tese_doutorado.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "tese_doutorado.pdf"

Bản ghi

1 ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r t çã s r tr çã 1 r r t r t r t r t r t s r s tér é s s s çõ s rr s t s s úst s és s s úst í s rr çã r r q ê s 1 s 3 s s q é s sí à r t çã s ã à r t çã t r r s t r t t r çã s s r r t st s t s tr r ssã í s tr és q çã çã t r s s r st t q s r â s s r 3 s sí r ç r r r q ê st s P st r r t í s st t s ét s s q s sã r t s r t s t r t r í s s s çõ s r st s s st s r t s s q s r s r t t sã s r t s s çã r s t s r st r tr s t r s r s ssã s r t s tr ét s s s st s ssã é t tr t 1t t r s s t r â t rt r st ít t 3 s t r s r s s st r ú í q r s 3 t s â r

2 s q çõ s r s t s t r r t s çã 1 r t r t r r t s t s q çõ s ré r s t í Σ q s s rt s q í r st ár rt r t t s r 3 s r s ó s s E Σ + Σ Σ = 0, ρ Σ d Σ dt + p Σ Σ Σ = 0, dp Σ dt +γp Σ Σ +(γ 1) q Σ = 0, dρ Σ dt +ρ Σ = 0, Σ = 0. í Σ é t 3 r s r t çã t ú q s s ós r 3 çã s q çõ s r t r rt r çõ s st t r s r 3 s r s ó s s p Σ ρ Σ s t s t r s E Σ Σ Σ Σ q Σ sã s r s s st s r rt st ár r q rt r çã ó t t r q X Σ = X Σ (r,t) = X(r)+ X(r) iωt, X X 1, X Σ r r s t q q r r 3 r s ó s s t s t r s s t s t é sí r r s q t s rt r r s str s st st s çã s s s β = O(ε ) q í r s sô c s r q rt r çõ s ét = O(β ) s r s r 3 s á s r r s r ô s m = ±1 r r t s ú r ss s t tr stát é s r ss á s s 1 s r q ê s s E Σ = Φ Φ

3 q í r r t çã s r r v E v Ti r q t r ét s r s r 3 s q í r é s r t s q çõ s = Φ, ρ+ρ = 0, p+γp +(γ 1) q = 0, ρ + p = 0, q = γ p T γ 1 eb, é rt t 1 r s ã s q s r s r st st çã t s s r t t r t r q ss s q ét é s étr r çã â t r φ r = F φ+ φ Ψ, Ψ φ = 0, = µ 0 = (R Ψ φ φ F) µ 0, Ψ = ( Ψ/R ), r str s qs s q = κ(ψ) ρ Ω(Ψ)R φ, Ω = dφ dψ, κ é çã 1 s ré q stá r t t r à r t çã q í r s st t çã s q κ ρ p+γp ( κ ρ ) +(γ 1) q = 0 rt t s r s q s r t çã κ = 0 1 r t

4 r ê s é ã á tr r tr s s r í s ét s r çã tr r ssã s t r t r p = ρt/m i s r t t 1 r ss r s t r ρ ρ p p + T T = 0. ét é r q s r s t s t r r s s ró1 s r t s é r s t ê r t é r t çã s 1 r ssõ s é r s r s t s φ Ψ q çã t s t s t t s sã t s á r t s r φ Ψ q s r 1 r ss s [ F (1 µ 0κ ] )+µ 0 κωr = 0, ρ ( κ B ρ Ω R ) + p = 0, ρ (1 µ 0κ ρ [ ( Ψ κ Ψ Ψ ρ R ) Ψ+ 1 Ψ F Ψ + µ 0R ( κ ) Ψ R ρ ) Ψ Ψ p+ µ 0ρR ) Ψ R ] Ψ = 0, ( Ω κf ρr Ψ = R ( Ψ/R ) é r r r s r q s f = 0 r q q r çã s r f t φ f = f(ψ) s q s t sê r t çã κ = 0 r tã F = F(Ψ) st s t 1t s s r r s s r t çã 1 s t t r r p = ρω R / tr t t R 0 s q p ã s r çã 1 trár q rr s s s r t çã s q s p = p(ψ) ró1 ss é t 3 çã t r rt r çã r r s r s qs s s s ét r s t q s r 3 s q í r sã st s r Q = Q 0 (Ψ)+Q 1 (Ψ,θ) Q 1 /Q 0 1 Q r r s t p ρ T F s tã r r 3 Q = ( Q 1)/Q 0 ( R )/R0.

5 r q ê r r t çã t r é r Ω P = θ = κf ρqr, Ω T = φ = qω P Ω, q é t r s r ç q é r q = q(ψ) = φ θ = F JR, J = θ ( φ Ψ). P r s q çõ s q s s tr 3 s s s t s çõ s M P = qω P0R 0 c s, M T = Ω T0R 0 c s, M t = R 0 ec s dt 0 dψ, c s = γp 0 ρ 0, Ω P0 = κf 0 ρ 0 qr0, Ω T0 = qω P0 Ω, B 0 = µ 0ρ 0 c sr0 F0 β. q sã r t s s ú r s t r tér râ tr β rt r á r ê 1 r q = M t [ 1 F + p (1+R ρ R F +R R ) T (γ 1)F 0 /R 0 ] R ρ 0 c 3 s, R 0 R F = T 0 df 0 /dψ F 0 dt 0 /dψ, R ρ = T 0 dρ 0 /dψ ρ 0 dt 0 /dψ, R R = T 0 Ψ R R0, Ψ T 0 q é t s r s r r s st s t r ρ p + T = 0 (1 B 0 M P) F +B 0 M P ρ = B 0 M P (M T M P ), M P F M P ρ + p γ = M T M PM T +M P, M t F +M P ρ (M P /γ +M t ) p +(1+R ρ R F +R R )M t T = M t. r t q çã r r s r s r [ B0 R ] F Ψ+ γr0 (1+R ρ )+R 0 dt 0 F +T (κ,ω,ψ), T 0 dψ

6 T = O(B 0 F 0/L T ) é t r r t r t çã q í r q s r r 1 r [ T B 0 MP Ψ p1 B 0 R Ψ+ Ψ p 0 γr 0 (1+R ρ )+ )] F 0 T 0 dt 0 dψ, ( Ψ F1 F ) 1 R F + B ( 0 Ψ Ψ F 0 F 0 F0 MPR Ψ MT R Ψ = T 0 Ψ ( Ψ ) Ψ 4 T 0 Ψ / Ψ dt 0 /dψ Ψ dt 0 /dψ. s q rr rt 3 t r ét s s Ψ/ r ( Ψ/ r) é 3 t r t s r s 1 r ssã β ε st r s r 3 s r s t s s t r B 0 ε, F 0 dt 0 Ψ B 0 T 0 dψ B0 F 0, L T 1 = 1 T 0 L T T 0 r q R F B 0 R ρ η 1 1 η = L ρ /L T L ρ = ρ 1 0 ρ 0/ r r çã t r R R r st t s r r 3 s r s t s s çã r r r 1 r q Ψ/ θ r Ψ/ r st t 1t q L T r s q á s rá r t r t r t r t q é t t t r íst rát s q R R = T 0 R / Ψ R0 dt 0 /dψ L T cosθ ε 1. R 0 t r r r t t r t r s st á s t r r 1 çã q 3 s s t ít t çã t r P r s rt r r t çã r t t r M P = 0 s r s r 1 çõ s s s st st s q çõ s r s t s t s çã F = 0, p = γ M T, ρ = p T r çã á s q é ssár t r t s qs q r t r q q = 0 q ã á r t çã κ = 0 P ré r st só rr s s s T = (1 + p )/(1 + R ρ ) M t = 0 r r s r q t s r t çã q í r M T 0 t t t r t r q t s q í r r rt t s çã s

7 ρ = T = (1+R ρ ) 1 1 s r q í r s r t çã q p = ρ = T = 0 s s tr t t t q s r r r t r t r é st t s r í s ét s r t s r q t é ã rr t s t r t r é á1 tr r r r st s stê é ss r q M t M P r q t q r t çã q í r é s q ê r t 1 stê r t s r s t r t r P rt t st í s q ã 1 stê r t çã só é ssí t s ss rr r t r s çã r á çã r q st s çã rr r r t r t r s s t s r s rt r t r ss s r s r s st s át st s q t S = pρ γ q r r s t tr s st é çã 1 r q r çã p γ (S) ρ = 0 s r s çã rr s t st r é p = γ M T, (S) ρ = 1 M T, (S) T = (γ 1)M T. s tér r t r 3 r s r r s r íst rr q (T) T = 0 q s çã (T) ρ = p. s étr st r r t r 3 r ρ (V) = 0 r ã s 1 r t s t rt rtâ r s r ú r r t ríst s stá s r s t s çã rr s t é (V) T = p. t çã t r r s çã s st s r B 0 ε 1 R ρ 1/η M P,T 1 r q F = O(B 0 MP,T ) s r s r 3 t s s t s çã ρ = N [ ( 1 1+ γ D N η ) Mt M P ], p = γ N [ M 1+( P η +1 D N η ) Mt M P ],

8 T = (γ 1) N [ 1 γm 1 ( P + γ D (γ 1)N γ 1 ) Mt M P ], N = M T +M P(M P M T ), D = 1 MP η +1 M t + γ η M P η M PM t. ss s r t çã 1 s t t r st s t é é t s r s três r s r s s t r r t át s r s st r M (S) t = 0 q r s t (S) p = γ (S) ρ, (S) T = (γ 1) (S) ρ, (S) ρ = N D (S), D (S) = 1 M P. s tér s s çõ s sã t s s st t çã T = 0 r q r M P 0 M (T) t = (γ 1)M PN 1+γ(N M P ) > 0. s étr r á r t r r rt r çã ρ = 0 r M P 0 té s M (V) t = M PN 1 (γ/η)n < 0. P r t r r t r tór str s r r r r t çã q í r t 1 r t t rt r st rá s st r s r s M P M T t t t r st t r r q ê s s s s t r ss t s r r q rr t M T 0 s r r ró1 r = 0.7a st t s r s q M (V) t = M 3 P, M (S) t = 0, M(T) t = (γ 1)M3 P. s r t t s s çã r r t r 3ã s t é ssí tr r s r 3 s q í r P r r 3 ér Q s étr r çã φ s çã Q q Q = Q Q 0 R R 0 s r s s r Ψ Ψ(r) s F(r)R 1ˆ φ + (Rr) 1 (dψ/dr)ˆ θ

9 r rá r r r t çã tr t r çã s çã r r 3 r/a t s r çã st rá 1tr í t s t tã s st t çã s t q çã t rá Q θ = ε QQ 0 sinθ +O(ε Q) s çã r 1 t r Q = Q(r, θ) Q(r,θ) = Q 0 (r)+ε Q (r)q 0 (r)cosθ. rt r ê s q t s q í r

10 s r t r s s ρ = ρ 0 (1+ε ρ cosθ), p = p 0 (1+ε p cosθ), T = T 0 (1+ε T cosθ) = m ic s γ [1+ε( p ρ )cosθ], = V Pˆ θ +V Tˆ φ, V P = Ω P r, V T = Ω T R, V P ε q M Pc s, V T = (M T + V εcosθ)c s, V = M T M P (1+ ρ ). st q çõ s rt r s r çã s rsã s r r rt r çõ s t r s s s s çã 1 s r q ê s s sã t s rt r r s çã s t s st ρ 0 ṽ t + p+ F = 0, ( ρ+ R) t +ρ 0 = 0 ( p+ P) t +γp 0 = 0 = E +ṽ, E = Φ, B é rt r r t r E t r s t r s F R P sã s tr çõ s r t çã q í r s r t r F = ρ 0 ( : + : )+ ρ :, R t = ρ+ ρ 0 + ρ, P t = p+ p 0 +γ p +(γ 1) q,

11 s ê st á s t s s t r s t s r çã t r ε = r/r 0 1 q sã tr çã s r r s r s P r t çã r çã s rsã é ssár t 3 çã q çã t r 3 ρ t + p + = 0, = ρ( + )+ ρ, q q t t r t r r s t 1 r ssã ít r s rr t = j ρ + B B t + B p+ B. r çã s rsã é r t çã q s tr s q s r 1 r ss q çã = 0 t ít rã é s á é t q çã s r s r í ét P s r D t é r çã D = V dv V dv = 0, dv = (R 0 +rcosθ)rdrdθdφ, tr és t r r ê ss t s D = S d V dv = 0, d = (R 0 +rcosθ)rdθdφˆ r. 1 s 3 s s s úst s és s s s r s r s s s s r 1 r r â ás s s çõ s tr stát s s s st rt s s r s r t çã q í r r t s át s t 3 r â s ís r çã s s t t 3 s s st t çã F = P = R = 0 s s r r s r ô s s r t â ás s s tr stát s s r s s çõ s r X = X s sinθ + X c cosθ r s r t r çõ s s s tr t á s r X iωt r q s st t çã / t iω s r r t r tê s 1 r ssã s ê r s qs s r s r t r ṽ = ω E sinθ +k θ, ω E = i r Φ 0 = i e Φ 0 B 0 R 0 T r ρ i ω i, ω i = v T i. i R 0

12 t r é s st t í r s t r çã tr p ṽ p = iρ 0 c s ( ω E ω sinθ k ω ) ṽ, θ q r s 3 é s st t í s q t t s t q çã r r ṽ θ é t ( 1+ k c s ) ω θ ṽ = k c s ω ω E cosθ. s çã rr s t ṽ = k c s ω k ω E cosθ, c s q s r t t t r q ós s r s st t í t t s çõ s = ω ω k ω E sinθ, c s ρ = iρ 0 ( ω ω k c s ) ω E sinθ, p = ρc s. s r s s q çõ s é ssí 1tr r s sõ s rt t s Pr r t s çã ω = 0 ã é s çã tr s r st s ṽ = ω E cosθ/k 0 r 1 s t st s çã rr s s 1 s 3 s r ss s r sê r r t s ét s s p = 0 é r t ríst t st s 1 s st ár s s r t ríst rt t é r çã t r s r ç t q r q ṽ 0 s s ω 0 ṽ r s s k = 1/qR 0 t r ss t s r r t é q rr s ω E = 0 s sê étr r q çã r ê é r r à r çã r r çã â θ q 3 rt r çã r ssã r t s r t té s q çã s r à q ( ) 1 k c s ω ṽ = 0 q ss s s çõ s r r tr ṽ = ρ = p = 0 rt t ã rt t

13 s ω = k c s q rr s s úst s t q s s çã ã r t t r çã s rt r çõ s ṽ ρ p st s s rr t rt r é st r s rt s t s r st s s tr çã r ét s 1 r ssõ s ít s r s s t s r s sã j r = ( ρ B ) ˆ r i R 0 ρ 0 ω ω E, t B 0 j r = ( B p ) ˆ r 1 εb 0 R 0 p θ (1+εcosθ), t q t s t r εcosθ q é r t B B 0 (1 εcosθ) s st t r é r t á é s r í ét rt r s t str ê r s t r çã s rsã D = i R ( 0ρ 0 1+ rb 0 i p s ρ 0 ω ω E R 0 ) ω ω E = KD (0) = 0, K = ir 0 ρ 0 ω E /rb 0 é t r rt t st t s tí q çã [ ω (c s/r ] D (0) 0 = ω +k c s) ω k = 0, c s r s s çõ s r s r q ê s s s ( ω = 0, ω = + 1 ) c s q R0. r r s ã r s r s t r s r s r r r í s çã é r s r t r ω 0 t q r t á t é t rr t ét 1 r ssã é j θ = i r p B 0. t 3 s r r r 1 t s r çã s rsã r t r t à q i r j r j θ sinθ R 0 +k j θ = 0,

14 q q s r t r s t ρ ( 0R 0 r ω E ω 1 c s/r ) 0 B 0 ω k ρ 0R 0 r ω E ωc s/r j 0 c s B 0 ω k cos(θ)+k c s θ = 0. r q q r θ q çã s r s t s t t r t r r rê t s ss q çã s r r s t ss s s çõ s str s q çã t s é t çã rr t r j ( ) = q +1 4 ρ 0 R 0 B 0 r ω E sin(θ), j = 0, q s str t s s r ô s r r s t s t r sin(θ) t q r t t q 1 tr çã rr t r j q é s t st r í s r r t s tr ét s s j = é ss t s 1 r t s s sã t t s tr és á s s s r ô s r q rr t r rt r s rt t st t s çã s r s r çã s s ís s s çõ s r s t s s s é r s t P r s r s 1 r ssõ s r í ó st s s r s t q s ω GAM = c s /R 0 s q t t = 0 1 st étr á1 q é r Ẽ = ω EB 0 R 0ˆ r ω E = ω E cos(ωt) ω E = 1 e Φ 0 T r ρ i ω i, Φ0 = Φ 0 (r,t), i s r s r ρ i > 0 r s s rtí s s s r st étr ét t r q í r B B 0 (1 εcosθ) s r t r t t E q r 3 1 r ssí q é r E = ω E R 0 (1+εcosθ)cos(ωt)ˆ θ, ṽ 0, s t s r t s s rt r r str r rrê st r ç t s s é r r 3ã = ω E sinθcos(ωt), q r ρ i < 0 s ê r Φ s q t t s r r sã s s r í

15 q s rt r çã s s q t t r ssã p = ω E ρ 0 c s R 0 sinθsin(ωt), t r E s s r rr t r q é r r 1 t st q t r étr tr s rt r s t r r s r í ét r rê tr t t rr r t r ssã s rt r çã st s r t é rr t ét q t r s s çõ s s r rt t r r t q é á1 t rr t r t t 1 r ssã ít s rr t s r ét sã str s r s t t r q çã 1 j r = ρ ( 0c s 1 ω E sin(ωt), j r = j r B ε cosθ + 1 ) cos(θ). é st t é á1 tr s rt r s s t s r r s r í ét r r q étr r s q t t r E tr t t ér í s à rr t t r s t s étr rt s s t t = π/ω GAM r é 1 s t t r str r t = 3π/ω GAM étr é t rr t é á1 ré s t rá tr s rt r s t r s r í ét q stã r r t t = π/ω GAM â s r t s r t st çã 1 r t t t r s rt r s s çã á1 r s t é r s t r rä r t s s s â é s r t s s s s rt r r r ssí 1 r t r r çã r ṽ = q ω E R 0 cosθ, ω E = ω E s ã r t rt r çõ s s r ssã s q ê s 1 st ár tr t r r t t r q r r 1 st r r t t st s 1 s ss s t r rt s t s çã r t r s rr s t r t r st s t r t tr t r ê s r s r

16 Superfícies magnéticas κ ṽ E = v E κ sinθcos(ω GAM t) p dt ṽ E p máx (HFS) R 0 r θ ṽ E = E B B (LFS) (HFS) j pr = 0 j pr (LFS) B T B T B T B T Ẽ r > 0 máx. ṽ E > 0 κ = b b Ẽ r cos(ω GAM t) Ẽ r = 0 Ẽr t < 0 ṽ E = 0 p min j r = 0 a) Instante inicial t = 0 j r máx. b) Instante t = π/ω GAM κ p min (HFS) (HFS) j pr = 0 j pr (LFS) (LFS) B T B T B T B T Ẽ r < 0 min. ṽ E < 0 κ Ẽ r = 0 Ẽr t > 0 ṽ E = 0 p máx j r = 0 j r máx. c) Instante t = π/ω GAM d) Instante t = 3π/ω GAM r â s úst s és s s t s

17 t r t çã s s s P t s st s r r s s r r s q t s rt r s çõ s s tr çõ s t s t r P r r X = X (0) + X (T) + X (P), X (0) é s çã t q M P = M T = 0 X(T) é tr çã t r q s s r s r t çã t r X (P) é tr çã ss t s t t q q s s t s r t çã sã s r s s t r s ρ p t s X (T) X (P) é ssár s r r M P 0 rt r st t st s çã ss ê s r s r 3 çã Ω = ω k c s, ΩE = ω E k c s, st ê t s r çã s rsã q é str s r Ω E Ω 1 (D( ) +D ( ) +D (P) ) = 0, D ( ) = Ω q ( Ω +q +1), D ( ) = M T Ω [( 1+ 1 V + 1 M T γ p MT + 1 ) ρ Ω + 1 ( )] p γ ρ, D (P) = Np (P) +1 (P) D N p (P) [ 1 N v (P) (P) +1 D +M +1 T (P) 1 D Nv (P) 1 (P) +1 D + M T 1 ( N ρ (P) +1 (P) D N +1 ρ (P) 1 (P) D 1 )], D ±1 (P) (M P Ω)(Ω+1 M P )(Ω 1 M P )+[γ(ω M P ) 1]M t. t s r ss r s t é r s 1t s s t s sã r s t s ê é t r s s r s D (P) r ss s r s q M t MP 3 r t r r ssí r r 1 çõ s r s r t t D (P) ±1 = 0 s r s s s r s s r M P 0 sã str s r t r t r s t s s r r çã r t s t é r

18 r r s r D (P) r M P 0 D ( ) = Ω ( Ω q ) q, D ( ) = M T Ω {[ ( (1+MP) 1 M P MP MT + 1 M T ( 1 M P + M P M T MT ) ( 1 + ) Mt M P 4 M P M T ] Ω 1 ) M T+ } M t M P D (P) = M P (Ω 1) 5 4 K k+1 Ω k+1, k=0

19 s t s K k+1 = K k+1 (M P,M T,M t ) sã str s ê r s çã ít t st s 1 r ssõ s s é t t t s t r 1 çã ss tót úst és Ω 1 s r í Ω 1 1 s 3 s Ω M P 1 r r t r r s ô tê s r r 3 q s s sér tê Ω s r r s s s três t r s s t s s s s r s ss r s s çõ s r Ω 1+O(MP ) q r t r s q rt t s s r r D (P) 0 t ss s çã r s r s r s s s r t s r t çã s t r s q r t çã s s s s r çõ s t r t çã t r s s st t çã M P = 0 t s s s s çõ s ω GAM c s/r 0 = + 1 ( q +4M T + q ρ MT + 1 ) M 4 T q +1, ω ZF c s/r 0 = ( ρ ) p M T γ q +1, p = γ M T, q rr s r s t t t s r s s r q ê s r t s st s s sã str s s três r s s rt t s át s tér s étr t r t çã t r s r s r s s r s át s tér á s t r t çã t r s s s r és r úst í s s rr s t s r q ê s sã s st s s r s r q 1 s r r 1 s r ω GAM c s/r q +M P +(M P M T ),

20 r çã tr s q r s s r q ê s r 3 s r c s /R 0 s s s s s r s s étr át s tér R 0ω GAM /c s R 0ω ZF /c s s étr + 1 q +4M T + M4 T 4q + M4 T 4q + át + 1 q +4M T + M4 T 0 M 4 T s tér + 1 q +4M T +(γq +1) 4q + M 4 T (γ 1) 4q + ω SW c s/r 0 1 q + (3M P 4M T ) q M P. s tr t s r át r q ê ã s t r trár q rr r s tér q t 1 r q ω ZF c s/r 0 M P q. 1 r ssã é r 1 á s t q 1 MP 1 M4 T M P st r t s r s t s str s s t r t çã r t s r r t r s s t s r r át rt r st st tr s r t 1 r r s tér t s rr çã s 1 s 3 s á r s étr s r s q r t s 3 r tr t r s ssã s r í át t s í ró1 s çã é t 1 r ss r ω GAM t r s tér í s st ê s t t r r t r í t r s s s r s t s t r ét q rt t ã é t st r r r q ê s s

21 s r 1 r ss ω GAM = ( + 1 ) ( γp0 q = γ 1+ 1 )( ρ 0 q 1+ T ) e v Ti T i R0, s r çõ s p 0 n 0 (T i + T e ) ρ 0 n 0 m i r t 3 s t r ã s r r ç tr s í s át s γ í s étr t r t r ét s s çã s r st r s s t é γ i = 5/3 1,7 γ e = 1 st s r â r s s à r r ç tr ss í s étr s r q r r s t r ér t r s étr s sã 3 s r t tr r q í r tér tr s st r r t s r çã tr s s t r s é t t 3 r s st t çã γ γ ( rr t ) = γ i +γ e T e /T i 1+T e /T i, r T e = T i γ ( rr t ) 1,3 < 5/3 1,7 r r s t rr r 1 t 5% ró1 s çã é r r s r çã s r s r r q ê s s r çã í át s r s t é t s tr r ssã s p p st t r s t t í át t r í s γ i = 5/3 γ ( t ) i = 7/4 P r s r s r str s t q P ré ró1 ít q tr t s r s t t r ét s r s r r çõ s O(q ) r q ê s s s s s s r st s çã rt s s st r s r r s s q t s r t s s t r t r s r s r s ré ã s t q í r r t çã 1 r r r s t st r t s st é st s s t s q çõ s ñ i t + (n 0 i ) = 0, p i t + i p 0i +γp 0i i = 0, π i t +p 0i [ i lnb (γ i 1) i ] = 0,

22 m i n 0 i t + p i + π i en 0 (Ẽ + i ) = 0, m e n 0 e t + p e +en 0 (Ẽ + e ) = 0, ( i + e ) = 0. s r s s t s át r s t r q t ã s t t s r t s s t r t r t t s t s sã s r s st r r t st ít t s tr r ssã s s t rt r s t é r t q 1 s r i E ñ i t n 0 E lnb = 0, p i t γ ip 0i E lnb = 0, π i t t s s s t s r çõ s ( γ i )p 0i E lnb = 0. ñ i±1 = ± i ω e Φ 0 n 0, p i = γ i T i ñ i, π ω T i = ( γ i )T i ñ i. i P r étr s â é s r t r t s st s s q ér sã s r s r át s tér st r m e m i rt r t s t r q çã t p e +en 0 Ẽ = 0, Ẽ = Φ, q q t 3 t q çõ s s r s ré r étr s r r çõ s s r s às t s p e = T e ñ e, ñ e±1 = en 0 T e Φ±1, Te = 0.

23 rt t t r t q trár ṽ i s t q 1 e ã s r s r 3 r çã s r r í s étr s s r t s s q çõ s q ã s ré st é t r tr s t r s P r r s t á s é rt t é s r r q t q γ e = 1 r étr s ã tr r s tr r ssã π e 0 çã q s tr e(ñ i ñ e ) = 0 t s Φ ±1 = ±i τ e ω ω Φ 0, τ e = T e, T i r tr étr Φ s = τ e (ω i /ω) r ρ i Φ0, Φc = 0, ω i = v T i R 0. t q t 3 s s st t çã ω = r ρ i ω i q t r t t str r q Φ s r ρ i Φ0 st t s s r s r ρ i 1 rt r r str t r r t té s s rr t α = α + pα + πα + Eα, i = m in 0 B d E dt, pα = p α B, α = i,e, πi = π i, B sã s tr çõ s rt t s q s r s r t çã r çã s r sã t q r r t t r E á t s Ei + Ee = 0 r çã s étr s tr çã rr t r é q s e = (m e /m i ) i s r s r 3 t é πe 0 st r s s tr çõ s s sã rt t s r á s rr t t t = α=i,e α. r r s r s r r t t s çã rt r q t s r çã s rsã ( e Φ 0 pis T r ρ i ω + + p e s + 1 i n 0 T i n 0 T i 4 π is n 0 T i ) ω i = 0,

24 s t é r t s s t s r s t s J Ir = rρ i e Φ 0 en 0 ω, J pr +J π r = ρ i ω i T i ε e T i [ ( p π ) ] +3ε π θ sinθ. t s st t çã t s r çã rρ i rt r st r q ê s s [ ( ω ω i γ i +γ e τ e + γ )] i e Φ0 = 0 ω 4 T i ω v T i /R 0 = γ i +γ e τ e + γ i 4 = γ ( ) i +γ e τ e, γ ( ) i = 3γ i /4+1/ é í át t r í s s r γ i = 5/3 í s r γ e = 1 étr s r át s tér s q γ ( ) i = 7/4 s q t t s q ω = ( T ) 1/ e v Ti, T i R 0 r s r t r r t s r s q t s tr r ssã í s r s t t r π i r r s t t r t q t r q ê s st t é r 1 t r 1 t 3,0% r τ e = 1 r τ e 1 t é r ró1 1,7% s r γ = γ ( rr t ) r t s ét s s s r s r s t s ét s t s r s s P r s r s 1 r ssõ s s r s s í s s st t çõ s γ i = 5/3 γ e = 1 t s r sã r t s t r s t s E n 0 E T i0 s rr r t s r s s t r t r q í r r s s qs s q çõ s s r r s s st s r r s t t r s s ñ i t n 0 E lnb + E n 0 = 0, 3 p i t 5p 0 i E lnb + 3 E p 0i = 0, q ã rr q çã s s r q r t r

25 s çã r s r ssã rt r s í s st s ñ i±1 = ( p i±1 = ± 5 i 3 ( ± i ω ω Φ 0 ω ) i ω Φ en0 ±1, T i ) ω ω Φ 0 (1+η i ) ω i ω Φ ±1 en 0 s r tr st s s r s t s r s t s s r s q s t r s s sã r t s r t s s t r t r q í r s t r s s ω i = T i /erbl N ω e = T e /erbl N L 1 N = dn 0/dr sã s r q ê s r í s étr s r s t t é é tr r t r t r ár r q ê ét q s í s é ω pi = (1+η i)ω i η i = L N /L Ti L 1 T i = dt i /dr â étr s ã s t r r s ç t s ét s tr stát s ré q s r s t s tr ét s r s t r t t r t r étr s s t st â t s r s çã q s tr ñ i = ñ e r t r r çã tr s r ô s tê tr stát Φ ±1 = ± i τ e ω Φ0, ω ±ω e r q r s ç t s ét s s t s s ss ã r s ç t s ét s t tr stát sã s r Φ s = τ eω i ω ω ω e r ρ i Φ0, Φc = i τ eω i ω e ω ω e r ρ i Φ0 = i ω e ω Φ s. t s t r r s t ét t r r r s t é r é t sinθ q t p+ π /4 á r ( p+ π ) = ω ( 7 4 s ω 4 + τ eω +(1+η i )ω e ) ω ω e en 0 Φ0. r r t t r r r t r s t á é s r í ét s t r s rr t r ét r r çã s rsã q é q çã q rát ω s çõ s ω ± = 1 ( ) ω +ω e ± (ω +ω e) +(4η i 3)ω eω i, ω = (7/4+τ e)ωi s r t r r t st s s çõ s q t s s q s r s t r s s 1 r ssõ s

26 s s s r 1 s t ω e ω i ω + = ω + 1+τ e +η i 7/4+τ e ω e ω = 3/4 η i 7/4+τ e ω e s r s q r t s s t r t r s t r q ê s q é r r à r q ê r étr s P r η i = 0,75 s s çã ss r q ê ró1 à s q s r rt t â q r t r ê s r à t r çã ã r tr st s s r q ê s t η i > 0,75 st r ê st ssí r q á r s çõ s q r t s t r t r t s st 3 r s ss q r t s s tr r st 3á r á s r η i s çã t s ssã s r s tr ét t t r s t r çõ s r r r t s s r s s t s s r t s ét rt r r r ét q í r s t s sã s r t s t t r r à r q s s étr ét rt r s sã r Ẽ = Φ Ã t, = (à ) s rr t r s r r t t r r s r ( ) = µ 0 J = J = r µ 0 Ã, t 3 s s r çõ s é é út r r st s s J = J i + J e, J α = e α n 0 ṽ α, r q é ssár t r r t r í s étr s r r r Ã Φ r ssã s q t t s étr s sã t s rt r t r q çã t ré é ssár s r r tr çã st á q çã r s t t tã p e + p e0 +en 0 Ẽ = 0

27 = ( /B) é r r 1 r ssã é str ê Ẽ = Φ+iω Ã é t r étr str t q s t r q só st r s t s tr ét q s r η e = L N /L Te rt t é r á q â étr s s rt t s tr ét st s r t t r t r étr r çã â í s t r s s r 3 s π i p i r çã ñ i s t r r t tr t t s ét é ssár s r r s s r s étr s í s s s s r s t s q çõ s t r ss t s á s r t s s q çõ s çõ s s r t s s r rá rt t t r K = k rλ D e c /ω s λ De = ε 0 T e /n 0 e é r t r étr s t r t tr stát é t s r K ré r tr q K < 1 t s tr ét s ss s r rt t s â s st q stã é s t r s r râ tr K rt q çã ét r é str q m = é rt t st t s tr ét s s ár s ssã st ít rt r t r s s s tr r ssã rt r í s é s r t s 1 r ssõ s ít s r três r t t s r s 1 s r q ê s 1 s 3 s úst í s úst és st çã r r 3 s r q ê s rt t s st s r s t r çõ s rt t s s r s s 1 r ssõ s ít s r s 1 r t s s r s t s r q ê s ss q s çõ s ss t s óst s t s t r r r t r s r ç q(r) t r t r T(r) tr s s r r á s st 1 s 3 s s úst s t r s çõ s q rr st s r t r r çã t s tr s rt ô 1 s 3 s s úst s s s s sã 3 s r 3 r t r ê s r s r r r ss t r 3 çã q rr s q ã é t r s ss rt t ár tr sã r rtí s rt t t r r q ê st s s s çõ s st q tr s t s s sã s r s é rt t t rt s q çõ s st s q í r r t çã t r st st çã st t s q r t r t r t r s q t t 1 r q í r r s stã r s à r t çã tr t t r át q ã á 1 r t é ssí

28 tr r q í r r t çã ã rsã s t r t t r t r s t s t çã é ssí s t s t r t r é r tr q r r q ç r r át r s étr q r s r st s s t t st st q s tr P é s r st s r tr s t r s Pró1 à r ã r = 0.7a s r s q r t r t r t r é r r M t MP 3 t 3 t r s s q í r é ssí s r r 1 t r r r t r t r í s q t st 1 r t é s r t P r ss é ssár t r r çõ s s r r r r t çã t r q t 1 r t t r t P r t çã s r q ê s rr t s rt r çõ s tr stát s s ét t r t r q í r r r trár st ét é s três t s s t s s s s s t s çõ s q í r r t çã M P = M T = 0 r t çã t t r M P = 0 M T 0 t r t çã t r M P 0 M T 0 st ét é st á t q s st s r r s é r rt t r í s r s çã s r t çã r st ét é r t st r 3 r r s r s t 1 stê q í r r t çã t r çã st t á q stõ s rt s r á s r s r s q r 0.7a r é ró1 á1 t r s st s çã st r ã t é rr rsã s t r t çã t r q ã é r t st t ór s t r rt t r çã rr r tr s rt s q t t tr s rt t r t tr s r s st é t 1 s s r s r ã s ré r s r 1 s r s st s t r s rt t st st r ã r q r r í s r t 3 r s s r s st tr çõ s s s r 1 r tr és st â s és s 1 s r q ê s s çã s r s q á três r q ê s tí s rr s t s s ω 0 s ω v Ti /qr 0 s ω v Ti /R 0 t ss st s r q ê s é rt t rq s r r ss ís r r rr q s r s r r ssí à rt r çã tr stát tr st s tr s s t s r t r 3 s r r ss s s s s só rr r s s t çõ s sê rt r çõ s tr stát s Φ 0 = const. q á r t çã q í r ã á t r t r r sã t s r s r 3õ s ís s r rt t s r çã às rt r çõ s tr stát s tr ét s ã rr tr s çã s tr s r s s r q ê s st s três t s s

29 rr s s s tr r q ê rt t r çã tr s és s s s é rt t ár st çã r t q s r rr óst s s r t çã r r q(r) ss t s r t 1 r rr t r t r t r t r q çã s r çã r t s rr çã r q ê s s q r s ç r t çã ss r ã r r M P /q st rt t r s t q t s 1 r ssã ít t r r q ê s s é s tr çõ s st t s t s tr r ssã í s s r t 1t t r s í s st ít s s çã q r ssã s s r r st s r í s sã r t s t s í át t γ ( t ) = 7/4 r r q ê s s tr t t rr çã s tr r ssã ô ã é t s t r á1 t rá t r 3 çã étr s s s q ss st s s rt s t r t t t 3 q t r t r étr s s t r st t s r í ét r st r 3ã t s tr étr s s r s r 3 P r í s t t t st s ss ír ér t r s sã 3 s tr r q í r tér t r t ríst s és s r çã t s ét s s t s s s r r t s r s s t r t r í s s q s 1 r ss s r s r t s r t ríst s L N L Ti r s t t t s s s tr stát s r r r s t t r q ê r s ç r t s tr st q á rt s r t s t r t r s t η i = L N /L Ti > 3/4 s s t r stá ã s tór t 1 r s t st st é r r r q ê r étr s ω e = T e /erbl N rt t tr t s t r r r t ré r çã s í s st r s t r t t t é é s r s tr çõ s st t s ít s t str s q r õ s t r s r ç r st st é s r s çã str s q r t s t r t r r t çã stã r s st r s r r t s ét s t s r és r t çã q í r s r t r t t r st r st s st ê r s r t 3 çã ét q s r tr tr s t s 1 s s t r ét rt t q é s t ró1 ít s r r t s tr ét s t s ét s s t t s r r q stõ s rt t s tr s s r â r 1 s r q ê s t s 1 r t t s r s t ór s s r q ê s s s s é ss t r t t r t r étr s s és s stá rt r

30 çõ s ét s r r s s r t s t r t t r à P r st çã s tr ét s é ssár s r r s s r ô s m = ± s s s s q s s rt t r tr r r rr t r j r s t t r t çã q í r t s ét s tr ét s st s é r st r s st t s r r á s t 1t s s ré r t s r t st st tr t r rt r t s r t st t s é r t s s r r 1 r t r s s r s r s r q ê s r s s 1 s 3 s s

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi CHƯƠNG 3 3.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.1.1. Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi sạn và cát với ít hơn % đi qua sàng 200 (~ sàng 0,075mm).

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Ru9_01-19

Ru9_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./ 9RU μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

08_Phuong trinh Loga_P1_BaiGiang

08_Phuong trinh Loga_P1_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Khái niệm: Là phương trình có dạng f = g ( ) log ( ) log ( ),. trong đó f() và g() là các hàm số chứ

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

soluzione.dvi

soluzione.dvi Ì ÈÊÇÎ Ë ÊÁÌÌ Ä ¾ Ù ÒÓ ¾¼½ Ë Ê Á ÁÇ ½ Ì µ ÁÐ ØÖ Ò ØÓÖ ÔÓÐ Ö ÐÐ ÙÖ ÙÒn + pn ÓÒ met = 3 µñ N Abase = 10 16 Ñ 3 N Dcollettore = 10 16 Ñ 3 µ n = 0.08 Ñ 2»Î τ n = 10 6 S = 1 ÑÑ 2 º CC = 12 Î I B = 60 µ º Rc

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CP1L- Aug 08.doc

Microsoft Word - CP1L- Aug 08.doc PNSPO Bộ điều khiển lập trình đa năng giá thành thấp Rất nhiều chức năng được tích hợp cùng trên một PLC Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 180 I/O Kết nối với mô đun mở rộng CPM1, trừ CPU 10 I/O: tối

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Bài toán số 3 trong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 Nguyễn Văn Linh Năm Giới thiệu Trong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 (VMO 2016) có bài

Bài toán số 3 trong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 Nguyễn Văn Linh Năm Giới thiệu Trong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 (VMO 2016) có bài ài toán số 3 trong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 Nguyễn Văn inh Năm 2016 1 Giới thiệu rong kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 (VO 2016) có bài toán số 3 phát biểu như sau. ài toán. ho tam giác có, cố

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange

SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange Mục Lục I. Tổng Quan về Family Access... 3 Trang Chủ... 3 Lịch... 5 Sổ Điểm... 6 Chuyên Cần... 7 Thông Tin Học Sinh... 7 Thời Khóa Biểu... 8 Kỷ Luật...

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA --------------------------------------- LÊ MINH THÀNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin CÔNG BỐ QUYỂN GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO ÐƯỢC SOẠN THẢO TIẾP SAU CÔNG ÐỒNG CHUNG VA-TI-CA-NÔ II GIO-AN PHAO-1Ô, GIÁM MỤC,

Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin CÔNG BỐ QUYỂN GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO ÐƯỢC SOẠN THẢO TIẾP SAU CÔNG ÐỒNG CHUNG VA-TI-CA-NÔ II GIO-AN PHAO-1Ô, GIÁM MỤC, Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin CÔNG BỐ QUYỂN GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO ÐƯỢC SOẠN THẢO TIẾP SAU CÔNG ÐỒNG CHUNG VA-TI-CA-NÔ II GIO-AN PHAO-1Ô, GIÁM MỤC, TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA ÐỂ GHI NHỚ MUÔN ÐỜI Kính

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

Catalogue UNV V chuan in hoan thien

Catalogue UNV V chuan in hoan thien Solution Security & Communication CAMERA IP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI V2 2019 Product Catalogue unv-2018 Catalogue v2 UNV - V2-2019 Giới thiệu UNV Thương hiệu camera giám sát IP hàng đầu thế giới. Bắt đầu hoạt

Chi tiết hơn