Can cit. Nghi clinh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cita Chinh phi quy clinh chi tilt thi hanh mot se; die'u cia Ludt Deit dai va cac van ban htrang d

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Can cit. Nghi clinh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cita Chinh phi quy clinh chi tilt thi hanh mot se; die'u cia Ludt Deit dai va cac van ban htrang d"

Bản ghi

1

2 Can cit. Nghi clinh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cita Chinh phi quy clinh chi tilt thi hanh mot se; die'u cia Ludt Deit dai va cac van ban htrang dan thur Can cir Nghi clinh so 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cz:ta Chinhphit quy clinh ve Bdi thuorg, ho trot tai clinh cu. khi nha ntroc thu hai dill va cac van ban hu'ang dan thtrc hien; Can cit. Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cita Chinh phit quy Binh chi tilt thi hanh mot so clidu cita Ludt Dau thau ve lua chan nha the'm va cac van ban httang dan thtrc hien; Can cct. Nghi clinh so 95/2014/ND-CP ngay 17/10/2014 cfia Chinh phit v'd.tau tu' va co. chj tai chinh hogt Ong khoa hoc va cong ngn va cac van ban hu.ang dan thtfc hien; Can cir Nghi clinh sa 18/2015/ND-CP ngay 14/02/2015 ctia Chinh phit quy clinh Quy hoach bao moi tru.ong, cl 'anh moi trurrng chitin luvc, clanh gia tac cong moi trurj.ng va ke hoach bao ve moi truthig va cac van ban hurryng clan thvc hien; Can cit. Nghi clinh s 32/2015/ND-CP ngay 25/3/2015 cita Chinh Quan lir) chi phi cidu ttir illy dung va cac van ban httcryng crdn thvc Can ca. Nghi clinh so 37/2015/ND-CP ngay 22/4/2015 ctia Chinh phi quy clinh chi flit ye' Hop clang xcly dung va cac van ban hu.6.ng dan thtrc hien; Can cir Nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 cita Chinh phit quy Binh chi tilt mot so not dung v'd Quy hoach xely dung va cac van ban &tong dan thtrc hien; Can cit. Nghi clinh so 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 cfia Chinh phit ve Quan lf, chit lu'cing va brio tri cong trinh xciy dying va cac van ban &rang cran thtrc hien,. Can cili. Nghi clinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 cfia Chinh phfi ye' Quan if, du an dju ht. xely citing va cac van ban htrang dan thtrc hien; Can cit. Ng hidinh so 77/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 cita Chinh phit vd Ke hoach dau u. cong t trung han va hang nam va cac van ban &rang dan thvc Can cu. Nghi clinh 84/2015/ND-CP ngay 30/9/2015 ctia Chinh phit ve Giant! sat va clanh ciciu tit vet cac van ban htrang can thus hien; Can cic Nghi clinh so 131/2015/ND-CP ngay 25/12/2015 cita Chinh phit htro.ng cran v" chu an quan tr9ng quac gia va cac van ban hiding ddn thtrc hien,. Can cir Nghi dinh so 136/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cita Chinh phi huang crdn thi hanh snot so clidu cita Luat Dju tzr cong va cac van ban httong dan thz,rc v'd

3 Can ca. Nghi chinh so 16/2016/ND-CP ngdy 16/3/2016 caa Chinh pith ve Quern 1)."; va sic dung von Co tra' hat trie'n chinh thar (ODA) va von vay u-u dai cita cac nha tai try ntroc ngoai va cac van ban htrang dein thirc hien; Can at. Nghi clinh se. 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 cita Chinhphti quy dinh chi tilt thi hanh mot s6 didu cita Ludt Ngan sach nha nu& vet cac van ban huiong dein thzrc hien; Can cir Nghi clinh sj 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cfia Chinh phit ve sera dai, ba sung mot so nghi Binh quy dinh chi tilt thi hanh Luat clat dai va cac van ban hiding dein thzrc h02; Can ar Nghi chinh so 31/2017/ND-CP ngay 23/3/2017 v" Quy chi 1(jp, therm tra, quyit Binh ke hoach tai chinh 05 nam dia phtrang ke hoach dciu ttr cong trung han 05 nam dia phtrang, ke hoach tai chinh ngcin Rich nha ntrac 03 nam dia phumg, dtc toan va phein bo ngein sach dia phtrang, phe chudn quyet toan ngeln Rich dia phtrang hang /lam va cac van ban hurrng dein thtrc Can are Nghi cl.inh so 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 cita Chinh pha ve sera ba sung mot so clidu Nghi clinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 cita Chinh pith ve quan dtr ciciu tu. xely dun va car van ban hur5ng den thur hien; Can ar Nghi Binh so 52/2017/ND-CP ngay 28/4/2017 cita Chinhpha quy Binh mot so co' chi, chinh sach tai chinh ngtin sach clek thin dai vai Thu do Ha Ncji; Can at. Nghi dinh so 63/2017/ND-CP ngay 19/5/2017 cita Chinh pha ve cho vay kid nguan van vay nu.dec ngoai cita Chinh phu da'i vc i UBND tinh, thanh pho trirc thu.oc trung umg; Can c& Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 cita Chinh thur hien co. chi mot coca, mot cita lien thong trong glai quyit thfi tyc hanh chinh; Can cir Quyit dinh so 40/2015/QD-TTg ngay 04/9/2015 cita Thit twang Chinh phit ban hanh nguyen tac, tieu chi va dinh mine phan bo van dju ttr phat hien nguan ngcrn sach nha nu& giai down ; Can ar Nghi guy& se, 09/2015/NQ-HDND ngay 02/12/2015 cua HOi clang nhein dein Thanh pha ve tieu chi di, an trong digvn C va not dung ity quy'n cho Thtrong trine H:6i gang nhan dein Thanh pho xein xet, cho kiln en dinh trtrang dau tu. citt. an nib dung von ddu tu. cong thuoc therm quyen dta H62 i ci -jng nhan clan Thanhpho ; Theo cue nghi cua Si IC6 hoach va Dau tu. tai To. trinh so 11/TTr-KH&DT ngdy 26/01/2018 va. bao cao se) 1078/BC-KH&DT ngdy 27/8/2018 AT' vile ban hanh Quy dinh mot s6 not dung ve quan 1y eau tit cac di; an d'au to cong cua thanh ph6 Ha Ni, 3

4 QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quy6t dinh nay "Quy dinh mot se) not dung ve quan ly dau tur cac chy an du to cong cua thanh ph6 Ha Ni". O Dieu 2. Quye't dinh nay có hien lgc tir ngdy 10 thang 9 nam Bal bo cac quy dinh ve quan bri clau tu cac dur an sir dung von ngan sach nha nuac tai Quy6t dinh so 09/2012/QD-UBND ngay 21/5/2012 cua UBND Thanh ph6 ban hank Quy dinh mot s6 not dung quy dinh quan d'au tit va xay dung d6i cac der an dau tax ten dia ban thanh ph/6 Ha NOi. Di&J, 3. Chanh van phong UST ban than dan Thanh ph& Giant d6c cac Si, Ban, Nganh, Chu tich US, ban nhan dan cac qu4n, huye'n, thi xa va Thu tnfang cac quan lien quan chin trach thi hank Quyet dinh nay./. Noi nhein..1/ - Nhu. diau 3; - Thu Wong Chinh phil; - TT Thanh usf; (d6 b/c) - TT HDND Thanh ph6; - Van phong Chinh - Cac BO KH&DT, XD, TP; Cue Kiem tra van ban BO Tu. phap; - Website Chinh phii; - Toa an, Vin Kiem sat, MTTQ TP; - Chia tich UBND Thanh ph6; - Cac D/c PCT UBND Thanh pho; - Dai PT&THHN, Bao KTDT (de dixa tin); - Trung tam cong bap; - CVP, PCVP, cac Phong CV; - Diu VT. 110 TM. UY BAN NHAN DAN TICH Nguyen Dtic Chung 4

5 0( BAN NHAN DAN CQNG HOA, XA. HQI CHU NGHIA VIET NAM THANH PHO HA NQI DOc 14p - Tty do - lianh pink QUY DINH Mot so n(ii dung ve quail 157 tu. cac thy an dau tu cong cua thanh 016 Ha NI)i (Ban hanh kern theo Quyit clinh sa 20 /2018/QD-UBND ngay 2,5<8/2018 cua Uy ban nhan dein thanh ph'd Ia Nor) Chuang I NITUNG QUY DINH CHUNG DiI 1. Phm vi ditu chinh, c of tuvng ap dung 1. Pham vi di &J chinh: Quy dinh nay quy dinh mot s6 not dung ve quan b", dau to cac dtr an dau ttx cong cua thanh pho Ha NOi. 2. Quy dinh nay khong di&j chinh cac not dung sau: a) Quan ly phan von dau to cong than. gia vao cac dtr an dau tu theo hinh thtirc doi tic cong tu (PPP) --thgc theo quy dinh rieng cua 0-y ban nhan dan Thanh ph6. b) Cac d? an thuc Chuang trinh muc tieu qu6c gia giai doan thifc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 161/201,6/ND-CP ngay 02/12/2016 ve r ca the d4c thu trong quan ly dau to xay dung doi vii mot so dtr an thuc cac chuang trinh muc tieu quoc gia giai clop Doi tugng ap dung: Cac t6' chirc, ca nhan tham gia hoot dong quan 1ST dau tu va. xay chyng cac du an dau tu cong thanh ho NOi. Di&I 2. Nguyen tic quan 1ST cac thy an tau tu. cong 1. Cac Si, Ban, Nganh, Uy ban nhan dan cac cap cua thanh ph6 Ha NiOi thgc hien quail 15/ nha ntrov ye dau tu. xay Ong cac dt.x dau cong pha Nip vii quy dinh ve phan cap quan ly kinh to xd hoi cua Nha nuac va. Thanh pho; tuan thu theo quy dinh cua phap 1u4t ve dau to cong, xay cityng va phap lujt lien quan, quy dinh cu th6 tai Quy dinh nay va cac quy dinh lien quan cua Uy ban nhan dan Thanh ph6. 2. Cac dkx an bao quan, tu bo phuc h6i di tich sir dung von d'au tu cong ngoai viec thuc hien theo quy dinh tai Quy dinh nay can thuc hien theo quy dinh rieng cua Oy ban nhan dan Thanh pho ve quan 1)",, bac) - 7' va phat huy gia tri di tich lick sir - van hoa va danh lam thong canh tren dia ban thanh pho Ha Nt)i., 3. Dkr an au tu cong phai quail 1)"/ pha hop vii chitin time, quy hoach, ke hoach phat trien kinh to hoi; ke hoach sir dung dot va guy hoach co lien quan; bao dam an ninh, an town, trot ttr xa hoi va bao ve moi trusemg. 4. Dcr an sir dung ngu6n Van &Au tu. cong Thanh ho phai duvc can d6i, bo tri von trong ke hoach dau to cong trung han va hang nom, dam bao al. dung hieu qud cac nguon hrc Nha. nuac, phat huy cac nguon lire dau tu xa hoi va 1

6 ducyc quan 1ST toan bt) qua trinh clau tu xay Ong tir vi& xac Binh chit truong dau tur; lap, tham dinh, phe duy4 quyet dinh dau tit; lip, tham dinh, he duy4 thiet ke, du toan xay Ong cong trinh; lira chon nha thau, thi cong xay cfcmg den khi nghim thu, ban giao dua cong trinh vao khai thac sir dung va quyet toan von dau tu xay ng cong trinh theo phan cap. 5. Quan ly du an theo ngu6'n von: Cac du an sir clung ngu6n von ngan sach nhanuo.c, von cong trai quoc gia, von trai phieu Chink von trai phieu chinh quyen dia phuong, von h 5 tru phat trien chinh thirc (ODA) va von vay uu dai cua cac nha tai tru mot ngodi, nguon thu xo so kien thiet xay dung Thu do, von rtin dung dau tu phat trien Nha nu& (truong hop Uy ban nhan dan Thanh pho la cot quan vay von bo tri cho cac city,.an dau tu ding, sir dung ngan sach mot de hoan tra von vay) va cac khoan von vay khac ngan sach dia phuong de au tlx dtro.c quan 1y theo quy dinh ctia Lust Dau tur cong, Lu4t Xay dung (doi vai nguon von ngan sach Nha mot), pha p luat có quan va quy dinh tai Quy dinh nay. Di&I 3. Dau m6i cung ca p thong tin va quytt thti tuc hanh chinh 1. Thong tin ve cac quy dinh lienquan d6n tu. va. xay dgng, cac co. cht, chinh sach ye dau tu cua Thanh pho duvc clap nh4t clang tren Cong giao tie p lien tir thanh pho Ha Ni, E trang thong tin din tir cita Sie Ke hoach va Dau tu, cac Sot chit en nganh Uy ban nhan dan cac quan, hit en thi xd. 2. fjy ban nhan dan cac ca p va cac co. quan chit en mon dm Thanh ph6 có trach nhim cong khai thu tuc hanh chinh, niemyet tai try sot lam v*; là dau moi huong dan, cung cap thong tin va giai quyet cac thu tic hanh chinh thuoc chirc nang, theo guy dinh va phan cap, fly quyen Uy ban nhan dan Thanh pho, cu the nhu sau: a) SO. Quy hoach Kin true là dau m6i cung cap thong tin, huong va giai quyet thu tic ye gic5i thi@.1 dia diem quy hoach, thong tin quy hoach; giai quyet cac thu -We hanh chinhthuoc tham guy& -ye tham dinh, he duy'4 nhiem vu, do an quy hoach; cap giay phep quy hoach; chap thu4n tong mat bang va phuong an kien true cong trinh. b) Sot 1(6 hoach va DAu to ld dau m6i cung cap thong tin, hung va iai quyet cac thu tuc ye lap, trinh duy4 ke hoach dau to cong trung hgn va hang nam, cac thu tuc ye chit tnxong dau tu, tham dinh du (nhung khong bao gom cltr có cau phan xay dkrng, duce quy dinh tai diem c, khoan 2 Dieu nay; va du an ung dung cong ngn thong tin, &ye quy dinh tai diem i, khoan 2 Dieu nay), ke hoach ikra chan nha thau,&lam sat, dank dau tu Cong. c) Sot Xay Ong là au m6i huong cung ca thong tin d'au not ha tan ky thuat do this, huong dan va giai quyet cac thu tic ye tham dinh du an, thiet ke co' sot thiet ke thu4t, thiet ke ban thi cong, toan )(ay dun g cong trinh dan dung, cong trinh cong nghi0 nhe, cong trinh cong nghi.0 vat lieu xay clung, cong trinh ha tang Icy thu4t va cong trinh giao thong trong do thi (tr-ir cong trinh dung sat do thi, cau vuot song, clueng quoc 10 qua do thi), cap phep xay citing cong trinh; huong dan, cung cap thong tin ve che do, chinh sach quan 1ST kinh to - ky thuat nganh xay chrng, quan 15/ chat luong cong trinh xay dung. d) Sot Nong nghi"0 va Phat tri6n nong thon là dau m6i huong dan, cung cap thong tin ve quan cong trinh thu' de dieu, non g nghi0; hiking dan va iai 2

7 f quyet cac thu tuc ve thiet ke co. sa, thik 1(6 thu4t thi6t k6 ban ve thi cong, dux toan xay dung cong trinh thug 19.i, de di'eu, non g nghi0 va hat tri6n non thon. d) Sa Giao thong Van tai là au moi huang dan, cung cap thong tin - T' quan brf cong trinh giao thong; huang dan va gidi guy& cac thu tvc ve thiet ke con sa, thiet ke ky thu4t va thiet ke ban ve thi ding, dux toan xay climg cong trinh giao thong (trir cac cong trinh do So' xay dung là dau moi tham dinh tai diem c khoan 2 Dieu nay). e) Si Tai nguyen va Moi tnrong là clau m6i hueing dan, cung cap thong tin ve quy hoach, ke hoach sir dung dat, chinh sach pan VT dat dai; hurting clan va giai quyet cac thu tuc ve dat dai, bao cao danh gia tac dong moi truing. g) So. Con thuang la m6i huong dan, cung,cdpr thong tin, giai quyet cac thu 4ic Ve thiet ke co' so', thie't ke ky thu4t va thiet ke ban ve thi cong, dkr toan )(ay dtmg cong trinh clueing day tai dien, tram bi6n tip va cac cong trinh cong nghi0 chuyen nganh. h) So' Van hod va Th6 thao là clau moi huang dan, cung cap thong tin, giai quyet cac thd tic ve chfi truong la du. an, thiet ke co, so., thiet ke thu4t va. thiet ke ban ye thi cong, dux toan xay chrng cong trinh bao quan, tu bo, phvc ifed di tich lich sir - van hoa, danh lam thong canh. i) SO. Thong tin va Truy& thong la dau moi huang an, cung cap thong tin, giai quyet cac thu tijc ve tharn dinh ch,r an, thiet ke co' so., thiet ke ban ve thi clang, dun toan dux an frng dung cong ngn thong tin. k) So' Khoa hoc va Cong ngn là dau moi huang cung cap thong tin, giai quyet cac thu tuc ye tham dinh cong ngn cua chx an dau tu. 1) COng an thank ph6 HANOi la clau moi twang dan, cung cap thong tin, giai quyet cac thu We ye tham, duy4 thiet ke co' so', thiet kid ky thulat, thiet ke ban ve thi cong phong chay china chay; nghirn thu cong trinh dam bao an toan phong chay chfra chay. m) Sa Tai chinh la clau moi huang clan, cung cap thong tin va giai guy& cac -Luc lien quan ye quan VT, sir dung von va tai san nha mxac; tham tra, phe duya quyet toan dux an hoan thanh. n) Uy ban nhan dan cac quan, huyn, thi xd la au moi huang dan, cung cap thong tin va giai quyet cac thu ttjc ye quy hoach xay clung, giai quyet cac thu tuc giai dia diem, cap chimg chi quy hoach,,cap giay he quy hoach theo quy dinh ve phan cap cilia Nha nuac va Thanh phi(); xac dinh ve nguon goc, hien trong quan 1ST', sir cli,ing dat; to chirc tham dinh, yhe duy't dy an va thiet ke, dux toan xay clung clang trinh theo phan cap, fly quyen; tham dinh, duye.-t phuang an boi thuong, he) tro., tai dinh cu va cung cap ho son dia chinh lien quan den dia diem dat dai tren dia banquan, huyn, thi xal; xac nhjn ke hoach bao moi truang cloi vai cac chr an thuoc tham quyen. 3. Lien thong giai guy& thu ttic hanh chinh Cac ccx quan quan 1)2 nha nu& co trach nhie:rn thgc hi'n lien thong giai quyet thu tvc hanh chinh trong dau tu. va xay Ong theo quy dinh tai Nghi dinh so 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu NT` thtrc hien con ch6 mot 3

8 mot dm lien thong trong quyet uc hanh t chinh va. Quy dinh ffy ban nhan dan Thanh pho dam bao cac nguyen tac sau: a) Niem yet cong khai, day du, kip thi cac thil tic dau tu. ducx Uy ban nhan Thanh pho ding bo theo quy dinh. b) Viec yeu cau b6 sung 116 sa chi duo.c thkrc hien khong qua mot Fart trong suot qua trinh giai quyet ho scr tai mot ca quan chuyen mon. c) Bao dam sic ph6i hop ch4t rche, hie.0 qua gifra cac ca quan, dan vi trong giai quyet cong v*. Ca quan phoi hop giai quyet co trach nhi@n tra lei bang van ban dung thi gian, dung not dung khi ducyc ca quan chu tri, dau mai yeu cau va chiu trach nhi411 ye nhang van de dm dux an thuoc chue Wang quan VT dm minh. Van ban tra loyiphai not dung nhan van de don nhiang van de khr ong dung nhang not dung, can bo sung hoan chinh. Qua theri gian quy dinh neu khong tra led duvc coi don 3'T voi de xuat cila dau 3'T kien ca quan chu tri. Ca quan chit tit dau moi thirrc hi41 cac, buo.c tie theo theo quy dinh. Co quan phoi hap duvc hoi kie'n phai kie'm diem, bao cao Uy ban nhan Thanh pho ye viec khong -Ira led va chiu trach nhiem tnrac phap 1u4t, tnrorc Uy ban nhan Thanh pho ye not dung dux an thuoc chirc nang quail 1ST cua minh. Di&t. 4. Giao chit' cau ttr dir an Viec xac dinh, giao chu dau tu dcranphai dam bao tuan thu guy dinh cua ha luat ve dau tir cong, xay dung va phu hap quy dinh cua Uy ban nhan dan Thanh pho vephan cap quan brr nha nuac ve ha tang, kinh to hed teen dia ban Thanh pho, cu the nhu sau:, 1. Cac Banquan ly dux an du tix xay dung cong trinh chuyen nganh Thanh pho dugc xem xet giao lam chii dau tu cac dux an cap Thanh pho quan 13"/ va cac du an dau tu cua cac dan vi thu'c'ic nganh doe teen dia ban Rir dung ngan sach Thanh ph6 1-1(`) tra dau tu. Twang hap cl:dc thii, Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph6 se xem xet, quy6t dinh ti mg twang hop cu th6 dam bao tinh kha thi va hiu qua trong vi& to chirc trien khai thvc hien dir 2. Ban quail IST dux an clau tu )(ay cluing cap huyn dugc xem xet giao lam chu dau tu va quan ly du an hoc ca quan, to chcre, dan vi clugc giao quan 15T, sir dung von lam chu dau tu cac dux an sir dung von ngan sach nha nuas.c do Chii -Lich UBND cap huy@l quyet dinh dau tu. 3. Oy ban nhandan r cdpxd, lam chil cfau tu cac dg an do Chu -Lich ban nhan dan cap xa quyet dinh dau tu sir dung nguon von ngan sach cap x5. Di&I 5. Quin 1ST ke hoach dau tir cong 1. Vi& bo tri von clau tu cac dux an tir ngu6n von dau tu cong phai duvc lap Ke hoach dau tix cong trung han 5 nam phit hop voi muc tieu,, dinh huong phat trien trong chien hive, quy hoach, ke howl phat trien kinh te hoi quy hoach nganh, cac quy hoach có lien quan cid ducyc phe 2. Nguyen the va dil tri hoach,v6n &Au tu. cong trung han va hang nam cho du an dau tu con g, cong tac lap, tham dinh, trinh duya rva chirc thuc hi@l 1(6 hoach dau tu. cong trung han va. hang nam Thanh pho thuc h i 4

9 theo quy dinh cua Luat Dau tu cong va cac Ng hi dinh so" 77/2015/ND-CP va so 31/2017/ND-CP. 3. :Jy ban than dan Thanhph/6 can do'i bels tri 1(6 hoach von chuan bi dau tu trong ke hoach dau cong trung han, ke hoach.,dau,tu cong hang nam (khong phan khai chi tiet theo timg danh (Iv an) trien khai cong tac 14p, tham dinh, phe du)* guy& dinh chit truong dau dir an va tham dinh, he duyt quyet dinh dau tu dur an. 4. B6 sung danh muc ke hoach tu dog trung han Thanh ph6: Soy Tai chinh,bao cao Uy ban nhan clan Thanh pho va cung cap so lieu ve nguon von can doi bo sung de Sc Ike hoach va Dau ttx chu tri,phoi h9p cac nganh va cac don vi lien quan ra sok, tham muxu Uy ban nhan dan Thanh pho bao cao Thuong ttvo HOi dong nhan dan Thanh ph#5 danh muc cac du. an can then khai hoar thien thu tuc phe duy -t quy6t dinh twang dau tu. de cap nhjt, bo sung danh muc ke hoach dau tu. cong trung han trinh I-10i gong than dan Thanh pho xem xet, quyet dinh theo quy dinh. Dii u 6. Trinh triers khai thkrc hien thy an 1. Chan bi citx a) 14 BA cao nghien cfru tien kha thi (cl-ty an quan trong qu6c gia, du an nhom A), Bap cao de xuat chu trwmg dau tu (diy an nhom B, nhom C); b) Tham dinh, phe duy't quy6t dinh chu truing dau tu du an; c) Lap Bao cao nghien ciru kha thi hots Bao cao kinh to ky thuat; d) Tham dinh va phe du)* Bao cao nghien ctru kha thi hoc Bao cao kinh to - ky thuat. 2. Thvc hien dau tu: a) Lap, thdm dinh vaphe du)* thi6t 1(6, dirt Loanxay dung cong b) Thu hoi chat, boi thuong, ha tra tai dinh cu vá giai phong mat bang; giao dat de thu.c hi41 thy an; c) Lira chon nha thau thuc hien dij., d) Thi cong xay clung, lap dat trong thiet bi cong trinh., 3. 1(6t fink xay dua cong trinh dui an vao khai thac six dung: Quyet town von dau tu xay Ong cong trinh, thu.c hi@lbao hanh cong trinh. 4., D61 cac dy dau tu khong xay Ong cong trinh khong phai thtyc hienday du the bueic trinh to neu teen, dg an dau tu xay dung cong trinh d4c thu thuc hien theo quy dinh tai cac DiL 128, 129 va 130 Ludt xay (Wing, cac Dieu 42, 43 Nghi dinh so 59/2015/ND-CP. Chuang II NHITNG QUY DINH CV THE Dieu 7. Xac dinh danh Inv thy an 14p, tham dinh, phe duy?-t quytt dinh chii trim:mg (fat' ttr 1. Can cit. quy hoach, 1(6 hoach Oat tri6n inh k to xa,110i phuo'ng va guy hoach, ke hoach hat trien nganh, link ducic cap có tham quyen he duy4, cac so., nganh cua Thanh ph6, Uy ban nhan dan cac pan, huyn, thi de 5

10 xuat danh muc cac cltr an dau tu cong cap Thanh pho quail ly` n trie'n khai (tau tu trong ky trung hap, bao cao t:jy ban nhan dan Thanh pho, d6ng gfri SO. Ke hoach va Dau lit de tong hasp. 2. So. 1(6 ho4ch va D'Au tu de xuat bao cao Icy ban nhan dan Thanh ph6 giao nhi e. m cho co. quan chuyen mon, don vi tn,rc thuex Thanh phs, t' Jy ban nhan dan cap huyn lap Bao ea() nghien cfru tien kha thi, Bao cao de xuat chu truang dau tu du an, trinh tham dinh, phe duy -t quyet dinh chu truong dau tu du an theo quy dinh. 3. D6i vai dur an au ttr cong thuoc cap huye'n, cap xa quan ly theo phan cap, Pheng Tai chinh Ke hoach cap huyn, can IDO chuyen mon phi trach ye dau tu cap xa tham muu cho Uy ban nhan dan ding cap xac dinh danh muc du an 14p, tham dinh, phe duyt quy et dinh chd truong dau ttr -cap minh theo quy trinh neu tren. Dieu 8. Dian mtd tham dinh Bio cao nghien cum tin kha thi, Bao cao de xuat chu trtrung dau ttr thy an 7 1. Ht)i d6ng tham dinh chu -throng tu cac du. an &Au fix cong Thanh ph6 tham dinh Bao cao nghien dru tien kha. thi, nguon von va kha nang can doi von cac cli,r an quan tongquo' c gia, du an nhom A. 2. Si K.6 hoach DAu tu tri, ph6i hgp cac ca quan lien quan th.gc hi.01 cac cong vies sau: a) ThAm dinh Bao can de xuat chi.' twang au tu, ngu6n 'On va kha nang can doi von cac clg an nhom B, nhom C cap Thanh ph6 quan tham dinh not b(3, ngutm von vã kha, Wang can doi von cac dir an nhom B, nhorn C do Thanh pho guar' ty sir dung von ngan sach trung trong, von con g trai quoc gia, von trai phieu Chinh hii; b) ThAm dinh ngu'on von va kha nang can d6i von cac dy an nhom B, nhom C do ca p huyn quan 1ST sir (king von dau tu cong ThAnh pho h8 try bo sung có muc tieu, ho try dac thu cho cap huyen; c) ThAm dinh ngu6n von va. kha nang can d'6i von cac du an nhom B, nhom C sir dung von dau tu. cong cua Thanh pho ho frcr nganh d9c. 3. HOi d6ng tham dinh chu tnxong clau tu du an CAI) huyn hoc Phong Tai chinh Kid hoach ca huyn là co quan dau m6i tham muu Oy ban nhan dan cap huyn to chat thgc hien cac cong vies sau: a) ThAm dinh Bao cao de xuat chfi tnrong dau ngu6n von va lfha nang can &Si von cac dizr an nhora_b, nhom C su-cking.vo sach ca p huy0a, von tir ngu6n thu cho d'au tu. nhung chua dtra vao can doi ngan sach ca huyn; b) ThAm dinh bao cao de xuat chu dal ttr cac du star dung von ngan sach, von tit nguon thu de lai dm cap xla. cho dau tu di tong mire dau tu ttr mot (01) ts, d6ng tra len; c) ThAm dinh not bo Bao cao de xuat chu twang dau tu, ngu6n von va kha nang can doi von cac dt; an nhom B, nhom C do ca p huyn quan b't sir dung von dau tu. cong cfia Thanh pho trg 19.6 sung có tieu, h6" trgdac thu cho cap huyn de tham muu cho tj) y ban nhan dan xin kien dong nhan dan cong cap truac khi giri Oy ban nhan dan Thanh ph6 (qua dau m(zsi S6.1(6 hoach va D'Au ttr).

11 4. HOi d6ng tharn dinh chit twang tu dir an cap xd1a ca quan moi tham muxu Oy ban nhan dan cap x5. to chik tham dinh Bao cao xuat tnrang dau nguon von va. kha nang can d6i von the dir Mu tu. dung von can d6i ngan sach cap xd, von tf.r nguon thu lai cho dau tu nhung chua du vao can doi ngan sach cap xd co tong mac dau tu. clued mot (01) t- T' dong. Dieu 9. Quy trinh thin' dinh, phe duy0 quytt dinh chu trifling &iu tit thy an ngfin sach Thanhphi; 118 try 136 sung c+5 mtic tieu, ho troy cac thin cho cap huyn (goi tat là h8 troy cho cap huyen) va ho troy nganh doc, 1. Dv an nhom B, nhom C dung von ngan sach Thanh phe, 1-18 troy cho cap huyn thvc hien theo trinh tir cac bixac nhu sau: a) Dan vi Bao cao xuat chfi tnrong tu dir an trinh Uy ban nhan dan cap huyn de to chirc tham dinh vxin kien }-10i d6ng nhan dan ho;dc Thuong trixe HOi don nhan dan can cap (theo quyen) cho kien ve Bao cao de xuat chu twang au tit tnxac khi giri Sa Ke hoac va Dau tu tham r trinh phe du)* chap thu4n nguon von va kha Wang can doi von ngan sach Thanh pho ho try cho cap huy'n; b) Si Ka hoach va Dau tut chu tri tham dinh ngu6n von va kha nang can d6i von ngan sach Thanh ph13 h8 troy cho cap huyn dau tu di,r an; c) TJy ban nhan Thanhph6 ten ca bao cao tham dinh, Sa 1(6 hoach va Dau tu trinh Thuong trvrc 110i, &Ong nhan dan Thanh pho duy4 chap thu;an ngu on von va kha nang can doi von nghn sach Thanh pho ho trot cho cap huyn dau tu. dkr d) TJy ban nhan ca huyn chi dao Dan vi ljp xuat chit twang cfau tux dir an hoan Bao cao de xuat chit truo'ng dau tu dg an theo, kien chap thuan nguon von vá kha nang can doi von ngan sach Thdnh pho ho tra. cua Thueing trirc HOi dong nhan dan Thanh ph6; d) Dan vi dau me)i tharn dinh chit tnrang dau tu dir an cap huyn to chtrc tham dinh, trinh t'jy ban than dan cap huyn phe duy4 quy6t dinh trucmg dau tu dir an Whom C holac trinh HOi dong nhan dan ho:dc Thuong -aye HOi dong nhan dan ding cap (theo fly quy&) phe duy4 quyet dinh chti tnrang dau tu dg an nhom B va d r an tong diem nhom C. 2. Cac du. an ctu tu nganh doc (Qu6c phong, An ninh, PhOng chay chfra chay, Tux phap...) sir dung nguon von ngan sach Thanh pho ho trot thgc hien theo trinh ttr cac btrac nhu sau: a) Dan vi 14p Bao cao de xuat chu twang dau tu chr an (thu(3c nganh doc) giri TO' trinh d6' nghi Thanh ho trg qua dau m(si SO. 1(6 hoach va Dau tu de to chf.rc tham dinh; b) So. 1(6 hoach va. DAu tu chit tri thdm dinh ngui'm von va kha nang can distsi von ngan sach Thanh pho ho try nganh doc dau tu dy an; c) fly ban nhan dan Thanh ph6 an c dr bao cao tham S o' 1( 6 hoach va. Dau ttx trinh Thuong tivc Hoi dong,nhan dan Thanh pho phe duy -t chap thu:an,nguon von va kha nang can d6i von ngan sach Thanh pho ho try' nganh doc dau tut dir an;

12 d) Dan vi 14p Bao cao de xuatchii twang tu dix hoan thin h6 so., trinh tham dinh, phe duyit quyet dinh chu trucmg dau tu theo quy dinh cua phap 1u4t dau tu. cong. Truemg hap dv an d'au tu sir dung 100% ngan sach Thanh ph6 tra, -Oy ban nhan dan thanh pho Ha N(')i thong,nhat Wei Nganh. doc NT' Ca ch6 tri6n,khai dau to du. an theo guy dinh Luat Dau tax hoc thuic theo ca the d4c thu dugc cap có tham quyen chap thuld.n (neu co), trong do xac dinh ca quan co tham quyen phe duyt quyet dinh chu truing dau tu du. an. 3. Truamg hop du. an cfau nganh doc six dung town hoc mot phan nguon von he) to. -Ur ngan sach cap huyn thirc hien theo trinh tux cac buoc nhu sau: a) Dan vi lap Bao cao de xuat cht:t trixang dau ttx dux an (thuoc nganh doc) gcri To trinh d6 nghi quan, huyn, thi 'Cad h8 troy. b) ffy ban nhan dan qujn, huyen, thi xa giao phong Tai chinh hoach to chdc tham dinh, tham muu t'jy ban nhan dan cap huyn, bap cao d6ng nhan dan hoc Thuong trtrc 140i dong nhan dan (theo fly quyen) ding cap cho kien thou g nhat tnxac khi bao cao n.y ban nhan dan Thanh ho qua dau morl So. K6 hoach Dau ' c) Uy ban nhan dan Thanh pht'") can dr bao cao de xuat cua Soy 1(6 hoach va D'Au tu trinh Thueyng tn.rc HOi cli5ng nhan dan Thanh ph6 chap thu'on truo'ng ngan sach cap huyn ho tra von dau tu c11.1 d) Can dr vao kin Thuemg true dong nhan dan Thanh t'jy ban nhan qu4n, huyn, thi xds he du)* chap thu4'n nguon von va kha nang can di)i von ngan sach cap minh ho trig nganh doc dau tu dix an. d) Dan vi 14p Bao cao arxu& xchu uat dau tu chr hoan h6 trinh tham dinh, phe duy't quyet dinh chu truang dau hr theo quy dinh cua phap 10.'t dau tu. Cong. Diht 10. Ho tham dinh va not dung tham dinh trinh phe duy4 chap thu4n ngulin von va kha nang can doi von ngfin sach ho try nganh dac de dau tu dtran 1. He) so tham dinh, he du)* chdp thuan ngu'on van va khd nang can &Si von ngan sach ho trg nganh d9c de dau tu. char an bao gom: a) To. trinh & r nghi Thanh ph) c Ha NOi phe du)* chap thuan nguon von va kha, nang can d"c)i von h8 trg nganh d9c dau tu cho dux an; b) Bao cao nghien ciru kha thi ho4c Bao cao de xuat chu truang dau to theo quy dinh tai Di'L 35 va 36 cua Lulat Dau tir cong; c) Bao cao tham dinh not bo cua don vi lap de xuat ch6 twang dau tix dg an; d) Bao cao thiam dinh chu twang dau tu ch.' an cua ca quan co chdc Wang thu(k nganh d9c; d) Van ban cua caquan quan nghi thanh ph6 trg thuc hien cac dux an cua nganh trong,ke hoach dau tu cong trung flan NOi dung van ban can neu if) nhu cau dau tu,trong giai clop trung han, kien kha nang can doi trong xuat ke hoach clau tu cong trung han dm co. quan chit quan va de nghi Thanh ph61-18 trg trong giai doan trung han; 8

13 e) Cac tai lieu lien quan khac (n6u co). 2. Noi dung tham dinh, trinh phe du)* chap thu4n ngu6'n ve'm va kha Wang can doi von ngan sach ho try. nganh doc dau to dv an: a) Co so' phap vi& trot dau to dix an thuc)c nganh doc (trach nhienl cua dia phuang doi voi vi& thgc thi nhim vu cua nganh doc ten dia ban theo quy Binh tai cac van ban quy pharn phap lujt, van ban chi ciao cua Chinh pha va cac nganh có lien quan); b) Sur phil hop cila citx an yr i muc tieu chien lugc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh to xa lit)i cua diaphuang, quy hoqch phat trien nganh, linh wc; c) Ngu6n von va kha nang can d6i von be') tri van tra. theo tin do thusc hien du an. Di&I 11. Quy trinh tham dinh, phe duyet quye't dinh chu trtrang dau ttr dir an cap Thanhphi!, sir dung nguon von ngfin sad' cap huyen 1. Dan vi Fjp Bac) cao de xuat chn tnxang tu. dix trinh,oy ban nhan dan CAI) huyn chirc tham dinh va xin 3'7 kien I-10i dong nhan hoc Thuong tryc flosi nhan dan can cap (theo quyen) cho 3"7 kien ye muc tieu dau tu, phuang an six dung, va can doi nguon von ngan sa.ch cap huy'n dau tu. cho 4. an twat khi Ke hoach va. Dau tu to chirc tham dinh. 2. So' Ike hoach va DAu tu chu tri tham dinh, 14'13 Bao cao tham Binh trinh Uy ban than dan Thanh ph/6 he duy't quy6t dinh chfi truang dau doi clu. an nhom C va. trinh ThuOng trirc HOi dmg nhan dan Thanh ph/6 xem xet, phe duy't chu tnxang dan to doi dux an thorn B, tang di6m om nhc. D6i vc i cl-kr an nhom A, trinh ttr, tvc quy6t dinh chu tnxang d'au tu clkx an than hien theo quy dinh tai Dieu 23 LuatIDAu tu cong. 3. Sau khi dkx an ducic cap co tham guy& phe duy4 quyat dinh chu truang dau tu, Uy ban nhan dan cap huy'n co trach nhim bao cao, trinh Hoi dong nhan dan ding cap b6 sung danh muc ke hoach dau tu ding trung dm cap huyn de trien khai thirc hien dux an theo quy dinh. DiI 12. ThAm dinh thy an dau ttr 1. Caquan chu tri tham dinh der an cocdu Wan xay Ca quan chu tri tham Binh dtr an dau to cong có cdu phan )(ay dvng thuic hien theo quy Binh tai cac Dieu 10, 13 Nghi dinh so 59/2015/ND-CP cluqic sira d61, b'o sung tai cac khoan 4, 5 Di&I 1 Nghi dinh so 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017, cu 1116 nhu sau: a) Trix cac chr an quy dinh tai di6m b khoan nay, cac sa quan ly cong trinh lay clung chuyen nganh chu tri tham Binh Bao cao nghien cau kha thi dor an dau tu )(ay cluing, BA cao kinh to ky thu;at dau to xay Ong do Uy ban nhan dan Thanh ph6guy& dinh (IL tu. b) Giao Ban Quan 157 cac khu cong nghi0 ch6 uat x Ha N(')i tri tham dinh Bak) cao nghien kha. thi dau tu xay cluing du. an tit nhom B tr.& xuong theo quy dinh diem b khoan 2 Dieu 10 Nghi dinh se) 59/2015/ND-CP (ducyc 9

14 sfra doi, 136 sung tai khoan 4 DiL 1 Nghi dinh s6 42/2017iND-CP), cha tri tham dinh Bao cao kinh to - ky thuat dau tu xay clung theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 13 Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP (duo c sira doi, b6 sung tai khoan 5 Di'L 1 Nghi dinh so 42/2017/ND-CP) xay cuing trong cac khu cong nghi'0 ten dia ban Thanh phi& c) Doi vai Bao cao nghien ciru kha thi dux an dau tu xay dung nhom B, nhom C, Bao cao kinh t6 - ky thu'ot dau tu xay dgng do ti'y ban nhan dan ca huyn, cap xa guy& dinh dau tu, Uy ban nhan dan ThAnh ph6phan ca cho PhOng Quan VT do thi thu'cic Uy ban nhan dan cap huyn chu tri tham dinh. d) Co. quan cha tri tham dinh du an la co. quan co trach nhiem tong hop kat qua tham dinh va. trinh phe duy't dix 2. quan tri tham dinh (Iv an nh6m B, nhom C khong co cau phan xay chrng thvic hien theo quy dinh tai cac khoan 2, 3 Dieu 30 Nghi dinh s6 136/2015/ND- CP, cu th6 nhu sau: a) D6i dkr nhom B, nhom C do Thanh pho quan ly, Si Ke hoach va Dau tu cha tri tham dinh (tit dur an irng dung cong ngh' thong tin, SO. Thong tin va Truy'n thong là co quan duvc giao chit tri tham Binh dux an). b) D6i voi du. an nhom B, nhom C do cap huyn, cap xa quan VT, PhOng Tai chinh - 1(6 hoach cap huyn chic tri tham dinh. Rieng cac dur an irng dung cong ngn thong tin phai có )'T kin th'am dinh cua Sa ThOng tin va. TruyL thong. Di'u 13. ThAm dinh, phe duy0 thik ke, thy town 1. Chu dau tu, nguoi dirng dau dun vi &Priv giao nhiem vu chuan bi cfau tu dg an to chirc tham dinh va phe duy4 clux than chi phi chuan bi dau tu du an; tham dinh, phe duvet du town chi phi khao sat xay dung ding vai nhiem vu khdo sat )(ay Ong theo quy dinh tai Di'eu 7 ThOng tu so 01/2017/TTBXD ngdy 06/02/2017 cua BO Xay clung huong dan xac dinh va quan VT chi phi khdo sat xay dung. 2. Phan cap, uy quyn tham dinh thiet k6, dux town xay dtmg cong trinh theo quy dinh tai khoan 12 Dieu 1 Nghi dinh se) 42/2017/ND-CP ngdy 05/4/2017 nhu sau: a) Phan cap cho Pheng Quan VT do thi thuc)c Uy ban nhan dan cap huyn cha tri thdm dinh thiet ke ky thuat, dcr than xay clung cong trinh trong tnn'mg hap thiet ke ba,buoc, thiet ke ban ve thi cong, du toan xay dung cong trinh trong truang hap thiet ke hai buoc doi vai cac cong trinh quy dinh tai diem b khoan 1 1Di'eu 24 cua Nghi dinh so 59/2015/ND-CP (duvc sira doi, b6 sung tai khoan 9 Diki 1 Nghi dinh se) 42/2017/ND-CP) thul6c du. an do fiy ban nhan dan cap cap quy6t dinh dau tu. b) Ban Quan khu cong nghi0 ch6 uat x(ii N tham dinh thiet ke ky thuat, du town xay clung cong trinh trong truong hop thiet ke ba budc., thiet ke ban ve thi cong, dx than xay citing cong trinh trong twang hap thiet ke hai buac doi vai cac cong trinh quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu 24 dm Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP (ducyc sira de)i, b6 sung tai khoan 9 DiL 1 Nghi dinh so 42/2017/ND-CP) xay clung trong cac khu cong nghi0 tren dia ban Thanh ph6. 10

15 3. Uy quyan phe duyt thi6t k6, dur toan xay dung cong trinh theo quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu 72 Luat Xay chrng va khoan 7 Dieu 22 Luat To chire chink quyen dia phtrang nu sau: r a) D6i voi cong trinh thuoc du. an do Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph6 quyet dinh dau ter thuoc tham quyen than dinh caa cac SO. quan 13", cong trinh xay dung chuyennonh: Giam doe cac quan 1ST cong trinh xay cluing chuyen nganh phe duye't thiet ke ky thu:at, du toan xay di,rng cong trinh trong triri`yng hop thiet ke ba buoy; phe duyej thiet ke ban v'e thi cong, thy toan xay dung cong trinh trong truong hop thiet ke hai buoy (trir cac cong trinh quy dinh tai diem b khoan nay). b) cong trinh n'arn trong cac khu cong nghi0 do Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ho guy& dinh dau to va quyen tham dinh cho Ban Quan 1)'7 khu, congs nghi0 va the xuat Ha ; NOTruang Ni: Ban Quan khu cong nghi 0 va the xuat Ha NOi phe duy't thiet ke ky th4t, du toan xay dung cong trinh trong truang h9p thiet ke ba duy4 thiet ke ban ve thi cong, dui toan xay dkrng cong trinh trong truing hap thiet ke hai btro.c. 4. ThAm dinh, phe duy't thi& k6, dor toan dux an irng dung cong ngn thong tin: a) Si Thong tin va Truy& thong chu tri thdm dinh thi6t k6, thy toan du, ung dung cong ngn thong tin sir citing von dau tu. cong cua Thanh pho (bao gom cap Thanh pho \TA. cap huy@.1). b) Giam d6c SO. Thong tin va Truy& thong phe duyet thi1c6, 6t du toan dur an img dung cong ngn thong tin thuoc than' quyen phe duy4 cila Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph6. c) tich Oy ban nhan dan cap huy'n phe duyit thi6t ke, dur toan dg an frng citing cong ngn thong tin sir dung nguon von dau cong cap huy0 sau khi co ket qua tham dinh cila S6 Thong tin va Truyen thong. Ditu 14. Uy quytn pile du)* k6 hoach liya chon nha thau Giam d6c Soy Ka hoach va Diu tu. phe duy4, he du etdiau chinh hoach luxa chon nha thau cac du an thorn B, nhom C thuoc tham quy& phe duy't cua Chu tich t'jy ban nhan dan Thanh pho (trir cac gof thau mua sam thi6t bi th?c hien theo co. the da'u thau mua s'am tap trung). Dieu 15. Uy guy& phe duy?t quyk toan thy an hoan thanh Giam cle)c,so. chinh phe duy4 guy& toan cac du. an nhom B, nhom C thuoc tham quyen phe duya quyet than oh Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho. Chuang III TO CHITC THIC HIEN Dii. 16. Quy dinh chuy6n tip Xi'r 13'7 thil t-kic tham dinh, phe duya du. an dau thi 6t cong trinh, dtr toan xay Ong cong trinh va 1(6 hoach lora chon nha thau e d r n the i di6m Quy dinh nay có hiu ltxc nhu. sau: 11

16 1. Do i h 5 sa thu tuc chu ciau tu da hoan thank thu tuc tham dinh nhung chua phe duvet, chu dau tu trinh ca quan có tham quyl phe du)* theo phan cap, fly quyen tai Quy dinh nay ma khong phai to chirc tham dinh lai. 2. D6i voii h6 so. thtl tuc chii tu no co. quan tri tham dinh nhung chua hoan thanh thu tuc tham dinh thi ca quan tri tham dinh tie p tuc tham dinh ra Thong bdo kit qua tham dinh girl chu cfau tu de hoan thin 11.6 sa trinh ca quan co tham quyen tham dinh bo sung (neu co) trinh he duyt theo phan cap, quyan tai Quy dinh nay. Di&I 17. Di&I khoin thi hanh 1. Thu twang cac so., ban, nganh cua Thanh ph6; Chu tich Uy ban nhan dan cac qu4n, huy"e'n, thi xrd, Chu tich Uy ban nhan dan cac xa, phuemg, thi tran; thu truong cua cac dan vi co lien quan co trach nhiem thvc hien cong tac quan ly nha nu& doi vai du an Mu tu cong theo dung quy dinh cua phap 1u4t hi01 hanh va cac not dung duvc quy dinh tai Quy dinh nay. 2. Trong qua trinh tri6n khai thvc hien Quy dinh nay, n6u ca quan nha nu& cap tren ban hanh van ban có quy dinh khac not dung Quy dinh nay, thkre hien theo van ban dia. co. quan nha nuac CAI) tren ban hanh. Tnreng hop ca kh6 khan, vuong mac, cac ca quan hanh chinh nha nuac tivc thul6c Uy, ban than dan Thanh ho, cac dau tu du an can phan anh kip thed ve SO. Ke hoach va Dauitu. de tong h9p, bao cao fiy ban nhan dan Thanh ph6 xem xet, quyat dinh././ (4,/ TM. BAN KHAN A&Ndir_ HU' TICH Nguyen Dfre Chung 12

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc tap trung tren dia ban tinh Thira Thien Hue (Ban hanh

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hoat Ong dm Vu Ke hoach - Tai chinh thtfc hien

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2 VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 201 7 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh Tieu chuan chtic

Chi tiết hơn

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho 1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 thong 4 nom 2013 TAUNG TAM THONG TIN DIEN TU A/ s6:.212_

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop Dal 101 clung co 'long thtarng nien nail 2019 cua

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hoach to char lop b6i throng ye kien thin tin hoc

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2 VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy the xet tang Ky niem chtrung

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - I4nh

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hooch to chin host Ong hit ting Ngay Khoa hoc va cong

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s THONG TV Quy dinh cho vay bfing ngoai to cfia to chtic

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 thang nam 2015 cow; ry TNHH MOT THANH VftN rhuong MAI

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20 CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 2018 V lv Dai hoi c6 citing thutmg nien nom 2018 CONG

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20 UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 2018. CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM Nic 14p Ty do

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Quy dinh He so dieu chinh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty do - H#nh phtic Ha NOi, ngay 30 timing 10 nom 2017

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: 3772012/TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 THONG TV urclish cho vay bang ngoui to cua to chfic tin

Chi tiết hơn

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng II len gido vien THCS h4ng I nam 2018 Kinh D6ng kinh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban hanh Quy che Oat ngon va cung cap thong tin cho bao

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 nam 2019 BAO CAO TOng ket HOi thao GDQPAN hoc sinh

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay 21 thong 12 n am 2017 QUYET DINH Ban hanh The le to

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung cdp danh sach va cha chi CDCS, CDBP nhan bdo Lao Ong.

Chi tiết hơn

BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve v

BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve v BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve vies ban hanh Tht le Cuec thi tee hoe tap va lam theo

Chi tiết hơn

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN TOAN THI1C MIAs M NONG LAM THUY SAN (CHO CHO CO SO

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20 TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: 3 9 8 /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 2016 THONG BAO Vc viec to chin hop Hai hei ding c6 gong

Chi tiết hơn

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v thay cr6i nguoi dai dien phan von va ty le phan von ducic dai ditt tai cac doanh nghi0

Chi tiết hơn

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 / CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY (Nam 2012) Kinh Buz: Uy ban

Chi tiết hơn

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi vai kiem town vien nha nu6c; Nghi quy6t s6 794/2009/NQ-UBTVQH12

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha Hj Chi Minh, ngaythcing 4 nail? 09 THONG BAO Vt viec

Chi tiết hơn

TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy c

TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy c TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy chimg nhan dang 14 du to thay di tan 11. Viing Tau,

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20 UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 2017 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve cong tac thi dua,

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG TU. Sira doi, bto sung mot so lieu cua Thong fir st,

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve dien tich toi thieu

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOAC

UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOAC UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOACH Cong tac phong, chong tham nhiing nam 2017 Thuc hien

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THON

NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THON NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THONG TIX Quy dinh ve vqc thu, c1si tien khong clu tieu

Chi tiết hơn

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr toan kinh phi lop boi dtr&ng nghiep vu cong tac dan

Chi tiết hơn

2 STT Khu vyc Cap hoc - ' Mam non Ban tru tinh: 1.000 clan /hoc sinh/than Trung Trung h9c Ca h9c co kr co so hoc nghe Khong ban tru Trung hoc pho thong I Thinh thi 1 Cozy phuong thuec thanh phe Hue 144

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 TONG CONG TY THEP 'VIET NAMCTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p Tir do Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 sung thanh vien Hoi dling quan tri va thanh vien Ban Kim

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thon

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thon VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thong nam 2017 QUYET DINH Phe duyet danh muc ho trg kinh

Chi tiết hơn

BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG T

BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG T BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG TV Ban hanh Quy the ngoai tr.(' cila hoc sinh, sinh

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUYET DINH Ve viec phe duyet Quy hoach pilau khu chfic

Chi tiết hơn

2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5

2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 nom 2014 cica Chinh phi quy dinh ye thu tien thug

Chi tiết hơn

IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6'

IA BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-U Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' hoach to chtrc than' hoi, ho try khic phyc thiet hal do

Chi tiết hơn

2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien

2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien 2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien ltrc so 28/2004/QH11 ngay 03 thong 12 nom 2004; Ludt

Chi tiết hơn

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha N'ai, ngay 10 thong 04 nom 2019 NGHI

Chi tiết hơn

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p 1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh phfic Ha Noi, ngay,14 thong nom 2010. NGHI QUYET DAI

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, ngay 44 thing andm 205 KE HOACH SO KET PHONG TRAO THI

Chi tiết hơn

(1)

(1) CONG TV CO PHAN TAP DOAN HOA SEN Se: 19/CBTT/2019 V/v:Thong qua cha truang phat hanh Mai phi& CONG BOA XA HOI CHIINGHIA VIET NAM Dec lap - Tv do - Hanh phtic TP.HCM, ngay 03 dying 04 nam 2019 CONG BO THONG

Chi tiết hơn

UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/f

UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/f UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/fonani 2017 QUYET DINH Nit viec ban hinah Quy che thu

Chi tiết hơn

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0 CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC--BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 07 nom BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TY 6 thing nom Kinh

Chi tiết hơn

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay:

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: 2i../AI/2012 Le Viet Dung Nay: I... 112J2012 Nguyen Van Dvc NgAy

Chi tiết hơn

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay dog thang 10 nil In 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH TAY NINH DOc 14p - Ttr do- H#nh pink SO: 322a /QD-UBND Tay Ninh, ngay 54 awing ilt.ncim 2015

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH TAY NINH DOc 14p - Ttr do- H#nh pink SO: 322a /QD-UBND Tay Ninh, ngay 54 awing ilt.ncim 2015 UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH TAY NINH DOc 14p - Ttr do- H#nh pink SO: 322a /QD-UBND Tay Ninh, ngay 54 awing ilt.ncim 2015 QUYET DINH Ve vigc cong IA, cong khai b4 thu ttic hanh

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM So:,I218/HD-TLD CONG DOA XA HOI CM) NGHIA VIET NAM Doe lap - Tg do - Hanh phtic Ha MN, ngdy ji thong 8 nom 2016 HONG

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM So:,I218/HD-TLD CONG DOA XA HOI CM) NGHIA VIET NAM Doe lap - Tg do - Hanh phtic Ha MN, ngdy ji thong 8 nom 2016 HONG TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM So:,I218/HD-TLD CONG DOA XA HOI CM) NGHIA VIET NAM Doe lap - Tg do - Hanh phtic Ha MN, ngdy ji thong 8 nom 2016 HONG DAN Ve hoat Ong Com, KhOi thi dua cac LDLD tinh, thi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can hoan lai tien thue bao ve moi tru ng ni 'Ong lam bao

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG TU. Quy dinh vigc cac to chfic tin dung nha mem duy

Chi tiết hơn

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu. do

Chi tiết hơn

SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se):

SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se): SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se): 26/2019/BC-BKS Ha N0i, ngay 4 71 thang 4 nam 2019

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do - 11?nh phtic S6: - 5 9 5 /TB -CPCNNB -TCHC Tp. Ho

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: 0800356171 CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic Hai Durmg, ngay 07 thong 04 nom 2017 BAO CAO ICE HOACH

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QU

Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QU Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QUYET DINH Ve viac phe duyat Quy hoach chi tiet xay thyng

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG

NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG TU. Quy dinh ve Quy bao dam an Man he tilting guy tin

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang nam 2017 QUYET DINH Ve viec cap chirng chi *lig dung

Chi tiết hơn

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2 NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6:...544.../2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2013 THONG Tv Huang dan Ditty hien quy dinh han the

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 4

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 4 VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 44 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh quan 13'7 cac

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11

TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11 TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11411h phtic 1529 /CPCNNB-TCIIC Tp. Ha Chi Minh, ngay

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; c

BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; c BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; cac thutuc hanh chinh ye huh vire doi ngoai quotc phong

Chi tiết hơn

(2)

(2) BO GIAO DIX VA DAC) TAO DH CIAO THONG VAN TAI GONG HOA xa HO CHU NGHIA VItT NAM D'O'e 10p - Tir do - Ranh pink S6: 2606 /QD-DHGTVT Ha NA ngity 2-1 thing 12 nam 2018 QUYET DINH V e AO ding nh'on thi sinh

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Ditcmg, ngeryig thcing7--ncim 2019 THONG BAO Diem chuan

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH THUA THIEN HUE DO lap - Tv do - Hanh phtic QUY DINH Ve quy trinh chuyen doi mo hinh twin It chq tren dia ban tinh Thira Thien Hue (Ban hanh kern

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14 - Tty do - I4nh phfic Hai Phong, ngety.21 thangp

Chi tiết hơn

GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6

GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6 GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6 27-NQ/DU NGHI QUYET Lanh dao tong tic 3 thing cad

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthang 8 ndm 2017 KEHO~CH T6 chirc xet thang hang vien chirc

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013

NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013 NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013 THONG Quy dinh ve cho vay tai cap von tren co' so.

Chi tiết hơn

/. VItN KHOA HOC VA CONG NGHt VItT NAM CONG HOA xa HOI cnu NGHIA VItT Doc lap - TJ! do - Hanh phuc NAM S6: J9~O/QD-KHCNVN Ha Nc)i, ngayj.6 thong ;11 n

/. VItN KHOA HOC VA CONG NGHt VItT NAM CONG HOA xa HOI cnu NGHIA VItT Doc lap - TJ! do - Hanh phuc NAM S6: J9~O/QD-KHCNVN Ha Nc)i, ngayj.6 thong ;11 n /. VItN KHOA HOC VA CONG NGHt VItT NAM CONG HOA xa HOI cnu NGHIA VItT Doc lap - TJ! do - Hanh phuc NAM S6: J9~O/QD-KHCNVN Ha Nc)i, ngayj.6 thong ;11 ndm 2008 QUYETD1NH V!t;NCONGNGH~M It'f ~ an hanh Quy

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NGHIEP CONG TY CO PHAN Ma s6 doanh nghiep: 3600445359

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn