MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-"

Bản ghi

1 MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17 URDA-CC-G.L--23 ECOA-CC-SG--21 MTMA-CC-BB--20 CMEV-CC-SG--C ENGG-GE1-RR 11 BNGG-GE1-AD 10 HNG-GE URDG-GE1-G.L 23 ECOG-GE1-SG 21 HSG-GE1-BR 5 PHG-GE-SB--12 GEOG-GE1-SM G2 JORG-GE1-AS 20 EDCG-GE1-JC 24 PLSG-GE1-TP 7 SANG-GE-JPC 17 MTMG-GE1-BB-19 BNGA-CC-DBS 5 ENGA-CC-RR--11 EDCA-CC-AM--24 GEOA-CC-PSR--G1 HSA-CC-MC-13 JORA-CC-UR 6 PHA-CC-SB 12 SANA-CC-SM 18 ECOA-CC-SM 21 MTMA-CC-PK 20 CMEV-CC-SG--C BNGA-CC-AG 10 ENGA-CC-DB 11 EDCA-CC-SG 24 GEOA-CC-MB G1 HSA-CC-BR 13 JORA-CC-USP 5 PHA-CC-AG 12 PLSA-CC-LR 15 SANA-CC-AR 18 ECOA-CC-SG 21 MTMA-CC-PS 20 CMEV-CC-SG C BNGA-CC-AK 10 GEOA-CC-PSR G1 PLSG-CC-PD 8 SANG-CC-JPC 17 MTMG-CC-BB-19 GELG-CC-MC-16 ENGG-CC-RD 7 BNGG-CC-AG 10 HNG-CC----DD URDG-CC-GL 23A ECOG-CC-BB 21 HSG-CC-TM 8 GEOG-CC-SM-23A PHG-CC-AG 12 GEOG-CC-PSR 22 JORG-CC-SP 18 EDCG-CC-AM 7 ECOG-GE1-SM 22 HSG-GE1-TM 8 PHG-GE1-NC 21 JORG-GE1-UR 18 EDCG-GE1-MM 7 SANG-GE1-AR 17 GELG-MC-16 PLSG-SS-15 PHA-BH-12A EDCA-AM-G1 ENGG-DB-22A BNGG-AD-19 SOCG-AS-18A MTMG-BB-LB GELG-MC-LB HNG-DD-16 HSG-TM-19 EDCG-MM-18A STSG-BH-LB BNGA-Ach-10 ENGA-PM-11 EDCA-JC-24 GEOA-MB-G1 HSA-MC-13 JORA-KM-6 PHA-SB-12A PLSA-SS-15 SANA-JPC-17 URDA-YB-23 ECOA-SM-21 CMEV-SG-C SANG-SM-12 GEOG-MB-20 JORG-KM-C URDG-YB-23 ECOG-BB-23A BNGA-AK-10 EDCA-AM-24 GEOA-PSR-G1 HSA-BH-13 JORA-SP-6 PHA-AG-12 PLSA-PD-15 SANA-GL-17 URDA-YB-23 ECOA-SM-C GELG-MC-16 SOCG-AS-18A SANG-AR-16 MTMG-BB-LB GELG-MC-LB ENGG-PM-8 BNGG-DBS-7 URDG-GL-22A HSG-BS-GR1 STSG-BH-LB GEOG-MB-20 JORG-SP-6 EDCG-MM-7 ECOG-BB-21 CMEV-SG 6 JORA-KM 17 PHA-BH GR1 JORA-KM 6 JORA-UR LAB PLSA-TP 20 SANA-SM 16 ECOA-BB 21 BNGA-AK 5 BNGA-ACH 5 ENGA-DB 11 EDCA-SG 24 HSA-BH 13 JORA-USP LAB PLSA-LR 12A SANA-GL 16 ECOA-SG 23A BNGA-ACH 8 ENGA-DB 11 EDCA-SG 12A HSA-MC 5 JORA-USP-22A PLSA-LR 20 SANA-SM 18 ENGG-RD 22A BNGG-DBS C HSG-TM 13 URDG-NZ 23A ECOG-SG LB EDCG-SG 12A SOCG-AS 20 PLSG-PD 12A SANG-JPC 17 MTMG-PK LB PHG-NC 8 GEOG-SM 22A JORG-UR 23A MTMG-PS 19 JORG-UR 23A

2 TUESDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE TUESDAY AECC-HND-DD---7 AECC-BENGAL-AG--10 AECC-ENGLSH-RR-11 AECC-URDU-GL 8 ENGG-GE1-DB 11 BNGG-GE1-AK--10 HNG-GE1- DD --22 URDG-GE1-NZ 23 ECOG-GE1-SM 21 HSG-GE1-DM 5 PHG-GE1-BH 12 GEOG-GE1-SP G2 JORG-GE1-KM C EDCG-GE1-AM 24 PLSG-GE-TP 20 SANG-GE1-JPC 17 MTMG-GE1-BB 19 BNGA-CC-ACH -17 ENGA-CC-DB -11 EDCA-CC-SG -24 GEOA-CC-PM -G1 HSA-CC-DM -13 JORA-CC-USP -6 PHA-CC-BH -12 PLSA-CC-SKD -15 SANA-CC-DK -18 URDA-CC-YB -23 ECOA-CC-BB -21 MTMA-CC-BB -20 CMEV-CC-GL -C BNGA-CC-AK 10 ENGA-CC-BN 11 EDCA-CC-MM 24 GEOA-CC-SP G1 HSA-CC-BH 13 JORA-CC-KM 6 PHA-CC-SB 12 ECOA-CC-KP 22 MTMA-CC-AK 20 GEOA-CC-SP -G1 AECC-HND--DD--7 AECC-BENGAL-AG-10 AECC-ENGLSH-RR-11 AECC-URDU-GL 8 PLSG-CC-PD 8 SANG-CC-JPC 17 MTMG-CC-BB 19 ENGG-CC-RR 7 BNGG-CC-DBS 10 HNG-CC--DD URDG-CC-GL 23A ECOG-CC-PC 21 HSG-CC-TM 8 PHG-CC-BH -21 GEOG-CC-PSR -17 JORG-CC-SM -22A EDCG-CC-SG -7 STSG-CC-BH -18A ECOG-GE1-SG -22 HSG-GE1-TM -8 PHG-GE1-BH -21 JORG-GE1-SM -18 EDCG-GE1-SG -7 PLSG-GE1-PD -15 SANG-GE1-SM -17 SOCG-GE1-AS -22A GEOA-PM-G1 BNGA-AD-10 ENGA-PM-11 EDCA-SB-24 GEOA-PM-G1 HSA-BH-13 PHA-SB-12 PLSA-SS-15 SANA-JPC-17 ECOA-SM-C MTMA-BB-19 BNGA-DBS-5 ENGA-BN-22A EDCA-SB-24 GEOA-AM-G1 HSA-MC-13 JORA-UR-6 PHA-NC-12 PLSA-SKD-15 SANA-SM-17 ECOA-BB-21 MTMA-BB-19 CMEV-GL-16 PLSG-SS-15 ENGG-PM-5 BNGG-AG-22A SOCG-AS-18A MTMG-AK-19 GELG-MC-LB HNG-BS-16 HSG-DM-12A EDCG-AM-19 STSG-SG-LB JORA-AB-CYBER SANG-DK-18A GEOG-PSR-20 JORG-AB--11 URDG-YB-23 ECOG-KP-10 EDCG-AM-12A SOCG-AS-18A PLSG-PD-12A SANG-SM-16 MTMG-AK-19 GELG-MC-LB ENGG-DB-5 BNGG-ACH-8 HSG-TM-LB URDG-GL-23A HNG-BS-16 STSG-SG-LB GEOG-PSR-20 JORG-AB--11 ENGA-PM 5 HSA-MC 12A EDCA-SB1 7 BNGA-AG 8 ENGA-RR 5 EDCA-MM 7 GEOA-AM 20 HSA-BR 12A JORA-UR 18A PLSA-SKD 22A SANA-SM 18 ECOA-PD 21 GEOA-PM 22 JORA-USP C PLSA-SS 20 SANA-JPC 23A ECOA-PC 21 BNGA-AD 18 EDCA-SB1 BNGA-AD 7 ENGA-BN 22A HSA-MC 13 EDCA-SB 23A PHA-SB 12A ECOA-PD CYBER GEOA-PSR G1 PHA-NC-12A GEOA-AM-- BNGA-AK--16 HSA-BR EDCA-AM JORA-AB CYBER PHA-NC

3 WEDNESDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE WEDNESDAY ENGA-CC-BN 11 EDCA-CC-JC 24 GEOA-CC-PM G1 HSA-CC-BH 13 JORA-CC-KM 5 PHA-CC-BH 12 PLSA-CC-SS 15 SANA-CC-AR 18 ECOA-CC-SG 21 CMEV-CC-SG C ENGG-GE1-BN 11 BNGG-GE1-DBS 10 HNG-GE1-BS--22 URDG-GE1-GL 23 ECOG-GE1-BB 21 HSG-GE1-TM 5 PHG-GE1-GL 12 GEOG-GE1-PM G2 JORG-GE1-SM 22A EDCG-GE1-SB 24 PLSG-GE1-TP 7 SANG-GE1-AR 17 MTMG-GE1-AK 19 STSG-GE1-SG 18A MTMA-CC-PK-20 BNGA-CC-DBS 5 GEOA-CC-SM G1 JORA-CC-SP 5 GEOG-GE1-MB G2 ENGG-CC-DB 7 BNGG-CC-AD 10 HNG-CC---BS---22 URDA-CC-GL 23A ECOG-CC-PD 21 HSG-CC-DM 8 SANG-CC-AR 17 MTMG-CC-AK 19 ECOG-GE1-BB 22 HSG-GE1-TM 8 PHG-GE1-GL 21 JORG-GE1-SP 18 SANG-GE1-JPC 17 EDCG-GE1-AM 24 PHG-CC-GL 12 GEOG-CC-MB 17 JORG-CC-KM C EDCG-CC-SB1 7 HSG-TM-10 STSG-BH-18A ENGG-RD-20 MTMG-PS-19 GELG-MC-16 PLSG-SS-15 MTMA-PS-GR1 SANG-DK-18A GEOG-SM-23A JORG-KM-12A PHG-BH-12 ECOG-SG-23 BNGA-AK-10 ENGA-DB-11 EDCA-SB-24 GEOA-KG-8 HSA-MC-13 JORA-SM-6 PHA-SB-12A PLSA-PD-15 SANA-DK-18 ECOA-BB-21 MTMA-PS-19 CMEV-GL-LB BNGA-ACH-10 ENGA-DB-11 EDCA-SB1-24 GEOA-SM-G1 HSA-BH-13 JORA-UR-C PHA-NC-12 PLSA-TP-15 SANA-DK-18 ECOA-PD-21 CMEV-GL-LB BNGA-ACH-10 EDCA-AM-24 GEOA-MB-G1 HSA-MC-13 JORA-SP-C PHA-NC-12 SANA-JPC-18 ECOA-SG-21 ENGG-RD-7 HSG-DM-8 STSG-BH-18A PLSG-SKD-22A SANG-JPC-18A MTMG-PS-19 GELG-MC-16 PHG-BH-12 GEOG-SM-11 JORG-UR-13 EDCG-JC-16 ECOG-PD-21 PLSA-SS 7 JORA-SM 6 PHA-GL LB GEOA-MB G1 GEOA-KG G1 PLSA-TP 7 SANA-AR 16 ECOA-PD 23 BNGA-AD 17 BNGA-ACH 22 ENGA-BN 22A HSA-BH 23A EDCA-MM 20 PHA-NC LB BNGA-AK 8 ENGA-RR 22 EDCA-MM 20 GEOA-KG 7 HSA-MC 5 PHA-SB 12A PLSA-SKD 16 SANA-JPC 17 ECOA-BB 21 BNGA-AK 8 ENGA-RR 11 EDCA-SB1 23 GEOA-KG 7 HSA-BH 5 JORA-UR 6 PHA-SB 12A PLSA-PD 15 SANA-DK 18A PHG-BH 12 GEOG-PM G1 EDCG-SB 12A ENGG-RD 12A BNGG-AD 20 HSG-DM 13 URDG-NZ 23A PLSG-SKD 10 MTMG-AK 19

4 THURSDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE THURSDAY GELG-GE1-MC -16 AECC-URDU-GL 8 AECC-HND--DD---10 AECC-BENGAL-DBS -7 AECC-ENG-BN 11 ENGG-GE1-BN 11 BNGG-GE1-AK 10 HNG-GE1---DD---22 URDG-GE1-NZ 23 ECOG-GE1-PD 21 HSG-GE1-BR 5 PHG-GE1-GL 12 GEOG-GE1-AM G2 JORG-GE11-DPR C EDCG-GE1-SB 24 PLSG-GE1-TP 7 SANG-GE1-SM 17 MTMG-GE1-PK 19 BNGA-CC-AK 10 ENGA-CC-PM 11 EDCA-CC-MM 24 GEOA-CC-KG G1 HSA-CC-MC 13 JORA-CC-USP 5 PHA-CC-NC 12 PLSA-CC-SKD 15 ECOA-CC-PD 22 MTMA-CC-PK 20 ENGA-CC-RR 11 EDCA-CC-SB1 24 GEOA-CC-KG G1 HSA-CC-BH 13 JORA-CC-SM 5 PHA-CC-SB 12 SANA-CC-SM 18 ECOA-CC-KP 21 MTMA-CC-PS 20 CMEV-CC-GL GR1 AECC-URDU-GL 8 AECC-HND--DD---10 AECC-BENGAL-DBS -7 AECC-ENG-BN 11 SANG-CC-SM 17 MTMG-CC-PK 19 PHG-CC-GL 21 GEOG-CC-SP--17 JORG-CC-AB 22A EDCG-CC-SB 7 ENGG-CC-BN 7 BNGG-CC-AG 10 HNG-CC---BS URDG-CC-NZ 23A ECOG-CC-PD 21 HSG-CC-BR 8 ECOG-GE1-PD 22 HSG-GE1-DM 8 PHG-GE-GL 21 JORG-GE1-SM 18 EDCG-GE1-SB1 7 SANG-GE1-SM 17 GEOA-PSR--G1 MTMA-SM 19 BNGA-DBS 10 ENGA-PM 11 EDCA-SB 24 GEOA-SM G1 HSA-BH 13 JORA-AB 6 PHA-AG 12 PLSA-SS 15 URDA-GL 23 ECOA-PC 21 MTMA-PK 19 BNGA-AG-22 ENGA-RR-20 EDCA-MM-24 GEOA-AM-G1 HSA-MC-13 JORA-SM-6 PHA-NC-12 PLSA-SS-15 SANA-GL-18 ECOA-PC-21 MTMA-PS-16 PLSG- MTMA-GL-LB HNG-BS-GR1 PHA-NC JORA-AB CYBER HNG-DD 16 BNGG-AK C SOCG-AS 22A MTMG-PK 19 GEOG-AM G1 JORG-DPR 5 PHG-NC 12 URDG-YB 23 ECOG-PC 20 ECOG-SM C HNG-BS GR1 BNGG-AD 18A URDG-GL HNG-BS GR1 SOCG-AS-22A SANG-DK 18A MTMG-PK 19 GEOG-AM G1 JORG-DPR 5 PHG-NC 12 BNGA-DBS 5 ENGA-PM 11 HSA-MC 7 PHA-AG 12 PLSA-SS 15 BNGA-AD 5 ENGA-RR 7 EDCA-MM 8 GEOA-PSR 17 HSA-BR 12A PLSA-SKD 23A SANA-GL 18 ECOA-SM C GEOA-SM 17 JORA-AB 23A PLSA-TP 18A SANA-DK 22A ECOA-KP 21 CMEV-GL BNGA-AD 5 BNGA-AG 15 ENGA-RR 20 HSA-BH 13 EDCA-MM 23A PHA-AG 12A JORA-DPR 6 GEOA-SP G1 CMEV-GL GEOA-SM 8 JORA-SM 6 PLSA-PD 23A SANA-GL LB ECOA-KP LB PHA-SB 12A BNGA-AG HSA-BR PHA-NC 12A GEOA-AM 17 EDCA-SB--6 JORA-USP CYBER HSG-BH 13 SOCG-AS 22 SANG-SM 22A MTMG-SM 18A PHG-SB-12A GEOG-PSR-19 ECOG-PC 21 EDCG-SB1 22A

5 FRDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE FRDAY GEOA-CC-MB G1 JORA-CC-AB 5 BNGA-CC-AD 17 ENGA-CC-BN 11 EDCA-CC-SB 24 GEOA-CC-SP G1 HSA-CC-TM 13 JORA-CC-SP 6 PHA-CC-NC 12 PLSA-CC-LR 15 ECOA-CC-SG 21 MTMA-CC-BB 20 BNGA-CC-ACH 10 ENGA-CC-RR 11 EDCA-CC-AM 24 GEOA-CC-SP G1 HSA-CC-MC 13 JORA-CC-DPR 5 PHA-CC-NC 12 PLSA-CC-SKD 15 ECOA-CC-SG 22 MTMA-CC-SM 20 ENGG-GE1-PM 11 BNGG-CC-ACH 10 HNG-GE1--BS--22 URDG-GE1-YB 23 ECOG-GE1-KP 21 HSG-GE1-TM 5 PHG-GE1-GL 12 GEOG-GE1-SP G2 JORG-GE1-DPR C EDCG-GE1-SB1 24 PLSG-GE1-PD 7 SANG-GE1-SM 17 MTMG-GE1-SM 19 SOCG-CC-AS 22A ECOG-GE1-KP 22 HSG-GE1-DM 8 PHG-GE1-GL 21 JORG-GE1-AS 18 EDCG-GE1-SG 7 SANG-GE1--SM---17 SOCG-GE-AS 22A STSG-GE1-SG 18A ENGG-CC-RR 7 BNGG-CC-AK 10 HNG-CC--BS--22 URDG-CC-GL 23A ECOG-CC-KP 21 HSG-CC-DM 8 PHG-CC-GL 21 GEOG-CC-KG 17 JORG-CC-SP 22A EDCG-CC-SG 7 SANG-CC-SM 17 MTMG-CC-SM 19 ENGA-RR 11 EDCA-JC 24 GEOA-MB G1 HSA-BH 13 JORA-AS 6 PHA-SB 12 PLSA-SS 15 SANA-AR 17 BNGA-AG 10 ENGA-BN 11 EDCA-MM 24 GEOA-KG G1 HSA-MC 13 JORA-AB 6 PHA-SB 12 PLSA-SKD 15 SANA-DK 18 URDA-GL 23 ECOA-KP 21 MTMA-BB 19 BNGA-AG 10 ENGA-DB 11 EDCA-MM 24 GEOA-KG 8 HSA-BH 13 JORA-DPR 6 PHA-BH 12 PLSA-PD 15 SANA-AR 18 URDA-GL 23 ECOA-KP 21 MTMA-BB 19 CMEV-GL C GEOG-SP G1 JORG-SP 6 PHG SB 12 ECOG-SM 5 BNGG-DBS 5 SOCG-AS 22A MTMG-SM 19 HNG-DD 16 HSG-DM 18A EDCG-SB 23A PLSG-LR 20 EDCG-SB 23A PHG-SB 12 GEOG-SP G1 JORG-AB 23A SOCG-AS 22A PLSG-PD 12A SANG-SM 18A MTMG-SM 19 ENGG-PM 12A BNGG-AK 8 HSG-TM C HNG-BS GR1 GEOA-KG 7 BNGA-DBS 5 ENGA-DB 20 EDCA-JC 23A GEOA-MB 17 HSA-BH 7 JORA-AS 22 PHA-BH 12A PLSA-SS 8 SANA-AR 18A JORA-AS 22 PLSA-SS 7 SANA-DK 17 ECOA-SM 12A BNGA-AD 18A EDCA-JC 20 BNGA-AG 10 ENGA-BN 11 HSA-MC 13 EDCA-AM 24 PHA-NC 12A EDCA-SB1 SANA-AR LB EDCA-AM 12A

6 SATURDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE SATURDAY BNGA-CC-AG 10 ENGA-CC-DB 11 GEOA-CC-AM G1 HSA-CC-TM 13 JORA-CC-AS 5 PHA-CC-AG 12 PLSA-CC-SKD 15 SANA-CC-GL 17 ECOA-CC-PC 21 MTMA-CC-SM 20 CEMV-CC-GL C ENGG-GE1-DB 11 BNGG-GE1-AG 10 HNG-GE1---DD---22 URDG-GE1-NZ 23 EDCG-GE1-SB--24 HSG-GE1-DM 15 PHG-GE1-AG 12 GEOG-GE-AM G2 JORG-GE1-AS 7 ECOG-GE1-PC 21 PLSG-GE1-TP 5 SANG-GE1-GL 17 MTMG-GE1-SM 19 STSG-GE1-AK 18A BNGA-CC-AG 17 ENGA CC-PM 11 EDCA-CC-SB1 24 GEOA-CC-AM G1 HSA-CC-DM 13 JORA-CC-DPR 5 PHA-CC-AG 12 ECOA-CC-PC 21 MTMA-CC-SM 20 EDCA-CC-SB 20 GEN SANG-CC-GL 17 MTMG-CC-SM 19 ENGG-CC-BN 7 HNG-CC--DD---22 URDG-CC-NZ 23A ECOG-CC-SM 21 HSG-CC-TM 8 ECOG-GE1-PC 22 HSG-GE1-DM 8 PHG-GE1-AG 21 JORG-GE1-DPR 18 EDCG-GE-SB1 7 PLSG-GE1-LR 15 SANG-GE1-DK 17 PHG-CC-BH 12 GEOG-CC-SP 22 JORG-CC-DPR 18 EDCG-CC-AM 7 STSG-CC-AK 18A BNGG-CC-ACH--10 ENGG-DB 10 MTMG-AK 19 GEOG-PM 22A JORG-AS-C PHG-BH 12 URDG-YB 23 ECOG-SM 5 BNGA-ACH 10 ENGA-BN 11 EDCA-SB1 24 GEOA-PM G1 JORA-AS 6 PLSA-LR 15 SANA-SM 17 URDA-YB 23 MTMA-SM 19 CMEV-GL 23A ENGA-RD 11 EDCA-SB1 24 GEOA-SP G1 PHA-BH C PLSA-LR 15 SANA-SM 17 URDA-YB 23 ECOA-SM 5 MTMA-AK 19 HNG-DD 8 EDCG-SB1 24 STSG-AK 19 GEN PLSG-SKD 22A MTMG-AK 19 PHG-BH 12 GEOG-PM G1 JORG-AS C BNGG-ACH 10 HSG-DM 7 URDG-YB 23 HNG-DD 8 STSG-AK 19 CMEV-GL C ENGA-RD 11 HSA-TM 13 EDCA-SB 24 GEOA-SP 10 JORA-USP 5 PLSA-TP 8 SANA-GL 22A ECOA-SM C ENGA-PM 7 EDCA-AM 23A GEOA-PM 8 HSA-DM 13 JORA-DPR 12 PLSA-TP 12A SANA-DK 18 ENGA-RD 11 EDCA-AM 23A PHA-BH 12 PLSA-LR 15 SANA-SM 17 GEN

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Ab. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 13, 15, 18, 24, 36 tháng

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet

Microsoft Word - VaiDieuThuViVeMotLoaiTamGiacDacBiet VÀ ĐỀU THÚ VỊ VỀ MỘT LOẠ TM GÁ ĐẶ ỆT Ta quy ước gọi một tam giác có độ dài các cạnh là các ố tự nhiên liên tiếp là tam giác đẹp và nếu cạnh nhỏ nhất của tam giác là n,n N thì đó là tam giác đẹp thứ n.

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

Our Trip 2016 SEP 17, SEP 25, 2016 BRISBANE, SINGAPORE, DA NANG, HANOI

Our Trip 2016 SEP 17, SEP 25, 2016 BRISBANE, SINGAPORE, DA NANG, HANOI Our Trip 2016 SEP 17, 2016 - SEP 25, 2016 BRISBANE, SINGAPORE, DA NANG, HANOI TRIP SUMMARY Page 2 of 11 Saturday - September 17 2:30 PM Depart from Brisbane Airport (BNE) - Brisbane Airport 8:50 PM Arrive

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx)

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 10 A. ĐẠI SỐ 1)Chứng minh bất đẳng thức (áp dụng bđt Cauchy, hằng đẳng thức, tìm GTLN,GTNN) 2) Giải bất phương trình bậc nhất, bậc 2. Giải bất phương trình chứa căn 3)

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Truy cập Website hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc

Truy cập Website hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc Bài toán 1. tốc bằng GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc, Ô tô thứ hai đi từ B về A với vận 2 vận tốc Ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi Ô tô đi 3 cả quãng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME

B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses Day&Time Mon Tue Wed Thu Fri H1 H G* Q (ME&PI) Q(ME&PI) S7 P PH 103 Q(ME B.Tech. Eng. Phys. First Year & other B.Tech courses H1 H2 G* 10 11 Q (ME&PI) Q(ME&PI) 11 12 S7 P PH 103 Q(ME&PI) S5,S6 P PH 103 (PA) {Comp. Lab} (PA) {Comp. Lab} 12 13 PJA Abh. 14 15 L PHN-103 (PA) 16

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - ình học 11 64 O O a o O ( O O O O O Lại có O = O và là trung điểm của nên O Vậy O là đoạn vuông góc chung của O và a O = = b Gọi J là trung điểm của O thì mặt phẳng ( J

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

Muongson_Chuan

Muongson_Chuan CATALOGUE Products CÔNG TY CỔ PHẦN MƯỜNG SƠN CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VẬT TƯ VỀ THÉP Địa chỉ: Tầng 2 - Tổng kho kim khí số 3 Km3 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 04 35402378

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm Bài 1: Cóc vàng tài ba Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2014-2015 Câu 1.1: 32% của một số là 6,4. Vậy 5/8 của số đó là... Câu 1.2: Trong các số đo vận tốc bên dưới, số đo vận tốc nhỏ nhất là...

Chi tiết hơn

DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST RECITAL 2015 NORTH ROCKLND HIGH SCHOOL Arrive Class Stage photos leave 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE &

DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST RECITAL 2015 NORTH ROCKLND HIGH SCHOOL Arrive Class Stage photos leave 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE & DRESS REHEARSAL SCHEDULE- THURSDAY MAY 21ST 3:30 Ba 4 BE Sat 2:00 RED, WHITE & BLUE PERF #1 4:10 4:30 5:10 3:30 Ba 5 LR Fri 6:30 4:10 4:30 5:10 3:30 Ba 6/7A BE Sat 12:00 4:10 4:30 5:10 3:45 Ki 1 LR Mon

Chi tiết hơn

PowerPoint User’s Guide

PowerPoint User’s Guide Dãy sản phẩm Chevron Vietnam Sản phẩm và đơn vị lưu kho SKU Các sản phẩm được phân biệt bằng: tên & độ nhớt - Ví dụ: Delo Silver SAE 40 và Delo Silver SAE 50 - Chevron Việt Nam có khoảng 110 sản phẩm SKU

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn