Microsoft Word - Notice No.26 pandharupr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Notice No.26 pandharupr"

Bản ghi

1 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT PUBLIC WORKS DIVISION PANDHAPUR E-TENDER NOTICE NO /26/ FOR (e-Online) Sealed online B-1, e-tenders for the following work are invited by the Executive Engineer, Public Works Division, Pandharpur (Telephone No / & Fax No.02186/226975) from the contractors Registered with Government of Maharashtra Public Work Department in appropriate class. e-tender work.no Name of work Estimate Cost in Rs. Earenest Money in Rs. Time limit for complition of work Cost of e-tender form in Rs. Class of Contractor Special Repairs to Mangalwedha 1,14,41,719/- 1,00,000/- 9 Months 5,000/- IV & above Patkhal Gonewadi Shirshi Jat Road (Including (NonRefundable) S.H.156 Km.0/00 to 7/00 and 8/00 to Mansoon) (paid via online mode 11/300 (Km.2/00 to 5/800) only.) BBM,BM,Carpet SealcoatTal- Mangalwedha.Dist-Solapur 2. Special Repairs to Wanichinchale Bhose Redde Marvade Road M.D.R.59 Km.63/800 to 66/00,Km.67/250 to 70/300, Km.70/800 to 71/400 and 71/800 to 72/600 (Km.63/680 to 65/330)Tal-Mangalwedha.Dist- Solapur 74,19,662/- 74,200/- 9 Months (Including Mansoon) 5,000/- (NonRefundable) (paid via online mode only.) IV(A) & above

2 e-tender time table 1. Download Period of online Tender. Dt. 07/04/2016 at am. to Dt. 03/05/2016 at p.m. 2. Submit Hash to Create online Tender by Contractor (Technical and financial Bid Last date and time) Dt. 06/05/2016 at p.m. 3. Online Raised any Technical Point Last date and time. (Pre-bid Meeting). Online or in office of the Superitending Engineer, P.W. Circle,Solapur. Raised any Technical point on or before Dt. 28/04/2016 up to p.m 4. (Online) Super Hash Dt.09/05/ P.m. 5. Period of online Decryption and Re-encryption (Technical and Dt. 11/05/2016 at pm. to Financial) for tender details by Contractor. Dt. 12/05/2016 at p.m. 7. Place, Date and timing of opening Technical-bid and Financial bid. Dt.13/05/2016 at am. to Dt. 16/05/2016 at p.m. in the office of Superitending Engineer, P.W. Circle,Solapur. (If Possible) Note :- 1. All eligible/interested contractors are download and mandated to get enrolled on e-tendering portal " and further need to empaneled online on sup portal " in the appropriate category applicable to them. 2. The process of online tenders Quarries and Digital certificate contact mention below address :- Sify Technotigies Ltd. Nextenders (India) (India) Pvt. Ltd. On / (Pune) (Pune) OR 3. Contractor's has compulsory all document submitted online. 4. Other term and condition Displayed in online e-tender forms. Right to reject any or all online bid of work without assigning any reasons there of is reserved. 5. Above Tender Notice is displayed on P.W.D. website 6. The EMD applicable amount shall be paid via Online mode only. Earnest money Exemption certificate will not be accepted

3 (Suresh Raut) Executive Engineer Public Works Division,Pandharpur. ह, ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú. <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò/26/ (ई-+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ,ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú (nöù ú v Éx ÉÒ GÆò / / ) ɽþÉ ú ɹ ]Åõ Éɺ Éx ÉÉSª ÉÉ º ÉÉ ÉÇVÉÊx ÉEò ÉÉÆv ÉE òé É JÉÉiª ÉÉEòbä ªÉÉäMª É iªéé ÉM ÉÉÇi ÉÒ±É x ÉÉånù héòe Þòi É EÆòjÉÉ] õnù É ú ÉEòbÚ x É J ÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆEòÊ ú iéé É - 1 x É ÉÖx ªÉÉiÉÒ±É Êx ÉÊ Énù É <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉhÉɱÉÒ nùé äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽþÉäiÉ. <- ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ É GÆò. EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ÊEò ÉiÉ úceò É û. ल ख त <ºÉÉ úé/ ɪÉÉhÉÉ úceò É û. EòÉ É {ÉÚhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ÊEò ÉiÉ. `äöeäònùé úéséé +ÊvÉEÞòiÉ ÉMÉÇ ,14,41,719/- 1,00,000/- 9 #ह 5,000/- 4?1&5 2.!" #!$%& '&()$!*&+, & -.&.#&.11..#.0/00 7/00..#.8/00 11/300 # #.,2.3#.,.&'(,5.*(..&.#!$%&..,.*5&'6. ('&&$1&ह) ( &-'&& <- = 5&< >&.)

4 3..!" B* ++ #+ & -.,.#&.59..#.63/800 66/00,..#.67/250 70/300, 70/800 71/400, 71/800 72/600 #01.. (..#.63/680 65/330). &.#!$%&..,.*5&'6. 74,19,662/- 74,200/- 9 #ह ('&&$1&ह) 5,000/- ( &-'&& <- = 5&< >&.) 4( )?1&5 <Ç-ÊxÉÊ ÉnäùSÉä Éä³ýÉ{ÉjÉEò. 1 Êx ÉÊ Énù É +Éìx ɱÉÉ<Çx É b É>ðx ɱÉÉäb E ò úhª ÉÉSÉÉ EòÉ ±ÉÉ Év ÉÒ. Ênù x ÉÉÆEò 07/04/2016 Éä³ý º ÉEòɳý Ò ÉÉ. iéä 03/05/2016 Éä³ý ºÉɪ ÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 2. Êx ÉÊ Énù ÉEòÉ ú ÉÆx ÉÒ +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É iéª ÉÉ ú Eò ú hªééº ÉÉ` öò ½ìþ É (Hash) º ÉÉnù ú Eò ú hªééséé Ênù x ÉÉÆEò (i ÉÉÆÊjÉEò É +ÉÌ léeò Êx ÉÊ Énù É + ÆÊi É É Ênù x ÉÉÆE ò É Éä³ý ) Ênù x ÉÉÆEò 06/05 /2016 úéävéò Éä³ý º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 3. +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É É vªéä i ÉÉÊjÉEò ÉÖnù näù ={Éκ léié Eò ú É ÉªÉÉSªÉÉ +ÆÊiÉ É Ênùx ÉÉÆEò É Éä³ý (ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ SÉSÉÉÇ É Éè`öEò) - iééæêjée ò ÉÚnù näù Ê nù x ÉÉÆE ò 28/04/2016 ú ÉäVÉÒ Éä³ý nöù {ÉÉ ú Ò ÉÉVÉä{ɪ ÉÈi É +Éìx ɱÉÉ< Çx É ËEò ÉÉ.,. ú ª ÉÉÆSÉä E òéª ÉÉÇ ±ÉªÉÉiÉ ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ ={Éκl Éi É Eò ú É ÉäiÉ. 4. +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Super Hash Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ Ênù x ÉÉÆEò 9/05/2016 úéävéò Éä³ý º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ. 5. Êx ÉÊ Énù É EòÉ ú ÉÆx ÉÒ +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É ié{é ÉÒ±É (iééæêjéeò É +ÉÌ léeò) Decryption Ênù x ÉÉÆEò 11/05/2016 úéävéò º Éɪ ÉÆ {É Éº ÉÚx É 13/03/2016 ú ÉäVÉÒ &1 É Rehcryption Eò ú É ÉªÉÉSÉÒ E òé±éé É véò ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ. 7. iééæêjéeò +ÉÊhÉ +ÉÌ l ÉE ò Êx ÉÊ Énù É =P Éb hª ÉÉSÉä Ê` öe òéhé,ênù x ÉÉÆE ò É Éä³ý. ÉÉ.+vÉÒ IÉE ò +Ê Éª É ÆiÉÉ º ÉÉ. ÉÉÆ. ÉÆb ³ý,º ÉÉä±ÉÉ {ÉÚ ú ª ÉÉÆSÉä E òéª ÉÉDZɪÉÉ É vª Éä Ênù x ÉÉÆEò 16/05/2016 ú ÉäVÉÒ i Éä Ênù x ÉÉÆEò 17/05/2016. º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈÆi É + Éìx ɱÉÉ <Çx É =P Éb hª ÉÉi É ªÉäiÉÒ±É ( É Cª É ZÉɱªÉɺ É?1&.&5&C ) Ê]õ{É: - 1) º É ÉÇ {ÉÉjÉ / <SUÚ ôe ò Êx ÉÊ Énù ÉEòÉ ú ÉÆx ÉÒ Êx ÉÊ ÉnùÉ{ÉjÉE ò b É> ðx ɱÉÉäb E ò úhªééº ÉÉ`öÒ É Êx ÉÊ Énù É ÉÊEòªÉäi É É ÉMÉ P Éähª Éɺ ÉÉ` öò <Ç Êx ÉÊ ÉnùÉ ÉhÉÉ ±ÉÒSª É É Main Portalmaharashtra.etenders.in and pwd portal pwd.maharashtra.etenders.in É ú enrolled E ò ú héä +É É ªÉE ò + ɽäþ.

5 2 ) Êx ÉÊ Énù ÉE òé ú ÉÆx ÉÉ É ú x É ÉÚnù Eäò±Éä ±ª ÉÉ º ÉÆEäòi ɺ l ɳý É É ú + Éìx ɱÉÉ<Ç x É Eò ú héä º ÉÆnù ÉÉÇiÉ É Êb ÊVÉ] õ ±É É ÉÉhÉ{ÉjÉ Ê Éi ÉÊ ú ié E ò úhªééº ÉÆnù ÉÉÇiÉ E òé½þ Ò ÉÆEòÉ /+b SÉhÉÒ +ºÉ ±ªÉɺ É iªééæx ÉÒ J ÉɱÉÒ±É núù úv É ú Ò Gò ÉÉÆEòÉ É ú º ÉÆ{ÉEÇò º ÉÉ véé ÉÉ. Sify Technologies Ltd.Nextender (India) (India) Pvt. Ltd. On / (Pune) (Pune) OR 3) Êx ÉÊ Énù É E òé ú ÉÆx ÉÒ Êx ÉÊ Énù ɺÉÆnù ÉÉÇi É º É ÉÇ nù º iébä ÉVÉ +Éìx ɱÉÉ<Çx É º ÉÉnù ú E ò úhéä +Êx É ÉɪÉÇ ú ɽþÒ±É. 4 ) <ié ú +]õ Ò É ÉiÉÔ <Ç- Êx ÉÊ ÉnùÉ x É ÉÖx ªÉÉ É vª Éä {ɽþ É ÉªÉɺ É Ê É³ý iéò±é.º Énù ú EòÉ ÉÉSÉÒ B Eò +lé ÉÉ º É ÉÇ <Ç- Êx ÉÊ Énù É E òéähéi Éä½þ Ò EòÉ ú hé x É näùi ÉÉ únù nù E ò ú hª ÉÉSÉä +Ê vée òé ú º É IÉ É ÉÉÊ véeòé úò ªÉÉÆx ÉÒ úéj ÉÚx É `äö ɱÉä ±Éä +É ½äþi É. 5) É ú Ò±É E òé ÉÉSÉÒ <Ç- Êx ÉÊ Énù É º ÉÚSÉx ÉÉ º ÉÉ ÉÇVÉÊx ÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉSªÉÉ ªÉÉ <Æ]õ úx Éä] õ É úò±é Éä ɺ ÉÉ<Ç] õ É ú {ɽþ É ÉªÉɺ É ={É±É v É +ɽäþ. 6) D&&.# = 5&< B &1" ह. D&&.# ( -#&'E &.F1& & Gघ+ 1& &ह. 1&A I J1& ONLINE ENVELOPE NO. 1 : (Documents) The bidder must purchase the bidding documents via online mode by filling the cost of Tender. ( &K) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú a) Scanned copy of Certificate as a Registered Contractor with the Government of Maharashtra in Public Works Department in appropriate class as may be applicable(true Copy Thereof duly attested by a Gazetted officer) The Earnest money of the value of Rs74,200/- (Rs.Seventy Four Thousand Two Hundred Only) if applicable shall be paid via online using NEFT/RTGS or payment gateway mode.. (i) After Tender opening, the EMD of the unsuccessful bidder will be returned to account provided by the bidder during the bid preparation as given in challan under Beneficiary Account Number. Note- Earnest money Exemption certificate will not be accepted ) Scanned copy of PAN number,acknowledgement of I.T. Return of previous financial years, Audited Balance sheet of previous Three financial years Use of Specialized Machinery (A) Scanned copy of proof of owned (a) DRUM MIX PLANT with SCADA conforming to Clause the scada should be install by contractor and the Certificate of Assistant Chief Mechanical Engineer shall be given by contractor No of M.O.R.T.& H Specifications ( 5th Revision,Sensor Paver August 2013 edition and as directed by Engineer-in-charge). (b) MECHANICAL SPRAYER (c) PAVER FINISHER with electronic sensing device as per Clause No of M.O.R.T.& H Specifications ( 5th Revision, August 2013 edition) (d) VIBRATORY ROLLER AND POWER ROLLER of 8 to 10 Tones capacity mentioned in Proforma 2A attached herewith, shall be enclosed.with SCADA B) In case of Contractor Intends to carry out BT work with SCADA enabled hot Mix Plant Batch Type in lieu own MODERN DRUM MIX PLANT with SCADA System, the---

6 a) Tenderer shall furnish details of ownership in proforma 2 A. b) If the contractor owns a Batch Type Hot Mix Plant as required under this contract then he should give details of its current location and undertaking whether the Batch Type Plant needs to shifted or otherwise for this work. If Hot Mix Plant (Batch Type) is not owned by contractor at the time of tendering the conditions for installing Hot Mix Plant with Electronic Control (minimum 80 TPH capacity Batch Mix Type) are as below. (1) Contractor shall install Batch type Hot Mix Plant with Electronic Control of minimum 80 tones per hour capacity within 30 days form the date of issue of work order. (2) If the contractor wants to procure/purchase Hot Mix Plant with Electronic Control of minimum 80 tones per hour capacity Batch Mix Type as mentioned above, he should submit necessary firm purchase order placed on manufacturer of repute in envelope number one. (3) If Contractor intends to purchase hot mix plant as mentiond in (2) above or shift already owned plant from existing location to the new location as required for this work, for that bidder shall submit additional security as specified in (4) below. He shall give trial run on or before 30 th day from the date of issue of work order. (4) In Envelope no.1 the bidder shall submit an additional Security. of Rs.5,00, (Rupees Five Lakh Only) in the form of FDR drawn in the name of Executive Engineer, P.W.Division, Pandharpur payable at Pandharpur. If contractor fails to give trial run within one hour motorable distance 40 Km of this batch mix plant on or before 30 th day, from the date of issue of the said Work Order, his above said additional Security shall be encashed without any notice to the contractor without considering any force majeure and shall be credited to Government revenue by the Engineer in-charge immediately on 31 st day. (5) Encahment of additional Security deposit as mentioned above shall not absolved the Contractor from the responsibility of installing the Batch Mix Plant which is required for carrying out Hot Mix Work. (6) No extension of time limit shall be granted at any level for giving trial run after 30 th day from the Date of issue of work order. Note: 1. Please see the additional conditions and Specifications para No. 41 Supervising control and data acquisition for Bituminous and concrete works (SCADA) C) Once the option of Drum mix Hot Mix plant or Batch Type Hot Mix Plant is exercised at the time of submitting the bid, it shall be mandatory to carry out the work by the same type of Hot Mix Plant ) Scanned copy of Attested copy of valid Certificate issued by the Assistant Chief Engineer (Mech. ) of Public Works Region, Pune to the effect that, Specialized Machinery enlisted in statement No. 2 A attached herewith are in Efficient - Working Condition and in conformity with M.O.S.T. pecifications, Must be enclosed in Envelope No.1 In absence of this certificate Envelope 2 will not be opened ) Scanned copy of Details of the other works tendered for and in hand with the value of the work unfinished on the last date of acceptance of tender (in Form No.1). The certificate from the head of the offices under whom the works are in progress should be enclosed ) Scanned copy of A list of modern machinery and plants immediately available with the tenderer for use on this work and list of modern machinery proposed to be utilized on this work but not immediately available and the manner in which it is proposed to be procured.(in Form No.2, 2A) 3.6.8) Scanned copy of Details of work of similar type and magnitude carried out by the contractor (in Form No.3) 3.6.9) Scanned copy of Details of works carried out in the interior, Backward and Hilly Area during the preceding 5 years (in Form No.4) ( if applicable).

7 3.6.10) Scanned copy of Details of technical personnel on the rolls of tenderer. (in Form No.5) ) Scanned copy of attested copy of Registered Partnership Deed, Memorandum of Articles of Association, if the tenderer is a Partnership Firm, Joint Stock Company and Power of Attorney and Firm Registration Certificate if any ) Scanned copy of Details of workdone during last three years with the value of work unfinished. (in Form No.6) ) Scanned copy of Vat registration Certificate ) Scanned copy of Valid Professional Tax registration Certificate ) Scanned copy of Forwarding letter ) Numbering should be done for all papers containing in Envelope No. 1 ( all these things should be in one file ) Scanned copy of Affidivit in respect of genuiness of documents contained in the envelope no 1 in the prescribed proforma provided with tender set Scanned copy of Distance Certificate : A certificate given by the Deputy Engineer (in charge of this work ) to the effect that the tendererd owned Drum Mix Plant is situated within 40 Kms. From the work site, and that the motorable distance of the plant from the centre of the work is 40 Kms. (True Copy Thereof duly attested by a Gazetted officer) no rank the Deputy En gineer Scanned copy of If the Modern Drum Mix Plant is not within the distance of 40 Kms. And also within one hour motorable journey from the work site, the contractor should Submit additional earnest money of Rs lakhs ( Rs. Five Lakhs) in the form of fixed deposit receipt issued by Nationalised /Scheduled Bank in favour of Executive Engineer, Public Works Division Pandharpur along with the original earnest money in Envelope No. 1 of the tender. (