Microsoft Word - 19-OVB.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 19-OVB.doc"

Bản ghi

1

2 ಕ ಟಕ ಸ ರ Government of Karnataka ಆ ಕ ಇ FINANCE DEPARTMENT ಆಯವ ಯದ ಪ ಟ Overview of Budget 9-2 (೨೦೧೯ ಇಸ ಬ ವ ಗಳ ನಮ ಡಲದ ಮ ದ ) (As presented to the Legislature in Feb 9)

3 1. ÀæªÀÄÄR DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 1. MAJOR FISCAL INDICATORS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details gád Àé dªéä-ezàgà è 1. REVENUE RECEIPTS OF WHICH gádå véjué gád Àé (i) State Tax Revenue * véjué gà»và gád Àé (ii) Non Tax Revenue PÉÃAzÀæ véjué Á Ä (iii) Share of Central Taxes ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À (iv) Grants in Aid # AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 2. CAPITAL RECEIPTS Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀ ÀÆ Recoveries of Loan & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä Miscellaneous Capital Receipts MlÄÖ dªéäuà¼àä 3. TOTAL RECEIPTS rø ÀAzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 4 INTEREST PAYMENTS MlÄÖ ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è 5. TOTAL EXPENDITURE OF WHICH gád Àé ªÉZÀÑ i) Revenue Expenditure AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ ii) Capital Expenditure Á ªÉZÀÑ iii) Loan Expenditure f.j ï.r. ( Á櫵À À ï) 6. GSDP (Provisional) gád Àé PÉÆgÀv 7.REVENUE DEFICIT (1 5(i)) f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 8. [AS PERCENTAGE OF GSDP] «wûãaiàä PÉÆgÀv 9. FISCAL DEFICIT (5 3) ÉPÀÌ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ (*) Includes GST Compensation of Rs 6246 Crores in Acc 17 18, Rs 18 Crores in BE 18 19, Rs 18 Crores in RE and Rs Crores in BE 19 2 due to the state (#) excludes GST Compensation 1

4 1. ÀæªÀÄÄR DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 1. MAJOR FISCAL INDICATORS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 1. [AS PERCENTAGE OF GSDP] ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ 11. PRIMARY DEFICIT (9 4) f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 12. [AS PERCENTAGE OF GSDP] ÉPÀÌ (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates

5 2. PÉÆgÀvÉAiÀÄ ÀÄß sàj ÀÄ«PÉ 2. Financing Deficit (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates ÁægÀA sà ² ÄÌ Opening Balance dªéäuà¼àä A. RECEIPTS gád Àé dªéäuà¼àä 1. Revenue Receipts AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä EzÀgÀ è 2. Capital Receipts of which ÁªÀðd PÀ IÄt 3. Public Debt Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 4. Loans & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 5. Miscellaneous Capital Receipts Á ÁégÀÄ ü 6. Contingency Fund ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ 7. Public Account MlÄÖ dªéäuà¼àä A Total Receipts MlÄÖ däªàiáè Grand Total ªÉZÀÑ B. EXPENDITURE gád Àé ªÉZÀÑ 8. Revenue Expenditure AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ EzÀgÀ è 9.Capital Expenditure of which

6 2. PÉÆgÀvÉAiÀÄ ÀÄß sàj ÀÄ«PÉ 2. Financing Deficit (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates gád Àé ÉPÀÌzÀ ºÉÆgÀV À ªÉZÀÑ 1.Expr.Outside the Rev. A/c ÁªÀðd PÀ IÄt 11.Public Debt Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 12.Loans & Advances Á ÁégÀÄ ü 13.Contingency Fund ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ 14.Public Account MlÄÖ ªÉZÀÑ B Total Expenditure CSÉÊgÀÄ ² ÄÌ Closing Balance gád Àé PÉÆgÀv Revenue Deficit (B8 A1) «wûãaiàä PÉÆgÀv C. Fiscal Deficit [(1+4+5) (8+1+12)]

7 3. PÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 3. Time Series Data on Fiscal Indicators (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE BE gád Àé dªéäuà¼àä - EzÀgÀ è REVENUE RECEIPTS OF WHICH ÀéAvÀ véjué gád Àé (i) Own Tax Revenue * véjué gà»và gád À (ii) Non Tax Revenue PÉÃAzÀæ véjué / PÀgÀzÀ è Á Ä (iii) Share in Central Taxes/Duties ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzsÁ À (iv) Grants in Aid # gád Àé ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è REVENUE EXPENDITURE OF WHICH (J) ÁªÀiÁ Àå ÉêÉUÀ¼ÀÄ (A) General Services ( ) ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ (B) Social Services (¹) DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ (C) Economic Services (r) ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À Á Ä (D) Assignments to Urban Local Bodies gád Àé PÉÆgÀvÉ / ºÉZÀѼÀ Revenue Deficit or Surplus AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä - EzÀgÀ è CAPITAL RECEIPTS OF WHICH DAvÀjPÀ IÄt (I) Internal Debt ságàvà ÀPÁðgÀ AzÀ Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (II) Loans and Advances from GOI ««zsà AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä ºÁUÀÆ Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (III) Misc. Capital Receipts and Loans & Advances Á ÁégÀÄ ü CONTINGENCY FUND ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ (dªéäuà¼àä) PUBLIC ACCOUNT(RECEIPTS) MlÄÖ dªéäuà¼àä TOTAL RECEIPTS (*) Includes GST Compensation of Rs 6246 Crores in Acc 17 18, Rs 18 Crores in BE 18 19, Rs 18 Crores in RE and Rs Crores in BE 19 2 due to the state (#) excludes GST Compensation 5

8 3. PÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 3. Time Series Data on Fiscal Indicators (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE BE AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è CAPTIAL EXPENDITURE OF WHICH AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ (a) Captial Expenditure ságàvà ÀPÁðgÀ AzÀ Á UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ÁªÀw ªÀÄv ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ (b) Repayment of GOI Loans & Market Borrowings Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (c) Loans and Advances CAvÀgÀ gádå ÉPÀÌ (d) Inter State Settlement Á ÁégÀÄ ÉPÀÌzÀ ºÉÆAzÀtÂPÉ (e) Appropriation to Contingency Fund Á ÁégÀÄ ü CONTINGENCY FUND 5 5 ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ (ªÉZÀÑ) PUBLIC ACCOUNT(EXPENDITURE) MlÄÖ ªÉZÀÑ TOTAL EXPENDITURE zà PÉÆgÀvÉ / ºÉZÀѼÀ Budgetary Deficit or Surplus «wûãaiàä PÉÆgÀv Fiscal Deficit rø ÀAzÁAiÀÄ INTEREST PAYMENTS ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ Primary Deficit 6

9 4. üaiàä ªÀÄÆ UÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C Àé Ä ÀÄ«PÉ 4. SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS ªÀÄÆ UÀ¼ÀÄ SOURCES «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ ÉPÀÌ ÉPÀÌ Accounts Accounts Revised Budget Estimates Estimates gád Àé dªéäuà¼àä 1. Revenue Receipts Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ½AzÀ ªÀ ÀÆ Áw 2. Recoveries from Loans & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 3. Miscellaneous Capital Receipts ÁªÀðd PÀ IÄt ( ªÀé¼À) 3. Public Debt(Net) ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ ( ªÀé¼À) 4. Public Account (Net) Á ÁégÀÄ ü 5. Contingency Fund MlÄÖ TOTAL üaiàä C Àé Ä ÀÄ«PÉ APPLICATION gád ÀÀé ªÉZÀÑ 1. Revenue Expenditure C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ Á 2. Lending for Dev.& Other Purposes AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ ( ªÀé¼À) 3. Capital Expenditure (Net) Á ÁégÀÄ ü 4. Contingency Fund ÀUÀzÀÄ ² Ì À è PÀrvÀ / ºÉZÀѼÀ 5. Decrease/Increase in Cash Balance MlÄÖ TOTAL

10 5. ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ Á ÄUÀ¼ÀÄ 5. Devolution to Urban Local Bodies & Panchayat Raj Institutions (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ 1. Urban Local Bodies * ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Panchayat Raj Institutions MlÄÖ ªÉÆvÀÛ GRAND TOTAL * Amount shown includes total of Major Head 364 only. 8

11 6. gádå ÀPÁðgÀ AzÀ ÃrzÀ ÀºÁAiÀÄzsÀ À 6. Subsidy Extended by the State Government 1 ÀºÁAiÀÄzsÀ ÀzÀ jãw Type of Subsidy PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájp Agriculture and Horticulture ÉPÀÌ ÉPÀÌ (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ÀjµÀÌøvÀ ( ` in Crores) Accounts Accounts Revised Budget Estimates Estimates À±ÀÄ ÀAUÉÆà À É ªÀÄvÀÄÛ «Äà ÀÄUÁjPÉ Animal Husbandry and Fisheries ºÁ Ä Milk M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjU Home and Transport ÀºÀPÁgÀ Co Operation ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ Women and Child Development ªÀ Àw Housing ²PÀët Education ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjP Commerce and Industries PÁ«ÄðPÀ 1 Labour DºÁgÀ 11 Food «zàäåzàñqû 12 Power EvÀgÉ 13 Others MlÄÖ TOTAL

12 7. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ (FQén) 7. Investment by Government of Karnataka by way of Equity as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) PÁ ÄzÉ UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ Statutory Corporations ÀPÁðgÀzÀ PÀA À UÀ¼ÀÄ Government Companies dan ÁÖPï PÀA À UÀ¼ÀÄ Joint Stock Companies ÀºÀPÁj ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ Co operative Societies & Banks MlÄÖ TOTAL ÀAzÁ ÄvÀ rø Interest Received ÀAzÁ ÄvÀ Á sáa±à Dividend Received

13 8. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé ÁQ EgÀĪÀ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 8. Loans & Advances Outstanding as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) Loans & Advances I SOCIAL SERVICES ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ a) Education, Sports Art & Culture ²PÀët, QæÃqÉ, PÀ É ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀÌøw b) Health & Family Welfare DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt c) Water Supply,Sanitation Housing & Urban Water Supply ÃgÀÄ ÀgÀ gádä, ÉʪÀÄð å, ªÀ Àw ªÀÄvÀÄ ÀUÀgÁ üªàè Þ d) Information & Publicity ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ÀæZÁgÀ e) Welfare of SCs,STs,andOBCs ºÀjd À, Vjd À ªÀÄvÀÄÛ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt f) Social Welfare & Nutrition ÀªÀiÁd PÀ Áåt ªÀÄvÀÄÛ Ë ÖPÀ DºÁgÀ g) Other Social Services EvÀgÉ ÀªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Total MlÄÖ I SOCIAL SERVICES ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ II ECONOMIC SERVICES DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ a) Agriculture & Allied Services PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ b) Rural Development UÁæ«ÄÃt C üªàè Þ c) Irrigation & Flood Control ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÁºÀ AiÀÄAvÀæt d) Energy EAzsÀ À e) Industry and Minerals GzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ R duà¼àä f) Transport ÁjU

14 8. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé ÁQ EgÀĪÀ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 8. Loans & Advances Outstanding as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) Loans & Advances g) General Economic Services ÁªÀiÁ Àå DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Total MlÄÖ II ECONOMIC SERVICES DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Other Loans EvÀgÉ Á UÀ¼ÀÄ III Loans to Govt.Servants ÀPÁðj ËPÀgÀjUÉ Á UÀ¼ÀÄ IV Loans for Misc. Purposes ««zsà Á ÄÛUÀ½UÉ Á UÀ¼ÀÄ Others EvÀg Total MlÄÖ Other Loans EvÀgÉ Á UÀ¼ÀÄ MlÄÖ - Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ TOTAL - LOANS AND ADVANCES rø ¹éÃPÀÈw Interest Recived

15 zá ÄvÀéUÀ¼ÀÄ LIABILITIES (J). ÁªÀðd PÀ IÄt A. PUBLIC DEBT (*) PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀPÉÌ ÁQ 1. Due to Government of India ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ 2. Open Market Loans M ÀàAzÀzÀ Á UÀ¼ÀÄ 3. Negotiated Loans (LIC,GIC,NABARD etc.,) 9. zá ÄvÀézÀ gàæ ÀuÉ 9. Level & Composition of Liabilities (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE 9 2 BE MlÄÖ (J) TOTAL (A) ( ). zá ÄvÀéUÀ¼ÀÄ B. LIABILITIES (**) gádå s૵àå üuà¼àä 4. State Provident Funds gádå s૵àå üuà¼àä (i) State Provident Funds EvÀgÉ («ªÀiÁ ü ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt ü) (ii) Others ( Insurance Fund & State Employees F rø À»vÀ IÄtUÀ¼ÀÄ Interest bearing Obligations rø À»vÀ «Äà À Ä üuà¼àä (i) Reserve Funds bearing Interest rø À»vÀ oéãªàuéuà¼àä (ii) Deposits bearing Interest rø gà»và IÄtUÀ¼ÀÄ Non Interest bearing Obligations rø gà»và «Äà À Ä üuà¼àä (i) Reserve Funds not bearing Interest rø gà»và oéãªàuéuà¼àä (ii) Deposits not bearing Interest MlÄÖ ( ) TOTAL (B) MlÄÖ ªÉÆvÀÛ GRAND TOTAL ÁªÀðd PÀ IÄtzÀ è PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀPÉÌ ÁQ, ªÀÄÄPÀÛ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M ÀàAzÀzÀ Á UÀ¼ÀÄ ÉÃjªÉ. (*) Public Debt comprises Loans from Govt. of India, Open Market Loans raised by the State Government & Negotiated Loans from LIC, GIC, NCDC NABARD, RBI, etc. zá ÄvÀézÀ è gádå s૵àå ü, «ªÀiÁ ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ oéãªàuéuà¼àä ÉÃjªÉ. (**) Liabilities comprise State Provident Funds, Insurance Funds and certain deposits which are merged with the general Cash balance of Government 13

16 1. PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ AzÀ ÃrgÀĪÀ D±Áé À ÉUÀ¼ÀÄ 1. Guarantees given by the Government of Karnataka (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ªÀUÀð CLASS ªÀ AiÀÄ SECTOR UÀjµÀ D±Áé À ÉUÉƼÀ Àl ªÉÆvÀÛ (C À Ä ªÀiÁvÀæ) Maximum amount guaranteed (Principal Only) 31 ªÀiÁZïð 8PÉÌ D±Áé À ÉUÉƼÀ ÀlÖ ªÉÆvÀÛzÀ ÁQ C À Ä Principal rø Sums guaranteed outstanding on 31st March 8 Interest ªÀUÀð I CLASS I ÀºÀPÁj ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Cooperatives ÃgÁªÀj Irrigation gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ÁjU Roads & Transport «zàäåzàòqû Power EvÀgÉ ªÀÄÆ sàævà ËPÀgÀå Other Infrastructure ªÀ Àw ªÀÄvÀÄÛ ÀUÀgÁ üªàè Þ Housing & Urban Development EvÀgÉ Others MlÄÖ ªÀUÀð I Total CLASS I ªÀUÀð II CLASS II ÃgÁªÀj Irrigation gàádå ºÀtPÁ ÀÄ UàªÀÄ State Financial Corporation EvÀg Others MlÄÖ ªÀUÀð II Total CLASS II ªÀUÀð VIII CLASS VIII «zàäåzàòqû Power EvÀg Others MlÄÖ ªÀUÀð VIII Total CLASS VIII MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total Note: CLASS I Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks & financial instructions for repaymen of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operatio and for providing working capital to companies,corporations and cooperative sociaties and banks. CLASS II Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds or loans,debenures issued or raised by the statutory corporations and financial institutions. CLASS VIII Any Other 14

17 11. vju É É ÁQUÀ¼ÀÄ 11.Tax Arrears «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) gà ÁQUÀ¼ÀÄ Arrears on ªÁtÂdå véjué Commercial Tax C PÁj Excise ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ À Motor Vehicles Tax 62.2 ªÀÄÄzÁæAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉÆÃAzÀt Stamps & Registration 1.74 MlÄÖ TOTAL

18 12. zà ºÉÆgÀV À Á UÀ¼ÀÄ (9-2 ) 12. Off Budget Borrowings (9 2 BE) UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ Boards & Corporations PÀȵÀÚ sáuàå d UÀªÀÄ Á UÀ¼ÀÄ Borrowings (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) 9 22 Expenditure C À Ä ÁªÀw rø ÀªÁw MlÄÖ Principal Repayment Interest Payment Total 1 Krishna Bhagya Jala Nigam PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ Karnataka Neeravari Nigama PÁªÉÃj ÃgÁªÀj UÀªÀÄ Cauvery Neeravari Nigama «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ Visvesvaraya Jala Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ C üªàè Þ UÀªÀÄ Karnataka Road Dev.Corpn PÉ..ºÉZï.¹.J ï KPHCL Dgï.f.Dgï.ºÉZï.¹.J ï RGRHCL MlÄÖ TOTAL

19 ಆ ತ ಕ ಮತ ಚ ವ ಆಯವ ಯ ಸ ಪನ ಲಗಳ ವರ Details of Internal and Extra Budgetary Resources XIV ಆ ಕ ಆ ಗದ ಅನ ನ XIV Finance Commission Grants ಹ ರವ ಜ ಗಳ ಚ ಮತ ಕ ಗಳ ವರ Details of Expenditure & Receipts of EAP ಷ ಅ ವ ಜ -( ರ ಕ ಟಕ ಪ ಶ ಅ ವ ಜ ಒಳ ಡ ) Special Development Plan -(Including HKRDP) ನ ಹ ಗಳ NABARD Allocation

20 Internal and External Budgetary Resources 9 2 ` in Crore DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ÀA À ÀÆä 9-2 ` PÉÆÃn UÀ¼À è Demand Public Sector Undertakings Allocation C üaiàiázà É ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀAaP 5 Home and Transport M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjUÉ (a). Karnataka State Road Transport Corporation PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ 1 (b). Bangalore Metropolitan Transport Corporation ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄmÉÆæà Á l ï ÁjUÉ UÀªÀÄ (c). North East Road Transport Corporation F±Á Àå ÁjUÉ UÀªÀÄ (d). North West Karnataka Road Transport Corporation ªÀÁAiÀÄĪÀå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ Housing ªÀ Àw (c). Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation gáfãªï UÁA ü UÁæ«ÄÃt ªÀ Àw UÀªÀÄ Commerce and Industries ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ Urban Development ÀUÀgÁ sªàè Þ (d).karnataka Industrial Area Development Board PÀ ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ ÀæzÉñÁ üªàè Þ ªÀÄAqÀ½ (a). Bruhat Bangalore Mahanagara Palike ȺÀvï ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ ÀUÀgÀ Á PÉ (b). K.U.I.D.F.C PÉ.AiÀÄÄ.L.r.J sï.¹. 8 (c). K.U.W.S.D.B PÉ.AiÀÄÄ.qÀ Æè.J ï.r. 1 2 Public Works ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV (a). Karnataka Road Development Corporation PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ C üªàè Þ UÀªÀÄ 374. Water Resources d ÀA À ÀÆä (a). Krishna Bhagya Jala Nigama Limited PÀȵÀÚ sáuàå d UÀªÀÄ 136. (b). Karnataka Neeravari Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ 129 (c). Cauvery Neeravari Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ 55 (d). Visvesvaraya Jala Nigam Limited «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ Energy EAzsÀ À (a). Karnataka Power Corporation PÀ ÁðlPÀ «zàäåzàòqû UÀªÀÄ

21 Internal and External Budgetary Resources 9 2 ` in Crore DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ÀA À ÀÆä 9-2 ` PÉÆÃn UÀ¼À è Demand Public Sector Undertakings Allocation C üaiàiázà É ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀAaP 24 Energy EAzsÀ À (b). Karnataka Power Transmission Corporation 328. PÀ ÁðlPÀ «zààäåvï Àæ ÀgÀt UÀªÀÄ MlÄÖ Total :

22 FCG ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Receipt Schemes & Description 14 Éà DyðPÀ DAiÉÆÃUÀzÀ C ÀÄzÁ À (9-2 ) RECEIPT ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ ² ságà ÀÄì - ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants to PRIs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄv C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to PRIs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ ² ságà ÀÄì - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants to ULBs XIV Finance Commission Grants in 9 2 BE ªÉZÀÑ EXPENDITURE ( ` PÀëUÀ¼À è ) ( ` in Lakh ) Budget Budget Estimates C üaiàiázà É Estimates ÉPÀÌ ² ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 9 2 Demand Description Schemes & Description UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï RDPR UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï RDPR ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ -ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ-PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ À XIV FCG Performance Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to ULBs ºÀ Á Ì Éà DyðPÀ DAiÉÆÃUÀ-gÁdå «ÀvÀÄ G À±ÀªÀÄ À üué PÉÃAzÀæzÀ Á Ä XIV FCG Central Share to State Disaster Response Fund ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ÀUÀgÁ sªàè Þ UD PÀAzÁAiÀÄ Revenue ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to ULBs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀÀ-gÁdå «ÀvÀÄÛ G À±ÀªÀÄ À üué PÉÃAzÀæ AzÀ C ÀÄzÁ À ªÀUÁðªÀu XIV FCG Transfer of Central Share to State Disaster Response Fund TOTAL FCG GRAND TOTAL

23 ÁºÀå ÉgÀªÀÅ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( 9-2 Éà ) Details of Expenditure and Receipts of Externally Aided Projects(EAP) in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) ( `. in Lakhs ) ªÉZÀÑ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Receipts PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Schemes 1. PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé «ªÀgÀ Description PÀ ÁðlPÀ d Á ÀAiÀÄ À C sªàè Þ AiÉÆÃd É-JgÀqÀÄ ( ÀÄd -ªÀÄÆgÀÄ) - EJ Karnataka Watershed Development Project II(Sujala III) EAP ÀÄeÁ d Á ÀAiÀÄ À AiÉÆÃd É -3 - ÁºÀå ÉgÀªÀÅ Sujala Watershed Project 3 EAP Expenditure C ÀÄzÁ À Grants BE 9 2 MH 161 Agriculture and Horticulture Á Loan MH MlÄÖ Total ÀUÀgÁ sªàè Þ Demand 1 Total: 5233 Urban Development PÀ ÁðlPÀ ÀªÀÄUÀæ ÀUÀgÀ d ªÀðºÀuÉ ºÀÆrP 4641 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ - d ¹j - E.J. Karnataka Integrated Urban Water Management Investment Programme Jalasiri EAP PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÀ ÃgÀÄ ÀgÀ gádä CzsÀÄ ÃPÀgÀt AiÉÆÃd É-E.J. Karnataka Urban Water Supply Modernisation Project EAP PÁªÉÃj ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É- Á Ì Éà WÀlÖ- 2 Éà ºÀAvÀ ºÁUÀÄ LzÀ Éà WÀlÖ - E.J. Cauvery Water Supply Scheme Stage IV Phase II & Stage V EAP Demand 19 Total: ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV Public Works ÀĹÜgÀ PÀgÁªÀ½ ªÀðºÀuÉ - EJ 28 Sustainable Coastal Management EAP ÀªÀÄÄzÀç wãgà ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀðºÀuÉUÉ ÉA - E.J.. Sustainable Coastal Protection and Management EAP PÀ ÁðlPÀ gádå ºÉzÁÝj C sªàè Þ AiÉÆÃd É (Pɲ ï)- 2 EJ Karnataka State Highway Improvement Project (KSHIP) II EAP PÀ ÁðlPÀ gádå ºÉzÁÝjUÀ¼À ÀÄzsÁgÀuÁ AiÉÆÃd É (Pɲ ï) 2 (Jr ) - EJ Karnataka State Higways Improvement Project (KSHIP) II (ADB) EAP Demand 2 Total: d ÀA À ÀÆä Water Resources PÀ ÁðlPÀ ÀªÀÄUÀç ªÀÄvÀÄÛ ÀĹÜgÀ d ÀA À ÀÆä ªÀðºÀuÉ- (E.J. )

24 ÁºÀå ÉgÀªÀÅ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( 9-2 Éà ) Details of Expenditure and Receipts of Externally Aided Projects(EAP) in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) ( `. in Lakhs ) ªÉZÀÑ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Receipts PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Schemes «ªÀgÀ Description Expenditure BE 9 2. d ÀA À ÀÆä Water Resources C ÀÄzÁ À Grants MH 161 Á Loan MH 64 MlÄÖ Total Karnataka Integrated and Sustainable Water Resources Management EAP CuÉPÀlÄÖ ÀÄ ÀªÀð Àw ªÀÄvÀÄÛ C sªàè Þ AiÉÆÃd É - EJ DAM Rehabilitation & Improvement Project EAP Demand Total: MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total:

25 C ü ÀASÉå Dem No «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise budget allocation under Special Development Plan 9 2 PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjUÉ ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄð C sªàè Þ gádå ªÀ AiÀÄ ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description 9-2 Budget Est. state sector 9 2 Agriculture and Horticulture PÀÈ sáuàå PÀÈ ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ AiÀÄAvÀæt JAPÉJ ïªéê - gá ÖçÃAiÀÄ ÀĹÜgÀ PÀÈ C üaiàiá À ÀªÀÄUÀç véæãluájpá C sªàè Þ gá ÖçÃAiÀÄ véæãluájpé «ÄµÀ ï PÉ.J ï.j.j sï.e. PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ ªÁAiÀÄĪÀå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ ÀUÀgÀ ÁjUÉ ÀA ÉÜ F±Á Àå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ géê Éé AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ºÀAaPÉ UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï ÀºÀPÁgÀ ÀªÀiÁd PÀ Áåt ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ UÁæ«ÄÃt ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É-«±Éõ C sªàè Ý AiÉÆÃd É ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ÀªÀÄä gà ÉÛ AiÉÆÃd UÁæ«ÄÃt ÃgÀÄ ÀgÀ gádä ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ÀªÀÄä gà ÉÛ AiÉÆÃd J..JA.¹.UÀ¼À «±ÉõÀ AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ ÉgÀªÀÅ C à ÀASÁåvÀjUÁV ªÀ Àw AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ Àw±Á É PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt, C à ÀASÁåvÀgÀ PÀbÉÃj ÀAQÃðtUÀ¼ÀÄ, GzÀÄð ÀªÀiÁªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀÌøwPÀ PÉÃAzÀæ ºÁ ÉÖ ï PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt CAUÀ ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 22 Krishi Bhagya Agricultural inputs and Quality Control PMKSY National Mission on Sustainable Agriculture Comprehensive Horiculture Development National Horticulture Mission 1. Total: Home and Transport K.S.A.F.E Karnataka State Road Transport Corporation North West Karnataka Road Transport Corporation Bangalore Metropolitan Transport Corporation North East Karnataka Road Transport Corporation 5. Total: Infrastructure Development Cost Sharing Railway Projects 6. Total: Rural Development and Panchayath Raj Rural Water Supply Scheme Namma Grama Namma Raste Scheme (NGNRY) Rural Water Supply Namma Grama Namma Raste Scheme (NGNRY) 7. Total: Co operation Assistance to APMC's for Special Projects 9. Total: Social Welfare Construction of Hostel and Residential School Buildings for Minorities, Minority Office Complexes, Urdu Convention and Cultural Centre Construction of Hostel Buildings 1. Total: Women and Child Development Anganawadi Buildings 11. Total:

26 C ü ÀASÉå Dem No ªÀ Àw «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise budget allocation under Special Development Plan ²PÀët ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV d ÀA À ÀÆä gádå ªÀ AiÀÄ D±ÀæAiÀÄ- ÀªÀ ªÀ Àw DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ P˱À å C sªàè Þ EAzsÀ À ±Á ÉAiÀÄ Ë sàåuà¼à ªÀðºÀuÉ ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description gádå G ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ è ÀªÀð²PÀët C üaiàiá À ÀªÀiÁd ÀzÀ«ÀǪÀð ÀjÃPÉë ËçqsÀ±Á ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀ«ÀƪÀð PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ sàævà Ë sàå ÀçxÀªÀÄ zàeéð ªÀĺÁ«zÁå AiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ f Áè ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ- sáuàå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ ºÉÆ À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ErUÀAlÄ. PÁqÁ - «±ÉõÀ C sªàè Þ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ PÀ ÁðlPÀ gádå qàçuï, Áf¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃgïºË¹AUï ÉÆ ÉÊn. gá ÖöçÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå C üaiàiá À (gá.d.c) DgÉÆÃUÀå PÀ ÁðlPÀ D ÀàvÉç ªÀiÁðt/G ÀßwÃPÀgÀt «²µÀÖ P˱À å C sªàè Þ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ «zàäåzàòqû ¼ÀPÉAiÀÄ è ºÀÆrPÉ Housing state sector Ashraya Basava Vasathi Education Maintenance of School Facilities State initiatives under Sarva Shiksha Abhiyana Society Pre University Examination Infrastructure facilities for High Schools and PU Colleges First Grade College Buildings 17. Total: Public Works District & Other Roads Water Resources Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd., Karnataka Neeravari Nigama Ltd. Visvesvaraya Jala Nigama Ltd Lumpsum for New Works CADA SDP. Health and Family Welfare Karnataka State Drug Logistic & Ware Housing Society National Health Mission (NHM) Aarogya Karnataka Hospital Construction/Upgradation 22. Total: Labour & Skill Development Specialised Skill Development Institutions 23. Total: Energy Investment in Power Utility MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Û Grand Total : ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) 9-2 Budget Est. 9 2 Total: Total: Total: Total:

27 ºÉÊzÀgÁ Ázï PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise Budget allocation under Hyderabad Karnataka Region Development Plan 9 2 ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) C. ÀASÉå ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 26. Total: Grand Total : 9-2 Dem Scheme and Description Budget Estimates. No. 9 2 gádå ªÀ AiÀÄ State Sector 26. AiÉÆÃd É, ÁATåPÀ, «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàçeáõ À Planning, Statistics, Science and Technology C ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- ºÉÊzÁgÀ Ázï Article 371J Hyderabad Karnataka Region 3 PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÁ üªàè Ý Development C ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- ºÉÊzÁgÀ Ázï Article 371J Hyderabad Karnataka Region 12 PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÁ üªàè Ý Development MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

28 C. ÀASÉå Dem No. 1. À ÁqÀð ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ 9-2 NABARD Allocations in 9 2 BE PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) Agriculture and Horticulture 9-2 Budget Estimates J ï.jªàiï.j ï.j. - ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À ÀÆP ÃgÁªÀj AiÉÆÃd É PÀÈ ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄð ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÈ «±Àé«zÁå AiÀÄ- Cgï.L.r.J sï zságàªáqà PÀÈ «±Àé«zÁå AiÀÄ-Cgï.L.r.J s QÃl Á±ÀPÀ ±ÉõÀ «±ÉèõÀuÉ ÀæAiÉÆÃUÁ AiÀÄ ÀÆPÀëöä ÃgÁªÀj C ÀÄ ÁÜ À À - véæãluájpé( À Áqïð PÁªÀÄUÁj) ÁUÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ è véæãluájpá «±Àé«zÁå AiÀÄ géãµéä UÀÆr À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀiÁðt - À ÁqÀð À±ÀÄ ÀAUÉÆà À É ªÀÄvÀÄÛ «Äà ÀÄUÁjPÉ NMSA Chief Minister's Sookshma Neeravari Yojane Agricultural Infrastructure Bangalore Agriculture University RIDF Dharwad Agriculture University RIDF Pesticide Residual Analysis Laboratory Micro Irrigation Installation Horticulture(NABARD WORKS) Horticulture University, Bagalkot Construction of Cocoon Markets NABARD 1. Total Animal Husbandry and Fisheries DgïLrJ sï AiÉÆÃd ÉAiÀÄr À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÀlÖqÀ ªÀiÁðt «Äà ÀÄUÁjPÉ PÀÆqÀÄ gà ÉÛUÀ¼À, ÉÃvÀĪÉUÀ¼À ªÀÄvÀ eénöuà¼à ªÀiÁðt - À Áqïð ÀºÁAiÀÄ (UÁç.ªÀÄÆ. Ë.C. ) UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï Construction of Veterinary Institutions Building under RIDF Construction of Fisheries Link Roads, 19. Bridges and Jetties with NABARD Assistance(RIDF) 2. Total Rural Development and Panchayath Raj PÉgÉUÀ¼À zàägà¹û ªÀÄvÀÄÛ ÀÄ À±ÉÑÃvÀ À - UÁç.C. ÀA.gÁ UÁæ«ÄÃt ÀæzÉñÀUÀ¼À è gà ÉÛ PÁªÀiÁUÁj- À qàð ÀºÀPÁgÀ Repairs & Rejuvenation of Tanks RDPR Road Works in Rural Areas NABARD 7. Total Co operation UÁç«ÄÃt ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À C sªàè Þ - À Áqïð ÀªÀiÁd PÀ Áåt Improvement of Rural Market NABARD 9. Total Social Welfare À ÁqÀð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 9-2 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ NABARD works Total Women and Child Development CAUÀ ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt- Dgï.L.r.J sï. ªÁvÁð, ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀd À ÉêÉUÀ¼ÀÄ Construction of Anganwadi Buildings RIDF Total 1 Information, Tourism and Youth Services Cgï.L.r.J sï CrAiÀÄ è ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀçUÀ½UÉ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ Roads to Tourist Places under RIDF

29 C. ÀASÉå Dem No. 12. À ÁqÀð ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ 9-2 NABARD Allocations in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 9-2 Budget Estimates. Scheme and Description 9 2 ªÁvÁð, ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀd À ÉêÉUÀ¼ÀÄ Information, Tourism and Youth Services 17. ²PÀët 12. Total Education ËçqsÀ±Á ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀ«ÀƪÀð PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ sàævà Ë sàå Á méqßpï PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV Infrastructure facilities for High Schools and PU Colleges Construction of Polytechnics 17. Total Public Works À Áqïð ÀºÁ ÄvÀ ªÀÄÄRå f Áè gà ÉÛ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ d ÀA À ÀÆä MDR Works Financed from NABARD 2. Total Water Resources sàæ«ä ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄPÀmï gà ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ- sáuàå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ ºÉÆ À máåapï, Pï C ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁðt PÁªÀiÁUÁj PÉgÉUÀ¼À DzsÀÄ ÃPÀgÀt KvÀ ÃgÁªÀj AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ªÀiÁðt EvÀgÀ ÀçªÁºÀ AiÀÄAvÀçt PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt Land Reclaimation & Aycut Roads Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd., Karnataka Neeravari Nigama Ltd. Visvesvaraya Jala Nigama Ltd Construction of New Tanks,Pick ups etc Modernisation of Tanks Lift Irrigation Schemes Construction of Barrages Other Flood Control Works. Total Health and Family Welfare D ÀàvÉæUÀ¼À ªÀiÁðt- À ÁqÀð PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ P˱À å C sªàè Þ Construction of Hospital Buildings NABARD 22. Total Labour & Skill Development L.n.L. UÀ¼À ªÀiÁðt «²µÀÖ P˱À å C sªàè Þ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Construction of ITIs Specialised Skill Development Institutions 23. Total gádå ªÀ AiÀÄ MlÄÖ Grand Total State Sector MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total