Microsoft Word - Notice No.26 pandharupr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Notice No.26 pandharupr"

Bản ghi

1 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT PUBLIC WORKS DIVISION PANDHAPUR E-TENDER NOTICE NO /26/ FOR (e-Online) Sealed online B-1, e-tenders for the following work are invited by the Executive Engineer, Public Works Division, Pandharpur (Telephone No / & Fax No.02186/226975) from the contractors Registered with Government of Maharashtra Public Work Department in appropriate class. e-tender work.no Name of work Estimate Cost in Rs. Earenest Money in Rs. Time limit for complition of work Cost of e-tender form in Rs. Class of Contractor Special Repairs to Mangalwedha 1,14,41,719/- 1,00,000/- 9 Months 5,000/- IV & above Patkhal Gonewadi Shirshi Jat Road (Including (NonRefundable) S.H.156 Km.0/00 to 7/00 and 8/00 to Mansoon) (paid via online mode 11/300 (Km.2/00 to 5/800) only.) BBM,BM,Carpet SealcoatTal- Mangalwedha.Dist-Solapur 2. Special Repairs to Wanichinchale Bhose Redde Marvade Road M.D.R.59 Km.63/800 to 66/00,Km.67/250 to 70/300, Km.70/800 to 71/400 and 71/800 to 72/600 (Km.63/680 to 65/330)Tal-Mangalwedha.Dist- Solapur 74,19,662/- 74,200/- 9 Months (Including Mansoon) 5,000/- (NonRefundable) (paid via online mode only.) IV(A) & above

2 e-tender time table 1. Download Period of online Tender. Dt. 07/04/2016 at am. to Dt. 03/05/2016 at p.m. 2. Submit Hash to Create online Tender by Contractor (Technical and financial Bid Last date and time) Dt. 06/05/2016 at p.m. 3. Online Raised any Technical Point Last date and time. (Pre-bid Meeting). Online or in office of the Superitending Engineer, P.W. Circle,Solapur. Raised any Technical point on or before Dt. 28/04/2016 up to p.m 4. (Online) Super Hash Dt.09/05/ P.m. 5. Period of online Decryption and Re-encryption (Technical and Dt. 11/05/2016 at pm. to Financial) for tender details by Contractor. Dt. 12/05/2016 at p.m. 7. Place, Date and timing of opening Technical-bid and Financial bid. Dt.13/05/2016 at am. to Dt. 16/05/2016 at p.m. in the office of Superitending Engineer, P.W. Circle,Solapur. (If Possible) Note :- 1. All eligible/interested contractors are download and mandated to get enrolled on e-tendering portal " and further need to empaneled online on sup portal " in the appropriate category applicable to them. 2. The process of online tenders Quarries and Digital certificate contact mention below address :- Sify Technotigies Ltd. Nextenders (India) (India) Pvt. Ltd. On / (Pune) (Pune) OR support.gom@nextenders.com. 3. Contractor's has compulsory all document submitted online. 4. Other term and condition Displayed in online e-tender forms. Right to reject any or all online bid of work without assigning any reasons there of is reserved. 5. Above Tender Notice is displayed on P.W.D. website 6. The EMD applicable amount shall be paid via Online mode only. Earnest money Exemption certificate will not be accepted

3 (Suresh Raut) Executive Engineer Public Works Division,Pandharpur. ह, ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú. <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò ÉÉÆEò/26/ (ई-+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ,ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú (nöù ú v Éx ÉÒ GÆò / / ) ɽþÉ ú ɹ ]Åõ Éɺ Éx ÉÉSª ÉÉ º ÉÉ ÉÇVÉÊx ÉEò ÉÉÆv ÉE òé É JÉÉiª ÉÉEòbä ªÉÉäMª É iªéé ÉM ÉÉÇi ÉÒ±É x ÉÉånù héòe Þòi É EÆòjÉÉ] õnù É ú ÉEòbÚ x É J ÉɱÉÒ±É EòÉ ÉÉÆEòÊ ú iéé É - 1 x É ÉÖx ªÉÉiÉÒ±É Êx ÉÊ Énù É <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ÉhÉɱÉÒ nùé äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÉÉMÉÊ ÉiÉ +ɽþÉäiÉ. <- ÊxÉÊ ÉnùÉ EòÉ É GÆò. EòÉ ÉÉSÉä xééǽ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ÊEò ÉiÉ úceò É û. ल ख त <ºÉÉ úé/ ɪÉÉhÉÉ úceò É û. EòÉ É {ÉÚhÉÇ Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ <Ç-ÊxÉÊ ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ÊEò ÉiÉ. `äöeäònùé úéséé +ÊvÉEÞòiÉ ÉMÉÇ ,14,41,719/- 1,00,000/- 9 #ह 5,000/- 4?1&5 2.!" #!$%& '&()$!*&+, & -.&.#&.11..#.0/00 7/00..#.8/00 11/300 # #.,2.3#.,.&'(,5.*(..&.#!$%&..,.*5&'6. ('&&$1&ह) ( &-'&& <- = 5&< >&.)

4 3..!" B* ++ #+ & -.,.#&.59..#.63/800 66/00,..#.67/250 70/300, 70/800 71/400, 71/800 72/600 #01.. (..#.63/680 65/330). &.#!$%&..,.*5&'6. 74,19,662/- 74,200/- 9 #ह ('&&$1&ह) 5,000/- ( &-'&& <- = 5&< >&.) 4( )?1&5 <Ç-ÊxÉÊ ÉnäùSÉä Éä³ýÉ{ÉjÉEò. 1 Êx ÉÊ Énù É +Éìx ɱÉÉ<Çx É b É>ðx ɱÉÉäb E ò úhª ÉÉSÉÉ EòÉ ±ÉÉ Év ÉÒ. Ênù x ÉÉÆEò 07/04/2016 Éä³ý º ÉEòɳý Ò ÉÉ. iéä 03/05/2016 Éä³ý ºÉɪ ÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 2. Êx ÉÊ Énù ÉEòÉ ú ÉÆx ÉÒ +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É iéª ÉÉ ú Eò ú hªééº ÉÉ` öò ½ìþ É (Hash) º ÉÉnù ú Eò ú hªééséé Ênù x ÉÉÆEò (i ÉÉÆÊjÉEò É +ÉÌ léeò Êx ÉÊ Énù É + ÆÊi É É Ênù x ÉÉÆE ò É Éä³ý ) Ênù x ÉÉÆEò 06/05 /2016 úéävéò Éä³ý º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 3. +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É É vªéä i ÉÉÊjÉEò ÉÖnù näù ={Éκ léié Eò ú É ÉªÉÉSªÉÉ +ÆÊiÉ É Ênùx ÉÉÆEò É Éä³ý (ÊxÉÊ ÉnùÉ {ÉÚ ÉÇ SÉSÉÉÇ É Éè`öEò) - iééæêjée ò ÉÚnù näù Ê nù x ÉÉÆE ò 28/04/2016 ú ÉäVÉÒ Éä³ý nöù {ÉÉ ú Ò ÉÉVÉä{ɪ ÉÈi É +Éìx ɱÉÉ< Çx É ËEò ÉÉ.,. ú ª ÉÉÆSÉä E òéª ÉÉÇ ±ÉªÉÉiÉ ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ ={Éκl Éi É Eò ú É ÉäiÉ. 4. +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Super Hash Eò úhªééséé EòɱÉÉ ÉvÉÒ Ênù x ÉÉÆEò 9/05/2016 úéävéò Éä³ý º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ. 5. Êx ÉÊ Énù É EòÉ ú ÉÆx ÉÒ +Éìx ɱÉÉ<Çx É Êx ÉÊ Énù É ié{é ÉÒ±É (iééæêjéeò É +ÉÌ léeò) Decryption Ênù x ÉÉÆEò 11/05/2016 úéävéò º Éɪ ÉÆ {É Éº ÉÚx É 13/03/2016 ú ÉäVÉÒ &1 É Rehcryption Eò ú É ÉªÉÉSÉÒ E òé±éé É véò ÉÉVÉä{ɪ ÉÈiÉ. 7. iééæêjéeò +ÉÊhÉ +ÉÌ l ÉE ò Êx ÉÊ Énù É =P Éb hª ÉÉSÉä Ê` öe òéhé,ênù x ÉÉÆE ò É Éä³ý. ÉÉ.+vÉÒ IÉE ò +Ê Éª É ÆiÉÉ º ÉÉ. ÉÉÆ. ÉÆb ³ý,º ÉÉä±ÉÉ {ÉÚ ú ª ÉÉÆSÉä E òéª ÉÉDZɪÉÉ É vª Éä Ênù x ÉÉÆEò 16/05/2016 ú ÉäVÉÒ i Éä Ênù x ÉÉÆEò 17/05/2016. º ÉɪÉÆ ÉÉVÉä{ɪÉÈÆi É + Éìx ɱÉÉ <Çx É =P Éb hª ÉÉi É ªÉäiÉÒ±É ( É Cª É ZÉɱªÉɺ É?1&.&5&C ) Ê]õ{É: - 1) º É ÉÇ {ÉÉjÉ / <SUÚ ôe ò Êx ÉÊ Énù ÉEòÉ ú ÉÆx ÉÒ Êx ÉÊ ÉnùÉ{ÉjÉE ò b É> ðx ɱÉÉäb E ò úhªééº ÉÉ`öÒ É Êx ÉÊ Énù É ÉÊEòªÉäi É É ÉMÉ P Éähª Éɺ ÉÉ` öò <Ç Êx ÉÊ ÉnùÉ ÉhÉÉ ±ÉÒSª É É Main Portalmaharashtra.etenders.in and pwd portal pwd.maharashtra.etenders.in É ú enrolled E ò ú héä +É É ªÉE ò + ɽäþ.

5 2 ) Êx ÉÊ Énù ÉE òé ú ÉÆx ÉÉ É ú x É ÉÚnù Eäò±Éä ±ª ÉÉ º ÉÆEäòi ɺ l ɳý É É ú + Éìx ɱÉÉ<Ç x É Eò ú héä º ÉÆnù ÉÉÇiÉ É Êb ÊVÉ] õ ±É É ÉÉhÉ{ÉjÉ Ê Éi ÉÊ ú ié E ò úhªééº ÉÆnù ÉÉÇiÉ E òé½þ Ò ÉÆEòÉ /+b SÉhÉÒ +ºÉ ±ªÉɺ É iªééæx ÉÒ J ÉɱÉÒ±É núù úv É ú Ò Gò ÉÉÆEòÉ É ú º ÉÆ{ÉEÇò º ÉÉ véé ÉÉ. Sify Technologies Ltd.Nextender (India) (India) Pvt. Ltd. On / (Pune) (Pune) OR support.gom@nextenders.com 3) Êx ÉÊ Énù É E òé ú ÉÆx ÉÒ Êx ÉÊ Énù ɺÉÆnù ÉÉÇi É º É ÉÇ nù º iébä ÉVÉ +Éìx ɱÉÉ<Çx É º ÉÉnù ú E ò úhéä +Êx É ÉɪÉÇ ú ɽþÒ±É. 4 ) <ié ú +]õ Ò É ÉiÉÔ <Ç- Êx ÉÊ ÉnùÉ x É ÉÖx ªÉÉ É vª Éä {ɽþ É ÉªÉɺ É Ê É³ý iéò±é.º Énù ú EòÉ ÉÉSÉÒ B Eò +lé ÉÉ º É ÉÇ <Ç- Êx ÉÊ Énù É E òéähéi Éä½þ Ò EòÉ ú hé x É näùi ÉÉ únù nù E ò ú hª ÉÉSÉä +Ê vée òé ú º É IÉ É ÉÉÊ véeòé úò ªÉÉÆx ÉÒ úéj ÉÚx É `äö ɱÉä ±Éä +É ½äþi É. 5) É ú Ò±É E òé ÉÉSÉÒ <Ç- Êx ÉÊ Énù É º ÉÚSÉx ÉÉ º ÉÉ ÉÇVÉÊx ÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉÉSªÉÉ (www@mahapwd.com) ªÉÉ <Æ]õ úx Éä] õ É úò±é Éä ɺ ÉÉ<Ç] õ É ú {ɽþ É ÉªÉɺ É ={É±É v É +ɽäþ. 6) D&&.# = 5&< B &1" ह. D&&.# ( -#&'E &.F1& & Gघ+ 1& &ह. 1&A I J1& ONLINE ENVELOPE NO. 1 : (Documents) The bidder must purchase the bidding documents via online mode by filling the cost of Tender. ( &K) EòɪÉÇEòÉ úò +Ê ÉªÉÆiÉÉ ºÉÉ ÉÇVÉÊxÉEò ÉÉÆvÉEòÉ É Ê É ÉÉMÉ,{ÉÆfø ú{éú ú a) Scanned copy of Certificate as a Registered Contractor with the Government of Maharashtra in Public Works Department in appropriate class as may be applicable(true Copy Thereof duly attested by a Gazetted officer) The Earnest money of the value of Rs74,200/- (Rs.Seventy Four Thousand Two Hundred Only) if applicable shall be paid via online using NEFT/RTGS or payment gateway mode.. (i) After Tender opening, the EMD of the unsuccessful bidder will be returned to account provided by the bidder during the bid preparation as given in challan under Beneficiary Account Number. Note- Earnest money Exemption certificate will not be accepted ) Scanned copy of PAN number,acknowledgement of I.T. Return of previous financial years, Audited Balance sheet of previous Three financial years Use of Specialized Machinery (A) Scanned copy of proof of owned (a) DRUM MIX PLANT with SCADA conforming to Clause the scada should be install by contractor and the Certificate of Assistant Chief Mechanical Engineer shall be given by contractor No of M.O.R.T.& H Specifications ( 5th Revision,Sensor Paver August 2013 edition and as directed by Engineer-in-charge). (b) MECHANICAL SPRAYER (c) PAVER FINISHER with electronic sensing device as per Clause No of M.O.R.T.& H Specifications ( 5th Revision, August 2013 edition) (d) VIBRATORY ROLLER AND POWER ROLLER of 8 to 10 Tones capacity mentioned in Proforma 2A attached herewith, shall be enclosed.with SCADA B) In case of Contractor Intends to carry out BT work with SCADA enabled hot Mix Plant Batch Type in lieu own MODERN DRUM MIX PLANT with SCADA System, the---

6 a) Tenderer shall furnish details of ownership in proforma 2 A. b) If the contractor owns a Batch Type Hot Mix Plant as required under this contract then he should give details of its current location and undertaking whether the Batch Type Plant needs to shifted or otherwise for this work. If Hot Mix Plant (Batch Type) is not owned by contractor at the time of tendering the conditions for installing Hot Mix Plant with Electronic Control (minimum 80 TPH capacity Batch Mix Type) are as below. (1) Contractor shall install Batch type Hot Mix Plant with Electronic Control of minimum 80 tones per hour capacity within 30 days form the date of issue of work order. (2) If the contractor wants to procure/purchase Hot Mix Plant with Electronic Control of minimum 80 tones per hour capacity Batch Mix Type as mentioned above, he should submit necessary firm purchase order placed on manufacturer of repute in envelope number one. (3) If Contractor intends to purchase hot mix plant as mentiond in (2) above or shift already owned plant from existing location to the new location as required for this work, for that bidder shall submit additional security as specified in (4) below. He shall give trial run on or before 30 th day from the date of issue of work order. (4) In Envelope no.1 the bidder shall submit an additional Security. of Rs.5,00, (Rupees Five Lakh Only) in the form of FDR drawn in the name of Executive Engineer, P.W.Division, Pandharpur payable at Pandharpur. If contractor fails to give trial run within one hour motorable distance 40 Km of this batch mix plant on or before 30 th day, from the date of issue of the said Work Order, his above said additional Security shall be encashed without any notice to the contractor without considering any force majeure and shall be credited to Government revenue by the Engineer in-charge immediately on 31 st day. (5) Encahment of additional Security deposit as mentioned above shall not absolved the Contractor from the responsibility of installing the Batch Mix Plant which is required for carrying out Hot Mix Work. (6) No extension of time limit shall be granted at any level for giving trial run after 30 th day from the Date of issue of work order. Note: 1. Please see the additional conditions and Specifications para No. 41 Supervising control and data acquisition for Bituminous and concrete works (SCADA) C) Once the option of Drum mix Hot Mix plant or Batch Type Hot Mix Plant is exercised at the time of submitting the bid, it shall be mandatory to carry out the work by the same type of Hot Mix Plant ) Scanned copy of Attested copy of valid Certificate issued by the Assistant Chief Engineer (Mech. ) of Public Works Region, Pune to the effect that, Specialized Machinery enlisted in statement No. 2 A attached herewith are in Efficient - Working Condition and in conformity with M.O.S.T. pecifications, Must be enclosed in Envelope No.1 In absence of this certificate Envelope 2 will not be opened ) Scanned copy of Details of the other works tendered for and in hand with the value of the work unfinished on the last date of acceptance of tender (in Form No.1). The certificate from the head of the offices under whom the works are in progress should be enclosed ) Scanned copy of A list of modern machinery and plants immediately available with the tenderer for use on this work and list of modern machinery proposed to be utilized on this work but not immediately available and the manner in which it is proposed to be procured.(in Form No.2, 2A) 3.6.8) Scanned copy of Details of work of similar type and magnitude carried out by the contractor (in Form No.3) 3.6.9) Scanned copy of Details of works carried out in the interior, Backward and Hilly Area during the preceding 5 years (in Form No.4) ( if applicable).

7 3.6.10) Scanned copy of Details of technical personnel on the rolls of tenderer. (in Form No.5) ) Scanned copy of attested copy of Registered Partnership Deed, Memorandum of Articles of Association, if the tenderer is a Partnership Firm, Joint Stock Company and Power of Attorney and Firm Registration Certificate if any ) Scanned copy of Details of workdone during last three years with the value of work unfinished. (in Form No.6) ) Scanned copy of Vat registration Certificate ) Scanned copy of Valid Professional Tax registration Certificate ) Scanned copy of Forwarding letter ) Numbering should be done for all papers containing in Envelope No. 1 ( all these things should be in one file ) Scanned copy of Affidivit in respect of genuiness of documents contained in the envelope no 1 in the prescribed proforma provided with tender set Scanned copy of Distance Certificate : A certificate given by the Deputy Engineer (in charge of this work ) to the effect that the tendererd owned Drum Mix Plant is situated within 40 Kms. From the work site, and that the motorable distance of the plant from the centre of the work is 40 Kms. (True Copy Thereof duly attested by a Gazetted officer) no rank the Deputy En gineer Scanned copy of If the Modern Drum Mix Plant is not within the distance of 40 Kms. And also within one hour motorable journey from the work site, the contractor should Submit additional earnest money of Rs lakhs ( Rs. Five Lakhs) in the form of fixed deposit receipt issued by Nationalised /Scheduled Bank in favour of Executive Engineer, Public Works Division Pandharpur along with the original earnest money in Envelope No. 1 of the tender. (

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc BUSINESS VISITOR VISA HƯỚNG DẪN THỊ THỰC DIỆN CÔNG TÁC Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an application and to retain information and

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VINHOMES RIVERSIDE-THE HARMONY VILLAS ----- Hiệu lực từ ngày 15/04/2018-----

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

giay de nghi cap the tra truoc 09.16

giay de nghi cap the tra truoc 09.16 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TRẢ TRƯỚC APPLICATION FORM Số/No.: [số đơn cấp thẻ chính: [số đơn cấp thẻ phụ: ] ] Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh/pgd: / To: Asia Commercial Bank (ACB)- Branch: Đề

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp Mẫu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được ban hành kèm theo thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Mẫu này

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

2019 Signature Chefs Partnership Opportunities.pub

2019 Signature Chefs Partnership Opportunities.pub Baltimore Marriott Waterfront Hotel November 14, 2019 5:30-9:00pm Sponsorship Opportunities Presenting Sponsor - $25,000 ($22,000 tax deductible) 3 Premium reserved tables (30 seats) Exclusive VIP event

Chi tiết hơn

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are many occasions and events where staff may photograph,

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Kh

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Kh ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI ADAYROI VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC (Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 08/08/2019) Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

ïðñíïñîðîï U.S. Department of Labor Please read and review the filing instructions carefully before completing the Form ETA or 9035E. A copy of

ïðñíïñîðîï U.S. Department of Labor Please read and review the filing instructions carefully before completing the Form ETA or 9035E. A copy of Please read and review the filing instructions carefully before completing the Form ETA- 9035 or 9035E. A copy of the instructions can be found at http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/. In accordance

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

Huong dan su dung_

Huong dan su dung_ Hướng dẫn sử dụng THẺ TÍN DỤNG MSB www.msb.com.vn Chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của MSB Mọi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng MSB:

Chi tiết hơn

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ Mục lục Timetable LỜI CẢM ƠN...8 ACKNOWLEDGEMENTS...9 PHẦN MỞ ĐẦU...10 INTRODUCTION...11 CHƯƠNG I: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC CHAPTER I: LABOUR RECRUITMENT AND PROBATION 1 MẪU SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

CÔNG BÁO/Số /Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG BÁO/Số 307 + 308/Ngày 10-04-2012 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng

Chi tiết hơn

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM ANL https:

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM   ANL https: SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM https://www.cma-cgm.com/ ANL https://www.anl.com.au/ CNC http://www.cnc-ebusiness.com/

Chi tiết hơn

29T-STAT.pmd

29T-STAT.pmd 29T STAT Total number of pages 8 209 STATISTICS Full Marks : 00 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. All Questions are Compulsory. Total Questions

Chi tiết hơn

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA ----- Tháng 02/2019 /February 2019 I. QUY ĐỊNH CHUNG / POLICY 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/02/2019 cho đến khi có chính

Chi tiết hơn

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline. +84. 901 839 666 Email. info@kosmotayho.com www.kosmotayho.com Mặt bằng tầng Floor plan Lưu ý chung: Quá trình thực hiện tài liệu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

One-IBC-Vietnam-Introduction-Singapore-Final

One-IBC-Vietnam-Introduction-Singapore-Final Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu One IBC Việt Nam Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam 2014-2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. One IBC là mạng lưới One IBC và/hoặc một hay nhiều công

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

NMPED 2019 Spring ADMINISTRATOR Manual

NMPED 2019 Spring ADMINISTRATOR Manual 4.10 Script for Administrating Grade 3 and English Language Arts (ELA) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Grade 3 Test. Refer to Section 4.10.2 for the administration

Chi tiết hơn

Travel claim form-VN_2012

Travel claim form-VN_2012 HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ Trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra, để đảm bảo được hưởng quyền lợi tối đa, khách hàng cần bình tĩnh xử lý như sau: Nhanh chóng thông báo cho Công

Chi tiết hơn

ITS Project

ITS Project 1 ITS Project 1. Tổng quan 1.1 Giới thiệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Far Eastern Apparel ITS Website được xây dựng dựa trên mục đích số hóa quá trình đăng ký giấy tờ hiện đang được lưu hành và sử dụng

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa KT Địa chất & Dầu khí Đề cương môn học VietnamNationalUniversity HCMC Ho Chi Minh CityUniversity of Technology Faculty of Geology & Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

Huong dan su dung_ _small

Huong dan su dung_ _small Hướng dẫn sử dụng THẺ TÍN DỤNG MSB www.msb.com.vn Chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của MSB Mọi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng MSB:

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

E_Brochure_Mooncake

E_Brochure_Mooncake NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa Từ xa xưa, mẫu đơn đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và giàu sang. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa tốt lành của loài hoa này, Pan Pacific Hà

Chi tiết hơn

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS TẠP CHÍ KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP MEDIAKIT

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS TẠP CHÍ KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP MEDIAKIT HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM VIETNAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS TẠP CHÍ KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP MEDIAKIT THÔ ME NG Đ SSA IỆP GE BẠ N REA ĐỌC DER S HI P Đ IỂ SPOM NH TLI ẤN GH T NỘI DUNG DI SẢN VÀ TỔ ẤM HERITAGE

Chi tiết hơn

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version 1.5.18 Chương 1: Giới Thiệu Chương 2: Gia Nhập Access Point Vào Controller Chương 3: Cài Đặt 3.1. Yêu Cầu Cài Đặt 3.2. Cài

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Công ty TNHH Thương ma i Di ch vu Tro ng Nguyê n Văn phòng: 240 Nguyê n Tri Phương, Quâ n Thanh Khê, Tp Đa Nă ng. ĐT: (0511) 3 656 979 Fax: (0511) 3 834 830 MST: 0400574633 Email: info@trongnguyen.vn Website:

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

quy phạm trang bị điện, chương i.1

quy phạm trang bị điện, chương i.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 11 TCN - 18-2006 Hà Nội - 2006 PHẦN I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I.1 PHẦN CHUNG Phạm vi áp dụng và định nghĩa I.1.1. Quy phạm trang bị

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 200-205 Ti nh kha ch quan cu a vai tro chińh phu trong quy triǹh lâ p pha p Trâ n Quô c Biǹh ** Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Chi tiết hơn

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share)   Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Hik-Connect là gì? Mạng công cộng Hik-Connect HiDDNS (www.hik-online.com) Dịch vụ tên miền động được HIKVISION cung cấp cho khách

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Specification Eng-Viet-C10K.doc

Specification Eng-Viet-C10K.doc MODEL No. / MÃ SẢN PHẨM C10K 1 OF 7 INPUT / NGÕ VÀO Nominal Voltage Điện áp danh định Phase Số pha Voltage Range Hoạt động ở dải điện áp Voltage Detection Ngưỡng nhận biết điện áp Voltage Comeback Ngưỡng

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VIETTEL-CA VÀ USB TOKEN... 2 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi tiết hơn

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank Kinh doanh trong thời đại chuỗi giá trị toàn cầu Các điều kiện để công ty cung ứng hội nhập thành công Trình bày bởi: Mr. Frank W. Weiand Giám Đốc Kết nối Khối doanh nghiệp nước ngoài (USAID LinkSME Project)

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn 8242 2 : 2009 ISO 4306 2 : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes Vocabulary Part 2: Mobile cranes HÀ NỘI 2009

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL - P01,P02,03,05,06,07,08 ----- Tháng 01/2016

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09,11,12,10/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM P09,11,12,10 ----- Tháng 04/2016 / April

Chi tiết hơn

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi

Sonata IV Sei Sonate per il Cembalo Solo Johan Agrell Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Non-commercial copying welcome Revi Sonata IV Sei Sonate per il embalo Solo Johan Agrell 101 15 Published by Johan Tufvesson for Project Runeberg. Noncommercial copying welcome Revision : 1.1 ` ) ` ` ` ` Preface This is an edition of Johan

Chi tiết hơn

Phieu dang ky DV NHDT_ KHCN

Phieu dang ky DV NHDT_ KHCN BM-NHS.ĐKEB.01 01/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ APPLICATION FORM CUM CONTRACT FOR SACOMBANK EBANKING BÊN ĐĂNG KÝ / APPLICANT: Họ tên /Full name: Mã Khách hàng/customer Code:

Chi tiết hơn

2019_Survey Instruments_Vietnamese_mail-Updateda

2019_Survey Instruments_Vietnamese_mail-Updateda THĂM DÒ Ý KIẾN HCAHPS CHỈ DẪN TRẢ LỜI BẢN THĂM DÒ Ý KIẾN Quý vị chỉ nên điền bản thăm dò ý kiến này nếu quý vị là bệnh nhân nằms tại bệnh viện có tên trong thư đính kèm. Vui lòng đừng điền bản thăm dò

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

Thỏa Thuận FBS

Thỏa Thuận FBS Thỏa Thuận FBS Thỏa Thuận FBS 2 Thỏa Thuận FBS này bao gồm các điều khoản và điều kiện của tất cả các điều khoản dịch vụ của Công Ty tại các thị trường tài chính và các công cụ tài chính dù được giới thiệu

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2017 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

Catalogue 2019

Catalogue 2019 2019 VÌ SAO BẠN YÊN TÂM CHỌN NUTRI NEST? NUTRI NEST Yến sào của nhà phát minh ra nghề nuôi yến NGUỒN GỐC UY TÍN Yến sào từ công ty phát minh ra nghề nuôi yến Việt Nam (Từ 2005). DINH DƯỠNG VƯỢT TRỘI Kỹ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MA-I-67

Microsoft Word - MA-I-67 (New Course) ÍÛæ Û ÛÛ : ¼ÛμÛÛ ÛóÊ ÛÛé ÛÛ Ûä Û ÍÛÁõ ÛÛ öé. 1. Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ ÛÛ ÛÛé ÛÙ Ûé ÅÛ Û ÛÛé ÍÛ¾Û ÛÈÛà, Ûé Ûà ¾ÛÐü«ÈÛ Ûà ÈÛÛ¼Û ùûáõà Ûé Ûé¾Û ÛÈÛÉ Ûõ Ûä ÛÛé Ûà Û ÛÛÙ õáõûé. éõ ÍÛºõÇ Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM P09, P11 ----- Tháng 11/2015 / November 2015

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx SỬ DỤNG AWS EC2 ĐỂ HOST MỘT WEB SITE Amazon EC2 để cho khách hàng thuê các máy ảo để chạy các ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt bất cứ phần mềm nào như trên máy vật lý. Amazon EC2 cung cấp một số loại

Chi tiết hơn

Classroom Expectations

Classroom Expectations CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ NGOẠI THƢƠNG INCOTERMS KẾT CẤU BÀI GIẢNG 1. Mục đích và phạm vi áp dụng Incoterms 2. Lịch sử hình thành và phát triển của Incoterms 3. Các điều kiện cơ sở giao hàng trong Incoterms

Chi tiết hơn

Technical Manual NFREPEATER Microprocessor repeating keypad for NF2000 series fire panels Compliance with EN54-2 with the NF2000 series cont

Technical Manual NFREPEATER Microprocessor repeating keypad for NF2000 series fire panels Compliance with EN54-2 with the NF2000 series cont Technical Manual NFREPEATER Microprocessor repeating keypad for NF2000 series fire panels 090030747 Compliance with EN54-2 with the NF2000 series control panels Certified CPR 305/2011 (ex CPD 89/106/ EEC)certification

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx Đăng ký Đầu tiên, bạn truy cập tại địa chỉ http://mailchimp.com/ Chọn Sign Up Free để có thể sử dụng tài khoản miễn phí. Với Mail Chimp, bạn có thể gửi tối đa 12.000 email cho tối đa 2.000 khách hàng trong

Chi tiết hơn

Giới thiệu

Giới thiệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZPANEL Người thực hiện: Nguyễn Tường Vĩnh Huy Người kiểm tra: Nguyễn Tấn Vỹ 1 MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 3 2. Cài đặt... 3 3. Cấu hình thông số ban đầu... Error! Bookmark not defined. 4.

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Kính gửi: - Ủy ban chứng

Chi tiết hơn

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016)

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 42d (Volume 42d) (2016) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

HEINONLINE

HEINONLINE HEINONLINE Bộ sưu tập Hiệp ước quốc tế Hướng dẫn tra cứu nhanh HeinOnline tạo lập một bộ sưu tập đồ sộ các tài liệu gốc của các bộ hiệp ước, bao gồm: chỉ mục hiệp ước Rohn, Dumont, Bevans, Martens, League

Chi tiết hơn

Microsoft Word - server_response_trong_servlet.docx

Microsoft Word - server_response_trong_servlet.docx Server Response trong Servlet Như đã bàn luận trong chương trước, khi một Web Server phản hồi một HTTP Request tới trình duyệt, phản hồi đặc trưng bao gồm một dòng Status, một số trường Header, một dòng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan cau hinh mikrotik - Viet Tuan UNIFI.vn

Microsoft Word - Huong dan cau hinh mikrotik - Viet Tuan UNIFI.vn Hướng dẫn các bước cấu hình Router Mikrotik Các bước cần làm trước khi cấu hình - Download phần mềm Winbox và Update firmware mới nhất cho router tại trang chủ của hãng http://www.mikrotik.com/download

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Virtualmin

Hướng dẫn sử dụng Virtualmin Công ty TNHH Máy Chủ Vi Na HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRTUALMIN Người hướng thực hiện: Nguyễn Tấn Vỹ Người kiểm tra: Nguyễn Trọng Hoàng Phiên bản 14/11/2012 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 1. Giới thiệu Virtualmin... 3 2.

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

Newletter 15 year

Newletter 15 year JUNE TO AUGUST Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám WINDSOR PLAZA HOTEL 18 An Duong Vuong Street, D5, HCMC 028 3833 6688 windsorplazahotel.com Join us in celebrating our 15th year of providing warm Vietnamese

Chi tiết hơn