internet.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "internet.dvi"

Bản ghi

1 ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t) Ð Ú Ø Ò Ø ÒØ Ò ÓÒ ÒØÖ Ñ º ü Ð Ø t = 0 Ð ÝÐ Ò Ö Ø Ð ÔÙ ÙÒ ÙØ ÙÖ H Ò Ú Ø Ò Ø Ð º Ä Ö Ö ÒØ Ð ³ ØÙ R Ø ÐÙ Ð Ù ÓÐ Ð Ø ÙÔÔÓ Ð Ð Òº ÓÒÒ J = 1 2 mr2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÝÐ Ò Ö Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ω v H α ½º Ö Ð³ ÒÚ ÒØ Ö ÓÖ Ü Ö ÙÖ C Ø Ð Ö ÔÖ ÒØ Ö ÙÖ ÙÒ Òº ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ñ ÒØ ÕÙ Ð Ø Ð³ Ø ÖÓØØ Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÒØ ÐÙ ¹ Ö Ø¹ Ð ÑÓ Ò Ð³ Ò ÖÓØØ Ñ ÒØ ¾º Ò ÒØÖÓ Ù ÒØ Ð ÔÓ ÒØ ÓÒØ Ø I ÒØÖ Ð ÝÐ Ò Ö Ø Ð ÔÐ Ò Ð Ñ ÒØ Ø Ð Ö ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÑÔÐ ÒØÖ ω Ø v º º Ø Ð Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ÔÖ Ñ Ö ÓÖ Ö Ú Ö Ô Ö v º º ÉÙ ÐÐ Ø Ð³ Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÔÓ ÒØ Ä ÓÑÔ Ö Ö ÐÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÙÒ Ð Ñ ÒØ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Öº º Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ú Ø ØØ ÒØ v 1 ÐÓÖ ÕÙ Ð ÝÐ Ò Ö ÙØ Ð ÙØ ÙÖ Hº ½º ÎÓ Ö ÓÖÖ º ¾º v (t) = Rω(t) º v = 2 3 g sinα C g ¾ ÊÓÙÐ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÝÐ Ò Ö ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ñ m Ø Ö ÝÓÒ R Ø ÔÓ ÙÖ Ð ÔÐ Ò Ö ÓÖ ÞÓÒØ Ð ³ÙÒ Ñ ÓÒ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü Ð ÖÓÙØ º ü Ð Ø t = 0 Ð Ñ ÓÒ Ñ ÖÖ Ò Ù Ú ÒØ ÙÒ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÙÒ ÓÖÑ Ñ ÒØ Ð Ö ³ Ð Ö Ø ÓÒ a = a u X º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð Ñ ÖÖ Ø Ù ÑÑ ÒØ Ò ÓÙ ÙÖ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÝÐ Ò Ö ÖÓÙÐ Ò Ö Ô Ö ÙÖ Ð ÔÐ Ò Öº ÇÒ ÒØÖÓ Ù Ø Ð Ö Ö ÒØ Ð R Ð Ù ÔÐ Ò Ö Ð Ö Ö ÒØ Ð R Ð Ù ÓÐ Ø ÒØ ÙÔÔÓ Ð Ð Òº Ä ÓÓÖ ÓÒÒ Ù ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ù ÝÐ Ò Ö Ò R ÓÒØ ÒÓØ (X, Y)º ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö Ò Ø ÒØ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÝÐ Ò Ö º ÓÒÒ J = 1 2 mr2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÝÐ Ò Ö Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº Y a X ½º Ö Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ẋ Ø ωº ¾º Ö Ð³ ÒÚ ÒØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ÕÙ C Ò R º º Ø Ð Ö Ð³ ÜÔÖ ÓÒ Ð³ Ð Ö Ø ÓÒ Ẍ Ù ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ò R º ½º Ẋ + ωr = 0 ¾º ÎÓ Ö ÓÖÖ º a º Ẍ = 1 + J mr 2 Ö Ò ³ÙÒ ÕÙ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ ÍÒ ÕÙ ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m Ø Ò ÖÓØ Ø ÓÒ ÙØÓÙÖ ÓÒ Ü Ú ÖØ Ð Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ω 0 º ÇÒ Ð ÔÓ ÐÓÖ Ð Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÙÔÔÓÖØ ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº Ä Ð Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ Ù ÕÙ ÙÖ Ð ÔÐ Ò Ù Ø Ð ÐÓ Ù ÖÓØØ Ñ ÒØ ÓÙÐÓÑ Ú ÙÒ Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ fº ÇÒ ÒÓØ Ω(t) = ω(t) u z Ð Ú Ø ÙÖ ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ù ÕÙ º Ä ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü ÖÓØ Ø ÓÒ Ø J = 1 2 mr2 º ½º ÜÔÖ Ñ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒÒ Ð ÓÖ ÖÓØØ Ñ ÒØ Ð Ñ ÒØ Ö d T Ü Ö ÙÖ ÙÒ ÔÓÖØ ÓÒ Ù ÕÙ ÙÖ dsº ¾º ÜÔÖ Ñ Ö Ð ÑÓÑ ÒØ Ö ÙÐØ ÒØ M Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÕÙ ÓÖ Ð Ñ ÒØ Ö ÖÓØØ Ñ Òغ º Ò Ù Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ú Ö Ô Ö ω(t)º Ω

2 º ÜÔÖ Ñ Ö Ð ÙÖ τ ³ ÖÖ Ø Ù ÕÙ º ½º d T = fmg πr 2 ds ¾º M = 3 2 fmgr u z dω º dt = 4 fg 3 R º τ = 3 Rω 0 4 fg ÈÐ Ò ÔÓ ÙÖ ÙÒ ÝÐ Ò Ö ÍÒ ÔÐ Ò ÐÓÒ Ù ÙÖ 2l ³ Ô ÙÖ Ò Ð Ð ÓÑÓ Ò Ø Ñ m ÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÝÐ Ò Ö Ü ÒØÖ Ø Ö ÝÓÒ Rº ÇÒ ÔÔ ÐÐ I Ð ÔÓ ÒØ ÓÒØ Ø ÔÐ Ò ¹ÝÐ Ò Ö Ð ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ð ÔÐ Ò Ø Ð³ Ò Ð ÓÖÑ Ô Ö I Ú Ð Ú ÖØ Ð Ò ÒØ º ÉÙ Ò Ð³ Ò Ð Ø ÒÙÐ Ø I ÓÒØ ÓÒ ÓÒ Ù º ÓÒÒ J = (1/3)ml 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ð ÔÐ Ò Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü Ô ÒØ Ô Ö Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ù ÔÐ Ò ÙÖ º ½º ÌÖ Ù Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÑÔÐ ÒØÖ Ð Ö ÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Iµ R Ø º ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÔÐ Ò º º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÖÝ ÒØÖ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÔÐ Ò º º Ò Ù Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ú Ö Ô Ö (t)º ÇÒ Ð Ñ Ø ÙÜ Ô Ø Ø ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ð ÔÐ Ò ÙØÓÙÖ = 0º ÇÒ ÙÔÔÓ ÔÐÙ ÕÙ Ø ÓÒØ Ò Ò Ñ ÒØ Ô Ø Ø Ù Ñ Ñ ÓÖ Ö º º Ò Ð Ñ Ø ÒØ Ð³ÓÖ Ö 1 Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÔÙÐ Ø ÓÒ ω 0 Ô Ø Ø Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ð ÔÐ Ò Ò ÓÒØ ÓÒ g R Ø lº ½º = R N mg cos = mr( 2 + ) ¾º T + mg sin = mr 2 º J = N º J + mgr cos + mr 2 ( 2 + ) = 0 3gR º ω 0 = l 2 Ç ÐÐ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙØØ Ö ÍÒ ÓÙØØ Ö Ò ÓÖÑ Ñ ¹ ÖÐ Ö ÙÜ Ö ÝÓÒ a ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð () Ð ÓÒØ Ø Ý ÒØ Ð Ù Ò Iº ÇÒ ÒÓØ C Ð ÒØÖ Ù ÝÐ Ò Ö º Ä ÓÙØØ Ö ÙÒ Ñ m Ø ÙÒ ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ø Ð ÕÙ C = b = (2/π)aº ÇÒ ÒÓØ Ð³ Ò Ð ÓÖÑ Ô Ö C Ú Ð Ú ÖØ Ð Ò ÒØ º ØÙ Ò Ñ Ø ÕÙ ½º Ò Ö Ú ÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ú Ø v C Ù ÔÓ ÒØ C Ò ÓÒØ ÓÒ a Ø º ¾º Ò Ù Ö Ð³ ÜÔÖ ÓÒ Ð Ú Ø v Ù ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ò ÓÒØ ÓÒ a b Ø º ØÙ ÝÒ Ñ ÕÙ º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÓÙØØ Ö º º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÖÝ ÒØÖ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÓÙØØ Ö º º Ò Ù Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ú Ö Ô Ö º ÇÒ Ð Ñ Ø ÙÜ Ô Ø Ø Ò Ð 1µ Ø ÓÒ Ñ Ø ÕÙ Ø ÓÒØ Ò Ò Ñ ÒØ Ô Ø Ø Ù Ñ Ñ ÓÖ Ö º º Ò Ð Ñ Ø ÒØ Ð³ÓÖ Ö 1 ÜÔÖ Ñ Ö Ð ÔÙÐ Ø ÓÒ ω 0 Ô Ø Ø Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÙØØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ a b Ø gº ½º v C = a u ¾º v = (b cos a) u + b sin u z mg + N = mb( 2 cos + sin ) º T = m ( (b cos a) b 2 sin ) º J = bnsin + (a b cos)t º (2a 2 + b 2 2ab cos) + bg sin + ab 2 sin = 0 z I u C I ur

3 ÊÙÔØÙÖ ³ÙÒ Ø ÕÙ ØÓÑ ÙÖ Ð ÓÐ ÍÒ Ø ÓÑÓ Ò AB Ñ m Ø ÐÓÒ Ù ÙÖ l Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÕÙ Ð Ö Ú ÖØ Ð ÙÖ Ð ÓÐ ÔÓ Ò Aº Ä Ø ØÓÑ Ð ÔÓ ÒØ A Ø ÒØ ÙÔÔÓ Ö Ø Ü º ÇÒ Ö Ô Ö Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø Ô Ö Ð³ Ò Ð ÓÖÑ Ú Ð Ú ÖØ Ð º Ä ÓÐ Ü Ö ÙÖ Ð Ø Ò A ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ò ÕÙ Ö ÙØ Ð ÙÒ ÑÔÐ ÓÖ ÕÙ ³ ÔÔÐ ÕÙ Ò Aº ÇÒ ÓÐ Ô Ö Ð Ô Ò ÙÒ ÔÓÖØ ÓÒ ÙÔ Ö ÙÖ PB Ð Ø Ø ÐÐ ÕÙ AP = º È Ò ÒØ Ð ÙØ Ð ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ö ÙÖ AP Ü Ö ÙÖ PB Ø ÓÒ Ñ Ò ÕÙ ÕÙ ØÖ Ù ÒØ Ô Ö ÙÒ Ö ÙÐØ ÒØ ÓÖ R = T + N Ü Ö Ò P Ø Ô Ö ÙÒ ÑÓÑ ÒØ Ò P ÒÓØ M P º ÓÒÒ J = (1/12)mb 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ ³ÙÒ Ø Ñ m Ø ÐÓÒ Ù ÙÖ b Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÙÒ Ü Ô ÒØ Ô Ö ÓÒ ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ð Ø º ½º Ø Ð Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ÓÒ ÓÖ Ö Ú Ö Ô Ö (t) ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö g ÑÔ Ô ÒØ ÙÖµ Ø lº ¾º Ò ÔÔÐ ÕÙ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ñ Ð ÝÒ Ñ ÕÙ Ù ÓÐ Ð ÔÓÖØ ÓÒ PB ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØ ÓÖ Ò P ³ Ö Ø (l )2 M P = 4l 2 mg sin º Ò Ò Ö Ð ÙÒ Ñ Ò ³Ù Ò Õ٠гÓÒ Ø Ö Ú ÒØ ØÓÙ Ö Ð Óк Ò Ñ ØØ ÒØ Ð Ú Ð Ø Ù ÑÓ Ð ÔÖ ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ò ÕÙ Ð ÔÓ ÒØ ÓÒ Ô ÙØ ÔÖ ÚÓ Ö ØØ ÙÖ º Ê ÔÖ ÒØ Ö Ð³ ÐÐÙÖ Ð Ñ Ò Ù Ø ÔÖ Ð ÙÖ º ½º = 3g 2l sin ¾º Ì ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ Ò Ø ÕÙ Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ Ò P º º = l/3 N T B P A ÅÓÙÚ Ñ ÒØ ³ÙÒ ÝÓ¹ÝÓ ÍÒ ÝÓ¹ÝÓ Ø ÓÒ Ø ØÙ ³ÙÒ ÕÙ ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÙÖ Ð ÕÙ Ð Ø ÒÖÓÙÐ ÙÒ Ð Ò ÜØ Ò Ð º ijÙÒ ÜØÖ Ñ Ø Ù Ð Ø ÒØ Ü Ò ÙÒ ÔÓ ÒØ A ÓÒ Ð Ð ÝÓ¹ÝÓ Ò Ú Ø Ò Ø Ð º ÇÒ ÒÓØ Ω Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÕÙ Ø Ð ÓØ ÓÒ ÒØÖ ³ Ò ÖØ º ÓÒÒ J = (1/2)mR 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ½º Ò ØÖ Ù ÒØ Ð Ø ÕÙ Ð ÕÙ Ò Ð Ô ÙÖ Ð Ð Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ø Ωº ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ Ø Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÖÝ ÒØÖ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÕÙ º º Ò Ù Ö Ð³ Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÔÓ ÒØ Ò ÓÒØ ÓÒ Ù ÑÔ Ô ÒØ ÙÖ g ÙÒ ÕÙ Ñ Òغ º ÜÔÖ Ñ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ m Ø g Ð Ø Ò ÓÒ Ü Ö Ô Ö Ð Ð ÙÖ Ð ÕÙ º z Ω A ½º ẋ = RΩ ¾º mg T = mẍ J Ω = RT º ẍ = (2/3)g º T = (1/3)mg Ò Ö Ò ÇÒ ÓÒ Ö ÙÜ Ò Ö Ò Ò ÓÒØ Ø Ñ Ð ÙÜ ÕÙ ÓÑÓ¹ Ò D 1 Ø D 2 ÒØÖ C 1 Ø C 2 Ö ÝÓÒ R 1 Ø R 2 ³ Ü ÓÖ ÞÓÒØ ÙÜ (C 1 z) Ø (C 2 z) ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ü J 1 Ø J 2 Ú Ø Ò ÙÐ Ö Ð Ö ÕÙ ÖÓØ Ø ÓÒ ω 1 (t) Ø ω 2 (t)º Ä ÕÙ D 1 Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÔÓ Ø C 1 C 2 ÑÑÓ Ð Ø ÓÙÑ Ð Ø t = 0 ÙÒ ÓÙÔÐ ÑÓØ ÙÖ ÑÓÑ ÒØ M 1 = Γ u z L 1 > 0µ ÕÙ Ð Ñ Ø Ò ÖÓØ Ø ÓÒº ÁÐ ÒØÖ Ò ÐÓÖ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÕÙ D 2 ÓÙ¹ Ñ ÙÒ ÓÙÔÐ ÖÓØØ Ñ ÒØ ÑÓÑ ÒØ M 2 = λω 2 uz Ó λ > 0 Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÒØ º ÇÒ ÔÔ ÐÐ a = R 1 /R 2 Ð Ö ÔÔÓÖØ Ö ÙØ ÓÒ Ð³ Ò Ö Ò º Ä Ð ÓÒ Ô ÚÓØ ÓÒØ ÙÔÔÓ Ô Ö Ø Ø Ð Ö Ö ÒØ Ð ³ ØÙ Ø Ð Ð Òº ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÓÒØ Ø ÒØÖ Ð ÕÙ Ø ÔÓÒØÙ Ð Ø ÕÙ³ Ð Ò³Ý Ô Ð Ñ ÒØ ÒØÖ Ð ÙÜ ÕÙ º ½º ÌÖ Ù Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÒÓÒ Ð Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ð ÒØ ω 1 ω 2 Ø aº ÇÒ ÒÓØ N Ø T Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ø Ø Ò ÒØ ÐРг Ø ÓÒ ÓÒØ Ø Ü Ö Ô Ö D 1 ÙÖ D 2 º ¾º ÔÔÐ ÕÙ Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ Ð Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÕÙ D 1 Ø D 2 º º Ò Ù Ö ÕÙ ω 1 (t) Ú Ö ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ØÝÔ τ dω 1 dt + ω 1 = ω

4 Ò ÓÒÒ ÒØ Ð ÜÔÖ ÓÒ τ Ø ω Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒÒ º º ÓÒÒ Ö Ð ÓÐÙØ ÓÒ ω 1 (t) Ø ØÖ Ö Ð³ ÐÐÙÖ Ð ÓÙÖ ω 1 (t) ÔÓÙÖ t 0º ½º ω 2 + aω 1 = 0 ¾º J 1 dω 1 dt º τ = J 1 + a 2 J 2 dω 2 = Γ R 1 T J 2 dt a 2 ω = Γ λ a 2 λ º ω 1 (t) = ω ( 1 ep( (t/τ)) ) Ó Ò Ð = λω 2 R 2 T ÍÒ Ó Ò Ð Ø ÓÒ Ø ØÙ ÙÜ ÕÙ Ñ m Ø Ö ÝÓÒ R Ö Ð Ô Ö ÙÒ Ø Ñ ÓÙÖ Ö ÝÓÒ r Ø Ñ Ò Ð Ð Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ mº Ò ØÓÙØ Ð³ ØÙ F ÓÒ Ò Ø Ò Ö Ô ÓÑÔØ Ð³ Ô ÙÖ Ð Ó Ò ÕÙ³ÓÒ Ñ Ð Ö ÙÒ ÓÐ ÔÐ Ò ÓÒØ ÒÙ Ò Ð ÔÐ Ò Ú ÖØ Ð ()º ØØ Ó Ò Ñ Ð ÒÓÒØÖ Ù Ñ ÒØ ÖÓÙÐ ÓÙ ÙÒ Ñ Ù Ð º Ò Ð ÙØ Ð Ö Ñ Ò Ö ÐÐ ÙÒ Ô Ö ÓÒÒ Ü Ö ÙÒ ÓÖ ØÖ Ø ÓÒ F α ³ ÒØ Ò Ø ÓÒ Ø ÒØ ÙÖ Ð Ð ÒÖÓÙÐ ÙÖ Ð Ø Ñ ÓÙÖ Ø ÓÖÑ ÒØ ÙÒ Ò Ð α ÓÒ Ø ÒØ Ú Ð³ ÓÖ ÞÓÒØ Ð º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð Ó Ò ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ Ð ÓÐ ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ Ð ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ð Ó Ò ³ (t) Ø Ω(t) Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ð Ó Ò º ÓÒÒ J = (1/2)mR 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ ÙÒ ÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð ÙÖ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ½º ÌÖ Ù Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÒÓÒ Ð Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ð ÒØ ẋ R Ø Ωº ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð Ó Ò º º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÖÝ ÒØÖ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð Ó Ò º º Ò Ù Ö Õ٠г Ð Ö Ø ÓÒ ẍ Ù ÒØÖ ³ Ò ÖØ ³ Ö Ø ẍ = R cosα r 3R º ÉÙ ÐÐ Ò Ð Ø Ð³ Ò Ð α Ó Ø¹ Ð Ú Ö Ö ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ó Ò ÖÓÙÐ Ú Ö Ð Ô Ö ÓÒÒ ÕÙ Ð Ø Ö ½º ẋ + RΩ = 0 ¾º T + Fcosα = 2mẍ N + Fsinα 2mg = 0 º 2J Ω = TR + Fr º cosα > r/r ½¼ Å Ò ³ ØÛÓÓ ÍÒ Ñ Ò ³ ØÛÓÓ Ø ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö ÙÜ Ñ m 1 Ø m 2 ÖÓ ÙÜ ÜØÖ Ñ Ø ³ÙÒ Ð Ò ÜØ Ò Ð Ø Ñ Ò Ð Ð ÒÖÓÙÐ ÙÖ ÙÒ ÔÓÙÐ Ö ÝÓÒ a Ø ³ Ü ÖÓØ Ø ÓÒ Ü Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ Ò Ð ØÓÙ Ð ÖÓØØ Ñ ÒØ º Ä Ö Ö ÒØ Ð ³ ØÙ Ø ÙÔÔÓ Ð Ð Òº Ä ÔÓ Ø ÓÒ Ñ ÓÒØ Ö Ô Ö Ô Ö Ð ÙÖ ÓØ z 1 (t) Ø z 2 (t) Ñ ÙÖ ÙÖ ÙÒ Ü Ú ÖØ Ð Ò Òغ ½º ÉÙ ÐÐ Ö Ð Ø ÓÒ ÑÔÐ Ð ż 1 Ø ż 2 ÂÙ Ø Öº ¾º ÅÓÒØÖ Ö Õ٠г ÒØ Ò Ø Ð Ø Ò ÓÒ Ü Ö Ô Ö Ð Ð Ø Ð Ñ Ñ ØÓÙØ Ò Ø ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÙÜ Ñ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ö Ð ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ð ÔÓÙÐ º ØØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÙÔÔÓ Ö ÑÔÐ Ô Ö Ð Ù Ø º º Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ð Ö Ø ÓÒ z 1 Ø z 2 ÙÜ Ñ Ò ÓÒØ ÓÒ m 1 m 2 Ø gº F m z m 1 m 2 º Ò Ù Ö Ð Ö Ø ÓÒ R Ü Ö Ô Ö Ð³ Ü ÖÓØ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÔÓÙÐ º Ä ÓÑÔ Ö Ö Ù ÔÓ ØÓØ Ð ÙÜ Ñ º ½º ż 1 + ż 2 = 0 ٠г Ò ÜØ Ò Ð Ø Ù Ðº ¾º ÌÅ ÔÔÐ ÕÙ Ð ÔÓÙÐ º º z 1 = m 2 m 1 m1 + m 2 g = z 2 º R = 4m 1m 2 m 1 + m 2 g > (m 1 + m 2 )g g

5 ½½ Ê Ð ÔÓ ÙÖ ÙÒ Ó Ò Ø Ð ÄÓ Ù ÖÓØØ Ñ ÒØ ÓÙÐÓÑ ÍÒ Ö Ð ÓÑÓ Ò ³ ÜØÖ Ñ Ø A Ø B ÐÓÒ Ù ÙÖ AB = 2l Ñ m Ø A ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ø ÔÓ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ó Ò Ø Ð º ÇÒ ÒÓØ = b Ð Ø Ò ÒØÖ Ð Ó Ò Ø Ð Ø Ð ÒØÖ ³ Ò ÖØ º Ä Ö Ð Ø ÐÓÖ Ð Ò Ú Ø Ò Ø Ð Ð Ø t = 0º ÇÒ ³ ÒØ Ö Ð Ô Ò Ø Ð Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ù ÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ ÓÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð Ö Ð ØÓÙÖÒ Ò Ð Ö ÙØÓÙÖ Ù Ó Ò Ø Ð º ÇÒ ÒÓØ f Ð Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ ÒØÖ Ð Ö Ð Ø Ð Ø Ð º Ä Ö Ø ÓÒ Ü Ö Ô Ö Ð B Ø Ð ÙÖ Ð Ö Ð ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑ Ð N Ø ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ò ÒØ ÐÐ T º Ä ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ö Ð Ò Ð ÔÐ Ò Ú ÖØ Ð () Ø Ð Õ٠г Ü () Ø Ú ÖØ Ð Ò ÒØ Ø Ö Ô Ö Ô Ö Ð³ Ò Ð (t) = (, )º ÓÒÒ J = (1/3)ml 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ð Ö Ð Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü (z)º ½º Ò ÙØ Ð ÒØ Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÖÝ ÒØÖ ÕÙ Ø Ð Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ÓÒ ÓÖ Ö Ú Ö Ô Ö (t) ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö N b Ø Jº ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ð Ö Ð º Ò Ù Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ N = mg 1 + mb2 J 1 + 3mb2 cos Ø T = mg J sin 1 + mb2 J º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð Ö Ð ÓÑÑ Ò Ð Ö ÙÖ Ð Ø Ð ÔÓÙÖ ÙÒ Ò Ð = 0 Ø ÖÑ Ò Ö Ò ÓÒØ ÓÒ f l Ø bº ½º J = Nb ¾º ÎÓ Ö ÓÖÖ º ( ) l 2 º tan 0 = f l 2 + 9b 2 ½¾ ÊÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÝÐ Ò Ö ÍÒ ÝÐ Ò Ö ÓÑÓ Ò ÒØÖ ³ Ò ÖØ C Ñ m Ö ÝÓÒ R Ø ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ J = (1/2)mR 2 Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ ÓÖ ÞÓÒØ Ð º ÇÒ ÒÓØ Ω(t) Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÝÐ Ò Ö Ø (t) Ð ÔÓ Ø ÓÒ ÓÒ ÒØÖ ³ Ò ÖØ ÙÖ Ð³ Ü () Ò ÕÙ ÙÖ Ð Òº Ä ÑÔ Ô ÒØ ÙÖ Ø ÒÓØ g º u uz C Ω g ½º ÌÖ Ù Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ ³ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ ẋ(t) R Ø Ω(t)º ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÝÐ Ò Ö º α º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ò Ð Ö Ö ÒØ Ð ÖÝ ÒØÖ ÕÙ Ù ÝÐ Ò Ö º º Ò Ù Ö Õ٠г Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÒØÖ ³ Ò ÖØ Ù ÝÐ Ò Ö ³ Ö Ø ẍ = k sin (α) g Ò ÓÒÒ ÒØ Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÓÒ Ø ÒØ kº ÇÒ ÒÓØ f Ð Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ Ù ÝÐ Ò Ö ÙÖ Ð ÔÐ Òº º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð ÝÐ Ò Ö Ò Ð Ø Ú Ñ ÒØ Ô ÓÒ Ø ÓÒ ÕÙ α Ó Ø Ò Ö ÙÖ ÙÒ Ú Ð ÙÖ Ð Ñ Ø α Ñ Ü ÜÔÖ Ñ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ fº ½º ẋ(t) = RΩ(t) ¾º mẍ(t) = mg sin α T º J Ω(t) = RT º k = 2/3 º α Ñ Ü = arctan(3f/2) ½ ÝÐ Ò Ö ÔÓ ÙÖ Ð Ö ÓÖ ³ÙÒ Ø Ð

6 ÍÒ ÝÐ Ò Ö ÓÑÓ Ò Ñ m Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÕÙ Ð Ö ÙÖ Ð Ö ÓÖ I ³ÙÒ Ø Ð º ÍÒ ØÖ Ð Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ð Ñ Ø ÐÓÖ Ò ÑÓÙÚ Ñ Òغ ÇÒ ÒÓØ Ð³ Ò Ð ÓÖÑ Ô Ö Ð Ñ ÒØ [ I, ] Ú Ð Ú ÖØ Ð º Ä ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ø Ø Ò ÒØ ÐÐ Ð Ö Ø ÓÒ Ü Ö Ô Ö Ð Ø Ð ÙÖ Ð ÝÐ Ò Ö ÓÒØ N Ø Tº ÓÒÒ J = 1 2 mr2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÝÐ Ò Ö Ö ÝÓÒ R Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ½º Ò ÙÔÔÓ ÒØ ÕÙ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ð Ù Ò Ð Ñ ÒØ Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ Ò ÔÖÓ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ u r Ø u º ¾º Ù Ö Ù Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø Õ٠г ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ú Ö Ô Ö º I º Ò ÓÑ Ò ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ø ÔÖ ÒØ ÜÔÖ Ñ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ N() Ø T() Ò ÓÒØ ÓÒ m Ø gº ÌÖ Ö Ð³ ÐÐÙÖ Ö Ô ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÔÓÙÖ 0 90 º º ÈÓÙÖ ÕÙ ÐÐ Ú Ð ÙÖ 0 Ð ÝÐ Ò Ö ÕÙ ØØ ¹Ø¹ Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ø Ð ÂÙ Ø Ö ÕÙ Ð ÝÐ Ò Ö ÓÑÑ Ò Ò Ö Ð Ø Ô Ö Ð Ö Ú ÒØ ÕÙ ØØ Ö Ð Ø Ð º mg cos + N = mr 2 ½º T + mg sin = mr ¾º J = TR º T() = mg 3 sin Ø N() = mg ( 7 3 cos ) 4 3 º 0 = arccos 4 7 = 55 u ur ½ È ÖÖÓÕÙ Ø Ó ÐÐ ÒØ ÍÒ ÑÓ Ð Ø ÓÒ Ø ØÙ Ô Ö ÙÒ Ð Ö Ö ÓÙÖ Ò ÓÖÑ Ô ÖÖÓÕ٠غ ÍÒ ÜØÖ Ñ Ø Ù Ð Ö ÔÓ ÙÖ ÙÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ü Ø ÙÖ Ð³ ÙØÖ ÜØÖ Ñ Ø A Ø ÓÙ ÙÒ Ñ ÔÓÒØÙ ÐÐ mº Ä Ñ Ù Ð Ö Ø Ò Ð Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ mº ÇÒ ÔÓ A = bº ÇÒ Ð Ñ Ø Ð³ ØÙ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ù ÔÐ Ò Ú ÖØ Ð () Ó Ð³ Ü () Ø Ú ÖØ Ð Ò Òغ Ä ÔÓ Ø ÓÒ Ù ÑÓ Ð Ø Ö Ô Ö Ô Ö Ð³ Ò Ð = (, A)º Ä Ô ÖÖÓÕÙ Ø Ø ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð 0 Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÔÓ Ø ÓÒ ³ ÕÙ Ð Ö ÔÙ Ð Ò Ú Ø Ò Ø Ð 0 < 0 < π/2µº Ä Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÙÔÔÓÖØ Ø ÒÓØ fº ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÑÓ Ð Ò Ð Ô ÙÖ ÓÒ ÙÔÔÓÖغ ½º ü г Ù Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ Ø Ð Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ÓÒ ÓÖ Ö Ú Ö Ô Ö (t) Ø ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö g Ø bº ¾º ÂÙ Ø Ö Ð ÓÒ ÖÚ Ø ÓÒ Ð³ Ò Ö Ñ Ò ÕÙ Ù ÑÓ Ð º Ò Ù Ö Ð³ ÜÔÖ ÓÒ 2 (t) Ò ÓÒØ ÓÒ g b (t) Ø 0 º A u ur º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÑÓ Ð º Ò Ù Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ T = mg(2 cos 0 3 cos)sin Ø N = mg( 2 cos cos)cos º Ø ÖÑ Ò Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ 0 Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ò Ñ Ð f Ñ Ò Ù Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ f ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÑÓ Ð Ò Ð Ø Ú Ñ ÒØ Ô ÙÖ ÓÒ ÙÔÔÓÖغ ü Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ f Ü ÓÑÑ ÒØ Ùع Ð Ó Ö 0 ÔÓÙÖ ØÖ Ö ÕÙ Ð ÑÓ Ð Ò Ð Ô ÂÙ Ø Öº ½º + g b sin = 0 ¾º 2 = 2 g b (cos cos 0) º ÎÓ Ö ÓÖÖ º º f Ñ Ò = tan 0 Ð ÙØ ÕÙ 0 Ó Ø Ô Ø Øº ½ Ð Ñ ÒØ ÔÙ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ ³ÙÒ ÝÐ Ò Ö ÍÒ ÝÐ Ò Ö ÓÑÓ Ò ÒØÖ C Ö ÝÓÒ R Ø ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ J = (1/2)mR 2 Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÓÒ Ü Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÔÓ Ð³ Ò Ø ÒØ t = 0 ÙÖ ÙÒ ÓÐ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ú ÙÒ Ú Ø ÖÓØ Ø ÓÒ ω(t = 0) = ω 0 º Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ð Ø ÔÓ Ð Ú Ø C Ø ÒÙÐÐ º ÇÒ ÒÓØ f Ð Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ Ù ÝÐ Ò Ö ÙÖ Ð Óк ÇÒ ³ ÒØ Ö Ò ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ø ÑÔ Ð ÔÖ Ñ Ö Ô Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ó Ð ÝÐ Ò Ö Ú Ò Ò Ð ÒØ ÙÖ Ð Óк Ä Ö Ö ÒØ Ð Ð Ù ÓÐ Ø ÙÔÔÓ Ð Ð Òº ½º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ Ø Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÝÐ Ò Ö º ¾º Ò Ù Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒÒ Ð ÜÔÖ ÓÒ Ð Ú Ø v C (t) Ù ÒØÖ C Ø Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ω(t) ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÝÐ Ò Ö º º ÜÔÖ Ñ Ö Ð Ú Ø Ò Ø ÒØ Ò v I (t) Ù ÔÓ ÒØ I Ù ÝÐ Ò Ö Ò ÓÒØ Ø Ú Ð ÓÐ Ð Ø tº z C I ω

7 º Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ø t 0 Ð ÕÙ ÐÐ Ð ÝÐ Ò Ö Ð Ö ÙÖ Ð Óк ÇÒ Ñ Ø ÕÙ ÙØ ÐÓÖ Ð ÓÒ Ô Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ù ÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð ÝÐ Ò Ö ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ Ð Óк º ÂÙ Ø Ö Ð Ø ÕÙ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ø ÙÒ ÓÖÑ º ÜÔÖ Ñ Ö Ð Ú Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ω Ù ÝÐ Ò Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ω 0 Ø Ð Ú Ø V C Ù ÒØÖ C Ò ÓÒØ ÓÒ R Ø ω 0 º º ÌÖ Ö Ð ÓÙÖ ω(t) Ø v C (t) Ù ÓÙÖ ÙÜ Ô Ù ÑÓÙÚ Ñ Òغ º ÜÔÖ Ñ Ö ÙÜ Ñ Ò Ö Ö ÒØ Ð ØÖ Ú Ð W ÓÖ ÖÓØØ Ñ Òغ ½º N mg = 0 T = mẍ C J = RT ¾º v C (t) = fgt ω(t) = ω 0 (2fg/R)t º v I (t) = 3fgt Rω 0 º t 0 = Rω 0 3fg º Ω = ω 0 /3 V C = Rω 0 /3 º W = (1/6)mR 2 ω 0 2 ½ ÕÙ ÖÓÙÐ ÒØ ÙÖ ÝÐ Ò Ö ÍÒ ÕÙ ÓÑÓ Ò ÒØÖ C Ñ m Ø Ö ÝÓÒ r ÖÓÙÐ Ò ÙÒ ÔÐ Ò Ú ÖØ Ð ÙÖ ÙÒ ÙÔÔÓÖØ ÝÐ Ò Ö ÕÙ ³ Ü ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÒØÖ Ø Ö ÝÓÒ R Ü Ò Ð Ö Ö ÒØ Ð ³ ØÙ º ÇÒ Ö Ô Ö Ð ÔÓ Ø ÓÒ C Ô Ö Ð³ Ò Ð = ( u, C) u Ø ÒØ ÓÖ ÒØ Ù Ú ÒØ Ð Ú ÖØ Ð Ò ÒØ º ÇÒ ÒÓØ Ω Ð Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ù ÕÙ º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÕÙ ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ Ð ÝÐ Ò Ö º Ä Ö Ø ÓÒ Ü Ö Ô Ö Ð ÝÐ Ò Ö ÙÖ Ð ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ ÒÓÖÑ Ð N Ø ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ò ÒØ ÐÐ T º ÓÒÒ J = (1/2)mr 2 ÑÓÑ ÒØ ³ Ò ÖØ Ù ÕÙ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ð³ Ü (Cz)º ½º ÌÖ Ù Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ð ÒØ Ω R Ø rº ¾º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö ÙÐØ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÝÐ Ò Ö º º Ö Ö Ð Ø ÓÖ Ñ Ù ÑÓÑ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÔÔÐ ÕÙ Ù ÝÐ Ò Ö Ò Ð Ö Ö ÒØ Ð ÖÝ ÒØÖ ÕÙ º º Ù Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ (t) Ú Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ = 2 g 3 R + r sin g ur u º ÜÔÖ Ñ Ö N Ø T Ò ÓÒØ ÓÒ m Ø gº ÓÒÒ (0) = 0 Ø (0) = 0º ÇÒ ÒÓØ f Ð Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ Ù ÕÙ ÙÖ Ð ÝÐ Ò Ö º º ÌÖ Ö Ð³ ÐÐÙÖ Ö Ô T() Ø f N()º º ij ÝÔÓØ ÒÓÒ Ð Ñ ÒØ Ø¹ ÐÐ Ú Ö ÔÓÙÖ ÔÖÓ 0 ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ³ Ò Ù Ø Ð ÕÙ ÓÑÑ Ò Ð Ö ÙÖ Ð ÝÐ Ò Ö Ú ÒØ ÕÙ Ð ÓÒØ Ø Ú Ð ÝÐ Ò Ö Ò Ó Ø ÖÓÑÔÙº ½º (R + r) = rω ¾º m(r + r) 2 = N mg cos m(r + r) = T + Mg sin º J Ω = rt º T = (1/3)mg sin N = (1/3)mg(7 cos 4) ½ ÅÓÙÚ Ñ ÒØ ÓÐÐ ¹ Ð Ø ¹ Ð Ôµ ¹ ÈË Á ¾¼¼ ÍÒ ÔÓÙØÖ Ö Ø ÓÑÓ Ò ÐÓÒ Ù ÙÖ L Ñ m Ø Ø ÓÒ ÖÖ s Ø ÔÓ Ò ÕÙ Ð Ö Ð³ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÙÖ ÙÜ ÙÔÔÓÖØ ÒÙÑ ÖÓØ 1 Ø 2µ Ô Ö Ð Ø Ò D 0 º Ä Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ ÓÐ Ø Ø ÕÙ Ø Ò Ø ÕÙ ÒØÖ ØØ ÔÓÙØÖ Ø ÙÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÒØ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ µ S Ø µ C Ú µ S > µ C º Ä ÒØÖ Ö Ú Ø Ð ÔÓÙØÖ ØÖÓÙÚ Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ð Ø Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð a 0 Ù ÙÔÔÓÖØ 1 Ú a 0 < D 0 /2º a 0 L 1 2 ½º Ä ÔÓÙØÖ Ø ÑÑÓ Ð º ÜÔÖ Ñ Ö Ð ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ú ÖØ Ð R N1 Ø R N2 ÙÔÔÓÖØ ÙÖ Ð ÔÓÙØÖ Ò ÓÒØ ÓÒ ÓÒÒ º D0

8 Ä ÙÔÔÓÖØ 1 Ø 2 ÓÒØ Ñ ÒØ Ò ÒØ Ò Ñ Ð³ÙÒ Ú Ö Ð³ ÙØÖ Ú Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ø ÓÒ Ø ÒØ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ v 0 /2 Ø v 0 /2 ÐÓÒ ()º Ä ÔÓÙØÖ Ò Ô ÙØ ÔÐ Ö ÕÙ³ Ò ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÐÓÒ ØØ Ñ Ñ Ö Ø ÓÒº Ä Ø Ò ÒØÖ Ð ÙÜ ÙÔÔÓÖØ ³ Ö Ø ÓÒ D(t) = D 0 v 0 tº ¾º ÉÙ Ú ÒÒ ÒØ Ð ÓÖ R N1 (t) Ø R N2 (t) Ò ÓÒØ ÓÒ a(t) Ø Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÒØÖ Ð ÒØÖ Ö Ú Ø Ð ÔÓÙØÖ Ø Ð ÙÔÔÓÖØ 1 г Ò Ø ÒØ t ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ Ð ÔÓÙØÖ Ð ³ ÓÖ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÙÒ ÙÐ ÙÜ ÙÔÔÓÖØ º º ÈÖ Ö Ð ÕÙ Ð Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÓÖ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÖÓØØ Ñ ÒØ ³ ÒØ Ò Ø F 1 (t) Ø F 2 (t) ÕÙ ÒØ ÙÖ Ð ÔÓÙØÖ ÐÓÖ ØØ Ô Ù ÑÓÙÚ Ñ Òغ º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ò Ô ÙØ Ô ÖÔ ØÙ Ö Ø ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ Ò Ø ÒØ t 1 Ó Ð ÔÓÙØÖ Ñ Ø Ð Ö ÙÖ Ð³ ÙØÖ ÙÔÔÓÖغ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ø Ò D 1 = D(t 1 ) Ò ÓÒØ ÓÒ a 0 µ S Ø µ C º ( ½º R N1 = 1 a ) 0 mg R N2 = a 0 mg D 0 D 0 ( ¾º R N1 (t) = 1 a(t) ) mg R N2 = a(t) D(t) D(t) mg a 0 º Ð Ñ ÒØ ÙÖ Ð ÙÔÔÓÖØ 2 Ò ÔÖ Ñ Ö Ö R N2 < R N1 F 1 (t) = F 2 (t) = µ C D 0 v 0 t mg º F 1 (t) ÖÓ Ø Ø R N1 (t) ÖÓ Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ ÙÖ 1 ÐÓÖ ÕÙ F 1 = µ S R N1 D(t 1 ) = ½ Å ÙÖ ÙÒ Ø Ô ÖÓÙÐ ÒØ ¹ ËÈ Á ¾¼¼ ( 1 + µ C µ S ÍÒ Ñ m Ø ÔÓ ÙÖ ÙÒ Ø Ô ÖÓÙÐ ÒØ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÔÐ ÒØ ÙÒ Ú Ø v 0 = k m v 0 u v 0 > 0µ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù Ö Ö ÒØ Ð Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö º Ä Ñ Ø ÓÙÑ ÙÒ ÓÖ Ö ÔÔ Ð ÓÐ Ò Ö Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ù Ø Ô ÖÓÙÐ ÒØ Ø Ü Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÓÖØ v 0 ÓÒ Ø ÒØ Ö ÙÖ kº ÇÒ Ö Ô Ö Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÓÒ Ò Ð Ö Ö ÒØ Ð Ù Ð ÓÖ ØÓ Ö Ð³ÓÖ Ò Ñ ÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù Ö ÓÖغ Ä Ó ÒØ ÖÓØØ Ñ ÒØ Ø Ø ÕÙ Ø Ò Ø ÕÙ ÒØÖ Ð Ñ Ø Ð Ø Ô ÓÒØ ÒÓØ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ µ S Ø µ C Ú µ S > µ C º ÇÒ Ö ÔÔ ÐÐ ÕÙ f Ø N Ø ÒØ Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ð ÓÑÔÓ ÒØ Ø Ò ÒØ ÐÐ Ø ÒÓÖÑ Ð Ð³ Ø ÓÒ ÓÒØ Ø Ü Ö Ô Ö ÙÒ ÓÐ ÙÖ ÙÒ ÙØÖ Ð Ú Ø Ð Ñ ÒØ Ø ÒÙÐÐ ÐÓÖ f µ S N Ð Ú Ø Ð Ñ ÒØ Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ ÐÓÖ f Ø Ò ÓÔÔÓ ØØ Ú Ø Ø ÒÓÖÑ f = µ C N º ½º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ³ Ð Ü Ø ÙÒ ÔÓ Ø ÓÒ ³ ÕÙ Ð Ö Ð Ñ m Ø Ø ÖÑ Ò Ö ÓÒ Õ Ò ÓÒØ ÓÒ µ C g Ø ω 2 = k/mº ÇÒ ÔÓ X(t) = (t) Õ º ¾º ÜÔÐ Ø Ö Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ð Ñ Ò Ø Ò Ù ÒØ Ð ØÙ Ø ÓÒ Ẋ < v 0 Ø Ẋ > v 0º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ³ÙÒ Ô ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ú ÓÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ẋ = v 0 Ô ÙØ ³ Ø Ð Ö X ÔÔ ÖØ ÒØ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ [X 1, X 2 ] ÓÒØ ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÓÖÒ º Ä Ñ Ø ÔÓ ÙÖ Ð Ø Ô Ò Ú Ø Ò Ø Ð Ð³ X 0 Ú X 0 > 0º º Ø ÖÑ Ò Ö X(t) ÔÓÙÖ Ð ÙØ Ù ÑÓÙÚ Ñ Òغ ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ ØÝÔ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ñ ÒØ ÒØ X 0 Ø Ò Ö ÙÖ ÙÒ Ú Ð ÙÖ X Ñ Ø ÖÑ Ò Öº ½º Õ = µ Cg ω 2 ¾º Ẍ + ω 2 X = 0 Ẋ < v 0 Ẍ + ω2 X = 2ω 2 Õ Ẋ > v 0 º º X 1 = Õ ( 1 + µ S /µ C ) X 2 = Õ ( 1 + µ S /µ C ) º X(t) = X 0 cos(ωt)º ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ñ ÒØ ÒØ X 0 < v 0 /ω = X Ñ ) a 0

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi ÁÁ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ Ñ ¾¼½½ È ÖØ Á ½º µ ÈÖÓÙÚÓÒ ÓÒ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ð ÔÖÓÔÖ Ø P n u n [0;] Ø u n u n+ º ÈÙ ÕÙ u 0 = 0 [0;] Ø u = f(0) = e > 0 Ð ÔÖÓÔÖ Ø P 0 Ø Ú Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÖÑ P n Ú Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÒ f

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ÇÊÊÁ ij Å Æ ÁÆ Ä Á Ê Ì Â Ù Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ À ÍÊ ½ À¼¼ ¾½À ¼ ÍÊ ¾À ¼ ÆÇÌ ÙÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖÑ º ÙÙÒ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi Ì Ë ËÔ Å Ø ½» Ù Ø ½µ Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ù Ø Ð Ù Ø Ò Ø ÓÒ ÍÒ Ù Ø Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò N Ú Ö Rº ÍÒ Ù Ø ÒÓÑÑ ÔÖ Ö Ò u ÓÙ v ÓÙ w ÔÐÙØØ ÕÙ f ÓÙ gº Ü ÑÔÐ Ä Ù Ø u Ò Ô Ö u(n) = n 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ n N ÔÖ Ò ÔÓÙÖ Ú Ð ÙÖ u(0) = 0 2

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

3 BB mai 2014 v4.dvi

3 BB mai 2014 v4.dvi Ö Ú Ø Ð Ò Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Å ÖÖ Ñ ¾¼½ ÙÖ ¾ ÙÖ Ä³Ù ³ÙÒ ÐÙÐ ØÖ Ø ÙØÓÖ º Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ð ÖØ Ù Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ Ð Ö Ù ÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ø Ö ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÒÓØ ØØÖ Ù ØØ ÔÖ ÙÚ º Ë Ù Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒØÖ Ö ØÓÙØ Ð Ö ÔÓÒ Ó Ú ÒØ ØÖ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

texte_petrole.dvi

texte_petrole.dvi Ö Ø ÓÒ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ½ ÅÁ ÍÒ Ú Ö Ø ÈÖÓÚ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÒÒ ¼ ¹¼ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÐÓÖ Ò ÀÙ ÖØ ½ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ³ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÇÒ ÜÔÓ Ò Ø ÜØ Ð ÔÖ Ò Ô ÔÙ Ø Ô

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÔÖ Ò Ô Ù Ñ Ü ÑÙÑ Ö Øº Ò Ø ÓÒ Ô ÙØ Ö Ö Ö

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙØ ÕÙ³ Ð Ô ÙØ ÑÔÖÙÒØ Ö ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ô ¹ ÓÙ º µ ½ ÔÓ ÒØ ü Ô ÖØ Ö Ð³ Ø Ð Ð Ù Ô Ùع Ð ÑÔÖÙÒØ Ö ØÓÙ Ð

Chi tiết hơn

polyEntree1S.dvi

polyEntree1S.dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÔÖ ¹ Ñ Ö Ò ÓÒÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi ÊÁÎ Ë ½ Ì ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ØØ Ô ÖØ f Ø ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ I C ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ô Ö º a Ø ÓÒØ ÙÜ Ö Ð Ø ÒØ Iº Ä Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ f ÒØÖ a Ø Ø Ð ÕÙÓØ ÒØ f(a) a Ú = a+ ÕÙÓØ ÒØ ³ Ö

Chi tiết hơn

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ º ÍÒ Ø ÐÐ ÒÙÑ ÖÓ¹ Ø Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÖÐ Ö

Chi tiết hơn

polyEntree1ES dvi

polyEntree1ES dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ÄÝ Ä Ù Ö ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÓÒ Ò ÓÒÒ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

mhd.dvi

mhd.dvi ÓÙÐ Ñ ÒØ Ñ Ò ØÓ Ý ÖÓ ÝÒ Ñ Õ٠º¹ º Ö Ù ½ Ä³Ó Ø ÔÖÓ Ø Ø ³ ØÙ Ö Ò ÑÔÐ Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ³ÙÒ Ù ÓÙÑ ÓÖ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÕÙ º ½ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ÇÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÓÑ Ò ÓÖÒ R 3 ÓÙÔ Ô Ö ÙÒ Ñ Ø Ð Ð ÕÙ ØÖ Ú Ö Ô Ö ÙÒ ÓÙÖ ÒØ Ð ØÖ ÕÙ Ò ÔÖ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

MTF_PB.eps

MTF_PB.eps ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ Ù

Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ Ù Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø λ ÙÒ Ö Ðº ÓÒÒ ØÖ Ð Ú Ö Ø ÓÒ ÙÜ ÓÒ¹

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ Ô

Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ Ô Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ ÔÐ Ù Ù Ð ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö ÙÑ Ö ÙÒ Ö Ø Ø Ø ÕÙ ÑÓÝ ÒÒ ÖعØÝÔ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

cifa.dvi

cifa.dvi ÓÑÑ Ò ³ÙÒ Ú ÙÐ ÖÓÙ Ö ØÖ Ò Ñ Ð Ù Ò ØÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù Ù Ú ØÖ ØÓ Ö ÔÓÙÖ Ð Ò Ò Ö ÓÐ Ö ØÓÔ Ö ÓÙ ÊÓÐ Ò Ä Ò Ò ÒÓ Ø Ì Ù ÐÓØ È Ð ÔÔ Å ÖØ Ò Ø Ñ Ö È ¼¼ ¹ ¾ Úº Ä Ò ½ ¾ Ù Ö Ü Ö Ò Ö ØÓÔ º Ö ÓÙ Ñ Ö º Ö Ä ËÅ ¾ Úº Ä Ò ½

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

DM 8.dvi

DM 8.dvi ÅÈËÁ ½ ÄÙÒ ½¼ Ñ Ö ¾¼¼ Ü Ö ½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø ÓÒØ ÒÙ Ò ÙÙÒ ÔÓ ÒØ { f(x) = x Ü Ö Ø ÓÒÒ Ð ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ f [0,1] Ò [0,1] Ò Ô Ö f(x) = x+ 1 E( x+ 1 ) ÒÓÒ ½µ ÁÐ Ý ØÖÓ Ø Ò Ù Ö Ò ³ Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ

Chi tiết hơn

niveau1.dvi

niveau1.dvi ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ð³ Ö Ø ÓÒ ÒØ ÖÒ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ ¹ ÒÒ ¾¼½½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Z ¹ Å ÖÖ ¼ Ù Ò ¾¼½½ ½ Ú Ð Ø Ò Z ÓÒ ÖÙ Ò Ü Ö ½º½º Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ½º ÙÜ ÒØ Ö ÓÒ ÙØ ÓÒØ ÔÖ Ñ Ö ÒØÖ ÙÜ ¾º ÙÜ ÒØ Ö ÑÔ

Chi tiết hơn

Series.dvi

Series.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Ë ÊÁ Ë ÆÇÅ Ê Ë Ê ÄË ÇÍ ÇÅÈÄ Ë ØÙ ÔÖ Ø ÕÙ Ö Ü Ö ½ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ò ØÙÖ Ö Ù Ú ÒØ 2 2 4 +3+ 2 5 + 2 + a x ÐÓÖ ÕÙ x R Ø a Ø Ð ème Ñ Ð π Ü Ö ¾ ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð Ö Ù Ú ÒØ ÓÒØ ÓÒÚ Ö ÒØ Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÓÑÑ

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð Z/nZ Ò ÔÓÙÖÚÙ ÕÙ x Ó Ø ÔÖ Ñ Ö Ú nº ÇÒ Ø ÕÙ g Ø ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Z/nZ (Z/nZ) Ø ÝÐ ÕÙ Ò Ò Ö Ô Ö gº

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ Ò Ð ÒÒ Ñ ÖØ Ò ØÓÖ ÙÒ Ö Ð ÒÚÓÐÚ Ö Ò Ñ Ò ÙÒ Ö Ô Ø ÒØ

Chi tiết hơn

Suites.dvi

Suites.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ËÍÁÌ Ë ÆÇÅ Ê Ë Ê ÄË ÇÍ ÇÅÈÄ Ë ØÙ Ù Ø ½ ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ n N u n+1 1+u n ¾ ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð Ù Ø u n n N Ø ÓÒÚ Ö ÒØ Ü Ö ½ Ø ÖÑ Ò Ö u n Ò ÓÒØ ÓÒ n Ò Ð Ù Ú ÒØ u n+1 = u n Ø u = 3 u n+1 u n = 4 Ø u 5 =

Chi tiết hơn

ProdElec.dvi

ProdElec.dvi ÛÛÛº ¹Ð ºÒ Ø e - L EE e-learning tools for Electrical Engineering Ä ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ³ Ð ØÖ Ø Ô ÖØ Ö ³ Ò Ö Ö ÒÓÙÚ Ð Ð Ì Ñ Ø ÕÙ Ä Ò Ö Ö ÒÓÙÚ Ð Ð Ô ØÖ Ä Ò ÙÜ Ë Ø ÓÒ ÌÝÔ Ö ÓÙÖ ÜÔÓ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ú ÖØ٠л Ü Ö ÉÑ Ò ÓÙÖ

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Factorisation.dvi

Factorisation.dvi ¾ ØÓÖ Ø ÓÒ ¾º½ Å ØØÖ Ò Ú Ò Ð Ø ÙÖ ÓÑÑÙÒ º ½µ ¾ ¾ ¾µ µ µ ¾ µ Ü Ò Ý Ñ ¾ Ü Ò ¾ Ý Ñ ¾ µ Ü Ò ½ Ý Ñ ½ ½¼ Ü Ò Ý Ñ ¾ Ü Ò ½ Ý Ñ ½ µ Ü Ò ¾ Ý Ñ ¾ Ü Ò Ý Ñ ½ Ü Ò ¾ Ý Ñ ¾ µ ¾ Ñ Ò Ñ Ò Ñ Ñ Ñ Ò Ñ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ö Ñ ÖÕÙ Ð µ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

ds1.dvi

ds1.dvi ÚÓ Ö ËÙÖÚ ÐÐ ½ ÙÖ ½ ÙÖ ¼ Ò ÐÙÐ ØÖ µ Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ µ ½º ÍÒ Ò Ö Ñ ÒØ Ä Ö Ñ Ø ÓÒÒ Ø ØÖ Ò Ø º Ä ØÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º µ ØÙ Ö Ð Ò Q 1 (x) = x2 +2x+4 x 2 +2x+2 µ ØÙ Ö Ð Ò Q 2 (x) = 3 Q 1 (x) µ Ò Ù

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½ ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÜ Ö ØÖ Ø Ð Ñ ¹ ÑÓ Ö Ú Ú º ÁÐ ÙØ Ù ÚÓ Ö ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ³ ÒØÖ ¹ ÓÖØ µ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ö ÓÒÒ Ú Ð Ð Ú Ö Ð ÓÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ ÕÙ ØØ ÙÒ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 +

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 + ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ 1 4 + 1 1 = 1+ 1 = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ z +z ) z +z +1 ) = z 4 +z +z +z +z +z z z = z 4 +z z. º ³ ÔÖ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ µ ÕÙ Ú ÙØ z +z = 0 ÓÙ z

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½½ Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ù ¼ Ä Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ¼ Ö Ò Ù ÔÓ ÒØ Ú٠г Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ð ÔÐÙÔ ÖØ ÙØÖ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÖ ÙÒ ÔÓ ÒØ ÔÓÙÖ Ö ÓÒ ÓÑÔ Ø Ð Ø Ú Ð Ñ ¹ ÖÓÔÖÓ ÙÖ Ô Ö ÔÖ ÒØ ³ÁÒØ Ð ÚÓ Ö Ð ¼ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ñ ÒØ º ÓÑÑ ÒÓÒ ÓÒ Ô

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò Ð Ò ÙÜ Ò Ð Ùܵº Ì ÓÖ Ñ ¼º½ ËÓ ÒØ M 1 M Ø M 3 ØÖÓ ÔÓ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

exam-acf-2007-corBar.dvi

exam-acf-2007-corBar.dvi Ü Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ ¾¼¼ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ø Ö Ñ Ä ½ Å ËË Ü Ö ½ ÔÓØ µ ÍÒ ÔÖÓ Ø ÔÓÙÖ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÓÒØÙ Ð Ø Ú ÓÒ ÔÖ ÚÓ Ø Ö Ñ ÓÙÖ Ö Ð Ô Ö ÐÓÒ Ð Ø ÑÔ Ö Ø Ö º Ë Ð Ö Ø Ö Ø Ö ÙÖ ¼ ÑÙØ Ð Ò³Ý Ô Ö Ñ ÓÙÖ Ñغ Ë Ð Ö Ø Ö Ø ÓÑÔÖ ØÖ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ij ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ

ij ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ Ä³ ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ ÙÒ Ô Ø ³ ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ô Ø Ò Ö Ð Ø ÓÒº

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ØÖйº ÈÓÙÖ ÓÒÒ Ø Ö Ð ÙØ Ð ÕÙ Ö ÙÖ Ð ÓÙØÓÒ ÖÓ Ø Ð ÓÙÖ

Chi tiết hơn

TD_complexite_bigO_avec_correction.dvi

TD_complexite_bigO_avec_correction.dvi Ü Ö ½ º ÅÓÒØÖ Þ Ò Ø ÐÐ ÒØ ØÓÙØ Ð Ø Ô ÕÙ 8n+ n+16 Θ(n) ÁÐ ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ØÖÓ ÒÓÑ Ö c 0 > 0,c 1 > 0,n 0 Ø Ð ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ n n 0 ÓÒ Ø c 0 n < 8n+ n+16 < c 1 n ÈÖ ÒÓÒ Ô Ö Ü ÑÔÐ c 0 = 8etc 1 = 9º È ÙعÓÒ ØÖÓÙÚ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

cours2.dvi

cours2.dvi Ð Úºº ÔÖÒÒÒØ ÚÐÙÖ Ò N гÙØÐ ØÓÒ ÓÒØÓÒ ÄÓÖ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÙØ ÔÖÓÐØ Ø Ð ØÒÕÙ Ó ÒÖØÖ ÓÙØÐ ÚÓÖ Ò Ð³ØÙ ØÖÙØÓÒ ÖØ º Ä ÚÒÒÒØ ÒÖØÖ ³ÙÒ Úºº X ÚÐÙÖ Ò N Ø Ò ÔÖ ÓÒØÓÒ Ö ÒØÖ Ò z ÓÒØÒØ ØÓÙØ Ð ÒÓÖÑØÓÒ ÙÖ Ð Úºº ØØ ÐÐ Ø ÔÖ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

Chapitre 10: anneau des entiers, arithmétique Ì Ð Ñ Ø Ö ½ È Ø ÈÈ Å ¾ ½º½ Ê ÔÔ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chapitre 10: anneau des entiers, arithmétique Ì Ð Ñ Ø Ö ½ È Ø ÈÈ Å ¾ ½º½ Ê ÔÔ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Chapitre 10: anneau des entiers, arithmétique ÌÐ ÑØÖ ½ È Ø ÈÈÅ ¾ ½º½ ÊÔÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ Ú ÓÒ ÙÐÒÒ º º º

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn