Microsoft Word - nelanderbokmassan doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - nelanderbokmassan doc"

Bản ghi

1 Läsning av böcker, besök på bibliotek och eget skrivande bland olika grupper av anställda =L=ä åéj=çåü=î äñ êçëéåüéí=j=ëééíéãäéê=mp pîéå=kéä~åçéê=l=fåöéä~=dççáåö

2 O Förord sá=ü~ê=ñê å=ë=ëáç~=ëíìçéê~í=üìê=âìäíìêî~åçêå~=ü~ê=ñ ê åçê~íë=ëéç~å=ä êà~å=~î=umj í~äéík=sá=ü~ê=âìåå~í=à ãñ ê~=íêé=íáçëëâéçéå=~î=ãóåâéí=çäáâ~=â~ê~âí êi=umjí~äéí=ãéç=éå ëí~êâ=çåü=î ñ~åçé=~êäéíëã~êâå~ç=çåü= â~çé=áåâçãëíéê=ñ ê=üìëü ääéåi=ñ êëí~=ü äñíéå=~î VMJí~äÉí=ãÉÇ=Éå=Çê~ã~íáëâí=Ñ êë ãê~ç=~êäéíëã~êâå~ç=çåü=âê~ñíáöí=ëàìåâ~åçé êé~äáåâçãëíéê=ñ ê=ñäéêí~äéí=üìëü ää=çåü=ç êéñíéê= íéêü ãíåáåöëééêáççéå=ìåçéê=vmjí~äéíë ~åçê~=çéäk o~ééçêíéå=ü~ê=öéííë=å~ãåéí=òhìäíìêéå=çåü=çáå=ëíìåç=é =àçêçéåòk=håóíéê=~å=íáää=çéí sáäüéäã=jçäéêö=ë ÖÉê=Òq~Ö=î~ê~=é =Çáíí=äáîK=c ê=åì= ê=çéí=çáå=ëíìåç=é =àçêçéåkò aéí= ê=àì=çéí=âìäíìêéå=ü~åçä~ê=çãi=~íí=öé=äáîéí=ãéåáåö=çåü=äìëík=s~ç=ëâìääé=äáîéí=î~ê~ ìí~å=ä ÅâÉêI=ãìëáâI=ÄáäÇÉê=I=Ç~åë=çÅÜ=~åå~í=ëçã=âìäíìêÉå=ÖÉê\ páññêçêå~=á=ê~ééçêíéå=ü~ê=ìééç~íéê~íë=óííéêäáö~êé=ãéç=éíí= ê=ë =~íí=îá=åì=â~å=ñ äà~ ìíîéåâäáåöéå=ñê~ã=íáää=çåü=ãéç= ê=nvvvk s~ç= ê=ç =ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ëäìíë~íëÉêå~=~î=ÇÉ=ëíìÇáÉê=îá=Öàçêí=~î=âìäíìêî~åçêå~\=k Öê~=~î=ÇÉ ãéëí=åéåíê~ä~= ê=ñ äà~åçéw hìäíìêéå=ü~ê=ëíçê=âê~ñí=çåü=ëíçê~=ã àäáöüéíéêk=ûîéå=ìåçéê=çéå=ãóåâéí=ëî ê~=íáçéå ìåçéê=vmjí~äéíë=ñ êëí~=çéä==ü~ê=âìäíìêéå=âä~ê~í=ëáö=äê~=çåü=çé=âä~ëëã ëëáö~ ëâáääå~çéêå~=ü~ê=áåíé= â~í=ó=íî êíçã=ü~ê=çé=ãáåëâ~í=á=ñäéê~=~îëééåçéåk aéí=ö ê=~íí=ñ ê åçê~=ë =~íí=ñäéê=ìíåóííà~ê=âìäíìêìíäìçéík=_áääáçíéâéå= ê=äê~=éñéãééä é =~íí=çéí=ö ê=~íí=å =åó~=öêìéééêk jéå=çéí= ê=~ääî~êäáöíi=ëçã=îá=ëéê=çéíi=~íí=ã ååéåë=ä ë~åçé=ü~ê=ãáåëâ~í=âê~ñíáöí=çåü ë êëâáäí=~íí=~åçéäéå=ã å=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=éå=äçâ=ü~ê= â~í=ë =ëí~êâík f=çéí=ñ äà~åçé=ëâ~=îá=í~=ìéé=å Öê~=~î=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=ÄÉÇ ãë=ü~=ë êëâáäí=áåíêéëëé=ñ ê _çâj=çåü=_áääáçíéâëã ëë~åë=äéë â~êék=aé=ö ääéê=ä ë~åçé=~î=ä ÅâÉêI=ÄÉë â=é =ÄáÄäáçíÉâ çåü=éöéí=ëâêáî~åçék Läsa böcker ^åçéäéå=ã å=áåçã==ëçã=ä ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~=ãáåëâ~í=Ñê å=ot=éêçåéåí íáää=ns=éêçåéåí=ëéç~å=ä êà~å=~î=nvumjí~äéí=eí~ää =NFK=_ä~åÇ=q`lë=ã å=ü~ê=çéí=ëâéíí=éå ãáåëâåáåö=ñê å=qn=éêçåéåí=íáää=pp=éêçåéåí=ìåçéê=ë~ãã~=íáç=çåü=ää~åç=ë=ã å Ñê å=ss=éêçåéåí=íáää=qt=éêçåéåík

3 P q~äéää=n=i ëåáåö=~î=ä ÅâÉê=é =ÑêáíáÇÉå=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=NO=ã å~çéêå~ f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=éääéê=ç =çåü=ç ===UOLUP=======VMLVN===========VS============VV f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~ ====UOLUP==VMLVN====VS====VV hîáååçê UP UP UO UP PV PU PV PV j å TO SU SR SO OT OO ON NS _ Ç~=â åéå TT TS TP TO PP PM PM OT q`l hîáååçê VR VQ VQ VP RV RR RQ QV j å UV UP UM UM QN PP PO PP _ Ç~=â åéå VO UV UU UU RM QS QR QP hîáååçê VU VU VV VU TR TM TN SP j å VU VR VN VP SS RQ RP QT _ Ç~=â åéå VU VT VR VR TM SN SO RR lã=îá=ëéê=íáää=âîáååçêå~=ü~ê=çéí=áåçã==áåíé=ëâéíí=å Öçå=ãáåëâåáåÖI=ãÉÇ~å=ÇÉí=Ñ ê âîáååçêå~=áåçã=q`l=çåü==ëçã=ëóåéë=î~êáí=éå=îáëë=åéçö åö=~î=~åçéäéå=ëçã=ä ëéê á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=eq`ljâîáååçê=ñê å=rv=íáää=qv=éêçåéåí=ëéç~å=ä êà~å=~î=nvumjí~äéí çåü=jâîáååçê=ñê å=tr=íáää=sp=éêçåéåífk ^î=ëíçêí=áåíêéëëé= ê=~íí=ëé=å êã~êé=é =ÇÉå=Öêìéé=ëçã=~äÇêáÖ=ä ëéê=ä ÅâÉê=Eá=î~êí=Ñ~ää=áåíÉ å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî=ã å~çéêå~=ëçã=ñê Öçêå~=á=áåíÉêîàìÉêå~=Ö ääéêfk f=í~äéää=o=ñê~ãö ê=~íí=~åçéäéå=ã å=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=Ü~ê= â~í=ñê å=ou=éêçåéåí=íáää PU=éêçÅÉåí=áåçã==ëÉÇ~å=Ä êà~å=~î=nvumjí~äéíi=ñê å=nn=éêçåéåí=íáää==éêçåéåí=áåçã q`l=çåü=ñê å=o=éêçåéåí=íáää=t=éêçåéåí=áåçã=k=aé=êéä~íáî~=ñ ê åçêáåö~êå~= ê Ñ~âíáëâí=~ääê~=ëí êëí=ñ ê=çé=ã~åäáö~=íà åëíéã ååéåk q~äéää=o=^åçéäéå=ã å=ëçã=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî ã å~çéêå~ NVUOLUP NVVMLVN NVVS NVVV OU PO PR PU q`l NN NT O R V T jéç=í~åâé=é =Ä ÅâÉêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=~íí= ééå~=åó~=î êäç~êi=ñ êëí ÉäëÉ=~î=çÅÜ âìåëâ~ééê=çã=ã ååáëâçêë=äáîëîáääâçê=á=çäáâ~=íáçéê=çåü=á=çäáâ~=ä åçéêi=ñ êãéçäáåö=~î ìééäéîéäëéê=çåü=ñ ê=ëíáãìä~åë=~î=ñ~åí~ëáåi= ê=çéí=éåäáöí=î ê=ìééñ~ííåáåö=~ääî~êäáöí=~íí ã ååéåë=ä ë~åçé=ü~ê=ãáåëâ~í=ãóåâéí=ëí~êâík

4 Q pçã=îáë~ë=á=í~äéää=p=ü~ê=çéí=ü ê=ëâéíí=ãóåâéí=ëã =Ñ ê åçêáåö~ê=ää~åç=âîáååçêå~k q~äéää=p=^åçéäéå=âîáååçê=ëçã=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî ã å~çéêå~ NVUOLUP NVVMLVN NVVS NVVV NT NT NU NT q`l R S S T O O N O lã=çéí= ê=ë =~íí=ä ë~åçéí=çåü=ëâêáî~åçéí= ééå~ê=åó~=áåñ~ääëîáåâä~êi=öéê=ëíáãìä~åë=íáää=~íí í åâ~=é =Éíí=~ååçêäìåÇ~=ë íí=j=çåü=ç êãéç=çåâë =âê~ñí=çåü=ãçç=~íí=áñê Ö~ë íí~=çéí ÄÉëí ÉåÇÉ=çÅÜ=ë â~=ñçêãìäéê~=åó~=~äíéêå~íáî=j=â~å=ã~å=ëí ää~=ñê Ö~å=î~Ç=ÇÉíí~=â~å âçãã~=~íí=äéíóç~=ñ ê=ñê~ãíáçéå\=s~ç=áååéä ê=çéí=âê~ñíáöí=ö~ééí=ãéää~å=âîáååçêë=çåü ã åë=ä ë~åçé=ñ ê=à ãëí ääçüéíéå=ãéää~å=â åéå=ó=ñ ê=ã àäáöüéíéêå~=ñ ê=âîáååçê=çåü=ã å ~íí=ã í~ë=á=éíí=à ãä êçáöí=ë~ãí~ä\ låü=î~ç=äéíóçéê=ã ååéåë=ãáåëâ~çé=ä ë~åçé=ñ ê=ä~êåéå\=m~ééçêå~= ê=äáâëçã ã~ããçêå~=îáâíáö~=ñ êéäáäçéê=çåü=ãççéääéê=ñ ê=ä~êåéåk=lã=éå=~ääí=ëí êêé=çéä=~î é~ééçêå~=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=â~å=îá=î~ê~=~ääÇÉäÉë=ë âê~=é =~íí=çéíí~=çåâë =é îéêâ~ê Ä~êåÉå=Ó=ë êëâáäí=ö ääéê=çéíí~=éçàâ~êå~k f=çá~öê~ã=n=ëéê=îá=é =~åçéäéå=âîáååäáö~=çåü=ã~åäáö~=jãéçäéãã~ê=ëçã=~äçêáö=ä ëéê Ä ÅâÉê=ãÉÇ=ìééÇÉäåáåÖ=ÉÑíÉê= äçéêk=h~åëâé=å Öçí= îéêê~ëâ~åçé= ê=ää~åç=âîáååçêå~ ÇÉåå~=~åÇÉä=Ü Öëí=á=ÇÉå= äçëí~= äçéêëöêìéééå=rmjsq= êk=j~å=ëâìääé=~åå~êë=âìåå~=í åâ~ ëáö=~íí=çéëë~=âîáååçê=ëâìääé=ü~=ãéê=íáç=ñ ê=ëáö=ëà äî~i=é =ÖêìåÇ=~î=ãáåÇêÉ=çãëçêÖë~åëî~êI çåü=ç êãéç=òìåå~=ëáöò=~íí=ä ë~=ãéê~=ä ÅâÉêK=jÉå=â~åëâÉ= ê=çéí=ë =~íí=ã åö~=ëäáíáö~= ê=á àçää=çåü=ãéç=~åëî~ê=ñ ê=üéã=çåü=ä~êå=ãéçñ ê=~íí=çêâéå=áåíé=îáää=ê Åâ~=íáää\=lÅâë Ää~åÇ=ã ååéå= ê=~åçéäéå=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=Ü Öëí=á=ÇÉå= äçëí~= äçéêëöêìéééå=ó îéå=çã=ëâáääå~çéêå~=ü ê=áåíé= ê=äáâ~=ëíçê~=ëçã=ää~åç=âîáååçêå~k éêçåéåí RM QM PM e~ê=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~k=jãéçäéãã~êk aá~öê~ã=n PR PT OT QQ NM NR NO M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê hîáååçê j å

5 R lã=îá=î åçéê=é =ÇÉí=ÜÉä~=çÅÜ=ëÉê=é =JãÉÇäÉãã~ê=ëçã=çÑí~=ä ëéê=ä ÅâÉê=ë =ÑáååÉê=îá ~íí=á=~ää~= äçéêëöêìéééê= ê=~åçéäéå=ää~åç=âîáååçêå~=î ëéåíäáöí=ãóåâéí=ü ÖêÉ= å=ää~åç ã ååéå=eçá~öê~ã=ofk=^ääê~=ü Öëí= ê=ëáññê~å=ñ ê=âîáååçê=á= äçê~êå~=pmjqv= êk i ëí=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~K=JãÉÇäÉãã~ê aá~öê~ã=o RM QM PT QO PQ PM NM NS NU NO M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å råöéñ ê=n=ãáäàçå=~åëí ääç~=ëçã= ê=ãéçäéãã~ê=á=ñ~åâéí==â~å=äéíê~âí~ë=ëçã=ñäáíáö~=äçâä ë~êé J=á=ÇÉå=ãÉåáåÖÉå=~íí=ÇÉ=ä ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êÉåÇ~=îÉÅâ~K=sáäâ~=ÇÉ= ê=â~å=îá=ëé=á Çá~Öê~ã=P=åÉÇ~åK=aÉå=ÜÉäí= îéêî Ö~åÇÉ=ÇÉäÉå=Ó=ÇêóÖí=SRM=MMM=J= ê=âîáååçêk k ëí~å=pmm=mmm=~î=çéëë~=âîáååçê=ü~ê=éíí=~êäéí~êóêâék=_ä~åç=çé=âå~ééí=prm=mmm=ã ååéå ëçã=ä ëéê=ä ÅâÉê=çÑí~=Ü~êNOR=MMM=JãÉÇäÉãã~ê=Éíí=~êÄÉí~êóêâÉK i ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~ aá~öê~ã=p SSM=MMM=âîáååçê OTR=MMM PPR=MMM=ã å NOR=MMM q`l= OUM=MMM NMR=MMM q`l= NOR=MMM UR=MMM

6 S Besöka bibliotek aêóöí=ëéñ=~î=íáç=jâîáååçêi=sn=éêçåéåíi=äéë âéê=äáääáçíéâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=éíí= êi î~ê=íêéçàé=ë =çñí~=ëçã=ãáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå=eí~ää =QFK=páÑÑêçêå~=Ñ ê=jã ååéå= ê ä ÖêÉI=ãÉå=îá=â~å=ëÉ=~íí=ë =ãóåâéí=ëçã=å ëí~å=qr=éêçåéåí=ü~ê=äéë âí=äáääáçíéâ=ìåçéê=éå Éíí êëééêáççk q~ää =Q=d íí=é =ÄáÄäáçíÉâ jáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé jáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~ ====UOLUP=======VMLVN=====VS===VV ========UOLUP=======VMLVN=====VS===VV hîáååçê RM RN RU SN OT OR OV PO j å QM PU QP QQ NV NS NU NT _ Ç~=â åéå QR QQ RM RO OQ OP OQ q`l hîáååçê TN ST TN TO QR PV PV PV j å SM RP RP SO PP ON ON OS _ Ç~=â åéå SS SN SQ SU PV PO PN PQ hîáååçê UN UP UU UO RT RQ RM RM j å UN TT TN TP QV QN QN PU _ Ç~=â åéå UN UM TV TV RP QT QR QQ aéí=îáë~ê=ëáö=~íí=çéí=ìåçéê=vmjí~äéí=ü~ê=î~êáí=éå=é í~öäáö= âåáåö=~î=~åçéäéå=j ãéçäéãã~ê=ëçã=ö ê=é =ÄáÄäáçíÉâK=aÉí=Ö ääéê=ñ ê=âîáååçêå~=ç~îëéíí=çã=îá=ëéê=íáää=~åçéäéå ëçã=ö íí=é =ÄáÄäáçíÉâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~=éääéê=ë =çñí~ ëçã=ãáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå=e~åçéäéå=ëçã=äéë âí=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê= êéí=ü~ê â~í=ñê å=rn=éêçåéåí=íáää=sn=éêçåéåí=íáää=çåü=~åçéäéå=öàçêí=çéíí~=ãáåëí=éå=ö åö=á ã å~çéå=ñê å=or=íáää=po=éêçåéåífk=c ê=ã ååéå=ü~ê=çéí=ëâéíí=éå= âåáåö=~î=~åçéäéå=ëçã Ö íí=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=eñê å=pu=íáää=qq=éêçåéåífi=ãéç~å=~åçéäéå=ëçã=äéë âéê=çñí~= ê=á ëíçêí=çéåë~ãã~=ëçã=á=ä êà~å=~î=vmjí~äéík âåáåöéå=~î=äéë âéå=é =ÄáÄäáçíÉâ= ê=ãóåâéí=íóçäáö=çåâë =Ää~åÇ=ÇÉ=ìåÖ~=J ãéçäéãã~êå~i=áåíé=ãáåëí=ää~åç=çé=ìåö~=ã ååéå=ëçã==éñíéê=éå=íáçáö~êé=åéçö åö=íóåâë Ü~=î åí= íéê=íáää=äáääáçíéâéåk aéëë~=ñ ê åçêáåö~ê=ü~ê=ñ êëí ë=áåíé=âçããáí=~î=ëáö=ëà äî=ìí~å=ë âéêí=ü~ê=éå=äêéççåáåö=çåü Ñ êåóéäëé=~î=îéêâë~ãüéíéå=é =ÄáÄäáçíÉâÉå=ëéÉä~í=Éå=ëíçê=êçää=Ñ ê=çéåå~=ìíîéåâäáåök c ê==ä ÇÉ=âîáååçê=çÅÜ=ã å=áåçã==ö ääéê=~íí=~åçéäéå=äáääáçíéâëäéë â~êé= ê=ä ÖêÉ Ää~åÇ=ÇÉ= äçêé=á= äçê~êå~=rmjsq= ê= å=á= îêáö~= äçéêëöêìéééêeçá~öê~ã=qfk

7 T d íí=é =ÄáÄäáçíÉâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=no= ã å~çéêå~k=jãéçäéãã~ê aá~öê~ã=q UM SU SS SM QV QU QU QM PP M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å Skriva själv på fritiden aêóöí=qm=éêçåéåí=~î=ë=âîáååçê=çåü=çêóöí=nr=éêçåéåí=~î=ë=ã å=äêìâ~ê=é =ëáå=ñêáíáç ëâêáî~=ëà äî=j=ç~öäçâi=~êíáâä~êi=äêéî=éääéê=çóäáâík=k ëí~å=nr=éêçåéåí=~î=ë=âîáååçê==çåü ÇêóÖí=R=éêçÅÉåí=~î=ë=ã å=ëâêáîéê=á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~k=låâë =áåçã=q`l=çåü =Ñáååë=ÇÉåå~=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=â åéåi=çã= å=áåíé=ñìääí=äáâ~=ëíçê=ëçã=ää~åç JãÉÇäÉãã~êå~K s~ç=ö ääéê=çé=ñ ê åçêáåö~ê=ëçã=ü~ê=ëâéíí=â~å=ã~å=ë êëâáäí=ä ÖÖ~=ã êâé=íáää=~íí=~åçéäéå ã å=ëçã=äêìâ~ê=ëâêáî~=é =ëáå=ñêáíáç=ãáåëâ~çé=ìåçéê=nvumjí~äéí=çåü=nvvmjí~äéíë=ñ êëí~ ÇÉäK==råÇÉê= êéå=nvvsjvv=î åçé=ççåâ=ìíîéåâäáåöéå=j=çåü=~åçéäéå=ã å=ëçã=ëâêáîéê=ü~ê â~í=âê~ñíáöí=áåçã=ë î ä==ëçã=q`l=eí~ää =RFK==lÅâë =Ää~åÇ=ë=âîáååçê=Ü~ê ëâêáî~åçéí= â~í=ìåçéê=çéëë~= êk q~ää =R=_êìâ~ê=ëâêáî~=ëà äî f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=éääéê=ç =çåü=ç ====UOLUP=======VMLVN======VS===========VV f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~ ====UOLUP====VMLVN====VS====VV hîáååçê QM PT PS QO NN NO NN NQ j å NU NS NO NT R Q P S _ Ç~=â åéå OU OS OQ OV U U T NM q`l hîáååçê RN QU QR QU NQ NQ NO NS j å PN OT NU OS V V S V _ Ç~=â åéå QO PV PQ PV NN NO NM NP hîáååçê SU SN RV RV NT NS NO NO j å RP QR PO PQ NP NO U R _ Ç~=â åéå RV RP QR QS NR NQ NM V

8 U aéí= ê=ãóåâéí=ëçã=í~ä~ê=~íí=çéå= â~åçé=ç~íçê~åî åçåáåöéå=á=üìëü ääéå=ü~ê=ü~ñí=ëíçê ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=çéå=ü ê=ìíîéåâäáåöéå=ó=~íí=çéå=åó~=íéâåáâéå=äçåâ~ê=íáää= â~í=ëâêáî~åçéi çåü=~ääçéäéë=ë êëâáäí=ää~åç=ã ååéåk aé=ìåö~=âîáååçêå~= ê=çé=ëçã=ää~åç=jãéçäéãã~ê=ëâêáîéê=~ääê~=ãéëí=eçá~öê~ã=rfk råöéñ ê=rr=éêçåéåí=~î=jâîáååçê=á= äçéêëöêìéééå=nujov= ê=äêìâ~ê=ëâêáî~=ëà äî=é =ëáå ÑêáíáÇK=lÅâë =Ää~åÇ=Jã ååéå= ê=çéí=î~åäáö~êé=ää~åç=çé=óåöêé= å=ää~åç=çé= äçêé=~íí ëà äî=ëâêáî~k=f=~ää~= äçéêëöêìéééê= ê=âîáååçêå~=ãéê=ñäáíáö~=äéë â~êé= å=ã ååéåk=jéå ã~å=â~å=åçíéê~=~íí=ë =ãóåâéí=ëçã=å ëí~å=qm=éêçåéåí=~î=jâîáååçê=á= äçéêëöêìéééêå~ PMJQV= ê=çåü=rmjsq= ê=äêìâ~ê=ëâêáî~=é =ëáå=ñêáíáçk=j åö~=ëâêáîéê=á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~k råöéñ ê=nr=éêçåéåí=éääéê=ãéê=~î=jã ååéå=á=çé=íêé= äçéêëöêìéééêå~=ëâêáîéê=çåâë =é ëáå=ñêáíáçk UM _êìâ~ê=ëâêáî~=ëà äîk=jãéçäéãã~ê aá~öê~ã=r SM RS QM PV PT NS NQ M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å j~å=â~å=ñìåçéê~=é =î~ç=çéí=ëâìääé=áååéä ê~=çã=çé=çêç=çåü=çé=í~åâ~ê=ëçã=ñ êãéçä~ë=á ÇÉíí~=ëâêáî~åÇÉ=å Öçí=ÑáÅâ=âçãã~=íáää=ìííêóÅâ=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ë~ãí~äÉí=J=Ääá=ê ëíéê=á=çéå ÇÉÄ~íí=ëçã=åì= ê=ë =ëí~êâí=ççãáåéê~ç=~î=å Öê~=Ñ K

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Document1

Document1 S òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç } {z @ áí Ôm @ bi@åi@a jç@åi@œíœèûa jç,, :,,, :,, : :,, òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç T,, ;,,, @ âbèûa@îöšûa @ b aë@ñìç Ûaë@õbnÏ aë@òîàüèûa@tìzjûa@pa a * * * U òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

A B C D E F G H K L I 12V 1u GND 12V 12V 12V GND GND 680u/16V 22u/25V Elko X5R 12V GND GND 680u/16V 22u/25V Elko

A B C D E F G H K L I 12V 1u GND 12V 12V 12V GND GND 680u/16V 22u/25V Elko X5R 12V GND GND 680u/16V 22u/25V Elko V u N V V V N N 0u/V u/v lko XR V N N 0u/V u/v lko XR V V 0n N N SS N N N k k SS N N N N u/v N POO N TRM S0-00SJ-VJ RTRM N POO N TRM S0-00SJ-VJ RTRM TR TURO TRNS N NT SmartSync VOdjust PT0T0W RTRM TR TURO

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB Мультиварка-скороварка Oursson MP6002PSD/SB: Инструкция пользователя Ïðåæäå åì íà àòü ïðèãîòîâëåíèå ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ P 3 Ïðèãîòîâëåíèå Èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Ïðèãîòîâëåíèå P P 5 6 Èíãðåäèåíòû

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/ của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1 Nguyễn Thị Hồng Minh 15-12-1984

Chi tiết hơn

('╎Analogies Explained╎╎ ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog)

('â•ŽAnalogies Explainedâ•Žâ•Ž ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog) ãäåæ P qrs t sr 1q2 3s145r rs6rs7st4q4 5t7 58 95r107❶ ❷q1❸ st4r❹❺ 5r 10 st7 5t❺ 58 q 95r10 s ❻s1010 t❼ 1qt ❻s 4❸5 ❼❸4 58 q7 1q64 r t❼ 75 s 7s qt4 1 5r 7❹t4q14 1 8sq4 rs 58 4❸s 95r10❺ qt10 4❸s 8 22 3s145r

Chi tiết hơn

soluzione.dvi

soluzione.dvi Ì ÈÊÇÎ Ë ÊÁÌÌ Ä ¾ Ù ÒÓ ¾¼½ Ë Ê Á ÁÇ ½ Ì µ ÁÐ ØÖ Ò ØÓÖ ÔÓÐ Ö ÐÐ ÙÖ ÙÒn + pn ÓÒ met = 3 µñ N Abase = 10 16 Ñ 3 N Dcollettore = 10 16 Ñ 3 µ n = 0.08 Ñ 2»Î τ n = 10 6 S = 1 ÑÑ 2 º CC = 12 Î I B = 60 µ º Rc

Chi tiết hơn

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m 2018 http://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/ pqsang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mongiang-day/ Nëi dung ch½nh 1 1. ành ngh¾a

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cao đẳng Sư phạm Sử Giáo dục công dân Trình

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐL, ngày / /2017 của Hiệu trưởng trường Đại

Chi tiết hơn

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: Nâng cao nh n th c cho c ng ng trong vi c thích ng v i Bi n i khí h u 2. a i m th

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

(Quartz - Wikipedia)

(Quartz - Wikipedia) Ï Ð ÑÒÓÒÔÕÖÒ ÔØÙÚÚÕÛÜÝÒÓÒÔÕÖÒ ÜÞ ßÚÝÒÓÒÚ Ï q q r s t 1 2 r 1 1 3 1 3 r r 1 2 4 4 1 q t 56 7q 8 1 3q 9 110 q 2 3 1 6❶❷❸ 7q 8 1 2 r 2 1 ❹❺❻q 8 1 1 1❺ q ❼❺❻q 86 ❽1 ❹❺❻q 8 3 ❺❻q 8 s 3 q ❾❿➀ ➁➂ ➃➄➅➆ ➇➈6 t 1

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện

Chi tiết hơn

danaige1

danaige1 æπƒ ª øπ æπ 840.132/2-0 𠪻 ø æ» ºÃ» ªπ æ µ ª º Ω π Ω øº πºπ Ω ºº DN 50-00 (2-24 ) º 300 ø ºæ æπ ø EN1251πASMEB1-34 º ø πω æ æπã πωπã, æ πωπã, Ωæ» º ª æ ππ, ª Ω æ» ø πω æ æπã, µ à ø æ» ª æ πƒ ªπΩ ø æ»ω

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Phụ lục I

Phụ lục I BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG CĐXD SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HOC (Ban hành theo Quyết định số 122/QĐ-CĐXD1 ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4 . Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học 13-14 Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 44) Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 16-17 Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN1259 01 2 1412D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN2206

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quy trình,

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn