PowerPoint Presentation

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PowerPoint Presentation"

Bản ghi

1 Hướng dẫn sử dụng IDEAL Deal Online và Digidocs Tháng 7/2020 1

2 Mục lục Thanh toán ngoại tệ liền mạch 01 Quy đổi ngoại hối thời gian thực 03 Thanh toán quốc tế đơn giản hơn 02 Gửi chứng từ thanh toán bằng DBS DigiDocs Bổ sung chứng từ thanh toán bằng DBS DigiDocs Cập nhật trạng thái thanh toán bằng SWIFT gpi 37 2

3 Thanh toán quốc tế liền mạch 01 Quy đổi ngoại hối (FX) thời gian thực (Yêu cầu tỷ giá hối đoái ngay khi tạo thanh toán ngoại tệ) 3

4 Thanh toán: Cập nhật tỷ giá hối đoái (FX) thời gian thực 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Chọn loại ngoại tệ và nhập số tiền muốn thanh toán Xem tỷ giá FX theo bảng ở đây. Yêu cầu tỷ giá FX dành riêng cho mình ở Bước 5 4

5 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX riêng 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Yêu cầu tỷ giá FX riêng Đây là tỷ giá mà Ngân hàng sẽ chào riêng cho quý khách. Tỷ giá được cập nhật mỗi 2 phút. 5

6 Thanh toán : Chấp nhận tỷ giá FX 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực 1. Thanh toán cần được duyệt và gửi đầy đủ chứng từ trong cùng ngày 2. Thanh toán bị hủy có thể phát sinh các chi phí lỗ ngoại hối Xác nhận và đồng ý tỷ giá FX 6

7 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Duyệt thanh toán 1. Tỷ giá FX phải được xác nhận trước khi gửi yêu cầu thanh toán đến Ngân hàng. Người làm lệnh thanh toán hoặc người duyệt lệnh đều có thể yêu cầu tỷ giá FX. 2. Chỉ có thể yêu cầu xác nhận tỷ giá FX 1 lần/ thanh toán. 3. Các trang tiếp theo là hướng dẫn người duyệt yêu cầu tỷ giá FX cho thanh toán 7

8 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Chọn các thanh toán cần duyệt 8

9 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Chọn Book rate Lựa chọn yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán. Tỷ giá được cập nhật mỗi 2 phút. 9

10 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Tỷ giá FX đã được xác nhận 10

11 Thanh toán : Yêu cầu tỷ giá FX khi duyệt thanh toán 01 Tỷ giá FX theo thời gian thực Kiểm tra lại tỷ giá FX 11

12 Thanh toán quốc tế đơn giản hơn 02a Gửi chứng từ thanh toán bằng DBS DigiDocs (Xem danh sách các loại chứng từ cần gửi và Kéo và thả tài liệu trên màn hình thanh toán) 12

13 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn loại ngoại tệ và nhập số tiền thanh toán 13

14 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn người thụ hưởng nếu đã lưu thông tin trước đó 14

15 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn loại mục đích thanh toán Danh sách chứng từ theo loại mục đích sẽ hiển thị ở bước 6 Chọn quốc gia của người thụ hưởng 15

16 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Danh sách loại chứng từ yêu cầu cho thanh toán hiển thị ở đây Kéo và thả các loại chứng từ vào khung Upload Loại tập tin Kích cỡ Độ dài tên tập tin Số lượng chứng từ Ghi chú pdf, zip, image hoặc xlsx 5MB (tối đa) 50 ký tự (tối đa) Tối đa 5 lần tải lên cho các loại chứng từ khác nhau Hồ sơ cho thanh toán lương phải gửi bằng tập tin zip có mật khẩu DBS phần mật khẩu mở tập tin 16

17 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn loại chứng từ của tập tin 17

18 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ thanh toán 02 Gửi chứng từ thanh toán Kiểm tra và gửi yêu cầu thanh toán 18

19 Thanh toán quốc tế đơn giản hơn 02b Gửi chứng từ bằng DBS DigiDocs cho thanh toán gửi bằng tập tin (Xem danh sách các loại chứng từ cần gửi và Kéo và thả tài liệu trên màn hình thanh toán) 19

20 Thanh toán quốc tế : Thanh toán gửi bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Mẫu thanh toán bằng tập tin Ví dụ Mục đích thanh toán Diễn giải mục đích Loại chứng từ yêu cầu S1 G1 Lương, thưởng hay các phụ cấp Thanh toán hàng hóa trả trước Hợp đồng lao động 1. Hợp đồng 2. Hóa đơn 3. Giấy tờ lưu chuyển (B/L, AWB) 4. Cam kết về hồ sơ thông quan Tham khảo Bảng mã mục đích thanh toán đính kèm trong mẫu thanh toán bằng tập tin. Ví dụ: dùng S1 cho thanh toán lương cho Expat trong tập tin 20

21 02 Gửi chứng từ thanh toán Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán gửi bằng tập tin Upload Thanh toán file 21

22 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn tên tập tin 22

23 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn từng thanh toán cần gửi chứng từ 23

24 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn Attach Document 24

25 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Kéo và thả các loại chứng từ vào khung Upload Loại tập tin Kích cỡ Độ dài tên tập tin Số lượng chứng từ Ghi chú pdf, zip, image hoặc xlsx 5MB (tối đa) 50 ký tự (tối đa) Tối đa 5 lần tải lên cho các loại chứng từ khác nhau Hồ sơ cho thanh toán lương phải gửi bằng tập tin zip có mật khẩu DBS phần mật khẩu mở tập tin Chọn loại chứng từ yêu cầu cho thanh toán hiển thị ở đây 25

26 Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ cho thanh toán bằng tập tin 02 Gửi chứng từ thanh toán Nhấn Cancel trong màn hình Kiểm tra thanh toán 26

27 Thanh toán quốc tế : Duyệt thanh toán với hồ sơ 02 Gửi chứng từ thanh toán Chọn Payment/Transaction/ File Approvals 27

28 Thanh toán quốc tế : Duyệt thanh toán với hồ sơ 02 Gửi chứng từ thanh toán Nhấn vào đường dẫn để xem hồ sơ đính kèm Chứng từ sẽ được tải về máy tính của quý khách Nhấn Approve để duyệt thanh toán 28

29 03 Bổ sung chứng từ thanh toán bằng DBS DigiDocs Thanh toán quốc tế đơn giản hơn (Gửi và duyệt phần bổ sung chứng từ) 29

30 Thanh toán quốc tế : Cài đặt thông báo (1 lần) 03 Bổ sung chứng từ Để nhận được thông báo yêu cầu bổ sung chứng từ Ngân hàng sẽ gửi thông báo yêu cầu bổ sung chứng từ qua kênh này Chỉ cần cài đặt 1 lần duy nhất. 30

31 Thanh toán quốc tế : Cài đặt thông báo (1 lần) 03 Bổ sung chứng từ Chọn phương thức nhận thông báo: hay qua ứng dụng DBS IDEAL Lựa chọn 1 : Nhận qua ứng dụng DBS IDEAL (đã cài đặt trên di động) Lựa chọn 2 : Nhận qua 31

32 Thanh toán quốc tế : Bổ sung chứng từ thanh toán 03 Bổ sung chứng từ Bước 1 : Truy cập Transfer Centre/ Docs. Required để gửi bổ sung chứng từ thanh toán sau khi nhận được thông báo. Bước 2 : Chọn thanh toán cần gửi bổ sung chứng từ 32

33 Thanh toán quốc tế : Bổ sung chứng từ thanh toán 03 Bổ sung chứng từ Chọn Attach Document để gửi chứng từ mới 33

34 03 Bổ sung chứng từ Bước 2 : Kéo và thả chứng từ mới từ máy tính của quý khách Bước 1 : Xóa chứng từ cũ đã bị từ chối Bước 3 : chọn loại chứng từ cho chứng từ mới Bước 4 : Nhấn Confirm Upload 34

35 Thanh toán quốc tế : Duyệt bổ sung chứng từ 03 Bổ sung chứng từ Truy cập Payment/ Transaction / File Approvals 35

36 Thanh toán quốc tế : Duyệt bổ sung chứng từ 03 Bổ sung chứng từ Nhấn vào đường dẫn để xem hồ sơ đính kèm Chứng từ sẽ được tải về máy tính của quý khách Nhấn Approve để duyệt thanh toán 36

37 04 Cập nhật trạng thái thanh toán bằng SWIFT gpi Thanh toán quốc tế đơn giản hơn (Xem theo thời gian thực) 37

38 Thanh toán quốc tế : Cập nhật trạng thái thanh toán quốc tế 04 Cập nhật trạng thái thanh toán Truy cập Account > Activities hoặc Payments> Transfer Centre Chọn View 38

39 04 Cập nhật trạng thái thanh toán Thanh toán quốc tế : Cập nhật trạng thái thanh toán quốc tế OTT advice gpi tracker MT 103 copy 3-in-1 cross-border payments Advice on IDEAL Trạng thái của thanh toán Thời gian xử lý Số tiền người thụ hưởng nhận Ghi chú: trạng thái chỉ cập nhật nếu các ngân hàng tham gia thanh toán đều trong mạng lưới SWIFT gpi 39

40 DBS Global Transaction Services Committed Agile Digital Insight-led Safe VIETNAM DBS Bank Hanoi Representative Office Room th Floor, Pacific Place 83B Ly Thuong Kiet Street Hanoi, Vietnam Tel: (844) Fax: (844) DBS Bank Ho Chi Minh City Branch 11 th Floor, Saigon Center 65 Le Loi Boulevard, District 1 Hanoi, Vietnam Tel: (84 8) Fax: (84 8) Disclaimer The information herein is published by DBS Bank Ltd Ho Chi Minh City Branch (the Bank ). It is based on information obtained from sources believed to be reliable, but the Bank does not make any representation or warranty, express or implied, as to its accuracy, completeness, timeliness or correctness for any particular purpose. The information is subject to change without notice. Any information contained herein does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. The information herein is published for the information of addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgment by addressees, who should obtain separate legal or financial advice. The Bank, or any of its related companies or any individuals connected with the group accepts no liability for any direct, special, indirect, consequential, incidental damages or any other loss or damages of any kind arising from any use of the information herein (including any error, omission or misstatement herein, negligent or otherwise) or further communication thereof, even if the Bank or any other person has been advised of the possibility thereof. The information herein is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. Picture source:.pexels 40

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ KHU VỰC Tháng 04/2019 Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối KHCN YSVN Kinh tế thế giới và chiến lược đầu tư Loại Tài Sản Tiêu cực Tích cực Tổng quan về kinh tế vĩ mô toàn cầu Currency USD

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

Powerpoint Templates

Powerpoint Templates ng 2008-2012 Dự đoán thị trường năm 2013 ng 12 năm 2012 i: Ông Greg Ohan - Giám đốc bộ phận văn phòng Việt nam Tổng quan 1. năm 2008 2012 a qua 2. 2012 Những tiêu điểm chính và đặc thù trong năm nay 3.

Chi tiết hơn

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank

Approach for sustainable growth and profitability for IDBI Bank Kinh doanh trong thời đại chuỗi giá trị toàn cầu Các điều kiện để công ty cung ứng hội nhập thành công Trình bày bởi: Mr. Frank W. Weiand Giám Đốc Kết nối Khối doanh nghiệp nước ngoài (USAID LinkSME Project)

Chi tiết hơn

CTCP XÂY DỰNG COTECCONS CTD (HOSE) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 06 tháng 3 năm 2019 CẬP NHẬT KQKD 2018 Kết thúc Q4.2018, CTD đạt doanh thu thuần

CTCP XÂY DỰNG COTECCONS CTD (HOSE) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 06 tháng 3 năm 2019 CẬP NHẬT KQKD 2018 Kết thúc Q4.2018, CTD đạt doanh thu thuần CTCP XÂY DỰNG COTECCONS CTD (HOSE) BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH Ngày 06 tháng 3 năm 2019 CẬP NHẬT KQKD 2018 Kết thúc Q4.2018, CTD đạt doanh thu thuần 7.823 tỷ đồng (-12,8% yoy), và LNST đạt 318 tỷ đồng (-31%

Chi tiết hơn

BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi d

BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi d BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách viết hoặc đánh dấu vào nơi tương

Chi tiết hơn

Ti401 Pro, Ti480 Pro, TiX501 and TiX580 Infrared Cameras

Ti401 Pro, Ti480 Pro, TiX501 and TiX580 Infrared Cameras THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera hồng ngoại Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 và TiX580 Built with Tương thích với Fluke Connect Chúng tôi nhận thấy không có một phương pháp nào phù hợp cho tất cả mỗi ngành, mỗi công

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSD VIỆT NAM Số 35 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Tel: (04) (04) Fax: (04) co

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSD VIỆT NAM Số 35 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Tel: (04) (04) Fax: (04) co CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSD VIỆT NAM Số 35 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Tel: (04) 62737300 (04) 62737311 Fax: (04) 62737322 Email: contact@vsd.com.vn TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thống

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520

Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520 Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520 Ứng dụng kiểm tra hồng ngoại Để vận hành các nhà máy công nghiệp hoạt động ở công suất tối ưu, các nhà quản lý nhà máy cần phải duy trì và khắc phục sự cố hàng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ ( Cổng thông tin cán bộ là phần mềm nằm trong Hệ thống thông tin tổng thể của Trườ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ (  Cổng thông tin cán bộ là phần mềm nằm trong Hệ thống thông tin tổng thể của Trườ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ (http://canbo.vinhuni.edu.vn) Cổng thông tin cán bộ là phần mềm nằm trong Hệ thống thông tin tổng thể của Trường Đại học Vinh, cung cấp cho cán bộ Nhà trường các

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG VA LĂ P ĐĂ T BÊ P TƯ KÊ T HƠ P ĐIÊ N

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG VA LĂ P ĐĂ T BÊ P TƯ KÊ T HƠ P ĐIÊ N HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG VA LĂ P ĐĂ T BÊ P TƯ KÊ T HƠ P ĐIÊ N 536.01.705 THÔNG TIN CHUNG THIÊ T BI NA Y CHI ĐƯƠ C THIÊ T KÊ ĐÊ SƯ DU NG TRONG GIA ĐI NH. NHA SA N XUÂ T SE KHÔNG CHI U BÂ T CƯ TRA CH NHIÊ M

Chi tiết hơn

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng

KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline Mặt bằng tầng KOSMO TÂY HỒ Address. 101 Xuan La, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam Hotline. +84. 901 839 666 Email. info@kosmotayho.com www.kosmotayho.com Mặt bằng tầng Floor plan Lưu ý chung: Quá trình thực hiện tài liệu

Chi tiết hơn

Quy dinh lap ke hoach

Quy dinh lap ke hoach BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16 /QĐ-ĐTĐL Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình Quản lý vận hành hệ

Chi tiết hơn

Thiết bị đo hồng ngoại Fluke Thiết kế cho những môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất GIẢI PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ

Thiết bị đo hồng ngoại Fluke Thiết kế cho những môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất GIẢI PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ Thiết bị đo hồng ngoại Fluke Thiết kế cho những môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất GIẢI PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ THIẾT BỊ ĐO HỒNG NGOẠI FLUKE Keeping your world up and running Thiết kế cho những môi trường

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN Ngân hàng điện tử MB CHUYỂN KHOẢN VÀ THANH TOÁN Tháng 08/2015 Lần sửa đổi: 00 Trang số 1/21 I. DANH SÁCH NGƯỜI THỤ HƯỞNG Chức năng này cho phép Quý khách hàng quản lý (thêm, sửa hay xóa) các số tài khoản

Chi tiết hơn

Lý do vì sao nên chọn Máy chụp ảnh nhiệt Fluke

Lý do vì sao nên chọn Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Lý do vì sao nên chọn Máy chụp ảnh nhiệt Fluke 1 Chất lượng hình ảnh vượt trội Fluke tối đa hóa hiệu suất của từng điểm ảnh trong toàn bộ các dòng sản phẩm máy chụp ảnh nhiệt với độ phân giải cảm biến

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Thị trường chờ đợi về cuộc họp Fed tuần này 29/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD tiếp tục tiến về vùng đỉnh cũ trước thời đi

MORNING NOTE Thị trường chờ đợi về cuộc họp Fed tuần này 29/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD tiếp tục tiến về vùng đỉnh cũ trước thời đi MORNING NOTE Thị trường chờ đợi về cuộc họp Fed tuần này 29/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD tiếp tục tiến về vùng đỉnh cũ trước thời điểm diễn ra cuộc họp của Fed vào tuần này, điều này

Chi tiết hơn

MORNING NOTE TTCK mới nổi có khả năng sẽ kết thúc giai đoạn giảm DCM 26/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Chỉ số USD vẫn tiếp tục giao dịch dưới đ

MORNING NOTE TTCK mới nổi có khả năng sẽ kết thúc giai đoạn giảm DCM 26/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Chỉ số USD vẫn tiếp tục giao dịch dưới đ MORNING NOTE TTCK mới nổi có khả năng sẽ kết thúc giai đoạn giảm DCM 26/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Chỉ số USD vẫn tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình 20 ngày và vàng là kênh đầu tư tăng

Chi tiết hơn

QoL Max Accumulator+ Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để trợ giúp cho quý vị trong hành trình

QoL Max Accumulator+ Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để trợ giúp cho quý vị trong hành trình QoL Max Accumulator+ Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để trợ giúp cho quý vị trong hành trình cuộc sống của mình. Các hợp đồng bảo hiểm do American

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT...2 1.1 Đăng nhập hệ thống...2 1.2 Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔNG TIN NHÂN SỰ...4 2.1 Bảng lương...4 2.2 Hồ sơ nhân

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng VJC 28/01/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục hồi phục nhẹ 0.7

MORNING NOTE Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng VJC 28/01/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục hồi phục nhẹ 0.7 MORNING NOTE Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng VJC 28/01/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục hồi phục nhẹ 0.7% khi đồng USD giảm mạnh. Đồ thị giá của giá dầu Brent

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Các quỹ ETF có thể sẽ tiếp tục mua ròng CTG 21/05/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ ở hầu hết các chỉ số

MORNING NOTE Các quỹ ETF có thể sẽ tiếp tục mua ròng CTG 21/05/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ ở hầu hết các chỉ số MORNING NOTE Các quỹ ETF có thể sẽ tiếp tục mua ròng CTG 21/05/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ ở hầu hết các chỉ số chính, với việc các cổ phiếu công nghệ giảm mạnh sau

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 CUỘC HÔN NHÂN NÀY MY MARRIAGE ------------------------------------------- Nghệ sĩ Artist VÕ THỦY TIÊN 15 Nguyễn Ư Dĩ Street, Thảo Điền ward, District 2, Hồ Chí Minh City, Vietnam Email: info@factoryartscentre.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24)

Microsoft Word - 03-GD-HO THI THU HO(18-24) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Hồ Thị Thu Hồ 1 và Lê Văn Nhương 1 1 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung:

Chi tiết hơn

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG Đặng Hồ Phƣơng Thảo Trường

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH TỤNG QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI LS. Nguyễn Mạnh Dũng Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập Thành viên HĐKH Trung tâm trọng tài quốctế Việt nam

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Áp lực bán gây điều chỉnh ngắn hạn HVN 12/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent thu hẹp đà tăng về cuối phiên sau khi đồng

MORNING NOTE Áp lực bán gây điều chỉnh ngắn hạn HVN 12/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent thu hẹp đà tăng về cuối phiên sau khi đồng MORNING NOTE Áp lực bán gây điều chỉnh ngắn hạn HVN 12/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent thu hẹp đà tăng về cuối phiên sau khi đồng USD hồi phục nhẹ trở lại. Nếu đồ thị giá duy trì đà

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Căng thẳng thương mại leo thang TTN 06/08/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh gần 2% do lo ngại về cuộc c

MORNING NOTE Căng thẳng thương mại leo thang TTN 06/08/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh gần 2% do lo ngại về cuộc c MORNING NOTE Căng thẳng thương mại leo thang TTN 06/08/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh gần 2% do lo ngại về cuộc chiến thương mại đang leo thang. Đồng thời, đồ thị giá

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Đồng USD quay lại đà giảm ngắn hạn PVB 19/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD sụt giảm mạnh nhưng vẫn không thể hỗ trợ được đà

MORNING NOTE Đồng USD quay lại đà giảm ngắn hạn PVB 19/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD sụt giảm mạnh nhưng vẫn không thể hỗ trợ được đà MORNING NOTE Đồng USD quay lại đà giảm ngắn hạn PVB 19/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Đồng USD sụt giảm mạnh nhưng vẫn không thể hỗ trợ được đà hồi phục của giá dầu. Yếu tố địa chính trị vẫn đang

Chi tiết hơn

Giải pháp ERP ngành Vàng Bạc Đá Quý

Giải pháp ERP ngành Vàng Bạc Đá Quý XMan Giải pháp ERP ngành Vàng Bạc Đá Quý Công Ty Công Nghệ FBS TỔNG QUAN Qua hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai ứng dụng cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cùng với việc trực

Chi tiết hơn

Chính sách về quyền riêng tư CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ Giới thiệu Chúng tôi, tại INLUSTRIS LTD. ( Công ty, đối với chúng tôi hoặc chúng tôi ), hiểu

Chính sách về quyền riêng tư CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ Giới thiệu Chúng tôi, tại INLUSTRIS LTD. ( Công ty, đối với chúng tôi hoặc chúng tôi ), hiểu Chính sách về quyền riêng tư CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ Giới thiệu Chúng tôi, tại INLUSTRIS LTD. ( Công ty, đối với chúng tôi hoặc chúng tôi ), hiểu rằng bạn muốn bảo mật thông tin cá nhân của mình,

Chi tiết hơn

MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed

MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed FIle System hay còn gọi là DFS. Một trong những tính

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Mức độ phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra PVS, PVB, NKG 04/04/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ đóng cửa duy trì đà tăng khi hy vọng v

MORNING NOTE Mức độ phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra PVS, PVB, NKG 04/04/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ đóng cửa duy trì đà tăng khi hy vọng v MORNING NOTE Mức độ phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra PVS, PVB, NKG 04/04/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ đóng cửa duy trì đà tăng khi hy vọng về một Brexit nhẹ nhàng hơn và lạc quan xung quanh đàm

Chi tiết hơn

MORNING NOTE VN-Index có thể sẽ thử thách kháng cự tâm lý 1,000 điểm HPG 26/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suấ

MORNING NOTE VN-Index có thể sẽ thử thách kháng cự tâm lý 1,000 điểm HPG 26/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suấ MORNING NOTE VN-Index có thể sẽ thử thách kháng cự tâm lý 1,000 điểm HPG 26/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất và kỳ vọng lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức hiện

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Nhóm CP vận tải và hàng không hưởng lợi khi giá dầu giảm HDG 25/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh vớ

MORNING NOTE Nhóm CP vận tải và hàng không hưởng lợi khi giá dầu giảm HDG 25/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh vớ MORNING NOTE Nhóm CP vận tải và hàng không hưởng lợi khi giá dầu giảm HDG 25/12/2018 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh với những lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TOTAL 60 Đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM MST:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN TOTAL 60 Đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM MST: CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM, HỆ THỐNG ỨNG DỤNG Giới thiệu chung HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SMART E-INVOICE 1.2 Smart E-Invoice được thiết kế hoàn toàn khác với các hệ thống ứng dụng dịch vụ hóa đơn điện tử khác

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2016/6 Ngày phê duyệt: 22/03/2016 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất x

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2016/6 Ngày phê duyệt: 22/03/2016 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất x THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2016/6 Ngày phê duyệt: 22/03/2016 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất xe : Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam 3 Loại phương

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN D.cdr

BIA CHINH PHAN D.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 5 0d (2017) Volume 5 0d (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần D: Kinh tế và Pháp luật Part

Chi tiết hơn

QoL Value+ Protector Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Chỉ Áp dụng Tại California Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ linh hoạt được thiết kế để

QoL Value+ Protector Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Chỉ Áp dụng Tại California Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ linh hoạt được thiết kế để QoL Value+ Protector Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Dựa trên Chỉ số Chỉ Áp dụng Tại California Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ linh hoạt được thiết kế để hỗ trợ cho ngân sách của quý vị, cộng thêm một vài

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Cơ hội cho các nhà đầu tư trung hạn MPC 22/03/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ có biến động tích cực sau khi EU quyết định dời

MORNING NOTE Cơ hội cho các nhà đầu tư trung hạn MPC 22/03/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ có biến động tích cực sau khi EU quyết định dời MORNING NOTE Cơ hội cho các nhà đầu tư trung hạn MPC 22/03/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TTCK Mỹ có biến động tích cực sau khi EU quyết định dời thời hạn Brexit theo mong muốn của Thủ tướng Anh và

Chi tiết hơn

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo

Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh (RIM) cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo Chính sách bảo mật của RIM Research In Motion Limited và các công ty con và công ty chi nhánh ("RIM") cam kết có một chính sách lâu dài trong việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của Quý

Chi tiết hơn

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa

Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doa Giới thiệu MSB trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ M-Banking của chúng tôi. Sứ mệnh đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Khách hàng Doanh nghiệp là động lực giúp MSB ngày càng cải tiến sản

Chi tiết hơn

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are

Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are Photographing, Filming and Recording students at Abbotsford Primary School Annual Consent Form and Collection Notice During the school year there are many occasions and events where staff may photograph,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE Báo cáo niêm yết Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng Chuyên viên phân tích MOBIFONE SERVICE (MFS) Giá đóng cửa (16/04/201

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE Báo cáo niêm yết Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng Chuyên viên phân tích MOBIFONE SERVICE (MFS) Giá đóng cửa (16/04/201 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE Báo cáo niêm yết Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng Chuyên viên phân tích MOBIFONE SERVICE (MFS) Giá đóng cửa (16/04/2019) Sàn: UPCOM - Ngành: Viễn Thông DỮ LIỆU CỔ PHIẾU

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao thuong nien chi Tuyet chinh.doc

Microsoft Word - Bao cao thuong nien chi Tuyet chinh.doc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION MẪU CBTT-02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá

Chi tiết hơn

Học viện Yonago Nagashima Trường Nhật ngữ Yonago Dành cho khóa tháng 4/2020 Hướng dẫn tuyển sinh Mục lục Triết lý giáo dục Mục tiêu của nhà trường Tra

Học viện Yonago Nagashima Trường Nhật ngữ Yonago Dành cho khóa tháng 4/2020 Hướng dẫn tuyển sinh Mục lục Triết lý giáo dục Mục tiêu của nhà trường Tra Học viện Yonago Nagashima Trường Nhật ngữ Yonago Dành cho khóa tháng 4/2020 Hướng dẫn tuyển sinh Mục lục Triết lý giáo dục Mục tiêu của nhà trường Trang 1 Thông tin khóa học Trang 1 Điều kiện nhập học

Chi tiết hơn

the third international Exhibition on Food and drink 2002

the third international Exhibition on Food and drink 2002 VIETFOOD & BEVERAGE PROPACK VIETNAM 2019 Thời gian: 7 ~ 10 / 8 / 2019 Địa điểm: SECC Trung tâm Triển lãm và hội nghị Quốc tế Sài Gòn 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Đơn vị tổ chức: Công ty

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31 MỤC LỤC 1. Đăng ký 2. Đăng nhập... 4 3. Quên mật khẩu... 6 4. Tải File lên Fshare... 6 5. Tải về... 9 6. Quản lý File... 10 a. Tạo

Chi tiết hơn

Giới thiệu Chương trình Ngân hàng ưu đãi cho Sinh viên Quốc tế

Giới thiệu Chương trình Ngân hàng ưu đãi cho Sinh viên Quốc tế Giới thiệu Chương trình Ngân hàng ưu đãi cho Sinh viên Quốc tế Sinh viên quốc tế muốn đạt được yêu cầu để có giấy phép du học của Canada, có thể bắt đầu bằng cách chi trả trước Giấy Chứng nhận Đảm bảo

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Hươ ng dâ n sư du ng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo EndNote Hoàng Thị Hải Vân Viện Đào tạo YHDP&YTCC Tel: 0912693335 Email: hoangthihaivan@hmu.edu.vn Nô i dung bài giảng 1. Tổng quan về tài liệu tham

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn

Chi tiết hơn

Sự phức tạp của tỷ giá hối đoái Châu Văn Thành Ở Việt Nam, mỗi khi Tết đến hay quý IV gần kề, chúng ta thường bắt gặp những tin tức trên nhiều mặt báo

Sự phức tạp của tỷ giá hối đoái Châu Văn Thành Ở Việt Nam, mỗi khi Tết đến hay quý IV gần kề, chúng ta thường bắt gặp những tin tức trên nhiều mặt báo Sự phức tạp của tỷ giá hối đoái Châu Văn Thành Ở Việt Nam, mỗi khi Tết đến hay quý IV gần kề, chúng ta thường bắt gặp những tin tức trên nhiều mặt báo và thông tin đại chúng nói về sự biến động của tỷ

Chi tiết hơn

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 12 Pin 18 Thẻ SIM

Chi tiết hơn

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1,

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, Triệu Đức Tân 2 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Chi cục Thuế huyện Định Quán,

Chi tiết hơn

Cập nhật ngày: 12/03/2015 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG HSBC 03/2015 KẾ HOẠCH LẬP NGAY, VUI TRỌN NGÀY HÈ 1. Chương Trình Ưu Đãi Dàn

Cập nhật ngày: 12/03/2015 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG HSBC 03/2015 KẾ HOẠCH LẬP NGAY, VUI TRỌN NGÀY HÈ 1. Chương Trình Ưu Đãi Dàn THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG HSBC 03/2015 KẾ HOẠCH LẬP NGAY, VUI TRỌN NGÀY HÈ 1. Chương Trình Ưu Đãi Dành Cho Thẻ Tín Dụng HSBC 03/2015 Kế hoạch lập ngay, vui trọn ngày hè ( Chương

Chi tiết hơn

Backup Cloud Server

Backup Cloud Server TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS, FTP TRÊN WINDOWS SERVER (dành cho khách hàng). MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 2 2. Hướng dẫn

Chi tiết hơn

Chủ đề :

Chủ đề : Chủ đề 3: Use Case Diagram OOAD FIT of HUTECH CH3-1 HIENLTH Nội dung Tổng quan về xác định yêu cầu Các loại yêu cầu Xác định yêu cầu Mô hình hoá yêu cầu người dùng sử dụng Use Case Diagram OOAD FIT of

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ STORAGE.COM.VN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ STORAGE.COM.VN (STORAGE S3) 1. Mục đích: Với mong muốn mọi khách hàng đều có thể sử dụng dịch vụ Storage, các bước hướng dẫn tường minh từ khâu đâu ký đến sử dụng dịch vụ trên web, bằng ứng dụng (application) 2. Đăng

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Nguyễn Hồng Phan 1 TÓM TẮT Hà Văn Tú 1 Lê Thị Hải Yến 2 Nguyễn Kim Châu Hương 3 Từ kết quả nghiên cứu

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB –

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB – HƯỚNG DẪN THAO TÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC OTP VCB m-token (Dịch vụ ngân hàng điện tử VCB-iB@nking Khách hàng Tổ chức) 1 Nội dung 1. Quy trình đăng ký mới và kích hoạt PTXT OTP VCB m-token... 3 2.

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung Mailchimp.docx Đăng ký Đầu tiên, bạn truy cập tại địa chỉ http://mailchimp.com/ Chọn Sign Up Free để có thể sử dụng tài khoản miễn phí. Với Mail Chimp, bạn có thể gửi tối đa 12.000 email cho tối đa 2.000 khách hàng trong

Chi tiết hơn

One-IBC-Vietnam-Fees-Schedule-Singapore-Final

One-IBC-Vietnam-Fees-Schedule-Singapore-Final Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ONE IBC SINGAPORE Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam. 2014-2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. One IBC là mạng lưới One IBC và/hoặc

Chi tiết hơn

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NVR 2018 V 1.0 Overseas technical team Mục tiêu Bảo trì Vận hành Bên ngoài sản phẩm Nội dung 01 Giới thiệu sản phẩm 02 03 Hướng dẫn cài đặt Mô hình mạng cơ bản 04 05 06 Dịch vụ cơ bản

Chi tiết hơn

PIT_KOR

PIT_KOR Nội dung 1) THỜI HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀ NG HÓ A XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU - LUẬT SỐ 21/2012/QH13 BAN HÀ NH NGÀ Y 20/11/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ. 2) CÔ NG VĂN Số 8356/BTC-TCHQ

Chi tiết hơn

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/19 Ngày phê duyệt: 21/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/19 Ngày phê duyệt: 21/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM I. Thông tin chung 1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2019/19 Ngày phê duyệt: 21/06/2019 II. Thông tin chi tiết 2 Nhà sản xuất xe : Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam Phường Phúc Thắng,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 11/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 11/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Version 1.2 Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 11/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN...

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FTP 1.Cài đặt FTP Client Để sử dụng dịch vụ FTP bắt buộc phải sử dụng FTP client có hỗ trợ TLS. Chúng tôi gợi ý sử dụng FileZilla FTP Client. Đây là một FTP client miễn phí và

Chi tiết hơn

MORNING NOTE Tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng PHR 22/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent hồi phục nhẹ +0.58% bất chấp nhu cầu dầu tăng

MORNING NOTE Tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng PHR 22/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent hồi phục nhẹ +0.58% bất chấp nhu cầu dầu tăng MORNING NOTE Tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng PHR 22/07/2019 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Giá dầu Brent hồi phục nhẹ +0.58% bất chấp nhu cầu dầu tăng dấng kể trong thời gian qua. Chỉ số cước vận tải biển

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI

ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI TÓM TẮT: Việc Việt Nam trở thành thành viên của Công

Chi tiết hơn

BẢN TIN THÁNG 07 NĂM 2018 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Công văn 1791/CT-TTHT ngày 26/07/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNDN đối với

BẢN TIN THÁNG 07 NĂM 2018 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Công văn 1791/CT-TTHT ngày 26/07/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNDN đối với BẢN TIN THÁNG 07 NĂM 2018 Nội dung I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Công văn 1791/CT-TTHT ngày 26/07/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNDN đối với hoạt động khuyến mại Công văn số 53064/CT-TTHT ngày

Chi tiết hơn

Viện Đại học Mở Hà Nội Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) Tài liệu hướng dẫn học viên TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dà

Viện Đại học Mở Hà Nội Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) Tài liệu hướng dẫn học viên TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dà Viện Đại học Mở Hà Nội TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN Dành cho học viên Trung tâm Đào tạo Trực tuyến E-learning Chương trình EHOU MỤC LỤC 1. Chuẩn bị thiết bị học tập... 3 2. Đăng

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM 347/28 Lê Văn Thọ, P.9,

Chi tiết hơn

APP iPad Vietnamese v13

APP iPad Vietnamese v13 Chương Trình Hỗ Trợ Chăm Sóc Khách Hàng AppleCare cho ipad Châu Á/Thái Bình Dương Các Quyền Của Người Tiêu Dùng Ảnh Hưởng Đến Chương Trình Này Như Thế Nào ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NƯỚC ĐƯỢC BẢO VỆ

Chi tiết hơn

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM ANL https:

SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM   ANL https: SUBMIT SHIPPING INTRUCTIONS (SI) CMA CGM GROUP EBUSINESS Login to ebusiness on the CMA CGM Group websites: CMA-CGM https://www.cma-cgm.com/ ANL https://www.anl.com.au/ CNC http://www.cnc-ebusiness.com/

Chi tiết hơn

TDDBR CẨM NANG THAO TÁC KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (XÁC MINH BẰNG ẢNH VỆ TINH)

TDDBR CẨM NANG THAO TÁC KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (XÁC MINH BẰNG ẢNH VỆ TINH) TDDBR CẨM NANG THAO TÁC KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (XÁC MINH BẰNG ẢNH VỆ TINH) Lời nói đầu Tài liệu Cẩm nang thao tác này trình bày chi tiết các bước thao tác về quy trình Kiểm soát, đảm bảo chất lượng

Chi tiết hơn

Xe nâng Tự hành Thẳng đứng Kiểu Trụ Di động, Đẩy Xung quanh

Xe nâng Tự hành Thẳng đứng Kiểu Trụ Di động, Đẩy Xung quanh Xe nâng Tự hành Thẳng đứng Kiểu Trụ Di động, Đẩy Xung quanh Xe n â n g Tự h à n h Th ẳ n g đ ứ n g J LG Khám phá ra một Cách Mới để Tăng Năng suất và Cải thiện An toàn Công việc của bạn thay đổi từng

Chi tiết hơn

Tâp Sách Chỉ Thị Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật Nội Dung Định Nghĩa... 2 Chỉ Thị Tổng Quát... 2 Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Dụng Cụ Điện Tử Cá N

Tâp Sách Chỉ Thị Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật Nội Dung Định Nghĩa... 2 Chỉ Thị Tổng Quát... 2 Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Dụng Cụ Điện Tử Cá N Tâp Sách Chỉ Thị Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật Nội Dung Định Nghĩa... 2 Chỉ Thị Tổng Quát... 2 Chấp Thuận Học Sinh Sử Dụng Dụng Cụ Điện Tử Cá Nhân... 2 Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh... 2

Chi tiết hơn

Công ty CP công nghệ thẻ NACENCOMM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2 Hà Nội 12/2017 1

Công ty CP công nghệ thẻ NACENCOMM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2 Hà Nội 12/2017 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ Hà Nội 12/2017 1 Mục lục 1. Thuật ngữ... 3 2. Đăng nhập hệ thống... 4 3. Thiết lập thông tin doanh nghiệp... 6 4. Thiết lập danh mục hàng hóa,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Website: TP.HCM, 08/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek   Website:   TP.HCM, 08/2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING Công Ty TNHH Uratek Email: support@uratek.vn Website: www.uratek.vn TP.HCM, 08/2017 MỤC LỤC I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG... 1 II. NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN... 1 2.1

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH

Chi tiết hơn

VN_Price List 2017.cdr

VN_Price List 2017.cdr price list August 2017 chống lại quá tải và ngắn mạch. thương mại và công nghiệp. loại C Nhiệt độ hiệu chỉnh tham khảo: MUxxxA=30 C MS1xxX=40 C Khả năng đấu nối: 25mm² cáp cứng 16mm² cáp mềm Dòng điện/a

Chi tiết hơn

ENTRANCE APPLICATION ( ベトナム版 ) ANABUKI MEDICAL & WELFARE COLLEGE JAPANESE COURSE FUKUYAMA

ENTRANCE APPLICATION ( ベトナム版 ) ANABUKI MEDICAL & WELFARE COLLEGE JAPANESE COURSE FUKUYAMA ENTRANCE APPLICATION ( ベトナム版 ) ANABUKI MEDICAL & WELFARE COLLEGE JAPANESE COURSE FUKUYAMA NỘI DUNG TUYỂN DU HỌC SINH CÁC KHOÁ HỌC KHOÁ TIẾNG NHẬT 1 NĂM 6 THÁNG KHOÁ TIẾNG NHẬT 2 NĂM SỐ GIỜ HỌC 1200 giờ

Chi tiết hơn

DocuWorks 9 Phần mềm quản lý tài liệu

DocuWorks 9 Phần mềm quản lý tài liệu DocuWorks 9 Phần mềm quản lý tài liệu Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Hãy khởi đầu với DocuWorks 9! Khả năng sáng tạo trong công việc hàng ngày! Vận hành với cảm giác quen thuộc như đang thao tác trên tài

Chi tiết hơn

454 Trịnh Xuân Giang KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ TỪ CÁC THƯ VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VỚI GIẢI PHÁP SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN GIAO TÀI NGUYÊN THÔNG

454 Trịnh Xuân Giang KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ TỪ CÁC THƯ VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VỚI GIẢI PHÁP SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN GIAO TÀI NGUYÊN THÔNG 454 Trịnh Xuân Giang KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ TỪ CÁC THƯ VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VỚI GIẢI PHÁP SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN GIAO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TẬP TRUNG WORLDCAT DISCOVERY SERVICES-OCLC Trịnh

Chi tiết hơn

90 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

90 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 90 CÔNG BÁO/Số 1059 + 1060/Ngày 22-10-2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: 15/2015/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng

Chi tiết hơn

BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Loại 1 Loại đặc biệt

BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Loại 1 Loại đặc biệt BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Loại 1 Loại đặc biệt Bài nổi bật ở vị trí đầu tiên trên trang chủ: 02 giờ (dạng bài có ảnh+sapo+ title). Bài nổi

Chi tiết hơn