zapiski.vp

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "zapiski.vp"

Bản ghi

1

2

3 Михаил БУЛГАКОВ Морфий Москва 2021

4 УДК ББК 84(2Рос=Рус)6-44 Б90 Художественное оформление С. Костецкого В оформлении обложки использована репродукция картины «Муки творчества» (1892) художника Л. О. Пастернака ( ) Б90 Булгаков, Михаил Афанасьевич. Морфий / Михаил Булгаков. Москва : Эксмо, с. ISBN «Морфий» уникальный сборник рассказов и одноименная повесть Михаила Булгакова, во многом автобиографичные, который раскрывает важную, но не всем известную сторону жизни автора. УДК ББК 84(2Рос=Рус)6-44 ISBN М. Булгаков, наследники, 2021 Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

5 ÏÎËÎÒÅÍÖÅ Ñ ÏÅÒÓÕÎÌ Åñëè åëîâåê íå åçäèë íà ëîøàäÿõ ïî ãëóõèì ïðîñåëî íûì äîðîãàì, òî ðàññêàçûâàòü ìíå åìó îá ýòîì íå åãî: âñå ðàâíî îí íå ïîéìåò. À òîìó, êòî åçäèë, è íàïîìèíàòü íå õî ó. Ñêàæó êîðîòêî: ñîðîê âåðñò, îòäåëÿþùèõ óåçäíûé ãîðîä Ãðà åâêó îò Ìóðüåâñêîé áîëüíèöû, åõàëè ìû ñ âîçíèöåé ìîèì ðîâíî ñóòêè. È äàæå äî êóðüåçíîãî ðîâíî: â äâà àñà äíÿ 16 ñåíòÿáðÿ 1917 ãîäà ìû áûëè ó ïîñëåäíåãî ëàáàçà, ïîìåùàþùåãîñÿ íà ãðàíèöå ýòîãî çàìå àòåëüíîãî ãîðîäà Ãðà åâêè, à â äâà àñà ïÿòü ìèíóò 17 ñåíòÿáðÿ òîãî æå 17-ãî íåçàáûâàåìîãî ãîäà ÿ ñòîÿë íà áèòîé, óìèðàþùåé è ñìÿêøåé îò ñåíòÿáðüñêîãî äîæäèêà òðàâå âî äâîðå Ìóðüåâñêîé áîëüíèöû. Ñòîÿë ÿ â òàêîì âèäå: íîãè îêîñòåíåëè, è íàñòîëüêî, òî ÿ ñìóòíî òóò æå âî äâîðå ìûñëåííî ïåðåëèñòûâàë ñòðàíèöû ó åáíèêîâ, òóïî ñòàðàÿñü ïðèïîìíèòü, ñóùåñòâóåò ëè äåéñòâèòåëüíî, èëè ìíå ýòî ïîìåðåùèëîñü âî â åðàøíåì ñíå â äåðåâíå Ãðàáèëîâêå, áîëåçíü, ïðè êîòîðîé ó åëîâåêà îêîñòåíåâàþò ìûøöû? Êàê åå, ïðîêëÿòóþ, çîâóò ïîëàòûíè? Êàæäàÿ èç ìûøö ýòèõ áîëåëà íåñòåðïèìîé áîëüþ, íàïîìèíàþùåé çóáíóþ áîëü. Î ïàëü- 5

6 Ìèõàèë Áóëãàêîâ öàõ íà íîãàõ ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ îíè óæå íå øåâåëèëèñü â ñàïîãàõ, ëåæàëè ñìèðíî, áûëè ïîõîæè íà äåðåâÿííûå êóëüòÿïêè. Ñîçíàþñü, òî â ïîðûâå ìàëîäóøèÿ ÿ ïðîêëèíàë øåïîòîì ìåäèöèíó è ñâîå çàÿâëåíèå, ïîäàííîå ïÿòü ëåò òîìó íàçàä ðåêòîðó óíèâåðñèòåòà. Ñâåðõó â ýòî âðåìÿ ñåÿëî, êàê ñêâîçü ñèòî. Ïàëüòî ìîå íàáóõëî, êàê ãóáêà. Ïàëüöàìè ïðàâîé ðóêè ÿ òùåòíî ïûòàëñÿ óõâàòèòüñÿ çà ðó êó åìîäàíà è íàêîíåö ïëþíóë íà ìîêðóþ òðàâó. Ïàëüöû ìîè íè åãî íå ìîãëè õâàòàòü, è îïÿòü ìíå, íà èíåííîìó âñÿêèìè çíàíèÿìè èç èíòåðåñíûõ ìåäèöèíñêèõ êíèæåê, âñïîìíèëàñü áîëåçíü ïàðàëè «Ïàðàëèçèñ», îò àÿííî ìûñëåííî è åðò çíàåò çà åì ñêàçàë ÿ ñåáå. Ï... ïî âàøèì äîðîãàì, çàãîâîðèë ÿ äåðåâÿííûìè, ñèíåíüêèìè ãóáàìè, íóæíî ï... ïðèâûêíóòü åçäèòü. È ïðè ýòîì çëîáíî ïî åìó-òî óñòàâèëñÿ íà âîçíèöó, õîòÿ îí, ñîáñòâåííî, è íå áûë âèíîâàò â òàêîé äîðîãå. Ýõ... òîâàðèù äîêòîð, îòîçâàëñÿ âîçíèöà, òîæå åëå øåâåëÿ ãóáàìè ïîä ñâåòëûìè óñèøêàìè, ïÿòíàäöàòü ãîäîâ åçæó, à âñå ïðèâûêíóòü íå ìîãó. ß ñîäðîãíóëñÿ, îãëÿíóëñÿ òîñêëèâî íà áåëûé îáëóïëåííûé äâóõýòàæíûé êîðïóñ, íà íåáåëåíûå áðåâåí àòûå ñòåíû ôåëüäøåðñêîãî äîìèêà, íà ñâîþ áóäóùóþ ðåçèäåíöèþ äâóõýòàæíûé, î åíü èñòåíüêèé äîì ñ ãðîáîâûìè çàãàäî íûìè îêíàìè, ïðîòÿæíî âçäîõíóë. È òóò æå ìóòíî ìåëüê- 6

7 Ïîëîòåíöå ñ ïåòóõîì íóëà â ãîëîâå âìåñòî ëàòèíñêèõ ñëîâ ñëàäêàÿ ôðàçà, êîòîðóþ ñïåë â îøàëåâøèõ îò êà êè ìîçãàõ ïîëíûé òåíîð ñ ãîëóáûìè ëÿæêàìè: «Ïðèâåò òåáå... ïðè-þò ñâÿ-ùåííûé...» Ïðîùàé, ïðîùàé íàäîëãî, çîëîòî-êðàñíûé Áîëüøîé òåàòð, Ìîñêâà, âèòðèíû... àõ, ïðîùàé. «ß òóëóï áóäó â ñëåäóþùèé ðàç íàäåâàòü... â çëîáíîì îò àÿíèè äóìàë ÿ è ðâàë åìîäàí çà ðåìíè íåãíóùèìèñÿ ðóêàìè, ÿ... õîòÿ â ñëåäóþùèé ðàç áóäåò óæå îêòÿáðü... õîòü äâà òóëóïà íàäåâàé. À ðàíüøå åì åðåç ìåñÿö ÿ íå ïîåäó, íå ïîåäó â Ãðà åâêó... Ïîäóìàéòå ñàìè... âåäü íî åâàòü ïðèøëîñü! Äâàäöàòü âåðñò ñäåëàëè è îêàçàëèñü â ìîãèëüíîé òüìå... íî ü... â Ãðàáèëîâêå ïðèøëîñü íî åâàòü... ó èòåëü ïóñòèë... À ñåãîäíÿ óòðîì âûåõàëè â ñåìü óòðà... È âîò åäåøü... áàòþøêè-ñ-ñâåòû... ìåäëåííåå ïåøåõîäà. Îäíî êîëåñî óõàåò â ÿìó, äðóãîå íà âîçäóõ ïîäûìàåòñÿ, åìîäàí íà íîãè áóõ... ïîòîì íà áîê, ïîòîì íà äðóãîé, ïîòîì íîñîì âïåðåä, ïîòîì çàòûëêîì. À ñâåðõó ñååò è ñååò, è ñòûíóò êîñòè. Äà ðàçâå ÿ ìîã áû ïîâåðèòü, òî â ñåðåäèíå ñåðåíüêîãî êèñëîãî ñåíòÿáðÿ åëîâåê ìîæåò ìåðçíóòü â ïîëå, êàê â ëþòóþ çèìó?! Àí, îêàçûâàåòñÿ, ìîæåò. È ïîêà óìèðàåøü ìåäëåííîþ ñìåðòüþ, âàëèøü îäíî è òî æå, îäíî. Ñïðàâà ãîðáàòîå îáãëîäàííîå ïîëå, ñëåâà àõëûé ïåðåëåñîê, à âîçëå íåãî ñåðûå äðàíûå èçáû, øòóê ïÿòü øåñòü. È êàæåòñÿ, òî â íèõ íåò íè îäíîé æèâîé äóøè. Ìîë àíèå, ìîë àíèå êðóãîì». åìîäàí íàêîíåö ïîääàëñÿ. Âîçíèöà íàëåã íà 7

8 Ìèõàèë Áóëãàêîâ íåãî æèâîòîì è âûïèõíóë åãî ïðÿìî íà ìåíÿ. ß õîòåë óäåðæàòü åãî çà ðåìåíü, íî ðóêà îòêàçàëàñü ðàáîòàòü, è ðàñïóõøèé, îñòî åðòåâøèé ìîé ñïóòíèê ñ êíèæêàìè è âñÿêèì áàðàõëîì ïëþõíóëñÿ ïðÿìî íà òðàâó, øàðàõíóâ ìåíÿ ïî íîãàì. Ýõ òû, Ãîñïî... íà àë âîçíèöà èñïóãàííî, íî ÿ íèêàêèõ ïðåòåíçèé íå ïðåäúÿâëÿë íîãè ó ìåíÿ áûëè âñå ðàâíî õîòü âûáðîñü èõ. Ýé, êòî òóò? Ýé! çàêðè àë âîçíèöà è çàõëîïàë ðóêàìè, êàê ïåòóõ êðûëüÿìè. Ýé, äîêòîðà ïðèâåç! Òóò â òåìíûõ ñòåêëàõ ôåëüäøåðñêîãî äîìèêà ïîêàçàëèñü ëèöà, ïðèëèïëè ê íèì, õëîïíóëà äâåðü, è âîò ÿ óâèäåë, êàê çàêîâûëÿë ïî òðàâå êî ìíå åëîâåê â ðâàíåíüêîì ïàëüòèøêå è ñàïîæèøêàõ. Îí ïî òèòåëüíî è òîðîïëèâî ñíÿë êàðòóç, ïîäáåæàë íà äâà øàãà êî ìíå, ïî åìó-òî óëûáíóëñÿ ñòûäëèâî è õðèïëûì ãîëîñêîì ïðèâåòñòâîâàë ìåíÿ: Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèù äîêòîð. Êòî âû òàêîé? ñïðîñèë ÿ. Åãîðû ÿ, îòðåêîìåíäîâàëñÿ åëîâåê, ñòîðîæ çäåøíèé. Óæ ìû âàñ æäåì, æäåì... È òóò æå îí óõâàòèëñÿ çà åìîäàí, âñêèíóë åãî íà ïëå î è ïîíåñ. ß çàõðîìàë çà íèì, áåçóñïåøíî ïûòàÿñü âñóíóòü ðóêó â êàðìàí áðþê, òîáû âûíóòü ïîðòìîíå. åëîâåêó, â ñóùíîñòè, î åíü íåìíîãî íóæíî. È ïðåæäå âñåãî åìó íóæåí îãîíü. Íàïðàâëÿÿñü â ìóðüåâñêóþ ãëóøü, ÿ, ïîìíèòñÿ, åùå â Ìîñêâå äàâàë ñåáå ñëîâî äåðæàòü ñåáÿ ñîëèäíî. Ìîé þíûé 8

9 Ïîëîòåíöå ñ ïåòóõîì âèä îòðàâëÿë ìíå ñóùåñòâîâàíèå íà ïåðâûõ øàãàõ. Êàæäîìó ïðèõîäèëîñü ïðåäñòàâëÿòüñÿ: Äîêòîð òàêîé-òî. È êàæäûé îáÿçàòåëüíî ïîäíèìàë áðîâè è ñïðàøèâàë: Íåóæåëè? À ÿ-òî äóìàë, òî âû åùå ñòóäåíò. Íåò, ÿ êîí èë, õìóðî îòâå àë ÿ è äóìàë «î êè ìíå íóæíî çàâåñòè, âîò òî». Íî î êè áûëî çàâîäèòü íå ê åìó, ãëàçà ó ìåíÿ áûëè çäîðîâûå, è ÿñíîñòü èõ åùå íå áûëà îìðà åíà æèòåéñêèì îïûòîì. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè çàùèùàòüñÿ îò âñåãäàøíèõ ñíèñõîäèòåëüíûõ è ëàñêîâûõ óëûáîê ïðè ïîìîùè î êîâ, ÿ ñòàðàëñÿ âûðàáîòàòü îñîáóþ, âíóøàþùóþ óâàæåíèå ïîâàäêó. Ãîâîðèòü ïûòàëñÿ ðàçìåðåííî è âåñêî, ïîðûâèñòûå äâèæåíèÿ ïî âîçìîæíîñòè ñäåðæàòü, íå áåãàòü, êàê áåãàþò ëþäè â äâàäöàòü òðè ãîäà, îêîí èâøèå óíèâåðñèòåò, à õîäèòü. Âûõîäèëî âñå ýòî, êàê òåïåðü, ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò, ïîíèìàþ, î åíü ïëîõî. Â äàííûé ìîìåíò ÿ ýòîò ñâîé íåïèñàíûé êîäåêñ ïîâåäåíèÿ íàðóøèë. Ñèäåë, ñêîð èâøèñü, ñèäåë â îäíèõ íîñêàõ, è íå ãäå-íèáóäü â êàáèíåòå, à ñèäåë â êóõíå è, êàê îãíåïîêëîííèê, âäîõíîâåííî è ñòðàñòíî òÿíóëñÿ ê ïûëàþùèì â ïëèòå áåðåçîâûì ïîëåíüÿì. Íà ëåâîé ðóêå ó ìåíÿ ñòîÿëà ïåðåâåðíóòàÿ äíîì êâåðõó êàäóøêà, è íà íåé ëåæàëè ìîè áîòèíêè, ðÿäîì ñ íèìè îáîäðàííûé, ãîëîêîæèé ïåòóõ ñ îêðîâàâëåííîé øååé, ðÿäîì ñ ïåòóõîì åãî ðàçíîöâåòíûå ïåðüÿ ãðóäîé. Äåëî â òîì, òî åùå â ñîñòîÿíèè îêî åíåíèÿ ÿ óñïåë ïðî- 9

10 Ìèõàèë Áóëãàêîâ èçâåñòè öåëûé ðÿä äåéñòâèé, êîòîðûõ ïîòðåáîâàëà ñàìà æèçíü. Âîñòðîíîñàÿ Àêñèíüÿ, æåíà Åãîðû à, áûëà óòâåðæäåíà ìíîþ â äîëæíîñòè ìîåé êóõàðêè. Âñëåäñòâèå ýòîãî è ïîãèá ïîä åå ðóêàìè ïåòóõ. Åãî ÿ äîëæåí áûë ñúåñòü. ß ñî âñåìè ïåðåçíàêîìèëñÿ. Ôåëüäøåðà çâàëè Äåìüÿí Ëóêè, àêóøåðîê Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà è Àííà Íèêîëàåâíà. ß óñïåë îáîéòè áîëüíèöó è ñ ñîâåðøåííåéøåé ÿñíîñòüþ óáåäèëñÿ â òîì, òî èíñòðóìåíòàðèé â íåé áîãàòåéøèé. Ïðè ýòîì ñ òîþ æå ÿñíîñòüþ ÿ âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü (ïðî ñåáÿ, êîíå íî), òî î åíü ìíîãèõ áëåñòÿùèõ äåâñòâåííî èíñòðóìåíòîâ íàçíà åíèå ìíå âîâñå íå èçâåñòíî. ß èõ íå òîëüêî íå äåðæàë â ðóêàõ, íî äàæå, îòêðîâåííî ïðèçíàþñü, è íå âèäåë. Ãì, î åíü ìíîãîçíà èòåëüíî ïðîìû àë ÿ, îäíàêî ó âàñ èíñòðóìåíòàðèé ïðåëåñòíûé. Ãì... Êàê æå-ñ, ñëàäêî çàìåòèë Äåìüÿí Ëóêè, ýòî âñå ñòàðàíèÿìè âàøåãî ïðåäøåñòâåííèêà Ëåîïîëüäà Ëåîïîëüäîâè à. Îí âåäü ñ óòðà äî âå åðà îïåðèðîâàë. Òóò ÿ îáëèëñÿ ïðîõëàäíûì ïîòîì è òîñêëèâî ïîãëÿäåë íà çåðêàëüíûå ñèÿþùèå øêàôèêè. Çàñèì ìû îáîøëè ïóñòûå ïàëàòû, è ÿ óáåäèëñÿ, òî â íèõ ñâîáîäíî ìîæíî ðàçìåñòèòü ñîðîê åëîâåê. Ó Ëåîïîëüäà Ëåîïîëüäîâè à èíîãäà è ïÿòüäåñÿò ëåæàëî, óòåøàë ìåíÿ Äåìüÿí Ëóêè, à Àííà Íèêîëàåâíà, æåíùèíà â êîðîíå ïîñåäåâøèõ âîëîñ, ê åìó-òî ñêàçàëà: 10

11 Ïîëîòåíöå ñ ïåòóõîì Âû, äîêòîð, òàê ìîëîæàâû, òàê ìîëîæàâû... Ïðÿìî óäèâèòåëüíî. Âû íà ñòóäåíòà ïîõîæè. «Ôó òû, åðò, ïîäóìàë ÿ, êàê ñãîâîðèëèñü, åñòíîå ñëîâî!» È ïðîâîð àë ñêâîçü çóáû, ñóõî: Ãì... íåò, ÿ... òî åñòü ÿ... äà, ìîëîæàâ... Çàòåì ìû ñïóñòèëèñü â àïòåêó, è ñðàçó ÿ óâèäåë, òî â íåé íå áûëî òîëüêî ïòè üåãî ìîëîêà. Â òåìíîâàòûõ äâóõ êîìíàòàõ êðåïêî ïàõëî òðàâàìè, è íà ïîëêàõ ñòîÿëî âñå, òî óãîäíî. Áûëè äàæå ïàòåíòîâàííûå çàãðàíè íûå ñðåäñòâà, è íóæíî ëè äîáàâëÿòü, òî ÿ íèêîãäà íå ñëûõàë î íèõ íè åãî. Ëåîïîëüä Ëåîïîëüäîâè âûïèñàë, ñãîðäîñòüþ äîëîæèëà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà. «Ïðÿìî ãåíèàëüíûé åëîâåê áûë ýòîò Ëåîïîëüä», ïîäóìàë ÿ è ïðîíèêñÿ óâàæåíèåì ê òàèíñòâåííîìó, ïîêèíóâøåìó òèõîå Ìóðüå, Ëåîïîëüäó. åëîâåêó, êðîìå îãíÿ, íóæíî åùå îñâîèòüñÿ. Ïåòóõ áûë äàâíî ìíîþ ñúåäåí, ñåííèê äëÿ ìåíÿ íàáèò Åãîðû åì, ïîêðûò ïðîñòûíåé, ãîðåëà ëàìïà â êàáèíåòå â ìîåé ðåçèäåíöèè. ß ñèäåë è, êàê çà àðîâàííûé, ãëÿäåë íà òðåòüå äîñòèæåíèå ëåãåíäàðíîãî Ëåîïîëüäà: øêàô áûë áèòêîì íàáèò êíèãàìè. Îäíèõ ðóêîâîäñòâ ïî õèðóðãèè íà ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ ÿ íàñ èòàë áåãëî îêîëî òðèäöàòè òîìîâ. À òåðàïèÿ! Íàêîæíûå óäíûå àòëàñû! Íàäâèãàëñÿ âå åð, è ÿ îñâàèâàëñÿ. «ß íè â åì íå âèíîâàò, äóìàë ÿ óïîðíî è 11

12 Ìèõàèë Áóëãàêîâ ìó èòåëüíî, ó ìåíÿ åñòü äîì, ÿ èìåþ ïÿòíàäöàòü ïÿòåðîê. ß æå ïðåäóïðåæäàë åùå â òîì áîëüøîì ãîðîäå, òî õî ó èäòè âòîðûì âðà îì. Íåò. Îíè óëûáàëèñü è ãîâîðèëè: «Îñâîèòåñü». Âîò òåáå è îñâîèòåñü. À åñëè ãðûæó ïðèâåçóò? Îáúÿñíèòå, êàê ÿ ñ íåé îñâîþñü? È â îñîáåííîñòè, êàêîâî áóäåò ñåáÿ óâñòâîâàòü áîëüíîé ñ ãðûæåé ó ìåíÿ ïîä ðóêàìè? Îñâîèòñÿ îí íà òîì ñâåòå (òóò ó ìåíÿ õîëîä ïî ïîçâîíî íèêó)... À ãíîéíûé àïïåíäèöèò? Ãà! À äèôòåðèéíûé êðóï ó äåðåâåíñêèõ ðåáÿò? Êîãäà òðàõåîòîìèÿ ïîêàçàíà? Äà è áåç òðàõåîòîìèè áóäåò ìíå íå î åíü õîðîøî... À... à... ðîäû! Ðîäû-òî çàáûë! Íåïðàâèëüíûå ïîëîæåíèÿ. òî æ ÿ áóäó äåëàòü? À? Êàêîé ÿ ëåãêîìûñëåííûé åëîâåê! Íóæíî áûëî îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ó àñòêà. Íóæíî áûëî. Äîñòàëè áû ñåáå êàêîãî-íèáóäü Ëåîïîëüäà». Â òîñêå è ñóìåðêàõ ÿ ïðîøåëñÿ ïî êàáèíåòó. Êîãäà ïîðàâíÿëñÿ ñ ëàìïîé, óâèäàë, êàê â áåçãðàíè íîé òüìå ïîëåé ìåëüêíóë ìîé áëåäíûé ëèê ðÿäîì ñ îãîíüêàìè ëàìïû â îêíå. «ß ïîõîæ íà Ëæåäèìèòðèÿ», âäðóã ãëóïî ïîäóìàë ÿ è îïÿòü óñåëñÿ çà ñòîë. àñà äâà â îäèíî åñòâå ÿ ìó èë ñåáÿ è äîìó- èë äî òåõ ïîð, òî óæ áîëüøå ìîè íåðâû íå âûäåðæèâàëè ñîçäàííûõ ìíîþ ñòðàõîâ. Òóò ÿ íà- àë óñïîêàèâàòüñÿ è äàæå ñîçäàâàòü íåêîòîðûå ïëàíû. Òàê-ñ... Ïðèåì, îíè ãîâîðÿò, ñåé àñ íè òîæíûé. Â äåðåâíÿõ ìíóò ëåí, áåçäîðîæüå... «Òóò òåáå ãðûæó è ïðèâåçóò, áóõíóë ñóðîâûé ãîëîñ â ìîç- 12

13 Ïîëîòåíöå ñ ïåòóõîì ãó, ïîòîìó òî ïî áåçäîðîæüþ åëîâåê ñ íàñìîðêîì (íåòðóäíàÿ áîëåçíü) íå ïîåäåò, à ãðûæó ïðèòàùàò, áóäü ïîêîåí, äîðîãîé êîëëåãà äîêòîð». Ãîëîñ áûë íåãëóï, íå ïðàâäà ëè? ß âçäðîãíóë. «Ìîë è, ñêàçàë ÿ ãîëîñó, íåîáÿçàòåëüíî ãðûæà. òî çà íåâðàñòåíèÿ? Âçÿëñÿ çà ãóæ, íå ãîâîðè, òî íå äþæ». «Íàçâàëñÿ ãðóçäåì, ïîëåçàé â êóçîâ», åõèäíî îòîçâàëñÿ ãîëîñ. Òàê-ñ... ñî ñïðàâî íèêîì ÿ ðàññòàâàòüñÿ íå áóäó... Åñëè òî âûïèñàòü, ìîæíî, ïîêà ðóêè ìîåøü, îáäóìàòü. Ñïðàâî íèê áóäåò ðàñêðûòûì ëåæàòü ïðÿìî íà êíèãå äëÿ çàïèñåé áîëüíûõ. Áóäó âûïèñûâàòü ïîëåçíûå, íî íåòðóäíûå ðåöåïòû. Íó, íàïðèìåð, natrii salicilici 0,5 ïî îäíîìó ïîðîøêó òðè ðàçà â äåíü... «Ñîäó ìîæíî âûïèñàòü!» ÿâíî èçäåâàÿñü, îòîçâàëñÿ ìîé âíóòðåííèé ñîáåñåäíèê. Ïðè åì òóò ñîäà? ß è èïåêàêóàíêó âûïèøó èíôóçóì... íà 180. Èëè íà äâåñòè. Ïîçâîëüòå. È òóò æå, õîòÿ íèêòî íå òðåáîâàë îò ìåíÿ â îäèíî åñòâå ó ëàìïû èïåêàêóàíêè, ÿ ìàëîäóøíî ïåðåëèñòàë ðåöåïòóðíûé ñïðàâî íèê, ïðîâåðèë èïåêàêóàíêó, à ïîïóòíî ïðî èòàë ìàøèíàëüíî è î òîì, òî ñóùåñòâóåò íà ñâåòå êàêîé-òî «èíñèïèí» îí íå êòî èíîé, êàê «ñóëüôàò ýôèðà õèíèíäèãëèêîëåâîé êèñëîòû»... Îêàçûâàåòñÿ, âêóñà õèíèíà íå èìååò! Íî çà åì îí? È êàê åãî âûïèñàòü? Îí òî ïîðîøîê? åðò åãî âîçüìè! «Èíñèïèí èíñèïèíîì, à êàê æå âñå-òàêè ñ 13

14 Ìèõàèë Áóëãàêîâ ãðûæåé áóäåò?» óïîðíî ïðèñòàâàë ñòðàõ â âèäå ãîëîñà. «Â âàííó ïîñàæó, îñòåðâåíåëî çàùèùàëñÿ ÿ, â âàííó. È ïîïðîáóþ âïðàâèòü». «Óùåìëåííàÿ, ìîé àíãåë! Êàêèå òóò, ê åðòó, âàííû! Óùåìëåííàÿ, äåìîíñêèì ãîëîñîì ïåë ñòðàõ. Ðåçàòü íàäî». Òóò ÿ ñäàëñÿ è óòü íå çàïëàêàë. È ìîëåíèå òüìå çà îêíîì ïîñëàë: âñå, òî óãîäíî, òîëüêî íå óùåìëåííóþ ãðûæó. À óñòàëîñòü íàïåâàëà: «Ëîæèñü òû ñïàòü, çëîñ àñòíûé ýñêóëàï. Âûñïèøüñÿ, à óòðîì áóäåò âèäíî. Óñïîêîéñÿ, þíûé íåâðàñòåíèê. Ãëÿäè òüìà çà îêíàìè ïîêîéíà, ñïÿò ñòûíóùèå ïîëÿ, íåò íèêàêîé ãðûæè. À óòðîì áóäåò âèäíî. Îñâîèøüñÿ... ñïè... Áðîñü àòëàñ... Âñå ðàâíî íè ïñà ñåé àñ íå ðàçáåðåøü. Ãðûæåâîå êîëüöî...» Êàê îí âëåòåë, ÿ äàæå íå ñîîáðàçèë. Ïîìíèòñÿ, áîëò íà äâåðè çàãðåìåë, Àêñèíüÿ òî-òî ïèñêíóëà. Äà åùå çà îêíàìè ïðîñêðèïåëà òåëåãà. Îí áåç øàïêè, â ðàññòåãíóòîì ïîëóøóáêå, ñî ñâàëÿâøåéñÿ áîðîäêîé, ñ áåçóìíûìè ãëàçàìè. Îí ïåðåêðåñòèëñÿ, è ïîâàëèëñÿ íà êîëåíè, è áóõíóë ëáîì â ïîë. Ýòî ìíå. «ß ïðîïàë», òîñêëèâî ïîäóìàë ÿ. òî âû, òî âû, òî âû! çàáîðìîòàë ÿ è ïîòÿíóë çà ñåðûé ðóêàâ. Ëèöî åãî ïåðåêîñèëî, è îí, çàõëåáûâàÿñü, ñòàë áîðìîòàòü â îòâåò ïðûãàþùèå ñëîâà: Ãîñïîäèí äîêòîð... ãîñïîäèí... åäèíñòâåí- 14

15 Ïîëîòåíöå ñ ïåòóõîì íàÿ, åäèíñòâåíí... åäèíñòâåííàÿ! âûêðèêíóë îí âäðóã ïî-þíîøåñêè çâîíêî, òàê òî äðîãíóë ëàìïîâûé àáàæóð. Àõ òû, ãîñïîäè... Àõ... Îí â òîñêå çàëîìèë ðóêè è îïÿòü çàáóõàë ëáîì â ïîëîâèöû, êàê áóäòî õîòåë ðàçáèòü åãî. Çà òî? Çà òî íàêàçàíüå?.. åì ïðîãíåâàëè? òî? òî ñëó èëîñü?! âûêðèêíóë ÿ, óâñòâóÿ, òî ó ìåíÿ õîëîäååò ëèöî. Îí âñêî èë íà íîãè, ìåòíóëñÿ è ïðîøåïòàë òàê: Ãîñïîäèí äîêòîð... òî õîòèòå... äåíåã äàì... äåíåã áåðèòå, êàêèå õîòèòå. Êàêèå õîòèòå. Ïðîäóêòû áóäåì äîñòàâëÿòü... òîëüêî òîá íå ïîìåðëà. Òîëüêî òîá íå ïîìåðëà. Êàëåêîé îñòàíåòñÿ ïóùàé. Ïóùàé! êðè àë îí â ïîòîëîê. Õâàòèò ïðîêîðìèòü, õâàòèò. Áëåäíîå ëèöî Àêñèíüè âèñåëî â åðíîì êâàäðàòå äâåðè. Òîñêà îáâèëàñü âîêðóã ìîåãî ñåðäöà. òî?.. òî? Ãîâîðèòå! âûêðèêíóë ÿ áîëåçíåííî. Îí ñòèõ è øåïîòîì, êàê áóäòî ïî ñåêðåòó, ñêàçàë ìíå, è ãëàçà åãî ñòàëè áåçäîííû: Â ìÿëêó ïîïàëà... Â ìÿëêó... â ìÿëêó?.. ïåðåñïðîñèë ÿ. òî ýòî òàêîå? Ëåí, ëåí ìÿëè... ãîñïîäèí äîêòîð... øåïîòîì îáúÿñíèëà Àêñèíüÿ, ìÿëêà-òî... ëåí ìíóò... «Âîò íà àëî. Âîò. Î, çà åì ÿ ïðèåõàë!» ïîäóìàë ÿ. Êòî? 15

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент)

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент) Òåìà 1 Ãîðîä êàê ñðåäà îáèòàíèÿ 1. Ïîä åð êíè íóæ íîå, çàïîë íè ïðî ïóñê. Ãî ðîä ýòî íà ñå ëåí íûé ïóíêò, â êî òî ðîì ïðî æè - âà åò íå ìå íåå 12/ 120 òûñ. æè òå ëåé, íå çàíÿòûõ. 2. Âû áå ðè âåð íîå ñóæäåíèå.

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 101 36 39623-3709042 45 4214 4806 1 1 - Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ 37 3962-3710523* 1 45 7373 4504 1 1 - Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 343.01.03 Switch frame og lamp switch ÂÊ 343.01.03 * - Äëÿ àâòîìîáèëåé

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В.

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В. Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы (Коротченкова Л.В.) - licey.net Ìîðôåìèêà. ÐÀÁÎÒÀ 1. Èçìåíåíèå è îáðàçîâàíèå ñëîâ. 1. Îòìåòü ïàðû îäíîêîðåííûõ ñëîâ. à) êðàé êðà å øåê á) êðóã ëûé êðóã ëàÿ â)

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

untitled

untitled ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå áåç âñòðîåííîãî òåðìîâåíòèëÿ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå ñî âñòðîåííûì òåðìîâåíòèëåì * Ïîäêëþ åíèå 69 Ventil oben = 153,14

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. Üø õ òô º ø âù ø ô âù ù? Þòø è ï èö ¾è ¹ ï è ªè õîø ñ, Üï ï èö ¾è ù õ î è à¼õ è õîø ñ «î õò ù å¼ ð ð ð ò ù ܵ º ø Üø õ òô º ø âùð ð ñ. 2. Üø õ òô º øò ù ªð õ ù Üñ êé

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t 12 34 4 526 47 5263 872 2778 9 10910❶10❷ 10❸10 526 72 16 ❹4 ❺42 ❻4❺4748 2 ❼ ❽ ❾❽❿➀ ➁➀ ➂➃ ➄➅➆➇➃➈➉➉➊ ➋➁➌ ➍➎➍➏➏➀ ➐➍➑➏➏➑ ➒➑➓ ❽ ❾➁ ➀ ➀ ➁ ➅ ➐➑ ❾❽ ➎ ➀ ➅ ➑ ➍❾ ➍➁❿➀

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd 4`2004 (15) ÈÑÒ ÎÐ ÈÊÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÍÀÓ ÍÎ ÏÎÏÓËßÐ ÍÛÉ ÈËËÞÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Ó ðåäèòåëè: Èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà(ßêóòèÿ), Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В 07 380 07 2 0 380 2 0 Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì 3 260 20 В 2 90 1 160 07 380 3 30 380 06 06 380 670 380 380 660 380 2 0 20 260 60 1 81 260 20 260 20 1 1 00 260 70 180 7 10 79 10 260 20 20 260 17 76 1 761 22 17

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment Šä«å¹Ýñ Š«ä ä«( ªæºä µ) Šä«å¹Ýñ è åì ²ñ åýå ì äáñ åµ - 673 635 - II/1/III å / ˆî å /2009 üåùüå - 11-03- 2010 îü¹ç³åõñ 2010 ä ¾ñ 17 çü ƒªï å¹çó èóäï å ªæº çë ä å¹ýçš ä ¾ñ 15 çü åüª ï ë ÙçÓüä ñ. ä ë뫵 çì

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

Инструкция Minerva MC 440 E

Инструкция Minerva MC 440 E Швейно-вышивальные машины Minerva MC 440 E: Инструкция пользователя ì ò à à Ø å à à à à è ó èè ï õ è á ï è Ï ë îà ýë ò à ë ä ò ëþäàò î ì ä ò æ ò Ï ä à ò é ìà é òàéò ò àî ë é ý ë àòà ìà Ò P ð ð êð ê äà

Chi tiết hơn

ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/ / 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌ

ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/ / 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌ ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/2007-08/ 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌì ì¹ì üüüüšì¹ìðìåð 14, 08 ØìÂìØ«ì ðñì¹ììì ŒéíÂìѹìÅ

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

KURD-1.QXD

KURD-1.QXD Ñàìóð ¹ 8 (140) 2002-éèñàí 26-îêòÿáðü 1992-éèñàí ÿíâàðäèëàé àêúàòçàâà ÖIÈ ÉÈ ÂÈ ËÅÐ ÌÀÄ HÈ ÑÀ ÈÊÜ ÐÀÐ Àçåp áàé æàí äèõú íè Ópó ñàò äèõú pàêü óí påêü èí àëàêú àÿp õú ñà íàp äàé íè ÿò àâà. È êàp êü èëèç

Chi tiết hơn

Þ± «îòï

Þ± «îòï Þ± «îòï Õ±»» µ¾ ²µ ÍÝØ»»»«ÎÊÍ ²»»«ß Í íðì» µ¾ ¼ ÎÊÍ ß Í íðì ²»»«²¹» ± Ù ±²± ³ ï ¹»½± ³»»² ¼ ¹ ±±»» ¼»«ª»» ¾» ±»² µ±«¼»³ ¼¼» Îóëðé ÍÝØóéðí ÎÊÍ êí ¼»² ¼»²»²» ¹»ó ª» ¾ «µ ² ±«¼ ø¼³ í ÍÝØóéðî î ð ïìïð éðð

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

(tmpr9VZezt)

(tmpr9VZezt) s t t tt 2 t t 2 t t 2 t t t r t s ss t t t t t t t t t t 2 t t t t t t t t t t t t 2 2 2 t tt t t t t t t t t 2 t 6 7 8 9 10 s P P P P P P P P P q q P 1 P P 3 P q 4 5 ❶ t t t t t 2 t t ❷ 2 2 ❸ 2 ❹❺❻❼❽❾❿➀➁

Chi tiết hơn