Bapuni Chhabi.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bapuni Chhabi.pdf"

Bản ghi

1

2 À Δ fl ìà fl ë ë ë Í ÂÍ ë Ù ÿδ πë œ Â π œ Âô ± fl Í Âë œ Í Δ Ù

3 Ü Ì 1 : 1998, Ü fl 30 : 50œ fl ƒ ÿ fl-δ ± ëí. 80 : 100 ëí. 700 [10 ëâ Ì ëí Ì ƒ fl-é ú Ù Â] Δ Δ fl ìà fl ƒ ÿ flëfl : 1946 [Ù œ œ  Ëfl Ù ÊË fl] Δ ë Ô ë : ƒ ÂΔ Í œ Âô ± fl Í Âë œ Í Δ Ù, Δ Â. À Â. 23 (Ù π ƒ ), Õ Ì ƒ  : (0278) œ π ë : ÜΔ Ì Ü Ô Üœ ÂË Ù Ù œù, 301, Ì ÊÕ Ì fl ë ÂœΔÍ Âë Ù, Â Δ Δ ÂÍ flù ú Âëfl Δ ìï, Δ Í fl, Üœ π Ì π  :

4 ÓÖÆÜ±Ü ¹ ÖÝïÜ±Ü ÜÝÊ ÜÃÜÜ Ó±ÑÜÏÜÜØÃÜß ÄÜÜØÁÜßèßÃÜß ÜÜåÓ ÜÆÜôÑÜÜÃÜß ÝíÜôÏÜÓ±ÜßÑÜ ËÜß `èßíüãüãüàø ÆÜÓÜå 'ÏÜÜØ ÜêÜåƒÜÃÜÜÓ ÆÓÍÜà¹ÜôÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÆÜà±ÑÜôÏÓàÝ ÜÃÜå

5 ÖÓÏÜ Ù ÿδ πë ÿ Ì Âπ [6] ËflÌ Ù fl Õ ÿ Õ ÿ (Ü œ Ô ÿë ÂÔ fl) [8] Ü ë Õ fl Ù (Ü œ Ô ÿë ÂÔ fl) [11] π  ë flëïô  (ë ë ë Í ÂÍ ë ) [12] ƒ ÿ flëfl  ``Í Â '' 1 π fl Â Ì Â Ù 3 À Ì Δ Ù Â fl œ ÏÂÍ fl Ù î 4 Ù œ œ ± Ù Δ Ì ÔÌ Ù 5 ƒ ÿ flëfl ÿ ô 6 ``ë   œ ππ ë flüâ?'' 7 Ë Δ fl Ô π 8 Δ Δ fl Â Δ ± Δ 10 ``Ü Ì ÿ ô ± ÿ Ù ú Ì Ì ÿ Δ Â ìâ...'' 11 Ù fl ì ÿ Ù ë 12 Ù Ô Ô œ ÂÏÌ Ì ÿ Ù π Õ ƒ 13 ë Ô Ï œ Ïfl 14 ƒ ÿ flëfl  ÜÂëœ Ô Ô 15 Üπ Õ Ù ± 16 ``Õ Í Â ÜÂÌ Â fl!'' 17 œ fl œ ± Ù Âœ ÿ fl 18 Ü Â ëí ë Ü Δ Ì Ê 19 Ù Â É ÂÍ fl 20 Δ Â ÿ  œ 21 ƒ ÿ flëfl ÿ Ù fl- π 22 [4]

6 À   À Δ 23 Ù ë Ë Ü ë   25 ËflÌ ëí ë 26 ËflÌ -ëí ÿ Δ œ Í ë Ô ± 27 ÜÂë Δ Ù ë œ  ÜΔ Ì π 29 Δ Ù ë-õ ÿ 29 `` ƒ ë   Âó'' 30 ÜÌ fl Δ Ô Œ 30 Ü Â Â ÙÌ π 31 ``Ü π πô π ë Â!'' 34 œ π œ Â 35 Δ Â Õ ÿ Œ 36 Í Âë  ÿ Ê ÿœ ÿ Δ ÂÙ Ì 37 ëí œ π Ì ë œ 38 ÙÌ Ë Ù ë Â Δ ± Ü Œ 39 π fl Ì Ô Ï 41 ë ÜÂë À À œ ÿó 42 Ì Â Ì ìfl Ì fl Í Â 42 œ  ÜÌ 43 ú - œ ± fl Δ Âƒ Ô Ï 44 π πù œ ÜflÍ Â Ü Ô œ 45 ÜÂëÍ Â 46 Ô π ÿ Δ À À 47 Ü Ë ë Ïœ ÿ ƒ ÿ fl 48 Ù Œ, Ü ë ± 49 [5]

7 ôüøæüü¹ ÃÜàØ ÝÃÜíÜå¹ÃÜ Ü ú ÂΔ fl ÿ Ô Â ÜÂë fl Â Ô fl Ì fl π ëâïâë `ë ë ë Í ÂÍ ë Ù Â Ì Ì Ì Í Δ Â'  ìâ. ÜÂë Δ úú flù fl Δ ÂÍ ÿ À Δ ÂÍ ÜÂ Δ Ù ëœ ÿ, Ô fl Ü œ Ô ÿë ÂÔ fl Â Δ Ì ÂÔ ëœ ÿ ë  ìâ Âœ, ``Ü ë Õ Ü Ù Ù Â Ü œ fl fl  ÂÍ fl ë ë Ù ÂÀ ËÂÌ fl Ì ÂÌ π Ù ÿùë ë Ì ë ÿ ú Ù ÂÉ fl Â'' Ë ÂÍ ÿ ìâ. Ì Â ÜΔ Δ À ÂÍ ÿ Ü ٠ÿπ Δ Ù ë ƒ Â Ì Ù Â Ì ÂÙ Ì ÿú ÿ ÜÂÌ ÿ Í ƒ ÿ ëâ Â Ü É ÿ Ü Â fl fl ì Δ fl Ô ë Âœ Â,  ìâì    ٠ÿë Ô ÂΔ Δ ± Ì ú ë   œ ÏÌ Â ÂÜflÜÂ. ÜÂÌ fl «Ô fl œ «Â Â Í ƒ Õ ƒ Δ ÿú œ Õ ƒ ËÂ Í ÿ ÿë Ì fl É ÿ. Δ ± Δ ìfl Ì Ïfl Í ÂÕ Í ƒ  ëâ Ù Â Ù Â ë ë Ù ÂÀ ÿ À fl ÿ Δ Ù ë Âœ ÿ fl Δ ± ú œ ë ÜÿÔ Â ÿ Ù ÿëí ë fl   fl Ù Â Â fl Ô ë  ٠ÿ. ÜÂ Í Â ë ë Ù ÂÀ ÿ Ù œ ƒ Í É ±   ٠œ Ì fl `ë Í ÂÍ ë ƒ ÿ Ì Í ' Δ ÿπ Õ ƒ œ ÿ fl ëâ Í ë Ü Í Ì Ì œ ÿ. Ü ٠«ë Â Δ ÿ Ì ÿú ÿ Ì ú ÿ Ù œ ÿ ëâ ÜÂÌ Ù ÿëí ÿ  œ  ÿ Δ Ù ë Üfl ÜÂ Í fl Ù œ ƒ fl Ü ƒ ÿ Ì Í œ ÿ Δ ÂÍ fl ìâ. œ Â Â Ê ë Ì fl fl ëflœ Ü Â ëπ fl π Ô Ü ٠œ Ì ú ë Â Ü ë Ï Δ Â ÜÂÌ fl fl ú ÂΔ fl. ÜÂ Í Â Δ ìfl ` Ì Ì Ì Í Δ Â' œ É Ì Ô À fl ƒ ÂÍ ÜÂÌ ƒ ÿ flëfl Ì Ô Â Â Õ ƒ Âœ ÿ fl Ì fl Í fl Â. Ô fl Ü œ Ô ÿë Õ ÜflÜ ë ÿ ìâ ëâ, ``ë ë Ù ÂÀ  ƒ ÿ flëfl Ì Ô Â ËflÌ Õ Δ ÔëÏ Í É ÿ ìâ. Δ ± Ü Ì Í Δ Âœ ÿ ƒ ÿ flëfl Δ Â ÜÂœ ÿ ËÂ Ì Ù Í Δ ƒ ìâ, ÜÂÌ ÿ ë ÿ Δ ƒ ÿ fl.'' Δ Âœ À ÂÏ π fl ë ë Ù ÂÀ  ë ÂÍ ÿ ÜÂÌ ÿ Ü Â ÿ Í É ±  `ƒ ÿ Ì Í ' Ü Â À flëâ fl Ù ÂË œ Ïfl Ô ë ÿ Â Ü œ  fl Â Ü Δ Ù ë Ê ë fl ìâ. Ô fl ëô Â Í Í œ Ô Ì Ï Ü ìüâë π ë Δ ÂÍ ÿ `ƒ ÿ fl Ì ú π  ' Δ Ù ë Ê ë ÿ, Â Ì Âπ œ ÿ ÜÂœ ± Â Í É ÿ ìâ Â Ü ú ÂΔ fl Ì ú ë Â Δ Ù Â Δ ± œ ëì ËÂÌ ÿ ìâ : ƒ ÿ flëfl Í ÂÉ Âœ ÿ ÙΔ Ô Δ ±  fl ÜÂÌ ÿ ô ± ÿ Ü Δ Ù ëœ ÿ ìâ, ÜÂÌ ÿ ô ± Â Í ƒ Ô Â. ÿ ÜÂœ œ ÿ ì ÿ ëâ ë ÂÜfl Ù Δ Ô Ì ú   œ ÜÂœ ÿ Δ Ù ë  ÜÕ Ù fl Δ ÂΔ fl ± fl Ô ë ; ÜÂœ Â Ù Ì Ù ÂÜflÜÂ. Ù Ì Ù Ü Δ ÿ ÜÂœ ÿ π Ù œ ËÌ Â Ü Â ÜÂœ fl Ù œ ƒ Ì ú Ù ± fl œ Ï Δ Δ ë Ì Â Δ ÂÌ Â ÂÜflÜÂ. ÜÂ Δ Â [6]

8 Í ƒ Â,  ÜÂœ fl Ü É fl Ì ú Ù Ô, ËÂœ Õ œ œ ÿ ÜÂë Ù π ÿ œ ÿ fl À fl Ù π ÿ  flëïâ ìâ Âœ, πâé fl Ü Ì Â. ƒ ÿ flëfl  ٠œ ËÌ Â œ Â Δ Ü fl  ìâ. ë ë ë Í ÂÍ ë Ü Œ Ë ÿ Í É ± œ ÿ Δ ± Ü ë   ÜÂë Δ Ü Δ ±  ÂÌ œ ÏÔ Â. Ì Ïfl ƒ ÿ flëfl ËflÌ Ì Ì Δ Ù ÿƒ Âœ ÿ fl ÜÂœ Ì ú Â Ü Œ Ü Δ Ù Â ìâ, Ü Â ë ë Ù ÂÀ fl Ù œ Ì ± flœ ÿ Â Ü Í ÂÉ ÂÍ ìâ, ÜÂ Í Â Â ÿ Ì ú Ü ÿ Ù ë À  ìâ. ËÂœ ƒ ÿ flëfl Ù Â ë ë Ù ÂÀ Ù Ì Ù Â Ü Â ÜÂœ ÿ π Ù œ ËÌ Δ Â, ÂÌ fl fl Â É π ë ë Ù ÂÀ ÿ π Ù œ ËÌ Õ Üfl Ì fl π ëâïâë Δ Â Í Õ Δ ± Ü Δ ± Â Ü Œ œ Ï ìâ. Ü Δ Ù ë Í ƒ Õ ƒ Ü Õ ƒ ËÂ Í ÿ Í É ± ÜÂœ `Ì Í Δ Â'œ ÿ fl Ì Ì fl Ù ÿœ Ü Δ Ì À πí  ÜÂœ  πë Ü Õ œ ÿ ì ÿ. ÜÂœ ±  ÿëâí fl ë Í ÂÍ ë -Ì ± fl Ü Δ ÿ Ù fl ë ë Ù ÂÀ ÿ Ë Δ Ù ë Âœ ÿ fl Í fl ÂÍ ÜÿÔ Â Ü Œ Ô œ ÂÍ ë Ì fl Ü Δ Ì À πí Ì ËflÌ Ù Â Δ ± Ü Õ œ Ì Â ìâ. Õ Â ÙÌ Ë œ Î Â œ ± ÿ Δ ú Ù Ì Ù Δ ÿ ÿ. Ü ÙÌ Ë fl œ ÿ îí Ù fl Ü Δ ±  ÜÉ Δ Âœ Ü Â fl Ë fl π  fl Ë Ô Δ Â ÙÌ ÿ Ù Âπ fl ô flüâ Ë Ü Δ ± Â É ÂÜfl À Â, Â Â Δ ± Ü fl Ù πfl Ì fl Ì Ü Ì fl. œ Í Ü ÿƒ œ ÿ Ü ÿƒ Ô É Ù œ Üπ Õ ÜÂœ ËflÌ ÿ Ü Â ÜÂÌ Ë Õ Ì ÜÂœ Ì ú  ÿ Ë flë π Ô Δ Ì Ë ƒ ÿ fl fl Ü Ù Δ Ù fl Ô É -œ ÿ Ïfl Δ Êëfl ÜÂë fl Ü Δ Ü Õ ÿ fl  ±  ë ÿ ÂÜflÜÂ, ÜÂÌ fl Â Ü Õ Ì ë ë Ù ÂÀ fl Ü ú ÂΔ fl Ì ÿú ÿ Ô Â, ÜÂÌ fl Ü Ô ìâ. ÜflÔ Ë ÿ fl, 1997 œ Â π œ Âô ± fl ë ë ë Í ÂÍ ë Ü Â ëô Â Í Í œ Ô Ì Ï ËÂÌ Ì π Ì ëâïì ± flë ÂÜÂ Δ À  ÂÍ fl Í Δ -Ù ±  ܜ Í Í Âë œ Í Δ ÿ Δ ë Ô Âœ ÿ ìâ.  fl Ì ƒ Ì Ù œ ˱ Ü Δ fl Δ Ù ë Ì œ Í Â Ü Ù œ  fl œ ÏÔ Â : Í Âë œ Í Δ, Δ Â. À Â. 23, Õ Ì ƒ [7]

9 èßíüãüóôü³üß ÍÜÓÖÑÜàØ ÍÜÓÖÑÜàØ π Ù - Ü Ù Âœ ÿ ÙÌ Õ Ô Ù Ì fl Õ Ô Ù œ ÿ Üœ Ù œ ÂÏÌ Ü Â ÿ ƒ ± ÿƒ ÿ ÿ π Ô ÿ  œ Ï ìâ. ë ë Ù ÂÀ Âœ ÿ ÿ ÜÂë ìâ. Ë œ  œ flõ Ô fl ë ë ë Í ÂÍ ë ƒ Ë fl Õ Ô œ ÿ Üœ ÂÔ Â. ÜÂœ ÿ Í É ± Â Ì ÿú ÿ  ÜÂÌ Â Õ ƒ Â Ë ë ÂÜfl ƒ Ë fl Ù Δ Âœ fl Ô Â. ÜÂœ ÿ œ Í Ü Â À œ πâô Δ Ì Ù ÿ Ì ± Â, π fl πflü  ÿ Ü Δ Ù ë  `Í Âëœ ' œ Â Ù Δ Ì, ëfl fl œ ÿë Â Â ë ƒ - À Í, î -Δ ÿπ ÿ Â Ì πï-   fl ƒ  fl Ì ± Ì fl `Ü Â fl πflì Í Â', Ô ÊÔ Ì ë Ï ÿ À ÿƒ fl Δ ë œ Â Ü Â Â Â Ù ÂÉ Δ ± Â Ë ë fl `Ùœ ± 'óüâ À ÿ Δ Ù ë  ƒ Ë fl-δ Âœ flü  ÿ œ fl ÿ Üfl Δ ÿ ìâ. ë ë Ù ÂÀ Â Ù Ì œ  ƒ Ê Ì ƒ ÿ `ËflÌ Â Ü ÿπ' Δ ë Ì Ô Â Í ô À ÿ   ٠ÿƒ ìâ. ÜÂœ ÿ ëâ Í ÿë Í É ± Ü ÿ Ù œ π ÜÂÌ ƒ Ë fl ƒ π ÜÂë Ù ú Ô É Ù œ ÿ πflδ fl ÂÔ Â. `Ü Δ ± fl ë Ì -Ù œ π ' Δ Ì ÂÔ ëœ ÿ œ π fl Ô Ü Ì ú fl ƒ Ë fl Ù πù Ü œ ƒ π ë  ÿ œ À. ë. ë  1930œ ÿ ƒ ± Ì Â ìâ. ÜÂœ ±  œ Ù ë Ô ƒ π ë Â Â Ü ÍÍ ÂÉ Â ë  Ë, Δ ±  ٠ œ œ ƒ ÿ fl Ü Δ ÿ ÜÂœ Ù flü Âœ ÿ fl ë ë ë Í ÂÍ ë Ü Â ëô Â Í Í ô. œ Ô Ì Ï ÿ œ Ü Δ ÿ. ë ë Ù ÂÀ ÿ ƒ π Δ ë ú ± œ ÿ Ü Â Δ Ì Ù Ì ± œ ÿ ÜΔ Ì Ù Ëë fl É flí fl Ü Â ìâ. Õ ƒ ÂÏ Ù ÂÌ Ë É ƒ ÂÏ fl Ù Ãπ Ù œ π Δ ± Ù. Õ fl ë Í π Ù Δ ìfl ÙÌ πâô fl Δ ë Ô fl ÿ Ü ëÿ Δ ë Ü Â ÜÂ Â Ô ÀπÀ π ë ë ë Ù ÂÀ ËÂÌ Ü Âì Ë Δ ë Ô Â. ÜÂœ ÿ ƒ π Ü Âë Ì ë Ì fl ë  ÜÂ Δ «ú  ìâ. Ü Δ ± Ù œ ÿ ë ë Ù ÂÀ ÿ œ ú ÿëflì ÂÔ Â. ƒ Ë fl ƒ π  Ë Üπ Õ Ì ë Ù Â ìâ, Âœ ÿ ë ë Ù ÂÀ Â Ï Â ƒ ± Ì Ü Â ƒ ÿ Ù ÿé fl π Ô ÜÂ Ì Δ Í ìâ. ƒ Ë fl Õ Ô Â ÜÂë  ÜÂë  ± flë ÂÔ Ê ë Ì Δ ìï Ì Δ ÂÍ fl ÜÂœ fl Ô ë Ü Ì Ùœ ± fl ÂÔ Â. ƒ Ë flü  ÜÂœ  ÜÂë Ëÿƒ œ Ì π Δ fl flëâ Ü ÂÏÉ Â ìâ. ƒ ÿ flëflüâ πë Ô ± Ü ë fl ÙÌ πâô Δ ì fl, 1915œ ÿ ƒ Ë œ ÿ Ü Ô œ [8]

10 Ù Δ fl Â Ô œ ë fl Í Â Ì Âƒ Ü Δ Ì œ ÿ Â, ÿ πâô œ ÿ fl Ü Âë ÂËÙÌ fl Ì ë Â Ü Ì fl  ÜÂœ fl Ù Â Â. flù Ì Ù π  À. ë Í ÂÍ ë ë Ì Ì Ì fl π Ô ÿ ëâ œ ÿ Ü Δ ë ë. ÿ Ë ÜÂœ  ƒ ÿ flëfl Â Õ Â Â Â Ü Â ÜÂœ fl Δ Â ÂÜ Â Ü ë Ô, Ü Â Δ ìfl fl Üœ π Ì π ËÜfl Â. ƒ ÿ flëfl ë Üÿ ÂÌ Ù fl Ü Â Ô fl Ô ë Ô ± ÜÂë œ É Ù fl Ü À fl. ƒ Ë œ ÿ Ù À œ fl Ü Ô œ œ ÿ ÿ À Ïë Â Â Õ ± Ì Ì œ ÿ ÿ, ÜÂ Í Â ë ë Ù ÂÀ fl Ù ÙÌ fl ƒ Ë fl π Ì Ì ÂÌ œ ÿ fl. ` œ Í Â Δ Ì Ù ' À Ïë Â Ü ƒ Ï Ü Âë Ì ë ÂÌ Â, Δ ìfl Ô ÀπÀ π Â. `Ùœ ± ' Δ Ù ÿƒ Â Δ ± Δ ÂÍ Ü ÙÌ πë Â Ü Ô œ Ô Ï Ì π flü Â. Ü Ô œ fl Ü Â Ü Ì ÂÍ fl Ù À œ fl ËÂÍ fl œ Âœ ƒ Δ ìfl `Ü Â fl πflì Í Â' fl Ü ÿπë ± fl Í É fl, Ü  ƒ ÿ flëfl fl Δ Üfl Δ fl. ƒ Ë fl Δ Â fl œ Õ Ô ÂÌ ì ÿ  fl Ù ÿπ ÜΔ Ì fl  À Í Ì Ü Â Δ Â fl Ù ÙÌ œ  fl fl ƒ Ë Ù ÿùë ËflÌ Ü Δ ì Üfl Ë ë ë ë Í ÂÍ ë  ƒ ÿ flëflüâ Ù Ì Üfl ƒ Ë fl flëâ À π Ì. Ë Ì flœ ÿ œ Í œ ÿ ÙÌ œ fl Ü ÿπ, Ü ÿ À Ì œ Âë Ü Â (Ì úú Â Ì úú   ) ËflÌ œ ë Δ Í fl ËÂÌ Ù flü  ٠ À  ë ÿ Ì œ ÜflÍ Â Δ ë fl ±  ëâ Õ fl Ù ÿùë œ ÿ π ƒ Õ ƒ œ ÿ ÜÂë. ëâïì ± flë Ü Â ÙÌ ÿ - Âπ flëâ Δ Â Â Ü Δ ± Ü Ì Ô Ï πâô Ü ÿƒ Δ Ì Ù fl ÂÌ ì ÿ, ÙÌ Ë œ Ï ÿ Ù fl Ì πâô  ÙÌ Âúì fl Ô Â Δ Î Â. Δ ± ÙÌ Ë œ Î Δ ìfl π É ± ÂÉ ±  ô œ. ë ë Ù ÂÀ Â Í É ÿ É À, ì ÿ Δ ì   ë ÂÔ Â ëâ Δ Â Â Ù ë Ì ëô ÿ ë fl, ËflÌ Ì Õ ƒ Δ Â Ù ËΔ ± Â Í É Ì ÿ Ü Ì Â Â Â Í É Â ìâ. ÜÂœ  ٠À Â Ù Ë Δ ë  ó Δ Í ÂÉ Ü Â Ì Ù fl ó œ Â Ù Ì Ô ÂÔ Ü Ù fl. Δ ÜÂ Ü œ Ì À ÿ Ù Â Â ÜΔ ë Ô Ì Í Δ ìâ, Â Ì Ù fl Ü Üÿ œ fl Ù Â fl Δ ë Ô Ì ú fl ìâ. À ÿ Â Δ ë ë ë Ù ÂÀ Â Ü Ïë É Â. Â Δ Â ÜÂœ ± Â Í É. ÜÂë Ô ë Ô ë Ü Â ú ë flëâ ëâïì ± fl, Ù œ Ë, Ù ÿùë Ü Â œ ÿ Ì Ì Δ Ù ÿ Ü Δ Ù ÜÂ Í É. Ü Ù πfl fl fl Δ ÿú œ πù ë œ ÿ ëâ Í fl Â Δ Ù Ì Ü Â ÜÂœ ± Â Í É fl! ÜÂë Ù ë óƒ π ë flëâ fl ÜÂœ fl À Â Í ë Ô ± ë Ü Â É «ú  ìâ. [9]

11 ÜÂë  ٠œ ë Ù ë Ü Â Ù ËΔ ± Â Ü π ƒ Ì fl, Ü Â À flëfl Ì Ô Àπ Â Ü Δ Ì Ì fl. Ì Ô Àπ Â Δ Ì Ì fl  ë ë Ù ÂÀ  ë  ëâ ÿëô Ï É ÂÍ fl fl. Ô Àπ   ÜÂœ  ÙÌ π Â. œ Â Δ Ì fl ë ë Ù ÂÀ Â Ì fl. Δ Õ Ô ë Ô Àπ  ÂËÌ œ ÿ ë ë Ù ÂÀ ÜÂë ë ƒ ± ìâ, Printer's Devil œ  `œ π ë Ô Ù ', ÜÂÌ Â ÜÂœ  œ  ٠ÂË Âë Ô Àπ  Üfl ƒ Ô Â. ƒ Ë flü ÂÜ ÜÂœ ÿ ô ± É Â ú Í ± fl À Ì fl πfl ìâ, ÜÂ Ë Ü fl ƒ ëπ ìâ. ë ë Ù ÂÀ œ ± Ù Õ É, ƒ ÂÔ œ ± Ù. ë ë Ù ÂÀ ÿ Ü œ Ì ú fl œ ÿ Δ ƒ ÿ. ÜÉ ËflÌ Ù, Ü ÿ ë Ô ƒ À π, Üπœ Ì ÂπÌ, Ì Ù Â Ì Ô Ï Ù ÿπ Õ œ ÿ ÂÌ fl Ì óü À ÿ Â Í fl  ë ë Ù ÂÀ ÿ Ù Õ Ì ë Ì Ì Í Δ œ ÿ ÜΔ Ì œ ± fl fl Ü ô ÿ. Ü Ì ÿ Õ ÿ Õ ÿ ÜÙ Ì óδ ÿú ± ÿ Ì Ù ú Í ÂÍ ÿ Ì fl, Ü Ô ËflÌ ƒ Ë fl Õ Ô π Ì ÂËÙÌ fl fl Â Ü Õ Ì ë ÿ ÿ. ƒ ÿ flëfl ÜÌ ë ÜÂë ٠ƒ fl, Ô fl Ü ë œ Í Ì Ê, πâô É ± ÂÉ ± Ü Âë ËflÌ Ù ë Â Ü Â Ù ÿù Ü Â Δ Â ± œ, πâô Ì πâô œ ÿ Ü Âë ë ÿà Â, Ù œ Âœ ÿ Ü Ôœ Ü Â Δ ë Ô fl Í ± ë Ì Ù Í ƒ Ë óë ë Ù ÂÀ ë Í ÂÍ ë ÿ Ü Ì Ì Δ Ù ÿ Ù œ Ë ÿ Ùœ Ô ÂÔ Ô Â. ÂÔ Â ÜÂœ Â Í ÂÉ Ô Ü Â Ü fl π Ì Δ œ ÿ ÜÂœ ÿ Ü ÂÉ ÿ œ Ì Ì ë Ì. [`Ù ËëΔ Õ '(2)œ ÿ fl Ù ÿë Í ] Ü œ Ô ÿë ÂÔ fl [10]

12 ÜÁÜàÝÃÜ ÍÜÜÓ ÜÃÜß ôüüáüãüü ë ÂÜfl œ Õ Ì Üÿ ÂÌ Ù fl À fl Ì Í Δ Â ë Ì Ü Â Â Ô ÀπÀ π ë Ì : Ü Δ ë ÿ Δ Ù ë Í É Ì ÿ É ÂÉ ëù  fl Δ À fl Â. Üÿ ÂÌ Ù fl ÿ π œ ë ÙÌ úì ÂÜflÜÂ, ÙΔ Ô Ù ÂÉ ìà fl Ü Δ Ù Ì fl Ô ëâ ÜÂÌ ÿ. Ü Ì fl ëù  flœ ÿ ë ÂÜfl ë ÂÜfl Í ÂÉ ë Ù ÂËÂ Ü fl ± ÂÌ œ Ï ìâ. Ë Â Ù Üÿ ÂÌ Ù fl À ÂÙÌ ÂÍ flœ  fl, ƒ ÿõ fl -܃ ÿõ fl Ü Âë Ì Ù Ü Â Δ ë Ì Â ƒ. Ü ÿú ±  À fl ƒ ÿ π  ÜÂë ƒ Ê Ì ƒ ÿ. Ë œ œ ë Ì ƒ Üfl  fl Ì π Ì Ù œ ÿ ÜÂë œ  œ ÜÂœ ÜÂë ú ëâ ÜÂœ fl Ù Â ë ÂÍ Ì Í Δ Â «fl Í fl. Ü ÜÂÌ Â Ù œ π ƒ ÿ À  ëâ Ë œ Ì ƒ Ô ÂÜ ƒ Üfl  fl ë ÂÜfl Ù Ëë ë ÿ Δ ± Ü ``Ì ú fl Â'' ÿ ``Ë œ Õ Ô œ ÿ œ Ì ÿú Ì œ ÿ Ü Ì ÂÍ ÿ Ô ÂÔ Δ Ù ë'' ÜÂ Ô Àπ Âœ ÿ À œ ë ÿ ìâ. œ Â π ƒ Δ Â Ô fl œ ë Ô± Δ œ ÿù ÿ Ü Â œ πâì Õ Üfl πâù ÜflÜ œ œ ƒ ÿ fl ÿ Ì ú Â Ü Â Δ Ù ÿƒ Â Δ ë Ì fl Í fl ÿ, Ü ÜÂœ  œ Ì À ÿ Ü Â Ü Δ ëâì  œ Â Â Ü Δ ë  ìâ! Ü Δ Ù ë  ÿ œ É Ü ë Ô ± Â Δ Ù ë Â Â Ì Ô À ÂÍ fl Ì ë ìâ. Í É ÿ Â Í ƒ Õ ƒ Ü œ Ì Í ÂΔ ÿ  ìâ. Ü Â Âœ ì ÿ Í É ÿ œ Δ Ü Δ ±  œ Î Ì ƒ  ÿ fl. Õ Üfl Ì fl π ëâïâë ë «ë± fl-œ fl ÿ Í ÂÉ ë ìâ. Ì Ù Â fl  ë ë Ù ÂÀ Â Ü œ fl fl Ü ÂÏÉ Â ìâ. Ü ë Õ Ü Ù Ù Â Ü œ fl fl  ÂÍ fl ë ë Ù ÂÀ ËÂÌ fl Ì ÂÌ π Ù ÿùë ë Ì ë ÿ ú Ù ÂÉ fl  œ ÂÏÌ Ì ÿ ÜÂ Ü Ô Ü Ì Í Δ Â Δ ìï ÂÜfl Ô ë. Δ ± Ì ú fl ë ë Ù ÂÀ œ ÿ Ù fl œ  fl fl. Ë œ É Ì Ô ƒ ÿ flëfl À fl ìâ. ë ë Ù ÂÀ  ƒ ÿ flëfl Ì Ô Â ËflÌ Õ Δ ÔëÏ Í É ÿ ìâ. Δ ± Ü Ì Í Δ Âœ ÿ ƒ ÿ flëfl Δ Â ÜÂœ ÿ ËÂ Ì Ù Í Δ ƒ ìâ ÜÂÌ ÿ ë ÿ Δ ƒ ÿ fl. ÜÂ Ì ë Δ Â ìâ  ë ÿ ÜÂë Ü Â ËflÌ Ù Δ Â Ì ìâ. Ù ë Ôœ fl  Ü ٠ ٠œ ËÌ Â Δ ë ÿ π Δ Âœ À ÂÏ À Â, ÜÂ Â Ü Õ Ì ë ë Ù ÂÀ ƒ ÿ flëfl Ì Ô Â Ü π ƒ Â ë Ì Â ìâ Ü œ Ô ÿë ÂÔ fl [`ë ë ë Í ÂÍ ë Ù Â Ì Ì Ì Í Δ Â' Δ Ì ÂÔ ëœ ÿ fl ÿë Ì fl Â] [11]

13 ¹Üå ÃÜ ÓÃÜÜÓ ÃÜß ìïüå Õ Õ Ì É Â Í É ÂÍ Í ÂÉ Â Â Ù ÿƒ ìδ Ì fl Ì É Â ÜÂœ ÿ ë ì ÿ ë fl Â Δ ë ÏÌ Â œ  œ Â.  ÿ Δ Í ë Ì ËÂ Í fl Ì Ô œ  fl. Ü Â ì ÿ Ü ٠ÿƒ ìδ Ì Ì ËÂ Í Â Ü Ù ìâ. Ü Ô É fl fl ëâ ë ì ÿ ë flô, ë Ü Â ÜÂë Ì Ô Ô Ü ë œ Δ œ ±  ƒ Â Ì flô. Δ ± Ì Â ÂÜ ÿ ì ÿ ëâ ë œ Â Ì Â ìâ Ü Â Ô fl ë Ô ë Ü Í fl ô  ìâ. Ëfl Ì ÿú Ì ÿ ô ± ÿ ìâ. Ì ú Ì ÿ Ü fl Â Ì Â ìâ. Í ± ÿ Í É flô, Œë± ÿ Í É flô, ÜÂÌ ë ÂÍ Ù ÿëíδ   ƒ Í Â Ü ÿú   ìâ. ÜÂ Í Â Ë ÿ Ù œ Ì ÿ Ü Â Ù Ì ÿ ë œ ÿ ë fl Ô ëflô, Ü fl Ü Ô Ü Âìfl fl ìâ. Ü Í É ± Âœ ÿ ë ÿüflë ƒ ÿô Ô Â,  Ü ÿ π  ë ë ÂÜflë  flëïô  Ë. ë ë ë Í ÂÍ ë [12]

14 ÄÜÜØÁÜßèßÃÜå ``êüüåãü'' Δ ÂÍ ÿ ÿ ë ÿ ë fl πïœ ÿ Â. ë ÿ ë fl Â Ü Â fl πâô Õ ë Ü Ë Ë Ì Ï fl. ƒ Ü Â À Í π œ Â ÂÜ Â ÿœ ÂÔ Ê Â. ÿù flüâ ú Ì fl Ê fl. Δ ± Üÿƒ    œ ë À Í Â ë Ì Â Â Â Ü Δ ± fl Ê fl ëâ Í fl ÂÌ fl ÂÜflÜÂ, Ü  ٠À Â Ü Â Δ Ù Â Â Â. Í Âë ƒ œ Â Ô ÿ ë Ì ÿ ÂÜflÜÂ, Ü  Üÿπ Ë ÜÂœ œ ÿ Â. Ù ë Â Â Ü Â Â Ù É Ù Ü Â ë fl, Ü Â ë  fl Δ Â πà Ì fl πfl fl. œ «Â ÿ ëâ ë ÂÜfl Δ ± Ëπ Ì fl Δ ë Ô fl ÜÙ Ë Δ É Ù πâé fl fl. Í Âë  ÜÙ ÿ ÂÔ ëâïì  ìâ, Δ ± Ô ë ëâïì fl. œ Δ Ì Âπ Â Δ Õ Ì Â. Ù ÿ Ù Â Δ ± Δ Õ Ì Â. πâô œ ÿ ëô ÿ ë ë ë Ì fl Ü Ô Ë Â πâé Üfl Œ, Â Ü œ ë Δ Â ± œ ÂÏÌ Ì fl Ü Â Δ π Ü ÂÏÉ fl ÜÂ Δ ÜÙ ë Ì fl ƒ œ Ï Ü Üúì fl ÿ œ Í œ ÿ ƒ Â. œ Í œ ÿ ë π fl Õ Ì ÿ π Ô ë ÿ ë ÿ ÿ Ü œ ë Ù Ì Î Â. Δ ± ÜÂë Ù ÿëíδ œ  À ëfl ÿ ËflÌ Δ ÿ ë Ì Δ ì Â Í Üfl Ü Ì Â. Ü ٠ÿëíδ Â Õ œ fl ÙÌ ÿ Â. Õ œ  ƒ Í œ flœ ÿ fl œ ë œ Ï ÿ Ù fl œ Â Δ Â Â œ Âë Ô œ Ï   œ  Ü œ ± Ì Â Â Â. œ œ ÿ ÜÂë Ì ú œ ËÀ   ëâ Ù œ Ù Δ œ ÿ Ô fl ëâïì ± fl π Ì Ü œ ë ÂË Δ Âπ ë Ì ƒ Δ ëfl Ü Ô ë fl. ÜÂ Ü Ù œ ÿ Ì fl π ë ëâïì ± fl- Ì Ô ë Ü Â Ü œ ë Ì ú   ÿƒ Δ ± œ Â Í ƒ  Â. œ «Ì À À Â Δ Í É Â ëâ, `` ÿ Ô fl Ô ë Ô ± Â Δ Âœ fl ì ÿ. ú -ì œ Ô ÿ ëâ œ ÿ fl Ü Δ Ô ë Ô ± Ü π Ô ÿ Ü Â Δ π ÿ Ü ë Ì fl œ fl Üúì ìâ.'' Ì À À  ËÌ À Ü Ì Â : ``Ü Ì Â.'' 1915œ ÿ ƒ ÿ flëfl Ü ë fl π Ù œ ÿ Ü Ì, Ü Â Ô ÿ ëâ œ ÿ ÿ ÜÂœ  œ Î Â. ÜÂœ fl Ù Â ô ± fl ú ú ë fl. ÜÂœ ÿ œ «ë ÿ : ``Ü Δ fl ÂËÙ Ì Ü Â ë ë Ô Ï fl ÿ Δ Õ Ì Â ì ÿ. Δ ± Ü Ù π Ì Õ Â ÙÌ Ë œ Ïfl Ô ëô Â, ÜÂ Ì Ô Â Ì ÔÌ Ù À ÂÙ Â fl. πâô  ƒ Í œ flœ ÿ fl œ ë ë Ì œ Â Ô Ù π Δ ± ë Ì ÿ Δ Ô Â, ÜÂœ ÿ œ ÿ ì ÿ.'' ƒ ÿ flëflüâ ÜÂ Í ÿ Ë ë ÿ, `` œ  œ fl Δ Ù Â Ü Ì Â. ÿ Ü Ô œ É ÂÍ Ì Â ì ÿ, ÜÂœ ÿ Â. œ fl ë Δ π Ù œ Ëfl Í Â. Ì ÔÌ Ù œ   Â, Œ  œ  ì  fl  ú Í Ì.'' 1

15 ìâíí Â, œ «πí flí ë fl, ``Ü Ù Δ Â œ œ œ ÿ Ü π ìâ, Δ ± œ «Ü ÙÌ flë fl fl. ÜÂÌ œ ± Ù Â Ü Ô œ œ ÿ Í Üfl Ô ëô  É?'' ÜÂœ ±  ٠fl  ë ÿ, ``Ü ËÂ π œ ÿ œ fl À œ fl ìâ. ÿ ÜÍΔ œ flœ ÿ ì ÿ. œ ËÂÌ Â ƒ ë ÿ,  œ  ٠ÂÌ ë ê ÿ fl œ ÏÌ? Ü Ù fl Ô ë Ì Ô Â œ œ ÿ Ì ÔÌ Ù Δ Âπ ë Ì Â, Ü œ ÿ ë œ ìâ.'' Ü ËÌ À fl ÿ œ Â. œ ë ÿ πï Ù fl ë Δ Í fl Â Ì É Â œ î Δ fl ë ÂÍ ÂËœ ÿ Ü Δ ë. œ «ë fl  ÜÂœ Â Δ ± ƒ ÿ flëfl  œ ÏÌ À ÂÍ Ì fl Í fl. ÜÂœ ± Â Δ ± ƒ ÿ flëfl Ù Â É À ú ú ë fl, Ì ÿë ú ÿë Ü Âë Δ Ô Â Δ ì. ƒ ÿ flëflüâ ÜÂœ Â Ì Ì Ù ËÌ À Â Ü Δ. ë Δ Í flüâ ìâíí  ë ÿ, `` ÿ Ü Ù Â Ü Δ ë ì ÿ. Ü Ù π Ì Ô ÙÌ ÿ  ÜÂë Δ ± π É Í Â œ  œ Ô Ü Ù œ ÿ œ Î Â fl.'' ±  ë ÂÜfl Ù œ Ì À ÂÍ Â ÜÂœ ƒ ÿ flëflüâ Ü ÿ œ Δ Ì ë Δ ± Â Í Ë Ü œ Ì ÔÌ Ù fl Ü πfl  : `` œ Â Ü Ù Ô flé Ì ì Â, ÿ Ü Ù ô  ì ÿ. Ü Ù ë Δ ë π Ì Ü Δ ± Â Õ Â ÙÌ Ë œ ÂÏÌ fl Ü Δ flô ÿ. Δ ìfl Ü Ù Ü Δ ë  ÜÂ Δ Ì É Â Ü Δ Ô Â.'' ë Δ Í fl Δ ± œ fl Δ Â Â ƒ ÿ fl Üfl ƒ. Δ ÂÍ fl œ Í ë œ ÿ Ë œ Δ ÜÂÌ fl ì Δ Δ fl ëâ À Δ Ô Â Δ ƒ ÿ flëflüâ Ü ÿ Â Ì ú ë ÂÍ Â ìâ. œ Â Í ƒ ÿ ëâ ÙÌ Ë Â Ü Δ ±  ٠ÿëíδ Δ Â ë Ì œ  ÜÂœ ÿ Â Ì Δ Δ ìâ. ƒ ÿ flëfl ƒ Δ ìfl ÿ Ì À À Δ Ù Â ƒ Â. œ «ë ÿ, ``ƒ πâì, Ü Δ ËflÌ Ì Ô Â Ì ƒ fl ÿ Δ Õ Ì ì ÿ. Ü Δ Â œ Â Ü Œ ë œ ÂÌ œ  ë ÿ, Ü Â Â œ  ÿ Í ƒ Õ ƒ Ê Δ ± Üfl ƒ Â. Δ ± œ ± ÿ œ ± ÿ ƒ ÿ flëfl Ù Â œ  ô ± fl ú ú Üfl. Ì Â œ Â Í ƒ  ìâ ëâ Ë ÙÌ Ë fl œ Â Õ É ìâ,  ƒ ÿ flëfl Δ fl Ì ÂÍ ÿ œ ÏÔ Â. ÿ ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â Ü ÿ, Â Ü Δ œ Â Ü Ô fl Ì π Ü Δ Ô Â Â?'' ƒ πâì  ``Õ Í Â'' ë ÿ. Δ ìï fl É À Δ fl ëâ ÜÂ Δ ÂÍ ÿ Ë ƒ ÿ flëflüâ ÜÂœ fl Δ Ù Â œ fl œ ƒ ± fl ë fl fl, Ü Â ƒ πâì  œ  ``Í Â '' flëâ ƒ ÿ flëfl Â Ü Δ Ì ÿ ëà Í ÿ ÿ. Ô fl ÜÂë Â Ì ô ë ÜÂÌ fl Ë ٠Êë Ü Â-Ë fl À Ï ÜflÜ Â πâô œ ÿ ÂÍ Üfl fl  π ë Ì ÿ Õ ƒ fl ë œ ƒ ÿ flëflüâ Δ Â Ü Ô œ œ ú Í Ì ÿ. Ù œ Ëœ ÿ ÂÍ ÂÍ fl fl Ì Ü Â, Õ Õ Ì ƒ  ÿ Üσ Δ ± ÿ, Ù ÿë ú ÙÌ Ü Â Δ ÙΔ 2

16 Ü Ì ÔÌ Ù π ë Ì ë ë œ  ÜÂœ ±  ú Í Ì. Ü Ù fl Ô ë Ì Ô Â Ü Â Ù ƒ Δ ìï ëâïì ë Ô ÂË Ì Ô Â œ Â Ì ÔÌ Ù π  ƒ Â. Ü ƒ Ï Ë ÿ ÜÂë Ì ƒ πâì Ù À œ fl Ü Ô œ œ ÿ Ü Ì Â ÜÂœ ±  ë ÿ : ``ƒ ÿ flëflüâ œ fl Δ Ù Â ``Í Â '' œ ƒ fl, Δ ± Â Δ ìfl Ü Δ Ì fl Ì Ë ë fl!'' ÑÜà¹ÖÁܳÜßÑÜå íüáüüóå Õ ôüü ƒ ÿ flëflüâ Ü Âë Ì ë ÿ ÿ : `` ÿ π Ì Â fl ì ÿ. Δ ± Ù Ì œ Ô œ ÿ ËÂ Ô ÂÔ ± ú Í fl ÿ ìâ, Ü fl ËÂ Í Â ÿ ì ÿ Â Í Â π fl ÿ  fl. π Â Ì É ÂÌ É fl flëï  ÜÂë ƒ ìâ. Δ ± πì Ù ÜÉ ÿ ú Í Ù Ì Õ Êœ Ô ÂÔ ± fl Ì Â ë ÂÜfl Ù ìâ Ë.'' Δ Ô Ù fl ÿ Ô ÂÔ ± ë  ìâ. ƒ fl Ü Â ú Í Âë  ܃ fl Ü Â ÜÙ Í Âë  ÿ Ô ÂÔ ± ë  ìâ. Ü Ëë Í ÿ À ÿ Ù ÿƒ Ô ÂÔ ± Â Δ fl Ù Ï ÜΔ Ì Ì œ Â Ë Ü Õ ÿ ë Ì œ ÿ Ü Ì ÿ ìâ. Ë ë ÂÜfl Í Âë  ÜÙ ÿƒ Â, ÜÂœ   ËflÌ - Ù ÿƒ œ œ ÿ Ì ÿ Ë Δ Ì ÿ. œ ± Ù Â Δ Ô œ ÏÌ Â ìâ Ü Â Ü œ fl Ì Í Ù fl ËflÌ ËflÌ Ì ÿ ìâ. À fl Δ Ô œ  ƒ  π Â Ü Ì fl Δ Â Â Ì À Ì ÿ ìâ, Ü Â ƒ flà fl  À Âë fl À flëfl Ì ë ëâ À fl Ù œ Ë Â œ  ÂÏÌ fl ìâ. Ü Ë ìâ Δ Δ œ Í ë Ô ÂÔ ± ÿ Ü ë Ô ±. Ü Ì Ü ë Ô ± fl œ ë ÜÂÌ ÿ ÜÂë Δ ± Ô fl. Ü Ì Ü Â π ë Ì Â Ü Ù ë ÜÍ Ë ÜÂë Ë ìâóù œ ËÌ Δ fl ëâïì ± flœ ÿ Δ Ì. 3

17 ËÜ ÜÓíÜÝüÑÜÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜìåêÜß ôüâ ƒ ÿ flëfl Õ Ü Ì Â Δ ÿ ÜÂë Ì Ô πâô ÿ flë Ô ± ë Δ ìfl ÜÂœ ± Â Õ fl Ë fl œ ÿ Δ Ì ÂÔ Â ë Â.   œ ÿ Âœ fl ÂËÙ Ì Δ ƒ Üfl. ƒ ÿ flëfl ë «ƒ ÂÙ Â. Δ œ ÿ ÜÙ ± ƒ Ü Δ Üfl. ÜÂë Ì É Â Ù œ ÿ œ Üœ  ë ÿ ë fl Ë Ì Â ë Âë Õ Âƒ. ƒ ÿ flëfl Δ ë Ô œ ÿ ÿ Õ Ïfl ƒ Â,  ÿ ÜÂœ Â Ü Ôú ÿ ÿ! ëâ Í ë ë Â, ``ë Í ÂÍ ë Í úú  ìâ. ƒ ÿ flëfl fl Ù Â fl Â Ü Ù fl Ì Â ë Ì Í ƒ  ìâ. Ü fl  ٠ë fl Ë ú ëì fl Ô ëô Â. Δ ± Üÿπ É Â fl  ë Í ÂÍ ë Ü Δ ± Â Ë ìâ. ËÂœ Ù ë  À Ì Â ìâ, Âœ ƒ ÿ flëfl Â Δ ± À Ì Â ìâ.'' Ü Ë Ì Â À œ Ë Ù flü Â. œ Ü Δ ÜÂœ Â Ì ÔÌ Ù Δ Â. ÜÂ Í Â œ «ÜÂœ  ٠٠ë ÿ, ``Õ ÜflÜ Â, ÿ œ Â Ë œ ± Ù ì ÿ. ë ÿ œ ÿ Δ ÂΔ Â œ ÿ ì ÿ. Δ ± Ü Õ Ì Â ƒ ÿ flì πfl  ì ÿ. ÿ ƒ ÿ fl  À Ì Â fl. ƒ ÿ flëfl Ì ú  ٠œ Ëfl  π fl œ «ÙÌ flë ìâ. Ù ë  ìâ Ì œ  œ «Ü Ù Ü Â fl fl. Ü Ù œ ÿ ë Ô ÂË Δ ƒ Üfl Ô ëâ Ü fl É fl Ì fl Ë ƒ ÿ flì πfl  ì ÿ. Ì Â œ fl Ì Ù ÿõ Ï Âó ``Ü Δ ±  ٠œ ÿ œ flüâ ìflüâ. œ œ ÔëÂÍ flüâ Ü Δ ±   ÿ Ô Ù Â Õ Âƒ ÿ ë ÿ. À ÿƒ Ï Ü Δ ± Õ ÜflÜ ÂÜ Ëπ Ì fl É ë ÿ. Δ ± œ Ô ÿ Ü Ì ÿ? Ù ë Â ë œ Ïfl. Δ Â πà Ì Ì œ ÿ Ù ë  œ ± É fl fl. ``Í Âë Â Ü Δ ± fl ëπ ë  ìâ. Ü Δ ± fl πâô Õ ë Â Δ Ë ìâ. Δ ± Ù œ Δ, Ì Ô Ï Δ Ü Δ ± Â Ù Â Ü Ì Ì fl fl. œ ëâ É ÂËfl Â Ù Ü Δ ± fl Δ œ ÿ ìâ Ë. Ü  ÙÌ Õ Ì fl œ ÂÏ Ô ë  ëâ Ù ÿùë fl Ü ÿú Üfl ë Â. ÙÌ Õ Ì Ü ÙÌ Õ Ì Ë ìâ. Ü ÙÌ Õ Ì fl Üÿπ fl ƒ ÿ flëflüâ Ü Δ ± fl Δ fl Ù ÿùë Â Ü Δ ÜÂÌ Â Í Üfl  ÜÂë œ ƒ Ü Δ Ì fl ë  ìâ. ``Ë ÿ Ü Δ ±  Üÿƒ ÂË Ë ë Ù œ Â Ü É fl Δ Â Ü Ôë fl Ô ë fl, Í Ì Ê ë fl Ô ë fl, ÿ ƒ ÿ flëfl Ì fl ƒ ìâ. ë ÂÜfl  œ Â, œ ë  À Ï Â, Ü Â ì ÿ Ù ë ÿ ë œ Ü ëfl Δ Â ÜÂÌ ÿ Δ ƒ Í ÿ Õ Â, Ü Â Δ Δ Ù Â Â Üœ Í œ ÿ œ ë Ì Â. Ü ``Í Ôë fl Í ë Δ π '' Ô ÿ œ œ Í fl ìâ? ËÊ Â Ü Ù Â Δ ú ë  ìâ. Ì ÊÔ± Ì Â Δ ± Ü Ù Â Ì ÂÍ ìâ. Δ ± ƒ ÿ flëflüâ Ü Ù œ ÿ Ë ë Ô ÂË π É Í ë ÿ 4

18 ìâ Â Ü ÂÉ ÿ ìâ. Ü ٠î ÜÂœ Â Ù Ê Ô À Ì Δ Ù Â fl œ Ïfl Ô Â. Δ ± Ü ëï  ƒ ÿ flëflüâ Ü œ Ü Â π fl À ÿ  fl πflë Ô Ü Δ fl ìâ. Ü Δ ±   Ü fl ÜÂ É À fl Ù œ Ëfl Ô ëflüâ, Â Ü Δ ±  ë ÿ ë fl Ô? ``Ü ƒ ÿ flδ π fl π fl Ü Δ ± fl Ù ÿùë Â Ü ÿÿ Ü ë Ï ìâ Ü Â Ü Ë ƒ œ ÿ Ì Â ÜÂÌ fl ìâ, ÜÂ Í Â ÙÌ ÿ ÜÂë Ù Â Δ flëâ ƒ ÿ flëfl fl Δ ìï Δ ìï ËÌ ÿ œ «ë ëfl ë ÿ ìâ.'' ôüüïüü ÏÜܱÜôÜ ÆÜÓ ÝíÜïíÜÜôÜ Ù Ô œ ± Ù œ ÿ Ù œ œ ± Ù Ì ú Δ Â Ô ÿë Í Ì Ì fl Ü Ù ë  ìâ. Ü Â Ù Â Ù Â ë ÂÜfl Δ ± Ì Ù Δ Δ Ì Ì ƒ ÙÌ flë Ì ÿ ú Âë ëù Δ ± ÿ Δ ±  ìâ. ƒ ÿ flëflœ ÿ ÜÂÌ fl Ù Ô fl.  fl ÂÜ Â ÜÂëÀ Ë Ü Δ ± Ô œ Ü Â ÿ Ü Â Ù Ù ÿ  ÿ Ì ú Â Ü Δ Üƒ Ì ÔÌ Ù É ; ÜÂ Ì ú Â Δ œ ± Â Δ Â ÿ ËflÌ ô Ì œ ÿ ÜÂœ œ œ ÿ Ë Ü ë fl  fl. Ü Â À flëfl À Ë π ÂëÂπ Âë Ì Ù ËflÌ fl ëù  fl Ü Δ ëù Ì ƒ Ü ƒ Ï ËÌ Ë, ÜÂÌ Â ÜÂœ  ÙÌ Õ Ì Â Â. ÂÜ Â Ù œ œ ± Ù fl π Üfl Ü Δ Ü Â Ü ÿ Ì ú Â Ü Δ Δ Â Ì ÔÌ Ù É. ÂÜ Â ë  ëâ, `` Â Ü Δ ±  Üúì ÂÜflÜ ëâ Ü Δ ± Ì ú Ü Δ Í Âë Â Ì ÔÌ Ù É Â, Â Ü Δ ± Â Δ ± Ù œ œ ± Ù Ì ú Ü Δ Ì ÔÌ Ù É Ì Â ÂÜflÜÂ. Ù œ  œ ± Ù Â fl Ü Â Ü Δ ±  ìâ Â,  Ü ËÂ Í fl Ì ìâ  ÜÂ Í fl Ì Ù ƒ ë Ì œ Â Ü Δ ± Â Ê ìflüâ.'' 5

19 ÄÜÜØÁÜßèßÃÜàØ Ü² ÜÓ ƒ ÿ flëfl ô œ ÿ Ù fl œ Ì fl ÜÙ Ù Ê Ô fl Ì Ô Ô Ù ÿùë fl Δ fl ìâ. Ù Ê Ô Â ÜÂë ÜÂÌ Â Ì Ô Ô Ì ƒ œ ± ë  ëâ ËÂ Δ Ù Ê Ô fl Δ Õ fl îí ë πâé Üfl Ü Ì Â ìâ. Ë Â ÜÂë π ÂËÙÌ fl Δ Ô Δ Â fl Ù œ  ìâ,  ÙÌ Âúì ÜÂ Δ Â ÿ ƒ ë Ì ì  fl πüfl ÜÂ Δ Â Â ü ÿ Ì Â fl flëâ  ë  ìâ.  Ü ٠ÿπâô  œ ÂëÍ Â ìâ ëâ, Ì Â ÿ œ Â Δ Ë fl. Ì Â œ Â Ü Â œ fl Δ Â ÿ Ù Ü Δ Â flô, ÿ flô. œ fl Δ Â Δ ± É À Δ Ì fl ÂÜflÜ ëâ Ë ë Ô ± fl Ô ë œ œ ÿ fl. Ë Ô ë Â Ü Ì Â Δ ë, Ü ÂËÙÌ fl Δ Ô Â ÿ ë œ ìâ. ÂÜ Â ÂÏflœ ÿ œ ÿ Í Üfl  Ë. Ù Ê Ô œ ÿ Ü Ì Í Âë   À Ì ë  ìâ. ÿ Í Âëë Ì Ü ÂÜ ÜÂœ ÿ ë Ì œ Ì ± Â Í É ÿ ìâ. Ù Ê Ô Í Âëœ Ù œ ÿ À Ì ÂËÙÌ fl, πí Ì Ü Â Í ÂëΔ œ À fl  ìâ. Ù Ê Ô fl Δ ÿδ œ ÿ À flë ÿ Δ ± ÜÂë Ì ìâ. ËÂ Í Âë Âœ ÿ Ë Ô ë Â Δ ë Ü Δ Ì fl ÂËÙ Ì Â ÜÂÌ Â Í Âë Â Ë Â Ëë Õ fl ëÿ Ï,  fl œ À π ƒ ë Ì œ Â Δ Â fl Ô Δ ƒ ë Ì œ Â Ü Âë ÿ ëô  ٠ë. Ü Δ Ì Ù ë Ì, Δ Â ÿ Ë ëù ë Ì ÿ, Ü œ ë Ì fl Ì ƒ Â Â Δ ë  ÂÜ Â ÜËœ Ì. Ü  ƒ ÿ ë  ìâ. Ù Ê Ô -Ù ÿùë ÿ Ü À ÿ Â Ì Â Â Ô π ë fl, ƒ ÿ flëflüâ ÜÂ Â Ü œ ë Δ Ü Δ ÿ. ƒ ÿ flëfl ÿ Ì ë Ì ô ÿ À fl ÿ À Â Ì Â Â Ì ÊÔ± Ì Ü Â ËÊ Ù ÿùë. Ì ÊÔ± Ì ÿœ ÂÔ ÿ Ù π ú Â Ü ƒ É Â Õ ë  ìâ. Δ Â Â À Â Ü ë, Ù œ Ëë Ì ÂÌ Ù π ú fl œ π œ ÿ fl Â Ë ë Ì ÿ ÜÂœ ÿ À π. ``Ì ÊÔ± Ì Ë Â Â Â ë flüâ'' ÜÂ Õ Ë œ ÿ Ì ÊÔ± Ì Â ÿ ËÂ Í ë Ô ±  ë ÿ ìâ, π Ù ËflÌ Ì Â À Δ Ëfl ÜÉ ÿ Δ ë. Ü Ì fl Ë Â ÜÂë ÜÙ ± Δ Õ Ì ÜÂœ œ Δ Δ Â Â ËÊ Ù Ü Â Ì ë Ü Â Δ ÙÌ fl ËflÌ Â. Ì ÊÔ± Ì Â fl œ π, ËÊ Â ÿ Δ Ü Â Ü Ù, Ü Ì Â Â À Δ ËflÜ ÙÌ flë ë Â. ÜÂ Í ÿ Ë, Δ Â fl À π Ü Ù Ü Ì Â Â ÜÂœ ± Â Ô π Δ ± ë ÿ. 6

20 Ì Í œ ÿ É Ù fl œ Δ Ù ë  ٠ ÜÂœ fl Ü ÂÏÉ ± Üfl. É Ù fl œ Ü œ  œ ƒ ÿ  ÜÂœ ± Â Ì ÿú. É Ù ËflÌ fl Ü Â Ü Δ πâô fl ÜÂœ ú Δ ô ± fl ÜÙ Üfl. É Ù fl œ Ù ƒ ± π ÂÔ œ ÿ Ü Ì Δ ìfl ƒ ÿ flëfl Ü Δ ÿδ fl Ù ƒ ± π ÂÔ Δ ± Ü ÂÏÉ fl Ô ë. ÜÂœ Â Õ œ ÿ Üÿƒ    ÜÂë Â Ü Õ Ì Â. Ì Í œ ÿ À flëfl Â Ü Õ Ì œ Î Â. Ü Â πë Ô ± Ü ë œ ÿ ÜÂœ  ÂΔ fl Ù ÿùë ÿ flë ÿ π Ô ÿ. ƒ ÿ flëfl ô œ ÿ πë Ô ± Ü ë Ü Õ Ì Â Ï Â Ù fl œ   Â. Ù ë, ÂÍÙ Â Ì ƒ   ÿ Δ Ù ë  ÿ ÜÂœ Â Ì ÿú Ì œ Î ÿ, Ü Â Ü œ Δ Õ fl Ù ÿùë Õ Âƒ Δ Ü ë Ù ÿùë ƒ ± ÜÌ ƒ ± Ü Â À Í À Í ÂÜ Â ÂÜfl Ô ë. Ü À ÿ  ٠ÿùë Ì úú Â Â Ù Ì ë Ù ÿô Ô ƒ Δ Ô fl Ô π fl ÜÂœ ± Â Δ Â Ù ƒ π Ì Ô ë Â. `` ÜåÃÜå Ïܹ¹ Óß å?'' ÜÂ Ô œ ÿ ÂÍ ÂÍ Õ É œ fl Ì ë Ï ± fl Üœ  ë ëâ Í ë œ Â Í Âë Â, ``Ü Δ ±  ëüfl fl  œ ππ ë fl Ô ëflüâ'' Ü  ÂÌ Ü Ì. ÜÂœ ÿ Ô Ô œ ÿ Ï ƒ ÿ flëfl  πí fl É Â Õ ÿƒ flì Ù œ ÿ [ÜÂœ Â Ü Â] œ Î ÿ. ô ± Ù Ì Í -ËÌ À. ÜÂë ˱  ƒ ÿ flëfl  ٠fl Â Ù Ì Í Δ ì  ëâ, `` π Ù fl Õ fl Õ Â ìâ, Δ fl Δ ± ìâ; À ÿ   œ ππ Δ «ú fl Ô ëflüâ,  ܜ  ë   œ ππ ë Ì fl?'' π Ù œ ÿ Õ É œ fl Í É Â Í Âë  ÏÌ Ï. Δ ± œ œ ƒ ÿ flëfl  ܜ  ë Δ Ü ``Üœ  œ Ô Â?'' ÜÂ Ù Ì Í Δ ì  Â. ƒ ÿ flëfl ÜÂë ë Ô ± ÂÕ, Ü Â ÜÂœ ±  ƒ ÿõ fl ÙÌ Â ËÌ À Ì Î Â : ``œ œ œ ÿ Í Ì Í ÂÔ Ô ÿë fl ëâ œ Â Δ Â Ë œ ππ ë Ì fl.'' Ü Â ë ± Δ ± ë fl πfl ÿ : `` œ  π Ù Â œ ππ ë Ô Â Â Â Ù ÂÌ Õ Ì fl Δ Â Üfl Â, Ü Δ ë Ì fl. Δ ± œ Â Δ fl Ù ÂÌ ë Ì fl ìâ Δ Ô ú Ì fl. œ Â Í Âë ÂÜÂ Δ Â Ô ë  ìâ, ÜÂë À ÂÔ Ì fl Ô Ü œ  ±  ìâ. ÜÂ Δ Δ ÂÜfl ë Ì ÿ, Ü œ fl Δ œ Ë ìâ. Ü πô œ ÿ ë ú Δ ± ë fl Ô ëô Â,  œ fl œ ± Ù Üfl À ú Ì Δ œ Ô Â.'' 7

21 èãü ÜÜ ÆÜÓÃÜß ïó¹öáüü Âœ  ÂÍ ÿüâ ƒ ÿ flëfl  ``Δ Â Í Ù ë ÂÍ Â ËÙ '' ë ìâ. Δ Â Í Ù ë ÂÍ Â ËÙ ÜÂ Í Â Ë π Ë π Δ ë Í Âë  fl Ü Â Ù œ Ë fl œ  ú Ù œ Ë Â Δ Ô. ÜÂœ fl Ù Ô, ÜÂœ fl Ü Ù -Õ ë Ü Â ÜÂœ fl ÜÌ ± fl Ü Ù ë óü ± Üπ Õ Ô ë Ü Â Â Í fl  ÜÂœ ÿ œ ë ÂÜfl Δ ± Ì fl Õ œ ë Ù œ Ëfl Í ÂÌ Ê Â ÿ. ËÂ Í fl Ù ÂÍ Üfl fl ÂÜ Â Ü Ô ë Ô Í Âë Â Â Δ Â fl Ì Ù œ Ì fl Ô ë, Â Í fl Ë ٠ÂÍ Üfl fl Δ É À π Ì πfl Í Âë Â Ù Â Δ ± ÂÜ Â ú ú ë fl Ô ë. ú ú œ ÿ ÜÂœ ±  ëπfl, ë ÂÜfl fl Ü ƒ Ï É fl fl. Δ ± Δ Â fl À Êπ ë ÂËÙ Ì fl ú œ ë À Ì Ì Â Δ Δ ± ÜÂœ ±  ëπfl ë  fl. œ Ë Âœ ÿ ëì ú ÿ. ë ÂÜfl fl Δ ± Ù Â Ì ë Ì œ ÿ Â, ÜÂ Í Â ÜÂœ fl Ü ÿé Âœ ÿ fl Ù Õ Ì ÂÌ Í ƒ Â Ü Â Ù œ œ ± Ù ÿ π Ô À π Ë ÜÂœ œ ÿ Ü Ì fl. Ü fl Ô ë - ÜÔ ë À ÿ œ ÿ Í Üfl ÂÜ Â Ü  ÜÂÌ fl Ù Í Ü Δ Â ëâ ÜÂ Δ Ô ë Ì Ê Üfl. ÜÂœ ÙÌ Õ Ì Ü Δ Ù ÿ flë Ô ± ë Δ ìfl œ «ë ÂÍ ÿ ëâ Üœ fl Δ Â fl Ô ë Δ ËÂ Í Â Üœ Â Ì ÔÌ Ù Â,  ë ÿ Ì Â ƒ ÿ flëfl  Â. ë Âë Ì Üœ Â Δ Â Δ Â Ü Ì ÔÌ Ù ÂÜfl ÂÜ Â ë  ëâ, Ü ë œ œ  ë fl Ô ëô Â, ÿ œ  ë ÿ ì ÿ ëâ ë fl Ô ëô Â. ÜÀÀ Ù Ê À Ëfl ë  ëâ, ƒ ÿ flëflüâ Üœ fl Δ Ù Â ËÂ ë œ  ë Ì ÿ ìâ,  ܜ  ܜ Δ Â Ì ÔÌ Ù Â ëπfl ë fl Ô ë Â. ÜÂë Ì ƒ ÿ flëflüâ ÜÂë Ü Ô ë ± ë œ œ  ٠«Δ ÿ. œ «ë ÿ,``à Δ Ëfl, Ü Í ÿ Üô ÿ ë œ œ fl Ì ÿ fl.'' À Δ Ëfl œ fl ÂÜfl  À ÂÍ, `` ÿ œ  ë ÂÜfl ë Ï ٠ÂÍ ÿ ë œ Ü Δ ÿ Ë Œ.'' œ  œ Â Ü Ì ë Δ ÿ ÿ. À Δ Ëfl Ü Í fl ëπ ë  ìâ, Â Ü Δ ±  ÜÂ ë œ ë Ì ÿ Ë ÂÜflÜÂóÜÂ Õ Ì Ù Â œ «ÜÂ ë œ œ ÿ Í fl ÿ Ü Â Ù Ï ë fl À Ì ÿ. Õ fl Ë Δ ƒ ÿ flëfl fl Ô π fl. Ü fl Ô ë -ÜÔ ë À ÿ  fl ÜÂœ Â Δ fl É À fl. Δ Â Δ Ë Â ËÂ Í Â Ì ÔÌ Ù Â,  fl Ì Â Ì ÔÌ Ù ƒ ÿ flëfl  ÜÂ Δ Â.  fl Ë ÂÜ Â Í Âë Âœ ÿ Δ ± ÿëfl Ô ë, ÜÂœ Â Ü œ Ì ÔÌ Ù Ì fl Ô ë, Ü Â ÜÂœ fl Δ Ù Â fl Í Âë Â ë œ  ë Ì fl Ô ë. Â Ì Ô fl Õ fl Ù ÿùë Ü Â Õ fl Δ Ô ÂÜ Â Δ 8

22 .  fl Í Âë  œ fl Δ ìï ËÜfl Ô ë. ÜÂœ Ü Ë Ë Ì Ï ú Â Í fl Â, Ù ÿë Õ ÂÍ Â œ ƒ ÂÌ ì ÿ Í Âë   ÜÂœ fl Δ ìï ËÌ œ ÿ À flë Ü Ì Ù ÿë Âú Â. πfl Ù ÿùë Ù Ì Âúú Ü π Ô Â Â Ü Ù fl  ƒ ÿ flëflüâ Δ Â ÿ  ô ÿ ìâ. Δ ± Í Âë Â Â Â Δ Â ÿ ì ÿ π π ÿ Í ƒ  ìâ. Í Âë Â Â Ü Ë ƒ ÏÂ Ü Â ÂÌ ÿ ÙÌ Ë ÿ  ٠œ É É fl  ƒ ÿ flëfl ë œ ë  ìâ. Ù Â Ù Â Δ Â Â Ô ÂÔ Í ƒ ÿ Â Δ ± ÂÜ Â Í Âë Â Ü ƒ Ï Ù ƒ ÿ É Â ìâ. ƒ ÿ flëfl Ü Ü π Ô ÿ Í Âëœ Ïë œ ÿ Ì ± ë ÿ ìâ : π œ ÿ ÿ Ì ± Ì Δ Í ë Ô É fl  ú Í Â ìâ, Δ ±  ë ÿüfl Ì Ü Δ fl Ë ÿ. ë ÂÜfl  ë ÂÜfl π Ì fl À ÿπ Ë Â ÿ   ìâ. Â Ë Δ œ ± Â Ì Ì fl Ü Δ Âë Ô ë fl ëâì Ï œ Â Ë Ì ú É fl  ë ëfl ë ÂÍ ÿ Â Ü ÿ  ìâ. Ì Â É Â Ë, Â Ì ƒ ú Í Ô Â ; Δ ± Ë Ë Â Ì Ü Δ Í Üfl ËÌ ÿ fl. Ü πâô œ ÿ Ì Â ÜÂÌ Â ÜÂë Δ ± π ÂÔ fl. À Ë π ÂÔ Â Δ ÂÍ Â fl ú Í Ü Ì ÂÍ ìâ. Ë Â Δ Ô ë Ô fl± ìâ, Ü π Ì Δ ë  ÜÙ ìâ,  ٠ÿë ú œ Ù Ì Ï Í Âë Â Ü ƒ Ï Ü Ì Â ìâ. ƒ ÿ flëflüâ À Ì fl Ü Δ ÿ ëâ Â Ì Â Ù ÿ Â Â Ü Ë Ë ƒ Ü Â ë Ì Δ ± Üfl Ô ëâ ìâ. À œ ±  fl Ü Ù ë, ë Ô Â fl Ì fl Ì, Ì ÊÔ Â fl πfl ô π Ô Ü Â Ô π  fl Ù ÂÌ Δ ± ÿ Ë Â ÜflÔÌ Ô Ù Â ÜÂë Ù ± À fl ìâ, Â Ë Ù œ Ë fl Ü Üfl Ô ëâ ìâ. ƒ ÿ flëflüâ π Ù œ Â Ü Ü π Ô ËflÌ fl À Ì Â. ƒ ÿ flëflüâ ÜÙ ± Ü Ë Ë Ì Ï Ü π Ô Ù œ Ë Ü ƒ Ï œ ë Â, Âœ ÿ ÜÂœ ÿ œ Ì fl; Δ ± ÜÂ Ü úú Ü π Ô Δ œ ±  ÂÜ Â Δ Â Â ËflÌ fl À Ì Â ìâ Ü Â ÜÂ Ü π Ô Δ Â Í Âë  fl Ô π ˃ fl Ô ÜÙ ÿé Í Âë Â Â Ì ËflÌ Ü Δ Â ìâ, ÜÂ Í Â ÂÜ Â œ œ ƒ ± ìâ. 9

23 ÆÜÜÆÜßÃÜÜå ÆÜ±Ü ÆÓÝ ÜÝÃÜÝÁÜ ƒ ÿ flëfl ÿ Ù ƒ ÿ ÜÂë Ì ë ± ÿ. Ü Ì ë ±  œ Δ Ï ÿ Ë ٠ƒ ë Ì œ ÿ Ü Ì Â ìâ Â π ƒ À  ìâ, ËÀ πù fl  ÜÂë Δ ë À  ìâ. ìâíí ÿ Ì flù Ì Ù Âœ ÿ [1950 Δ ìfl ÿ] ë ÂÜflÜÂ Δ ± Ô π Ù ƒ π É Í Í Âë Â Ü ƒ Ï œ ë fl. Δ ± œ  ٠ƒ fl ˃ ƒ Â Í fl fl ìâ. ƒ ë ÿ  ë πâù Ù ë Â É Üfl ËÔ Â, Ü Ì Ù Ì ƒ ÿ ÿ Ë Ô ë Ô Â. Ë Â ú Ê flú Ê ë ÿ Â,  ƒ ÿ flëfl ÜÂ Â Ô fl Δ Δ œ ÿ Ü Â Δ Â Â Δ Ô ú Δ Â ÜΔ Ì Ù ë.  ëâ Í ë Í Âë  ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â ËÜfl ë ÂÌ Í ƒ ëâ, ``Ü Δ Ü Ù Δ fl ì  ÜÂ Ü É fl π ± Â ìâ. ÿ ËÂ Í Âë ÂÜ ٠ë fl, Âœ fl Ù Â Ü Δ Â π Â Δ ± Ù ÿà ÿ Â Ì fl œ ë ÂÜfl ë Ì ÿ fl. Δ ìfl Ü Δ ÜÂ Δ Δ œ Â Δ Â Â ËÌ À π Ô œ  œ  ì Â?'' ƒ ÿ flëflüâ ËÌ À Ü Δ Â : `` ÿ Δ Â Â œ fl Õ Â Δ œ ÿ ì ÿ. Ü É Õ Â ÿ Ù ÂÌ ë Δ ì ÿ. Õ Δ ± Ì Âœ Ë Δ Δ fl, À  ÿ Δ ì ÿ. Ü πâô fl ë ÂÜfl Δ ± Ì ë ÜÂ Ü fl  ٠ë fl,   fl ËÌ À π fl œ  œ Â Ü Ì fl Δ Â ìâ. Ù œ ƒ Õ Ì fl ÿ Δ Ôú Δ ë ÿ,  œ ÿ Δ Ì Í ËÌ Ô Â.''  fl Ë Ô Â ÜÂœ Â Ô Δ ë. ƒ ÿ flëfl ÿ Ô Ê À Ô Ù Í ËÂÌ fl ˃ π Ì Δ fl Ù Í Ù œ Â Í Ì œ ÿ fl, Δ ± Üÿ œ ÜÌ Ë Ù œ  ÜÙ ÿé Í Âë Â Δ Âë ë  ÂΔ ± Â Δ Âë  ë πâì fl œ Ì Ì œ ÿ ìâ. ÂÜ Â fl Ë Ô ëâ fl Ô Ô, fl Ô Ù Ô ëâ fl Ù œ Ë Ô. ÂÜ Â Â Ü œ Ô ìâ. 10

24 `` ÜíÜàØ Ü±ÜàØ ôüüœüíüíüàø Æܲå å...'' À Δ ËflÜÂ Ë Â ƒ Ë Ì π Δ fl fl Δ ú ë fl [  Â] Õ œ  ٠«Δ  fl Ì ìâ. É πfl œ Â Â Ü ƒ πâô Ü ƒ Ï Â ë ì ÿ ô fl Ë Ì π Δ fl œ ÿ É πfl  ÜÂÌ Â ÙÌ flë ÂÍ Â Â. Ì π flü Â É πfl Δ Â ë✠ëâ ÜÂ Ì π Δ fl  ƒ ± Ì ÂÔ Â ÜÂ Í ÿ Ë. É πflõ ë ëâì Ï ë ë œ  ë Ì fl Ü Â Ü œ  fl Ü Õ «ëì fl Ü Δ Ì fl fl, Ü ÿ ±  Â. œ fl À fl Ô ë œ ÿ Δ - Δ Ì ú Âœ ÿ ÿ  fl Ô ë  Â. Δ ± œ Â Ì π flü  «ú Í Ì Ì Ê. Δ ± flü  œ Â Δ ŒË± ëï Δ ± Ô flé Ì Í ƒ. [܃ Ü ] œ ÿπ Â Δ fl Â Ë Â ÿ Δ Δ Ù Â fl Ô fl Ô Ï œ ÿ ËÜfl   Â,  ÿ fl À Â- ± Ì π flü Â Â É πfl ÿ œ Ì Ù œ Ì fl Ù À œ fl Ü Ô œ œ ÿ œ ÂëÍ. [Ü Ô œ œ ÿ] Ü ì Âë Ü Â Δ ìï œ «flë flë œ Â Í fl fl fl. ÜÂ Í Â [Δ ìfl] ÜÂ Í Âë Â Â Ë Ì π Δ fl œ ÿ ë ÿ ± -Δ ŒË± Ô flé Ì Ì Í Üfl Í fl. ÜÂœ ÿ fl ÜÂë Δ ë ± Ü Õ ÿ ÿ.  πì Ù œ ÿ Ì π Δ fl Ì π flü Âœ ÿ œ Ô fl-ƒ Ë fl fl ú ú Ô Üfl. ``ë ë œ Ô fl ìâ, ÜÂ Í Â ÜÂœ ±  œ Ô flü Â Ì π Δ fl œ ÿ Ü ± ìâ,'' ÜÂ Ü π ƒ Â œ ë Â Ü Ì. ÜÂ Ì π flü  œ Ô fl ìâ Ü ÿ Õ Δ ± œ  ÿ. œ fl ëíδ Δ œ ±  Ü ëï œ ÿ Δ Ì fl± ìâ Ü Â À À Ô flé Ì fl Ô ëô Â, ÜÂ Í ÿ ÂÜfl  œ «ÜÂœ Â Ì π Δ fl œ ÿ Í fl. ÜÂ Í Â œ Ü Ôú Â Δ Â. ËÂ Ì Ù œ Â Ì Ô Â ƒ Ë œ œ ÿ ë ÂÜfl ë ÏÂ Ü ƒ fl fl,  ٠ÿõ Ïfl  ÿ ÂÀ Üfl Ë ƒ Â. ÜÂ Ì œ «À Δ Ëfl  ë Â É fl. Âœ ±  ë ÿ, `` œ Â Ì Ô Â ƒ Ë œ ÿ ëâ À flëâ ë ÿ ë ÂÜfl ÿ œ œ ÿ Ô ÿë Ü Â Ë. Δ ± œ  Ë œ Ô flü   ÿ Í Üfl ƒ, ÜÂœ ÙÌ Õ Ì Â Ì ú ë Ì Â ÂÜfl  Â. œ fl Ü Ù Δ Ù œ Ô flü Â Â Õ Âƒ ë Ì, ÜÂ Ë Ü πâô  œ  ٠ë Ô fl ƒ ±. œ œ ÿ Δ ÿ fl fl, Â Í Δ fl Ü É πâô  Ü π ÂÔ π  ìâ ÜÂœ Â Ë œ.'' Ü Í ÿ ë fl  ÜÂë Ù Ù π É Í Â À Δ Ëfl  π Ü Ì Â Â ÜÂœ ±  œ  ë  : `` œ  ±  ì  [ëâ] œ ÿà Üfl ÿ πê ë `À ÂœÀ  ë  ëí ' ë «ƒ ÂÙ ÿ ì Δ ÿ ƒ ±. Ü 11

25 œ É Ü œ. À ÂÍÌ fl Ü Üÿƒ ÂËfl πê ë Ù Ù ú Í Ì Â ìâ. ܱ Â Δ Â fl Ü Ù Δ Ù ÜÂë Δ ± œ Ù Í œ Â É Â fl. Ü Δ ± πâô œ ÿ Ü Ì ÿ ô ± ÿ Ù ú Ì Ì ÿ Δ Â ìâ.'' À Δ Ëfl fl Ô É œ ± Δ fl ƒ ÏÂ Ü fl. Ü Í fl Ù Ì ú  fl À Δ ËflÜ œ Â Ô flé Ì Ì fl Δ fl, Ü fl Í Ë fl ÿ Δ ± fl Δ ± fl Üfl ƒ Â. œ «Ë Ë fl Δ ƒ Í ÿ Õ ÿ. œ  œ  Ëπƒ fl  Ü ÜÂë ëflœ fl Ü Õ Ì Â. ôüãüü ÜÃÜß ÜÜØ ôüàáüüó À Δ Ëfl Ë Â πë Ô ± Ü ë fl Õ Ü Ì Â ÜÂœ  œ  ú Â Í fl fl, ƒ Ï œ ÿ Ë ÂÜfl fl. π Ì ë ÿõ œ ÂÏ œ ÿ ÜÂë Ù Ü ÂÜ Â Â À ÿ  œ Â Ü ƒ ë Â.  À Δ ËflÜ œ  ú Â Í fl É Ì ÿ ÙÌ flë ÿ, Ü Â Ë ÂÜfl fl Δ fl. Ü fl Ì œ fl Ü ƒ Ï ë ÿ ë ÿ : ``œ  π Ù œ Ëœ ÿ œ  œ  ٠ë Ì ìâ, Ù œ Â Í Ì ÿ ìâ, Ü Â Â Δ ± ÜÂë Ô Ì π flëâ. Δ Ù ÿƒ Ü Ì Â œ Â Ü Ù œ Ë Ì π Ü Δ Ì Ù Δ ± ë Ì Δ Â.  fl œ  ٠œ Ë Ù Â Ô ë Â Í ÜÂë Δ Ì ÿ ìâ. ÿ Δ Â Â Ë ì ÿ, ÜÂÌ ÿ Ü Ù œ Ë Â Í ƒ Ì ÿ ÂÜflÜÂ. Â Ë ÿ ÜÂœ ÿ ë ÿüfl  ë Ì fl Ô ëflô.  ËÂ Í fl À À œ ÿ ÜÂœ Ì Â Δ Ï, Â Í œ ÿ ÜÂœ  Ëfl É Ì ÜÂ Ë Ü œ fl ìâ. œ  ú Â Í fl É Ì ËÂÌ fl ËflÌ fl Ì Ù œ ÿ Ù Â ë fl Ù œ Ë fl ÂÉ Δ Ì œ ÿ Í Õ Ô Â?'' Ë ÂÜfl Ì Ô Â ÜÂœ ±  ë ÿ : `` π Ù œ Ëœ ÿ ë œ Ü Âë Ì Δ ìâ, Ü Â Â fl π Ù œ Ë À Ï Â Δ Â ìâ.  ëë ìâ ÜÂœ ÿ Üœ ë Í Âë Â Â Ë ÂÜfl Â Ü ë ìâ, Üœ ë  fl, ÜÂÌ Â ë œ Â Õ Âπ ìâ. Â Ü Δ ±  ÜÂ Ü ë Ì Í Âë Âœ ÿ Ë Õ Ïfl ËÜflÜÂ.'' ƒ ÿ flëflœ ÿ À œ   ٠ë Â. Δ ± ƒ ÿ flëfl Ì ±. Ü ÙÌ Õ Ì Â Í fl  ƒ ÿ flëflüâ Δ Â Â Ù œ Ì ÂÔ Ù flü Âœ ÿ ë Ì Â, Ü Â ë ë œ ÙÌ flë  ٠ë  Â. 12

26 ôü ÜÖÝïÜïÑÜ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜàØ ôü¹öíüüäñü Ü Δ ± πâô œ ÿ Ëπ Ì fl Â Δ ± ÿ œ Â Â Õ ƒ  ë π -Δ ÿ Â Â Ë Ì ÿ Ü Ì ÿ ìâ. Δ ± Δ œ π π Õ Üfl, Ù Â π À  Ëfl, Ü Ì π ô ÂÔ, ƒ ÂÉ Í ÂËfl, Ü À ëâïì ± fl ë Ô Â œ ÿ Ü Õ Ì Í fl Δ ìfl Ë Ëπ Ì fl ë Ô Â œ ÿ Δ ÂÍ ìâ. ƒ ÂÉ Í ÂËflÜ ƒ ±, Ü Ù Âœ Ë Ëë ± Ü Δ ë flëâ œ œ ÂÏÌ fl; Δ ± ÜÂœ ÿ œ É ËflÌ ë ëâïì ± fl fl ú πflì Í À ÿ ìâ. ƒ ÂÉ Í Â Ü Âë Ô Ô Â ìâ. ì ÿ `` Ô Ô ÜúìÂ Δ Ë œ '' Ü Ì `` Ô Ô Â ÜúìÂ Δ Õ Ì œ '' Ü ٠   ë ÿüfl Ü Â,  ƒ ÂÉ Í Â ÜÂëœ Ô Ô Â ƒ ÿ flëfl ìâ. œ Â Ô Ô ƒ ÂÉ Í Â, Ü Â ƒ ÂÉ Í Â Ô Ô ƒ ÿ fl, ÜÂÌ fl Ô Ô Δ ÿδ œ ìâ. ÂÜ ô ± Í Âë Â Ü Δ ÜÙ Δ fl. Âœ ÿ ƒ ÂÉ Í Â ÿ Â Ü É ÿ Ëëfl ô    ÿ ÿ. Δ ± ÂÌ fl Ë fl  ƒ ÿ flëfl ÿ ô ƒ ÂÉ Í ÂËfl   ÿ ÿ ÜÂœ ë ÂÌ. ƒ ÿ flëfl ÿ ô ÜÂœ ÿ Δ Â ÿ Ë ìâ. ƒ ÂÉ Í ÂÜ ë ëfl ë ÿ ëâ πâô Ëë ± œ ÿ Ü œ ë Ì Õ fl πâì fl. ƒ ÿ flëfl Ü Δ ƒ ÂÉ Í Â Δ Ù Â fl Ô flé fl. Δ ± Δ Â ËflÌ œ ÿ É flí Ì ÂÍ Â Ü Ù π ÿ ƒ ÂÉ Í ÂËfl Â Δ ± Δ Ù ÿπ ìâ, ÂÜ Â Δ ± Δ Â Ü Õ Ì Â Üÿ  ÜÂ Ë ± Δ Ü Ì ìâ, ÜÂœ ÂÜfl ƒ ÿ flëflüâ Δ Â fl Ô ƒ ÂÉ Í ÂËfl Δ Â Ì Ïfl. π Âë Ë Ì π Â Ô ì Δ ë ÂÜfl  ë ÂÜfl œ ÀÀ fl fl Ë Â ìâ. ô ì  fl  ƒ ÿ flëfl Ì Í ƒ, ÜÂ Í Â ÿ ÜÂœ ± Â Δ œ π π Õ Üfl  Ü ٠ ٠Δ. π Ëëfl ËflÌ œ ÿ Δ Ì ÂÔ ë Ì œ Â Δ ± ÜÂœ  ë ÂÜfl œ ÀÀ fl fl Ë fl. ÜÂœ Ì π  Ë fl Õ É fl, Â Δ ë ÜÂœ  ƒ ÂÉ Í Â Ë œ Î. ƒ ÂÉ Í Â fl ë Δ π Ë πfl, Ü Â ƒ ÿ flëfl fl Ë πfl; ì ÿ À ÿ Â Ì úú  ٠ÿπ Ù ÿà ÿ À ÿ Â.  ÿ ÜÂë ë ± À ÿ Âœ ÿ ÂÍ fl Ü œ ë ìâ. ËÂ ë œ ë Ì ÿ Â Â Â Δ Â ÜÕ Ù ë Ì Â, îfl± œ ÿ îfl± fl Ì ƒ  ٠œ Ëfl Í ÂÌ fl, Δ Δ ë Ô fl Δ Â Δ fl Ü π ëâïì Ì fl, Δ ± œ Ì Ô Â Ü fl Ì ÿ, Ü Â πâô Ì Ù flü  ëâ Δ πâô flü  ËÂÌ ìâ ÂÌ Í Üfl  ÜÂœ Δ Â ÜÙ ÿ ÂÔ ëâ ÜëÏ œ ± À Ì Ì ƒ ë œ ë  ËÌ ÿ, ÜÂÌ fl Ì À ÿ Âœ ÿ Ù œ fl. œ œ ÿ É À Δ ÿ Δ Â œ ÿ Ü Ì ÿ ÜÂÌ fl π ë ÿ, Ù Â œ ËÂÌ ÿ 13

27 Δ ÿœ Î ÿ ÂÌ ÿ ÂÙ œ ÿù ÂÜ Δ Âƒ ë fl Δ Â fl Ô ë ÂΔ ú ë Ì ÂìÂ. Ì Êπ Ü Â Ì ëflí Δ Â œ ÿ Ü Ì ÂÍ Â ëâù Ü Δ Â ëâ ƒ ÿú Ì ± Õ ÂÍ Â ìâ ÜÂ Í É ÜëÏ Â fl, Δ ± Ì Ô Ô Δ Ù œ ÿ Ë Üfl Ô ëâ Âœ   À ÿ ë fl ì  ìâ. ÂÌ fl fl Â Ü À ÿ  πâô Ù ÂÌ ë Â Δ ± ÜÂ Ë Ôë œ, Ü Ù ë Õ Ì Â Ù ÂÌ ë Ì œ ÿ œ Ì Ì Ï ÂÌ fl À ÿ Â Ì úú  ٠ ƒ ÿ À ÿ Üfl. Ü Â À ÿ  ÿ ë  ÿ ÜÂœ Ë ë ÂÌ ÿ Δ Â ëâ ƒ ÿ flëflüâ Δ Â ËflÌ œ ÿ ƒ ÂÉ Í ÂËfl fl Ù ÂÍ fl Ì ÂÍ fl Ü Â Ü fl  π π Ì fl À ÂÍ fl Ü Ì ë fl. Δ Â Ëπ Ì fl πô π Ô ë ƒ ÂÉ Í ÂËflÜ Ë ËÂ ë œ  ÿ  À ÿ  πì Ü ÂΔ Ü Δ fl  ƒ ÿ flëflüâ Ü úú Õ œ ë Ü Δ ú Ì ÿ. Ü ÿ œ Â Ù Ô Ô œ ÂÏÌ Ì ÿ Ù π Õ ƒ. àïüì ÏÜÜìß ÜÂë Ì ƒ ÿ flëfl  œ «Δ Ô Δ ì  : ``Ü Δ Üœ Ù Ù ë  ٠fl Ë, œ ƒ π Ô ë Δ ± ì Â. Üœ π ÂÔ Ü Δ Ù ë✠ë  ì Â? Üœ   À Ì ë✠fl?''  ÜÂœ ±  ë ÿ ëâ, `` ÿ ÜÂë ë Ô Ï œ Ïfl ì ÿ. œ Ïfl Ô ÿ ë  ìâ? Ü ÜÂë ì Â Ì Ì Â ÜÂ Í Â ÜÂ Â É Δ ± fl Ü Δ Â. Ì Â, Ü ì  fl Ü Ù Δ Ù ô Ù Δ ± Ü ƒ  ìâ. Ü ô Ù Â Δ ± Δ ÂÍ ÿ É Δ ± fl œ Ï ìâ. ì  fl π Ô Ü ô Ù Ü Ô ìâ. ì ÿ œ Ïfl ÜÂ Â Ü É Â fl fl É Â. ÜÂ Â É À  ìâ ëâ, ô Ù Ü É Â Ì ËÜflÔ Â Δ ÂÍ Â ì Â Δ ± ëπ ú Ü É fl ËÔ Â.  fl Ü fl Ë É Â ìâ. Δ ìfl ë Ï ÿ Â Ë Â ÜÂ Â É fl ìâ ëâ Ì Â ì  ÿ œ Ï ÿ œ ËÀ ÿ ìâ, Â Ë Ü ë Ô Ï Δ Ì ë Δ ÂÍ ÿ ô Ù Ü É Â fl É Â ìâ.'' ƒ ÿ flëfl fl Ü Ì Ù ÿõ Ïfl Â Â Ë ë Ô ± fl ÿ Δ Â Ü ú Ì ú œ ÿ ƒ ÿ flëfl  ƒ œ ë ë π ÂÔ Â ìâ Â Ô Â Ì Δ Â ë Ì Í ƒ Â. π ÂÔ Â Ô Â Ì Üô. Δ ÿ Ë Â ú ÂÍ π ÂÔ Â Â «ëfl πâì Ü ëâ Í ÿ Üô ÿ ìâ, Ü fl  πì Ù fl œ Â É À Δ Ì Í ƒ fl. 14

28 ÄÜÜØÁÜßèßÃÜÜå å ÏÜÜ Ó ÝïÜïÑÜ ÜÂë Ì œ  À Δ Ëfl Ù Â Ù À œ fl Ù ÂÔ Â ËÌ ÿ ÿ. ƒ ÿ flëflüâ ÿƒ  œ ÿƒ Ì Â. ÜÂœ fl Ù Â ÜÂë Õ fl œ Í fl. ÿƒ  ú Í Ì Í ƒ Â. Δ ÂÍ ÿ À  ٠ À Δ Ëfl fl Ì Â ú Í fl fl. Üú ë À Δ Ëfl fl π Ô Δ ÂÍ fl À Â Δ Δ fl. ÜÂ É Ì. ƒ ÿ flëflüâ Ü  ë ÿ, ``Ü Ì fl fl Â É Ì Ì Ü ٠ÿ fl, Ü œ «Â ëâ Í fl Ì ë ÿ ìâ? Â Δ ± ÿ fl Ü Δ fl.'' ܱ  œ ``Ü ÿ '' ë ÿ. ƒ ÿ flëflüâ Δ Â fl ÂÍ flœ ÿ fl ú ΔΔ ë Â Ü Â ÜÂ Â Δ ë fl À É ë Δ fl É. ƒ ÿ flëfl  ÙÌ Õ Ì Ô ë Ô ë Â. ÜÂë-À Â Ì ë fl ÂÔ Â. flëfl Ì Δ Â Â ë fl À Ì Ô Â. Δ ± À Δ Ëfl ÿ Ü Ì œ  ë ÿüfl ƒ œ ÿ. ÜÂë À Âπ ë À  fl Ü Í fl Ù ÂÌ ëâ É Ô œ ƒ ÿ flëfl ë Â, ÜÂœ ÿ œ Â Ü Ê ú Â Õ ÿƒ πâé Â.  ë Ô ±  ÿ ëô ÿ À ÂÍ Â. Δ ± Δ ìfl ÿ ëâ œ œ ÿ ËÂ Ü Ì ÿ  À Δ Ëfl fl ì Δ Ì Ì ÿ Ù ÿ.  fl ÜÂë ÿ œ Ï ÿ Ë œ «À Δ Ëfl  ë ÿ : ``œ  œ ë Â. œ œ ÿ Ü Ì ÿ Â Ü Δ fl Ü ƒ Ï œ ë ÿ ì ÿ. Ü Δ Â É À Ë ìâ ëâ Üœ  ËÂ Ü Δ fl Δ Ù Â Ü Ì fl  ÿ ìflüâ  À ÿ Ü Δ fl ƒ Õ Ì Â ÂÜflÜ ìflüâ. Ü Δ Ì ú  fl ËÂœ Üœ ËflÌ Δ ÜÙ fl  ìâ, Âœ Ü Δ fl Ì ± ë fl Δ ± Ü ÿ fl ÜÙ ìâ. Ü ËÂ Ü Δ Â Δ ÂÍ ÿ À Â Â Δ ë fl ÜÂ É ë Δ,  œ  ƒ œ ÿ. ±   ÜÂœ ë Ì fl Üúì,  œ  œ Â Ü Ü π ± Δ Â ÿ Ù œ ë Ì œ Â Δ ÿ Ô Â.'' À Δ ËflÜ ë ÿ ëâ, ``Ü  œ «À ÀÀ Â Ì ë ÿ ì ÿ ܱ Â Ü Δ ÿ; Ü  ٠œ Ì Ì Â Ü Ë ÜÂë Ù Â À ëfl Â.'' Ì ÿ Δ fl Üfl. Δ ìfl Üœ  À ÿ Ü Ô œ Ì Ù fl Δ œ Â Õ Âƒ ÿ ÿ Â Δ Δ ìfl Δ Ì ú œ ÿ À Δ ËflÜ ë ÿ : ``Ü Ë ë ë Ù ÂÀ  ÜÂë œ ë ë ÿ...'' Ì ë ë Δ Δ ÿ ì flœ ÿ `` ë ë'' ÿ. œ œ ÿ ÿ : Ì Â À ÿ Ë ë fl πâô  ëâ Ô ÿ? œ fl ÂÌ ÿ Œ  fl ÜÂë ÿ œ ÿ œ «Ë ë ÿ, Â Ü Ì fl fl  À ëâœ Ü Ì Â? ƒ ÿ flëflüâ ëâœ Ì Ì ÿ Ü œ  ë ÂÌ Â œ Â Ô Â Ü ë ìâ?...δ ± Ì Â Ô ÿ? Δ ± À Δ ËflÜÂ Ü É fl Ì ë fl Œ. ÜÂœ ±  ÜÂ Í ÿ Ë ë ÿ ëâ, ``ë ë Ù ÂÀ ÿ 15

29 ë ÂÌ ÿ ìâ ëâ ÂÜ Â Ü Â Âœ ËÂÌ Ü Âë Í Âë  œ fl ƒ Õ Ì fl Ë Ü ìâ. [ Â] ÿ Ü Ë À ÿ  ë ÂÌ œ ƒ ÿ ì ÿ ëâ ÿ ë ÂÜfl  ƒ fl, Ì Üúì  fl, Üfl Ô ë Â Δ ± fl. πë Ô ± Ü ë œ ÿ ÜÂë Õ ÜflÜ œ Ô Ô Ì fl Üúì Δ π Ô ë fl. œ «ÜÂœ ÿ ë ÂÌ ÿ œ ë ÿ. Â Ì É Â œ œ ÿ ÜÂ Í ÿ Ü Õ œ ÿ. Δ ±  fl ËÌ À π fl Í fl Δ ìfl œ  flë flë Δ Ù Ì ÿ Δ ÿ. œ Â É fl Üfl ƒ Üfl ëâ ƒ À fl  À fl  ٠ À Ì Ì Â Ù ÂÍ Â fl. Ü Ë œ  ÜÂë Ë Ô Ô ìâó  ÿ Δ Â Â. Ü ÜÂë  ٠ú Ì ÿ Ù ú Ì ÿ œ  ëâ Í Â Ù ìâ,  ÿ Ë ± ÿ Ü Â ÜflÔÌ ± Â. œ «Ü Ô œ Ô ë  ìâ Ü Â œ  À ÿ Â Ü œ ÿ ± Ü Δ ÿ ìâ;  fl œ  œ Â Δ Â Â Õ Üfl œ fl Ô ë  ì Â, Δ ± ÿ ë ÂÜfl  ƒ fl.'' ¹ÖÍÜà Ü ÓôÜÜÑÜ±Ü Ô ë Í Âë  ٠œ  î îfl  πâô  ÙÌ ÿ ë Ô Í Ì Ì Ô Â πÿ ë ë  ìâ ëâ ÜÂ Δ Ù Â ÜÂÌ ÿ Üπ Õ Ù ± ÿ ëâ ÜÂ Δ Â ë ÿõ  ÿ ËÜfl, œ fl Ù Δ flü  À Ì fl Ü ٠± fl ÜÂœ  ËflÌ ë fl Í Üflœ ÿ Ì Δ Â. ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â Ü Δ ±  ÜÂÌ ÿ ÜÂë Ù ± ÜÌ Ô ÂÜflÜ ìflüâ ëâ Ë fl ÂÜ Â œ fl œ ± Ù œ ÿ fl ÂËÙÌ fl Ü œ Δ ± Ù Δ flü Â Ê ë fl Ô ë ìâ.  fl π Âë ëâïì ± flë  ƒ ÿ flëfl Ü ëfl œ ÿ Ù Ô ÿ ìâ ÜÂ Ô Â fl ë Ì ì ë  fl. ú πflì Í Ì úú  À Ïë Â Â Í Üfl À ÂÙ fl ÜÂœ œ ÿ Ü ÂìflÌ fl œ fl Â Ì fl Ü Ì ÜÂœ Â Õ Ô Δ Ì fl± À Ì Ì ÿ, Ü ë ÿüfl Ù ú fl ëâïì ± fl fl. Δ ± Ü À Í Ì π Ù flδ Ô Â Â ËflÌ œ ëâïì fl ÜÂœ œ ÿ ÂÍ Â Ù Δ πêì fl ÜÿÔ ƒ ë Ì Â, Âœ Â Δ Â Üœ Ì Ù ÿ Õ ë Ì Ì ÿ, Ü Â œ ± Ù fl ëíδ œ ÿ Δ ± Ü Ì fl Ô ëâ ÜÂÌ fl Ù Ë Ë, ÜÂÌ ÿ Δ ë œ Ü Â ÜÂÌ fl Ô ÿ ÜÂœ ËflÌ œ ÿ É flí Ì fl À Ì Ì fl, Ü ÿ œ Â É fl ëâïì ± fl. ÜÂÌ ëâïì ± flë Â π œ ÿ Õ ƒ Â Ë πù -Ì flù fl Ì Â Δ ë Â. Ü ٠œ ÿ Δ ± ƒ ÿ flëfl fl Ì Õ Ì Ô ÂÔ Δ ±  fl Ü Ì Â ìâ. ë Â Â Í Âë ÂÌ Ï Ü É Ô Â œ ÿ Í Üfl, Ü ÜÊ Ù ë Ì Ë Í ÂΔ π ƒ ±  ± Ü Â Ü Õ Ì ì ÿ ÜÂ Δ Ü Δ Ì ÔÌ Ù É fl, Δ Â Ë ËflÌ ë Ïœ ÿ ÜÂœ ±  Ë ÜÂë œ Â Â Ì Δ ë ÜÉ Â ë fl À Ì Â ìâ, ÜÂ Â Â Â Ì ÔÌ - Ü Ù œ ÿ œ Ï Â fl. 16

30 ``ÍÜâêÜå åíüüå ÃܳÜß!'' 1915œ ÿ À Δ Ëfl Õ Ü Ì. ÜÂœ ƒ [ƒ ÂÉ Í ÂËfl] ë ÂÌ fl ÜÂë Ì Ô Ù fl ÜÂœ ±  πâô Ü É œ ÿ fl ëâì Ï flë Ô ± ë ÿ; ÿ Ù fl ë ÂÜfl Â ë œ œ ÿ Õ ƒ Í fl Â. ÜÂë Ì Ô Â Üÿ Â Δ œ [Üÿƒ ÂËfl Ü Ì ë] ` ÿƒ Ü flü ' œ ÿ Í fl ÿ. [Δ ìfl] ƒ ÿ flëflüâ ƒ Ë fl Ù Δ ë ú Í Ì Ì ÿ ë ëfl ë ÿ. Ü Ì fl ± ÿì «Ü π Í Í ƒ ë œ ππâ Ü Ì. ` Ì ËflÌ Ü Â Ù ' ë fl  ÜÂœ ÿ ÜÂë œ Ù ë ú Í ÿ ÿ; œ Í ë ÂÜ Ü ƒ ÿ flëfl  ٠«Δ fl πfl ÿ. ÜÂ Ë œ ÿë Ì fl  À Δ ËflÜ ÜÂ Â Ù Δ ë À Ì ÿ. Ô ÿë Í Í À «ë  Ü  œ  ÜÂë Δ ÂÙ É flπfl Í fl Â. ƒ ÿ flëfl Õ Ü Ì Â Δ ÂÍ ÿ Í Âëœ Ïë œ ÿà Üflœ ÿ ÜÂë œ fl πê ë ` Ô -œ ' Ô ë ÿ ÿ. ÜÂœ ÿ Ô fl ƒ ÿƒ Ì πâô Δ ÿ ÂÂÜ œ Â É «ú Â. Δ ìfl ƒ Ë fl ` Ô œ ' Ô ë Ì ÿ ë ëfl ÿ. œ flœ ÿ fl ƒ Ë fl Ü Ì π ë ÜÂë Ë Ì ÜÂœ  œ Î Â, Ë ƒ Ë fl ÂÌ ì ÿ œ flœ ÿ Ì É Â Ü Δ Â Â. ÜÂ Ü Δ ± ÙÌ œ fl Ü ÿπ. ` Ô -œ 'œ ÿ Ü fl [ Â] œ fl Ü œ π ÂÙ fl Üfl. ÿ Ü Ô œ œ ÿ π É Í Â, ÜÂ Í Â œ Ü ÂÏÉ fl Í Âë Â Δ ± Ü Ô œ œ ÿ œ  œ ÏÌ Ü Ì Ì Í ƒ. ÂÜ Â ƒ ÿ flëfl Â Δ ± œ ÏÂ. Ü œ Ü Ì Í Âë Âœ ÿ ÙÌ œ fl Ü ÿπ [ ]. Ü Í fl fl Ü ÿœ Â Δ ± ÙÌ œ flüâ Δ Â fl ë Ô ë Â Δ ú Ü Δ Â Â. ÙÌ œ flüâ À Δ Â Ì ú Ü Δ ÿ ëâ, Ì ËflÌ Δ ÂÙ ÿ ë œ ÿ ì œ Ù fl Ù ÿõ ÏflÔ Ü Â Â fl Ì Ì Ù ƒ Â Ì fl Ü Δ flô. À Δ ËflÜ ÙÌ œ fl Ü ÿπ Â Δ ÂÙ Ü Â ì Δ ÿ ë œ Ù «Δ fl πfl ÿ. ÙÌ œ flüâ Ì ËflÌ Δ ÂÙ Â Ì Í Â Í fl Â Ü Â Δ Â Â Δ ÂÙ Ù ÿú ÿ ÜÂë Δ Ê ÿ  ÜÂ Í fl Í ƒ fl fl  œ ÿ ë œ ë Ì Í ƒ. ÜÂë πì Ù œ Â Δ ÂÙ œ ÿ ËÌ ÿ ÿ. ÿ  ÿ ëâ ÙÌ œ fl Δ Â Ì Ë Δ œ ± Â ë œ ë  ìâ. π Â Δ Í Â Δ Ù Â Δ ÂÍ Â ìâ, Ù Ù Δ ë ÿ ëâï ÿ Ù œ  ìâ, Ü Â Δ ÜÂë Δ ìfl ÜÂë Ü Ì ÿ ìâ. ÙÌ œ fl À   ëâï ÿ É Ü Â Ëœ ± Â Â Δ Ù. ÜÂë Δ œ ÿ fl ƒ ÿ ëâ π Â Δ Í Â Í Üfl ÜÂë ô ÿ Â Õ Â, Â Δ ì œ ÿ Δ ÂÌ. ± - ± ú -ú πì Ù Ù fl ëâ Ô Êú Ë. Ë ÿ ë œ, ÿ Ë Ù Ì fl Δ fl. Ü Ù œ ÿ ÜÂë πì Ù ÙÌ œ fl Δ Ü π ë ÂÜflë Ù Ï fl À Δ ÿ Δ ÿ Ü Ì ÿ. Âœ ÿ ëâì Ï `` œ  ` Ì ËflÌ ' ÿ ë œ Ù ÿõ Ïfl Í fl ÿ ìâ, ÜÂ Í Â œ  ÿ ìâ; Ü Ô 17

31 ìâ ëâ œ ÿ ë œ Ù ÿ ú Í ÿ Ô Â,'' ÜÂÌ fl œ Í À ÿ Í É ÿ ÿ. ÙÌ œ fl Ì œ Ù ± œ ÿ Δ ëâ, Ü Ì ÂΔ ëâœ Ü Ì Â? œ «ëô fl œ ÔëÂÍ fl fl π fl ë fl, Âœ Â Ì Ô Âë ÂÜflÜ π ë fl  ÜÂœ Δ ± Í ƒ ÿ fl.  À Ì ú œ ÿ Δ fl ƒ. Δ ± Δ ìfl π Ü Ì ÿ ëâ, ` Ì ËflÌ ' ÿ ë œ œ «ì œ œ  œ Â Í fl ÂÍ ÿ,   œ π Ü ËÂ Δ fl ìâ. ÙÌ œ fl ë ÂÌ Í ƒ, ``Ü Ì ±  ú ìâ. Ü Ë œ fl œ π Δ fl Üfl, ÜÂ Í Â Ì ÂÙ fl À ÿ fl Í ÂÌ œ ƒ  ìâ! ÿ Õ Í fl ƒ   ëâ ÿ ì œ œ Â Ë Ü Œ Ü Ì Â ì ÿ; Δ ± Ü ÂÙ Â Õ Í Â ÜÂÌ Â fl. Ë Ü Â, œ  fl fl ëâì  À ÿ fl Í Â ìâ!'' ÏÜÜüßÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÏÜÜسÜß ƒ ÿ flëfl  ÜÂœ ëflœ flœ ÿ ëflœ fl Δ Âƒ  ë Ì œ Â Ù Ì Üπ π Ë Ù ÂÌ ë  œ Ï ìâ, Ü Â ì ÿ ÜÂœ fl Δ Â ± ÜÂ Í fl À fl ËÍ π ìâ ëâ ÜÂÌ ÿ Ù Â fl Δ ± ÂÜ Â ú œ ë fl Δ ± œ À Ì fl Ô ëâ ìâ. Ü Ô œ Ü Â Ì π Δ fl À ÿ  ٠ÿù œ ÿ œ Â Â Õ ƒ  ܜ  ٠œ ë  œ ± Ù Â Ë ë œ œ ÿ Í Üfl Ô ë, Ü Â ì ÿ ÜÂ Δ Âƒ Ù Ï flì.  ƒ ÿ flëfl  ÜÂœ ÜÉ œ Â Ü Δ fl flú  ٠fl À Ë œ ƒ Í Í Õ Üfl ƒ ÿ fl ËÂÌ Ô Ì Í Âë  œ Î Â,  π Âë ë œ ëâì ÿ πflδ fl flëï Ü ë ± ë fl Ô ëâ? Ì É Â ÜflÔÌ Â ÜÂœ Ù π ë Ì ÿ  ëâ Ù ÿëíδ À Ï Â, À π Ô π Â,  œ fl œ ± Ù Âœ ÿ fl Δ ± Ù ÿëíδ Â Δ Δ fl Ô ë ìâ. Ü Ë ë ÂÜfl ÜÂœ ë fl Ô ëâ ëâ ƒ ÿ flëfl  ÜΔ Ì π Δ ÜÍ Ê ëë œ ± Ù Â œ Î Â fl Ë ÂÜ Â Ì. ƒ ÿ flëfl ÜÂ Í Â Ì ú Ü Â Ü ú ; Ü ú œ Â Ì ú. ËÂ Ì ú Ü ú œ ÿ Δ ± œ Â,  œ  œ ëô Ü Â fl. ƒ ÿ flëfl Â Ì ú Ü Ì Â ëâ Ü ú œ ÿ Δ ± œ Â Ë ìâ. Live what you believe ( œ  Ë œ   ËflÌ fl À Ì Â), ÜÂ Ù Â Ì Âœ ÿ Ì Â Üœ Í ë ÂÜflÜ ë     ƒ ÿ flëflüâ. ÂÜ Â Â ÜÂ Í Â Ù fl œ  ìâ ëâ ËÂÌ ÿ œ ± Ù ÿ ë œ, ÜÂÌ fl Ü fl À π. 18

32 ²ÁÜÜå êüü ÜÆÜíÜÜ ÜæÑÜÜÓ ÿ ƒ Ë flœ ÿ Í É Â Â,  ÿ À ÿ Ô Â ÙÌ œ fl Ü ÿπ  ìâ. ÙÌ œ fl Ù Â œ  ٠ÿà ÿ ÜÂ Í Â ë  ëâ Üœ œ ÿ fl ÜÂë ˱ ËÂ Δ Ì Ü π Â, Ü À ÿ  fl ƒ ±. ` Ì ËflÌ 'œ ÿ œ Ù Í Â É Â Â ÙÌ œ fl œ fl Δ Ù Â fl Í ÂÉ œ ƒ Â. À Δ Ëfl ÿ Ì ƒ Ì ƒ Â Â Ì ƒ  ÿ ± ÿ. œ flœ ÿ ì Δ ÿ ú Í Ì Ì Â œ Â Ù Â Ü Õ Ì Δ ± É Â. ÜÂ Í Â Í ÂÉ Â Ü Δ Ì œ ÿ œ fl ܃ Ì ë Õ Ô fl. œ fl fl fl ƒ Ë flœ ÿ ÿ ÙÌ œ fl Â Í ÂÉ Í É Ì Â Ü ÿ, Ü Â ÜÂ Δ Â Â Ü  œ Â Ù Ù Ô Àπ Â Δ Ù ÿπ ë fl Í ÂÉ Í É. Ü œ ëâ Í Â Ù ÏΔ π Ô Àπ  œ Í ÂÉ Âœ ÿ Ü Ì Ì Í ƒ. Í ÂÉ Â Ì ú Â Ü Â Δ ± Ô ÊÍ fl œ fl, Ü Â Õ Ô fl ë œ ÙÌ œ fl fl. Ì ú ë Â Ü Ôú ú ë Üfl ƒ ëâ Ü ë ± ë ë ë Í ÂÍ ë ÜÂë ÜÂë Ü Õ œ ÿ fl Ü fl Ü Ì Â ìâ Ü Â Ü Í ÿ Ù Ù ƒ Ë fl Í É Â ìâ! Δ ìfl  œ ÿ ƒ Ë fl Í É ÿ Í É ÿ Ù Ì ÿ ë œ À fl Ü Â Δ ± ë Ì Í ƒ. ÜÂ Í œ ÿ ÿ Ê Δ ± Â. ÙÌ œ fl Ü ÿπ Δ ìfl Ë ƒ œ πì  œ Í ÂÉ Â Í É Ì Í ƒ. Δ ìfl Ü Ì ú ÿπ Ô ÿë Ô ë Í fl Ü Ù Δ Ù Ë Â À Δ Ëfl Ì ËÂÍ œ ÿ ``Ù Â Δ î '' flëâ É, Ü Â ËÂÍ œ Δ œ ±  ÜÂœ  ÜÂë Ù fl Ü Δ Ì fl Ù ë Â Ë Ë± Üfl, Â Ü Ù Δ Âë Ë Í Ü Â Δ î Ù Â œ fl Δ Ù ÿπƒ fl ë fl œ  ٠À œ fl ËÂÍ œ ÿ fl Ì œ ÂëÍ Â. ÿ œ  ë ë œ ƒ Â Ì Ì Â Ì ú ÿ ë  Â, ÜÂ Í œ ÿ À Δ Ëfl œ fl Ü ƒ Ï Ü Ì fl  ë  : ``ë ë, œ «œ Ì É Â Ù À ë fl  Â. ÿ œ  ÂË Ü Â ëí ë Ü Δ fl Ô ë ÿ. œ Â É À ìâ ëâ œ Â Δ Â Â Í É Ì fl ÂÌ fl. ÙÌ œ fl, Ë ƒ œ ëâ ú ÿπ Ô ÿë Â Í É Ì Â ì Â. œ  ë ÿüfl Í É Ì Ì ÿ   ÿ Ë Í É fl Ü Δ ÿ. ÂË Ü Â ëí ë.'' Ù ÿõ Ï ÿì «ÿ Â Δ ± fl Δ ± fl Üfl ƒ Â. Ë Â À ÂÍ Ì ËÂÌ fl Í œ ÿ Ü Ì Â Â œ «ë ÿ, ``À Δ Ëfl! Õ ƒ Ì Â œ Â Ì Ô ÂÔ À π Ü Δ fl fl, ÜÂ É ÿ. Δ ± ÿ ÜÂ Í Â À  À ô  fl ëâ Ü Δ Â Í É Ì Ì ÿ Ê Üfl Ü ÿ.'' fl À Δ ËflÜ ë ÿ, ``,, Ù ÿë Âú ë Ì ÿ ëô ÿ ë ± fl. ÿ, É ÂÉ, Ü Â ëí ë Ü Δ Ì Ê ì ÿ.'' œ «ë ÿ, ``Ü Δ Â Â Í É Ì Ì ËÂÌ ÿ œ fl Δ Ù Â ëô ÿ ìâ Ë Œ.'' 19

33 É ÿ  ÿ  πì Ù fl Ë œ Â Δ Â Â Â Í É Ì fl ÂÌ Δ Ì fl ÂÜfl fl fl, Ë fl œ ÿ Δ Ì Í ÿà œ Â. πë Ô ± Ü ë œ ÿ ÜÂë Ì É ÜÂë œ Ù Í œ À À ú flüâ Ü Ì fl  À Δ Â ë ÿ ëâ, œ  Üÿƒ ÂËfl Ü Ì ÿ   œ Â Ù Δ ƒ fl Âë fl œ Ï ; Ü Ë Δ ƒ œ ÿ œ ÿ Δ ÿ ÿ fl. ÜÂ Í Â À Δ Â Â Üÿƒ ÂËfl Ô flé Ì Ì Ê. Δ ÂÍ Ü ë ÿ ëâ, ``Ü Δ œ Â Ô flé Ì Ì Ê, ÜÂ Ü Δ fl œ  À fl; Δ ± ÿ Âë fl ë ÿ ëâ Ü Δ fl Δ Ù Â Üÿƒ ÂËfl Ô flé Ì Ü Ì ÿ?'' À Δ Ü Ü  ÜÍ Ë Δ ± Ô Â fl ë ÂóΔ Â Â ÂË ú œ ÜflÍ Δ ƒ  ú Í fl    ô  ËÜfl   Üÿƒ ÂËfl Õ ± Ì Ì Í ƒ. ôüüóüå ƒüåêüü²ß ëâì ëâì Í Âë  ٠ë fl flëâ À Δ Ëfl  œ Î! Δ ± ÜÂœ ±  ëπfl π ë fl Œ. Δ ÿÿ Â Ù Â É ÂÍ fl Ë  ìâ Â Í Üfl  œ  ìâ; œ ÿ É À Δ ÿ Ü Ì ÿ, ÜÂÌ fl π ë  fl. Ü ë  ìâ ëâ, ``ƒ œ  ÂÌ ÿ Δ ÿ Ü Ì Â, ÿ  ÜÂ Í Üfl  À À œ  ÂÌ Â; œ Â Ì Â fl.'' Δ Â Ü É ËflÌ œ ÿ À Δ ËflÜ π ë fl fl ëâ, Õ ƒ Ì Â œ Â Ü Ì Ù flü Â Ô œ Â Ü Δ, Ü Ì Ü Ì Â πâô ëâœ Ü Δ Â? Ë ë ÿüfl Õ ƒ Â Ü Ì ÿ,   ÜÂœ ±  ƒ Ü Â Ü œ Ü Δ Âƒ ë Â, ÜÂÌ fl Üπ Õ Ô ë ÜÂœ œ ÿ fl. Ü Í Ë π Ë π Δ ë Í Âë   ٠ú Ì Ì, ÜÂœ fl Δ Ù Â œ  ÿ œ  ÿ ë œ ë Ì Ì ÿ, Ü Â Ì Ïfl Ù Â π  ë ÿ  œ Â Ù Ì ÂÌ ÿ, Ü ë ÿüfl flù fl Ù π fl. [ Ì π Δ fl fl Ù Δ Ì É Â] ëâ Í ë fl Í Âë ÂÜ ë ÿ ëâ, ``ÜÙΔ Ô Ì ± fl Ì Δ fl œ ëô   ܜ  œ  ܜ ë Í É Δ Ü Δ flô ÿ.'' ƒ ÿ flëflüâ ë ÿ ëâ,``í É Δ fl Ì Â ËÌ π Â; ë Â Â Δ Ü Δ Ô Â Â Â Ë Â fl Ü Δ Âë Ô Ì π Δ fl œ ÿ Ë Üfl Ô ëâ.'' 20

34 ÆÜÜå ÜÜÃÜÜØÃÜå ÜåÏÜÃÜÜÓÜ ƒ ÿ flëfl  œ ± Ù Â œ Â Ô ë fl. Δ ÿ Õ ƒ Ì ËÂœ Õ ë fl ëù  fl ë Â, Âœ ƒ ÿ flëfl Δ ± À ÂÀ ëù  fl ë Δ ìfl Ë œ ÿ Â. ƒ ÿ flëfl Ë  ÜÂë Ì Δ Â ƒ ±    œ ú ÿ fl Δ Â Â π fl Ì Âπfl Δ Âœ fl Ë πâ. Â Δ Â fl π É Â Ë Δ Â flë ÿ fl π É Â! ƒ ÿ flëfl Ü ÜÍ Ê ëë Δ Âœ Â Ü ÙÌ π, ÿ ÿ ì ÿ, À  ˱ Â Ì Ô ÂÔ Â œ Î Â ìâ : ú ë Ì fl ˃ ÂΔ Í ú fl Ü Â œ ƒ Í Í ƒ ÿ fl. ƒ ÿ flëflüâ ë ÿ ìâ Âœ, ÜÂœ ±  œ ƒ Í Í Õ Üfl  ÜÙ fl  ë  fl Ù œ ÿ œ ëì œ ÿ œ ± É fl fl. Ô Ü fl Ü É Ù fl ÜÂÌ ÜÂÌ Ì ú Í Âë   ƒ ÿ flëflüâ Ü Ô œ œ ÿ Õ Âƒ ë, Ü Â ÜÂ Í Âë ÂÜ ÜÂÌ Â Â ë Ì Â Ü Õ Ì œ ƒ Í Í Õ Üfl  ú É Â, ëâ ÜÂœ  Âë ±  À fl  ë ÂÜfl   ٠ÿù ì  fl Â Õ ƒ fl Ë! Ü œ ë Ü Â πâô Ù ÂÌ fl Ù ÿù ú Í Ì Ì fl, Ü ëÿüfl œ Ì fl. É ÿ fl fl Ü Δ œ Ù ú Â Ë ë ÿ Í ƒ Δ fl Â, Â Ü Ì Â Âë ± Â. ëô Ü Â ÜΔ œ Ù ë Ì ÿ, π fl œ ÿî Üfl ËÌ ÜÂÌ fl Δ Ù œ ÿ Δ Â ÿ ë Ê ÿ À ë ËflÌ Âœ fl πâì ÿ, Ü Â Ù Â œ Â Â ë œ ú Í Ì Ì ÿ, Ü  œ   ƒ Ë ìâ. œ ƒ Í Í Õ Üfl ÜÂ Ü Ô œ Ü π Ô fl Ü Â Δ Ù fl ËflÌ fl Ë Â ìâ. Ü ËÂ Ü Ô œ œ ÿ Ë ëÿüfl Ù ÿ ìâ  ƒ ÿ flëfl Â Δ ± œ ƒ Í Í Õ Üfl Â Ü Õ fl ìâ. œ ƒ Í Í Õ Üfl Ù π ƒ ± Â Õ Í Â ƒ ÿ flëfl Â Ü Õ fl Â. Δ Â Â Ü ë fl Ü ƒ Ï π  fl Ô ëâ, ÜÂ Í ÿ ÜÂœ  œ  À Ù ÿ. Ù flü Â Â Δ ± Ù Â É Ì ìâ, ÂÜ Â Δ ± Δ Â ÿ Üÿƒ Ë ìâ, Ü fl ƒ ÿ flëfl fl Õ Ì. 21

35 ÄÜÜØÁÜßèßÃÜàØ ô Óß- ÖÓà¹ÑÜ ƒ ÿ flëfl Ì É œ ÿ ëâ Í flë Ù flü Â, Üÿƒ ÂËfl Ô flé fl  [Õ ± fl Â] Ü ƒ Ï Ü Ì fl. ÜÂœ Â Ì Ô Â ƒ ÿ flëfl Â Ü π Â. ÜÂœ fl Δ Ù Â fl ÜÂœ ± Â ë œ Δ ± Í fl ÿ. Δ ± Ü Üÿƒ ÂËfl Ô flé ÂÍ fl [Õ ± ÂÍ fl] À   ë  fl ÜÂœ ±  À œ  fl ÜΔ Âë Ô É fl fl. Ü ë  : ``œ  ÜÂë œ Â Â Ü Ì ë Ì Â ìâ. Ü  œ Â Ü Ô ë Ô À Â Â Ü Â Üÿƒ ÂËfl ± œ œ Ì ƒ fl À    ˃ Ì fl ÂÜflÔ Â.'' Ü Ô œ œ ÿ ƒ ÿ flëfl À   œ Â É Ù Ì É ë Ì Í ƒ. Ü ÿ Üπ Õ Δ ± œ Ü Ì ÿ. Ù flü Âœ ÿ ÜÂë Ì fl ƒ πâé Ì Í ƒ fl. π ÿ flë ú Ì É Â Ü Ô œ ô ± É Δ Ô Â ± ÿƒ ± Δ Ü fl Δ, Â Ü Ô œ ú Í Ì Ì fl ËÌ À π fl À  ÂÜ ٠ÿõ Ïfl. À ÿ É ÿ Ù Ù Ù ú Ì ÿ. Ü Ô œ À fl À  ÂÜÂ Δ ± Ë ÿ- ÿ œ  ÿ ë œ ë ÿ. π À ÿ fl ë œ œ ÿ  ÜÂœ Â Ï Â ô ±  œ   Â. À Δ ËflÜ À    ëüfl fl Â Ê ë fl, Ü ± Ì ÿ   À Δ ËflÜ ÜÂœ  ËÂ Δ Â Í É ìâ   ÜÕ Ù ë Ì Â ÂÜflÜÂ. [`À Δ Δ Â : Ü Ô œ fl À   Â' : Ù ÿ# ë ë ë Í ÂÍ ë.] Í Âë ÂÜÂ Ô flë Ô± Ì Ô Â ËÂ Í É fl É ÿ ìâ Â Í Δ fl Ô flë Ô± fl À À ëíδ ë fl Ô ë fl fl. Â Δ ± ƒ ÿ flëfl  ٠œ ËÌ œ Â Ô flë Ô± fl Ì Õ Â Ù œ ËÌ fl Ü ÿ Ë fl ìâ. ƒ ÿ flëfl ÿ π Ù fl- π Ë ÿ. Ù flü Âœ ÿ ë Âœ Ï Â ìâ. œ Â Í fl  ë Â Ü Ì πfl ô π Ô Â Í fl Â, Ù ÿô Ô Â À πí  ٠œ Ë fl Δ Âœ fl Ü ë Ô π  ìâ Â. Ü Õ œ fl œ ± Ù Ü ƒ Ï œ ÿ œ Ì fl, Ü  À flëfl fl Â Ì Ì fl ÜÂë Δ π ÜÂœ fl Δ Ù Â ìâ. Δ Âœ  π  ë Ì ƒ, ë ±  ٠ ٠ëì Ì Ù flü  ÂËÙ Ì π É Ì fl Ô ëâ ìâ. ƒ ÿ flëfl Â Ü Ù ë Δ ë  œ ƒ Ü ÙÌ Õ Ì œ Â Ü ë Ï Â. À flë ÿ ëâ, ƒ ÿ flëfl fl Ü ƒ Ï Ù flü  π π ÙÙ ÿë Âú Δ ± Â Ì Â ë fl. ÜÂœ fl Ô ë -ÜÔ ë ƒ ÿ flëfl ±. ÜÂœ fl ÜÔ ë π ë fl ÜÂœ fl Ô ë œ ËÀ ë Ì ÿ ë œ À Δ ËflÜ ËÂÌ ÿ ë ÿ ÂÌ ÿ, Ô flë Ô±  ÜΔ Ì π ì  flüâ Â, À fl ë ÂÜfl ƒ Δ Ô Â ë ÂÍ ÿ fl. 22

36 ËÜ åãüüåãüü ËÜÜÆÜà ÜÂë Ì œ «À Δ Ëfl  ë ÂÍ ÿ ëâ, ``Ü Ô œ œ ÿ ËÂ Í Δ Ô Â Ü Ì ìâ  À Ü Δ fl Δ Ì fl Ü ë Ô Üfl Â Ü Ì ìâ. Δ ± Ù flü Â Â Ü Ô œ Ü π Ô ÂÜfl Â Ü Ì fl ìâ ÜÂœ ë ÂÌ. ÜÂëÀ  ÜΔ Ì π ì  fl πüflüâ  À ëfl fl À fl À Â Â Δ Â Δ, Δ ëâ Õ ÜflóÜÂÌ Ë ë Âë fl Δ ìï Δ ìï Ü Ì fl ìâ. Ü Ô œ ËflÌ ÜÂœ Â Δ ±  ÙÌ flë Ì ÿ Δ ÿ ìâ, Ü πâé fl fl Ì ìâ. ëâ Í flë À   œ œ ÿ Ü Ô œ Ü π Ô Â Ì Ô Â Ü± ƒ œ  ìâ. Ù flü   ٠œ Ì Ì fl fl Ë Δ ± Δ Ô Ì ƒ œ ÿ Ü Âìfl ìâ. Δ ± œ  ٠flì ƒ Ü Ô œ ËflÌ Â Ô Í ë Ì Â œ   ÜÂÌ ÿ Í ƒ  ìâ. Ü Â Ü Δ Ü Δ Ë ë fl Ô ë  ÜÂœ ì Â.'' Ü Ü Δ ú ú ú Í fl Ü Â ë ëfl ë Ì œ ÿ Ü Ì ÿ ëâ À Δ ËflÜ ٠flü   ÜÂë Ì ƒ ú Í Ì Ì Â. À Δ ËflÜ ٠flì ƒ œ Â Ì É ë fl ÜÂœ ÿ Δ Â Â Ü œ  Â. Ü fl Üπ Õ ÜÙ Üfl. Ù flü Âœ ÿ ÜÂë Ì fl ƒ Ü Ì fl. ÜÂë Ì Ù Δ ìfl À Δ ËflÜ πë Ô ± fl Ô ë fl , Ü ± Ì Ù π œ À Δ ËflÜ À Â Â Ü Δ ë ƒ Ï Â Í É fl Â, Ù flœ ÿ Ï ÿ Δ Â ÿ Ëœ Ì ÂÍ ÿ Ì Ì ± ƒ É Ì Â Δ ë ÂÍ Â. À Δ Ëfl ë ƒ Ïœ ÿ ± Ì Ù Â Ù Ü ƒ πâé ìâ : (1) Ù œ Ëë ËflÌ ÿ œ Ì À   œ Ü Δ Ù Ì Ì ÿ. (2) ``ëâïì ± fl ÜÂ Í Â Üë Ô ƒ '' ÜÂ Ì Âœ   fl  ``ëâïì ± fl ÜÂ Í Â ú ÿ ô Ü Â ËflÌ fl π Ô ÜÂ Ë fl ÜÂÌ ÿ Δ Ì Δ ± ÿ'' ÜÂ Ì Â Ì ú œ ë Ì Ì Â. (3) Ü Δ ±  ٠œ Ë Ü Δ Õ Δ ÜflÜÂ Ü Â Ü Δ ± ËflÌ œ ÿ Δ Δ Δ Ì ÂÔ ë  ÜÂ Í œ Â Ô fl Ô œ, Ü π ƒ Δ ±, Ù π Üfl Ü Â Ù ÿ œ Δ Â Ô ëâïì fl Ü ÿ Ì Ì ± Ëœ Ì Ì ÿ. Ü ± Ü ƒ Ù Â ÿà Ù Δ Â Â Ù fl-ùì ÿ fl Ì Ü ë ƒ Ï Âœ ÿ ÜÉ ÿ Ü Ì Â Ë ìâ. Ù fl É ÂÉ ÜÀ Ï fl; Δ Ô Â fl Ü Ô Ì ÿ   ëô ÿ ë ± fl; Ù fl Δ Â ÿ ËflÌ Δ Â fl Üúì œ ËÀ ô fl Ô ëâ ìâ Ü Â Ü fl Â Ë œ Ì Δ ƒ œ ÿ Δ Â Â Ï Â Ü Δ fl Ô ëâ ìâóüâ fl Ô É œ ± À   fl Ô ë Δ œ ±  ÜÂœ Â Ü Δ À Δ Ëfl ë Ë fl. Ü Ô œ œ ÿ ë Âë ë Âë Ì ú Â Ü Ì ÜÂ Δ Ù ÿƒ Â Í Õ Í Üfl À Δ ËflÜÂ Δ Ô ìâ  ëâ ú Â Ü Ì Â Â À Â Â Ô ÿ ë Â? Ü Ô œ œ ÿ Â Δ Ô Â Â Â À Â Â Δ Â ÿ ë Ô ± ë  ëâ Œ? 23

37 Δ Ô ÂΔ Â fl Õ Âƒ Í Í Ù ÂΔ Δ π Ü Δ fl Ù flü  ÿëflì ÜÂë ÿƒ fl, Δ fl Ü Â ë œ À Ì ÿ. Δ Ô fl ÙÌ œ Ì À π Â ë ± Â Ë Ù fl ÜÀ Ï, ÜÙ Ü Â Ü ƒ ± Üfl. Ü À ÿ œ ÿ Í Â ÿ Ù fl ë Ô fl ìâíí fl ËÌ À π fl Δ Ô Â fl Ë ìâ, Ü ÙÌ flë ÿ ì ÿ À Δ Ëfl ë  ìâ ëâ, Ü Â Õ Í Â œ Â Δ Â fl œ ÂÏÂ Δ Â fl ë Ô ë fl Ô ë Â; Δ ± ÜÂ Ô ë œ  fl  fl  ëâïì Ì fl  ìâ Ë. Ü ë ƒ Ï Âœ ÿ ƒ ÿ flëflüâ ô ± fl Ù Ì ú  fl fl Δ Â fl Ù ú Ü Â œ ëfl ìâ. ËÂ Í ÿ ƒ ÏÂ Ü Â, Ù Ì œ  ë Ì ÿ ë ëfl, Â Í ÿ Ë ë  ó Ü ÜÕ π  ƒ Í Â Â Δ ƒ Í Â Ü Δ ÂÍ ÿ Ë ìâ. ÜÂœ ± Â Δ ÿõ ë  ìâ Ù œ Δ Í Ü ƒ fl. Δ œ ÿ Ü Ì Ì ÿ Ë ìâ, Â Â Ì É Ù Ü Ì Ì ÿ ÂÜflÜÂ. Δ œ ÿ Δ ÂÌ Ì ÿ, ÔÍ Âë  œ   ë Ì, Ü úú ± É Ù Ü Δ Ì ÿ, Ü À ÿ flœ  flœ Â Ü Ì fl ìâ. Δ œ ÿ ËÌ ÿ ë ëfl ë Δ ìfl ÜÙ ± œ ÔëÂÍ fl Ì ƒ Ü Ï. Ë œ Â Í fl ÿ Ü ÿ Δ Í Ì ÿ Ë ÂÜflÜÂ. ë ÿà Õ Ì ë ÿ Ì Δ ë ÜÂÌ fl Ù œ Ëë Õ Ì Ù flü Âœ ÿ ëâïì Ì Â ƒ ÿ flëflüâ Δ ë  ìâ. Δ ìfl flœ  flœ  ÜÂœ  ٠ ÿ Ù «Δ ÿ ìâ. Ù Â Ù Â ë Â Ü Ì fl Ë ƒ Â. ë  ٠ú Ì ÿ Ù À É Ì fl Ì Ü Ì fl. ÜÂ Í Â Ü fl ëâïì ± fl œ ÂÏÌ Â Ë ì ë Â. Ü Í Â Ù fl Δ «ú Δ ìfl Ù flü   À Ïœ ÿ π Ù «Δ fl πâì fl À Δ ËflÜÂ Δ Â Ì fl ë fl. Ù flü  fl ëâïì ± fl fl À À œ ÿ À Δ ËflÜ À ÏÌ Â ë ë œ ÜÂœ fl Ü ƒ Ï É Â ìâ : Í É Ì -Ì ÿú Ì Â œ Ì Â É Â, Üë Ô Ù Â, Ü úú ± Ô π ë Â; œ ÿ Í É Ì ÿ Ü ë ÿüfl Üô fl Ì fl; Ü  œ Â Ù Ì Ï, À πà ëfl, ƒ ± ë Ü Â Õ ƒ ë óüâ Í ÿ ƒ ± Ü Ì Ì ÿ ÂÜflÜÂ. Δ ìfl Ü Ì Â ìâ Ü π ƒ œ ÿ π fl ëâïì ± fl : Ü Δ ±  fl  fl Â É Â, Ì ± ë, Õ ÿƒ fl Ü Â À fl Ì ÿ ìflüâ. ÜÂœ Ë fl ëâïì ± fl ÿ Üÿƒ  ٠flü Â Ü ƒ Ï ÜÂœ ±  œ ë ÿ ìâ. Δ ± À Δ Ëfl  œ É Ü ƒ ìâ ëâ Ù ú fl ëâïì ± fl  π fl Ë ìâ. Ü  œ Â Δ ÂÍ fl Ì Õ fl ìâ. Ë œ œ Â Ô Ô Âë ì  fl πâì  ÂÜflÜÂ. Δ Ô Ì ƒ Ü Δ ±  ÜÙ ìflüâ, ÜÂ É Í Ù Ê fl Δ ÂÍ Â ë fl É Ì Â ÂÜflÜÂ. Ü  œ  ô ± ÿ Ü Â Ô ± ƒ À ÿ  ì  fl πâì ÿ ÂÜflÜÂ. Ù ú ÿ Ù Ãπ π œ ÿ ìâ, Ü ëâïì flüâ. Ù ú fl ëï Ù πfl Ü Â ÙÌ Õ Ì ë  ìâ. Ù ô œ ÿ, Ì Ì Ù œ ÿ ô ± flé fl ëï Ü Ì fl 24

38 ìâ. Ù fl-ù ÿƒ œ ÿë Â Ô Í Ü Ì fl,  ƒ ÿ flëflüâ ÙΔ Ô ë ÿëâ œ Âœ ÂÏ Œ ë ÿ; œ  œ ÂÏ ë fl Í ƒ Δ Ì ë ÿ Ü ë fl É Ì Ü ٠ÿ ìâ. π Âë Δ Ù ÿƒ  Üÿ œ É Ì fl ëï À Δ Ëfl Ô flé Ì Â ìâ. ú   fl ú ú ë ÿ ÜÂœ ±  Üú ë ë fl πfl ÿ ìâ ëâ, Ü Δ ±  ÜΔ ƒ Ì ÿ Δ Í À À ë ÿ fl Ü Â ƒ Í œ ÿ flüâ ìflüâ,  fl Ë ú  fl ìâ. À Δ Ëfl  ÜÂë Ë Ì Ù flü Â Ü Δ Ù Ì Ì fl ìâ ëâ, Ü Ô œ œ œ ÿ Ê Ü Â, Δ Ì ÿ Ü Â, Õ Ü Â, Ü Â Í ú Ù flì ƒ fl Ù ÂÌ ë Ì flëïfl Δ Â. ƒ ÿ flëflüâ ÜÙ ± fl  ٠fl π ëâïì ÿ ÿ  fl Ë ÂÜ Â Ù flü  π Ù fl Δ «ú fl Ô ë. ôüó ÜÓ è ÃÑÜÜÑÜ Óå ÑÜÜÓå œ ± Ù Â ë ÂÜfl ƒ  ë Â,  Ü  ٠ë Ù ë  ìâ. Ù œ ÿ π É Ü Â ëù Ü Δ ÿ Ù œ Ëë ÜΔ Ô Δ ± œ Ì Â Õ ƒ Õ ËÌ Â ìâ. Δ ± Ù ë Δ Â Â Ë Ë Â Ü ë Â,  Ü ٠ë Â Ë ÜΔ œ ë Ì Â ÜÂë Ü Ù ë ÜÍ Ë ƒ ÿ flëflüâ Ô Â fl ë Â. Ù ë ÿ ë œ Ü fl   Ü ٠ë fl  fl  î ë± fl ë Ì fl, Ü Â Ü ٠ë Δ Â Â ÜÙ ÿ ÂÔ flì Δ ±  ܜ Í œ ÿ Ü ± Ì œ  ë ÂÜfl ÜÂÌ ÿ ``À Â-ë π '' ë œ ë Ì ÿ, ËÂœ ÿ Ü fl Â. Â Ì É Â œ ± Ù Â ë  : œ «ì Âú Âë Ü Δ Δ fl Ù ë Ù œ  ƒ  ë  ìâ, Ü Â Ü  œ  ٠ë Ë ٠ë Ô Â Â É Ô fl fl Õ Âƒ Ì Ì Ê ì ÿ. Ü Ì ÿ ë flüâ ÜÂ Í Â Ù ë Ù ë Ì fl. Δ ± Ü fl ``ƒ ƒ '' fl Ù œ Ëë Δ Ô fl fl. Ü Í ÿ, Ù ë Ë ÜΔ Ô ìâ. 25

39 ÿ èßíüãüãüü êüü ÜÓ ëüfl Ì Ù Ù Â Ô ÿ Ô ÂÕ Â ìâ, ëüfl Ì Ù À flëfl ë ÂÜfl Ì Ù Δ Ù Â œ ëì fl, Δ Â Â Ù ÿπ ÂÌ ì ÿ, Ì Ô fl Í ƒ  ìâó Ü Ù ë Ôœ Ì Ì Âë Ë ËflÌ œ ÿ, ËflÌ fl ìâë fl fl Ì Âœ ÿ, À ÂÍ Ì œ ÿ-ú Í Ì œ ÿ, Ù Ì œ ÿ, À fl Ë Ì Âœ ÿ Δ ƒ ìâ ÜÂ Â Ü Δ ±  ٠ÿùë fl œ ± Ù ë flüâ ìflüâ. Ô ÿ ëâ œ ÿ   œ «Ì fl π ËflÌ œ ÿ Ü fl Ù ÿùë ÂÜfl fl. ÜÂœ ÿ ËflÌ œ «Ü ÿ Ëflë fl  ÿ ìâ. Δ Í É ÿ, Í ÂÉ Í É ÿ, ú ú ë ÿ, ÜÂœ π Âë Ì Ì œ ÿ Ü ëâ Ü Ê ú Â Õ ÿƒ ëπfl  fl. Ëfl, ú fl Ì ë ë fl Ì É Â Δ ± ÂÜ Â ëπfl ËflÌ ëï fl œ π Õ Í. ƒ ÿ flëfl  ËflÌ ÜÂë œ  œ ÿ œ  ëï ë. Âœ ÿ Ü Ê ú ÂÜ Â Ü ë πâ. ÜÂë Ì Üœ  À Δ Ëfl  ٠œ ÿ ë Δ Í flëfl Ü Ô œ œ ÿ Í Üfl ƒ. Â Ì É Â ÂÜ Â ë Ì fl Δ π ÿ ëδ ÿ Δ Â :  ÿ, Δ Â ±, Ü Δ ± Ü Â Δ ô fl. flëï fl Ì É Â À Ü ÜÂœ fl Ù ëâù Õ fl Ü Δ fl fl. Δ ± Ü Ì Ïœ ÿ À Δ ô fl œ ë ÿ Õ Í fl ƒ ÂÍ ÿ. Ù À œ ú Ô œ Δ «ú Δ ìfl ƒ ÿ flëfl œ ÿ Ü Ü Ì ÿ. ÜÂ Í Â Üœ  À œ ÿ ËÜfl Ù Âπ ëδ ÿ Í Üfl Ü Ì. Ü ëδ ÿ Ù Âπ  ÿ Δ ± Ì ÿ ÿ, Ü Â Â ÿ-δ  ± Ì ƒ Â Â Ì Δ ÂÍ ÿ ÂÌ fl Ü ëδ ÿ  ÿƒ Ë πfl  Â. ƒ ÿ flëfl  ٠Âπ ÿƒ Â Ü Í Â Üœ Â Â Δ ± É ÿú Â. Üœ Â Ü É fl À Â. Ì ëδ  ± -ú Ì Â ÿ. Ë Â Â Â ÿƒ Δ Â ± ÿƒ Ù Â ``œ Âú '' Â, Â Ë À Δ ËflÜ ÜÂ Â Δ ô fl flëâ Ü Δ Âƒ ë Â. Ü Í fl ë fl Ì Âœ ÿ Δ ± À Δ Ëfl Ü ÿ ú ÂÉ Í. Ù œ Ëë Ü, ƒ flà  ÿ ÜΔ œ, ÜÙ Í Âë  fl Ì ÿà ƒ ÿ flëfl Ù ë fl Ô ë. Ù Â Ü ÂË Ü Δ Ì ƒ Ü Â π Ì ÂÔ Â ë  ÿ Ü Δ Ì ƒ À ÏÌ Â ë✠ë Ì Â, Ü ëï œ ÿ ƒ ÿ flëfl Δ Ì fl±. ËÂ Í Âë Â Â Ì Ù Â fl πà ÂÍ ìâ, ÜÂœ  œ Â Í ÿ ƒ ÿ flëfl Â Ô Δ ú ÿ. ÜÂœ π ÂÔ Â ëâ Í ìflì  ìâ, Ü Â ÜÂœ fl Õ Í Üfl ëâ Í fl Ü ÿ fl  ìâ, Ü  ƒ ÿ flëfl Â Δ Â É Í Â Â. 26

40 èßíüãü êüüãüàø ÆÓÁÜÜÃÜ êü ÖïÜ±Ü Ù ÂÌ ƒ œ œ ÿ ÜÂë πì Ù Ù ÂÌ πï ÙÌ ÿù ÂÌ ë  ƒ ÿ flëfl  œ ÏÌ Ü Ì. Í Ü Â ëì fl Âœ fl Ù ÿπ Ê fl ƒ ÿ flëfl  πâé fl Âœ Ü Ô fl Ì π Í ÂÌ. ƒ ÿ flëflüâ ëì Ì ƒ   ÂÜfl Δ Â Â Ù ÿ ÂÔ Ì ë ë Â. Ù ÿú Í ëâ À Â Ô Àπ ë ÂÌ fl ƒ ÿ flëfl Â Δ ë fl. ÙÌ ÿù ÂÌ ë  π ë œ ÿ À Â. ƒ ÿ flëflüâ ë ÿ : ``œ À Â Ô Àπ Ù ÿõ ÏÌ Â Â Ëflë Ü Ì Â.'' Ù ú Ù ÿõ Ï ÿ Ë À ÿ ÙÌ ÿù ÂÌ ë  ÿ ÂÏ ÿ ë ÿ Ü Õ ÿ ÿ Ü Â ƒ ÿ flëfl fl Ëflë ÜÌ Ì Ù fl Â Ü Õ ÿ ÿ. ƒ ÿ flëflüâ ë ÿ : `` œ Â Í Âë Â Í flœ À π ì Â. ë œ ÿ ë✠ú Í Ì ÿ, ë✠π Â Ì ÿ, Ü  ٠ÿπ Δ Âƒ œ ± ÿ Ë œ  πâé  Â. œ Â Í Âë Â Ë ÿ À  ÿ fl œ fl Δ Ù Â Ü Ì Ì œ ÿ ÜÂ Ë Ì π ë œ Â Í ƒ fl Â,  œ Â É À Ü ÿπ. ë œ ÿ fl Â Ü Õ Üfl î Δ fl ú Í œ fl Ëflë Ü Ì fl Ü Ì Ïœ ÿ Ü ƒ Ï Í Âë  À ÂÙ fl ƒ Â, Ü Â Δ ìïì Ï Ü Õ Â,  œ fl ëì ë œ œ ÿ Ü Ì fl Â. ëì œ πâé Ì œ  fl, ÂËÀ ÂË ËflÌ Â Ì Ì Ù ë Ì œ   ìâ.'' π œ ÿ ËÂ Í ÿ ƒ, ËÂ Í ÿ ë ÊÔ Í Ü Â Ì Ì Ù Ô ë Ü Δ ± Â Δ Δ ë flüâ ìflüâ,  ëù  fl  ٠œ Â ë œ Ü Ì fl Ô ëâ Â Ë Ü fl ëœ ìâ. ëí fl À À œ ÿ Â Ü Ì Ì Ô ÂÔ Δ ± Â Í ƒ Δ Â ìâ. ëí ÜÂ Ì Ì Ù, Ù ÿπ, Ù ÿ œ, Δ Ù Ü Â ë ëù Δ ± ìâ. ë Ôœ fl ÜÂë Δ Ù π ë Ì Ü ٠ëí ÿ Ì ± ë ÿ ÜÍ ÿë Ü Â Ù fl Ü Δ ÿ Ù Ü Ê ú Â Ü Δ ÿ ìâ.  ë  ìâ ëâ ë Ì Ù Ù π Õ Í Â Â Â, ÜÂœ ÿ fl Ë Â Ü Ê ú Δ ƒ  ìâ Â Ë Ù ú ÿ ë Ì À  ìâ. Ü Ê ú ë Ì ÿ Δ Í ë Ô ±  ìâ Ë, Δ ÿ ËflÌ ëí ÿ Δ ± Â Ë Δ Í ë Ô ± ìâ. ëüfl ú flë Ù Â ëüfl ú flë  œ ÂÏ Â ìâ, ë ÜÿÔ ÿ ëâ Í ÿ Δ œ ± ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ, ëüfl ú flë À flëfl ëüfl ú flë Ù Ì Ù fl, ÙÌ ÿ Ù ÿπ ÂÌ ì ÿ Δ ± Ù Ãπ Δ ± À  ìâ,  ÿ Ù ë Ôœ ƒ Ë Â Â Ëπ ËflÌ œ ÿ Ü Â ìâ Â Ë Ù œ ËÌ ÿ ÂÜflÜ ëâ Â Ì ë Δ ± Δ fl Ù ÿùë fl ìâ. œ ± Ù Ü ÿú œ ÿ Ü ÿú ë Ï Â Â Ü Ì flú ë Ï Â Â, Δ ± Ë Â Â Δ Â fl 27

41 Ì ú ú fl œ ÿ, ÂËÀ ÂË ËflÌ Ì Ì œ ÿ Ü Â œ  fl Ù Â Ù œ ƒ œ œ ÿ Ü Ì ÿ Δ Â fl Ù ÿùë Δ ƒ ë  ìâ, Â Ë Â fl Ù ú fl ë Í fl Δ ƒ ìâ. Ô ÿ ëâ œ ÿ ÿ Δ ÿú -ì œ Â. ÜÂ π œ ë Ì Ì Ì fl π  ÂËÀ ÂË ËflÌ œ ÿ Ü Âë ÙÌ Δ Â Ü Â Ëflë fl ÂÌ fl ë œ Ïfl. Õ Ô œ ÿ, Üÿƒ Δ ÿƒ Ì Õ Ì Ü Â π Âë fl Ù Â Ì Ì œ ÿ Âœ fl ëí œ ë Ù ÿπ Δ Â Δ ƒ fl fl. Δ Ù, Ëfl Ü Ì ƒ ÙÙ Â Ì ë ë Ì œ ÿ Δ ±  ëπfl ËflÌ ëí fl œ π Õ Í Œ. ÂËÀ ÂË fl ÜÂœ fl Ü Δ Âƒ fl ú fl Â, ëδ ÿ, Í ÂÉ Ù, À ÿœ ÿ Âœ fl ëí œ ë Ü Õ ú Ì ë fl fl; Ü Â Ì Â Â π ± Â ìâ ëâ ë Ì À Ì ÿ ë ƒ Ï Δ Âœ  Ë ë Δ ë Δ ë Ì fl Δ fl Â Â Δ ± ÂÜ Â ëí œ ë Δ Ü Δ fl Ô ë. Ü ëí œ ë ëâì Ï Õ Ô, ÜÌ Ë, Í ú Í, Ì Õ Ì Ü Â fl Ì Ëœ ÿ Ë Œ, Δ ÿ Ù œ Ëë, Ü ë, Ë Ê ë Ü Â Ù œ ë ËflÌ œ ÿ Δ ± Ì ë Ì fl ÂÜflÜÂ. ÜÂ Í Â Ù fl ëâ Ì Δ fl Ì Ù ÿ ËflÌ œ ÿ Ù Ë Â Œ. Ü œ ƒ Ì Ê œ É Â fl ë ëô Ì Ù ÿì πfl ÙÌ flëïô Â Ë Œ. ë ÂÍ Í œ ÿ Δ ± Â Í À π Í Ì Ô Â, Ü Â Δ ± ì  fl Ì É Â Üÿ œ ÔÌ Ù Δ ± Ù œ Âë Δ Ë ì Â Ô Â. 28

42 å ÆÜàô Ü ÏÜÜüå ÆÜíÜܹ ƒ ÿ flëfl  œ ÿ Í É ± Ì ÿú Ì fl Ù πfl œ «Δ   ë ÂÜfl πfl Ü Δ fl fl. ÜÂë ÜΔ Ì π π Ü Ì Â ìâ. ÜÂë Ì À Δ Ëfl œ ÿπ Δ. Âë  ÜÂœ  ٠ƒ œ Ü Â œ  ÿëë Δ Ù ë Â Ë Ì ÿú Ì fl Ü Δ fl fl. ÜÂœ ± Â Ü Ô œ Δ Ù ë Í œ ÿ fl `Õ π ÿõ π ' Δ Ù ë œ ÿƒ Ì ÿ. ÜÂœ œ ÿ ÜÂ Δ Ù ë ÂÜfl œ «Δ ì ÿ : ``Ü Δ Ü Ì ÿ Δ Ù ë Â Ì ÿú Ì œ Â Ì É ë fl Ô ë Â,  œ «Ü Δ Â Ô Â ÜΔ ë  ìâ? œ ÿ `Ü Â fl πflì Í Â' Δ Ù ë Ü Δ ëâœ Ì ÿú Â?'' ÜÂœ ± Â Δ ì ÿ, ``ÜÂœ ÿ Ô ÿ ìâ?'' œ «ë ÿ, ``Ì Ù π, Δ Ì, ë ƒ, ëfl fl ËÂÌ fl Ù Ô - flë Ô ± fl ëâ Í flë Ì Â ìâ.'' ÜÂœ ±  ÜÂ Δ Ù ë œ ÿƒ Ì fl Ì ÿú fl Í fl ÿ, Ü Â É Ô É Ô Üfl ƒ. ë ÂÌ Í ƒ : ``Ü Δ ± ÿ [ Ì ËflÌ Δ ë Ô œ ÿ π ÿ] À ÿ Δ ë Ô Â Ù π ÿ Ü Â Ù Ù ÿ ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ, ÜÂÌ Â œ Â Ü ƒ  ìâ. Δ ± `Ü Â fl πflì Í Â' œ  ÿ ÜΔ Ì π ë Ì Ê ì ÿ. Ü œ ë ƒ Ï, Ù ÿπ ìδ Üfl Ü Â Ü ë Ô ú Â Ü Δ fl Ü Δ Ù ë Ô ± ƒ Ì ÿ ÂÜflÜÂ.'' œ «Δ ì ÿ, ``Ü Ì fl Ü Ì ë flüâ, Â Ü Δ Â fl Δ Ù Ì Í É fl Ü Δ Ô Â?'' ÂÜ Â À ÂÍ, ``ÜÌ Ô. ëí fl Ì Ù ìâ. Ü fl ëπ Â Ì fl Ë ÂÜflÜÂ.'' ÆÜàô Ü -ÍÜزÜÓ [ƒ ÿ flëflüâ ë ë ë Í ÂÍ ë Δ Ü (ÜÂ Í Â ëâ Ü Âƒ Ù œ ÿ ` π ì  Â' fl Ü É fl Í Ô Üfl  ܃ Ü Â πì Ù Â Ë) Í É ÂÍ Δ œ ÿ ÜÂë Ì ë ÿ : ``Ü Δ ±  ÜÂë Δ Ù ë-õ ÿ É Ì Â ÂÜflÜÂ, ËÂœ ÿ Ü Δ ± Â Δ Ù ÿπ ë ÂÍ ÿ Δ Ù ë Â Ì Âú fl Ô ë.] À Δ Ëfl fl Δ Ù ë-õ ÿ É Ì fl ÂË ô ± fl œ Ì fl ìâ. ÜÂ Δ œ ± Â Δ Ù ë- Ì Âú ± π Ì Ù ÂÌ ë Ì œ «Ü Âë Ì Δ ë. œ  ÜÂœ ÿ É À Ù Â. Ü Ë ë œ Â Ì ÂÍ Â ë ÂÜfl Ù fl œ  œ Ïfl,  Ü  ëâïì fl ÜÂë ``Ü π Ô À ë Ù Â Í ƒ ÜÂË Ù fl'' flë fl ë fl À Ì Ì fl Üúì fl. Ëfl Δ ± œ ÿ ì ÿ œ œ ÿ ÜÂ Ô ë ìâ. Δ ± Ü fl ë œ  œ Ïfl fl. 29

43 `` ÑÜÜÄÜ ÓÖÑÜÜå ÜåÑÜ ÜÜå '' 1915 fl Ü É fl Ì Ô Â. À Δ ë ÿüflë Í É. ÿ Δ Ù Â À   À Â Â Ü œ É œ fl ` À '  [Üÿƒ ÂËfl] Ë œ Â Ì ÿú  Â. î Í Ü Ì π ÿ Ì É ± œ «À Ù ÿõ Î ÿ ÿ, Δ ± ÜÂ Ì ÿú   Â. ú ÂΔ fl Δ fl Ì Ü Ì fl fl, ÿ À Δ ÿ œ ƒ ÿ. ``Ô ÿ Ì ÿú  ì Â?'' Âœ ± Â Δ ì ÿ. œ «ú ÂΔ fl À Ì fl. Ì flù Ì fl Ü ÂÏÉ ± ÂÍ fl. À Δ Ù fl Â Ü Δ πâô Ü Δ Ì œ ƒ Â. Ü ÿ Â Ù Ù Â É fl Âœ ±  ë ÿ : ``œ Â Δ ± Üÿƒ ÂËfl ë Ì Â À Ô ÂÉ Â. Δ ± œ «Ì ú ë  ëâ œ  Üÿƒ ÂËfl ë Ì Ì ÿú Ì Â Ô Â Ü ë? œ fl Δ Ù Â Ì É ËÍ Â Â Â,  ÿ œ fl ƒ Ë fl Í É Ì fl Ô ë ë ÿ Ì ÿ? πâô fl Ù ÂÌ ë Ì fl   œ  À Â Ì É œ fl Ù ÂÌ Ô ë Ì Ì œ ÿ ÂëÌ Â ÂÜflÜÂ.''  fl Ì ÂÕ fl Δ ì À ÂÍ : ``πâô Ù ÂÌ Â ë Ë œ «ƒ ë     Üÿƒ ÂËfl Ù Ô ÂÉ Â. Δ ÊÙ Ü Â `ë '[ë ë πfl] ƒ   ÿ ƒ ƒ ± Â Ë fl, Ü œ  ëπfl É «ú ± Ë Â ÿ. Δ ± Üÿƒ ÂËfl Ù Â Ô ÂÉ Δ Ì ƒ  Â. Δ ± œ «Ôú ë  ìâ ëâ ÜÂ Ô ÂÉ œ  ì Â Ì Â ÂÜflÜÂ.'' ÿ Ù œ Ëfl ƒ Â, Ü Â ú ÂΔ fl À Ë Ü œ ëfl πfl fl. íü ÜÜÓß ÆÜàÓàïÜ ÃÜ Î ƒ ÿ flëfl œ Ô ìâ. œ Ô œ ÿ Ë ËÂ Ì ë Ü Ì fl Ô ëâ,   ÂÜ Â Ü fl. ƒ ÿ flëfl  ÜÌ fl Δ Ô Â Â, π  ٠ë Ô fl É fl  ÿ ë ÿ ì ÿ ëâ, Âœ  ÿ Δ Ë. Ù œ Ë ËÂœ  ÜÌ fl Δ Ô Â ƒ ±  ìâ ÜÂÌ Ü Â ƒ Δ ú œ ÿ Ü Ì Ì ÿ Ù π Õ ƒ œ Â Δ Δ ÿ ìâ. ÜÂÌ Í Âë Â Ì Ô Â œ œ œ ÿ Ü π ìâ. Δ ± ƒ ÿ flëflüâ ËÂ Í fl Ô π ëâïì fl ìâ, Â Í fl  ÿ ë ÿ  ÂÜfl Ô ë  fl. ƒ ÿ flëfl fl œ Ì fl, À π ëâ Ô flë Ô± fl   ÿ Ù É œ ± fl fl ë Â. Δ ± Âœ ±  Ë œ Δ Ì Ì Â ìâ  ËÊ œ, À Êπ œ Ü Â Õ ƒ Ì œ  Ôë Ô ìâ Ü Â Â fl Ü ±  ë ÿ ú  ìâ, ÜÂœ ÿ œ ÿ ì ÿ. 30

44 ÜÜÓÜ ÜåÃÜÜå ôíüü¹ 1930œ ÿ À Δ Ëfl Ù Â Â ËÂÍ œ ÿ Â,  «Â ë ÿ Ì fl ëï Ü Â Ü ٠À Δ Ëfl ÿ Õ ÂË ÿ ú Í ÿ. ËÂÍ œ ÿ Üœ Â Â É ÍÍ œ ÿ Ù Ì fl ì fl. ÜÂ Â Í Õ Í Üfl  œ «œ  œ fl Â Ì Âπ ú Í Ì Â. Ü Â Ù ÿëâ Ü ë Ô œ ÿ πâé πâ, Ì Ì Δ Ì Ü ƒ Â, Ü É fl Ü ë Ô fl œ Ù fl ë fl Ù Ì Â Ü œ, Ü ÂÌ fl œ  œ Δ fl. Ù Ì flù ë Ô Â, ÜÂœ Ü ë ÿ À À ± ÿ. Ü ë Ô Δ ÿ œ ÿ πì Ù Â Ù fl Ü Â Â ú ÿπ  ƒ  fl ƒ ÂÌ fl œ  œ Δ Â. Ü Ì Â Ü ÿπ À Δ Ëfl Â Δ ± Ü Δ Ì ƒ œ fl ë✠ÂÌ? ÜÂ Í Â Â Ù ÿ Δ ÂÍ ÿ Ü Â Ù Ì Â Δ ë Ô Â Δ ÂÍ ÿ ƒ Â Ü Â ë Ô Â À Δ Ëfl ÿ ÿ É «ú ÿ. œ Â Ô ë Ì œ  À Δ Ëfl Ü À ÿ  É, Δ ± ÜÂœ Â É ÂÉ Ù Ëœ  Â. πì Ù Â À Δ Ëfl Â Ì ÂÜ ÿ, ÜÂ Í Â Â Â πì Ù Â ú ÿπ Ü Â ƒ  ë ÿ ë ÿ ë Ô Âœ ÿ  ìâ Â Δ ± À Δ Ëfl Â Ü Δ ± Δ ÿú ÿƒ œ ÿ fl Ù œ Ì ÿ. Δ ìfl Δ Üœ Ù Â fl Δ Â. Ì Âπfl Δ Ù Â fl œ «Δ Ô ú œ Ë Â Ô Ô Ù fl ú ÂΔ flü  œ ÿƒ Ì fl. Ü ë Ô Ü Â ëô œ ÿƒ Ì. ÜÂ Δ ± À Δ Ëfl  À Ì ÿ. À Δ Ëfl  ÿ Ô Â ëâ Ü Δ ±  ٠fl Ü Í Ü Ù fl Ù œ Ì Â ìâ,  ÜÂœ ÿ ë ÿüflë  ٠À Ì Ì Â Ë ÂÜflÔ Â! Δ ìfl  ËÂÍ œ ÿ fl ÿì Â. À Δ Ëfl Δ ± ì Ü Â fl Δ ë. 'À flù fl Ù Í œ ÿ ë ± ± Â Ô fl fl  À Δ Ëfl Â Ü ë Ô Ü Â Â ÙÌ π ÜÂë ÜÂë Ì Ïƒ Â. Δ ìfl Â Δ ìì ÿ Ë Ô ÿ? ÜÂœ ±  fl ú ÂΔ flü  œ ÿƒ Ì fl. Δ Â Â Ì ÿú Â, Ü Â ÿ Ë ËÂÍ œ ÿ ÂÜ ÿ ÿ œ  œ  œ ÂëÍ Ì Â. ë ƒ Ï Í É Ì fl Ù ƒ Ì Â Â Ü ë Ô œ ÿ Δ fl œ Â Ü ÍÍ ÂÉ ë Â Ü Â ë Âë Ì œ fl Δ ± Δ ìâ fl Í œ ÿ œ Â Ü Âë ËÂÍ Âœ ÿ ËÌ ÿ Δ ÿ ÿ. Âœ ÿ Ü ë Ô Ü Â Â Ü ÿπ  ÿ œ ÂÏÌ Â Ë Â. Δ ± ``À Δ Ëfl Ù Â fl Ü ÿπ fl Ü Δ Í Â'' Â Ü ÿπ Â Ü Â Â Ü Â Ü Âëƒ ±   Â. ÙÌ Ë-Ù ú œ ÿ œ Ô ƒ Í À Δ Ëfl Â Ü Âœ ÿ Ù Δ œ Ì Â Ù ÂÍ Â Â. Ü ƒ Ï Ë ÿ Ü ٠ÜÂëπœ ƒ Â. Δ ìfl Δ -Δ Ì ú Âœ ÿ π Ô Ü Â Ü fl Ü œ ë ÜÙ Ì Ô Â À ÂÍ Ì Í ƒ. [ë ë Ù ÂÀ Δ ƒ ÿ flëfl ÜÂ Ü Ù Δ Â ëâ Í ë ÜÿÔ :] 31

45 Ì œ ÿ π, Ü ë Ô π Ô œ ÿ flë É ÿú  ì ÿ. Ì Â œ fl Ù Â Ì ë ÿ ìâë œ ËÂÌ Â Í ƒ ÿ; œ œ ÿ Δ Ù ë Â Ü Ì ÿ Âœ ÿ Ë Í ƒ fl Ì Âœ ÿ Ì Â Ü Δ Âƒ fl Flamellia ÿ ˱ ÿ ìâ. ÜÂë Ù ÿ Δ Ù ë ƒ Ë flœ ÿ ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ. Ü Â Âœ ÿ É ƒ ÂÏÔ Ù ÿ ƒ Δ ± Â. Ü Δ ±  ÿ À  ÂÉ ÿ Δ Ù ë Â Δ ÂÙ. Ü Δ ± Â Â É ƒ ÂÏ ÿ Ô Ù fl ƒ Ü Â Ü Õ Ì, À ÿ  ÿ œ Ô ± ÂÜflÜÂ. œ Â Ü Œ Â,  ÜÂÌ Δ Ù ë ÿ ë œ œ fl Δ Ù Â fl Í Â. Ü Â ÿ ÜÂœ ÿ flë flë Ï Â Ü Δ. œ ÿ ƒ Ü ÿ ë ú ÿ Â,  ÿ Δ Â Â Í É Ì À ÂÙ fl. ÜÂÌ Â Ù œ  ÜÂœ ÿ Í ƒ  ìâ. Ü Â Ü Ô Ù fl œ ë Ü Δ Â ƒ ÿ ÂÜfl ƒ  ì ÿ.  œ ÿ π, Ü ë Ô π Ô fl Â Ì É ± fl Ô ë, Ü Ì Â ƒ Â Ü Â ƒ ±   ٠ÿà ÿ Ì Ê πë πâì Ü Â fl Ù Â ìâ, ÜÂ Ì Ô Â œ «É Í Â Â ë Â. Ü À ÿ Ù ë ìâ. Δ ± œ Â Ù Ë π Ë Δ ë  ìâ. Ü ë Ô Â Ï ÿ Ë Ü ÿ Â, ÙÌ úì Â, œ Â, Õ Ì Â É Í Ü Ì Â ìâ, ÜÂ Ü Δ ± Â Ô π ë  ìâ. ƒ Â Â Ü Â Ü Â Â Δ «ú fl Ô ëflüâ, Ü Â ÿ Δ ± Õ Í Â ëπ ú Δ Ì fl fl Ü Δ Ù - Ù Â Ü Õ Ì ìâ ÂÌ Â. Δ ± π fl Âœ ÿ Ë ٠Ãπ ÂÍ ÿ ìâ Ü Â ÿ fl ËÂ Ô fl Ï ì fl fl ìâ  fl Ô ÿ ÜÙ Δ Â ìâ, Ü œ  ÜÍ Ê ëë Í ƒ  ìâ. Ü Â Ü ë Ô fl Ù Â Ü Δ ± ÿ Ü Ù ÿ ë flüâ ÜÂ Í Â ƒ œ  ÿ À  ÂÜflÜ  fl ë ÿüfl ë fl. Ü  ô  À  ÿ ƒ ÿƒ Ü Ì ËÂÌ ÿ ÿ. Ü À Ì ú ÂÜ œ Â Ü ë Ô π Ô -ô ÂÍ Â ë fl œ ë  ìâ, Ü Â Â fl œ Ù ÿ ÂÔ Δ ÿ ƒ œ ÂÏÌ fl  ì ÿ. Ëœ٠Ëfl Ù ÿ ± Δ Ù ë Â Δ Â. Ì ÂπflÜ œ ÂëÍ ÿ. Âœ ÿ ÿ À  œ  ÿ Ì ÿú fl ƒ Â. œ  À ÿ  ƒ œ ÿ. [Ëœ٠Ëfl Ù ( ) : Üÿƒ ÂË É ƒ ÂÏÔ Ù fl Ü Â Í ÂÉ ë. Üœ  ë fl Ì É Ì ÍÙ Ì Â Ô Ï œ ÿ π œ. À fl ÜÕ Ù fl ƒ ÿ Â Ü Δ ÿ Ì ƒ Â Í ÂëÕ Âƒ À Ì ÿ Δ Ù ë Â Í É ÿ : ` Ì Ù ÜÂ Ü ÜÙ ' (1929), `Ù Ù Ü Â ë  ٠flî' (1931), ` ÙΔ ÂÜflÙ Ü Üflœ ' (1934)óÙ ÿδ πë] Ì Â Ë É ƒ ÂÏ Â Δ π Ù ÜÕ Ù ë fl  ì ÿ. Ü Â É Ù ÿ Δ Ù ë Ì ÿú fl  ì ÿ. Í ÂÉ ëâ ÜÂ Δ Ù ë Δ Ù Ù œ Â Í fl fl Í ƒ  ìâ. ú Â Δ ÔëÏ ìâ, Ü À œ ππë ìâ. 32

46  œ ÿ π, œ  Ë ú ÂΔ flü  fl «ë fl ìâ, Âœ ÿ fl ±  fl Í Í Â œ  œ ÂëÍ fl ìâ : `Ù ÂÍ œ ÂΔÙ ', `ÍÜÄÜÜåêÜÝœÜ ÓÏÜÖ', ` π ÜÂÙ Â Âœ fl'. œ fl Δ Ù Â Â É ƒ ÂÏ Ì π ÿ Δ Ù ë   ÜÂë Ù Â Õ ÿ Üfl  ìâ. Ù Ì ÿ ë Ô Â ÿ œ  œ Ü Δ ÿ ìâ Ü À ÿ Ù ÂË ÿ Ü ÂÏÉ fl Í Ü ÿ ì ÿ.  ÿë  ÂË Ì ÿú ìâ Ë. œ ÿ Δ ë ± Â Ü Δ Ü ÿé Â Ì fl ƒ  ì ÿ. Ü ÿ Ü Ì Âœ ÿ ÜÂë Ì Ù Â ÜÕ Ì ÂÜ ÿ ì ÿ : Δ Ô ú œ É ƒ ÂÏÔ Ù flü  ÿ œ Ü Â ÿë ÿ ËflÌ Ì ÿ. ëâ Í ÿë  À Ù Ù ë Ü Â Δ ± ËflÌ ìâ ÜÂœ Í ƒ  ìâ. Ü Δ ± ÿ É ƒ ÂÏ Ì Ô Â ÿ Δ Ù ë Ù ÿõ Ì Δ ± ÂÌ ÿ ÜflÜÂ. Ì Ïfl Ü Δ ± ÿ Δ Ù ë ÜÂÌ ÿ Â Ì ÿ ÂÜflÜ ëâ Ë À Õ ± ÂÍ Ë Ù œ Ëfl Ô ëâ. ƒ œ Ü Â Â π Ô fl Ù œ Â É fl Â Í É ÂÍ ÿ ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ. [`ÍÜÄÜÜåêÜÝœÜ ÓÏÜÖ' : Ù ÿùë ± Ô Àπ  : ÍÜ = ÜÌ ë Ô, ƒü = Ü ë Ô, ÍÜâ = Δ Ì fl. Ü Δ œ ± Â Δ Ì fl πâô  ëô Ü Â ËÂœ ÿ ìâ,   `Õ ƒ ÂÍ ú ' ë fl Ô ë. Ü ë Ô Ù, ú ÿπ, ƒ,, ë Ô, Ü ë Ô ƒ ÿƒ Ì ƒ   fl Ì π ÂÂ Ë Â Ô Ü Ì É ƒ ÂÏ- Ì π ë  ìâ. Ü Â ËÂœ ÿ Ü ë Ô fl Ü ë Ü Â Ì ƒ Â Â Ü Δ Â ìâ   `Õ ƒ ÂÍ ú œ ' ë  ìâ.óë.ë.]  œ ÿ π, Ëfl Ù ÿ ± Δ Ù ë œ  À ƒ œ ÿ. Ü œ   À Â- ± Ì Ì ÿú Ì ÿ ÂÜflÜÂ. ô ± fl Ì Ù ÿ ú œ fl Ù œ Â É ÿ fl ÿ. ì ÿ Ì Â ÜÂœ ÿ Ù œ  ìâ! Ì œ ÿ π, ÿ  œ ± ÿ ± Ì ƒ Â Ü ÿ ì ÿ ÜÂ Í Â ƒ, œ ÿƒ Ï œ  À Ë Â ìâ. Ü ë Ô π Ô Â Ù ú Í ÿ Ë ìâ. Ù Âœ Ì Â œ  ÿ π À fl Ü Ì Ì ÿ ìâ. 33

47 `` Ü ¹àÓÖ¹ïÜÜ ¹âÓ ÓÜå!'' ` Ì ËflÌ 'œ ÿ Ë Â [  ÿ] Í É ± É Â,  ÙÌ œ fl Ü ÿπ œ fl Δ Ù Â ëÿüflë Í É Ì fl    flë ë ë fl ì Δ fl πâ. Δ ± 1922œ ÿ À Δ ËÂÍ œ ÿ ƒ,  œ Â Ü É ÿ ` Ì ËflÌ ' Õ fl Ü Δ Ì ÿ Δ ÿ ÿ. ËÂÍ œ ÿ À Δ Ü ٠ÿõ Î ÿ Ô Â ëâ ` Ì ËflÌ ' ÿ ë œ ÿ Ù fl fl  ٠ÿõ Ï ÿ ì ÿ. ÜÂ Í Â ÜÂë πì Ù Âœ Â Δ Ü Ì Â : ``Üÿƒ ÂËflœ ÿ Ô Àπ  fl  ± fl Ô ú  ìâ, Âœ ƒ Ë flœ ÿ fl. ƒ Ë flœ ÿ Ë  ËÂœ Ì Â Âœ  ± fl ë  ìâ. Ü fl Ü π πô π ë Ì ÿ ë œ œ ÿ ìâ. œ  ÜÂÌ Â ë ÂÔ À Ì fl Ü Δ Â ëâ ËÂœ ÿ ƒ Ë fl À Ô Àπ Â Â Ü Â π Âë Ô Àπ fl Ô π  ± fl œ Δ œ ± Â Ü Δ Ì œ ÿ Ü Ì fl Â.'' À Δ ì, œ Î Â œ «ë ÿ, ``À Δ Ëfl, Ü Ì fl ÜΔ Âë Ô œ  œ fl Δ Ù Â ëâì fl fl Â É Â? ƒ Ë fl fl œ fl Ë œ Õ Ô ; Ì ë ±  œ Â Ü Ì ÿ Ë fl.'' À Δ À ÂÍ : ``ÜÂ Â É ÿ. Δ ± Ë fl œ ππ ÂÜflÜ  fl Í Â. œ «ÜÂ ë œ œ  ٠«Δ fl πfl ÿ ìâ. œ fl Δ Ù Â œ ƒ flô. Ü Ì Ù ÿ œ Ì Ù œ Â, Ü Â É œ fl Ì ƒ  ë ÂÔ Ê ë fl ƒ Ë fl fl  ± fl Â Ì Ì Ù ë fl Ü Δ Â.'' œ «œ ÿ œ Ì ÿ. ÿ ƒ Ë fl ÿ Ì ë ± Í Üfl  À  Â. Δ ìí ÿ ú ÏflÙ Ì Ù œ ÿ  ± fl Ì Ô Â Ë Ë ú ú ÂÍ fl,  À fl ÜÂë fl ë fl. œ πâì Õ Üfl, Õ Üfl Ü Â ÿ Δ Â Â, ÜÂœ ± ˱ fl Ù œ flœ fl. Ü ƒ Ï Ë ÿ ÜÂ ë œ Ì π Δ fl  ٠«Δ fl πfl ÿ. Ü Â Ü Âë œ  fl œ ππ fl Ü É Â Δ ÿú Ì Ù fl œ Â Δ ìfl À Δ Â ÜÂë Ô π `  ± flë ÂÔ ' Ü Δ ± ë Â. Ü ë ÂÔ fl Δ ÂÍ fl Ü Ì 1929œ ÿ À Δ fl, Âœ ÿ 43,783 Ô Àπ  fl ë Ô π  ± fl Ü Δ Ì œ ÿ Ü Ì fl fl. À Δ À Ëfl. ` Ì ËflÌ 'œ ÿ ÜÂœ ± Â Í É ÿ ëâ, `` Ì Â Δ ìfl ÙÌ Âúì Ü  ± fl ë Ì Â ë ÂÜfl Â Ü ë fl.'' Õ Í Õ Í Ì π Ì ÂÜ ÂÜfl Í fl ÿ ëâ ƒ ÿ flëflüâ ƒ Ë fl fl  ± fl Ù ë Ì Ü Õ Â ë œ ë ÿ ìâ,  fl Âœ ±  ƒ ÿ flëfl Â Ü ë œ É Â. Δ ± Ü  ëâì Ï Â ± fl Δ Â Ô Àπë ÂÔ Â. Ù œ Í Âë Â Â Ü Ì ƒ ë ÂÔ Â Ü Δ Âƒ Ô Â? ÜÂ ë œ œ «œ ƒ Õ Üfl πâù Üfl  ٠«Δ ÿ. ÜÂ Δ œ ±  `Ù Â ± flë ÂÔ ' 1931œ ÿ Ê Â. Ù Ê fl Δ ÂÍ ÿ Ì Âπ Ë Â Ü  œ Ü Δ fl, Δ ìfl ƒ «Í Ë Â, Δ ìfl œ ÿà Üfl Ì Ù flüâ  œ ÿà Üfl Ë Â. ``Ô Àπ ú fl Üfl'' ú Í Ì Í Âë ÂÜÂ Δ ± Ì π Δ fl fl  ± fl Â Ë Δ Â fl œ ÂÌ ÿ 34

48  ë ÿ. ëâ Í ë Ì π Ì ÂÜ œ  ٠ú Ì ÿ ëâ,  ± fl Ë œ Âœ ÿ Ù ë fl Ì ÂÙ fl ÜÂë  ± flë ÂÔ Ê ë Ì fl Ë Ü Õ fl Üfl ìâ. Üÿƒ ÂËfl fl  ± fl œ  ËÂœ Üœ Â ë œ ÿ Üœ ë Ù fl Δ Ì ú Í Â ìâ, Âœ ƒ Ë œ ÿ Δ ± Ù Ì œ Üπ Ù [ë ]  ܜ  Ëfl Ô ÿ. ÜÂ ë œ œ  ë Â. ËÌ À œ ÿ ÿ ë ÿ ì ÿ, œ fl Δ ìï ƒ ÿ flëfl œ œ ÿ À Ï ÿ, ÜÂ Í Â Â Ì É Â Ü œ  ÿ ë œ Üfl ƒ ÿ. Ì Â Ü ٠ÂÍ fl  ± flœ ÿ Ù Â ÜÌ ë Ô ìâ. Δ ± Ü  œ Â Δ fl À Ï Ì Â ÙÌ Ë πì Ù Âœ ÿ ƒ Ë Ù ë ÿ Âœ Ë ƒ Ë fl œ œ Ì Ù flü  ÿ ìâ. ÜÂœ ÿ ÜÂ Í ÿ Ë É Ì ÿ ëâ Ù Â ë Ì Ë ÿ fl Ü Ëë π É Í. Ô π œ Ì fl ìâ, Δ ± Ù Ì œ Ù ÜÂ Ë Ù Ê fl œ Ì fl Ì Ù ìâ. ÁÜÓÖÏÜÑÜà¹ÖÁÜÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜå ƒ ÿ flëflüâ flœ  fl Í ÜflÜ Â Í Ì œ ÿ Ë Ëπƒ fl ƒ Ïfl ìâ. Í Ì Ù Ë Âœ Â Ë œ ìâ, ÜÂœ ë flüâ ÂΔ ± ú Í Â. Ü Â ì ÿ Âœ ±  ÜÂë Δ ± œ ± Ù Ù Â Ì Â É ÿ fl. πë Ô ± Ü ë œ ÿ Âœ fl Ì π Ì ú Ì ëâ Í ë Í Âë  ÿ ÜÂë œ ÿ Ï Ë Í Ùœ Ù Â œ ÏÌ ƒ ÿ ÿ. Δ Â fl Ì Ùœ Ù œ Δ À À Ù Ì Ì ËÂ Í ÿ Õ Ô ÿ ƒ Ü Ì ë Ô Ï Âœ ë ÂÜfl œ ÿ ÿ. Âœ ±  ƒ ÿ flëfl Â Ë Ì ÿ fl ë fl ëâ, Ü Δ Üœ Â É Ü Í ÿ ë œ ë fl Ü Δ Â. ƒ ÿ flëflüâ Â ë œ ë fl Ü Δ Ì ÿ ëà Í ë ÿ Ü Â ÜÂ Í Âë Â Â Δ ÂΔ Â Ù ÿ ÂÔ Ü Δ Â. Ü Δ Ù ÿƒ œ ÿ ƒ ÿ flëfl ÿ Ü Ô Δ ± ÿ ËÂ Í ÿ ÂÌ œ ÿ Ü Ì Â ìâ, Â Í fl Ë Δ Â Ì Â fl Ü ƒ ± fl ëπ ë fl Â Ü Δ Ù ÿδ ± Ì ÔÌ Ù œ ë Δ ÂÍ Õ ÜflÜ Â fl Ô π Δ ± fl Ü Ì Â ìâ. Δ Â fl É ÂÍ πí fl fl ƒ ÿ flëflüâ ëâ Í Â Ô Â œ À Ì ìâ, ëâ Í Â Ë± Â Ù Ë Ë Δ Õ ± Ì ìâ, Ü Â Ë ÿ π Ì ÂÔ Â ìâ Δ fl ÿ Ë ÿ ÿ œ π œ Â Â œ ÜΔ Ì fl ìâ. 35

49 ÆÜåü ÍÜÓÜÑÜàØ ÃÜ Î œ «ÜÂë Ì À Δ Ëfl  ë ÂÍ ÿ : ``Ü Δ fl Ü œ ë ÜÂ Í fl À fl Δ π Ô ë, Ù Ô ìâ Ü Â ÜÂœ ÿ ÜÂ Í À Ì Ì Ù Â œ Ï ìâ ëâ Ì ÔÌ Ù œ ÿ ÜÂ Ë Ü ÿú ÿ Ù œ ÂÏÌ Ô Â. Ü Â ì ÿ Ü ú ÂΔ fl Ì Ô Â œ œ œ ÿ ô ±  ÜÙ ÿ ÂÔ ìâ. ëâ Í fl  ٠fl Ù fl Ì Ù Ü Â Â Â Δ Ù ÿƒ Â Ü Δ Ü œ  fl Ô ë.  fl œ Ï fl ÜÂ Í Â Ù Ù Ì fl ú É fl, Δ ± Δ Â Õ ÿ Œ, ÜÂÌ ÿ ìâ ÜÂ Ü œ ë Ì ÿú ÿ.'' À Δ ËflÜ ë ÿ, ``œ  œ fl Ü É fl Ü œ ë  fl Ë Í É Ì fl fl? œ Ù Δ Âƒ Â Δ Ì Â ËÂ Í ÿ Ë fl ˱ ÿ Â Í ÿ Ë œ «ÜÂœ ÿ Ü ± ÿ ìâ. œ fl π Ô Ü ÜÂœ ÿ ËÂ Ü ± Δ ìâ, Â Δ fl ë Ì ÿ ë œ œ ÿ.'' [Δ ìfl Ì œ ÿ π œ ÿ fl, À flëfl ËÂÍ œ ÿ ÂÍ π Ù ë ë ë Í ÂÍ ë  ÜÂœ fl À Ù Ì Ì Ô Â Í É ÿ Δ œ ÿ ƒ ÿ flëflüâ ë ÂÍ ÿ : `` œ  ô  ËÂÌ Üfl Ë Â Ü Â `Ü œ ë '  ÂÍ Â Õ ƒ Δ Â ë Â. œ fl Δ Ù Â fl Ü Ô É Ì fl, ÜÂ Â Ì ÂÏ Ì Í ÂÌ Ì ËÂÌ ÿ ìâ.''óù ÿδ πë] ƒ ÿ flëfl Ù Δ Âƒ  ÿ À Ì ÔÌ Ù œ ÿ Δ Â ÿ Ù Í Üfl ú ë ÿ ìâ. Ü fl Ô ÊÍ fl Ü Δ πâô πâô ÿ Í Âë  œ ƒ ìâ. Ü Âë Ù ë ÂÜ ÜÂœ ÿ fl Δ Â ± œ ÂÏÌ ÂÍ fl ìâ. ì ÿ ë ÂÌ ÿ Δ Â ìâ ëâ Ü ƒ ÿ fl Ü Δ ± Â Δ fl Δ fl fl. Ù Ô ƒ ÿ flëflüâ ËÂ Í ÿ Í É ÿ ìâ Â Í ÿ  À ÿ Ë ìâ. Δ ± ÜÂœ fl Δ Ù Â fl Ü Δ ±  Ë Ë ± Ì œ ƒ flüâ ìflüâ  À ÿ ÜÂœ ÿ Ü Ì ÿ Ë ìâ ÜÂœ ë ÂÌ. ËflÌ Â Ü π Ô ë ëfl ë ÿ Δ ÂÍ ÿ œ œ ÿ ËÂ Õ Ì - -Õ Ì ú Í Â ìâ, Ë œ Âœ ÿ ËflÌ Â Δ ë Ô À ë fl œ ëâ ìâ,  ÿ Ì ± ÜÂ Ü œ ë œ ÿ ë ÿ œ ÏÂ. Üœ ë Δ Ù ÿƒ À  ÜÂ Í Â œ «Ü œ ë ëfl ë ÿ, ÜÂœ ƒ ÿ flëfl Í É fl É Â ìâ. Ü ± Ü Δ Ü Ì ÿ Δ ÂÍ ÿ ëâ Í fl À Êπ ë Ì ÿà ± Ü Âœ ÿ fl Δ Ù Ì ÿ Δ ÿ, ëâ Í Ì ëíδ  ٠ÂÌ Ì Δ Ü Â ì Â Ì Δ, ÜÂ Â Ü ÍÍ ÂÉ ë ÿ Ë Â fl. Ü Â ± Δ ìfl Δ ± Ô fl Â, ú Ì Â Ü Â Ì Ù Ü Â Â Â πô Ì Ï ÿ ëâ Í fl œ Â Δ fl, ëâ Í ô ú Ì Δ, Ü Â Â Â œ Â Ü œ Ô ë ëâïì ÿ Ëfl fl ëâ Í fl Õ fl-ü  œ ÿ fl Δ Ù Ì ÿ Δ ÿ, Ü À ÿ ÜÂœ ± Â Ü Δ ÿ fl. ±  Ôú Ü Â Ù π Ì úú  ëô ÿ Üÿ Ë ÿ. Ü Â ÜÂœ Ë ÿ Â Â Â Ü Í fl ËÀ πù Ù ÿë ÍΔ Ô ë ëâïì Ì œ  ÜÂœ ± Â Ô ÿ Ô ÿ ë ÿ, ÜÂ Â Ü Δ ±  œ ÏÌ ÿ ÂÜflÜÂ. 36

50 Δ œ fl Ë ƒ ÿ flëfl Ù Â ÂÍ Ü Â ƒ ÿ flëfl fl Ü É fl ËflÌ Δ Â ± Ù œ Ë ë ÂÜfl Ù flü ÂÜ  flë Ô ± ë fl  ƒ ÿ flëfl ÿ Ü ÿ ë ú Í É fl Ü Δ ÿ Â,  ÜÂœ fl Ü œ ë Δ Δ ë Ô Δ ÿ Ü ÜÂë œ Õ Ô Üfl Ü Â π Ü ÜÂÌ ƒ ÿ  ÜÂœ fl Ü œ ë ë ÿ Δ ± Ì Â Ü Ì ë Ü Δ Â Â. êüüå ÜåÃÜÜØ æñüüøïüüø ÆÜåôÜíÜÜ ƒ flë Ü Â Í Â Õ Ô Ü ÂÜ ÂΔ Â ÜÂë ë ÿ ÿ. Δ ± Ü ÜÊë Ü Δ Í Ù Í Âë  ÿ ÿ. ÜÂ Ë fl Â Ü πâô œ ÿ Ù ÿùë Â Ü Δ Í Í Âë  ÿ ÜÊë Ù Δ ÿ ÿ. Ü πâô œ ÿ Í ÂëÕ Ô Δ ÂÍ Δ Ùë À π Õ ƒ Ì. ÜÂœ ±  ë ÿ ëâ, ``œ Â Í Âë  ÿ Ê ÿœ ÿ Δ ÂÙ fl Â Í Âë Âœ ÿ ÜÂë Ù Ì Ù œ Ê ë Ù œ ± ë Ì Â ìâ,  ÿ Ù ÿùë Õ Ô œ ë fl Ô ë ÿ. Ù ÿùë Ü Δ Í Í Âë  fl Õ Ô ìâ. œ Â Ë fl Õ Ô ÂÜflÜ ìâ.'' ÜÂœ ± Â Δ Í fl Õ Ô fl œ ππ Í fl fl. ``Δ ÍÍ fl'' ÜÂ Í Â ƒ œ. Δ Í fl ÜÂ Í Â ƒ œ Õ Ô. œ Ì fl Â Δ ± Âœ Ë ë ÿ. Ü À  ë  ëâ, Üœ Â Ü Δ Í Âë  œ Â Ü Ì fl; Í Âë  œ ÂóË œ ÂóÜœ Â Ë œ ìâ. Ù ÿ ÂÜ ÜÂ Ë ë œ Ü ƒ Ï ú Í Ì ÿ. ÂÜ Â Ù ÿùë Ô flé. ƒ œ ÂÏÌ Ù ÿùë œ, Δ ± ƒ π ÿ ë œ Í ÂëÕ Ô œ ë Ì œ ƒ. ƒ ÿ flëfl Ü Ë ë œ π Ù fl œ ë Ì œ ƒ. πflì Ï Ü ÂÜ πflœ ÿ Ù ÿùë Ô Àπ Â Ü π Ì fl πfl, πfl Â Δ ÿ  fl Õ Ô À Ì fl. œ Ù Í œ ÂÜÂ Ü π  œ ÍÍ ÿ fl Õ Ô À Ì fl. À ÿ ÂÜ ÜÂë Ë ÿ  ú Í Ì ÂóÙ œ Ë fl π ËÌ Â. ƒ ÿ flëfl Ë œ ± Ù. ÜÂœ ±  À ÿ  À Ë Í Âë   π Ù fl π Ì Ë Õ œ É À Ì Ì Â Δ ë Â. 37

51 êüïü ¹ÖíÜÜÓÜ ÜÏÜ ÙÌ Ë fl Í ú Í π œ ƒ ÿ flëflüâ Δ Â fl ú œ ë Δ Ì Ü Â π Ì πâô Â Ü Â π Â Õ fl Ù ÿùë ƒ ë Í Ì ÙÌ Δ ÿ π Ô ë Ì ÿ. Ü  Üÿƒ  ÜÙ ÿé Í ÂÉ Â Í É. Ü É πâô Â Ü Â π  ËÂ Í É fl Ü Δ Ì ËÂÌ ÿ ÜÂœ fl Δ Ù Â ÿ  ÜÂœ ± Â Δ Â ÿ ì Δ ÿ œ Â Ü Δ ÿ. ë œ Ì fl ƒ ÿ flëflüâ ÜÙ ÿé Í Âë Â Â Â ë ƒ Ï Â Í É ìâ. ô ± É ë ƒ Ï Â À ÿë ; ëâ Í ë Í ÿà Í ÂÉ Â ËÂÌ œ Â Ô Â. ÜÂœ  Ë  ٠flü  œ Î Âœ fl Ù ÂóÍ ƒ Õ ƒ π Âë Ù ÂóÜÿƒ Ù ÿà ÿ ëâïì fl Âœ  ô Ì ÿ ë œ Ù ÿõ Ô ± π Ì, œ Í ë  π Ì Ü Â Δ Ì Ì π Ì ÜÂœ ±  Ë ë ÿ, Â Â Â Â π œ ÿ À flëâ œ ÏÌ Â œ ÔëÂÍ ìâ. ÿ fl œ  ëâ œ Ì Ù ÂÌ Â Ü Â Ü œ  œ ë ë Ü Â ô Ì ÿ ë œ ëâïì ± flë ƒ ÿ flëflüâ ËÂÌ fl fl  ë ÿ ÂÌ fl fl Â Ü Â Â Í ÿ ë œ ë À fl  ë ÂÜfl œ œ  Â. ƒ ÿ flëflüâ Δ Â fl ëí œ π Ì ÜÂ Í ÿ Ë œ Ì ÿ flë ÿ ë œ ë ÿ ìâ. Δ Â Â Ù Δ ÂÍ fl Ü Ì À fl Ü ÂÜ ú Í Ì ÂÍ fl ÜÙ ÿé Ù ÿù Ü Â Â Â ƒ ÿ flëfl  ë  ٠ÿà ÿ Â. Í ƒ Õ ƒ π Âë Ù ÿù ú Í Ì Ô Ù ÂÌ ë Ù Í Ù ú Ü Â Δ Â ± œ ÂÏÌ Ì œ  ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â Ü Ì Ì ÂÌ Â Ë Œ. ƒ ÿ flëfl Δ ± Δ ± Ü œ fl Õ Ì Â À fl Ì Â Ù ÿõ Ïfl Ì ƒ Ì Ù Í Ü Δ Ì Ë; Ü Â Ë Δ Â Â Â Ù ÿù Â É Ù Ì Â ô Ì œ ÿ œ ππ ë Ì. Ü fl Â ë «ƒ ÂÙ Ü Â À flëfl Ü Âë Ù ÿù ÜÙ ÿé Ì Â ô Ì œ ÿ ƒ ÿ flëfl  ìâ. Õ Ì Ô fl Δ Ù Ü Â Ü Ë ٠ÂË œ ÿ Ü Ì fl Ô ëâ ÜÂÌ fl œ ÿîì ± Â Â Ì ú ë fl π ÿπâô fl fl Ü À ÿ Â Δ «ú fl Ì ÏÌ œ Â Ì Â fl Ù ÿπ Ô Àπ Ì Í ô Ì œ ÿ ƒ ÿ flëfl ÜÂë ë. Ë ÿ ë  ë ÿ ƒ ÿ flëflüâ Ù Δ Ù Â fl ô ± ÿ ë œ Í fl ÿ ìâ. Ù Ü ٠ÂÌ ÿ Ù ìâ; Ü ËÂ Í ÿ Ô π, Ù ÿùë fl Ü Â Ù œ À Ì, Â Í fl Ô fl Ô ë Ì Ì fl Ë ìâ ÜÂœ ÂÜ Â œ  ìâ. Ù ÿ   ÜÂœ ± Â Ì fl Ì ìâ ëâ, œ fl Ô ë Â Δ ÂΔ Â Í Õ Ï ÿë Ü Â ë ÂÔ ú Í Ì ƒ flà Ì ƒ Â Ü Δ Â, ÜÂœ fl Ù ÿùë ÜÂ Ë œ ÿ Ù œ Â, ÜÂœ ÿ ú ÜÂ Ë œ fl Ô ë Â, Ü Â ÜÂœ fl À π Ô ë ÜÂ Ë œ fl ëù  fl Â. 38

52 ÿ ôíüóüèöñü ôüó ÜÓÃÜÜå ÆÜ±Ü ÜÁÜÜÓ ÃÜ Î ƒ Ë fl Ëëfl Δ Ô πâ [1920œ ÿ] ÜÂë Ì ë fl Üœ ë Í Âë  fl Ù œ Â Ü πâô Ü Δ Â ëâ ƒ Ë œ  ``Ù ë fl ÙÌ ÿ ÜÂë Ô fl Ì π Δ fl '' fl Ù Δ ë Â. Ô fl Õ Üfl, ëô Â Í Í Õ Üfl Ü Â ÿ ƒ Ë œ ÿ À Â. À  œ œ ÿ À ÿ Ì Ì ± Ê ë ÿ. Ü Â 18œ fl Ü Âë ÂÀ  πì Ù Â ƒ Ë Ì π Δ fl fl Δ Ì À Δ Ëfl Ü Ô fl Ì π Ù Â Ô ë fl. ƒ ÿ flëflüâ Ü Ì π Δ fl  Ë ٠π ÿ Â Ü Δ, ÜÂœ ÿ  À fl  ٠π ÿ flú Í Ô Àπ Âœ ÿ ÜÂœ ±  œ ëâí  : `` Ì π Δ fl fl ú Í fl ±  œ ë Í fl Δ Âë Ù ÿù ÜÙ ë fl Ô Â. Ü Â Â fl Ù ë  ë ÂÜfl Δ ± Δ ë Â Ü Ô Œ Í Üfl Ô ëâ.'' Ü Ù π ÿ ƒ ÿ flëflüâ Ü Δ Â Â Ü πâô Ü Δ Üÿƒ   ÿ Ë ÿ. Ü Â ÜÂ Ì πâô fl Ù ë Ù œ Â, ƒ ÿ flëfl fl Δ Â ± fl, πâô  ÜÙ ë Δ Âë  Â. ÙÌ Ë ÿ ÜÂ Í Â ƒ ÿ flëfl Ë Ù flü  œ ÿ Ë Ü Ì ÿ. Δ ìfl ÜÙ ë  ëô Â Ü Â fl, œ Â Ì π Δ fl Â Ü ÂÜÂ Ü ëí œ ë fl É fl Ü ÙÌ Õ Ì ë ìâ. Ü Â ë Ï ÜÂ Ë ÙÌ Ë -Ù ë Â Ü ÂÜ ƒ Ë Ì π Δ fl ËÂÌ fl Ü Âë Ô fl Ù ÿù Ü Â Â œ Ü Δ fl, Ü π Â Ü Δ ÿ, Ü À ÿ ƒ ÿ ìâ. Ü Â ì ÿ ƒ ÿ flëfl fl fl ÂÉ fl fl, ÜÂ Ì Ù É «ú Ì ÿ œ ÿ ë Ì Ù œ Ë ÿ ì ÿ. Ì π Δ fl ÿ   ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â fl ÙÌ flë ÿ ÜÂœ fl Ù Â œ «Ë ú ú ë fl fl Ü Â ÜÂœ fl Δ Ù Â fl Ë ÙΔ Ô œ ÂÏÌ fl fl, Â Ü Œ «ÿ ì ÿ. œ «ƒ ÿ flëfl  ë ÿ ëâ, ``Õ fl Ù ÿùë, Õ fl Ù œ Ëë-Ü ë Δ Ù, À ÿ Â Ì ú ë fl Ü Δ Â Ü À Ù Â Ü Δ ÿ ìâ. Δ ± Âœ ÿ ÿ Ü ÜÙ ë Ù, ÜÙ ë ë Ï Δ ÿ Ë ÂÜfl, À fl ÿ Ù Â fl Δ Â Â ÜÂ Δ ÿ Ì Δ ë fl.'' Â Ì É Â ƒ ÿõ fl Üfl ƒ ÿ flëflüâ ë ÿ : ``ÜÙ ë fl Ì Ü Ù œ ÿ œ «ú Í fl Δ fl Ë œ ëâí fl ìâ, ÜÂ Ì É fl ìâ. Δ ± œ  ±  ì  ëâ ËÂ Ü Ù ë Ù ÿùë Ü Δ ± πâô œ ÿ Ü Δ ±  ú Í Ì Ì œ ƒ flüâ ìflüâ, Âœ ÿ Ù ë ÿ ë œ ËÂ Í ÿ Ü Âì ÿ ë fl Ô ë Â Í ÿ ë Ì ÿ. ÙÌ Ë œ ÿ Δ ± Ü Δ ± Â Ù ë œ fl Ù ÿù Ü Δ ËÂ Í Â Ü Âì Â Ü É Â Í Â Ù Â.  fl ÙÌ Ë πì Ù Âœ ÿ Δ ± Ü Δ ± fl ëâ Í flë Ù ÿù Ü Â 39

53 ÿ Ù ë Â Ü Í Â, ÜÂ Ë Ü Δ ±  ÜúìflÜ ìflüâ.'' Ì ÿë Ì Ì œ  œ «Ü œ  ÿ ÿ ëâ, ``Ü Δ Üúì  ì  ëâ ÙÌ Ë πì Ù Âœ ÿ Δ ± ëâïì ± fl ËÂÌ fl ËflÌ fl Ô fl Ù ÿù Ù ë Â Ü Ô Ô Â Â, ÜÂ Ë Ü œ ìâ.'' À Δ ËflÜ ë ÿ, ``Üÿƒ   ÿ Ë Ì fl Ë ÙÌ Ë Ù Δ Ô Â, Â Δ ± Ü Δ ±  ÜúìflÜ ÜÂÌ ÿ Â. Ü fl Δ Ù Â fl ë œ Ü Âì œ ÿ Ü Âì ÿ Í ÜflÜÂ, Ü Â ë ÿüfl Œ Â Ü Δ ± fl Ì π Δ fl Ù ë Â Ü Â Œ Ë ú Í Â. Ù Ü Â Ü Ù œ ÿ œ Í Âë  ٠ë Ü Δ Ü É Ì ÿ Ë Δ Ù ÿπ ë Â. Ù ë  ëâì fl  ìâ ÜÂ Ì Ô Â Â œ Â Ü Õ Δ ` π ÙÌ Ë'œ ÿ œ «Ü Δ Â ìâ,  œ  ±  ì Â.'' œ «ë ÿ, `` Ì πâô fl Ù ë œ  Œ Δ ± œ œ Ù ë  œ  œ  ÿ Ü ë œ ÿ Ü ë Ô Àπ Â Ì Δ ìâ...'' À Δ ËflÜÂ Ì ú œ ÿ Ë ë,ÿ ``Ù ë Ü Ë ÜÂë Δ ë Ô œ ÿ Ô Â, ë Í Â À fl Δ ë Ô. Ü Â ë ÂÜfl Δ ± Ù ë Ê ë ú Ì ÿ ë œ ÙÌ Âúì Ü ë fl fl. πâô œ ÿ Ì Ì ± Ê Üfl, ÜÂ Í Â Í Âë  πà ± Â Ì Ô Üfl Ù ë Ü  ë π Ù œ Ü Δ Â ìâ, ÜÂ Í ÿ Ë.  fl ÿ Üúì ÿ ì ÿ ëâ, ÙÌ Ë Δ ìfl ÜÙ ë fl fl ÂÔ Â Œ. ì ÿ œ ËÂÌ Ü Ù ÿù  ٠ë -Ü Œ Ë À Ì Â, Ü fl œ Â É fl ìâ. Ü π Ô Ô Ù ÂÌ ë Â Ê ë Ì π Δ fl Ù ë fl Ü Ô Ë Ì fl ÂÜflÜÂ.'' À Δ Ëfl   ËÂ Ì ú fl Üfl fl, Â Ë Ü Œ œ «œ Ô Àπ Âœ ÿ œ ëfl ìâ. Ô Ü œ ÿ Ù ë Δ Ù Â fl Ü Δ ±  œ œ ÂÏÌ flüâ  ٠ë Ü π Ü Δ Â, Ü Â ì ÿ Ì π Δ fl Ü Δ ë À ú Í Ì Ì Â Δ Ù ë Œ ë Â. Ù ë ú  ìâ. ƒ Ë Ì π Δ fl ËÂÌ fl ƒ ÿ flëfl fl ÂËÙÌ fl Ù ÿù Ù ë Δ Ù Â fl œ œ ÂÏÌ Ì Ü Ëfl ë Â, ÜÂ Í ÿ Ù ë Â Ü Ë À Ù ìâ. ú Â Í fl œ ÿ Ü Ì Â Â Â Ü ú Â Í fl É «ú  Œ, ÜÂ Í fl ú Üfl Ù ë Δ Ù Â ìâ. Ü ƒ Ï Ë ÿ Ë Â Ù ë fl œ Â Â Â Ì π Δ fl Ù ë   ٠fl Ù fl Âë flü  œ ÏÔ Â, Ù ë ÿ Ü π Ü π  fl œ ππ fl Ù ÿù ÜÂ Δ Â Â Ì Ù Ì Â Ô Â, Â Ë Δ ± œ Ô Â ëâ Ù ë fl œ ππ fl ë œ Â Ü Ì Â œ Â Â Ì Ù Â ìâ, ÜÂ Í Â Ù ë fl Ü ± ëà Í É Ì œ ÿ Δ ± ìâ. Ü ƒ Ï Ë ÿ Ù ÿù fl Ü Δ Â ƒ Ì Ô Â. Δ ± ÂËÙ Ì Ü Â ë ÿ ë ëô Â, Ü fl É fl Ô fl? œ  ÿ ë ÿ ì ÿ ëâ Ü Ë ٠ë ô œ ÿ Ü Δ ± fl Δ Ô Ü œ   Â, ÜÂ Â Ü Â Ü Δ ±  ËflÌ flüâ 40

54 ÜÂœ ÿ ÂÉ œ ìâ. Ü Δ ± fl Ü Ì ë  œ Â Â Õ ƒ Ë Δ Ù Â fl Ë Ü Δ ±  œ ÂÏÌ Ì Â ÂÜflÜÂ. Ë Ü ƒ Ï Ü Δ ± fl Δ Ô ë œ Â, Ü œ É Ì ìâ. Ü Â ƒ ÿ flëfl Ì ú  ±  ÂÌ fl ÿ Õ Δ Ì ë ë flô ëâ Ù ë Ü π Ü Δ Ü Δ ± Â Ü É,  ٠ë Ü Δ ë À É Ì fl Ü Δ ± fl ë ÿ ë fl œ Ì ë ÿë Ô ì  fl Ë πâì fl Δ Ô Â. ËÙ ëâ œ Ù ë fl Ô ëâ  ٠ÿùë ë ë œ ÂËÙÌ flδ ±  ú Í Ì Ì œ Â, Ü Â Ü Δ ± fl ë ÿ ë ë Ì Ì œ Â, Ü Δ ±  ë Âë πì Ù Â Ù ë fl ÙÌ ÿ Â Ë ì ë Â. Ü ë œ ÿ Ü ë fl Ù œ ÿ Δ ± Δ Â Üÿ œ Ü Ì π Δ fl ËÂÌ fl ú œ ë ë ÿ ë fl Ù ÿù Ë ìâ, ÜÂ Â Ì ÔÌ Ù Δ œ ÿ ƒ ÂÌ Â ÂÜflÜÂ. Ô Â À fl À Ë fl Ì ú ë ú ë Â Ü Â Ô fl œ Ì fl Δ Ì Ü Â ú Í Ì Ù ÂÌ ë  ÜÂ Ë Ù œ Ë œ  Üÿ œ Ü ìâ, ÜÂœ Ù œ Ëfl  ËflÌ Ù ë -Ü Ô Â Ü ÂÌ ÿ ë œ Ü Δ ± ÿ ìâ. Ü Â ÜÂ ë œ Ì π Δ fl ËÂÌ fl Ù ÿù Ü Â Ë ë fl Ô ëô Â. ÖÓà¹ÑÜÃÜß ÝíÜïÜÜì ÜÜ ƒ ÿ flëfl fl œ π Ô Í Âë  π ÂÔ Â ÂÌ fl À ÿ Ù fl Ë Δ Â ìâ. Ü Â Ë Â Â Ë ÜÂ Â Δ ±, œ ± Ù π ÂÔ Â ÜÂ Ë Ü ËflÌ ÿ Ù fl Üÿƒ ìâ ÜÂœ œ Ì fl Δ ± Δ Â ìâ. π fl Ì Ô Ï fl ÂÜ Â À  ÙÌ flë ë  ìâ, œ ƒ    œ ππ Ü Δ fl ì  ìâ, Ü Â ë ÂÜfl ë œ œ ÿ œ ÿ œ fl. Δ Â ë œ œ ÿ Δ Â fl Ô Â ƒ œ    ٠ë ÙÌ flë Ì Δ Â ìâ, Ü Â Δ ± œ ÜflÔÌ œ ÿ Ù ë Ô ìâ ÜÂÌ fl Ô π fl œ ÂÔ ú Í Â ìâ. Ü Â Δ ± œ ÜÂ Í Â Ô ÿ? Ù œ Ë ÿ π ëÿüflë Ü, Ô fl ËflÌ ÂËÙÌ fl, Ù ÿ Ì Â ÙΔ Ô π Ô, Ü Â Ô π π Â Ì Ë, ÜÂ Í ÿ Ë œ ± Ù Üúìfl Ô ëâ. ÜÂ Δ ± œ œ ÿ ƒ ÿ flëfl ë ÂÜfl ë Ï fl. 41

55 É Ö Ü å ËÜÜËÜ ÜÏÜÜØ À Δ Ëfl Ë Â Ë Â É πfl fl Ì ë  ÿ ±   ëâ Δ ËflÌ Â ú ÂÌ fl  ܜ ë Í Âë Â Ü ƒ Ï Ü Ì Â ÜÂ Ì Ù Â Ì Â ë Ì Â ìâ. Δ ± œ Â Í ƒ ÿ ÿ ëâ À Δ Ëfl Δ Â fl Ô π Ü Δ Ü ë Õ œ ëâ ìâ. πâô Ü îflí fl Ô ëâ. Δ ± œ  œ ÜÂ Ì Ù ƒ ʱ fl. Δ ± ÿ ÜÙÌ Ù Â Ü πì Ù Â Ë Â À Δ ËflÜ ÜÂë œ  ÿ ±  ٠œ ë ÿ : `` Ô fl Ô Ï ÜÂ Í Â «Ô Ï ''. Ô fl ëâïì ± flœ ÿ É πfl  œ Ì Ü Δ Ì ÿ Ê Â. Ô fl ëâïì ± flœ ÿ Ô œ  œ Ì ÿ Ù Â, ÜÂ Ì ƒ Ô ÂÔ ± fl œ ë ÜÂÌ Ù œ Ë fl Ù Δ Üfl Ô ëâ, ÜÂ Ì Ù Ô Â ƒ ÏÂ Ü Ì Â œ Â Δ À À ú Í Â Â. Δ ± Ô fl Ô Ï ÜÂ Í Â Ô fl Ü œ ƒ fl Ô Ï, ú Ê œ Ù ÿùë Ì ë Ù fl Ô Ï, ÜÂÌ ÜÂÌ Δ Â ± π fl Ô Àπ  ÿ Ì Δ Â Â. ÿ À Δ ËflÜÂ Ô fl Ô Ï ÜÂ Í Â «Ô Ï Ü ٠œ ëfl  œ Â Ü ô Δ «ú Â. ë ÜÂë À À œ ÿ À Δ Ëfl fl Δ Â ± Ù œ ë Í fl, ÜÂœ œ Â Í ƒ Ì œ ÿ ÿ. ÝíÜÓÜåÁÜíÓà Ý Ü ßÃÜíÜß êüåãüüó ƒ ÿ flëfl fl Ì Ô ÂÔ Ü ìâ ëâ ÂÜ Â Ì Â flü Â Δ Ù Â fl Âœ fl Ì Â Ì ìfl Ì fl Í Â ìâ. Ë fl Ù Â Âœ Â Ì Â Â,  fl Ù Â ô   ë ÿ Δ ± Ì Δ ë Ô Δ ÂÜ Â Δ ÂÍ Â fl Ë À Ì fl πâ ìâ. Δ Â Ì Â flü Â Â Δ Â Ë ËÂÌ Ù Ë Ë Ü Â À π œ fl Í Â ìâ. π Âë œ ± Ù ÿ π ÙÌ, Ü Õ œ, Ü Ô fl Õ Δ Â ìâ; À ú fl œ À π ÜÂë É ± œ ÿ πà Üfl  ìâ. Δ Â fl Ü π fl ƒ ÿ flëfl Ü œ À π  ƒ ë  ìâ; Ü Â Δ ìfl Ì Â flü  ô œ ÿ Δ ± ÙÌ, ë Â Ü π Δ Ü Â Ü Â œ À π Ì úú  ٠ÿƒ œ Ô ìâ. π Ô Ù Ì Ô π  ë  ìâ ëâ ± Ù ÿõ Â Ì Â flü  ë Ô Â œ ÿ Ë ÂΔ Ì Â ÂÜflÜÂ. ƒ ÿ flëflüâ Ü œ ÿ Ù ÿδ ± Δ Í ë ÿ ìâ. 42

56 ÃÜÏÓ ÜÜÃÜÜå íü ÜÜÓ ƒ ÿ flëflœ ÿ Ù π ÿ Ô fl Δ ë Ô fl, Ü œ Ì ÔÌ Ù Â ÂÜ Â œ  Ë. Ù ÂÙ Â ÜÂ Í fl Ë ÜÙ ± œ Δ ± Âœ œ ÿ fl. œ ÜÂœ À ÂÍ Ì ú Í Ì œ ÿ ƒ Í Â Â Δ ƒ Í Â πâé Üfl Ü Ì fl. π π Õ Üfl Ê ÂËfl ËÂÌ ë ÂÜfl Ì π Ô Δ Ô fl Ü ƒ Ï ÂÜ Â ÙÌ Õ Ì ë fl  ËÂ Í œ πâé. ÜÂ Í Ë œ ÂÜ Â Δ Â Ù ë flü  ٠ ٠œ fl Ì Â Δ ± πâé. Ì fl π Ü ƒ Ï ÂÜ Â ëâ Í œ πâé! œ  ÜÌ Í ÂÌ ÿ œ ÿ Ü Â Â ÜÂœ Â Δ Â ÜÌ fl, ÜÂœ Ë ë ÂÌ ÿ œ. Δ ± œ Ì Ô Â ÜÂœ Ì ú Â Ì Í ë Ô ± Ë. ÂÜ Â ë  ëâ À flë Ù π ƒ ±  fl ËÂœ œ ÿ Ü Ô flí Üfl Ô ëâ. œ ëâïì Ì Â ë ÂÜfl Δ ë Ì,   œ ÿ ë œ Ü Ì Â. ÜÂë Ì ÜÂœ ±  œ  ë ÿ : ``œ fl Ü ÿœ Δ ú Ù Ì Ù fl   ÿ œ fl Ô ÿ ÜÂœ ë ÿ ëâ ÜÂ Δ Ù ÏflÙ Ì Ù fl ìâ?'' ƒ ÿ flëflœ ÿ ú ÿ ÂË ÿ, Ü Â ëù  fl fl Ì ÂÏ ÜÂ Δ fl Δ ë Ô ë Ì Â π Ôú Δ ± Â. ËÂ Ù Ô Â Â Â Δ Â ƒ ÿ, ú ÿ ëâ Ü œ Ì ÔÌ Ù ÿ Ü Õ œ fl  ÿ. œ  œ Â Ì fl Â Ë ÿ ëù  fl Â Δ Ù ÿƒ  ë ú flì  ìâ, ÿ ëù  fl fl Ì ÂÏ ÜÂ Ü Δ ± ÿ ƒ, ú Ü Ì Ü Δ ± Â Ü œ Ì ÔÌ Ù ë ÿ ËÔ Â, ë Â Â É À! ó ÜÂœ ÜÂ Ì ú ë  ìâ, Ü Â Δ ë  ìâ ëâ, Â Õ ƒ Ì! œ fl ëù  fl  ÿ Ë œ  À Ï πâëâ! Ü fl ƒ ÿ flëfl fl œ. 43

57 œüüýó ÓÖÑÜ-ÝÃÜÓÖÏÜܱÜÃÜß ÆÓÑÜÜåÄÜïÜÜìÜ œ Ô Ù œ Ëë ËflÌ Δ ÿõ œ ÿ Ë ë π Â Δ -Δ fl Ü Â À Ïë  ٠ÿƒ Â Δ Ü Δ fl ë ÿà fl Ù Δ ë fl ìâ. Ü Ì ÿ Ü Âë ë ÿà  ÜÂë Ü Ì fl Â Δ ÙΔ Ù ë ë Ì Í ƒ ÿ, Â Ü Â œ ± Üfl. Ì Â Ì Δ ë Ù ÿƒ fl Ë Ü Δ Üfl ìâ. -Õ Âπ, Õ Ô -Õ Âπ, œ -Õ Âπ Ü Â Ü -Õ Âπ ÂÌ ì ÿ ëâ Í ÿë ë ÿà ÂÜ ٠ËflÌ Δ Âƒ  ë Ì ÂÜflÜÂ. Ù ÿùë ËÂ Í Δ Âƒ Â Ü πâô œ ÿ,  À Ü Ô œ  π Ì ìâ. Ì fl π ÿ Ô ÿ ëâ Δ œ ``À œ ú Ô œ '' Â. ÙÌ œ fl Ô π ÿπâ Ü Ù ÿùë Ü œ  ƒ ÿƒ ë  ÜÂë ƒ ë Ï fl Ù Δ ë fl. ÜÂœ ÿ Ü ë ± ë fl Â Ü Âë Í Âë ÂÜÂ Ë πâ Ë πâ Ù ÏÂ Ü ú ë Ï Â Ù Δ ÿ. Ì Ì Âë ÿπâ Ë Üπ Ì Ê Ô œ Ù Δ Â, Âœ ÿ fl πâô œ ÿ Ü Âë Ù ÂÌ Ô œ Â Ë œ. Ô fl Ü Ì πâ Δ ± ÜÂë Ü Ô œ ú Í Ì Â. ƒ ÿ flëflüâ Ü Â Δ ë ë Ù ƒ ËÂÌ fl Ü œ ë Ô ë Â Ì ë Ù Ü Ô œ π Ì ë Â. Ü πâô œ ÿ Ë  Ë  ë ÿüflë ë ë ë œ ë Ì ÿ œ ÿ, ± Â Δ Â Â Ü Ô œ ú Í Ì Â Ë ìâ. Ü [À fl] Ù ÿù Ü ÂÜ πâô Â Ü Âë Ü Δ ë Â Ü Â Ì π Ì Â Ü Δ ìâ. πâô œ ÿ Ù œ Ëë ë ÿ ë Ì Üúì ë ë Ü Â Â Ü Ô œ ËflÌ Ì Δ Âƒ  ë Ì fl Ü Ì Ô ë œ ÿ Ü Ì Ì ƒ ÂÌ fl fl. ƒ ÿ flëfl Ù ƒ Ô œ Δ Âƒ Â Í fl Â Ü É πâô œ ÿ ú fl Ü ÿ ÜÂë Ü Ë Ë Ì Ï Ì Ì ± œ ± ÿ ÿ. Ü Ô œ œ ÜÂœ ± Â Ì ë ƒ, ë Ê ÿ À ë, Ù œ Ëë ËflÌ Â ÜÂë Ü ÿú Â Ü π Ô πâô Ü ƒ Ï œ ë  Â. Ü ÿ ë fl Â Õ œ ÿ ú fl Ù Ì ÿƒ fl Ü Ì Í ƒ fl fl. Ü ËÂË ÂπÂÔ œ ÿù ÿë ú, ÙÌ, Ù Í ÂÕ, Δ ë Ô Õ œ Ì ƒ  ÂÜÙ œ Ëë π ÂÔ Â À  ÂÍ ÂÍ ÂÜflÜ ìflüâ Â, ƒ ÿ flëflüâ Ü Ô œ œ  ú Ô π Ü Â ËflÌ Ô π  ËÂ Δ Õ Ì À Ì fl Ü Δ Â Â Ü ÿ œ Ì Ë œ ÿ Ì Ô ÂÔ Â ë fl Â Ü Ì Â ìâ. ƒ ÿ flëfl ë  ëâ, Ü Ô œ œ fl Ù fl Ü œ ë ìâ. Ü Ë πâô fl Õ Ê ë Δ ƒ fl ìâ, Δ ± ú Â Ô Â ìâ. Ü Â ú Ì Ô Â Ì fl Ì É Â Ü Δ Ì œ ÿ Â Ü Â Δ Â fl Ì ± fl Â Ü ë ÿô Ü Δ Âƒ ë  ìâ. Δ ± Ì É Â fl ú œ ± Ì ÿ fl, Ü Â ë ë Ô ë Ô ë Ì fl Δ ± Ì ÿ fl.   œ  ú œ ë ë ë œ ÂÜflÜÂ. ÜÂ Ë Â Ü Ô œ ËflÌ Â Â. 44

58 Ì Â Δ ìfl ËÂ Ì Ü Ô œ Â Ù Δ ÜÂœ ±  ƒ ÿ flëfl Ü Δ Âƒ ÿ Ù Δ ±  ú ë fl, Ì fl Δ π Δ Âƒ  ë Ì ÂÜflÜÂ. ƒ ÿ flëfl Δ Âƒ fl Ë œ  fl Ü ± Δ œ Â Í ƒ  ìâ  Ü ëâ Ü ÿ Ì Ì ± œ É Ì Â π ÿ. Ì Ô ÂÔ Â ë fl  π Ü Â Ë ÿ Ü Ì. À fl œ flü Â Â Ü Ô œ Ü ë Ô ë fl Ô ë Â. ÜÂ Ô Ü Âì Ì Δ œ ± œ ÿ ÂÙ Â Ù Â Â Ü Â Ô fl Ü Ì π  œ Î Â. Ì Â ËÂ Ü Ô œ Â Ü Δ ±  ú Í Ì Ì ÂÜflÜ Ü ÿ Ì Ì ± À Êπ, É Ù fl, œ Ù Í œ Ü Â Ì πâô fl Í Âë Â Â Δ ± Ü ë Ô ë fl Ô ëâ ÜÂÌ ÿ Ü π ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ. À œ Â Ì Ô Â Ù π Õ Ì ëâïì fl, œ ÜÂ Â Δ ÂÔ ë ÜÂÌ fl Ü œ ë Â Ë Ü ƒ Ü Δ ± Ü Ô œ œ ÿ É Ì Â. ë ÂÜfl Δ ± Ì Ô ÂÔ œ fl ƒ ʱ Ì Â Â Ü Δ ± Ü Ô œ œ ÿ Ù Â. ¹Ó ¹ôÜ ÏÜÜ ßêÜå ÜïÓÏÜ π Ü Ù ÿ Ü ë ÿ ì ÿ, Âœ ÿ ÿ ÂÜ ÿ ì ÿ ëâ Ù Ù ÿ ÂÜÂ Δ ƒ Δ Ï Δ Ì Ù Â ë fl Â Õ ƒ Ì Â π π  ٠ÿπâô  ô  ô  ÂÍ Ì fl  ËÂ Í fl Ô Ù ÂÌ ë fl ìâ, Â Í fl À fl ë ÂÜflÜ ë fl fl. ÂΔ, ú fl, Δ ËÂÌ Ì πâô Âœ ÿ Δ ± Δ ÿ ú ô Ù Ù ÿ Â Ë Üfl ƒ ìâ. ÜÂ Ë Ë Ù ÿ  fl ë Δ π œ ÿ Ü Δ ±  ٠ÂÌ Õ Ì Â Ü œ   ë flüâ ìflüâ. Ü Δ ± Â Ë Ì ú  À πí fl Â Ì Í ÜflÔ ÿ, Δ ± Ô Â Ë ËÂÌ fl Ë ÂÌ fl ÂÜflÜÂ. ƒ œ Ù ÂÌ ë  ƒ œ œ ÿ À ÂÙ Â Âœ ±  ٠œ ƒ π Ô ÜÂ ë œ ë Ì ÿ ìâ. Ü Δ ±  ÜÂÌ fl Í ë ëâïì Ì fl ÂÜflÜ ëâ Í Âë   œ œ œ Δ Ô Âœ ÿ ƒ π Â Ì ± fl Ü Δ fl Ô ëflüâ. Ü Ì fl Í ë œ ÂÏÌ Ì œ  ƒ œ Ù ÂÌ ë   ƒ ëâïì ± fl œ ÏÌ fl ÂÜflÜÂ. ÜÂÌ Ô Ù ÂÌ ë Â Ê ë Ì É Ë ƒ ÿ flëflüâ Ù À œ flœ ÿ Ü Ô œ ë  Â. Ü ËÂ Ü Ì ú Ì Ù ÂÌ ë Â Ê ë Ì œ Â Ü Ô œ  fl Ë ìâ. π πù œ ÜflÍ Â Ü Ì Ü Ô œ  ÂÌ ÂÜflÜÂ. Â Ë Ü Δ ± ÿ ÙÌ Ë ëì ÿ ìâ. 45

59 å êüüå Ù Â Ü Ü Δ Ù ë ÜÂëÍ Â Ë ÂÜfl Ô ëâ. πë Ô ± Ü ë œ ÿ ÜÂë Ì ÜÂë ƒ   ƒ ÿ flëfl  œ ÏÌ Ü Ì Â. À ÂÍ Â : `` œ Ù ƒ ÿ fl, ÿ œ  ÜÂë Δ Ô ÿù ë ì ÿó`ì ÿ' ë ÂÌ ë ÿ ` Â' ë ÂÌ ÿ ÂÜflÜÂ. œ œ œ ÿ œ  œ  ÜÙ flœ Õ ë fl. Ì Â Â fl fl. œ  ÿ ÜÂë œ Ü œ ë Δ Ô œ  Â. Ü Â œ Â π œ ìâ ëâ Ë ËflÌ œ ÿ Ô π Ü œ  ìâ, ÜÂ Â Í Âë  œ fl Â. ÜÂœ Â Ì Ô Â Ü Âë ƒ  ٠œ Ë ÂÍ ìâ Ü Â Â Â ÜÂëÍ Δ Â Â Ù Â ËÌ ÿ Δ Â ìâ. œ Â Ü Ë Ù fl ÂÌ, Δ ± Ì Â fl. Ü ËÂ Ü Âë Í Âë  œ fl Δ ìï ú Í Ì Í ƒ ìâ. œ  ë  ì Â Â Í Âë  œ  ìâ. Ü Ü Δ fl œ Â Í ƒ Ì œ ÿ ÿ ìâ ëâ Ì Â œ fl Δ Ù Â Ô π Ù fl. ÜÂœ ÿ `Ì ÂÌ ' Δ ±  Âë Õ ÂÏ Â ÂÌ Â ÂÜflÜÂ.  ƒ œ  œ Â; œ Â π œ ÿ Ô œ Ï Â ÂÔ Â, Δ ± œ fl Õ ë œ ÏÌ fl fl.'' ƒ ÿ flëflüâ ËÂœ fl ÜÂë Ô fl ÜÉ ÿ Ù ÂÌ ë fl, Âœ ÿ fl ëâ Í Í Âë  ìâíí  ìâíí  ÜÂœ ÿ ë ÂÍ ÿ œ Ì Ê? ƒ ÿ flëfl Â Ô ÂÜfl  ƒ ÿ flëfl Δ fl Δ Â fl Õ ë Ô Üfl, ÜÂÌ ÿ ë Â Â Δ ÂÍ Â ƒ   ËflÌ Â Â Â ƒ ÿ flëfl ìâíí πì Ù Â ÂÜfl ܱ  ÜÌ Ô ë ÿ  ëâ ë ÂÙ Δ ú ÂÔ Â Ë Ü Ü ë ÜÌ ìâ. Ë œ ë Ì ƒ ÂÜ ë ÿ ìâ ëâ, Ì Õ œ Δ Ô Â ë ÂÜfl œ Üfl Ô ë fl. ÜÂœ fl Ù Â Ù ÿà ÿ œ ÿ Ü Ì Â ÜÂ Í Âë Â Ì Õ œ Δ Ô Δ Â Ì π fl ÜÌ Ô ëâïì Â, Δ ± ÜÂ Í Âë Â Â Â Ì π fl À πí œ ÿ Ù œ  fl Ì π fl œ ƒ   ÂÜ Â Õ Í ë  ìâ. ƒ ÿ flëfl ë  ìâ ëâ Ù ú  œ Âë Ô fl œ ± Ù ë ÂÜfl Â Ë œ Üfl Ô ëâ, Ü Ì Ü É Ëƒ Ù Â Ü fl œ Ê fl  ìâ. 46

60 ïó¹öáüüãüàø ÆÓÝ ÜÕËÜËÜ œ Ô Δ ± flüâ ëâ Í Â Â Ü ë Â Â Ü Â ëâ Í ÿ Â Δ Δ ë ÿ Â, ÂΔ ± œ Ô Ü œ Ô ìâ; Â Â Ü É Â œ  ٠ ٠îô  Ë, ÜÂÌ fl ƒ ÿ flëfl fl Üœ Ô π ìâ. ÜÂ Ô π fl Ë ÂÜ Â À ÿ Ù ë  ìâ, Ü Â Ù ë fl Â Δ Â fl Ô π À fl œ ÿ   ìâ. Âœ ÿ À Ïë ËÂÌ ÿ œ Ï œ ë Ù ÜÂœ fl ÜÂ Ô π ÿ Ë Δ À À ìâ. Í ÂëÌ œ ÿ ËÂ Ì ± Ü Ì Â ìâ ëâ Δ Ì Δ Ô Â Ù Ù Â Δ ÔΔ Ü Â œ  fl Δ ÂÔ î  ìâ,  ƒ ÿ flëfl Ù œ ÿ ú ÿ ìâ. ëâ Í ë Δ Ù Â Ì ÔÌ Ì Ë fl Í Ì Â ìâ, ëâ Í ë Δ Ù Â Ì ÔÌ œ  fl ú Üfl  ìâ, ëâ Í ë Δ Ù Â Ì ÔÌ Ì Ô fl Δ Â ìâ, ëâ Í ë Δ Ù Â Ì ÔÌ Õ ÿë fl Ù Â ìâ. ƒ ÿ flëfl Δ Ù Â Ü œ ÿ ÿ ÜÂë fl. Âœ fl Δ Ù Â ë Ì ÔÌ Δ Âœ fl Ù ìâó Ü Â Â ÜÂë Ù fl Üÿπ À fl Ô ë Ü Â Ù œ ÂÍ fl ìâ. Ü Δ Ì Ù Â ú  -Í ÿ Ü Â É fl Í Âë   ٠œ Ë Âúì À Ì ìâ, Â Â Í Ë Ë ë ìâ, Δ ë ÿ Â Δ Â flë ÿ À Ì ÿ ìâ, À ƒ ÂÍ ÿü   ٠ÿ ìâ, ë Ì Â flü   πí  π ÂÙ À Ì ìâ. 47

61 ÜèÃÜÜ ÜìÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß ƒ ÿ flëfl fl ÜÙ flú  ËÂœ ± Â ë œ ë ÿ ìâ Âœ ÿ Ë ëâ Í ë Í Âë Â Δ ìì Í ƒ ìâ ëâ, ƒ ÿ flëflüâ Ë ë ë œ ú Í Ì Â Â Âœ ÿ ÿ Ü Ë ëâ Í ÿ ú Í Ì Ì ËÂÌ ÿ ìâ? Â, ƒ ÿ flëflüâ Ë ë ë œ ú Í Ì Â Ë Ü Ë œ Âœ ú Í Ì Ì ÂÜflÜ ÜÂÌ ÿ fl. ÜÂœ ÿ Δ Ì ë fl Ô ë. ë Ï À πí  ìâ. Δ ± Ë  ``Ü Ë'' ë  ì Â,  ë Ï ÿ Ì Ê Ô Ô Ô ÿ ìâ? ƒ ÿ flëflüâ Δ Â ÿ À ÿ ë œ Âœ ÿ Ù Â Ü ƒ É Â. Ù fl œ  fl À flëfl ë ÂÜfl Ë Ì Ù fl, ÜÂœ ÂÜ Â ë Â. [ Ì Â] œ ÿ Ô ÿ ÜÂœ ë ÂÌ ÿ ìâ ëâ ƒ ÿ flëfl Ù œ œ ÿ Ù ÿ Δ Í ÜÔ ÿ, Δ ± Ü ËÂ Ü Ô ìâ? ÜÙ ú Í Ì fl Â Ë Ü ƒ Ï ËÌ ÿ ÂÜflÜÂ, ÜÂœ ``Ü Ë'' ë Ï ÿ ë ÂÌ ÿ  fl Â? Ü Ì π Í Ì ÿ, Ü ƒ ÿ flëfl Ù œ œ ÿ ú Í ÿ. [ Â] Ü Ë Ü ú Í Ì ÿ fl ëâ Ô ÿ? ëâ Í ë Í Âë Â Δ ìâ ìâ ëâ É πfl  œ Â Ü ƒ Ëfl Δ ± ìâ? ÿ ë ÿ ì ÿ ëâ À Â ë œ Ü Δ Ì Ù ë À ÿ ÂÍ fl ìâ. É πfl  À Ë ÜÂ É fl  ٠ë À Â ë œ Ü Δ fl Ô ëâ ÜÂœ Â, Â Ü Δ ± Â É πfl Ë ì  fl Ô ëflüâ. 48

62 ô ÜàÝ Ü ÃÜ Î, ÃÜà Ó±Ü Ü Δ ± πâô œ ÿ ë ÂÜfl Δ ± œ ± Ù œ ÿ Ù ÂË Δ ± ú œ ë  πâé ëâ Ü  œ Â Õ ë fl Õ Ô Ì Δ fl Í Âë  Ü  ÜÌ fl Δ Ô À Ì fl πâ ìâ. Ü Â Ü œ ± Ù Â Ü É Ù œ Ë Ü Δ ÜÙ Δ Â Â, Â Â Δ ìì ÿ Ë Ô ÿ? Ü  ÜÌ fl Δ Ô flëâ  ë fl, ܱ  ë ÂÍ Ü Ì ë ÂÍ ú œ ë  ÿ Ì ± Ü ƒ Ï Ü ÿ Ù ú ÿ ËflÌ ÿë Üfl ìâ. À fl Í Âë  fl Ì Â ì  fl πü ÿ. Ü Ô œ ÿ Üœ ÿ Ü œ Ù fl Δ Âœ À  ëÿ ëâ `œ Õ Ü Δ ÜÂë œ ë ú ' Í É ÿ ìâ. Ü Â Ü  œ  ÜÂœ ±  ܜ Ë Ü Ô œ Δ œ É Ù fl Ì ÂÀ Õ Ì Â fl Δ Ù Ì Í fl fl ìâ. ú ÂΔ flœ ÿ Δ Âœ À Â Â Ô flë Ô± ÿ ú Ü Δ Ù ë Ì Â Ù Ù Δ ë  ìâ. Ü  Üÿƒ Â Ì ÂÀ Í É Â ìâ : ``Δ Âœ À ÜflÜ ƒ ÿ flëfl fl Δ ± ÜÌ œ ÿ ƒ ± ë fl ìâ  ÂÜfl Â, œ œ Ëfl Ü Δ ÜÂœ ë ÂÌ Â Δ Ù ÿƒ Ü Ì Ì Â ëâ `Õ ƒ Ì œ œ  fl œ  À ú Ì Â.' ƒ ÿ flëfl Ü É ËflÌ œ ÿ ÜÂë ëâ Üœ Ì fl ú œ ë À ÂÍ Â fl.'' œ «Â Ü Âë Ì ë ÿ ìâ ëâ Üœ  ƒ ÿ flëfl Δ Ù ÿƒ œ ÿ Ü Ì, ÜÂ Í Â Δ Âë fl  ë flô ÿ ëâ œ œ Ëfl œ ± Ù ËÂÌ œ ± Ù. ÜÂœ œ ÿ œ ± Ù fl fl fl Ü ± Δ Â Δ ± fl. Δ ± ÜÉ ÿ ƒ ËflÌ Ù π Ì ÂÜ Â Ô ÂÔ Δ Ô. Ü Â Ü É fl π Ü ÜÂœ  `œ œ ' flëâ Ü ÂÏÉ. Ü Δ ± fl ëíδ ÜÌ Â Δ ± Δ Ô Δ œ œ. œ Ì Ü π Â Ü Â œ Ô Δ ± ë fl Â Δ Â fl Í flí ú Í Ì Â ìâ. Δ ± É ÂÉ Ü πêì flô ë œ Ì ÿ Δ ± ë fl Í flí ú Í Ì Â ìâ. Ù œ œ Ì Â ÜÂœ ËflÌ œ ÿ fl Ü ë ± ë Ì ËÂÌ ÿ Ô Â Ì fl œ Ô fl fl  ë fl Ô ëâ? ƒ ÿ flëfl ÜÂÌ `Ü Ì ÂÍ ' Δ Ô ëâ ËÂœ ÿ Ü ë ± ë Ë Œ. ƒ ÿ flëfl Δ Â Â œ Ì ÂÜfl, ``Ù œ œ Ì Δ ± Ù ÂÌ ë ÿ ë ÿ,   ëâ Í Â Ü ÿú  ú fl Ô ëâ ìâ'' Ü  ÜÂë Ü œ π É Í Â ÜÂœ ± Â Ë ë  ìâ. Ù fl π œ œ ÿ ÜÌ fl ëíδ ìâ. Ü fl Ù œ  À Êπ  ë  ìâ : ë ÂÜfl Δ ± ËflÌ Ù ÿëíδ ë  ëâ, œ  À π Ì ÿ ìâ, À π Ì fl À fl Ù ÿ ë  ËÜflÔ. Δ ìfl Ü À π Ì Δ Δ ë Ì œ Â Ë π Ë π ƒ ±  ëâïì  ìâ. Ü ƒ ± Â Â Δ Δ ± Ü ë Ô ÜÂ Í Â Ü À π ìâ. Ü fl  ë ÂÜfl Δ ± Ù œ ËflÌ Â Ù ÿëíδ ë Â, Ü Â 49

63 Â Δ œ ± Â Δ Ù ë Â,  ÜÂ Ë À π Ì Â Ë. Ü Ü π Ô œ œ œ Ì Â Ü ƒ Ï É Ì ËÂÌ Â ìâ. ƒ ÿ flëfl  ÜÌ fl Δ Ô ë flüâ,  ÂÜ Â Ü ë ± fl Δ À  ìâ. Â Ü Δ ±  ÜÂœ  œ œ ë flüâ,  ÜÂœ ÿ ËflÌ œ ± Ù œ Â Ü ë ± ë Ì ËÂÌ ÿ  ìâ. ƒ ÿ flëfl Ü Âë Ì Ù flü   ë  ëâ, ``œ œ ÿ  ë ÂÜfl Ù Δ ± ÿ œ Â Ë Ü Â Â œ fl Ù ë Ì Œ À ÂÙ : œ ÿ Ü ë ± ë Â.'' `Üë Ô ' fl ` Ù ' Ù fl ë ëë Ì ƒ Â Ì ÂÍ Ü«Ô fl ËÂ Í Ì Ô Â Δ ƒ ÿ flëfl Ì ú  ÜÂœ fl Õ Ô œ ÿ Ë ë fl Δ Ù ë `ƒ ÿ fl ë-é -ƒ 'œ ÿ fl flú  œ Ü ÂÍ ìâ. Ù ÿδ πë : œ Â π œ Âô ± fl. Δ ÿ 48 : 4 [Í Âë œ Í Δ ] 100 ëí. 300 : 1,000 ëí. 2,500 ôíüóüè œ  œ ÙÌ Ë ÜÂ Í Â πâô ÜÍΔ œ ÿ ÜÍΔ À ÿ  œ  ÙÌ ÿ. Üÿƒ ÂË fl î ÿù flœ ÿ fl Ë π Ù Â À ú Ì Ì œ ÿ œ  ٠fl. œ fl  π Ù Â ë ÂÜfl Δ ± î ÿù flœ ÿ fl À ú Ì Ì fl Âë ìâ. Õ ë fl Â Δ Í Ù Δ Ì fl œ fl Ë Â Üúì fl. ÜÂ Í Â Ë œ  œ   ÙÌ Ë fl Δ Ì ÜÂ Ü œ Ô π fl Δ Ì ìâ. Ù Â, ÜÂ Í Â ÜflÔÌ Â, ì  fl  π Ù ÿ Õ Í ÿ fl ú Â, ë ± œ Â Ì ÔÌ Ù [É fl] ìâ ëâ Ë œ ± Ù ÜflÔÌ Â Õ Í fl Ô ëâ ìâ  πâô  [Δ ± ] Õ Í fl Ô ëâ ìâ. Ü Δ ± fl Δ fl fl Ù ÿ ë ± Â Δ Ù ÿ ˱ Ô Â ëâ Âœ ÿ Ù ë ë ÿ Ü Δ ± Â Ì Â ìâ. Ü Δ ± œ ÿ Ù Â Ü Âì  ÂÌ Â fl.  À fl À À   ë Í ë ÿ Ü Ì Â, 50

64 Ü ÿ Ë œ ÙÌ Ë, ÙÌ Ë Â Ü Ë Δ Δ Ô ìâ. ì flœ ÿ ƒ ÂÏfl É Ì fl, Ü ÜÂ Í ÿ ë ± ë œ fl; Δ ± ÂË ÂË ë œ ë Ì ÿ, ë Ô ±  ë Ô ± Â Δ Â fl Ù Â Í Üfl ë Ì fl, Δ Â fl Ü œ Ô π ë Ì fl, ÜÂ ë ± ë œ ìâ. ëâ Í ë Í Âë Â Ü ë fl Í ƒ œ œ ÂÏÌ fl Í Â Â fl Œ, Δ ± Ü ë fl Ù œ Â Ì fl Ô ë À Í Âë ÂÜ œ ÂÏÌ fl Ë É ÿ ÙÌ Ë œ ÏÌ ÿ ìâ. ËflÌ fl ÜÂëÂÜÂë À À œ œ Â Í Âë  ٠ë Ë ë Â,  ÜÂÌ fl Ù ë π É Δ Ë À Ô Â. ÙÌ Ë Â Ü ìâ Ù ë Üÿë Ô œ ÿ fl ÙÌ ÿ Ì Â Ù Δ Ù. Δ ìfl Ü ٠ë Δ πâô fl  ëâ Ô fl. Õ ôüü ú Â Â Í Ü œ π Â Â Ü Â Ì Δ Ì œ ÿ Ü Ì ÂÍ ÿ π Ì ÂÔ Ü Â Ù ëâì Ï π Ì ÂÔ Ü Â Ù Δ Âπ ë  ìâ. Ü Δ ± Â Ì πâô fl Ëë Ü Â Ù œ Â Ù Ì Δ flüâ, Â Â Δ ìfl ÿ ÙÌ Õ Ì ë Δ ƒ Í ÿ ÜÂ Ô Â ëâ Ü Δ ±  ËÂœ  πâô fl Δ ƒ œ ÿ À É ƒ ± fl Ô ëflüâ ÜÂÌ Ü Δ ± Δ Â Í Âë Â Δ Â Δ ± Ü Δ ± Â Ù Ü ú Ô ÿ. ËÂÜ Â Ù œ Â Ê fl ÜÂÌ Í Âë Â, Âœ Ü Δ À ÏËÀ fl ÿ ƒ ÙÙ fl ƒ ÿ À Ô Â, Ü Â Ì Â Í ÂÌ œ Â Ì πâô flü  fl Ù Ô Â Ô Â. ÔÔ Ù Δ ë fl Δ π Ù Ê fl Ì Ù Í œ ìâ, ë✠ëâ  ٠ú ÿ Â Â Ì Â Ì ÿ ëâì Ï ÜÂÌ Â Δ ë ë Ü Â Â Ë Â ìâ. 51

65 ôüàáüüóüå π Ù fl Ü Â ÿë fl πô ìâ.  ë  ÿ œ fl Ü ÿé œ ÿ Δ ± fl Ü Ì Â ìâ. π Ù Ü Ëë Í [Δ Ô ú œ ] ``Ù '' flú  ëú ÂÍ ÿ ìâ,  fl î Δ (îδ )œ ÿ Ü Ì fl ƒ ÿ ìâ. Ô fl ÿ Ù É ë✠œ ÏÂ, ÜÂ Ë Ù Â Ô Â Â ìâ. ``Ù '' fl É À fl Ü ìâ ëâ œ ± Ù Â Ù ÿ œ fl  œ ÿ îÿδ Í Ì Â ìâ. ``Ù Â'' Â Ü ÿπ fl ËÂœ ÿëfl  ÂÍ fl É ìâ. ËÂœ ËÂœ ÿ ÜÌ Í Âë ë ÿ ì ÿ, Âœ Âœ œ Â Ü ë ËflÌ Δ Â ÜÙ ÿ ÂÔ Ì Â ìâ. ú œ fl Ü É Â, À Ï, ëë ë Δ, Ü Ëÿƒ Í flδ ± ÿ ÿ. Δ ± Ü ë Ë Í œ  œ Â Ï ìâ,  fl Â Ì Â É À fl ë  ìâ. ÜÂë œ ± Ù ÙÌ ÿ Ë Í œ Â Δ «ú fl Ô ë. Δ ± Í Âë   œ Â Í Âë Â Ü Δ Ë Í œ, Â Â Δ «ú fl Ì ÏÌ ÿ À œ ÔëÂÍ ìâ. Í Âë  fl Δ Ù Â ëÿüfl Δ ± ë œ ë Ì Ì ÿ   fl Ë É Ì fl ÂÜflÜÂ; Ù fl ƒ Ë fl Ù ë Â Δ Â Â; Ë ٠œ Ëœ ÿ  ٠ Üúì ìâ ÿ fl  ± Â Ì Â fl  ÂÉ œ fl Δ ± Ü Ô É Ì fl fl. Ù ë Ë  ٠ œ Â,   ٠œ Ë ë  ë ÿ œ Â? ËÂœ πì Ù ìâ, Âœ Δ ô ìâ. Δ ëÿüfl ÜÂë π œ ÿ fl fl. 52

66

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card)

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card) Signtu nd N of Invigiltor OMR Sht No. :... 1. (Signtu) (To b filld by th Cndt) (N) Roll No. (In figus s pr dission crd) 2. (Signtu) Roll No. (N) PAPER - II URDU J 0 2 8 1 8 Ti : 2 hours] Nubr of Pgs in

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

/367Singing

/367Singing ««âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ... à«πõπ π â ßÀ Õ ª Õ»π π æ.. Õß» µ å «µ π ß å«æ» µ å» æ À «À øíß ŸÕ Ÿâ ª «à âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ à«âªí À πõπ π âõ à ß. âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ ß π Àâ â π ÈÕ π àõß

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

summary-Dutch.dvi

summary-Dutch.dvi Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ÁÒ Ø ÔÖÓ Ö Ø ØÙ Ö Ò Û ÞÓ Ò Ñ Ú Ò ÓÐÓÙÖ³ µ ÑÓ ÐÐ Ò Û Ð Ò Þ Ö Ð Ñ Ò Ð Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò ÚÓÖÑ Ò Ú Ö Ò Û ÙÒ Ò Ò ØÙÙÖ ÙÒ Þ Ò Ð Ò Ö ÑÓ ÐÐ Ò Ú Ö Ò Ò Þ ÓÒ Öº Ò Ø Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ö ÑÔ Ðº Ú Ò Ò Ú ÖÞ Ñ Ð Ò V Ö

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

Programa.dvi

Programa.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ì ÓÖ ÈÓÐ Ø ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò Ó ÒØ ÁÒ ÓÒÞ Ð Þ ÓÑ Ð Ý Ë Ö Ó º ÅÓÖÖ º Ë ÙÒ Ó ØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼ Ç Ø ÚÓ Ø Ò ØÙÖ ÔÖÓÔÓÒ Ó Ö Ö ÐÓ ØÙ ÒØ Ð Å ¹ ØÖ Ò Ò ËÓ Ð ÙÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ð ÙÒÓ Ø Ô Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ØÖ Þ Ö ÙÒ Ö ÓÖÖ Ó Ô ÒÓÖ

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

Layout18

Layout18 MTEC - π 2543 19 «Ë «ª. «Õ ß å«π»ÿπ å π À «ÿ Ààß µ Õ ß à π ª Õߪí Õß ß â ߺ Õß BaTiO 3 ËÕæŸ ß Õß àπ Àâπ ß ËÕ Èß ß ªìπ Á â«à ºŸâ π Õ àπ Õß àπ Ëß ªìπ Õß â πà Õ ËÕß π Ë â«â à à Ë â«æ µ ⫪ Õ â â«π À Õπ Ëπ

Chi tiết hơn

§”π”

§”π” ËÕ... È𪻠ªï Ë 2... Ë... ß π... ß µ π π æ æåøî å Áπ µõ å Ë ÕÀπ ß Õ English Guide 2 ß» µπå «ππ å 105 æ æå Àπà ËÕ π 2554 µ µàõ Ëß È Õ â Ë π æ æåøî å Áπ µõ å 45, 47 Õ π «ß»å 40 ππ π «ß»å «ß ß Ë π µ ßæ ÿß

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

πÿ» µ 媻πå 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π

πÿ» µ 媻πå 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π «µª «π â à π ËÕß Õß Ëß ªìπ π πõ π π µπ Õß ËÕ ÕߺŸâ π π Õ Ÿàµ Õ

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

test.dvi

test.dvi È Ñ Þ ÓÙõ ¾¼¼»¾¼¼ ÈÓ ÑÓÚ ÚÞØ Ý ½º ÚÓ ÔÐÝÒ Ô Ð Ò ÔÖÚ Ý Ð ÐÓÙ Ò Ò Ö Ò ÚÞ Ù Þ Ò Ò ÖÓ Ø ¾º Þ ÐÓ ÚÓ Ø Ó õø Ò ÙÞ Ø Óõ Ô º ÖÝ ÔÐÓÙØ Ú Ù ÚÓ ÔØ ÚÞ Ù ÐÓ Ò Þ Ó Ð º ú ÚÙ Ø Ù Ø Ð õ ÓÐ ÓÙ ÓÙ ÔÖ ÚÒ Ó ÔÖÓ º ÓõØ Ô ØÖ ÚÒ

Chi tiết hơn