! #"%$'&)( ** +,.-0/21435,6-0/ :;-0/7143<=->< < K <LI K M N%OQPSRET2U9VQR WYX>Z[X9\E].]JZQ^#_ UT \ UJOa`

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! #"%$'&)( ** +,.-0/21435,6-0/ :;-0/7143<=->< < K <LI K M N%OQPSRET2U9VQR WYX>Z[X9\E].]JZQ^#_ UT \ UJOa`"

Bản ghi

1 #"%$'&)( ** +,.-0/21435,6-0/ :;-0/7143<=->< < K <L K M N%OQPSRT2U9VQR WYX>Z[X9\].]JZQ^#_ UT \ UJOa` Z Pcbd`feR \ b ^ RgbhR XZjilknmpo U0T2U ] bq o T7b o bp Z P%R X URrVsbdTQT Z `UR \ b ^ b;t u Z UPSe9T Z u ZQ^ R P5bgt ZQ^ RvU ^w ` Zs]'o UTSR \ VQ` Z P \ P ] e Z Rgb _ UT \ U.Oa` Z PxR X UR wjz R ]JZ V \]9Z7]4yzX>ZQ^ R X>Z ZQ^ RvU ^w ` Z7]{o U0TSR \ VQ` Z P w9z R%VaT Z UR Z7]. ~} R \ PP X b yz^ R X U0R R X>Z VSbdTST Z `UR \ b ^ bgthp o \^ u Z UdPSeT Za u ZQ^ R P \^ ƒ Z ` `ˆ P tcbdt u bgtr X>ZxilknmŠo U0T2U ] bq V7U ^ O Z4Z q o `U \^ŒZs] UdP ]JZ T \_ \^w tstsb u P o \ ^ bgt[r X>ZZa^ R U ^w ` Z7]%o UTSR \ VQ` Z P \^ R X>Z q ˆ]0\ T Z VaR \ b ^ WYXJ\ P P o \^5o U0T2U u Z R Z T \ P ^ br XJ\Ž].]JZQ^ UP \ R \ P \^ VQ`fe ]9Z7]?\^ R X>Z PSR U ^ ] UT ]~ eu ^ Re u u Z V X U ^\ V7U0`6tcbdT u e9`u0r \ b ^ ZQ y bdt ] P WX>Z%inklm o T7b.Oa` Z ux ƒ Z ` `ˆ P WX>Z bdt Z ux i \^ PSR ZQ\^ C Œ a/2šx nb œ>ž;š7 B œÿg -0/2B ž' -9 >-6C žˆ89 30œ> %3š230œ -6ž2 aœ >/2-0 Œ-6ž2 3ªš2>-6«>A6Jš S Œ Q/7B 1? aœjšx > a/7 4Fa-6œd:;«>A.3š7? >/7-0 Œ Q/2š7B až3/7 41? c30ž2«/2 ²±³/7-61 šv µ-# œ.šs30œ>a6c ² *3/2š7B FaC ž B œ3 *3 Œ Q/ «C Bž2> ¹Bœ M6º.» <¼ > #30«š7>-0/7žhFC³30B1? š73šhš2> ½ Œ-6ž2B š7b -6œ¾F-6«>C Œ ~1? c30žˆ«/7 >/7 afb ž2 ac ±³/ œ> ª *3/2š2B FC ½30œ> š7> ª15-61? œ.š7«>1 ±³/ œ>-0š7> a/c< À Á Bž2 œ. Œ a/7a>â=ž «>œ>f a/2š730b œ.šg >/7B œ>fb C? -6ž2Bš7B-6œ 30œ> 1?-61? œ.š7«>1 F30œ>œ>-0šx Œ-0š7² 5 >/7 Q FBž2 C ½1? c30ž2«/2 ŸG š7j«>žjš7> 30«š7>-0/7ž Fa-6œ>FC «> > š73šjš2> 1? c30ž2«/7 a1? œ.š7žj-6± œ.šs30œ>a6c a *3/2š7BFC až 1«>žˆšr Œ ÃF-0/2/7 C 3š7 ŸÄlB ±š2> à Œ-6žˆBš7B-6œªBž >/7 FaB ž2 C ~1? c30ž2«/7 a H±³/7-61Å-6œ> [ *3/2š2B FC 0G>š7> Ã15-61? œ.š7«>1æfc30œ>œ>-0š Œ % >/7 FBž2 C ~1? 30ž2«/7 ª±³/7-61Çš7> Ã-0š2> a/ *3/ˆš7B FC [ Fc30«>ž2-6±Èž2-61? 1? Fs30œ>B žˆ1h<'¼ > h30«š7>-0/7ž%ž2«>a6a6 žˆš2 š73š%š7> 1? afs30œ>bž21é-6±nžˆ«>fs F-0/2/7 ac³3d š7b-6œ5fc30œ4 B š7> a/l Œ ±30ž;š7 a/àš730œ5c B A6.šÈš2/s30œ>ž2± a/à-6±ÿb œ>± -0/7143š2B -6œ{±³/7-61Ê-6œ> *3/2š7B FaC š7-'š7> -0š7> a/-6œ> Gz >B Fs nbœ>žˆš7 Bœ œ3š2«/s30c C /7 g:; afaš7 ŸGÈ-0/ š73šxš7> 4 *3/2š2B FC ž 3 Ë. 4Bœ ž2-61? 3c #30A0/7 a #-6œ>- Ìš7-430œ>žˆ À a/ š7-4± «š7«/7 15 c30ž2«/7 15 œjš2ž< ¼ >B ž%30a0/2 1? œ.šj µ-6«>c H Œ žˆš7-0/2 B œ#ž2-61? ÃË03/7B 3 C ž BœHš7> x *3/2š7BFC až< ž ž2«>fsë03/7b 3 C ž >B œ>-0š ž2 a1íš7-4 Q >Bžˆš B œªî«30œ.š7«>1ï1? Fs30œ>B FažG>š7> a Ð Œ Fa-61? %Fc30C C ½>B > > œ½ë3/7b³3 C ž Bœªš7> [ n l Ñ *3/s30 >- Œ< Ògœ M6Ó0Ô,6-6>œ# µ CCŸ/7 ± -0/71«>C³3š2 ½š7> ' *3/730 >- H30žj3{1? c30ž2«/7 a1? œ.šj-6± š7> Þˆ B œ#-6± šv µ-x œ.šs30œ>a6c? *3/2š7BFC žà30œ>? >/7-Ë. a Ð ac CÂ=žn¼ -0/7 1ÊB œ = <Á B žè >/7--6± ž2 1? a?š7-xž2>- š73š C-Fc30CŒ>B > > œªë3/7b 3 C žµf-6«>c ªœ>-0š Ã3 ž2-6c«š7b -6œÐš7- š7> % n l Õ *3/s30 >-c Ÿ<È Fa œjš2c Òz1430 > 30œ? C 1? œ.šs3/2 h3/7a6«>1? aœjšlb œ º ž2>- B œ>aãš73šµ µ CCÂÖžz >/7-9-6± B žlœ>-0šnë30c B ŸÄ µ C C ÂÖž

2 B œ> aî«30c B šv ËB -6C³3š2B -6œ>žx3/2 4Fc30«>ž2 9 ²30œ²B œ>f-0/2/2 Fašœ>-0/71430CB c3š2b -6œ-6±µ > aš2 Faš7-0/ >B /7 FQ š7b-6œ>ž< È Œ a/2b 1? œ.š7žxš73š{3cë. ªFa-6œ >/71? ¾ µ C C ÂÖž{¼r> a-0/7 1 «>ž2 К7> О7301? ÐB œ>f-0/ˆ/7 Faš ž2fc30cb œ>ah-6± > aš7 FQš7-0/ >B /7 Faš2B -6œ>žj30œ> ½œ3š7«/s30C C ÐA6 ašrš7> 'ž73015 %/2 ž2«>cšj30ž µ CC< ¼ > ~ >/2 ž2 œ.š5žˆ>-0/2š{œ>-0š7 О2>- žš73š š7> ~ n n Ê *3/s30 >- Bœ š2> ~± -0/21) >/7-0 Œ-6ž2 a J ½ µ CCŒFc30œ~ Œ [ž2-6cë. ~ 9 Ð 3šr> ÃFc30CC ª>B > > œ~ *3/s301? aš2 a/7žg «šrš7> ž2 [ *3/s301? aš2 a/7ž 3/7 %30C /7 c30 4BœÐš2> [± -0/21{«>C 3š7B -6œ4-6±YΫ30œ.š7«>1Æ15 Fs30œ>B Fžr30œ> К7/7 ± -0/7 %œ>-0š Bœª30œ.? 3c >B > > aœÿ<l -0šs3 C BšÈ B C C ž2>- œ5š73šèš7> aœjšs30œ>a6c 5 *3/2š2B FC žˆ žˆš7 1 žˆš7«> >B?Bœhš7> n l *3/730 >- 143c?B œ šg À-H1?B ž;šs3š7 ž 30±³š2 a/' >/7 38B œ>a½«g «š B œ Œ-0š7ž;šs3š7 ž c30fs½ *3/2š2B FC Ã30ž 3h > œ>b š7 'žˆ Bœ#30œ>A6«>C³3/ 1?-61? aœjš7«>1æë30c «> < Ògœ-6œ> x-6± š7> žˆ žˆšs3š7 žjš2> >/7žˆšj *3/ˆš7B FC x30žjš7> xž; B œ BœHš7> ' Ž >B/7 afaš7b -6œ30œ> š7> xžˆ F-6œ> 30ž 7G* >BC xbœ½š7> ž2 Fa-6œ> 15B > a Hžˆšs3š7 [š7> žˆ Bœ>žjB œhš7> [ >B /7 Faš2B -6œ3/7 š7> -0 > Œ-6žˆBš7 ža< žˆž2«>1?b œ>a>gœ30ž B œš7> >B > > œ *3/s301? aš2 a/ ž2-6c«š7b -6œŸGŒš73š š2> x *3/2š7B FaC ž >-H3cË.? > œ>b š7?žˆ Bœ>žG š7> h µ3 Ë.?± «>œ>fqš7b -6œ>ž 3/2?œ>-0šx1?B > ž[-6±nš7> až2 5šv µ-hžˆš73š7 ž' «š -6œ> '-0/rš7> [-0š7> a/c< žžˆ B œ Bž F-6œ>ž2 Q/2Ë. ŸG6žˆ Bœx >B/7 afaš7b -6œ>ž 3/7 nœ>-0š FS30œ>A6 a x 9 [š7> À± -6CC - Bœ>A 1? c30žˆ«/7 Q 1? œ.š B œð B š7> a/ *3/2š7BFC <l¼ >B ž ž2b15 C 15 Fs30œ>B ž21æa6b Ë. žµš7> -0 ž2 a/ˆë. H30œ.š7B Fa-0/2/7 C 3š7B -6œ -6± š7> ªž; B œ>ž-6± š7> 4šv µ- *3/2š7BFC ža<¼ > ½3/7A6«>15 œjš >-9 ž{œ>-0šhžˆ>-ǣš23š{š2>b žb ž š7> 3c 5B šn3 > œ>žg «šnbšlž2>- žnš23šlš7>bžnbžà3ã -6ž2ž2B C C-6A6B Fc30C Q C³30œ3š7B-6œhš7-[š7> l n *3/s30 >-c Ÿ< ¼ > œ.šs30œ>a6c Ð 3cË. ± «>œ>faš7b-6œ~ž;š7«> >B ~B œ?š2> n n *3/s30 >-?B œ Ö B žµ-6±œš2> jšg 9 Œ > a/7 "# 30œ> $ G&%('*),+-/.0-"132 GŸ3/7 š7> B A6 aœjë. FQš7-0/7ž[-6±Èš7> { z30«>c B 143š2/7BF ž 4 F-0/ˆ/7 žˆ -6œ> >B œ>aðš7-?š7> x BA6 œ.ë030c«> ž 30œ> # /7 žˆ Faš7B Ë. C #30œ> - 3/2 xf-615 C QœJ«>1 a/7ž< ¼r> 4 3cË. б «>œ>faš7b-6œ 5 6 B žfa/7 c3š2 J 3H >/7 c38j «-6± 3#žˆ B œ7 a/2- ž2bœ>a6c žˆšs3š2 '30œ> H1«>žˆš 3cË. Þˆ Bœ( a/2-><98² [3 Ë. [š7-5 > Q/7BË. %š7> 'ž; B œ( Q/7-5ž2«ž; *30F 0< ¼ > : >/7ž;š *3/2š7BFC [B ž ;<= # $?> ; H& 9J,F

3 G ;# H# - 2 G š7> x >/7-0 *3 BC B š7b ž -6±È15 c30ž2«/7bœ>a?š7> B A6 aœjë30c «> ž 0 G '7),+-/.0-"132 G '7) 3/7 %š7> Ã/2 c30c œ9«>1 Œ ; ; / F F " F F ;J/ F F < > " F F ¼ > à 3cË. '± «>œ>fqš7b -6œ ; Fc30œª ' Q >/7 ž2žˆ #B œ½3{ *30ž2Bž C# G # 30ž ¼ > 'ž2 af-6œ> H *3/2š7BFC H C ; > 9< # =,$?> 30ž~ž2B 1?BC³3/б -0/71«>C 30ž~ Bš7 30œ> B œ.š7 a/2fs30œ>a6 a ŸG% «š½30ž~bš~b ž~1?- ËB œ>a Bœ š7> -0 > Œ-6žˆBš7 h >B/7 FQš7B -6œŸGYš7> 5žˆ BœB žãb œ.ë. a/7ž2 <4¼rJ«>žG š2> hš7-0šs30czžˆ BœJÇB œ š2> { Ž >B/7 afaš7b -6œ ± -0/rš7> Úv µ-{ *3/2š7B FaC ž B ž F F " ¼ > Ú7-0šs30CŸž; B œª lb œ~š7> [ 9 >B /7 Faš7B-6œ½± -0/ š7> [šv µ-{ *3/2š7BFC ž B ž F F " F F$ F F >

4 Ô - < ¼ > %š2-0šs30cœžˆ Bœ½-6± š7> šg À-{ *3/2š2B FC ž B œðš7> j >B /7 Faš2B -6œ~B žµš7> %ž2«>1ï-6±yš2> ž2 [œ9«>1 Œ Q/7žG B<= 0< G>B š BžCa a/7-?± -0/ 30œJ ¼ > Ú7-0š730CŸžˆ B œ Bœªš7> % 9 Ž >B/7 FQš7B -6œH± -0/rš7> [šg À-h *3/2š7BFC až Bž HJ / F F & F F ;J/ F F ¼ > Ú7-0šs30CŸž; B œª lb œ~š7> à J >B /7 Faš7B-6œ½± -0/ š7> [šv µ-{ *3/2š7BFC ž B ž H " F F$ 9J F F ; " F F ¼ > %š2-0šs30cœžˆ Bœ½-6± š7> šg À-{ *3/2š2B FC ž B œðš7> 9 >B /7 Faš2B -6œ~B žµš7> %ž2«>1ï-6±yš2> ž2 [œ9«>1 Œ Q/7žG ¼ >B žrœ9«>1 Œ Q/jB žg a/2-?b ± ¼ > Ú7-0š730CŸžˆ B œ C C " F?> > Bœªš7> Q >B /7 Faš2B -6œH± -0/ š7> [šv µ-h *3/2š7B FaC žrb ž,f B ± š2> œ>-0/71-6± š7> x µ3 Ë. x± «>œ>fqš7b -6œB ž ž2 ašjš7-4-6œ> <j¼ > 'š7-0šs30cyžˆ B œh ÀB œhš7> Q Ž >B/7 afaš7b -6œ ± -0/rš7> Úv µ-{ *3/2š7B FaC ž B ž F K «>1?1?Bœ>A{š2> ÃœJ«>1 Œ a/7ž ž2>- ž š23šrš2> Ú7-0šs30CŸž; B œhbœªš7> Q >B /7 Faš2B -6œHBž 30C 3 žca a/7->< ¼ > š7-0šs30c žˆ Bœ 1«>žˆš% a a/7-ðš7-~30c C >B /7 Faš7B-6œ>ž<ür> a/2 ± -0/7 / <[Òvš B 1h C B až G ; > B<= 0< Gš2> 'žˆ BœHB œ~š7> [ J >B /7 Faš7B-6œHB žg a/2-5± -0/j 30FSª *3/2š7B FaC 0< 8² ÃFc30œ½žˆ aš

5 >» 30žl3[ *30ž2BžlË. Faš2-0/nFc30œh Œ 1«>C š7b CB 9 h30œ. {F-615 C S 5œJ«>1 Œ a/<8 >-xœ>-0šlœ> F až2ž73/7bc œ> hš7-'3cë. «šnf30œ?ž2 C FašÈš7> *30ž2BžÈ µ3 Ë. ± «>œ>faš7b -6œ>žlž2-Ú23šlš7>BžlBžÈšˆ/7«> 0< ¼ 9«>žG 30œ> C ž 35F-6œ>FC«>ž2B -6œŸG>š7> Q/7 x3/7 %šv µ-5 *30ž2BžrË. afaš7-0/7ž ± -0/ š7> Þ2«žˆ *30F 'žˆ B œ(a a/7->ä 5 & & # # $#< $?# F, F?> µ-0š7-6±àš2> ž2 5 *30ž2Bž'Ë. Faš2-0/7žxA6BË. {š7-0šs30czžˆ Bœ a/7-hš7-½30c CÈ >B/7 afaš7b -6œ>ž'± -0/xš7> hšv µ- *3/2š7BFC žˆ žˆš7 1 30œ> Œ-0š7 A6BË. žˆ Bœ Q/7- Bœp p30œ> >B /7 Faš7B-6œ>ž4š7-¾ 30FSp *3/2š7BFC ž2 a *3/73š7 C.Gr «šðš7> a >- œ>-0šªa6b Ë. #žˆ B œ a/7- B œ š7> H Ž >B/7 afaš7b -6œp± -0/~ c30fs *3/2š2B FC 0< Ògœ> > ŸG*± -0/ š2> >/7ž;š *3/2š7BFC [30ž š7> 'žˆ Bœ / F F# " F& F F < B œ š7> 4 Ž >B/7 FQš7B -6œ¾30œ> ¾š7> О2 af-6œ> *3/2š7BFC Ð30ž š7> ~-0 > Œ-6ž2B š7 Оˆ B œÿ< -0/ 5 6, B šb ž B œ.ë. a/7žˆ C.< Ògœ²š7>?>B > > œ *3/7301? aš7 a/'ž2-6c «š2b -6œ² c30fs *3/2š7B FaC?30ž 3H >? œ>bš7 Оˆ Bœ 30±³š7 a/ š7> ž2bœ>a6c ½ž;šs3š7 ½30ž{ >/7-08. œ¹«¼ 9«>žaG 5 B ž5œ>-0š?3 C Bœ> c3/hf-61 B œ3š7b-6œ -6±jš7> ~ *30ž2B ž Ë. Faš2-0/7ž 30œ> 5 <ÈÒvš B žr-6œ> '-0/rš7> '-0š2> a/ Bš2½ Î9«30C >/2-0 *3 B C B š7b až< ¼ > µš7-0šs30cž; B œ{-6±3j *3/2š2B FC µfc30œ>œ>-0šèfs30œ>a6 ±³/7-61 ¹š7-j B œh3 1? c30ž2«/2 1? œ.šcg0š7j«>žg B ±Œš2> C >/7žˆšn *3/2š7B FaC 30žlš7> jžˆ Bœ ŠBœ?š7> r 9 >B/2 Faš7B-6œŸGBšnB žn30c ž2-'š2> š7-0šs30cžˆ Bœ~-6±š7>B ž *3/2š7BFC G30œ> ªš7> >/7žˆš 1? c30ž2«/2 1? œ.šrfc30œ½-6œ>c ÐF-6C C 3 ž2 ÃB šµš7- C ab A6 œ.ë. Faš7-0/2ž<lÒvš ± -6C C- žnš73šlš7> jž2 af-6œ> 4 *3/2š7B FaC j1«>žˆšn3 Ë. žˆ B œ4bœ?š7> 9 >B/2 Faš7B-6œÐ30œ>?š7> jž2 Fa-6œ> 1? c30žˆ«/7 1? œ.š%fc30œ -6œ>C ½F-6C C 3 ž2 Bšjš7- $ BA6 œjë. afaš7-0/7ž< ž2b 15B C³3/ F-6œ>FC«>ž2B -6œ B ž š2/7«> ÃB ±Yš7> : >/7ž;š *3/2š2B FC ž 30ž žˆ B œ~ 7< ¼ > H *30ž2B žhë. Faš7-0/7ž 5 30œ> 5, 3/2 ½ Œ-0š7 1?B žˆšs3š2 ž430œ> ¹1? c30žˆ«/7 1? œ.š7ž F-6CC³3 ž2 5š2> ž2?1?b > žˆšs3š7 š7-h «/7?žˆš73š7 žx-6±µ BA6 œ.ë. Faš7-0/7ž G š7j«>žx1? c30žˆ«/7 Q 1? œ.š7ž 3cË. š7>b ž%ž2-61? Q 3š 1 žˆš7 a/7b-6«>žj >/7-0 Œ Q/2šv #-6±lFa-6C C³3 žˆb œ>a4 3cË. {± «>œ>fqš7b -6œ>žGŸ «š š7> F-0/ˆ/7 C³3š2B -6œ#B ž Fc30«>ž2 9 ½š7> xf-6œ>ž2 Q/2Ë03š2B -6œ-6±È30œ>A6«>C³3/ 1?-615 œjš2«>1hgbœhš7>b ž F30ž2 0G

6 Ó žˆ Bœ30œ>A6«>C³3/%15-61? œ.š7«>1h<ã¼r>bž[15 Fs30œ>B ž21éa6b Ë. ž š7> -0 ž2 a/2ë. 30œJš2B F-0/2/2 C³3š7B-6œ Q šv µ œ š7> #1? 30ž2«/7 1? aœjš7ž? Bš2>-6«š~30ž2ž2«>1?Bœ>A²œ> Bš7> Q/ªBœ>žˆšs30œ.šs30œ> -6«>žÐC -6œ>A >Bžˆšs30œ>F B œ>± -0/2143š7B -6œÐš2/s30œ>žˆ± a/jœ>-0/ 30œJ ª1?Bž2ž2B œ>aë3/7b³3 C ž Bœ½Î9«30œJš7«>1Å1? Fs30œ>BFž< ¼ > -0/7B A6Bœ30C n l *3/s30 >-c B œ¾ 30ž%3~ >B Œ a/7 aœjš[ž2-6c«š7b -6œŸ<[¼ > h30«š2>-0/7ž%-6± 1?Bžˆšs38. œ>c 30ž2ž2«>15 Àš73š Œ-0š7-6ž2Bš7B-6œ{30œ> h1?-615 œjš2«>1 F-6«>C { µ1? c30ž2«/7 a { >/7 afb ž2 ac ±³/7-61Æšv µ- œ.šs30a6c a ~ *3/2š2B FC žµ«>œ>c žˆžrš7> Q/7 %B žµž2-61? 15 Fs30œ>B ž21æf30«>ž2b œ>a{f-0/2/7 ac³3š7b-6œ~-6± 1? c30žˆ«/7 1? œ.š7ž<z¼ > a/7 B žnžˆ«>fsð3[1? Fs30œ>B žˆ1êbœ5š7> F30ž2-6±Œž; B œ?-0/l Œ-6C³3/2B c3š7b-6œh15 c3d ž2«/7 a1? œ.š7žgz «š B š7 F-6œd:;«>A.3š7 >/7-0 Œ a/ˆš7b ž Bœ¾Á ab ž2 œ. Œ Q/7A>ÂÖž«>œ>F a/ˆšs30b œ.šv ² >/7B œ>fb C œ>-[ž2«>fs5f-0/2/2 C³3š7B-6œ1? Fs30œ>B ž21 Bžœ> > ŸÄ *3/2š7BFC ažl3/2 µ3 Ë. žè30œ> š7> a >-[œ>-0šè3 Ë. >/7 FaB ž2 [Ë030C«> ž ± -0/ F-6œd:;«>A.3š7 ½ >/2-0 Œ a/2š2b ž< Œ-6BœJš~1430ž2ž430ž4-0š7Õ3² >/7 FaB ž2 Œ-6ž2B š7b -6œp30œ> 3 >/2 FB žˆ 1?-615 œjš2«>1h<ì¼r> 1?-61? aœjš7«>1 F30œ Œ ½-0 >š730b œ> J ¾1? c30ž2«/7bœ>a š7> ª1430ž2žh30œ> ¹3cË. a/s30a6b œ>a š7> ªË. ac -FaBšv - Ë. a/j3{c -6œ>A{ >B žˆš730œ>f 0<À µ F30«>ž2 [š2> '1?-61? aœjš7«>1 B žrf-6œ>ž2 a/2ë. a ŸG*š7> %Ë. C-FB šg Ð15 c30ž2«/7 - Ë. a/j30œ. ªž2>-0/2š >B žˆšs30œ>fa ' Î9«30C ž š7> x3cë. a/s30a6 [-Ë. Q/j3{C -6œ>A5 >Bžˆšs30œ>F < µ3 Ë. % *30F78. ašcg*b œ>žˆš7 30 ŸG30ž ž2-61? [1?B œ>b1{«>1ç >Bžˆšs30œ>F Ã-Ë. Q/ >B Fs½Ë. C-FB šg ~Fc30œ Œ r1? c30žˆ«/7 5žˆ-[š73šÈB šlž;š7b CC>FC -6ž2 ac Î9«30C žš7> 3 Ë. a/730a6 rë. C-FB šv -Ë. Q/n3[C -6œ>A[ >B žˆš730œ>f 0< ¼/2 B œ>a š7-[1? c30ž2«/2 Ë. ac -FaBšv -Ë. Q/n3%ž2>-0/2š2 a/n >Bžˆšs30œ>F r±30f žzš7> >/7-0 C a1 š73šzš7> r µ3 Ë. Q š7 œ> >žð-6«š7ž2b > š2>b ž4 >B ž;šs30œ>f 0G B<Ö < G š7> #1430ž2ž4Bž4œ>-0š4š7> # >-6C #1430ž2ž<̼ > a/7 ± -0/7 š7> %1?-61? aœjš7«>1ê1? c30ž2«/2 1? œ.šµ Œ Fa-61? ž œ> F žˆž73/7b C Ы>œ >/7 FBž2 [B ± š7> %C -F3š7B -6œ4Bž Ë. Q/2 >/7 FaB ž2 0<Ògœ> > ŸG93 3 Ë. µ *30F78. ašl >- žzœ>-0šè3cë. 3j >/7 FaB ž2 r Œ-6ž2B š7b -6œB œš7> ž2 œ>žˆ j3j Œ-6BœJš 1430ž2žr30ž< U ^ u V X U Z R \ b ^ P \ \ R O Z b ^ P T b u o ` Z R P \ < K F Ä G < ^ R b ] ] P \ º F Ä G < P Z u \ < &4 9d 6 C a/2š lb œ>žˆš2 B œÿgz µ-0/7bžx z30 >-6C žˆ89.g 30œ> %3š730œ -6žˆ œÿg ^ e>u R e ZQ ^\ V7U` PcVQT \Öo bgt kàx9 V7U` mjz U` \]9Z Z7] Z kµxj V7U0` m Za_ \ŽZQy Ô 6K M6º.» =,6-6>œ µ CCG X>Z i \^ PSR ZQ\^ k bd`lp ~m bp ZQ^ k UT2U baq ÐkµXJ VSP M.» K6K M6Ó0Ô º,6-0/71?3h,6-0/ G ^#ƒ Z ` `ˆ WYX>Z bt j_ q6t7u K

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

š! "$# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ

š! $# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ ! "$# %%'&)(+*-,/.01*2465 798 6/,$:@-@ ABDC FEG H EG JILKIL MNKOQRSRUT-KSVXWYIGDKSW[I C VXD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNSfJTKVXWYIL O1KSEgI C hii j! C K k ltdemksndmx F ^opqkil Fq EG ht- rem kvsigil

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ༡༡ ར མཚ ན མ འ ངས པའ འབ མཛ ད ཡ ན ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ཅ ཙ འ ཀ ང 2018/12/22 ས ག པ པ བ ང ཆ བ བ ག ས ར མ པ དང པ འ ཞ དག པ གཡ ང ད ང དབང ར ལ ར མ པ ག ས པའ ཞ དག པ དག ར ན ཚ བར ན འབའ ར ང མ ར གས ས བ འབ ང ག ས པ ད ན ག

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན།

༡༡ རྒྱ་མཚོ་ནི་མ་འོངས་པའི་འབྲུ་མཛོད་ཡིན། ལ ར མ བད ན པའ ས ད ཆ ས བ ཚན བཅ གཅ ག ཅ ཙ འ ཀ ང ༡ ས ན འག འ ཤ ས བ (༡) ཅ ཞ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར ལན བ དང ས ཀ ཁ ད ཆ ས དང ང བ ཕན ན ས ས གས ང ས ད བ ད པའ ར མ ཡ ག ཅ ག ལ གསལ བཤད ར མ ཡ ག ཟ ར (༢) གསལ བཤད ར མ ཡ ག

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

A_calculus_for_mobile_network_systems.dvi

A_calculus_for_mobile_network_systems.dvi 1!"#$%"2 "& "'3 (%)''4 1 *+,-./01,2,+03/4516.37**897:;

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn