SVM.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SVM.dvi"

Bản ghi

1 ÅÙÐØÐ Ð ØÓÒ ÓÒ Ï Ø Ù Ò ËÙÔÔÓÖØ ÎØÓÖ ÅÒ ÃÒ Ù ÂÖØ ËÖÚØ ËÒ ÆÐ ÂÒ ÀÑÒ Ù ÖÛÐ ÅÝ ¾¼¼¾ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ò ÅÓØÚØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÎØÓÖ ÅÒ ËÎÅ µ Ú Ò ÓÙÒ ØÓ ÜÐ Ø ØÛӹРÖѹ ÒØÚ ÐÖÒÒ ÔÖÓÐÑ ÓÒ ØÒÖ Ø Ø º ÌÖ Ú Ò ÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖØ ØÓ ÜØÒ ØÑ ØÓ Ø ÑÙÐØÐ ÔÖÓÐѺ ÆÓÒ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ ÓÒ Ó Ö ØÓÙ Ú Ò ÓÒ ÓÒ Û Ø Û ÒÖÒØÐÝ ÑÓÖ ÙÐØ Ù Ó ÓÚÖÐÔ ØÛÒ Ð º Ï Ñ Ò ÓÖØ ØÓ Ø Ø ËÎÅ ÓÒ Û Ø ÒÑÐÝ Ø ÅÓÞ Ò ÓÓ ÖÖ Ù Ò Ø Ç ØÒÕÙº Ï Ò ØØ ËÎÅ Ó ÒÓØ ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ ÓÒ Ø Øº ¾ ¾º½ ÐÓÖØÑ Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÖÛÐ Ì Ö Ø ØÔ Û ØÓ ÖÛÐ Ø ÓÓ ØÖ ØÓ ÐÚÐ Ù ØØ Û Ø ÒÓÙ Ø ÓÖ Ð Ò Û Ø Ø Ñ ØÑ Ö ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ØÙÐ ÓÓ ØÖ ºº Ø ÒÓØ Û ÖÛк ÌÓ ØØ Ò Û ÑÔÐÑÒØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÛÐ ÐÓÖØÑ ½º Ò ÙÔÓÒ Ø Ð ØÓ ÖÛÐ ËØÖØ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Á ÓÒ Ð Ò ØÒ Ô Ø ÙÖÖÒØ Ð Á Ò ½ Ð Ö Ò ØÒ Ø Ð ÖÓÑ ÙØÖ ÖÓÓØ Ø Ø ÒÓ Ò Ø ÖØÓ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ó Ò Ó Ø Ð ¾º ÊØÖÚÒ ÓÙÑÒØ ÖÓÑ Ø Ð ËØÖØ Ø Ø Ð ÒÓ Ò ÓÒ Ö Ø ÙØÖ ÖÓÓØ Ø Ø Ð º Ì Ñ ØÓ Ô Ü ÒÙÑÖ Ó ÓÙÑÒØ ÖÓÑ Ð ½

2 Ö Ø Ø ÐÐ Ø ÓÙÑÒØ ÚÐÐ Ø Ø ÐÚÐ ºº Ò Ø Ð Ì ÖÑÒÒ ÓÙÑÒØ Ö Ô ÖÓÑ Ø ÙÐ ÖÓÓØ Ø Ø ØÖ Ò Ø ÖØÓ Ó Ø ÓÙÑÒØ ÚÐÐ Ò Ð ¾º¾ Ð ØÓÒ ÑÒØÓÒ ÓÚ ËÎÅ ÜØÒ ØÓ ÑÙÐØÐ Ð ØÓÒ ÛÖ Ù Ù ¹ Ò Ø Ç ØÒÕÙº Ì ÒÚÓÐÚ ÐÖÒÒ ÒÙÑÖ Ó ÖÒØ ÒÖÝ Ð Ö Ò Ø ËÎÅ µ Ò Ù Ò ØÖ ÓÙØÔÙØ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÐÐ ÓÖ ÒÛ Ø Ø ÜÑÔк ÁÒ ÔÖÚÓÙ ÜÔÖÑÒØ Ù Ò Ø ÔÔÖÓ Ø ÐÓÛ Ø ÒÓÛÒ ÖÖÓÖ ÖØ ÓÒ ØÛÓ ØÒÖ Ø Ø ÚÞº ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ Ò ÁÒÙ ØÖÝ ØÓÖ Ø Ø Ú Ò ÖÔÓÖغ Ç ÖÙ Ø ÑÙÐØÐ ØÓÖÞØÓÒ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÖÓÙÔ Ó ÒÖÝ Ð ØÓÒ Ø Ò ÓÑÒ Ø ÒÖÝ Ð ØÓÒ Ö ÙÐØ ØÓ ÔÖØ ÑÙй ØÐ ÐÐ º Ê Ò Ñ Ð Ó ÑØÖÜ ÛÖ Ñ Ø ÒÙÑÖ Ó Ð ÛÐ Ð Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÖÝ Ð Ö Ò Ù º ÒØÖÝ Ê ¾ ½ ½º Ê Ø Ø ÖÓÛ Ó Ø ÑØÖÜ Ò Ò Ø Ó ÓÖ Ð º Ê Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø ÑØÖÜ Ò Ò ÔÐØ ÓÖ Ø Ø Ð Ö ØÓ ÐÖÒº ÄØ ½ Ð µ Ø Ð Ö ØÖÒ ÓÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÒØ Ò Ø Ó ÑØÖܺ ÄØ Ó Ò ÐÓ ÙÒØÓÒº Ì ÑÙÐØÐ ÐÐ Ó ÒÛ ÜÑÔÐ Ü À ܵ ÖÑÒ ¾½ Ñ Ð ½ ÜµÊ µ º Ì ÐÓ ÙÒØÓÒ Þµ Þµ ÛÖ Þµ ÑÜ Þ ¼µ Ù ÛØ ËÎÅ º Ì Ó ÑØÖÜ Ù Ò ½µ Ø ÓÒ¹Ú ¹ÐÐ Çε ÑØÖÜ ÛÖ Ø ÓÒÐ Ó Ø Ñ Ñ Ó ÑØÖÜ ÐÐ ÛØ ½ ÛÐ ÐÐ ÓØÖ ÒØÖ Ö ½ Ò ¾µ À Ó ÑØÖÜ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ØÒÕÙ ØØ ÝÐ ÓÐÙÑÒ¹ Ò ÖÓÛ¹ ÔÖØÓÒ ½ º À ÖÓÛ¹ ÔÖØÓÒ ÖÐ Ò Ø Ò ÙÖ ÓÓ ÖÖÓÖ¹ ÓÖÖØÒ ÔÖÓÔÖØ ÓÖ Ø Ó Ó Ø ÖÒØ Ð º À ÓÐÙÑÒ ÔÖØÓÒ Ò ÙÖ ØØ Ø ÖÒØ Ð Ö ÐÖÒ ÖÒØ ÙÒØÓÒ Ò Ò Ó ÒÓØ Ñ Ø Ñ Ñ Ø Ò ÑÙÐØÔÐ Ø ºº ÓÒ Ð Ö Ñ Ñ Ø ÑÒÝ ÓØÖ Ó ÒÓØ ÖÔØ Øº ÈÙØ Ò ÓØÖ ÛÓÖ ÓÐÙÑÒ ÔÖØÓÒ ØÖÚ ØÓ Ñ Ø ÚÖÓÙ Ð Ö ÒÔÒÒغ ÓÙÑÒØ ÚØÓÖ ÛÖ ÒÓÖÑÐÞ ØÓ ÙÒØ ÐÒغ Ø Ø ÜÔÖÑÒØ ÛÖ ÓÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø Ø ½ ÊÓÛ¹ ÔÖØÓÒ Ò ØÓ Ø ÚÖ ÓÚÖ ÐÐ ÖÓÛ Ó Ø ÑÐÐ Ø ÀÑÑÒ ØÒ ØÛÒ Ø ÖÓÛ Ò ÐÐ ÓØÖ ÖÓÛ ½ Ò È Ò½ ÑÒÀÑÑÒ Ö Ö µº ÓÐÙÑÒ¹ ÔÖØÓÒ Ò ÒÐÓÓÙ Ðݺ ¾

3 ÓÓ Ì ÓÒ Ø Ó Ð ÛØ Ò ÚÖ Ó ½ ØÖÒÒ ÓÙÑÒØ Ò ¼ Ø Ø ÓÙÑÒØ ÓÖ ÚÖÝ Ð º Ì ÕÙÖØ ÓÔع ÑÞØÓÒ ÓÒ Ø Ø Ø ÛÖ ØÖ ØÒ ÐÓØ Ó ØÑ ÖÙÒÒÒ ÒØÓ ØÒ Ó ÓÙÖ µ ÓÖ ÛÖ ÐÒº Ï ØÖÓÖ ØÖ Ð ØÓÒ ÓÒ ÑÐÐÖ ÔÖØ Ó Ø Ø ÒÑÐÝ ÓÒÐÝ Ø Ð Û ÓÒØÒ ÖØ Ò ØÖ ÒÑ Ò ØÐ Ø ¼ ÓÙÑÒØ Ø Ø ØÖÒµº ÆÓØ ØØ ÓÒ¹ ØÒÒ ÐÐ Ø Ð Ò Ø ÖØ ÙØÖ Ø Ð Ó ÒÐÙ Ð ÖÓÑ ÓØÖ ÙØÖ ºº Ø Ð ÊÓÒ º ºÖØ ÒÖØ Ò Ù ¹ Ò ÒÓÒÓÑݺËÓÔÔÒÒËÖÚ ºÖØ ÒÖØ ÛÖ Ð Ó ÒÐÙº ÌÖ ÛÖ ½ Ð Ò Ðк ÁØ ÑÝ ÒÓØ ØØ Ø ÔÔÖÓ Ø Ò Ó Ø ÖÔËÎÅ ÔÔÖÓ ÜÔØ Ø Ø ØØ Ø Ñ¹ ÐÖ Ð ÛÖ ÒÓØ Ó Ò Ù Ò ÒÝ ØØ ØÐ ØÒÕÙ Ð ÒÙ ÓÒ ÑØÖܵº ÅÓÞ Ì ÓÒ Ø Ó ½¼ Ð ÛØ Ò ÚÖ Ó ½¼½¾ ÓÙÑÒØ ÔÖ Ð ÓÖ ØÖÒÒ Ò ÓÖ Ø ØÒº Ì ØÙÐ ÅÓÞ ØÖ Úй Ð ½ Ð ÙØ Ø Ç À ØÒÕÙ Ò ÒÐ Ñܹ ÑÙÑ Ó ½¼ Ð Ù ØÓ ØÓÖØÐ ÐÑØØÓÒ º ÌÙ Ø Ð ÙÒÖ ÒÓ ÚÒ ÐÐ ÐÖÒ ÐÚ ÛÖ ÓÑÒ ÒØÓ ÓÒ Ð º ºº ÖØ ºÒÑØÓÒºÒÑ ÖØ ºÒÑØÓÒºÖØÓÓÒ ÖØ ºÒÑØÓÒºÇØÖ ÒÑØÓÒºÎÓØÓÖ ÛÖ ÓÑÒ ÒØÓ ÖØ ºÒÑØÓÒº Ì ÓÐÐÓÛ¹ Ò Ø Ó Ð ÛÖ Ñܺ ÅÓ ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ ÌÓ ÒØÖÓÙ ÓÚÖÐÔ Ò Ø Ð Ø Ó ÑÐÖ Ð ÛÖ ØÖÑÒ Ò ¼± ÓÙÑÒØ ÖÓÑ Ó Ø ÛÖ ÑÓÚ ÒØÓ ºÑÜ Ð º Ì ÓÚ Û ÓÒ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ð Ø ½º µ ÓÑÔºÖÔ µ ÓÑÔºÓ ºÑ ¹ÛÒÓÛ ºÑ µ ÓÑÔº Ý ºÑºÔºÖÛÖ ¾º µ ÐØºØ Ñ µ ÓºÖÐÓÒºÖ ØÒ µ ØкÖÐÓÒºÑ º µ ØкÔÓÐØ ºÙÒ µ ØкÔÓÐØ ºÑ Ø µ ØкÔÓÐØ ºÑ Ò ÚÖ Ó ØÖÒÒ Ò ½ Ø Ø ÓÙÑÒØ ÛÖ ØÖ ÓÖ ÚÖÝ Ð º Ê ÙÐØ ÓÓ ÖØ Ì ØÐ ØØ Ú Ø Ö ÙÐØ º ÌÖ Ö ÐÖ ÚÖØÓÒ Ò Ø Ø ÖÐÐ Ò ÔÖ ÓÒ ÙÖ º Ì ÚÐÙ ÓÖ ÓØ Ó Ø Ö

4 ÓÖ Ð ÛØ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÑÒØ Ò ÐÓÛ ÓÖ ØÓ ÛØ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÑÒØ º Ð ÛØ ÒÙÑÖ Ó Ó ÔÙÐÐ Ó ÖÓÑ Ð ÛØ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó Ó º ÕÙÚÐÒØÐÝ ÓÙÑÒØ ÓÖÒÐÐÝ ÐÓÒÒ ØÓ Ð ÛØ ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ØÖÒÒ ÜÑÔÐ Ö Ù ÙÐÐÝ Ñ ¹Ð º ÍÒÑÓ ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ Ì ØÐ ØØ Ú Ø Ö ÙÐØ º Ì ÖÐÐ Ö ØØÖ ØÒ ÛØ Ø ÓÒ¹Ú ¹ÐÐ ÙØ Ø ÔÖ ÓÒ Ó ÓÛÒ ÐØÐݺ ÅÓ ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ Ì ØÐ Ú Ø Ö ÙÐØ ÚÖ ÓÚÖ Ú ÖÙÒ Ó Ø ÜÔÖÑÒغ Ò Ø Ö ÙÐØ Ö ÑÙ ØØÖ ØÒ Ø ÓÒ¹ Ú ¹ÐÐ º ËÔÐÐÝ ØÖ ÑÖ ÒÖ Ò ÖÐÐ ÛØ ØØ ÐØ ØÖ¹Ó Ò ÔÖ ÓÒº ÓÒÐÙ ÓÒ ËÎÅ Û ÒÓØ ÓÙÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ ÓÒ Ø ÓÚ Øº ÁÒ ÒÖÐ Ø ÓÔØÑÞ¹ ØÓÒ ÛÖ ØÓÓ ÐÓÛº ÓÓ Ò ÅÓÞ ÇÒ ÑÓÖ ÔÖÓÐÑ Ö Û ØØ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÛÖ ØÒ ÐÓØ Ó ØѺ Ò Ø Ó ÓÓ ÓÖ Ø Ð Ö ÐÖÒÒ ÓÒ Ø ÔÐØ ØÖÑÒ Ý Ø Ö Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ó ÑØÖÜ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ Ð Ì ÓÚ ÑÝ Ú Ò Ù ØÓ Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÔÖÓÐÑ ØÓÙ Û Ú ÒÓØ ÓÙÒ ÓÒ Ýغ Ì ÓÔØÑÞØÓÒ ÓÒ ÅÓÞ Ö Ð Ó ØÒ ÐÓØ Ó ØÑ Ò ÛÖ ÖÙÒÒÒ Ø Ø ØÑ Ó ÔÖÔÖØÓÒ Ó Ø ÖÔÓÖغ ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ ÑÓ ÊÐÐ Û ÓÙÒ ØÓ ÒÖ ÖØÐÝ ÛÒ Óѹ ÔÖ ÛØ ÖÐÐ ÙÖ ÓØÒ Ý Ù Ò Ø ÓÒ¹Ú ¹ÐÐ ÔÔÖÓº ÈÖ¹ ÓÒ ÚÐÙ ÛÖ ÐØÐÝ Ð Öº

5 Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ÌÖÒ Ó ÖØ ÖØÀ ØÓÖÝ º¾ º¾ ¾ ÖØ ÖØ Ø ½½º¾ º ÖØ ÒÖØ º ¾º¾ ¾½ ÖØ ÀÙÑÒØ À ØÓÖÝÝÊÓÒÍËËØØ ¼º ½ ¾º ½½ ÖØ ÀÙÑÒØ À ØÓÖÝÝËÙØ ½º º¼ ÖØ ÀÙÑÒØ À ØÓÖÝÝÌÑÈÖÓ º¼½ ¼º¼½ ÖØ ÀÙÑÒØ À ØÓÖÝÍËÀ ØÓÖÝ º¾½ º¼½ ½ ÖØ ÀÙÑÒØ ÄØÖØÙÖÙØÓÖ ÙØÓÖËÓØ ½½º½½½½ ¼ ÖØ ÈÖÓÖÑÒÖØ º¼½ º ½¼ ¾ ÖØ Î ÙÐÖØ ÓÝÖØ º¾ ¾º¾¾ ÖØ Î ÙÐÖØ ÈÒØÒ º¼¼ º¾ ½ Ù ÒÓËÓÔÒËÖÚ ÖØ ÒÖØ ¾º½ º¼ ÊÓÒÐÊÓÒ ÖØ ÒÀÙÑÒØ ¼ ¼ ÊÓÒÐÊÓÒ ÙÖÓÔÖØ ÒÀÙÑÒØ ÀÙÑÒØ ¾º½ º ¾½ ÌÐ ½ ÓÓ ÖØ Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ÐØºØ Ñ º½ º½ ¾ ÓÑÔºÖÔ º¾½ º ÓÑÔºÓ ºÑ ¹ÛÒÓÛ ºÑ ½º¾ º ÓÑÔº Ý ºÑºÔºÖÛÖ º ½º¼ ÓÑÔº Ý ºÑºÖÛÖ ½º½ º¼ ÓÑÔºÛÒÓÛ ºÜ º º Ñ ºÓÖ Ð º º ÖºÙØÓ º¾ º ÖºÑÓØÓÖÝÐ º½¾ º¾ Öº ÔÓÖغ ÐÐ º¾½ º¾ Öº ÔÓÖغÓÝ º¼¾ º¼¾ ºÖÝÔØ º¾ ½º ½ ºÐØÖÓÒ º½½ º ºÑ ¾º½½ º¼ º Ô º º½ ÓºÖÐÓÒºÖ ØÒ º¾ º ØкÔÓÐØ ºÙÒ º½ º½¾ ØкÔÓÐØ ºÑ Ø º¾¼ ¼º¾¾ ØкÔÓÐØ ºÑ ¼º º¼ ØкÖÐÓÒºÑ º¾¾¾ º½ ÌÐ ¾ ÍÒÑÓ ¾¼¹ÒÛ ÖÓÙÔ Ì ÖÐÐ ÑÙ ØØÖ ØÒ Ø ÐÐ¹Ú ¹ ÓÒ

6 Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ÐØºØ Ñ ½º ¼ ¼º¾ ÓºÖÐÓÒºÖ ØÒ º ½ º ØкÖÐÓÒºÑ º º ½ ÖÐÓÒºÑÜ ½º ¾º¾ ÌÐ ÓÖ Ø Ó ÖÐÓÒºÑÜ Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ÓÑÔºÖÔ ½º º¾ ÓÑÔºÓ ºÑ ¹ÛÒÓÛ ºÑ º º¾ ÓÑÔº Ý ºÑºÔºÖÛÖ º º ÓÑÔºÑÜ ¾¼º½¾ ¾º¾¼ ÌÐ ÓÖ Ø Ó ÓÑÔºÑÜ Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ØкÔÓÐØ ºÙÒ º¼¾ ½º ØкÔÓÐØ ºÑ Ø º¾ º¾½ ØкÔÓÐØ ºÑ º¼ º½½½ ÔÓÐØ ºÑÜ ¾º¾¼¾ ¾º¾ ÌÐ ÓÖ Ø Ó ÔÓÐØ ºÑÜ Ð ÒÑ ÊÐÐ ÈÖ ÓÒ ÓÑÔº Ý ºÑºÖÛÖ º ¾ º ÓÑÔºÛÒÓÛ ºÜ º º Ñ ºÓÖ Ð º½½ º¾ ÖºÙØÓ º¾ ½º¾ ÖºÑÓØÓÖÝÐ º ½ º¾ ½½ Öº ÔÓÖغ ÐÐ º º¼ Öº ÔÓÖغÓÝ º½½ º½¾ ºÖÝÔØ ¾º¼¼¾ ºÐØÖÓÒ º½½ º¼¾ ºÑ º½ º º Ô º½ º¼¾ ÌÐ ÓÖ Ø ÓØÖ ÙÒØÓÙµ Ð