Notification

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Notification"

Bản ghi

1 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ÉêÀÄPÁw (ISO: ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) C ü ÀÆZÀ É : 98/ ÉêÀÄPÁw-2/ «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ SÁ ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ. ~*~*~*~ 1. PÀ ÁðlPÀ gádåzà, ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ è SÁ EgÀĪÀ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwUÁV PÀ ÁðlPÀ gádå ÉÆ Ã ï PÀ ËPÀgÀgÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ ÉÃjzÀAvÉ ( ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ (wzàäý Àr) AiÀĪÀÄ, 2009, PÀ ÁðlPÀ gádå ÉÆ Ã ï PÀ ÉêÉUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ( ÉêÀÄPÁw) (wzàäý Àr) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014, 2016 ªÀÄvÀÄÛ 2020, PÀ ÁðlPÀ ÁªÀðd PÀ GzÉÆåÃUÀ (PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è «Äà À Áw) DzÉñÀ, 2013, PÀ ÁðlPÀ ÁªÀðd PÀ GzÉÆåÃUÀ (PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è «Äà À Áw) (CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÃrPÉ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013 ºÁUÀÆ PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ ÀÄvÉÆÛÃ É :¹D ÀÄE 3 ºÉÊPÀPÉÆà 2018, ÁAPÀ: , PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ :ºÉZïr/82/ J/2020- J ï_, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀiÁªÀ½ 1977 ºÁUÀÆ ªÉÄÃ É w½aiàä Àr¹zÀ AiÀĪÀÄUÀ½UÉ PÁ PÁ PÉÌ DUÀĪÀ wzàäý ÀrUÀ¼À C ÀÄ ÁgÀ F C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn ÀÄvÀÛ CºÀð UÀ½AzÀ D ï- ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. CfðUÀ¼À ÀÄß E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è D ï- ÉÊ ï (Online) (J ÉPÁÖç Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ PÀ ÀævÉåÃPÀªÁV À è À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ:- J) PÀ Áåt PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ( ÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð À è À Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ. ) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ Áåt PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ AiÀÄÄ Àæ ÀÄÛvÀ ÉêÀÄPÁwUÉ ÀA A ü¹zàavé «ÄPÀÄ̽zÀ ( ÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ÉêÀÄPÁw ºÉÆA zà è CAvÀºÀ AiÀÄÄ eájaiàä ègàäªà AiÀĪÀÄzÀAvÉ và Àß ÉêÁ CªÀ üaiàä è C ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «Äà À Áw Ë sàåuà¼à ÀÄß ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è JA ÄzÀ ÀÄß Àà ÃPÀj À ÁVzÉ. ¹) Cfð À è À Ä UÀ Àr¹gÀĪÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ÀAvÀgÀ 10 ÀUÀ¼À PÁ ÁªÀPÁ±À ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ÀzÀj ÁAPÀzÉƼÀUÁV AiÀÄÄ vá ÀÄ À è¹gàäªà CfðAiÀÄ è ºÉ ÀgÀÄ, d Àä ÁAPÀ, PÉÆÃjgÀĪÀ «Äà À Áw ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CA±ÀUÀ¼À zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ ÉÃPÁzÀ è RÄzÁÝV / CAZÉ ªÀÄÆ PÀ ÀA AzsÀ ÀlÖ zàèrüãpàèvà zár ÉUÀ¼ÉÆA UÉ CrµÀ À ï qéêgépàögï d ÀgÀ ï D sï ÉÆ Ã ï, ÉêÀÄPÁw PÁ ðl ï sàªà À, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gàªàgà PÀbÉÃjUÉ À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀ À è ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ À«UÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. r) Àæw sá évà QæÃqÁ ÀlÄUÀ½UÉ ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwUÀ¼À è 2% gàµàäö ÀÄß «Äà À j ÀĪÀ ÀA AzsÀ PÀgÀqÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß gàa À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ è 2% gàavé 09 Ä ºÁUÀÆ PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ è 02 ÀÄß «Äà À j À ÁVzÀÄÝ(CAwªÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀr ÀĪÀ µàgàwûuéæ¼à ÀlÄÖ), ÀzÀj ÉêÀÄPÁw À ĪÁV ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. ±ÀÄ Ì: ÁªÀiÁ Àå, Àæ 2(J), 2( ), 3(J), 3( ) UÉ ÉÃjzÀ C såàyðuà½ué. 500/- Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, Àæ-1PÉÌ ÉÃjzÀ UÀ½UÉ. 250/-

2 2 J) UÀ và ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀUÀzÀÄ / D ï ÉÊ ï gàæ ÀzÀ è ÀܽÃAiÀÄ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À è CxÀªÁ ºÉZï.r.J sï.¹ ÁåAQ À C üpàèvà ±ÁSÉUÀ¼À è ÁªÀw¹ ÀAvÀgÀ ZÀ ï À Àæw AiÀÄ ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ) E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß N PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃqÀzÉ D ï- ÉÊ ï À è sàå«gàäªà CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n ÀàtÂ: MªÉÄä ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw¹zÀ ÀAvÀgÀ CzÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà èaiàäæ»a gàäv À ÁUÀĪÀÅ è CxÀªÁ CzÀ ÀÄß ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀqÉ ÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀjÃPÉë CxÀªÁ ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA ¹PÉƼÀî ÁUÀĪÀÅ è. ªÉÄà À PÁ AUÀ¼À è ÀªÀÄÆ ¹zÀAvÉ UÉ C Àé Ä ÀĪÀ ÀjÃPÁë ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß D ï ÉÊ ï / ÀUÀzÀÄ gàæ ÀzÀ è ZÀ ï ÉÆA UÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ É ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ ÁåAPïUÀ¼À è ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À è ÁªÀw ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. rr, ÉÆà ÀÖ ï DqÀðgï, ªÀÄ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À ÁUÀĪÀÅ è. 3. D ï- ÉÊ ï (On-line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ Ì ÁªÀw ÀĪÀ «zsá À: CfðzÁgÀ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ Àß E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»w ÀÆa / ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß eáuàgàæpàvé ÄAzÀ N PÉÆAqÀÄ sàwð ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß N PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÃqÀzÉà D ï- ÉÊ ï À è sàå«gàäªà CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. và ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß Ãr Cfð À è¹zàý è CAvÀºÀªÀgÀ «gàäzàþ PÁ ÀÆ À ÀéAiÀÄ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ Àß CfðzÁgÀ MAzÀÄ ½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É Á ï ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ túzà sáªàavàæ, À» ªÀÄvÀÄÛ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ PÀæªÀÄ 8(¹)gÀ è ÀªÀÄÆ À ÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀÄgÀÄw À aãnaiàä ÀÄß ÀævÉåÃPÀªÁV (Soft Copy - less than 250 KB) ÁÌöå ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀ ÉÃPÀÄ. ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ À ºÉ ÀgÀÄ, eáw, Àæ, «Äà À ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ÁAPÀ, «záåºàðvé ªÀÄvÀÄÛ EvÁå «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß sàwð ªÀiÁr PÉÆ ÉAiÀÄzÁV ÁÌöå ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ sáªàavàæ, À» ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw À aãnaiàä ÀÄß PÀA ÀÆålgï ªÀÄÄSÉà À C ï ÉÆÃqï (Upload) ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. E èªázà è CAvÀºÀ CfðzÁgÀgÀÄ D ï ÉÊ ï À è CfðAiÀÄ ÀÄß vàäa ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ Ä ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ è. CfðzÁgÀ ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J Áè jãw ÄAzÀ Æ ÀªÀÄ ÀðPÀªÁVzÀÝ è ªÀiÁvÀæ ZÀ ï ªÀÄÄ æ À ºÀÄzÀÄ. ZÀ ï ªÀÄÄ æ À Ä d ÀgÉÃmï ZÀ ï l ï ªÉÄÃ É QèPï ªÀiÁrzÁUÀ wæ Àæw (Triplicate) ÁåAPï ZÀ ï ÀÈd ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D ZÀ ï À è CfðAiÀÄ AiÉÆA UÉ, DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ WÀlPÀ, ªÀÄä sáªàavàæ, Àæ, «Äà À ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀw À ÉÃPÁVgÀĪÀ UÀ và ±ÀÄ ÌUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. D ZÀ ï ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀÄÄ æ¹/ æamï ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ ªÀÄÄ æ¹péæ¼àî ÁzÀ ZÀ ï À è ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀܽÃAiÀÄ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À è CxÀªÁ ºÉZï.r.J sï.¹ ÁåAQ À C üpàèvà ±ÁSÉUÀ¼À è D ï ÉÊ ï / ÀUÀzÀÄ gàæ ÀzÀ è ÁªÀw¹ ÀAvÀgÀ ZÀ ï À Àæw AiÀÄ ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀÄÄ ±ÀÄ Ì ÁªÀw¹zÀ JgÀqÀÄ ÀUÀ¼À ÀAvÀgÀ ÀÄ ÀB E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è My Application ÀÄß QèPï ªÀiÁr, vàªàää Cfð ªÀÄvÀÄÛ d Àä ÁAPÀ ÀªÀÄÆ ¹zÀ ÀAvÀgÀ Cfð végéaiàäävàûzé ºÁUÀÆ AiÀÄÄ sàwð ªÀiÁrgÀĪÀ J Áè «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CfðAiÀÄÄ ÀÈd ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, ÀzÀj CfðAiÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄß æamï ªÀiÁrlÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð Àæw ªÀÄvÀÄÛ Cfð AiÀÄÄ ªÀÄÄA À ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J Áè ºÀAvÀUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀæªÀÄÄR ÁAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: Cfð À è À Ä ÁægÀA sà ÁAPÀ: ɽUÉÎ UÀAmÉUÉ Cfð À è À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: ÀAeÉ UÀAmÉUÉ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß C üpàèvà ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À ªÉüÉAiÀÄ è ÁªÀw À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: ÀÆZÀ É: ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ ÀÄß UÀ và ÁAPÀzÉƼÀUÉ sàwð ªÀiÁr À è¹gàäªàavààà CfðAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

3 3 và ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß Ãr Cfð À è¹zàý è CAvÀºÀªÀgÀ «gàäzàþ PÁ ÀÆ À ÀéAiÀÄ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwðªàiáqàäªà ÀAzÀ sàðzà è ÀªÀÄ Éå JzÀÄgÁzÀ è ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) C ÀÄß ÀA ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ÀqÉzÀÄ Cfð À è À ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÆ váawæpà véæazàgé JzÀÄgÁzÀ è CzÀ ÀÄß ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀ Ä w½ À ÁVzÉ. n ÀàtÂ: F PɼÀUÉ ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ SÁ AiÀÄÄ váváì PÀªÁVzÀÄÝ, C ªÁAiÀÄð ÀAzÀ sàðzà è zà ÁªÀuÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä) («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ( ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä) SÁ «ªÀgÀ: ªÀÈAzÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ Ä (PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ 20% «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ Ä ÉÃjzÀAvÉ) 2% QæÃqÁ ÀlÄ Ä J) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ) («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀÀ) * ) ªÀÄ»¼Á ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀÀ) 94 02* ¹) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ) ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàjué («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀÀ) 47 01* r) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) (ªÀÄ»¼Á) ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàjué («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀÀ) * ªÀÈAzÀ PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ 80% 2% QæÃqÁ ÀlÄ gàavé ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ Ä Ä J) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ) ( ÀܽÃAiÀÄ) 67 01* ) ªÀÄ»¼Á ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀܽÃAiÀÄ) 25 01* ¹) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ( ÀÄgÀĵÀ) ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàjué ( ÀܽÃAiÀÄ) 12 - r) ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) (ªÀÄ»¼Á) ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàjué 03 - ( ÀܽÃAiÀÄ) * n ÀàtÂ: 1. ªÉÄà ÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÉÆ Ã ï DAiÀÄÄPÀÛgÀ / ªÀ AiÀÄ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ ÃrgÀĪÀ ªÀVðÃPÀgÀtªÀ ÀÄß C ÀÄ AzsÀ- J À è ªÀÄvÀÄÛ PÀÆærüÃPÀÈvÀ ªÀVðÃPÀgÀtªÀ ÀÄß C ÀÄ AzsÀ- À è F C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ PÉÆ ÉAiÀÄ è ÃqÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2. ªÉÄà ÌAqÀAvÉ ªÀVðÃPÀgÀtzÀ è ÀªÀÄÆ À ÁVgÀĪÀ 9*+2* ÀÄß Àæw sá évà QæÃqÁ ÀlÄUÀ½UÁV «Äà À j À ÁVzÀÄÝ, Àæ ÀÄÛvÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ CAwªÀÄ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ÀæPÀlªÁVgÀzÀ PÁgÀt ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn¹ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ÀÄß PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. CºÀðvÁ µàgàvàäûuà¼àä: J) ságàwãaiàä ÁUÀjPÀ ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ) M â fãªàavà ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA ÀwßAiÀÄgÀ ÀÄß ºÉÆA gàäªà ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ Éà E ÉÆß â ºÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á AiÀÄÄ ÀPÁðgÀ AzÀ ÀƪÁð ÀĪÀÄwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄzÉà ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ è. ¹) AiÀÄÄ ªÀiÁ À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zéê»pàªáv DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zàpàë ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ÀA sàªà EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zéê»pà ÀÆå ÀvÉ ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ ÉÃPÀÄ.

4 5. ªÀAiÉÆëÄw : 4 ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ :ºÉZïr/82/ J/2020- J ï_, ÁAPÀ: gà è J ïl(¹«ï) («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ) ªÀÄvÀÄÛ (PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ) ( ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀ Àr À ÁzÀ UÀjµÀÖ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß MAzÀÄ ÁjUÉ ªÀiÁvÀæ CºÀðvÁ ÁAPÀªÀ ÀÄß ÁAPÀ: JAzÀÄ ÀjUÀt À Ä DzÉò¹gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ PÉÌ UÉ PÀ µàö 21 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ ÁìVgÀ ÉÃPÀÄ. F PɼÀPÀAqÀ UÀjµÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß «ÄÃjgÀ ÁgÀzÀÄ. J) Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ»AzÀĽzÀ UÀ½UÉ ÉÃjzÀ UÀ½UÉ 32 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ) EvÀgÉ UÀ½UÉ 30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ÉêÁ gàvà UÀ½UÉ: J) Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ»AzÀĽzÀ UÀ½UÉ ÉÃjzÀ UÀ½UÉ 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ) EvÀgÉ UÀ½UÉ 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. * ÉêÁ gàvà : ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ è ÀºÁAiÀÄPÀ ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ ïìméã ï / ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï DV PÀ µàö 5 ªÀµÀðUÀ¼À ÉêÉAiÀÄ ÀÄß Cfð À è ÀĪÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ CAzÀgÉ PÉÌ ÀÆtðUÉƽ¹gÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ Cfð À è ÀĪÀ ÀAzÀ sàðzà è ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ è À ªÉÄà ÌAqÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À è ÉÃªÉ À è ÀÄwÛgÀ ÉÃPÀÄ. ÉÊ PÀ UÀ½UÉ: ÉÊ PÀ AiÀÄÄ ÉÊ Àå «AiÉÆÃd É, ÉÃªÉ ÄAzÀ véuézàäºáqzà ºÁUÀÆ ÉêÁ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà PÁgÀt AzÀ qàäuàqéaiàiázà AiÉÆÃzsÀgÁVzÀÝ è CªÀgÀÄ ÉÃªÉ À è¹zà CªÀ ü AiÀÄ eéævéué ºÉZÀÄѪÀj 03 ªÀµÀðUÀ¼À jaiàiá ÄwUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÉÆÃzsÀ JA ±À ݪÀÅ ZÁ ÛAiÀÄ ègàäªà ÀA A ü¹zà AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À è À Àj sáµéaiàä CxÀð ºÉÆA zé. ÉÊ PÀgÀ UÉÎ «ªÀgÀuÉ: ÉÊ PÀ JAzÀgÉ À±À ÀÛç Éà ÉUÀ¼ÁzÀ AiÀÄ«ÄvÀ sàæ Éà ÉÀ, ËPÁ Éà ÉÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ Éà ÉAiÀÄ è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ èzà è) ÉÃªÉ À è¹zà ªÀåQÛ. DzÀgÉ r sé ïì ÉPÀÄåjn PÉÆÃgï(Defence Security Corps), d ÀgÀ ï j Àªïð EAf AiÀÄjAUï séæã ïð(general Reserved Engineering Force), ÉÆÃPï ÀºÁAiÀÄPï Éà Á(Lok Sahayak Sena) ªÀÄvÀÄÛ ÁågÁ «Ä lj ÀqÉ (Para Military Forces)/ Central Police OrganisationAiÀÄ è ÉÃªÉ À è¹zà ªÀåQÛ Éà ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ è: ªÀÄvÀÄÛ (J) CAvÀºÀ ÉÃ É ÄAzÀ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà ÀAvÀgÀ ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ À ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ ( ) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä lj ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C ÁªÀÄxÀåðzÀ AZÀt ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ÉêÉAiÀÄ è qàäuàqéaiàiázàªà ÀÄ. CxÀªÁ (¹) ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ ¹ âa PÀrvÀzÀ ÀjuÁªÀÄ AzÀ CAvÀºÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqé ºÉÆA zà ªÀåQÛ. CxÀªÁ (r) và Àß ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zàä ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt AzÁV véuézàäºáqgàäªà CxÀªÁ PÀvÀðªÀå AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, ðµàö CªÀ üaiàä ÀÄß ÀÆgÉʹzÀ vàgàäªáaiàä qàäuàqé ºÉÆA zà ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ÁæAwÃAiÀÄ ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ Àj¹zÀ zà ¹ âa AiÀĪÀgÀÄ: i) gàavàgà ÉÃªÉ À è¹ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà AZÀtÂzÁgÀgÀÄ. ii) «Ä lj ÉÃªÉ ÄAzÁV GAmÁzÀ zéê»pà C ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA qàäuàqéaiàiázà ªÀåQÛ. iii) UÁå Anæ Àæ±À¹Û «eéãvàgàä.

5 5 «ªÀgÀuÉ: ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ À±À ÀÛç Éà ÉUÀ¼À ÉÃªÉ ÄAzÀ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà ÀAvÀgÀ ÉÊ PÀgÀ zàr gàäªà ªÀåQÛUÉ M ÀàAzÀªÀÅ ÀÆtðªÁUÀ Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ÉÊ PÀjUÉ zéægéaiàääªà J Áè Ë sàåuà¼à ÀÄß ºÉÆAzÀ Ä C ÀĪÀÄw ÃqÀ ÁVzÉ. DzÀgÉ ÀªÀĪÀ ÀÛçªÀ ÀÄß vàåf À Ä C ÀĪÀÄw ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gádå ÁUÀjPÀ ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw è. UÀªÀÄ ¹: BSF, CRPF, CISF ÀqÉUÀ½AzÀ ªÀÈvÀÛgÁzÀªÀgÀ ÀÄß ÉÊ PÀ JAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. E) PÉ.¹.J ï. ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄ 9(1) gà ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ À±À ÀÛç Éà ÉAiÀÄ è ÉÃªÉ À è ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zéê»pà «PÀ vé ºÉÆA zà ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA zàªàgàä ( ÀAzÀ sáð ÀÄ ÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ÉÊ PÀ «Äà À ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ÉÊ PÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw Àr PÉ, À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ è AiÀiÁªÀÅzÉà vàgàºàzà «Á ÄwAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. PÀvÀðªÀå ªÀð» ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ À±À ÀÛç Éà ÉAiÀÄ C üpájuà½azà CªÀ A và ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ ÉÆÃqïð AzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. n ÀàtÂ: 1) ÉÊ PÀ «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ AiÀĪÀiÁ ÀÄ ÁgÀ D «Äà À ÁwUÉ CºÀðgÉÃ? JA ÄzÀ ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f Áè ÉÊ PÀ ÉÆÃqïð AzÀ w½zàäpéæaqàä «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2) ÉÊ Àå AzÀ ªÀÈwÛ ºÉÆA gàäªà ÉÊ PÀgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ÉÊ PÀ «Äà À ÁwUÉ CºÀðjgÀĪÀÅ è. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ À±À ÀÛç Éà ÉAiÀÄ è ÉÃªÉ À è ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ /PÉÆ è àlö CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zéê»pà «PÀ vé ºÉÆA zà ÉÊ PÀgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ÉÊ PÀ «Äà À ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀºÀ UÀ¼ÀÄ C ÀÄ AzsÀ-4gÀ è w½ À ÁVgÀĪÀ CªÀ A üvà ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ÀzÀj ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß Cfð À è ÀĪÀ ÀAzÀ sàðzà è CfðAiÉÆA UÉ C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ À«ÄwAiÀÄÄ ÀÆa¹zÁUÀ ÀzÀj ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3] ÀPÁðgÀzÀ ÀvÀæ : ME 207 ÉƹC 2018, ÁAPÀ: gà è ÉÊ PÀ UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt ÀĪÀ ÀA AzsÀ Àà ÃPÀgÀt ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CºÀð ªÉÄjmï UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ À ĪÁV ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ UÀ¼ÀÄ ±ÀÆ Àå ºÁUÀÆ ±ÀÆ ÀåQÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀªÀ ÀÄß ÀqÉzÀ è CAvÀºÀ UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt ÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛªÀ è ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄAd ÀªÁVgÀĪÀÅ èªéazàä Àà ÃPÀgÀt ÃqÀ ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÀÆ Àå ºÁUÀÆ ±ÀÆ ÀåQÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀªÀ ÀÄß ÀqÉzÀAvÀºÀ UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt ÀzÉ DAiÀiÁ PÉÌ ÉÃjzÀ EvÀgÉ CºÀð UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6. «záåºàðvé: AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ ÀåvÉ ÀqÉ gàäªà CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ è ÀzÀ«CxÀªÁ vàvàìªàiá À ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß UÀ Àr¹gÀĪÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ, CAzÀgÉ PÉÌ ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ( ÉÊ PÀ UÀ¼ÀÄ ÉÊ ÀåzÀ è ÃrzÀ ÀzÀ«ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÁAPÀ: géæ¼àué ÀqÉ zàýgé CAvÀºÀ UÀ¼À và ÀªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ). ÀPÁðgÀzÀ ÀÄvÉÆÛÃ É :¹D ÀÄE 81 ÉêÀ É 2017, ÁAPÀ: gà ÀéAiÀÄ ÀzÀ««zÁåºÀðvÉAiÀÄ vàvàìªàiá À «záåºàðvéuà¼à ÀÄß PɼÀV ÀAvÉ ÀàµÀÖ Àr À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 1) AiÀÄÄf¹ ÄAzÀ ªÀiÁ ÀåvÉ ºÉÆA gàäªà ÀjUÀtÂvÀ «±Àé«zÁå AiÀÄUÀ¼ÀÄ, SÁ ÀV/rêÀiïØ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀgÁdåzÀ «±Àé«zÁå AiÀÄUÀ½AzÀ ÀqÉzÀ ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ «±Àé«zÁå AiÀÄUÀ¼À ÀzÀ«AiÀÄ vàvàìªàiá ÀzÀ (Equivalence of Degree) UÉÎ ²PÀëtPÉÌ ÀA A ¹zÀAvÉ, DAiÀiÁ «±Àé«zÁå AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ÀA A ü¹zàavé GzÉÆåÃUÀ ÃqÀĪÀ Áæ üpágà wãªàiáð À véuézàäpéæ¼àî ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2) CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zàægà ²PÀëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ÀqÉ gàäªà ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ, AiÀĪÀÄ Á»gÀªÁV PÉ ªÀÅ «±Àé«zÁå AiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.f.¹.AiÀÄ C ÀĪÉÆÃzÀ É E èzé ÀqÉ ÀÄwÛgÀĪÀ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zàægà ²PÀëtzÀ PÉÆà ÀÄðUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zàægà ²PÀëtzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ÀqÉzÀ váawæpà ÀzÀ«UÀ¼À ÀÄß ÉêÀÄPÁwUÉ ÀjUÀt ÀĪÀAw è.

6 ÉêÁ gàvà UÀ½UÉ «záåºàðvé ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ sàªà : 6 CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ è ÀzÀ«CxÀªÁ vàvàìªàiá À ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß UÀ Àr¹gÀĪÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ CAzÀgÉ PÉÌ ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ µàö ÉêÉAiÀÄ ÀÄß ÀºÁAiÀÄPÀ ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ ïìméã ï / ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï DV ÀÆtðUÉƽ¹gÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ è ªÉÄà À ºÀÄzÉÝAiÀÄ è ÉÃªÉ À è ÀÄwÛgÀ ÉÃPÀÄ, ( ÉêÁ gàvà UÀ¼ÀÄ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄl 25 ªÀÄvÀÄÛ 26 gà ègàäªà C ÀÄ AzsÀ- J & AiÀÄ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV UÀ Àr¹gÀĪÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ CAzÀgÉ géæ¼àué ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý). ÉêÁ gàvà ÉÊ PÀ «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ ÉÊ PÀ UÀ¼ÀÄ ÀºÀ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ µàö ÉêÉAiÀÄ ÀÄß ÀºÁAiÀÄPÀ ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ ïìméã ï / ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï DV ÀÆtðUÉƽ¹gÀ ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ Àæ ÀÄÛvÀ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ è ªÉÄà À ºÀÄzÉÝAiÀÄ è ÉÃªÉ À è ÀÄwÛgÀĪÀ ÉÆ Ã ï ¹ âa UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð À è À Ä CºÀðgÁVzÀÄÝ, CAvÀºÀ UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÉÊ PÀ ÉêÁ gàvà «Äà À Áw CrAiÀÄ è ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n ÀàtÂ: J) ªÉÄÃ É ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ «záåºàðvé ºÁUÀÆ C ÀÄ sàªàªà ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄAiÀÄ è sáuàªà»¹zàäý, ÀAvÀgÀ UÀ Àr À ÁzÀ «záåºàðvé ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ sàªàªà ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ ÀnÖ ºÉÆA gàäªàå èªéazàä ÉêÀÄPÁw À«ÄwUÉ ÀvÉÛAiÀiÁzÀ è CAvÀºÀ UÀ¼À và ÀªÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ ÁèzÀgÀÆ gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ) r ÉÆèªÀiÁ EvÁå «záåºàðvéuà¼àä ÀzÀ«UÉ ÀªÀiÁ ÀªÁUÀĪÀÅ è. DzÀÝjAzÀ ÉÆ Ã ï À ïe ïì ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «záåºàðvéaiàä UÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ è. ¹) UÀ và «záåºàðvéaiàiázà ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ Ä ÀjÃPÉë gézàä sà váa±àpáìv PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ ÀnÖ E èzé EgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À ÀÄß À è À Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ è. ªÉÄà À «záåºàðvéaiàä ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «záåºàðvéaiàä ÀÆß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 7. vàgà ÉÃw, SÁAiÀÄA ÀƪÀð CªÀ ü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ À ±É æãtâ : J) vàgà ÉÃw: ÉêÀÄPÁw ºÉÆA zà UÀ¼ÀÄ PÀ ÁðlPÀ ÉÆ Ã ï CPÁqÉ«Ä, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ CxÀªÁ ÉÆ Ã ï vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ, PÀ ÄgÀV CxÀªÁ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄÄ wãªàiáð ¹zÀ EvÀgÉ vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ è ºÀ ÉßgÀqÀÄ wauà¼à vàgà ÉÃwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÁVzÀÄÝ, vàgà ÉÃwAiÀÄ PÉÆ ÉAiÀÄ è UÀ và ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÀ è GwÛÃtðgÁUÀ ÉÃPÀÄ. ) SÁAiÀÄA ÀƪÀð CªÀ ü: ªÀÄÆ vàgà ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ÁæAiÉÆÃVPÀ vàgà ÉÃw ÉÃjzÀAvÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wauà¼àä. ¹) ªÉÃvÀ À ±ÉæÃtÂ: r) AZÀtÂ Ë sàå: ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ : J sïr(j ï J ï) 04 En 2005, ÁAPÀ: gàavé ÀÆvÀ À CA±ÀzÁ Ä AZÀtÂ Ë sàå C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. 8. À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë (Endurance Test) (En) ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉë(Physical Standard Test)( J ïn) : À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÁAPÀ, ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÉ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ ªÉ ï ÉÊmï À è C ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀÄÄ và Àß PÀgÉ ÀvÀæªÀ ÀÄß ÉÆ Ã ïe ÁSÉAiÀÄ ªÉ ï ÉÊmï AzÀ që ï ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. UÀ½UÉ PÀgÉ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ PÀ gàªá À ÁUÀĪÀÅ è. DzÀÝjAzÀ UÀ¼ÀÄ E ÁSÉAiÀÄ

7 7 ªÉ ï ÉÊmï ÀÄß ªÉÄà AzÀ ªÉÄÃ É «ÃQë ÀÄwÛgÀ ÉÃPÀÄ. PÀgÉ ÀvÀæ«èzÉ ºÁdgÁUÀĪÀ UÀ½UÉ E.n. ªÀÄvÀÄÛ.J ï.n. ÀjPÉëUÀ½UÉÉ C ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è. J) À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ UÀ Àr¹zÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À è ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉÆ ÀzÁV ÉÃj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß PÁ ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ EzÀ ÀÄß E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è w½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J èaiéäã À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqɹzÀgÀÆ UÀ¼ÀÄ ÀzÀj ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, E è zàý è UÉÊgÀĺÁdgÀÄ/C ÀºÀðUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ) MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ Cfð À è¹ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀqÉUÀ¼À è zéê»pà ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁzÀgÉ, CAvÀºÀ AiÀÄ và ÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. («±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ 18(¹) ÀÄß ÉÆÃr) DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄ wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¹) À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÉ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï À è ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀ¼ÀÄ ÀzÀj ªÉ ï ÉÊmï AzÀ PÀgÉ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). F ÀA AzsÀ UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï ÀÄß À vàå UÀªÀÄ ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛ. zéê»pà ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ÀqÉAiÀÄĪÀ ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ zéê»pà ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ èaiàäæ ÀºÀ ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄzÉ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ è CAvÀºÀªÀjUÉ zéê»pà ÀjÃPÉëAiÀÄ è sáuàªà» À Ä CªÀPÁ±À ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. UÀ¼ÀÄ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀ, PÀgÉ ÀvÀæzÀ eéævéué F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw À aãnaiàä ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ MAzÀÄ zàèrüãpàèvà ÀæwAiÀÄ ÀÄß ÃqÀĪÀÅzÀÄ. i) Á ï ÉÆÃmïð (Passport) ii) iii) iv) ZÁ Á ÀgÀªÁ ÀV ÀvÀæ (Driving License) Áå ï PÁqïð (PAN Card) gádå ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ / ÁªÀðd PÀ ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ÀPÁðgÀzÀ C üã ÀPÉÆ̼À ÀlÖ SÁ ÀVà PÀA À UÀ¼ÀÄ «vàj¹gàäªà sáªàavàæ«gàäªà ÉêÁ UÀÄgÀÄw À aãn (Service ID Card) v) ÁªÀðd PÀ ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vàj¹gàäªà sáªàavàæ«gàäªà Á ï ÀÄ ÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) sáªàavàæ ÀªÉÄÃvÀ ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ÀéwÛ À zár É ÀvÀæ CxÀªÁ ÀmÁÖ ÀÄ ÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) sáªàavàæ ÀªÉÄÃvÀ ÀA AzsÀ ÀlÖ Áæ üpájaiàäªàgàä «vàj¹gàäªà eáw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (Community Certificate with Photo) viii) ÉÊ PÀ UÀ½UÉ «vàj¹gàäªà AZÀt ÀÄ ÀÛPÀ / AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen s pension book/pension payment order) ix) J ï.dgï.e.f.j ï. ÄAzÀ ÃrzÀ sáªàavàæ«gàäªà GzÉÆåÃUÀ aãn. (Job cards with Photograph) x) J ÉPÉÆÖÃgÀ ï ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw À aãn (EPIC). xi) ságàwãaiàä UÀÄgÀÄvÀÄ Áæ üpágà AzÀ ÃqÀ ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.(AADHAR CARD). PÀgÉ ÀvÀæzÀ eéævéué D ï ÉÊ ï CfðAiÀÄ eégápïì ÀæwAiÀÄ ÀÄß ÀºÀ vàgàvàpàìzàäý, và àzàý è ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ Ä C ÀĪÀÄw ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. UÀ và ÁAPÀ ºÁUÀÆ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÁdgÁUÀ zàýgé CAvÀºÀªÀgÀ ÀÄß C ÀºÀð UÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ zà ÁAPÀªÀ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è.

8 8 r) À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë : (Endurance Test) i) zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁUÀ Ä UÀ¼ÀÄ F PɼÀV À J Áè À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÀ¼À è GwÛÃtðgÁUÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀV À J Áè À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß PɼÀUÉ ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ èaiéäã sáuàªà» ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ÀjÃPÉëUÀ¼À è sáuàªà» ÀzÉ wgà ÀÌj ÀĪÀªÀgÀÄ/ «sà ªÁUÀĪÀgÀÄ, C ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ. ÀæwAiÉÆAzÀÄ À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và ÀªÀÄÆ ÉUÉ AiÀÄÄ sàwð ªÀiÁrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß Àj²Ã ¹ À» ºÁPÀ ÉÃPÀÄ. và àzà è CAvÀºÀ AiÀÄÄ C ÀºÀðvÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ ÀÄ. À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÉ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. EªÀÅ PÉêÀ CºÀðvÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ii) UÀ¼ÀÄ 1600 «ÄÃlgï NlªÀ ÀÄß 7 «ÄµÀzÉƼÀUÁV ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ UÀ¼ÀÄ 400 «ÄÃlgï NlªÀ ÀÄß 2 «ÄµÀzÉƼÀUÁV ÀÆtðUÉƽ¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA À À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. E è zàý è CAvÀºÀ UÀ¼À ÀÄß D ºÀAvÀzÀ èaiéäã C ÀºÀðUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iii) À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ è JvÀÛgÀ fvvà CxÀªÁ GzÀÝ fvvà ºÁUÀÆ UÀÄAqÉ ÀvÀzÀ è ªÀiÁvÀæ ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À è GvÀÛªÀĪÁzÀ MAzÀ ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀt ÉUÉ véuézàä PÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J Áè ÁªÀiÁ Àå ÀÄgÀĵÀ UÀ½UÉ (ªÀÄ»¼Á/ ÉêÁ gàvà/ ÉÊ PÀgÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹) CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É 1600 «ÄÃlgï Nl 7 «ÄµÀQÌAvÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ GzÀÝ fvvà 3.8 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé CxÀªÁ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) CxÀªÁ JvÀÛgÀ fvvà 1.20 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J ÉvÀ (7.26 PÉ.f.) 5.60 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀÄ»¼Á, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ UÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀ À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É 400 «ÄÃlgï Nl 2 «ÄµÀQÌAvÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ GzÀÝ fvvà 2.50 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé CxÀªÁ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) CxÀªÁ JvÀÛgÀ fvvà 0.90 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé UÀÄAqÀÄ J ÉvÀ (4 PÉ.f.) 3.75 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) E) zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉë: ( À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ è CºÀðUÉÆAqÀ UÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) i) J Áè ÉÃgÀ UÀ½UÉ, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ UÀ½UÉ C Àé Ä ÀĪÀAvÉ JvÀÛgÀ : PÀ µà 168 ÉA.«ÄÃ. JzÉ ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ : 86 ÉA.«ÄÃ. ( ÀÆwð «ÀÛj¹zÁUÀ) PÀ µà «ÀÛgÀuÉ 5 ÉA.«ÄÃ.

9 9 ii) ªÀÄ»¼Á UÀ½UÉ C Àé Ä ÀĪÀAvÉ: JvÀÛgÀ : PÀ µà 157 ÉA.«ÄÃ. vàæpà : PÀ µà 45 PÉ.f. n ÀàtÂ: ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀiÁ ÀÄ ÁgÀ UÀ Àr¹gÀĪÀ PÀ µàö JvÀÛgÀ 168 ÉA.«Äà ºÉÆA gàäªà ÉÊ PÀ UÀ¼ÀÄ sàå«è gàäªà ÀPÀëzÀ è ªÀiÁvÀæ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA gàäªà ÉÊ PÀ UÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ Cfð À è¹gàäªà J Áè CºÀð ÉÊ PÀ UÀ½UÉ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À PÀ à À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ÀÆZÀ É :- 1] À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀÄÄ Àß UÀ¼ÀÄ zéê»pàªáv ÀzÀÈqsÀjgÀ ÉÃPÀÄ. F ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀAzÀ sàðzà è ÀA sà«àäªà AiÀiÁªÀÅzÉà jãwaiàä C ÁºÀÄvÀ / véæazàgéuà½ué ÉÆ Ã ï E ÁSÉ/ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ dªá ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ è. UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ÀéAvÀ»vÀzÀÈ ÄAzÀ CªÀgÀ zéãºàzà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, AiÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀÅ J è jãw ÄAzÀ Æ ÀzÀÈqsÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ Àr¹PÉÆAqÀÄ E ÁSÉ ÀqÉ ÀĪÀ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÉ J è «zsà AzÀ Æ CºÀð ÉAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà w½zàäpéæaqàä ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ÉAiÀÄ è PÀ µà MAzÀÄ wauà¼à ªÀÄÄAZÉ ÄAzÀ Éà À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÉ UÀ¼ÀÄ ÁPÀµÀÄÖ C sáå À ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ è AiÀiÁªÀ C ÁºÀÄvÀUÀ½UÀÆ E ÁSÉ dªá ÁÝgÀgÁUÀĪÀÅ è. F ÀjÃPÉëUÀ½UÉ UÀ¼ÀÄ vàªàää ÀéAvÀ dªá ÁÝj ºÁUÀÆ ÀéEZÉÒ ÄAzÀ sáuàªà» ÀĪÀÅzÀÄ. 2] À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ è sáuàªà» ÀĪÀ UÀ¼ÀÄ zéê»pàªáv ÀzÀÈqsÀªÁVgÀ ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ C ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt UÀ Àr À ÁUÀĪÀ ÁAPÀzÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ gàäªà UÀ½UÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CªÀPÁ±À PÀ à ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉë À«ÄwAiÀÄÄ véuézàäpéæ¼àäîªà wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C èzé ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁUÀĪÀ UÀ üðtâ ªÀÄ»¼Á UÀ½UÉ DgÉÆÃUÀåzÀ»vÀzÀÈ ÄAzÀ CªÀPÁ±À PÀ à À gàäªàåzàä ÀÆPÀ ÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ÀzÀj «µàaiàäzà PÀÄjvÀÄ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ véuézàäpéæ¼àäîªà wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀÄÄ À«ÄwAiÀÄ wãªàiáð ÀªÀ ÀÄß G èax¹, ÀéEZÉÒ ÄAzÀ sáuàªà»¹zà è, GAmÁUÀ ºÀÄzÁzÀ C ÁºÀÄvÀ / véæazàgéuà½ué ÉÆ Ã ï E ÁSÉ/ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ dªá ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ è. n Ààt : i) À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß MAzÀÄ zéê»pà ÀjÃPÉëAiÀÄ À«ÄwAiÀÄÄ ÀqÉ ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è zéê»pà ÀjÃPÉëAiÀÄ À«ÄwAiÀÄÄ ÃqÀĪÀ sà váa±àªéã CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ii) UÀ¼ÀÄ ªÉÄà ÌAqÀ À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÀ¼À è CºÀðgÁVzÀÝgÀÆ ÀºÀ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ è PÀvÀðªÀå ªÀð» ÀĪÀ ¹ âa AiÀÄÄ ±ÁjÃjPÀªÁV ÀzÀÈqsÀgÁVgÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ E ÁSÉAiÀÄ è PÀvÀðªÀå ªÀð» À Ä CrØ Àr ÀĪÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zéê»pà ÀÆå ÀvÉUÀ¼À ÀÄß / CAUÀªÉÊPÀ åuà¼à ÀÄß ºÉÆA gà ÁgÀzÀÄ. iii) À»µÀÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉë ÀÆtðUÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ UÀ¼ÀÄ zéê»pà ÀjÃPÉë À«Äw ÀªÀÄÄäRzÀ è UÀ và ÀªÀÄÆ ÉUÉ À» ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ ÉÖnÖ À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ ÉÃPÀÄ. E èªázàgé CAvÀºÀªÀgÀ ÀÄß C ÀºÀðgÉAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iv) UÀ¼ÀÄ À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ è CºÀðUÉÆAqÀ è ªÀiÁvÀæ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. v) UÀ Àr¹gÀĪÀ PÀ µà JvÀÛgÀ 168 ÉA.«ÄÃ. ºÉÆA gàäªà ÉÊ PÀ UÀ¼ÀÄ sàå«èzé EgÀĪÀ ÀPÀëzÀ è PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA gàäªà ÉÊ PÀ UÀ¼À ÀÄß ÀºÀ CºÀðvÉUÉ C ÀÄUÀÄtªÁV CAwªÀÄ DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß vàaiàiáj ÀĪÁUÀ ªÉÆzÀ Ä 168 JvÀÛgÀ ºÉÆA gàäªàªàjué ªÉÆzÀ DzsÀåvÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10 10 vi) ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉUÁV ªÉÄÃ É ºÉýzÀ J Áè À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß «ÃrAiÉÆÃUÀæ ü CxÀªÁ CCTV Camera UÀ¼À è ÉgÉ»rAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. TvÀ ÀjÃPÉë: J) AiÀÄÄ À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëUÀ¼À è GwÛÃtðgÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.UÀ½UÉ TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ UÀ Àr ÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À è ªÀiÁvÀæ ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ ÀÄß gàzàäý Àr ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉÆ ÀzÁV ÉÃj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß PÁ ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ) UÀ¼ÀÄ TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÁAPÀ, ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gàäªà PÀgÉ ÀvÀæªÀ ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï AzÀ PÀqÁØAiÀĪÁV ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). RÄzÁÝV AiÀiÁªÀÅzÉà UÀ½UÉ PÀgÉ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À ÁUÀĪÀÅ è. F ÀA AzsÀ UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï ÀÄß ªÉÄà AzÀ ªÉÄÃ É UÀªÀÄ ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛ. TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ èaiàäæ ÀºÀ ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄzÉ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ è CAvÀºÀªÀjUÉ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. UÀ¼ÀÄ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀÀ PÀgÉ ÀvÀæzÀ eéævéué F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw À aãnaiàä ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) Á ï ÉÆÃmïð(Passport) ii) iii) iv) ZÁ Á ÀgÀªÁ ÀV ÀvÀæ(Driving License) Áå ï PÁqïð(PAN Card) gádå ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ / ÁªÀðd PÀ ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ÀPÁðgÀzÀ C üã ÀPÉÆ̼À ÀlÖ SÁ ÀVà PÀA À UÀ¼ÀÄ «vàj¹gàäªà sáªàavàæ«gàäªà ÉêÁ UÀÄgÀÄw À aãn(service ID Card) v) ÁªÀðd PÀ ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vàj¹gàäªà sáªàavàæ«gàäªà Á ï ÀÄ ÀÛPÀ(Bank vi) vii) viii) Pass Book with Photograph) sáªàavàæ ÀªÉÄÃvÀ ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ÀéwÛ À zár É ÀvÀæ CxÀªÁ ÀmÁÖ ÀÄ ÀÛPÀ(Pattas and registered deeds with Photograph) sáªàavàæ ÀªÉÄÃvÀ ÀA AzsÀ ÀlÖ Áæ üpájaiàäªàgàä «vàj¹gàäªà eáw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ(Community Certificate with Photo) ÉÊ PÀ UÀ½UÉ «vàj¹gàäªà AZÀt ÀÄ ÀÛPÀ / AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ(Ex-servicemen s pension book/pension payment order) ix) J ï.dgï.e.f.j ï. ÄAzÀ ÃrzÀ sáªàavàæ«gàäªà GzÉÆåÃUÀ aãn.(job cards with Photograph) x) J ÉPÉÆÖÃgÀ ï ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw À aãn (EPIC). xi) ságàwãaiàä UÀÄgÀÄvÀÄ Áæ üpágà AzÀ ÃqÀ ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.(AADHAR CARD). ¹) TvÀ ÀjÃPÉëUÉ vàgà ÉÃPÁzÀ zár ÁwUÀ¼ÀÄ: i) TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ ÀvÀæ, ii) À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzáqsàåðvé ÀjÃPÉëAiÀÄ sà váa±à ºÁ¼É, iii) UÀÄgÀÄw À aãn, iv) D ï ÉÊ ï CfðAiÀÄ eégápïì Àæw vàgàvàpàìzàäý. và àzàý è TvÀ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ Ä C ÀĪÀÄw ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. r) TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ÀzÀ«ªÀÄlÖzÀ JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ¼ÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. ÀwæPÉ-1 : F Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è Àæ AzsÀ gàºà, ÁgÁA±À gàºà, sáµáavàgà Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉÉ. Àæ AzsÀ gàºàzà è 600 ±À ÝUÀ¼À «ÄwAiÀÄ ÀÄß «ÄÃgÀ ÁgÀzÀÄ. Àæ AzsÀzÀ eéævé ÁgÁA±À gàºà (Precis) Àæ±ÉßAiÀÄ ÀÆß PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ ÁVgÀĪÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è GvÀÛj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CwjPÀÛ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅ è. F ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ ü MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ «ÄµÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. (20 CAPÀUÀ¼ÀÄ

11 11 Àæ AzsÀPÉÌ, 10 CAPÀUÀ¼ÀÄ ÁgÁA±À gàºàpéì ºÁUÀÆ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ AzÀ EAVèõïUÉ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï AzÀ sáµáavàgàpéì) EzÀgÀ è PÀ µàö CAPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ è. ii) ÀwæPÉ-2 : F Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï zà èzàäý, 150 CAPÀUÀ½UÉ ªÀ ÀÄÛ µàö (D ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, ºÀÄ«zsÀ DAiÉÄÌ (Multiple Choice) GvÀÛgÀUÀ¼À TvÀ ÀjÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À ÀÄß GvÀÛj À Ä MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ «ÄµÀ ÀªÀÄAiÀÄ ÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. F Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è AiÀÄ ªÀiÁ À¹PÀ ÁªÀÄxÀåðªÀ ÀÄß C¼ÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è ÀæZÀ và «zàåªàiá ÀUÀ¼ÀÄ, ÁªÀiÁ Àå eáõ ÀªÀ ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ÁªÀiÁ Àå CzsÀåAiÀÄ À, ságàvàzà ÁévÀAvÀæöå ÀAUÁæªÀÄ, ságàwãaiàä ÀA«zsÁ À, EwºÁ À, sàæuéæã¼à, «eáõ À, PÀ É, Á»vÀå, ªÀiÁ À¹PÀ ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ Ãw ²PÀët EvÁå UÀ¼À UÉÎ Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. Àæw và ÀÄà GvÀÛgÀPÉÌ CAvÀºÀÄzÉà Àæ±ÉßAiÀÄ Àj GvÀÛgÀzÀ 25% (.375) gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ½UÀÆ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. E) váváì PÀ DAiÉÄÌ Àn: ÀwæPÉ-1 ªÀÄvÀÄÛ ÀwæPÉ-2gÀ è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt ÉUÉ véuézàäpéæaqàä «Äà À Áw ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtzÀ C ÀÄ ÁgÀ váváì PÀ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß vàaiàiáj¹, ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÉÊ PÀjUÉ ÀA A ü¹zàavé, ªÉÆzÀ Ä 168 É.«ÄÃ. JvÀÛgÀ ºÉÆA gàäªàªàgà ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀ Àr¹zÀ JvÀÛgÀ ºÉÆA gàäªàªàgàä ¹UÀ zàý ÀPÀëzÀ è ªÀiÁvÀæ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ EgÀĪÀªÀgÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ÀnÖUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ: i) UÀ¼ÀÄ ÀwæPÉ-1 gà è À Àæ AzsÀ gàºàªà ÀÄß EAVèõï CxÀªÁ zà è GvÀÛj À ºÀÄzÀÄ. ii) ÀwæPÉ-1gÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß UÀtQÃPÀÈvÀ ºÁUÀÆ éwãaiàä/vàèwãaiàä ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀzÀj ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ÀÄß ÀqÉ ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CrµÀ À ï qéêgépàögï d ÀgÀ ï D sï ÉÆ Ã ï, ÉêÀÄPÁw / CzsÀåPÀëgÀªÀgÀ wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. iii) Àæ±Éß ÀwæPÉ-2 ªÀ ÀÄÛ µàö (D ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. iv) Àæ±Éß ÀwæPÉ-2gÀ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß N.JA.Dgï ²Ãmï À è PÀ ÀÄà/ à túzà Á ï Á ÄAmï É ß AzÀ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀ và eáuàzà è AiÀÄÄ Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ ±ÉæÃt (J,,¹ EvÁå ), Cfð. géæã ï ÀA gï ªÀÄvÀÄÛ À»AiÀÄ ÀÄß và ÀàzÉà ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. EzÀ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀ zàýgé GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è ºÁUÀÆ AiÀÄÄ DAiÉÄÌUÉ C ÀºÀð ÁUÀÄvÁÛ É. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. v) UÀ¼ÀÄ Cfð géæã ï ÀA gï EvÁå sàwð ªÀiÁrzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và eáuàzà è và ÀàzÉà À» ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ ÉânÖ À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ ÉÃPÀÄ E èªázà è CAvÀºÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è. vi) Cfð, géæã ï ÀA, Àæ±Éß ÀwæPÉ ±ÉæÃt EvÁå UÀ¼À ÀÄß GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À è sàwð ªÀiÁqÀzÉ ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ CzÀ ÀÄß ÀjUÀt ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ªÀÄ À«À è¹zà è CAvÀºÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. vii) UÀ¼ÀÄ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, D ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀjÃPÁë ªÉÄà ézágàpàgàä GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è Cfð, ÉÆAzÀtÂ, Àæ±Éß ÀwæPÉ ±ÉæÃtÂ, À», JqÀUÉÊ ºÉ ÉânÖ À UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÎ PÉ ªÀÅ ªÀiÁUÀð ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀĪÀgÀÄ. viii) ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀqÉ ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀjÃPÉëUÀ¼À è C ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹zÀgÉ CxÀªÁ ÀPÀ Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ AzÀgÉ CxÀªÁ ÀPÀ Ä ªÀiÁqÀĪÀ ÁªÀÄVæAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA zàýgé, CAvÀºÀ UÀ¼À ÀÄß 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ r Ágï ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ix) ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ è ªÉÆ ÉÊ ï séæã ÀÄ / máå Émï / L- ÉÆÃqïUÀ¼À ÀÄß µéã ü À ÁVzÉ. J ÉPÁÖç Pï ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ÉÃdgï, PÁå ÄÌ ÉÃlgï EvÁå UÀ¼À ÀÄß ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ véuézàäpéæaqàä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ ÀÄß µéã À ÁVzÉ. ÀjÃPÉë géaiàääªáuà ªÉÄà À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ ÀÄÛUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA zàýgé CªÀgÀ ÀÄß C ÀºÀðUÉƽ À ÁUÀÄvÀÛzÉ. x) Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ Àæ±ÉßAiÀÄ UÉÎ DPÉëà ÀuÉ/ ÀAzÉúÀ GAmÁzÀ è /EAVèõï sáuàªà ÀÄß ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ. Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zéæãµà CAzÀgÉ ªÀÄÄzÀæt zéæãµà, ÀÄlUÀ¼À CzÀ Ä zà Ä,

12 12 Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄ ÀgÁªÀvÀð É, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ÀÄlUÀ¼ÀÄ E è zàý è ªÀÄvÀÄÛ E ÁåªÀÅzÉà zéæãµà PÀAqÀÄ AzÀ è DAiÀiÁ ÀjÃPÁë ÀªÉà ÀA A üvà ªÉÄà ézágàpàgà ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á À, ÉÆÃAzÀtÂ. EvÁå UÀ¼À ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ TvÀ ªÀÄ À«AiÀÄ ÀÄß ÉêÀÄPÁw À«ÄwUÉ À è¹ ¹éÃPÀÈw (Acknowledgement) ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ. ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ lö ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉëà ÀuÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁ Àå ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è. Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è AiÀiÁªÀÅzÉà zéæãµà PÀAqÀÄ AzÀ è CzÀ ÀÄß vàpàët ªÉÄà ézágàpàgà UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàazàä CzÀ ÀÄß Àj Àr¹PÉƼÀî ÉÃPÀÄ. ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ CzÀgÀ UÉÎ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàazàgé CAvÀºÀ DPÉëà ÀuÉUÀ¼À ÀÄß UÀt ÉUÉ véuézàäpéæ¼àäîªàå è. 10. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉë : váváì PÀ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn¹zÀ ÀAvÀgÀ váváì PÀ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ J Áè UÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀªÀ ÀÄß DAiÉÄÌ Áæ üpágàªàå UÀ Àr ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ : (J) zàè Ö: PÀ À»vÀ CxÀªÁ PÀ«èzÉà PɼÀUÉ PÁt¹zÀ zàeéðaiàä À«Äà À ªÀÄvÀÄÛ zàægàzà zàè Ö ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄ PÀ µàö (i) zàægàzà zàè Ö 6/9 CxÀªÁ 6/9 6/9 6/12 (ii) À«Äà ÀzÀ zàè Ö 0/6 0/8 Àæw PÀtÄÚ ÀA ÀÆtð PÉëÃvÀæ zàè Ö ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÀîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ À CxÀªÁ gé ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ ÀÄß C ÀºÀðvÉAiÉÄAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ( ) ±ÀæªÀt ±ÀQÛ: i) j Éßà ï ÀjÃPÉë(Rinne s Test) ii) ªÉ âgï ÀjÃPÉë (Weber s Test) iii) ªÉnðUÉÆà ÀjÃPÉë (Tests for Vertigo) ªÉÄà À ÀjÃPÉëUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÉà ÀÆå ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è C ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¹) C ÀzsÀªÀÄ HvÀ ÀºÀ C ÀºÀðvÉ(Varicose Veins) (r) (E) ªÀiÁw À è CqÀZÀuÉ ÀºÀ C ÀºÀðvÉ (Impediment in speech) JzÉAiÀÄ PÀë-QgÀt (Chest X-Ray)ªÀ ÀÄß ÀjÃPÉëUÉ véuézàäpéæ¼àî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄà À J Áè ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ÀqÉ ÀÄvÀÛzÉ. ÀzÀj ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ zéê»pàªáv CºÀðgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. n ÀàtÂ: À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë, TvÀ ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀ UÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà sàvéåaiàä ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. 11. eáw «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : eáw «Äà À Áw PÉÆÃgÀ AiÀÄ ÀĪÀ UÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À è ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÁAPÀ: géæ¼àué ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. J) Àj²µÀÖ eáw / Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀzÀ UÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ vààºà² ÁÝgï gàªàjazà ÀqÉzÀ ÀªÀÄÆ É-r ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. ) Àæ 1 zà UÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ vàºà²ã ÁÝgï gàªàjazà ÀqÉzÀ ÀªÀÄÆ É-E ÀæªÀiÁt ÀvÀæ.

13 ¹) Àæ- 2J, 2, 3J, 3 zà UÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ vàºà²ã ÁÝgï gàªàjazà ÀqÉzÀ ÀªÀÄÆ É J sï ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 13 ÀÆZÀ É : ÀªÀÄÆ É J sï ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀÅ UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: PÉÌ LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVgÀ ÁgÀzÀÄ. 12. «Äà À Áw: J) «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ AiÀÄÄ 1 Éà vàgàuàw ÄAzÀ 10 Éà vàgàuàwaiàäªàgéué ÀæzÉñÀzÀ è «záå sáå À ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ) AiÀÄÄ ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ÀܼÀªÀÅ ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ üaiàä è CA À PÀ ÁðlPÀ ËgÀ UÀªÀÄUÀ¼À C ü AiÀĪÀÄ 1976gÀ CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ ËgÀ À séuà¼à C ü AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ è ðµàö Àr¹zÀ MAzÀÄ zéæqàø ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ, ÀtÚ ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ÀjªÀvÀð ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ ègàäªà ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀæzÉñÀzÀ ègàäªà ±Á ÉAiÀÄ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁVgÀ ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹) «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ AiÀÄÄ PÀ ÁðlPÀ C ü ÀÆZÀ É. ¹D ÀÄE:08: É É :2001, ÁAPÀ gÀ ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ É Àj sá ¹zÀAvÉ vàgàuàw 1 jazà 10 Éà vàgàuàwaiàäªàgéué ÀæzÉñÀzÀ è «záå sáå À ºÉÆA gàäªàªàgàä ÀPÁðj DzÉñÀ. ¹D ÀÄE/96/ É É /2005, ÁAPÀ gÀ è UÀ ü Àr¹zÀ ÀªÀÄÆ É-2gÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ±Á Á ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ À» ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå ÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájuà½azà ªÉÄÃ Ä À» ªÀiÁr¹zÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß Cfð À è À Ä UÀ ü Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ÀªÀÄÆ É-1 ( Á ï-qæã«ä ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄÆ É-2 EªÀÅUÀ¼ÀÄ «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ ÁªÀiÁ Àå UÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ). r) CAvÉAiÉÄà «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, Àæ-1, Àæ-2J, 2, 3J, 3 ÉÃjzÀ UÀ¼ÀÄ ÀªÀÄÆ É-2gÀ è ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ Áæ üpágà AzÀ ÀqÉzÀÄ À è ÀĪÀÅzÀÄ. ÀÆZÀ É: «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, Àæ-1, Àæ-2J, Àæ-2, Àæ-3J, Àæ-3 UÀ½UÉ ÉÃjzÀ UÀ¼À «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgà ÀÌøvÀUÉÆAqÀ è CAvÀºÀ UÀ¼ÀÄ Non-Creamy Layer ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÉÆA gà zàý è CªÀgÀÄ «Äà À ÁwUÀÆ C ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. 13. AiÉÆÃd Á gá²ævàgàä: AiÉÆÃd Á gá²ævà «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ ÀPÁðgÀzÀ C ü ÀÆZÀ É. r JDgï:23:J ïdgïdgï:99, ÁAPÀ gà ÀéAiÀÄ (F AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eájaiàiáuàäªà 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ Àß ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA zà UÀ¼ÀÄ F «Äà À ÁwUÉ C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ è) ÀPÁðgÀzÀ ÀÄvÉÆÛà É. ¹D ÀÄE:44: É É :2001, ÁAPÀ gÀ è UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ÀA AzsÀ ÀlÖ vàºà²ã ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. 14. ÉÊ PÀ UÀ½UÉ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ : ÉÊ PÀ UÀ½UÉ «Äà À j¹zà «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ ÉÊ PÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà / «AiÉÆÃd É ºÉÆA zà UÉV À ÀæªÀiÁt ÀvÀæ/ gápéëã ÀuÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. 15. : zà è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ UÀ½UÉ «Äà À j¹zà «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ 1 Éà vàgàuàw ÄAzÀ 10 Éà vàgàuàwaiàäªàgéué zà è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ UÉÎ ÀA AzsÀ ÀlÖ ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀ À» ÀqÉzÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájuà½azà ªÉÄÃ Ä gàädä ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj ÉÆA UÉ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý.

14 14 UÀ¼ÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß CfðAiÉÆA UÉ UÀwÛ À Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ è. DzÀgÉ F ªÉÄà À ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß / zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý ºÁUÀÆ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ Àj²Ã ÉUÁV ºÁdgÀÄ Àr À Ä ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ «Äà À ÁwAiÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ ÀæwUÀ¼À ÀÄß và ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 16. PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ «Äà À ÁwAiÀÄ À ĪÁV ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÁVgÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ: ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ÀéAiÀÄA WÉÆà và ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ÀgÀAvÀÄ Cfð À è ÀĪÀ ÁAPÀzÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. váváì PÀªÁV DAiÉÄÌUÉÆAqÀ UÀ¼ÀÄ zár Áw ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà AzÀ ÃqÀ ÁzÀ CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (C ÀÄ AzsÀ-J) ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ è ÀPÀëªÀÄ Áæ üpájuà¼àä Cfð À è À Ä UÀ Àr À ÁzÀ CAwªÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ AiÀÄÄ ÁªÀðd PÀ GzÉÆåÃUÀ DzÉñÀzÀAvÉ ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ÀqÉ gàäváû ÉAzÀÄ MAzÀÄ Cr n ÀàtÂAiÀÄ ÀÄß zár ÀĪÀÅzÀÄ. ÀÆZÀ É:- J) CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà AzÀ ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý ) PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ «Äà À ÁwUÉ ÀA A ü¹zàavé ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À ÀÄß C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ PÉÆ ÉAiÀÄ è ÃqÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¹) UÀ¼ÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß CfðAiÉÆA UÉ UÀwÛ À Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ è, DzÀgÉ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß / zár ÉUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ E èªéã ¹AzsÀĪÁVgÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ Àj²Ã ÉUÁV ºÁdgÀÄ Àr À Ä ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ «Äà À ÁwAiÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ ÀæwUÀ¼À ÀÄß và ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, và àzàý è PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. r) ««zsà «Äà À Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÁzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À zàý è, D «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆÃgÀ ÁzÀ eáw/ ÀAUÀqÀ/ ÀæPÉÌ ÀA A ü¹zàavé, ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À zàý è CAvÀºÀ AiÀÄ và ÀªÀ ÀÄß ÁªÀiÁ Àå zàraiàä è CºÀðvÉ ºÉÆA zàý è ªÀiÁvÀæ ÁªÀiÁ Àå CºÀðvÉAiÀÄ AiÉÄAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ : UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß CfðAiÉÆA UÉ UÀwÛ ÀPÀÆqÀzÀÄ. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ läöpéæarzàäý, À«ÄwAiÀÄÄ ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) «záåºàðvéaiàä CAPÀ ÀnÖ. ) ºÀÄnÖzÀ ÁAPÀzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (J ï.j ï.j ï.¹ CxÀªÁ vàvàìªàiá À ÀæªÀiÁt ÀvÀæ) ¹) ÀPÁðj E ÁSÉAiÀÄ è/gádå ÀPÁðgÀzÀ/PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀzÀ/ ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà Áæ üpágàzà è/gádå CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀzÀ ÁªÀðd PÀ ÁéªÀÄåzÀ PÀA À UÀ¼À è Àæ ÀÄÛvÀ GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ è CAvÀºÀªÀgÀÄ E ÁSÁ ªÀw ÄAzÀ PÀvÀðªÀå AzÀ qàäuàqé ªÀiÁqÀĪÀ UÉÎ EZÁÒ C ÀĪÀÄw ÀvÀæ. r) Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, Àæ-1, 2J, 2, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3 «Äà À Áw UÀ¼ÀÄ ÀªÀÄÆ É r/e/j sï À è vàºà²ã ÁÝgïjAzÀ ÀqÉzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. E) AiÉÆÃd Á gá²ævà UÀ¼ÀÄ ÀA A ü¹zà vàºà²ã ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ÀqÉzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. J sï) ÉÊ PÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà / «AiÉÆÃd É ºÉÆA zà UÉV À ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ( ÉÊ PÀ «Äà À Áw PÉÆÃjzÀÝ è). f) ÉÊ PÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «Äà À Áw ÀqÉAiÀÄĪÀ UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vàazéaiàäªàgàä PÀvÀðªÀå ªÀð» ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ À±À ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C üpájuà½azà CªÀ A và ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ ÉÆÃqïð AzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉZï) «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ÀqÉzÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájuà½azà ªÉÄÃ Ä gàädä ªÀiÁr¹gÀ ÉÃPÀÄ. L) zà è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀA AzsÀ ÀlÖ ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ÀqÉzÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájuà½azà ªÉÄÃ Ä gàädä ªÀiÁr¹lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eé) PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ «Äà À Áw PÉÆÃgÀĪÀ UÀ¼ÀÄ PÀArPÉ 16 gà è w½¹gàäªàavé ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà gàªàgàä ÃrgÀĪÀ CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý.

15 15 PÉ) ÉêÉAiÀÄ ègàäªà JJ ïl / ºÉZï¹/ ¹ gàªàgàäuà¼àä C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ C ÀÄ AzsÀ- J & UÀ¼À ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. AiÀÄÄ CfðAiÀÄ è sàwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ UÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J Áè PÁ AUÀ¼À ÀÄß ÀjAiÀiÁV sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. sàwð ªÀiÁr À è¹zàavàºà CfðAiÀÄ è À CA±À/ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà è zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è. J ï) ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è «¼Á À zà ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ è vàpàëtzà è UÀ¼ÀÄ TvÀ ªÀÄÆ PÀ ÀA AzsÀ ÀlÖ WÀlPÁ üpáj gàªàgà ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàgàvàpàìzàäý. F «¼Á À zà ÁªÀuÉAiÀÄ ÀÄß ÀjUÀt À Ä ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀæAiÀÄwß ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ è ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà dªá ÁÝjAiÀÄ ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ è. F UÉÎ UÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. JA) UÀ¼ÀÄ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÉÆqÀ É ÀA ÀQð À ÉÃPÁzÀ ÀAzÀ sàðzà è CªÀgÀ ªÀÄ À«AiÉÆA UÉ CfðAiÀÄ ÀPÀ Ä ÀæwAiÀÄ ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J ï) UÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀļÀÄî/vÀ ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉà Ãr vàzà ÀAvÀgÀ ÉêÀÄPÁw À«ÄwUÉ CzÀÄ ÀvÉÛAiÀiÁzÀ è CAvÀºÀ UÀ¼À và ÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) CfðzÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà Qæ«Ä À ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ è ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀ ÁgÀzÀÄ. Qæ«Ä À ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ è sávaiàiáv qàäuàqé / RÄ Á ÉAiÀiÁVzÀÝ è ÉêÀÄPÁw Áæ üpágàªàå véuézàäpéæ¼àäîªà wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 18. «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ : UÀ¼ÀÄ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ UÀ Àr¹zÀ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ èaiéäã J Áè CAPÀtUÀ¼À ÀÄß ÀàµÀÖªÁV sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À è À è ÀĪÀ, ±ÀÄ Ì ÁªÀw ÀzÉ À è À àqàäªà, C ÀÆtðªÁVgÀĪÀ, À» ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÀÆ sáªàavàæ E èzé EgÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄ ÀĪÀÅzÀÄ. J) UÀ¼ÀÄ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ À è¹zà CfðAiÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄß vàªéæäa UÉ và ÀàzÉà ElÄÖPÉƼÀî Ä ÀÆa¹zÉ. ) ÉêÉAiÀÄ ègàäªà UÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ÉêÉAiÀÄ ègàäªà UÉÎ CfðAiÀÄ è À UÀ và PÁ A ÀÄß vàäa vàpàìzàäý ºÁUÀÆ CªÀgÀ ÉêÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è ÀĪÀ UÉÎ gápéëã Àt ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß (No Objection Certificate) ÀA A üvà E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜjAzÀ ÀqÉ läöpéæarzàäý ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¹) UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À ÀÄß À è À ÁgÀzÉAzÀÄ À ºÉ ÃqÀ ÁVzÉ. UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀ zà Ä MAzÉà CfðAiÀÄ ÀÄß Cwà eáuàgàæpàvé ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À JZÀÑjPÉ ÄAzÀ sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, KPÉAzÀgÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ÉÆÃAzÀt AiÀÄ è ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è PÀAqÀÄ AzÀ è CAvÀºÀ và ÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀAQë ÀÛªÁV w½ ÀĪÀÅzÉà ÉAzÀgÉ M â AiÀÄÄ MAzÀÄ ÉÆÃAzÀt VAvÀ ºÉZÀÄÑ ÉÆÃAzÀt AiÀÄ ÀÄß ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è ¼À ÀĪÀÅzÀ ÀÄß RgÀªÁV µéã ü À ÁVzÉ. UÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À ÀÄß MAzÉà ºÉ Àj À è À è¹ ÉÃgÉ ÉÃgÉ ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À ÀÄß CAn¹, À»UÀ¼À ÀÄß ªÀiÁr ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ AzÀ è CAvÀºÀªÀgÀ J Áè CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌÀj ÀĪÀÅzÀ èzéã CªÀgÀ ªÉÄÃ É PÁ ÀÆ À jãváå PÀæªÀĪÀ ÀÄß PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «ZÁgÀzÀ è ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄ wãªàiáð ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. r) CfðAiÉÆA UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÁUÀÆ ÀæwUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É À è¹, CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ dªá ÁÝjAiÀiÁUÀĪÀÅ è. E) UÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ UÀ Àr¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvé( ÀzÀ«CxÀªÁ vàvàìªàiá À)AiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ.

16 16 J sï) UÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ è và ÀÄà CxÀªÁ ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ÃrzÀÝ è CzÀPÉÌ UÀ¼Éà dªá ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CfðAiÀÄ è À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JAzÀÄ ªÀÄ ÀUÀAqÀÄ D ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ÀÆPÀÛ. UÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvéaiàä è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀjAiÀiÁV ÀªÀÄÆ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. f) MAzÀÄ ªÉÃ¼É CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀªÀÅ ÁªÀðwæPÀ gàeá/ Azï ÀªÁV WÉÆà À àlögé D ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ ÉAiÀÄ PÉ ÀzÀ ÀzÀAzÀÄ CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ªÀAiÉÆëÄw ºÁUÀÆ PÀ µà ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvéaiàä ÀjUÀt ÉUÉ ÁAPÀ: ªÀiÁvÀæ C ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï) AiÀÄÄ CfðAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄ ÀðPÀªÁV vàäa zéã ÀzÀj Cfð wgà ÀÌøvÀªÁzÀ è vàvàìa AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jãwaiàä ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. L) Cfð vàäa ĪÀ «zsá À ºÁUÀÆ ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ÉÆ Ã ï E ÁSÉAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï eé) PÉ) À è À ªÀiÁ»w ÀÆaAiÀÄ è sàå«gàävàûzé. UÀ¼ÀÄ vàªàää CfðUÀ¼À è ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ Àj EzÉ JAzÀÄ s᫹ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß géaiàä Ä CºÀðgÉ JA ÄzÀ ÀÄß ÀjUÀt¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ UÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ÀæªÉñÀ ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß vàaiàiágàä (Upload) ªÀiÁqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «záåºàðvé, «Äà À Áw EvÁå UÀ½UÉ C ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ è ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ÃqÀĪÀÅzÀÄ UÀ¼À dªá ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀÆtð ªÀiÁ»w ÃqÀzÀ CxÀªÁ và ÀÄà ªÀiÁ»w ÃrzÀ, ±ÀÄ Ì ÁªÀw ÀzÀ, AiÀÄ À» E èzàªàävàäû sáªàavàæ E èzé EgÀĪÀ CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀjÃPÉëUÉ ÀæªÉñÀªÀÅ ÀA ÀÆtðªÁV váváì PÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀæªÉñÀ ÀvÀæ ÃrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄÄ ªÀÄä và ÀªÀ ÀÄß CAVÃPÀj¹zÉ JAzÀÄ sá«àvàpàìzàý è. J ï) Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæt zéæãµàªávzàý è CzÀ ÀÄß vàpàët PÉÆoÀrAiÀÄ Àj«ÃPÀëPÀÀgÀ UÀªÀÄ ÀPÉÌ vàazàä ÀjAiÀiÁzÀ Àæ±Éß ÀwæPÉ ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GvÀÛgÀªÀ ÀÄß géaiàä ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ UÉÎ ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ ÉêÀÄPÁw À«ÄwUÉ ÀzÀj «µàaiàäzà UÉÎ w½¹zàý è CzÀ ÀÄß UÀt ÉUÉ véuézàäpéæ¼àäîªàå è. JA) GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß ÁÌöå AUï ªÀiÁr¹ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÄSÉà À CºÀðvÁ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ¹zÀÝ Àr ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀ À ĪÁV ÀjÃPÉëUÉ UÀ Àr¹gÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ và ÀàzÉà ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀjÃPÁë ªÉÄà ézágàpàgàä PÉ ªÀÅ ªÀiÁUÀð ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß ÃqÀÄvÁÛgÉ. J ï) ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ MAzÀÄ CxÀªÀ JgÀqÀÄ ÀUÀ¼À ÀAvÀgÀ váváì PÀ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ªÉ ï ÉÊmï À è ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À UÉÎ K ÁzÀgÀÆ DPÉëà ÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀ è CzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ ÁªÀPÁ±ÀªÀ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DPÉëà ÀuÉUÀ¼ÀÄ AzÀ ÀAvÀgÀ CzÀ ÀÄß MAzÀÄ vàdõgà À«ÄwUÉ Ãr CªÀjAzÀ ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉzÀÄ CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) PÀ ÁðlPÀ gádåzà, PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀPÁðj ºÁUÀÆ CgÉ ÀPÁðj ÀA ÉÜAiÀÄ ÉÃªÉ ÄAzÀ ªÀeÁUÉÆArgÀĪÀ ËPÀgÀgÀÄ ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÀ è. ) ÀļÀÄî ªÀiÁ»w CxÀªÁ ÀPÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ / zár ÉUÀ¼À ÀÄß À è¹ ËPÀj ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ/ ÀqÉ gàäªàåzàä AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà è PÀAqÀÄ AzÀ è, CzÉà ºÀAvÀzÀ è CªÀgÀ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ ÀÆìZÀ É ÃqÀzÉ CªÀgÀ và ÀªÀ ÀÄß gàzàäýuéæ½ ÀĪÀÅzÀgÀ eéævéué CªÀgÀ «gàäzàý PÁ ÀÆ ÀÄ jãwaiàä PÀæªÀÄ véuézàäpéæ¼àî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀÆå) AiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð À è¹zà vàpàët vá ÀÄ AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «AiÀĪÀÄUÀ½UÉ (Rules & Regulations) zàþ ÁVgÀÄvÁÛ É JAzÀÄ sá«à ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vá ÀÄ ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ ÀPÀëzÀ è vàzà ÀAvÀgÀ CzÉà AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀÄß Àæ²ß À Ä gàäªàå è.

17 17 Dgï) PÉ.¹.J ï. ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 ºÁUÀÆ ÀzÀj AiÀĪÀÄPÉÌ DVgÀĪÀ wzàäý Àr ºÁUÀÆ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉêÀÄPÁw (wzàäý Àr) AiÀĪÀÄ 2009gÀ è ðµàöuéæ½¹gàäªàavé DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ AiÀÄÄ ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ ÃqÀĪÀ ªÀÄÄ Àß ÀÆtð ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëUÉ M¼ÀUÁUÀ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀĪÀÄzÀ è UÀ Àr¹gÀĪÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjÃPÉëAiÀÄ è «sà gázà UÀ¼À ÀÄß C ÀºÀð UÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. J ï) zàä ÀðqÀvÉ : M â AiÀÄÄ ÀPÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zà ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzàý ÁzÀ zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà ÉAzÀÄ CxÀªÁ và ÀÄà CxÀªÁ ÀļÀÄî ºÉýPÉ ÃrgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV ÀqÉ À ÁzÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è C ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß C ÀÄ Àj ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ è zàäªàðwð ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄ, và àvà ÀÜ ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CxÀªÁ MAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ è zéê»pà ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁVgÀĪÀ «µàaiàäªà ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ è zéê»pà ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀgÉ ºÁUÀÆ ÉêÀÄPÁw À«Äw ÄAzÀ ÃqÀ ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄß G èax ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ ÀÄ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ÀA AzsÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß CªÀ A ¹gÀĪÀ ÉAzÀÄ, PÀAqÀÄ AzÀ è AiÀÄÄ ÀévÀB Qæ«Ä À ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ² ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À ÀqÀĪÀÅzÀ èzé; ÉêÀÄPÁw À«Äw ÀqÉ ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀjÃPÉëUÉ ÀæªÉñÀ ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r Ágï ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n) UÀ¼ÀÄ J ïl (¹«ï)-2020 ÉêÀÄPÁw ÀºÁAiÀĪÁt ÀÄß ÀA ÀQð¹ ÉêÀÄPÁwUÉ ÀA A ü¹zà Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß ÀàµÀÖ Àr¹PÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. F ÀºÁAiÀĪÁt ÁAPÀ: jazà Àæw À ɽUÉÎ jazà ÁAiÀÄAPÁ 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ sàå«gàävàûzé. C èzé ªÉÄà AzÀ ªÉÄÃ É ÉêÀÄPÁwUÉ ÀA AzsÀ ÀlÖAvÉ gàäªà ÁªÀiÁ Àå Àæ±ÉßUÀ½UÉ (Frequenty Asked Questions - FAQ) GvÀÛgÀªÀ ÀÄß ÉÆ Ã ï ªÉ ï ÉÊmï À è ÉÆÃqÀ ºÀÄzÀÄ. CrµÀ À ï qéêgépàögï d ÀgÀ ï D sï ÉÆ Ã ï, ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ, ÉÆ Ã ï À ï E ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ÉêÀÄPÁw À«Äw, PÁ ïðl ï sàªà À, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

18 18 ( À.eÁ/ À. ÀA PÉÌ ÉÃjzÀ UÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) ÀªÀÄÆ É r ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÉÆÃr) C ÀÄ ÀÆavÀ eáw CxÀªÁ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ( À.eÁ / À. ÀA) ÉÃjzÀ UÀ½UÉ ÃqÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀªÀÄÆ É ÀæªÀiÁt ÀvÀæ... gádåzà / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ *... f ÉèAiÀÄ/ «sáuàzà... UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ * ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw... JA ĪÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw... EªÀgÀÄ C ÀÄ ÀÆavÀ eáw / C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ Àå ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ eáw / ÄqÀPÀnÖUÉ * ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂPÀj À ÁVzÉ. * ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼àä) DzÉñÀ, 1950 * ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ eáw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951 (C ÀÄ ÀÆavÀ eáw ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ÀnÖ (ªÀiÁ ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA Ä gádå ÀÄ Àgï gàzà Á C ü AiÀĪÀÄ, 1960, ÀAeÁ ï gádå ÀÄ Àgï gàzà Á C ü AiÀĪÀÄ, 1966,»ªÀiÁZÀ ÀæzÉñÀ gádå C ü AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á Àå ÀæzÉñÀUÀ¼À ( ÀÄ Àgï gàzà Á C ü AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ PÀ wzàäý ÀrAiÀiÁzÀAvÉ). * ÀA«zsÁ À * ÀA«zsÁ À (dªàäää ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀÀ, 1956 * C ÀÄ ÀÆavÀ eáw ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzàäý Àr) C ü AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ PÀ wzàäý ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ÀA«zÁ À (CAqÀªÀiÁ ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆà Ágï éã ÀUÀ¼À) C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, * ÀA«zsÁ À (zázàgï ªÀÄvÀÄÛ ÀUÀgÀ ºÀªÉà ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ, 1962 * ÀA«zsÁ À ( ÁArZÉÃj) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ, 1964 * ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ÀæzÉñÀ) DzÉñÀÀ, 1967 * ÀA«zsÁ À (UÉÆêÁ, zàªàä ï ªÀÄvÀÄÛ Ãªï) C ÀÄ ÀÆavÀ eáw / ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 * ÀA«zsÁ À ( ÁUÁ ÁåAqï) C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2. ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj*... ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA ªÀÅ... gádå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ... f Áè / «sáuàzà... UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) À»... vàºà²ã ÁÝgÀgÀÄ... ÀܼÀ : ÁAPÀ : ÀzÀ ÁªÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj ÉÆA UÉ gádå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀ* C ÀéAiÀĪÁUÀ gàäªà ÀzÀUÀ¼À ÀÄß zàaiàä«läö läö r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ÀÆZÀ É : E è G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹UÀ¼ÀÆ JA ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ÀæeÁ Áæw zsàå C ü AiÀĪÀÄ, 1950gÀ 20 Éà ÀæPÀgÀtzÀ ègàäªà CxÀðªÀ Éßà ºÉÆA gàävàûzé. ságàvà ÀPÁðgÀzÀ ÀvÀæ. ¹ / 2/ 76-J ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ AiÀÄzÀ C ÀÄ ÁgÀªÁV, CAxÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ Ä ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ságàvà ÀPÁðgÀzÀ (¹ âa ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ÀÄzsÁgÀuÁ E ÁSÉ) ÀvÀæ EJ ïn (J ï¹n) ÁAPÀ 5 Éà DUÀ ïö 1975gÀ è ÀªÀÄÆ ¹zÀ Áæ üpájaiàää, gáµàöç ÀwUÀ¼ÀÄ ÀA AzsÀ ÀlÖ DzÉñÀzÀ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀæªÀiÁt ÀvÀæPÁÌV Cfð À è¹zà ªÀåQÛAiÀÄÄ, và Àß SÁAiÀÄA ªÁ À ÀܼÀªÀ ÀÄß ºÉÆA zàý ÀܼÀPÉÌ ÉÃjzÀªÀgÉÆ âgávgàvàpàìzàäý. CzÉà jãwaiàä è, MAzÀÄ vá ÆèQ À gé«àæå Áæ üpájaiàää E ÉÆßAzÀÄ vá ÆèQUÉ ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÃqÀ Ä ÀPÀëªÀÄ Áæ üpájaiàiáuàäªàå è.