc* ìlg B;»\ (92 xzš ª gv ) Štìwì»kQåc* W ášñ 4 $ hð¼ð~kqìtgzxìc* CÃ\Wìz vxìšhµ Ú ÜzÌQåŠHH select }gâxãæ]g@* gz]¾å\ gzìcƒ]ªāì;g 3ŠÃ ))\ v ygz 6,VÂ!* ysåx?m Šúñ[] XÇñYk(,yt\ vy Kgzì k(,gzr Å 6,ê Ô N *Šÿ# N ÿ 6, 7gz yš{z\ vy Kgz X\ vy KXǃ»e$ gzxs X»', zvîg *g 9 zix? À ¾ ä3, gíæàx Û» ~ gz âñã Æg$uz ywœûäg { Âc* šãvhûvâzš GE -8 XÅ]!* 6, ܜŠ))gz]t êl Ðáj ¹ä3, gí ÂXå:[ ðãk0* Æ~ßñÆyQ ksxog~gyx» C\WX 6,hvß\ āw ÐaÆv gz ~7,ø[Š ï G ÅfÃ~ßñb O ŠHƒegÆwj!²g6,gîäÓgæ) XÑäW~wjt agz xuú»víß ā p +r# ]gtk N* gq-6,aãæ a³kã½ð Eldoret V - )V;zXì (atonda) &+ âyƒn* ~KKnÆWÅ VÃ-y}gøä ÃykSÂn}Š:?Š ðã~ )# Xc* kxc* ŠwïÐK }ŠrŠgz c* Š qzñ* gâ gzñ gzähg6,vnçcãr# y6, z b kk, ¼ÅvˆVâŠPXˆÅSÅ Š Ð~yQ õ E/ u~vßzägâāðƒcùª :ØðûVŒ gzxšhƒo~dîã]gq- gzä 6,x* ÆŠ ÃYCbß{Š u»t q-ā ¹gzåêu»VgÑ zšgz` XŠHƒÈ~ãÐzzÅä± ër# ÐS ÉCgÑ (,åg"y x* tgzì7mðãð}.»v- āå@* ~ÃÅ\ v»ksƒëkvß?ãt]gq»pg{gegz^8-ñsütxì7x ðã Ö4Š', iä kq W~Kgz Xìg:q- ÐQäVÍßÆ ))Xc* Š qzñ ÁCf$r ¹gzãâ7]!* ðãäkqp»zgðä ( q- Í]!* ÅkQXìÒÅ}.6,Kt ā tāì tðqā¹ðqä zš ~ ƒf$r~y Wgvtì\~Kä?f$r ëçoxçn87ìcù!* Lf$rt[RXÇ ì»kqâƒgëð {z# ðyš Œ ñƒ äš6,ìgzåšgšh+ gzåƒyî ƒ¹õ0* Ã]!* k ā ëxå[y gz QX;gƒ7 / g» ` ðãc1kqgz Å1ð gz XIµ ÌVc* gfgzãkq Xìƒ y K»] gzìƒ7, ~ª q ã!* ŒÛ àâå ))K X ¹Â]uzÆk Ð aæ\ v Ì~ VE!* ŒÛàâ gzxì g ¹F, Ôì g (, ¹Ð )) \ vðzzåksìƒqzñxâ» zt \ vxì7,tû ¹~P)ÐaÆ {z ÆkSgzì;gâÛ«=ÂÅ ã!* ŒÛ à )) X ÌV*!* ŒÛ ~uzš ~}g!* Æ zšq-æ % VzPä # Xåc*»+iÐ{âb»y āq zâãyqâc* Š[~ŸÆògØgz~}g!* Æ r# á{p{zyšq-ā ëxðƒa Â]Ñq}gv¹ä r# X Wk0* Æ gz7,* Yã=Ðzz Åf:7 7egz x*»e$ ÌðÃVŒ[ā HòúŠ ävr ƒ;gÐãˆyŠ{Ša~ ëxçá7 q-æ'āðƒcùª~8-gkk, ¼Å\ v {zåf:7gzxšhƒuhegí ~PŠq ]Øg6,f :7{z ÆkgzƒÂih+ Ì Xˆƒ{Åw geðgzxƒ"$u* Ìx²»he 7x* ðã»e$ VŒ[ā å¹ävðys È) JWw kv;zðaæ\ vxç á Ί7»e$ g!* «6,]â {gggz ðƒì X ðƒè G 45š3" G E (1665) 8Î!ÎgzX ì r# ŠÃ ~gvð Burkina Faso ā²» ~çåe$ ýl Å#!;zq-ā ºC3¼X Çg7{)zV 8X gfð yæyqnæï6, gfåkqyšq-xcyw tāì ù~go k [Ä~g ā ŠÂ gzìâ¹è»ksxìy ÅyŠPsÜ X DĹÐV- {z r# ~ßñ =yšq- ëxdyw$+3gùš# ~XzŠ hgãyq? Û» ~ āñì uzg XìgF¹~çÅ\Wā ¹Ãr# ~ßñä H X `ƒk-âðï0+ iåkqƒ \W {z /ì* âä~ãxx?m~uxâāvƒ q- k0* } āvƒhð  F {zāç e7`gîxzšã~çkðzštìðzš ðzštx ðzš+šq-txïñy0* ËvY K Æ ~hð~hðãkqgzšhyækq á Ðz}hð}hðā ¹ÐQgzXÅqzÑ* " ÃkQ~8-g:7ä\ vā ëxƒg e ÆÏ0+ i~kqˆgðzš{zvvgz ~ŠË t vxˆƒ[é G54D Ç!* gz DƒVc* úgu* W Äg`ÑÅx* Æx?m Šúñ[] ä\ #ä~ßñgz~š "$U* 6,kQ ÜœÅÙP W Xå~ßñpÑX~Šhg ā ', v và Šq-Ð* c* {næv~º Æ} ðlò&~agâ G N lg!* X gyå~g»å»åxc* VâŠyXŠH X y.6,ðzz ks vßx X gƒ7 šãe4) Ð X, Š{zā ŠHc* g! zãyf ÐÇs Xƒ:W, ðã» ŠÅyQpX DƒÆyQ ê Ð! āå pgšärâãv;zë# ë B ÆVÍ߃ äš~gøxƒlg!* ā, Š :zgãw2 ÐV;zëˆÆkQXÅ Š ï äræ} ðlò&ˆæyšzšā ëx ƒ G N Í ŠÅ\Wävā c* {x=gfæòšwq- º }g Xˆ : Š ÅYf}uzŠ²ì à X ƒw py gzðƒlg!* ÐaÆv~ Kolangeba yr# }gzf, Ý»e$ =gfæðgæ~àäëā ägêy ~ßñq- ÆàÂc* z sg xâ(,»àgzìc* WÆ Ýq½Ð[²~Š: Šúñ[] gz ~Š qzñ #Åe$ ì òšwk~ ā Hgz@* 3ŠÃVÍßk, Åx?m Xå Š96, gîæq îª3ò G E 7 E g&+¾ãéó G X ~9t ` q-gz åt»gâ6, zæx DX ñ3š6,gîæ ))ÅV Û{zgz ÂãyÆV~R, ó{z4 wq¾xì[p ä 4$ āñì NŠk, ÆkQgzÅ Ñ~HÆyßäVrw Xà wje$ ˆ épävrqq-~³w Ô ā ép~ āè[ ävr~ˆ{zå āšhc* CÃyQgzXVz ³ ÄgB;6,B; 4$ N Wt 7Ø\WXìCƒ³Æx E 4 $ J Iâā ¹ä w /px7āð»4qð*` Ðt ÂX$ Wt {z Xˆƒ~g7épÅyQb kgzæ{zgzc* W X lp}(, h+' {z?kq q- X Ðtg,r# sñ ÃyQX ð X VæGL % ir# Olek z Š wje$ Ð=gfÆ[pä\ vì *` :Ñ *w /XðâÛ«=ÂÅä ~çyšq-xå:³p ñƒï á~ VrXVƒLe* ƒ~ 4 ā$ ÑìgzñW ={zā¹ ävr Â?ìzzHY7ä }?āì ¹ä Vrgz ñw~[p 6, kxvƒ@* YWk0* }gv ÂDW7 /k0* ~ )) 4 g$ z ðƒïqñ~(,=ā ë vx ] GXVƒŠHWnÆäƒï á XðâÛ«=Â7ä\ [pkì{zx ]gúð q-b Ï XNƒ~ Ð=gfÆ :ånq-~g7îšz IÆV /ß ā ëxìåvƒzyf, {Šc* i~š!* WÅV;zXì XHy»äƒy äi gš q-v;z W& ]gq-ā ð [pq-käkq } ā Š {gâðq- ä Xå Üz» } gzì0+es N!* `gîs NŠ }næx vg),ázshšcq-t ìg Ý~ ^Ågâ}g*Æ yw]{6, ãgâ{n» vg),yqðzz ÅVzg*yQ X ìgâû t"~ vg),{zxìêšð3š 760+Ì»äƒùŸÆã0* ½ðF Ò7}gvā O r# txì gšêgvxƒ <Í #Ö?Xì Ð} gz ñƒï á~y 2005 :Ñ * Ì]ŠXÅä ³izg~y WX ÅÌ] 5 ā zšázä yò zxˆïãyq ðƒð,k, ÅY#6,g-ŠÂñWY={z# gz ƒyªxš q- Æ {g á s Åk, Å ãñ{ {z NŠÃk, z yqx îª3ò7] G ñ3švg), ~[p=xìk, žtāY7 îª3ò7] ª vg), Xãñ { G {z Xì zd~(, ÂÅV1p»zŠq-X ]uzæ Š ïg G L3ÅJb Ï }zš gâyq- Ð\HXVƒêŠ f éh!@ôegí g7 q-ā ër# N (11) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

12 »àsè är# xhˆæk y xhxh7j»ã )gz HŠt] õ ) xhk, ½ XÅk, ½6,qçñÆóvó tî [] k, ½Å\WXÅär# Ò+ * z]ñqæï0+ i klå/ôæx?mšúñ xhk, ½~y WÅñk X Œ6,]uz t ÆVÂgú~xsLär# ówý ÆyŠÆ`W B ÆkXÅ6,qçñÆó XâÃx!Lðzgg»Åk i W»ñò!gz}uzŠ W&P ápúñ[] ˆÆkXƒÐu0* ÈWŒÛ ]zˆ H7 óvó Òi`g{Vz³[g]ì x xà» H7ÀF,»gÃy~ ög Ð58 ΈÆkgz ŠH T$* àsè Æk ò!kæ`wxšh ÃàSÈ är# xhx x?gš a Åä wì Ö Ñp=6,ngz ¹h+æWlp ygö»]ñìlä at$* xhx~š]úš Æ që~*kæ`w~ X H~pÖ VŒv߃ ëxvƒ;g kcùp¹ ÐVñ gzbdgz ñwðv Æ\WtGgz Nƒ p npgm göi» ó7ó ÐË]Ðaƃ Iâ t]6,~gzwp=åy är# xhxì r# xhˆækxh7j»ãgzhš V-gŠ)fÅyà )) Û~k, ½ò!K ä K~yy ÆV6,gîm{XðÑŠzÂs Å ä šf, (ÅVzŠÑzKgzä ŠVc* gš)f gzhšt ]»~gzwp=å[xxógzåså Xðz Š + ið 2500 w)ðaæ\ }. Õg6ÝāìgŠc* XÅ Ñ~HäyizŠ% V ÆgzŠgzŠ¹gzìo(,q-ÐpÒÆ ^gz d$¾f,{šc* ivßx ì È) ~ ÛāÐn¾k X {Šc* i¹]yy Æ LÆyÃnÐ]»',ÅH )) H g~v:g@* w g Ì~ V :Ñ *~m{â6,r±gz TgDƒÂ Æ ã!* ŒÛ vßð¹ìðigšgzšâì@* ƒâ XìCYƒÏÒúÅVo)gz íx?gš nåh~c* z.$6, gz7-¼ Ã6Ý:Ñ *Ð aæ \ v ~oxbógãg7½~c* z.$6,gz7-z¼ ]g ~m, ôgz ög Ð58 Î}(, }(, xóázàÿ ù á, ÅŠÆ*ˆgz IÐH~ wananchi, ~ ]g y XNƒ Uhuru, Nipashe, Habari Leo, EÎ547 G F ITV, ~ æ ~zkb ÏX ï á ajira, Star TV, Channel 10, BBC Swahili BBC X æ E Î547 G F -i+g gz ~ Service, TBC ä ï á Radio, RFA, Radio One Ìt:L (,q-» ógãg7½6,c* zxxí, yš&ðhä6ýt ))āå ŠÆHgzŠлö6,q-Ãm 25Qgñ NâÛ ±56,9 ¹!* ä6,x / z6,nšq-»k kæ`w * gö»]ñì L W6,n»V- 6gz Æ ))[xgz;g[x»e$.x / z6,txå X )!*»y c* Ši ypgxhôr# ÑD xhð~y kq-gz r# -é{xhôr# v ÐFð)~ wqyâùiâq-ˆæ XGyÒ]uzÆe$ wjäñƒ~ egzàsy Åk }uzškæ`w )gøv ìð Ïm»X à XìµzKitongax q h+æwlpãàsy är# xh nävrviˆxc* z sg» ))gz¹ ìùp= ā¹gz XHwì Ö Ñp=6, XHI aær, gãšlä\wā ä\wx ÐVÍß}uzŠ Gvß\W kā ìy=gzìhqzñwj~º k GÐV }uzšìaáz"7, ~}gš ÐzzÅ Å ã0* ~º kxðvƒ gzšð äšåv.vœ Æ\W ]) * ïf Ò&zeú k G»VÍß\W GX ˆƒ Xóìó %p.þ j»ã)ã ßñär# xh XHŠ t Æk Æðizg ]» ))äàsè gzh7 }ŠÆ:Ñ * q- \WX SIIYU Yg gàsy X ~Iq-ÆYgLaÆ)äÓ,û Yg Æ y Ð x?gš āìg Šc* ˆUg Æ)\Wpì+iÐ a³ 1500 i ðƒ=g&+ð V;zQgzãà{4, ñ ]gåßaæqë~*æt )) # 9Çà ðågâ `Wgz ñwx?gš r# xhx ŠñB }gø6,4 30»\=W Š ',!* z[x»e$.»:ñ *,z 43 Æ6Ýt ) )» z]pb!* Xk, g»k^6, ] çñmf, zdtºxqëåšû+iðgdù& Ô½Åt ))gzqë~*åygh+çäóz ] Yz Ï(ëXwjâãqzg XógÃg0+ á~c* z7-¼z.$6, Å*Xd`y 6, Vñ»Æã KŠ gz gfærñ;{ègz¹h+æwlpã\wä + q ä r# gxhxšhhwl Àā¹ä\WXc* âû[æ]gzpe$.ð Kg0* #zg~iq- ÆYgÆyQß iz', c* z ävrå[n»wvq-å CC åh{ z»që~*ävrèagz =g&+]gàgz ñƒ^xi ˆUg Æ[N X ŠñB }gø`wgzãx?gši ðƒ V- Ìæ~ Ï0+ ik= î ¹äVr VÍß}uzŠ7Gä~ì5µñ»YÐ ½±z8-g& š»víß\wxìc* 0* Ð.Þ * x»~yyæ+ K #Ö}.gz z Špgz ïš½ån\w "Xìp óxó ì]gz ¹Å\Wà ëx (Ì 6ÝŸ+Xy{ zû%:û%^g7g X )!*»y c* ŠiÆ ))ƒx z ú ))!* i W»V⊠VÐÆ* X;g@* ƒkgš»* ÈWŒÛˆÆò úgzxƒð i W{!*» ðzgg» Åk Æ* ä xš{q-ˆækxƒð* ÈWŒÛ zˆ r# xhviˆxs7,ä~bæågå 8W Ã*+ qxó~k, ½Kä\WXÅk, ½ä òiñ}p&~ ))ā c* Cgz¹h+æWlp :Ñ *{P~yX DƒgÑ~]Y{P XìCYƒãzÌÅ:Ñ *ÐkXìÌ yq:ñ *Ô _ƒo È)ÌV V ä\w6,y WXìz{!*»x / z6,:ñ Æ Xðz Šk xhk, ½«Å k ÆyŠ}uzŠ Æ6Ýt )) År# óiv * ÈWŒÛ yä»k, ½Å\WX V~R, ó ä\wxåóïó 0+ iåðñgz "»V ïgl. À 7 âz%zšñ~* ÈWŒÛ ~k, ½K Ýzg6,Ì~Ï0+ iåðñq- Å F6,Þ._ÆÞ Ä VŠH0+ ikã[xgzàe XÅSÅäg / är# #$Šú"WxHk, ½~uzŠ ìgñoîg 04&Š E ï G L!}.~ zgízgñygæ6ý óvó c* gš)få+ zgzšf, z½åv è G43 X Å* ÈWŒÛ~k, ½K ä\wxå6,yäæ ñ#gz ]Š á g ugiæ gå 8WÔ]x ÅV Ã+ zðájæ]šñû Æe$ x}.ˆæk XðÑŠzÂ0Ð šf, z½ xhk, ½~y WÅñk XH7:F, ät Ñ t ))Ðx zaæ\ 28 B Æ]c* zg) Ã6Ý û3cgâgzßôug îg œ. 9 Eiz',Y m30 m V 2012 Â~x?gŠÔó µz q ):Ñ * XB=ÂÅä / 6Ýt ))ÐaÆ\ }. Xì g x»6, ø 4»58 GH E z6,czeðw zš Ûö H -454$ G GE gzxª»wƒ;uôyå].)~y kx ~gy{)zbû Åã0* }x»všæ ÐaÆ}.ÌÐ!jÆ:Ñ *{z Æ y Xì;gƒx»»~ó µz q) yåw;,q-aæ*6, gîm{~vñ» aæáˆæ *ÈgzŠì~gYx»» q-ã ))w Ô~ŸkXÇnƒwE ÐaÆ}.w)X B=ÂÅä yn ²7ÆìßìŠH1 g»o(,q-~{ç* q-nækgzìšhc* ЊæÅ ø 45_ GH I y], Wgz 17 À6,kX h 7,iúŠÛ+iÐg DÙ Špä6Ýt ))c* Way ª2Ý ŠH ƒåx» 70ã½XìH Æ ã!* ŒÛ { Ç*:Š%B ÆTì¹!* x» 30gzì *w Œb ÏXÇñYƒyw;(, q-~ g»o(,» b ÏaÆvYâ îe0b Ä IÐ:Ñ ygz `µ{)z²7xìx / z6,»ä ÇñYƒåÌx»tIÐ*w Œāì ~Xx»vŠÆ~g»Å{Ç*{z Xv Y K ]âoæäîgzäå* 3Ôö;g ÅVâ qzñ ¹Ð*ÌVc* g»å ï á{)z ä:ñ *r# fxhx ˆ~Š x ñ#ä\wx ÅŸ+r# D ƒ oôbûåã0* XH qzñx» VÌ ð3½5_ ÆV- gz s Å ÔðÌÔKg G Ô~g»Å nô zäôugpôö;g Xc* âû gö»]ñìl6, øû 6, %CÙ2x / z6,æ{ç*ô F, ÅVñ* ]úš ˆÆzÆä3gz 5ŠÅ)z iú [x»*ã käy)g»xógzˆ~šzâàs óñõxh ~ñ}uzšæ izg}uzš gzš{šñ qçñ»k, ½Å\WXÅk, ½är# Kä\WXåóyó K» ìåxs]&ñùgfæ K*{Š «Ðs Å\ v6,gîm{~k, ½ Æxsä\ vb ¾ā H{ E+»ÚÅ} ~*ŠaÆäà~äÃäÃÆ*ŠÃx ìc* ŠÎ6, #Ö}.ÅxsÃ]ŠXh+ ].àzàzäƒ b zyì t ))sü~gzšæ`wgz Æ*Šx»e$ xsñƒdñg»ñz', à é) -8 FG Ã* Œ xhˆækxì gà~ XÅk, ½ä6Ýt ))~R, ów¾r# )) t w ÈgzŠ qçñ»k, ½Å\W Xåó]ó ªF, àzäƒýq 6Ã Ý Ôa~í»kXc* Š q- ]gyšaæä ÚX1zg7½äƒ vyâ îe0b Ä ÔyÔñh1 ÃV2gxÓázäYs Å{Ç*Æ z y Î s VâzŠgzŠHc* gûæ s ƒ 0+ KÅ3g ÐgzŠā@*ŠHH8-gC6, ] åàhš¹1{š N* gq-n¾xñy XŠHc* Š g»aævâ Æx?m r# ~g@ašúcù xh6ý )) Ãy)g»xÓgzH ç»{ç*gâiz', mb u0* [ 23ä Æ k, g»~x / z6,æ{ç*w k ~ ä6,~x Çgñ,ge{z 7,ЊæÅ ))C,gz E 4 $ J IâÔ[x wì Ö{zā ŠHc* Šµñà ã6,x Ë É gz;g[x»¹x / z6,tðaæ}.x, Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (12)

13 Y2012 îª3ò7] Ý> cš\g-ògzš»m, +{Ò\ v{h+éó G XHÝqsÑ»] 5 S!* Ðxâ}g\Lä ))ŠÛVz%X ' 5Äz~ŠÐ X}Wd$½XW6, gñæpšb!* gz] 5Ðgâg Å WeigelËeWz6, XŠ&Šzgz~yßgzāzgÐ^ Û (^g7g Å]5z^Åm, +{Ò\ v{h+gâg ~*` ) XNâÛ«<eÃV gz V Æ/Kg X;g~gYJ-W] ñh x / z6, t»vâ 5 }Wd$½ iúm, +{Ò\ v{h+gâg ˆÆk Æx / z6,xññp=c5šåy(z[f Â}Wd$½IÐ 5ŠÅVziú._ V 33äm, +{Ò\ v{h+gâg Xð ƒ d$½gz e$wq-q-å* ywœû ÐV gz Xðz Š6, y WÆ äv gzv lpsf `gš `W ;c* * ywœû à W}g\L xm, ³X 3ŸgÑ xm, ³ X2 s xm, ³ X1 Y çe? -4X y{ xm, ³ X5 y!* Nxm, ³ X4 Næg/ X8 #$ w*šxm, ³ X 7 yc* WIWxm, ³ X 6 xm, ³X y ázg xm, ³X9 xjxm, ³ véxm, ³X 12 ãñxm, ³ X11 y h+ zyy.fxm,³ X14 våg 5š!xm, ³ X13 IÎ ysgxm, ³X 16  * gxm, ³ X15 Y y {xm, ³X 18 Î y xm, ³ X X21 I 17 à {m, ³ X20 Ü* <5 {m, ³ X19 { m, ³X 23< g`z²c* â{m, ³ X22 *%{m, ³.S {m, ³X 25y{ {iz9 {m, ³ X24 B / ze=gbû S{m, ³X 27 ze ^{m, ³ X / 26 Y/iY: {m, ³X29Œ y{m, ³ X28 { m, ³X 32* 0+ g!* {m, ³ X31Nî~ 8{m, E ³ X30 XÖy{m, ³X 33 ÿ î L 3" EG g Vo)sf`gŠÅ*` m»v y ;ìð Gross Gerau Ost, arburg, Fulda, Walldorf, Aachen, Pfungstadt, Lauterborn, Darmstadt, aintal, Gross Gerau Sud, Renninghein, Ludwigshafen, Koblenz, Langen, Neuwied, Raunheim Nord, Russelheim, Erfelden, Wurzburg, orfelden, Leeheim, Noor osque, Rodermark, Krainstein West, Langen \ v{h+gâg ˆÆd$½kÅ}W XNJ7, Æ Y(z[fiúäm, +{Ò ) )XåyŠ~y W»xª ~ *` ` W ~* ïb ÆiËeÆ*` äsßñ ) )~* äsßñxì~ edicine ç.n45" H X ñz qzñwgã R, zi+q-~%æ~ HE GeB Æyz Æ {Ò\ v{h+ gâg 6,y WÆ] 5 Dƒ #Ðr# {!* Ëeäm, + Âq-Xì* Y* g!* g!* ä\w[ā c* âûñƒ ÐNYÐwÅÆšÅiËeð` \W YV;zÌÐw)ä\Wu zšgz Xìã #Ö}. X g~gyj-4:e #q-] 5t {Ò\ v{h+gâg äsßñy 6,y W Xð0* ]ŠXÅä k, B Æm, + {Ò\ v{h+gâg WzŠä7Viˆ XðJ7,Æ )z ú Ñp=äm, + {Ò\ v{h+gâg ˆÆ5Š ÅVziú X áp=6, {Çö;gKm, + ' 5Ä gâg 6,4 45ñõ0*._Æx / z6, ÄgzñÑp=íŠL m, +{Ò\ v{h+ XNƒqzÑ' ç.ô) - E Æ GEG 38~ñkÆx á` W Å] 5 6,gî ~ŠÐ ä[x 25gzŠÛ äšû 209À6,gî ùb kxð0* ]ŠX Xc* 0* ] 5½Ñ ç.ô) - E sf`gš Å*` G EG tàzä ] 5 ; ðwðvo) Iserlohn, Freinsheim, Augsburg, Hof, annheim, orfelden, Frankfurt, Offenbach, Waiblingen, Pfungstadt, Friedrichsdorf, Dieburg, Darmstdat, Friedberg, ainz, Babenhausen, Wiesbaden, Fulda, Wurzburg, Koblenz, Raunheim, Pforzheim, Boblingen, Gross Gerau, Heilbronn, Hofheim, Hanau, arburg, Karlsruhe, Ebingen, Calw, Frankenthal, Russelshein, Heidelburg, Bergisch Gladbach, Budingen, Giessen, Bensheim, Brunberg k, B Æ W}g\ L Vz¾i+XCÙ ].Ó :^g7g).n45å (yßç G E I G äƒ y {Ò\ v{h+ gâg Xð0* ]ŠXÅä gzñâû«ã]] zyc.ógi m, + x*» kgã k Xì c* z Š» kgã Certificate Course of Oral { z Æ* ~kgãk Xì Implantology äiëeðsgz c* 0* èe $ GG Û vš XÅg(qË Ãm, +{Ò\ v{h+gâg äsßñ ~œ/ %Æt ))~* {zā c* C activitieså ))gz ñƒw, O¹ÐVñ / z6,æ )){zāc* C āc* âûäm, +{Ò\ v{h+ gâg ÌË ìgîtâu{šc* i»ev;z X W Xì{Šc* iðoàg- gš]!* tā ¹äsßñWz6,6,k ÅV;zgz ìg ~g»tâu{šc* i¹»exì X ìgweòâ» āc* âûäm, +{Ò\ v{h+gâg gño]â}.~ VâyV;zt )) ÉXìgwï7CÙ!* tâuðãðv;zëpì Xì;gƒay 6, Š zb#åvíßæv;zì¼ āc* âûäm, +{Ò\ v{h+gâg ïel {3! E # XVƒ;g~* w ] ñh ~ ^ L~Y 2004ˆÆäƒ^,Ã6,Ä Ü Âðƒ] 5Ð gœæv;zgz ŠH* 6, þwelcome Home ÿ¹ XäVr #c* âû äm, +{Ò\ v{h+gâg ÆV;zgzV Æ* B Ægœ Æ* 7ä~Âðƒ]!* Ð!jÆ^ {)z]yuæfzggzv2gæygzv ÐëÃ* Â\WāÑì{zÂc* CÐ!jÆ X Y{Šc* i NYÌ{g!* zš* ëāc* Cär# Wz6, ā TeëXÐ,Š R, h+' Ãy gzð ŽÃy~h+].c ` h+].æ VÕŠ c`!%gz ËeāÆk ñoā@* ñy ` ~ol, c»o}uzš Ë XNz gz, Ëe dwæxj%r# {!* wx( X ï á~] 5k Ìr# {!* {Ò\ v{h+ : áiz', Y2012c18 Š gâg W] Î ð XðJ7,ò ú Ñp=b ðe4hå šäm, + {Ò\ v{h+gâg ˆÆ5Š ÅVziú X áp=6, {Çö;gKm, + Æ*Šäm, +{Ò\ v{h+gâg ð gzue~íš àz äƒwßñð ±5Fg7g ' 5Ä v{h+gâg W{gŠHð._Æx / z6, ' 5ÄgzñÑp=íŠLm, +{Ò\ XNƒqzÑ 162 ç.ô) - E Æ GEG 39~ñkÆð`W äšû 204ÀªŠÛ 426,gî~ŠÐgzŠÛ Xð0* ]ŠXÅ] 5Ð W}g\L ç.ô) - t E `gšå*` [xgz GEG àzä ] 5 X ñwðvo)sf Giessen, Hof, Erfelden, Offenbach, Neuhot, Babenhausen, Russelheim, arburg, Hattersheim, Kassel, Wurzburg, Weingarten, Augsburg, Seligenstadt, Florstadt, Frankfurt, ainz, Immenshausen, Darmstadt, Badhomburg, Karlsruhe, Freinshein, Reutlinges, Wiesbaden, Pforzheim, Herborn, Koblenz, Bonn, Heidelberg, Ebingen, Trier, Nidda, Limburg B Æ W}g\ L] 5ÈgzŠäq-CÙ Xð0* ]ŠXÅä k, Ógiäm, + {Ò\ v{h+ gâg Æ/KggzñâÛ«Ã]] zyc. t» V 5XNâÛ«<eÃV gz V X;g~gYJ-4æñq-x / z6, Å WeigelËeWz6, ] 5Ðgâg Wz6, y q-6, 4æñq-Viˆ m, +{Ò\ v{h+gâg ä Weigel Ëe Head of Postgraduate ^,Õä h45_ I c G F XÅÝq]ŠXÅ] 5Ð sßñ Dentil ÅyX Department (13) Y2013 gâb a 14@*2013 Y agâb08 DÚ

14 ^Æ ÛãŒÛ Xðƒ:zgs Å Dover d$ ŒÛ ÆDoverÆ k ÿ5" HE m+r, ˆÆ 6,ømºLgz ðƒ4š~}iuå6 ', Æ ÜzÆ Û ˆÆ9zÆ4kŠãŒÛ XÅ._Æ ÜzÆ6 ',gz Wbñh._ gznwcù!* Ð+R,Vc* hçåš õ0* ñh XƒqzÑ^6, }zr, ñ r# `g +x(ôæx-r# x( ì m{«f r# ŠúÆx(ÔÆX- v{h+ gâg ygh+ç ) všgzškg X ŠñnÆìh+æWlpÃm, +{Ò\ Kx áw] ˆÆ^Æ l, eãœû zš% ))[x V ƒš&šzgz~yßa â] à W}g\LäŠ ~(,q- Å&p X¹ ^fu Úæ ã æ Ógi äm, + {Ò\ v{h+ gâg Kgz¹ix?Ã Æ B;C. X áp={çö;g t»m, +{Ò\ v{h+gâg b k ëq-~õg@* Åt )){gzš ',!* ð e$íðaæ\ vì rgwåél ë EY 5_ ãwdv:xàãx!ls z À ¾ gœx(gz r# Y4v x(r# ~R, ó B Æ škgå x}.l ät Ñ x}. ]ŠXÅgrÐm, +{Ò\ v{h+gâg āzgð VŒ6,4{gGñ&Viˆ XÅÝq ; g~gy^s Å Calais{ÇgÈÅ Û gzðƒ J-B Ñ5 G" ˆ Æä ð^» Ûh+' ~ ê ogz E E J " -B ê Ñ5 G Xñƒ 4Š ~ ÛoÆ gˆgeg!*» E E Xì a³ 95, û Calais ÐVŒ )ÿ5" HE m W ge ñh Channel ázäwb Ð*` XðƒæW ( Tunnel {Ò\ v{h+gâg škg ðg 3½5_ Åx}.gz[x gzä Ággz ähgj- ÿ5" HE mãm, + {h+gâg gzx g B Æš cì qšß Ág cyßð VŒÃm, +{Ò\ v Xñƒ:zgc(*` )^ ç E «½&Û :zæ ÄÅ]m, z*švšgzc GÔ^g70* W~c* k, åg0*mºvc* hçåš ˆÆ Xå¹!* Üz¼ Ì ~āzg Å+R,XX k, Š¼.Ógim, +{Ò\ v{h+gâg ~ +R,Vc* hç XñÑp=CÙ!* Ð~hÇc Åš W õ0*ñh ñõ0*6, Üz L+R,XNƒ( board)eg1 à Æ6 ',Ð Calais 6,4k ÈqŠßà W[8gz}g\LñƒD X ðƒ~½ðvz ð0 i$ E W@WÅyX ìg X V /¹ct(y]ÏtÆð].» J- Calais {ÇgÈÅ Û Ð^ Û * g / ÐÜònr³ ³ne o~3gxì a³îb ^ Æä ð^» a³ 280~*` Xì@* 7, ~ ònr ³ne Ü gzñƒ4š~ Üònr ³ne oˆ ä7ãœû ˆÆä ð^» a³ 160 h+ ' 6,}zR, ñ._æx / z6,{ ðð ÔWzŠ š cä3æpzš~.$g`gò* Pauzo VŒÆš šq- Åx}.Ð*` ))X» Æ5Š ÅVziúgz ä3 IÐ î IÐæWÅš gz ðƒâ(kc]âo X `ƒå]âoxó äm, +{Ò\ v{h+ gâg W zš )z iú~yñaq-cù!* Ð.$g`g»ä3ÆPzŠˆÆ5ŠÅVziúXðJ7, Æ v{h+ gâg IÐ āzgðwð VŒ XåxO ñwb Ð*`.Ógi äm, +{Ò\ XiâÐgr½ÑÃ[xñƒ giƒ;èzv x(*` t )) w¾ôr# ;g x(*` `g +Ôr# w¾kôr# āx k1x(~r, ó ƒhxè» ( Šß q- äðoå*`.ógiäm, +{Ò\ v{h+gâg Xå ˆÆx / z6,kæä3gz ðâû Ñ~k p={çö;gkm, +{Ò\ v{h+gâg X á Š&Šzgz~yßgzāzgÐ*` : $+iz', Y2012c19 Š {Ò\ v{h+ gâg W] Îð ÅiúXðJ7,ò ú~b ðe4hå š äm, + Km, +{Ò\ v{h+gâg ˆÆ5Š X áp=6, {Çö;g Ð(*` )^ Û._Æx / z6,`w gz Yg ^ç E «½&ÛX āzg c (6 ', )yß ÔaÔ&pzŠ% ))ƒxðvo)åš / Šg qšßã W}g\L~Š ~(,q- ñh1 äƒ ~ qæb ðe4hå š Ððcì X ƒqzñ Km, +{Ò\ v{h+gâg WkŠð gzñƒdhb;xññp=cù!* Ð{Çö;g x?ムñƒdg /Ðk0* Æ[xxÓ Xðz Šgz¹i VâzŠ Xƒ:zg 6,^L š Viˆ B;LÚ&pzŠ%[x}9~s : ~âlä\èw YÔì ìçgzogpôk0* L7gz, _iš óxó, Hg ìç ÐãÃÝ kãxj%r# ŠîŠ xh 1Xì[g / ā²»w 40ãŒÛ ñƒág Xì{0+ iì`w~wš,å\wgzšc* Å\W Æ\WÐ wåš / áëñ* q-æ\wgz (~ GE45Ò Ã\W\ vxìå Šån \ }.c* ŠxÃYCÆeYä\Wgz}Š Åä J-]Ï~y WÆÏ0+ i6,k Ì= åtx{zgz}š=â Åyp}gvaÆ!x»gz ìåxs gzg»ånæk ā? ìy=ôì]gz ŠîŠ XóÐó ƒg{šâw ÆáÆgz ) B ÆÄÜ q½:ñ Æt Ñ x}.ä\w~}g!* : c* âû t~y1962 ~~š/å^q- {Å\ vƒ ë ghæ}.é 7^~EŠ ðãt ñz6, ìh9næñm{q- äñ{š à ))gz Ëc* x ~uzš Ë Üzk lpt KñƒD }>Æ]6, kë /X7Ýq ~gš)f~gønk ǃÁÌÂ,ŠÌu* 6, izwåg āìnûgøxìcy (, ¹ óxó gg»næä g7ãš á gcù ( ŠîŠ] ) îíííííì gzñƒë yôú1úîåyôî3gägïôdïôiâ zš ' gšswæ éð Ï0+ iôœg» {zx DW~ÚŠÁg&+,ÔgŠ,Ôú, Ô y KÃWD3ÔDQºÆ 7 Í ~', gzázäƒlp6, ]!* hôázä NŠÃ{z(Xáz ä gö»~güð]!* Xázä +Ð6, gz ázä >Ø ðš ïð koª hã ¹ÜÆgzŠ{Šñ  ng* / lpâ lp{z / Xåu0* XÅÃzgztœá$+ÆYc* gävrxng * V* K~y W1Å~g} z~g ŠÅyXÅ óxó ááu»wšæv2zšðv% ( Y1973s6, B28 ) X4Œv{ çee? E X hgz [p¹ KgzñâÛ wi* g "6,\W}. XáÃ\W~gŠeÅ]n p ]uzlglgƒ tp / g / ā²q-x V $~ƒ ya},å\èw Y î6, wštìˆæäy ā àzä W, + '!* Å\WÔ!* Š+ y WX Y7ðÑÈ'!* tìðä Òà ygzšæ@ á zgš\w@* gz Üâ{z~Ô~ {zpx D k, ÃYC0Ðä å½ (76@*73 ) Xì{ ù á Ð ~ŠîŠ] yqdz k, Špâtr# ŠîŠ xh \WâtX ïšéx*»w CÙ äå } gzxc* Š ÃY 1972 B m 12ä ŠñÌ`W8»ÝÅkÐaÆ\ }.k0* Xc* Š gh±6,»ey ÌŸ?Ãr# ~íšær# ±6,ˆyŠ 3X2çO är# y o xhxšhc* ŠÜŠß Å\Wr# ŠîŠ Šp `W ƒyhôc* âû 6,k, ¼Å\ }.wq¾xïšüšßt Ãk gz Å\W~VߊpX ègƒ X û{zô lýæ{qtü6w ]ÃzÅ\W~w;Æt e YygzŠk XHk0* Ì Czm, gäycgz {E+ ÆeY6, ā~š]úšã{e+ gzycägœr# ~k gö»]ñìl~}g!* Æ\W W6,n{z ÃV\WK {g}9lñ{gzdwycx, ~ËgzXDY ñƒd F, ÐVî²W q-}gøāìšc* =X :È̼Å%1 āvîchô ñwr# Y«7â] Wz6, yä»tô ½Äq- ~y áå\wävr gz År!* ÆeYk\Wā åó ó D ÌÄgz DYÌDzg\WX Þzg XñâÛ ]nìåyvxdy ~}g!* Æ{qs zæ\w~.þ Æ"7, }pävíg),ð ¹»]!* _.L är# y{ Wz6,xHX z¼»kxhðyäæó r#ó {z g Ö XìI¹=āVƒ@* ÜVŒ ázìgzkh* Ãh* gzhãh{z gz*åyðvxåµg»nåyx Ô{Šc* ið=i {z' kb ÅyÐy- zgˆôšg^ Ô»lpX y Ki {Šc* i} xj%r# ŠîŠ ] : ¹Ôñ»kŠ ] y0+{1 )ª q»\z½ 'ˆÆkXc* W~ÚŠÕñ \W[b ÅVÍß¹!* ÌYCXÎäƒnzÈ Vî²WÃV\WgzÔDYÚŠ~}#ÃèÅ Xå{i»»\W ÜzÆ)Ãx á çoxd F, Ð îª3ò7] QgzðJ7,{i»iúä ò{ G Xðƒ@D+Å\W~zázg0+~{ B Æg ëāb]šxt Üz kì ìgweè~år# xhgz }9 ÐV\WÅYCÔð Š äg #'X 4ā$ ñzggškycgz ˆµ ~QÅVî²W ̪ q~ ŠpXY 7ÌyÒt~pÖL ] y0+{gz[xvg),6,v;zô )¹ X ìg}šìðñš ŠñvßÆk Š ä X ìgy Drā ²W1 :ā ñƒïš Å zuxz0+k p m, _Ð{z0+ z [ XÂV- ÅiÎz Üg6,{E+ zycæt eym<!* Xó$Ëó ( Y1973s6, 27 ) Š6,g' 17 i YÅ7yÒ~pÖ ~g ª Æ\WgzDY{ :izgë ~ gøgzx ]!* ÅY1973 6, B s 25t XD eyˆyš 4Ô3äëX k ~y WÅ\Wk ygzškxå* Y~ yy ƒrgãðt îª3ò7] Ý o] ä ò{ G Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (14)

15 ā¹ä 4X$ V; ÑìXVîCssÅn² ÔV;¹ä!'ÑìXì 4geÐb ìøšhc* Š{(V#» /ā ÑäâÛ gzc* Š[ ŠpQ? 3b ¾V;z ák0* Ær# g( B } ñzi!* ŠgzìgD ŠXÆ.kVîYy!* ŒÛ gz r# g( ygzškgzìgd xšqæ Xc* ŠÎqªc* Š x» Cä Æ x» Cf=ygzŠÆ½ÅeY 'Á sç3µ G yy!* èy ðƒkc]gz Å ŒÛn yšge&âqìâ7ô B7 gìð ÂD{ gyy!* Qå)gjz IJÍV~ gxaî~(, íx äyµyš 5X4Ì~k pgšå ŒÛ Ãr# ±6,ā HêˆÆ ~/eæ±6, É pgšå ŒÛ gzô ïš eyág»r# Ð ÖÈq-yŠŒX~Šwe q-ãb ävr ÂÑÅÔ c* ŠÃg {ät Štā Åq- Å"7, Š { ~g\ e$. Ôø jøûø ³u» ø Ü$ ³ãö #³Ö]ø X, J7, ÐzÂgz] Ò x» ô» ]øæø àõ n»âø èøêø» ö o» ô Ë» Þø oöø]ô o» ßô³»³Óô ³iø øêø ç³qö» ]ø 4v$ } :ÀF, XXX kø Þ»]ø ^Ö$]ô äø³öf]ô ø äü³ $³Òö o» ³Þô^»³ ø næ9q- ÌLÂ:Vƒg»Øg~¾ }g } gzx* :ájæñ} =Ì kā Xó7ó ŠqðÃÎ}¾X}ŠâÛ gš Špx» Hx»(ä ŠkÐaÆ\ }. \ }.gzìsg~gy6, VbJ-`WЈÆyŠ X fv:xìêš x»}g } Ð(Šp B ƽÅ+Š V }gš{zv¹ gz ïš ñwc~vð;æyb Ñ]³Ô ~gššpåyðxô D2 â tækgz[t» }.V¹XLg7Ìy Kzx*» ~gššp/_.g0+æysü:{e+ gz äz6, *uzè»]yqf, xóké D a X B Ã]fÅ\ }. ~ ugikw CÙYCÆeY 'Á XYCÆVÎ ~y W îs D s ~Vß ð ÆeYw q- Ìäg { yær# xhô yšæò /X Hs )j%/ ]ã 0* W{ ] â Å\WÐ {)zðègzð ÅB;:izgnÆYC }g / yš&zš+ á 6,sÌX C{ îª3ò7 òü* { G i%] * āðvƒ vß ÅWä3vßk0* ÆyÔ Dƒ óíó Š Ånq-gz DWaÆä Š IÐVÂ!* y 4a$ kì gyk )$+ t ä~& e$@zã Ånk )XVƒ ÜzÆ~gāÃx á íx(ì c* ŠÉ~pÖL gzð. ød ÐyÆr# xh ā~š :zug äg {ÔðW~gā ÅVÎÈ xh6,y(iúxçvî3t:gz ÇVß7è G4$ ä\āw ä\āw Y7gzñÑp=k0* } r# Ån²ä~Ô~Š{:zVY ð ƒgÜ{Šc* iðs År# ³Vz# Åäèeg1(,Ú næaq-ā ¹ä ÂVßá-zÚ»k6,gîƱ6, 4 /$ ño ~]mär# ³Vz6,kXÇìgÇ ~ey 4) G' á-zúgvä 4 g$ z c* Š[ X fv:ãx1 4Š Y CÆeYxj%r# ŠîŠ 'Á \WX b Å\!* bgzí}(,¹næ yô½ô~gššpôx Ô]³ÅYCÆeYà CÙÅä a/_.» VgzÔ ÅÄÜg0+Æ {0+ i7 Ôä yyj7 2X SgÎ Üz gz SgÒÃÅä ab' Ågñyā g0+æygzwš tsü:\wxåz»š F, ¼ƒ t v!* m» yé DÑŠzÂgz D zâs āå }DâÛ zâ~g7ìs ÅäJ(, q-ã½ðäƒqzñ-~kã-cù zqë}(,5š ÅVāgz âā@* e) âā ðƒe$@ìt gzƒb Æqí >gîgz c* >gî}'gî~(,~(,~vð 34] E OG gz ñyå]zˆåy g tð òcùā CƒÒÃÅygz X g- +gy»äüze$ ƒrgãðeyw gz Ô.Å\W~ŸkX!%z XVƒqÌ]uzPÆyˆ ]uztºæv Å\W ^Y!* zåé~yî0* išq-' Á gîæx¼â næycæeyä\wx~7, x(gz c* âûxo»äï3ææãyc6, k3, ~wh/avâšyxj%r# g( næäîbãyc{zx DÑOøÛ Æ y 6,eg1Fâ yšq-xññp=ey ~i+c~y WÀāc* Š Îär# ŠîŠ xh W CÙÔÐ'3NYƒ ~w;ycƒ zlƒôìç yyð3âåg {XñÏq # íôå:e* Ïb ñƒdƒ~kj g {b ËÂñƒ næ3~w;yc W CÙā å:x =ÔŠH`9ƒgzÔŠH¹ {!* ~gq- ªì;gƒÌ[Â[ˆ» ÌtÃr# xhx ìgy x* ^,zk HÌ]ÂäëÔ DY¹W āçƒx 1XB]Ð1ÅbgāðoÌígz YCƒ y6,eg1fââšheyyšœ?v¹ kåc* Ï:b äv ñƒ x* Æ y~w;~i+c~y WQ`WāB Æe$@ g çox : qàçñyc* ÎqÃYCƒ 1gzX;g@* ƒšgš~zi!* Æ wì»b Üz Xmƒ:ÐwŠÌðJ7,yŠkÐkˆÆ xhyšk ñƒ4š~w;æ }.}.í ¼=»YC¹!* X Šñ~w;ÌŠpr# xhxåšgi{n ŠHgåx* # p7ø zi!* ñ(,s ~ X 1,$ är# XŠHƒ9?c* Ï:VYÀāÑäâÛ gzñ Åxj%r# ŠîŠ ] ~}g!* Æu ŒgzV ÔVç 6nj] ^moi]ƒ ß2»W YfåGO 58E}(,}(,Æ ))gz x }g!* ÆkgzysgÔ½ ŠÅkgzfe-zÚ g {VâŠXX D Ýq]â h+' ~ ÅYfå GO 58gz{E+ vg), E ÆeYƒ4Š~eY ~XX fe-zú{zgz C ƒš~(,q- xý* ÑñÔxj%r# y o] r# Šú x(ô xj%r# ~g!* ³VzÔ(}Š ',~ gz/åyv) Y 霚å1* ÑñÔxj%r# _²* Ññgz r# x(ô xj%r# k, 2+ è * ÑñÔxj%r# k, à/gâ 7ŒÛx(Ôxj%r# ugio ¹gzÔxj% ægp~ßñœgz xj%r# X x {E+ gzvg), všð Ô `ƒâ¾š Âc* W4{â& # ÌXŠH1 4Š~eYÌQÃg {p x(~k Å{ å<+& XyŠq-ā ǃg / :Ì{âq- Ðs År# ŠîŠ ±6, xhr# Ð Šzā åx* ÆŠ*Æk ñw á gq- XñY5~±6, íš ñww 6à çox»äy~íšær# ±6, å ñªt ˆÆìix?} Xƒ4Š Dge Dge wl ƒ}9ä\wñƒëx?iz [ŠW~íŠðÃ=Xc* âû næሠ6,Ï gzh c* W JÐwjâCŒŠð X :/zìð x*» éeo &Xc* Cä Ô Y7x* ä\wíxå ~ey?āñ{7x Ø ā¹xy7 sp¼=xì 8-zÚ gvä 4ƒ$ ñw XǃH~-zÚ[7Øāƒ?ì CWBÃ>gλā Y7ä\W X~Š BÃ>gÎäg {Xî c* âû ÔìCWY¹ä Ån²äg {?ì@* WÌÀF,»kÑäâÛ XVƒƒ4Š~eY  næiàf, ā XV;Y¹ä?ìGÀF, Qā Y7ä\ W āc* âû ä\wxì]!* öf À& O Ån²Xì]!* öf À& O X~k îy Â=ÂÔ 8-zÚ ± / X-zÚ åt VîYy!* ŒÛ 1X@* ƒk0* + á āì ï» 1yT~à q-ä\ āw».år# ú1ú6,}gœì7.þ Æ-zÚ}(, tā ¼Š~eY ÍBÃ>gÎgzXñYÑeVY är# ŠîŠ xh6,µñq-~ˆxc* Š}Š āñ äâû Xð Ì,Å-zÚ kãg { z ā å;gƒgüg!* g!* Ðs ų DäÓm Ú] rßm] ŒŸ ^Þ Ûu] ^Û n E Vz äƒ4š6gznšš~g7åyfæ*ç Ô, å]½»æ¼š á-zú»w á z Ÿ+r# Ü* Šz x( -# ŠîŠ ]»% øg 4ÓC E GE kñ Œ6,V ŠŠc* Cfgz] Åxj%r# * y*tä\wxì g t!@y* îª3ò7] m, +{Ò\ v{ ågo &éó G Ðägâg Xåc* {~kš#ö}.å ëe$.sfød 2c* âû Š á g»äz ù á :c* âû k, ÐugI ŠLÌŠ á g, igz ey`wé 7mÐ\WsÜ 4 E ƒ Ï0+ i èe G G zôyò%ôycô{e+ Æ Ær# \ vxì ÇÑnÆ ( k, æ) óxó ñy`@* âû ƒlp6, ä0* ÆVŠXy K~*Š LÔ]ŠXëЃ ÅÏ0+ ikì=xì 6,k BÅä znæe$ zxsã\w ÜÆ]ŠXkXì ÁVz Š]ÌgŠT X fv:ãxì5¼ƒ ~*Šz+Š= zgz* Sz1Ôƒy W+ áâ* z SgzXìx»Â¹* }g72»æ ã0+{ôƒ:¼d Š»TnÆy K,Ð e$ 6, V JÐVîÇq-gzÔVƒ:]â}. êš ao»])h+' Ôƒ:ؼ»½Å gzìs ñ 6,aÆ\ v¼ƒ tpì X ]ÑqÌ} ÆnÏ 4t$ X à k0* ðšzgâ,îšä w ŒˆÆ )),^āw akä ~wjxåc* Š}Š yj»,îš ä ^Ç6,yJ»,ΊÂeï:¼Š6, Å];z ey î G G S@ E E -4& XˆW¹gá~}p&gz c* Š6,gî XŠH ƒ4{ é) E -4& GgzeV:6, ÜznƼŠ~ XŠH`~eY }ŠyJ»¹gá xj%r# ŠîŠ xhxåc* W:«igÌ ]nkgz} ]YgŠ[ˆ"Æyv) 7B ÆVzg\Æygzá~gŠeÅ ÐVŒŸ»VE!* $gzv Å(X}Š( XŠHƒqzÑ \ }.J-#āì gš Ît 'Á kx@* ƒ7¼j- Üzkƒ:wqï áa» XìöRÅ :Ôǃ :Ôì :~ Ì{zìm»ÛD+~EŠgz b zj-v p xhâ.«çox hz Ðy K»g {~t eyāðâû tär# ŠîŠ ƼŠ~eYQX1 ñw«ig%¼š ā~ yî0* îsāì& zí%ā 6n {E+ ÆeY~Tì@* ƒ-zún漚 (15) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

16 we9» kó Š] ÂL } ŠyJ»{åX <+& w g { 'Á ä4 Ð$ V;zXåŠH`äg /VIVîÇ ögi+v 6, Ögz â~#ö}.å\w ŠîŠ kš#ö{l B Æx* Æ\W Ãg {Ug ä\wxtó ey ±6,r# kó Š û E āå ðâû Ãgz 5 É[»âk gzsüâtgzó uó 0* {Šc* iðƒ ãçæ kðãgz e* wenæñgzñsü XñYHwEÂtnÆkā@* ƒ7ëñ Ð# äg {Ãr# ŠîŠ xhýgš ÎÅ\WÔ{ng z!* Ô,æ6, Å\W Š W, OÐò¾gznÅ\W2u ŒÆ\Wgz Xåc* ŠÉÂtnÆ\Wäg { ƒ # 4 ā$ ì zgzq- b Ï'Á ÐV;zÂ僊H }ŠyJ:Ñ ~VîÇL ŠHVVŒÐe$íā â~#ö}.å\w ÉÌt~y WgzXc* ŠÉår̼gzXVƒ»âƒx½»Ô]zŠÔ /!xhr# ég&š â~i0+}½ ä\wx,ó Šgz Ì[ ÃËHā Æ `gšã{l} ~y Wgz k0* Ækā D ƒuø sü» â?ƒ]zšgz Ô½»  VI¼nŠ yj»@ ázgš 'Á ~], e# Âc* W:zXŠH`äg /VIg { q- XÐäYð{ Cƒ ŠÃ\W:izg Fâ 6,]YgqÆ~], esüä\wâyšzš Æ~Š / á gzš*h ā yš}šxøš W:zˆÆäg /VIā Dƒ[ŠW YgzXVƒ{qÑā äg {óó?7ìa Xc* ÎŒgzc* ŠpyŠŒä\WXŠH:ÌQ å* ƒ:ðã~eyiš q-' Á ä `g Æk\ āw ~Še$@Ãg { k=ån²?vyāñ{7x~š ó:ó äs 87~ì ~gš)f ~(,tì7/š»x» 7ItnÆYCL~c* âû ä\wxle 6, ]!* kâ4 X$, :næx»ìë{zā@* lñ~gv~yyāçvz kcõgzçvƒlp Qc* Xì~Š}ŠyY~ yyä ā? VdŠ CÙ\W å/_.t Xƒ ñw:zæ åx» ÆwÆ ))Ð è~wšæw kœ»gz'!* t\wgzx D ~g»n, /Y~ wšæázggā D ~8-g gzxå¹ìi* Ã\W6, YCLéS usx Cƒ ì;gyhg»7næñxtā B ÌDâiWÃkì ìçgz ìgƒ.þ kt ög~nk 26 yšæ ä\wišq- ' Á X Tg ~käyc¼x ðïög ~Nk Åé yšœãq-pð~yc4 ä\wx1z gz ñw ÎögyŠ HÉ{g!* zšnæ ~HÇð ðyšœxðƒ]!* 'XVƒ r# ] )r# yñ ÜzÆ ~(,Ðy:izgn} (}Šñ }(, Æ izgcù~x égo & QgzXìgDW á gš}' Y4Œvî ç? EE E X;g@* ƒ ( ~È0* Å»e xh~š zgšªk ~y W 'Á ā å X DâÛñ~(,Å»er# ãî~ qkšp~k Xì* WeY6, Üz gzìì* J7,~g!* ~g!* äycæk gzxì Xì Ì~], e:izgåkgzxìbšìkgš xhôì ŠÃr# ±6, :izg É~], egz 6,~], e Åq-CÙXD sb ~], er# ±6, ÅkÂCƒˆ{g ~qtgz DâÛ k, ^â qzñð zx / z6,}gøgz XDÑŠzÂs ƒâ* /nækôå:gàâ* ~zôdz zšú /gzô@* Yc* ŠÌ œgzôdƒ ââ@* Y KQÂÔŠHV: næzā@* Yƒ(yŠ& X@* 7, * s X ðƒš:z`wā yšq- äg { gzxƒ QyŠŒXc* ŠÌ œgzhìgl ä\wxc* Š Š œgzåglā `WÔì7»glgz œ[ā c* ŠÉ B ^â6, k, sj-òðy(iú~ugik]g Y(iúg {çox,g* Üz~ Vî Šgz }PÌ6,V;zXŠHVugIK³_ˆÆ Ôì* sä ]g` āw å:øãvzgš r# ì7q:ðãåk āñì{z 6, }izgšækâ 4$ ā ¹ä4 X$ } YÐ [ X, Ø YŠp\WÇVß s ÆY(iús èyxçvîy7ðvœ Ær# xhgh+pçoxì qzñðˆ Øgz(åµÐugIKy»\W)XŠHy ugik6,ä : Šzb kgz Xc* WÆ lg\c* -$J XHs~» ÃÅáPúñ[kŠ] Ãg { 'Á ÕçOX : gnækpxå* h+y ÃL zšq- VâŠy6,V;z X H gððsñ Vr X D ƒ`g xj%r# ÛÓ }Š-$J5 Wr# ±6,Æ\W /ā ¹ä {âcù\wgz XózŠ}Š+ WÃL»Ã~ Â,Š X,Š Š olñ!* ÐÏ!* g ~hð~hð ā~š}š pgšãr# ±6,xHäg { næ5š g~g p eãl»ã=,š}š-$j~ ÃðsÑ Õ\WXì7 Â~ā =6 ä\wxózš 5Š ~ā V;?VzŠ}Šù-$J5 WVƒÏ0+ iýl G zšp tāålg\~ ä\ çw OXVƒY lg\ tôñyc* Š}ŠÃL»Ã7 W i kçoôvƒ@* lg\ é~x8š 5Š 5ŠÅ gäg {gzšhïãl»ã=b X~Š ~VÇ XVƒêŠ ±6,nÆ q-»ygā V:ÌJ-øëÂ~]q-ā¹ä 4$ ä ƒ ƒ ðgšgzi6,k'!ðn0* X ÃVzyLLgzÑ ŠH 6,0+ei ðü»% w T'Á w kā'äwì, t ~]g Âì +q-ìä 4 X$ ÐÃY6, 0+eÌvß èv- pgšx* Ær# ±6, 7,gzS7, āì ðƒùpe$. Í t=āì n²:ā iš k XÇñYV6,0+eJ-ðÑ y K wš6,vœxvƒle* g / 6,0+eVIÅVñ / ]iyåäy6,0+ex {',n kx47 6U* zgšxü* Šz 28/5/69 XσliâÐÔ}zYðâÛ Ø% ±6,[»âx* } ~ ÖyŠŒ : 6, íqq-6, âïxc* Šä LäVr m, ³q-}gø :z ìtø»ähi ðƒ=ā HgÜÐ z āc* Š[ ävrâx,š ߊ R, Åk= ā8-gógv 6,}i /ÎX³»6,}i 0+eÂ47wŠ»\W Åaä\ v,q ÑùwŠ7¼Æe$ggz VzßñÎV :VY ]ï B³ëāÆkñÎ?Ç ( ŠîŠ )\Š Xóƒó ā 7täxj%r# BŠ[ :Xì~Š pgšå z"ttä?šz gzñƒp#ìšpé ñƒng* :gz»q X Ã~T [(Ì= ~gîz~b YÐ\Wy ±)q-ðcù!* išq- XÅ] 5Ð\W~íŠäVrXñWnÆ ñwähgcù!* 7\W# ˆÆä ] 5 VÎ KYCgz {E+ gz Vp Üzk РXÃY~VÎ ~uzš KKā@* CÙ!* Ð V;zgz CÙ!* ÌYCgz Pgzg {C Ìr# Ü* Šú [»Š*}g\}gø sg»r# Šú är# ±6,xH W ~\āw t~d ā Y7äy X ð } tāc* c* Š[Ug ä\w?ìyã(,ð XóVó ƒ(,g è4~$ /X }(, 6 ÂÔHs~ugIKiŠq- 'Á ]ã{ 0* W)HâÅ\ āw Vƒc* WÉ6, zā Æ g»šp ÜzÆ ~gā n }gø/ gh+' ¼Ìgz{z Æð É C{V xhˆæy(iúyšq-x C BW,q Y7gzñWk0* Æg {gaz xj%r# ÂsāÅn²?ì;gg / s Šz ÐzzÅTì~gFq-=pì;gg /Ç Ån²?H{zāÑ{7XVƒ;g kc ï GG gf O Vƒ7~Š»ñe g ā Å Xì~gFÅÅWö kc]gz Åö gå O Ôì¹Ìò / Wgz ¹ä~å Ñì? 7[»g `W gz ñƒ Í Š vßāåc* âûä g Ô DY}Švß~V Æy {)zv àz Åg āœ:ƒ oä~ðzzk {zāìx =ā c* âû ñƒd ä\wxƒ 7Ð~VÍß,?ìŠHc* Š[Ðzz¾ g B }gvx}»}. :gz Xƒ 9wq¾Â=Ån²ä~Xì6Vœ\!* \W /Xc* Š ä~c* âû äg 7D»]gß X,Š{ÐÀìÇ DâÛ t Å(h!*!!)/ H ]ã!!)h îï) A-! E xóyw CÙ\ āw ìtq-ð~vçp E ÐyÂ* š næy äˆ sãyc vx'{{)z V gz YâÅÅWä3 ÅV8g Ì6,ygz} ]YgŠÆy \ Ü$ ³ãö #³³Ö]ø X}Š(~Vzg\Ì7gzXáegŠ e X àn»n ô ù ôùâô oêô ^ãø»ìô ]æø ^ãø Û» uø» ]æø ^ãø Öø» ËôÆ» ] X DƒfÌÆ:Ñ *\W 'Á YC\WÌ~,gz å@* ƒý»]5z^~(, ~y WÆcŠèa:Ñ *X npgwì»ey w 6gzx!Æ* nkxå@* ƒ~vâš ÅeY ä\wnæw zšq- ~qzñæ {)z ( urree) ~% ÃYCÆ k ~y W XH qzñ* {næúš Snow Fall TÂX YCáz w zšðk ~gø Ì ālp}(,ƒ ë ãw~g!* ~gøw næúšwã ~{)z~%r# ±6,[ ābq: Xc* WyŠ{zÆ }.}.ÔÐN{ ƒ ëxnyƒ 6,\ ás-åeyycƒ Yë6,öÝ [OÃÀ['ā lp¹ Ü zæ)çoxnæúšwã ì g r# ±6,xHgz ƒ 6,\ ás-ycƒ Ôr# gæg~ycxñwáp=ì c* iôr# Šúi%Ôr# Š=Ô Ôr# tš?ôr# ygôr# y{ y{gy Ôr# pñôr# W, Ã/xÅ X všgz ( Šc* Üzkx* )r# āc* âû är# xhâ`8{)zñe# Y{7nÆÚŠwû~w k áz6, ztåhq'x~ / 6,ëb Åð]!* tô ëāhgüg!* g!* Ãr# ±6,xHäYC{gÃè \!* ab Tåh+Š.Þ {gâ{zxðnyâ Ì W X D ~ zg\b Æ ƒì¼7āì;g ÌgÜgzì;g iš kā ìgèr# ±6,XN{gz ìgygyòvc* g6kx{)z 7i- # Xìg Ñ 7~ {ÃV-g6ā ëgz w kā c* ŠÈär# gz ŠHñwînç ]jäg {X ƒlñ{ƒ XY{7»Â@* ƒ±6,g è4 /$ ā ¹ÐV¹ YCgzh :Y7Ô Šs ~ är# XêŠ{gz à Â@* ƒ±6,g è4 /$!Y¹ä?ì¹H ÑäâÛ r# XêŠ{nÆÚŠwà Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (16)

17 X C ƒ~¹æagâ :Ñ ~ey ~VŠygzÔå@* ƒ:(,¹»eytgz gz¼{z ÆkgzX Cƒ hzš 7, 8z~ƒ ÃYCÆŠ zgšxì xhìkb pillow fightingöq-x å Å}uzŠt twyczš Ô gär# Æ zštíô D kb ƒgî6,yš / iˆæý ävr ÂXƒgÎg {6,Vð+ VÛÃÃg {ÐTXc* Š / nãg {tè{g JÃg {X ŠHƒŠgŠh+ ~ V-yxgŠÆ t ~ är# ŠîŠ xhx ðƒ1 Xƒ)œgzôg¹Ã\WÂ@Š1 wh/aãg { we~úa q-ug ä / nšhƒqzñ` gz}8v ŠHc* à ÐzzÅT OEÆg {ÐzzÅ r# ŠîŠ xh6,䃻æ:xåšgšh+ wh~hã\ āw ñƒgfãgz ƒgfšp ïg 3š3 E ~ X ƒ` k, iv;z\wgzšhc* Yá `' Å\WgzVîY~H 4 $ ā H{ŠgÂT¼ Ü* Šú xh X Vz ~gšggz Ï6, pgšðy ð LgÆ\Wr# ÂVƒìgYä Ø»\W~H{z#āÅ Ü* Šú xh 4 ç$ OXÇñYB Ìg { ƒ4š~}#æy # ÔŠH~HB Æ H gvƒù?šzy7g ÙŠ=ÂVƒ }gvgzxåƒî gvìvœâ=ôìwq XƒÐe$í?v:Xå;g N Šn næëgz ðã.âgz â H q-gzx ñƒáè~gfk \W?ìY nækā HkCÚÊgŠÆW Ð ÌŠ 'X ~ Åe$íÅkÔ ìg N Š q-gzx;g~gy` Ôˆf(, ~gfå\wåhq [ 1 VÌy:zÐ~H\WyŠ c* i x(~xåv9 ¼X gyîš Šc* Üzk )X ï ág {gz r# y{ Ëā@* ÐyÆr# ŠîŠ xhk-eå(ì tì,zxnyå ½~g Â}7,]gz Åq :¼ Â{)zx»ÔB]ŠXt ā Álp~gø Y(iúyŠq-X5µñ»gyÆ\WpXå àyìxšhy# ˆÆK-eg {ˆÆ v\wāb àz Š hãwšuüƒtā å k, ¼Å\ }.gz ƒ}g\ã\ X áø ç» Ãöqô ] ø äôn»öø]ô^þ$]ôæø äô #Öô ^Þ$ ]ôxìˆw X :g»ç!* Ã+âwŠā +¼ t Ðgz$gzÔ gf\ āw ìgìnšëcù Ð\ }. ƒ 1 ìgydƒgz$ Ëï»Ã\W}. á* \ñā ìg N Š ~wšwìtgzx :]!* ðãåï-ânk}š Ã\ v ƒ].ðë gšk \Wāå7 XÐNYƒ}g\ ÅYCÔàyÆr# ŠîŠ xhãð NâÛ ±56, 14 ¹!* ŠH c* ŠgŒÛ[x» ~ yj Æ@ áæ Y1973 Ã\W\ vxvƒêšš gi6, kã\w 4X$ ì X}WÔ}Š=ÂÅ#Ö}.Å+Š~8-gŒ ŠîŠ g { x?z»kt7šñ Üzkk0* } â-) ª qh~ Üzkā X(ìāÜ BÎ{i0+Šp\W Š]»\ }.gzñeã\wlä~í? Ån²Ðr# ±6,ˆÆ"7,v:gz H ¹gá]gyŠ  X ã.6,¹ Â=ā }p}g b ¾ā å;g N Š næ ìc* âû aúä\ }.[gzxçvzšyj» XVƒk0* ~}p}g 4 $ ā ~pñywœûä?āc* âûä\w6,k gzã.6, ¹Ì7ìJ7, z»*%] wï*»ã0* ~VñŠÆyä}.QÔ ¹v:ä 4 X$,Š}Š{iC{i@* Ì,gLgzc* Š ÌnÆr# ±6, xhgzx1áâä 4 X$ r# āån²ä 4 ˆ$ V⊼ÔXN Š?åHƒāNC ¼Â = Âc* W«ig»k ~gv#āñäâû q:㽪»zgz1ägt 6,öLä 4$ YHy._ÆkÔìÇ«igtā~Š}Š # ˆÆV⊼ ŠHƒy # pxì;g }gvã~ å t 6,öÌ «igā TÞIpÔ k0* ~}pƒ?ô~7,6,vz zz gz X Ðzz ÅVzzŠq- ~ Ðs Žª»zOŠX Åäƒ>}gv ¼ eãd Tāì@* ƒg(ã±6, Æ«igX,Š k0* ƒYƒk0* {z / }Š ~7,:6,Vz}gvÃ~ èa ÜzÆy >»ÐzzÅVzzŠq-ā Š~ˆX g!* g!* ~½ª»zä 4 Ð$ zzåtì7,* ƒ ö /Ãk 4 X$ ìyƒk0* D tāh g «igāäâ:r# ³Vz1XVƒêŠ¾gâ Ôìc* Æ gàä\wô Šä\W h+' är# Xh 7¼\W[ nk ÆêÏ~hð~ ā å h+ =pc* âû Xì g7,* Š', 1tÃW q-~³ ä»# yškāq c* âû är# ço нª»zä Üzk Ôåc* Šâ šíš /ì7g]»d ~kā Å pgš ävr6, k!xãw ā:,š=âì Šw 4 $ ā ¹ä?Ð eh\wqyā ¹= ]iyävrâxvƒle* k0* ÃW k XÅq:Åäƒk0*»gzX~Š}Š ÆW År# ±6,xHÐ z k ÆäXÐã.6,gz1Åkgz.B w /ā DâÛ {z7 QgzÒÃÅ\Wn Vȼƒ ~kxãw ā:,š=âì Š kzšá ¼A gz}šb ŒÃ\W\ v Xì X}WXñâÛ Y«x d~ āì z» qzñæy 1973'Á 6, Š[QgzGgÄ} ä\wx 1 ÌuQ Üzk Â\WÔH7gÖ»Wg* ðã!7p h}šìwô h ÌtÉÔ7Ì et ƃ =X 2 Xz J7, :Äā? &» b&yšœgzxåìù70x 3 ¹7 gz~š b& Éâ~ Ïeā Hg(Ì :ÌÏqÑgzƒ:bzêÑ]³ā@* ðâû šf, X}7, ãv ~ yy åð& käg { ãñšzâ0ð%ëãv2zšxôìc* V{+à ì@* q: Éâ7Ìg {ÔìCƒŠ iš¹ðaæ\ }.gz ì@* ÑŠzÂgz ¹»Ñ]³ÅYC\WXìCYƒÌ b& ïšäƒ: kctãw gz Ô npgwì Xì;gYH]³"7ā ±6,xHäg {6,]!*ËiŠ q- \WXc* Š}Š[ Ègf»]!* ËÃr#!àC:~ßñÈp ¼ƒ?!Šz Xc* âû ä!x»:7ì~yjæ@ á H f~qzñäg {b T'Á txå: ÁÐ{7q- ̼Š ~eyāì Å+ z} gzôam{»\ }. gz Xå³».Åxj%r# ] 2N Š ~yjæ@ á gzº) Û ÐeYb ÏÇ!* a}»aæ\ }.gz {7q- Ì!x» Xåy K(, ¹q- ~ qzñæy 1973 äk ~gøāt ƒ ¼Xå>~Âc* W«ig#Ôc* ŠyJ»@ á zgš }.¼gzˆW¹gá~}pzŠq-ÂÅV2zŠ åï á~y X ƒ[x»ðaæ\!v}ā ÔXN Š¹íX ƒ>»}pƒ {g!* zšâðígzôvƒëñ* u"â &zšā yâ ( ðãxçƒâ¹bš yj Å}pƒ ā@* ñyw ¹gá~}p íxvj}šyjgzvzšzâ6,}ppño xh 4ˆ$ Æå3«ig g /yšp6,]!* k { ßXŠH:ÌYÐzzÅÏqÑÃr# c* š~íšl ä r# ±6,xH=ˆÆ b b ~wšxšhíš~ý Æã.6,G è4x$ íšçoxçƒh7ø[ñheà]ñìæ D är# ±6,xH. ød Xà ƒñ½»~b;q-ôhwl ƒ}9ñƒ Ãì¼ Lgz DJ(,s ~ ½»{zLXå Xß 7, Špßtc* âû íxd ÌÒà 8-g á èyïƒwïyã~käy:ā åšhƒ ² WÐV\W~ ÂJ7, â# Xå>~yJ :ā =är# ±6, xh~âxñwò vîg *g 9 Ü* Šz x(xm, ³ ÀÓ5 x? zê G t eyðs Žª»z Ã\W XÐNY6,ög~Nk Q`WYCt āc* âû ÆeY}gø xj%r# ti x(gz x* Ær# K8gz `g Æmp Û zyaë%yct /ā c* Cigúà gð {zãyâðbz~ög YQ`WÆl ƒ {zðaæ\ }.XÇVzŠxÅÐ e gz 6,ög QyŠŒÆl zyaë%yc Ì]âÅ._Æépéà y ä\w X Ð~k ~gøw zšð~yxñš Ìb&gzÌÙ70 g ÃÃg {ygzšæ½~ey 'Á ÍÄ»nCÙ] z nk pš~ä Šc* ë# ÌYCgzPQXå@* c* YƒŠc* }uzšq-{z@* ƒ Ä*ÂDƒN gzx yšævñ / išq-xdƒp# à YCJ- k, Š]gX 6,u]* JÆeY # D D ðj7,ô Tgsz^~~S gzdyï zšge&ëâcƒkc^zý qzñ* gãã}uzšq-}9}9 z Ôå;g 7, Ä~# XƒgzŠ^zÝ6fā@* ïš xh7-e Âǃ Üz»WkŠñh ðã»]g äô ìg»ey Üzkr# ±6, kˆ»ïšñkgz gâg96,"7,ä} Embarrassment ~(,¹n} txc* ÑŠ gz Wt Ç!* r# ±6, ~ ãí X pôå{qñ 4 X$ ð7,{g!* zšä!šzxc* âû Âtq-r# XÅn²ä~B ÆAj X Ñäz \WtiŠ~uzŠX~Š Špä Vö & X ƒlñ{\w r# Ð ÔygzŠÆk yšœ 'Á kâñåôñw á Öq-Ðs 5 Wxj% :å`gš~ vîg *g 9 zix?x Šzxm, ³ ÃVzÄ\W ÜzÔ, J7,:ÄÐ{ÒW\W ~x»{ gzë{z DÎ~"7,gzä Šc* ŠîŠ Xx?z X, sü ŠhgÇ!* ä gzä Šc* Ääëí Ô K:Ñ 6, 1Å `æen % pxˆƒˆðw]!* gzô ÜzÆPzŠ~kgz Ìr# ±6,xH r# Y 霚å1üñ] ~XYfvg), gz ÂÔ ñƒññp=ì Šc* =~OßY XÎ䃻~i!* š q- ñƒg,ãb ÆÙñ{ 4$ Ãg {är# ±6,7-eāXå s Ån²ä~?_7,7VYÄ?Šz~ŠizW ÑäâÛ XìðƒðÎ~È0* ä\āw 6, uyj}gvx næ Üzq-Â{zā nkx ìg ùÿ ÜzC ~gã?gz X¼gÃÐtØ?X ðî~è0* Hgzå&»b&HX.Hvv 1ì z à ¹ q-tcù X Ù7 0 BŠ (17) Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ

18 ))gzggššñzxó~ āìép XƒgŠÃzÅ XD xu"»\ñwš / áæ\ñw Pakistan Red Cross izg q- XHk0* yj»k!~y 1920 gz1 B.A gzšhc* Š sp~t ey=~y 1940 Xðƒ ~p~ ) gñ ]gâ Ð V;z ~ t eyqgz ƒ], ðg~y1946 w¾æ Society kj-y 1947XŠHc* Š ghš*»~m, ô s--g 4 ƒ ~íšl~ā ¹gzñW~g»Ð Ü$ zæy XHx»~{ogŠ { 1g{g!* zš! g~y 1951Xåñi+» óóç E.> Š*} ā c* wì~wš} 7-eā å GE -ÍG g & J- Y1974 c* ìì^ãk0* Æy?ìwqH»xH ~eg1cgšækâƒ~gy Ð Ì~ó {ó 1g Ò»]¾eYóāó ²¼ XHx» ävr^ã]gzp¹ q-ço?7 Xc* J7, t Æñ\W{z] 5ygzŠXH7Ã\ñ W H: )Hâ ~ ~Y 1932s6, XÆ76, Ï X aõ0* }gø# ˆƒ]ÃzÅ/ äv }~yàæ\ñw~y 1974 îª3ò7] ~Y äãñ{ G 1932ðÑ ëen & ïgh 4]X;e* L šv;znæā²¼ã ñw \ ä~çkxj7,ð/ H{æg{ bï ÂH{g7çOX [&+P¼ \Wpˆ ñ ƒ 6V LÔB ÆV õ0* } 6, geg!* ª z{z āšhc* 3Š7~[p ]? îg %{m, ³`KgîSXHu "You should not :ìh7 3q-gz äyä\ñw6,kx cross the border" Xc* Š gïð VâzŠçOXŒeKå ÃkÔ Åw 3gzVœkŠ} áz äƒðv-ç XìwV{zìCYð0* b!* ~V@ "In The [  Š\ñw~ Y1977 ~g Å éeo &} ā ibggóy* Company of the Promised :%åq-» ) gz ) ÔŸgzñÏ0+ i Xðƒw=¹ðƒù á essiah" ¹Ð\ñWä IyŠgec* &Ð]Ãz Y1978:Ñ *~ÙA Å^ÃÆ\ ā ]n» (å*~y»ï0+ iå\ā) ÇìgegkgtXÅg weãkā ¹=Xì gz}.{], Š»4z].gz VØz»xÓÅXX g ŠGYgzègWzkLX;g 6, +ŠÆk ëx ñhg {Åe$ {zh: f» VzuzŠ c* àçôpöjðy!* iåylä X 7{ c* ŠnÆ t~kâðny ]Ñq} # gz Âã c \ñwæ ]ó~ Y1947 ÐzzÅäƒ ápúñ[]!ôā Çñ ~g@ax(qxˆï#öi5~f$r, ó Ô à ÅVzg»k0* ÆXÔr# i~ á ~b ¹pÖtXå@* 5]nw CÙ= } \!r# K! ¹Ð\WäVr gz{š`ä~x¾6,gîæîgögzð c* âûä\ñwxó,ó x»~~æxzgø Ìw ŒvY K!!* ā ¹~izðƒS0+ g ~ˆÆ½/xÓ~!iâ{ á!vub tā åx Ã]gŠ1XÇAgz ]tã\» # zû zh+y ÅVzg»=gz Vƒ;g@* x» ~äq½ô~gz$åãxì]~y güär# ~g@a6,tóxó 7/Šðà wj&+ Ã\ ñävz6æu»»zgz~gø Š Â=Xì: »x»!r# K! :c* âû Ð \ñw[âgzq-šz!* Ækp /Xåc* Š ~íš \Xì]gz ÅVî Š Å\ X _ Þ!1X Ter 7 }9ä;ua ÜzÆ]Ãz xš{yâãv ā c* âû gzñƒlp NŠ pö~y 6,y!* iå\xóðó NYG½ W&ä7ðÅY 1979 ~ g 14gz Xðƒ]ÃzÅ\ñW ý/ý/ý/ý XóNó âûãôòàå~ gzvƒâû p= \ñ hg#öi5åf$r, ó nº heðyg»åíšðxñ ó ó i~ á txƒ ŸÌ~{9XC ähgãx ágz Њ*Lgz ød År# ~g@a År# q-å]o Ñ!* Ð ÅV ì i~ì" ãzg0+ x* Æ\ñW»Šñ úñā] ˆ{â PX ~ Y2009cŠ B30{1góó )* izg [ ~Šznc{1g!r# K! ā c* Wx Ðx Ær# ;" ugix( ) áï á Xóó(~c )V;z gzƒvœšúxì :NâÛ ±5[N ì ó gl 0+ÆV[RP XÆxk wšt VÈ@Šk, # Åk všô zgxóåc Xƒ{1gxi wèzi» k, àå»uu ì 0* u {z F, [pì{tä}.ãk c* Š}Š»k, ½8-gt~kå: Ðk XNƒ:bq~{gÅk#Öi5gz ÅyÏŠ 1 VÒpϹ ~\ñw gzwšs Ô{Š ã{zx zq-»ë ^z gz~gš*šôåñeā ÆËs c* ŠävÃT{Š(» óôø ÃøÚø o» ³³Þôù ]ôl ÅyX C0* Šy:Ìd$ŒÛ Æy~gŠCÙªz»cu ÅkN Š C x» X ÂæF % ÅwŠ s ÆyÔy!* is u0* ;"w2 ìel E "YÚ _(,Âë ëx {Š u"ì~açæk]»îiÿì 7,~Vƒ0*² sü rg7ép¼næ]fk~ā Ø ËÖ] 8Šrñ]J DÔ Ú Ûu] çûvúväfi ÚE Ú~g@ar# ð }(,# ~Y1905 ëðb gz ]g y~ý»k ~ègnzèy~!öc c* gôcùív Æ*Šì@* YH7āÜ»}pNŠz sñ»yð[x, Ãy xi5 ÆV ~f c* t ))~zìë Ðãc* Š r# xýi%] ƒýq X DYGù áxok, i VŒX npgpšðe$ gz z ~wš Â5µñ»ÚŠ e$ à Ãy (K!)r#ñ ~g@a] { z~y1906 Xðƒa/ÅÚŠÃyc* Š ~ Y2010~ g B27{1gó ó ) * izg Ð]gc* igzñ yc* Š B Æ/ âk ~g@a] zlä/ ] îg %)( г~çVxVâzŠ Dƒ[» XìHí f-»k!}!r#ñ LgëäVr :zxñƒsæ ÆK!}!r#ñ ~g@a] É⻳ÌäVâzŠëÂÅ VÃVÇ îª3ò7] ~ ] Ô ò{ G VzŠ / á «]ŠXų4ŠÃY 1907~ B23Xc* Š Ì/ 0* ${ ] gz/ 0* Kg{, ~yc* Š ä izg ÏQgzXðƒ Y1920 ª Ѓ ~yc* Š X ï á XÎg~kƒ;8-eg1gz1¼Š~ )) zzåt ÅÝq~ /eåk!ä\ñ~ LLXÎYµñ»]gc* iåx?mg ä\x ƒgðx* ÆK!\Ð Âðƒ]Ãz ÅäP X@* Y`{_Ì6, Ð Y1913 ˆ Æ ä z Ï0+ i K wšxbì]šxå ŠJ+Ã{i»Ãg { Xð0* =ÂÅ#Ö}.J-Y 1974 X g\i@ gzƒ½ð ~ Y1892 r#ñ ~OŠa] Ì= ÍyWŒÛkgŠ»wñzÑ] HX yò\wxñƒa ~gðā -4 VîÇÆ: tåvì gzˆƒ m{ð* y ŒÛ 7L~ìyˆ»gñ 6,ítXIƒŠc* X Çq- gzð &ëā DâÛ c* âûäwñzñ] =yšq-xywè ] n%»yú ~: I~Y 1904 =āzšéãr# ð }(,L!Vxā Y«] ð Lggz XåŠH g( /ā zšèðcùívúāìhðã~[p ÂñƒgFÐyú }všˆpr#ñ»}pâì* k0* yj»}!äk }(, ó ghç!* õ) E / { z~gø pr# ð J- Üz kx}h+š yj 4gHÃVœ}!v} ā āâ ŠÐbÒ ð ä~çox n}š7yj»} ŠtXáá=ñOÆygz}ŠâÛ«yJäxgŠ', Xc* ŠÉ[p»wzÑ Ãr# ëgziƒ ~g\ Ãv ƒgf{zxˆƒwj t Xñƒ[x»gzc* ŠyJ»}!Qgzc* Š X ƒ[é G54D ÐaÆ}.ð VâzŠ c* ŠyJ»u aä ~Y 1911agâ wçä Æ k0* ~Î6,~ Y1905 Y1911 mxc* WwÍ~ ))ÅVà ± 24gz el»e$ p / X1¼Š ~ Vî wj ~ k J.A.V ~Ò» R, wç ~ X : 1å;gƒÐā²q- Ò» R,wç~Y 1913yXŠHƒ4 Š 9zg 37~wjð;xsѽ ƒrgã Ð ï á~y 2009cŠ%ógó ) xâ wj{z ÆögD+XŠHƒxi56,gƒâä 8 ÐÄq- År# ŠútzgÃx( ) á J- Y1945 áðy 1915ãôÅVŠÅ ] {â6ã½~ Y1920 X gî%f} O ì k, 6,wi è458 EGEL E îª3ò7 X;g~R, óf$ç6,»ã{ G?ì Y Šݪ ÌÝ{z xâr#ñ + ; ~ßñƒq] ì k, ¼ Å k H äy }. ~ Y1904 ä(^è() àzvf, ½K ì[åðñ»t,šā äwíñ] 6,{7ÆyQX ų k, iz z { áì Ÿ, {g!* ÆƱ}uzŠq-gz} Ð L X Dƒx sæ±vâzš :c* âû k, ~ ³m» ô Îø ðõ o³n»ø Øô ù Òö o³³ ø³âø kø ³³Þ»]øæø ~ Y1913çOXó ó m, ³=X ^l p ëyš ~ Æ,Š }F, ~ßñ] bï}gø ä wñzñ] ë c ñv Å Š XñJ7,ÐV-Šñ År#ñ + ; ëk, ÌÅ Ÿg zñ Xc* ~ :ûg~y 1915 ~ Y1918gz F.Aä ë îi / 0*6,x*}F, ~ Y1915 ³m» ô Îø ðõ o³n»ø Øô ù Òö o³³ ø³âø kø ³³Þ»]øæø Y2013 agâb14@*2013 Y agâb08 DÚ (18)

19 /07/2000 Friday 15 th arch :10 Tilawat & Dars-e-Hadith 00:35 Yassarnal Qur an 01:10 Press conference in Europe: A report of the Reception and Press conference of Hadhrat irza asroor Ahmad, Recorded in December :15 Japanese Service 03:20 Tarjamatul Qur an Class: Rec. on 15 th July :20 Aaina 04:55 Liqa a al Arab: Rec. 15 th November :00 Tilawat & Dars-e-Hadith 06:30 Yassarnal Qur an 06:55 Huzoor s Tours: Huzoor s visit to Ghana, Recorded on 13 th & 14 th arch :55 Siraiki Service 08:25 Rah-e-Huda 10:00 Indonesian Service 11:10 Fiq ahi asa il 11:40 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:05 Seerat-un-Nabi (saw) 13:00 Live Friday Sermon 14:15 Yassarnal Qur an 14:40 Bengali Reply to Allegations 15:45 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 16:20 Friday Sermon [R] 17:30 Yassarnal Qur an [R] 18:00 TA World News 18:20 Huzoor s Tours [R] 19:30 Real Talk 20:25 Fiq ahi asa il [R] 21:00 Friday Sermon [R] 22:15 Rah-e-Huda [R] Saturday 16 th arch :00 TA World News 00:20 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 00:40 Yassarnal Qur an 01:15 Huzoor s Tours To West Africa 02:15 Friday Sermon: recorded on 15 th arch :20 Rah-e-Huda 04:55 Liqa a al Arab: rec. on 16 th November :00 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 06:10 Al-Tarteel 06:45 Jalsa Salana Spain 2010: Rec. on 3 rd April :45 International Jama at News 08:15 Urdu Question and Answer Session: Recorded on 25 th July :40 Indonesian Service 10:40 Friday Sermon: Recorded on 8 th arch :50 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:05 Story Time 12:30 Al Tarteel [R] 13:00 Live Intikhab-e-Sukhan 14:05 Bangla Shomprochar 15:15 Spotlight 16:00 Live Rah-e-Huda 17:30 Al-Tarteel [R] 18:00 TA World News 18:25 Jalsa Salana Spain 2010 [R] 19:30 Faith atters 20:25 International Jama at News 20:55 Rah-e-Huda [R] 22:30 Story Time [R] 22:55 Friday Sermon [R] Sunday 17 th arch :10 TA World News 00:25 Tilawat & Dars-e-alfoozat 00:50 Al-Tarteel 01:20 Jalsa Salana Spain :25 Story Time 02:50 Friday Sermon: recorded on 15 th arch :05 Spotlight 04:55 Liqa a al Arab: Rec. on 21 st November :00 Tilawat & Dars-e-Hadith 06:30 Yassarnal Qur an 07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna Khuddam: Recorded on 8 th January :05 Faith atters 09:00 Question and Answer Session: Recorded on 5 th April :10 Indonesian Service uslim Television Ahmadiyya Weekly Programme Guide 15 th arch st arch 2013 Please Note that programme and timings may change without prior notice. All times are given in Greenwich ean Time. For more information please phone on or :15 Spanish Service: Spanish translation of Friday sermon, delivered on 6 th April :25 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:40 Yassarnal Qur an 13:05 Friday Sermon [R] 14:15 Bengali Reply to Allegations 15:25 Kasauti 16:00 Live Press Point 17:00 Kids Time 17:35 Yassarnal Qur an 18:00 TA World News 18:30 Gulshan-e-Waqf-e-Nau Khuddam class [R] 19:35 Real Talk 20:30 Snowshoeing 21:00 Press Point [R] 22:05 Friday Sermon [R] 23:05 Question and Answer Session [R] onday 18 th arch :20 TA World News 00:35 Tilawat & Dars-e-Hadith 01:05 Yassarnal Qur an 01:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class 02:35 Snowshoeing 03:00 Friday Sermon: rec. 15 th arch :05 Real Talk 04:50 Liqa a al Arab: Rec. on 22 nd November :00 Tilawat & Dars Seerat-un-Nabi (saw) 06:30 Al-Tarteel 06:55 Huzoor s Tours: Documenting Huzoor s tour to West Africa including Huzoor s visit to TI Ahmadiyya School, Ekumfi Essarkyir, Ghana. Recorded on 14 th arch :50 International Jama at News 08:20 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 08:50 Rencontre Avec Les Francophones: French ulaqat, Recorded 1 st December :50 Indonesian Service: Indonesian translation of Friday sermon rec. on 8 th December :50 Jalsa Salana Qadian 2012 Speech 11:25 Seerat Hadhrat asih-e-a'ood 12:00 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:15 Insight 12:40 Al-Tarteel 13:05 Friday Sermon: Recorded on 25 th ay :05 Bangla Shomprochar 15:05 Jalsa Salana Qadian 2012 Speech [R] 16:00 Rah-e-Huda: recorded on 16 th arch :35 Al-Tarteel 18:00 TA World News 18:20 Huzoor s Tour To West Africa [R] 19:15 Real Talk 20:15 Rah-e-Huda [R] 21:50 Friday Sermon [R] 22:50 Jalsa Salana Qadian 2012 Speech [R] 23:30 Seerat Hadhrat asih-e-a ood Tuesday 19 th arch :00 TA World News 00:15 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 00:25 Insight 00:50 Al Tarteel 01:20 Huzoor s Tour To West Africa 02:10 Kids Time 02:40 Friday Sermon 03:40 Jalsa Salana Qadian 2012 Speech 04:15 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 04:50 Liqa a al Arab: rec. on 23 th November :00 Tilawat & Dars-e-Hadith 06:30 Yassarnal Qur an 07:00 Jalsa Salana Spain 2010: An address delivered by Hadhrat irza asroor Ahmad on the occasion of Jalsa Salana Spain. Recorded on 3 rd April 2010 in Pedro-Abad, Spain. 08:00 Insight: recent news in the field of science 08:30 Oil Painting by Ken Harris 09:00 Question and Answer Session: Recorded on 5 th April :05 Indonesian Service 11:05 Sindhi Service: Translation of Friday Sermon recorded on 15 th arch :15 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:30 Yassarnal Qur an 13:00 Real Talk 14:00 Bangla Shomprochar 15:15 Spanish Service 16:00 Press Point 17:00 Le Francais C est Facile 17:30 Yassarnal Qur an 18:00 TA World News 18:20 Jalsa Salana Spain 2010 [R] 19:30 Arabic Service: Arabic translation of Friday sermon delivered on 15 th arch :30 Insight: recent news in the field of science 21:00 Press Point [R] 22:00 Oil Painting by Ken Harris [R] 22:30 Seerat-un-Nabi (saw) 23:00 Question and Answer Session [R] Wednesday 20 th arch :10 TA World News 00:30 Tilawat & Dars-e-Hadith 00:50 Yassarnal Qur an 01:30 Jalsa Salana Spain :30 Press Point 03:30 Le Francais C est Facile 04:10 Seerat-un-Nabi (saw) 04:40 Liqa a al Arab: Rec. on 28 th November :00 Tilawat & Dars 06:30 Al-Tarteel 07:05 Jalsa Salana Spain 2010 [R] 08:05 Real Talk 09:00 Question and Answer Session: Recorded on 24 th ay Part 2. 10:25 Indonesian Service 11:25 Swahili Service 12:30 Tilawat & Dars 13:00 Al-Tarteel 13:30 Friday Sermon: Recorded on 8 th June :30 Bangla Shomprochar 15:35 Fiq ahi asa il 16:00 Kids Time 16:30 Faith atters 17:30 aidane Amal Ki Kahani 18:00 Al-Tarteel 18:35 TA World News 18:55 Jalsa Salana Spain 2010 [R] 19:55 Real Talk [R] 20:55 Fiq ahi asa il [R] 21:20 Kids Time [R] 21:50 aidane Amal Ki Kahani [R] 22:20 Friday Sermon [R] 23:20 Intikhab-e-Sukhan Thursday 21 st arch :30 TA World News 00:35 Tilawat: recitation of the Holy Qur an. 00:55 Al-Tarteel 01:30 Jalsa Salana Spain :30 Fiq ahi asa il 02:55 oshairah 03:55 Faith atters 04:55 Liqa a al Arab: rec. on 29 th November :00 Tilawat & Dars 06:30 Yassarnal Qur an 07:00 Huzoor s Tours To West Africa 08:05 Beacon of Truth 09:05 Tarjamatul Qur an class: rec. on 16 th July :10 Indonesian Service 11:15 Pushto Service 12:00 Tilawat: recitation of the Holy Qur an 12:15 Yassarnal Qur an 12:45 Beacon of Truth [R] 13:45 Friday Sermon: rec. on 15 th arch :50 Kasre Saleeb 15:30 Aaina 16:00 aseer-e-shahindgan: A Persian programme 16:30 Tarjamatul Qur an class [R] 17:35 Yassarnal Qur an [R] 18:00 TA World News 18:20 Huzoor s Tours To West Africa [R] 19:25 Faith atters 20:30 Kasre Saleeb 21:10 Tarjamatul Qur an class [R] 22:15 Aaina [R] 22:55 Beacon of Truth [R] *Please note TA2 will be showing French service & German service at 16:00 & 17:00 (GT). Translations for Huzoor s Programmes are available. Prepared by the TA Scheduling Department.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn