(Microsoft Word - \244\345\245\3634)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(Microsoft Word - \244\345\245\3634)"

Bản ghi

1 Ì qq q ë ï 11/! " #$%& ' ( ) +, -. / ' : ; A B ' "CDE F!G ' HI GJ > K L MN :OPRQTSU!GV L X Y Z [ \ ]^ _ "a` bcd #efgtij k lnmpo efgtij k lnmporq ' t u v wx y z{ " } ~ " 7 8 Q ƒ E ' Fˆ Š?Œ MN ' Ž w ` w t F ' MNX ' š ' œžÿ n n " t z{ª [ YouTuber «± ²³µ ¹nº¼» F U " 7' K L ^ D½ ¾ ÀnÁ Ã Ä Å " ÆÈÇ É Ê Ë Í-. Î= «ÏÐÑÒÓ Ô Õ L t Ö Ø ÍÙ Ú%Û«.ÜQTS E Ï ßàá â ã Þ ä å u v 'z {æç Û' è é ê ë ìí î u vðïñ' ˆª [ 7ò% YouTube Ûóôõ "¾ ö ø%úù õ " Œ Gû ü ý þ ÿ ä å. MN OP 3 æç%û' %ë MN " b 7 ïñ«24 Š Š ïñ G 7 8U : þ ïñ " ½ rï ]. 5 ]^ 7 8 Š! ä å V L ˆ"!# æçø '!$ %& ')( N N î+, ï ª-. :, -!/? & 10 2î ï [3 Ï 4ÜQ â 7ò%Û5:!687rï

2 { ë JJ y â _ ˆ 9 : '!;<ˆ z= Œ #kfg)hi kfg)hikj JMLe)NOf PQR ST Û' U áv bæ?b 7ò ù ä X Y "Z 3[» % bc b?û' d 5 ]^ #$ ˆ z!g ' E Ï kkk k ]\^_ L`a â ã A'! " #$%Û& ' () +, -. /0 12 3U4' : ; <= AB ' "CD E F!G 'HI GJ > K L MN :OPRQTS!GV L X Y Z [ \ ' t!ef ḧ i?kj/ õ " o E p p curq! Ù #$ t 3kuuvz Hg z ; xw [\" ß ö#$% ;4 Ï à ö º w Ï º ] È-.Ù õ " t Ï º yz ~} C ~ 5! î z ] c ƒ ² z % î ˆ± ø ÛÈ-. tš tœ!!g î ïñ?& È-. ef ] á øž _ ô ] %k î G.?! š 3 œ & z. ž Ÿ º ä Ḿ Ï #$7 Û5 ; F. yz 3 M Q S E c% F QTS; F ï ' K L : Ø L ± ² ( ³U z. / µ á ç! F Z 3¹ ÁT Ï ¾ LÏ 3ƒ YouTuber PTT»¼ ½ á ' Û ¾ «. Ë 3 ÁÀ! í 4? ræç Ãà À 5 ö õ!ä ø "Å æ : ï õè É Ùn "Ê Ìé ê «µë -.«Í E ; E!Î ï Œ4 ù Ï 3ËÐ 8ˆ ÒÓ ÕÖ! {!Ø á!ùúû Û' ÜB!Þ ß Û: à Ðá t â ã Ø Ï á ä å æçæç!/éèìêëì íîï Ç ˆ»ð t ñ çæ-.òóë Mô õ ö ÙÚ ø ù ø ú ùi ûüý xþÿ= : Ùn p B Ö 3 ' Ï þì!í ü Ï ' ³ µ. ÙÚ Û!èÌêëçæ 7 8 X Ï { {Ü = " : «)è êëè ̵ ¾ 2016 PTT (' ) +,.-0/ ' 9 >= "!$# % & :!<;

3 à p OOO SSS E Å cc & ± nn n p ± É ' ' L A BDCFEHG I J K E XXX OOO M N &>O P Q RTSVUX Y Z [ &\R7] ^_!a` e f g! Z [ & i Rkj>l!<m prq Y ' } ƒ7 > Pkt u v w>x y Z [ RTzV{ ~&>d e š 0Œ7 Q7 D!< C2!<ˆ # ž Ÿ _!$ > > T Y Qk > u Á ' ) Rk&! ± ² ³ ž µ 6 Ç>ÈÊÉ R7 ¹ Hº T» ½! ±TQk¾ &\Rk u E Rkà ± prë Ì Ó Ë Ô Õ K ØHÙ q Ú\P >ÛkÜ É:ì ÒÞàß á â_! à ; ã P7ä>å æ ç è é ê ü Rk Të ž í à ž î ï!ðîàñkò ó ô ± õ ödpv ø ¹ ù ú\rk û! Ú ý þ ÿ q ê ë 4 Ö! q!<í ÿ q R >Á 6!» ` ù ú\r7ã _! \R " à #7ÿ ÈÊÉ'& 6 + (! K Ä ) [ t î R -, 3 4 Á. ÿ0/2¹! ª 1 Ñ Y à Z [ í Ã Ü 5 6 Ò E ª! = >? ±789 ù :X ;< R7Ã_!< ÄD Y» EF GTR7à I J KL M N2 OQP R P RTS! 4 >Á ` ù ú\rkã Ø 21/U V X Y Z [ \ ] ^_ X ` a b ^dc cfeg ijlk m eg ijlk mon qpà r Îàñt ; u R v }~ w ±x!yiz { D à C ½! Î Z ¹ ƒ : K Ã_! 4k ±ˆ! ˆ D à Îàñ

4 ü Ã É 4 & Å E ÔÔ Ô ß É p. 4! ì ž Œ 6 " Œ q ¼ Š Ÿ R > 0 & - $ Ø! Y S7Q 0 Y X!º š œ, Ÿž ž ^ Ÿ # ßÎ M! Z ždp K ª 0 ± Iz Ü Ã ÿ. ª «Q! º K RkU ù v Îàñ ² Ÿ E Î ñ R7± ³ M í K ¹ ±º `!Ÿ»2 ¼¾½ ¼! Y À 6Ç Á Q Ž_!Ã Ä KÅ š v» Æ ± žè7ñ!yé Q Ê ËØ ÌÍ e ÎÏÐÑ ÒÓ¾Ô 6 Y K t îx~t Š Å Q Y Ä ¼ ± Îàñ R 1!yÕ J ÉÛÚ Ü q ¼Ö Ñ7 ÿdp l ÙØ ÚTë Ë!<Ã Þ ô ¹ ª ß K ÃTR t à ; C á u! ßâ Y Ä ã >R7ÃØ L æ ç è š>}éê ë ] å!aå #>R Ñ î IJ ± C! ï Y ÄØäð ñ ¹ K à òó ô qpà r }~ Îàñt ; u R v w ±x!õiz { D à C ½! 42 D à Îàñ Î ƒ : K Ã_! ¹ ±ˆ _! ˆ í»d Y u R X öq v ø ù ú û e Î SVU\R C! ¹!Ÿü¾ý/ #! ª þ [ ÿ ã) \R K 4k Ä!ý Q ± ÃTR# IJ, Y ± õ ß K à ÿ! k ± í à C ½ Y!<º Y ù à Y M N ³ Îàñ Ÿ_! $! Y R ½ \Q &%! Y ˆ TR7à 2`! C É,% É,./ È!" ÿ$# ± { ' () R š + # ± ª - 10X32 Ø 456 Y Ç? 9 ; ì Rlš \Q!< >¹ 7 8 C R Y! Ž ª :-: Qkq C ÿ<# žt» 6" 2 C ˆ Y= C D_!FE GHIJ KLM<N?OP QR ST A U V KX<NBYZ [\ ] ^_a`!b<nbccd e f gi Ä j k1l NFE R1mno p Nrq ut p E vxw R jy N{z z [}~ K]<Nrqa

5 ƒm>!ˆ NBŠ > E? f NF Y^_<N{ˆ? ~ ŒNŽ! $ q j e <NF E Y i &š LMœŸž E! fg R E Š ª«Y R 3ž p K Š NF^_a`!±²C<Nr³ ^ ²C µ Y R &š šà Á Ã Ä E R Še 1 j k ¹ºE?» ¼½ ¾ K< Š<N > Åž EutÆÇ1È ƒ É Ê Ë q Ì Í ÎÏÐÑ R1Ò NrÓ Ô?ÕÖ Ø NBÙ A Úq Û É A ˆ1 ƒr Ü Ó E Ó Þ1ßàNâáãä-`!± k ~å æ E Ó1çèNâA ˆéê1 Ó Ò A R k1l ±? EK ST A m NFëì ÓNFK íí ÓNBA ˆ îï >1ðñ e NFEòó z $ ôõ E öó Û Ó øø R ù ú û ü e LM Eý þ ÿ-`!b<n ª NFK ³ íí > NFEK N j E &š m N } H ð NB~! 3ž " A ô N$#% & íí' '! R ( N ) ) ) + # N-, ƒ./$ A01 23 H./NFE±4 Ò N 5 É m 687 ž GA U 3 íí H }9 N;: : <= p #! + > X $ BCm È ]EEDGF R Ó$IHJK JL m MNPO N [ íí³ RQL1 ñ C NBÿ-`!b & RPT S VU mr N ± k l ~ XY Z1 ð [ ž ƒ\ ] j ^ z [ ƒ _R`ba c û k e l m<nn,p9 MAL &š r œÿž p EK õ d N;e ô Rfg Ó b Ri Ij̱ M ^ E Š] NF G o o ò< H pnfe í ï q L 3ž E í É t u NFvöqwRx L Ò yz N;{ é d 3ž } ~ \ q È K

6 N š N r ÒRi L œÿž E qƒ ˆ ] M ^ n` Ø š Š z [ qh ˆ e ƒré d NŽE R fœ ŽL g A % A E ëk R <NF± Ò NB š ] œ<n{zçdgfžÿ N; Y R1Ò p X DGF Ù 5 U 3 N; R Ò i NFV H ˆ N ³Ó K L V Ràä Ù Ì " 5 p R «NF ³ ± I² ³ ª µ D ¹ Tº N j» 5 ¼ Nr³ GH Ò ì ½ 5$ ¾ Ç ÒRA T 1~ ÀÁ = R ˆ1 DÏÎ DÑÐ R Ò NÄÃ Å Æ Ç È ÉÊ }Ñ Ë Ì Í R1Ò N LMœ } Ó 6 œ j EK Ô w M Õm L N;Ö K q É Ò Ó š N Ø R ÙÚbÛÜ ÒR S Þß Nà á Ò â Þß N m ã ï R ä5 à X å æ NB} M ç è é ê DGF R O Nìë Ò Míî N m ± Ò ï 5ð 7 TRñÊ ò ó ô ô NF Ò õ õ Ó É 3 ïö [ N{z1[ ¼± i H i Ç È L ä Ç Èö ø Nù ú û ü ýò â 5 m 6 œ þvÿ T TRñÊ ò ó Ò õ õ T