ACFrOgD7H3N5Z-5PaSlrYaiMalU2BwBVxk4XxTp...W-w7JbI-sickfQa48IZO9qkwdEjbwlbpGcr7T5

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ACFrOgD7H3N5Z-5PaSlrYaiMalU2BwBVxk4XxTp...W-w7JbI-sickfQa48IZO9qkwdEjbwlbpGcr7T5"

Bản ghi

1 ÿopqrstÿpsÿuvwxyÿz[\]^]\_p`ÿp[\ÿawbp[]cps]v[p`ÿdpesvwfÿ][ÿuvwxg`perÿhee]\r[sfÿp[\ÿ mrwrxÿilÿn_sek][fv[ÿ OSRgkP[]Rÿhlÿh[\R`ÿ i]fswrpsjr[sÿ q[]^rwf]stÿvqÿov_skÿd`vw]\pÿ mrgpwsjr[sÿvqÿoftekv`vbtÿ op_`ÿplÿogresvwÿ i]fswrpsjr[stÿorwfv[p`]sttÿv`]jpsrÿ ÿrrtsvw\fyÿaee_gps]v[p`ÿopqrsttÿaee_gps]v[p`ÿhee]\r[sftÿuvwxg`perÿu]v`r[ertÿpjg`vtrrÿ ÿvkpgsrwÿgwrgpwr\ÿqvwÿwrfrpwekÿ][ÿorwfv[[r`ÿp[\ÿn_jp[ÿwrfv_werfÿip[pbrjr[sÿ.7594ÿ3ÿ(976ÿ3654ÿ7ÿ ÿ)ÿ/ ÿ78ÿ9031:880;ÿ28<ÿ=>?28ÿ/01:>3401ÿ ÿ1234ÿ34ÿ526ÿ785294ÿ78435ÿ9ÿ526ÿ9ÿ83426ÿ3ÿ37ÿ6356ÿ9ÿ74ÿ ÿ6ÿÿÿ852349ÿÿÿÿ659ÿÿ FD#$"#$%#####DD##Mÿ 67ÿG98ÿ83423,ÿH3356ÿ254I939,I$#$$#JI#FK"L ÿ!"#$%&ÿ765'ÿ75ÿ(9ÿ)3*387ÿ7ÿ+, ÿ

2 ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ!ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ+)ÿ,&ÿ'ÿ("ÿÿ,ÿÿ &ÿÿ&ÿ' ÿ ÿÿ "ÿ#$"%ÿÿÿ"ÿÿ,)ÿÿ&%ÿ-ÿÿÿÿ'ÿÿÿ,ÿ,ÿÿÿÿÿ "ÿ&+%ÿÿÿÿ,ÿ"ÿ,ÿ(ÿ ÿ(%%)ÿÿÿ*&+ÿÿÿ( +)ÿ,)ÿ ÿ ÿÿ ' ÿÿ)ÿ&ÿÿ' ÿ)ÿÿ)ÿ&)ÿ ÿ

3 #ÿÿ #ÿ$!ÿ" ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ"ÿ ÿÿÿÿ ÿ"ÿ ÿÿ$ ÿ ÿ!ÿÿ!ÿ ÿ$ ÿ ÿÿ'ÿÿÿ!ÿ"ÿ ÿÿ!ÿ'ÿ ÿ%&$'ÿ()**+,ÿ-!ÿ ÿ" ÿ!ÿ /'ÿ!ÿ ÿ"ÿ"ÿ ÿÿÿ$ÿ!ÿ /ÿ'ÿÿ ÿ"ÿ,ÿ. ÿÿ ÿ"ÿ ÿÿÿ ÿ/ÿ!ÿ ÿ"ÿÿÿ/ÿ $ÿ0 'ÿÿÿ"ÿÿÿÿ,ÿÿ ÿ!ÿ#'ÿ"ÿ ÿ"ÿ ÿ" ÿ1ÿÿ1ÿ ÿÿ%2.,ÿ2" ÿ!ÿ$ÿÿ!ÿÿÿ"ÿ"ÿÿ!ÿ#ÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ1,ÿ #ÿ ÿÿ!ÿ8ÿ!ÿ1!ÿÿ,ÿ ÿÿ"ÿ 'ÿ3'ÿ4ÿ5!'ÿ())6+,ÿ7ÿ ÿ!ÿÿ ÿ$ ÿ ÿ ÿÿÿ"ÿÿ ÿÿ"ÿ#ÿ 'ÿÿÿÿ ÿ ÿ!ÿÿ!ÿ" 9 ÿ!'ÿÿ$ÿÿÿÿ!ÿÿ ÿ ÿ!ÿÿ!ÿ"!,ÿ:$'ÿÿ ÿ"ÿÿ/ÿÿ ÿ!ÿ ÿ,ÿ "ÿ " ÿ!ÿ"ÿ!ÿ1!ÿÿÿÿ ÿ ÿÿ ÿ"ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ/ÿ 'ÿ ÿ ÿ!ÿ#ÿÿ,ÿ3ÿ/'ÿ ÿÿ ÿ "!ÿ ÿ$ÿÿ ÿ" ÿÿ ÿ!ÿ"ÿÿ 8"!'ÿÿÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿ!ÿÿ ÿ/,ÿÿÿ"ÿ ÿ #ÿÿ ÿ!ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ!,ÿÿÿ" ÿÿ ÿ%,,'ÿl#ÿ4ÿ2 ÿÿÿ"ÿ 'ÿ()*m+,ÿ ÿ ÿ

4 !ÿ"#ÿ$ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ $ÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ %ÿ$ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ(ÿÿ'!ÿ)ÿÿ$ÿ ÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿ!ÿÿÿ ÿÿÿ$&ÿ'ÿÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ &ÿ *ÿ$ÿ ÿ+ÿÿ,ÿÿ,ÿÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿ%ÿ$ÿÿÿÿÿÿ!ÿ $ÿÿÿÿÿ%ÿ ÿÿÿÿÿ!ÿ -./012ÿ ÿ.97ÿ-./012ÿ:;1<=>08ÿ ÿÿ+ÿÿ ÿ #ÿÿ'ÿÿ%ÿÿ 'ÿÿ$&ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ?ÿÿ%ÿ(ÿÿÿ$ÿÿÿÿÿÿÿ *ÿgÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ'ÿ(ÿÿÿÿaÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿ+h#ÿi#ÿ"&#ÿcÿ&#ÿgjjk,#ÿ ÿaÿ ÿ(ÿÿ#ÿ#ÿ&#ÿÿÿÿ ÿÿ ÿ+l#ÿdege,!ÿmÿ+deee,ÿÿnÿÿÿÿÿ

5 !ÿÿÿ"ÿÿÿÿÿ!#$ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ &ÿ'"ÿ(ÿ ÿ)ÿ ÿ ÿ#ÿÿ,ÿÿ!ÿ"ÿÿÿ+ÿÿÿ$ÿ ÿÿÿÿÿ$ÿ-ÿ+ÿÿ ÿ*ÿÿ ÿ+ÿÿ "ÿÿÿ %ÿ.ÿ,ÿÿ!ÿÿÿÿ#ÿÿÿ!ÿ ÿÿ!ÿ,ÿ ÿÿ,ÿÿ ÿ,"ÿÿÿ!ÿÿ!$ÿ&ÿÿÿÿÿÿÿ0ÿ ÿ!ÿÿÿÿ"ÿ$ÿ/ÿÿ"ÿÿ,ÿÿ"ÿ "ÿÿÿ!ÿ1-0ÿ20ÿ-#!0ÿ3ÿ450ÿ67789$ÿ: ÿÿ +0ÿ!ÿÿÿ"ÿÿÿÿÿ$ÿ ÿÿÿÿÿ"ÿ,ÿÿÿÿÿ "ÿÿÿ$ÿ;ÿ, ÿ ÿÿÿÿÿ,0ÿÿ ÿ ÿ ÿ,ÿÿÿÿ!ÿÿÿ ÿ/ÿÿÿÿÿÿÿ,ÿÿÿÿÿÿ,"0ÿ ÿÿÿÿÿ,$ÿ&ÿÿÿ"ÿÿÿÿ ÿÿ,ÿ1=ÿ3ÿa 0ÿ67779ÿ"ÿ$ÿAÿÿ,ÿ,ÿÿÿ!ÿÿÿ"ÿÿ ÿ"ÿÿ"ÿ,ÿ,ÿ1/0ÿ677790ÿ,ÿ1.0ÿ

6 ÿ/ÿÿ,&ÿ+ÿ&ÿ" ÿÿ+,ÿ+ÿ'&-ÿ& ÿÿÿÿÿÿ!ÿ&"&.ÿ ÿÿ+"$ÿÿ"$ÿ0!"ÿ#$!%&'ÿ()%ÿÿ*!%ÿÿÿ!ÿ $ÿÿ"ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ!ÿÿ&&!ÿ(,&,ÿÿ$&&!ÿ(""&ÿ&1$%ÿÿ&!ÿ#ÿ &'!ÿ-ÿ!$'ÿÿ"ÿ#ÿ"$,$!&-ÿ+"ÿ$"ÿÿÿÿ %&"!ÿÿ %"!'&"!.ÿ2ÿ0 $ÿ"ÿ$!ÿ&ÿ,ÿÿ,!%ÿ+,ÿÿ ÿ+ÿ &!%ÿ ÿ&ÿ()%ÿÿ*!%ÿ.ÿ4ÿ+"$ÿÿ!"ÿ#$!%&'ÿ!ÿÿ&"&'!%ÿ-ÿ!"ÿ5ÿÿ+&ÿÿ&'ÿ"" ÿ&'ÿ&ÿÿ %&"!ÿÿ& 3$,&"ÿ I+$!%ÿ&1$&ÿÿ&!ÿÿ+ÿÿ",,ÿÿ""$"ÿ&ÿÿ $!ÿ,!ÿ+ÿ+%.ÿ!ÿ +$!3&,ÿM$&-!ÿ, &!ÿ&ÿÿ!".ÿ/ÿÿi.j.ÿ!ÿÿÿ,ÿÿkÿ,&!&ÿ &-ÿ"ÿ&ÿlk.ÿ2&ÿm$ÿÿÿ&"&"ÿÿ+ÿk.kÿ"ÿ!"ÿ&1$&ÿÿ ÿl.lÿ,&!&ÿ"ÿ+ÿÿ, (N$$ÿ+ÿO#ÿJ&&"ÿLP#.ÿ2ÿ,ÿ%ÿ!%ÿ&ÿÿ#&'ÿ-ÿ&'ÿ+ÿÿ!%ÿ#&'ÿ$ÿ+ÿÿÿÿ,ÿ%ÿ+ÿÿ3 &-ÿ&$%ÿ0 $#!&"ÿ"ÿ &"ÿ,ÿ ÿlÿ PPÿ+!&&ÿ$ÿÿ!ÿ&!ÿÿ&1$%ÿ(N$$ÿ+ÿO#ÿJ&&"ÿLK.ÿ/ÿLKÿÿÿ,ÿÿ &$%ÿ"ÿ&ÿÿ&'ÿÿ+ÿ'&"$!$ÿ+&&'ÿ+%ÿÿ$&'ÿ M$&-!ÿÿ(N$$ÿ+ÿO#ÿJ&&"ÿLP.ÿ)ÿ-&ÿ"&#!%ÿ#%ÿ (N$$ÿ+ÿO#ÿJ&&"ÿLP.ÿ4!&ÿ&ÿÿ#ÿ&,ÿÿÿÿ!"ÿ&1$%ÿ&"ÿ&ÿÿÿ+ÿK.ÿ ÿlÿ+$!3&,ÿ $!%ÿ,ÿÿqÿ,&!&ÿ"ÿ+ÿ Kÿ+!&&.ÿ!"ÿ&1$&R&!ÿÿ,ÿÿ

7 %ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ"ÿÿÿÿ#ÿ$ÿÿ"ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ &ÿÿ ÿÿ%ÿ"'ÿÿÿ(#)#ÿÿ&*"%ÿ+ ÿÿ!ÿÿ ÿÿ"ÿÿÿ-3.ÿ"ÿÿÿ%ÿÿÿ(#)#ÿ&*4!ÿ-.//'#ÿ,ÿ$ 1ÿÿÿ5 ÿÿ)%!ÿ-./0'#ÿ1ÿÿÿ ÿÿÿÿ2ÿ4ÿÿÿÿÿ ÿÿ 2%ÿÿ ÿ %4ÿ" :ÿÿ)%ÿ 2ÿÿÿÿ %ÿ ÿÿ%ÿ6#ÿ7ÿ!ÿ!ÿÿ<;ÿÿ2 44ÿÿ2ÿ0/;ÿÿ%ÿÿÿ(ÿ)ÿÿ2ÿÿ %ÿ&)ÿÿ#!ÿ-..<'#ÿ7 ÿ5ÿÿ%ÿÿ%ÿ ÿÿÿ8ÿ)!ÿÿÿ%ÿ-./=!ÿ 2%ÿÿ9ÿ ÿ*"ÿ)!ÿ-./="'#ÿa%ÿ"ÿÿÿ%ÿ6ÿÿb 0!0.3ÿÿ ÿ!ÿ=>?ÿ&>;'ÿÿÿ ÿÿ 46ÿ#ÿ1ÿÿÿÿ6ÿ"4ÿÿÿ ÿÿÿÿ!ÿÿ%ÿ2ÿ4ÿÿÿ%ÿÿ 4ÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿ" 2ÿÿÿÿÿ%ÿ 1ÿ46ÿÿ!ÿÿ2ÿÿ"ÿÿ4ÿÿ ÿÿ%ÿ5 CÿEFGHIÿJKFLMNOKPÿ #ÿ ÿÿ%ÿÿÿ"ÿ%ÿÿ& 2"#ÿ9ÿ " ÿ5 ÿÿ"ÿ%ÿÿÿ6ÿ ÿÿÿ24ÿ " %4ÿÿ ÿÿÿ8ÿÿrÿ&-..0'ÿ%ÿÿÿÿÿ%ÿÿ 4ÿÿÿÿ2ÿQ"4#ÿ1ÿÿ %ÿÿ'ÿÿ ÿÿ"ÿ

8 ÿÿ %&'ÿ$ÿÿ$ÿ(ÿÿ)ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!"ÿÿ#$ÿÿÿÿÿ#ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ#$"ÿÿÿÿ$ÿÿÿÿÿ#$ ÿÿÿÿ+ÿ#ÿÿ$ÿÿÿÿ#$,ÿ% -.("ÿÿÿÿÿ'&ÿÿ'ÿÿÿÿ$ÿÿÿÿÿÿ #$ÿÿÿÿÿ ÿ*ÿ)ÿ"ÿ&ÿÿÿ#ÿ ÿÿ&ÿÿÿÿ#$ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ*ÿÿ ÿÿÿÿÿ#ÿÿÿ#&ÿ'ÿ#$"ÿ&ÿÿ/ÿ 'ÿÿÿ#ÿÿÿÿ#ÿ"ÿÿ)ÿÿ&ÿÿ #$ÿÿÿÿÿÿÿÿ0ÿ%1ÿ2ÿ3&"ÿ #ÿ/"ÿÿÿÿ$ÿÿ$ÿÿÿÿ "ÿÿÿÿÿ'ÿÿÿÿÿÿÿ&ÿÿ /ÿÿ/ -445( ÿ!ÿÿÿÿÿ&ÿ#ÿÿÿÿ &'"ÿ'ÿ"ÿÿ'ÿÿ$ÿÿÿÿÿÿ &'ÿÿÿÿÿ# ÿ!ÿÿÿÿ$ÿÿÿÿÿÿ ÿ)ÿ"ÿÿ&'ÿ$ÿ% *ÿÿ"ÿ&ÿÿÿ#$ÿÿÿÿÿÿ ÿ "ÿÿ( 0ÿ(ÿÿ$ÿÿÿÿ% "ÿÿ"ÿ"ÿÿ ÿÿ$"ÿÿ&ÿÿÿ$ÿÿ&ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ7ÿÿ'&"ÿÿ&ÿ&ÿÿ'&ÿ&ÿÿÿ"ÿ ÿ6ÿÿÿ"ÿÿÿÿ "ÿÿÿ$ÿ

9 ÿ(ÿ#ÿÿ")ÿÿÿ!ÿÿ)&ÿÿÿ# $"ÿÿ!ÿÿ%&ÿ"&ÿ#ÿÿÿ'!&ÿ"ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÿÿ"!"ÿ"#ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ *"ÿ#ÿ+,ÿ-.//01ÿ!#"ÿÿÿÿÿÿ"ÿÿ ÿ #2%ÿ"&ÿÿ"ÿÿ!!ÿ"ÿ3ÿÿÿÿÿ4)ÿ.&ÿ ÿÿÿÿÿ!ÿ "ÿ5#ÿ#ÿ!ÿ!!ÿÿÿÿ #ÿ#ÿ' "ÿ ##ÿ!!ÿ3ÿÿ"ÿ#ÿÿ")ÿ"&ÿÿ"!ÿÿÿÿÿÿÿ "ÿÿÿÿÿ" ÿÿ ÿÿÿÿ!ÿ#2%ÿ-6&ÿ7&ÿ6)!&ÿ8ÿ3&ÿ #)&ÿ#ÿÿ!ÿÿ#"&ÿ#"ÿ#ÿ ÿ ÿÿ"ÿÿ""ÿÿÿ#ÿ#ÿ '!"ÿÿÿ.//=1ÿ>#./9/1&ÿÿ"ÿ"!ÿÿÿ!ÿ!!&ÿÿÿ"ÿ ÿ"!ÿ-:"&ÿ; #ÿÿÿ! ÿÿÿÿ "!ÿÿ"ÿÿ(ÿ##&ÿÿÿÿÿ)ÿ#"ÿÿÿÿÿ!!ÿ' ÿ&ÿÿ ÿÿ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿ#2%ÿ#ÿ ÿÿÿ"!ÿ#ÿ"# &ÿ<)&ÿ8ÿ7&ÿ #!ÿ")ÿ!ÿÿ"ÿÿÿ" "ÿ#ÿÿ##"ÿ#ÿÿÿÿ#ÿ ÿ' "ÿÿ "ÿ#ÿÿÿ#ÿÿ ÿÿ!!ÿ ' ÿ%&ÿ"&ÿ#ÿ!!ÿÿÿ?ÿ!ÿ#ÿ 3")ÿÿ*"ÿ#ÿ+ÿ-.//01ÿ!#"ÿ))ÿÿ! "ÿÿÿ"#)2!ÿÿ&ÿ#ÿ"ÿÿ "ÿ"ÿ!ÿ

10 'ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!"ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ * ÿÿ!"ÿÿÿ#ÿ$ "ÿÿ('ÿ"ÿ)ÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿ!ÿ ÿ ÿ% ÿ)"ÿ 'ÿÿ)ÿÿÿ ÿÿÿÿ"&ÿ ÿÿÿ" ÿÿÿ!#ÿ ÿÿ ÿÿ "&ÿ ÿÿ'"ÿ ÿ &ÿÿ'!ÿÿ ÿ#ÿ$ ÿÿ&ÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ&'ÿ ÿ!ÿÿÿ#ÿ+ÿ('ÿ"ÿ)ÿ ÿÿÿ&ÿÿÿ ÿÿ!ÿÿÿ'ÿ ÿÿ ÿ'!ÿ ÿ"!ÿÿ ÿ'!ÿ ÿÿÿÿ ÿ#ÿ $ ÿ('ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿ('#ÿ$ ÿ''!ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ "ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿ#ÿ$ ÿÿÿ!'ÿ ÿ''!ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ'ÿ,ÿ ÿ"!#ÿ$ ÿ ÿÿ ÿÿ" ÿÿ'ÿ ÿÿ ÿÿ!ÿÿ ÿaÿÿ ÿÿÿÿÿ 'ÿÿ"ÿ'bÿÿ'ÿÿ" ÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ#ÿ ÿ '%!ÿÿ ÿ'ÿ!#ÿcÿÿ'bÿÿÿÿÿÿ('ÿ ÿ!ÿÿ ÿÿÿ#ÿd!ÿ''ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ!ÿ!ÿÿ ÿ!ÿ''ÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ(ÿÿ ÿ''ÿ'ÿÿ"ÿ ÿ''ÿÿ!ÿÿ ÿ ÿ

11 """ÿÿÿ"ÿ" ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿ!ÿ"ÿ"ÿÿ ÿ!ÿÿ!ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ# ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ" ÿÿ ÿÿ$ÿ ÿÿÿ!ÿÿ!ÿÿÿ%ÿ'(ÿ)ÿ*+,-ÿ.//01-ÿÿÿÿÿÿ "ÿÿÿ %ÿ"ÿÿÿÿ$"ÿÿÿÿ ÿ% %ÿÿÿ!&ÿÿ"ÿÿÿÿ 3 ÿÿ -ÿÿÿÿÿ4ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ%ÿ2ÿ %ÿ"ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿ%ÿÿÿ:4ÿÿÿ ÿÿ!&ÿÿÿÿÿ"ÿÿ%ÿÿÿ!-ÿÿÿÿ!ÿÿ ÿÿ%ÿ'5ÿ)ÿ#-ÿ67781ÿ9ÿÿ!%ÿÿÿÿÿ ÿ :4ÿÿÿÿÿ+%ÿ'=-ÿ,%-ÿ ÿ9ÿ;ÿ.-ÿ!ÿ<ÿ ="-ÿ(<-ÿ;3-ÿ)ÿ -ÿ67.d1ÿ$ÿ!ÿÿ!-ÿÿ%ÿÿ ÿÿÿÿ ÿ!ÿÿ ÿÿeÿÿ!ÿÿ!ÿ% ÿ ÿÿ<ÿ FGHIJKÿMNOPGJIÿ 9ÿ;ÿ.ÿÿBÿ +ÿ ÿÿ"<ÿÿ%ÿÿÿ!ÿ3ÿÿ"<ÿ >ÿÿÿ-ÿ%ÿÿÿ %Qÿ ÿÿ!ÿ ÿÿ

12 $%1%()ÿ2ÿ-/ÿ,ÿ/ÿÿ+ÿÿ..ÿÿ-/ÿ+ÿÿÿ-ÿ ÿÿÿ,ÿÿ-.ÿ/ÿ/ÿ-..ÿ'ÿ"ÿ0- ÿÿÿÿÿÿ ÿ! ÿ"ÿ# ÿ$%%%&ÿ' ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ.+ÿ,ÿÿ34ÿ-ÿ+ÿ.ÿ/ÿ.ÿÿÿ. ÿ$%%%()ÿ*+ÿ /ÿ+ÿÿ+ÿÿ..ÿÿÿ/ÿÿ/ÿ/ÿ5-ÿÿ ÿ ÿ.)ÿ6ÿ7..+ÿÿ4/-ÿÿÿ,-ÿÿÿ+.ÿÿÿ./ÿ)3) ÿÿ.+ÿ+ÿ,ÿÿÿÿÿ.ÿÿ ÿÿ 3ÿ-ÿ/ÿ.ÿÿ/-ÿÿ.,+ÿÿ5-ÿ/ÿÿÿÿ,ÿÿ 34)ÿ2ÿ-ÿÿ ÿ,+ ( ÿ,-ÿÿ//-ÿ+ÿÿ.ÿÿ3ÿÿÿ+ÿÿÿ 'ÿ19:%(ÿ/ÿ34ÿ+ÿÿ,/ÿÿ+ÿ34ÿ ÿ/.ÿÿÿ/3ÿÿÿ5,)ÿ ÿÿ.+ÿ+ÿ.ÿÿÿÿÿ348ÿ ÿ3ÿÿ,ÿÿ./ÿ/ÿÿ34ÿ ÿÿ;ÿ"ÿ; -ÿÿ+ÿ,ÿÿ.+ÿ-3ÿÿ../-ÿÿ34ÿ3ÿ' ÿ19<=&ÿ*/ ÿ19:%()ÿ*ÿÿÿ+ÿÿ ÿ19<>()ÿ*+ÿÿ..ÿ ÿÿ+/ÿÿ.ÿ+ÿ-ÿ.3ÿ,ÿÿ.+ÿ/ÿ ÿ$%%9&ÿ33ÿÿ) ÿ/ÿÿ,ÿ/ÿ ÿÿ).. ÿ/ÿ-ÿ.+ÿÿÿÿ-ÿÿÿ/+ÿ7.ÿ/ÿ ÿ$%%%()ÿa-3ÿ+ÿÿ..ÿ7ÿÿÿ//-ÿ.+ÿ ÿÿÿÿ.-/ÿÿÿÿÿ.ÿ/ÿ3ÿÿ-ÿ, ÿ$%11&ÿ. -333ÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿ+ÿ,-ÿÿÿ34ÿ ÿ/ÿÿÿÿ,ÿÿ7./ ÿÿÿÿÿ,ÿÿ ÿ

13 #ÿ! ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿ$ÿÿ$'ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿ%ÿÿÿÿ"ÿÿ#&"ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ! ÿ"#ÿ$ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿÿÿÿ (ÿÿ ÿÿÿÿÿ#ÿ#ÿ#ÿ#ÿ$ÿÿ ÿ!ÿÿ ÿ$ÿÿ$ÿ!#ÿÿ*ÿÿÿ"$ÿÿ0ÿ1ÿ2%ÿ3..4/ÿÿ ÿ!ÿÿÿ ÿÿÿ!ÿ)ÿ*+,-./ÿÿ ÿ ÿÿÿÿ"ÿÿ ÿÿÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿ%ÿ#ÿÿ"ÿÿÿÿ ÿ*)%ÿ3.../ÿ5$"%ÿ ÿ#ÿ ÿÿÿ6ÿÿ%ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ! ÿ""ÿ$ÿ ÿÿ!!ÿÿ 1ÿ2%ÿ3..4/ÿÿÿÿÿ ÿ7ÿ(ÿ%ÿÿ"ÿÿ#ÿÿÿÿÿ!ÿÿÿÿÿ ÿ8ÿ!!ÿ$9ÿÿ*0ÿ ÿÿÿÿ!ÿÿ ÿÿ "ÿÿ!ÿ"ÿ!!ÿÿ"ÿ ÿ%ÿÿÿ!ÿÿÿÿÿÿ$ ÿÿÿÿÿÿÿ!"ÿÿ#ÿ#"ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ" #ÿÿÿÿÿ!ÿ#ÿ :ÿÿÿÿ%ÿ7ÿ ÿÿ7ÿ ÿ"#ÿÿÿ;ÿÿ ÿ#"ÿÿÿ ÿÿÿ#ÿÿÿ ÿÿ*7ÿÿ#ÿ+/ÿÿ!!6!ÿ"ÿ#ÿ$ÿ%ÿÿÿÿ#$ÿ ÿÿ&ÿÿÿÿÿÿ6!ÿ$ÿ9 ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿ

14 ÿ!ÿ-ÿ $%.&ÿ/00ÿÿ$)ÿ%*11,$ÿ2ÿ'(ÿ#ÿÿÿÿÿ0ÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ"ÿ#$%%&ÿ'()ÿ%**+,ÿ- ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿÿ'(ÿ$ÿ4ÿ0ÿÿÿÿ ÿ3,)ÿÿÿ(ÿ ÿÿÿÿ ÿ!ÿ"ÿ# ÿÿÿ 7 ()ÿÿ ÿÿ(ÿ )ÿÿ 00ÿÿÿ/ÿÿ8ÿ!%***,ÿ)ÿÿÿÿ6 ÿÿÿ0-ÿ-0)ÿÿÿÿ0ÿÿÿ0$ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ5 ÿÿÿ6 ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿ 0ÿÿ )ÿÿÿ(ÿÿ-ÿ0ÿÿÿÿÿ9ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿ5 ÿ-$ÿ:ÿÿÿ )ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ00ÿÿ-ÿÿÿÿÿ5 0ÿ0ÿÿ-ÿÿ(0ÿ ÿ-)ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ-ÿÿ(0ÿÿÿÿÿÿÿÿ!8ÿ;ÿ/)ÿ%***,$ÿ2ÿÿ ÿ ÿÿÿ0ÿ ÿÿÿ<#ÿ00ÿ0 ÿÿ ÿ ÿ ÿ!0ÿ6 ÿ!/ÿ;ÿ8)ÿ%**+,$ÿ=)ÿÿÿÿÿ0ÿÿÿ ÿÿÿÿ->ÿÿÿ!?ÿ"ÿ$.a,ÿÿÿ 0ÿÿÿÿ(ÿÿ(ÿ6 $ÿ2ÿ'(ÿ!%**+,ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ,ÿÿÿÿ!-ÿ ÿ!?ÿ"ÿ$<*,$ÿ4ÿÿÿÿÿ ÿ 0ÿÿÿÿÿÿ,ÿÿÿÿÿÿ 9ÿÿÿÿ )ÿÿÿ#ÿ-0ÿ-ÿ ÿÿÿ ÿ 0ÿÿ)ÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿ

15 &ÿ'ÿÿÿ&'ÿ'ÿ''ÿ/ÿ'(ÿ'0ÿ'ÿ)'ÿ'ÿ 'ÿ'ÿ+ ÿÿÿ ÿ!"",%+ÿ-ÿ.**'ÿ''ÿ'ÿ(ÿÿÿ.&ÿ')(ÿÿ ÿ!"#$%ÿ&ÿ'(ÿ'&ÿ''ÿ&ÿ)&*ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ.ÿÿ&'ÿ&ÿ1.2ÿ) 'ÿÿ'(ÿ'ÿ*'ÿ'ÿÿ&'(ÿ'&ÿ'ÿ+ÿ3ÿ/ ÿ'ÿÿÿ''ÿ'ÿ'ÿÿÿ'ÿ 'ÿ)ÿ'(ÿ'ÿ'(ÿ'+ÿ *4'ÿ)'ÿ*&ÿ'(ÿ'ÿ*'ÿ'ÿÿ(ÿ)ÿ''ÿ &.ÿ''ÿ/.ÿ'ÿ4& ÿ'.ÿ*ÿ'ÿÿ&.'ÿÿ&&.ÿ'ÿ.'ÿ ÿ '''ÿÿÿ/'&&ÿÿ'ÿ'(ÿ'ÿ''.+ÿa'.*ÿÿ ÿaÿ.ÿÿ'ÿ&ÿ)'ÿ*ÿ(ÿÿÿ)ÿ (*ÿ.ÿdÿ'ÿ+ ÿÿ'''ÿ'ÿ(ÿb*ÿ'ÿ+ÿ!"#c%+ÿ-ÿ'ÿ*ÿÿ'ÿ'ÿÿ ÿ'ÿ'ÿ''ÿÿ&ÿ)'ÿ'(ÿÿ'ÿ(ÿÿ&ÿ 'ÿÿ&ÿ)'ÿÿÿÿÿ ÿ!""e2ÿf'ÿ'ÿ+ ÿ'(ÿÿÿ'4&ÿÿÿ &ÿ'(ÿn'' '''ÿ'ÿÿ.(*ÿi.' ÿj ÿ!""g%+ÿhÿ4&ÿ '&ÿÿÿ&'ÿ/'ÿÿ'ÿ'(ÿ'ÿ'.' ÿ!""e%+ÿ ÿ&ÿ'ÿ'.4'ÿ)ÿ ÿk ÿlÿm ÿ!""e% ÿ &ÿÿ'ÿ'ÿÿ'ÿ&ÿ)'ÿ)ÿ1. ÿ'''ÿdÿ'ÿ+ &ÿ.ÿ(ÿÿ'ÿÿ'(ÿ'ÿ&*ÿ&ÿ.+ÿmÿ'ÿ 'ÿÿ&ÿ)'ÿÿ&ÿ'ÿ''ÿÿ&*&ÿ'ÿÿ(ÿÿ ÿ!""e2ÿf'ÿ'ÿ+ ÿ!""g%+ÿa'.*ÿ'(ÿ'ÿ ÿ'ÿÿÿ

16 ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ"ÿÿ#ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿÿ ÿ )"ÿ*ÿ+"ÿÿ()*+ÿ$ÿ, #ÿ$ &ÿ ÿ!'ÿ ÿÿÿ ÿ"ÿ"ÿÿ ÿÿ #ÿ%ÿ ÿÿ%ÿ-.//01ÿ ÿÿ(ÿ ÿÿ"ÿ ÿÿ ÿ ÿ"ÿ ÿ ) "1ÿÿ) ÿÿ3 $ ÿ!ÿ5 2ÿ) ÿ-ÿ#ÿ!ÿ) ÿÿ) ÿ-ÿ6ÿÿÿ"ÿ ÿ-ÿ ÿÿÿ4 ÿ!ÿ ÿ!ÿ$"1ÿ ÿÿ"ÿ 890/:ÿ7ÿ;ÿ<ÿ.//=1%ÿ!ÿÿÿ$ÿ#ÿÿ!1%ÿ& ÿÿ $ ÿÿ ÿÿ ÿ!ÿ ÿÿ"ÿ$ÿ!ÿÿÿ!ÿÿ-7ÿ ÿ#"ÿ./8.:ÿ, C?3ÿ;ÿ)ÿ./8.1ÿ 6ÿÿ >ÿÿ ÿÿ%ÿ.//0:ÿ+ÿÿ%ÿ.//a1ÿÿ#ÿ-b#ÿ+ÿ*#ÿ ÿÿ$ÿ ÿ!ÿ ÿ"ÿ"ÿÿ?%ÿdÿ"ÿ"ÿÿ ÿ$ÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿ!ÿ!ÿ!ÿ"ÿÿ$ÿ -, ÿ6 ÿÿ%ÿ.//0:ÿeÿ;ÿ& ÿ-+ÿÿ%ÿ.//a1%ÿ ÿ./881ÿ"ÿ!ÿ#ÿ!ÿ" ÿÿÿ #ÿ?$#ÿ ÿÿ $ÿ %ÿfÿÿ ÿ F#ÿÿ()*+ÿ ÿÿ ## ÿÿÿ ÿ"ÿ$ÿ4ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿ $ ÿÿ ÿ$ÿ ÿ$ÿÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ) ÿÿ) ÿ ÿ-$ÿÿ) ÿ %ÿ>ÿÿÿ 1ÿÿ ÿ, #!ÿÿ ÿÿ%ÿ-.//01ÿ!ÿÿ ÿ"ÿ$ÿÿ ÿ"ÿ ÿÿ

17 %ÿÿÿ!ÿ&ÿÿ!ÿ'()*(+ÿ $ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ#ÿ%ÿ$ÿ ÿÿÿÿÿÿ!ÿ" #ÿ$ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿ%ÿ,ÿ,ÿÿ%ÿ ÿÿ,#ÿ #ÿÿÿ!ÿ-ÿÿÿ#ÿÿ ÿ,ÿ,ÿ#ÿ /%,#ÿÿÿ $ ÿ%ÿÿÿÿÿÿ(ÿÿ,ÿ'.ÿÿ!#ÿ()*(+!ÿ ÿ ÿÿÿ #ÿÿ$ÿ%ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ%ÿ ÿÿÿ*#ÿÿ ÿ,ÿ0ÿ'1#ÿ2 ÿÿÿÿÿ%ÿÿ!ÿ/%,#ÿÿÿ,ÿÿÿ,ÿÿ%ÿ -ÿÿÿÿ,ÿ,ÿ ÿ%ÿ,ÿ,ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ5,ÿ #ÿ3ÿ.#ÿ()*4+!ÿ 1#ÿ&ÿÿ!ÿ'()*(+ÿ ÿÿ,ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ6ÿÿ7ÿ'())8+ÿÿ!ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ '()*(+ÿ ÿ,ÿ,ÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿ ÿÿ6ÿÿ7ÿ'())9+ÿÿÿÿÿÿ%:ÿ!ÿ&ÿÿ!ÿ ÿÿ,ÿ,ÿ,#ÿ ÿÿ#ÿÿÿÿÿ,ÿ%ÿÿÿÿ ÿÿ,ÿ,ÿ,ÿ%ÿÿÿÿ,ÿ,ÿ ÿÿ,ÿÿÿ,ÿ,ÿÿÿÿ ÿÿ0ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ,!ÿh!ÿ;ÿÿÿ< ÿ'!!#ÿ&ÿÿ!#ÿ())=+!ÿ ÿ%ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿ

18 ÿ ÿÿÿÿ+"ÿ"ÿÿÿÿÿ!ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÿ"ÿÿ!ÿ#ÿ$ÿ%ÿÿ#ÿ&'(()*ÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ #ÿ/ÿ&'((0*ÿ!ÿÿÿÿÿ"ÿ-ÿ+ÿÿÿ"ÿ!#ÿ,ÿÿÿ-.ÿ+ÿ-"ÿ"ÿ"ÿÿÿ"ÿÿÿÿ ÿÿ!ÿÿÿÿ+"#ÿ$ÿ"ÿ+ÿÿ"ÿ +ÿ-ÿÿ-""ÿ&%ÿÿ2!*ÿ!ÿÿ-ÿÿ"ÿ3%45ÿ ÿÿÿÿ!ÿÿ#ÿ1ÿÿÿ"ÿ +#ÿ6"ÿ"ÿ+ÿ&,*ÿÿ"ÿ7ÿ8ÿ ÿÿÿ-"ÿ!ÿ!ÿÿ"ÿ-ÿ!"ÿ +ÿÿ#ÿ,ÿÿ-.!ÿ.ÿÿÿÿ!+ÿ"ÿÿ/ÿ&'(;;*ÿ!ÿ!ÿÿ+ÿÿÿ#ÿ:"ÿÿ+ÿ-9ÿ!ÿÿ ÿÿ+ÿÿ!ÿÿÿ-9ÿÿÿ-"ÿ "ÿÿ"ÿ-ÿÿÿ"ÿÿÿÿÿ"ÿ"#ÿ ÿÿÿÿ"ÿ"ÿÿ"ÿÿ"ÿ"ÿÿÿ"ÿ-"ÿ ÿÿÿÿ"ÿÿ!ÿÿ"ÿ!ÿÿÿ7ÿ"ÿ ÿ+ÿÿÿÿ!ÿÿ+ÿÿÿ"ÿÿÿ ÿ#ÿ'((0*#ÿ$""ÿ!ÿ!!ÿÿÿ!ÿÿ"ÿÿÿ+ÿ+"ÿ-"ÿ-9!ÿ&1"ÿ -9!#ÿ1"ÿÿ#ÿ&'((0*ÿ!ÿÿ+ÿÿÿ"ÿÿ 7ÿÿ"ÿ!!ÿ+ÿ+"ÿÿÿ+ÿÿÿ ÿ-"ÿÿ!ÿ

19 ÿÿÿ!"ÿ#ÿÿ#$ÿ%ÿ!ÿÿ"ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ"ÿÿ ÿÿ!ÿÿÿ ÿÿ &#ÿ"$ÿ'!ÿ&ÿ!ÿÿÿÿ!ÿ#"!ÿÿÿ(ÿ!!ÿ ÿÿ )ÿÿ#"$ÿ ÿÿÿÿ *+,,-./0+,1ÿ34+,5ÿ*6043/-ÿ789-1ÿ ÿ ÿ#ÿ :#"ÿ!ÿÿÿÿ;$$ÿ"ÿ("ÿ"ÿÿ(<ÿ ÿ#ÿ>ÿÿÿÿÿ!ÿ!ÿ!ÿÿ!ÿÿ ÿ!ÿÿ!ÿ!ÿ ÿÿÿ!ÿ!ÿÿ!ÿ$ÿ=!ÿÿ"ÿ ÿÿÿ#"ÿÿ!ÿ!ÿ %!!ÿ!ÿ!ÿ&ÿÿÿÿÿ!ÿÿÿ(ÿ!ÿ!ÿ ÿÿ(##ÿÿ#!#ÿÿÿ!!ÿÿÿÿÿ (ÿ#(ÿÿ ÿ#ÿÿÿ!ÿ ÿ"ÿ$ÿ ÿÿ #ÿÿ!ÿ ÿÿ!ÿÿa"ÿÿÿ$ÿbÿÿ$ÿ ÿÿÿ!!ÿÿ"ÿ!ÿÿ!ÿ#ÿ?#ÿ!ÿ!ÿÿ &#$ÿ =ÿe<$ÿ=!"ÿÿÿÿÿÿÿÿedÿÿ"#$ÿ=!"ÿ!ÿ ÿÿÿ"ÿÿÿÿ!ÿ!#ÿ ÿ!ÿÿ (ÿÿ#!"ÿ(ÿ#"!ÿÿ!!ÿÿ &#ÿ("ÿÿ#!"ÿÿÿ(ÿ #ÿ!ÿ"ÿÿÿÿ!ÿÿ!ÿÿ##ÿÿ;gh:i<ÿ!ÿ!ÿÿ("ÿÿ Aÿ;ÿ

20 ##ÿ$ # ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ "ÿÿ #ÿ$ ÿ$ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ#"ÿ"ÿ$' ÿÿ!"ÿ#$ÿÿ#ÿÿ"%ÿ&ÿ "ÿÿ!$ÿÿÿ!ÿ ÿÿÿ#ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ #/! $ÿ(!ÿ$ )ÿ"ÿÿÿ*ÿÿ #ÿÿ((ÿÿÿ%ÿ (#$ÿ1'ÿ$ÿÿ("$ 0 "$ÿ#ÿÿÿ ÿÿ#( "ÿ$#ÿ!' (ÿ'ÿ##ÿ$ ÿ.ÿÿÿÿ#ÿ#ÿÿ %ÿ+,-.ÿÿÿÿ&' ÿ+%%ÿ(!ÿ#!ÿ(!ÿ #ÿÿ ÿ-ÿÿÿÿ ÿ#ÿÿ'ÿÿ##ÿÿ"ÿ$ +3ÿÿ $ÿÿ$(ÿ! ((ÿ$$ÿ! %ÿ,,45ÿ3 6ÿ,,75ÿ8ÿÿ (ÿÿÿ2ÿ"ÿ$ %ÿ&ÿ((ÿ# %ÿ,--.%ÿ9 #ÿ#/ "ÿÿÿ"(ÿÿÿÿ ÿ$#ÿ!' #ÿ#/ "ÿ!ÿ ÿÿ "ÿ! ÿ$#ÿÿÿÿÿ#"ÿ'ÿ' $ÿ(!ÿ$ ÿ&ÿÿ ÿ!$ÿÿ$/#ÿ #ÿ"(%ÿ (ÿ'ÿ"ÿ$ ÿ! (ÿ'ÿ"ÿÿ "ÿ'!%ÿ&"ÿÿ((ÿÿÿ# #ÿÿ$! #ÿ#ÿÿ##ÿ$ "ÿ$ #ÿÿ$ #%ÿ:ÿ2#( "ÿ ÿÿ'ÿ#( ÿ; ÿÿ$ÿ'!ÿÿ ÿÿ %ÿ+,-.ÿÿÿÿ "ÿÿ##ÿ ÿÿ"ÿ #ÿÿ $ $#ÿÿ$ÿ6/"ÿÿ+<$= 3ÿÿ,-.%ÿ&ÿ #ÿ ÿ+=ÿ?ÿ8 ÿ "ÿ##$ÿ' ÿ,,,5ÿ8 ÿ# ÿ?ÿ=ÿ,,ÿ,,7.%ÿ9ÿÿ ÿÿÿÿ0 ÿ; ÿ>ÿ?ÿ<ÿ! %ÿ+,-.ÿ(ÿÿ"ÿ#!ÿÿ(#$ÿ#ÿÿÿ ÿ %ÿ ÿ"ÿ ÿ

21 !ÿ!ÿ$ÿ!ÿÿÿÿ"ÿ! ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ%&'ÿ(ÿ)#ÿ*+,-./ÿ0ÿ ÿ ÿÿ!#ÿ#ÿÿ!ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ ÿ!ÿ$ ÿÿÿ $ÿÿ$ÿ$ÿ1#ÿ!ÿÿ!ÿ$ÿ!ÿ!ÿÿÿ ÿÿ!ÿÿ/ÿ2!ÿ"ÿÿ$ÿ!ÿÿ #ÿÿ$ÿ!!ÿÿ ÿ/ÿ3!ÿ "!ÿ#ÿÿÿ!4ÿÿÿÿ ÿ!ÿ$ÿ!ÿ!ÿ!ÿÿ!/ÿ 1ÿ!ÿ$ÿ"ÿÿ"ÿÿÿ!#ÿ! 0ÿ!!ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿ"ÿÿ5 ÿ$ÿÿ!ÿ ÿÿ ÿ 7ÿ#ÿÿÿ"ÿ ÿ!ÿ!ÿÿÿ"ÿÿ ÿÿ$ÿÿÿ#ÿ6 ÿÿ!'ÿÿ!'ÿ ÿÿÿÿ #ÿ!#ÿÿÿ/ÿ ÿÿÿ!/ÿ0 ÿÿÿ!ÿÿ ÿÿ!ÿ!ÿÿ ÿÿÿ"ÿ ÿ ÿ"ÿÿÿÿÿÿ6 ÿÿ!#ÿ#ÿ!!ÿ!ÿ%8!ÿÿ!/#ÿ*++9:ÿ3#ÿ*++9.ÿÿ <! ÿÿÿÿÿÿ#ÿÿ!ÿÿÿÿÿ #ÿÿ!ÿÿ ;ÿ ÿ/ÿ ÿ"#ÿÿ ÿÿ$ÿ ÿÿ!ÿ"$ÿ!ÿ'!ÿ!ÿ%//#ÿ5ÿÿ!ÿ!ÿÿÿÿ!ÿ$ÿ '!ÿ ÿ ÿÿÿ!ÿÿ$ÿÿÿÿÿ!ÿÿÿ ÿÿÿ.ÿÿÿ ÿ"ÿ=!ÿÿ!/ÿ%*+++./ÿ0ÿ ÿÿ!ÿÿÿ"ÿ! ÿ"ÿÿ"ÿ!ÿ/ÿ0ÿ /ÿ0 #ÿÿ

22 ÿ!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"ÿÿÿ #ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ $%&'()ÿ%+,ÿ-./0'+1'ÿ23'4'+(./+ÿ5'%,'367.8ÿ ÿ!aÿÿÿÿ ÿÿÿ #ÿbÿÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿ!ÿÿÿ! ÿÿ#ÿdÿ ÿÿ ÿ#ÿcaÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ"ÿ!ÿÿ!ÿsÿÿÿaÿÿt!aÿ"ÿiÿ "ÿÿÿ!ÿÿÿÿÿÿÿ"qÿÿ#ÿ ÿÿÿÿ#ÿbÿÿÿÿÿ ÿÿ!ÿÿ!ÿ $%&'()U$8'1.&.1ÿ5'%,'367.8#ÿD ÿÿÿ#ÿ ÿÿ!#ÿdÿ!!ÿÿÿÿÿÿÿ"ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÿ ÿÿÿÿaÿÿÿ ÿ"ÿ!ÿÿ!ÿÿ ÿÿÿ!!ÿÿ!!ÿ ÿÿ!!ÿ ÿÿÿÿÿÿ"ÿÿÿt#ÿw" #ÿvÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ"ÿÿÿÿÿ!!ÿÿÿ Aÿÿÿÿ ÿÿ

23 ÿÿÿÿÿÿ#ÿÿÿ$ÿ"ÿ ÿÿ$ÿ#ÿ#ÿÿ%"ÿ$ÿ#ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ!"ÿ#ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ$ÿ"#ÿÿÿÿ#ÿÿÿ#ÿÿ$ÿ %"ÿÿ#ÿÿÿ,$#ÿ-.//.0ÿÿÿÿ#ÿÿÿ%"ÿÿÿÿ &"ÿÿ%ÿÿ$ÿÿÿ%$ÿ"ÿ#'ÿ ÿÿ"ÿÿ$ÿÿ$1ÿÿÿÿ ÿ(ÿ)ÿ*ÿ+ÿÿ ÿÿ#ÿ"ÿ%"ÿÿ#ÿ #ÿ%#ÿ"ÿÿÿ"ÿ"#ÿÿ#ÿÿ%ÿ 2ÿÿÿ#ÿÿÿ$ÿÿÿ3!ÿÿÿÿÿ#ÿ%"ÿ%#ÿ"ÿÿ"ÿÿ ÿ4ÿÿÿ#ÿ ÿ 6#ÿ#ÿ%#ÿ"ÿÿ%ÿÿÿÿÿ%ÿ"ÿÿ %#ÿÿ#ÿÿÿÿÿÿ%"ÿ"ÿ-+#ÿÿ ÿ#ÿÿ-7%%ÿÿ #ÿÿ"ÿÿ-+#ÿÿ ÿ./580 ÿ./5.0ÿÿ$ÿÿÿÿ#ÿÿ ÿ ÿ #ÿ0 ÿ"ÿÿÿ$ÿ#ÿÿÿ#ÿ %"ÿÿÿÿÿÿ"ÿÿ#ÿÿ-#ÿÿÿÿ 9ÿÿ ÿ4#ÿÿÿÿÿÿÿÿ#ÿ%"ÿÿ ÿ-./5/0ÿ"ÿÿÿ%$ÿÿ#ÿÿ 6#ÿ:ÿ- ÿ$ÿ6#ÿ:ÿ- 6#ÿ:ÿ- ÿ2ÿÿ#ÿÿÿÿÿ"#0ÿÿ ÿ#ÿ"$ÿÿÿ#ÿ0 ÿ1ÿÿ#ÿ%ÿÿÿ#0ÿ ÿ(ÿÿÿÿ ÿ(ÿÿ

24 ÿ(%ÿÿ)ÿ#$$%ÿ&*+',ÿÿ&'ÿÿ&(%ÿÿÿ )ÿ#$$%ÿ'"ÿÿ&'ÿ+*ÿ($ÿ ÿÿÿÿÿÿ!"ÿ#$$%ÿÿ&'ÿÿ'ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ&'ÿÿ+*ÿÿÿÿ"&'$ÿa?*ÿÿÿ*ÿÿÿ '&ÿ+?ÿ&ÿÿ,'ÿÿÿ&ÿÿ*ÿÿ -./ ÿ78/94:;ÿ/<0ÿ=:;9.$ÿ>ÿÿ'*ÿÿ*ÿÿÿÿÿ'ÿ ÿÿÿÿ'&ÿ%ÿ&ÿÿ*ÿÿ*ÿÿ*ÿÿ 'ÿÿ&ÿÿ&'ÿ&&ÿÿ,'ÿÿ'ÿÿ 'ÿ'ÿ'&ÿÿ#!*'ÿiÿj'%ÿcddk($ÿl'%ÿÿ 'ÿf*ÿÿÿÿÿ"&'$ÿgÿh&'%ÿÿ'*'ÿ?ÿ?ÿ*ÿÿÿ&ÿ'ÿ'&ÿÿÿÿ?ÿÿ 'ÿ#ÿ>+'ÿm(ÿ*ÿ*&&ÿÿÿ'ÿÿÿ+ÿ&ÿÿ'&ÿÿ 'ÿÿÿ&ÿÿÿ*ÿ*ÿÿ'*ÿÿ&?ÿ ÿ'ÿÿÿ,ÿ#n'"%ÿcdmo($ÿ>ÿ*ÿ*ÿÿÿÿÿ'ÿ ÿ 'ÿÿ ÿ&ÿ'ÿÿ'ÿ'&ÿ +*ÿÿÿ'ÿ?ÿÿ&?ÿ'&ÿÿÿ&'ÿ&ÿ 'ÿÿÿÿÿ"&'$ÿ ÿ+ÿ*& Bÿ#CDDC(ÿ*ÿ?ÿÿ*ÿÿÿ'&ÿ+ÿ&?ÿ '?'ÿ&&ÿÿÿ&??ÿÿÿÿÿ

25 ", ÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ %ÿ&ÿ"! ÿ" ÿ"ÿÿ'ÿ(%"ÿ)***#ÿ+%ÿ ÿ!ÿÿ"! ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ " ÿ!ÿ %ÿ'! ÿ!ÿ ÿ"%ÿ" %%ÿ " ÿ" #ÿ$%%ÿÿ"ÿ! "! ÿ'%"ÿ!ÿ"! ÿÿ'%"ÿÿ ÿ" ÿÿ %ÿ" ÿ!ÿ'. ÿ %ÿÿ!ÿ"ÿ" -ÿ"! ÿ,ÿ/ ÿÿ "ÿ ÿ'ÿ"ÿ$ÿ"ÿ ÿ"#ÿ+%ÿ %ÿ " %ÿ %"ÿ $0"ÿ1!ÿ ÿ"-" %ÿ ÿÿ %ÿ ÿ%"ÿ ÿ ÿ"!ÿ ÿ %" ÿ"ÿ ÿÿÿ ÿ!ÿ"-" ÿ" "ÿ" "ÿ"ÿ"!ÿ $ %ÿ " %ÿ ÿ$ ÿ"%ÿ ÿ!ÿ"! %ÿ"%ÿ ÿÿ"ÿ ÿ ÿ! ÿ! %ÿ%ÿ"ÿÿ&ÿ ÿÿ'ÿ%%ÿ"" %ÿÿ"! ÿ ÿ2!"ÿ ÿ ÿ!ÿ " ÿ ÿ'ÿ "-"!"ÿ ÿ" "ÿ" ÿ ÿ'%"ÿ!ÿ %ÿ %ÿ ÿ!ÿ"! ÿ'"ÿ " ÿ"ÿ'ÿÿ"ÿ" ÿÿ %ÿÿ+%ÿ"ÿ!ÿ"ÿ"! %ÿ ÿ %" ÿ$ÿ"ÿ ÿ ÿ %ÿÿ ÿ!ÿ%%&ÿ ÿ %ÿ'ÿ%%ÿ "ÿ ÿ ÿ " ÿ"ÿÿ! "" 3%"ÿ ÿ ÿ$%" ÿ ÿ"" ÿ!ÿ'%"ÿ"ÿ"" ÿÿÿ ÿ" ÿ"-" " ÿ(%"ÿ4ÿ5"ÿ)**6#ÿ1 &$ÿ"! ÿ ÿ" ÿ %ÿ$0ÿ ÿÿ %ÿ!ÿ!ÿ ÿ"%ÿ %ÿ ÿ ' ÿ ÿÿ" ÿ%"ÿ ÿ ÿ%%ÿÿ!ÿ"! ÿ!ÿ$0"ÿ"! ÿ" ÿ"ÿÿ'ÿ ÿ""ÿ ÿ$0ÿ %ÿ ÿ'ÿ (%"ÿ4ÿ5"ÿ)**6#ÿ5ÿ! "ÿ9"ÿ)**:#ÿ!ÿ ÿ$%ÿ' %ÿ %ÿ"-" ÿ "ÿ"! %ÿ" ÿ" ÿ7!"ÿ8ÿ ÿ"ÿ"%ÿ

26 ÿ"ÿÿ"$%ÿ&'ÿ#'(ÿ)ÿÿÿ"$#ÿ"ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÿÿ"ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ %ÿÿÿ% "ÿÿÿÿ%ÿ#%ÿ!ÿ#$#ÿ"ÿ ÿ"ÿÿ#ÿ"%ÿÿ"ÿ%ÿ ÿÿ #ÿÿ %ÿÿ!ÿ%#"%ÿ'ÿ#$#ÿ '!(ÿ*ÿ #ÿÿ!'ÿ ÿ#ÿÿÿ"ÿÿÿ %ÿ#"# %ÿ#%ÿ#$#ÿ #'ÿÿ+!ÿ"ÿ%ÿ ÿÿ -ÿ' (ÿ,#%#%#ÿÿ#"# ÿ#%ÿ%ÿÿÿÿ&ÿ 'ÿÿ% ÿ (ÿ ÿÿ#ÿ%%#ÿÿ#%#%#ÿ#"# ÿ'ÿ#$#ÿ #ÿ"ÿ'!ÿ ÿ"ÿ '#ÿ".ÿ&ÿ"ÿÿ%!ÿ%ÿÿ"ÿ #ÿ"ÿ%ÿÿ" ÿ#%ÿÿ %ÿ#ÿÿ#ÿ '#ÿ #&/ÿ!ÿÿ- #ÿÿ#ÿ!##(ÿ*ÿÿ #% %ÿ ##ÿÿÿ"ÿ%ÿ'!ÿ#ÿÿ%!#ÿ"ÿ!# ÿ"!ÿ%ÿÿÿÿÿÿ # ÿÿÿ#%ÿÿ ÿ"ÿ %#ÿ#%ÿ ÿ(ÿ.ÿÿÿ#'ÿÿ ÿ"ÿ#ÿ!ÿ%ÿ!ÿ"#%ÿÿ%!##ÿ#%ÿÿ#ÿ ÿÿÿ#ÿÿ'!ÿÿÿ%ÿ ÿ%ÿ##ÿ%ÿÿ'#ÿÿ ÿ#ÿ'#ÿ%ÿÿ #%ÿÿ"ÿ##ÿ#ÿ"ÿÿ.ÿ45567(ÿ8!ÿÿ+#ÿ!ÿ#%ÿÿ ÿÿ"#%ÿÿ% ÿ#ÿ'#ÿÿ ÿ#ÿ#ÿÿ'ÿ12ÿ3ÿ '##ÿÿÿ"ÿ%ÿ"#%ÿ!ÿ"ÿÿ ÿ%ÿÿ"ÿ (ÿ0 " ÿ!ÿ#ÿ'#ÿÿ%ÿ1((ÿÿ#%ÿ!ÿ #7ÿ#%ÿ'ÿ

27 %ÿ*ÿ+ÿÿ#ÿ*ÿÿ+ÿ#ÿ%ÿ#ÿÿ%ÿ &''()$ÿ"%ÿÿ#ÿ*ÿÿ#ÿ#ÿ#ÿ+ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!"#ÿÿ$%ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ /ÿÿÿ** %ÿÿ$ÿ,ÿ#ÿ#ÿÿ-ÿÿ+ÿ #ÿ#ÿ$ÿ *#ÿ#ÿ*ÿ++%ÿÿÿ*ÿ#ÿÿ%ÿ#ÿÿÿÿ##2ÿ.#ÿÿ ÿ#ÿÿ$ÿ1##ÿ#ÿ ÿ+ÿÿ#ÿÿ#ÿ ÿ*ÿÿ0ÿ#ÿ*ÿ#ÿ#ÿ* ÿ+ÿ2+ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ+ ÿ#ÿ ÿ#ÿ#ÿÿÿ+ÿ*#ÿ# ÿÿ ÿÿÿÿ #ÿ+ ÿ#3$ÿ Cÿ+%ÿ #ÿÿÿÿÿ#ÿÿ ÿÿÿ$ÿ1ÿÿÿ,ÿ&%ÿÿÿ#ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ+ ÿ ÿÿÿ+ÿ#ÿ#ÿ ÿ%ÿ*#%ÿÿ$ÿcÿ %ÿ#ÿ*ÿÿÿÿÿ*#ÿ ÿ+ÿ*#ÿÿd/ÿÿ$ÿe+ ÿ+ÿ%ÿÿ#ÿ*ÿ!ÿÿ)ÿÿÿÿÿ,ÿfÿÿ!g%ÿhii')ÿÿÿ *$ÿcÿ#ÿ*ÿÿ#ÿ+ÿÿÿ3ÿ#ÿÿ+ÿ*#ÿ#ÿ ÿÿ+ÿ+2%ÿ %ÿ#ÿ,ÿ ÿÿ#ÿÿ$ÿ &''(NÿKÿMÿK#%ÿ&''ONÿP#ÿÿ$%ÿ&''INÿPÿMÿQ*%ÿ&''RNÿ&''SNÿ.*ÿ&2Jÿ3ÿÿ+ÿÿ2 ÿ!k %ÿl%ÿmÿe%ÿ

28 4%ÿ"$ÿ(("ÿ5"ÿÿ2ÿ(ÿ"ÿ"ÿ(6"%ÿ!$ÿÿ.""ÿ/ÿ0-$ÿ1ÿÿ"ÿ!ÿÿ2ÿ"3$ÿ"$$'ÿ$4"ÿÿ ÿÿÿÿÿ!"ÿ#$%ÿ&'("ÿ)ÿ%"ÿ*ÿ&"+ÿ,"-ÿ)ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ "'$$ÿ"%ÿÿ"$4'ÿ4ÿ!"%ÿ8ÿ5"ÿ$$"ÿÿÿ"ÿ2ÿ2ÿ$'ÿ 2ÿ4%ÿ!4("ÿ7ÿÿ8"ÿ"%ÿÿ42ÿ'$ÿ4ÿ!4("ÿ"$ÿ%ÿ "!ÿ2ÿ2$ÿÿ!%ÿ78ÿÿ""ÿ"!ÿ4ÿ!"%ÿ '((;ÿ'ÿ4ÿ(6"%ÿ"3"-ÿ!"%ÿ"$ÿ$(-!ÿ4ÿ-ÿ"$ÿ (6"%ÿ"-ÿ!"%ÿÿ$"ÿ"$ÿ"+'ÿÿ23ÿ<"%ÿ78ÿ=ÿ 4ÿ!("ÿ4'ÿ"$ÿ!""ÿ4'ÿ9,2ÿ)ÿ--"ÿ/**1ÿ78ÿ:ÿ'((;ÿ 82ÿÿ8ÿ"'$ÿ3ÿ3"-ÿ!!"%ÿ"$ÿÿ2ÿ-'%ÿ4'ÿ$(""ÿ 5"ÿ78ÿ6=ÿ8'ÿÿ (!"ÿ$623"-ÿ"$ÿ("ÿ"$ÿ9,ÿ)ÿs,ÿ/**1ÿ5"ÿ(ÿ4ÿ 6ÿ (!%ÿ""%ÿ8$ÿ8%ÿ4%ÿ-'"1ÿ"$ÿ""ÿ("ÿÿ!4(ÿ $"ÿ"$ÿ"+'ÿÿ'--ÿÿ""'"ÿÿ"ÿ(!"ÿÿ 4%ÿ9,"ÿÿÿ*1ÿ<ÿ""ÿ,ÿU"ÿV3ÿ"$ÿ#'ÿ9/1ÿ 8'ÿ4ÿ"$$'Tÿ$!"$8%ÿ"ÿ(ÿ4ÿ42"-ÿ!ÿ"$ÿ!ÿ9ÿ '%$ÿ'"$-$'ÿ"$ÿ4'"$ÿÿ"$$'ÿÿ"ÿ4ÿ(ÿ3%ÿÿw!"ÿ

29 #$ÿ%&''()ÿÿ ÿ,ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ*!ÿ*ÿÿÿÿ+ÿ*ÿ!ÿÿ" ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ "!ÿ.ÿÿ/ÿ%0112)ÿ3+ÿÿÿ,ÿ * ÿ ÿÿ+ÿ+ÿÿ+ÿ++ÿ-ÿ ÿÿ ÿ4!ÿ ÿ+!ÿ ÿÿÿ+ÿÿÿÿ+-ÿ"ÿ,ÿÿ ÿÿÿ!ÿÿÿÿ+ÿÿ,ÿ 4!ÿÿ*$ÿ-ÿ5 ÿ+ÿÿ*!ÿ*ÿÿ,ÿ +4ÿ ÿ,ÿ ÿÿÿ+ÿÿ!ÿÿ*ÿ -&;)-ÿ<ÿÿÿ ÿÿÿ ÿ,ÿ6ÿÿ=,>ÿ%011;)ÿ+4!ÿÿÿÿ ÿ,ÿ6ÿÿ-ÿ%011'7ÿ8ÿ9ÿ4-0()!ÿÿÿ*!ÿ ÿ,ÿ ÿÿÿ+ÿ%:ÿ9ÿ ÿ,ÿÿ ÿ,ÿ ÿ%:ÿ9ÿ4-2&)-ÿ?ÿ ÿ*ÿÿ ÿÿÿ+ÿÿ*ÿÿ!ÿÿ+*ÿ3ÿ+ÿÿ,ÿ!ÿÿ ÿÿ,ÿ+ ÿÿ+3-ÿ5ÿ!ÿ#!ÿa!ÿb!ÿÿcÿ ÿÿÿÿÿ++ÿ ÿÿÿ,ÿ,ÿÿÿ %011D)ÿ ÿÿÿ!ÿ -ÿ<ÿ!ÿÿ ÿ+ÿÿÿ, -ÿjÿ+ÿ*ÿ ÿ ÿÿ*ÿÿ, *ÿÿ,ÿÿ ÿ,ÿ6!ÿ?*!ÿÿ=ÿ%0111)ÿ!ÿ+ÿ *ÿÿÿ,ÿefgehiÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ, ÿ *ÿÿ,ÿ ÿÿ,*ÿÿ*ÿÿÿ

30 --ÿÿÿÿ,-.ÿÿ-ÿÿ.ÿ * ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ+,ÿÿÿ-- ÿÿ-ÿÿ+ÿÿÿ ÿ!" ÿ! ÿ# ÿ$ÿ% ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ&''()ÿ ÿÿ,,ÿ/ÿ %ÿ ÿÿ--ÿÿÿÿ"ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿ0"ÿÿÿÿÿ-ÿ10-ÿ ÿ-ÿÿ,,ÿ/" ÿ,ÿÿÿÿ2ÿ *"ÿÿ5,-ÿ&'6&)ÿ+ÿÿÿ-ÿ1ÿÿ ÿ7"ÿÿÿ&''8)ÿÿÿ,9"ÿ ÿ3 ÿ&''4)ÿ/ ÿ-ÿÿ"ÿ ÿ1ÿ,"ÿ ÿ"ÿÿÿ,"ÿÿÿ0"ÿÿÿÿ,, ÿ+ÿ--ÿÿÿÿ"ÿÿÿ,, -ÿÿ:ÿ;ÿ9&()ÿ* ÿÿ.ÿÿ-ÿÿÿÿ ÿ,ÿ -ÿ ÿ1ÿ"ÿÿÿ0"ÿÿÿÿÿÿ ÿ+ ÿ," ÿÿÿÿÿÿ-ÿÿ,-"ÿ ÿ,ÿÿ"ÿ+ÿÿ+ÿÿÿ-ÿ1ÿÿ ÿ/ÿ.,- 1ÿÿ!ÿ$ÿH! ÿÿÿ"ÿ+ÿ ÿ6ii&)ÿ%ÿÿÿÿÿ+"ÿ!0ÿÿ%ÿ&''j)ÿ+ÿ+ÿ,9"ÿ--ÿ+ÿÿ-ÿ ÿÿ1ÿÿ+ÿÿ-ÿ+ÿ10-ÿÿ/ 1ÿÿÿ-ÿ+" ÿ!ÿÿÿ&''6)ÿ+ÿ ÿÿ10-ÿÿ,ÿkÿ;ÿ9ll)ÿ*"ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ1ÿ"ÿ ÿ -ÿ,ÿ.ÿÿÿ--ÿÿÿ"ÿÿ-ÿ1ÿ

31 %,(ÿ-+,$ÿ*ÿ"+",ÿÿ,.ÿÿ%#,ÿ$ÿ'$ÿÿ#ÿÿ '&ÿÿ"+",ÿÿ,,$ÿÿ&ÿ"ÿ"ÿÿÿ*$ÿ,ÿ"ÿ ÿÿÿÿÿ!ÿ"ÿÿ#$ÿ%&ÿ'(ÿ)ÿ*ÿ*$ÿÿ"'"ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ #ÿÿÿ*ÿ&,ÿ*,ÿÿ,"ÿÿ''ÿÿ.,(ÿ *ÿ&ÿÿÿ'$ÿÿÿÿ*ÿ&,ÿ"ÿ"ÿ,"ÿ '+"ÿÿ&ÿ.ÿÿ"ÿÿ*ÿ'$ÿ#ÿ'ÿ,,$ÿÿ&"ÿ %%+,$ÿ*ÿ*"ÿ#ÿÿ*ÿ#+ÿ"ÿ,ÿ*ÿ&(ÿ)ÿ,ÿ 0$ÿ "$ÿÿ#ÿ%%+ÿ.ÿÿÿ&&ÿ&,ÿ*ÿ%#,ÿ-ÿ-ÿÿ /ÿ""ÿÿ*$ÿ,ÿÿ*"ÿÿ%*ÿ,&ÿ#.ÿÿ &*,ÿ"+ÿ17'ÿ899:!ÿ"ÿ,.$ÿ.ÿ1ÿ +"ÿÿ%%ÿÿ"+",ÿ.ÿÿ%ÿÿÿÿ*ÿ%%+ÿÿ'ÿ %%+ÿÿ*ÿ&,ÿ-%ÿÿ,(ÿ!ÿ"ÿ"ÿ+,+'(ÿ1&*,$ÿÿ2'%ÿÿ,,$ÿÿ+ÿ.&,ÿ"ÿÿ"+",ÿ.ÿÿ,.ÿÿ%%+(ÿ 34!ÿ#ÿ"+ÿ5$ÿÿ-"$ÿ 6!ÿ+ÿ,ÿ&+""ÿ 63!ÿ %ÿ&"ÿ'%ÿÿ*+ÿ*ÿ'",ÿ"'(ÿ ''<,"ÿ#+(ÿ=ÿ.ÿÿ)#,ÿ>ÿ$ÿÿ,(ÿ8994!ÿ*"ÿÿ'ÿ ;ÿÿ''ÿ"ÿ%#,ÿÿ#ÿ,"ÿÿ%%%ÿÿ 1&?',ÿ"ÿC$ÿ899 "ÿÿ#%ÿÿ%ÿ*ÿ''(ÿb.+ÿ*ÿÿÿÿÿ#ÿ "ÿ,.ÿ%#,ÿ"ÿÿ#ÿ"ÿ.ÿ#%ÿÿ%(ÿaÿ2'&,ÿ,'ÿ A,$ÿÿ'ÿÿÿ#ÿ"ÿÿ2'ÿ%#,ÿÿÿ "+",ÿÿ'ÿ,,$ÿÿ2&ÿ.&,ÿ#,$%ÿ"ÿ+,$(ÿ)ÿÿ%ÿ!ÿ"ÿd,ÿÿ,(ÿ8994!ÿ*"ÿÿ,ÿ%#,ÿ

32 ÿÿÿÿ '((')*ÿ+&ÿÿ! ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ,ÿ!ÿ!ÿ-!ÿ! ÿ!ÿ"#ÿ$ÿ%&ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ!ÿÿ / :ÿ<,!ÿ!ÿÿ!ÿÿ.ÿ!!ÿÿÿ!ÿ ÿ*ÿ ÿÿ ÿ.-!ÿ!ÿÿ!..ÿÿ..ÿ ÿ-ÿÿÿ D&ÿ#&ÿ$ÿE.&ÿ>FF'Gÿ?ÿ$ÿ= ÿ-ÿ.ÿÿÿÿ!ÿÿ-!ÿ"=!ÿ$ÿ%=&ÿ'((>)*ÿ?!!ÿÿ,ÿ..ÿ,!ÿ!ÿÿ ÿ!ÿÿÿ,!ÿ"=ÿ$ÿj!&ÿ'((()&ÿ &ÿ'(hi)*ÿb ÿ.!ÿ-ÿÿÿ!ÿÿ-!ÿ!ÿ"c&ÿ &ÿ!ÿ&ÿ ÿ!ÿÿ,!ÿ ÿÿ!ÿ!mÿ"n.&ÿ'((o)ÿÿÿÿ!ÿÿ,ÿÿ.ÿ!!ÿ.ÿ! ÿ ÿÿ!&ÿ!ÿÿ"k!ÿ$ÿ<&ÿ'((l)*ÿdÿ ÿÿÿÿ!ÿ! ÿ!ÿÿ!ÿ ÿÿ!!ÿ"pÿ$ÿ#!&ÿ'((o)*ÿp&ÿ. ÿÿ,!ÿÿ-ÿÿÿÿ ÿ!ÿ!!ÿ!..!ÿ. ÿ!ÿÿ ÿ!ÿ!ÿ!ÿÿ,!ÿ ÿÿÿÿ!ÿÿa!*ÿ Qÿ ÿ ÿ &ÿ ÿ!ÿÿÿ!..!ÿ ÿ.-ÿ,!ÿÿ ÿ! ÿ Bÿ,&ÿPRÿ">FFO)ÿÿ,!ÿÿÿ,ÿ!.ÿ"DA&ÿSTU&ÿ$ÿSTU&ÿ>FFO)&ÿ!ÿ ÿ ÿ!!ÿ!.&ÿ ÿ!ÿ! ÿ. ÿÿÿ ÿ!ÿÿa!*ÿ ÿ,!ÿ!ÿÿ!.ÿÿÿ!ÿÿ!*ÿ?! B!.ÿÿÿ &ÿv&ÿ+&ÿ%&ÿÿpÿ"'(l')ÿÿ ÿ-ÿÿÿ!ÿÿÿ!ÿÿ!ÿ!*ÿ ÿÿÿ!ÿÿÿ!&ÿ!ÿ

33 !ÿÿ"ÿ!"#ÿÿÿ!ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ$ÿÿÿ ÿ"ÿ%&"'(ÿ)*+,-(ÿ"ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ"!ÿÿÿ""(ÿÿ!ÿÿÿÿÿÿ ÿ #".ÿ/!(ÿÿ "ÿ ÿ"#ÿ'ÿ#ÿ "ÿÿÿ'ÿ ÿ "ÿ'ÿ%0(ÿ)**1-.ÿ2ÿÿ(ÿÿÿÿÿ"ÿÿ 6ÿ3ÿ7(ÿ,88)-.ÿ9ÿ "ÿÿ'"ÿ""(ÿ!ÿ "ÿÿÿÿÿ "(ÿÿÿ#:ÿÿÿ;ÿ/ÿÿ!ÿÿÿÿÿ ÿ%..(ÿ2!ÿ3ÿ4(ÿ)**+5ÿ!ÿÿ "ÿÿ ÿÿ,88?-.ÿ>!ÿÿÿ#ÿÿÿÿÿ"ÿ ÿ% #ÿ<ÿ=ÿ:.81ÿ%6ÿÿ.(ÿ,88*-ÿÿ<ÿ=ÿ.8,ÿ%6'ÿ3ÿ>(ÿ #"ÿÿ!"#-ÿÿÿ "(ÿÿ#ÿ ÿÿ#ÿ'ÿÿÿ!ÿ"#ÿÿÿÿÿ ##.ÿ/ÿ"(ÿ4ÿÿ.ÿ%,881-ÿ ÿ'"ÿ %6ÿ3ÿB"6(ÿ)**,-(ÿÿ!ÿ!ÿÿÿ'ÿÿ!ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ""ÿÿÿÿ"ÿa!ÿÿÿ #ÿ!ÿ#ÿÿ'ÿ ÿÿÿ"#ÿ ÿ"ÿÿ!.ÿc(ÿÿ "(ÿ!ÿÿÿ B"6(ÿ)**,-(ÿ"ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ!ÿÿÿ ÿ".ÿ/#ÿÿ"ÿ(ÿÿÿÿ"ÿÿ ÿ!ÿÿÿ#(ÿ#!(ÿÿÿÿ%6ÿ3ÿ

34 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ(ÿÿ)(*ÿ&ÿ*ÿ(ÿ#"ÿ +,-..-/ÿ12ÿ34, ÿ89ÿÿ9*ÿÿ(ÿÿÿ* ÿÿÿ!"##$%ÿ&' ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ C%ÿBÿ&*ÿ(ÿÿ*ÿ**)ÿ9 ABÿ&9)ÿÿBÿ9ÿÿ9*ÿÿ( ÿ*&ÿ!:ÿ**ÿÿ :ÿÿ ÿ&ÿÿdÿ ÿÿ &9:ÿEÿÿFGÿ!>??H%ÿÿÿ(ÿ*ÿ(ÿÿ9ÿAÿ 9ÿÿ9*ÿÿ(*ÿ**:ÿ)))ÿÿ(ÿ**9ÿ)ÿ ))ÿÿÿaÿ ÿ )ÿ9ÿ*ÿ(ÿ*bÿ)ÿ**ÿlÿ(&ÿÿ ):ÿ9ÿ& ÿ ÿibÿ!>?jk%:ÿ*ÿ*ÿ(ÿ*&&*ÿ*bÿÿaÿ&ÿÿ ÿÿÿÿ)(*ÿ9*ÿ(ÿ( ÿÿ*ÿÿ!a*ÿ& ÿ*&ÿe ÿÿ*ÿ ÿ:ÿÿ &ÿÿÿ*ÿÿ(*ÿ(ÿ9%ÿaÿ)(* 9ÿ**ÿÿÿAÿAÿAÿÿ*ÿÿ ÿ&ÿ9ÿÿ 9ÿAÿÿÿ!NÿOÿJ#%ÿ ÿd:ÿ;bÿÿlÿ!"##m%ÿ&ÿÿ9ÿaÿ 9ÿÿ**ÿÿ&' :ÿÿÿ&ÿÿ)(*:ÿ9ÿ ÿ))ÿÿÿ)ÿÿ ÿÿ &):ÿ* AB9*ÿPÿÿÿ:ÿA:ÿÿÿ&ÿ(ÿÿ*ÿÿÿ Bÿÿ( ÿaÿqÿ&:ÿÿÿ&' ÿ):ÿÿ(ÿ& :ÿÿ* ÿ ÿ& ÿÿ&ÿb ÿ!r):ÿ"##"%ÿ(ÿÿ(ÿÿ ÿÿÿb ÿÿÿ**ÿÿÿ ÿÿ(*ÿÿab9*ÿ ( )(*ÿ9:ÿÿÿÿ9ÿÿÿ*ÿaÿÿ9ÿ(ÿ9ÿÿ ÿ&)ÿÿ

35 ÿ ÿÿÿÿ()&ÿÿ*#ÿ+,,-.ÿ/ÿ0ÿ%*,12*ÿ3ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ!"#ÿ!ÿÿ$%&ÿ'ÿÿÿÿ'ÿÿ #ÿ!#ÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ'ÿÿÿÿÿ#ÿÿÿ$'ÿ ÿÿÿÿÿ!ÿ$ #ÿÿÿÿÿ5ÿ'ÿÿÿ&ÿÿ &#ÿ&ÿÿÿÿÿ%!"ÿÿÿ!ÿ ÿÿÿ'ÿÿ$ÿ*ÿ4ÿ ÿÿÿ!ÿ'ÿÿ ÿÿÿ'ÿÿÿ$$ÿ$ÿÿ'ÿ*ÿ #ÿÿÿ!ÿ ÿ"&ÿÿ'ÿÿ*ÿ6ÿÿ &ÿ(ÿÿÿÿ'ÿ ÿÿ $#ÿÿi&ÿÿ&ÿÿÿ'ÿ$#ÿÿÿ ÿ!ÿÿÿ$ÿ &ÿ!&ÿÿ ÿ$&ÿ &ÿ6ÿdÿe"#ÿf1gh2ÿÿÿÿÿ&ÿÿ &ÿÿÿ!ÿ$&ÿ'ÿ"ÿÿ ÿ(eÿdÿje#ÿf11+2*ÿk&#ÿÿ''ÿ ÿÿÿÿ (F11F2#ÿÿ'ÿÿ!ÿ!ÿ!ÿÿ$ÿ ÿÿÿl*ÿ4ÿ#ÿÿÿ&ÿ &ÿÿÿeÿ *#ÿ+,,f2#ÿÿÿ!"ÿ(mÿdÿj&#ÿf1n-2#ÿÿÿ!"ÿ $ÿÿÿ '&ÿ$ÿÿÿlÿÿÿ'ÿÿ$ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ'ÿ(cÿÿ &ÿÿ'ÿ (3ÿDÿO!#ÿF11-2*ÿ4&#ÿÿ$%&ÿ&ÿÿ &ÿ ÿe"ÿ &*ÿ ÿ'ÿ&ÿ$ÿ(qÿ0ÿ*r,ÿÿqÿ0ÿ*f1#ÿ&2*ÿ ÿp '#ÿÿÿ ÿ(+,,g2ÿÿeÿÿÿ(+,,12#ÿÿÿ$ÿÿÿ!ÿ$ÿ(ÿÿ$ÿ &2ÿ

36 ÿÿ&ÿ ÿÿ#$ÿ%ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ(0!+ÿ1+ÿ) ÿÿ'ÿÿ()!*+ÿ,--./ÿÿÿÿ ÿ&ÿÿÿ!ÿ"ÿÿ ÿÿÿÿ"ÿ"ÿÿÿ& ÿÿÿÿÿÿÿÿ8*ÿ!ÿÿÿ!*ÿÿÿ &+ÿ2ÿ3+ÿ4554/$ÿ6ÿ"ÿÿ" $ÿ7+ÿ!ÿÿ ÿÿ&ÿ &ÿ"ÿ ÿ ÿ"ÿÿÿÿÿ9ÿÿÿ&ÿ$ÿ &ÿÿÿÿ"!ÿ!ÿÿ#+ÿÿ"ÿ :ÿÿÿÿÿ& ÿ+ÿÿÿÿÿ ÿ*ÿÿÿ ÿ!ÿÿÿ($*$+ÿ3ÿÿ$+ÿ4555;ÿ<ÿÿ$+ÿ455=;ÿ>ÿ2ÿ ÿ*$ÿ0ÿ & ÿÿÿ"!ÿÿÿÿÿÿÿÿ8*ÿÿ!ÿ +ÿ*ÿ"ÿ!*ÿÿÿ"ÿ"ÿÿÿÿ ÿ B+ÿ+ÿ2ÿC!"+ÿ4554/$ÿÿ!ÿÿ!9ÿÿÿ8ÿÿ (ÿ ÿÿ * ÿ!ÿ " ÿ"ÿ$4dÿÿ! ÿ"ÿ!ÿ(7a!+ÿ4555;ÿ ÿ!9ÿÿÿ.ÿÿÿÿ $ÿ ÿÿ/ÿÿ$ÿ0!+ÿÿÿ ÿ"ÿ! ÿ+ÿ8 ÿÿ ÿ ÿÿÿ & $ÿ<ÿÿ*ÿÿÿ?!ÿ#ÿ"ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ#$ÿ0ÿÿ ÿÿ"!ÿ!+ÿÿ!ÿ# ÿ+ÿ!ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ"ÿ ÿÿ*ÿ ÿÿ**ÿ

37 ÿÿÿÿ(&ÿ+*(,ÿ(ÿ*))'(ÿ+,ÿ)(,ÿ*)ÿ*)(,ÿ ÿ*ÿ(*ÿ&*ÿ+*(ÿ(,ÿ*)ÿ**ÿ*ÿ++*-ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ!ÿ"##$%!ÿÿ&'()ÿÿ )ÿÿÿ&'()ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ *ÿÿ*.ÿ++*-ÿ/ÿÿ ÿÿ&)ÿ!ÿ,ÿ+,ÿ*ÿ+(ÿÿ*ÿ.*)!ÿÿ&ÿ (-ÿ4*))'(ÿ(&ÿ*ÿ+*(ÿ(,ÿ+ÿ(ÿ*)*(,ÿ.ÿ-ÿ ÿÿ*(,!ÿ0*)*ÿ*)ÿ1*ÿ2333%ÿ)ÿÿÿÿ*(,ÿ *ÿÿ*))'(ÿ(&ÿ*ÿ+*(ÿ(,ÿ*ÿ*ÿ +.ÿÿ)'(ÿÿ+ÿÿ)(ÿÿ&.*ÿ(*ÿ&ÿ('-ÿ '!ÿ*))'(ÿ&ÿ!ÿ,ÿ+,ÿ*)ÿÿÿ''ÿÿÿ5*ÿÿ6**!ÿ"##7%!ÿ&ÿ*ÿ -ÿ &.ÿ+ÿ*)ÿÿ*ÿÿÿÿ*ÿÿ,ÿ*ÿ*ÿ'ÿ*)ÿ*ÿ(*ÿ ÿ8'*ÿ*ÿ+*ÿ*)ÿÿ*(ÿ*,ÿÿ ÿ(c+ÿÿÿ ÿÿÿÿ +*!ÿ*)c,*ÿ*))'(ÿd+*!ÿ23ef%-ÿ/ÿÿ*ÿÿÿ)(ÿÿ ÿÿ)ÿÿÿ!ÿ(c+ÿÿÿÿ*(,ÿ()ÿÿ)*ÿ*)ÿ +*)ÿ(c+ÿ*ÿ(*ÿÿ&.(ÿ,-ÿg&!ÿ *ÿÿ&ÿ*ÿ*))'(ÿ(ÿÿÿÿÿÿÿ K(!ÿ"##7Nÿ+ÿÿG.!ÿ233O%-ÿP*ÿ*ÿ&,ÿÿ(*ÿ *H'!ÿÿÿÿ(&ÿ*Iÿ(C+ÿÿ*(J)ÿ(C,%!ÿÿ+ÿ(.(,ÿ *ÿ+(,ÿÿÿ *ÿ&.(ÿ)*ÿ*)ÿ*h'ÿk(!ÿl.!ÿm(*!ÿÿ (ÿ,ÿÿ*ÿ(!ÿ*ÿ,ÿ)ÿ*ÿ(ÿÿ,ÿÿÿ(,ÿÿ*ÿ )'ÿÿ*))'(ÿ(&ÿ*ÿÿÿ(*ÿÿ,ÿÿ*ÿ(ÿÿ+*ÿ *ÿ.!ÿ'ÿ)*ÿÿ*ÿÿ*(ÿÿÿ'*-ÿ(,!ÿÿ,ÿ ÿ+,ÿÿ

38 ÿ"#ÿÿÿ"$ÿ%&#'ÿ('ÿ)ÿ(ÿ*+,,ÿ-ÿ,+./-ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿÿ ÿÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ$ÿÿÿÿÿÿ-ÿ2ÿÿ3ÿÿ4ÿ%*++5/ÿ#ÿ 0ÿ'ÿ!!ÿÿÿÿ1!ÿ!ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ!ÿÿ #ÿ ÿ#ÿ$ÿ&ÿÿ&ÿ%*++:/ÿ#ÿ#ÿÿÿ ÿÿ1!ÿÿÿÿÿÿ ÿ*+++ÿ!ÿÿÿÿ$#ÿÿÿÿ ÿ$ÿÿ ÿÿ$ÿ#ÿÿÿ$ÿ7 $ÿ%;ÿ<ÿ1-*,/-ÿ=#ÿÿÿÿ$ÿÿÿ1 ÿÿ8ÿ%*++9/ÿÿÿ!1 ÿÿ$#ÿÿ'-ÿ6!ÿ ÿ$ÿÿ1!ÿ!ÿ$ÿÿcdefcghÿÿ!ÿÿÿÿ Kÿÿ$ÿÿÿÿ#ÿÿÿKÿÿ1!-ÿ #$ÿÿÿÿÿ>ÿ?-ÿ7 ÿÿ$#ÿÿ$#ÿÿ #ÿÿ!ÿÿÿÿÿ'ÿÿ ÿ!ÿÿÿ#ÿÿ Lÿ!ÿÿÿÿ#ÿÿ$ÿÿ #ÿÿÿÿÿ!!-ÿ0ÿ #ÿÿ!ÿ'ÿÿ$ÿ ÿÿ$ÿÿmÿ1 ÿ#ÿÿ 1!ÿÿÿ%--ÿNÿ=J'ÿ0$ÿ3ÿ)ÿ(ÿ*++./ÿÿ ÿ$ ÿÿ!ÿ'ÿÿ #ÿ ÿ ÿÿ!ÿÿÿÿÿk!ÿ1!ÿ$ÿ#ÿÿÿ$ÿ8ÿ O!ÿÿ&ÿ%,BPB/ÿÿ#ÿÿ ÿ1!ÿ%&#!ÿ6!ÿ)ÿ&ÿ,bb:/-ÿ7 #ÿÿ!ÿ'ÿÿÿ ÿÿ ÿ!ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ1!ÿÿÿ$#ÿ#$-ÿ=#ÿ

39 #$%&'ÿ$)ÿ*$+,-$.ÿ ÿÿÿ!ÿÿÿÿÿÿ"ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ/!ÿÿÿ0/123ÿÿ44ÿÿÿ54ÿ67ÿ!ÿÿ ÿÿÿÿÿ!ÿÿÿÿ6ÿ?ÿ!ÿÿ ÿÿ7ÿ 8ÿ4ÿÿÿ09 ÿÿ6ÿ ÿ:;<<3"ÿ=ÿÿ!ÿÿÿÿ54ÿÿ8ÿ ÿ!ÿÿ!> ÿ ÿÿ7!ÿÿ8ÿ"ÿ9ÿ ÿÿÿ>ÿÿÿÿÿÿ Eÿ!ÿ484!ÿÿÿÿ>ÿ78ÿÿÿ84ÿ4"ÿG ÿÿÿ4ÿÿ8ÿÿ4ÿ4ÿf!ÿÿ>ÿÿÿ4"ÿ ÿ:;;d3"ÿeÿÿ>ÿ!ÿÿ484!ÿÿÿ6ÿ!ÿÿ ÿ:;;<aÿ ÿ84ÿÿ2ÿÿ"ÿ0hii;3ÿ!77ÿÿ7 484!ÿÿÿÿ/12ÿÿÿ>ÿÿ4ÿÿÿ!ÿ4ÿ!ÿ0JÿKÿ"DL3ÿ4ÿÿÿ>ÿÿ8ÿ4ÿÿF!ÿ0JÿKÿ"H<3ÿÿ 7ÿÿÿ!7ÿÿÿ6ÿ/12"ÿ ÿ!ÿÿ ÿ!4ÿÿ6ÿÿ/12ÿÿ4ÿÿ7ÿ4 ÿÿÿ4ÿÿÿÿ484!ÿÿÿÿn!ÿÿÿ8ÿ ÿc!>ÿ0:;m<3ÿ4874ÿÿ!ÿ4ÿÿ!ÿÿ7ÿ/12 ÿÿÿÿ ÿ ÿÿ!4ÿÿ4ÿ4ÿf!"ÿ 64ÿÿ7ÿ!ÿÿ/12"ÿEÿ!ÿÿ7!ÿ8ÿ

40 '$("ÿÿÿ!#ÿ ÿÿÿÿÿÿ!ÿÿ$("#ÿ0ÿÿ'"ÿÿ1ÿ$ÿ"2"#ÿÿ(ÿÿ ÿ$("#ÿÿÿ$"ÿ"ÿ!ÿÿ"ÿ "#ÿ)$ÿÿ)(ÿ*+,-./ÿ "#ÿÿ$$%ÿ&ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ )$"ÿ!"ÿ1ÿ 3ÿ!ÿ#ÿÿÿ0ÿÿÿÿ1ÿÿ"ÿ%ÿ 0ÿÿ'"ÿ 1ÿÿ'"ÿÿ1ÿ$ÿ"2"#ÿÿÿÿ!0ÿ0ÿÿ12%ÿ 6"#ÿÿ!ÿ#ÿ4"1ÿÿ$ÿ*+,,5/ÿ1ÿ #7( #7( ÿÿ(!ÿ0!"ÿÿÿÿ2ÿÿÿÿ ÿÿ8ÿ*+,-9/ÿ!ÿ0ÿÿ!ÿÿ!ÿÿ0!"ÿ 0!ÿ0ÿ0ÿ!ÿÿ12("ÿ$$%ÿ G;HI;?ÿ ÿjÿÿ0#ÿ"ÿÿ $(ÿ0ÿpnqÿ $ÿÿ1$ÿ*l2ÿmnn9/%ÿjÿo!!ÿ ÿ "ÿk!#ÿÿ*o!!ÿ ÿ "ÿk!#ÿÿ*o!!ÿ ÿÿ)ÿmn+r/%ÿ6ÿ"ÿ$ÿ ÿÿÿÿÿk!#ÿ'(ÿ ÿÿ)ÿ(ÿÿ$ÿ ÿÿ)ÿmn+5/ÿÿ,mqÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿ!#ÿÿ!(%ÿsÿÿ ÿÿk!ÿÿÿ!ÿ ÿ$ÿ"2"#ÿÿÿ ÿ#ÿÿ!ÿÿ $$ÿÿÿÿ"ÿÿ!ÿ0ÿÿ%ÿ)$ÿ!ÿ 1ÿÿÿ"ÿÿ Jÿ"(ÿ1ÿÿÿÿ("ÿ #ÿÿ$$("%ÿ!ÿÿ72ÿ!(ÿ 1$ÿÿ(ÿ$ÿ0$3ÿÿÿ12("ÿÿ$ÿ*%%ÿ6T!ÿUÿ O "ÿmnnnvÿÿs"#ÿw"$ÿuÿ!ÿmnn+/ÿ1"ÿÿÿ ÿÿÿÿ!ÿ ÿ12("ÿ ((ÿ*%%ÿ8 ÿ1ÿuÿ6!ÿmnn5/ÿÿ"ÿÿ!ÿÿ ÿ

41 -$ÿ.ÿ/ÿ&%,0'ÿ*#ÿ,#ÿ1.2#)ÿ3ÿ1*ÿ 5(ÿ2-ÿ6ÿ7ÿ"8 ÿÿÿÿÿÿ ÿ())#)ÿÿ'+#%ÿ#ÿ*ÿ#%'#%ÿÿ%.ÿ)#'ÿ ÿ!"#$%ÿ&'#%ÿ())ÿ*ÿ+,ÿÿÿ ÿ*.()*ÿ*ÿ.#*4ÿ2ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ )ÿ:(4=ÿ3ÿ1#)ÿÿ>#ÿ!%*#'ÿ3ÿ>&$ÿÿ?-#ÿ9*/#ÿ3ÿ *&ÿ+.(#'ÿ*ÿ,#ÿ#))ÿ#ÿ))&ÿ/*&.ÿ,.ÿ*#ÿ*ÿ+,ÿ%.(#4ÿ '+#%ÿ)ÿ:.()ÿ3ÿ!#-.ÿÿ;##ÿ1#)ÿ3ÿ<(#ÿ8 ÿaÿ*.2#ÿ#ÿ</ÿbÿ,"#$ÿ+#'ÿ.,2*ÿ*)*ÿÿ+.ÿ,#ÿ ÿ.*ÿ /$ÿc4%.ÿ#'ÿ*.(ÿb >.2&ÿÿ*.('ÿ/ÿ#.'ÿ*ÿ,.ÿ.+ÿ*ÿ('ÿ,('ÿ,,#ÿ&ÿ+" 4.ÿ#'ÿ*ÿÿ*ÿ4./$ÿ*ÿ*ÿÿ)#'"'ÿ4.#)ÿ/ÿAÿ#.'ÿ *&ÿ/#ÿ./&'ÿ *#ÿ,#ÿ.ÿÿÿ4./ÿ*ÿ2.,#ÿ(#'"4.ÿ*ÿ,,#ÿ/*&.ÿ#'ÿ )&#ÿ*ÿ,ÿ+%ÿ0ÿ&#ÿÿ,ÿ/ÿ,)*ÿ4.'(%ÿ*ÿ)#'ÿ'+#%ÿ*ÿ ÿ))&ÿ/*&.ÿÿÿ.%$ÿ%%4/ÿ+.ÿ2.,#ÿ /#ÿ())'ÿ*ÿÿ%-ÿ.+ÿi./ÿh4#%ÿ#'ÿ-#.2')ÿ'ÿ.ÿ#ÿ#%'ÿ-ÿ+.ÿ %%'#ÿ#'ÿ#i(ÿ#ÿ*ÿ2.-4%ÿ)ÿj*(ÿÿÿk #'ÿc,##ÿ %%'#ÿ#'ÿ#i(ÿ.#ÿ*ÿi./ÿ1(-ÿÿÿÿ4ÿÿj*(ÿÿÿk ÿaÿ#ÿh4#.#ÿÿ*ÿ +$ÿÿ%.,4#%ÿ2*ÿ+$ÿ4.%'(ÿ#'ÿ*'ÿ,.ÿ%%'#ÿ#ÿ%.,4.#ÿ.ÿ 2.-ÿ*.ÿÿ*#ÿMÿ$ÿ.+ÿ) ÿ+.(#'ÿ#ÿÿ('$ÿ.+ÿl*##ÿ#'(ÿ2.-ÿ*ÿ$.(#)ÿ ÿ4.'ÿ)#+%#$ÿ2.ÿ4%4.#ÿ.+ÿ ÿl$-$ÿ.'ÿ2.-ÿbÿ$ÿ.+ÿ)ÿ#'ÿ/.& ÿ

42 ÿ-ÿ" &'(')$ÿ*+ÿ"ÿ"ÿÿÿ!ÿÿ,!-""ÿ". ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ"ÿ8ÿ!ÿ"ÿÿ,7""ÿ!ÿ+ÿ". ÿÿ!"ÿ!ÿ#$$ÿ%!ÿÿ!$ÿ ÿ/ $ÿ6ÿÿ!ÿ7ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ+ ÿ""+"!ÿ-ÿ7ÿÿ"ÿ!-!ÿ!ÿ"ÿ!ÿÿ"-ÿÿ!$ÿ>ÿ 6ÿ"ÿ"ÿ+" ÿ"-ÿÿ+ÿÿ"ÿ7-!ÿ"!8"" ÿÿ". ÿ"ÿ"ÿÿ!"8ÿÿÿ!"ÿ7ÿ-!"ÿ ÿ#9!!--ÿ:ÿ;ÿ(<<=)$ÿ ÿÿÿ-ÿÿ8ÿ!ÿ-ÿÿ!ÿ!ÿ"ÿ7""ÿÿÿÿÿ"ÿ ÿ!ÿ"!ÿ"ÿ!ÿÿ+ÿ". "!ÿÿ!ÿ 8ÿÿ!ÿÿ7!ÿ-"!-$ÿAÿ"!ÿB!ÿÿ!$ÿ#&''&)ÿ7ÿÿ -!D!! """!ÿ!""7ÿ8ÿ!ÿ!ÿ77"ÿÿ!8"+ÿ7+""$ÿc"-"! #?"ÿ:ÿ?ÿ&''e)$ÿ C-ÿ+"ÿÿ!ÿÿ""+"!ÿ!ÿ" "ÿ+"ÿÿ!ÿ!ÿ"ÿÿ"""! ÿ!ÿÿ-"!-ÿ ÿÿ" ÿÿ!ÿ"ÿ 7!ÿ-"!-ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ"""!ÿ!""7ÿ8ÿ!ÿ!ÿÿ-"!-ÿ#g!ÿ:ÿ I8ÿ!ÿ?!"ÿ#(<<<)ÿÿ!ÿ"ÿ!ÿÿ!ÿ"""!ÿ!""7ÿ!ÿ "ÿ!ÿÿÿÿ!ÿ!ÿ!ÿ7+"ÿÿÿ8"!$ÿ JKLMNOPQKLPÿ ÿ

43 $ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ!ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ "ÿÿÿ""ÿ ÿÿÿ#ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿÿÿÿ%"ÿÿ&ÿÿÿ''ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ!ÿ )"ÿ!#ÿÿÿÿ &ÿÿÿÿ *ÿÿ'"ÿ''ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ#ÿ ÿÿ'ÿ ÿ ÿ"&ÿ&ÿÿÿÿ)ÿÿÿ ÿ ÿ(ÿ'ÿÿ ÿÿ+ÿ,#ÿ*ÿ''ÿÿÿÿÿ)ÿ ÿ ÿÿ ÿ "ÿÿ'ÿÿÿÿ ÿÿ'#ÿ+ÿ.ÿÿÿÿÿÿÿÿ&ÿ ÿÿ-ÿÿÿÿÿ ÿÿ!ÿÿ)ÿ ÿÿÿ "ÿ 'ÿÿ'ÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿ'ÿ 'ÿÿ)ÿÿ'ÿ -ÿÿ/ÿÿ0 ÿ1.2234ÿ 'ÿÿ"ÿ "ÿ'ÿÿÿÿ-ÿÿ ÿ!ÿ(#ÿ5"ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ4ÿÿ 'ÿ'ÿ'ÿ#ÿ 6ÿÿ&ÿÿÿÿÿ)ÿ''ÿ'ÿ1##&ÿ"ÿ "ÿ'ÿÿÿ'"ÿ ÿÿ'ÿ "ÿ '#ÿ9ÿÿÿÿ'ÿ)ÿÿ7ÿ: ÿÿÿÿÿ '"#ÿ6ÿÿ'ÿ ''ÿÿÿ'ÿ'ÿ ÿ'&ÿÿ'ÿÿÿÿ8ÿÿ ÿÿ"ÿÿ"ÿÿ ÿ'7 ÿ'ÿÿÿÿÿ "ÿ';ÿÿ ÿ 'ÿ ÿ-ÿÿ''ÿÿ#ÿ(ÿÿÿÿ)ÿ "ÿÿ"ÿ 'ÿ"ÿ(ÿÿÿ-&ÿ)ÿÿ

44 ÿÿÿÿÿ'%ÿÿÿÿÿÿÿ"ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!"#ÿ$ÿ%ÿÿ&%ÿ ÿÿÿ&ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ (ÿÿÿÿ'#ÿ)ÿÿÿÿÿÿÿ"ÿÿ ÿ'%ÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ'%ÿ #ÿ*(ÿÿ %ÿÿÿÿÿ#ÿ,ÿ("ÿÿ"ÿÿÿ 'ÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿ"#ÿ )ÿÿ(ÿÿÿÿ&ÿÿ ÿÿÿ+ÿÿÿ ÿÿÿ ÿ#ÿ*ÿ"ÿÿÿ"ÿÿÿÿ"ÿ%ÿ ÿÿÿÿ+%ÿ"ÿÿÿ"ÿÿ"ÿÿÿÿÿ"ÿÿÿ ÿ(ÿ &ÿÿ#ÿ-ÿ("ÿ%ÿÿ&%ÿÿÿÿÿ #ÿ/ÿ(ÿÿ(ÿ"ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"ÿ.+ÿÿ ÿ(ÿÿ "(ÿÿ%ÿÿÿÿÿÿ &ÿ(ÿÿÿ01ÿ2ÿ3%ÿ45567ÿÿÿÿÿÿÿÿ %ÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ"#ÿ-ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ#ÿ8ÿ&%ÿ/9ÿÿ)ÿ0455:7ÿÿÿÿÿ ÿ"ÿ"ÿÿ(ÿÿÿ(ÿ"(ÿ"ÿ#ÿ ÿÿ(ÿ )ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ!ÿÿ&ÿÿÿ"ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ"#ÿ$ÿÿ"ÿÿÿÿÿÿ(ÿ #ÿ)ÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿ(ÿÿ ÿÿÿ ÿÿ

45 ÿÿÿÿÿÿ%ÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÿ"ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿ$#ÿ ÿÿ$ÿÿ&'ÿ(ÿ)%ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿ#/%ÿÿÿ/##ÿÿÿÿÿÿÿ#ÿ *++,-!ÿ"ÿÿÿÿ#ÿÿ ÿÿÿ %ÿÿ$%ÿ /ÿÿÿ ÿÿÿ!ÿ.ÿÿ ÿ!ÿ1/%ÿÿ/##ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ0ÿ ÿÿ0ÿÿÿÿÿ /ÿÿÿÿ ÿ!ÿ.ÿÿ/##ÿÿÿ/ÿÿ//ÿÿ/ÿ$ÿÿ ÿÿ0ÿ#2ÿÿ#ÿÿÿÿ2ÿÿ ÿÿÿÿ$/ÿÿÿ#ÿÿ#ÿÿÿÿ ÿ#ÿÿ %ÿ ÿÿÿÿ0!ÿ.ÿ#ÿÿÿ ÿÿ0ÿÿÿÿÿ0ÿÿÿÿ3#!ÿ ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ/ ÿÿ#ÿ#ÿÿ#ÿ ÿÿ#ÿ/ÿ

46 ÿÿÿ ÿÿ ÿ!"ÿ"#ÿ$"%ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿÿÿ ÿ &'()(*'+,)-./01'+,)ÿ 12345,6+0ÿ >0,)5/ÿ825+(10ÿ ÿ9/84'+,)ÿ:'()06+0ÿ ÿ ÿ ÿ948+/()(*'+,)ÿ23240ÿ 4607*8ÿ ÿÿÿ ÿ948+/()(*'+,)ÿ ;)604ÿ ;6<278ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ ='45704ÿ ÿ ÿ

47 ÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿ!"#$"ÿ!ÿ%"ÿÿ ÿ /+0.'-1.,-).ÿ23+,1.-0ÿ 7&'(ÿ4)*+'&),-).ÿ ÿ23+,1.-ÿ ÿÿ 6-17-'08+9ÿ )&E3-7>-ÿ /&.+*1.+&)ÿ ÿ ÿ :)7+*+7;13ÿ<+4-'-)=-0ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ<-,&>'198+=0ÿ?-'0&)13+.5ÿ /+0.'-1.,-).ÿ )&E3-7>-ÿ /&.+*1.+&)ÿ ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ ÿ8;.=&,-0ÿ /+='&A1==+7-).0ÿ 2==+7-).0ÿ :)B;'+-0ÿ?05=8&3&>+=13ÿ2D;0-ÿ?850+=13ÿC+&3-)=-ÿ /+0.'-1.,-).ÿ 8;.=&,-0ÿ

48 ÿÿÿ ÿ!"!ÿ#$ÿ%#!&'!ÿ#$ÿ("ÿ)ÿ*)+!&'ÿ,&ÿ-$ÿ)ÿ!+"ÿ./#"!ÿ ÿ GB:29>ÿ1H4A939Aÿ;B59I259B>ÿJKLMNOMPÿOÿQRÿSTTUÿVWUÿXÿTQWYÿZP[ÿOÿQRÿSTWÿRWYXÿ\ÿTQ\ÿ ;452CD>286<9<ÿ>ÿEÿFÿ;452CD>286<9<ÿ>ÿEÿFÿ ÿ123456ÿ789:254ÿÿÿÿ;9<5=425:4>5ÿ ÿÿÿ ]4=3B=:2>A4ÿ _B`ÿ1259<32A59B>ÿ ]b6<9a28ÿg4:2>c<ÿalk[p[ÿoÿqrÿstÿxruswÿwwÿdtqwvÿdÿdÿdÿdÿ ]b6<9a28ÿ15=29><ÿ e:b59b>28ÿ15=29><ÿ alk[p[ÿoÿqrÿstÿssrxy^ÿsxÿtq^tÿzp[ÿoÿqrÿstwÿur\xyÿsxÿtq\sÿ JKLMNOMPÿOÿQRÿSTTUÿ\RXS^ÿXÿTQWUÿZP[ÿOÿQRÿSTWÿRX^^ÿ\ÿTQ\Tÿ alk[p[ÿoÿqrÿstÿtrtwuÿvÿdtqx^ÿdÿdÿdÿdÿ dÿdÿdÿdÿzp[ÿoÿqrÿstwÿwrtyÿ\ÿdtqs\ÿ ÿ dÿdÿdÿdÿzp[ÿoÿqrÿstwÿwr^^^ÿstÿdtqxxÿ ÿ789:254ÿ j=2><3b=:259b>28ÿ k42c4=<b9hÿ dÿdÿdÿdÿzp[ÿoÿqrÿstwÿxru\ÿsvÿdtqxtÿ ÿ7B:H892>A4ÿ ;452CD>286<9<ÿ>ÿEÿFÿ;452CD>286<9<ÿ>ÿEÿFÿ JLlRÿSTXÿ\RSTVÿSTÿTQWVÿaLK[P[ÿOÿQRÿSTÿSURWÿ\XÿTQYUÿ JLlRÿSTXÿWRTTYÿTÿTQXÿaLK[P[ÿOÿQRÿSTÿXRU\WÿSSÿTQ\Uÿ ÿ ÿÿÿe34a59i4ÿ k42c4=<b9hÿ ÿÿÿ ÿ]2=59A9H259B>ÿ JLlRÿSTXÿSRV^ÿSÿTQWWÿdÿdÿdÿdÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ

49 ÿÿ ÿÿÿ ÿ!"!ÿ#$ÿ%&'&(ÿ)$*+,$ÿ-*$#*"ÿ.#!/0!ÿ ÿ ÿ123456ÿ25ÿ789ÿÿ :;<ÿ=48:;ÿ CDEFGHEIHDJFEFÿ VDGJFÿDWÿCDEILDÿ XHFYÿYHEZÿ ]LD^DIHDEÿ_DGJFÿ >3;8ÿ?789<5:5ÿ CKLHFIHEÿIÿMNÿOOPÿ QNRQSÿTÿOMQUÿ NUTUÿPÿOMRTÿ QNQSRÿ[ÿ\OMUÿ ÿÿÿ ]LbEIHDEÿ_DGJFÿ VE`ÿIÿMNÿOQÿ QNUOÿaÿOMTQÿ

50 ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ!"#$%&ÿ()%*)ÿ+,ÿ-".%/%.0#ÿ1%,2"&3!&&%."4-"502$ÿ6#%+")7%8)ÿ ÿ ÿÿÿ HÿIÿJÿ ÿÿ KLMNOPMQPLRNMNÿ hilqplmÿ_qppqjÿ _`alvÿwxxwbÿ KTcÿdÿeLTQNLMVÿWXX[fÿ KTcÿdÿeLTQNLMVÿWXXZfÿ [VgWYÿgWÿ]XUgYÿ gvy[zÿgÿ]xuwzÿ WXY\ÿ^ÿXUX^ÿ ggw[ÿyÿ]xuxÿ gwyxÿgxÿ]xugÿ gy\ÿgÿ]xuxÿ Z[Wÿ\ÿ]XUW^ÿ hnqtotnplmÿ plmmnÿqlÿhnltpmoÿ klmÿqÿuvÿwxxyÿ _`alvÿwxxwbfÿ KSTPNQPMÿQÿUVÿWXXYÿ KTcÿdÿeLTQNLMVÿWXX[ÿ WgWgÿ[ÿXUXZÿ WXZÿ[ÿ]XUXmÿ g[w\ÿgwÿ]xuxyÿ Wgmÿg^ÿXUXWÿ W\gÿmÿXUX\ÿ m[yÿÿ]xuwxÿ q`tmnÿ KTcÿdÿeLTQNLMVÿWXXZÿ _`alvÿwxxwbÿ KTcÿdÿeLTQNLMVÿWXX[fÿ g^^xÿ[ÿ]xuxyÿ g[\xÿ\ÿxuxgÿ [mxÿmÿxu[xÿ ÿrlornÿlsÿklmqtlÿ epncÿcpm`ÿ ÿ ÿktcÿdÿeltqnlmvÿwxxzfÿ KSTPNQPMÿQÿUVÿWXXYÿ W\\^ÿ\ÿ]XUW^ÿ \WXÿmÿ]XU^gÿ mg[ÿzÿ]xu\\ÿ ZWXÿÿXUWXÿ

51 ÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ!"#$%&ÿ()%*)ÿ+,ÿ-".%/%.0#ÿ1%,2"&3%)2*"ÿ4#%+")5%6)ÿ ÿ ÿÿÿ IJKLJMÿNOPJLJQÿRSKLJQJLTÿ IJKLJMÿgXLJQÿRSKLJQJLTÿ IJKLJMÿkWl[ÿ IJKLJMÿRXÿ N[mL[LO[ÿ[JLÿRWX[ÿ UOVJWXÿYÿUZ[ÿ\]^^_`ÿ ]a]bcÿdÿe^f^bÿ haiÿ]ÿ^f]jÿ ]ab]iÿiiÿe^f^jÿ d]]ÿi_ÿe^f^ÿ ]_dÿi^ÿ^fcÿ FÿGÿHÿ ÿÿ N[mL[LO[ÿgXLJQÿRSKLJQJLTÿ N[mL[LO[ÿkWl[ÿ N[mL[LO[ÿRXÿ N[mL[LO[ÿoMOLJOWÿpLJJLTÿ N[mL[LO[ÿoqL[Q[PJOWÿ N[mL[LO[ÿrmWWPÿ ÿ n[pkzkoqjpÿlÿfÿ\]^^h`ÿ ijc]ÿjÿ^f]bÿ N[mL[LO[ÿRX[WPÿ c_jcÿiÿe^f]iÿ N[mL[LO[ÿsOWPKJWLJOtPWPÿ U[TÿLÿfÿ\]^^h`ÿ _]j^ÿiÿ^fijÿ _]bÿiÿe^f^_ÿ ]d]ÿi^ÿe^f]ÿ ]c_^ÿdÿ^f^]ÿ ]c_^ÿdÿe^f^bÿ ccc_ÿi^ÿe^f_ÿ cjdÿiiÿe^f]cÿ

52 ÿÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ ÿ!"ÿ#" ÿ$ÿ%& ÿ'"ÿ#"ÿ()***+"ÿ,-.ÿÿ,&./ÿ,0ÿ12-&3-4ÿ5.ÿÿ ÿ-ÿ.0ÿ ÿ ÿÿ \]- Pf(U+.ÿÿ0-&0-&3ÿ.&.]ÿ&ÿ3-.ÿ_&&4_.ÿ.83"ÿbEcdHAeÿEFÿGAHAI=C=HJOÿ ÿ^"ÿ(uyyy+"ÿ1.].]&3ÿ&ÿ--7-]&3ÿ._-&.ÿÿ`:23&ÿ7-.-_-a&.-xÿ,0ÿ ÿ)w)v)*r"ÿ ÿstuvsw)"ÿ-xÿ)y"urywzut*)r[ÿ \]- ÿ^" ÿ$ÿg&-3 ÿ$ÿ,0&] ÿ1"ÿ(uyy*+"ÿ9:23&ÿ7-.-_-a&.-xÿ44-ÿ_ÿ.0ÿ.&4.lÿ ÿ#"ÿ(uyyy+"ÿ%-7ÿ7-.-_-a&.-ÿ-ÿ.0ÿ`:23&xÿ,0ÿ3ÿÿ 0.2XZp"-"4Z)Y"))S[Z&]7"280"[Y"))YWYW")[RWYRÿ ÿw)wvws)"ÿ-xÿ ÿtutvtrw"ÿ.0] g&3-4 ÿ9" &.8V2--ÿ.&_&.-&3ÿ3&0-2ÿ&ÿ]2&.-&3ÿ&.8"ÿbEcdHAeÿEFÿ?uueM=Bÿ &-.ÿ-737_."ÿbecdhaeÿefÿm=dnehaemjdoÿfq(r+ ÿq" ÿ!]403- ÿq" ÿ$ÿr&a-& ÿ'" ÿ$ÿ^3`&8 ÿ9"ÿr"ÿ()**[+"ÿ,0ÿ-7v&.ÿ_3 ÿ5"ÿ^"ÿ(uyyu+"ÿt732_.ÿ&ÿ..ÿÿ&ÿ_3ÿ3-:-4ÿ ÿt*rv[)s"ÿ ÿ-.-] ÿ&ÿ-7-4ÿ g&]_-. ÿ"ÿx" ÿ1_&. ÿ!" ÿsssvs*["ÿ g. -Xÿ0.2XZp"-"4Z)Y")YRWZYYRRVU*Tz")YR")"Tÿ ÿ$ÿg ÿq"ÿ#"ÿ()**[+"ÿ3&.-ÿÿ.0&.ÿ4.-_ÿ.ÿ7-3ÿ (R+ ÿ"ÿq" ÿ$ÿ{- ÿ1"ÿ!"ÿ(uyyy+"ÿt732_.ÿÿ&ÿ_&]ÿÿ`:23&ÿ7-&"ÿ ÿrs*vr[y"ÿ-xÿ0.2xzp"-"4z)y")yrwzyyu)v ÿtvrr"ÿ *Y)Y"sT"R"RS*ÿ

53 ÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ LMNOP?D?QNRÿST*+.ÿUV,=U+Uÿ315:ÿ8'0:W3X31516WV,V,Y-W,,+V=Z,V,Z++UV,ÿ 345$%ÿ$3ÿ'85ÿ%1991ÿ%12$' ÿ!ÿ"ÿ#ÿ"$%&'ÿ(ÿ)ÿ*+,,-.ÿ/'0 :ÿ;ÿ45<ÿ$3ÿ9'$=$$2 1$2ÿ345$%ÿ16$57$'51$2ÿ 5 ÿÿ [ 19$ÿ^ÿÿ#ÿ1'1<5321ÿ"ÿ\ÿ*VZZ-.ÿc$ ÿ\ÿÿ($ÿ"ÿÿ69$ÿÿ]ÿ#ÿ;'8[ÿ^ÿ\ÿ*+,v,.ÿ"$_'ÿ%259$'ÿ$3ÿ5`[5 ;ÿx$95$'51ÿ1_ÿ'81'5%$2ÿ$3ÿ9055%$2ÿ2$'51 LMNOP?D?QNRÿSa*U.ÿ-VY=-+-ÿ315:ÿV,V,Y-W$,,VZVbUÿ &ÿ0_19$%ÿ$3ÿ%1'x'[$2ÿ0_19$%:ÿc8ÿ 850 :ÿ 1<256ÿhÿ;ÿ#ÿ8ÿcÿ;ÿ*+,,b.ÿ^1&02$%ÿ8$$ 9$56ÿ_1ÿ0 12ÿ 2%'51ÿ [$[ÿ1_ÿl$m1ÿ"'$'5 '81'5%$2ÿ9132ÿ$3ÿ9'$=$$2 315:ÿ8'0:W3X31516WV,V,Y-W,,+V=Z,V,ZVjZZkÿ '5% ÿ*+,vy.ÿh1_$'$2ÿ1%%[0$'51$2ÿ5`[5 5 9'ÿ_19ÿ'8ÿ45%'59i ÿ$3ÿ52 ÿn[556ÿ3$ 0%'54:ÿ;ÿ $<$ÿ_19ÿ<1&ÿ+,v+ÿ)'543ÿ;[6[ 614W< ÿ*+,vu$.ÿ 2$ W1 [ 8+,8'9ÿ ÿ1_ÿ_$'$2ÿ1%%[0$'51$2ÿ5`[5 'ÿ+kÿ+,vuÿ_19ÿÿ[99$ÿ+,vyÿ ÿ [$[ÿ1_ÿl$m1ÿ"'$'5 )'543ÿ!%9mÿVVÿ+,VUÿ_19ÿ8'0:W<<<m2 '5% ÿ*+,vum.ÿ]9021=01'3ÿ<1&02$%ÿ5`[ÿ$3ÿ52 W%_15,8'9ÿ ([m25856ÿl'3ÿ 614W< 2$ W1 8,8'9ÿ ÿ [99$ÿ 2$ÿ!ÿsÿh2 5ÿ'8ÿ<1&02$%:ÿ/4 1ÿtÿÿu1&ÿÿÿ#ÿ$[ÿÿ*+,,V.ÿc8ÿs54=s$%'1ÿ9132ÿ$3ÿ '56$'56ÿ'8ÿ2$' ÿm'<ÿ0 1$25'ÿ$3ÿ$%%53'ÿ $_'ÿ

54 ÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ GHIAJK=LÿMN*OP0+.ÿQ-OR;Q--Qÿ 680 ÿ3$!ÿÿ"ÿ#$ %109ÿ714$ÿ5 ÿ(ÿ)ÿ*+,,-.ÿ/01 %$213$ÿ405%ÿ617ÿ ÿÿ 2%Sÿ;TÿU0 81Y0ÿZ3 VS2ÿUÿ"ÿW380 $Vÿ0 ÿ71 %8ÿ%:ÿSS$1 ÿpÿuÿ'ÿ($ÿwÿ/ÿ*+,q+.ÿx1 %ÿ%:ÿ37%01 %ÿ4271 %8;37%01 [ÿ)ÿy:101 2Vÿ#ÿiV82:ÿiÿÿ2%ÿÿj%YS2ÿkÿl Y 203[g:Z: 1 SgQ,Q,,+gh 4RRfÿ %ÿÿp1%ÿpÿpÿ'ÿ"vÿm;"ÿ 1[ÿ %ÿ 2Vÿ#ÿt1:ÿPÿ2%ÿÿj%YS2ÿkÿ"Vÿm;"ÿ'ÿl %:ÿ021ÿ$ *+,,R.ÿ %014V %$ÿ5102ÿh 6ÿ 88V301 4ÿSÿ%:ÿ093ÿ %ÿ2n:$ÿ%:ÿ2vy%ÿ680 6ÿ1%hV1$ÿ1%ÿ159ÿ5 %ÿÿ*+,q,.ÿ/ $ÿ1%ÿ!$ÿo^khj^ekda^ebÿ 88V301 %ÿ1%hv1$ÿ 21$01%ÿ"ÿWÿj:9ÿmÿÿt8ÿmÿÿ'ÿjV!ÿ"ÿmÿ*+,,y.ÿt 9$ÿ1%ÿ159ÿ5 %S02ÿ 6ÿ$718ÿ%:ÿh!$ÿ`??]Iÿu^cDJA^ÿvHpLÿwx*O.ÿQ-R;QeOÿ 4ÿ1%ÿ5!;0:ÿ1%hV9[ÿÿ3 $38017ÿ$0V:9ÿ 6ÿ--fÿQ+,ÿ3$ $ÿ 6ÿSÿ Y0;%9$1$ÿ 6ÿ02ÿ $ÿ 6ÿ3$ %ÿ%:ÿ$10v01 %ÿ680 %;!ÿkÿ)ÿ'ÿt0$ MN*e.ÿQQ,O;QQ+Rÿ: %ÿÿ*qyyy.ÿly3y%0[ÿ)ÿ%5ÿ3:1syÿ6 1[ÿ203[g:Z: 1 SgQ,Q,ORg,,QfQR+ÿ!ÿWÿ*+,,f.ÿl2ÿ01 *33ÿOyy;-+O.ÿ#5ÿ P71%ÿ'ÿ ÿpÿm 2%ÿ*U:$.ÿ}E^p~AAÿA_ÿIHJ=A^EBDK> ÿ ƒ^pÿhp ÿ %$213ÿ405%ÿ$609ÿ81Y0ÿ%:ÿ$609ÿ36!ÿ#ÿ W[ÿiV16 :ÿp$ÿ ÿ010ÿ3$982 Y%8[ÿ)ÿY0; S9ÿ{%ÿkÿ)ÿ 203[g:Z: *-.ÿoqe;o+rÿ: 1 SgQ,Q,ORgQ,Rf;ˆyyˆQQ-OQeÿ 1[ÿ

55 ÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ %0(1%*40ÿ'()*+ÿ(%&(ÿ(ÿ0%1'0%(ÿ4$ÿ($%&ÿ5)2*46(ÿ789:;<=ÿ8?ÿ ÿÿ ÿÿxÿy45%(40ÿzÿdÿ ÿÿxÿy45(%40ÿzÿ 6(*0Sÿ.%/0&(*(ÿ[BB=D\EÿHIJAK8=8FJ]ÿ[;ÿ^;C\:;<CD8;<=ÿ_\`D\aLÿbc!#ÿPO/! )%+,Q'R'4*4SQ!!!!!QT U#ÿ-0ÿR.*0%*40ÿ4$ÿ%)ÿ4ÿ4$ÿ+(40*%&ÿ*0ÿ34ÿ11*'0%(ÿ OO/U"V! WORÿ 0'ÿ11*'0%ÿ*0242.0%ÿ*0ÿ4116+%*40ÿ0'ÿ040/4116+%*40ÿ(%*0S(ÿ789:;<=ÿ8?ÿ V#ÿ-ÿ.%/0&%*1ÿ2*3ÿ4$ÿ%)ÿe*Sÿf*2ÿ+(40*%&ÿ$1%4(ÿ Uÿ 40Sÿhÿhÿi(*ÿjÿÿi'ÿkÿkÿY*0&ÿYÿlÿ3&ÿmÿnÿXÿd6ÿoÿÿ!PVg#ÿ 4%*0ÿnÿuÿuS&ÿlÿhÿm**.(ÿhÿjÿXÿn0S)46%ÿYÿkÿ p(40ÿ0'ÿ*0%+(40ÿ$1%4(ÿ*0ÿ.4%4ÿ2)*1ÿ11*'0%(ÿqk\ÿ[r\:da<;ÿ789:;<=ÿ8?ÿ HIJAKD<C:JLÿsstÿ! WP/! goÿ 4(%ÿpÿdÿXÿu1ÿYÿYÿ!PP#ÿw4ÿpZ/Yÿ+4$(*40ÿ.06,ÿx'(ÿfn,ÿp(&1)44S*1ÿ U ÿ'4*,ÿ)%+,q'r'4*4sq!! "gq! gw/uppuw!woÿ!#ÿz01*2**%&ÿ*0ÿ%)ÿ 4(%ÿpÿdÿu1ÿYÿYÿXÿk&ÿkÿ-ÿ!PP!#ÿf1%ÿ(1(ÿ$4ÿS50(ÿ0'ÿ ((.0%ÿ(461(ÿ 4&0ÿZÿ)40Sÿpÿ/nÿ*S0ÿoÿXÿY0'ÿpÿ 56&*0S,ÿ-0ÿ0&(*(ÿ4$ÿ*01*'0%ÿ%(ÿ*0'*2*'6ÿ'*$01(ÿ0'ÿ+1+%*40(ÿ4$ÿ%)ÿ ^;ED`DE9<=ÿyD?\:\;A\ILÿszP#ÿUUg/UPUÿ 140(1*0%*46(0(,ÿ-ÿ2*(*40ÿ4$ÿ%)ÿwoxÿp(40*%&ÿZ020%4&ÿH\:I8;<=DCJÿ<;Eÿ "#ÿ$ÿ0'ÿ+ÿ04.*0%*40(ÿ4$ÿ

56 ÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ ÿspnrÿr ÿt N UTÿVÿSTNP ÿÿ [C![CFC\[?XDY?BCCY[]DX]ÿ HÿVRUTÿNOÿT N RÿRPN TZÿQ ÿnoÿ H!ÿ S ÿÿorten!ÿ1$2()34(53%)(,ÿ`':(a3%$ÿ()0ÿb#c()ÿd'9373%)ÿ6$%9'7'7;ÿ SZ\Og!O!\[C![CCh\ifO![DDh!Bh]Xÿ %-ÿ6789:%,%28;ÿo<aÿy[]eyyc!ÿ OUT HÿT UR UZÿKRÿVÿ HÿOHNRTÿNOÿNRRO fÿvevnr ÿop!ÿn))#(,ÿp'a3'qÿ ÿstÿÿnÿ jpnaÿl!ÿr!aÿ_sttaÿt!ÿ^!aÿmitaÿm!ÿu!aÿlv jupntaÿj!ÿg!aÿlÿln TPVET ÿtÿpn Oÿ ÿntaÿn TRNPÿifNAÿNOÿOPwURH!ÿ6789:%,ÿx93;ÿ fÿpÿvÿoounpÿovrtÿÿ SOR ÿustzÿ_fÿpÿvÿpnotfsÿnoÿup NOÿ fÿrÿvÿt PPÿRPN N ÿnpÿ ÿsrs N ÿÿnsn T!ÿ+%#$)(,ÿ%-ÿ NPÿ fÿ n&&,3'0ÿ6789:%,%28;ÿw ÿnoÿs ÿtusthÿspnrÿnt!ÿ fu!ÿ

57 VW#)ÿXÿYÿ-ÿZ4!)"+ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ ÿÿ V5%+ÿfÿX"#!%!ÿZÿgÿc#!5%!ÿXÿgÿ-ÿ[#%!ÿZÿ/011h2ÿ3+ÿ"b!"%ÿ+7ÿd+*45)!ÿ ;>EM]?B?kENÿlm/U2ÿRQRTRQnÿ$+#oÿ"4op$q$+#+bpQ1QQQQp8QUrhTnUS1011h11SSUqÿ 4!ÿ4!%!"!$ÿ"ÿ"!ÿZ+"!ÿXb!!"ÿ%+)#"#+ÿc!dÿe5!%ÿ V!ÿVÿgÿ-ÿs5Tg#!ÿXÿ/QnnS2ÿt!5"#+%#4T9%!$ÿ44+)ÿ"+ÿ5!$!%#4oÿ3!i!5+4!"ÿ V!!9!bÿfÿ-ÿg5#bÿ(ÿ/Qnnn2ÿ 5!i!5ÿ5"#T$+#ÿ4!%4!)"#i!ÿv]<ÿw<AG<=>]CaÿxJA=D<=BENÿy/02ÿ0QnT0Uhÿ$+#oÿ +7ÿ5!$!T!9!ÿ!q)b!ÿ/fXu2ÿ"!+6ÿ+7ÿ5!$!%#4ÿ+i!ÿ0Sÿ6!%oÿ4456#bÿÿ5"#T "4op$q$+#+bpQ1Q1QrpQ1UPTnPURz0PnSz0nn11RrTSÿ V#7#ÿXÿÿ-ÿc!5ÿÿ/01112ÿ %9+$#"!%ÿ$ÿ%4!i#%+%oÿ.!ÿ+5!%ÿ+7ÿ4!%+ÿ9!i#+%ÿ$ÿ4!)!#i!$ÿd+*45)!ÿ!)!4"#+%ÿ+7ÿ%7!"6ÿ"ÿd+*oÿÿ7!d+*ÿ7+ÿ5#*#bÿ%7!"6ÿ!$#)"#bÿ!45+6!!ÿbb!%#+ÿb#%"ÿ)+d+*!%ÿ V6!*6!ÿZÿÿ-ÿZ5#!ÿZÿ/011n2ÿb!ÿ$ÿd+*!% ÿ4!)!4"#+%ÿ+7ÿd+*45)!ÿ%7!"6oÿÿ <ABD]ÿ;>EM]?B?kENÿ /R2ÿRUhTRSPÿ #!%ÿ'ÿ ÿr$ÿx)$ÿÿ-ÿ <ABD]ÿ;>EM]?B?kENÿ /U2ÿ QhQTQPUÿ R1STRQUÿ$+#oÿQ1Q1RhpQ1hrTPnnPQQUR1Sÿ

58 ÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ "$ÿ0ÿ ÿ!ÿ"#$%ÿÿ&'#%()ÿ!ÿ*'+$ÿ,ÿ*-.ÿ/ÿ,ÿ0(12.3%ÿ&ÿ4ÿ ÿ56789:ÿ"'-'.ÿ2;ÿ<$ÿ=<%ÿ-2ÿ'ÿ3<3ÿ(#>ÿ,3ÿ=(<ÿ$=ÿ?#ÿ ÿÿ %ÿ!ÿhÿa#?#ÿÿ*+()$ÿ,ÿ4ÿ,#)ÿÿ58yy^:ÿ02#'.ÿ;#(;<'$ÿ$=ÿb$#);(ÿ #-%ÿ*ÿ4ÿ`3%ÿ"ÿ56779:ÿa#?'(<'.ÿ<3ÿ#')ÿ=$#ÿ..#'$ÿ'ÿ<3ÿb$#);(>ÿ =(<$#ÿ=[<+ÿ?ÿ<'+ÿ<ÿb$#)ÿcajmefÿdopeemacÿedfÿqocradefmlsuÿgv5^:ÿ^7\[^8xÿ VW5X:ÿ9YZ[X7Zÿ?$'>ÿ87879\]779X7^_ÿ ')ÿ ;b$#<3ÿmÿ4ÿ,$b#ÿnÿ5677x:ÿ,3ÿ=(<ÿ$=ÿ'?'-'?2ÿ?'=#(ÿ?ÿ(3#'+<'(ÿ jk59:ÿ8xz[8_8ÿ?$'>ÿ3<;>]?l?$'$#.]87878_]*7766[x9\z5y^:77788[zÿ 8\_[8^Zÿ $=+ÿ&ÿnÿ0$#.$ÿrÿaÿ4ÿ/#ÿ*ÿÿ56779:ÿ1'+<ÿÿÿ+$?#<$#ÿ$=ÿ<3ÿ qkkfmofÿqrsjpafatsuÿkj58:ÿ66^[69^ÿ?$'>ÿ3<;>]?l?$'$#.]87879\]7768[y787y6866^ÿ $)'ÿnÿ!ÿ5677z:ÿt((2;<'$ÿ'u2#'ÿ'ÿ?ÿ=<'<'ÿ+$.ÿb$+ÿvadlpfsÿ #<'$3';ÿ<bÿ?#[++#ÿl(3.ÿ?ÿ($<<ÿ;('='(ÿ('<'s3';>ÿ*=<%ÿ wexacelacsÿioemoyuÿvjwÿ98ÿ 87879\]7768[Y787^^88\7ÿ

59 ÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ HIJEGBKÿLCGDBCDÿMGNODBCDPÿQBRIJSPÿAB?ÿTIUABÿLAVDWSÿ>XJGOYZIBDPÿ[\-.1ÿ]^/_]`a!ÿ ÿÿ b(ÿ bh(,ÿq!ÿ%!ÿ*ÿ],3ÿr!ÿ"!ÿ-app`1!ÿr,(59ÿ:##'ÿi,8;ÿd(ÿ,'(ÿ6ÿ#6(h8!ÿ 3_:(,ÿ7(3((_i7ÿ5(9!ÿZNIJBAOÿNVÿ>XXOGD?ÿjESCkNONKSPÿlm-n1ÿ`oa_`op!ÿ ZNIJBAOÿNVÿsCCIXAWGNBAOÿAB?ÿsJKABGtAWGNBAOÿjESCkNONKSPÿum-.1ÿaao_a.0!ÿ!ÿc#,'9ÿ"!ÿ*ÿd,(,ÿe!ÿ-.//f1!ÿg5(,#59ÿ:(,h,_#,9((5ÿ#99,(;ÿ2ÿ "#4(ÿ)!ÿq!ÿ*ÿ"(ÿ2!ÿr!ÿ-ap`n1!ÿ<,9#=##'ÿ'4#(;ÿ2ÿ,(h(3ÿ6ÿ(,8ÿ#5ÿ,((#,!ÿ "##$ÿx!ÿ2!ÿ-app^1!ÿr,(59ÿ#5(ÿ#ÿ3,$ÿ3ÿ4(#,(ÿ6ÿ'ÿ6ÿ,'ÿ#5ÿi7ÿ "(6(,ÿ%!ÿx3(ÿ!ÿ*ÿ2##5ÿz!ÿ-.//o1!ÿr(,(:ÿ#5ÿ({:(,((ÿ6ÿ3,$:'#(ÿ jescknonkgcaoÿviodwgbpÿw\-a.1ÿa/p^_aaa.!ÿ l-^1ÿn0p_np^!ÿ5;ÿ a/!a//.}#7!a//ffÿ #=#,5!ÿjESCkNONKGCAOÿyDXNJWEPÿuw-a1ÿaaf_a.a!ÿ "(ÿ"!ÿ&!ÿ-ap0f1!ÿ~#6(8ÿ'ÿ6ÿ,'ÿ#5ÿ(4:'8((ÿ,4#'ÿ:(#'ÿdckbgcaoÿjdxnjw!ÿ "(ÿ"!ÿ&!ÿ*ÿ&(7$(,ÿ)!ÿ-ap0f1!ÿ%(h(':4(ÿ#5ÿh#'5#ÿ6ÿ(ÿ~#6(8ÿ)ÿ6ÿx,'ÿ "(ÿ"!ÿ&!ÿ*ÿ&(7$(,ÿ)!ÿ"!ÿ-appo1!ÿ~#6(8ÿ'ÿ6ÿ,'ÿ#5ÿ(4:'8((ƒÿ#5(!ÿznijbaoÿ ~#'(!ÿjdjcdxwiaoÿab?ÿ NWNJÿL GOEPÿ \-a1ÿafa_a^a!ÿ d(ÿ~!ÿr#'ÿx4:#(;ÿ~!ÿr#'ÿ e!ÿ "59(ÿd!ÿ2!ÿ-appo1!ÿ%(ÿ#6(h(ÿ5:ÿ45(,#(ÿ(ÿ,('#:ÿ7(3((ÿi7ÿ #6#ÿ#5ÿh'#,8ÿ,h(, ÿznijbaoÿnvÿ>xxogd?ÿjescknonkspÿuw-o1ÿopf_n/a!ÿ NVÿvIEGBDEÿAB?ÿjESCkNONKSPÿu-n1ÿnnp_nf`!ÿ

60 ÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ%&'()ÿ#ÿ*ÿ+ÿ,"!-ÿ.ÿ/01123ÿ4ÿ5(!ÿ6!ÿ67ÿ6-8589!ÿ ÿÿ!6z"ÿ[ÿÿ8:ÿ#ÿ+ÿ,&!ÿ#ÿ#ÿ#ÿ/[ -3ÿ/011X3ÿ\EDM]AA^ÿAHÿ_AC^JFEQLÿ`KAFLDQLÿ ÿ!8-ÿcÿ,ÿd!)ÿÿ.ÿ+ÿ'"ÿ%ÿ$ÿ/w2e23ÿ5<885"ÿ a(6&- ÿ4b-ÿ$>=ÿ:!ÿ!-!ÿÿkÿ!'56ÿlÿ[ÿ$(:ÿ$?,ÿ+ÿlÿ>ÿ.ÿ/011e3ÿ4:8m586ÿ986!'!ÿ hi/x3ÿw1wj?w100ÿ! 8'56-ÿ67ÿ:!ÿ6&-ÿ ÿ!9!ÿ67ÿ-!7?!-5!!)ÿ-ÿ 6(ÿ.ÿ+ÿ>Zÿa?$ÿ/011j3ÿ&9!8'!ÿ8ÿ6''&586ÿ(!5(ÿuQQBJEfKADEFÿEDMÿ ::!-86=ÿ.!9!6)!5ÿ67ÿ5(!ÿ5(!!?7'56ÿn86!'!ÿ$8)5!ÿ&9!"ÿoAC^ÿpÿgfCLOTÿ qq/03ÿw1e?w0rÿ 68=ÿ(5=s t 686:sW1W1e1s10XYejY1e10WeY20Xÿ ÿ 6)ÿ>ÿÿ/W2YX3ÿ,"65(!-8-ÿ67ÿZ6bÿ<!(986ÿ!98-85! 6m6Z-b8ÿÿ}ÿ+ÿ.6(!5"ÿcÿ%ÿ/W2e23ÿ~5!:586ÿ67ÿ'8)5!ÿ xedeslwldfÿ{l`kl_tÿ /W3ÿz1?Xjÿ vd`kcadwldfefÿxlmkqkdltÿiy/23ÿy1z?yw1ÿ 68=ÿW1WWjXs6!)X12Y1zÿ ÿ ÿÿ!t5!-86ÿiqemlwpÿahÿ %7))!ÿ%ÿ+ÿc!'b!ÿ[ÿ/W22z3ÿ>:8:ÿ 67ÿÿ!:!'5! 21W1YrrzrXÿ ÿ!!-(8=ÿ[t)8586ÿ 67ÿ5(!ÿ-5ÿ5(!!ÿ!'!-ÿgEHLfPÿgQKLDQLTÿq /03ÿWrz?WXWÿ ÿ6''&586ÿ''8!5-ÿÿ!98!zÿ67ÿ5(!ÿ85!5&!ÿ 68=ÿW1W1jYs110W? %;ÿÿ$(:ÿ$?,ÿ.ÿ+ÿ#6(-6ÿkÿ[ÿ/01w03ÿk!:&56"ÿ76'&-ÿ 6&5'6)!-=ÿ>ÿ!98!Zÿ ÿ)!5?"-8-ÿnopqrafaskqefÿ BFLfKDTÿ /z3ÿ22e?w1jrÿ ÿz6b?!5! ÿ

61 +&3ÿLÿM+3'%NÿOÿP'41ÿQÿ6(&'4ÿRÿL/1)41)'ÿÿSÿOÿT%U/*3ÿMÿÿÿÿ614ÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ JKII ÿÿ Vÿÿ "!"!eif/!!e!!idÿ!""#ÿq&+g/+,wÿh/+&g'ÿ0ÿ4%'%k.&1%3ÿ/.ÿi'ÿÿuÿj*%nÿkÿÿ$ÿr0+%nÿ IeK" J"ÿ,&Wÿ /&ÿlÿp+v3ÿsÿmÿo*01+ÿsÿÿkÿh*0'ÿ6ÿtÿ MUWÿP(+%/'ÿ43%&1&%/1ÿP4&%/0&'ÿ )+03ÿT*0*/1ÿS4/+%ÿi'400*0ÿ-&+ÿ6/-03ÿ re#ÿ sk H!"H#ÿ!"eÿ)+03ÿT*0*/1ÿo&+N.1/%ÿ6/-03ÿ!!"#ÿU&+1/04ÿ&-ÿg&+Nÿ'2*+3ÿ 1+ÿyÿ i',nÿs0+v,ÿm%()+ÿ"iÿ 0.Wfggg1)+03(*0*/1+&*.%&(f&(/..4fU&'0'06+V+t./'/(uTv+&*.fwg4 ftvk-0u!"!#ÿ+v'0&'ÿ&-ÿ*''0'0&'/1ÿ'2*+4ÿi'ÿÿu&+1ÿ$,#ÿzy`8;9ÿ;<]ÿ:ca;{8ya;9ÿ k-,u""ejexddeehdjÿ!"hÿ-+&(ÿ T/04'ÿ6ÿOÿkÿ$'/+4'ÿ6ÿ "!"!J!f"exsHe H#ÿHdIKHJHÿ,&Wÿ!"He!!!Ixeÿ!!"#ÿTTiK ',ÿ,ÿ..ÿedskeis#ÿr&*4/',ÿ /N4ÿUPWÿ6/ÿ ÿ%&'-*+/0&'4ÿ/(&'ÿv%0(4ÿ&-ÿ)*13'ÿ/0ÿ

62 ÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ 5,.ÿ01ÿ678+4ÿÿ90$: ÿ! ÿ"ÿ#$ÿ ÿ%&''() ÿ*+,$,ÿ-$ÿ-ÿ+./0.ÿ01ÿ*23ÿ.04ÿ ÿÿ ÿ -0WÿX' -ÿ-5-78ÿ-1$, ÿ! X'Y'Z'S'V[YY'(X'''X\&STTYÿ ÿ"ÿ#$ÿ ÿ%&''\) ÿ^=cgleklÿfejÿ^=k>=_?pÿrr%v)ÿ\stu\ts ÿ*$/$0$ÿ-ÿ$4ÿ01ÿ678+4ÿÿ90$:wÿ]08ÿ$ÿ ÿ ÿ,`$8ÿ,l048ÿd hdi?>feklÿjid?lpÿkq%s)ÿs'sus&x 90$:/8,ÿ44$0Wÿdÿf.0ÿ01ÿ/$/$0ÿ-ÿ5,.g0 ÿa ÿ`8u9$ÿb ÿc0$ÿ3 ÿÿd ÿ"ÿe7,ÿ# ÿ ÿ%&''x) ÿd8,008ÿ7ÿ-ÿ,8.ÿ-ÿ1+ÿ07,0.wÿdÿ/$8.$+ÿ540 ÿa ÿb8ÿ! ÿ ÿaÿm ÿ ÿ"ÿ0$09ÿ ÿm ÿ%&'x() ÿbcd<efgÿchÿokkdpf>=cefgÿ ÿn58+ÿ0$.ÿ1+ÿ ÿbcd<efgÿchÿ 8.ÿd ÿn ÿ/g.78$ÿn ÿ"ÿ*+ÿm ÿ-0wÿx' ÿ ÿ%&''[) X'S\Z''S\XX'ÿ 78$ÿ.04ÿ$4ÿ01ÿ90$:/8,ÿ,58+ kv%x)ÿtyuv[ ÿ"ÿ2,ÿ` ÿ-0wÿ/wz-f ÿ%&'xx) ÿn0w7,ÿ01ÿ,8u-ÿ90$:/8,ÿ508,wÿ2ÿ$08ÿ -0 0$4ZX' X'S\Z''X&VYSÿ ÿu544ÿ-5-78ÿ-1$,ÿ 78ÿe 01ÿ1$ÿ-ÿ/$,5-ÿ/$50 $10$.08ÿ8-$/ÿ0ÿ1+ÿ07,0. &X\U&&[ ÿ# ÿ"ÿa809+ÿ# ÿ ÿa ÿ%&''[) /WZ-f -0 0$4ZX' XS(YZ'[VSX\['Y{S&TSXSÿ ÿ1+ÿ8-$/wÿdÿ8047-8ÿ7-+ÿ01ÿÿ1,ÿ01ÿ ÿ-0wÿ ÿbcd<efgÿchÿokkdpf>=cefgÿfejÿ

63 ÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ 8:"#1818!ÿ!(ÿ1"ÿ784ÿ;"13""ÿ<!;ÿ=")=#ÿ<!;ÿ"#!>9"#ÿ;>!>1ÿ"")"1ÿ=ÿ!"#!ÿ$ÿ%ÿ&ÿ'!()ÿÿ*ÿ+,-../ÿ0("12ÿ1ÿ3!45ÿ*ÿ)" ÿ ÿÿ "7ÿ*ÿ&ÿ\8(8ÿ "7ÿ*ÿ&ÿ\8(8ÿ %#29!7!897ÿ*#!9818!ÿ ÿ*ÿ+,--x/ÿ0("12ÿ978)1"ÿ=ÿ#("12ÿ1ÿ3!4ÿ]ÿÿ^78ÿ&ÿ ÿ*ÿ+,--i/ÿ*ÿ#1>=2ÿ!(ÿ1"ÿ7"=ÿ"718!#8e#ÿ)!ÿ#("12ÿ978)1"ÿ ÿ_ÿ$!"ÿ "7ÿ*ÿ\8(8ÿ #("12ÿ)!18:18!ÿ#("12ÿ;":8!ÿ=ÿ998="1#ÿ1ÿ1"ÿ8=8:8=>7ÿ=ÿ!>eÿ7":"7#ÿ 978)1"ÿ=ÿ8=8:8=>7ÿ;":8!ÿmDGKdOÿmPJKCPKSÿno+.6Y/ÿWW6.-Wÿ ÿ*ÿ&ÿ'1ÿ%ÿ ÿ+,---/ÿk"ÿ8)e91ÿ!(ÿ!8l18!7ÿ978)1"ÿ!ÿ#("12ÿ NPDEKuÿ+ pdcdrkqkcdsÿro+y/ÿyw.6x.wÿ {ÿ 1e5Z#9!79!))!#>#("=>Z"1=ZXYWZÿ #1"v#ÿk"#8#/ÿw8:"#812ÿ!(ÿ0!>1ÿ$7!8=ÿk)eÿ_"18":"=ÿ(!)ÿ %4"ÿÿgÿÿ+.WfY/ÿ%#29!7!897ÿ=ÿe"#!7ÿ8#1!2ÿ=1ÿ"71"=ÿ1!ÿ998="1ÿ"9!=#ÿ!(ÿ aqkÿmpjkcpknÿdclÿ}crjckkbjcrsÿ~r+,6^/ÿ..xwÿ

64 ÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ.uuvw.uxxÿ ÿ!"#$ÿ%ÿ&ÿ'ÿ()*"$+ÿÿ,ÿ-.//01ÿ2"$ÿ345$*$ÿ63ÿ7$64)+ÿ6ÿ ÿÿ $6ÿYÿZÿ[:$6ÿ\ÿZÿ'ÿ6)"ÿYÿ\ÿ-.//U1ÿ]674*$ÿ*^4)+ÿÿ $468ÿ(ÿ'ÿ\)";ÿ\ÿ\ÿ-Tjjk1ÿ($4)6"7ÿ63ÿ*4$)ÿ#5$ÿ8)"ÿ46*5ÿ63ÿ*6)64ÿ:ÿ -77ÿTXXW.//1ÿ]"9)6ÿ&Yiÿ[;$*ÿ+*"6469*4ÿ[6*)6ÿ `ÿ ÿ!6_ÿ'ÿÿ 68$4ÿÿÿ%4$ÿZÿZ)ÿoÿ'ÿ (+$ÿyÿ'ÿp$"4+ÿ\ÿ-.//u1ÿq54+9ÿ)ÿ86iÿ[ÿ7$7$*)^$ÿ36;ÿq)ÿ:ÿ,6)"ÿ :5)4ÿ+*"6469+ÿ LMNKO=B=PNQÿlm-U1ÿnkTÿ [;$*ÿÿ ÿ!6_ÿ'ÿÿ`ÿ +*"6469*4ÿ[6*)6ÿ iÿ[;$*ÿ (6+ÿxÿ "ÿ[ÿÿ-tjnj1ÿ$64)+ÿ*"*)$)*ÿ63ÿ**:$)ÿ3$$ÿ:ÿ**:$)ÿ^64^$:ÿ:ÿ -.1ÿ./kW./0ÿ 49:6ÿoÿ-.//.1ÿ2"$ÿq9ÿ!^$ÿ7$64)+ÿ:;$6ÿ:ÿ*65)$76:5*)^$ÿ#$"^6ÿ

65 ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ $ÿ:ÿ*"!54"!$;ÿ!"#$ÿ%ÿ&ÿ'ÿ($)"*+ÿ,ÿ(ÿ-.//01ÿ2!$3)$#$ÿ"4ÿ*"!56)$ÿ77!$89"#ÿ9#ÿ ÿÿ =9ÿeÿfÿ'ÿ$5$!ÿXÿ%ÿ-ZWWV1ÿ2$!8"#)9+ÿ!$!9898ÿ#<ÿ!49ÿ9<$#8ÿ"4ÿ")$7$ÿ #$9<$!ÿAÿ-ZWT[1ÿY!7#9\9"#)ÿ)9=$8;ÿ#ÿ$8+ÿ]PL^GDDPNÿ]^_ÒGNGa_bÿcd-S1ÿSSTUSTWÿ 8><$#8ÿgGhLDCNÿGJÿiCJPj_ÿkP^PCLÒbÿcl-m1ÿZ0mUZ0Wÿ 7$ÿ 6$"!ÿ2ÿ,ÿ">)$!ÿ%ÿfÿ"5*$)ÿÿnÿ'ÿ%\ÿ%ÿoÿ-.//T1ÿ2$!$93$<ÿ39")$#$ÿ 6$"!ÿ2ÿ,ÿ'ÿ 77!$89"#ÿ#<ÿ$9!ÿ6"$#9)ÿ"#8$q>$#$8ÿrGLHÿsÿijLP^bÿct-.1ÿZZTUZm/ÿ<"9;ÿ )9=$;ÿÿ#$*ÿ"#8!>ÿ#<ÿ98ÿ!$)9"#896ÿ"ÿ*"!56)$ÿ6+89)ÿ39")$#$ÿ#<ÿ3$!p)ÿ 6;u<v<"9"!7uZ/Z/V/u/.0TVmT/T/ZSZ///Tÿ p$39"!ÿ?#ÿÿ "vÿÿ-.//[1ÿx$ÿ8!$8"!u$="9"#ÿ="<$)ÿ"4ÿ">#$!6!"<>93$ÿ*"!5ÿ 6$"!ÿ2ÿ,ÿ'ÿ{">ÿ{ÿ,ÿ-./ZS1ÿX$ÿ="<$!9#7ÿ!")$ÿ"4ÿ7$#<$!ÿ9#ÿ!$)9"#8968ÿ"4ÿ8!$8"!8ÿ ydqp^jracjrgd^ÿgjÿcojgl^ÿcdeÿjclapj^ÿ-66ÿz[zuzts1ÿo89#7"#ÿe;ÿ=$!9#ÿ 28+")"79)ÿ8"99"#zÿ:ÿ "vÿ'ÿ2ÿ,ÿ6$"!ÿ-,<81ÿwghdjplmlgehojrqpÿkglhÿfp`cqrglxÿ 6$"!ÿ2ÿ,ÿ{">ÿ{ÿ,ÿ'ÿ}#7ÿfU~ÿ-./Zm1ÿÿNGDaRjhERDCNÿ^jhE_ÿGJÿj`PÿNRDHÿFPjKPPDÿ ONR CjPÿCDEÿKGLHMNCOPÿQRGNPDOPÿ26$!ÿ6!$8$#$<ÿÿ$ÿ">$!#ÿ%#7$=$#ÿ #<ÿ6$!8"#)9+ÿ*9ÿ">#$!6!"<>93$ÿ*"!5ÿp$39"!ÿgghldcnÿgjÿ h^rdp^ÿcdeÿ ]^_ÒGNGa_bÿcl-S1ÿ00WU0VZÿ<"9;ÿZ/Z//Tu8Z/V0WU/ZmUWm/TUVÿ 8"99"#ÿ $*ÿy!)$#8ÿ

66 ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ!ÿÿ"ÿ#$%%&'ÿ()!*ÿ+ ÿ,+-!./ÿ0!)1,+*!2ÿ(ÿ!ÿ1)ÿ3!ÿ ÿÿ 1,ÿQÿRÿÿ0!*1ÿQÿSÿ#$%TU'ÿV!/.1+3.0ÿ1)ÿ1-+.W.1+/ÿ)6.1+ÿ.3ÿ!01! &OP4&&$ÿ 564.!ÿ7ÿ300.!4+ g,!ÿhÿ#noo&'ÿq!1+/.8ÿ+ ^>JF_ZIZ`JKÿab#&'ÿNNU4N&Pÿ 5!37.16/ÿ!*.1+2ÿX3!ÿ,1 ÿ5!37.1/ÿ0! d.*1ÿ1)ÿ).*ÿ**. 1.1-c$O$$$$ceNOPP4T&Nf$%TU5OONffdÿ!+2ÿX!.+-ÿÿ*1+!d6/ÿ ÿ 63!/+ 1)31!ÿ1./ÿ+ ÿkÿlÿÿm110!ÿmÿrÿ#$%%$'ÿq!1+/.8ÿ!ÿ+.! tl#n'ÿ$ut4$%oÿ ÿ-ÿ.+ 1.2ÿ302c d 1.1-c$ON&OUc$ffj&Ufÿ ÿ**.!+ÿ.+71/7!,!+ÿ.+ÿ3!ÿ k.ÿÿ#$%%j'ÿx3!ÿ16*!ÿ1)ÿ56/8.+-u08*31/1-.*/ÿ1vÿ!+7.1+,!+ÿ+ {/*!ÿlÿmÿÿk1 $O$OTOc$&f%P&N%jOTP$PTffÿ ÿ1-+.w.1+/ÿ *1-+..7!ÿ)./6!ÿ+ +17.*3ÿÿlÿ#NOO&'ÿ{1v0/*!ÿ)!8ÿ0!)1,+*!2ÿm1+*.!+.16+!ÿ CAI?_ÿ^>JF_ZIZ`JKÿM#P'ÿ 1.2ÿ {/3ÿÿ-/!8ÿkÿV!!7!ÿ}ÿ}7.!4*3./ÿ~ÿ,!ÿÿÿ"/6ÿlÿ#NO$N'ÿ &$j4&nuÿ H><=C>ÿA=:ÿ^>JF_ZIZ`JKÿ t#p'ÿ$4$pÿ (!.+-ÿ1v-160ÿ+1,ÿ)1ÿ*.7./.82ÿx3!ÿ $O$OOUc$OTj%4O$$4%Nf$4Pÿ!7!/10,!+ÿ1)ÿ3!ÿm.7./.8ÿh1,ÿ 1.2ÿ

67 ÿÿÿÿ ÿ ÿ79ÿ ÿ473ÿ7ÿ 684S797/".S'R'RNTSRRNNQU(R((ON*OPÿ ÿÿ Vÿ5Q V-c#-"ÿ$ÿdÿ&'()O+ÿX1-3ÿ!2Vÿ1ÿ2"!ÿÿÿ8"-7/2"ÿ1ÿ/7V"/!ÿ22/7-ÿ7ÿ/bV"/-ÿ 7/4ÿ684S797/".S'R'R'OSbb"UR'RRORROÿ ÿ$/ÿ QWÿÿX6/VÿXQYÿ&UR'R+ÿZ"-7/2/.ÿ1-3ÿ2V!V"-4ÿ56-ÿ"!-ÿ1ÿ-:8!3-"ÿ Y.ÿ$Qhÿ "#8!2-ÿ:/"-:-ÿ2!/:-ÿ7ÿ8-/!ÿ-:8!3--ÿ7ÿ"./k/!ÿV2:-4ÿ%ÿ V.6!/ÿÿiÿjk/2ÿlÿÿ5"V9/!ÿÿlÿÿX8-2"ÿZÿiÿ&UR'*+ÿ Y.ÿ$QhÿX8-2"ÿZÿiÿ V"-4ÿ%ÿ!./V7/!ÿ-9://ÿm/6ÿV"!3ÿ22V"/.ÿ."V8ÿ/ÿ68/!ÿ-/.ÿ Z3262/!ÿ8"-2V""ÿ7ÿ863/2!ÿ2-sV-2-ÿ1ÿm"#8!2-ÿ0/!-2-ÿm"7ÿ 6.ÿ QWÿj!Qr:ÿlÿÿZm-!ÿdÿ&UR'U+ÿ v6"ÿÿ&'()r+ÿx1-3ÿ2!/:-ÿ/ÿ/7v"/!ÿ"./k/4ÿ56-"-/2!ÿ7ÿ88!/-7ÿ v-!"ÿwÿ$ÿ5-88-"ÿfÿdÿÿv13ÿlÿwÿ&urru+ÿ%cv/0-ÿv8-"0//ÿ7ÿvc"7/-xÿ 684S797/".S'R'R'OSb/bV"VUR'URNRROÿ &'+ÿ(oq'ruÿ

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ  C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/ #$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ------------ÿ././0/ÿ------------ÿ 6ÿ1!!20ÿ 345ÿ#6789ÿ:,;$%$7%ÿ.6Dÿ=$E%&%DFÿ@=ÿG55H?ÿ @*8AÿB;8*6$;&ÿC@=.ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/DM&;M/N6+ÿ C?3/GCG/C455ÿ #7*8%ÿ3?55ÿ ÿ =.Z[\[]^\[]

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G +ÿ, ÿÿ &'ÿ(ÿÿ)''* ÿ-'ÿ"ÿ./ÿ0 ÿ!"ÿ#$% 8331;3@ÿ;6ÿ75616F513ÿ16@ÿ2816;ÿH16123H36;ÿ67ÿ73@3813ÿ1>>5>;16F3ÿD86G3F;>Mÿ STUVÿXYZ[\ÿ]Yÿ^ÿ_``]ÿVYÿaY[bc`V`ÿVYÿZ`de`\VÿZ`f[geZ\`[`_Vh ;23ÿ36@ÿ67ÿ;23ÿD86G3F;Mÿ STUVÿ]Yae[`_VUVfY_ÿYXÿ`kb`_\`\ÿU_]ÿbUl[`_V\ÿ]Yÿ^ÿ_``]h

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ % % ( % ( ( ( & & D GFE H I J K L L M % ¼¹¼º¹ÈÀÇ ¹ÃÂÆÅÄ à ¹¼ ¼ À À½ ¾¼ ¼ ¹ È ¹ ÉȾb[ y}}yw } y} w} yx d_â༹¼º¹à¹à⹺àdaíì ÛÚ y} w z } w ƒ } } { w { ƒ v{{ { w w}ƒ }ˆw{yŠv w wv y w} y y w w}x x w { v }

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC: STT XẾP LOẠI CN Danh hiệu Hình thức HỌ VÀ TÊN Ngày sinh

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC: STT XẾP LOẠI CN Danh hiệu Hình thức HỌ VÀ TÊN Ngày sinh SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC: 2016-2017 STT XẾP LOẠI CN Danh hiệu Hình thức HỌ VÀ TÊN Ngày sinh GT LỚP KT H L H K Học tập K. thưởng 1 Lê Nguyễn Vân

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Số: /DS-THPTPB Hương Thủy, ngày 05 tháng 4 năm 2017 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ

Chi tiết hơn

67*)()!83)#$ÿ!"#$ÿ&"'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+"! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#"3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿc

67*)()!83)#$ÿ!#$ÿ&'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿc 67*)()!83)#$ÿ!"#$ÿ&"'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+"! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#"3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿcwmjmwvjn IWJUÿomRaUmJpÿqSKMMNer]ÿgÿstÿuv79 ivvrlxjÿjlklumn]hnn]

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ Nguyễn Thị Kim Liên Tăng Chí Thành Lê Thế Hoà

DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ Nguyễn Thị Kim Liên Tăng Chí Thành Lê Thế Hoà DANH SÁCH SV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 ĐỢT 2 STT MSSV Họ tên GHI CHÚ 1 1311162 Nguyễn Thị Kim Liên 2 1311434 Tăng Chí Thành 3 1312211 Lê Thế Hoàng 4 1312212 Nguyễn Cao Hoàng 5 1312310 Cao Duy Lâm

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

kl03.dvi

kl03.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 255 ÑÑ Ö ¾¼½ Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 4.-5. März 203 µ F R 2 R ÙÒ f,g R R Ò «Ö ÒÞ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ò Ë F ( f(x),g(y) ) ( ( ) Fx f(x),g(y) f ) (x) = ( ) F y f(x),g(y)

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Re-entry_Readmission_Draft_Form.doc

Microsoft Word - Re-entry_Readmission_Draft_Form.doc Enrollment Management Registrar s Office One University Drive Camarillo, CA 93012 Phone: (805) 437-8500 APPLICATION FOR RE-ENTRY Students requesting to return to CSU Channel Islands after more than two

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn