BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C"

Bản ghi

1 BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS do CQI- IRCA công nhận) 05 18~22 03~07 19~23 21~25 17~21 ISO 14K CQI-IRCA Certified EMS- ISO 14001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn EMS do CQI- IRCA công nhận) 05 18~12 03~07 16~20 25~29 CQI & IRCA Certified OHS Management Systems- ISO 45001:2018 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn OHSMS do CQI- IRCA công nhận) 05 25~29 07~11 27~31 02~06 ISO 22K CQI-IRCA Certified FSMS- ISO 22000:2018 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- ISO 22000:2018 do CQI-IRCA công nhận) 05 22~26 23~27 FSSC CQI-IRCA Certified FSMS- FSSC Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- FSSC do CQI-IRCA công nhận) 05 03~07 14~18 ISO 27K CQI-IRCA Certified ISMS- ISO 27001:2013 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn ISMS do CQI- IRCA công nhận) 05 15~19 18~22 ISO 50K IRCA Energy Management Systems Lead Auditor Course ** New (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn EnMS do IRCA công nhận) 05 27~31

2 IRCA - LEAD AUDITOR TRANSITION TRAINING ISO 9K IRCA Approved 9001: QMS Lead Auditor Transition (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS chuyển đổi phiên bản 2015 do IRCA công nhận) ~04 22~23 10~11 ISO 14k IRCA Approved 14001: EMS Lead Auditor Transition (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn EMS chuyển đổi phiên bản 2015 do IRCA công nhận) ~26 23~24 19~20 CQI-IRCA 45001: OHS Management Systems Lead Auditor Transition (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn OHSMS chuyển đổi phiên bản 2018 do CQI-IRCA công nhận) ** New 02 14~15 24~25 07~08

3 QMS - MANAGEMENT SYSTEM & SPECIAL STANDARD TRAINING ISO 9K ISO 9001:2015 Awareness (Khoá đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 02 03~04 04~05 06~07 05~06 20~21 ISO 14K ISO 14001:2015 Awareness (Khoá đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) 02 21~22 10~11 19~20 04~05 ISO 45001:2018 Awareness ** New (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 02 18~19 13~14 04~05 05~06 ISO 9K ISO 9001:2015 Internal Auditor Advanced (Khoá đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 03 10~12 23~25 04~06 ISO 14K ISO 14001:2015 Internal Auditor Advanced (Khoá đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) 03 06~08 21~23 06~08 ISO 45001:2018 Internal Auditor Advanced (Khóa đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 03 14~16 14~16 ISO 9K ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 03 09~11 08~11 10~12 26~28 ISO 14K ISO 14001:2015 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) 03 27~28 17~19 21~23 ISO 45001:2018 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 03 04~06 11~13 06~08 17~19 28~30 Hazard Identification & Risk Assessment according to ISO 45001:2018 ** New (Đào tạo Nhận dạng mối nguy và Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) Integrated HSE Legislation Aproach and Updating (Khóa đào tạo Tiếp cận và Cập nhật các yêu cầu luật pháp liên quan HSE) ~22 14~15

4 ISO 50K ISO 50001:2011 Internal Auditor (Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2011) 03 03~05 04~06 ISO ISO 13485:2016 Awareness (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016) 02 22~23 26~27 21~22 ISO ISO 13485:2016 Internal Auditor Advanced (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016) 03 29~31 11~13

5 SOCIAL STANDARD BSCI BSCI - Awareness course** New (Đào tạo nhận thức về BSCI) 02 02~03 12~13 SA 8K SA 8000 Social Accountability Standard _ Awareness & Internal Auditor (Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000) 03 08~09 19~21 RISK & SECURITY MANAGEMENT STANDARD ISO 28K ISO Awareness - Security Management System for Supply Chain (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng) 2 20~22 04~06 ISO 27K ISO/IEC 27001:2013 Awareness - Information security management (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Hệ thống quản lý an ninh thông tin) 02 05~06 23~24 15~17 14~15 ISO 31K ISO Awareness - Risk Management System (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO Hệ thống Quản lý Rủi Ro) 02 11~12 20~21 26~27 ISO 27K ISO/IEC 27001:2013 Internal Auditor (Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013) 03 14~15 05~07 23~25 28~29

6 NEW VERSION STANDARD - TRANSITION TRAINING ISO 45001:2018 Generic Refresh Awareness on Management system (Khóa đào tạo Cập nhật các yêu cầu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) ISO 45001:2018 Internal Auditor - Transition (Khóa đào tạo Khoá đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001: chuyển đổi)

7 AUTOMOTIVE INDUSTRY TS IATF 16949:2016 Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức IATF 16949:2016) 02 13~14 10~11 05~06 28~29 TS IATF 16949:2016 Internal Auditor (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ IATF 16949:2016) 03 25~27 05~07 27~29 CORE TOOLS IATF 16949:2016 Five core Tools (Khóa đào tạo 5 công cụ IATF 16949:2016) 04 09~12 10~13 24~27 TESTING & CALIBRATION LABORATORY ISO ISO 17025:2017 Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 17025: 2017) 02 11~12 20~21 3~4 ISO ISO 17025:2017 Internal Auditor (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025:2017 Về QLHT Phòng Thí Nghiệm) 03 13~15 16~18

8 BUSINESS MANAGEMENT SKILLS BMS 01 Time Management (Khóa đào tạo Quản lý thời gian) BMS 02 Change Management (Khóa đào tạo về Quản lý thay đổi) BMS 03 Teamwork skill (Khóa đào tạo kỹ năng làm việc nhóm) 02 04~05 15~16 BMS 04 Leadership for hogh performance (Khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo) BMS 05 Negotiation for Results (Kỹ năng Đàm phán Hiệu quả) 02 07~08 18~19 28~29 BMS 06 Effective Presentation Skills *** Special (Kỹ năng thuyết trình hiệu quả) 02 08~09 25~26

9 TOOLS FOR MANAGEMENT IMPROVEMENT TMI 01 7 Principles for Customer Service (Khóa đào tạo 7 nguyên tắc dịch vụ khách hàng) 02 06~08 19~20 21~22 TMI 02 7 Quality Control Tool (Khóa đào tạo 7 Công Cụ Quản lý Chất lượng) 03 20~22 05~07 10~11 TMI 03 5S Methodology- Awareness & Interpretaion (Khóa đào tạo Nhận thức và diễn giải 5S) 02 04~05 20~21 22~23 TMI 04 5S Methodology- Good Practice In Workshop (Khóa đào tạo thực hành tốt 5S tại nơi làm viêc) 02 10~11 05~06 19~20 Integrated ISO Document and Record Management (ISO Khóa đào tạo quản lý Tài liệu và Hồ sơ) TMI 06 Generic method on mapping documentation system theo ISO 9001:2015 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015) 02 18~19 29~30 26~27 TMI 07 Generic method on mapping documentation system theo ISO 14001:2015 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 14001:2015) 02 13~14 04~06 TMI 08 Generic method on mapping documentation system theo ISO 45001:2018 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 45001:2018) 02 08~09 24~25 03~04

10 FOOD INDUSTRY HACCP Awareness and Internal Auditor on Haccp Standard (Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP - An toàn thực phẩm) 03 21~23 20~22 23~25 FSMA FSMA - PCQI training course (Khóa đào tạo nhận thức về FSMA - Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm và đào tạo cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm - PCQI do FDA công nhận) 03 12~14 19~21 FSVP Foreigner Suppliers Verification Program (FSVP) training course (Khóa đào tạo chương trình đánh giá nhà cung cấp nước ngoài - Do FDA công nhận ) 02 13~14 ISO Awareness on ISO 22000:2018 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005) 02 03~04 04~05 05~06 07~08 ISO Internal Auditor on ISO 22000:2018 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005) 03 04~06 10~12 26~28 03~05 FSSC Awareness on FSSC Version 4.1 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của theo tiêu chuẩn FSSC phiên bản 4.1) 02 02~03 10~11 07~08 FSSC Internal Auditor FSSC Version 4.1 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn FSSC phiên bản 4.1) 02 16~17 10~12 26~28 03~05 BRC Awareness on BRC Verion 8 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC 8) 02 22~23 19~20 BRC Awareness on BRC Verion 5 Standard Packaging (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC 5) - Bao bì 02 18~19 21~22 BRC Internal Auditor BRC Version 8 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC 8) 03 06~08 28~30 BRC Internal Auditor BRC Version 5 Standard - Packaging (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC 5) - Bao bì 03 09~11 IFS Awarenes on IFS Version 6.1 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn IFS 6.1) 02 25~26 24~25

11 IFS Internal Auditor on IFS 6.1 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn IFS 6.1) 03 23~25 16~18 GLOBAL GAP CFM GLOBAL GAP Awareness and Internal Auditor for feed mill factory. (Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ các yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL GAP cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi) 03 22~24 19~21 GLOBAL GAP CFM GLOBAL GAP Internal Auditor for feed mill factory. (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ của tiêu chuẩn GLOBAL GAP cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi) 03 18~20 21~23 GLOBAL GLOBAL GAP Crop base Awareness GAP (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL CROP BASE GAP Trồng trọt) 02 12~13 GLOBAL GLOBAL GAP Crop base Internal Auditor GAP (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ của tiêu chuẩn GLOBAL GAP CROP BASE Trồng trọt) 03 12~14 06~08 Food Food Food Hygiene for Caterring and Restaurant Business Service Vệ sinh thực phẩm cho kinh doanh Nhà hàng và Suất ăn công nghiệp Food Fraud on GFSI Standards Đào tạo Gian lận thực phẩm theo GFSI SPECIALIZED DESIGNED COURSE 02 06~07 24~ ~17 21~22 Please contact us in order to arrange a training for your specific needs, if the courses above do not fit to your schedule or if you are interested in other training topics. On request, we can also arrange training using your own data with some preparation time on our side in advance of the training. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Thông tin liên hệ: For IRCA Lead Auditor courses: Các khóa chuyên gia đánh giá trưởng: For Generic training Public course: Các khóa đào tạo chung: Ms. Phạm Thị Bảo Yến Ms. Trần Thị Thanh Hoa TEL: (Ext: 43) TEL: (Ext:31) Mobile: Mobile:

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 05 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh IRCA Lead Auditor (Đánh giá viên trưởng có đăng ký công nhận IRCA) ISO 900 Lead Auditor QMS (Đánh giá viên trưởng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình đào tạo Professional Training Program Lịch đào tạo tháng 07 tháng 12, 2019 Jul Dec, 2019 Calendar Đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Awareness training to ISO 9001:2015 4,350,000

Chi tiết hơn

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city Courses / Khóa học Duration (day) Jan Feb Mar Apr

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city Courses / Khóa học Duration (day) Jan Feb Mar Apr VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city ISO 9001:2015 (Quality Management Systems / Hê thống Quản lý Chất lượng) Quality Management Systems (QMS)

Chi tiết hơn

BSI DA NANG-Training Catalog 2017.xlsx

BSI DA NANG-Training Catalog 2017.xlsx VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2017 ĐÀO TẠO TẠI TP. ĐÀ NẴNG/ IN DA NANG ISO 9001:2015 (Quality Management Systems / Hệ thống Quản lý Chất lượng) Awareness and interpretation training

Chi tiết hơn

Training Catalog 2015 (2000cok)

Training Catalog 2015 (2000cok) By Royal Charter Hoạt động đào tạo của BSI Việt Nam 2016 Chuyển kinh nghiệm của chúng tôi thành chuyên môn của bạn. Khóa học về Quản Lý Tài Sản ISO 55001:2014 Chuyển đổi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

Chi tiết hơn

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN GIỚI THIỆU SMART TRAIN Smart Train là một tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15)

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15) ỨNG DỤNG KHUNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ Đỗ Thị Thanh Vinh 1, Huỳnh Hoàng Long 2 và Nguyễn Thanh Liêm 3 1 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang 2 Cao Đẳng y tế Phú Yên 3 Sở Kế hoạch và

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh (RIM) cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của Quý

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA 1. Thư mời họp Đại hội

Chi tiết hơn

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa...

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa... MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng... 7 2 Tài liệu viện dẫn... 8 3 Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt... 9 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa... 17 3.2 Từ viết tắt... 17 4, sự phù hợp và mức toàn vẹn về an toàn

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 201

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 201 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

VT_UTZ_Certification-Protocol_Vietnamese

VT_UTZ_Certification-Protocol_Vietnamese BẢO ĐẢM CỦA UTZ Quy chế Chứng nhận Phiên bản 4.3 tháng 12 năm 2018 Bản sao và bản dịch của tài liệu này có ở định dạng điện tử trên website của UTZ: www.utz.org/resource-library Mọi ý kiến đóng góp vui

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013) 32-40 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu Nguyễn Phương Mai * Trường

Chi tiết hơn

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Trịnh Quốc Trung Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: trinhquoctrung@yahoo.com Phạm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( )

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( ) BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS Trần Thị Hiền 1 và Võ Quang Minh 2 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 2 Khoa Môi trường

Chi tiết hơn

ENM 19

ENM 19 Ericsson Network Manager (ENM) 19 Training Program Commercial Presentation ENM 18 Learning Levels & Areas Technical Fundamentals ENM Radio Access Network ENM Transport ENM Delta Python in ENM ENM Core

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 ĐỀ XUẤT HỢP TÁC VỚI VIỆN/ TRƯỜNG ĐH Hà Nội 2017 Nội dung 1 Giới thiệu CMCN 4.0, Cơ hội và Thách thức 2 Smart City tại VN và Vai trò các DN CNTT 3 Nguồn nhân lực và giới

Chi tiết hơn

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỜI NGỎ TỪ CHỦ TỊCH Tại Fyffes, uy tín vượt trội của chúng tôi đòi hỏi sự cẩn trọng đối với các tiêu chuẩn ứng xử và tính chính trực cá nhân cao nhất. Các giám

Chi tiết hơn

Consumer Behavior: People in the Marketplace

Consumer Behavior:  People in the Marketplace Chapter 1: Defining Marketing for the 21st Century Tiếp thị trong thế kỷ 21 1 Nội dung chương What are the tasks of marketing? Các nhiệm vụ của marketing What are the major concepts and tools of marketing?

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2014 ISO/IEC :2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2014 ISO/IEC :2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A ISO/IEC 15026-1:2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TỪ VỰNG Systems and software engineering Systems

Chi tiết hơn

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh Thực hiện quyết định số 235/QĐ-TTg ngày

Chi tiết hơn

Tài liệu hướng dẫn EcoVadis Làm thế nào để đảm bảo các thông tin được cung cấp có liên quan đến phần đánh giá Phân loại tài liệu Tài liệu EcoVadis côn

Tài liệu hướng dẫn EcoVadis Làm thế nào để đảm bảo các thông tin được cung cấp có liên quan đến phần đánh giá Phân loại tài liệu Tài liệu EcoVadis côn Tài liệu hướng dẫn EcoVadis Làm thế nào để đảm bảo các thông tin được cung cấp có liên quan đến phần đánh giá Phân loại tài liệu Tài liệu EcoVadis công khai EcoVadis 2018 V1.2 EN MỤC LỤC Tổng quan. 3 Cung

Chi tiết hơn

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th Năm 2010 2012 PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012 LỜI CẢM ƠN

Chi tiết hơn

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: 1351-1360 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: 1351-1360 www.vnua.edu.vn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Nguyễn

Chi tiết hơn

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 899/QĐ-ĐHM ngày 31 tháng 10 năm 2012 của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QT23

Microsoft Word - QT23 TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP MÃ SỐ: QT-23 NGƯỜI SOẠN THẢO NGƯỜI SOÁT XÉT NGƯỜI PHÊ DUYỆT Họ và tên: Nguyễn Việt Anh Chức danh: Thư ký ISO Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Họ và

Chi tiết hơn

Brochure update 10.5_A4

Brochure update 10.5_A4 Giới thiệu chung TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. QUATEST

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn

ThemeGallery PowerTemplate

ThemeGallery PowerTemplate Academy Of Finance Internet & Thương Mại Điện Tử Hà Văn Sang Academy Of Finance CHƯƠNG 3 AN NINH BẢO MẬT 2 Nội dung 1. Các vấn đề an ninh trực tuyến 2. An ninh cho máy khách 3. An ninh cho kênh giao tiếp

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên năm

Báo cáo thường niên năm Báo cáo thường niên năm 2018 1 MỤC LỤC Giới thiệu tổng quan về Công ty Khái quát chung Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề sản xuất kinh doanh Hệ thống phân phối hàng hóa Địa bàn hoạt động sản

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

Click to add title (ie. CIO Presentation)

Click to add title (ie. CIO Presentation) Nguyên Tắc Đám Mây An Toàn Dành Cho Hệ Thống Tổ chức tài chính H ộ I T H ả O T Ổ CHỨ C B Ở I HIỆ P H Ộ I N G Â N H À N G V I Ệ T N A M Đ Ồ N G T Ổ CHỨ C B Ở I H I ệ P H ộ I T H Ư Ơ N G M ạ I H O A K Ỳ,

Chi tiết hơn

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh Ngôn ngữ Vietnamese, English Email

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dự Án Công Nghệ Nuôi Tôm EA GA RAS Welcome TÔM SẠCH KHÔNG THUỐC KHÔNG HÓA CHẤT SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH T: +84 4 6291 4728 visit us at www.ea-ga.com F: +84 8 6291 4729 Vấn Đề Các phương pháp nuôi tôm hiện tại

Chi tiết hơn

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang Thông tin chung: Ngày nhận bài: 08/09/14 Ngày nhận kết quả bình duyệt: 16/12/14

Chi tiết hơn

Family planning VN

Family planning VN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Kế Hoạch Gia Đình Family Planning Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm biên soạn Lời xin phép trước Advanced

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Cr

OpenStax-CNX module: m Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Cr OpenStax-CNX module: m30432 1 Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Tóm tắt nội

Chi tiết hơn

Tên bài trình bày

Tên bài trình bày Vấn đề an ninh mạng trong các Thành phố thông minh Lê Đức Anh Security Consulting Manager FORTINET Email: ducanh@fortinet.com Số điện thoại liên hệ: 0912516042 Thông tin người trình bày Đức Anh hiện đang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN PHẦN MỀM TRAO TẶNG TỪ TECHSOUP (Đối với NPO lần đầu tiên nhận phần mềm bản quyền trao tặng từ TechSoup) Tổng quan Bước 1: Tạo tài khoản người dùng của bạn Bạn mới sử dụng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN

LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLEN LOGISTICS VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC LOGISTICS IN VIETNAM IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Đỉnh Thu Phương Viện Kỹ thuật- Kinh tế hiến; Trường

Chi tiết hơn

V2MAT-TRUOC

V2MAT-TRUOC CẨM NANG Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả Dự án Technology for Social Impact 2018 Tháng 12 năm 2018 CẨM NANG Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả Dự án Technology for Social Impact 2018

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bài giảng môn học THIẾT KẾ & QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT, ĐHNN Hà Nội Chương 2. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ Thông tin Mở đầu. Dự án Công nghệ thông tin, trước hết đó cũng

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Địa chất và dầu khí Vietnam National University HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Geology and Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

Tinhvan_Group_Profile_VIE

Tinhvan_Group_Profile_VIE TINHVAN GROUP P R O F I L E TINHVAN GROUP P R O F I L E NỘI DUNG 1. Giới thiệu Tinhvan Group 2. Các đơn vị thành viên VỀ TINHVAN GROUP Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1997 Gồm công ty mẹ và 5 công ty thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15_Customer_Service_Skills_that_Every_Employee_Needs

Microsoft Word - 15_Customer_Service_Skills_that_Every_Employee_Needs 15 kỹ năng chăm sóc khách hàng mỗi nhân viên của bạn cần có GREGORY CIOTTI FEBRUARY 20, 2013 Có những kỹ năng phục vụ khác hàng nhất định mà mỗi nhân viên của bạn cần phải nắm rõ nếu họ đang muốn hướng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN MỤC LỤC LỜI TỰA 04 NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỦA MICHELIN 06 NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN 08 - Sứ mệnh - Đạo đức, quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử chống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: Tên Công ty : CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Tên giao dịch: CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY Giấy chứng nhận ñăng ký

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PDGEMS.DOC

Microsoft Word - PDGEMS.DOC THỦ TỤC THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMS) SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN I. MỤC ĐÍCH Thủ tục này nhằm xác định các hoạt động tác

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc:

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) 31-40 Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang Lê Quân * Đại học

Chi tiết hơn

TIÊU CHUẨN SA8000 Social accountabiliti

TIÊU CHUẨN SA8000 Social accountabiliti TIÊU CHUẨN SA8000 Social accountabiliti 1.Khái niệm: SA8000 ( social accountability 8000 ) là một tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, trong đó đưa ra các khái niệm và tiêu chí đánh giá về trách nhiệm xã hội

Chi tiết hơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp Giới thiệu về Kim Hải Một tặng phẩm tuyệt với từ thiên nhiên và con người Bình Thuận www.afruit.com.vn www.khdragonfruit.com https://www.youtube.com/watch?v=kpjykmqmllw CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 Phạm Văn Đồng Thành phố Huế Điện thoại : 054. 3821510

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Họ và tên: Lê Văn Thịnh 2. Năm sinh: Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Họ và tên: Lê Văn Thịnh 2. Năm sinh: Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Lê Văn Thịnh 2. Năm sinh: 98 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến Sĩ Năm đạt học vị: 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào t

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào t CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Quản lý ài nguyên và Môi trường - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường (tiếng iệt). ên chương trình đào

Chi tiết hơn

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị qu

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị qu LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật chất lượng

Chi tiết hơn

BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng ph

BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng ph BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA MST: Fax: C PHAN CHU TRINH, P

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA MST: Fax: C PHAN CHU TRINH, P CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA MST: 3603272464 Fax: 061.3842479 Email: baovetinnghia@tinnghiacorp.com.vn 12C PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG QUANG VINH, TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI Hot Line:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PQLKSTL.DOC

Microsoft Word - PQLKSTL.DOC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN I. MỤC ĐÍCH Nhằm chuẩn hóa một cách có hệ thống những công việc liên quan đến các tài

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1.1. Tên môn học: QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Mã MH: ITEC4402 1.2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin 1.3.

Chi tiết hơn

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows Sự ra đời của công ty Microsoft gắn liền với tên tuổi của Bill

Chi tiết hơn

USE OF LOGO VN

USE OF LOGO VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN CỦA BUREAU VERITAS CERTIFICATION & DẤU KẾT HỢP CỦA BUREAU VERITAS CERTIFICATION VỚI TỔ CHỨC CÔNG NHẬN Chính sách của Bureau Veritas Certification Chỉnh sửa : Ngày 8 tháng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM -------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Ngu Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) 71-83 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG Nguyễn Văn Dung *, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa Trường Đại

Chi tiết hơn

Mô hình thực hành của người bác sĩ gia đình trong bối cảnh mới

Mô hình thực hành của người bác sĩ gia đình trong bối cảnh mới BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC GIA ĐÌNH 1. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Hiểu được tầm quan trọng của việc ghi nhận và mã hóa thông tin phù hợp trong công tác chăm sóc ngoại trú. Liệt kê một vài ứng dụng

Chi tiết hơn

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi 58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi Quang Tín 1 Ngày nhận lại: 09/09/2015 Ngày duyệt đăng:

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VIETTEL-CA VÀ USB TOKEN... 2 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi tiết hơn

Chủ đề :

Chủ đề : Chủ đề 3: Use Case Diagram OOAD FIT of HUTECH CH3-1 HIENLTH Nội dung Tổng quan về xác định yêu cầu Các loại yêu cầu Xác định yêu cầu Mô hình hoá yêu cầu người dùng sử dụng Use Case Diagram OOAD FIT of

Chi tiết hơn

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hướng dẫn sử dụng Publication date 05/27/2019 Bản quyền 2019 Bitdefender Văn bản Pháp lý Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phát hành bất cứ phần nào của cuốn sách này dưới mọi

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2015 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2014... 3 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 2.3_BaiQHtichhopDBSCL(GS.TS Vo).docx

Microsoft Word - 2.3_BaiQHtichhopDBSCL(GS.TS Vo).docx NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÍCH HỢP ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Gs. TsKh. Đặng Hùng Võ TÓM TẮT HAY NHỮNG THÔNG ĐIỆP CHÍNH Từ hoàn cảnh cụ thể của quá trình phát triển tại

Chi tiết hơn

Số: CHÍNH PHỦ /2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 DỰ THẢO 2 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi

Số: CHÍNH PHỦ /2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 DỰ THẢO 2 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi Số: CHÍNH PHỦ /2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 DỰ THẢO 2 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số 36/QĐ-HVNH

Chi tiết hơn

LCAP and Annual Update Template - Local Control Funding Formula (CA Dept of Education)

LCAP and Annual Update Template - Local Control Funding Formula (CA Dept of Education) LCAP Năm (select from 2017-18, 2018-19, 2019-20) 2018-19 Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm Soát Địa Phương và Mẫu Cập Nhật Hằng Năm (LCAP) Addendum:

Chi tiết hơn

Vietnamese Đơn xin Chỉ Hợp lệ Từ ngày 1 Tháng mười Ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2018 Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin v

Vietnamese Đơn xin Chỉ Hợp lệ Từ ngày 1 Tháng mười Ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2018 Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin v Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin vui lòng đánh dấu CÓ hoặc KHÔNG cho mỗi câu sau đây: GE STAR Awards: A GE Foundation Program Có Không Có Không Có Không - Tôi là người thân (con/

Chi tiết hơn

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07(2018) Chỉ số ISSN: 2525 2569 Số 08,

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành công hơn nữa. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta không

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint Template TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Chương 2: CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Thời gian: 6 tiết Giảng viên: ThS. Dương Thành Phết Email: phetcm@gmail.com Website:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dao tao BPM Ver 2.doc

Microsoft Word - Dao tao BPM Ver 2.doc QUẢN LÝ QUY TRÌNH KINH DOANH Từ thực tiễn đến công tác giảng dạy và đào tạo Phan Thanh Đức Học viện Ngân hàng Hoàn thiện các chương trình đào tạo chuyên ngành là hoạt động thường xuyên liên tục trong các

Chi tiết hơn