YLE Flyers AM.xls

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "YLE Flyers AM.xls"

Bản ghi

1 BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/ LAM THUY VAN 16/08/ NGUYEN HONG AN 13/04/ NGUYEN DUONG NHA THU 08/11/ NGUYEN MINH THU 28/08/ HUYNH PHUC MINH 08/10/ MY MAI ANH 26/12/ DOAN NGUYEN VAN NGOC 15/07/ DANG KHAI NINH 02/11/ TRANG NGOC MINH THU 16/04/ NGO LE BAO ANH 12/02/ DO GIA HUY 04/08/ VAN XUAN KHANH 11/01/ NGUYEN VO CONG THANG 21/08/ LE TRAN KHANH NGAN 16/11/ NGO NGOC MINH ANH 14/11/ THAI HOANG ANH DUONG 31/10/ PHAN MINH ANH 12/10/ DAO CANH BINH 22/03/ TRUONG HOANG NGOC HAN 01/06/ PHAN GIA KHANG 28/07/ TRAN KHANH VY 19/04/ PHAM PHUONG THAO 12/06/ BUI DUC HIEU 14/07/ VU PHUC MAI HAN 13/05/ LE GIA LINH 12/12/ LE DUC ANH 30/01/ PHAM MINH KHANH PHUONG 14/07/ LAM MINH HY 29/01/ NGUYEN HOANG LINH 18/11/ VU LE DUC ANH 21/12/ NGO XUAN AN 24/02/ PHAN VAN MINH 16/01/ LU THI THANH THUY 31/07/ NGUYEN HOANG VAN ANH 02/03/ TIEU DUE GIANG 29/04/ DAO BAO BAO 29/04/ NGUYEN BAO CHAU 22/10/ NGUYEN KHOI DI 24/10/ LE DANG QUYNH NHU 17/07/ DOAN PHUONG THAO 01/01/ NGUYEN NGOC TUAN 03/06/ NGUYEN NGAN PHU 11/01/ TRUONG CONG HAO NHIEN 20/01/ LE NU MINH CHAU 27/04/ LAI DANG KHANH HUNG 12/11/ DO PHUC AN 02/11/ NGUYEN SONG HA MY 03/11/ DOAN LE NHAT PHUONG 18/02/ NGUYEN NGOC TRAM ANH 06/01/ NGUYEN KHANH HOANG 07/01/

2 52 DINH GIA PHU 13/08/ NGUYEN QUYNH ANH 14/09/ LE NGO VINH KHANG 25/02/ VO PHAN TRUC LAM 27/10/ NGUYEN GIANG DUY ANH 22/04/ PHAM TRI MINH CHAU 02/07/ TRAN HOANG KHANH LINH 29/10/ LE PHUC KHANG 18/05/ LE NGUYEN DUY KHAI 25/10/ TRAN VU GIA HUNG 20/06/ TRAN BAO NGHI 29/03/ NGO TRUNG HIEU 11/05/ VO THIEN AN 01/12/ VU GIA KHANG 18/03/ NGUYEN VU ANH VIET 08/11/ DO NGUYEN VIET ANH 18/12/ DAO NHA YEN NHI 22/05/ VU NGUYEN ANH THU 14/01/ CHUNG CHI VY 21/08/ MAI HUY HOANG 10/06/ THAI NGUYEN KHANG 08/03/ LUONG NGOC NHU Y 12/05/ NGUYEN NGOC TRUC VY 17/06/ TA XUAN THANH 06/07/ NGUYEN DINH NGOC NHI 09/03/ DO HOANG GIA HAN 26/07/ VU PHUONG ANH 16/08/ NGO BAO NGOC 16/12/ MAI DUC MINH 19/10/ HOANG BAO NGOC 23/09/ TA PHUC HANH AN 08/11/ NGUYEN MINH KHANG 19/09/ TRAN MINH KHOA 17/09/ VO QUYNH ANH 24/11/ VU HOAI LINH 27/01/ LE HA THUONG 19/11/ NGUYEN DANG KHOA 10/02/ BUI DUC HUY 18/08/ BUI UYEN NGHI 30/01/ NGUYEN NGOC LAN CHI 10/06/ NGUYEN HO MINH ANH 29/01/ NGO THANH DUY 24/11/ NGUYEN MINH QUANG 01/09/ LUU THI MINH HANG 22/07/ DUONG TUONG MY Y 05/01/ NGUYEN THI MAI PHUONG 09/03/ TRAN MY DUNG 12/12/ DANG QUANG VINH 10/08/ NGO XUAN AN 28/06/ BIEN HA BAO KHANH 24/09/ LE TUNG DUONG 19/10/ PHAM HUYNH MINH ANH 26/02/ CHAU NGOC YEN MY 19/08/ NGUYEN NHAT MINH 13/11/ NGO KIM YEN 14/01/ LE MAI THU TUYEN 05/12/

3 108 THAN NGUYEN HUYEN TRANG 02/12/ NGUYEN DO HONG THAO 25/09/ NGUYEN CHI THIEN 27/11/ PHAN DANG KHAC MINH 17/10/ NGUYEN HOANG GIA HUY 29/01/ BUI GIA NGHI 19/12/ LUU HUY THINH 11/12/ VO NGO HOANG ANH 19/03/ PHAM THUY TRAM 19/01/ PHAN NGUYEN KHANH TRAM 17/07/ NGUYEN MINH PHUONG ANH 02/12/ HUYNH PHUONG VY 28/01/ LE THAO NHI 02/04/ NGUYEN XUAN VI 01/02/ TRUONG XUAN NGHI 03/02/ NGUYEN TIEN THUAN 07/06/ TRAN KHANH LINH 24/07/ TRAN NGUYEN KHANH BANG 22/09/ HUYNH NHAT KHANH LINH 06/03/ NGUYEN TRAN VAN ANH 02/04/ HOANG THANH HA ANH 25/11/ LY BOI ANH 29/10/ NGUYEN DUC AN 01/01/ DANG TRUNG DUNG 04/03/ VO TAN ANH KHOI 17/08/ NGUYEN THUY LINH 30/06/ PHAM TUONG HA MY 15/07/ NGO TRAN HOANG NGHIA 31/10/ VO NGUYEN THANH NGOC 17/06/ NGUYEN GIA QUY 05/11/ VO CHI TAM 10/04/ LE TRUNG TIN NGHIA 20/12/ NGO THUY LINH 22/05/ LAM NGUYEN YEN PHUONG 04/07/ HUYNH NGUYEN BAO NGOC 22/09/ NGUYEN BAO AN 09/11/ LE HO NGOC NGAN 04/10/ DOI SY TIEN 08/10/ NGO VO DUY ANH 08/01/ NGUYEN NGUYEN HA MY 22/11/ VO NGOC YEN NHI 13/09/ NGUYEN THE KIET 19/05/ TRINH CONG TUYEN 09/09/ NGUYEN THI THUY DUONG 01/01/ NGUYEN PHUONG TRANG 22/10/ LE VIET ANH DUY 03/11/ VU NGUYEN BAO NGOC 08/11/ VU TRI NHAN 28/05/ LE NGUYEN PHUONG THUY 01/01/ NGUYEN KHANH HA 29/11/ NGUYEN DANG THANH HUNG 22/11/ BUI NGOC BAO TRAN 12/12/ TRAN TUYET TRAN 18/10/ NGUYEN NGOC ANH THU 01/06/ NGUYEN YEN VY 01/01/ DUONG THANH MAI 27/09/

4 164 LE THI HOANG ANH 11/09/ NGUYEN BINH KHANH HAN 06/05/ LE NGUYEN GIA HUY 29/04/ NGUYEN NGOC ANH THU 09/08/ NGUYEN HOANG HAI 26/02/ PHAM DO GIA MINH 27/12/ NGUYEN PHUONG HANH 25/05/ PHAM NGOC TUAN ANH 09/09/ NGUYEN TRAN NGOC DIEP 12/05/ LE THANH HUNG 14/03/ VO THI THU HUYEN 06/03/ NGO VIET NGUYEN KHOI 20/07/ NGUYEN HAI LAM 04/01/ NGUYEN DUONG THUY LAM 24/07/ TRUONG THAO MY 08/02/ NGUYEN TRAN HUU PHUC 09/06/ LE ANH QUAN 01/11/ LE NGOC SAN 08/08/ HA MINH TRI 13/08/ HOANG NHUT CHI VI 07/01/ TRAN THANH VU 19/01/ PHAM HOANG KHANH XUAN 01/01/ NGUYEN HIEN MINH 19/10/ TRAN NGOC ANH THU 13/05/ LE DUY TUAN 01/03/ NGUYEN TUAN DUNG 14/09/ NGUYEN PHAN MINH TRI 12/02/ LE THI THUY QUYEN 10/07/ LE PHAM ANH DUONG 24/04/ TRAN THUY MAI TRANG 27/06/ PHAM DANG KHOA 18/12/ BUI QUOC MINH 08/03/ NGUYEN TANG KHOA 27/01/ LE TUAN ANH 05/02/ NGUYEN QUYNH KHANH NGOC 01/04/ LUONG NGOC GIA HAN 10/10/ TRUONG KHOI NGUYEN 17/11/ VU LE NHU QUYNH 15/12/ BUI TRI BAO 14/07/ NGUYEN MINH KHOI 30/05/ VU HOANG GIA PHUC 25/01/ MAO CHI QUANG 09/10/ PHUNG MY HA 22/09/ NGUYEN KHOI NGUYEN 25/01/ VO HOANG AN THY 22/03/ DO CAO UYEN VU 20/11/ PHAM CHI THANH 05/04/ VAN DIEP NAM QUAN 04/11/ NGUYEN PHUC BA THANG 04/11/ NGUYEN NGOC MINH KHUE 18/04/ TRAN DANG KIEN LONG 25/09/ PHAM DANG PHUOC HOANG 09/11/ NGUYEN BAO LONG 22/06/ DINH NGUYEN LAM THY 03/05/ TRAN NGUYEN THAO MY 24/06/ NGUYEN MAI KHANH 13/07/

5 220 PHAM HA HOANG PHUONG 24/06/ NGO PHAM BAO TRAN 30/10/ PHAN NGUYEN DUY KHANG 24/10/ HANG BAO THUYEN 20/08/ NGO PHUC NGHI 02/07/ NGUYEN THE THONG 28/03/ CAO BA KHOI 06/01/ QUACH PHAN MINH NHUAN 03/12/ VO LE NGUYEN PHUC 26/11/ TRAN NGUYEN BAO THY 26/01/ HUYNH NGOC ANH 26/01/ VO HOANG ANH 23/04/ LE THI KIEU MY 31/05/ LE HOANG ANH QUOC 13/10/ NGUYEN HUY PHAT 30/06/ NGUYEN LE THANH XUAN 15/02/ CHUNG YEN NHI 06/06/ LUONG NGUYEN CAM LAI 18/10/ VO MANH TRUONG 12/11/ NGUYEN DONG DUY 06/10/ MAI GIA NGHI 22/06/ LE HOANG BAO NGHI 30/12/ HUYNH NGOC BAO HAN 22/08/ TRAN LE UYEN 30/03/ LE NGOC HAN 15/11/ MAI GIA HY 20/04/ NHAN NGO GIA BAO 16/12/ HOANG TRUONG GIA HAN 15/07/ NGUYEN QUYNH HUONG 04/03/ DANG MINH KHANG 03/02/ THAI DAT MINH 15/09/ DINH UYEN NHI 10/12/ DAO NGOC XUAN NGHI 26/06/ NGUYEN HOANG BAO KHANH 16/05/ NGO TRAN NHU Y 20/02/ NGUYEN THIEN BAO TRAN 11/05/ BUI NGUYEN MINH PHUONG 08/01/ NGUYEN THANH NHAN 06/02/ TRAN NHU NGOC 07/08/ TRAN PHUONG TRANG 05/12/ NGUYEN PHAM BAO NGOC 21/01/ TO HOANG PHUC DIEN 05/01/ NGUYEN SY PHU 20/03/ HUYNH MAI BAO LIEN 27/11/ NGUYEN KHANH NGAN 22/06/ HUYNH THANH THUY 01/03/ NGUYEN DINH SANG 21/01/ PHAM PHUONG VY 11/08/ LE HOANG BAO CHAU 16/04/ LE DINH KHOI 13/01/ LE HO BAO ANH 25/07/ PHAM TRAN QUYNH LAM 27/11/ NGUYEN NGOC KHANH VY 12/08/ NGUYEN TRUONG QUOC AN 07/04/ PHAM HOANG MINH 11/02/ NGUYEN NGOC YEN CHI 06/05/

6 276 VO THANH AN 26/06/ NGUYEN DUC MINH 31/12/ DANG TRI MINH 18/09/ LE DOAN TRI DUNG 16/05/ LE HOANG 29/07/ NGUYEN THI MY UYEN 28/04/ TRAN HIEU HUAN 19/11/ PHAM NGOC THANH LONG 23/07/ TRUONG THI MAI DUYEN 06/08/ HOANG THI NAM PHUONG 15/11/ VO NGUYEN BAO UYEN 11/08/ NGUYEN THI TO UYEN 30/06/ NGUYEN HOANG HUYNH 03/11/ VO THI YEN PHUONG 06/01/ NGUYEN GIA PHUC 20/07/ PHAM HONG THAI 18/06/ TRAN THAO LINH 06/12/ VU BA THIEN TAM 03/01/ TRAN VU AN KHIEM 13/05/ DO PHU DANH 03/08/ BUI NGOC TRAM ANH 09/10/ HONG CAM DAO 18/04/ DINH NGUYEN TUONG NHI 29/04/ HUYNH VU LAM 23/03/ NGUYEN DUC UY 24/12/ TRAN NGOC PHUONG QUYNH 23/06/ LE NGUYEN PHUONG ANH 06/11/ NGUYEN DUY HOANG 22/12/ CAO TRAN LAN ANH 19/03/ NGUYEN NGOC THANH HAI 01/08/ TRAN KHA HAN 28/10/ NGUYEN LE PHUONG NGHI 10/11/ TRUONG THI MINH THY 27/12/ CAI VAN HUY HOANG 08/09/ NGUYEN TRAN CHAN NHAN 17/10/ NGUYEN DOAN NHAT MINH 19/05/ NGUYEN THIEN PHUC 14/12/ TRAN NHAT HUY 31/12/ NGUYEN NGOC BAO HAN 25/11/ HA HONG NGOC 31/03/ NGUYEN PHAM THANH THU 05/01/ LUC ANH THU 12/01/ HUYNH TRUC LAM 24/06/ HUYNH THI TUONG VY 18/11/ NGUYEN THU PHUONG NGOC 02/03/ NGUYEN CHANH HUY 25/06/ PHAM MAI QUOC THAI 07/04/ NGUYEN AN 23/02/ TRAN TUAN KIET 29/07/ NGUYEN THI THUY HUONG 25/05/ LUONG DINH THANH DAT 30/04/ PHAM TIEN HUNG 30/01/ PHAM HOANG GIA BAO 14/01/ NGO HAI DANG 27/07/ VO THI NHAT TRAM 21/08/ VO THI NHI TRAM 21/08/

7 332 DANG LE PHUONG NGUYEN 03/11/ BUI NGOC NHI 26/05/ LE HUYNH NHU NGOC 20/05/ PHAM QUOC BAO 21/08/ TRAN NGOC THANH HIEN 30/07/ NGUYEN NGO QUYNH ANH 24/07/ BUI THIEN NAM 05/06/ TRAN NGOC KHANH VY 24/09/ NGUYEN THI THANH 11/09/ ONG NGUYEN THAO MY 08/09/ PHAM XUAN SON 24/05/ TRAN THIEN BAO 11/10/ HUYNH TO TRI 29/01/ LUU DUC THINH 08/12/ PHAM HONG LAM 28/05/ DANG MINH KHOI 29/06/ LUU HOANG PHUONG THAO 09/12/ LE HUU KHOI 30/06/ PHAM KHANH BANG 30/10/ TRAN GIA HUY 31/01/ TRAN THI TRAN HANH 06/05/ VO GIA THUAN 06/09/ NGUYEN NGOC CHAN NHU 23/09/ LY KIM ANH 29/06/ TRUONG BAO TRAN 27/05/ ONG GIA HAN 23/06/ NGUYEN HOANG BAO CHAU 04/01/ NGUYEN CHAU ANH 17/01/ HOANG TRONG VAN 01/08/ NGUYEN LE BAO TRAN 24/02/ NGUYEN DUC QUYNH AN 30/10/ LE NGUYEN GIA HAN 27/10/ DINH THUY NHAT MY 19/05/ TRAN THANH LONG 21/03/ NGUYEN MAI KHANH 25/07/ LE NGUYEN BAO NGOC 26/08/ HUYNH PHAM BAO NHI 04/01/ TRUONG NGOC HAN 24/05/ LE KHANH VY 05/01/ LE KHANH NHU 31/08/ NGUYEN KHA NHI 26/11/ DAO THI XUAN THUY 30/11/ HUYNH MINH HOANG 04/09/ NGUYEN MINH TRANG 12/01/ TRUONG NHU NGOC 12/10/ LUU NGOC BAO TRAN 23/11/ VU PHUC BAO ANH 28/10/ NGUYEN LE HUY 18/03/ DO HUY ANH KHOI 14/06/ LE MINH HOANG 29/03/ NGUYEN TIEN HUNG 31/10/ VO HA NHI 09/08/ DIEU HUE MAN 04/12/ PHAN VU NHAT ANH 30/03/ TRINH MAI ANH 16/05/ TRUONG KHA VY 01/11/

8 388 NGUYEN MAI MINH THU 22/09/ PHAN NHAT TUYEN 20/08/ DUONG TAN PHUOC 25/09/ CHAU MINH DAT 14/09/ LE THI QUYNH TRANG 18/05/ NGUYEN THE NHAT MINH 18/11/ NGUYEN THI ANH XUAN 17/07/ LE VU PHONG 09/05/ TRAN THAO VY 28/01/ BUI BAO TRAN 01/12/ NGUYEN NGOC PHU 11/07/ NGUYEN QUOC VIET 20/10/ CAO MINH VU 10/04/ NGUYEN LE NGUYEN THOA 23/05/ DANG NGOC DAN ANH 08/12/ DANG THANH DUNG 14/10/ PHAN LE DUC PHAT 07/11/ PHAM THANH NAM 13/05/ TRAN NHAT HOANG 10/06/ TRINH DINH THANH 16/01/ NGUYEN THI MINH CHAU 03/06/ LUU THI THU THUY 24/11/ NGUYEN THI NHU Y 11/06/ NGUYEN MINH QUANG 31/01/ TRAN PHUC LONG 18/09/ DANH THI ANH THU 22/04/ LE THAI DUONG 21/01/ NGUYEN MINH KHOA 30/10/ HO BICH VAN 17/11/ LE THU KHIET 16/08/ DO NGUYEN PHUONG PHUONG 13/04/ THACH KIEN HUNG 12/01/ TANG DUY KHANG 19/12/ TRAN DUONG DUC TRI 29/07/ HUYNH HAI YEN 03/09/ PHAM XUAN THANH 19/01/ LE CONG DANG HUY 13/05/ NGUYEN PHUONG TUE ANH 13/10/ BUI KIM PHUNG 13/06/ HA THIEN Y 19/03/ HUYNH NGUYEN NGOC PHUOC 07/02/ HUYNH NGUYEN HONG PHUC 20/08/ NGUYEN TRAN CHAU LAN 08/04/ PHAM TU ANH 09/10/ VU QUYNH CHI 04/10/ NGUYEN THI NGOC ANH 21/06/ NGUYEN HOANG NGUYEN KHOI 24/08/ NGUYEN TRAN MAI ANH 16/06/ NGUYEN TRAN KHOI NGUYEN 20/05/ NGUYEN THIEN KHOI 13/06/ HO HA ANH 05/11/ TRAN THI QUYNH CHI 23/04/ LE THI THUY TRANG 27/09/ LUU BAO HAN 08/03/ DINH THI NHU THUY 01/01/ NGUYEN NHAT HUY 13/10/

9 444 NGUYEN DANG HOANG DUONG 29/03/ VU QUYNH HAI YEN 06/11/ TRAN DUC HUY 15/10/ NGUYEN NGOC HOAI TRANG 18/03/ NGUYEN THUY THAO NGOC 07/01/ NGUYEN THI HONG NGOC 02/10/ LE TRAN MINH TAI 10/07/ HUYNH MINH NHAT 30/03/ LE TRAN HIEN DAT 21/11/ LE CHI HUY 25/01/ LE MINH ANH 30/10/ TRUONG DONG KHANG 02/10/ PHAM VO TAM NGUYEN 23/11/ TRAN HOANG MINH KHOA 17/07/ TRAN DUY KHANG 29/06/ MAC DINH TRAM ANH 05/05/ TRUONG ANH THU 16/06/ HO KHANH ANH THU 29/09/ NGUYEN KHANH UYEN 03/09/ NGUYEN HUYNH HONG PHUC 19/07/ LUONG DUY ANH 26/12/ CHAU THANH DAT 17/08/ HO NGOC TUONG VAN 22/02/ NGUYEN TRAM GIA HAN 30/12/ TRAN KY ANH 12/12/ NGUYEN HOANG THANH UYEN 16/10/ NGUYEN NGOC XUAN TRANG 11/11/ TRAN NGOC PHUONG UYEN 20/12/ NGUYEN NGOC MINH KHUE 14/04/ TRAN NGUYEN BAO TRAN 18/05/ PHAN QUYNH ANH 30/01/ TRAN DUC NHU QUYNH 10/05/ NGUYEN MINH TAN PHUC 13/05/ TRAN NGUYEN KHA VY 17/04/ NGUYEN GIA HY 23/09/ TA HOANG MINH CHAU 18/09/ PHAM THANH THAO 26/07/ LE PHUONG NHA KY 24/10/ LAI VIET HOANG THE ANH 11/05/ NGUYEN QUANG HIEN 12/06/ DO NGUYEN KHANH NGOC 16/10/ NGUYEN THAI TUYET NHI 28/11/ BUI NGOC ANH 28/09/ LE QUOC KHANH 10/08/ NGO NGUYEN YEN VY 30/03/ NGUYEN HUU HUY 10/07/ LE VO QUE NGAN 15/07/ TRUONG NGUYEN PHUC DANG 01/02/ LIEN QUOC MINH 13/02/ NGUYEN HAI NAM 24/05/ HUYNH NGUYEN BAO VY 20/03/ LY THIEN VU 21/08/ NGUYEN PHAM THIEN PHUC 18/09/ VO LE ANH KIET 16/09/ TRINH THIEN BAO CHAU 17/09/ NGUYEN NGO NHA KHANH 22/07/

10 500 CAO THIEN HUNG 17/07/ NGUYEN MINH NGUYEN 26/11/ VO DUC KHANG 02/04/ DANG HA ANH 05/12/ DUONG THI XUAN MAI 18/03/ NGUYEN NHA KHANH VY 07/10/ TU KHA NGOC 30/11/ TU KHA NHU 30/11/ VUONG BAO HAN 21/07/ LAM YEN NHI 15/01/ PHAN HONG MINH 11/11/ LAI MINH PHUC 23/08/ HUYNH ANH THU 22/05/ VU LE MINH DAT 25/10/ DANG TRAN GIA NGAN 21/10/ TRAN THUY DUONG 15/03/ NGUYEN THIEN NHAN 08/04/ TA NGUYEN HOANG KHOI 10/01/ NGUYEN THU KY 06/11/ LAM KIM HA 09/04/ PHAN MY AN 20/08/ NGUYEN ANH TUAN 20/06/ TRUONG ANH VU 15/04/ LUU THANH TRONG 26/12/ DUONG THANH LAM 30/10/ NGUYEN HOANG NAM 15/02/ DANG GIA HAN 28/11/ LA THAI TOAN 19/07/ CAO TAN PHAT 31/10/ NGUYEN TRAN NHAT ANH 10/07/ NGUYEN TAN HUNG 19/05/ TRANG GIA TUONG 13/12/ NGUYEN HUYNH KHA AI 18/10/ NGUYEN BAO TIN 03/08/ NGUYEN HOANG QUAN 08/10/ NGUYEN HOANG LONG 14/12/ PHAN TRIEU NGAN VY 18/02/ NGO TRUNG KIEN 24/02/ TRAN KIM CHAU 05/07/ PHAM HAI YEN 04/09/ NGUYEN PHAN GIA HAN 07/04/ LUONG VINH KHANG 30/03/ VO DINH PHONG NHAT 01/04/ DUNG QUAN TRIEU LUAN 25/11/ BUI THANH ANH 05/11/ PHAM GIA KHANG 06/02/ LUU NHAT MINH 21/07/ CAO VIET KY 04/12/ LE NGUYEN DANG KHOA 20/09/ VO HONG PHUONG AN 30/04/ PHAN NGOC MINH CHAU 07/02/ PHAM MINH QUAN 03/03/ PHUNG KIM YEN 06/12/ HUYNH NGUYEN PHONG 22/06/ LE NGOC HAI YEN 08/10/ HUYNH MY THANH 18/11/

11 556 DANG QUOC TRONG 30/01/ HO THANH TIEN 30/05/ TA QUYNH ANH 04/10/ NGUYEN NGOC THUY LINH 09/01/ TRAN NGUYEN MINH NGUYET 20/11/ PHAN PHUC KHANG 14/07/ NGUYEN TRAN MANH DUNG 28/04/ NGUYEN LE MINH KHANG 19/12/ NGUYEN LAM TAM NHU 26/02/ DANG PHUONG NGHI 11/07/ NGUYEN HOANG GIA BAO 17/01/ HUYNH TRUNG TIN 26/06/ TRINH THUY VY 15/08/ OACH DINH TRONG 22/04/ DANG NGUYEN NGOC NGAN 20/11/ NGUYEN PHAM KHOI NGUYEN 08/07/ LE GIA HUY 31/01/ DUONG MINH QUAN 28/02/ NGUYEN DINH LONG THINH 29/05/ NGUYEN THIEN TRI TAM 03/12/ NGUYEN QUYNH ANH 04/06/ NGUYEN NHU QUOC ANH 27/11/ NGUYEN ANH NHU 11/04/ PHAN TRUNG KIEN 16/03/ NGUYEN MINH TRUNG 27/03/ NGUYEN VO GIA HUNG 26/02/ NGUYEN HOANG THAO MY 23/11/ TRAN THIEN AN 23/07/ NGUYEN PHUC AN 30/04/ LE HA ANH THU 19/11/ NGUYEN XUAN MAI 08/06/ DUONG TRONG BINH 15/09/ TRAN VAN THIEN PHU 19/06/ NGUYEN NGOC HONG CHAU 26/08/ NGUYEN LE TUAN 22/05/ NGUYEN QUANG TRUONG AN 06/09/ LE THI HONG UYEN 06/03/ NGUYEN NGOC PHUONG TRINH 03/02/ NGUYEN PHUONG QUYNH 15/11/ NGUYEN XUAN KIEN 08/07/ TRUONG DINH MINH DUC 13/12/ VAN DINH LINH 20/02/ PHAM HUNG ANH 10/09/ LE THUY TRANG 19/08/ TRAN THAO TRANG 19/04/ NGUYEN THI THANH HUYEN 13/03/ NGUYEN THI THUY HIEN 08/06/ DINH HUONG GIANG 14/02/ TRAN TRI DUC 16/06/ CAO DO BACH HOP 27/11/ TRAN MINH MINH 18/10/ TA DOAN BAO TRAM 13/07/ NGUYEN NGOC PHUONG VY 20/05/ NGUYEN HOANG BAO LONG 14/11/ HA QUOC DUNG 18/07/ LE MINH DANG QUANG 19/01/

12 612 TRAN HANH THY 22/01/ DANG NGOC MINH CHAU 02/12/ PHAN DUC ANH 16/10/ NGUYEN TRONG TIN 11/03/ HA NGUYEN GIA BAO 25/05/ VO DUC KIM THANH 01/07/ HUYNH THIEN BAO 30/11/ TRUONG VINH KHANG 30/08/ PHAM PHAN QUYNH ANH 13/10/ TRAN THANH TRUNG 21/11/ HA NGUYEN PHUONG VY 25/08/ TRIEU MAI HUONG 16/09/ NGO TUAN KIET 05/10/ DO HUYNH BAO THUY 19/08/ MAI NGUYEN NHI 14/08/ LE NGUYEN QUOC THINH 20/10/ VU HUY BAO 14/03/ HUYNH HAI HIEU HANH 24/05/ TAN QUAN VINH 06/01/ NGUYEN HOANG NAM 25/11/ NGUYEN ANH KHOA 26/08/ CHU GIA LUONG 12/02/ DANG THANH NGOC 17/09/ LUONG TRUNG NAM 26/08/ LUONG DANG GIA NGHI 16/11/ DUONG THU HAI YEN 15/10/ VO LE LINH HIEN 29/08/ NGUYEN VUONG KHIEM 24/05/ NGUYEN HOANG GIA NGHI 07/09/ LE PHAM QUYNH ANH 18/04/ LIEU QUYNH ANH 01/05/ LE NGOC QUYNH AN 13/06/ NGUYEN MAI HANH 24/03/ PHAM CONG DANH 02/01/ VAN GIA LINH 05/05/ VU HUY DAT 19/10/ TRAN HUYNH LE VY 17/01/ DUONG THUY LINH 29/10/ NGUYEN DUC HUY 13/08/ NGUYEN GIA HAN 28/04/ AHN SOO MIN 11/02/ PHUNG GIA HUY 07/04/ PHAM NGUYEN QUYNH NGAN 20/10/ BACH QUYNH ANH 26/01/ NGUYEN VAN LAM 27/07/ NGUYEN XUAN KHANG 25/03/ PHAM NGOC MINH THU 23/02/ NGUYEN DUC THUAN 23/04/ NGUYEN MAI ANH DAO 28/05/ VU QUYNH ANH 03/09/ LE MINH DANG KHOA 27/03/ PHAN MINH KHOA 27/09/ TRINH VO QUYNH LAM 21/01/ CAO LE PHUONG NHUNG 05/10/ HOANG MINH SON 19/11/ LE KHANH VY 09/06/

13 668 NGUYEN LE KHOI VY 17/11/ PHAM LAM ANH 12/12/ HO HOANG THY OANH 17/03/ LE HUU KHANG 15/06/ NGUYEN NGOC PHUONG NGHI 25/04/ TRAN NGUYEN DIEM TRINH 08/10/ TRUONG NGUYEN TUAN ANH 19/05/ DO GIA BAO 19/09/ VO HUYNH THANH THANH 25/06/ TO NGOC PHUONG VY 22/10/ MAI TRAN HOANG LAM 28/03/ VU TRONG NGHIA 31/08/ LE NGOC MY NGAN 03/12/ PHAM HOANG YEN NGOC 30/09/ NGUYEN HUNG PHAT 05/02/ NGUYEN THUY TRAM 02/11/ LA DUY QUYNH ANH 09/12/ TRAN THE BAO 11/11/ NGUYEN LE HOANG TRUNG 01/06/ NGUYEN DINH HA AN 09/12/ DO TRAN PHUONG KHOA 17/11/ NGUYEN THANH THUY 07/04/ TRAN THI PHUONG TRINH 07/11/ HO NGUYEN BAO NGHI 25/11/ DIEP TUAN ANH 19/03/ DUONG THI PHUONG VY 30/11/ TRUONG HA KIM THU 09/11/ TRAN DUC DUY ANH 24/05/ TRUONG TRONG KIEN 21/11/ TRAN MINH DAT 12/09/ LY KIM PHUONG 18/11/ HOANG PHAM NGOC TRIET 04/02/ NGUYEN MINH QUAN 21/10/ NGUYEN HUU KHOA 05/03/ NGUYEN QUOC HUY 17/06/ NGUYEN THI MAI ANH 30/06/ NHAM THI THANH THAO 16/05/ NGUYEN HOANG ANH 08/12/ PHAN NGUYEN KIM KHANH 08/01/ NGUYEN TRAN KHOI NGUYEN 23/06/ HUYNH TRI KHUONG 18/03/ NGUYEN HONG ANH DUY 10/01/ NGUYEN TRUNG TIN 28/08/ LE NGOC THANH GIANG 09/05/ TRAN LE CAT TUONG 21/07/ NGUYEN UYEN NHI 16/11/ NGUYEN HOANG ANH PHU 21/02/ BUI DUY ANH 07/05/ NGUYEN THI LIEN HUONG 08/05/ NGUYEN NGOC LINH NHI 12/01/ TRUONG MINH NGOC 18/03/ NGUYEN THUY HAN 14/09/ LA NGUYEN THANH NGOC 17/03/ LE PHUC AN 01/05/ NGUYEN PHUC HAI 23/07/ NGUYEN ANH HAO 17/06/

14 724 NGUYEN NHAT MINH 19/11/ NGUYEN VAN HIEU 02/02/ TO GIA KIEN 09/09/ TRUONG PHUC KHANG 05/01/ LE HOANG QUAN 07/01/ NGUYEN NGOC LINH DAN 15/09/ PHAM HONG MINH NGHI 22/06/ PHAM QUYNH ANH 13/10/ HO BAO THY 31/03/ TRAN NHU NGOC 08/07/ NGUYEN HONG NHUNG 14/08/ NGUYEN NGOC DANG KHOA 22/10/ NGUYEN TRAN KHANH NGHI 16/08/ NGUYEN UYEN NHI 17/04/ NGUYEN QUOC NINH 23/11/ TRUONG THI QUYNH NHU 08/04/ LUU THY AN 22/11/ LE HOAI AN 18/10/ LE MINH TIEN 03/11/ NGUYEN NHU QUYNH 22/10/ BUI LE HUYEN TRANG 04/12/ LE THI HUE LAN 26/12/ NGUYEN MINH THIEN 17/07/ HOANG TAN PHAT 11/06/ LY KIM PHUNG 28/03/ NGUYEN LE PHUC LOC 23/03/ LE DANG MINH CHAU 25/03/ NGUYEN HOANG BAO THY 18/01/ LE QUOC NGUYEN 17/07/ NGUYEN HA KIM TRINH 29/09/ TRAN VIET TIEN 04/11/ HO THE QUAN 20/03/ HO HIEU KY 14/04/ NGUYEN NGOC BAO TRAN 19/01/ NGUYEN PHAN QUYNH NHU 11/05/ NGO MY HAN 26/12/ TRAN VAN NGOC HUY 28/10/ NGUYEN THI KIM KHANH 12/05/ NGUYEN NGOC PHUONG THAO 20/03/ NGUYEN NGOC MAI NHU 21/04/ NGUYEN DUC DUNG 19/09/ TRAN MINH KHANG 17/09/ NGUYEN VU HA LINH 22/03/ NGUYEN PHAM PHUONG THUY 24/10/ NGUYEN TRUONG HUONG GIANG 12/03/ PHAM HOANG QUYNH VY 06/12/ NGUYEN HOANG GIA HUNG 14/06/ NGUYEN PHUONG QUYNH 12/12/ LAM HUONG NHUNG 13/12/ NGUYEN NGOC LINH DAN 20/12/ TRAN HOANG TIEN 09/05/ NGUYEN HUYNH NHU NGOC 05/11/ NGUYEN LE TUAN HUNG 05/03/ PHAM TRAN NGUYEN KHANG 05/01/ TRAN HUYEN TRANG 20/08/ LE THANH BAO NGOC 03/06/

YLE Movers AM.xls

YLE Movers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 25/08/2018 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 0001 TRAN ANH KIET 18/07/2008 2 2 4 8 0002 TRAN NGOC MY DUYEN 23/05/2008 3 3 4 10

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 HUYNH NGUYEN KHANH NHU 04/08/2009 4 5 5 14 2 PHUNG DUY TRAM ANH 24/04/2009 4 4

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 17/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN HAI DONG 19/02/2010 3 3 3 9 2 HOANG KHANH LINH 29/06/2010 4 5 5 14 3 LE

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN VU MINH ANH 05/06/2011 4 3 4 11 2 NGUYEN DINH NGHIA 03/04/2011 2 4 5

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HO QUYNH ANH 29/09/2011 2 2 2 6 2 VO CONG MINH DANG 02/03/2011 5 4 5 14 3 PHAN

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers 1 TRAN HOANG LAM GIANG 15/06/2009 4 4 5 13 2 HUYNH MINH HAI 11/11/2009 3 4 5 12

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 07/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN TIEN MINH CHAU 14/02/2010 5 5 5 15 2 PHUONG DANG 27/10/2010 5 5 3 13

Chi tiết hơn

Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE)

Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 1 PHAN NGOC TO QUYEN 31/05/2010 2 1 4 7 2 LE TAT ANH KHOA 24/01/2010 3 2 5 10 3

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 19/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN TRAN PHUONG LINH 20/07/2008 2 1 4 7 2 HA HUYNH THANH DAT 01/10/2008 5 4

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN PHUONG MINH HANH 08/04/2008 5 4 4 13 2 NGUYEN NGOC PHUONG LINH 27/02/2009

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 445 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Bùi Quốc An Đặng Thùy An Đặng Vũ Minh An Lê Đỗ Hoài An Nguyễn Phước An Nguyễn Sỹ An Nguyễn Tường Mỹ An Trương Hoàng Thiên An Huỳnh Duy Bảo Ân Nguyễn Đại Ân

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU _ DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 7 - NĂM HỌC PHÒNG: 1 STT SBD Họ Tên Ngày sinh L PHÒNG: 1 1 7001 Trương Thái Hạnh An 10/05/2006 7A2 2 7002 Nguyễn Hoàng Khánh An 11/01/2006 7A3 3 7003 Đặng Thuý Minh An 11/02/2006 7A1 4 7004 Trần Đặng Nhật An 05/09/2006 7A4 5 7005 Nguyễn Trần Quý An

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/05/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 2 DOAN DANG LAM 25/08/2010 3 3 2 8 3 LE HOANG AN 06/10/2010 4 5 5 14 4 TRAN NGOC

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 LAM NHAT DANG 23/09/2010 2 1 5 8 2 TRAN TRUONG BAO NGOC 20/11/2010 1 1 3 5 4 TRAN

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 1 PHAN LE DUNG 23/12/2010 2 4 5 11 2 VO HOANG KHANH AN 01/12/2009 5 5 5 15 3 TRAN

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 12/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 CHENG CHIA HAO 19/10/2006 3 3 5 11 2 PHAM HUYNH HOANG HAI 14/02/2012 5 5 5 15

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 KHUU THAI THANH 12/05/2009 3 3 5 11 2 NGUYEN HOANG BAO TRAN 14/11/2009 4 5 5 14

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 709 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Lê Hạnh Cát An Lê Hoàng Phương An Lưu Thúy An Nguyễn Cát Tường An Nguyễn Hoàng Khánh An Nguyễn Hữu An Nguyễn Khánh An Nguyễn Phương An Nguyễn Thành An Nguyễn

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN HANH TRAM 05/01/2009 5 4 5 14 2 NGUYEN TU QUYNH 29/10/2009 3 3 5 11 4 HO

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 20/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 TRAN QUANG CUONG 24/12/2009 4 4 5 13 2 HUYNH GIA HUY 31/08/2009 4 5 4 13 3 HOANG

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng KET 361 học viên nhận chứng chỉ CAMBRIDGE KET Lê Vi Vi An Nguyễn Nhật Tú An Phan Hoài An Trần Ngọc Nguyệt An Vũ Huy An Nguyễn Đỗ Hồng Ân Nguyễn Võ Phúc Ân Đặng Đức Anh Đồng Ngọc Minh Anh Hoàng Minh Anh

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 601 NGUYEN PHU BAO LAM 28/11/2011 5 5 5 15 602 TIEN THANH KHAI 08/05/2011 2 3

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 LE TRUC PHUONG 01/10/2008 3 4 4 11 2 NGUYEN DUY NGOC DIEP 15/02/2009 1 3 5 9 3

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HUYNH NGOC HA 23/09/2011 1 2 5 8 2 DINH PHAM BAO HAN 05/09/2011 2 4 4 10 3 DO

Chi tiết hơn

YLE Starters PM PB - Results.xls

YLE Starters PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 DANG THUY AN 28/07/2011 3 1 3 7 2 DANG HOANG GIA AN 15/03/2012 5 5 5 15 3 TRAN

Chi tiết hơn

YLE Movers PM PB - Results.xls

YLE Movers PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 08/04/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1LE NGUYEN KIM THU 22/12/2007 3 2 4 9 2LE NGUYEN KIM NHU 22/12/2007 4 4 4 12 3VU

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN PHUC KHANG 15/01/2008 5 4 5 14 2 NGUYEN TRAN NGOC LUC 12/05/2008 4 4 4

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/10/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 0001 LAM TAM AN 29/04/2009 1 1 2 4 0002 LE THAN THAO AN 11/05/2009 2 3 3 8 0003

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 HUANG KAI YIN 05/03/2011 5 5 5 15 2 LAI CHENG CHE 12/08/2011 4 4 5 13 3 LE NHAT

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A

KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A Vũ Quốc Anh 10A KẾT QUẢ KỲ THI HK2 - MÔN TIN HỌC K.10 SBD Họ tên Lop Mã đề Điểm socaudung 540 Nguyễn Phước Duy 10A 1 216 8.5 34.0 549 Vũ Quốc Anh 10A 1 432 8.5 34.0 557 Ngô Mai Thiện Đức 10A 1 333 9.0 36.0 559 Võ Phạm

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH HỘI ĐỒNG THI: LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG: TẤT CẢ... TT SBD Phò Điểm bài thi Họ Tên Ngày sinh Ngữ Toán Tiếng Chuyên

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 04/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 04/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 04/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 DANG AI KHANH 07/11/2010 4 5 5 14 2 QUACH TIN TRI 17/06/2010 1 1 3 5 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I-K6 LỚP: 6A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 6A1 1 019 Nguyễn Duy Anh 13/06/2006 P01 2 022 Nguyễn Quỳnh Anh 22/02/2006 P01 3 025 Nguyễn Tiến Anh 31/01/2006 P01 4 026 Nguyễn Trâm Anh 01/05/2006 P02 5 041 Nguyễn Hoàng Bách 23/08/2006 P02 6 044

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) STT MSSV HỌ TÊN LỚP Lê Văn Quỳnh Sang IIC_ Nguyễn DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD (NGÀY 29 và 30/10/2016, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ) 1 1111515 Lê Văn Quỳnh Sang IIC_21 2 1114054 Nguyễn Thị Định IIC_21 3 1212352 Lê Ngọc Tân IIC_20 4 1212479 Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 30/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 VU NGOC TUONG KHUE 11/12/2010 3 3 4 10 2 HUYNH NGOC THINH PHAT 21/10/2010 2

Chi tiết hơn

EPP test background

EPP test background 1 18110002 Nguyễn Quang Đạt ĐHQG-HCM 2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy ĐHQG-HCM 3 18110005 Liêu Long Hồ ĐHQG-HCM 4 18110013 Nguyễn Duy Thanh ĐHQG-HCM 5 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết ĐHQG-HCM 6 18110032 TRẦN

Chi tiết hơn

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122

MSSV HỌ TÊN Nguyễn An Thanh Bình Nguyễn Công Tuấn Anh Đoàn Nguyễn Kỳ Loan Nguyễn Hoàng Sang Phan Đình Kỳ 12122 MSSV HỌ TÊN 1113029 Nguyễn An Thanh Bình 1116005 Nguyễn Công Tuấn Anh 1119200 Đoàn Nguyễn Kỳ Loan 1211126 Nguyễn Hoàng Sang 1211443 Phan Đình Kỳ 1212227 Vũ Xuân Mạnh 1212347 Võ Kiên Tâm 1212352 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 21/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 LE NGUYEN NHAT KHANH 25/07/2008 4 3 4 11 2 NGUYEN LE NHU QUYNH 27/02/2008 3 3 4

Chi tiết hơn

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 26/05/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NONG HIEN PHUC 08/03/2008 4 4 5 13 2 PHUNG THANH TRUC 08/07/2008 2 1 5 8 3 NGO

Chi tiết hơn

Danh sách Tổng

Danh sách Tổng 643 học viên nhận chứng chỉ CAMBRIDGE Đặng Thanh Thúy An Nguyễn Duy An Tiêu Bối An Trần Phương An Bùi Diệp Anh Bùi Đoàn Minh Anh Bùi Huỳnh Thụy Anh Bùi Thảo Anh Bùi Thị Lan Anh Cao Bảo Anh Cù Minh Phương

Chi tiết hơn

YLE Movers PM PB - Results.xls

YLE Movers PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 01/04/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 DINH GIA HUY 05/10/2009 1 1 3 5 2PHAM HAI AN 25/11/2009 4 5 5 14 3VO THUY HANG

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 16/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN HUNG THINH 20/05/2011 4 4 5 13 2 NGUYEN CONG DINH 24/04/2011 4 5 5 14

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29 DANH SÁCH LỚP 6.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 6.2 NH 2019-2020 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29/12/2008 01 Đoàn Thị Thảo An 31/05/2008 02 Đỗ Nguyễn Tiến Anh 01/12/2008 02 Lê Hà Minh Anh 15/04/2008 03 Nguyễn Quỳnh

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/05/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 NGUYEN HOANG MINH 20/12/2009 1 2 4 7 2 LE TUAN HIEN 18/01/2011 4 4 5 13 3 VO

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC STT MSSV HỌ TÊN THAM GIA TẠI Phạm Lê Khánh Trường Bùi Đăng Bộ Trường

DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC STT MSSV HỌ TÊN THAM GIA TẠI Phạm Lê Khánh Trường Bùi Đăng Bộ Trường DANH SÁCH THAM GIA BHYT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 1 11520170 Phạm Lê Khánh Trường 2 12520032 Bùi Đăng Bộ Trường 3 12520035 Nguyễn Thanh Cao Trường 4 12520108 Phạm Duy Trường 5 12520227 Nguyễn Thị Linh

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 15/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 TRAN QUOC ANH 15/08/2010 5 4 5 14 2 LE NGUYEN NGOC HAN 16/10/2009 5 5 5 15 3

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 23/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 PHAM QUANG PHAT 01/02/2008 5 5 5 15 2 PHAM BAO NGOC 05/02/2012 2 5 5 12 3 PHAM

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 02/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 02/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 02/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 1 PHAM TRUC LAM 15/10/2009 3 3 3 9 2 PHUNG HOANG LAM 19/10/2010 2 2 4 8 3 HUYNH THANH

Chi tiết hơn

KET for Schools_ xls

KET for Schools_ xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Kỳ thi ngày: 09/06/2018 Cấp độ: KET 1 PHAN NHAT MINH NGUYEN Z 2 NGUYEN YEN NHI TRAN Pass with Distinction 140 3 NGOC MINH VY TRAN Pass 126 4 SO MINH

Chi tiết hơn

Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) First name

Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) First name Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 1 NGUYEN TRIEU VUONG 11/06/2010 4 3 4 11 2 LE HOANG MINH THU 13/12/2010 4 2 4

Chi tiết hơn

YLE Movers PM PB - Results.xls

YLE Movers PM PB - Results.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 16/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN DO HA MY 10/11/2011 5 5 5 15 2 NGO HOANG BAO NGOC 18/07/2010 5 5 5 15 3

Chi tiết hơn

LICH TONG_d2.xlsx

LICH TONG_d2.xlsx LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC (TOEFL ibt) Năm học: 2019-2020 Cập nhật đến: 14/08/2019 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi *Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA - HK1-MÔN HÓA HỌC - K.11 Ngày kiểm tra : 10/10/2016 Học sinh vắng kiểm tra, giáo viên sẽ làm kiểm tra bổ sung tại lớp trước ngày 20/10/2016 Những học sinh tô sai mã đề/sbd sẽ được

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: 2019-2020 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm nhanh thông tin STT Số báo danh Họ và tên Ngày thi

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 05/07/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 LE NGUYEN VAN NGHI 18/11/2010 5 5 5 15 2 PHAM QUANG MINH 23/02/2010 5 3 5 13

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. THÔNG TIN THÍ SINH: PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE (VÒNG 2) CHỦ NHẬT NGÀY 31/03/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. THÔNG TIN THÍ SINH: PHIẾU BÁO DỰ THI HỘI THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE (VÒNG 2) CHỦ NHẬT NGÀY 31/03/2019 TRUONG NGOC HIEN 28/06/2007 JC84 88407039 6/35 NGUYEN NGOC THUC NHI 13/06/2007 JC84 88407040 6/35 NGUYEN KHANH QUYNH 05/05/2007 JC84 88407041 6/35 PHAM TAN CO 01/07/2007 JC84 88407043 6/35 LAM BAO HAN

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/05/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Starters 1 LE CONG DUNG 23/01/2011 4 4 5 13 2 NGUYEN DANG KHOA 03/08/2011 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 830 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Đoàn Gia An Dương Thị Bình An Hồ Khánh An Hoàng Hồ Khánh An Huỳnh Nguyễn Gia An Lâm Tâm An Lê Huỳnh Gia An Lê Minh An Ngô Phạm Khánh An Nguyễn Hoàng An An

Chi tiết hơn

DanhSachTrungTuyen.xls

DanhSachTrungTuyen.xls ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP CHUYÊN Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011-2012 () () Lý Văn 1 00006 Đào Tuấn An Nam 24/01/1996 TPHCM 5 5.9 7.25 2.25

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Flyers 1 HUA KHOA MINH 19/06/2010 5 5 5 15 2 NGUYEN PHUC THIEN KIM 06/03/2009 5 5 5 15

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 525 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Đặng Khánh An Đặng Nguyễn Thiên An Hoàng Đức An Lê Hoàng Khánh An Lê Phước Vĩnh An Lý Nhật An Nguyễn Lê Hà An Nguyễn Lưu Thu An Nguyễn Phương An Nguyễn Trường

Chi tiết hơn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu

Trường THPT Trần Quốc Tuấn STT Mã học sinh Họ tên HS Lớp QH với HS DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 Số thu Trường THPT Trần Quốc Tuấn DANH SA CH LIÊN LẠC NĂM HỌC 2018-2019 Khối: 11 Lớp: [Tất cả] Tổng 25,000,000 1 TQT2017-0001 Nguyễn Khoa Bằng 11B01 Mẹ 0982303634 Cả năm SMS60 40,000 Trư c tiê p Nợ cước 2 TQT2017-0002

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 07/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 07/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers Candidate number First name L BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 07/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 DO NGOC THUY TIEN 21/04/2010 5 3 5 13 2 PHAN QUOC KHAI 26/01/2010 3 4 5 12 3 DAO

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm

LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm LỊCH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT Năm học: 2019-2020 *Khi đi thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD để vào phòng thi Nhấn Ctrl+F để tìm nhanh thông tin STT Số báo danh Họ và tên Ngày thi

Chi tiết hơn

bang vinh danh1819.xlsx

bang vinh danh1819.xlsx BẢNG VINH DANH NĂM HỌC 2018-2019 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI MÔN 1 Nguyễn Thanh Hương Giải nhì Lịch Sử 2 Lý Bình Nghi Giải ba Ngữ văn 3 Trịnh Hải

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền 1 Phương Khánh An Nữ 13/05/2010 2 Nguyễn Đình Phúc Anh Nam 27/02/2010 3 Đặng Mỹ Anh Nữ 09/05/2010 4 Trần Phương

Chi tiết hơn

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU

I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG PHAN HOANG DU I. Danh sách khách hàng nhận thưởng dịch vụ nạp tiền điện thoại - Topup: STT Tên khách hàng Số tiền thưởng 1 LE THI HOAI THUONG 50.000 2 PHAN HOANG DUY 50.000 3 HOANG MINH DUC 50.000 4 HA NGUYEN VU 50.000

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 LE TRAN PHUONG ANH 22/05/2010 4 4 5 13 2 NGUYEN TRUONG QUYNH ANH 15/05/2010

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA ***

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA *** DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG 1.500.000VND CHI TIÊU TÍCH LŨY TUẦN STT Tên Chủ Thẻ CMT Số điện thoại Số Tiền Trúng 1 PHUNG THI HOANG NGA 135258*** 0948873*** 1,500,000 2 NG THI THANH HUONG 131509*** 0983932***

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguy KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019 STT MÔN HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI 1 Toán Nguyễn Tiến Hoàng 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 2 Toán Nguyễn Nguyễn 12 TOÁN THPT chuyên Năng Khiếu NHẤT 3 Toán

Chi tiết hơn

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC 2019-2020 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ 1 11A01 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/10/2003 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 2 11A01 Nguyễn

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra

DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra DSSV THAM GIA ĐẦY ĐỦ 2 CHUYÊN ĐỀ SHCD ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1653070

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******7691 ****829 TRUONG VAN PHUC Vali cao cấp

Chi tiết hơn

KET for Schools PM.xls

KET for Schools PM.xls Kỳ thi ngày: 15/12/2018 BẢNG KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Cấp độ: KET 1 LIU CHENG YU 17/04/2009 Pass 132 2 NGUYEN DUY AN 11/02/2007 Pass 122 3 TRAN PHUONG AN 21/04/2006 Pass 131 4

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters Candidate number First name Last name Date of birth Reading & Writing Listening

Chi tiết hơn