TAP DOAN LONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM DIEN LVC VIET NAM Hoc lap - Tty do - Hanh phtic So: 4, /QD-EVN Ha Neji, ngay Mang g nam 2017 QUYET DINH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TAP DOAN LONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM DIEN LVC VIET NAM Hoc lap - Tty do - Hanh phtic So: 4, /QD-EVN Ha Neji, ngay Mang g nam 2017 QUYET DINH"

Bản ghi

1 TAP DOAN LONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM DIEN LVC VIET NAM Hoc lap - Tty do - Hanh phtic So: 4, /QD-EVN Ha Neji, ngay Mang g nam 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy the Quin IS7 hoat difing khoa hoc va cong nghe trong T4p doan Dien lire Quiic gia Viet Nam HOI BONG THANH VIEN TAP DOAN HIEN LVC VIET NAM Can dr Luat Khoa hoc va cong nghe so 29/2013/QH13 ngay 18/6/2013 dm. QuOc hoi nuac CCmg boa xa hoi chu nghia Viet Nam; Can cir Nghi dinh so 205/2013/ND-CP ngay 06 thang 12 nam 2013 dm Chinh phir ve viec ban hanh Dieu le to chirc va hog dong dm Tap doan Dien hrc Viet Nam; Theo de nghi cua TOng Giam doc Tap doan Dien lirc Viet Nam, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy the Quan ly hog dong khoa hoc va cong nghe trong Tap doan Dien hrc Quoc gia Viet Nam". Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu lgc sau 15 ngay ke tir ngay ky va thay the Quyet dinh so 07/QD-EVN, ngay 09/01/2012 dm H'cii dong thanh vien Tap doan Dien lgc Viet Nam ye viec ban hanh "Quy the quan 1)"/ hog d'ong khoa hoc va cong nghe trong Tap doan Dien lgc Viet Nam". Dieu 3. TOng Giam doc, cac Ph6 TOng Giam doc, Ke toan truong, Truerng cac Ban thuoc HDTV EVN, Chanh Van phong, Tru&ng cac Ban chirc nang cua EVN; Thu truong cac don vi trgc tinoc, cac cong ty con do EVN nam Oil 100% von dieu le (Cong ty TNHH MTV cap II); Thu truong cac don vi trgc,thu0c, cac cong ty con do cac Cong ty TNHH MTV cap II nam gift 100% von dieu le; Ngueri Gig dien phan von g6p cua Tap doan Dien lgc Viet Nam, cac Cong ty TNHH MTV cap II tai cac cong ty co phan, cong ty trach nhiem hitu han, cong ty lien ket, to chic, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Nal nhan: - Nhu DiL 3; - Lim VT, THHDTV, KHCN )9( MT. TM. HOI BONG THANH VIEN TICH cy/ P DOAN E'T 'I uj ( DO VI E VN

2 TAP DOAN DIEN LU'C VIET NAM CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic 14 - Tu. do - Hanh pink QUY CHE QUAN Li' HOAT BONG KHOA HOC VA CONG NGHE TRONG TAP DOAN DIEN LU'C QUOC GIA VIET NAM (Ban hanh theo Quy'At dinh s a,63 /QD-EVN ngay gdthang J) nam 2017 cita nip clown Dien hfc Viet Nam) Chuang I QUY DINH CHUNG Dieu 1. Phalli vi dieu chinh va doi ttro.ng ap dung 1. Pham vi dieu chinh Quy the nay quy dinh ve quan ls, va to chirc thtrc hien hoat dung khoa hoc va cong ngh'e, quan 15T, va sir dung quy phut trien khoa hoc va ding nghe trong Tap down Dien ltrc Quoc gia Viet Nam. 2. Do'i Wong ap dung Quy the nay dugc ap dung doi voi: a) Tap down Dien ltrc Viet Nam (EVN);, b) Cong ty con do EVN nam giir 100% von dieu le (Cong ty TNHH MTV cap II); c) Cong ty con do Cong ty TNHH MTV cap II nam giii 100% von dieu le (Cong ty TNHH MTV cap III); d)ngtraci dai dien phan von dm EVN, Nguseri dai dien dm C8ng ty TNHH MTV cap II tai cac cong ty co phan, cong ty trach nhiem him han (sau day goi tat la Ngirei dai dien). Dieu 2. Dinh nghia va cac chir vik tat Trong Quy the nay, cac khai ni'em, tir ngir lid viet tat &Jai day dugc hieu nhir sau: 1. TOp down Dien ltfc,viet Nam (sau day goi tat la EVN): la ding ty me trong Tap down Dien lire Qu8c gia Viet Nam, dugc to chirc duai hinh thirc ding ty trach nhiem him Ilan mot thanh vien do nha nugc lam chu set him theo Quyet dinh so 975/QD-TTg ngay 25 thang 6 nam 2010 dm TIM Mang Chinh phi'. 1

3 2. Dan vi: cac Cong ty TNHH MTV cap II, cap III neu tai Khoan 2 Di'eu 1 cua Quy the nay, To chirc khoa hoc va cong nghe cua EVN., 3. Cap EVN: khai niem phan cap cho cac hoat dong KHCN do EVN true tiep quan lyt va cap kinh phi. 4. Ca'p ca so.: khai nie'm phan cap cho cac hoat dong KHCN do Dom vi truc tiep guar' ly va cap kinh phi. \15. Thic truang clan vi: la ngtr6i dung (fail Dan vi. 6. Ludt Khoa hoc va Cong nghe (Ludt KHCN): Ludt s6 29/2013/QH Nghi dinh 95. Nghi dinh s6 95/2014/ND-CP ban hanh ngay 17 thang 10 nam 2014 quy dinh ve dau to va cc' the tai chinh doi voi hoat dong khoa hoc va cong nghe va cac van ban sira doi b8 sung, thay the sau nay. 8. Dieu le Sang kien: Di&T le Sang ki'l ban hanh theo Nghi dinh s6 13/2012/ND-CP, ngay 02 thang 3 nam 2012 dm Chinh pha va van ban sira d6i bo sung, thay the sau nay. 9. Thong tu. 18: Thong tu 18/2013/TT-BKHCN ngay 01 thang 08 nam 2013 huarng dan thi hanh mot so quy dinh Dieu le Sang kien va cac van ban sira doi bo sung, thay the sau nay. 10. Thong tu' 55: Thong tu lien tich s6 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ban hanh ngdy 22 thang 4 nam 2015 hirong dan dinh mirc xay dung, phan 136 du toan va quyet toan kinh phi doi voi nhi'em vu khoa hoc va cong nghe có sir dung ngan sach nha nu& va cac van ban sira doi NI sung, thay the sau nay. 11. Thong tu' 27: Thong tu lien tich s6 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ban hanh ngdy 30 thang 12 nam 2015 quy dinh khoan chi thuc hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe sir dung ngan sach nha nu& va cac van ban sira doi 1)8 sung, thay the sau nay. 12. Thong tu. 12: Thong tu lien tich s6 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngay 28 thang 6 nam 2016 huong dan not dung chi va quan 15/ Quy phat trien khoa hoc va ding nghe cita doanh nghiep va cac van ban sira doi bo sung, thay the sau nay. 13. Hoat &Ong khoa hoc va cong nghe (hoot ctong KHCN) la cac hoat d8ng nghien ciru khoa hoc, nghien ciru va trier' khai thuc nghi'em, phat trien cong nghe, irng dung cong nghe, dich vu khoa hoc va cong nghe, phat huy sang kien va hoat dong sang tao khac nham nang cao hieu qua san xuat kinh doanh va dau tu Oat trien cua EVN. 14. Dich vu khoa hoc va cong nghe la hoat d8ng phuc vu, WO' trq k'y thuat cho viec nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe; hoat deing lien quan den so hiru tri tue, chuyen giao cong nghe, tieu chuan, quy chuan ky thuat, do luting, chat luting san pham, hang Ma, an toan birc xa, hat nhan va nang luting nguyen tu; dich vu ve thong tin, to van, dao tao, boi duzing, pho bien, img dung thanh ttru khoa hoc va cong nghe. 2

4 15. NhiOn vu khoa hoc va cong ngn (nhion vu KHCN): host d'ong KHCN dtr6i hinh thirc De tai hoac Dix an khoa hoc va cong nghe, san xuat thir nghiem cua EVN / Dan vi. 16. DZ., tai khoa hoc va cong ngh0 (de tai KHCN: nhiem vu KHCN c6 not dung chil yeu la hog dong kham pha, phat hien, tim hieu ban chat, quy lust to nhien, xa hoi va to duy; sang tao giai phap nham irng dung vao thuc tien cua EVN / Don vi, bao gom de tai nghien dru irng dung, de tai trien khai thuc nghiem hoac ket hop nghien cum irng dung va trien khai thuc nghiem., 17. Du khoa hoc va cong nghe (du. an KHCN): KHCN giai quyet cac van de KHCN chu yeu phuc vu viec san xuat mot san pham hoac nhom san pham trong diem, chii luc c6 tac &Ong nang cao trinh do cong nghe cua EVN / Don vi, duvc trien khai dtr6i hinh thirc du an san xuat thir nghiem va du an dau tu. KHCN c6 muc,tieu, not dung On ket him co., dong bo va dtro.c tien hanh trong mot thai gian nhat dinh. 18. Nhi'Om vu khoa hoc va cong ngn,cl`c.it hang là tai, du an KHCN c6 ten goi va cac yeu cau cu the lam can cfr de EVN / Don vi dat hang cho to chirc va ca nhan c6 du Wang luc trien khai thuc hien. 19. Dd xuat Alt hang nhiem vu khoa hoc va cong nghe (de xuat dat hang) la cac yeu cau dat ra cho nhiem vu KHCN duvc de xuat vai EVN / Don vi de clot hang cac to chirc va ca nhan thuc hien. 20. Ho so. gang ky thuc hien nhi -01 vu KHCN (1-f6 so. gang 19) bao gom thuy& minh, du toan kinh phi, tien do thuc hien va cac not dung lien quan khac de thuc hien nhiem vu KHCN theo quy dinh tai Quy the nay. 21. Deing kfi nhiem vu KHCN la viec cac to chirc, ca nhan darigk5f voi EVN / Don vi de duvc giao truc tie'p thuc hien nhiem vu KHCN hoac tham gia tuyen chon thuc hien nhiem vu KHCN neu c6 nhieu Ho so. dang 1(3% cho ding mot nhiem vu KHCN). 22. Ki hoach hoot dejng KHCN là cac de xuat trien khai hog &Ong KHCN theo quy dinh tai Quy the nay. 23. Quy,ch hoach EVN la Quy ch6 cong tac ke' hoach trong Tap doan Dien luc QuOc gia Viet Nam dtrot ban hanh theo Quyet dinh so 711/QD-EVN ngdy 22 thang 10 Min 2014 va cac van ban sira doi, 1)8' sung, thay the sau nay. 24. Quy phat trien khoa hoc va cong ngn (Quy KHCN): Quy Oat trien khoa hoc va ding nghe cua doanh nghiep nha nix& do EVN / Don vi trich lap theo Lug KHCN va cac quy dinh lien quan hien hanh. 25. Quy the (man 1)5 not b0 v'd khen thwong caa EVN: Quy dinh Thi dua - Khen thtrang va xet tang KST niem clurcmg vi su nghiep phat trien Dien luc Viet Nam dm Tap doan Dien luc Quoc gia Viet Nam ban hanh kern theo Quyet dinh 388/QD-EVN ngay 20/4/2017 va cac van ban sfra doi, 1318 sung, thay th6 sau nay. 3

5 26. To chirc khoa hoc va cong nghe EVN (To chic KHCN): don vi chuyen trach ve hoat dong KHCN cua EVN, dugc EVN thanh lap va dang 14 hoat dong theo Luat KHCN va cac quy dinh lien quan cua nha nuoc., 27. T:4 chirc, ca nhan chi tri hoat Ong KHCN (To cot nhan tri): to chirc, ca nhan dixgc tuyen chop., giao tivc tiep, ky hop &mg thvc hien hoat dong KHCN theo quy dinh cua Quy che nay. 28. Chit nhiem nhiem vu KHCN (Chii nhiem): ca nhan chu tri ho4c ca nhan dugc to claire chit tri lixa chon lam chil nhiem mot nhiem vu KHCN cu the. 29. Sang kdn: giai phap dap irng cac yeu cau tai Di&I 3 Di'eu le Sang ki6n va quy dinh trong Quy the nay. 30. Tac gia / dang tac gia sang kdn: doi tugng theo quy dinh tai Khoan 5 Di'eu 2 Di'eu le Sang kien. Chuang II QUAN LY HOAT DOG KHOA HOC VA CONG NGHt Dieu 3. Hoat diing KHCN 1. Hoat dong KHCN cua EVN va Dan vi tap trung vao cac linh Niue sau: a) Linh vgc Nghien ciru va img dung: i. Nghien ciru irng dung: nghien ciru sir dung ket qua nghien cuu khoa hoc ca ban, thanh tu-u khoa hoc cong nghe trong va ngoai woe, nham tao ra san pham, cong nghe ho4c giai phap mai phuc vu dau tu phat trien va san xuat kinh doanh cua EVN / Dun vi; ii. Phat trien cong nghe: sir dung ket qua nghien ciru img dung, thong qua viec trien khai thgc nghiem va san xuat thin nghiem de hoan thien cong nghe hien có, tao ra cong nghe mai; iii. Trien khai thirc nghiem: img dung ket qua nghien ciru khoa hoc Ara phat trien cong nghe de tao ra san pham cong nghe mai a dang mau;, iv. San xuat thin nghiem: img dung ket qua trien khai thvc nghiem a san xuat thir nham hoan thien cong nghe mai, san pham mai truac khi dua vao san xuat kinh doanh cua EVN / Dan vi. b) Linh vgc Dich vu KHCN: i. Mua s'am hoac cung cap dich vu ht; trg ky thuat cho viec nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe, bao cac boat dong lien quan den se( tau tri chuyen giao cong nghe;, tieu chuan, do luting, chat luqng,...; ii. Mua s'am hoac cung cap dich vu -cts thong tin, tu van, dao tao, boi duerng, pho Nen, img dung thanh tuu KHCN trong cac Linh vgc dau tu phat trien va san xuat kinh doanh cua EVN / Dan vi. 4

6 c) Linh vgc Hoat dong sang kien, sang tao: Cac hoat dong nharn nang cao hieu qua dau to phat trien va san xuat kinh doanh EVN / Don vi lien quan den i. Hoat dong sang kien theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 2 Dieu le Sang kien; ii. Hoat dong ph6 Nen sang kien theo quy dinh tai diem a, b, c Khoan 1 Dieu 14 Dieu le Sang kien; iii. Hoat &Ong khuyen khich cac phong trao thi dua sang tao theo quy dinh tai diem a, b Khoan 1 Dieu 15 Dieu le Sang kien. d) Linh vtrc Quan 19 hoat dong KHCN: i. Ban hanh quy the quail 19 not 1)0 ve hog dong KHCN cua EVN; ii. Trich lap, dieu chuyen, tiep nhan va sir dung Quy KHCN cua EVN / Don vi; iii. Xay dtrng chin lugc, ke hoach hoat dong KHCN; iv. To chirc quan 19, thu.c hien va theo,doi, danh gia, kiem tra viec thu.c hien chien hive, ke hoach hoat dong KHCN cap EVN / Don vi; v. Xay dung, quail 19 va khai thac co soy du lieu thong tin ve hoat dong KHCN cua EVN / Don vi. 2. DOi voi nhimg hoat Ong khong &roc quy dinh cu the trong Quy the nay, EVN / Don vi thgc hien theo quy dinh hien hanh cua cac van ban phap luat va quy the quan 19 not bo EVN. Danh muc van ban phap luat lien quan tai theyi diem ban hanh Quy che nay dtroc neu trong Phu luc A oh Quy che. Dieu 4. He tilting quan 15, trong flub virc KHCN Cac chi" the quan 19 hoat &Ong KHCN cua EVN / Don vi 1. HOi dong thanh vien EVN. 2. TOng Giam doc va cac Pho TOng Giam d0c EVN. 3. Thit truth-1g don vi. 4. BO ph4n quan 19 KHCN EVN: Ban Khoa hoc Cong nghe va Moi trixemg (KHCN&MT) EVN 5. TO chirc KHCN EVN. 6. BO phan quan 1ST KHCN cua Don vi: Thy theo dieu kien cu the tai Don vi, Thit trul5mg don vi co the quyet dinh to chirc 130 phan van 19 KHCN doc lap hoc thuoc mot ban / phong chuyen mon nhung phai co toi thieu 03 can 13.0 thtrc hien cac cong viec cu the ye hoat dong KHCN ctita Don vi minh (01 Faith dao Don vi phi trach hoat dong KHCN theo phan cong cna ThU trtrong don vi, 01 can b0 quan 19 ban / phong, 01 can NI thira hanh / nhan vien). 5

7 Dieu 5. Trach nhiem trong linh vire KHCN 1. Trach nhi'em cua EVN: a) Trien khai \fa dam bao nguon luc cho cac hoat dong KHCN a cap EVN; b) Tham gia xay dung, g6p / ned dung lien quan den nganh dien luc khi xay dung cac chien lugc, quy hoach quoc gia; c) Hu6ng dan, theo doi, don doc, kiem tra, giam sat cac Dan vi trong viec to chirc trien khai thirc hien cac hoat dong KHCN; d) TOng hqp bao cao ye hoat dong KHCN cua EVN. 2. Trach nhi'em cua cac Dan vi: a) Trien khai cac hoat dong KHCN 6 Dan vi minh theo phan cap, quy dinh cua EVN; b) Gop y noi dung lien quan den Dan vi minh theo yeu c'au cua EVN khi tham gia xay dung cac chien lugc, quy hoach quoc gia, dia phuang; c) Huang dan, theo dai, don doc, kiem tra, giam sat cac dun vi cap duoi trong viec trien khai thuc hien cac hoat dong KHCN; d) Bao cao EVN dinh kst, dot xuat ve hoat dong KHCN cua Dan vi theo tham quyen, phan cap quail 1/, trinh to bao cao thuc hien theo quy che quan 1/ not bo hien hanh cua EVN. luat. Dieu 6. Nhiem vu, quyen han cua Hoi ang thanh vien EVN 1. Ban hanh quy che ye quail 1/ hoat dong KHCN. 2. Quyet dinh mire trich lap Quy KHCN tren ca s6 quy dinh cua phap 3. Quyet dinh viec thanh lap TO chirc KHCN theo quy dinh cua phap luat. 4. Quyet dinh chien lugc cho cac hoat dong KHCN. 5. Phe duyet ke hoach hoat dong KHCN 5 Karla, guy& dinh ke hoach hoat dong KHCN hang nam cua EVN va cac dieu chinh, bo sung. 6. Quyet dinh ve viec dieu chinh / b6 sung ke hoach hang na'm ye hoat dong KHCN cua EVN. Dieu 7. Nhiem vu, quyen h#n cua TOng Giam doc EVN 1. T6 chirc soan thao n'oi dung quy the, chi& lugc, ice hoach hoat dong KHCN cap EVN trinh HOi dong thanh vien EVN phe duyet. 2. TO chirc trien khai thuc hien noi dung quy che, chi& lugc, ke hoach hoat dong KHCN cap EVN. 6

8 3. To chirc xay dung, quail 15T va khai thac ca so du lieu thong tin KHCN cap EVN. 4. Quye't dinh nhan su thuc hien cac hoat dong cua Quy KHCN EVN. 5. Quy6t dinh giao / di'eu chinh / bo sung k6 hoach hoat dong KHCN hang nam theo uy quyen cua HOi &Ong thanh vien EVN. 6. Quy6t dinh at hang, kyf hop deg thuc hien hoat dong KHCN. 7. Quy6t dinh thanh lap HOi dong KHCN cap EVN theo yeu cau thuc hien cac nhiem vu KHCN cu the o. cap EVN. 8. Quyet dinh cong nhan cac k'6't qua thuc hien nhiem vu KHCN, cap GiAy chimg nhan sang kien cap EVN. 9. Xem xet, guy& dinh viec chap thuan,cong nhan ke't qua thuc hien nhiem vu KHCN cap co. so, cong nhan sang kien cap co so trong truemg hop Chu nhiem / (long Chu nhiem nhiem vu, tac gia / &Ong tac gia sang kien la Thu truong don vi (ap dung ca voi Dan vi la Cong ty TNHH MTV cap III). 10. Quy6t dinh khen thtrang cac ca nhan, tap the trong hoat dong KHCN. Dieu 8. Nhiem vu, quyen han Thii truiivg dun vi 1. TO chirc xay dung va trinh EVN duyet ke hoach boat dong KHCN hang nam (theo quy dinh tai Diem b Khoan 4 Dieu 9 Quy the nay), thuc hien bao cao EVN dinh kst, dot xuat ve hoat dicing KHCN (theo Di'eu 10 Quy the nay). 2. TO chirc thuc hien hoat dong KHCN duo.c EVN giao ke hoach, d;at hang, lqf hop &Ong; dam bao nguon luc can thiet de hoan thanh cac nhiem vu thrgc giao. 3. Thuc hien theo tham quyle a) To chirc hien khai hoat dong KHCN thuc hien tai Dan vi theo ke hoach KHCN thrgc EVN giao; b) TO chirc xay dung, quan 13% va khai thac ca so du lieu thong tin KHCN cap co so; c) Trich lap Quy KHCN cua Dan vi theo quy dinh cua EVN va phap luat, quyet dinh nhan su thuc hien cac boat Ong cua Quy KHCN tai Don vi. d) Quye't dinh thanh lap hoi dong KHCN cap ca so theo yeu cau thuc hien cac nhiem vu KHCN cu the O. cap co so; e) Quy6t dinh giao, d'ot hang, 1c3% hop ding thuc hien hoat dong KHCN cap co. so; f) Quy6t dinh cong nhan cac, ke't,qua. thuc hien nhiem vu KHCN cap co. s6, cap Giay chimg nhan sang kien cap co so', trong tnrong hop Chu nhiem nhiem vu / (long Chu nhiem hoc tac gia / dong tac gia sang kien khong phai la Thu trtremg don vi; 7

9 g) Trinh EVN chap thuan cong nhan ket qua thuc hien nhiem vu KHCN cap co so, cong nhan sang kien cap co so khi Chu nhiem nhiem vu / dong Chit nhiem hoac tac gia / (tong tac gia sang kien IA Thu twang dun vi Op dung ca voi Don vi là Cong ty TNHH MTV cap III); h) Quyet dinh khen thuong cac ca nhan, tap the trong hoat dong KHCN. Dieu 9. Ke hoach hoat diing KHCN 1. Ke hoach hoat d'ong KHCN bao gom ke hoach 5 nam va ke hoach hang nam. Ke hoach KHCN la can dr de EVN trich lap Quy KHCN, dieu chuyen kinh phi hoat dong KHCN tir Quy KHCN cua EVN, hach toan kinh phi hoat dong KHCN vao chi phi san xuat kinh doanh EVN / Don vi va cac nguon khac theo quy dinh trong Quy the nay. 2. Xay dung Ice hoach hoat dong KHCN a) Ke hoach hoat dong KHCN 5 nam &roc xay dung dua tren can cir sau: i. Ke hoach dau to phat trien, san xuat kinh doanh 5 nam cua EVN &roc Thu Wong Chinh phit phe duyet; ii. Chien Itroc phat trien KHCN dien luc cua EVN duvc Hoi dong thanh vien EVN phe duyet; iii. De xuat hoat &Ong KHCN cua cac Ban chirc Wang EVN va cac Don vi. b) Ke hoach hoat Ong KHCN hang nam duvc xay dung, dieu chinh, bo sung Oa tren can cix sau: hoach hoat &Ong KHCN 5 nam; ii. Dinh htrong cua EVN ve xay dung, dieu chinh, be) sung ke hoach hoat dong KHCN hang nam; iii. Mang van de KHCN can tru tier' giai guy& de nang cao hieu qua san xuat kinh doanh va dau to phat trien cua EVN; iv. De xuat hoat dong KHCN cua cac Ban chirc nang EVN va cac Don vi. 3. EVN chi dao cong tac xay dung ke hoach KHCN 5 nam. 4. Viec,dang IcS/ hoach hoat dong KHCN hang nam (bao cac not dung theo bieu mau tai Phu luc B cua Quy the nay) tien hanh nhu sau: a) DIM vai hoat dong KHCN o dang nhiem vu KHCN, sang kien: i. Dang,14 / xuat dat hang,nhiem vu KHCN cap EVN, nghi cong nhan sang kien cap EVN, de nghi chap thuan cong nhan ket qua thuc hien nhiem vu KHCN cap co so / sang kien cap co sor cho cac throng hop neu tai Diem g Khoan 3 Dieu 8 (cac noi dung tai muc 1.1, muc 3.1 trong Met' mau tai Phu luc B): truov ngay 31/3 cac Ban chirc nang, Dan vi giai ve EVN (Ban KHCN&MT) Ho so clang I4 (nett dang 14 chit tri thuc hien nhiern,vu),hoac de xuat hang thuc hien nhiem vu, ho so giai phap clang ks, sang kien cap EVN, ho so nghiem 8

10 thu nhiem vu KHCN, cap co se( / ho so xet cong nhan sang kien cap co s0. can EVN chap thuan,de to chirc xet duyet / tuyen chon / xem xet thong qua theo quy dinh Quy the nay; ii. Dang,14 nhiem vu KHCN cap co so, 6 xuat muc kinh phi cho hoat dong sang kien cap co so (cac not dung tai muc 1.2, muc 3.2 trong bieu mau tai Phu luc B): cac Don vi tienhanh xet duyet / tuyen chon cap co se( theo quy dinh cua Quy the nay (net" CO Ho so clang 14) hoac de xuat dat hang thuc hien nhiem vu de xac dinh danh muc cac nhiem vu KHCN, de xuat kinh phi hoat dong sang kien dua vao clang 1(3'T ke hoach KHCN hang nam, gui ve EVN (Ban KHCN&MT) truck ngay 30 thang 9. Trong truerng hop CO nhieu clang 14 nhiem vu KHCN cap co so vai ding not dung, EVN se xem xet chuyen cac nhiem vu nay thanh cap EVN de toi uu Ma chi phi va nang cao hieu qua. iii. Cac Don vi la Cong ty TNHH MTV cap II có trach nhiem tong hop de xuat, clang 14 hoat dong KHCN cua Don vi Cong ty TNHH MTV cap III (theo than' quyen, phan cap quan 1)%) de dua vao dang k5t ke hoach KHCN theo quy dinh tai tiet i, ii Diem a Khoan nay. iv. Cong tac xet duyet / tuyen,chon HO so clang 14, xet cong nhan sang kien, xem xet chap thuan cong nhan ket qua thuc hien nhiem vu KHCN cap co so / sang kien cap co so (neu tai Wet i, ii Diem a Khoan nay) dugc thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu , 13, 16, 17, 19, 27, 28 Quy the nay. b)doi voi hoat cling dich vu KHCN (muc 2 trong bieu mdu tai Phu luc B): cac Ban chirc nang, Don vi giri de xuat (kern theo de arcing mo to not dung hoat dong, to chirc / ca nhan thuc hien, du toan chi phi) truck ngay 30/9. c) Trusk ngay 31 thang 10 hang nam, Ban KHCN&MT EVN tap hop clang 14, de xuat tai diem a, b khoan nay de xay dung ke hoach KHCN cho nam ke tiep va trinh phe duyet theo Quy the ke hoach cfra EVN. 5. Cac 6 xuat hoat dong KHCN dang14, ngoai,th6i han neu tai Khoan 4 Dieu nay se dugc EVN xem xet dua vao hoach bo sung, hieu chinh can Cu theo dieu kien cu the cua EVN / Don vi. Dieu 10. Bao cao, kiem tra thuc hqn ke hoach KHCN 1. Dinh ksi truck ngay 31 thang 10 hang nam, cac Don vi Cong ty TNHH MTV cap II giri EVN bac) cao ve tinh hinh thuc hien cac hoat dong KHCN trong nam. Cac Dan vi nay cc') trach nhiem thu thap thong tin hoat dong KHCN tir cac Don vi Cong ty TNHH MTV cap III (theo tham quyen, phan cap quan 15T) de hoan thien not dung bao cao dap ling tion do tai Khoan nay. 2. NOi dung bao cao (theo mau tai Phu luc E Quy the nay) bao gom pham vi cac hoat dong, tien do va kinh phi theo ice hoach dugc giao, tinh hinh trien khai thuc te, cac de xuat va kien nghi (neu co), kern theo ban sao cac Quyet dinh cong nhan ket qua thuc hien nhiem vu KHCN, Giay chimg nkan sang kien. 9

11 3. EVN to chirc kiem tra dinh kst (6 thang ho4c hang nam) va d6t xuat tai cac Don vi ve quan ly hoat Ong KHCN nham nang cao hieu qua cong tac quan 1ST chung cua EVN / Don vi, dam bao viec trien khai hoat dong KHCN phu hgp quy dinh cua nha nu& va Quy the nay. Dieu i ding KHCN D6i veri cac hoat dong KHCN 6 clang nhiem vu KHCN ho4c sang ki6n, can thanh lap cac HOi &rig KHCN de thuc hien mot ho4c nhieu chirc nang sau: 1. Chirc nang xet duyet H6 so clang kst thuc hien nhiem vu KHCN; trong truong hgp c6 nhieu ho so dugc xet dat yeu cau doi vai ding mot nhiem vu KHCN thi HOi &Ong se thuc hien ca chirc rang tuyen chon to chirc, ca nhan thuc hien nhiem vu KHCN (H6i d'ong xet duyet, tuy6n chon); 2. Chirc rang danh gia nghiem thu ke't qua thuc hien nhiem vu KHCN (HOi d6rig nghiem thu); 3. Chirc rang danh gia, xet cong nhan sang kien (H6i d6ng sang kien). Dieu 12. Minh vien Hoi dong KHCN 1. Thanh vien H6i dang KHCN bao g6m cac thanh vien thuarng truc (tham gia tat ca cac HOi &Ong KHCN) va thanh vien chuyen gia, thanh vien,phan bien (dugc hra chon tay theo chirc nang tang H6i (long KHCN). Doi veri,h6i &Ong sang kien phai c6 dai din dm. to chirc cong doan not tac gia sang kien la cong doan theo quy dinh tai Dieu 8 Dieu le Sang kien. Chu nhiem / (long chit nhiem / thanh vien thuc hien nhiem ITV KHCN, tac gia / &Ong tac gia sang kien khong dugc là thanh vien HOi (long. 2. Thanh vien thuong true (d6i voi tat ca cac HOi d6ng KHCN) bao g6m a) Chu tich HOi dong KHCN: Ph6 T6ng Giam d6c EVN (ch EVN), l'anh dao Don vi phu trach hoat dong KHCN theo phan cong dm Thu tri.ramg don vi (cap co so). Chu tich H6i &rig chiu trach nhiem chi dao hoat dong, kat lu'an noi dung lam viec cita H6i &Ong, kst bien ban lam viec cua H6i d6ng KHCN phu hop voi Quy ch6 nay. b) PhO Chia tich H6i d6ng KHCN: Trugng Ban KHCN&MT (ch EVN), can b6 quan 1ST thu6c BO ph'an quan 1ST KHCN cua Don vi (cap co sar). Pho Chit tich HOi (long chiu trach nhiem dieu, phoi, to chirc hoat dong H6i &rig va cac nhiem vu kha.c do Chu tich H6i dong giao phu hop voi Quy the nay. c) Thu l(st HOi d6ng KHCN: chuyen vien Ban KHCN&MT (cap EVN), can b6 / nhan vien phu trach hoat d6ng KHCN ciia Don vi (cap co sar). Thu 14 H6i &mg chiu trach nhiem thuc hien cac noi dung nghiep vu can thiet cho hoat dong cua 116i &mg theo yeu cau cua Chit tich HOi dong va Quy the nay. 3. Thanh vien chuyen gia (d6i voi tat ca cac HOi d6ngkhcn) la cac can b6 quail 1ST, chuyen mon nghiep vu cua EVN / Don vi, co the math chuyen gia to 10

12 cac don vi ngodi EVN neu can va duot lira chon theo tirng nhiem vu KHCN / sang kien cu the. Thanh phan chuyen gia bao g8m cac ca nhan c6 chuyen mon, nghiep vu lien quan den nei dung cita nhiem vu KHCN / sang kien, trong do c6 01 thanh vien c6 chuyen mon ye tai chinh ke toan,chiu trach nhiem,chinh ve xem xet cac nei dung kinh phi, thin lao, ich quy doi ra tien va cac yeu to lien quan den nghiep vu tai chinh ke toan. Thanh vien chuyen gia tai chinh ke toan phai la can be cua EVN / Don vi. Cac thanh vien chuyen gia phai co it nhat nam kinh nghiem chuyen mon doi voi Heidong cap EVN, 8 nam doi v6i Hei (tong cap co so. So luvng thanh vien chuyen gia toi thieu la 04 (bon) ngtreri. 4. D8i v6i Hei dong nghiem thu,,ngoai cac thanh vien chuyen gia (neu tai Khoan 3 Dieu nay) can c6 them toi thieu 02 (hai) thank vien phan hien, trong do it nhat 01 (met) thanh vien to don vi not irng dung ket qua nhiem vu KHCN. Cac thanh vien phan bien phai c6 it nhat 10 nam kinh nghiem lien quan den nei dung chuyen mon dm nhiem vu KHCN. Y kien nitan xet phan bien phai bao gom nhang nei dung chinh nhu neu trong muc B.III.8 phan 1 Phu luc C cua Quy the nay va dtrcyc sir dung lam co so to van cho Hei clang khi anti gia nghiem thu. 5. Danh sach thanh vien chuyen gia dugc xac dinh theo de xudt dm Ban KHCN&MT (cdp EVN), Be p14n quan 13'T KHCN cua Don vi (cap co so) va do Chit tich Hei dong KHCN cap EVN / cap co s6 phe duyet. Dieu 13. Nguyen de lam viec cua cac Hoi dong KHCN Cac Hei dong KHCN lam viec theo nguyen tac dan chit, khach quan, trung thu.c, tuan thu phap 11* va dao dirc nghe nghiep vai cac quy dinh cu the sau: 1. Hei dong KHCN lam viec theo hinh thirc hop. To chirc, ca nhan chit tri nhiem vu KHCN, tac gia / dong tac gia sang ki6n dtro.c mei tham gia,ctiec hop cua cac Hei (long xet duyet, Hei dong nghiem thu, Hei dong sang kien de giai trinh, cung cap thong tin, khong tham gia 1)6 phieu danh gia. 2. Thong bao mei hop Hei dong KHCN kern theo: (i) guy& dinh thanh lap Hei dong: (ii) nei dung Quy the nay; iii ho so nhiem vu KHCN / ho so sang kien; va (iv) mau phieu danh gia ho so Wang irng phai dtrgc giri tai timg, thanh vien Hei dong thieu 02 (hai) ngay viec trir6c thei diem dukien t8 chirc hop Hei dong dtroi clang ban in hoc ban sao dien dr. Thanh phan ho so nhiem vu KHCN / ho so sang kien bao a)136i v6i Hei dong xet duyet, tuyen chon: He so dang k$t nhiem vu KHCN bao gom cac thanh phan neu tai Muc A Phan 1 Phu luc C Quy the nay; b) D6i v6i Hei dong nghiem thu: He so nghiem thu nhiem vu KHCN bao gom cac thanh phan neu tai Muc B.III.1 B.III.6 PhAn 1 Phu luc C cua Quy the nay; 11

13 c) D6i v6i HOi dong sang kien: H6 so sang hen bao gom Don yeu eau cong nhan sang kien kern cac tai lieu lien quan \Teri cac noi dung theo mau tai Phan 1 Phu luc D Quy the nay. 3. Tru6c khi giri h6 so cho thanh vier' H6i &Ong KHCN, b0 phan quan ly KHCN cua EVN / Don vi co,trach nhiem kiem tra Ho so nhiem vu KHCN / ho so sang kien theo cac yeu cau sau, nett khong dap img can thong bao cho to chirc, ca nhan chit tri de bo sung, hoan thien hoc khong xem xet: a) H6 so clang ky nhiem vu KHCN phai dap irng cac quy dinh tai cac Dieu 16, Dieu 17, Dieu 18; Khoan 1 va 2 Dieu 19 Quy che nay; b) H6 so nghiem thu &la nhiem vu KHCN khong thuc pham vi dirng thuc hien theo Dieu 22 Quy che nay; c) H6 so sang kien dap irng yeu cau nett tai Khoan 3, 4 Dieu 27 Quy cite nay. 4. Cu6c hop dia. H6i,d6ng KHCN hop le khi c6 it nhat 2/3 tong so thanh vien, theo quy dinh tai Dieu 12 Quy the nay tham du (truc tiep hoac qua cau truyen hinh), trongd6 c6 Chu tich hoac Pho Chit tich dugc ity quyen, Thu 14, rieng doi v6i Hoi (long nghiem thu phai day du 2 thanh vien phan bien., 5. Thanh vien chuyen gia khong the tham gia hop se khong c6 quyen be phieu nhung van c6 the gin y kien bang van ban cho H6i d6ng KHCN truac theri diem hop. Y kien nay se dugc H6i d8ng KHCN tham khdo tru6c khi b6 phieu. 6. H'6i d6ng KHCN lam viec theo nguyen fac bieu guy& bang phieu danh gia, ngtroi danh gia phai 14 va ghi ro ho ten teen phieu. Cac thanh vien HOi dong KHCN c6 quyen bao km y kien ca nhan cua minh khi coy kien khac voi y kien da so. Viec danh gia dugc thuc hien theo cac quy dinh va sir dung cac mau lien quan trong Quy the nay: a) H6i d6ng xet duyet, tuyen chon thuc hien danh gia, bo phieu theo Khoan 3 Dieu 19, ket Juan theo Khoan 4 Dieu 19 Quy the nay; b)h6i &mg nghiem thu thuc hien danh gia, bo phieu theo Khoan 3 Dieu 23, ket Juan danh gia theo Khoan 4 Dieu 23; c) Hoi d6ng sang kien thuc hien danh gia, bo phieu theo Diem b Khoan 3 Dieu 28, ket Juan danh theo Khoan 4 Dieu 28., 7. Du thao Bien ban hop oh cac H6i d6ng KHCN dtroc cong b6 triton khi ket thitc cu6c hop va sau d6 dugc hoan thien, phat hanh trong vong 15 ngay lam viec sau khi to chirc hop. Ban sao Bien ban dugc gui cho tat ca cac thanh vien trong danh sach cita H6i &Ong (ke Ca cac thanh vien khong tham du hop). 8. Quyet dinh cong nhan ket qua thuc hien nhiem KHCN dugc ban hanh trong \Tong 15 ngay viec sau khi to chirc / ca nhan chit tri n6p (i) Bao cao ye viec hoan thien ket qua / san pham nhiem vu KHCN va (ii) ket qua / san pham nhiem vu KHCN da dugc EVN / Don vi kiem tra mirc d'6 hoan thien va xac nhan dap irng yeu cau cila Bien ban nghiem thu. Rieng trtriyng hop Chit nhiem 12

14 nhiem vu / d6ng Chit nhiem la Thu twang don vi, Quy6t dinh cong nhan k6t qua thkrc hien nhiem vu KHCN dugc ban hanh sau khi c6 su chap thu'an cua EVN theo quy dinh tai Khoan 9 Dieu 7 dm Quy the nay. 9. Giay chirng nhan sang kin dugc cap theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 7 Dieu le Sang kien, rieng trtxemg hgp neu tai Diem g Khoan 3 Dieu 8 dm Quy the nay se cap Gidy chi ng nhan sang ki6n sau khi c6 str chap thua'n cua EVN theo Khoan 9 Dieu 7 cita Quy ch6 nay. Viec chap thu4n thuc hien theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 7 Thong to 18. Chtrang III HIEN CAC HOAT BONG KHCN Muc 1 Linh vtic nghien va ling dung Dieu 14. Phan loai nhiem vu KHCN 1. Nhiem vu KHCN cap qu6c gia. 2. Nhiem vu KHCN cap b6. 3. Nhiem vu KHCN cap EVN. 4. Nhiem vu KHCN cap co. so. (bao g6m cac Dun vi la Cong ty TNHH MTV cap II va cap III). Dieu 15. Nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap bii Khi thtrc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap 136, cac Don vi, Ban chirc nang cua EVN, ca nhan dang cong tac tai EVN/Dom vi tuan thu cac quy dinh sau: 1.,Bao cao EVN v'e viec dugc tuyen chon / giao thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap 136, kem theo Ho sic( clang 14 da dugc duyet. 2. Trong truang hop vi'ec thu.c hien nhiem vu KHCN cap qu6c gia, cap b6 c6 sir dung kinh phi, nhan luc, trang thiet bi cua EVN / Don vi, to chirc / ca nhan dang 1(5/ se phai dugc su chap thulan cua EVN bang van ban truck khi 'Tang kyf thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap b6. 3. Tuan thit quy dinh hien hanh v" quan 151 va to chirc thtrc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap b0., 4. Bao,cao EVN bang van ban N/' qua trinh thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia, cap 136 trong bao, cao dinh kst hang nam (theo quy dinh tai Dieu 10 Quy the nay) cho den khi ket thus nhiem vu. 13

15 Dieu 16. Nhiem vu KHCN cap EVN, cap s& 1. Nhiem vu KHCN cap EVN la cac nhiem vu KHCN trkrc tiep phuc vu cho cong tac quan ly cua EVN hoc có kha,tfang irng dung cho it nhat hai Dan vi Cong ty TNHH MTV cap II, do EVN tuyen chon, xet duyet, OA hang, giao ke hoach (clued hinh thirc giao nhiem vu hoc 14 hop dong thkrc hien voi cac to chirc, ca nhan) sir dung nguon kinh phi dm EVN theo quy dinh cua Quy che nay. 2. Nhiem vu KHCN cap ca sa la nhiem vu KHCN de phuc vu trixe tiep cho hoat dong dau to phat trien, san xuat kinh doanh cua Dan vi, do Dan vi tuyen chon, xet duyet, d4t hang, &roc EVN thong qua kehoach KHCN trirac khi Dan vi giao nhiem vu ho'a'c 14 hop dong thirc hien vai, chirc, ca nhan, hoc giao ke hoach cho dan vi cap &rad thirc hien,(tuy twang hop), sir dung nguon kinh phi ciia Dan vi theo quy dinh Quy the nay. 3. Nhiem vu KHCN cap EVN, cap ca sa trong linh vkrc nghien ciru va irng dung ve cong nghe, ky thuat phai bao gom not dung trien khai thirc nghiem, san xuat thin nghiem va dir toan kinh phi cho cac hoat dong nay theo quy dinh tai Khoan 3 Dieu 26 Luat KHCN. 4. Nhiem vu KHCN cap EVN, cap ca sa dirge giao cho to chirc, ca nhan có du diet' kien ve nhan,lkrc, chuyen mon, trang thiet bi de thkrc hien nhiem vu do theo phuang thirc tuyen chon hoac giao tru.c tiep nhu sau: a) Phuang thirc tuyen chon dp dung cho cac nhiem vu co nhieu to chirc, ca nhan (tang 1(51 thkrc hien thong qua danh gia va so sanh de cuang, thuyet minh, du toan kinh phi do cac to chirc, ca. nhan cung cap; b) Phuang thirc giao trkrc tiep ap dung cho i. Cac nhiem vu chi có mot to chirc, ca nhan clang 1(5r; ii. Cac nhiem vu KHCN bi mat quoc gia, nhiem vu, KHCN can thiet, cap bath va. cac nhiem vu KHCN ma not dung chi co mot to chirc, ca nhan co du diet' kien ve nhan lirc, chuyen mon, trang thiet bi de chi' tri thkxe hien nhiem vu KHCN do. 5. Ho so nhiem vu KHCN cap EVN / cap ca sa thkrc hien theo mau trong Wan 1 Phu luc C Quy the nay. Dieu 17. T6 chirc, ca nhan chit tri nhiem vu KHCN 1. TO chirc chu tri nhiem vu KHCN cap EVN la Ban chirc Wang, Dan vi cua EVN. 2. TO chirc tri nhiem vu KHCN cap co se( la Dan vi (bao gom ca cac phong ban thuoc Dan vi). Dan vi có the clang 14 chu tri nhiem vu KHCN cap EVN neu nhan dinh ket qua, san pham cua nhiem vu KHCN co kha nang irng dung cho it nil& mot Don vi Cong ty TNHH MTV cap II khac trong EVN. Khi 14

16 Bang 1(3", cac Don vi phai cung cap Ho so clang 14T theo quy dinh tai Muc A Phan 1 Phu luc C. 3. Ca nhan dang cong tac tai Don vi, Ban chirc nang EVN có the &roc giao chu tri thuc hien nhiem vu KHCN cac cap dtroi str giam sat dm Don vi / Ban not ca nhan dang cong tac thong qua viec xac nhan trong thu tuc dang ky, xac nhjn khoi luong cong viec nghiem thu va thu tuc thanh quyet toan theo quy dinh cua Quy the nay. 4. To chirc, ca nhan khac ducyc EVN / Don vi d4t hang thuc hien nhiem vu KHCN theo quy dinh cua Quy the nay. Dieu 18. Man thuc hqn nhiem vu KHCN 1. Cac chirc danh thuc hien nhiem vu KHCN duvc quy dinh tai Khoan 1 Dieu 5 Thong to Chuyen gia trong va ngoai ntrorc Trong trtrong hop nhiem vu KHCN có nhu eau thue chuyen gia, to chirc, ca nhan chu tri nhiem vu KHCN can dr not dung yeu cau phan cong viec can thue chuyen gia de thuc hien thtrang than mirc lien thue chuyen gia theo hop dong khoan viec theo Khoan 2 Dieu 7 Thong to 55, giai trinh ro trong Ho so Tang k.3% trinh EVN / Don vi xet duyet. 3. Cac yeu eau doi vai Chu nhiem: a) Kot ca nhan chi &roc giao lam Chil nhiem neu khong trong thoi gian phat theo quy dinh tai Khoan 2, 3 Dieu 37 Quy the nay; b)mot ca than chi có the diing thoi la Chu nhiem cua mot nhiem vu va la Thanh vien thtrc hien trong mot nhiem,vu khac trong nam ke hoach, trir trtrong hop d'a'c bit khi duvc EVN / Don vi chap thu4n bang van ban. c) Trtreing hop thay doi Chu nhiem, to chic chu tri giri van ban de nghi thay doi kern theo 15, lich khoa hoc dm ca nhan duot de nghi lam Chil nhiem moi va chi duov phep thay doi Chu nhiem khi EVN/Don vi chap thu'4n bang van ban. d) Chu nhiem truc tiep bao ve de arang, thuyet minh, du toan kinh phi va ket qua thuc hien nhiem vu KHCN trong qua trinh xet duyet, nghiem thu va chiu trach nhiem ltra chop nhan ltrc cho cac chirc danh khac de thuc hien nhiem vu KHCN. e) Moi nhiem vu KHCN &roc phep có t6i da 01 (TOO d8ng Chu nhiem va phai phan cong r 3 nhiem vu dm Chu nhiem / dong Chu nhiem trong de cuong, thuyet minh chi Wet, d8ng Chu nhiem chit' trach nhiem theo nhiem vu &lye phan cong. 15

17 Dieu 19. Xet duyet, tuyen chon Ho so clang ky nhiem vu KHCN 1. H6 so dang ky bao gem cac thanh phan neu tai Muc A Phan 1 Phu luc C cua Quy che. 2. Chi tien hanh xet duyet, tuyen chon H6 so dang 14 neu not dung 146 so : a) Khong trang veri cac nhiem vu KHCN da thuc hien, va b) Khong trimg v6i cac hoat deng c6 trong ke hoach khac (dau tu phat trien, san xuat kinh doanh) da dugc duyet, va c) Khong trang veri cac hoat deng khac da dugc cung cap chi phi thuerng xuyen, tra cong, tra luong. 3. Viec xet duyet, tuyen chon H6 so, dang 14 do Hei deng xet duyet thuc hien bang cacti. cham diem (toi da 100,diem) theo cac tieu chi, thang diem quy dinh tai Phial danh gia xet duyet / tuyen chon HO so clang 14 cap EVN / co kr (neu tai Muc B.I.2 Phan 1 Phu luc C cua Quy che)., 4. H6 so dang 14 dugc duyet la he so dugc teen 50% se thanh vien Hei &Ong 136 phieu de nghi thuc hien. Phieu de nghi thuc hien la phieu co tong so diem cila cac tieu chi danh gia login hurl 70 diem theo Khoan 3 Dieu nay. Khi CO nhieu HO so clang ky dugc,duyet,cho cimg met nhiem vu KHCN, HO so dugc tuyen chon la Ho so co nhieu phieu de nghi thuc hien nhatprong tn.rerng hop co cung so phial de nghi thisc hien thi chon Ho so CO tong so diem o cac phieu la cao nhat). Viec giao ke hoach KHCN chi ap dung cho cac nhiem vu KHCN co HO so clang 14 da dugc duyet / tuyen chon. Dieu 20. Giao ke hoach thuc hien nhiem vu KHCN 1. Nhiem vu KHCN cap EVN Sau khi H6 so dang ky dugc duyet / tuyen chon, EVN phe duyet (ho4c be sung, dieu chinh) ke hoach hoat dung KHCN hang nam sir dung kinh phi dm EVN va giao thuc hien theo cac hinh thirc sau: a) D6i,voi chfrc chit tri la Don vi truc thuec / Ban chirc nang EVN: hinh thirc trien khai la giao nhiem vu (kern theo Ho so clang ks, dugc duyet) cho Don vi / Ban de thuc hien b) Doi veri to chirc chit tri la Don vi CO tu cach phap nhan dec lap va cac to chirc, ca nhan khac: hinh thirc trien khai la 14 Hop deng KHCN (theo mau quy dinh tai Phu luc C cua Quy che nay) voi Don vi, to chirc, ca nhan do de thuc hien. 2. Nhiem vu KHCN cap co SO a) Doi nhiem vu chi co 1 Don vi dang 14, EVN thong qua ke hoach hoat deng KHCN hang nam sir dung kinh phi ciia Don vi va giao Don vi thuc hien theo cac quy dinh cua Quy che nay. 16

18 b) D6i v6i nhiem vu c6 nhi&t Dan vi dang V, EVN xem xet chuye'n nhiem vu KHCN cap ca so thanh cap EVN va tuyen chon Dom vi chn tri. Dieu 21. Dieu chinh tien di) thine hien nhiem vu KHCN da giao ke hoach 1. Cac trineyng hop duce xem xet lieu chinh (gia han) tien do a) Can thay d6i not dung nhiem vu KHCN theo yeu eau eira EVN / Dan vi dan den phai keo dai thai gian thtrc hien; b) Cac thay doi trong quy dinh cua phap luat, EVN, Dan vi sau thoi diem giao ke hoach / ky Hop &Ong KHCN dan den keo dai tired gian thuc hien. 2. Thai gian gia han toi da 50% tien do ban d'au nhimg khong qua 12 thang. 3. Chjm nhat la 30 ngay lam viec sau khi c6 cac thay d6i. theo Khoan 1 Dieu nay, to chine / ca nhan chit tri phai gin van ban (kern theo giai trinh, can cir lien quan) de nghi EVN / Don vi xem xet gia han. Dieu 22. Dirng thtrc hien nhiem vu KHCN hoac cham KHCN trtrerc khi nghiem thu Hyp dong T6ng giam d6c EVN / Thu trithrig Don vi quyet dinh viec dimg thuc hien nhiem vu KHCN cap EVN / cap ca so. da &Rye giao hoac cham dirt Hop &Ong KHCN da VT truck khi nghiem thu duvc ap dung neu thuoc mot trong cac tru6ng hop sau: 1. EVN / Don vi khong con nhu cau thuc hien nhiem vu KHCN nay; 2. DL thed diem k6t thirc tien do hoan thanh nhiem vu da neu trong ke hoach duvc giao / Hop &rig KHCN dav hoac thoi diem ket thirc gia han tien do theo Khoan 2 Dieu 21 Quy,che nay (neu co) ma to chine / ca nhan chit tri khong nop ho san pham, ket qua thuc hien nhiem vu KHCN de danh gia, nghiem thu; 3. T6 chine / ca nhan chu tri bi dinh chi viec thuc hien theo quy dinh cua phap 14t. Dieu 23. With gia nghiem thu ket qua thirc hien nhiem vu KHCN 1. NOi dung danh gia a) Danh gia ve bao cao tong hgp: Danh gia tinh day du, ro rang, xac thuc va lo-gic cua bao cao tong hop (phtrang phap nghien dm, lg./ thu4t sir dung...) va tai lieu can thiet kern theo (cac tai lieu thiet ke, tai lieu cong nghe, san pharn trung gian, tai lieu dugc trich dan); 17

19 b) Ranh gia ve san pham cua nhiem vu so v6i dat hang, bao luting, kh6i Wang san pham, chat luting san pham; chfing loai san pham; tinh nang, thong so k9 thuat cua san pham. 2. Yeti cau can dat doi vai bao cao tong hop: a) Tong quan dugc cac ket qua nghien ciru da c6 lien quan an nhiem vu; b) S6 lieu, to lieu c6 tinh dai dien, do tin cay, xac thgc, cap nhat; c) NOi dung bac) cao la toan bo k& qua nghien ciru cua nhiem vu dugc trinh bay theo ket cau he thong va lo-gich khoa hoc, v6i cac luan Cu khoa hoc c6 co s6 1LT luan va thgc lien cu the giai dap nhung van de nghien ciru Tat ra, phan anh trung thgc ket qua nhiem vu phii hop v6i thong le chung trong hoat dong nghien ciru khoa hoc; d) Ket cau not dung, van phong khoa hoc phi' hgp. 3. Danh gia cua thanh vien Hoi ang thgc hien theo cac tieu chi dm Phieu danh gia nghiem thu neu tai Muc B.III.7, 8 Phan 1 va Phan 7 Phu luc C cua Quy che, trong d6: a) WI chung loai san pham cua nhiem vu danh gia tren cac tieu chi 1/. ' se') luting, khoi luting, chat luting san pham theo 03 mirc sau: "Xuat sac" khi vugt mirc so voi dat hang; "Dat" khi dap Ung, dung, du yeu cau theo dat hang; "KhOng dat" khong dap irng dung, du yeu cau theo dat hang., b) Bao cao tong hop ket qua thgc hien nhiem vu danh gia theo 03 mirc sau: "Xuat sac",khi bao ca.() tong hgp da hoan thien, dap (mg yeu cau quy dinh tai khoan 2 Dieu nay; "Dat" khi bac, cao tong hop can chinh sira, bo sung va c6 the hoar' thien; "Khong dat" khi khong thuoc hai trung hop teen. c) Danh gia chung nhiem vu theo 03 mirc sau: i. "Xuat sac" khi tieu chi ve san pham dat mirc Auk sac" va BA cao tong hop dat mirc "Dat" troy len; ii. "Dat" khi dap Ung dong th6i cac yeu cau: tieu chi san pham 6 mirc "Dat" tror len; Bao cap tong hgp dat muc "Dat" troy len; iii. "Khong dat" khi khong thuoc hai truong hop teen. 4. Ranh gia, xep loai cua I-10i d'ong a) Mk "Xuat sac" neu nhiem vu c6 it nhat 3/4 s6 thanh hoi ang c6 mat nhat tri danh gia mix "Xuat sac" va khong c6 thanh vien danh gia 6 mix "Khong dat"; b) Mix "Khong dat" neu nhiem vu c6 nhie u bon 1/3 so thanh vien hoi ang c6 mat danh gia mirc "KhOng dat"; c) Mix "Dat" neu nhiem vu khong thuoc diem a va diem b Khoan nay. 18

20 Dieu 24. Ntip liru tar ket qua thtrc hien nhiem vu KHCN 1. To chirc / ca nhan chti tri nhiem vu KHCN cac cap phai thuc hien giao nop tai lieu, san pham duov quy dinh tai Muc B.IV Phan 1 Phu luc C cua Quy the nay (tra. cac san pham dua vao sir dung, khai tilde) ve bo phan quan ly KHCN cua EVN / Dan vi de hxu trir theo dung quy dinh hien hanh cua nha nuo.c va EVN / Don vi, ke ca trixong hop dimg thtxc hien nhiem vu. 2. Bien ban ban giao cac tai lieu, san pham nhiem vu KHCN theo Khoan 1 Dieu nay phai dugc lap va gui ve EVN / Dom vi de theo deli, kiem tra va la co kr de thanh, guy& toan kinh phi dux hien nhiem vu. Muc 2 Dich vu KHCN Dieu 25. Phalli vi dich vu KHCN 1. Dich vu hiru tri tue a) Chan bi (tang kyi va dang 1(5/ quyen s& him tri tue b) Duy tri va thtrc hien cac quyen ser him tri tue 2. Dich vu chuyen giao cong nghe a) Moi giori chuyen giao ding nghe; b) Tu van chuyen giao cong nghe; c) Danh gia cong nghe; d) Dinh gia cong nghe; e) Giam dinh cong nghe; f) Xfic tin chuyen giao cong nghe; g) Moi gioi chuyen giao sang kil. 3. Dich vu tieu chan, do luting, chat luting a) Cung cap thong tin tieu chan, do ltremg, Wang sat va chat luting. b) Dao tao nghiep vu tieu chan, do luting, chat luting. c) Kim dinh, hieu chan, c11.6 tao, lap dat, thir nghi'em chan va phtrung ti'en do. d) Ap dung tieu chan quoc gia, (lac te, khu vtrc. e) Xay dung tieu chan ca ser. f) Xay dung, ap dung va chimg nhan he th6ng quan VT chat luting. g) Chung nhan san pham phu hop tieu chan qu'6c gia, qu6c t6. 19

21 h) Thu nghiem chdt luting san pham, hang hod va cong trinh. i) Danh gia, cong nhan cac phong thi nghiem j) Tham gia hoat dong cua cac to chirc, hiep hoi tieu chudn. 4. Dich vu thong tin KHCN a) Thu thap, cap nhat va xir 1ST cac da lieu, s6 lieu, du kien, thong tin nham tao ldp va phat trien nguon tin KHCN. b) Nghien ciru, phan tich, tong hgp thong tin KHCN phuc vu cho der bdo, hoach dinh chitin Jugc, lanh dao, quail 1ST, nghien ciru khoa hoc va pilaf trien cong nghe, san xuat, kinh doanh. c) Phat trien ha tang thong tin, xay dung cg so. dit lieu, cac trang thong tin va cong thong tin dien tir ye KHCN; thiet lap, trien khai cac ming thong tin KHCN; irng dung cong nghe thong tin lid truyen thong, phugng tien ky thuat tien tien trong hoat dong thong tin KHCN; xay di:mg thu \Tien dien dr, thu vien so. d) Tim ki'em, tra ciru, chi an, khai thac, sir dung thong tin KHCN. e) Cung cap, trao d6i, chia se cac ngu6n tin KHCN. f) Ph6 bien thong tin, tri thirc KHCN. g) Cdc hoat dong khdc có lien quan. 5. Dich vu dao tao, hgp tic KHCN a) Dao tao nhan Luc KHCN theo quy dinh tai Dieu 9 Thong tu 12; b) Hop tic KHCN theo quy dinh tai Dieu 10 Thong tu 12. c) T6 chic, tham gia hoi thao KHCN trong nuerc va qu6c te. d) Dao tao nang ltrc quan 1ST chit luting, quan 1ST va xay dung Weil chudn, quan 1ST phong thi nghiem va cac hoat dong quan 1ST lien quan khac. 6. Cac hoat &Ong khac có lien quan phuc vu, WO' trg ky thuat cho viec nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe cua EVN / Dun vi theo quy dinh tai Dieu 8 Thong tu 12. Dieu 26. Thkrc hien dich vu KHCN 1. EVN khuyen khich,cac Ban chirc Wang, cac Dan vi EVN phi hgp du x hien dich vu KHCN de phat huy toi da rang luc thiet bi va con ngu6i trong Tap doan Dien luc Quoc gia Viet Nam. 2. Cac Ban chirc nang cua EVN, cac Don vi tang cuing ph6i hop vai cac to chirc, ca nhan (trong va ngoai EVN) có kha rang cung cap dich vu KHCN can thiet cho EVN / Don vi. 3. Viec thuc hien dich Yu KHCN phai tuan thir cac quy dinh lien quan cua phap Ludt va cac quy the quan IST not bo EVN / Dan vi. 20

22 Mute 3 Host Ong sang kien Dieu 27. DOi tuvng va dieu kien xet cong nii4n la sang kien 1. Deii Wong de xet ding nhsn sang kien la giai phap yy thulat, giai phap quan 1)2, giai phap tac nghiep, hoc giai phap irng dung tien b0 lcsi thust (goi chung la giai phap) theo quy dinh tai Dieu 3 Thong tir Dieu kien de giai phap dugc xem xet cong nhlan la sang kien: a) Khong thu0c deii Wong bi loai trir quy dinh tai khoan 2 Dieu 3 Dieu le Sang kien; va, b) Co tinh m6i trong pham vi EVN / Don vi theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 4 Dieu le Sang kien. c) Da dugc ap dung hojc ap dung thin tai EVN / Don vi trong thai gian tir 03 thong tr6 len va có kha Wang mang lai lgi ich thiet tlwc theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 4 Dieu le Sang kien. 3. De mot giai phap dugc ding nhsn la sang kien cap EVN/cdp co s6, tac gia sang kien,phai yeu cau, cong nhlan sang kien tai EVN/Don vi theo quy dinh tai Dieu 5 Dieu l kien, Dieu 5 Thong to 18 va sir dung mau don yeu cau cong nhjn sang kien neu tai Phu luc D Quy the nay phsn quan 15T KHCN dm EVN / Dan vi có trach nhiem kiem tra thai han yeu cau cong nhjn sang kien theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 5 Dieu le Sang kien va yeu to loai trir tai Diem a Khoan 2 Dieu nay tru6c khi de xuat thanh llap HOi clang sang kien: a),don,yeu cau dog nhjn sang kien dugc giri trong thei han 01 nam Ice tir thai diem bat dau ap dung giai phap tren thtrc tien tai EVN / Dan vi (muc A.3 trong Don); va b) Viec kiem tra yeu to loai trir dugc thtic hien trong yang mot thang ke tir ngdy nhsn don theo cac nguyen tac quy dinh tai Khoan 2 Dieu 6 Thong to 18, bao Om: i. Cong 1)0 cong khai giai phap (trir cac thong tin can gia bi mat theo yeu cau dm tac gia,sang kien) tren Cong thong tin din tir dm EVN / Don vi trong thai gian toi thieu 10 (mu6i) ngay lam viec, ii. Tra ciru thong tin ve tinh trang bao hi) quyen so. hilu tri tue theo quy dinh cila phap lust de danh gia sang kien theo diet' kien quy dinh tai Diem b Khoan 2 Dieu 3 cua Dieu le Sang kien. 21

23 5. Cac yeu cau tai Diem b, c Khoan 2 Dieu nay dugc danh gia (sir dung mau phieu danh gia neu tai Phu luc D Quy the nay) khi H6i dong sang kien xem xet giai phap. Dieu 28. Sang kien cap EVN va cap co' so., 1. Sang kien cap EVN la phap (neu tai Diem a hoac b Khoan nay) do Tong giam doc EVN to chirc tiep nhan Don yeu cau cong nhan sang kien, to chirc xet va cap Giay chimg nhan sang kien, trong d6: a) Neu tac gia / d'ong tac gia la can b6 thuc Don vi: giai phap da dugc mot Don vi cap Giay chi ng nhan sang kien cap co so. va c6 kha 'fang dem lai lgi ich khi ap dung tai cac Don vi Cong ty TNHH MTV cap II khac ctia EVN; hoac b)neu,tac gia / d6ng tac gia la can b6 thuc Ban chirc nang &la EVN: giai phap truc tiep phuc vu cho cong tac quan ly cua EVN. 2. Sang kien cap co se( la giai phap da" dugc Thu truang don vi to chirc tiep nhan Don yeu cau cong nhan sang kien, to,chirc xet VA cap Giay chimg nhan sang kien, rieng truiyng hgp quy dinh tai Diem g Khoan 3 Dieu 8 dm Quy the nay chi cap Giay chirng nhan sau khi dugc EVN chap thuan cong nhan sang kien theo quy dinh tai Khoan 9 Dieu Cac n6i dung cu the dm hoat d6ng sang kien thuc hien nhu sau: a) Viec tiep nhan don yeu cau cong nhan sang kien thuc hien theo quy dinh tai, Dieu 6 Dieu le Sang kien, Dieu 6 Thong tu 18, Khoan 3 va 4 Dieu 27 Quy the nay; b)viec xet cong nhan sang kien, xac dinh tien lam lgi,truc tiep do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien, cap Giay chimg nhan sang kien thuc hien theo quy dinh tai Dieu 7, 11 Dieu le Sang kien; Khoan 2 Dieu 9 Thong tu 18; cac Dieu 11, 12, 13, Khoan 5 Dieu 27, Khoan 1 va 2 Dieu 28 Quy the nay (six dung mau trong Phu luc D Quy the nay); c) Viec htly be viec cong nhan sang kien thuc hien theo quy dinh tai Khoan 3 Dieu 9 Thong tu 18; d) Viec ap dung / chuyen giao sang kien dugc thuc hien theo Dieu 10 Thong tu Ket luau cua H6i dong sang kien dugc can cu theo ket qua kiem phieu danh gia chiem ts, le it nhat 2/3 so phieu cua cac thanh vien tham du theo nguyen tac quy dinh tai Khoan 1 Dieu 8 Thong tu Ho so hoat d6ng KHCN trong linh vvc sang kien dugc ap dung theo mau trong Phu luc D cua Quy the nay va dugc km gift tai b6 phan quan ly KHCN &la EVN / Dorn vi. 22

24 Chuang IV KINH PHI CHO HOAT BONG KHCN Dieu 29. NguOn kinh phi 1. Nguem kinh phi cho cac hoat Ong KHCN duov lay tir Quy KHCN dm EVN / Don vi. Viec trich lap, quan 15T, sir dung Quy KHCN dm EVN / Don vi thtrc hien theo quy dinh hien hanh dm nha nu& va Quy the nay. 2. Quy KHCN duvc hinh thanh theo quy dinh tai Dieu 4 Thong tu Khi chua trich lap Quy KHCN, kinh phi cho thtrc hien cac hoat Ong KHCN theo quy dinh cua Quy the nay clugc lay dr cac ngu8n sau: a) Hach toan vao chi phi san xuat kinh doanh. b) Cac ngu8n tai trg khac tir cac ca nhan, to chirc trong va ngoai milk. Dieu 30. TO chtk, quart 157, sit'. dung QuS, KHCN 1. Hinh thirc to chirc Quy KHCN cila EVN / Don vi la khong thanh lap to chirc Quy, can h8 dm EVN / Don vi kiem nhiem thtrc hien cac hoat dong dm Quy theo quy dinh tai Diem b Khoan 1 Dieu 3 Thong tu Chirc nang, nhiem vu cac vi tri quan Vi', sir dung Quy KHCN a) Pilo T8ng Giam d6c EVN phu trach hoat Ong khoa hoc cong nghe / lanh dao Don vi phu trach boat Ong KHCN theo phan cong dm Thu trirong don vi (theo Khoan 6 Dieu 4 Quy the nay) i. T8 chirc, dieu hanh va quan 13% cac hoat Ong dm Quy theo quy dinh tai Dieu 5 Thong tu 12. ii. Quan 15T nhan str, tai san va von oh Quy. b) Ban KHCN&MT EVN / B8 phan quail 13% hoat Ong KHCN dm Don vi i. Soan thao ice hoach hoat Ong khoa hoc va cong nghe va nhu cau sir dung von dm Quy; ii. Chuan bi tai lieu, not dung cho cac hoat Ong khoa hoc va cong nghe, thtrc hien the d8 thong tin bao cao viec dang V, tharn dinh, trien khai cac dtr an, de tai, xay dung ke hoach lam viec dia. Quy va cac nhiem vu lien quan khac trong linh vuc KHCN. c) Ban TCKT EVN /138 phan nghiep vu tai chinh ke toan dm Don vi i. T8 chirc hach toan cac nghiep vu tai chinh ke toan, thanh quyet toan, bao cao tai chinh, bao cao trich lap / dieu chuyen / sir dung qu'y,...theo dung quy dinh dia phap luat va EVN; ii. Thtrc hien cac nhiem vu lien quan khac trong linh vtrc tai chinh ke toan. 23

25 3. NOi dung chi dm Quy KHCN thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu 7, 8, 9, 10, 11 Thong tu 12 va cac van ban sira doi, bo sung sau nay. 4. Cong tac quan ly Quy KHCN thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu 12, 13, 14, 15, 16, 17 Thong tu 12 va cac van ban sua doi, ba sung sau nay. Dieu 31. Mc dinh mu'c kinh phi cho hoat Ong KHCN Kinh phi cho cac hoat Ong KHCN neu tai Khoan 1 Dieu 3 cua Quy the nay phai dugc lap thanh du toan va dugc xem xet trong qua trinh clang 14, tham dinh, phe duyet ke hoach KHCN, trong do: 1. Du toan kinh phi thuc hien nhiem vu KHCN, la mot phan khong tach r6i cuaho so clang k 'y va dugc lap theo quy dinh tai Dieu 11 va Dieu 6 Thong tu 55, cac dinh mire ap dung khong vugt qua mire quy dinh tai cac Dieu 7, Dieu 8, Dieu 9 Thong tu 55 va cac dinh mirc kinh to - Icy thug lien quan cua nha nuoc va EVN; truong hop ap dung khoan chi den sari pham cuoi cimg, khoan chi timg phdn phai thuc hien theo quy dinh tai Dieu 19 Nghi dinh 95 va. Dieu 6, Dieu 7 Thong tu Du toan kinh phi thgc hien cac hog d6ng KHCN khac vijc dich vu KHCN, link vgc hoat Ong sang kien, sang tao) dugc lap tren co s6 cac dinh mirc kinh to k9 thug, dinh mirc chi theo quy dinh hien hanh cua nha nu6c va EVN; cloi voi not dung chi chua c6 dinh mire kinh to ky thot dinh mix chi phai c6 thuyet minh cu the de xuat mirc du toan. Dieu 32. Xet duyet kinh phi thtrc hien nhiem vu KHCN Kinh phi thuc hien nhiem vu KHCN dugc H6i dang xet duyet xem xet theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 8 Thong tu 27 teen cac co s6 duai day tru6c khi dua vao ke hoach KHCN trinh duyet: 1. Ho so clang V do to chixc / ca nhan chu tri lap (truong hop clang V nhiem vu KHCN cap EVN thi HO so clang ky phai &roc HOi (long xet duyet cap co s6 thong qua va gixi EVN cimg ved bien ban xet duyet cap co, so). 2. )?- kien cua cac thanh vien H6i dang xet duyet cap EVN / cap co so. 3. Tinh cap thiet, yeu cdu lien c16 thuc hien dm nhiem vu KHCN. 4. So sanh v6i kinh phi cac nhiem vu KHCN ding cap khac. Dieu 33. CAI) kinh phi thtrc hien nhiem vu KHCN 1. Tam irng kinh phi l'an cldu Sau khi EVN / Don vi ban hanh quy& dinh giao nhiem vu ho4c k 'y Hop clang KHCN, to chirc / ca nhan chit tri lap du tra kinh phi tam img (tai da 30% kinh phi &roc duyet) teen co ser cac cong viec can trien khai tru6c tien (hop 24

26 d6ng kinh to mua vat ttr, thiet bi, thue chuyen gia...) de EVN / Don vi cap tam ling kinh phi l'an dau. 2. Tam ling kinh phi cac lan sau (t6ng gia tri tam irng cac Fan sau tinh den thoi diem danh gia nghiem thu khong qua 40% kinh phi dugc duyet). T6 chirc / ca nhan chu tri 1'0 bao cao tinh hinh thuc hien nhiem vu KHCN, sir dung kinh phi tam ling lan tru6c, de xuat mirc tam ling tiep de EVN / Don vi xem xet cap them kinh phi. Viec sir dung kinh phi phai tuan thu cac quy dinh tai Dieu 10 Thong to 27. EVN / Don vi khong cap tam img cac,lan sau neu bao cao nghi tam 1mg khong dugc thong qua hoc tier' d6 thtrc to hoan thanh cac san pham cong viec (trong pham vi tam ung lan trtrac) cham vugt qua 150% tien d6 neu trong Ho so dung 14T dugc duyet. 3. S6 kinh phi con lai dugc EVN / Don vi xem xet cap dtra tren co so ket qua nghiem thu va hoan tat ho so thanh quyet toan (danh muc ho so thanh quyet toan theo quy dinh tai Phu luc C cua Quy the nay). Dieu 34. Thanh quyet town, thu hei kinh phi thirc hien nhiem vu KHCN 1. Tru6ng hop k6t qua nhiem vu KHCN dugc HOi dong KHCN b6 phieu danh gia nghiem thu tir mirc "Dat" tr6 len. a) Trong then han 20 ngay lam viec sau khi Hoi d6ng KHCN b6 phieu nghiem thu, to chirc / ca nhan chit tri c6 trach nhiem hoan thien bao cao, san pham nhiem vu KHCN theo cac gop y (neu co) trong qua trinh nghiem thu, thtrc hien nop hzu trim theo quy dinh Quy the nay, oh ho so thanh quyet toan cho EVN / Don vi de tien hanh thu tuc thanh quyet toan. b) Viec xem xet, kiem tra va trien khai cac thit tuc thanh guy& toan dugc attic hien trong th6i han 20 ngay lam viec ke tir ngay nha.n dugc day di' ho so thanh quyet toan cua to chirc / ca than chit tri bao g8m cac thanh phan quy dinh tai Muc C PhAn 1 Phu luc C Quy che nay. c) Nhiem vu KHCN chi dugc xem la hoan thanh sau khi da dugc nghiem thu, quyet toan, thtrc hien xong cac thit tuc thanh ly Hop dong KHCN (doi v6i trtiong hop k5t hop &Ong) va co day du cac ho so theo quy dinh tai Phu luc C cua Quy the nay. 2. True:mg hop nhiem vu KHCN dugc HOi &Ong KHCN b6 phieu danh gia "Khong (tat". Nhiem vu KHCN se khong dugc nghiem thu va bi thu h6i kinh phi theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 16 Thong to 27., 3. Truong hop dimg thtrc hien nhiem vu KHCN theo Khoan 1 Dieu 22 Quy the nay: chi thu hoi kinh phi da" cap flitting chua sir dung. 25

27 4. Tru6ng hop dimg thkrc hien nhiem vu KHCN theo Khoan 2 ho'a"c 3 Dieu 22 Quy che: ap dung khoan 2 Dieu nay. Dieu 35. Chi phi cho cong tic quail 1ST hoat dong KHCN Chi phi cho cong tac quan, b't hoat (Ring KHCN neu tai Diem d Khoan 1 Dieu 3 cita Quy che nay dugc lay tir nguon kinh phi theo quy dinh tai Dieu 29 cua Quy che nay, bao gom: 1. Chi quan ly nhiem vu KHCN Cac noi dung chi dugc ap dung theo Dieu 8 Thong tu 55. Dinh mirc chi cho cac noi dung nay khong vuot qua dinh mirc quy dinh tai Dieu 9 Thong tu 55. Doi voi cac noi dung chua c6 dinh mix, Ban KHCN&MT EVN / IDO phan quart ly KHCN tai Don vi trinh Tong Giam doe EVN ho4c Thu trueng Dan vi xem xet, quyet dinh theo tham quyen. 2. Cac noi dung chi cho hoat dong cua HOi d8rig sang kien theo Khoan 3 Dieu 8 Thong tu 18, trong tru6ng hop chtra c6 quy dinh cua BO Tai chinh thi ap dung mire chi khong vuot qua dinh mire chi cho HOi &Ong tu van xac dinh nhiem vu KHCN tai Dieu 9 Thong tu Chi phi cho cac cong tac quart ly cac hoat d'ong KHCN khac do Ban KHCN&MT EVN / bo phan quan 1S, KHCN tai Dan vi trinh TOng Giam doc EVN ho4c Thu tru6ng Dan vi xem xet, guy& dinh theo tham quyen tren co so cac dinh mirc kinh to 1c5"/ thuat, dinh mirc chi theo quy dinh hien hanh cua nha nu6c, EVN va nhu cau thkrc to de thkrc hien cac hoat dong quail 15/. Dieu 36. 'Fri thu lao sang Men, 1. Thu lao cho viec tao ra / ap dung sang kien va chuyen giao sang kien (neu c6) dugc tra hang nam trong 03 (ba) nam,dau tien tir ngay cap Giay chirng,nhan sang kien. fiat lam Igi tivc tiep do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien (neu tinh dugc theo Dieu 11 Dieu le Sang kien) va mirc thit lao phai dugc clang kst ke hoach KHCN hang nam va chi tra thit lao sau khi dugc EVN giao ke hoach. 2. Dinh mirc thu lao teti da cho sang kien cap co so. a) Cho tac gia sang kien: i. Thu lao tao ra,sang kien phai phit hop quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay va toi da IA 10% mix tien lam lgi true tiep thu dugc do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien,,trtrong hop khong tinh dugc tien lgi do ap dung sang kien thi mirc thu lao t8i da bang 10 Ian mire luong co s6 theo quy dinh cua NhA nu6c tai th6i diem tra thit lao; ii. Thit lao do chuyen giao sang kien: t6i da là 20% lgi nhulan sau thus tix hop clang chuyen giao sang kien. 26

28 b) Cho nhimg ngtr6i tham gia to chirc ap dung sang kien ran dau t6i da la 30% thu lao cho tac gia sang kien neu tai Diem a Khoan nay. 3. Dinh mirc thil lao t6i da cho sang kien cap EVN a) Cho tac gia sang ki6n:, i. Thu lao tao ra sang ki&i phai phi' hop quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay va toi da la 15% mirc lien lam lgi truc tiep thu dtrgc do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien,,truemg hop khong tinh dugc tien lam lgi do ap dung sang kien thi mdc thu lao toi da bang 20 lan mire ltrcmg co s6 theo quy dinh dm Nha ntr6c tai th6i diem tra thil lao; ii., ThU lao do chuyen giao sang ki6n: t6i da la 30% lgi nhudn sau thu6 tir hop &Ong chuyen giao sang kien. b) Cho nhimg ngtraci tham gia to chirc ap dung sang ki&i. Mn &du t6i da la 40% thu lao cho tac gia sang kien neu tai Diem a Khoan nay. 4. Mix thu lao cu,th6 do H6i d6ng sang kiende,xudt tir mirc t6i thil theo Khoan 2, 4 Dieu 10 Dieu 1.' Sang kien cho den mirc toi da theo Khoan 2, 3 Dieu 36 dm Quy the nay va trinh Tong Giam doc (cap EVN) / Thu tru6ng don vi (cap co so) dua vao gang V Ice hoach KHCN. 5. Mix thu lao quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 DiL nay dugc tra chung cho tat ca,cac dong tac gia, tat ca nhang ngu6i tham gia to chirc ap dung sang kien lan dau va nhang ngtreyi nay to th6a thujn vi& phan chia. Cac ca nhan nh'an thit lao c6 trach nhiem n6p thue theo quy dinh hi.'n hanh dm Nha nuot. 6. Thu lao tao ra sang kien dugc chi tir ngu6n kinh phi theo Di&I 29 dm Quy che nay, thit lao do chuyen giao sang kien chi dr lgi nhu4n sau thue dm hop dong chuyen giao sang kien. Chuang V QUY DINH VE THIfeiNG, PHAT TRONG HOAT DONG KHCN Dieu 37. Thtro'ng, phut theo ket qua thirc hi?n nhiem vu KHCN 1. Nhim vu KHCN dugc danh gia ngh*n thu loai "XuAt sac" va dap Ung yeu cau hoan thanh theo quy dinh tai Diem c Khoan 1 Dieu 34 Quy the nay dugc de nghi khen throng theo cac hinh fink khen throng (bao Om ca throng tien) theo quy dinh tai Quy the quanb% not b6 ye khen thu6ng dm EVN. 2. Chu nhim nhi'm vu KHCN c6 nhi'01 vu KHCN khi,nghi01 thu "Khong dat" khong dugc giao lam Chit nhim trong thai gian it nhat la 02 nam. TO chirc chia tri ttrcmg Ung killing duvc giao, V Hop dong KHCN trong thai gian it nhat la 01 nam. 27

29 3. Chu nhiem nhiem vu KHCN bi dimg thkrc hien theo khoan 2, 3 Dieu 22 cua Quy the nay khong dugc giao lam Chit nhiem trong theri gian it nhat la 03 nam. To chirc cher tri twang irng khong dugc giao, Hqp &rig KHCN trong thei gian it nhat la 02 nam. Dieu 38. Thirong sang kien 1., tugng dugc thuong sang kien la tac gia sang kien, d'ong tac gia sang kien (neu co), nhcmg nguoi tham gia to chirc ap dung sang kien tan dau. 2. Tien thuong sang kien dugc tinh vao chi phi hoot dong KHCN phu hop quy dinh tai Khoan 1 Dieu 16 Dieu le Sang kien, Khoan 5 Dieu 8 Thong to 12 va dugc chi tir nguon kinh phi theo quy dinh tai Dieu 29 dm Quy the nay. 3. 1\48i sang kien chi dugc thuong mot Fan, viec thuong dugc thvc hien sau khi cap Giay chung nhan sang kien va mire thuong da dugc EVN duyet ke hoach. Sang kien dugc de xuat thuong la sang ki'en dem lai tien lam lgi true tiep cao nhat sau 1 nam ap dung trong so cac sang kien da dugc cong nhan trong nam, trueing hgp khong tinh dugc tien lam lgi viec chon sang kien de xuat thuong thixc hien theo quy dinh ve khen th&mg chuyen de, khen thuong dot xuat trong Quy the quart ly not bo ve khen, thu&ng EVN. SO lugng sang kien dugc de xuat thuong hang nam toi da bang 30% tong so sang kien da dugc cong nhan trong nam do. 4. Dinh mire thuong toi da cho sang kien cap co s& Mire thuong cho tac gia sang kien (bao g'am ca d'ong tac gia neu co) phai phit hgp quy dinh tai Khoan 3 Dieu nay va toi da la 5% tien lam lgi tare tiep thu dugc do ap dung sang kien sau 1 Want dau tien, truong hgp khong tinh dugc tien lam lgi do ap dung sang kien thi mix thuong toi da bang 15 lan mire luong co so theo quy dinh cua Nha nu& tai th6i diem de xuat thuong. 5. Dinh mire thuong toi da cho sang kien cap EVN Mire thtfong cho tac gia sang kien (bao gom ca d6ng tac gia neu co) phai phu hgp quy dinh tai Khoan 3 Dieu nay va toi da la 8% tien lam lgi tivc tiep thu dugc do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien, truong hop khong tinh dugc tien lam lgi do ap dung sang kien thi mire th&mgtoi da bang 30 lan mire luang co so theo quy dinh cua Nha nuov tai thoi diem de xuat thuong. 6., thuong chung cho tat ca. nhcing nguiri tham gia to chirc ap dung sang kien lan dau, toy thuoc vao more do va hieu qua tham gia, toi thieu bang 20% va toi da 50% so tien thuong cho tac gia sang kien. Tac gia sang kien/dong tac gia sang kien, nhung nguoi tham gia ap dung sang kien lan dau to thoa thu4n ve viec phan chia, thy theo muc do dong g6p cua moi ca nhan. 7. Truong hgp sang kien dang dugc bac, ho so hau tri tue (duai danh nghia sang che, quyen tac gia...) nghia vu tra thit lao, thuong cho tac gia dugc thgc hien theo quy dinh cua Luat So him tri tue va Lu4t Soy huu tri tue sira doi, 1)6 sung. 28

30 , 8. Mire thuong tin cu the cho cac sang kien tinh dugc tin lam lgi true tiep (neu tai Khoan 3 Dieu nay) do ba phan quan 1)'T KHCN dm EVN / Don vi de khi (tang 1c5T ke hoach KHCN phii hop cac dinh mix thuong theo Quy che the nay. 9. Ha so. a xet thuong sang kil gam: a) Van ban de nghi thuong sang kil. b) Giay chung nhjn sang kil. c) Tai lieu tinh town so tin lam lgi truc tiep do ap dung sang kien sau 1 nam dau tien (neu tinh dugc) hoac mo ta. lgi ich dm sang kien. Chuang VI DIEU KHOAN THI HANH Dieu 39. TO chirc time hien 1. Tang Giam dac, cac Pho Tang Giam dac EVN, Truong cac Ban thuc HDTV EVN, Chanh Van?hong, Truang cac Ban chuc nang dm EVN, Thu truemg cac Dan vi thuc Doi tugng ap dung tai Khoan 2, Dieu 1,Quy the nay va cac to chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quy the nay. 2. Cac Don vi ap dung truc tier) Quy the nay va dugc ban hanh twang an thuc hien nhang not dung dac thin dm don vi chua dugc quy dinh tai Quy the nay. Huang elan dm Dan vi khong dugc trai quy dinh phap luat, quy dinh dm EVN va. Quy the nay. 3. Quy the nay la co so? a Ngueri dai din van dung, al, kil khi xay dung va bieu quyet ban hanh quy dinh có not dung lien quan den Quy the nay tai don vi minh. 4. Trong qua trinh thuc hien, neu phat sinh vuong mac, to chirc, ca nhan co trach nhiem phan anh ye EVN (Ban KHCN&MT) de xem xet ba sung, sua dai cho phil hop./.41/ TM. HO BONG THANH VIEN CHU TICH g Quang Thanh 29

31 PHU LUC A CAC VAN BAN PHAP LUAT LIEN QUAN 1. Lu4t KHCN va cac van ban htgrng dan a) Luat KHCN se 29/2013/QH13 ban hanh ngay 18/6/2013 va cac luat sira doi, be sung. b) Nghi dinh s6 08/2014/ND-CP cua Chinh phii ban hanh ngay 27/01/2014 quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh met so dieu cua Luat KHCN. c) Nghi dinh s6 95/2014/ND-CP ban hanh ngay 17/10/2014 quy dinh ve dau tu va co. the tai chinh doi vai heat dong KHCN. d) Nghi dinh s6 11/2014/ND-CP ban hanh ngay 18/02/2014 ve hoat dong thong tin KHCN (Nghi dinh thay the Nghi dinh 159/2004/ND-CP ngay 31/8/2004) e) Th6ng to lien tich s6 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngay 22/4/2015 huang clan dinh mirc xay dung, phan b6 du toan va guy& toan kinh phi dei vai nhiem vu KHCN c6 sir dung ngan sach nha mac c6 hieu luc tir ngay 8/6/2015 thay the Thong tu lien tich so 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngay 7 thang 5 nam 2007, dm BO Tai chinh, BO KHCN htrang dan dinh mirc xay dung Ira phan be du toan kinh phi doi voi cac de tai, du an KHCN c6 sir dung ngan sach nha nuac. 1 Thong to lien tich s6 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy dinh khoan chi thuc hien nhiem vu KHCN sir dung ngan sach nha nuac c6 hieu Luc tir ngay 15 thang 2 nam 2016 va thay the Thong tu lien tich so 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngay 4 thang 10 nam 2006 cua lien BO KHCN, BO Tai chinh htrang &An the do khoan kinh phi dm de tai, du an KHCN c6 sir dung ngan sach nha nuac. g) Thong tu 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 Huang an dieu,kien thanh lap va Tang 1c3"/ hoat (king dm chirc KHCN, van phong dai dien, chi nhanh cita to chirc KHCN h) Thong to 05/2014/TT-BKHCN ngay 10/04/2014 ban hanh "Mau hop deng nghien ciru khoa hoc va Oat trien cong nghe" i) Thong to 07/ 2014/TT-BKHCN ngay 26/5/2014 quy dinh trinh tu, thu tuc xac dinh nhiem vu KHCN cap quoc gia sir dung ngan sach nha nuac j) Thong tir se 10/2014/TT-BKHCN ngay 30 thang 5 nam 2014 ctia BO truang BO KHCN quy dinh tuyen chon, giao true tiep to chirc va ca nhan thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia sir dung ngan sach nha nuac k) Thong tu 11/2014/TT-BKHCN ngay 30/5/2014 Quy dinh viec danh gia, nghiem thu ket qua thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia sir dung ngan sach nha mac 1) Thong tu 14/2014/TT-BKHCN ngay 11/6/2014 Quy dinh ve viec thu thap, clang 14, ltru gift va ding be thong tin ve nhiem vu KHCN m) Thong tu s6 23/2014/TT-BKHCN ngay 19/9/2014 sira doi Thong tu se 10/2014/TT- BKHCN ngay 30 thang 5 nam 2014 dm BO throng BO KHCN quy dinh tuyen chon, giao true tiep to chirc va ca nhan thuc hien nhiem vu KHCN cap quoc gia sir dung ngan sach nha nuac. n) Thong to lien tich se 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngay 28 thang 06 nam 2016 huang dan noi dung chi va quail 1T Quy phat trien khoa hoc va cong nghe cua doanh nghiep. 2. LuOt So. hum tri tt4 va cac van ban htr(rng tan a) Luat So hiru tri tue se 50/2005/QH11 ban hanh ngay 29/11/2005 b) Lust 36/2009/QH12 Sira doi, bt) sung met se dieu cua Luat tri tue ban hanh ngay 19/06/

32 c) Nghi dinh 85/2011/ND-CP ban hanh ngay 20/09/2011 sira d6i, 116 sung mot so dieu Nghi dinh se 100/2006/ND-CP ngdy 21 thang 9 nam 2006 quy dinh chi tiet va huopg clan thi hanh mot se dieu cua BO luat Dan so, Lust SO hau tri tue ye quyen tac gia va quyen lien quan d) Nghi dinh 122/2010/ND-CP ban hanh ngay 31/12/2010 Sim d6i, be sung mot so dieu cua Nghi dinh so 103/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nam 2006 dm Chinh phi" quy dinh chi tiet va hoeing dran thi hanh mot so dial Luat tri tue ve so him cong nghiep e) Nghi dinh 119/2010/ND-CP ban hanh ngay 30/12/2010 Sira d6i, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 105/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nam 2006 dm Chinh phu quy dinh chi tiet va huang dan thi hanh mot so dieu cua LuSt So hitu tri tue ve bao ve quyen so hitu tri tue va quart ly nha nu& ve so hitu tri tue f) Nghi dinh 103/2006/ND-CP ban hanh ngay 22/09/2006 Quy dinh chi tiet va huong clan thi hanh mot so dieu cua Luat So huu tri tue ve se( huu cong nghiep g) Nghi dinh 105/2006/ND-CP ban hanh ngay 22/09/2006 Quy dinh chi tiet va twang clan thi hanh mot so dieu cua Luat SO huu tri tue ve bao ve quyen se( him tri tue va quan ly nha no& ye so huu tri tue h) Nghi dinh 100/2006/ND-CP ban hanh ngdy 21/09/2006 Quy dinh chi tiet va hoemg clan thi hanh mot so dieu cua BO lust Dan su, Luat So hal tri tue ye guy& tac gia NIA quyen lien quan i) Thong to 08/2006/TT-BKHCN ban hanh ngay 04/04/2006 Hoeing dan ve dich vu so hat tri tue j) Thong to 01/2007/TT-BKHCN ban hanh ngay 14/02/2007 Huang dan thi hanh Nghi dinh so 103/2006/ND-CP ngay 22/09/2006 dm Chinh phu quy dinh chi tiet va huang dan thi hanh mot se dieu dm Lust So hiru tri tue ye so hilu ding nghiep k) Thong to 05/2013/TT-BKHCN ban hanh ngay 20/02/2013 Sira d6i, be sung mot so diet' dia. Thong to se 01/2007/TT-BKHCN ngay 14/02/2007 huang dan thi hanh Nghi dinh so 103/2006/ND-CP quy dinh chi tiet mot so dieu cua LuSt So hat tri tue ye so him cong nghiep, doge sira doi, b6 sung theo Th6ng to se, 13/2010/TT-BKHCN ngay 30/7/2010 va Thong to so 18/2011/TT-BKHCN ngay 22/7/ Luat Chuyen giao ding nghe va cac van ban hu*ng dan a) Luat Chuyen giao cong nghe 80/2006/QH11 b) Nghi dinh 103/2011/ND-CP Sira d6i, be sung mot se. dieu cua Nghi dinh so 133/2008/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2008 dm Chinh phit quy dinh chi tiet va htrang dan thi hanh mot so dieu cua Luat Chuyen giao cong nghe. c) Nghi dinh so 133/2008/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2008 dm Chinh phit quy dinh chi tiet va hucmg dan thi hanh mot so dieu cua Luat Chuyen giao cong nghe d) Thong to 169/2016/TT-BTC cua BO Tai chinh ve viec quy dinh mirc thu, cite do thu, nap, guar' ly va sir dung phi tham dinh hop Tong chuyen giao cong nghe e) Thong to 31/2011/TT-BKHCN Quy dinh noi dung va phtrang thuc hoat dong cua cac to chirc danh gia, dinh gia cong nghe. 4. Luat Tien chuan va Quy chuan ky thot va cac van ban hul!rng dan a) Luat Tieu chuan va Quy chuan ky thust 68/2006/QH11 b) Nghi dinh 67/2009/ND-CP Sira d6i mot s6 dieu cua Nghi dinh 127/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 dm Chinh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dial cua LuSt Tieu chuan va Quy chuan ky thust va Nghi dinh so 132/2008/ND-CP ngay 31/12/2008 dm Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot 31

33 c) Nghi dinh so 127/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua LI* Tieu chuan va Quy chuan ks-rthuat d) Thong to 21/2007/TT-BKHCN dm BO KHCN ve viec hung dan ve xay dung va dp dung tieu chuan 5. Dieu l? Sang kien va cac van bin hirlfrng (Ian a) Nghi dinh so 13/2012/ND-CP ngay 02 thang 3 tam 2012 dm Chinh phn ban hanh Dieu 1e Sang kien b) Thong to 18/2013/TT-BKHCN ngay 01 thang 08 nam 2013 hikmg clan thi hanh mot so quy dinh Dieu 1e Sang kien ban hanh theo Nghi dinh so 13/2012/ND-CP ngay 02 thang 3 nam 2012 dm Chinh phi'. 6. Quy dinh ve mtrc locrng co so' Nghi dinh 47/2016/ND-CP ngay 26/5/2016 quy dinh mire ltrang co so. dtii vai can 'DO, cong chirc, vien chirc va ltrc ltrong vu trang. 7. Dieu q EVN Nghi dinh so 205/2013/ND-CP ngay 06 thang 12 nam 2013 dia. Chinh phil ve viec ban hanh Dieu 1e to chirc va hoat dong dm TAp doan Dien ltrc Viet Nam 8. Cac van ban thay the, sira del, be sung, htrong clan lien quan dui voi cac van bin phap l3", neu tren 32

34 PHU LUC B BIEU MAU BANG KY Kt HOACH HOAT BONG KHCN Ten Dan vi. gang 14, ke hoach KHCN nam. Tong du. toan (trieu deng). STT Ho#t deng Nguon kinh phi (EVN haat Don vi) Du. toan (trieu dong) To chat, ca nhan chit tri nhiem vu hoac that hien hoat dong Nei dung ho#t gong Thai gian du. kitn that hien (tir thang/nam den thing/nam) 1 Nhiem vu KHCN 1.1 Nhiem vu KHCN cap EVN a. 'Yang 14 chit tri nhiem vu Nhiem vu 1:... Nhiem vu 2:... b. De xuat dlat hang nghien dru Nhiem vu 3:... EVN EVN EVN 1.2 Nhiem vu KHCN cap ca sir a. Nhiem vu d'a duyet H6, sa dang 14 (bao Om ca nhiem vu 4.'t hang to chirc / ca nhan ngoai Don vi chit tri) Nhiem vu... b. Nhiem vu du kien xet Ho so. clang 14 (bao g8m Ca nhiem vu d4t hang to chirc / ca nhan Dan vi 33

35 STT ngoai Don vi chit tri) Nhiem vu... Hoat thing c. De nghi chip thuan cong nhan ket, qua thuc hien Nhiem vu KHCN,cap co so. doi vai cac truang hop neu tai Diem g Khoan 3 Dieu 8 Quy the KHCN kern theo Ho so nghiem thu nhiem vu KHCN cap co. so. (muc B.III Phan 1 Phu lnc C Quy the KHCN) Nhiem vu... Nguon kinh phi (EVN hoac Don vi) Don vi Dtr town (tri0 diing) To chfrc, cá nhan chti tri nh qin vuho4c thtrc hi?n hoat d(ing N'cli dung hoat gong Tlari gian due'n d ki dri p hien (tir thang/nam Glen thang/nam) 2 Dich vu KHCN 2.1 Dick vy sifr him tri tue a. Chuan bi long 147 va clang 1c3'7 quyen so. hau tri tue b. Duy tri va thuc hien cac quyen sa him tri tu'e 2.2 Dich vy chuyin giao cong nghe a. Moi glad chuyen giao cong nghe; b. Tu van chuyen giao cong nghe; c. Danh gia ding nghe; d. Dinh gia cong nghe; e. Giam dinh cong nghe; f. xac tin chuyen giao cong nghe. 34

36 STT Hoat Ong Nguon kinh phi (EVN holac Don vi) Dv toan (trieu long) T6 cht?c, ca nhan chit tri nhiem vu ho4c thvc hien hoat thing Nei dung ho#t deng Thai gian dv kien thvc hien (tir thang/nam den thang/nam) g. Moi giai chuye'n giao sang EL 2.3. Dich vu tieu chuiin, do luitng, chjt loving a. Cung cap thong tin tieu chuan, do luting, nang suat va chat hrong. b. Dao tao nghi6p vu tieu chuan, do luting, chat lixong. c. Kim dinh, hieu chuan, the tao, lap dat, thir nghie'm chuan va phtrcmg tien do. d. Ap dung tieu chuan qu6c gia, qutsc t6, khu VITC. e. Xay dung tieu chuan co so. f. Xay dkmg,ap dung va chimg nhan he th6ng quan 1ST chat luting. g. Ching nhan sanpharn phis h9p tieu chuan quoc gia, quoc te. h. Thin nghiem chat luting san pham, hang hoa va cong trinh. i. Danh gia, cong nhan cac phong thi nghie'm j. Tham gia cac to chirc, hiep h6i tieu chuan. 2.4 Dick vu thong tin KHCN a. Thu thap, cap nhat va xir 1ST cac du li6u, s6 lieu, du ki'en, thong tin nhan tao lap va phat then nguon tin KHCN. 35

37 STT Hoat d(ing b. Nghien ciru, phan tich, tong hop thong tin KHCN phuc vu cho du bao, hoach dinh chitin lugc, lanh dao, quan 1y, nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe, san xuat, kinh doanh. c. Phat trien ha tang th6ng tin, xaydung casoy s du lieu, cac trang thong tin va cong th6ng tin dien tir ye KHCN; thiet lap, trien khai cac mang thong tin KHCN; img dung cong nghe thong tin va truyen thong, phuang tien ky thuat tien tien trong hoat dong th6ng tin KHCN; xay dung thu vien dien tir, thu vin so. d. Tim kiem, tra ciru, chi dan, khai thac, sir dung thong tin KHCN. e. Cung cap, trao TOL chia se cac nguon tin KHCN. f. Phe bien thong tin, tri thirc KHCN. g. Cac hoat dong khac c6 lien quan. 2.5 Dick vu dao too, hop teic KHCN Ngulin kinh phi (EVN ho4c Don vi) Dir toan (trieu 'long) To chtic, ca nhan chit tri nhiem vu hoac thkrc hien hoat diing N(ii dung hoat dong ThiId gian du. kitn thirc hien (tir thang/nam den thing/nam) a. Dao tao nhan luc KHCN theo quy dinh tai Dieu 9 Th6ng tu 12 b. Hop tac KHCN theo quy dinh tai Dieu 10 Thong tu 12 36

38 STT Hoat d(ing Nguiin kinh phi (EVN hoac Don vi) Dv toan (t60 thing) To chirc, ca nhan chit tri nhiem vu ho4c thtrc hien hoat dong NA dung hoat diing TWA gian dv kitn that hien (tir thang/nam den thang/nam) c. TO chirc, tham gia hoi thao KHCN trong nuoc va quoc to d. Dao tao nang lac quan ly chit lugng, quan ly va xay dung tieu chuan, quan ly phong thi nghiem va cac hoat dong quan ly lien quan khac. 2.6 Hoot &Ong lien quan khtic phut vu, hg tra cho viec nghien can khoa hoc va phat trien cong nghe ciia EVN / Dan 14 theo Dieu 8 Thong to 12 a. Trang bi co. so vat chat - ky thuat cho hoat dong khoa hoc va cong ngh'e b. Mua quy'en sir dung, quyen soy hitu c. Mua may mac, thiet bi có kern theo cac d6i Wong chuyen giao cong nghe theo quy dinh cira Luat chuyen giao cong nghe 3 Ho3t Ong sang kien 3.1 Cap EVN a. Giai phap de nghi dugc xet cong nhan sang hen cap EVN b. De xuat kinh phi hoat dong sang kik (dtsi voi giai phap dal dugc cong nhan sang kik cap EVN) bao gom cac thong tin nhu trong 37

39 STT Haat Ong muc 3.2 a, b, c, d c. Sang ki6n cap co. s6 a nghi EVN chap thuan theo Diem g Khoan 3 Dieu 8 cira Quy the (kern theo H6 so sang kien theo Diem c Khoan 2 DiL 13 Quy, ch6 KHCN, bien ban hop HOi dung sang kien cap co s6) va cac thong tin nhir trong muc 3.2 a, b, c, d 3.2 Cip case" Danh muc giai phap da dirge ding nhan sang hen cap co. soy (kern ban sao Giay chimg nhan sang kien cap co s6), D6i voi mtii sang kien ghi ro: a. Mire tin lam loi do ap dung sang kil sau,1 nam au tien kern theo tai lieu tinh toan (neu khong tinh &roc ghi "Khong tinh dirgc" vao cot Du toan) b. Mirc thu lao 6 xuat tra cho tac gia sang ki6n L Thir lao tao ra sang kien ii. Thu lao do chuyen giao sang kien (chi,ap clung neu cid thi:rc hien hop gong chuyen giao sang kien va phai kern theo ban sao hop gong, bien ban thanh ḷ) hop dong) c. Mirc thir lao a xuat tra cho nhitng ngiroi tham gia ap dung sang kien kien lan dau Nguiin kinh phi (EVN hoac Don vi) Dv toan (tri'e'u dong) To chiic, ca nhan chi' tri nhiem vu hoac thvc MO boat long Niii dung haat gong Thai gian du kien thvc hien (tir thang/nam an thang/nam) 38

40 STT Hoat Ong Ngutm kinh phi (EVN hoac Don vi) Du town OHO dong) T6 attic, ca nhan chit tri nhi?in vu ho'ac thuc hi0 hoat Ong Ni 6 dung host Ong Thai gian du ki6'n thtyc hi0 (tir thing/nam den thang/nam) d. De xuat mire thuong sang kien (kern theo ho so. xet thuilng theo Khoan 9 Dieu 38 Quy che KHCN) 4 Chi phi cho citing tac quail 1S, hoat Ong KHCN (theo Dieu 35 elm Quy cht KHCN) TONG DV TOAN CHI CHO HOAT BONG KHCN (khong bao (Om Wen lam loci / tin chuyen giao sang kien), tong do Kinh phi do EVN cap Kinh phi do Don vi cap 39

41 PHU LUC C HO SO NHIEM V15 KHCN PHAN 1. DANH MUC HO SO Hwang clan: Khi th dung Neu mau trong cac thong tit, van ban &rang dan, cac thu4t ngii. "cap quoc gia". "cap bo", "ngan Rich nha woe" can dupe thay c of thanh "cap EVN",, "ca'p so'", "kinh phi do EVN cap", "kinh phi cita Dan vi", ten ca quan trong tieu de ciia bieu mau can dupe si:ca doi thanh "T4p doan Dien lye Viet Nam", ten Dan vi chit Cac not dung trong bieu mau khong lien quan den cac not dung neu trong Quy che nay va / hoc khong trien khai ap dung thi có the duce loci bo. SO luting ho sa nett trong bang du.61 day la so luting ban in. Tat ca cac ho so' deu phai dupe gici kern voi 01 ban sao dien tie heu tren dia quang, USB hoc girl qua Mw dien tie cho Bo phan quan ly KHCN cita EVN/Dan vi. STT NOI DUNG BIEU MAU THVC HIEN se, LONG A HO SO BANG KY NHIEM VU KHCN (ap dung cho viec dting kf) chit tri nhien2 vu KHCN cap EVN / co. so) 1. Van ban dang 14 chit tri thgc hien nhiam Iry KHCN dm don vi chit tri kem theo cac tai lieu trong muc 2 5 ben dtroi Theo quy dinh va hinh thirc, the 1e van ban cita EVN / Dan vi 2. Ly lich khoa hoc da ca nhan dang 14 chit nhiam Biau B1-4-LLCN Thong to 10/2014/TT-BKHCN 3. Ly lich khoa hoc cita chuyan gia mrac ngodi kern theo giay xac nh4n ve mirc ltrcmg chuyen gia (truang hop 40 BO phan quart 1y KHCN dm Dan vi, Chit nhiam 02 ban

42 STT NO DUNG BIEU MAU THI1C HIEN SO LuVNG B I thue chuyen gia nu& ngodi) 4. Thuyet minh (bao g6m ca du town kinh phi) Nhiem vu KHCN (neu clang 14 cap EVN can gin Thuyet minh da hoan thien theo Bien ban xet duyet cap ca kr va ban sao Bien ban xet duyet cap ca so., trir truong hgp dan vi chii tri la cac Ban EVN) HO SCI THVC HIEN NHItM VU KHCN Xet duy?t, giao, 14 hcrp diing Nhiem vu KHCN 1. Quyet dinh thanh 14p H6i d6ng xet duyet cap EVN / ca so) 2. Phi6u clanh gia xet duyet H6 so. dang 14 cap EVN / ca so 3. Bien ban xet duyet cap co. so. (voi nhiem vg clang 14 cap EVN can gix' i EVN ban sao bien ban nay) Sir dung bieu mau tai Th6ng to 10/2014/TT- BKHCN ngay 30 thang 05 narn 2014: Bleu B1-2a- TMDTCN (de tai), Bieu B1-2c-TMDA (du an) Theo quy dinh ve hinh thirc, the le van ban dm EVN / dan vi Phan 2 Phu luc C cila Quy the Ap dung theo Phan 3 Phu luc C ciia Quy the (sira d6i ten Dan vi, cap xet duyet cho phii hop) B6 phan quan1st KHCN dm EVN / Dan vi B6 phan quan1st KHCN ciia Dan vi 4. Bien ban xet duyet cap EVN Phan 3 Phu luc C dm Quy the B6 phan quail 1ST KHCN ciia EVN / Dem vi 5. WO so. dang kst Nhiem vu KHCN (mix A 6. ten) da hoan thien theo bien ban xet duyet cap co so. (neu dang 14 cap EVN can hoan thien theo bien ban xet duyet cap EVN) 41 Chu nhiem 02 ban Theo so thanh vier' hop 04 ban (*) 04 ban (*) 06 ban (*)

43 STT NOI DUNG BIEU MAU THI1C HIEN so LUVNG II III 6. Quyet dinh giao nhiem vu thgc hien Nhiem vu KHCN va / hoac Hop dong thuc hien Nhiem vu KHCN Quyet dinh theo mau trong quy the quan 1y not bo ve the tilde trinh bay van ban cila EVN / Dan vi Mau Hop dong neu tai Phan 4 Phu luc C dm Quy the BO phan quail 1Y KHCN cua EVN / Don vi 7. Gidy de nghi tam dng kern Du ft-is.' kinh phi dot 1 Chili nhiem 02 ban Ho so' d nghi tam ling kinh phi cac dot sau 1. Bao cao tinh hinh thgc hien nhiem vu KHCN 2. Bang xac nhan khoi 'trot-1g cong viec da thgc hien voi so tien tam img dgt truac 3. Bang Ice chi tiet kinh phi cac cong viec da thut hien voi so tien tam i'mg dot Utz& 4. Cac san pham tucmg img cong viec da thgc hien voi so tien tam Ung clot 1 5. Cac chirng tir thanh town Ho so' nghqm thu nhiem va KHCN 1. Van ban dm don vi chu tri de nghi danh gia, nghiem thu cap EVN / ca so. (doi voi nhiem vu cap EVN can grid. kern Bien ban nghiem thu cap co so, Bao cao danh gia nghiem thu cap co so va Ban giai trinh ve viec tiep thu y kien danh gia neu tai cac muc 111.8, 11, 13 ben 42 Chit nhiem Chia nhiem Chii nhiem Chu nhiem BO phan quan 1y KHCN ciia EVN / Dan vi 06 ban (*) 01 ban 04 ban (*) 01 ban theo thgc t6 02 ban

44 STT MN DUNG BIEU MAU THUG HIEN so LONG &rod) Ban sao hop d8ng / quyet dinh giao thgc hien nhiem vu KHCN va h8 so, clang 1ky dugc duyet Bao cao tong hgp ket qua thgc hien Nhiem vu KHCN, san pharn KHCN dm nhiem vu, cac so lieu (die u tra, khao sat, phthi tich...) Bao cao torn tat ket qua thgc hien Nhiem vu KHCN Cac van ban xac nhan va tai lieu lien quan den viec ding b8, xuat ban, dao tao, tip nhan va sir dung ktt qua nghien ciru (ntu co) Bao cao tinh hinh sir dung kinh phi dm nhiem vu (tam img, thanh town, se; lieu chi phi,...) Phitu danh gia nghiem thu cap EVN Phitu danh gia nghiem thu 6. '1) co so Y kitn cilia chuyen gia phan bien cap EVN / co so. Phan 5 Phu luc C cua Quy the Phan 6 Phu luc C dm Quy the Phan 7 Phu luc C ciia Quy cht Ap dung theo PhAn 7 Phu luc C ciia Quy cht (sira doi ten Dom vi, cap nghiem thu cho phi hop) Phan ' 8 Phu luc C cila Quy che Chit nhiem BO phan quail Vi. KHCN ciia EVN / Dan vi Thanh vien phan bien. Bien ban nghiem thu cap EVN Phan 9 Phu luc C dm Quy cht BO phan quan VT 10 KHCN dm EVN 11. Bien ban nghiem thu cap co sa Ap dung theo Phan 9 Phu luc C ciia Quy cht (sira dt)i ten Dan vi, cap nghiem thu cho phi hop) 1. Bap cao danh gia nghiem thu cap ca sa (giri kern van Phan 10 Phu luc C dm Quy cht 43 BO phan quan IP KHCN dm Don vi 01 ban cho mtii thanh vien HOi dong 04 ban (*) 02 ban

45 STT NO' DUNG BIEU MAU THVC HIEN SO LUVNG ban dm don vi chit' tri da nghi danh gia, nghi8m thu cap EVN ) 13. Ban giai trinh v8 vi8c tip thu y kin danh gia dm H6i ding nghi8m thu cap co so hoac chuy8n gia phan bi8n d6c lap Chit nhi8rn 02 ban 14. Thi fet bi km tit di8n tir luu toan b6 cac bao cao thuc hi8n Nhi8'm vu KHCN, k8t qua / san pham Nhi'8m vu KHCN, cac s6 li8u khao sat, di8u tra,... Chi' nhi'8m 01 thi8t bi 15. Van ban dm don vi chi' tri bao cao v8 vi8c hoan thi8'n k8t qua thuc hi8n nhi8rn vu KHCN theo 'Wen ban nghi8m thu cap EVN / co sa Chii nhi8'm 01 b6 16. Bao cao tong hop, san pham thuc hi8n Nhi8m vu KHCN da hoan thin theo bien ban nghi8m thu cap EVN/cosy IV 17. Quy8t dinh cong nhan k8t qua thuc hi8n nhi'8m vu KHCN cap EVN / ca so. Ban giao, tan trik 1(64 qua thijc 1110 nhion vu KHCN Phan 11 Phu luc C cila Quy ch8 B6 phan quan 1y KHCN cila EVN 05 ban (*) 1. Bao cao tong hop, k8t qua / san pham thuc hi8n Nhi'8m vu KHCN da hoan thin theo bien ban nghi8m thu (trir cac san pham da &roc dua vao sir dung tai don vi) Chu nhi8m 03 b6 2. Thi8t bi hru tit din tir km IC& qua thuc hi8n Nhi8rn vu ChO nhi8m 01 44

46 STT NOI DUNG BIEU MAU THVC HIEN SO LuVNG KHCN, bao cao tong hop da hoan thien, cac s6 lieu khao sat, dieu tra, Bien ban giao luu trir Phan 11 Phu luc C dm Quy the B6 phan quan 1ST KHCN dm EVN / Chit nhiem 04 ban (*) C HO SO THANH QUYET TOAN NHIEM VU KHCN 1. Cac chirng t.r, Ma don hop le 2. Quyet dinh cong nhanic'et qua thuc hien nhiem vg KHCN cap EVN Chu nhiem 01 b6 3. Bien ban giao km tra 4. Bien ban thanh 1ST Hop d6ng KHCN Op dung cho twang hop lcst hop dong) 5. H6a don n6p thue thu nhap ca. nhan (trir tracing hop khau trir tai ngu6n) Phan 12 Phu luc C dm Quy the B6 phan quan 1ST KHCN cila EVN, Chu nhiem Chu nhiem 04 ban (*) 01 ban (*) Chit nhiem gift 02 ban, B6 phan quail 1ST KHCN cila EVN / Dan vi gift cac ban con 14:1 a luu va thgc hin thanh quye't toan 45

47 PHAN 2. PHIEU XET DUVET / TUYEN CHON HO SO BANG Id( NHIEM VU KHCN 2.1. Xet duyet, tuyen chon Be tai KHCN Ten cap xet duyet [EVN / Don vi] LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 10p To. do 11#nh ph& HOI BONG KHOA HOC PHIEU DANH GIA XET DUYET / TUYEN CHON HO SO BANG Id( THVC HIEN DE TAI KHCN Ten tee tai: Ten to auk va ca nhan (tang ky chii tri: Ten CO chirc: HQ va ten ca. nhan (Ch6 nhiem): A. Dinh gia chi tiet ve Thuyet minh Ghi chit: Ctic myc neu trong ngo0c vuong a cot "Tieu chi cidnh gia" la cac myc twang irng trong Thuyet minh 1. Dinh gia tong quan Tien chi danh gia - Muc tieu cila a tai phi' hgp vai nhu can cila EVN / Don vi va lam CO dugc su can thiet phai nghien ciru [Myc 131 Diem danh gia Tinh hinh nghien ciru trong va ngoai nu& [Myc 15] 1 2. Nail dung, phirong phap nghien elm, Icy thifot sir dung [Muc 17, 18] - Cac noi dung nghien ciru phi) hop de dat dugc mtic tieu - Phtrong phap nghien ciru phi' hgp voi cac not dung nghien dm de ra - Ky thot sir dung trong nghien dm 1 3. San pham khoa h9c va cling nglq [Myc 22] - Phuc vu dugc cho EVN / Don vi He so Diem,. Tong, diem Die.x m, toi da

48 Tien chi danh gia Diem danh gia Ire A s., Diem, Tang.A diem Diem A. tot da - Co the dang ky sa him tri tue, dirge congbo tren cac tap chi KH&CN, phuc vu dao tao sau dal hoc 4. Kha 'fang ling dung va der kien tac thing [Myc 23, 24, Kha nang thi twang dm san pham, cong nghe tao ra III Ill - Phuang an chuyen giao ket qua nghien ciru. 1 - Mac de lam CO &lac (ten) cac dia chi san sang (du kien) tip dung ket qua de tai. 5. Tinh kha thi - Tinh hap ly va kha thi dm phtrang an phi hap [Myc 19 va Tinh hap ly trong bt) tri Ice hoach [Myc 211 II 1 - Du toan phit hgp vai not dung va san pham du Men tao ra dia de tai 6. Nang lqc to chtic va ca nhan - Ca quan chu tri de tai va to chirc phi hap chinh thuc hien de tai có nang luc phi' hgp a thuc hien de tai. - Nang luc va kinh nghiem dm chit nhiem Y kien danh gia tong hap 100 B. Dinh gia ve dir town kinh phi: 1. Main _vet (Neu f) kien nhan xet nhang myc nao trong du town chtra pa hop, nen hieu chinh nhu thj nao la hop 1.);) a) Cong lao dong: b) Nguyen vat lieu va nang luting: c) Thiet bi, may moc: d) Xay dung, sira china nho: e) Chi khac 2. Kien nghi a) Mk kinh phi phi' hap IA khoang: trieu b) Phtrang thirc thuc hien (danh &Au X yak> o Wang (mg): 0 Khoan den san pharn cuoi ding Khoan timg phan, trong do: 47

49 - Kinh phi khodn: trieu ding; - Kinh phi khong khodn: trieu ding C. Kien nghi ctia chuyen gia: (danh clau X vac) 6 won (mg) El 1. De nghi thgc hien nhir Thuyet minh va dtr toan dia. WI sa dangicy (nett danh gia tong hgp khong dtrai 70 diem) De nghi thisc hien vai cac diet' chinh neu dual day (nett danh gia tong hop khong dual 70 diem).. - Ve Thuyet minh - Ve du toan 0 3. Khong thkrc hien (nett danh gia tong hgp dtrgi 70 diem). ikia khtic: Ngay thong Wm (Chuyen gia danh gia Icy, ghi ro ho ten) 48

50 2.2. Xet duyel, tuyen chon Dv an KHCN Ten cap xet duyet [EVN / Don vi] CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Di)c 1;ap Tv do Hvnh ph& HOI BONG KHOA HOC PHIEU DANH GIA XET DUYET / TUYEN CHON HO SO BANG K1? THUG HIEN DU' AN KHCN Ten a tai: Ten to chirc va ca nhan (fang 14 chit tri: Ten to chirc: Ho va ten ca nhan (Chil nhiem): A. Dinh gia chi tiet ve Thuytt minh Ghi chic: Cac myc neu trong ngoijc vuong a cot "Tieu chi danh gio" la cac myc twang (mg trong , Ti'eu chi dinh gia Chuyen gia danh gia He A so Diem E Di!ni tot da 1. Danh gia Chung [Myc 12, 13] - Wm de lam CO dirge xuat xir cua cong nghe va Chung minh sit can thi6t phai thkrc hien chr an. - San pham cila du an c6 kha nang tao ra co hei kinh doanh. 2. Muc ti'eu, not dung va phtrung an trien khai [Myc 14, 15, 16J - Mac Weir cila hoan thien cong nghe caa du an dap irng duce yeu cau cila EVN / Don vi. - Mirc de hoan thien, cai tin cong nghe dia dor an so voi cong nghe xuat th. - Mirc de lam r6 cho giai phap hoan thien cong nghe. 2 - Tinh kha thi dm plurang an to chirc tri6n khai Gia tri cita cong nghe [Myc 13, 14, 15, 17J - Trinh de cong nghe cila du an so voi cong nghe trong va ngoai mrac. - Kha nang tao ra san ph'am mai tir cong nghe dm dkr an

51 - Tinh kha thi cua cong nghe duck bao fth sa hitu tri tue. 4. Loll ich can di! an [Myc 13.2, 16] - Lam CO loi ich dia du an d'oi vii EVN / Dan vi. - Kha 'tang canh tranh dm cong nghe, san pham tao ra bang cong nghe dia du an. - Tinh kha thi dm phtrong an to chirc 1 - Su phi) hop vii nhu eau thi trurong Phuang an tai chinh [Phan III va cac van ban phcip 4); có lien quan/ - Phtrang an huy &Ong von ngoai EVN de time hien. - Su phi) hop dm tong du toan 2 6. Nang lip thtic hio [Phan III va cac Muc 13.4, 16] - Nang luc to chirc, quan lf dm chu tri du an va cac ca nhan tham gia. - Dieu kien va nang luc ctia co quan chit tri va to chirc phi hop chinh Y kien danh gia tong hoyp B. Dank gia ve tity toan kinh phi: 1. NhOn xet (Neu j) kijn nh'an xet nhang myc nao trong du town chua phi' hop, nen hieu chinh nhu thj nao la hop 1P a) Thiet bi may moc: b) Nha xtkmg xay dung mui va cal tao: c) Kinh phi 118 tro cong nghe: d) Chi phi lao d'ong: e) Nguyen vat lieu, nang luting: f) Thud thiet bi, nha )(Jiang: g) Chi kit& 3. MA nglti a) Mire kinh phi phi" hop la khoang: trieu clang: b) Phuang thine thuc hien (danh dau X vao o tuang irng): 0 Khoan den san phim cued ding 0 Khoan tirng Olin, trong do: 50

52 - Kinh phi khodn: trieu Sing; - Kinh phi khong khoa.n:.. trieu deng C. Kien nghi cua chuyen gia: (danh clan X vao o twang (mg) 1. De nghi thirc hien nhtr Thuyet minh NIA dir town dm Ho sa dang 4 (nen danh gia tang hgp khong dtrai 70 diem). 2. De nghi thirc hien voi cac dieu chinh neu dtrai day (neu danh gia tang hgp khong dtrai 70 diem).. - Ve Thuyet minh - Ve du town 3. Khong thirc hien (neu danh gia tong hgp dtrai 70 diem). khnie: Ngay thong nom (Chuyen gia danh gia ky, ghi r5 ha ten) 51

53 PHAN 3. BIEN BAN XET DUYET / TUYEN CHON HO s BANG KY TAP DOAN DIEN LI1C VIET NAM SO: /BB-EVN CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p TIT do Hanh phtic Ha NOi ngay thong nom BIEN BAN HOP HOI BONG XET DIJYtT / TUYEN CHON HO SO BANG KY TH1VC HIEN NHItM VU KHCN CAP EVN A. Thong tin chung 1. Ten nhiem vu KHCN: 2. Quyet dinh thanh lap HOi &Ong so... ngay Dia diem va thari gian hop ngay.../ / SO thanh vien Hoi dong có mat tren tong so thanh vien./ ngirei. \rang mat ngutri, gom cac thanh vien: 5. Khach mai tham du hop HOi dong: TT Ho va ten Don vi ding tac B. NOi dung lam vi c cim Hqi dong (ghi die], caa thte ky khoa hoc): - Ong/Ba - Chu tich HOi d'ong n'eu muc dich va yeu eau buoi hop xet duyet tuyen chon Ho so, clang 14 thtrc hien nhiem vu KHCN. - Chu nhiem nhiem vu boo coo tom tat not dung chinh cua nhiem vu KHCN: Ban thuyet mink torn tat kern theo. - Cac cau hoi cua thanh vien HOi &Ong va tra lm cua Chu nhiem nhiem vu tap trung vao nhang van de sau:

54 C. Ket qua bo phieu danh gia 1. DU nghi thgc hien:... phi6u / tong so... phitu 2. DU nghi thuc hien voi cdc diuu chinh neu duoi day:... phiuu / ding so... phitu a) Dieu chinh b) DiUu chinh c) DiUu chinh 3. Khong thgc hien:... phi6u / tong so... phil D. Ket 1u4n, kien nghi dia HOi thing (kie"n nghi v" cac not dung can sfea d'di) 1. DU nghi thuc hien Inju so phie'u "D'' nghi thuc hien" va "Di' nghi thuc hien vai diu chinh" dat tren 50% tong so phieu] hoc khong thqv hien nhiem vu. 2. DU nghi mgc dg toan phi hgp Id... trieu dung (ne'u HOi cl- ng de nghi thuc hien nhiem vu) 3. Kin nghi phtrang thgc chi (nju HOi oking de nghi thuc hien nhiem vu) Khodn chi den san phdm cu'ui ding hoac Khodn chi tirng phan [can cie theo phuang thiec chi nao cluo.c de nghi voi tren 50% so phieul Trong truerng hop Khocin chi tong phan: - Kinh phi khodn: trieu dung; - Kinh phi khong khodn: trieu dung 4. Kin nghi nhting not dung can sira dui (ne'u HOi d'jng cie nghi thuc hien nhiem vu): a) b) c) 5. Cdc van du lien quan khdc: THU' KY (Ho, ten va chi( 10) CHU TICH HQI BONG (Ho, ten va chit lifi, 'long deliu) 53

55 PHAN 4. HOP BONG KHCN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic HOP BONG THI1C HIEN I s6:, ngay thong nom 20 Can dr B9 lust dan sir ngay 14 thong 6 nom 2005; Can dr Luat KHCN ngay 18 thong 6 nom 2013; Can cir Quy the khoa hoc cong nghe dm Tap doan Dien larc Qu6c gia Viet Nam (goi tat la Quy the KHCN EVN); Can dr KHCN nay) CHUNG TO! GOM: (Ghi cac Quyet dinh phe duyet, giao, tri'en khai thyv hien nhiem vu 1. Ben d4t hang (Ben A): Tap down Dien lvc Viet Nam (EVN) / Don vi thu9c EVN - Do Ong/Ba - Chirc vu: lam dai dien. - Dia chi: - Dien thoai: Ben nit4n (Tat hang (Ben B): (Ghi ten to chirc chi' tri thvc hien Nhiem vu KHCN): - Do Ong/Ba: - Chirc vu: lam dai dien. - Dia chi: - Dien thoai: . - So tai khodn. - Tai:, Cimg thoa thuan va thong nhat 14 lc& Hgp diing thirc hien...2 (sau day goi tat la Hop &mg) vai cac dial khoan sau: Dieu 1. Bat hang va nh4n &VI hang thvc hien Nhqm vu KHCN. Ben A dot hang va Ben,B nhan dal hang thvc hien Nhiem vu KHCN"..."3 theo cac not dung trong Thuyet minh dm 1-19 so. clang 14 Nhiem vu KHCN dal dtrgc cap có tham quyen phe duyet (sau day goi tat la Thuyet minh) 1 Ghi hinh that thtrc hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe: Hdp ciong thiic hien De an khoa hoc/de tai khoa hoc va tong nghe/da an khoa hoc va cong nghe/dy' an san xuat thif nghiem. 2 Ghi hinh thac thiic hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe: Hdp &rig thiic hien De an khoa hoc/de tai khoa hoc va ding nghe/da an khoa hoc va tong nghe/da an san xuat tha nghiem 3 Ghi ten nhiem vu khoa hoc va air-1g nghe. 54

56 Thuyet minh la bi) phan khong tach red dm Hop diing. Dieu 2. Thai gian thtyc hien Hqp ding ThOi gian thuc hien Nhiem vu KHCN la thang, tix thang nam 20 den thang nam 20 Dieu 3. Kinh phi thtyc hien Nhiem vu KHCN, 1. Nhiem KHCN dirge thuc hien theo hinh thirc4: Khoan chi mot phan/khoan chi den san pham cuoi ding. 2. Tong kinh phi thuc hien Nhiem vu KHCN la (bang chit trong do: - Kinh phi tir Ben A (bang chi...) + Kinh phi khoarr (bang chi...) + Kinh phi khong giao khodn (bang chit...)5 - Kinh phi tir ngu6n khac: (bang chit...)6. 3. Tien do cap kinh phi: Tien dr) cap kinh phi dugc ghi trong Thuyet minh phu hop vai quy dinh phap lust. Dieu 4. Quyen va nghia vu ciia cac ben 1. Quyen va nghia Alt elm Ben A a) Cung cap de thong tin can thiet cho viec trien khai, thuc hien Hop Sing; b) Bo tri cho Ben B se kinh phi quy dinh tai Khoan 2 Dieu 3 Hop d8ng nay theo lien do tucmg Ung voi cac not dung nghien cuu dirge phe duyet; c) Phe duyet ke hoach dau than, mua sam may moc, thiet bi, nguyen vat lieu va dich vu cua Nhiem vu KHCN bang kinh phi do Ben A cap (neu co); d) Truac mod dot cap kinh phi, tren co so bao cao tinh hinh thuc hien Nhiem vu KHCN cua Ben B, Ben A can dr vao san pham, khoi lucmg cong viec da hoan thanh theo Thuyet minh de cap tiep kinh phi thuc hien Hop (tong. Ben A co quyen,thay doi tien del cap hosc ngirng cap kinh phi neu Ben B khong hoan thanh cong viec dung tien do, dung not dung cong viec throe giao; d) Kiem tra dinh ksi hoae dot xuat de danh gia tinh hinh Ben B thuc hien Nhiem vu KHCN theo Thuyet minh; e) Kip thai xem xet, giai guy& theo tham quyen hosc trinh cap có tharn quyen giai quyet kien nghi, de xuat dm Ben B ve dieu chinh not dung chuyen mon, kinh phi va cac van de Oat sinh khac trong qua trinh thuc hien Nhiem vu KHCN; g), chirc danh gia, nghiem thu ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN Ben B theo cac yeu eau, chi tieu trong Thuyet minh; h) Co trach nhiem ding Ben B tien hanh thanh 15, Hop d'ong theo quy dinh hien hanh; i) Phi hop ding Ben B )(Cr ly tai san &roc mua sam bang kinh phi Ben A cap hoac &roc tao ra tir lc& qua nghien cuu cua Nhiem vu KHCN (neu co) theo quy dinh cua phap lust; 4 Lua chon va ghi hinh thut khdan chi ap dung vdi nhiem vu khoa hoc va cong nghe da difoc phe duyet. 5 Bo not dung nay doi voi nhiem vu khoa hoc va ding nghe thu'c hi'on theo hinh thk khoan chi den san pham cucli ding 6 Bó not dung nay dal vai nhiem vu khoa hoc va cong nghe khong có kinh phi tit ngifon khac 55

57 k) Tie') nhan ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN, ban giao ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN cho to chirc de xuat dat hang hoac to chirc trien khai irng dung sau khi dugc nghiem thu; 1) Co trach nhiem twang dart viec tra thin lao cho tac gia neu co lgi nhuan thu dugc tir viec Ung dung ket qua dm Nhiem vu KHCN va thong bao cho tac gia viec ban giao ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN (neu co); m) Uy quyen cho Ben B tien hanh dang ky bao ho quyen sa hau tri tue doi \Teri ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN (neu co) theo quy dinh hien hanh; n) Thuc hien quyen sa hat theo quy dinh tai Dieu 34, 41 Lust KHCN; m)thut hien cac quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua luat phap, quy the quart ly MN 110 EVN va cac van ban lien quan. 2. Quyen va nghia vu dm Ben B, a) TO chirc trien khai day du cac not dung dm Nhiem vu KHCN dap img cac yeu cau chat luong, tien di) va chi tieu theo Thuyet minh; b) Cam ket thuc hien va ban giao san pham cuoi ding dap 'Mg day du cac tieu chi da dugc phe duyet; c) Dugc quyen to chu, to quyet dinh viec sir dung phan kinh phi dugc giao khoan de thuc hien Nhiem vu KHCN; d) Yeu cau Ben A cung cap thong tin can thiet de trien khai thuc hien Hop &Ong; d) Kien nghi, de xuat dieu chinh cac not dung chuyen mon, kinh phi va thoi han thuc hien Hop (long khi can thiet; e) Yeu eau Ben A cap du kinh phi theo dung tien do quy dinh trong Hop dong khi hoan thanh day du noi dung cong viec theo tien do cam ket. Dam bao huy dong du nguon kinh phi khac theo cam ket. Sir dung kinh phi dung muc dich, dung the do hien hanh va c6 hieu qua; g) Xay dung ke hoach dau thau mua sam may m6c, thiet bi, nguyen vat lieu va dich vu cua Nhiem vu KHCN bang kinh phi do Ben A cap (neu co) de giri Ben A phe duyet va thuc hien mua sam theo quy dinh cua pita') luat; h) Chip hanh cac quy dinh phap luat trong qua trinh thuc hien Hop dong. To dieu kien thuan lgi va cung cap day du thong tin cho cac ca quan quan ly trong viec giant sat, kiem tra, thanh tra doi vai Nhiem vu KHCN theo quy dinh cua pita!) luat; i) Thuc hien nghiem thu cap cox sa theo quy dinh hien hanh khi ket thus Nhiem vu KHCN. Sau khi danh gia, nghiem thu cap co. sox, hoan chinh lai ho so theo ket Juan cua HOi Tong danh gia cap co sa, Ben B c6 trach nhiem chuyen cho Ben A cac Ito so de Ben A tien hanh viec &nit gia, nghiem thu theo quy dinh; k) CO trach nhiem quan 1.Y tai san dugc mua sam bang kinh phi Ben A cap hoac dugc tao ra tir ket qua nghien cim cua Nhiem vu KHCN (neu co) cho tai khi có quyet dinh xir ly cac tai san do cila Ben A; 1) Co trach nhiem cung Ben A tien hanh thanh ly Hop dong theo quy dinh; m) Thuc hien viec dang ky bao ho quyen sa him tri tue theo uy quyen cua Ben A do'i vai ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN (neu co); n) Thuc hien dang ky, giao nop ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN cho Ben A truac khi thanh quyet toan; o) Ong b6 ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN sau khi dugc Ben A cho phep; 56

58 p) Chu nhiem Nhiem vu KHCN cimg vai cac ca nhan true tie") sang tao ra ket qua nghien ciru,khoa hoc va phat trien cong nghe dugc dirng ten tac gia trong Nhiem KHCN va hung quyen tac gia bao gom ca cac 10 ich thu dugc (neu co) tir viec khai tilde thuung mai cac lc& qua thuc hien Nhiem vu KHCN theo quy dinh phap lust va cac thoa thuan khac (neu co); q) Co trach nhiem true tier) hoac tham gia trien khai irng dung ket qua nghien thu khoa hoc va phat trien cong nghe theo yeu cau dm Ben A hoac to chirc, ca nhan dugc Ben A giao quyen s6 him, sir dung ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN; r) Thuc hien bao mat cac ket qua thuc hien Nhiem vu KHCN theo quy dinh ve bao ve bi mat dm nha nu6c; s) Thuc hien cac quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua lust phap, quy the quan 1T not 17,0 EVN va cac van ban lien quan. Dieu 5. Cham dirt Ho tiling Hop d6ng nay cham dirt trong cac tnr6ng hop sau: 1. Nhiem vu KHCN da ket fink va dugc nghiem thu. 2. Hop ang cham dirt tn.rac khi nghiem thu theo quy dinh lien quan tai Quy the KHCN EVN hoac theo quy dinh cua phap lust., 3. Ben A vi pham mot trong cac dieu kien dan den viec Nhiem vu KHCN khong the tiep tuc thuc hien do: a) Khong cap du kinh phi theo lien do thuc hien Nhiem vu KHCN ma khong c6 1S, do chinh &rig; b) 'Chong kip th6i giai guy& nhiing kien nghi, de xuat dm Ben B theo quy dinh cua phap lust. Dieu 6. Xir 1ST tai chinh khi chain dirt Hqp dong Viec xir ly tai chinh khi cham dirt Hgp citing thuc hien theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 34 Quy the KHCN cua Ben A. D6i vai Nhiem vu KHCN khong hoan thanh do 16i dm Ben A dan den viec cham dirt Hop d6ng thi Ben B khong phai b6i hoan s6 kinh phi da sir dung de thuc hien Nhiem vu KHCN, nhung van phai thuc hien viec quyet town kinh phi theo quy dinh cua phap lust. Dieu 7. Xir ly tai san khi chain dot Hqp d(ing 1. Khi cham dirt Hop d6ng, viec xir 1S, tai san dugc mua sam bang kinh phi Ben A cap hoac dugc tao ra to Nhiem vu KHCN theo quy dinh phap lust. 2. Caz san pham vat chat dm Nhiem vu KHCN sir dung bang kinh phi Ben A cap: ngu6n thu khi cac san pham nay dugc tieu thu tren thi throng sau khi trir the khoan chi phi can thiet, hgp 1C;, dugc phan chia theo quy dinh phap lust. Dieu 8. Dieu khoin chung 1. Trong qua trinh thuc hien, Hop Sing, neu mot trong hai ben c6 yeu cau siia b6 sung not dung hoac c6 can cii de cham dirt thuc hien pcsp dong thi phai thong bao cho ben kia it,nhat la 15 ngay lam viec trust khi tien hanh siva (10, bo sung hoac cham dirt thuc hien Hgp &rig, xac dinh trach nhiem cua rnoi ben va hinh thirc xir 1Sf. Cac sira &CA, bo sung (neu co) phai lap thanh van ban có day du chfr ky cua cac ben va dugc coi la b0 phan cua Hgp dong va la can cii de nghiem thu ket qua dm Nhiem vu KHCN. 2. Khi mot trong hai ben gap phai tru6ng hop bat kha khang clan den viec khong the hoac cham thuc hien nghia vu da them thuan trong Hop citing thi c6 trach nhiem thong bao cho 57

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc tap trung tren dia ban tinh Thira Thien Hue (Ban hanh

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2 VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 201 7 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh Tieu chuan chtic

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hooch to chin host Ong hit ting Ngay Khoa hoc va cong

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2 VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy the xet tang Ky niem chtrung

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban hanh Quy che Oat ngon va cung cap thong tin cho bao

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay 21 thong 12 n am 2017 QUYET DINH Ban hanh The le to

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop Dal 101 clung co 'long thtarng nien nail 2019 cua

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 nam 2019 BAO CAO TOng ket HOi thao GDQPAN hoc sinh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20 TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: 3 9 8 /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 2016 THONG BAO Vc viec to chin hop Hai hei ding c6 gong

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha Hj Chi Minh, ngaythcing 4 nail? 09 THONG BAO Vt viec

Chi tiết hơn

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 / CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY (Nam 2012) Kinh Buz: Uy ban

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v thay cr6i nguoi dai dien phan von va ty le phan von ducic dai ditt tai cac doanh nghi0

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20 UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 2018. CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM Nic 14p Ty do

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: 3772012/TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 THONG TV urclish cho vay bang ngoui to cua to chfic tin

Chi tiết hơn

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN TOAN THI1C MIAs M NONG LAM THUY SAN (CHO CHO CO SO

Chi tiết hơn

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi vai kiem town vien nha nu6c; Nghi quy6t s6 794/2009/NQ-UBTVQH12

Chi tiết hơn

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha N'ai, ngay 10 thong 04 nom 2019 NGHI

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s THONG TV Quy dinh cho vay bfing ngoai to cfia to chtic

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THON

NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THON NGAN HANG NHA N1U'OC VIET NAM So:Z5/2013/TT-NHNN CONG HOA X.A HOI CHU NGIITA VItT NAM DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 02thana2nam 2013 THONG TIX Quy dinh ve vqc thu, c1si tien khong clu tieu

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOAC

UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOAC UY BAN NHAN DAN HUYtN CAT HAI se): /KH-UBND LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap Ty' do Hanh phac Cat Hai, ngay Ac2. thang 01 ;lam 2017 KE HOACH Cong tac phong, chong tham nhiing nam 2017 Thuc hien

Chi tiết hơn

SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se):

SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se): SHB Sok] partners. flexible solutions CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Ty' do - H4nh phtic NGAN HANG TMCP SAI GON HA NO BAN KIEM SOAT se): 26/2019/BC-BKS Ha N0i, ngay 4 71 thang 4 nam 2019

Chi tiết hơn

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng II len gido vien THCS h4ng I nam 2018 Kinh D6ng kinh

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 4

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 4 VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - To' do - Hanh phtic So: PTTC, /QD-VHL Ha Noi, ngay iwthcing 44 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh quan 13'7 cac

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty do - H#nh phtic Ha NOi, ngay 30 timing 10 nom 2017

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hoat Ong dm Vu Ke hoach - Tai chinh thtfc hien

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 thang nam 2015 cow; ry TNHH MOT THANH VftN rhuong MAI

Chi tiết hơn

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr toan kinh phi lop boi dtr&ng nghiep vu cong tac dan

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can hoan lai tien thue bao ve moi tru ng ni 'Ong lam bao

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve dien tich toi thieu

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Quy dinh He so dieu chinh

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung cdp danh sach va cha chi CDCS, CDBP nhan bdo Lao Ong.

Chi tiết hơn

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p 1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh phfic Ha Noi, ngay,14 thong nom 2010. NGHI QUYET DAI

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hoach to char lop b6i throng ye kien thin tin hoc

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUYET DINH Ve viec phe duyet Quy hoach pilau khu chfic

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 TONG CONG TY THEP 'VIET NAMCTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p Tir do Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 sung thanh vien Hoi dling quan tri va thanh vien Ban Kim

Chi tiết hơn

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu. do

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, ngay 44 thing andm 205 KE HOACH SO KET PHONG TRAO THI

Chi tiết hơn

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho 1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 thong 4 nom 2013 TAUNG TAM THONG TIN DIEN TU A/ s6:.212_

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20 CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 2018 V lv Dai hoi c6 citing thutmg nien nom 2018 CONG

Chi tiết hơn

2 STT Khu vyc Cap hoc - ' Mam non Ban tru tinh: 1.000 clan /hoc sinh/than Trung Trung h9c Ca h9c co kr co so hoc nghe Khong ban tru Trung hoc pho thong I Thinh thi 1 Cozy phuong thuec thanh phe Hue 144

Chi tiết hơn

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay dog thang 10 nil In 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TBDHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic Tp.I a Chi Minh, ngay I thang 7 nam 2019 THONG BAO Ve

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO BONG VIET NAM LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIN VIICT NAM DO lip Ty' do Hanh phtic SO: 1106/QD-CDDVN Ha N0i, ngay M

TONG LIEN DOAN LAO BONG VIET NAM LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIN VIICT NAM DO lip Ty' do Hanh phtic SO: 1106/QD-CDDVN Ha N0i, ngay M TONG LIEN DOAN LAO BONG VIET NAM LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIN VIICT NAM DO lip Ty' do Hanh phtic SO: 1106/QD-CDDVN Ha N0i, ngay Mang 44 Worn 2014 QUYET DINH Ve vi e'c sita doi, 136

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - I4nh

Chi tiết hơn

IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6'

IA BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-U Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' hoach to chtrc than' hoi, ho try khic phyc thiet hal do

Chi tiết hơn

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do - 11?nh phtic S6: - 5 9 5 /TB -CPCNNB -TCHC Tp. Ho

Chi tiết hơn

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay:

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: 2i../AI/2012 Le Viet Dung Nay: I... 112J2012 Nguyen Van Dvc NgAy

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14 - Tty do - I4nh phfic Hai Phong, ngety.21 thangp

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG TU. Sira doi, bto sung mot so lieu cua Thong fir st,

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG

NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG NGAN HANG NHA NY& VICT NAM COG HOA XA HQI CHU. NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hunh pink S : 03 /2014/TT-NI-INN Ha N61 ngay,23 thangoinam 2014 THONG TU. Quy dinh ve Quy bao dam an Man he tilting guy tin

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM TRUVNG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN LONG HOA XĀ HQI CHU NGHIA VIET NAM DCg 14p -Tkr do - Hanh phtic S6 : /QD-DHCNTT-DTDH Tp.HCM

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM TRUVNG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN LONG HOA XĀ HQI CHU NGHIA VIET NAM DCg 14p -Tkr do - Hanh phtic S6 : /QD-DHCNTT-DTDH Tp.HCM DAI HOC QUOC GIA TP.HCM TRUVNG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN LONG HOA XĀ HQI CHU NGHIA VIET NAM DCg 14p -Tkr do - Hanh phtic S6 : /QD-DHCNTT-DTDH Tp.HCM, ngay CSC thang ili /lam 2013 QUYET DINH Ve viec ban

Chi tiết hơn

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0 CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC--BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 07 nom BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TY 6 thing nom Kinh

Chi tiết hơn

2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien

2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien 2 LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink HOP BONG MUA BAN DIEN MAU CHO DIY AN DIEN MAT TROI TREN MAI NBA Can cit. Lt!at Dien ltrc so 28/2004/QH11 ngay 03 thong 12 nom 2004; Ludt

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: 0800356171 CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic Hai Durmg, ngay 07 thong 04 nom 2017 BAO CAO ICE HOACH

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do

TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do - Hanh phtic SO: 12 3 6 /TB-CPC-TCHC Tp. Ha Chi Minh,

Chi tiết hơn

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2 NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6:...544.../2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2013 THONG Tv Huang dan Ditty hien quy dinh han the

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE VINTECH VIEN NGHIEN CCU DU LIEU LON CONG HOA XA HOI CHU NGI-IIA VIET NAM DOc Iap Tu. do Hanh phtic Ngay 23 thong

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE VINTECH VIEN NGHIEN CCU DU LIEU LON CONG HOA XA HOI CHU NGI-IIA VIET NAM DOc Iap Tu. do Hanh phtic Ngay 23 thong CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE VINTECH VIEN NGHIEN CCU DU LIEU LON CONG HOA XA HOI CHU NGI-IIA VIET NAM DOc Iap Tu. do Hanh phtic Ngay 23 thong 03 nerin 2019 THONG BAO Chuang trinh hoc b6ng a() tao

Chi tiết hơn

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Ditcmg, ngeryig thcing7--ncim 2019 THONG BAO Diem chuan

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG TU. Quy dinh vigc cac to chfic tin dung nha mem duy

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thon

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thon VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - To. do - Hanh phtic S6: c216.2, /QD-VHL Ha Noi, ngay 025 thong nam 2017 QUYET DINH Phe duyet danh muc ho trg kinh

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NGHIEP CONG TY CO PHAN Ma s6 doanh nghiep: 3600445359

Chi tiết hơn

2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5

2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 2 Can cir Thong h.( so 77/2014/TT-BTC ngay 16 thong 6 nom 2014 cia Bo Tai chinh htrang dan mot so dieu ctia Nghi dinh so 46/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 nom 2014 cica Chinh phi quy dinh ye thu tien thug

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do

TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hqnh phtic s6: 113 4 /TB-CPCNNB-TCHC Tp. Ha Chi Minh,

Chi tiết hơn

BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve v

BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve v BQ GIAO DIX VA DAO TAO LONG HOA x A HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc lap - Tty do - flqnh phlic So: /QD-BGDDT Ha Noi, ngay dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Ve vies ban hanh Tht le Cuec thi tee hoe tap va lam theo

Chi tiết hơn

BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG T

BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG T BO GIAO DI.JC VA DÄ0 TAO CONG HOA XA HQ' CHU NGITIA VIET NAM Mic lap - Tt do - Hanh ph& SO: 2 /2009/TT-BGDDT Ha N0i, ngay 19 thing 10 nám 2009 THONG TV Ban hanh Quy the ngoai tr.(' cila hoc sinh, sinh

Chi tiết hơn

(1)

(1) CONG TV CO PHAN TAP DOAN HOA SEN Se: 19/CBTT/2019 V/v:Thong qua cha truang phat hanh Mai phi& CONG BOA XA HOI CHIINGHIA VIET NAM Dec lap - Tv do - Hanh phtic TP.HCM, ngay 03 dying 04 nam 2019 CONG BO THONG

Chi tiết hơn

BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; c

BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; c BQ QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc lap - Tv do - Haub pink SO: 4H6 /QD-BQP Ho N0i, ngekyz/f-thang 11 nam 2014 QUYET DINH Cong 131; cac thutuc hanh chinh ye huh vire doi ngoai quotc phong

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013

NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013 NGAN HANG NHA NITOC VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VItT NAM Diic 14p - Tu. do - Hunh phtic SO: 20 /2013/TT-NHNN Ha N'Oi, ngay VO thing 8 nam 2013 THONG Quy dinh ve cho vay tai cap von tren co' so.

Chi tiết hơn

(2)

(2) BO GIAO DVC VA DA0 TAO TRUING DAI HQC GTVT sd:aff 4 /QD- CONG HOA XA HO! CHID NGHiA VItT NAM Dc 14p - Tkr do - II#nh phtic HàNi,ngàyzi thang Q nam 2017 Vevic cong nh4n tot ngh4 va cap bang T4c si HItU

Chi tiết hơn

UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/f

UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/f UBND TINIT BiNH DJJCNG TIZONG DAT HQC THU DAU MOT CQNG HOA XA HQI CHt NGIIIA 'SOT NAM Doc 1(ip Tv. do phtic S6:A /QD-DHTDM Binh Duong, ngety,4 thang/fonani 2017 QUYET DINH Nit viec ban hinah Quy che thu

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH THUA THIEN HUE DO lap - Tv do - Hanh phtic QUY DINH Ve quy trinh chuyen doi mo hinh twin It chq tren dia ban tinh Thira Thien Hue (Ban hanh kern

Chi tiết hơn

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang nam 2017 QUYET DINH Ve viec cap chirng chi *lig dung

Chi tiết hơn

BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DI

BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DI BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DINH Ve viec cap chting nh4n cho cac thi sinh dat ket

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM 86: R03 /QD-VHL CONG HOA XA HOI CHU NG141A VIET NAM Diic 14p - Tv do - Hanh pluic Ha N0i, ngay ago thang/f

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM 86: R03 /QD-VHL CONG HOA XA HOI CHU NG141A VIET NAM Diic 14p - Tv do - Hanh pluic Ha N0i, ngay ago thang/f VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM 86: R03 /QD-VHL CONG HOA XA HOI CHU NG141A VIET NAM Diic 14p - Tv do - Hanh pluic Ha N0i, ngay ago thang/ft nam 2017 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh quail 1ST cac

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20 UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 2017 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve cong tac thi dua,

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QU

Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QU Ut BAN NHAN DAN TINE QUANG NINH S6: 1650 /QD-UBND CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VUBT NAM Doc lap - Ty do - Hanh phac Ha Long, ngay 03 thong 6 nom 2010 QUYET DINH Ve viac phe duyat Quy hoach chi tiet xay thyng

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HU

TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HU TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HUONG DAN THE 14 CHU'C$NG TRINH "TlY HAO TRI TUE LAO

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11

TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11 TONG CONG TY CAP NUbC SAT GON TRACH NHIN HMI HAN MQT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE COG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Ty do - 11411h phtic 1529 /CPCNNB-TCIIC Tp. Ha Chi Minh, ngay

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

Nghien dru, xay dung va tap trung trien khai thuc hien cac giai phap giai quyet cac van de kho khan, ton tai cua nam Phan dau hoar thanh xuat sa

Nghien dru, xay dung va tap trung trien khai thuc hien cac giai phap giai quyet cac van de kho khan, ton tai cua nam Phan dau hoar thanh xuat sa Nghien dru, xay dung va tap trung trien khai thuc hien cac giai phap giai quyet cac van de kho khan, ton tai cua nam 2017. Phan dau hoar thanh xuat sac nhiem vu ten tat ca cac linh vvc quan 1S/ nha nu&

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B1NH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c lap - Tv do - Hanh phtic S6: 49,20)QD-UBND Ninh Binh, ngay os thong 4 nam 2016.

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B1NH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c lap - Tv do - Hanh phtic S6: 49,20)QD-UBND Ninh Binh, ngay os thong 4 nam 2016. UY BAN NHAN DAN TINH NINH B1NH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c lap - Tv do - Hanh phtic S6: 49,20)QD-UBND Ninh Binh, ngay os thong 4 nam 2016. QUYET DINH Fhe dnyi# Ice ho4ch tuyen sinh 16p 10 THPT

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: /QD-PGDDT Fling Tau, ngay

UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: /QD-PGDDT Fling Tau, ngay UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: 3-0-0 /QD-PGDDT Fling Tau, ngay G. 3 thang 6 nom 2014 QUYET DINH Ve viec thanh 14p

Chi tiết hơn

TAP DOAN CONG NGHItP CONG HOA xa HQI CHU NGH1A VIET NAM THAN - KHOANG SAN VIUT NAM DOc lap - Tkr do - Hanh phtic CONG TY CO PHAN TU. VAN DAU 111 MO VA

TAP DOAN CONG NGHItP CONG HOA xa HQI CHU NGH1A VIET NAM THAN - KHOANG SAN VIUT NAM DOc lap - Tkr do - Hanh phtic CONG TY CO PHAN TU. VAN DAU 111 MO VA TAP DOAN CONG NGHItP CONG HOA xa HQI CHU NGH1A VIET NAM THAN - KHOANG SAN VIUT NAM DOc lap - Tkr do - Hanh phtic CONG TY CO PHAN TU. VAN DAU 111 MO VA CONG NGHWYNINACOMIN S6: 821/TCKT-VIMCC Ha N0i, ngay

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NU(IC VItT NAM s6 /2013/TT-NHNN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM DOc 14p Tv do Hanh phiic Ha NOi, ngayathcingaetnam 2013 THONG TU' Quy

NGAN HANG NHA NU(IC VItT NAM s6 /2013/TT-NHNN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM DOc 14p Tv do Hanh phiic Ha NOi, ngayathcingaetnam 2013 THONG TU' Quy NGAN HANG NHA NU(IC VItT NAM s6 /2013/TT-NHNN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM DOc 14p Tv do Hanh phiic Ha NOi, ngayathcingaetnam 2013 THONG TU' Quy dinh ve phin loaf di sin c6 vi cam ket ngo#i bing

Chi tiết hơn

GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6

GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6 GANG BO TINH BA RIA-VONG TAU BANG CONG SAN VIET NAM BANG UY TONG CONG TY 13A0 DAM AN TOAN HANG HAI MIEN NAM Viing Tau, ngay 12 thing 10 n 'din 2016 s6 27-NQ/DU NGHI QUYET Lanh dao tong tic 3 thing cad

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA,CA. HQI CHU NGH1A VIET NAM D(ic 14p - 14 do - Hanh phtic Se): 45-itg /QD -VHL Ha N0i, ngay thang

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA,CA. HQI CHU NGH1A VIET NAM D(ic 14p - 14 do - Hanh phtic Se): 45-itg /QD -VHL Ha N0i, ngay thang VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA,CA. HQI CHU NGH1A VIET NAM D(ic 14p - 14 do - Hanh phtic Se): 45-itg /QD -VHL Ha N0i, ngay thang k nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh quail 1ST cac

Chi tiết hơn

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO:.85602.. /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH Ve vik'c cap chting nh4n cho cfic thi sinh d#t ket

Chi tiết hơn