ego adeptka.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ego adeptka.indd"

Bản ghi

1

2 ТЕМНЫЙ АЛЬЯНС СВЕТЛАЯ АДЕПТКА АКАДЕМИЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦ ТЕМНАЯ АДЕПТКА УЧЕБА ПО ПРИВЫЧКЕ ТЕМНАЯ АДЕПТКА ДИПЛОМ ПО КОНТРАКТУ ЕГО АДЕПТКА СВЕТЛАЯ ДЛЯ ТЕМНОГО

3 ЛИНА АЛФЕЕВА ЕГО АДЕПТКА Светлая для Темного

4 ÓÄÊ ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44 À53 Ðàçðàáîòêà ñåðèéíîãî îôîðìëåíèÿ Â. Ìàòâååâîé Èëëþñòðàöèÿ íà ïåðåïëåòå Ë. Ñîâû À53 Àëôååâà, Ëèíà. Åãî àäåïòêà. Ñâåòëàÿ äëÿ Òåìíîãî / Ëèíà Àëôååâà. Ìîñêâà : Ýêñìî, ñ. (Àêàäåìèÿ Ìàãèè). ISBN Âûñøèå äåìîíû óïðÿìû è êîâàðíû. Òåáå êàæåòñÿ, òî òû ñïðÿòàëàñü îò ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Òåìíîãî Àëüÿíñà? Çíàé, ýòî îí ïîçâîëèë òåáå ñêðûòüñÿ è íà àòü íîâóþ æèçíü. Íî áåðåãèñü, Òýëëè, åñëè åìó ïîêàæåòñÿ, òî òû â îïàñíîñòè. Ñïàñåíèå áóäåò ñóðîâûì è áåñïîùàäíûì ÓÄÊ ÁÁÊ 84(2Ðîñ=Ðóñ)6-44 ISBN Àëôååâà Ë., òåêñò, 2022 Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2022

5 Ãëàâà 1 Àðäåí Òèðîëü, îòïèðàé! Óäàð ïî âõîäíîé äâåðè âûøåë òàêîé ìîùè, òî â îêíå ìîåé êðîõîòíîé ãîñòèíîé çàäðîæàëè ñòåêëà. Î äðàêîíàõ àñòî ãîâîðÿò: ñèëà åñòü, óìà íå íàäî. Òàê âîò ýòîò åøóé àòûé ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàë äàííóþ õàðàêòåðèñòèêó. Àðäåí Òèðîëü! Òû îáåñ åñòèë ìîþ äî ü! Íå ñóìåëà áû, äàæå åñëè áû ìîãëà ôèçè åñêè. åñòü òîé óñëîâíî þíîé äðàêîíèöû áûëà óêðàäåíà åùå äî ìîåãî ïðèáûòèÿ â Òàëèíãàð. Ñàìà ìíå íà ýòó áåäó æàëîâàëàñü è ïðîñèëà ñâàðèòü ñíàäîáüå äëÿ âîçâðàùåíèÿ óòðà åííîãî. Àðäåí, ÿ çíàþ, òî òû äîìà! Íåò ìåíÿ, ñîâñåì íåò. Ñ óòðà êàê óøëà íà ðûíîê, òàê è ñãèíóëà. Òî íåå, óøåë è ñãèíóë. Íèêàê íå ìîãó ïðèâûêíóòü ê òîìó, òî ãîâîðèòü î ñåáå íóæíî â ìóæñêîì ðîäå. ß áðîñèëà âçãëÿä â íàñòåííîå çåðêàëî. Èç íåãî ñìîòðåëà ïåðåïóãàííàÿ ôèçèîíîìèÿ ïîëóýëüôà. Áåñõèòðîñòíîå ëèöî ñ âûñîêèì ëáîì è êðóãëûìè ùåêàìè áûëî âïîëíå åëîâå åñêèì, à âîò äëèíà è ôîðìà óøåé âûäàâàëè ýëüôèéñêóþ êðîâü. Òåëîñëîæåíèå ó ìåíÿ òàêæå îñòàëîñü ðîäíûì. Çåëüå àñòè íîé òðàíñôîðìàöèè íàðèñîâàëî íîâîå ëèöî, îñòàëüíîå ïðèõîäèëîñü ïðÿ- 5

6 Лина Алфеева òàòü ïî ñòàðèíêå: áèíòîâàòüñÿ è íîñèòü øèðîêèå øòàíû è óäëèíåííûå æèëåòû. Çàòî îáùèé îáëèê Àðäåíà Òèðîëÿ âûøåë äî òîãî íåñóðàçíûì è íåñêëàäíûì, òî òîëüêî îáíÿòü è ïëàêàòü. Ôèãó! Îáíÿòü è îáàÿòü ìåíÿ ïûòàëèñü ðåãóëÿðíî, à ïîòîì ïîöåëîâàòü, îáñëþíÿâèòü, çàæàòü â òåìíîì óãëó Êàê âñïîìíþ òàê âçäðîãíó! Ýòè äðàêîíèöû ñîâñåì îêíóòûå! ß øóñòðî ñãðåáàëà â ðþêçàê ñêëÿíêè ñî ñíàäîáüÿìè. Ó íàñòàâíèêà ïî çåëüÿì è ÿäàì ñåðäöå îò òàêèõ ñáîðîâ ïðèõâàòèëî áû. ß øâûðÿëà âñå áóòûëî êè â íåäðà ðþêçàêà ñ òàêîé ïîñïåøíîñòüþ, òî îáÿçàòåëüíî ðàñêîëîøìàòèëà áû ïàðî êó, åñëè áû ðþêçàê íå áûë àðòåôàêòîì, ïðè åì áåçðàçìåðíûì. À âàñ, äðóçüÿ, ÿ âçÿòü ñ ñîáîé íå ñìîãó. Ïðîùàé, Ïûõòóí, íàì õîðîøî áûëî âìåñòå. ß ñ íåæíîñòüþ ïîãëàäèëà ñàìîãîííûé àïïàðàò. Òîëüêî íà ïðîøëîé íåäåëå êóïèëà. Âñåãî ñîðîê ëèòðîâ áðàãè ñ íåãî ïîëó èëà, è óæå ðàññòàâàòüñÿ. Íåò â ýòîì ìèðå ñïðàâåäëèâîñòè. Ïðîùàéòå, ëåäè Âñïûøêà, åñëè áû íå âû, áîëüøàÿ àñòü ìîèõ çåëèé îêàçàëàñü áû èñïîð åíà. Ïîðöèÿ íåæíîñòè äîñòàëàñü ìàãè åñêîé ãîðåëêå, êîòîðàÿ áûëà ðàçìåðîì ñ óãóííóþ ñêîâîðîäêó è âåñèëà ïðèìåðíî ñòîëüêî æå. Ó äðàêîíîâ àðòåôàêòîðñêîå èñêóññòâî îòñòàëîå, íîðìàëüíûì èíâåíòàðåì ïî ýòó ñòîðîíó Ñåðûõ ãîð ðàçæèòüñÿ òàê è íå óäàëîñü. Çàòî äðàêîíû îáîæàþò ìàãè åñêèå ñíàäîáüÿ. åøóé àòûå ñòàëè ìîèìè ñàìûìè áëàãîäàðíûìè êëèåíòàìè. Îäíà áåäà: âëþá èâûå äðàêîíèöû îêàçàëèñü ïàäêè íà ñâåòëûõ ïîëóýëüôîâ. 6

7 Его адептка. Светлая для Темного Òýëëè, êîí àé òóïèòü! Ñóìêó â çóáû, óøè âòÿíóëà è õîäó äàâàé, ñäàâëåííûé ãîëîñ äîíîñèëñÿ èç ìåäàëüîíà, âèñÿùåãî íà ìîåé øåå. Ñîáñòâåííî, èç-çà ýòîãî ãîëîñà ÿ è îêàçàëàñü â Òàëèíãàðå. Ìîé òàèíñòâåííûé äðóã è ïîìîùíèê óòâåðæäàë, òî â ìåñòíîé áèáëèîòåêå õðàíèòñÿ ñâèòîê, â êîòîðîì îïèñàí ðèòóàë âîçðîæäåíèÿ ïîðàáîùåííîé äóøè. ß äîëæíà áûëà ïîñåëèòüñÿ â Òàëèíãàðå ïîä âèäîì áðîäÿ åãî àëõèìèêà, äîáèòüñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïîñåùåíèå âåðõíåé àñòè ãîðîäà, ïðîíèêíóòü â áèáëèîòåêó Íà ýòîì ïëàí ìîåãî òàèíñòâåííîãî è íå â ìåðó áîëòëèâîãî äðóãà ñäîõ, ïîòîìó òî â Òàëèíãàðå íå áûëî áèáëèîòåêè. Ñãîðåëà, çàðàçà òàêàÿ, íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Î åðåäíîé óäàð â äâåðü îêàçàëñÿ ìàãè åñêèì. Æàðêàÿ âîëíà âîðâàëàñü â äîì âìåñòå ñî ñòðóåé ïëàìåíè. Åëå îòñêî èòü óñïåëà! Ïðèâåòñòâóþ Ãàðà Ñòðåìèòåëüíîãî Ðåìîíò äâåðè çà âàø ñ åò. Äðàêîí òÿæåëîé ïîñòóïüþ íàäâèãàëñÿ íà ìåíÿ. Îí áûë âûøå íà äâå ãîëîâû, êðóïíûé, øèðîêîëîáûé è íå ëèøåííûé îïðåäåëåííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Íî â òî æå âðåìÿ ñêëî íûé, íåòåðïèìûé ê èíîé òî êå çðåíèÿ è æåëàþùèé äîáèòüñÿ ñâîåãî ëþáûì ïóòåì. Êîðî å, äî êà âñÿ ïîøëà â ïàïî êó. Ïðàâ áûë Ýäðèàí, êîãäà åùå äâà äíÿ íàçàä óãîâàðèâàë áåæàòü èç Òàëèíãàðà. Ïîæàäíè àëà. Æàëêî áûëî áðîñèòü âûãîäíûé çàêàç. Òåïåðü âîí äàæå ñàìîãîííûé àïïàðàò ïðèäåòñÿ îñòàâèòü. ß íàäåëà ðþêçàê íà ïëå è è íàùóïàëà â ïîÿñíîé ñóìêå ïàðàëèçóþùóþ ñôåðó. 7

8 Лина Алфеева Õîðîøî, ðåìîíò çà ñ åò ãîðîäà îïëàòèòå. Ïðåäñòàâèì âñå êàê ñòðîèòåëüíûé áðàê. Áðàê ïðîïûõòåë äðàêîí. Ñåãîäíÿ òû æåíèøüñÿ íà ìîåé äî åðè. Ñâåòëûå äóõè! Ýòî îí ñåðüåçíî? ß æå ïîëóýëüô, áàðûãà ñîìíèòåëüíîé ðåïóòàöèè. Áåç äîìà, áåç ñåìüè, áåç ðîäîâûõ ñâÿçåé. «Íàøëà âðåìÿ ñîïëè ðàçâîäèòü! À íó ñîáåðèñü! Ãîâîðèë æå, òî ñäåëàþ èç òåáÿ âèäíîãî ìóæèêà» â ìûñëåííîì ãîëîñå ìîåãî íàñòàâíèêà ñêâîçèëà íåïðèêðûòàÿ ãîðäîñòü. Òàê áû è ïðèäóøèëà! Îäèí íþàíñ: ìîé íàñòàâíèê áûë óæå ìåðòâ, íî æàæäàë èñïðàâèòü ýòî íåäîðàçóìåíèå. Äà-äà, èìåííî òàê îí è íàçûâàë ñâîþ ñìåðòü. Äîñàäíàÿ ñëó àéíîñòü. Âîò óæ ó êîãî äóøåâíûõ ñèë ñ èçáûòêîì, íà äâîèõ õâàòèò. Åñëè áû íå Ýäðèàí, ÿ îñòàëàñü áû ñîâñåì îäíà. Ýòîò áåñòåëåñíûé äóõ áûë ìîèì äðóãîì, ìîèì íàñòàâíèêîì è ñåìüåé. Ñåìüåé ß íå ìîãó! ß ß óæå æåíàò. È äåòè åñòü! Âðåøü, ñïîêîéíî ïðèïå àòàë äðàêîí. Òû, êîãäà çàÿâêó íà îòêðûòèå ëàâêè îôîðìëÿë, óêàçàë, òî õîëîñò è áåçäåòåí. «Ì-äà Ïðèäåòñÿ íà áóäóùåå âíåñòè èçìåíåíèÿ â òâîþ ëåãåíäó, â ìîåé ãîëîâå ñíîâà ðàçäàëñÿ ìûñëåííûé ãîëîñ Ýäðèàíà. Çíà èò, òàê, ñåé àñ òû áåç ñàíòèìåíòîâ âûðóáàåøü ýòîãî Ãàðà, ïîëãëîòêà çåëüÿ íåâèäèìîñòè è ñâàëèâàåøü èç ãîðîäà. Ìàðøðóò òåáå èçâåñòåí». Äà. Áåæàòü ìíå ñëåäîâàëî ê Ñåðîìó óùåëüþ, â êîòîðîì íàõîäèëñÿ õðàì Ìðàêà. Áèáëèîòåêà Òàëèíãàðà îñòàâàëàñü íàøåé ïîñëåäíåé íàäåæäîé íà çåìëÿõ äðà- 8

9 Его адептка. Светлая для Темного êîíîâ, òåïåðü ïðèäåòñÿ âåðíóòüñÿ â èìïåðèþ Íîðäøàð è ìîëèòüñÿ, òîáû òîò, êòî ïðèõîäèë â ìîè ñíû ïðåæäå, íå îáíàðóæèë ìåíÿ ñíîâà. Íî ñíà àëà íàäî îòâàäèòü áåçóòåøíîãî îòöà. Äåñÿòü ëåò â àêòèâíîì ïîèñêå ìóæà äëÿ ãóëÿùåé äðàêîíèöû, òóò ó ëþáîãî íåðâû ñäàäóò. ß íå ìîãó æåíèòüñÿ íà Ðèè, ïîòîìó òî ÿ åå è ïàëüöåì íå òðîíóë. Îíà âèäíàÿ äåâóøêà, íî Çíàþ. íå â ìîåì âêóñå òî?.. Ãàð ïå àëüíî âçäîõíóë è ìàõíóë ðóêîé íà áëèæàéøèé ñòóë: Ïðèñàæèâàéñÿ. Ïîãîâîðèì. ß àêêóðàòíî ïðèñòðîèëàñü íà êðàé ñòîëåøíèöû, îòñþäà è îáçîð ëó øå, è ïàðàëèçóþùèìè ñôåðàìè áðîñàòüñÿ ñïîäðó íåå. Àðäåí, äàâàé êàê íà äóõó. Ìîþ äî ü áîãè ìîçãàìè îáäåëèëè. À òû ïàðåíü òîëêîâûé, ñàìîñòîÿòåëüíûé. Çà òàêèì îíà áóäåò êàê çà êàìåííîé ñòåíîé. È ÿäû ÿ âàðþ îòëè íûå, åäêî áðîñèëà ÿ, íî äðàêîí ëèøü îäîáðèòåëüíî çàêèâàë. Äà òàêîãî àëõèìèêà, êàê òû, âî âñåé äðàêîíüåé äîëèíå íå ñûñêàòü. Òû òàëàíò, Àðäåí! Ñîêðîâèùå! À äðàêîíû ñîêðîâèùàìè íå ðàçáðàñûâàþòñÿ. Äà, òóò ÿ âçäðîãíóëà åùå ðàç, íî Ãàð ýòîãî íå çàìåòèë. Îí ïðîäîëæàë ðàññóæäàòü, ñêîëüêî ïðèáûëè ÿ ïðèíåñó åãî ðîäó, êîãäà ìû ïîñòàâèì ïðîèçâîäñòâî çåëèé íà ïîòîê è îòêðîåì ëàâêè â äðóãèõ ãîðîäàõ. Çîëîòî! Âñå äåëî áûëî â íåì! Äðàêîíû ïîäïèòûâàëèñü îò íåãî ýíåðãåòè åñêè. Â ïîäâàëå äîìîâ Òàëèíãàðà ñêðûâàëèñü ñîêðîâèùíèöû. Ýòî áûë îñîáûé, ñâÿùåííûé äëÿ äðàêîíîâ ìåòàëë, êîòîðûé ïîëàãàëîñü 9

10 Лина Алфеева ïðèóìíîæàòü è íàêàïëèâàòü. Ðàäè íåãî äðàêîí ìîã ïîéòè íà âñå Äàæå æåíèòü åäèíñòâåííóþ äî ü íà çàëåòíîì ïîëóýëüôå. À ñ âíóêàìè êàê áûòü? ìðà íî óòî íèëà ÿ. Äà, áàíàëüíîå æåíñêîå ëþáîïûòñòâî. åðåç ãîä-äðóãîé ìîÿ êðîøêà âûéäåò çàìóæ âî âòîðîé ðàç. Ïîñëå ïåðåäà è ðåöåïòîâ è îïûòà òû íàì áóäåøü óæå íå íóæåí. Òóò äðàêîí çàìåð, ñëîâíî íå âåðÿ â òî, òî ëÿïíóë. Ïîä ýôèðîì èñòèíû ìíå è íå òàêèå ñåêðåòû âûäàâàëè. Íî òàê öèíè íî ðàññóæäàòü î ãèáåëè áóäóùåãî çÿòÿ? Îáèäíî, äà Äàëüøå ÿ íå êîëåáàëàñü íè ñåêóíäû. Ïàðàëèçóþùàÿ ñôåðà î óòèëàñü â ìîåé ëàäîíè, íî óëåòåëà íå â äðàêîíà, à â òåìíîãî, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ïîðîãå äîìà. åðíûé ìàã òàê è çàìåð ñ øèðîêî ðàñïàõíóòûìè ãëàçàìè, â ñëåäóþùåå ìãíîâåíèå çðåíèå èñïîðòèëîñü óæå ó ìåíÿ. Äà äâîèòüñÿ ó ìåíÿ â ãëàçàõ íà àëî! Ïîòîìó òî èç-çà ñïèíû îáåçäâèæåííîãî òåìíîãî âîçíèê åùå îäèí. Ùèò, ñîòêàííûé èç Òüìû, ÿ ðàñïîçíàëà, êàê òîëüêî óâèäåëà. À äîëæíà áûëà ïî óâñòâîâàòü Òüìó ðàíüøå, íàìíîãî ðàíüøå. Ñâåòëûå äóõè! Êàê æå ÿ äî ýòîãî äîêàòèëàñü? Ïîäóìàþ ïîòîì! ß ðåøèòåëüíî ñóíóëà ðóêó â ïîÿñíóþ ñóìêó. Õðóñòàëü âñïîðîë ìîþ ëàäîíü, âûïóñêàÿ ìàãèþ. Ñìåøàâøèñü ñ êðîâüþ, îíà çàëèëà äîì ÿðêèì ñâåòîì. Ìàãè åñêàÿ âñïûøêà ïðîíèêëà â êàæäûé óãîëîê è îñëåïèëà è ìåíÿ, è íåçâàíûõ ãîñòåé. Íà êðàþ ñîçíàíèÿ ðóãàëñÿ Ýäðèàí, îí óæå ïîíÿë, òî ÿ ëîïóõíóëàñü è ïîäïóñòèëà ê ñåáå òåìíûõ ñëèøêîì áëèçêî, íî çíàë, òî îòâëåêàòü ìåíÿ ñåé àñ íåëüçÿ. 10

11 Его адептка. Светлая для Темного Â áåëåñîé ìãëå ÿ ïðîáðàëàñü â ñïàëüíþ è íà îùóïü íàøëà äâåðöó øêàôà. Çà íåé ñêðûâàëñÿ åðíûé âûõîä èç äîìà, òùàòåëüíî çàìàñêèðîâàííûé èëëþçèåé êèðïè íîé êëàäêè. Ñòîëüêî äåíåã íà íåå óãðîõàëà, íî Ýäðèàí áûë íåïðåêëîíåí, êîãäà óâåðÿë, òî â ëþáîì ëîãîâå äîëæåí èìåòüñÿ çàïàñíîé ïóòü ê îòñòóïëåíèþ. Äíåâíîé ñâåò áûë ìÿã å ìàãè åñêîé âñïûøêè, íî îò ïåðåïàäà â îñâåùåíèè ó ìåíÿ çàñëåçèëèñü ãëàçà. Îí âîçíèê íà ìîåì ïóòè âíåçàïíî, ñëîâíî íà ñòåíó íàëåòåëà. Êîñòëÿâóþ òàêóþ ñòåíó, ñ óçêîé ôèçèîíîìèåé è òîíêèì àðèñòîêðàòè åñêèì íîñîì. Ýõ Áûëà áû ÿ ïîâûøå, àêêóðàò â ïåðåíîñèöó ëáîì âïå àòàëàñü áû, à òàê ïîñòðàäàëà ëèøü åëþñòü ìàãà, ìîÿ ãîëîâà è íàñòðîåíèå, áåç òîãî îòâðàòíîå. Âñå! Äîñòàëè! Çåëüå íåâèäèìîñòè ùåäðî ðàñòåêëîñü ïî ëèöó òåìíîãî, çàëèëî åãî ãëàçà è, ñóäÿ ïî òîìó, êàê ìàã íà àë îòïëåâûâàòüñÿ, åùå è ðîò. åì òû ìåíÿ?.. ßäîì! ìñòèòåëüíî îáúÿâèëà ÿ è çàõðèïåëà, ïîòîìó òî íà ìîåì ãîðëå ñîìêíóëèñü öåïêèå ïàëüöû. Óðîä! Íà ñ-ñå-á-áÿ ïîñìîòðè, òÿæåëî âûäàâèëà ÿ è øóìíî çàäûøàëà, êîãäà ìîþ øåþ îñòàâèëè â ïîêîå. Ñìîòðåòü áûëî íå íà òî. Òåìíûé èñ åç, è íå òîëüêî äëÿ îêðóæàþùèõ. Ëèí! ß ñåáÿ íå âèæó! âçâûë ýòîò ïðèäóðî íûé, ùåäðî ïîäñâå èâàÿ äíåâíîå íåáî çëîâåùèìè çåëåíûìè ôàåðàìè. Îáÿçàòåëüíî ïîàïëîäèðîâàëà áû, áóäü ó ìåíÿ íà ýòî âðåìÿ. Ïîêà òåìíûé ðàçáèðàëñÿ, èç êàêîãî ìåñòà 11

12 Лина Алфеева ó íåãî òåïåðü ðàñòóò ðóêè è êóäà óøëè íîãè, ìîè êîíå íîñòè íåñëèñü ïî óëèöå ïðî ü îò àëõèìè åñêîé ëàâêè. Óäàð ïî íîãàì áûë íàñòîëüêî ïîäëûì è âíåçàïíûì, òî ÿ íå ñðàçó ñîîáðàçèëà: ìîè êîëåíè îáâèëà ìàãè åñêàÿ ïåòëÿ. Ðûâîê è ÿ ïîëåòåëà íà áðóñ àòêó ëèöîì âíèç, â ïîñëåäíèé ìîìåíò óñïåâ âûñòàâèòü ðóêè, ñìÿã èëà ïàäåíèå, ïåðåêàòèëàñü íà áîê È äàëüøå îñòàâàëîñü òîëüêî øèïåòü îò áåññèëèÿ, ïîòîìó òî ìåíÿ ïðèäàâèëè ïûëüíûì, âîíþ èì, äðàíûì ñàïîãîì. Èìåííî ýòî ÿ è çàÿâèëà âòîðîìó òåìíîìó, êàê äâå êàïëè âîäû ïîõîæåìó íà îòâåäàâøåãî çåëüÿ íåâèäèìîñòè. Èõ áûëî äâîå! Òåìíûå áëèçíåöû, è ïðîáëåìû ñî çðåíèåì òóò íè ïðè åì. Ñäóðåë? Ýòè ñàïîãè ðó íàÿ ðàáîòà Ñàðãèíè! Ïðîòóõ òâîé Ñàðãèíè. ß äåìîíñòðàòèâíî âòÿíóëà âîçäóõ. È íåêðîìàíò åìó íå ïîìîæåò. Ñìîòðè, òîáû òåáå ñàìîìó íåêðîìàíò íå ïîíàäîáèëñÿ. Òîëèí, òû êàê? Ñïðàâà ïîñëûøàëàñü øàðêàþùàÿ ïîñòóïü, è íà ìîåì ãîðëå ñîâñåì íå îðèãèíàëüíî ñîìêíóëèñü ëåäÿíûå ïàëüöû. Ëèõîðàäêà èëè îáû íûé èñïóã? Äà, óìíè àòü áûëî ñòðàøíî, íî ïðîôåññèîíàëüíûé èíòåðåñ îêàçàëñÿ ñèëüíåå. åì òû ìåíÿ îïîèë? Çåëüåì çàáûâ èâîñòè! Òû óæå ýòî ñïðàøèâàë! Ëèí, ÿ åãî ñåé àñ óðîþ Ñóäÿ ïî ñîïåíèþ, ìàã ñêëîíèëñÿ íàäî ìíîé. Îáÿçàòåëüíî âïå àòëèëàñü áû, áóäü åãî ëèöî âèäèìûì, íî ïîñêîëüêó íàäî ìíîé ïûõòåë íåêòî áåñòåëåñ- 12

13 Его адептка. Светлая для Темного íûé, òî ÿ ñìîãëà âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è íåâîçìóòèìî âîïðîñèòü: Ãîñïîäà, ó âàñ êî ìíå êàêèå-òî ïðåòåíçèè? Ñòàðûå ñ åòû? ß ó âàñ äåâóøêó óâåë? Òó åäèíñòâåííóþ, êîòîðàÿ ïîëüñòèëàñü Ìåíÿ ìàãèåé âçäåðíóëî â âîçäóõ ñ ÿâíûì íàìåðåíèåì ïðèëîæèòü ëèöîì î ñòåíó äîìà. ß ñóíóëà ðóêó â ïîÿñíóþ ñóìêó è óñïåëà íàùóïàòü î åðåäíóþ ïàðàëèçóþùóþ ñôåðó, êîãäà ñîâñåì ðÿäîì ðàçäàëñÿ ãðîçíûé äðàêîíèé ðûê: Ìîðäó íå ïîðòèòü! ß æå ïðîñèë ïîéìàòü åãî íåæíî! Ýì Òî åñòü ýòî ìåíÿ ñåé àñ ëîâèëè? À ÿ äóìàëà, òî áàíàëüíî ñ êåì-òî ïåðåïóòàëè è ñåé àñ íà íóò òðåáîâàòü âîçâðàò äîëãà è âûáèâàòü ïðîöåíòû. À ìû è ïîéìàëè! Ìàã, êîòîðîìó ïîêà íå ïåðåïàëî çåëüÿ èç ìîèõ çàïàñîâ, íå îñîáî áåðåæíî ïîñòàâèë ìåíÿ íà íîãè. Ýòîò ïàðåíü ïðèçûâàåòñÿ â øêîëó òåìíûõ äëÿ îáó åíèÿ. Âðàêè! Ýòîò îñòðîóõèé ñåãîäíÿ æåíèòñÿ íà ìîåé äî åðè! Äà-äà! Óáåðèòå îò ìåíÿ ñâîè ïîãàíûå ëàïû, ó ìåíÿ ñâàäüáà ñåãîäíÿ îõ! Ìåíÿ íå îñîáî íåæíî òêíóëè êóëàêîì ïîä äûõ. Ïðîêëÿòûå åðíûå ìàãè! Êàêèå õðàáðûå, âäâîåì íà îäíîãî! «Òýëëè, çîëîòêî, ÿ ïîíèìàþ, òî òû âîøëà â ðàæ è êîð èøü èç ñåáÿ êðóòîãî ïàðíÿ, íî ñåé àñ ñàìîå âðåìÿ çàòêíóòüñÿ. Èëè ó òåáÿ áóäóò âñå øàíñû èñïîëíèòü ñóïðóæåñêèé äîëã ýòîé íî üþ» «À åñëè íàì óäàñòñÿ äîãîâîðèòüñÿ?» «Ñ äðàêîíèöåé, äëÿ êîòîðîé òû åäèíñòâåííûé øàíñ èçáåæàòü êëåéìà ñòàðîé äåâû, èëè ñ åå ïðåäïðèèì èâûì ïàïàøåé?» 13

14 Лина Алфеева Äà, ìîé áåñòåëåñíûé äðóã óìåë ïîäûñêèâàòü ïðàâèëüíûå àðãóìåíòû. Òàê òî ÿ âûäîõíóëà è ïðèãîòîâèëàñü ìîë à âíèìàòü ïåðåãîâîðàì âåêà. Áàíàëüíî áûëî ëþáîïûòíî, êàê òåìíûå íàìåðåíû âûâåñòè ìåíÿ ñ óëèöû, íà êîòîðîé óæå ñîáðàëàñü ïðèëè íàÿ òîëïà çåâàê. Äà çà òî îíè Àðäåíà ñõâàòèëè? Òàêîé àëõèìèê òîëêîâûé! Íåóæåëè çåëüå êîìó íå ïîíðàâèëîñü? Íå ïîíðàâèëîñü! ñ ãîòîâíîñòüþ ïîäòâåðäèëà ÿ. Ó íåãî ïîáî åê ìíîãî! Åùå ðàç òêíåøü â ìåíÿ ñâîåé íåâèäèìîé êîðÿâêîé, ñ òàêîé íà âñþ æèçíü è îñòàíåøüñÿ. Óñåê? Áëåôîâàëà âíàãëóþ. À òî åùå îñòàâàëîñü? À ìîæåò, çà äåëî ñõâàòèëè? âíåçàïíî äîíåñëîñü èç òîëïû. Ìàëî ëè òî îí òàì ñâàðèë? È ñëåäîì: Áðàëà ó íåãî íà òîé íåäåëå ñíàäîáüå îò ëèõîðàäêè. Ìóæ äâà äíÿ ïîòîì æèâîòîì ìàÿëñÿ. Ýòó äðàêîíèöó ÿ óçíàëà. Æåíà ìàñòåðà îðóæåéíûõ äåë, ëþáèâøåãî êàæäûé âå åð çàêëàäûâàòü çà âîðîòíèê. Ëèõîðàäêà áûëà âñåãî ëèøü ñèìïòîìîì áîëåå ñåðüåçíîãî íåäóãà. Åñëè áû íå ìîé óíèâåðñàëüíûé ðåãåíåðàòîð Ñëîâíî íàÿâó ÿ óñëûøàëà äðóãèå ãîëîñà, çëûå, îáâèíÿþùèå, à ïîòîì çàìåòèëà â òîëïå ëèöà òåõ, êîãî è íå àÿëà óæå óâèäåòü. Îíè ñòîÿëè â íåñêîëüêèõ øàãàõ è ñ íåíàâèñòüþ ñìîòðåëè íà ìåíÿ. «Àðàòýëü, åñëè òû íàäóìàëà ïðåäàòüñÿ âîñïîìèíàíèÿì, òî ýòî íå ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìîìåíò» Ãîëîñ, ïðèíàäëåæàùèé Ýäðèàíó, äîíåññÿ äî ìåíÿ ñëîâíî èçäàëåêà. ß íàõîäèëàñü â äðàêîíüåì Òàëèíãàðå, íî âèäåëà äðóãîé ãîðîä, â êîòîðûé òðè ãîäà íàçàä ïðèøëà Òüìà 14

15 Его адептка. Светлая для Темного Òüìà îìûëà óëèöû êðîâüþ åãî æèòåëåé, à ïîòîì èçìåíèëà áåçâîçâðàòíî, íî âìåñòî òîãî, òîáû ïîáëàãîäàðèòü ìåíÿ çà èçáàâëåíèå îò ñòðàøíîé ñìåðòè, ñâåòëûå ýëüôû Èëüíîîðà èçãíàëè ìåíÿ, ïîñ èòàâ âûñøèì çëîì. «Îíè òåáÿ ïðåäàëè, Òýëëè» ëàñêîâûé øåïîò êîñíóëñÿ ìîåãî ñîçíàíèÿ, è ñëåäîì ÿ óñëûøàëà êðèê. Âîïèëà äðàêîíèöà, ïîñòàâèâøàÿ ïîä ñîìíåíèå êà- åñòâî ìîåãî ðåãåíåðàòîðà. Ïåëåíà âîñïîìèíàíèé ñïàëà ñ ìîèõ ãëàç. Èëüíîîð ðàñòàÿë ïîäîáíî êîøìàðíîé ãðåçå, èñ åçàþùåé ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ, èñ åçëè è æèòåëè Èëüíîîðà, à âîò íå òî òåìíîå è êëóáÿùååñÿ ïîä íîãàìè äðàêîíîâ íèêóäà íå ïðîïàëî. Òå, êòî áûë ïîñèëüíåå, âîñïàðèëè íàä çåìëåé c ïîìîùüþ ëåâèòàöèè, îñòàëüíûå æå êàðàáêàëèñü ïî ñòåíàì, áàëàíñèðîâàëè íà óçêèõ ïîäîêîííèêàõ, ëåçëè íà äåðåâüÿ Äà, ïàðåíü Òåìíûé íåâèäèìêà õëîïíóë ìåíÿ ïî ïëå ó. Òâîÿ ñâàäüáà òî íî îòìåíÿåòñÿ. Êàê æå òàê? Êàê?.. ß íåâåðÿùå ïåðåñòóïèëà íîãàìè, íàäåÿñü, òî åðíàÿ ïåëåíà âîëøåáíûì îáðàçîì èñïàðèòñÿ. Òàê îíî è âûøëî: çàêëóáèâøèñü ïîäîáíî åðíîìó òóìàíó, îíà âçìåòíóëàñü ïîâûøå, ñëîâíî æåëàÿ öàïíóòü çà ïÿòêè òðóñëèâûõ äðàêîíîâ, à ïîòîì âåðíóëàñü êî ìíå è èñ- åçëà Îíà æå âïèòàëàñü â çåìëþ, äà? åëå ñëûøíî ïðîøåïòàëà ÿ. «Òýëëè, ìíå æàëü òåáÿ ðàçî àðîâûâàòü, íî òâîÿ çâåðóøêà âûøëà ïîãóëÿòü. Òû íå áîéñÿ, ýòî íå ñòðàøíî. ß âñå òåáå îáúÿñíþ» Ýäðèàí âðàë, ÿ óæå íàó èëàñü ðàñïîçíàâàòü îòòåíêè ýìîöèé ìîåãî íå ñîâñåì æèâîãî äðóãà. 15

16 Лина Алфеева Âñïëåñêè Òüìû åñòåñòâåííîå ÿâëåíèå äëÿ íåîáó åííûõ òåìíûõ, ñóõî ïîÿñíèë åðíûé ìàã, ñòîÿùèé ðÿäîì. Òåáå åùå ïîâåçëî, òî ìû îêàçàëèñü ïîáëèçîñòè è òû íèêîãî íå óãðîáèë. Âòîðîãî èñêàòü áóäåì? Èëè ýòîãî íà äâîèõ ïîäåëèì? äåëîâèòî óòî íèë åãî íåâèäèìûé áðàò-áëèçíåö. Ïîäåëèòå? Ìåíÿ?! Âû òåìíûå ðèòóàëèñòû? Íåò, ìû òåìíûå ïðèêîëèñòû. Òû, ìàëü èê, ïëîõî âåë ñåáÿ â Òàëèíãàðå. Òàê òî ìû òåáÿ çàáèðàåì òóäà, ãäå òåáÿ íàó àò õîðîøèì ìàíåðàì. Îòëè íûì òåìíûì ñòàíåøü! ïîäõâàòèë íåâèäèìêà. Åñëè âûæèâåøü, çëîâåùå ïðîøåïòàë åãî áðàò. Ñâåòëûå äóõè! Ïîìîãèòå! * * * Êàæåòñÿ, áðàòüÿ Ðåâåéí áûëè íàñòðîåíû ñåðüåçíî. Îíè ðàññ èòûâàëè âîñïèòàòü èç ìåíÿ ïðàâèëüíîãî àäåïòà åðíîé ìàãèè. Ïî ïðàâèëàì øêîëû òåìíûõ êàæäûé ìàã, óñïåøíî ïðîøåäøèé ôèíàëüíûå èñïûòàíèÿ, äîëæåí áûë ïîäûñêàòü ñåáå ïîäîïå íîãî ñ äàðîì Òüìû. Ëó øèì âûïóñêíèêàì øêîëû òåìíûõ äîâåðÿëè îòïðûñêîâ ñàìûõ âèäíûõ ìàãîâ Òåìíîãî Àëüÿíñà, à áðàòüÿ Ðåâåéí Âû ïðîãóëèâàëè? Ñïèñàëè íà ýêçàìåíå? Íåò? Äàëè íà ëàïó ýêçàìåíàòîðó? Àé äà ìîëîäåö! Ìîé âîçãëàñ íå èìåë íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ó åáå òåìíûõ, ïðîñòî òîò áëèçíåö, êîòîðûé áûë âñå åùå ïðè òåëå, ñóíóë íîñ â ìîé ðþêçàê è îêðèâåë íà ïðàâûé ãëàç. 16

17 Его адептка. Светлая для Темного Òî å íàÿ ïàðàëèçàöèÿ ñóðîâà è áåñïîùàäíà ê òåì, êòî òÿíåò ðóêè ê óæîìó èìóùåñòâó. Àõ òû, óðîä! Òåìíûé ïîäñêî èë ñî ñâîåãî ìåñòà ñ òàêîé ïðûòüþ, òî ÿ ñïåðâà ðàñòåðÿëàñü, à ïîòîì ãîðäî îáúÿâèëà: Äà, íå êðàñàâåö! À âû êîãî-òî ïîñèìïàòè íåå õîòåëè? Íåìîãî ìû õîòåëè. Íåâèäèìûé Òîëèí ïîäáðîñèë äðîâà â êîñòåð. Òû ñìîòðè, ó íàñ åñòü âñå øàíñû ïîëó èòü æåëàåìîå. Âñåãäà ìå òàë îòðåçàòü ÿçûê ýëüôó. Ýòî íàäîëãî? Ëèí óãðþìî ëþáîâàëñÿ ñâîåé ïåðåêîøåííîé ôèçèîíîìèåé â îòðàæåíèè ëåçâèÿ ìå à. Íåò. Íà ïàðó àñîâ. Åñëè ïîâòîðíî â ðþêçàê íå ïîëåçåøü. À ïðÿìî ñåé àñ ñíÿòü ýòó äðÿíü íå ñìîæåøü? Çàïðîñòî. Äåñÿòü ñåðåáðÿíûõ ìîíåò. òî? Ýòî ñåáåñòîèìîñòü óíèâåðñàëüíîãî àíòèäîòà. Çíàþ ÿ ýòîò àíòèäîò. Ëèí ñ ðàçäðàæåíèåì âîãíàë êëèíîê â íîæíû. Ïðèäîðîæíûå êóñòû óäîáðÿòü äî ñàìîãî ïîðòàëà ïðèäåòñÿ. Íà èñòèòü áû òåáå ðîæó, îñòðîóõèé. Èëè óøè óêîðîòèòü. Òîëèí, îí ñîâñåì îõðåíåë. Íå áîèòñÿ íàñ. Åñëè áû ìåíÿ èç-ïîä âåíöà óìûêíóëè, ÿ áû òîæå íå áîÿëñÿ, à, íàîáîðîò, ñïàñèòåëÿì ïî ãðîá æèçíè áûë îáÿçàí. Ìíîãîçíà èòåëüíàÿ ïàóçà è ìîå õìóðîå: ß âàñ íè î åì íå ïðîñèë. Íàãëûé ñó åíûø. Ó íàñ è íå òàêèõ îáëàìûâàëè. Âîò äîáåðåìñÿ äî Êàðàãàòà, òàì è ïðîéäåì åðåç ïîðòàë, äà ïðÿìèêîì â øêîëó òåìíûõ. 17

18 Лина Алфеева Óñëûøàâ çíàêîìîå íàçâàíèå, ÿ ïî óâñòâîâàëà, êàê ñåðäöå çàñòó àëî áûñòðåå. Â ýòîì ãîðîäå ó ìåíÿ áûëè âñå øàíñû óëèçíóòü îò áðàòüåâ Ðåâåéí. Ó Ýäðèàíà áûëî àíàëîãè íîå ìíåíèå: «Äî Êàðàãàòà âåäè ñåáÿ ñìèðíî. Òåáå â ëþáîì ñëó àå ïðèøëîñü áû ïîïóò èêîâ èñêàòü, òàê òî ðàññìàòðèâàé âñòðå ó ñ ýòèìè òåìíûìè êàê çíàê ñâûøå» À ñ åãî âû âçÿëè, òî ÿ ãîæóñü äëÿ îáó åíèÿ â âàøåé øêîëå òåìíûõ? «Âîîáùå íå ïîäõîäèøü îõîòíî ïîäòâåðäèë Ýäðèàí. Íî ó íèõ âûáîð áûë íåâåëèê». Ñ òåõ ïîð êàê ìû ïîêèíóëè Òàëèíãàð, Ýäðèàí íå ïðîðîíèë íè ñëîâà, âèäèìî, ïåðåâàðèâàë ñîðâàâøèéñÿ ïîáåã è äóìàë, êàê íàì áûòü äàëüøå. ß æå ß óæå âñå ðåøèëà. Íîãè ìîåé â ýòîé øêîëå òåìíûõ íå áóäåò! Àðäåí Òèðîëü, â òåáå æèâåò Òüìà, òîðæåñòâåííî îáúÿâèë Ëèí è ìíîãîçíà èòåëüíî âûòàðàùèëñÿ íà ìåíÿ îäíèì ãëàçîì. À òðè ìåñÿöà íàçàä âî ìíå æèëè ãëèñòû, òîæå òàê ñåáå ñîñåäñòâî. Íà êðàþ ñîçíàíèÿ çàøåëñÿ â ïðèñòóïå êàøëÿ Ýäðèàí. «Ñðàâíèëà æå!» «Òû çíàåøü ìîå îòíîøåíèå ê òåìíîìó äàðó» «Àðàòýëü, òû â êîðíå íå ïðàâà» Áðàòüÿ Ðåâåéí áûëè àíàëîãè íîãî ìíåíèÿ è ïðèíÿëèñü ðàñïèñûâàòü, êàêèå íåâèäàííûå ïåðñïåêòèâû ïåðåäî ìíîé îòêðîþòñÿ, åñëè ÿ ïðîéäó îòáîð è ïîñòóïëþ â øêîëó òåìíûõ. «Íå ïîíèìàþ. Ó íèõ òàì òî, êðóãîâàÿ ïîðóêà? Ïîëó èë äèïëîì ïðèâåäè äðóãà?» 18

19 Его адептка. Светлая для Темного «Íàñòàâíè åñòâî àñòü ñòàíîâëåíèÿ åðíîãî ìàãà» «Òîãäà ïî åìó îíè èñêàëè ïîäîïå íûõ ó äðàêîíîâ?» «Õîðîøèé âîïðîñ. Çàäàé åãî èì» Òåìíûå ñðåäè äðàêîíîâ íå ðîæäàëèñü. Îò àñòè ïîýòîìó ýòè çåìëè è îñòàâàëèñü çà ïðåäåëàìè Òåìíîãî Àëüÿíñà è ïðîòèâîñòîÿëè åìó. Ó òåáÿ óñòàðåâøèå ñâåäåíèÿ, õìûêíóë Ëèí è ïîäàë ìíå êðóæêó. Áåðè. Ýòî áåñïëàòíî. È äàæå íå îòðàâëåíî, áóðêíóë Òîëèí. Äà, ïàðåíü íà ìåíÿ êðåïêî îáèäåëñÿ. ß ïðèãóáèëà àé è îñîçíàëà, êàê ñèëüíî ïðîãîëîäàëàñü. Íàäåþñü, ïîòåíöèàëüíûõ àäåïòîâ øêîëû òåìíûõ ïðèíÿòî êîðìèòü. Ãîä íàçàä íà òåððèòîðèè ñèíèõ äðàêîíîâ ïðîáèëñÿ êðîøå íûé èñòî íèê Òüìû. Åãî èçîëèðîâàëè. Ìåñòîíàõîæäåíèå çàñåêðåòèëè, íî Íî ó äðàêîíîâ íà àëè ïîÿâëÿòüñÿ ìàëÿâêè ñ êàïåëüêîé Òüìû. Ïðèêèíü, êàêàÿ ïîäñòàâà è ñþðïðèç äëÿ ðîäèòåëåé. «Ñïðîñè, ñêîëüêî äåòåé ñ äàðîì Òüìû óæå ðîäèëîñü» «À òåáå êàêàÿ ðàçíèöà?» «Ïðîñòî ñïðîñè! Ïðîêëÿòüå, êàê ìíîãî ÿ óæå ïðîïóñòèë!» óâñòâîâàëîñü, òî Ýäðèàí ðàññòðîåí, ïîýòîìó ÿ íå ñòàëà óìíè àòü, à ïðîñòî âûïîëíèëà åãî ïðîñüáó. Íè îäíîãî íå íàøëè. Öåëûé ìåñÿö ïîòåðÿëè. È òóò òàêàÿ óäà à! Íåâèäèìûé Òîëèí îò äóøè õëîïíóë ìåíÿ ïî ïëå ó. óòü çàèêîé íå îñòàâèë! Êàêîé æå òû òîùèé. Ëèí, íàäî ýòîãî äîõëÿêà îòêîðìèòü. À òî âåäü çàãíåòñÿ 19

20 Лина Алфеева Â òîé ñàìîé øêîëå òåìíûõ, â êîòîðóþ ïîïàñòü îãðîìíàÿ ðàäîñòü äëÿ íåîêðåïøèõ ìîçãîâ? Þìîðèñò. Ýòî õîðîøî. Äî âàñ ìíå äàëåêî. Âîò è òî áû âû ñ ìàëÿâêîé íåñêîëüêèõ íåäåëü îò ðîäó äåëàëè áû? Êàê ýòî òî? Çàñòîëáèëè áû! Ñíÿëè áû ñëåïîê àóðû è ïîîáåùàëè áû îäíàæäû âåðíóòüñÿ. ß ïðåäñòàâèëà ðåàêöèþ ðîäèòåëåé íîâîðîæäåííîãî äðàêîí èêà íà ïîäîáíîå ñ àñòüå. Äà, õîðîøî, òî îíè íèêîãî íå íàøëè, íî òî, òî áëèçíåöû Ðåâåéí îòïðàâèëèñü íà ïîèñêè èìåííî â äðàêîíüþ äîëèíó, íàòàëêèâàëî íà âïîëíå ëîãè íûé âûâîä. Ëè íî âàì ïîäîïå íûé íà ôèã íå ñäàëñÿ. À îí óìíûé ïàðåíü! Ïëå î, êîòîðîå óæå îùóòèìî ïîáàëèâàëî, íàãðàäèëè î åðåäíûì òû êîì. Êàê äåëèòü åãî áóäåì? Îäèí äåíü òû åãî íàòàñêèâàåøü, äðóãîé ÿ. Ó êîãî ê êîíöó ïóòè áóäóò ìåíüøå åñàòüñÿ ðóêè åãî ïðèäóøèòü, òîò ñåáå è çàáåðåò. ß â óæàñå ïåðåâîäèëà âçãëÿä ñ êðèâîé ôèçèîíîìèè Ëèíà íà òî ìåñòî, ãäå ðàñïîëàãàëñÿ íåâèäèìûé Òîëèí. Äà, áëèçíåöû òî íî íàñòðîåíû ñåðüåçíî. «Ýäðèàí, ÿ âëèïëà! Îíè ìåíÿ òðåíèðîâàòü õîòÿò» «Òàê ñêàæè èì, òî òû äåâî êà. Òðåíèðîâàòü õîòåòü íå áóäóò» Àãà. Áóäóò ïðîñòî õîòåòü. «Íå ñìåøíî!» «À ïîõîæå, òî ìíå ñìåøíî? Óæå ñóòêè óñíóòü íå ìîãó» «Òû òàì åùå è ñïèøü?!» âêîíåö îáàëäåëà ÿ. «Áûâàåò è òàêîå íà êðàþ ñîçíàíèÿ ðàçäàëñÿ òèõèé ñìåõ. Íî òîëüêî ïîïðîáóé ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, åì ÿ åùå òóò ïîìèìî ñíà çàíèìàþñü» 20

21 Его адептка. Светлая для Темного ß íàùóïàëà ïîä îäåæäîé ìåäàëüîí, â êîòîðîì áûë çàïåðò òåìíûé ìàã Ýäðèàí. Âîîáðàæåíèå ìèãîì íàðèñîâàëî ìàãè åñêóþ òþðüìó ñî ñòåíàìè èç åðíîãî êàìíÿ. È äà, óìíè àòü è ðàññïðàøèâàòü ðàñõîòåëîñü. * * * Òåìíîå íàñòàâíè åñòâî åðóíäà ïîëíåéøàÿ! Ê ýòîìó âûâîäó ÿ ïðèøëà, ïðîâåäÿ âñåãî îäèí äåíü â êîìïàíèè áðàòüåâ Ðåâåéí. Âîò è åìó ìîæíî íàó èòüñÿ, ðàçæèãàÿ êîñòåð è çàíèìàÿñü ãîòîâêîé? Ñìèðåíèþ è òåðïåíèþ, íåçàìåäëèòåëüíî îáúÿâèë Òîëèí, ñ êîòîðîãî óæå ñïàëà íåâèäèìîñòü. Ãëàç Ëèíà òîæå áûë â ïîðÿäêå, åãî íåëüçÿ áûëî ñêàçàòü î ìîåì íàñòðîåíèè. Ïëåííèê åðíîãî ìåäàëüîíà âíåçàïíî ñ åë, òî ìíå ñòîèò îòïðàâèòüñÿ â øêîëó òåìíûõ, òîáû ïîêîïàòüñÿ â ìåñòíîé áèáëèîòåêå. «Âîçìîæíî, ýòî íàø åäèíñòâåííûé øàíñ, Òýëëè» «Íî ïî åìó èìåííî øêîëà òåìíûõ? Ïî åìó íåëüçÿ ïðîíèêíóòü â õðàì Ìðàêà èëè âçëîìàòü ëè íóþ áèáëèîòåêó åðíîãî ìàãà?» «Ïîòîìó òî íàøå ñ òîáîé âðåìÿ íà èñõîäå. Òû ïåðåñòàëà óâñòâîâàòü òåìíûõ, Òýëëè» «Äà ÿ çàìåòèëà. Åðóíäà êàêàÿ-òî» Îò àñòè áëàãîäàðÿ ýòîìó óòüþ ìíå è óäàëîñü óéòè îò èùååê Òåìíîãî Àëüÿíñà, à åùå ìåíÿ âûðó àëè âèäåíèÿ. «Êîãäà òû â ïîñëåäíèé ðàç âèäåëà âåùèé ñîí? Ãîä íàçàä? Èëè ðàíüøå?» «ß íå çàïîìèíàëà. Äà êàêàÿ ðàçíèöà? Áåç ýòèõ âèäåíèé íàìíîãî ñïîêîéíåå» «Òû òåðÿåøü ìàãèþ, Àðàòýëü. Òâîé ñâåòëûé äàð òðàíñôîðìèðîâàëñÿ â òåìíûé âî âðåìÿ ïåðåðîæäå- 21

22 Лина Алфеева íèÿ, íî íå óñïåë ðàñêðûòüñÿ èç-çà ìåíÿ. ß óáèâàþ òåáÿ, Òýëëè» Ïðèçíàíèå Ýäðèàíà çàñòàâèëî ìåíÿ ðàçæàòü ðóêè, âûìûòûå äåðåâÿííûå ìèñêè óïàëè â ðó åé, òîò ïîäõâàòèë èõ è ïîòàùèë ïðî ü. Ïîìÿíóâ íåäîáðûì ñëîâîì âñåõ òåìíûõ ðàçîì, à â îñîáåííîñòè áëèçíåöîâ, ÿ áðîñèëàñü ñëåäîì çà óïëûâàþùåé ïîñóäîé, íî íå ñäåëàëà è ïÿòè øàãîâ, êàê ïåðåä ãëàçàìè âñïûõíóë îãîíü. Âñêðèêíóâ, îòâåðíóëàñü è óâèäåëà áðàòüåâ Ðåâåéí, âûáåãàþùèõ èç-çà äåðåâüåâ. Àðäåí! Ñòîé, ïàðøèâåö! Óøè îòîðâó! îðàë Òîëèí. Îí öåëûé äåíü ãðîçèëñÿ ó ìåíÿ òî-òî îòòÿïàòü: óøè, ïàëåö, íîñ. Òàê äîñòàë, òî ñàìà ïîäîøëà, ïîäñóíóëà ëàäîíü è ïðåäëîæèëà ïîñêîðåå ñ ýòèì çàêîí èòü äà îòöåïèòüñÿ. Íà ýòî Òîëèí çàÿâèë, òî ÿ ïñèõ è çàï- àñòè ó ìåíÿ íåïðàâèëüíûå, ëþáîé ðèòóàë èñïîðòÿò. Íå øåâåëèñü, îñòðîóõèé! Íè øàãó íàçàä! âòîðèë åìó Ëèí. Óáåãàòü ÿ íå ïëàíèðîâàëà, íî ìèñêè áûëî æàëêî, à òóò îíè òàê óäà íî çàñòðÿëè ìåæ óïàâøèõ â ðó åé âåòî åê. Òàê òî ÿ ñäåëàëà áóêâàëüíî íåñêîëüêî øàãîâ è âçâûëà îò áîëè. Âûðâàâøèéñÿ èç-ïîä çåìëè îãîíü îòáðîñèë ìåíÿ ïðî ü îò ðó üÿ, îáäàâ æàðêîé âîëíîé. Ãîâîðèë æå ñòîÿòü, ñàìîóáèéöà óøàñòûé! Æèâîé õîòü? Ñêëîíèâøèéñÿ íàäî ìíîé ìàã â ïàíèêå ïîõëîïàë ìåíÿ ïî ùåêå, à ïîòîì ïðèíÿëñÿ ñáèâàòü èñêðû ñ òëåþùåé îäåæäû. Âíèìàíèå, ìåëêèé, òû òîëüêî òî ïðî óâñòâîâàë ñèñòåìó «Àíòèïîáåã» èìåíè Òîëèíà Ðåâåéíà. Äà íå âåðèë ÿ, òî îí ðåàëüíî ñáåæèò. Ìàã áåñöåðåìîííî çàäðàë ìîþ íîãó è îñìàòðèâàë ïîäîøâû 22

23 Его адептка. Светлая для Темного ñàïîã. Îãî! Òû ãëÿíü, êîæà ðâàðà. Ìàëûø ó íàñ ìîäíÿâûé. Ìàëûø òóïî õî åò æèòü. Íî ñ òàêèìè ó èòåëÿìè ó ìåíÿ íåò øàíñîâ. Íå óáåãàë ÿ. Ìèñêè óáåæàëè. Áëèçíåöû çàäóì èâî óñòàâèëèñü â ñòîðîíó ðó üÿ. ß æå ïîäíÿëàñü íà íîãè è ïîêîâûëÿëà îáðàòíî â ëàãåðü. Ôèã îíè òåïåðü ìåíÿ çàñòàâÿò çà âîäîé õîäèòü. È ïîñóäó ïóñêàé ñàìè ìîþò! Ãëàâà 2 ß áûëà íóæíà áëèçíåöàì Ðåâåéí ñèëüíåå, åì îíè õîòåëè ýòî ïîêàçàòü. Èíà å ôèã áû îíè ñíÿëè ñ ìåíÿ «Àíòèïîáåã». À òóò öåëûé ðèòóàë ïðîâåëè, èçâèíèëèñü è ïðåäëîæèëè èñòóþ îäåæäó. Ðàçóìååòñÿ, ÿ îòêàçàëàñü. Åùå ÿ óæèå îáíîñêè íå íîñèëà! Äà è ïåðåîäåâàòüñÿ â èõ ïðèñóòñòâèè âñå ðàâíî íå ðèñêíóëà áû. Àðäåí, òû âîíÿåøü ïàëåíûì. Ëèí íåäîâîëüíî ñìîðùèë íîñ. Òàê íå íþõàé, áóðêíóëà ÿ, çàìàòûâàÿñü â îäåÿëî. Ëåòî â Ñåðûõ ãîðàõ çàêàí èâàëîñü. Äíåì âîçäóõ ïðîãðåâàëñÿ, çàòî ïîñëå çàêàòà ñòàíîâèëîñü çÿáêî. È ïî åìó ýòè óìíèêè íå îòêðûëè ïðÿìîé ïîðòàë â øêîëó òåìíûõ? Ýòîò âîïðîñ ÿ è çàäàëà Ýäðèàíó. «Ïîòîìó òî íå ìîãóò. Îíè ñóíóëèñü â äðàêîíüþ äîëèíó ñàìîâîëüíî è òåïåðü îïàñàþòñÿ ïîëó èòü ïî áàøêå» «Òàê îíè æå ðàññ èòûâàëè íàéòè ó äðàêîíîâ ïîäîïå íûõ» «Êîòîðûõ íå ñìîãëè áû ïðèãëàñèòü â øêîëó òåìíûõ â áëèæàéøèå ëåò ïÿòíàäöàòü-äâàäöàòü. Ýäðèàí çà- 23

24 Лина Алфеева ìîë àë, êàê ìíå ïîêàçàëîñü, îí î åì-òî çàäóìàëñÿ. Òýëëè, ïðîñòè ìåíÿ. ß íå äóìàë, òî ìîå âîñêðåøåíèå òàê çàòÿíåòñÿ» «Íå ïåðåæèâàé. ß íå ñîáèðàþñü âûáðîñèòü ìåäàëüîí â áëèæàéøèå êóñòû». «Ñïàñèáî òåáå». «ß âñåãî ëèøü âîçâðàùàþ äîëã. Åñëè áû íå òû, ÿ áû ïîãèáëà» «Ñìåøíàÿ òû, Àðàòýëü, è áåçðàññóäíàÿ». «Íå áóäü ÿ òàêîé, âîçìîæíî, òû è ñåé àñ îñòàâàëñÿ áû ðàáîì Ìèäàðà Ñâåòëîãî». «Âîçìîæíî, Òýëëè. Âñå âîçìîæíî» Ýäðèàí çàòèõ. ß è ñàìà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîâàëèëàñü áû â ñîí, íî îí íå øåë, à ïðîêëÿòàÿ ïàìÿòü óïîðíî âîçâðàùàëà ìåíÿ â òîò äåíü, êîãäà Èëüíîîð åäâà íå îêàçàëñÿ ñòåðò ñ ëèöà çåìëè. Âåðõîâíûé æðåö Ìèäàð, òîëüêî ïðèòâîðÿâøèéñÿ ñâåòëûì, íà ñàìîì äåëå áûë âûñøèì äåìîíîì. Îí ïëàíèðîâàë ïðèíåñòè æèòåëåé ãîðîäà â æåðòâó, òîáû îòêðûòü âðàòà â Áåçäíó è ïðèâåñòè áîãèíþ Òüìû â íàø ìèð. Èñõîä Òüìû ß âèäåëà åãî â ñâîèõ âèäåíèÿõ è ïûòàëàñü ïðåäóïðåäèòü æèòåëåé Èëüíîîðà, íî îíè òîëüêî ïîñìåÿëèñü, ñòàùèëè ìåíÿ ñ êðûøè õðàìà è ïåðåäàëè ñòðàæå. ß ìîëèëà îá àóäèåíöèè ó Âëàäûêè, à î óòèëàñü â äîìå âåðõîâíîãî æðåöà. Îí çàïåð ìåíÿ â ñâîåé áàøíå è õîòåë, òîáû ÿ óâèäåëà ãèáåëü Èëüíîîðà. Îí ÿâèëñÿ çà ìíîé, êîãäà íà ãîðîä óïàëè ïåðâûå òåíè, òîò ñòðàííûé ýëüô ñ çîëîòîé êîæåé, íàçûâàþùèé ñåáÿ Ýëüåíîì. Îí óòâåðæäàë, òî ðîäèëñÿ íà þæíîé ãðàíèöå ëåñà è çíàë îá ýëüôàõ òàê ìíîãî, òî ñ ëåãêîñòüþ îáìàíóë âñåõ, íî íå ìåíÿ. Ñ ñàìîãî íà àëà ÿ óâñòâîâàëà, òî Ýëüåí òî-òî ñêðûâàë, íå äîâåðÿëà åìó, íî îí áûë åäèíñòâåííûì, êòî ïîâåðèë ìîåìó âè- 24

25 Его адептка. Светлая для Темного äåíèþ. Ýëüåí ïîâåäàë ìíå î ïåðâîì Èñõîäå Òüìû è î âûñøèõ äåìîíàõ, ÿâèâøèõñÿ èç Áåçäíû. Óçíàâ î ãèáåëè Çîëîòîãî ãîðîäà ñàëàìàíäð, ÿ ðåøèëà, òî íå äîïóùó, òîáû èñòîðèÿ ïîâòîðèëàñü. Ïîýòîìó, êîãäà Ýëüåí ïðåäëîæèë îáìàíóòü ñóäüáó, ÿ ñîãëàñèëàñü. À ïîòîì áûëà áîëü Áåñêîíå íûå ïîòîêè áîëè, âûâîðà èâàþùåé ñóñòàâû è ëîìàþùåé êîñòè, ýòà áîëü ñëîâíî ïðîæãëà âíóòðè ìåíÿ äûðó, åðåç êîòîðóþ âûòåêëà ìàãèÿ Ñâåòà. Êîãäà ÿ îñîçíàëà, òî òåðÿþ Ñâåò, áûëî ñëèøêîì ïîçäíî. Ðèòóàë óæå íåëüçÿ áûëî ïðåðâàòü, íî, íàõîäÿñü â àãîíèè, ÿ óñëûøàëà ãîëîñ Ýäðèàíà. Áëàãîäàðÿ åìó ÿ ñìîãëà ñîõðàíèòü ðàññóäîê è ïðîéòè ðèòóàë ïåðåðîæäåíèÿ, à êîãäà î íóëàñü, òî îáíàðóæèëà, òî óæàñ, òåðçàâøèé ìåíÿ ïîñëåäíèå äíè, ñòàë ÿâüþ. Âåðõîâíûé æðåö âûïóñòèë Òüìó, çàêëþ åííóþ â åðíûå àëòàðè, è îíà óáèâàëà ýëüôîâ Èëüíîîðà. Ýëüôû óìèðàëè òàì, ãäå èõ çàñòàëà Òüìà: â ñâîèõ äîìàõ è íà óëèöàõ ãîðîäà. Îíà íå ùàäèëà íè óìóäðåííûõ ãîäàìè âîèíîâ, íè íîâîðîæäåííûõ ìàëûøåé. Îò Òüìû íå áûëî ñïàñåíèÿ. Õèùíûì çâåðåì îíà íàáðàñûâàëàñü íà âñåõ, â êîì òåêëà êðîâü ñâåòëûõ. Îñîáî åé ïðèøëèñü ïî âêóñó ñàìûå ñèëüíûå ìàãè Èëüíîîðà. Îíè çàáàððèêàäèðîâàëèñü â òðîííîì çàëå äâîðöà è ïûòàëèñü ñäåðæàòü íàòèñê Òüìû, íî îíà âûïèëà èõ ñèëó, òî íî òàê æå, êàê èññóøèëà ñâåòëûé èñòî íèê. Óâèäåâ ïóñòóþ àøó, ÿ îñîçíàëà, òî ãîðîä îáðå åí. Ýëüåí, êîòîðîìó ÿ äîâåðèëàñü, èñ åç. ß áîëüøå íå óâñòâîâàëà íè ëåñà, íè äðóãèõ ýëüôîâ. Çàòî ÿ èõ ñëûøàëà. Âëàäûêó Àðàýíà, åãî ñûíà è äðóãèõ, óìèðàâøèõ â òðîííîì çàëå. Áåñïîëåçíàÿ, áåñïîìîùíàÿ, ÿ íå ìîãëà îáëåã- èòü èõ ñòðàäàíèÿ. Òîëüêî ñìîòðåòü Ýëåíà Ñàòîð â ãîðîäå. 25

26 Лина Алфеева Ñïîêîéíûé, óòü õðèïëîâàòûé ãîëîñ âûðâàë ìåíÿ èç îöåïåíåíèÿ. ß ïîøëà íà ýòîò ãîëîñ. Ñíà àëà ìíå ïîêàçàëîñü, òî ýòî Ýëüåí, íî ìóæ èíà âûøåë èç òåíè, è ÿ óâèäåëà äåìîíà, êîòîðîãî óæå âñòðå àëà â ñâîèõ âèäåíèÿõ. Óæàñàþùèé, áåñïîùàäíûé âûñøèé äåìîí Áåçäíû, ñàìî âîïëîùåíèå óæàñà è êîøìàðà. Îí íàäâèãàëñÿ íà ìåíÿ, à ïðèáëèçèâøèñü, ïðèñåë íà êîðòî êè, âñìîòðåëñÿ â ëèöî óìèðàþùåãî Âëàäûêè è åäêî áðîñèë: Íàñëàæäàåøüñÿ? Ê-êà-àê Êàê âû ìîæåòå ãîâîðèòü òàêîå? Åñëè ïîäáåðåøü ñîïëè, ó âàñ âñåõ åñòü øàíñ. Îáðàòèñü ê Ýëåíå è ïîïðîñè ïîìî ü. Çäåñü êðóãîì ïðîðâà ñèëû, íî òû ñëèøêîì ñëàáà, òîáû åå ñîáðàòü. Êòî òû? Óâåðåíà, òî õî åøü ýòî óçíàòü? ß ìîë à êèâíóëà, è äåìîí èñ åç à âìåñòî íåãî íà çàëèòîì êðîâüþ ïîëó ïîÿâèëñÿ Ýëüåí. Ýëüåí. Ñâåòëûé ýëüô ñ þæíîé îêðàèíû Âå íîçåëåíîãî ëåñà. Ýëüô, êîòîðûé íèêîãäà íå ðîæäàëñÿ, íî êîòîðîìó ÿ óìóäðèëàñü äîâåðèòü ñâîè òàéíûå ñòðàõè è íàäåæäû. Äðóãà, êîòîðîìó ÿ ïîâåðèëà, íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàëî. À âîò åðíûé àëòàðü áûë ðåàëåí, è ýòà äðÿíü óáèâàëà òåõ, êòî ìíå äîðîã. Â òó íî ü ÿ âïåðâûå îùóòèëà Òüìó êàê èñòî íèê ñèëû. Ñìåðòîíîñíàÿ äëÿ ñâåòëûõ ýëüôîâ, îíà îòçûâàëàñü ìíå, íî îòêàçûâàëàñü ïîä èíÿòüñÿ. Òüìà óâñòâîâàëà ìîþ ñëàáîñòü è ñ èòàëà íåäîñòîéíîé. Íî îíà ïîìîãëà ìíå óñëûøàòü Ýëåíó Ñàòîð, óäèâèòåëüíóþ íî íóþ ôóðèþ, ïðèðó èâøóþ Òüìó. Âåðõîâíûé æðåö õîòåë èñïîëüçîâàòü ñèëó, ïîëó åííóþ îò æèòåëåé ãîðîäà, äëÿ îòêðûòèÿ âðàò â Áåçäíó, íî Ýëåíà ïîìîãëà íàïðàâèòü åå íà ïåðåðîæäåíèå óìèðà- 26

27 Его адептка. Светлая для Темного þùèõ. Ñ åå ïîìîùüþ ñâåòëûå ýëüôû Èëüíîîðà èçìåíèëèñü. òîáû âûæèòü, ìû ñòàëè äðóãèìè. Íàì ïðèøëîñü èçìåíèòüñÿ. Ïðîêëÿòûå ýëüôû Èëüíîîðà Íå íàäîåëî ñåáÿ æàëåòü? Ãîëîñ, êîòîðûé ÿ íå ñëûøàëà áîëüøå òðåõ ëåò, çàñòàâèë ìåíÿ ïîäñêî èòü ñ îäåÿëà. Ëåñ ïðåäãîðüÿ èñ åç, ïðîïàë è êðîøå íûé ëàãåðü, ðàçáèòûé áðàòüÿìè Ðåâåéí. ß ñíîâà íàõîäèëàñü íà ðóèíàõ õðàìà Ñâåòà. Ïðîøëî ñòîëüêî âðåìåíè, à ÿ ïîìíèëà êàæäóþ ïîâàëåííóþ êîëîííó, êàæäóþ ðàçáèòóþ ñòàòóþ è àøó ñâÿòèëèùà, â êîòîðîé îòíûíå ïëåñêàëîñü íå òî òåìíîå Ó âàñ óñòàðåâøèå ñâåäåíèÿ, Àðàòýëü. Òåïåðü ýòî ìåñòî âûãëÿäèò òàê. Äåìîí âçìàõíóë ðóêîé, è ðóèíû äðîãíóëè. Ìåäëåííî âîñïàðèâ, êàìåííûå îáëîìêè ñîåäèíÿëèñü â íîâîå çäàíèå. Áåëîñíåæíûé ìðàìîð ïîòåìíåë äî ñåðî-ãîëóáîãî è ïîêðûëñÿ ñåðåáðèñòûìè ïèñüìåíàìè. Òî íî òàêèå òåïåðü óêðàøàëè è ìîþ êîæó. Çà òðè ãîäà Èëüíîîð èçìåíèëñÿ. Íî âàñ æå ýòî íå îñîáî âîëíóåò. Òàê âåäü? Äåìîí íå ïîâûñèë ãîëîñà, íî ðû àíèå âñå-òàêè âûðâàëîñü èç åãî ãðóäè, à íà ñêóëàõ çàèãðàëè æåëâàêè. Ëîðä Àäàìàíò Âýðèàí Ëüåí, ãëàâíîêîìàíäóþùèé Òåìíîãî Àëüÿíñà, âûñøèé äåìîí Áåçäíû, âîçâûøàëñÿ íàäî ìíîé, íî íå äåëàë ïîïûòêè ïðèêîñíóòüñÿ. Êàæäûé ðàç, êîãäà îí äîòðàãèâàëñÿ äî ìåíÿ ïðåæäå, ÿ ïðîñûïàëàñü, è òåïåðü îí ñäåðæèâàë ñåáÿ. È êàêèõ òðóäîâ åìó ýòî ñòîèëî! Ñæàòûå â êóëàêè ðóêè ìåëêî ïîäðàãèâàëè, ëèöî ïðåâðàòèëîñü â ìàñêó, è íà íåì åäâà òëåþùèìè óãîëüêàìè ãîðåëè ãëàçà. Êàê æå îí ìåíÿ íåíàâèäåë, âåäü ÿ íàðóøèëà åãî ïëàíû. Ñáåæàëà, êîãäà äîëæíà áûëà ñòàòü ïî- 27

28 Лина Алфеева ñëóøíîé ìàðèîíåòêîé. Ëîðä Âýðèàí õîòåë âûëåïèòü èç ìåíÿ òåìíóþ, òîáû ïðåäúÿâèòü ýëüôàì Èëüíîîðà êàê îáðàçåö. ß äîëæíà áûëà ïðèíÿòü Òüìó, ïîä èíèòüñÿ åé, òîáû è îñòàëüíûå ïîêîðèëèñü. òî æ Òåïåðü ÿ âèäåëà, òî ëîðä Âýðèàí äîáèëñÿ æåëàåìîãî è áåç ìåíÿ. Ïðîêëÿòûå ýëüôû Èëüíîîðà âûñòðîèëè íîâîå ñâÿòèëèùå. ß çàñòàâèëà ñåáÿ ïîäíÿòüñÿ ñ êàìåííîãî ïîëà. Ýòî ñâÿòèëèùå îòëè àëîñü îò õðàìà Ñâåòà òî íî òàê æå, êàê äåíü îò íî è. Âìåñòî ïðèâû íîé áåëèçíû çäåñü âëàñòâîâàëè ñèíå-ëèëîâûå òîíà, à â öåíòðàëüíîé àøå ïëåñêàëèñü åðíèëüíî- åðíûå âîäû íîâîãî èñòî íèêà. Â îñòàëüíîì æå ýòîò õðàì áûë çåðêàëüíîé êîïèåé ïðåæíåãî, è ýòà ïîõîæåñòü ðâàëà ìîå ñåðäöå íà àñòè. Îíè íå èìåëè ïðàâà. Îíè Ïîñòóïèëè, êàê ñî ëè íóæíûì, ãîëîñ äåìîíà çâó àë ñóõî è îòñòðàíåííî. Ýëüôû Èëüíîîðà ñäåëàëè ñâîé âûáîð. Âëàäûêà Àðàýí ñóìåë âûâåñòè ñâîé íàðîä èç òüìû áåçûñõîäíîñòè. Êîíå íî, îíè ìîãëè ïîñòóïèòü èíà å: çàáèòüñÿ â êàêóþ-òî ùåëü, êàê çåìëÿíûå åðâè, è òèõî ëèòü ñëåçû ïî óòðà åííîìó ß íå ïðÿòàëàñü! Ýòî ìîé âûáîð! ß íå îáÿçàíà ïåðåä âàìè îò èòûâàòüñÿ! Âðåòå. Ñîãëàñåí. Íåò. ß íå îòïóùó òåáÿ, Òýëëè. Íåò?! Äà ñêîëüêî ìîæíî ìåíÿ ìó èòü? Ïåðâûå äíè ïîñëå ïîáåãà èç Êàðàãàòà îêàçàëèñü ñàìûìè òÿæåëûìè. Ëîðä Âýðèàí Ëüåí ÿâëÿëñÿ êî ìíå êàæäóþ íî ü è òðåáîâàë, òîáû ÿ ðàñêðûëà ñâîå ìåñòîíàõîæäåíèå. Îí çàïóãèâàë ìåíÿ, ðàññêàçûâàë, êàêèå óæàñû ïîäæèäàþò ãëóïóþ ýëüôèéêó, êîòîðàÿ âîçîìíèëà, òî ìîæåò âûæèòü íà çåìëÿõ òåìíûõ. Íî ÿ äåðæàëàñü Çåëüå ñîêðûòèÿ èñêàçèëî ìîþ 28

29 Его адептка. Светлая для Темного àóðó è ñäåëàëî íåäîñòóïíîé äëÿ ïîèñêîâîé ìàãèè, à Ýäðèàí ïîìîã ñòàòü íåâèäèìîé äàæå äëÿ òåìíûõ, êîòîðûå ïîäáèðàëèñü ñëèøêîì áëèçêî. Ïî òè ãîä ÿ ïðîæèëà ïîä çåìëåé ó äðîó. ß ïðèó èëà ñåáÿ ñïàòü äíåì, à ïåðåäâèãàòüñÿ ïî íî àì. Òîëüêî òàê ÿ ìîãëà èçáàâèòü ñåáÿ îò íàñòîé èâîãî âíèìàíèÿ ëîðäà Âýðèàíà Ëüåíà. ß ïîñåòèëà ïÿòü áèáëèîòåê äðîó, íî íå ñìîãëà íàéòè ñâåäåíèÿ î ôèàëàõ ïîðàáîùåííîé äóøè. Äðîó î åíü îòâåòñòâåííî îòíîñèëèñü ê ñìåðòè è ïðåäïî èòàëè óáèâàòü ñâîèõ âðàãîâ êà åñòâåííî: áûñòðî, íàäåæíî è áåç øàíñà íà ïîñëåäóþùåå âîñêðåøåíèå. Îíè ñî ëè áû ó àñòü Ýäðèàíà ãîðøå ñìåðòè. È òåïåðü, ñïóñòÿ òðè ãîäà, ÿ áûëà ñ íèìè ñîãëàñíà. ß áûëà äëÿ Ýäðèàíà åäèíñòâåííûì ñîáåñåäíèêîì è åãî îêîøêîì â ðåàëüíûé ìèð. Îí ïðîñèë ìåíÿ îïèñûâàòü, òî ÿ âèäåëà, è ùåäðî äåëèëñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè â îòâåò. Ýòè ìûñëåííûå ðàçãîâîðû ñïàñëè ìåíÿ, êîãäà ÿ îñòàëàñü ñîâñåì îäíà, è ïîìîãëè ñîõðàíèòü ðàññóäîê. ß ïîòåðÿëà äîì è ñâîé íàðîä, òåïåðü ÿ æèëà òîëüêî äëÿ òîãî, òîáû ñïàñòè åäèíñòâåííîãî äðóãà. Òîãî, êîìó áûëî åùå õóæå, åì ìíå. Ïî åìó âû íå îñòàâèòå ìåíÿ â ïîêîå? Ãóáû ìóæ èíû èçîãíóëèñü â êðèâîé óñìåøêå. Ðàçâå âû åùå íå ïîíÿëè? ß î åíü ëþáîïûòíûé äåìîí. Ìíå êðàéíå èíòåðåñíî, êàê äàëåêî ìîæåò çàé òè îäíà ìàëåíüêàÿ, ãëóïàÿ ýëüôèéêà Âíåçàïíî åãî ëèöî ñíîâà îêàìåíåëî. Òàê âîò â åì äåëî. Àðàòýëü èç êëàíà Çîëîòîé ëîçû, êîìó âû ïåðåäàëè ñâîþ Òüìó?! Ëîðä Âýðèàí ïðèáëèçèëñÿ âïëîòíóþ. Íà ìãíîâåíèå ïîêàçàëîñü, òî îí ñõâàòèò ìåíÿ çà ïëå è, íî ðóêè ìóæ èíû çàìåðëè â íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðàõ. 29

30 Лина Алфеева Êòî îí?! Îòâå àéòå! Õëåñòêèé ïðèêàç çàñòàâèë ìåíÿ ñæàòüñÿ îò óæàñà: ìîé ãëàâíûé êîøìàð ñíîâà íàñòèã ìåíÿ, òîáû ñëîìàòü, ðàçäàâèòü è ïîä èíèòü ñâîåé âîëå. ß ñìîòðåëà íà ðóêè äåìîíà, óâåí àííûå äëèííûìè êîãòÿìè, è ñ íèõ êàïàëà êðîâü ýëüôîâ Òàê âîò êàêèì âû ìåíÿ âèäèòå?.. Òåïåðü è ëîðä Âýðèàí ñ ëåãêèì íåäîóìåíèåì ðàññìàòðèâàë ñâîþ ðóêó, à ïîòîì íåáðåæíî âçìàõíóë åþ, è äëèííûå êîãòè ñ ïðîòèâíûì ñòóêîì ïîñûïàëèñü íà ïîë, ñëîâíî êòî-òî ãîðîõ ðàññûïàë. Âàøè ðóêè â êðîâè ñâåòëûõ, åëå ñëûøíî âûäîõíóëà ÿ. Áðåä. ß î åíü èñòîïëîòíûé äåìîí. Àðàòýëü, ïîñìîòðèòå íà ìåíÿ. Íåóæåëè ÿ íàñòîëüêî óæàñåí? ß âñêèíóëà ãîëîâó è óâèäåëà Ýëüåíà, çîëîòîêîæåãî ýëüôà, êîòîðûé íèêîãäà íå ðîæäàëñÿ. Îí âòåðñÿ êî ìíå â äîâåðèå, çàñòàâèë ïîâåðèòü, òî ÿ ñìîãó èçìåíèòü ïðîðî åñòâî, åñëè âïóùó â ñâîå òåëî Òüìó, à ïîòîì âûðâàë ìîå ñåðäöå íàñòîëüêî æå áåçæàëîñòíî, êàê âûæåã ñâåòëûé äàð. ß áûëà íóæíà Ýëüåíó, òîáû æèòåëè ñòîëèöû ïîñëåäîâàëè çà ìíîé. ß æå õîòåëà ñïàñòè èõ ëþáîé öåíîé Íåò, ÿ íå æàëåëà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, íî ìîå ñåðäöå îñòàëîñü íà ðóèíàõ ñâåòëîãî Èëüíîîðà. Àðàòýëü, ÿ âñå òîò æå. Ïðîñòî äðóãîå ëèöî. Âñåãî ëèøü èëëþçèÿ. Õðàì Èëüíîîðà èñ åç, óñòóïèâ ìåñòî ëåñó. Âìåñòî ìðàìîðíûõ êîëîíí òåïåðü íàäî ìíîé âîçâûøàëèñü âåëè åñòâåííûå êðîíû çîëîòîãî àðáà, à ìåæäó åãî êîðíåé çîëîòîé ïûëüöîé ðîèëèñü èñêðû ñèëû, ïèòàþùåé Âå íîçåëåíûé ëåñ. Àðàòýëü, ïîñìîòðè íà ìåíÿ 30

31 Его адептка. Светлая для Темного Ýëüåíà íèêîãäà íå áûëî. Ïðåêðàòèòå ïðèòâîðÿòüñÿ èì. Îñòàâüòå ìåíÿ â ïîêîå. ß êðåïêî çàæìóðèëàñü, ïðèêàçûâàÿ ñåáå ïðîñíóòüñÿ, à ïîòîì èçî âñåõ ñèë õëîïíóëà ñåáÿ ïî ùåêå. Íå ïîìîãëî. Òýëëè ãëóõî óðîíèë ëîðä Âýðèàí, íî åãî ëèöî ïðè ýòîì îñòàâàëîñü áåññòðàñòíûì. Âîò è êàê åìó óäàåòñÿ áûòü òàêèì áåñ óâñòâåííûì? Çàòî òåïåðü ÿ çíàëà, òî ñëóõè íå âðóò: ó ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Òåìíîãî Àëüÿíñà íåò ñåðäöà. Ëüåí, îíà, êàæåòñÿ, ïðåäåëüíî åòêî ñôîðìóëèðîâàëà ñâîå æåëàíèå. Ýäðèàí? Îòêóäà? Êàê?! ß îáåðíóëàñü è óâèäåëà ìóæ èíó, ñòîÿùåãî â òåíè äåðåâà. Ïðåæäå îí íèêîãäà íå ÿâëÿëñÿ êî ìíå âî ñíàõ. ß äàæå íå ïîäîçðåâàëà îá ýòîé åãî ñïîñîáíîñòè. Ñòîëüêî ðàç, âåäÿ ìûñëåííûå áåñåäû ñ ïëåííèêîì ìåäàëüîíà, ÿ ïûòàëàñü ïðåäñòàâèòü åðíîãî ìàãà, çàòî- åííîãî â íåì. Ãîëîñ Ýäðèàíà áûë ìîëîäûì, íî æèçíü íàó èëà ìåíÿ, òî âñå â ýòîì ìèðå ìîæíî ïîääåëàòü, èñêàçèâ èëëþçèåé. Ýäðèàí?.. Íåìíîãî ïîêîëåáàâøèñü, îí øàãíóë íà ñâåò. Äà, íà áåñòåëåñíîãî äóõà ýòîò âûñîêèé, ïîäæàðûé áðþíåò íå òÿíóë. Íå ìîé ðîâåñíèê òî íî, íî è íå äåìîí. Ó íåãî áûëî óçêîå áëåäíîå ëèöî, åòêî î åð åííûå ãóáû, òîíêèé íîñ è öåïêèé, îñìûñëåííûé âçãëÿä ìóæ èíû, îñîçíàþùåãî, ãäå îí íàõîäèòñÿ. Ýòîò åðíûé ìàã áûë åëîâåêîì, è îí õîðîøî çíàë ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Òåìíîãî Àëüÿíñà. Íà íåêîòîðîå âðåìÿ ýòè äâîå ñëîâíî çàáûëè î ìîåì ñóùåñòâîâàíèè. Ñàòîð, âèæó, òû òàê è íå âíÿë ìîåìó ïðåäóïðåæäåíèþ. 31

32 Лина Алфеева Ìàñêàðàä áûë çàâåðøåí, à ýëüôèéñêàÿ ëè èíà ñáðîøåíà. Ëîðä Âýðèàí ñêèíóë åå êàê îòñëóæèâøèé ñâîå äîñïåõ. ß æå íå êëþíóëà íà ïðèìàíêó Âîò Òüìà! Òû çíàë! Íà ìãíîâåíèå íà ëèöå Ýäðèàíà çàñòûëî âûðàæåíèå áåñêðàéíåãî óäèâëåíèÿ. Ðàçî àðîâàí? Ñáèò ñ òîëêó. Íå ìîãó ïîâåðèòü, òî, óçíàâ î ìîåì ïðîìàõå, òû íå ïðèì àëñÿ ïîçëîðàäñòâîâàòü. Ïðåäñòàâü, ó ìåíÿ èìåëèñü äåëà è ïîâàæíåå. Ïðåäëàãàþ òåáå è äàëüøå èìè çàíèìàòüñÿ, à íå øíûðÿòü ïî óæèì ñíàì. Ëîðä Âýðèàí ìåäëåííî ïîâåðíóëñÿ êî ìíå, ñëîâíî òîëüêî ñåé àñ âñïîìíèâ, òî ÿ áûëà ðÿäîì è ñëûøàëà êàæäîå ñëîâî. Àðàòýëü, êàê áëèçêî òû åãî ê ñåáå ïîäïóñòèëà? Âîïðîñ áûë çàäàí òàêèì òîíîì, ñëîâíî äåìîí áûë âïðàâå òðåáîâàòü îò ìåíÿ îáúÿñíåíèé. Ýòî Ýòî íå âàøå äåëî! Àðàòýëü, òû íå ïðåäñòàâëÿåøü, êîìó äîâåðèëàñü. Ýòî æå ëîðä Ýäðèàí Ñàòîð! Ìíå âñå ðàâíî, êàê åãî çîâóò! Âíåøíîñòü, òèòóëû è èìåíà âñåãî ëèøü ôàíòèêè. Ïîñòóïêè, âîò òî ÿ öåíþ! Èõ íåâîçìîæíî ïðèóêðàñèòü èëè èñêàçèòü èëëþçèåé Òýëëè, òû èìååøü òî-òî ïðîòèâ èëëþçèé? íåñêîëüêî îáåñïîêîåííî ïðîèçíåñ Ýäðèàí. Äà! ß èõ íåíàâèæó! Ñàìàÿ ìåðçêàÿ ìàãèÿ íà ñâåòå! Ïîëíûé ÿðîñòè êðèê ðàçîðâàë ïåëåíó ñíà, ÿ óæå óâñòâîâàëà çàïàõ êîñòðà è ïåíèå óòðåííåé ñîéêè. Ýëüôèéñêèé ëåñ íà àë îòäàëÿòüñÿ, óíîñÿ ñ ñîáîé è ëîðäà Âýðèàíà, íî ïðåæäå åì ïðîñíóòüñÿ, ÿ óñëûøàëà åãî êðèê: Ñàòîð, îòâå àåøü çà íåå ãîëîâîé! 32

33 Его адептка. Светлая для Темного Áåç ïðîáëåì. Íàéäåøü ìîþ ãîëîâó, îçâó ü åé ñâîå ïðåäóïðåæäåíèå. Ïðèâåò òàì ïåðåäàé, òî ëè Äàâíî íå âèäåëñÿ åëå ñëûøíî äîáàâèë Ýäðèàí. È ÿ ïðîñíóëàñü. Ëîðä Àäàìàíò Âýðèàí Ëüåí Äîáðîå óòðî, Òýëëè. Ïîðòðåò äåâ îíêè ïåðâîå, òî ÿ óâèäåë ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ. Åæåäíåâíûé ðèòóàë â òå åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò. ß çàäåðæàë äîëãèé âçãëÿä íà õîëñòå, õîòÿ óæå çíàë êàæäûé ìàçîê êèñòè ìàñòåðà. Ýëüôèéñêîìó òâîðöó óäàëîñü çàïå àòëåòü Àðàòýëü, çàäóìàâøóþñÿ î åì-òî ïðèÿòíîì. Åå âçãëÿä áûë íàïðàâëåí âäàëü, íà ãóáàõ çàñòûëà ïîëóóëûáêà. Íà ìãíîâåíèå ïðèêðûâ ãëàçà, ÿ âñëóøàëñÿ â ïóñòîòó è îùóòèë ïðèâû íûé îòêëèê. Æèâà, çäîðîâà. Ïîêà. Ñàòîð ýòî èñïðàâèò. ß ðûâêîì ïîäíÿëñÿ ñ ïîñòåëè, îäåëñÿ è ïåðåìåñòèëñÿ ê Âëàäûêå Àðàýíó. Òîò ïî îáûêíîâåíèþ âñòðå àë ðàññâåò íà êðûøå õðàìà. Îäèí. Ïðåæäå çäåñü êàæäîå óòðî âîçíîñèëè ìîëèòâû æðèöû Ñâåòà. Èõ õðóñòàëüíûå ãîëîñà ðàçíîñèëèñü ïî ãîðîäó è îáúÿâëÿëè î íà àëå íîâîãî äíÿ. Ó Òüìû íå áûëî æðèö. Âîçëå èñòî íèêà êðóãëûå ñóòêè äåæóðèëè çàêîâàííûå â ëàòû âîèíû. Ïðîøëî òðè ãîäà, à ýëüôû Èëüíîîðà äî ñèõ ïîð îïàñàëèñü, òî èç ãëóáèí èñòî íèêà âûñêî èò óäîâèùå è ðàçîðâåò èõ íà àñòè. Ê ñâîåé íîâîé ñèëå îíè îòíîñèëèñü ïðèìåðíî òàê æå. 33

34 Лина Алфеева Âëàäûêà Àðàýí Òàðàýëü åäèíñòâåííûé ïðèìèðèëñÿ ñ íîâîé ñóäüáîé. Îí ñêðóïóëåçíî èçó àë Òüìó, âíèêàë â òîíêîñòè âçàèìîîòíîøåíèé ëåíîâ Òåìíîãî Àëüÿíñà. Íè ðàçó çà òðè ãîäà ÿ íå óñëûøàë îò íåãî íè ñëîâà ñîæàëåíèÿ. Äàæå êîãäà åãî ñòàðøèé ñûí Íýéðýëü ñîáðàë ãðóïïó èñòåðÿùèõ íåäîóìêîâ è îáúÿâèë îá óõîäå èç Èëüíîîðà. Ýòè ýëüôû ïóáëè íî îòðåêëèñü îò Òüìû è òåïåðü æèëè â ïàëàòî íîì ëàãåðå, ìîëèëèñü Ñâåòó è íàäåÿëèñü, òî îäíàæäû îí ñíîâà äëÿ íèõ âîññèÿåò. Ãëóïöû. Àðàýí, ñåãîäíÿ íî üþ ÿ âèäåë Àðàòýëü. Âëàäûêà, êîòîðûé êàê ðàç çàêàí èâàë ôîðìèðîâàíèå íîâîé àøè, íåëîâêî âçìàõíóë ðóêàìè, è Òüìà ðàñïëåñêàëàñü âîêðóã íåãî ãðÿçíîé äîæäåâîé ëóæåé, à ïîòîì èñïàðèëàñü, âåðíóâøèñü â ëè íûé èñòî íèê ýëüôà. Â øêîëó òåìíûõ áû åãî. Òàì îí ìèãîì îñâîèë áû ïåðâè íóþ ìàòåðèàëèçàöèþ. Íî íåò, Àðàýí íå ñîãëàñèòñÿ. åðåñ óð ãîðäûé. Ïðèäåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó èíà å. Êàê îíà? Âëàäûêà ìåäëåííî ïîâåðíóëñÿ è ñ íàïóñêíûì ñïîêîéñòâèåì ïîñìîòðåë íà ìåíÿ. Çðÿ ñòàðàëñÿ, ÿ óâñòâîâàë, êàê ó àñòèëñÿ åãî ïóëüñ. Íåïëîõî äëÿ èçãíàííîé. Õâàòèò! Òû çíàåøü, òî ÿ íå ìîã ïîñòóïèòü èíà å! Íýéðýëü ïîêëÿëñÿ ñâîåé êðîâüþ, òî óíè òîæèò Àðàòýëü. ß íå ìîã âûáðàòü ìåæäó íåé è ñûíîì. Îò åãî æå. Òû âûáðàë. Íýéðýëÿ. Òîëüêî îí ýòîãî íå îöåíèë. Ëèöî Âëàäûêè èñêàçèëà áîëåçíåííàÿ ãðèìàñà. Îäíàæäû îí ïîéìåò è ïðèìåò ñâîþ ñóäüáó. Ëàãåðü Íýéðýëÿ îòðàâëÿåò ëåñ. ß çíàþ, òî ðàçâåä èêè Èëüíîîðà çàìåòèëè âñïëåñêè Òüìû âíóòðè 34

35 Его адептка. Светлая для Темного ëàãåðÿ. Îòðåêøèåñÿ îò Òüìû Ñ ìîèõ ãóá ñîðâàëñÿ òèõèé ñìåøîê. Îòðåêøèåñÿ îò ïðàâîé ðóêè èëè ëåâîé íîãè çâó àëî áû æèçíåñïîñîáíåå. Ëè íî ïèëó ïîäàðèë áû. Îäíàæäû îí ïîéìåò ñòðàäàëü åñêè âûäîõíóë Àðàýí. ß ïîæàë ïëå àìè. Ýëüôàì Èëüíîîðà áûëà îáåùàíà ïîìîùü Òåìíîãî Àëüÿíñà. Íÿí èòü èñòåðÿùèõ èäèîòîâ ÿ íå ïîäïèñûâàëñÿ. Âëàäûêà Àðàýí Ïðîøó ïðîùåíèÿ, òî íàðóøèë âàø ïîêîé. Ó òèâûé øåïîò ãîâîðèâøåãî ïëîõî âÿçàëñÿ ñ åãî âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì. Ýëüô áûë â óæàñå, íî, âìåñòî òîãî òîáû íåìåäëåííî äîëîæèòü î ïðîèçîøåäøåì, îí ñïåðâà äîëãî òîïòàëñÿ íà ëåñòíèöå, âûæèäàÿ ïîäõîäÿùóþ ïàóçó â íàøåì ñ Àðàýíîì äèàëîãå. ßñíîãî äíÿ òåáå, Òèâàëü Àðàýí ìíîãîçíà èòåëüíî çàìîë àë, äàâàÿ ïîíÿòü, òî çàìåòèë íàðóøåíèå ýòèêåòà, åì âîãíàë ýëüôà â ñîñòîÿíèå ïîëíîé ðàñòåðÿííîñòè. À ÿ åùå óäèâëÿëñÿ, êàê ñâåòëûå ýëüôû ïðîìîðãàëè ïîÿâëåíèå åðíûõ àëòàðåé â Èëüíîîðå, êàê äîïóñòèëè, òîáû äåìîí çàíÿë ìåñòî âåðõîâíîãî æðåöà. Ýëüôèéñêèé íàðîä áûë ïîõîæ íà êîëîíèþ ìóðàâüåâ: îíè ïðèâûêëè õîäèòü ïî îäíîé è òîé æå òðîïå è íå çàìå- àëè íè åãî âîêðóã. Ñëóøàþ òåáÿ, Òèâàëü Óáåäèâøèñü, òî ïîñëàííèê îñîçíàë ñâîé ïðîìàõ, Âëàäûêà ìèëîñòèâî êèâíóë. Áåæåíöû èç ëàãåðÿ Îòðåêøèõñÿ ó âîðîò ãîðîäà. Íàì èõ ïðèíÿòü èëè Ïåðåäî ìíîé âçìåòíóëîñü åðíîå ïëàìÿ. Ó ãëàâíûõ âîðîò Èëüíîîðà ñèäåëà ýëüôèéêà. Îíà ïðèæèìàëà ê ãðóäè íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà è ìåä- 35

36 Лина Алфеева ëåííî ðàñêà èâàëàñü. Ðÿäîì ñòîÿë òîùèé ìàëü èê ëåò äåñÿòè è òèõî óìîëÿë ìàòü ñäåëàòü åùå íåñêîëüêî øàãîâ è ïîñòó àòü â ãîðîäñêèå âîðîòà. Ýëüôèéêà ïðîäîëæàëà ñèäåòü, õîòÿ çàâåðíóòûé â îäåÿëî ðåáåíîê ïðîñíóëñÿ è òåïåðü ãðîìêî âèçæàë. Ìàìà, îíè ïðèìóò íàñ. Íàäî òîëüêî ïîïðîñèòü! Îò àÿâøèñü äîñòó àòüñÿ äî ìàòåðè, ïàöàí ïîäõâàòèë ñ çåìëè êàìåíü è çàïóñòèë â âîðîòà. Îòîïðèòå! Ìîÿ ìàòü íå ìîæåò èäòè! Òüìà ëèøèëà åå ñèë! Îí ñäåëàë íåñêîëüêî ðîáêèõ øàãîâ ê âîðîòàì è ïîøàòíóëñÿ. Ýëüô çàáëóæäàëñÿ. Òüìà íå ëèøàëà èõ ñèë, îíà ëèøèëà èõ íàäåæäû. * * * Îòêðûòèå ïîðòàëà â Àëüòàíîîð, íûíåøíþþ ñòîëèöó ñâåòëûõ ýëüôîâ, ñîïðîâîæäàëîñü õðóñòàëüíûì çâîíîì ïðîáèâàåìîé çàùèòû. Â ëèöî ìíå óäàðèëè æàðêèå ñòðóè áåëîãî îãíÿ, îíè æå ñîçäàëè âîêðóã ñëåïÿùóþ ïðåãðàäó, çàêëþ èâ â ïîäîáèå êëåòêè. À ìàëü èøêà ïîäðîñ ìàãè åñêè. Ëîðä Ëüåí, âèæó, âû ñîñêó èëèñü ïî ñâåòó, ó òèâûé òîí Ðàåðà Òàðàýëÿ ïëîõî âÿçàëñÿ ñ áåëûì îãíåì, ïîëûõàþùèì â åãî ãëàçàõ. ß òèõî õìûêíóë è ñ óäèâëåíèåì ïî óâñòâîâàë ææåíèå â ãîðëå. Ïðîêëÿòûé ñâåò âñå-òàêè îáæåã ìîå íóòðî. Äà, âåðà â ñîáñòâåííóþ íåóÿçâèìîñòü ïîðîé ïðåïîäíîñèò íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Ñîñêó èëñÿ ïî óñêîðåííîé ðåãåíåðàöèè ñèïëî âûäîõíóë ÿ. Ãðóäü ïåêëî òàê, ñëîâíî ñâåò ïðîæåã âî ìíå äûðó. À ñïðàâà è ñëåâà âûñòðàèâàëèñü â áîåâûå ïîçèöèè 36

37 Его адептка. Светлая для Темного ñâåòëûå ýëüôû. Êîãäà ÿ ïåðåìåñòèëñÿ â òðîííûé çàë Àëüòàíîîðà, â íåì áûëî íå áîëüøå äåñÿòêà îñòðîóõèõ. Ñåé àñ æå îò çîëî åíûõ äîñïåõîâ ïàëàäèíîâ Ñâåòà ó ìåíÿ ñëåçèëèñü ãëàçà. Èëè æå ýòî òðåêëÿòûé ñâåò îïàëèë ìíå ðîãîâèöó. Ìóðàâüè. Ìåäëèòåëüíûå è ïðåäñêàçóåìûå. Íàäóìàé ÿ íàïàñòü íà Ðàåðà, îí áûë áû óæå ìåðòâ. Äîâîëüíî! Äåìîíà íå àòàêîâàòü! Ñâåòëûé ìåíÿ íå áîÿëñÿ. Îí îïàñàëñÿ çà ñâîèõ âîèíîâ, êîòîðûå èñïûòûâàëè ìîå òåðïåíèå. Êàêàÿ-òî òâàðü ïðÿìî ñåé àñ ãîòîâèëà ñâåòëîå ïðîêëÿòèå. Ðèñêíåò ëè? Âîïëü, ïîëíûé äèêîé áîëè, ðàçîðâàë òèøèíó. Ìîÿ çàùèòà îòçåðêàëèëà óäàð, è òåïåðü ýëüô õàðêàë êðîâüþ íà ïîëó. Ê ïðîêëÿòîìó ïîäáåæàëè öåëèòåëè è óâîëîêëè åãî èç çàëà. Ñäîõíåò. Ðàåð, ïî åìó òâîè áåçäàðè íå çíàþò, òî óðîâåíü ïðîêëÿòèÿ è çàùèòà îò âîçìîæíîãî îòêàòà äîëæíû áûòü ñîèçìåðèìû? ß ïðîñëåæó, òîáû îíè ïîäòÿíóëè òåîðèþ. Â åäêîì ãîëîñå ñâåòëîãî ñíîâà óãàäûâàëñÿ çàíîñ èâûé ìàëü èøêà, êîòîðîãî ÿ çíàë ïðåæäå. Õîðîøî. Òàê áóäåò ïðîùå. À òî ÿ óæå íà àë îïàñàòüñÿ, òî, ïðèíÿâ òèòóë Âëàäûêè, Ðàåð Òàðàýëü çàîäíî âçâàëèë íà ñåáÿ ãðóç íåïîìåðíîãî âåëè èÿ è ðàçäóòîãî ñàìîìíåíèÿ. Èäåì. Êîå- òî ïîêàæó. ß ïðîòÿíóë åìó ðóêó. Ëîðä Àäàìàíò Âýðèàí Ëüåí, âû íå èìååòå ïðàâà êóäà-òî çâàòü Âëàäûêó Âå íîçåëåíîãî ëåñà! Ãîëîñ, ïîëíûé ïðàâåäíîãî âîçìóùåíèÿ, ïðèíàäëåæàë ïàëàäèíó Ñâåòà. 37

38 Лина Алфеева Äåéñòâèòåëüíî. Åùå ñâàëèò ñî ìíîé è íå âåðíåòñÿ, à íàñëåäíèêîì âàñ Âëàäûêà òàê è íå îñ àñòëèâèë. Ðàåð, õàëòóðèøü! áðîñèë ÿ, ñ îãðîìíåéøèì óäîâîëüñòâèåì îòìå àÿ, ñ êàêîé íåíàâèñòüþ íà ìåíÿ ñìîòðÿò ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå. Ìîæåò, åùå ó êîãî-òî íåðâû ñäàäóò? Ïîâòîðÿþ, íà äåìîíà íå íàïàäàòü! íåñêîëüêî íåðâíî ðÿâêíóë Ðàåð Òàðàýëü. Ñïàñèáî çà çàùèòó, âàøå ñâåòëåéøåñòâî. Ìíå òîæå ïîâòîðèòü ïðèãëàøåíèå? ß ß íå ìîãó. Ýëüô âñå-òàêè ïîíèçèë ãîëîñ, åì è âûäàë ñâîé ñòðàõ è íåóâåðåííîñòü. Îíè æå áðîñÿòñÿ ìåíÿ ñïàñàòü. Ïîíèìàþ. Ïîääàííûå îïàñàþòñÿ, òî îñòàíóòñÿ áåç ñèëû ðîäà Òàðàýëü. Ñîâåòóþ ïî-õîðîøåìó: ïîñêîðåå çàèìåé ïàðî êó ñûíîâåé, à òî òàê è áóäóò äåðãàòüñÿ. Ñêîëüêî îõðàíû ïîëîæåíî ñâåòëîìó Âëàäûêå ðàäè ñïîêîéñòâèÿ åãî íàðîäà? ß ïîâåðíóëñÿ ê ñòàðøåìó ïàëàäèíó Ñâåòà. Ìóæ èíà îçàäà åííî íàõìóðèëñÿ, à ïîòîì ïðîèçíåñ: Îáû íî Âëàäûêó ñîïðîâîæäàåò êîðïóñ èç äâàäöàòè âîèíîâ. Îòëè íî. Áåðåì. Íàñòàë åðåä Ðàåðà îêðóãëèòü îò óäèâëåíèÿ ãëàçà: Òû íå ñìîæåøü. Òû íå ïîñìååøü Æåëàåòå ïîñïîðèòü, âàøå ñâåòëåéøåñòâî? Â òðîííîì çàëå Àëüòàíîîðà âçìåòíóëîñü åðíîå ïëàìÿ. Øîê. Óæàñ. Îñîçíàíèå ñâîåé îáðå åííîñòè. Èìåííî òàêèìè ýìîöèÿìè íàñ âñòðåòèë ëàãåðü Îòðåêøèõñÿ, ãäå òåïåðü æèëè áûâøèå ñâåòëûå ýëüôû, êîòîðûå 38

39 Его адептка. Светлая для Темного íå ñìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ Òüìîé, ñòàâøåé èõ àñòüþ ïîñëå ïåðåðîæäåíèÿ. Âîò âèäèøü, Ðàåð, âçÿòü ñ ñîáîé ïàëàäèíîâ Ñâåòà áûëà ïëîõàÿ èäåÿ. Íî íè åãî, ïîäðàñòåøü, íàáåðåøüñÿ îïûòà Íî âû æå ñàìè Îñîçíàâ, òî íà àë îïðàâäûâàòüñÿ ïåðåä äåìîíîì Áåçäíû íà ãëàçàõ ó ñâîèõ æå âîèíîâ, Ðàåð çàìîë àë. Äà, îïûòà åìó ïîêà íå õâàòàëî. Íè åãî, ýòî äåëî íàæèâíîå, à ÿ óæ ïðîñëåæó, òîáû ýòîò ñâåòëûé ïðîæèë äîñòàòî íî äîëãî. Òîëêîâûìè âðàãàìè â íûíåøíèå âðåìåíà íå ðàçáðàñûâàþòñÿ. Ãëàâà 3 Àðàòýëü Àðäåí, âñòàâàé! Àðäåí, òâîþ æ çàäíèöó ýëüôèéñêóþ Âñòàâàé, èëè óøè îòîðâó! Äà, îðàë Òîëèí. Íåò ó ìåíÿ ñòîëüêî óøåé. À òå, òî ê áàøêå êðåïÿòñÿ, òû åùå â åðà îòîðâàòü ãðîçèëñÿ, áóðêíóëà ÿ, íàòÿãèâàÿ íà ãîëîâó îäåÿëî. Áðàòüåâ Ðåâåéí ÿ áîëüøå íå áîÿëàñü. Îíè âñå øóìåëè è ñòðàùàëè, à äî âîïëîùåíèÿ óãðîç ó íèõ òàê è íå äîøëî. Êàêèå-òî íåïðàâèëüíûå òåìíûå ìíå ïîïàëèñü. Ïðèäóðêîâàòûå, íî áåççëîáíûå. Íå âåðèòñÿ, òî òàêèå ìîãóò íàñëàòü åðíóþ ãíèëü èëè ñìåðòåëüíîå ïðîêëÿòüå. Íó òî îí òàì? Âñòàë? Äà âîäîé èç êîòåëêà îáëåé! ýòî óæå Ëèí. Òàê â íåì æå êèïÿòîê 39

40 Лина Алфеева Âîò è îòëè íî. Áûñòðåå ïðîñíåòñÿ, ïðîïûõòåë òåìíûé. Ñ íàïðÿãîì ïðîïûõòåë, ìíå äàæå ëþáîïûòíî ñòàëî. Ïðèïîäíÿâøèñü íà ðóêå, ïðèîòêðûëà ãëàçà è ñ ñîâñåì íå ìóæñêèì âèçãîì âñêî èëà íà íîãè. Ïîñðåäè íàøåãî ëàãåðÿ ãîðåëà ïèêòîãðàììà âûçîâà. Ëèí íàõîäèëñÿ â åå öåíòðå è èçî âñåõ ñèë áëîêèðîâàë òî êó âûõîäà èëè âõîäà. Âñå çàâèñåëî îò íàçíà- åíèÿ ïîðòàëà. Âíèêàòü â òàêèå òîíêîñòè ÿ íå ñîáèðàëàñü, à ïîýòîìó øóñòðî ðâàíóëà ïðî ü èç êðóãà. Ïîçäíî, óøàñòûé! Òîëèí ïûòàëñÿ ñõâàòèòü ìåíÿ çà ðóêó, íî ÿ óâåðíóëàñü è Íàëåòåëà íà íåâèäèìóþ ïðåãðàäó. Ãðàíèöà ïåíòàãðàììû âñïûõíóëà ÿð å, âûáðàñûâàÿ â íåáî ïðîðâó ñèëû. Âîò Òüìà! Òàêèìè òåìïàìè òû òî íî äî øêîëû íå äîáåðåøüñÿ. Ïîñëàë Ìðàê ýëüôà-ñàìîóáèéöó! Ãëàçà çàêðîé, èäèîò! Òîëèí ñóíóë ìíå â ðóêè ðþêçàê. Äåðæè êðåï å, à òî áåç çàïàñíûõ òðóñîâ îñòàíåøüñÿ. Íîâûé âñïëåñê îãíÿ ñîïðîâîæäàëñÿ ðàçäðàæåííûì: Àäåïòû Ðåâåéí, ÿ äàë âàì ïÿòü ìèíóò, òîáû ïðîòðåçâåòü è îäåòüñÿ. Íàäåþñü, âû óñïåëè. òî òî ïðîèñõîäèò? åëå ñëûøíî ïðîøåïòàëà ÿ. Âûçîâ ïî êðîâè. Ìíå ñóíóëè ïîä íîñ çàïÿñòüå, íà êîòîðîì ãîðåë òîò æå çíàê, òî è íà ïîëÿíå. Äåðæèñü, ìåëêèé, ñåé àñ ïîëåòèì. Êàê ïðèáóäåì, ðîò íå ðàñêðûâàé. Ìû ñàìè âñå óëàäèì. Êóäà ïîëåòèì? Çà åì? åëå ñëûøíî ïðîøåïòàëà ÿ. «Ê êîìó» óòî íÿòü íå ïðèøëîñü, äàæå ñêâîçü ðåâ îãíÿ è ðàçäåëÿþùåå íàñ ïðîñòðàíñòâî ÿ óçíàëà ãîëîñ ëîðäà Àäàìàíòà Âýðèàíà Ëüåíà. 40

41 Его адептка. Светлая для Темного «Ýäðèàí! Êàê ðàáîòàþò ïðèçûâû ïî êðîâè? Ëîðä Âýðèàí âûçûâàåò áðàòüåâ Ðåâåéí!» ß îïàñàëàñü, òî Ýäðèàí íå îòâåòèò íà ìîé âîïðîñ. Ñëó àëîñü è òàêîå, íî âíåçàïíî ìåäàëüîí íà ìîåé øåå äåðíóëñÿ, è ÿ óñëûøàëà âñòðåâîæåííîå: «Óâåðåíà, òî îí?» «Äà» «Ïðîêëÿòüå! Òû åùå íå ãîòîâà! Òåðïè, Òýëëè» Îãíåííûå ðóíû âñïûõíóëè åùå ÿð å, è çåìëÿ óøëà èç-ïîä íîã. Îãîíü óãàñ òàê æå âíåçàïíî, êàê è âñïûõíóë, à ïåðåìåùåíèå ïîõîäèëî íà ïàäåíèå ñ íåáîëüøîé âûñîòû. ß øëåïíóëàñü íà áîê è ïîêàòèëàñü ïî òðàâå, ïðèæèìàÿ ê ãðóäè ðþêçàê, à íà êðàþ ñîçíàíèÿ çâó àë ñîñðåäîòî åííûé ãîëîñ Ýäðèàíà: «Âñå âûïóñêíèêè øêîëû òåìíûõ äàþò êëÿòâó ñâîåìó íàñòàâíèêó. Îíà ïîçâîëÿåò åìó ïåðåíåñòè ê ñåáå ïîäîïå íîãî, ãäå áû òîò íè íàõîäèëñÿ. ß áûë çíàêîì ñ áðàòüÿìè Ðåâåéí è ìàãîì, êîòîðûé èõ îáó àë. Åñëè áû ÿ çíàë, òî òåïåðü îíè ñâÿçàíû ñ Ëüåíîì Ïðîñòè ìåíÿ, Òýëëè. ß» Ìàã ãîâîðèë òî-òî åùå, íî ÿ óæå íå ìîãëà ðàçîáðàòü ñëîâ èç-çà óæèõ êðèêîâ. Îãíåííûé ïîðòàë âûïëþíóë íàñ â ñàìîå ïåêëî. Ãîðåë åé-òî ïàëàòî íûé ëàãåðü, âîçäóõ ãóäåë îò ðàçëèòîé â íåì ìàãèè è êàçàëñÿ òÿãó èì è ëèïêèì, ñëîâíî òóìàí. Æàð îò ïîëûõàþùèõ ïàëàòîê ñòîÿë òàêîé, òî ó ìåíÿ çàïåðøèëî â ãîðëå. Èëè æå âñå äåëî áûëî â ìàãèè? Íå ïîíèìàþ, ïðåæäå ìàãèÿ íå ðàññåèâàëàñü â âîçäóõå, îíà óñòðåìëÿëàñü â çåìëþ, òîáû íàïîëíèòü ñâåòëûå ðåêè «Òû áîëüøå íå ñâåòëàÿ, Òýëëè. Ïðîñòè, òî âòîðãñÿ â òâîè ìûñëè, íî ïî-äðóãîìó íèêàê» Ñåé àñ ãîëîñ Ýäðèàíà âîñïðèíèìàëñÿ èíà å, íå ãîëîñîì ñòîðîííåãî ñîáåñåäíèêà, îí çâó àë êàê ìîè 41

42 Лина Алфеева ñîáñòâåííûå ìûñëè, à ïîòîì è òåëî ïðåïîäíåñëî ñþðïðèç: ÿ âñòàëà íà íîãè è îñìîòðåëàñü. Êîëåíè äðîæàëè, îäåðåâåíåâøèå ïàëüöû ñæèìàëè ðþêçàê, òî íî îí áûë ìîèì åäèíñòâåííûì ÿêîðåì â ýòîì ìîðå îãíÿ. «Íå áîéñÿ, Òýëëè. ß ïîìîãó. Ñàìà òû íå ñïðàâèøüñÿ» Àäåïòû Ðåâåéí, êàê çäîðîâî, òî âû ê íàì ïðèñîåäèíèëèñü. Ãëóáîêèé ãîëîñ âûñøåãî äåìîíà çàñòàâèë ìåíÿ îöåïåíåòü îò óæàñà. Êîãî ýòî âû ïðèòàùèëè? Ñëåäîâàëî îáåðíóòüñÿ è îòâåòèòü, íî ÿ íå ìîãëà Ïðîñòî íå ìîãëà! Õîòåëîñü áåæàòü ê áëèæàéøåé ïàëàòêå, è ïëåâàòü, òî îíà ïîëûõàëà êàê ôàêåë. ß äåðíóëàñü âñåì òåëîì ê òàêîìó ïóñòü è íåíàäåæíîìó óêðûòèþ, íåëîâêî âçìàõíóëà ðóêàìè, âîññòàíîâèâ ðàâíîâåñèå, íî âìåñòî òîãî, òîáû ïîáåæàòü, ñïîêîéíî îáåðíóëàñü. Ëîðä Âýðèàí Ëüåí. Ñëîæíî íå çàìåòèòü ìóæ èíó, êîòîðûé ïî òè íà ïîëòîðû ãîëîâû âûøå îêðóæàþùèõ. Ðÿäîì ñ íèì ñòîÿëè òå, êîãî ÿ óæå è íå àÿëà áîëüøå óâèäåòü. Ýòî áûëè ïàëàäèíû Ñâåòà, ýëüôèéñêèå âîèíû â çîëîòûõ ëàòàõ. Îíè îêðóæèëè âûñøåãî äåìîíà, íî îò åãî-òî íå íàïàäàëè. Îíè íå íàïàäàëè! Íî ïî åìó?! «Î åíü ñâîåâðåìåííûé âîïðîñ ßçâèòåëüíîå çàìå àíèå èñõîäèëî îò Ýäðèàíà. Ðþêçàê, Òýëëè. Ýëüôû Áåäà ñ âàìè» Ðþêçàê! Îí âàëÿëñÿ ó ìîèõ íîã. Íàêëîíèâøèñü, ÿ íåáðåæíî çàêèíóëà åãî íà ïëå î, à èç ãîðëà âûðâàëîñü ðàçäðàæåííîå øèïåíèå: Ýòî âû íàñ ñþäà ïðèòàùèëè. Çíàòü áû åùå, çà åì è ê-ê-êóäà Íà ýòîé ôðàçå óïðàâëÿþùèé ìíîþ Ýäðèàí âñå-òàêè çàïíóëñÿ, ïîòîìó òî óçíàë ìåñòî. Âå íîçåëåíûé ëåñ! È òî, âî òî îí ïðåâðàòèëñÿ. 42

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент)

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент) Òåìà 1 Ãîðîä êàê ñðåäà îáèòàíèÿ 1. Ïîä åð êíè íóæ íîå, çàïîë íè ïðî ïóñê. Ãî ðîä ýòî íà ñå ëåí íûé ïóíêò, â êî òî ðîì ïðî æè - âà åò íå ìå íåå 12/ 120 òûñ. æè òå ëåé, íå çàíÿòûõ. 2. Âû áå ðè âåð íîå ñóæäåíèå.

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В 07 380 07 2 0 380 2 0 Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì 3 260 20 В 2 90 1 160 07 380 3 30 380 06 06 380 670 380 380 660 380 2 0 20 260 60 1 81 260 20 260 20 1 1 00 260 70 180 7 10 79 10 260 20 20 260 17 76 1 761 22 17

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В.

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В. Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы (Коротченкова Л.В.) - licey.net Ìîðôåìèêà. ÐÀÁÎÒÀ 1. Èçìåíåíèå è îáðàçîâàíèå ñëîâ. 1. Îòìåòü ïàðû îäíîêîðåííûõ ñëîâ. à) êðàé êðà å øåê á) êðóã ëûé êðóã ëàÿ â)

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

KURD-1.QXD

KURD-1.QXD Ñàìóð ¹ 8 (140) 2002-éèñàí 26-îêòÿáðü 1992-éèñàí ÿíâàðäèëàé àêúàòçàâà ÖIÈ ÉÈ ÂÈ ËÅÐ ÌÀÄ HÈ ÑÀ ÈÊÜ ÐÀÐ Àçåp áàé æàí äèõú íè Ópó ñàò äèõú pàêü óí påêü èí àëàêú àÿp õú ñà íàp äàé íè ÿò àâà. È êàp êü èëèç

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

Honeywel_224.qxp

Honeywel_224.qxp V2430, V2440 Veramax Регулируемый запорный клапан для систем с высоким значением расхода СПЕЦИФИКАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ Veramax ýòî ðå óëèðóåìûé ð è òîðíûé ç ïîðíûé êë ï í, ïðå í çí åííûé ëÿ óñò íî êè í ïî þùåé

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Низови - Програмски језик Ц

Низови - Програмски језик Ц Íèçîâè Ïðîãðàìñêè jåçèê Ö Ìèëàí ûàòîâè Ñàäðæàj 1 Óâîä ó íèçîâå 2 3 Çàâðøíå íàïîìåíå Ìèëàí ûàòîâè () Íèçîâè 2 / 17 Óâîä ó íèçîâå Ïîjàì íèçà Íèç jå óðå åíà ñåêâåíöà ïîäàòàêà îäðå åíîã òèïà. Ìèëàí ûàòîâè

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Инструкция Minerva MC 440 E

Инструкция Minerva MC 440 E Швейно-вышивальные машины Minerva MC 440 E: Инструкция пользователя ì ò à à Ø å à à à à è ó èè ï õ è á ï è Ï ë îà ýë ò à ë ä ò ëþäàò î ì ä ò æ ò Ï ä à ò é ìà é òàéò ò àî ë é ý ë àòà ìà Ò P ð ð êð ê äà

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd

arhiv#2004 (4)_arhiv#4_04.qxd 4`2004 (15) ÈÑÒ ÎÐ ÈÊÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÍÀÓ ÍÎ ÏÎÏÓËßÐ ÍÛÉ ÈËËÞÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Ó ðåäèòåëè: Èíñòèòóò ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà(ßêóòèÿ), Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè EAP Task Force DEPA/DANCEE Äàòñêîå àãåíòñòâî ïî îõðàíå

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn