Khutbaat-e-Mahmood

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Khutbaat-e-Mahmood"
  • Hồ Sa
  • 1 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 Y N æ g eæ! x» ( Y 1935 y B 14 { Šñ) G gg $ : c* â ˆÆ]z ˆÅBà >gîgz Z f ðoš$ô å<xoi gz Z ì c* Š ä g7zšgí Q ñê»)læ ~g g r # { áv Z Y «&~gz Z ǃ J 7,Ð Z ä [ x ZÐ ¹ ÌÐ ~ V- Zì [ ƒ ù á~ ] Zg Z Ì{ f ~ wšæ Tgz Z ǃ Š Hƒ [ wš» k Q ǃ J 7,Ð Z Ìä ~ Z T Vƒ ] t ZŸ ã!* ~ kzèyì% Z òi Ñ ** ƒ 1 J 7,ê { z Ãk Qƒ y Z Z 5!Ô l G.O G é5o f»\ Mgz Zì ˆÅ ÂJÅx?ZmŠ úñ[ HÐ p Ö Z {)z ù ³j Ú Ô çe Vƒ L e ~ Ô ñ V Z xšðzz Ål gz Z mü Z L Z 4ðà ÆkZ X ì Š H ä VÍß \ M Ð zz Å # Ö ÓkZ gz Z ì ~Š = ä \ v Z Ð zz Å ci7 kz X Vz ð É Zg Å ) ) ~n çkzì Åw J6,z Z L ZÆ ³ ~ ì C V Q xš H~ {g!* Æê ks # ÖÓ e 8N Št q -Š 4, } h Z ~ ^gãð ; s ÜÆê kzg0 +Zg0 +ZÆ ²Æ { â zš { z Âì e # Ö Ó /ZèY à)œ Ã] ˆ Z } g ø # Ö Ó /Z g lñ{ vßæ ) ) ~ ²kZ ì $ Ë ì c* Š w ï= g f ( Z q n } g ø ä \ v Z e 'Q Â} Š! Z i Z» k Qì $U* " t Ðt zg L Z # Ö Ó /Z p M h ÝqÑ C ZÆ ã!* C Z f % ëð T 340

2 341 ] i Y Z Ì y â X ß{z A n } g ø Ì5 g dgz Z ã â Q Âì lp{ z } G w E Z p Ö Z 0} g ø, " $U* gz Z, h Z Y ì ê Š X Ã} Š [ Z [ Z { z ; g ¹!* ì Š ñ r ( Z k0* } g ø Ì6,gîdgz Z B^,Y ** u ZuÐ Z gz Z 7b ëæ kz Ô c* Šg â Ð Q ~Š à Ç ä T ï Š ~g ZwZ & Ð Z ë Â} ( Z ðã,y V ; X B]ÐÿLE ^ /Z Ð ~ ) ) ~g øé { i Z zgš»^gãð ; ̈ { â zšgz Z h ^Ì` M ë6,y Zgz Z M A n } g ø 5g Y Y c* Š ` M 6[ Z 6,gîdgz Z Çì g îìˆ { â zšì î ` M n } g ø b T X ì Y Y c* Š ̈ w zš hg{ â zš ì Ð \ Z}. t { zgz Z ì Ì3 Zg ZŠgz Z q ~É h q zñ Ð ` M ët 7]gz Åg OZ Ën Æ kz, N Š M Ç Š$ +B B ǃ k 7,êt { z V V Ð wšæ ~ Z FC Ù Vƒ & Ð {L Æ kz ñƒ _7,Ãê kz 7]gz Å[ Ën Æ kz σ ˆ X ì î Š h Ãl²ÆZ}. { M + Z σ h{ M Ð wšæ~ Z q yz zš ¹!* ǃ ; gƒ w E Z Ð ÌZ " q Ð ~ y Z 5 g &t : b Š µñ» ð ÌK Z Ã# Ö Óì C g (Z & H# Ö Ó e 9 Š yš¼ n Æ ë 7Èt» kz p ñƒ ] à % Z } g ø Ð # Ö Ó " X e ì et b TVƒ ðƒð ã ZŠ ** V ì eç!* ì Ð øz L Z { z n kz Vƒ ðƒ V Ð ã ZŠ **ì eâìt b ÏZ ƒ Š HH¼ ƒ ZŠ { h +Š gz Z Nƒ Ð ã ZŠ ** {z ðƒ V J -[ Z e b Š µñ» ä " $U* Ã# ÖÓ µñ» e $',K Z Ã# Ö ÓÆ ñ e X 7{ Š â M 6,ä g (Zi ( Z { z [ Z yšt : X Ð, g (Z= g f gz Z ðãëq ÂS e ** 7¼ { z ƒ x t /Z gz Z, Š e **M 7~ l Ð VC Ç Å VzuzŠ QÌÃ~ V * wîg V 1 ÇtQ yšæ öâ i M Åñgz Z y JZ } g ø 75ðÃt g ïð w k V 1 Ç nzg ø :X ï Š [ Z Ð ù Zg f ^,Ygz Z D ZŠ',gz Z F g/ ôî 341

3 342 X e ムÌÒÃÅ! Z i ZÐ ù Zg f ^,Y V ; g D N Šgz Z N V Q; ì L Z { z " $U* c* Í{ ~ $ Ë 7i dlãy K Z ~i!* ÅgŠ c* Í { zì L e ** ~ X ge\ MÐ Ñ Æ kz ˆ Æ { â zš C Ùªt c* gz Zì 7y Z Z ðãì` M ~ wšæ, Z ìc Ùªgz Z Ïì g 7ª qt Åy Z Z { Z z6,åw ÎÉ w äô w zš Ô w { z H Â{ â zš:gzì ; g} Š»ðŠÃÑL Z sü V * wîg X ì [ Z Ü Cƒ + z ªÅwŠÆ kz ̈ Æ w Îgz ~ :? ˆ M ðã~ kz Üz Æ ] Ãz H Å yš B Æ gz i Th +Š F,Å uñ ä ÅuÑyŠ ä \ M Ð lzy z l T Š Hk(,l izgc ÙÉ X 7 ] Ãz Åh +Š F, AO\ t L Ñgz Z õf gz ZB Æ l { Š c* i ¹É ì g Ð ] ÏZ Ìd $ Æ AO\ gz Z X b Åv Ä D YÖ1b Åy Ãî 0 Q L ÑX 0 Q õf ƒ~ # ä~ Z V * wîg X ì 8 g (Z ] Ìgz Z Y ~ y M b Å y Ãî, Z l { Š c* i ¹ Ð kz \ M # Ö è Å uñ ÜzÆ ] Ãzgz Z zš hguñ c* â  H òúš ~ [ J\ M d $ Æ ] Ãz ì e $Z zg Ð Ñv Z ègè ] D Ð p Ö Zt 6,y!* i Å\ M Üz kzgz Z ì g w$ + z OŠ QOŠ S Ðzz Å[ gz Z» kz C1X 1 ].)ÃVzGÅV1L Z ä V IÁ 6,~ äw»zš } Ò\ v Z # Z Üz Æ ] Ãz c* Í Ïƒ ÒÌ6,? ÂÐ z ( Z? /Z! â } Z å È n Æ ð :X ì g } Š ½ \ M Ì Üz k Q Y wè¼ ƒ Ãy K Z ~ *Š /Z?X } hg: Ð B; Là ò ¾z ngz Z ñ!* Š ÃV Ø ì q + 4 Y ƒè g»6,vz /y Z x ßñÐ ï ÃX æ Ng e nækzågš c* ƒ T e! x» 7 Ì Ü ~ (,Ð ~ (,ðãð Qƒ: VY ¾XÐ p ÒÆ Š Z { Zp { z ñ Y = pç{ Šƒ7Z^#gz Z ÏVƒ&5'!* ~ ~ { óåg ZŠ *Š q X $ Ë} Š X$ ˃ 7! x»%æy Z ~ *Š ã qzg Vƒ } Yt ~X 7n¾ðÃÐ kz X$ ˃ 7Ýq ]¾Å \ Z}.ƒ: ò ¾J # z Za ò ¾ ì t ]!* «342

4 à Vzg Zg Š p 343 OÅ Åì C Y r '!* t Âà Vzg ZŠ *Š $ Ë} Š 7x» Lõ é E Ð n¾kz 6,y kæ r # y { ] g\u ì H f g!* FÌ ä ~X 7 & ðƒ )q 6,µñkZ?7c* M h x» ïá Z z wògz Zg ZwZ ~òëlg µñð, Š SÔÐ, Š ÃÃe $ Z ì Hê ä ë ¹ä r # haz ~g@ a ê ŠÈ Â c* å Y} Š [ Z b zš { z Â ê Š [ Z ðã /ZÐ p Ò ~E gz ZÐ p ÒÆ» {LkZ ä ~ Z # 1Ð, Š SÃg ZwZ ë HQ c* X dš ÂÆ ( Z A+ Z ~g v ÂdŠ ÂÆ ( Z V¼ /Z eîä ~ c* M: ~ f } {LðÃÐ ~ y Z ÂeÎ[ Z åt [ Z ZuzŠ 7 Ü ðã~ Ñ} èñq 7gz$Ð?~ ìt È» kz SÃËë ì Ø HVƒ yãñ Z zìt ~ eîä ~ 0ÆkZÐ, Š SÃ?ë g ì c* ** S ì [ Z C» ks c* Š [ Z z Üz k Q ä ~ : X 7c* Ðà p7 ]gz ÅÒÃËÃVÍß\ M Âì e ** S { z /Zì ~g (ZÆ \ X Ð VzúŠ, Z Ãy K Z ì ò ¾gz Z Y 7¼ ðã Âì e g ì { z /Z c* â x?z z > }ZmŠúñ[] X {Z +à H» VzúŠ, Z ÇVzŠ { z ÇVzŠ t ~ ì Îì q 6,µñÆ { i» q X N* Yé J(gz Z Ëh +ác* ~ y c* Š D 3 ½ù [p D M 7i!* ÐÅ W ä 3vß1ì Z ð04x;é D%Šp Âvßt (Nq h Át1 D 3 é¹ò F süâëdš yšæé D 7Ìw ìt f e Îì q Â?ì» ¾ Y7 ä Ë c* M { i» gz Z q izg }uzš X D Y 5^ (Nq Ð, Š Vz ónð, Š V- ë {Z +à H»VzúŠÆnkZ :X»á Z z ä 3 é¹ò F H \ vz 7pt Æg Î ZX Ç ñ Yƒ VhÈë { zì H \ vz V ; M C2 ä ë Xoû ô ö ö æø ^ Þø ]ø à$ ³fø ô ³Æû øø ² ö ] gø ³jø Òø ì c* â ä \ v Z X N Ö ÌÐ Zì ÂÐ, Š 5»ë ¾ t ðã /Z [ ZÐ Vƒ wîg} g øgz Z ë ì 1 n $ Z p Ö Zt e /Z p YÈ7¼ ~ Âì w Zλ Ü ~  /Z Vƒ YÈt ~ c* Ð Vð; } { ZpÏì g ƒ gz e $ Z Yƒ 7Lt  ¾ 0Æ 343

5 344 X 7Ì6,y Y KZ A ì Ú Z 6,Vz zæ \ Z}.X Ð Vð; Ægz Z Ë } g ø: q HëèY e ム~ b gz Zg Î Z ~ kz, [ s KZ ë]!* : Ôì ` k0* }g ø: Ô zš k0* ;: Ôì D: Ô, Š ZG Y:gz Z ì w â : Ôì ª gz Z e $ Z p M h Hë n kz y â ~E Æ ¹F, : Ôì # Ö Ók0* }g ø ÐN Y D ZC Ù g!* g!* ëãy Z } zæ\ vzèa 0Æx?ZmŠúñ[] X σ# Ö Å ã ZZ"t Âñ M Ð s ~g ø~y ZÆy Z /ZÉ Ð Ë e ** ƒ 7( Z z Za 4Y ZggzYZ Ü ZœÔ z Za ò ¾gz Z ng0 +Z L Z : ²L ²L ß Z ð04xz 7,~ c* gš b T Âðƒ ð Z ± ÏZ ì 8 g (Z ^gz Z¼ øÿ øÿð ã 0* o ôz6,xšc Ùgz Z z : tâw Í Z X ñ Y ~Š w$ + ]gßz ^Åy Ò gz Z Z z ÝZ b» ï Å y ZZ } g v{ z ƒ gg» n Æ Zw Å kz ƒ ä t /Z pz $ w1 ^Ñðà /ZpЃg o Z{Ò M?èY σ Z # ñ» ¹ F,~g v{ z Ô Ïƒ )!* ~ Ç { zèy σРQ ] P Åx {Ò M gz Z Ç ñ Yƒ ù Ÿy Z Z» kz Âñ Y X Vƒ Y$ w1 ^Ñ y!* i ~g vx z Za 4Zggz Z Ü Zœ éus Sgz Z ò ¾Âƒ T e a» \ v Z /Z : Å] îh +' 0Æ kz [ Z ¾t ˆÆG g ]!* ~g vìôš e ムE âz gz Z N 3Š w1 s å g ZŠ } ÇÆ V ²gz Z ~R, óô Y Z% Z Æ ) ) X 7]gz Ðzz ks ÅÃä ~ 0Æ ~È 0* ÅVz i úx B1 s Ogy ZÐ VzuzŠ V ² å c* C ä ~ì gƒ ÁQ [ Z1 C c* Yƒ ¹ ~ q~].)v âš Ô Æ VÍß y Z Ì= gz Z, 1 ~ q»»z { z ì n» V- R, ógz Z. $i +j +6,Æ ÙÂnÆh C e [ ægz Z {Ç k\z1x Vƒ D M: ~ Vz i ú, c* Š q :Z 0 Vz w ZÎÐ y Z ~ >~ /Z X Dƒ Áá Z z ä Yƒg» ƒ 3Š /Ń :gzn œ z Z yš / ƒ ðã h +áâì H ZŠ Z nc Z ä ø±lø±l ~ ìt H7ZŠ Z ä VrZÐ Z å Š Hc* Î n î%ofæ y Z ]o» ]!* kz X N Y 344

6 345 IÏZ ƒ L e 7,~ ~uzš /Z gz Z } ZŠ Z i ú~ KÅDL Z C Ù å ¹ä + h ÂÃy â { z Âì k 7,i ú Y~K~uzŠ%ÆkZ /Zá ZÖÌx ** ~ ë X B7q : Z ðã= ÅV=p ã 0 +â ée C²N Š&', ~ i Z a ÅC Ù!* ÂVƒ ëáæ W ~g@ a süì~r, ógz Zgœ Æ V ²Æ y c* Š /Z Sg ~½].) ~g ø ** 7 ]!* t Xì $ Ë Y Åy Z HÐ Vzg Zh +ÇÆ V o) } g ø gz Z _7,, i úvß ~ kš Æ VzuzŠ Vƒ } â ~X 7q ðã ì yš» ]ñn } g øt  N~ i úìòš M õ 0* }g ø /Z p~ } â X e ** ƒ yš» ]ñn } g ø 7ZŠ Z i ú ) )!* Ð ~ ë Ìq /ZÉ Ãi úú } g øgz Zì o{ z Âc* 7à {Ð V ÂgßzŠ { 7ZŠ Z i ú ) )!* X ì N { z Ì Âì k 7,i ú 6,ygz Z 7 o /Z X 7 k 7,Q c* &7^,Y ~ } g!* q kz gz Z ì q ~gz ~ (,t ñ Y Å ZŠ Z ) )!* i ú ì» <Ñ ÃÅ ) )!* vß, Z { Š c* ið q Vƒ } Y ~ pì u ** ç~ Z { z /Zì Ì6,V- R, ógz Z V Ši +j +6,~g ZŠ î%of ~g ¹ ÅkZpD 7ZŠ Z i ú q zñx Å 7^g7 g ðãìä q ËÐ ~ y S 1 Cƒ: ª qt ÂD Z ~È 0* Å x» ðãìä Vß Z zdq ~ d $ ²på Hx OZ¼ ä Ø Zg ZŠD~ q zñ XM h B7g Z- Š Å { Š » e $g { z Vƒ ` ZÆ Vzg, Z vß { zx H7 K I  c* {z ` ZÆ } g :ì Cƒ Ãg Z- Š ðƒ K IsÜ]gz Å} g /ZÃq gz Z D Yƒ k ~ : M { È g z Z Z}.Ð Tì q + Z q ò ¾X ñ Yƒ B } g vh» Z}.Ð Tz Za ò ¾( Z Ô ò ¾g0 +Z L Z X e $g ÒŠ  c* g Z- Š ðƒ Æ V 3 Üz Æ k B» ~ m,ôz # Ö ÓX ì C Yƒ \ M \ M Ã}uzŠ ƒ w 0 +!* B Æ ŸL Z 3RZgÃ] Zg ǃ Ì» V áó~uzš ì y â n ì C Y ÅÐ ñ~è 0* Åy â kz Vƒ}~uu næ ` Z Z y Z m< ée L& ñ Î 345

7 346 c* Š t n kz Dƒ ëá} (,Æ ä Y á V Q RZg vß y ò ì t zz Å kz { zgz Z Ç ñ V Q ÌÃá Z z tzèb Ç ñ V QÃtzÈ Åg 0 +!* B Ãt zè ì Š H # ~ *Š y K Z Æ ò ¾p X Ç} 7! ZjÆ kz tzè Æ ð Z ±%  Ç` Q Z \ Z}.& Yƒ RZg y K Z ð = g f Æ ò ¾gz Z ì Z ð04xz yð VzH ã Y Y V ¹ $ { z ñ h Ã\ Z}. gz Y ÿ3xl\ v ZÐ ä h Ð Zì rgñ 0 +!*» Vz (,Ô z ZŠ Z t Æ VÍß Ô Ð Š YzÕÔß1 s Ô z N Š Ôð7,, i ú: X ì y Y Å ò ¾ ì q ÝZt z V *!* à â Ô ƒ M 7Ð u èe L j8ð V Iggz Z Ô z [Š Z ƒ 4ZŠ ~ wš Å \ vz Üz Tgz Zì Cƒ Za ~ wš Å \ v ZÐ Tì C Yƒ ÏÅ[zìÇ!* q Å kz ª Yƒ: Z- Š òš M gz Zì î Š >ÃVzq ~g { z X : å Z ð04xx A ZÄt»x?Z z > }ZmŠ úñ[] = Z ð04x ²¼ì! $ u Z Z_Š ó ~g \ ~ F, E» g #Z êl Z ƒ ì Ð X + Z Å[8X ì Y M Ã)Ð Q N Y M à ó ~g \ Å \ v Z & ðã:gz Z ì SgŠ c* ðã:qì î Š w Z e } 6,ÃVzq vš ƒ ì q Š',i Å. o EE -G 3Ò7 ] X ¹ Ì» ±» T ]gú( q D c* w Í Ñ Z Z îgªg ƒ ôg ì s Ò q Š  Ðzzgz Z Ë c* n Æ ` yæ kz \ MiŠ q å( /Z σ Cƒ 1 ~ (,Ã\ M! ð â ¹ä \ M gz Z c* M 3g ¹ Ã\ M ì pñy M gz Z q ì Ìs Òì¼ ¹ c* Š»v Z c* Š [ Z ä kz?vzš ~g7 ~ ƒ C ƒ ]gz ðã Üz D ÎÃ] Zg gz Z e 7,~g!* f ~g!* V âzš pñy M X ì ÌpÑy M gz Z ÈÐ d W~ f e x /Ð Z w$ +ZuzŠ YƒŠuU q Z # eá s Ò f Å w ZÎ ä kz X ì H! dš X ì Ï0 +i Å x Zg M ~ (,á w$ +^z Vƒ î Š Ð s Åq~ #q ÄQ D 7w ZÎ ì xñè ** w ZÎ b TX Ä Ð ~?ª: ]gz ï Š Zg7 Ð Z Š lšpgz Z D 7g OZ» w ZÎ 346

8 347 ì xñè Ì** :z Âs Åä } g7 ò ZjÅVzq~ # qš lšp~ xs Z b ÏZ Ìx» n Æ y Zgz Z, ~Ö ÅV' ¾ å 3g nìt»vß Z zdä ~ n kz VÍß ã Z C M k0* } ZZpgŠ: Z izg Ì[ Z ˆÅ7z ÂÌs kz, ½ g»ã ŠŠ Zæ Z ëvƒ [ È~èÑqì ]gz Å L M Ôì ]gz ÅVz À n Æ *Š X ì ò ¾q «Ð ƒ n Æ! x» : X z ½x» xn Æ VÍßp ä g l Z gz Z Ôp pg} izg Ô " 7,, i ú ì &ì òš M s ç H ÏÚ " X 7ðÃgz Zg Ï /g» { Š c* ið kz Y ë1ð N Y A ëð Æ Š Ñz Z ~g vgz Z ì ò ¾g0 +Z } g v /Z ì x ZzŠ» ò ¾n Æ! x» q ~uzš t Â7g0 +Z y ZÐ Y c* Î # gš z~ r!* gz Z Ç ñ YÄÎ ì # gš (Z q QÐ ypl Zgz Z T $ ræw A ä?ã T: Ç} Š VJ - ²E { z ƒ? ì ~gz e $.qt n kz σ]!* Åk\Zg Š¾ Âñ YÄÎ \ M /Z { zì Ñ0* g Z?ì Y S yãã? Âñ Y ƒ ~g YŸt /Z gz Z z Za ò ¾~ VzŠ Ñz Z K Z ƒ T e! x» /Z ì Ã~uzŠ ~ :X C M 7V Z L6,TÐ ƒ Yƒ # gš GL3B&Ôz Za mü Z gz Z ò ¾~ VzŠ Ñz Z K Z Â Ô ê7z Ôz Za ÜZœÔz Za Þ Z ïe Ðg z [gz Z c* Š$ +ÔŠ YÔß Z e ]Š ÅVz i úgz Z ä nô ƒ XлðŠ Ô d $ Ô: c *Š ƒ c Z}.É ƒ: { Å *Š 6,Xz Za t Ü Z dz g0 +Z Æ y Z Ô ƒ X Iè { zƒ lp \ Z}. ì rg t Ü Z dz n kz pì t Ü Z!* sü{ z ì t Ü Z!* X ì òš M \ Z}.g0 +Z } g vì ]gz ¹ Å kzˆæ ò ¾z V *!* ìt q ~Š X zš { P DQú ú ~R, ó[ Z e ムé ZpEZŠ Å äƒ y!* ~ { Zg Å ÌyŠ ** 1Vƒ ï Š {P M 6,y Ð Vƒ zš Ì, Z ~ ) )C Ù " { z ÆkZì ã!* ÌŠ ZÐ ƒ ã!* ÅB zg! ÅgŠ c* X D ZŠ Z6,` â g!* Fgz Z Â\ vzèñ q È zg}uzš  ä z V Š H0 +i y Z âf V *!* ã Y 347

9 348 ym ðãt 7y k Z»VE!* ã Y ~ # Ö Ó~ m,ôz õ:t ì L e V *!* ÅnC Ù y Y V ƒ M h Y Ì~ º, Z X ƒgæ ~ º ~ m,ôzgz? 7» 7, b Š 4Š Ð Z ÌQƒ ³ #~g ø :7 Í ÂV Xƒ {ç», Z ÆM% Z Ô { Æ uì ~uuš Z i M }7 ì # Ö ÓðÃV vß}gí ÌV ; z ì # Ö Ó~(,âZ M% Z s M Š ** - ŠpÔ, Z Ì{ 47 4hIE, Z ~ *Š  ` ƒ ] uzz, Z Vz %~ Í DÔ s Z e g â M ~ ÃV ðg ˃ ]gz Å ã!* $ Å y Y ~, Z 7# Ö ÓÅ y â Ì[ Z ~ X, : ZŠ Z 7Z ëj # ì C c_»ve!* Ånƒ zzgz Z à â Ô ã Y e $ Z :X ì - %gz Z X } kcã~g ZŠ î%of KZŠp C Ù ex $ ˃7! x», : ZŠ ZÆq ÇA D N Š Šg vß ¹ z N Š Ð \ v Z ì Š q a ÂÏ ŠÐ wš} g ø Z # Åg É õ: q à à Š1** ŠÐ, ŠÈÐ Z c* p Ö ZÆì Šì kz É 7 Š Šƒ: t J # X Ï} Š h Ãy Ó M z } i Ð Vâ^X h N Æ y ZZ gz Z ú Æ Tì q + ZÉ 7] Ñ ìæ r â Š Vz hg Z ë~ ÂÏ ä â Ì: gz Z Ï} Š Zg7 gz ƒ Ð Z w ZÎ ~gz Z Ï ñ Y gz t Ç g {È 0Æ Tì Cƒ w J Š z b ÏZ X Ç tz # gz Z ì w õ! x» Vƒ: Za g0 +Z } g v'!* g et J # X Ç Vƒg Z Ð Z x»ð Ô ƒ!* Š ÃVØ L Z :X Ïn à7y v» Ü ðã ÂÏN Yƒ Za gz Z c* Cä~ V * wîg ƒg ì 6,5 Zg kzæ Ü Zœz y ZZgz Z Ð Š YzÕÔß ðã~3gæ! x» ~g vdšqì H{0 +i M {g!* zš ä x?zmšúñ [] & X σ: ^z» 4$Mˆ Æ kz { â ~y M Æ Ï0 +i Å \ M ] â A Z¼ Æ x?zmš úñ [] èg Šúñ [] ˆ Æ ] â A Z y Z 7,Ô I{ â âð ] Ãz c* Í ñƒ ~ ð Ñ : â i {Ò M ] â A Zt ì " $U* Ð Tñ M 7T $ rm{ ðã~ Ï0 +i Åx?Zm 348

10 349 E 9 -O;XE êq! g} } Z C3 X ô ^ ß$ Ö ] àø Úô oû ßô qû ô ìû ]ø hùô ø ì x A Z» ð Ñ B 12 X 0Æ Z}.= ƒ 4X C ô ^ ß$ Öû ] àø Úô oû ßô qø ø ìû ]ø pû ô Ö$ ] äô # Öô ö ³û ³vø ³Öû ]ø X w ï=ð kzì ˆÅg» I g Z æl¾håq 5X C Ýö çû Îö ]ø Ùô çû ö $ Öû ] Äø ³Úø oû ³Þùô ]ô X ÑïÐ v M kz= ä T næ ÃwÎg kz vß 6X C Ýö çû ö m$ àû Úø Ýö çû Öö ]ø X ÇVz ± ƒ Z 9B ÆwÎg kz ~1ì Z 9nÆ xý ƒ x A ZQ X Ç V ƒ Ñ # Ö 5k,igz Z ÇVz? f 7Z6,kZ ~1Ð, Š V 1 Ç E 9 C7 -O;XE Åg» ê q næ Æ \ M ì Š Hc* C b ¾~ ] â A Z y ZdŠ ó óz Å Z E 9 -O;XE $ â n Æ : â iæ ˆ Æ \ M i Ñ n kz Ô 7~ : â iæ \ M èa ê t Ï ñ Y Ãx?ZmŠúñ [] Ð ] ÒÔ Çá XÐ kzãv¹ Æ \ M \ v Z1Ï} 7, J # σ:»Þ Z ålg - J Üz k Qgz Z Ç} Š Z}.Šp[ Z» XÏ N Y ~Š V 1 Ç kz C »Z X Vƒ: } ÈÆ ó óz Å Z xý ~ *Šgz Zƒ: ì Åe $ Z g66,ì Z { z y M ì c* Š C pð Vƒ q -ÑB Æ V â Ìzy ~ # Y e ZˆÆ] Ãz Åx?ZmŠ úñ[], ~x Æ\ v Z :X ÐVƒ ƒ ïá B Æ V â ~ #Ìzy ÏN Y ~Š V 1 ÇÐ N M Jgz ZÐ N M GŠ ó óz Å Z xý î ÐÙQg å ̳ # ö-8x Ç} Š ìãe $ Z \ vz1ðn Y kz Åg 6,x Æ \ Z}.zg e # Ö Ð V #gz Z ƒ Z< Í# Ö Ð VC Ç y Z : E 9 -O;XE ~Š ÌtQgz Zì ~Š Åä Y Gg» ê n } g ø ä \ Z}.7ðà C{ Š c* ið t 1ÏN Y ~Š V 1 ÇÃx?ZmŠúñ [] ì c* C X Ï ñ Y ~Š ~Q{ z ì 4$M[ Z»y Z ì c* 6,y Ó M q X ÇVzŠ ZÎ ÃVß Z z Š V 1 Çgz Z ÇVzŠŠp èg CÌ 7¼ Ì ï~ Z } g gz Z Ô \ M Ô ~ " X ì Yw N* yãð Z ì _ƒg åo G! X ÇVzŠ 3ŠÆ ~ ì c* â ä kzgz Zì Y ¼ ƒ { zì x t»t1m h ( Y y B 17 Z ) ç f Ï Ö ] o ø  q ^ Ö ] ô ^ íø iùô ]ô àû Úô å ø Óû mö ^ Úø h ^ e! ñ ^ ß r Ö ] h ^ j Ò p ^ í e C1 xg X ci +Z X 723 { E C3 NN V è Ö ^ ù ] C2 349

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

sbpo b.dvi

sbpo b.dvi ÓÑÔÐ Ü Ó ÈÖÓ Ð Ñ Ó ÓÖØ Å Ü ÑÓ Ô Ö Ö Ó ÓÖØ Ñ ÒØ ÓÖ ÊÙ Ò ËÙÙÔ Ö ÄÙ Ö Ó Ö ËÙÐ Ñ Ø ÃÐ Ò ½¹ ÁÅ»Í ÊÂ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ Ö Ð Ö ÙÙÔ Ö Ó ºÓѺ Ö ÐÙ Ö ÓÓ ºÙ Ö º Ö ¾ ¹ ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø ÇÈÈ»Ë Ø Ñ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

mod19b.dvi

mod19b.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾ º½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Funktionentheorie I Aufgabe 1: (½¼ ÈÙÒ Ø µ Ø ÑÑ Ò Ë ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ò Ò Ò Ò Ò Ð ÙÒ Ò ÒĐÙ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ò Ò Ö ÓÖÑ x+iy Ò Ñ Ø x,y R µ z = (2+3i)(4i 1) µ z

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn