XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of"

Bản ghi

1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv j j l^q j j Ec j j lcn gi ce XZYL\[^] qec qs Ecz JMQ`QPO\Q Eqs Ec qc x l^q qs lcn gi c Ec y gi y y c ˆ gi y ny Žˆ qˆ j j j j c j j j j j j j j y j j j j g ˆ j z ny Žˆ qˆ M j gi ˆ Žˆ 7 j Žˆ j j j Ec z c y qˆ o ˆ ˆ gi y ˆ g ˆ Œˆ Š Œ y gi y y c ˆ gi y ny Žˆ qˆ Š Œqˆ š qe Eˆ q lc g Œqˆ j gi j Š j t y qy š qe Eˆ q lc g Œqy j j j j j j j j qˆ šœ qe Eˆ q lc g Š t g ˆ š g t Œqˆ g ˆ qˆ qe Eˆ q lc Š œeˆ š qe Eˆ q lc g žlc Ÿ ig

2 o o o o o o o ^ Eˆ j j ˆ j j j ˆ j j ˆ j ˆ Eˆ x Eˆ x j ˆ l^qy ˆ ˆ j j l Ÿ gi x Eˆ yz j vz j j g j x yz l^eˆ ˆ l g yz j s j g x Eˆ g j j j l l^eˆ Œ j ˆ s s c j g j j l^eˆ Œ j x j Œ l j j l g g j g Œ Œ l ŒˆnR l j ŒˆnR q Ec j j j œ œ j l^qy œ E E ˆn E ˆ z ˆ z j ˆ j j ˆ z j lc Ec Ec Ec ˆ j q y y q y ˆ ˆ gc Œ gc Š qs Š 7 Š qˆ gs gs gs j Eˆ Eˆ j ys ˆn Š ys 7 Š ˆs ˆs ˆs c c c c c j j E E E E E c j ˆc Ec Ec Ec Ec Ec j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j c j j j j j ˆs Œq Œq Œq Ey j j Ey Ey Œq j j j j j x

3 o o Œq j g M g g g M g qs qs qs Ec Ec qlcc l^e l^e l^e q M E l šzy l Ÿ gi j Els Els lq lq cš cš cš cš l Els lž cš šžv Elc E lcž lcž g sz lcž ˆ lcn lcn gi c gi c gi c gi c gi s ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ E E ˆ sz E ˆ ˆ ˆ j j l lj l j q l Š Š Š Š Š Ey Ey Ey qv ˆ s Œ s Œ s Œ s Œ x x x x x l^qv l^qv l^qv l^qv l^qv g ˆ y sz s Œs s Œs s Œs s Œs s Œs q j qvz j E E E E E q q j j

4 o lc o lc lc o o lc l E j M j g j j j g g q E E j Œy c qy q Œv q g g j c qy sz q j q Ey j g Ey j Ey R œrz c g s Œsz s Œsz j j Œ Œ Œ g g g Ey Ey Ey Ey R œr R œr R œr R œr E E Œˆ Œˆ E E š š I M c qc qc q q lˆ ˆ lˆ q ˆ o q q E lˆ cz c ˆ ly Œ q lcˆ ˆ j y j E c E j c Elc s Elc lž Els M lž l Ÿ gi gˆz Œ lž gˆz q gy z š cš q j q q j c q j j š š qj j cz E q q s j E s E s E s EEˆ EEˆ c c E E qv qv s Œsz s Œsz c c

5 o o o o o o o o o o o o o o o M q qy q qy qqy q qy c c c c q q q q Ey Ey Ey Ey s Œ s Œ s Œ s Œ ly ly ly ly g g g g l l l l q q q q c c c c q q q j q j j j l l l y E y y E M q q ˆ y sz y ˆ cz ˆ ˆ j sz ˆ sz y sz sz sz ˆ ˆ y o j 7 j s s s s qy qy qy qy qy l Ÿ gi lqˆ lqˆ lqˆ lqˆ lqˆ Žˆz Žˆ Žˆ Žˆ Žˆ c c c c l l j l l Ec Ec Ec Ec š cš cš cš qe qe qe qe t t t gi gi gi gi y j y y y E q q l q

6 o o o o o o o o o o j j o o Ẽ l l l Eˆ j j Eˆ Eˆ q Š g l s s s s Ey s Œ gi l Š l Ÿ gi g lc c lcˆ lcˆ lcˆ lcˆ qy g lc qy gi gi s Œ j q s Œ l l Eq Eq Eq j Eq s j s E Š c E Œq t t t t j g gi gi gi Š g j j j j l qy s Œ Š œe œe gi l g g l l l % g 7 s l g l l j j c j q o g l j g l g l % g % g % g % g o qy Š s s Œ j c q j j qy qy qˆrz c qˆrz c qˆrz c E E E c lc lc lc j\j c Š q j q ny j jg j g g Žˆ j j Žˆ j j Žˆ l^ j j c Œ z j l j l j l l l Š l j j j j Žˆ j j j j j j j j l l ny Œ j Œ j j

7 g o o o o o o o o o o o Œ q qj j q q q j j j M yc q Œ z E E j E j E j E qˆ lc gi c z c z g c z g c z yl Š E j ˆc E j ˆs qy qy j qy j qy sl sl j yc j z s'z j s'z sl j l ˆs l l s j s j j žs'z j j žs'z E Rl E E E j E j j Eˆ j c l Eˆ j c'z c'z E j c'z q lc j Eˆ jeˆ cš gi j l lc gi š l^q š gi c'z j j s'z E l^e š l^e c'z o qˆ E E E E s'z s'z o l c c qˆ E l qˆ El l^e E ˆs ž qˆ E l j E E c qˆ q ˆs ˆs E ˆs l lc lc žs' žs' žs' žs' žs'

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ďë ďę ďňîňď Ńľ» 7 Ş ďňîňî

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi !" #$ %!$!!&!'( )*' +,!'-. / 0!12$!32$4 52$ 6#-, 78$52$"!'98 9#8'3#:9 ;2"

Chi tiết hơn

Purge Protected HMI Workstation | Purge Panel HMI Workstation

Purge Protected HMI Workstation | Purge Panel HMI Workstation 67gg j?9rƒ=?jkƒp_b]fqddh=j?@aba:8 12346782961892846 =:8;C=D9: 8E8;77=?=? 6789:;78?@AB./0/$12%3)"4$"5&3 FGHI678=?;C8C7J!"#$%&(") *%"+) 3-$,&,#*")&&%"-!)# =?IL8J8M 9:JJ8==CN8?8= J8?9K=:8D98E7C C?::D?D?J7

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ས བ ཚན བཅ གཅ ག ཅ ཙ འ ཀ ང ༡ ས ན འག འ ཤ ས བ (༡) ཅ ཞ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར ལན བ དང ས ཀ ཁ ད ཆ ས དང ང བ ཕན ན ས ས གས ང ས ད བ ད པའ ར མ ཡ ག ཅ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར (༢) གསལ བཤད ར མ ཡ ག

Chi tiết hơn

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ % % ( % ( ( ( & & D GFE H I J K L L M % ¼¹¼º¹ÈÀÇ ¹ÃÂÆÅÄ à ¹¼ ¼ À À½ ¾¼ ¼ ¹ È ¹ ÉȾb[ y}}yw } y} w} yx d_â༹¼º¹à¹à⹺àdaíì ÛÚ y} w z } w ƒ } } { w { ƒ v{{ { w w}ƒ }ˆw{yŠv w wv y w} y y w w}x x w { v }

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ༡༡ ར མཚ ན མ འ ངས པའ འབ མཛ ད ཡ ན ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ཅ ཙ འ ཀ ང 2018/12/22 ས ག པ པ བ ང ཆ བ བ ག ས ར མ པ དང པ འ ཞ དག པ གཡ ང ད ང དབང ར ལ ར མ པ ག ས པའ ཞ དག པ དག ར ན ཚ བར ན འབའ ར ང མ ར གས ས བ འབ ང ག ས པ ད ན ག

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

avwl0405solow.dvi

avwl0405solow.dvi " # $&% ')( &+*, -./ 01 2 3145 6 78 9;: = 7? 5 @ A B;CD 5 @ E FG87 5 7H Q16 8MRBGFG85 S @ 5? TUV WPXCG9;MYZV [ ^6 8TV_ `a-[v-ugb;ucga! IGCGH;9;8 5 C51D J 9;?1KLC5 J BG6 M C5 7 H"9;:GN = 7? 5 @ A B;CD

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

I :~can ;u - ~~-- - An TEN l N:~;;:IH J _~bi.ch~_ -- r. "2!u Ng;;-yen. - --~, 17101i~o_i1" - ~--=-==- --=-=-- ~I ; }~an_~~ur ~ _ l 9/10/2Q_l! t _ I 41

I :~can ;u - ~~-- - An TEN l N:~;;:IH J _~bi.ch~_ -- r. 2!u Ng;;-yen. - --~, 17101i~o_i1 - ~--=-==- --=-=-- ~I ; }~an_~~ur ~ _ l 9/10/2Q_l! t _ I 41 :~can ;u - ~~-- - An TEN l N:~;;:H J _~bi.ch~_ -- r. "2!u Ng;;-yen. - --~, 70i~o_i" - ~--=-==- --=-=-- ~ ; }~an_~~ur ~ _ l 9/0/2Q_l! t _ 4Nguyen Hoang ~-- -=- Ol/Ol/20J} r - _ -~ 5V5Hoal!g _ --- - - A_!l

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

New Listings

New Listings CBOE Research Circular #RS06-401 DATE: May 11, 2006 TO: Members RE: New Listings Abaxis, Inc. (ABAX) Abaxis, Inc. - 2008 Leap Aspreva Pharmaceuticals Corp. (ASPV) Active Date - 5/12/2006 Active Date -

Chi tiết hơn

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*!" # $%& ' % $ '$% % $!" ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; "# $,

0 % 0 ( ( ( ( ( (, /( 0(+* *(*( * *++ ++*! # $%& ' % $ '$% % $! ++,, #$ ---(.( %/. $/ % /(*( ( (,,((0% %&' 1 (,+ + 0 %( ( # ( ) H P 3I 5 %& '; # $, %, + ++ ++!"#$%&'%$ '$%%$!" ++,, #$ ---%$%,,% %&',++ % # ) HPI 5 %&'; "#$, 2%MN,GMN[\PS YDE CMNDEMNBC YMNBC=Z,$MMNBC DEY?^, 5=Z, 82CDEP=Z, DE GNYPCc=,\PMNY? BM A A A=MN2Y DEY G,, %MN 245 89 ';5 +++ ' P

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Tính đến tháng 01/016) STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ / HỘI

Chi tiết hơn

Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vn Cơ quan: Tỉnh Gia Lai Thời gian ký: :46:52 +07:00 CONG HOA XA HOI C

Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai   vn Cơ quan: Tỉnh Gia Lai Thời gian ký: :46:52 +07:00 CONG HOA XA HOI C Người ký: Ủy bn Nhân dân tỉnh Gi Li Emil: ubndtinh@gili.gv. vn ơ qun: Tỉnh Gi Li Thời gin ký: 9.4.218 16:46:52 +7: NG HOA XA HOI HID NGHiA VitT NAM H lp - Tty d - Hunh phti UY BAN NHAN DAN TiNH GIA LAI

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN THÔNG TIN Eastin Grand Hotel Saigon Khách s ạn Eastin Grand Sài Gòn n ằm v2 t r] t â m m đ i cya khu v}c qu ận Phú Nhu ận s ầm u ất giă a Trung tâm thành ph và sân bay qu c t T â n S n N h ất. T khách

Chi tiết hơn

Investicii_PPF_

Investicii_PPF_ : 7 7 7! 9 7! ( 7 77 ( 7 ( ( 7 7 7 9 : ; 9BA 9 H KJI L M N O P P Q U^] ZXTYX ³«²ª ± ««ª ³ ³³jc Ž ˆ ˆ lg ««««li a ƒ Œ~ ƒ ~ ˆ ~ ~ ƒ ~ ƒ ~ˆ ƒ ~ˆ ~ˆ Š ~ Ž ƒ ~Š Ž~ Š ƒ ~ˆ ƒ ~ ˆ Œ ~ˆ ƒ Ž Œ ~ ~ Ž Œ Š ƒ ~ˆ ˆ ƒ

Chi tiết hơn

untitled

untitled œ s w w w œ ƒe w x ñ š y œ w» w ww wš ùp k { y w w» œ ƒ ƒ œ œ ù ƒ z { xk l ywš g Á y w j šw ù œ ww z ƒ y y { y w» w ƒÿ š œ sww w» ù œ x w xœ w ü œ y y œ» p ù œ y ƒeƒ ù t { z w œ šw œ š y w œ ü jš z œw

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

soluzione.dvi

soluzione.dvi Ì ÈÊÇÎ Ë ÊÁÌÌ Ä ¾ Ù ÒÓ ¾¼½ Ë Ê Á ÁÇ ½ Ì µ ÁÐ ØÖ Ò ØÓÖ ÔÓÐ Ö ÐÐ ÙÖ ÙÒn + pn ÓÒ met = 3 µñ N Abase = 10 16 Ñ 3 N Dcollettore = 10 16 Ñ 3 µ n = 0.08 Ñ 2»Î τ n = 10 6 S = 1 ÑÑ 2 º CC = 12 Î I B = 60 µ º Rc

Chi tiết hơn

c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(-"-!(--!"#$%&' ( )$*"+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+

c,767-7-!89(:&#;%&1-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(--!(--!#$%&' ( )$*+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'()$*$345'26B-!(- $#-!&#+ c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$35=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+*$-"-!(--!" (* (*2%" $345 '"26"" &-!(#(.(--$/ &##""*

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约 Distr.: General 16 May 2012 Chinese Original: English 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会 }è¹ ~ 2012 4 16 Ž 27 根据 公约 第 74 条审议缔约国提交的报告 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会的结论性意见 塔吉克斯坦 1. ~ 2012 4 17 18 hÿq} 188

Chi tiết hơn

Äà icp i` inš ÐÔÒ ± ÏÍÍÍ ¾ gu YUj ¾šd Ä ganƒ g^ƒ WƒSa ÏÍÍÍ ˆS[ƒ glygu ˆ {nyˆ {nyˆ Ya LUˆYƒ  U»ˆW±Ã ks»»l{ Y UŽŠ ~ ªU UW à ªU ± c su»šˆ ~ UŽ[c~U ˆ Zˆ

Äà icp i` inš ÐÔÒ ± ÏÍÍÍ ¾ gu YUj ¾šd Ä ganƒ g^ƒ WƒSa ÏÍÍÍ ˆS[ƒ glygu ˆ {nyˆ {nyˆ Ya LUˆYƒ  U»ˆW±Ã ks»»l{ Y UŽŠ ~ ªU UW à ªU ± c su»šˆ ~ UŽ[c~U ˆ Zˆ Äà icp i` inš ÐÔÒ ± ÏÍÍÍ ¾ gu YUj ¾šd Ä ganƒ g^ƒ WƒSa ÏÍÍÍ ˆS[ƒ glygu ˆ {nyˆ {nyˆ Ya  U»ˆW±Ã ks»»l{ Y UŽŠ ~ ªU UW à ªU ± c su»šˆ ~ UŽ[c~U ˆ Zˆ[ Y ]Uˆˆ ªUwUˆ`W ƒ p[ i»tš ks»»l{ S à ~ gz ƒ ~ ±ÃU`ˆ Âh»»ˆ

Chi tiết hơn

s 3E+HeËâ3IrË5:lle sau üee s HË{âi ie:i le[âeëëëèëëâ Ë:Et -o) t r O'E'= ; ËEË îëx Ë;, ilëëcïëe+f, p ië H iâqffigbëïïe ËEËiiËgËiËËIEE{E iige{[iï iiëi i

s 3E+HeËâ3IrË5:lle sau üee s HË{âi ie:i le[âeëëëèëëâ Ë:Et -o) t r O'E'= ; ËEË îëx Ë;, ilëëcïëe+f, p ië H iâqffigbëïïe ËEËiiËgËiËËIEE{E iige{[iï iiëi i 3+Heâ3Ir5:lle au ü H{â e: le[âèâ :t -o) t r O''= ; îx ;, lcï+f, p H âqffbïï I{ {[Ï â r ë ';H ; H 3 F.-,;el A6$É ;t ;.l' r{f,e.: ;ë ;,f; ) ;S' PH ü a= tô = dï: Ê Iê Hr È r=; 3 v X =È ;: ü* ;#:e:;r;ra? -

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn