BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV"

Bản ghi

1 BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS do CQI- IRCA công nhận)* Language: English/ Ngôn ngữ: Tiếng Anh 05 22~26 ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS do CQI- IRCA công nhận) 05 25~29 13~17 22~26 23~27 09~13 ISO 14K CQI-IRCA Certified EMS- ISO 14001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn EMS do CQI- IRCA công nhận) 05 08~12 15~19 14~18 CQI & IRCA Certified OHS Management Systems- ISO 45001:2018 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn OHSMS do CQI- IRCA công nhận) 05 11~15 19~23 11~15 ISO 22K CQI-IRCA Certified FSMS- ISO 22000:2018 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- ISO 22000:2018 do CQI-IRCA công nhận) 05 06~10 16~20 FSSC CQI-IRCA Certified FSMS- FSSC Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- FSSC do CQI-IRCA công nhận) 05 10~14 18~22 ISO 27K CQI-IRCA Certified ISMS- ISO 27001:2013 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn ISMS do CQI- IRCA công nhận) 05 24~28 21~25 CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING- CẦN THƠ ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS do CQI- IRCA công nhận) 05 06~10 ISO 22K CQI-IRCA Certified FSMS- ISO 22000:2018 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- ISO 22000:2018 do CQI-IRCA công nhận) 05 16~20

2 CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING- ĐÀ NẴNG ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn QMS do CQI- IRCA công nhận) 05 12~16

3 IRCA - LEAD AUDITOR TRANSITION TRAINING CQI-IRCA 45001: OHS Management Systems Lead Auditor Transition (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn OHSMS chuyển đổi phiên bản 2018 do CQI-IRCA công nhận) 02 21~22 26~27 ISO 22K CQI-IRCA 22000: FSMS Lead Auditor Transition (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn FSMS- ISO chuyển đổi phiên bản 2018 do CQI-IRCA công nhận) 02 21~22

4 MS - MANAGEMENT SYSTEM & SPECIAL STANDARD TRAINING ISO 9K ISO 9001:2015 Awareness (Khoá đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 02 6~7 15~16 29~30 25~26 20~21 ISO 14K ISO 14001:2015 Awareness (Khoá đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) 02 24~25 3~4 6~7 7~8 2~3 ISO 45001:2018 Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 02 16~17 6~7 15~16 10~11 4~6 ISO 9K ISO 9001:2015 Internal Auditor Advanced (Khoá đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 03 11~13 10~12 9~11 7~9 ISO 14K ISO 14001:2015 Internal Auditor Advanced (Khoá đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) 03 17~19 15~17 7~9 ISO 45001:2018 Internal Auditor Advanced (Khóa đào tạo nâng cao Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 03 10~12 14~16 21~23 ISO 9K ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015) 03 18~20 17~19 16~18 14~16 ISO 14K ISO 14001:2015 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015) ISO 45001:2018 Awareness and Internal Auditor Basic (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) 03 18~20 4~ ~22 5~7 9~11 28~30 ISO ISO 13485:2016 Awareness (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016) 02 22~23 26~27 21~22 ISO ISO 13485:2016 Internal Auditor Advanced (Khóa đào tạo căn bản Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016) 03 29~31 11~13

5 ISO 9K,14,45K Method of Internal Audit on Integrated System according to requirement of QHSE Standard (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ cho hệ thống quản lý tích hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn QHSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) 03 24~26 21~23

6 SOCIAL STANDARD ISO 26K ISO 26000:2010 Awareness (Khóa đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 26000:2010) 02 10~11 26~27 SA 8000 SA 8000:2014 Internal Auditor (Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo SA 8000:2014) 02 10~11 12~13 1~2 10~11 SEDEX Sedex/Smeta Generic Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn Sedex/Smeta) 02 14~15 9~10 4~5 12~13 7~8 URSA URSA Generic Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn Sedex/Smeta) 02 1~2 4~5 5~6 10~11 URSA&SME TA URSA&SMETA Intergrated Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức tích hợp theo tiêu chuẩn Smeta và URSA) RISK & SECURITY MANAGEMENT STANDARD ISO 28K ISO Awareness - Security Management System for Supply Chain (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng) 2 25~26 19~20 ISO 27K ISO/IEC 27001:2013 Awareness - Information security management (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Hệ thống quản lý an ninh thông tin) 02 23~24 12~13 14~15 ISO 31K ISO Awareness - Risk Management System (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO Hệ thống Quản lý Rủi Ro) 02 21~22 13~14 26~27 24~25 ISO 27K ISO/IEC 27001:2013 Internal Auditor (Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013) 02 14~15 8~9 18~19 28~29 ISO 20K ISO Awareness - IT Service Management System (Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO Hệ thống Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin) 02 16~17 28~29

7 NEW VERSION STANDARD - TRANSITION TRAINING ISO 45001:2018 Generic Refresh Awareness on Management system (Khóa đào tạo Cập nhật các yêu cầu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018) ISO 45001:2018 Internal Auditor - Transition (Khóa đào tạo Khoá đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001: chuyển đổi)

8 AUTOMOTIVE INDUSTRY TS IATF 16949:2016 Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức IATF 16949:2016) 02 7~8 23~24 15~16 TS IATF 16949:2016 Internal Auditor (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ IATF 16949:2016) 03 25~27 19~21 11~13 CORE TOOLS IATF 16949:2016 Five core Tools (Khóa đào tạo 5 công cụ IATF 16949:2016) 04 17~20 25~28 TESTING & CALIBRATION LABORATORY ISO ISO 17025:2017 Awareness (Khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 17025: 2017) 02 17~18 3~4 ISO ISO 17025:2017 Internal Auditor (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025:2017 Về QLHT Phòng Thí Nghiệm) 03 22~24 15~17 18~20 ISO Measurement Uncertainty (Lý thuyết cơ bản về Độ không đảm bảo đo trong phân tích hóa) Method validation (Lý thuyết cơ bản về Thẩm định và phê duyệt phương pháp thử) 02 4~5

9 BUSINESS MANAGEMENT SKILLS BMS 01 Time Management (Khóa đào tạo Quản lý thời gian) BMS 02 Change Management (Khóa đào tạo về Quản lý Thay đổi) BMS 03 Supevisory Skills (Khóa đào tạo kỹ năng giám sát) BMS 04 Planning Skill (Khóa đào tạo kỹ năng lập kế hoạch)

10 TOOLS FOR MANAGEMENT IMPROVEMENT TMI 01 7 Principles for Customer Service (Khóa đào tạo 7 nguyên tắc dịch vụ khách hàng) 02 22~23 19~20 25~26 TMI 02 7 Quality Control Tool (Khóa đào tạo 7 Công Cụ Quản lý Chất lượng) 02 25~26 27~28 24~25 10~11 TMI 03 5S (Khóa đào tạo 5S) 02 15~16 22~23 3~4 TMI 04 ISO 10002:2004 Complaints Handling (Khóa đào tạo ISO 10002:2004 Xử lý khiếu nại khách hàng) 02 3~4 16~17 19~20 TMI 05 ISO Khóa đào tạo quản lý Tài liệu và Hồ sơ 02 4~5 2~3 10~11 TMI 06 TMI 07 TMI 08 Generic method on mapping documentation system theo ISO 9001:2015 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015) Generic method on mapping documentation system theo ISO 14001:2015 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 14001:2015) Generic method on mapping documentation system theo ISO 45001:2018 (Phương pháp tổng quan về thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 45001:2018) 02 18~19 29~30 26~ ~27 25~26 30~ ~8 24~25

11 FOOD INDUSTRY HACCP Awareness and Internal Auditor on Haccp Standard (Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP - An toàn thực phẩm) ~24 23~25 FSMA FSMA - PCQI training course (Khóa đào tạo nhận thức về FSMA - Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm và đào tạo cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm - PCQI do FDA công nhận) 03 1~3 17~19 4~6 4~6 FSVP Foreigner Suppliers Verification Program (FSVP) training course (Khóa đào tạo chương trình đánh giá nhà cung cấp nước ngoài - Do FDA công nhận ) 02 23~24 10~11 ISO Awareness on ISO 22000:2018 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005) 02 11~12 4~5 17~18 ISO Internal Auditor on ISO 22000:2018 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005) 03 4~16 20~22 12~14 7~9 FSSC Awareness on FSSC Version 4.1 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của theo tiêu chuẩn FSSC phiên bản 4.1) 02 7~8 20~21 10~11 FSSC Awareness on FSSC Version 4.1 Standard for Packaging (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của theo tiêu chuẩn FSSC phiên bản 4.1) cho Bao bì 02 13~14 5~6 FSSC Internal Auditor FSSC Version 4.1 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn FSSC phiên bản 4.1) 03 24~26 29~31 21~23 BRC Awareness on BRC Verion 8 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC 8) 02 6~7 10~11 21~22 BRC Awareness on BRC Verion 5 Standard Packaging (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC 5) - Bao bì 02 6~7 21~22 BRC Internal Auditor BRC Version 8 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC 8) 03 13~15 16~18 BRC Internal Auditor BRC Version 5 Standard - Packaging (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC 5) - Bao bì 03 17~19 23~25 IFS Awarenes on IFS Version 6.1 Standard (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn IFS 6.1) 02 1~2 1~2

12 IFS Internal Auditor on IFS 6.1 Standard (Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn IFS 6.1) 03 11~13 23~25 BRC& IFS Intergrated Awareness on BRC and IFS Standard Khóa đào tạo tích hợp nhận thức tiêu chuẩn BRC và IFS 02 25~26 19~20 GLOBAL GAP CFM GLOBAL GAP Awareness for feed mill factory. (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL GAP cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi) 02 9~10 25~26 GLOBAL GAP CFM GLOBAL GAP Internal Auditor for feed mill factory. (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ của tiêu chuẩn GLOBAL GAP cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi) 03 1~3 18~20 GLOBAL GLOBAL GAP Crop base Awareness GAP (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL CROP BASE GAP Trồng trọt) 02 10~11 1~2 GLOBAL GLOBAL GAP Crop base Internal Auditor GAP (Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ của tiêu chuẩn GLOBAL GAP CROP BASE Trồng trọt) 03 8~10 16~18 GLOBAL GAP AQUA GLOBAL GAP Aqua Awareness (Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL GAP Thủy sản) 02 10~11 14~15 GLOBAL GAP AQUA GLOBAL GAP Aqua Internal Auditor (Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ của tiêu chuẩn GLOBAL GAP Thủy sản) 03 20~22 22~24 11~13 ASC ASC Shrimp (Aquacultrue Stewardship Council) Awareness and Internal Auditor Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ cho tiêu chuẩn ASC Tôm 03 17~19 21~23 ASC ASC Pangasius (Aquacultrue Stewardship Council) Awareness and Internal Auditor Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ cho tiêu chuẩn ASC Cá Tra 03 22~24 3~5 ASC ASC (Aquacultrue Stewardship Council) Internal Auditor Competence (For Multisite and Group) Khóa đào tạo năng lực đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ASC (cho nhiều trang trại và nhóm) 04 22~25 20~23 SPECIALIZED DESIGNED COURSE

13 Food Food Food Food Food Food Hygiene for Caterring and Restaurant Business Service Vệ sinh thực phẩm cho kinh doanh Nhà hàng và Suất ăn công nghiệp Supplier Risk Assessment Đào tạo đánh giá rủi ro nhà cung cấp Food Fraud on GFSI Standards Đào tạo Gian lận thực phẩm theo GFSI Food Defense on GFSI Standards. Đào tạo An ninh thực phẩm theo GFSI Food Allergen Course Đào tạo dị ứng thực phẩm 02 2~3 5~ ~25 7~ ~12 8~ ~19 23~ ~15 25~26 Root Cause Analysis and Problem Solving Đào tạo phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề ~25 21~22 Please contact us in order to arrange a training for your specific needs, if the courses above do not fit to your schedule or if you are interested in other training topics. On request, we can also arrange training using your own data with some preparation time on our side in advance of the training. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Thông tin liên hệ: For IRCA Lead Auditor courses: Các khóa chuyên gia đánh giá trưởng: For Generic training Public course: Các khóa đào tạo chung: Ms. Trần Lê Quỳnh Giao Ms. Văn Thị Ngọc Trâm TEL: (Ext: 123) TEL: (Ext:137) Mobile: Mobile:

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình đào tạo Professional Training Program Lịch đào tạo tháng 07 tháng 12, 2019 Jul Dec, 2019 Calendar Đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Awareness training to ISO 9001:2015 4,350,000

Chi tiết hơn

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2015 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh Courses / Khóa học Duration Jun July Aug Sep Oct Nov De VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 05 Đào tạo tại TP.HCM/ in Ho Chi Minh IRCA Lead Auditor (Đánh giá viên trưởng có đăng ký công nhận IRCA) ISO 900 Lead Auditor QMS (Đánh giá viên trưởng

Chi tiết hơn

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city Courses / Khóa học Duration (day) Jan Feb Mar Apr

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city Courses / Khóa học Duration (day) Jan Feb Mar Apr VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại TP. Đà Nẵng/ in DaNang city ISO 9001:2015 (Quality Management Systems / Hê thống Quản lý Chất lượng) Quality Management Systems (QMS)

Chi tiết hơn

BSI DA NANG-Training Catalog 2017.xlsx

BSI DA NANG-Training Catalog 2017.xlsx VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2017 ĐÀO TẠO TẠI TP. ĐÀ NẴNG/ IN DA NANG ISO 9001:2015 (Quality Management Systems / Hệ thống Quản lý Chất lượng) Awareness and interpretation training

Chi tiết hơn

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018

ST Corporate Training Brochure-Viet-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN GIỚI THIỆU SMART TRAIN Smart Train là một tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên

Chi tiết hơn

Training Catalog 2015 (2000cok)

Training Catalog 2015 (2000cok) By Royal Charter Hoạt động đào tạo của BSI Việt Nam 2016 Chuyển kinh nghiệm của chúng tôi thành chuyên môn của bạn. Khóa học về Quản Lý Tài Sản ISO 55001:2014 Chuyển đổi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15)

Microsoft Word - 02-KT-DO THI THANH VINH(10-15) ỨNG DỤNG KHUNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ Đỗ Thị Thanh Vinh 1, Huỳnh Hoàng Long 2 và Nguyễn Thanh Liêm 3 1 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang 2 Cao Đẳng y tế Phú Yên 3 Sở Kế hoạch và

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 N CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Chi tiết hơn

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỜI NGỎ TỪ CHỦ TỊCH Tại Fyffes, uy tín vượt trội của chúng tôi đòi hỏi sự cẩn trọng đối với các tiêu chuẩn ứng xử và tính chính trực cá nhân cao nhất. Các giám

Chi tiết hơn

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa...

TCVN 11391:2016 MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt Thuật ngữ và định nghĩa... MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng... 7 2 Tài liệu viện dẫn... 8 3 Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt... 9 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa... 17 3.2 Từ viết tắt... 17 4, sự phù hợp và mức toàn vẹn về an toàn

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 201

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 201 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh (RIM) cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của Quý

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Ngày 09 tháng 4 năm 2019 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA 1. Thư mời họp Đại hội

Chi tiết hơn

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Trịnh Quốc Trung Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: trinhquoctrung@yahoo.com Phạm

Chi tiết hơn

VT_UTZ_Certification-Protocol_Vietnamese

VT_UTZ_Certification-Protocol_Vietnamese BẢO ĐẢM CỦA UTZ Quy chế Chứng nhận Phiên bản 4.3 tháng 12 năm 2018 Bản sao và bản dịch của tài liệu này có ở định dạng điện tử trên website của UTZ: www.utz.org/resource-library Mọi ý kiến đóng góp vui

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

Brochure update 10.5_A4

Brochure update 10.5_A4 Giới thiệu chung TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. QUATEST

Chi tiết hơn

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Tham luận ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Thái Hỷ - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh Thực hiện quyết định số 235/QĐ-TTg ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( )

Microsoft Word - DA17-TRAN THI HIEN( ) BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN CƠ SỞ ẢNH VIỄN THÁM MODIS Trần Thị Hiền 1 và Võ Quang Minh 2 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 2 Khoa Môi trường

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG SỔ TAY HỌC TẬP (Dành cho sinh viên khóa 24) NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC 2018-2022 Các em sinh viên thân mến! Sổ tay học tập là một trong những tài

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2014 ISO/IEC :2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN :2014 ISO/IEC :2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A ISO/IEC 15026-1:2013 Xuất bản lần 1 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ TỪ VỰNG Systems and software engineering Systems

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC

Microsoft Word - ACL - BAO CAO THUONG NIEN 2012.DOC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: Tên Công ty : CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Tên giao dịch: CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY Giấy chứng nhận ñăng ký

Chi tiết hơn

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ

TIÕP CËN HÖ THèNG TRONG Tæ CHøC L•NH THæ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013) 32-40 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu Nguyễn Phương Mai * Trường

Chi tiết hơn

Consumer Behavior: People in the Marketplace

Consumer Behavior:  People in the Marketplace Chapter 1: Defining Marketing for the 21st Century Tiếp thị trong thế kỷ 21 1 Nội dung chương What are the tasks of marketing? Các nhiệm vụ của marketing What are the major concepts and tools of marketing?

Chi tiết hơn

Đề cương môn học

Đề cương môn học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Địa chất và dầu khí Vietnam National University HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Geology and Petroleum Engineering

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

ENM 19

ENM 19 Ericsson Network Manager (ENM) 19 Training Program Commercial Presentation ENM 18 Learning Levels & Areas Technical Fundamentals ENM Radio Access Network ENM Transport ENM Delta Python in ENM ENM Core

Chi tiết hơn

SE Asia CoC Program Release 2019_Public webinar

SE Asia CoC Program Release 2019_Public webinar Chương trình chuỗi hành trình sản phẩm phát hành năm 2019 Tóm tắt thay đổi Phát hành vào 28/03/2019 Có hiệu lực từ 28/09/2019 Nội dung: 1. Bối cảnh 2. Những thay đổi tổng thể trong tiêu chuẩn CoC, bản

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PQLKSTL.DOC

Microsoft Word - PQLKSTL.DOC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN I. MỤC ĐÍCH Nhằm chuẩn hóa một cách có hệ thống những công việc liên quan đến các tài

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 52220203 (Ban hành theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI

Chi tiết hơn

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Cập nhật: 10-06-2011 09:05:09 CHÍNH PHỦ Số: 48/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dự Án Công Nghệ Nuôi Tôm EA GA RAS Welcome TÔM SẠCH KHÔNG THUỐC KHÔNG HÓA CHẤT SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH T: +84 4 6291 4728 visit us at www.ea-ga.com F: +84 8 6291 4729 Vấn Đề Các phương pháp nuôi tôm hiện tại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1

Microsoft Word - Huong dan dang ky Techsoup_v1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN PHẦN MỀM TRAO TẶNG TỪ TECHSOUP (Đối với NPO lần đầu tiên nhận phần mềm bản quyền trao tặng từ TechSoup) Tổng quan Bước 1: Tạo tài khoản người dùng của bạn Bạn mới sử dụng

Chi tiết hơn

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị qu

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị qu LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật chất lượng

Chi tiết hơn

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016)

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 42d (Volume 42d) (2016) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế

Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Các môn giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ Công pháp quốc tế Luật Kinh doanh Pháp luật đại cương Thạc sĩ Luật Chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh Ngôn ngữ Vietnamese, English Email

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------------------- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc

Microsoft Word - [ _ ]1._dhqtnhahang (1).doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM -------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành

Chi tiết hơn

2 2. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn đ

2 2. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn đ 2 2. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN MỤC LỤC LỜI TỰA 04 NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỦA MICHELIN 06 NGUYÊN TẮC THU MUA CỦA MICHELIN 08 - Sứ mệnh - Đạo đức, quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử chống

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào t

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào t CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Quản lý ài nguyên và Môi trường - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON). ên chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường (tiếng iệt). ên chương trình đào

Chi tiết hơn

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P

CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 P CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY LÀÕP THÆÌA THIÃN HUÃÚ THUA THIEN HUE CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ Trụ sở : Lô 9 Phạm Văn Đồng Thành phố Huế Điện thoại : 054. 3821510

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 ĐỀ XUẤT HỢP TÁC VỚI VIỆN/ TRƯỜNG ĐH Hà Nội 2017 Nội dung 1 Giới thiệu CMCN 4.0, Cơ hội và Thách thức 2 Smart City tại VN và Vai trò các DN CNTT 3 Nguồn nhân lực và giới

Chi tiết hơn

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số: 899/QĐ-ĐHM ngày 31 tháng 10 năm 2012 của

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3929. 0999 Fax: (028) 3839.9885 2. Hàng hóa,

Chi tiết hơn

BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng ph

BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng ph BAN TỔ CHỨC GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban TS.Trần Mai Đông - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng

Chi tiết hơn

Tinhvan_Group_Profile_VIE

Tinhvan_Group_Profile_VIE TINHVAN GROUP P R O F I L E TINHVAN GROUP P R O F I L E NỘI DUNG 1. Giới thiệu Tinhvan Group 2. Các đơn vị thành viên VỀ TINHVAN GROUP Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1997 Gồm công ty mẹ và 5 công ty thành

Chi tiết hơn

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: 1351-1360 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 8: 1351-1360 www.vnua.edu.vn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Nguyễn

Chi tiết hơn

Family planning VN

Family planning VN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Kế Hoạch Gia Đình Family Planning Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm biên soạn Lời xin phép trước Advanced

Chi tiết hơn

ThemeGallery PowerTemplate

ThemeGallery PowerTemplate Academy Of Finance Internet & Thương Mại Điện Tử Hà Văn Sang Academy Of Finance CHƯƠNG 3 AN NINH BẢO MẬT 2 Nội dung 1. Các vấn đề an ninh trực tuyến 2. An ninh cho máy khách 3. An ninh cho kênh giao tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 08/2012/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2012 Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te

Microsoft Word - Nganh Kinh te quoc te TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Khoa Kinh Tế 2007-2011 K H O A K I N H T Ế, P. 2 0 3, 9 7 V Õ V Ă N T Ầ N, P. 6, Q. 3, ð T : 8 4-8 - 3 9 3 0 7 1 7 2

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Cr

OpenStax-CNX module: m Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Cr OpenStax-CNX module: m30432 1 Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý Võ Quang Minh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Tóm tắt nội

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC ÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------------------------------- CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----****---- CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chi tiết hơn

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD

Phân tích Thiết kế  Hướng đối tượng - OOAD The Unified Process is a specific methodology that maps out when and how to use the various UML techniques for objectoriented analysis and design The Unified Process is not simply a process, but rather

Chi tiết hơn

Báo cáo thường niên năm

Báo cáo thường niên năm Báo cáo thường niên năm 2018 1 MỤC LỤC Giới thiệu tổng quan về Công ty Khái quát chung Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề sản xuất kinh doanh Hệ thống phân phối hàng hóa Địa bàn hoạt động sản

Chi tiết hơn

PIT_KOR

PIT_KOR Nội dung 1) THỜI HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀ NG HÓ A XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU - LUẬT SỐ 21/2012/QH13 BAN HÀ NH NGÀ Y 20/11/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ. 2) CÔ NG VĂN Số 8356/BTC-TCHQ

Chi tiết hơn

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi 58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi Quang Tín 1 Ngày nhận lại: 09/09/2015 Ngày duyệt đăng:

Chi tiết hơn

V2MAT-TRUOC

V2MAT-TRUOC CẨM NANG Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả Dự án Technology for Social Impact 2018 Tháng 12 năm 2018 CẨM NANG Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả Dự án Technology for Social Impact 2018

Chi tiết hơn

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Advanced Study Academies (ASA)): Chương trình Học Cao

Chi tiết hơn

brochure_Edu_ change logo & approval number

brochure_Edu_ change logo & approval number 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (028) 5416 6888 Hotline: 1900 1776 www.manulife.com.vn Hà Nội (024) 3936 2556 (024) 6269 5666 (024) 3850 1585 (024) 3295 9966 TP. HCM (028)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th

Năm PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Th Năm 2010 2012 PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) NGUYỄN Anh Đức Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012 LỜI CẢM ƠN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QT23

Microsoft Word - QT23 TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP MÃ SỐ: QT-23 NGƯỜI SOẠN THẢO NGƯỜI SOÁT XÉT NGƯỜI PHÊ DUYỆT Họ và tên: Nguyễn Việt Anh Chức danh: Thư ký ISO Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Họ và

Chi tiết hơn

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Microsoft Sứ mệnh của Microsoft là hỗ trợ tất cả mọi người và mọi tổ chức trên toàn cầu đạt được nhiều thành công hơn nữa. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta không

Chi tiết hơn

Microsoft Word TV Phuoc et al-DHNT-Hien trang khai thac NLHS ... Khanh Hoa.doc

Microsoft Word TV Phuoc et al-DHNT-Hien trang khai thac NLHS ... Khanh Hoa.doc HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI HẢI SẢN VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ NINH ÍCH - ĐẦM NHA PHU, KHÁNH HÒA STATUS OF AQUATIC RESOURCES EXPLOITATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS ON

Chi tiết hơn

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows Sự ra đời của công ty Microsoft gắn liền với tên tuổi của Bill

Chi tiết hơn

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2015 Ban hành theo QĐ số: 3223/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày

Chi tiết hơn

Template

Template Công ty Luật TNHH Đỗ Nguyễn và Liên danh là một Hãng luật Việt Nam chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu, toàn diện liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư, từ tài sản,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08_DCCT_SOIM420818_CongTrinhTrenNenDatYeu_R6

Microsoft Word - 08_DCCT_SOIM420818_CongTrinhTrenNenDatYeu_R6 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Khoa Xây Dựng & Cơ Học Ứng Dụng Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tình hình kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 1 Chỉ số số sản sản xuất xuất công công nghiệp nghiệp (IIP) (IIP) Tăng trưởng các nhóm ngành trong 4M2019 (so với cùng kỳ) 30.0% 25.0% 20.0% Cung cấp nước;

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese_Adient Public Privacy Notice.doc

Microsoft Word - Vietnamese_Adient Public Privacy Notice.doc Thông báo về Quyền riêng tư của Adient Adient plc (đăng ký tại Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), và các công ty liên kết của mình (sau đây được gọi chung là Adient hoặc chúng tôi, của chúng

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******** CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành theo quyết định số 36/QĐ-HVNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BCTN_VIDON_2010 final 18h00 _ _.doc

Microsoft Word - BCTN_VIDON_2010 final 18h00 _ _.doc CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM Tel: 08.38428633Fax: 08.38425880 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm

Chi tiết hơn

Vietnamese Đơn xin Chỉ Hợp lệ Từ ngày 1 Tháng mười Ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2018 Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin v

Vietnamese Đơn xin Chỉ Hợp lệ Từ ngày 1 Tháng mười Ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2018 Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin v Hướng dẫn Làm Đơn Bước Một - Xác định Bạn Đủ Điều kiện Xin vui lòng đánh dấu CÓ hoặc KHÔNG cho mỗi câu sau đây: GE STAR Awards: A GE Foundation Program Có Không Có Không Có Không - Tôi là người thân (con/

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Biology eacher Education

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PDGEMS.DOC

Microsoft Word - PDGEMS.DOC THỦ TỤC THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMS) SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN I. MỤC ĐÍCH Thủ tục này nhằm xác định các hoạt động tác

Chi tiết hơn

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta sẽ làm quen với công việc tạo User, Group và tiến hành gởi Mail cho nhau giữa các User Tại màn hình Exchange

Chi tiết hơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp Giới thiệu về Kim Hải Một tặng phẩm tuyệt với từ thiên nhiên và con người Bình Thuận www.afruit.com.vn www.khdragonfruit.com https://www.youtube.com/watch?v=kpjykmqmllw CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - ACB ONLINE Nội dung của các Điều kiện và Điều khoản dưới đây cùng với Phiếu đăng ký dịch vụ ACB Online tạo thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ ACB

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Journal of Economics and Business Administration Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07(2018) Chỉ số ISSN: 2525 2569 Số 08,

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

Bản tin nội bộ THẾ GIỚI THẺ MK Nhà máy MK Smart vinh dự đón các lãnh đạo Nhà nước tới thăm và làm việc Eurosmart: Thị trường thẻ thông minh chính phủ

Bản tin nội bộ THẾ GIỚI THẺ MK Nhà máy MK Smart vinh dự đón các lãnh đạo Nhà nước tới thăm và làm việc Eurosmart: Thị trường thẻ thông minh chính phủ Nhà máy MK Smart vinh dự đón các lãnh đạo Nhà nước tới thăm và làm việc Eurosmart: Thị trường thẻ thông minh chính phủ tăng trưởng 11% nhờ xu hướng không tiếp xúc và eid Người tiêu dùng EU ngày càng ưa

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), 177-184 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA Lê Đức Thường Nghiên cứu sinh,

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG TH

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG TH 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG THÔNG QUA MÔ HÌNH HỒI QUI Tóm tắt ThS. Nguyễn Văn Sơn Châu * TS. Nguyễn Văn Ngọc ** Mục

Chi tiết hơn

Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục Của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt dành cho Học Sinh và Gia Đình

Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục Của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt dành cho Học Sinh và Gia Đình Giáo Dục Đặc Biệt... một dịch vụ, không phải là điểm đến. Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục Của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt dành cho Học Sinh và Gia Đình Các Yêu Cầu theo Phần B của Đạo

Chi tiết hơn