Microsoft Word - nelanderbokmassan doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - nelanderbokmassan doc"

Bản ghi

1 Läsning av böcker, besök på bibliotek och eget skrivande bland olika grupper av anställda =L=ä åéj=çåü=î äñ êçëéåüéí=j=ëééíéãäéê=mp pîéå=kéä~åçéê=l=fåöéä~=dççáåö

2 O Förord sá=ü~ê=ñê å=ë=ëáç~=ëíìçéê~í=üìê=âìäíìêî~åçêå~=ü~ê=ñ ê åçê~íë=ëéç~å=ä êà~å=~î=umj í~äéík=sá=ü~ê=âìåå~í=à ãñ ê~=íêé=íáçëëâéçéå=~î=ãóåâéí=çäáâ~=â~ê~âí êi=umjí~äéí=ãéç=éå ëí~êâ=çåü=î ñ~åçé=~êäéíëã~êâå~ç=çåü= â~çé=áåâçãëíéê=ñ ê=üìëü ääéåi=ñ êëí~=ü äñíéå=~î VMJí~äÉí=ãÉÇ=Éå=Çê~ã~íáëâí=Ñ êë ãê~ç=~êäéíëã~êâå~ç=çåü=âê~ñíáöí=ëàìåâ~åçé êé~äáåâçãëíéê=ñ ê=ñäéêí~äéí=üìëü ää=çåü=ç êéñíéê= íéêü ãíåáåöëééêáççéå=ìåçéê=vmjí~äéíë ~åçê~=çéäk o~ééçêíéå=ü~ê=öéííë=å~ãåéí=òhìäíìêéå=çåü=çáå=ëíìåç=é =àçêçéåòk=håóíéê=~å=íáää=çéí sáäüéäã=jçäéêö=ë ÖÉê=Òq~Ö=î~ê~=é =Çáíí=äáîK=c ê=åì= ê=çéí=çáå=ëíìåç=é =àçêçéåkò aéí= ê=àì=çéí=âìäíìêéå=ü~åçä~ê=çãi=~íí=öé=äáîéí=ãéåáåö=çåü=äìëík=s~ç=ëâìääé=äáîéí=î~ê~ ìí~å=ä ÅâÉêI=ãìëáâI=ÄáäÇÉê=I=Ç~åë=çÅÜ=~åå~í=ëçã=âìäíìêÉå=ÖÉê\ páññêçêå~=á=ê~ééçêíéå=ü~ê=ìééç~íéê~íë=óííéêäáö~êé=ãéç=éíí= ê=ë =~íí=îá=åì=â~å=ñ äà~ ìíîéåâäáåöéå=ñê~ã=íáää=çåü=ãéç= ê=nvvvk s~ç= ê=ç =ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ëäìíë~íëÉêå~=~î=ÇÉ=ëíìÇáÉê=îá=Öàçêí=~î=âìäíìêî~åçêå~\=k Öê~=~î=ÇÉ ãéëí=åéåíê~ä~= ê=ñ äà~åçéw hìäíìêéå=ü~ê=ëíçê=âê~ñí=çåü=ëíçê~=ã àäáöüéíéêk=ûîéå=ìåçéê=çéå=ãóåâéí=ëî ê~=íáçéå ìåçéê=vmjí~äéíë=ñ êëí~=çéä==ü~ê=âìäíìêéå=âä~ê~í=ëáö=äê~=çåü=çé=âä~ëëã ëëáö~ ëâáääå~çéêå~=ü~ê=áåíé= â~í=ó=íî êíçã=ü~ê=çé=ãáåëâ~í=á=ñäéê~=~îëééåçéåk aéí=ö ê=~íí=ñ ê åçê~=ë =~íí=ñäéê=ìíåóííà~ê=âìäíìêìíäìçéík=_áääáçíéâéå= ê=äê~=éñéãééä é =~íí=çéí=ö ê=~íí=å =åó~=öêìéééêk jéå=çéí= ê=~ääî~êäáöíi=ëçã=îá=ëéê=çéíi=~íí=ã ååéåë=ä ë~åçé=ü~ê=ãáåëâ~í=âê~ñíáöí=çåü ë êëâáäí=~íí=~åçéäéå=ã å=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=éå=äçâ=ü~ê= â~í=ë =ëí~êâík f=çéí=ñ äà~åçé=ëâ~=îá=í~=ìéé=å Öê~=~î=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=ÄÉÇ ãë=ü~=ë êëâáäí=áåíêéëëé=ñ ê _çâj=çåü=_áääáçíéâëã ëë~åë=äéë â~êék=aé=ö ääéê=ä ë~åçé=~î=ä ÅâÉêI=ÄÉë â=é =ÄáÄäáçíÉâ çåü=éöéí=ëâêáî~åçék Läsa böcker ^åçéäéå=ã å=áåçã==ëçã=ä ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~=ãáåëâ~í=Ñê å=ot=éêçåéåí íáää=ns=éêçåéåí=ëéç~å=ä êà~å=~î=nvumjí~äéí=eí~ää =NFK=_ä~åÇ=q`lë=ã å=ü~ê=çéí=ëâéíí=éå ãáåëâåáåö=ñê å=qn=éêçåéåí=íáää=pp=éêçåéåí=ìåçéê=ë~ãã~=íáç=çåü=ää~åç=ë=ã å Ñê å=ss=éêçåéåí=íáää=qt=éêçåéåík

3 P q~äéää=n=i ëåáåö=~î=ä ÅâÉê=é =ÑêáíáÇÉå=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=NO=ã å~çéêå~ f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=éääéê=ç =çåü=ç ===UOLUP=======VMLVN===========VS============VV f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~ ====UOLUP==VMLVN====VS====VV hîáååçê UP UP UO UP PV PU PV PV j å TO SU SR SO OT OO ON NS _ Ç~=â åéå TT TS TP TO PP PM PM OT q`l hîáååçê VR VQ VQ VP RV RR RQ QV j å UV UP UM UM QN PP PO PP _ Ç~=â åéå VO UV UU UU RM QS QR QP hîáååçê VU VU VV VU TR TM TN SP j å VU VR VN VP SS RQ RP QT _ Ç~=â åéå VU VT VR VR TM SN SO RR lã=îá=ëéê=íáää=âîáååçêå~=ü~ê=çéí=áåçã==áåíé=ëâéíí=å Öçå=ãáåëâåáåÖI=ãÉÇ~å=ÇÉí=Ñ ê âîáååçêå~=áåçã=q`l=çåü==ëçã=ëóåéë=î~êáí=éå=îáëë=åéçö åö=~î=~åçéäéå=ëçã=ä ëéê á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=eq`ljâîáååçê=ñê å=rv=íáää=qv=éêçåéåí=ëéç~å=ä êà~å=~î=nvumjí~äéí çåü=jâîáååçê=ñê å=tr=íáää=sp=éêçåéåífk ^î=ëíçêí=áåíêéëëé= ê=~íí=ëé=å êã~êé=é =ÇÉå=Öêìéé=ëçã=~äÇêáÖ=ä ëéê=ä ÅâÉê=Eá=î~êí=Ñ~ää=áåíÉ å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî=ã å~çéêå~=ëçã=ñê Öçêå~=á=áåíÉêîàìÉêå~=Ö ääéêfk f=í~äéää=o=ñê~ãö ê=~íí=~åçéäéå=ã å=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=Ü~ê= â~í=ñê å=ou=éêçåéåí=íáää PU=éêçÅÉåí=áåçã==ëÉÇ~å=Ä êà~å=~î=nvumjí~äéíi=ñê å=nn=éêçåéåí=íáää==éêçåéåí=áåçã q`l=çåü=ñê å=o=éêçåéåí=íáää=t=éêçåéåí=áåçã=k=aé=êéä~íáî~=ñ ê åçêáåö~êå~= ê Ñ~âíáëâí=~ääê~=ëí êëí=ñ ê=çé=ã~åäáö~=íà åëíéã ååéåk q~äéää=o=^åçéäéå=ã å=ëçã=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî ã å~çéêå~ NVUOLUP NVVMLVN NVVS NVVV OU PO PR PU q`l NN NT O R V T jéç=í~åâé=é =Ä ÅâÉêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=~íí= ééå~=åó~=î êäç~êi=ñ êëí ÉäëÉ=~î=çÅÜ âìåëâ~ééê=çã=ã ååáëâçêë=äáîëîáääâçê=á=çäáâ~=íáçéê=çåü=á=çäáâ~=ä åçéêi=ñ êãéçäáåö=~î ìééäéîéäëéê=çåü=ñ ê=ëíáãìä~åë=~î=ñ~åí~ëáåi= ê=çéí=éåäáöí=î ê=ìééñ~ííåáåö=~ääî~êäáöí=~íí ã ååéåë=ä ë~åçé=ü~ê=ãáåëâ~í=ãóåâéí=ëí~êâík

4 Q pçã=îáë~ë=á=í~äéää=p=ü~ê=çéí=ü ê=ëâéíí=ãóåâéí=ëã =Ñ ê åçêáåö~ê=ää~åç=âîáååçêå~k q~äéää=p=^åçéäéå=âîáååçê=ëçã=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=íçäî ã å~çéêå~ NVUOLUP NVVMLVN NVVS NVVV NT NT NU NT q`l R S S T O O N O lã=çéí= ê=ë =~íí=ä ë~åçéí=çåü=ëâêáî~åçéí= ééå~ê=åó~=áåñ~ääëîáåâä~êi=öéê=ëíáãìä~åë=íáää=~íí í åâ~=é =Éíí=~ååçêäìåÇ~=ë íí=j=çåü=ç êãéç=çåâë =âê~ñí=çåü=ãçç=~íí=áñê Ö~ë íí~=çéí ÄÉëí ÉåÇÉ=çÅÜ=ë â~=ñçêãìäéê~=åó~=~äíéêå~íáî=j=â~å=ã~å=ëí ää~=ñê Ö~å=î~Ç=ÇÉíí~=â~å âçãã~=~íí=äéíóç~=ñ ê=ñê~ãíáçéå\=s~ç=áååéä ê=çéí=âê~ñíáöí=ö~ééí=ãéää~å=âîáååçêë=çåü ã åë=ä ë~åçé=ñ ê=à ãëí ääçüéíéå=ãéää~å=â åéå=ó=ñ ê=ã àäáöüéíéêå~=ñ ê=âîáååçê=çåü=ã å ~íí=ã í~ë=á=éíí=à ãä êçáöí=ë~ãí~ä\ låü=î~ç=äéíóçéê=ã ååéåë=ãáåëâ~çé=ä ë~åçé=ñ ê=ä~êåéå\=m~ééçêå~= ê=äáâëçã ã~ããçêå~=îáâíáö~=ñ êéäáäçéê=çåü=ãççéääéê=ñ ê=ä~êåéåk=lã=éå=~ääí=ëí êêé=çéä=~î é~ééçêå~=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=â~å=îá=î~ê~=~ääÇÉäÉë=ë âê~=é =~íí=çéíí~=çåâë =é îéêâ~ê Ä~êåÉå=Ó=ë êëâáäí=ö ääéê=çéíí~=éçàâ~êå~k f=çá~öê~ã=n=ëéê=îá=é =~åçéäéå=âîáååäáö~=çåü=ã~åäáö~=jãéçäéãã~ê=ëçã=~äçêáö=ä ëéê Ä ÅâÉê=ãÉÇ=ìééÇÉäåáåÖ=ÉÑíÉê= äçéêk=h~åëâé=å Öçí= îéêê~ëâ~åçé= ê=ää~åç=âîáååçêå~ ÇÉåå~=~åÇÉä=Ü Öëí=á=ÇÉå= äçëí~= äçéêëöêìéééå=rmjsq= êk=j~å=ëâìääé=~åå~êë=âìåå~=í åâ~ ëáö=~íí=çéëë~=âîáååçê=ëâìääé=ü~=ãéê=íáç=ñ ê=ëáö=ëà äî~i=é =ÖêìåÇ=~î=ãáåÇêÉ=çãëçêÖë~åëî~êI çåü=ç êãéç=òìåå~=ëáöò=~íí=ä ë~=ãéê~=ä ÅâÉêK=jÉå=â~åëâÉ= ê=çéí=ë =~íí=ã åö~=ëäáíáö~= ê=á àçää=çåü=ãéç=~åëî~ê=ñ ê=üéã=çåü=ä~êå=ãéçñ ê=~íí=çêâéå=áåíé=îáää=ê Åâ~=íáää\=lÅâë Ää~åÇ=ã ååéå= ê=~åçéäéå=ëçã=~äçêáö=ä ëéê=ä ÅâÉê=Ü Öëí=á=ÇÉå= äçëí~= äçéêëöêìéééå=ó îéå=çã=ëâáääå~çéêå~=ü ê=áåíé= ê=äáâ~=ëíçê~=ëçã=ää~åç=âîáååçêå~k éêçåéåí RM QM PM e~ê=áåíé=ä ëí=ä ÅâÉê=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~k=jãéçäéãã~êk aá~öê~ã=n PR PT OT QQ NM NR NO M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê hîáååçê j å

5 R lã=îá=î åçéê=é =ÇÉí=ÜÉä~=çÅÜ=ëÉê=é =JãÉÇäÉãã~ê=ëçã=çÑí~=ä ëéê=ä ÅâÉê=ë =ÑáååÉê=îá ~íí=á=~ää~= äçéêëöêìéééê= ê=~åçéäéå=ää~åç=âîáååçêå~=î ëéåíäáöí=ãóåâéí=ü ÖêÉ= å=ää~åç ã ååéå=eçá~öê~ã=ofk=^ääê~=ü Öëí= ê=ëáññê~å=ñ ê=âîáååçê=á= äçê~êå~=pmjqv= êk i ëí=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~K=JãÉÇäÉãã~ê aá~öê~ã=o RM QM PT QO PQ PM NM NS NU NO M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å råöéñ ê=n=ãáäàçå=~åëí ääç~=ëçã= ê=ãéçäéãã~ê=á=ñ~åâéí==â~å=äéíê~âí~ë=ëçã=ñäáíáö~=äçâä ë~êé J=á=ÇÉå=ãÉåáåÖÉå=~íí=ÇÉ=ä ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êÉåÇ~=îÉÅâ~K=sáäâ~=ÇÉ= ê=â~å=îá=ëé=á Çá~Öê~ã=P=åÉÇ~åK=aÉå=ÜÉäí= îéêî Ö~åÇÉ=ÇÉäÉå=Ó=ÇêóÖí=SRM=MMM=J= ê=âîáååçêk k ëí~å=pmm=mmm=~î=çéëë~=âîáååçê=ü~ê=éíí=~êäéí~êóêâék=_ä~åç=çé=âå~ééí=prm=mmm=ã ååéå ëçã=ä ëéê=ä ÅâÉê=çÑí~=Ü~êNOR=MMM=JãÉÇäÉãã~ê=Éíí=~êÄÉí~êóêâÉK i ëéê=ä ÅâÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=î~êàÉ=îÉÅâ~ aá~öê~ã=p SSM=MMM=âîáååçê OTR=MMM PPR=MMM=ã å NOR=MMM q`l= OUM=MMM NMR=MMM q`l= NOR=MMM UR=MMM

6 S Besöka bibliotek aêóöí=ëéñ=~î=íáç=jâîáååçêi=sn=éêçåéåíi=äéë âéê=äáääáçíéâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=éíí= êi î~ê=íêéçàé=ë =çñí~=ëçã=ãáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå=eí~ää =QFK=páÑÑêçêå~=Ñ ê=jã ååéå= ê ä ÖêÉI=ãÉå=îá=â~å=ëÉ=~íí=ë =ãóåâéí=ëçã=å ëí~å=qr=éêçåéåí=ü~ê=äéë âí=äáääáçíéâ=ìåçéê=éå Éíí êëééêáççk q~ää =Q=d íí=é =ÄáÄäáçíÉâ jáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé jáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~ ====UOLUP=======VMLVN=====VS===VV ========UOLUP=======VMLVN=====VS===VV hîáååçê RM RN RU SN OT OR OV PO j å QM PU QP QQ NV NS NU NT _ Ç~=â åéå QR QQ RM RO OQ OP OQ q`l hîáååçê TN ST TN TO QR PV PV PV j å SM RP RP SO PP ON ON OS _ Ç~=â åéå SS SN SQ SU PV PO PN PQ hîáååçê UN UP UU UO RT RQ RM RM j å UN TT TN TP QV QN QN PU _ Ç~=â åéå UN UM TV TV RP QT QR QQ aéí=îáë~ê=ëáö=~íí=çéí=ìåçéê=vmjí~äéí=ü~ê=î~êáí=éå=é í~öäáö= âåáåö=~î=~åçéäéå=j ãéçäéãã~ê=ëçã=ö ê=é =ÄáÄäáçíÉâK=aÉí=Ö ääéê=ñ ê=âîáååçêå~=ç~îëéíí=çã=îá=ëéê=íáää=~åçéäéå ëçã=ö íí=é =ÄáÄäáçíÉâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=no=ã å~çéêå~=éääéê=ë =çñí~ ëçã=ãáåëí=éå=ö åö=á=ã å~çéå=e~åçéäéå=ëçã=äéë âí=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê= êéí=ü~ê â~í=ñê å=rn=éêçåéåí=íáää=sn=éêçåéåí=íáää=çåü=~åçéäéå=öàçêí=çéíí~=ãáåëí=éå=ö åö=á ã å~çéå=ñê å=or=íáää=po=éêçåéåífk=c ê=ã ååéå=ü~ê=çéí=ëâéíí=éå= âåáåö=~î=~åçéäéå=ëçã Ö íí=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=eñê å=pu=íáää=qq=éêçåéåífi=ãéç~å=~åçéäéå=ëçã=äéë âéê=çñí~= ê=á ëíçêí=çéåë~ãã~=ëçã=á=ä êà~å=~î=vmjí~äéík âåáåöéå=~î=äéë âéå=é =ÄáÄäáçíÉâ= ê=ãóåâéí=íóçäáö=çåâë =Ää~åÇ=ÇÉ=ìåÖ~=J ãéçäéãã~êå~i=áåíé=ãáåëí=ää~åç=çé=ìåö~=ã ååéå=ëçã==éñíéê=éå=íáçáö~êé=åéçö åö=íóåâë Ü~=î åí= íéê=íáää=äáääáçíéâéåk aéëë~=ñ ê åçêáåö~ê=ü~ê=ñ êëí ë=áåíé=âçããáí=~î=ëáö=ëà äî=ìí~å=ë âéêí=ü~ê=éå=äêéççåáåö=çåü Ñ êåóéäëé=~î=îéêâë~ãüéíéå=é =ÄáÄäáçíÉâÉå=ëéÉä~í=Éå=ëíçê=êçää=Ñ ê=çéåå~=ìíîéåâäáåök c ê==ä ÇÉ=âîáååçê=çÅÜ=ã å=áåçã==ö ääéê=~íí=~åçéäéå=äáääáçíéâëäéë â~êé= ê=ä ÖêÉ Ää~åÇ=ÇÉ= äçêé=á= äçê~êå~=rmjsq= ê= å=á= îêáö~= äçéêëöêìéééêeçá~öê~ã=qfk

7 T d íí=é =ÄáÄäáçíÉâ=ãáåëí=å Öçå=Ö åö=ìåçéê=çé=ëéå~ëíé=no= ã å~çéêå~k=jãéçäéãã~ê aá~öê~ã=q UM SU SS SM QV QU QU QM PP M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å Skriva själv på fritiden aêóöí=qm=éêçåéåí=~î=ë=âîáååçê=çåü=çêóöí=nr=éêçåéåí=~î=ë=ã å=äêìâ~ê=é =ëáå=ñêáíáç ëâêáî~=ëà äî=j=ç~öäçâi=~êíáâä~êi=äêéî=éääéê=çóäáâík=k ëí~å=nr=éêçåéåí=~î=ë=âîáååçê==çåü ÇêóÖí=R=éêçÅÉåí=~î=ë=ã å=ëâêáîéê=á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~k=låâë =áåçã=q`l=çåü =Ñáååë=ÇÉåå~=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=â åéåi=çã= å=áåíé=ñìääí=äáâ~=ëíçê=ëçã=ää~åç JãÉÇäÉãã~êå~K s~ç=ö ääéê=çé=ñ ê åçêáåö~ê=ëçã=ü~ê=ëâéíí=â~å=ã~å=ë êëâáäí=ä ÖÖ~=ã êâé=íáää=~íí=~åçéäéå ã å=ëçã=äêìâ~ê=ëâêáî~=é =ëáå=ñêáíáç=ãáåëâ~çé=ìåçéê=nvumjí~äéí=çåü=nvvmjí~äéíë=ñ êëí~ ÇÉäK==råÇÉê= êéå=nvvsjvv=î åçé=ççåâ=ìíîéåâäáåöéå=j=çåü=~åçéäéå=ã å=ëçã=ëâêáîéê=ü~ê â~í=âê~ñíáöí=áåçã=ë î ä==ëçã=q`l=eí~ää =RFK==lÅâë =Ää~åÇ=ë=âîáååçê=Ü~ê ëâêáî~åçéí= â~í=ìåçéê=çéëë~= êk q~ää =R=_êìâ~ê=ëâêáî~=ëà äî f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~=éääéê=ç =çåü=ç ====UOLUP=======VMLVN======VS===========VV f=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~ ====UOLUP====VMLVN====VS====VV hîáååçê QM PT PS QO NN NO NN NQ j å NU NS NO NT R Q P S _ Ç~=â åéå OU OS OQ OV U U T NM q`l hîáååçê RN QU QR QU NQ NQ NO NS j å PN OT NU OS V V S V _ Ç~=â åéå QO PV PQ PV NN NO NM NP hîáååçê SU SN RV RV NT NS NO NO j å RP QR PO PQ NP NO U R _ Ç~=â åéå RV RP QR QS NR NQ NM V

8 U aéí= ê=ãóåâéí=ëçã=í~ä~ê=~íí=çéå= â~åçé=ç~íçê~åî åçåáåöéå=á=üìëü ääéå=ü~ê=ü~ñí=ëíçê ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=çéå=ü ê=ìíîéåâäáåöéå=ó=~íí=çéå=åó~=íéâåáâéå=äçåâ~ê=íáää= â~í=ëâêáî~åçéi çåü=~ääçéäéë=ë êëâáäí=ää~åç=ã ååéåk aé=ìåö~=âîáååçêå~= ê=çé=ëçã=ää~åç=jãéçäéãã~ê=ëâêáîéê=~ääê~=ãéëí=eçá~öê~ã=rfk råöéñ ê=rr=éêçåéåí=~î=jâîáååçê=á= äçéêëöêìéééå=nujov= ê=äêìâ~ê=ëâêáî~=ëà äî=é =ëáå ÑêáíáÇK=lÅâë =Ää~åÇ=Jã ååéå= ê=çéí=î~åäáö~êé=ää~åç=çé=óåöêé= å=ää~åç=çé= äçêé=~íí ëà äî=ëâêáî~k=f=~ää~= äçéêëöêìéééê= ê=âîáååçêå~=ãéê=ñäáíáö~=äéë â~êé= å=ã ååéåk=jéå ã~å=â~å=åçíéê~=~íí=ë =ãóåâéí=ëçã=å ëí~å=qm=éêçåéåí=~î=jâîáååçê=á= äçéêëöêìéééêå~ PMJQV= ê=çåü=rmjsq= ê=äêìâ~ê=ëâêáî~=é =ëáå=ñêáíáçk=j åö~=ëâêáîéê=á=ëíçêí=ëéíí=î~êàé=îéåâ~k råöéñ ê=nr=éêçåéåí=éääéê=ãéê=~î=jã ååéå=á=çé=íêé= äçéêëöêìéééêå~=ëâêáîéê=çåâë =é ëáå=ñêáíáçk UM _êìâ~ê=ëâêáî~=ëà äîk=jãéçäéãã~ê aá~öê~ã=r SM RS QM PV PT NS NQ M NUJOV= ê PMJQV= ê RMJSQ= ê âîáååçê ã å j~å=â~å=ñìåçéê~=é =î~ç=çéí=ëâìääé=áååéä ê~=çã=çé=çêç=çåü=çé=í~åâ~ê=ëçã=ñ êãéçä~ë=á ÇÉíí~=ëâêáî~åÇÉ=å Öçí=ÑáÅâ=âçãã~=íáää=ìííêóÅâ=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ë~ãí~äÉí=J=Ääá=ê ëíéê=á=çéå ÇÉÄ~íí=ëçã=åì= ê=ë =ëí~êâí=ççãáåéê~ç=~î=å Öê~=Ñ K