Microsoft Word - 19-OVB.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 19-OVB.doc"

Bản ghi

1

2 ಕ ಟಕ ಸ ರ Government of Karnataka ಆ ಕ ಇ FINANCE DEPARTMENT ಆಯವ ಯದ ಪ ಟ Overview of Budget 9-2 (೨೦೧೯ ಇಸ ಬ ವ ಗಳ ನಮ ಡಲದ ಮ ದ ) (As presented to the Legislature in Feb 9)

3 1. ÀæªÀÄÄR DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 1. MAJOR FISCAL INDICATORS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details gád Àé dªéä-ezàgà è 1. REVENUE RECEIPTS OF WHICH gádå véjué gád Àé (i) State Tax Revenue * véjué gà»và gád Àé (ii) Non Tax Revenue PÉÃAzÀæ véjué Á Ä (iii) Share of Central Taxes ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzÁ À (iv) Grants in Aid # AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 2. CAPITAL RECEIPTS Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀ ÀÆ Recoveries of Loan & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä Miscellaneous Capital Receipts MlÄÖ dªéäuà¼àä 3. TOTAL RECEIPTS rø ÀAzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 4 INTEREST PAYMENTS MlÄÖ ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è 5. TOTAL EXPENDITURE OF WHICH gád Àé ªÉZÀÑ i) Revenue Expenditure AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ ii) Capital Expenditure Á ªÉZÀÑ iii) Loan Expenditure f.j ï.r. ( Á櫵À À ï) 6. GSDP (Provisional) gád Àé PÉÆgÀv 7.REVENUE DEFICIT (1 5(i)) f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 8. [AS PERCENTAGE OF GSDP] «wûãaiàä PÉÆgÀv 9. FISCAL DEFICIT (5 3) ÉPÀÌ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ (*) Includes GST Compensation of Rs 6246 Crores in Acc 17 18, Rs 18 Crores in BE 18 19, Rs 18 Crores in RE and Rs Crores in BE 19 2 due to the state (#) excludes GST Compensation 1

4 1. ÀæªÀÄÄR DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 1. MAJOR FISCAL INDICATORS «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 1. [AS PERCENTAGE OF GSDP] ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ 11. PRIMARY DEFICIT (9 4) f.j ï.r.. UÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ 12. [AS PERCENTAGE OF GSDP] ÉPÀÌ (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates

5 2. PÉÆgÀvÉAiÀÄ ÀÄß sàj ÀÄ«PÉ 2. Financing Deficit (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates ÁægÀA sà ² ÄÌ Opening Balance dªéäuà¼àä A. RECEIPTS gád Àé dªéäuà¼àä 1. Revenue Receipts AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä EzÀgÀ è 2. Capital Receipts of which ÁªÀðd PÀ IÄt 3. Public Debt Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 4. Loans & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 5. Miscellaneous Capital Receipts Á ÁégÀÄ ü 6. Contingency Fund ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ 7. Public Account MlÄÖ dªéäuà¼àä A Total Receipts MlÄÖ däªàiáè Grand Total ªÉZÀÑ B. EXPENDITURE gád Àé ªÉZÀÑ 8. Revenue Expenditure AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ EzÀgÀ è 9.Capital Expenditure of which

6 2. PÉÆgÀvÉAiÀÄ ÀÄß sàj ÀÄ«PÉ 2. Financing Deficit (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Revised Budget Estimates Estimates Estimates gád Àé ÉPÀÌzÀ ºÉÆgÀV À ªÉZÀÑ 1.Expr.Outside the Rev. A/c ÁªÀðd PÀ IÄt 11.Public Debt Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 12.Loans & Advances Á ÁégÀÄ ü 13.Contingency Fund ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ 14.Public Account MlÄÖ ªÉZÀÑ B Total Expenditure CSÉÊgÀÄ ² ÄÌ Closing Balance gád Àé PÉÆgÀv Revenue Deficit (B8 A1) «wûãaiàä PÉÆgÀv C. Fiscal Deficit [(1+4+5) (8+1+12)]

7 3. PÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 3. Time Series Data on Fiscal Indicators (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE BE gád Àé dªéäuà¼àä - EzÀgÀ è REVENUE RECEIPTS OF WHICH ÀéAvÀ véjué gád Àé (i) Own Tax Revenue * véjué gà»và gád À (ii) Non Tax Revenue PÉÃAzÀæ véjué / PÀgÀzÀ è Á Ä (iii) Share in Central Taxes/Duties ÀºÁAiÀiÁ ÀÄzsÁ À (iv) Grants in Aid # gád Àé ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è REVENUE EXPENDITURE OF WHICH (J) ÁªÀiÁ Àå ÉêÉUÀ¼ÀÄ (A) General Services ( ) ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ (B) Social Services (¹) DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ (C) Economic Services (r) ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À Á Ä (D) Assignments to Urban Local Bodies gád Àé PÉÆgÀvÉ / ºÉZÀѼÀ Revenue Deficit or Surplus AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä - EzÀgÀ è CAPITAL RECEIPTS OF WHICH DAvÀjPÀ IÄt (I) Internal Debt ságàvà ÀPÁðgÀ AzÀ Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (II) Loans and Advances from GOI ««zsà AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä ºÁUÀÆ Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (III) Misc. Capital Receipts and Loans & Advances Á ÁégÀÄ ü CONTINGENCY FUND ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ (dªéäuà¼àä) PUBLIC ACCOUNT(RECEIPTS) MlÄÖ dªéäuà¼àä TOTAL RECEIPTS (*) Includes GST Compensation of Rs 6246 Crores in Acc 17 18, Rs 18 Crores in BE 18 19, Rs 18 Crores in RE and Rs Crores in BE 19 2 due to the state (#) excludes GST Compensation 5

8 3. PÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ 3. Time Series Data on Fiscal Indicators (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE BE AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ - EzÀgÀ è CAPTIAL EXPENDITURE OF WHICH AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ (a) Captial Expenditure ságàvà ÀPÁðgÀ AzÀ Á UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ÁªÀw ªÀÄv ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ (b) Repayment of GOI Loans & Market Borrowings Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ (c) Loans and Advances CAvÀgÀ gádå ÉPÀÌ (d) Inter State Settlement Á ÁégÀÄ ÉPÀÌzÀ ºÉÆAzÀtÂPÉ (e) Appropriation to Contingency Fund Á ÁégÀÄ ü CONTINGENCY FUND 5 5 ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ (ªÉZÀÑ) PUBLIC ACCOUNT(EXPENDITURE) MlÄÖ ªÉZÀÑ TOTAL EXPENDITURE zà PÉÆgÀvÉ / ºÉZÀѼÀ Budgetary Deficit or Surplus «wûãaiàä PÉÆgÀv Fiscal Deficit rø ÀAzÁAiÀÄ INTEREST PAYMENTS ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆgÀvÉ Primary Deficit 6

9 4. üaiàä ªÀÄÆ UÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C Àé Ä ÀÄ«PÉ 4. SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS ªÀÄÆ UÀ¼ÀÄ SOURCES «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÀjµÀÌøvÀ ÉPÀÌ ÉPÀÌ Accounts Accounts Revised Budget Estimates Estimates gád Àé dªéäuà¼àä 1. Revenue Receipts Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ½AzÀ ªÀ ÀÆ Áw 2. Recoveries from Loans & Advances EvÀgÉ AqÀªÁ¼À dªéäuà¼àä 3. Miscellaneous Capital Receipts ÁªÀðd PÀ IÄt ( ªÀé¼À) 3. Public Debt(Net) ÁªÀðd PÀ ÉPÀÌ ( ªÀé¼À) 4. Public Account (Net) Á ÁégÀÄ ü 5. Contingency Fund MlÄÖ TOTAL üaiàä C Àé Ä ÀÄ«PÉ APPLICATION gád ÀÀé ªÉZÀÑ 1. Revenue Expenditure C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ Á 2. Lending for Dev.& Other Purposes AqÀªÁ¼À ªÉZÀÑ ( ªÀé¼À) 3. Capital Expenditure (Net) Á ÁégÀÄ ü 4. Contingency Fund ÀUÀzÀÄ ² Ì À è PÀrvÀ / ºÉZÀѼÀ 5. Decrease/Increase in Cash Balance MlÄÖ TOTAL

10 5. ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ Á ÄUÀ¼ÀÄ 5. Devolution to Urban Local Bodies & Panchayat Raj Institutions (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ÉPÀÌ ÀjµÀÌøvÀ Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ 1. Urban Local Bodies * ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Panchayat Raj Institutions MlÄÖ ªÉÆvÀÛ GRAND TOTAL * Amount shown includes total of Major Head 364 only. 8

11 6. gádå ÀPÁðgÀ AzÀ ÃrzÀ ÀºÁAiÀÄzsÀ À 6. Subsidy Extended by the State Government 1 ÀºÁAiÀÄzsÀ ÀzÀ jãw Type of Subsidy PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájp Agriculture and Horticulture ÉPÀÌ ÉPÀÌ (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ÀjµÀÌøvÀ ( ` in Crores) Accounts Accounts Revised Budget Estimates Estimates À±ÀÄ ÀAUÉÆà À É ªÀÄvÀÄÛ «Äà ÀÄUÁjPÉ Animal Husbandry and Fisheries ºÁ Ä Milk M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjU Home and Transport ÀºÀPÁgÀ Co Operation ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ Women and Child Development ªÀ Àw Housing ²PÀët Education ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjP Commerce and Industries PÁ«ÄðPÀ 1 Labour DºÁgÀ 11 Food «zàäåzàñqû 12 Power EvÀgÉ 13 Others MlÄÖ TOTAL

12 7. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼ÀÄ (FQén) 7. Investment by Government of Karnataka by way of Equity as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) PÁ ÄzÉ UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ Statutory Corporations ÀPÁðgÀzÀ PÀA À UÀ¼ÀÄ Government Companies dan ÁÖPï PÀA À UÀ¼ÀÄ Joint Stock Companies ÀºÀPÁj ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ Co operative Societies & Banks MlÄÖ TOTAL ÀAzÁ ÄvÀ rø Interest Received ÀAzÁ ÄvÀ Á sáa±à Dividend Received

13 8. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé ÁQ EgÀĪÀ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 8. Loans & Advances Outstanding as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) Loans & Advances I SOCIAL SERVICES ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ a) Education, Sports Art & Culture ²PÀët, QæÃqÉ, PÀ É ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀÌøw b) Health & Family Welfare DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt c) Water Supply,Sanitation Housing & Urban Water Supply ÃgÀÄ ÀgÀ gádä, ÉʪÀÄð å, ªÀ Àw ªÀÄvÀÄ ÀUÀgÁ üªàè Þ d) Information & Publicity ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ÀæZÁgÀ e) Welfare of SCs,STs,andOBCs ºÀjd À, Vjd À ªÀÄvÀÄÛ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt f) Social Welfare & Nutrition ÀªÀiÁd PÀ Áåt ªÀÄvÀÄÛ Ë ÖPÀ DºÁgÀ g) Other Social Services EvÀgÉ ÀªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Total MlÄÖ I SOCIAL SERVICES ÁªÀiÁfPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ II ECONOMIC SERVICES DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ a) Agriculture & Allied Services PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ b) Rural Development UÁæ«ÄÃt C üªàè Þ c) Irrigation & Flood Control ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÁºÀ AiÀÄAvÀæt d) Energy EAzsÀ À e) Industry and Minerals GzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ R duà¼àä f) Transport ÁjU

14 8. 31 Éà ªÀiÁZÀð À èzàýavé ÁQ EgÀĪÀ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 8. Loans & Advances Outstanding as at the end of 31st March (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) Loans & Advances g) General Economic Services ÁªÀiÁ Àå DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Total MlÄÖ II ECONOMIC SERVICES DyðPÀ ÉêÉUÀ¼ÀÄ Other Loans EvÀgÉ Á UÀ¼ÀÄ III Loans to Govt.Servants ÀPÁðj ËPÀgÀjUÉ Á UÀ¼ÀÄ IV Loans for Misc. Purposes ««zsà Á ÄÛUÀ½UÉ Á UÀ¼ÀÄ Others EvÀg Total MlÄÖ Other Loans EvÀgÉ Á UÀ¼ÀÄ MlÄÖ - Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ TOTAL - LOANS AND ADVANCES rø ¹éÃPÀÈw Interest Recived

15 zá ÄvÀéUÀ¼ÀÄ LIABILITIES (J). ÁªÀðd PÀ IÄt A. PUBLIC DEBT (*) PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀPÉÌ ÁQ 1. Due to Government of India ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ 2. Open Market Loans M ÀàAzÀzÀ Á UÀ¼ÀÄ 3. Negotiated Loans (LIC,GIC,NABARD etc.,) 9. zá ÄvÀézÀ gàæ ÀuÉ 9. Level & Composition of Liabilities (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) RE 9 2 BE MlÄÖ (J) TOTAL (A) ( ). zá ÄvÀéUÀ¼ÀÄ B. LIABILITIES (**) gádå s૵àå üuà¼àä 4. State Provident Funds gádå s૵àå üuà¼àä (i) State Provident Funds EvÀgÉ («ªÀiÁ ü ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt ü) (ii) Others ( Insurance Fund & State Employees F rø À»vÀ IÄtUÀ¼ÀÄ Interest bearing Obligations rø À»vÀ «Äà À Ä üuà¼àä (i) Reserve Funds bearing Interest rø À»vÀ oéãªàuéuà¼àä (ii) Deposits bearing Interest rø gà»và IÄtUÀ¼ÀÄ Non Interest bearing Obligations rø gà»và «Äà À Ä üuà¼àä (i) Reserve Funds not bearing Interest rø gà»và oéãªàuéuà¼àä (ii) Deposits not bearing Interest MlÄÖ ( ) TOTAL (B) MlÄÖ ªÉÆvÀÛ GRAND TOTAL ÁªÀðd PÀ IÄtzÀ è PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀPÉÌ ÁQ, ªÀÄÄPÀÛ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ Á UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M ÀàAzÀzÀ Á UÀ¼ÀÄ ÉÃjªÉ. (*) Public Debt comprises Loans from Govt. of India, Open Market Loans raised by the State Government & Negotiated Loans from LIC, GIC, NCDC NABARD, RBI, etc. zá ÄvÀézÀ è gádå s૵àå ü, «ªÀiÁ ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ oéãªàuéuà¼àä ÉÃjªÉ. (**) Liabilities comprise State Provident Funds, Insurance Funds and certain deposits which are merged with the general Cash balance of Government 13

16 1. PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ AzÀ ÃrgÀĪÀ D±Áé À ÉUÀ¼ÀÄ 1. Guarantees given by the Government of Karnataka (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) ªÀUÀð CLASS ªÀ AiÀÄ SECTOR UÀjµÀ D±Áé À ÉUÉƼÀ Àl ªÉÆvÀÛ (C À Ä ªÀiÁvÀæ) Maximum amount guaranteed (Principal Only) 31 ªÀiÁZïð 8PÉÌ D±Áé À ÉUÉƼÀ ÀlÖ ªÉÆvÀÛzÀ ÁQ C À Ä Principal rø Sums guaranteed outstanding on 31st March 8 Interest ªÀUÀð I CLASS I ÀºÀPÁj ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Cooperatives ÃgÁªÀj Irrigation gà ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ÁjU Roads & Transport «zàäåzàòqû Power EvÀgÉ ªÀÄÆ sàævà ËPÀgÀå Other Infrastructure ªÀ Àw ªÀÄvÀÄÛ ÀUÀgÁ üªàè Þ Housing & Urban Development EvÀgÉ Others MlÄÖ ªÀUÀð I Total CLASS I ªÀUÀð II CLASS II ÃgÁªÀj Irrigation gàádå ºÀtPÁ ÀÄ UàªÀÄ State Financial Corporation EvÀg Others MlÄÖ ªÀUÀð II Total CLASS II ªÀUÀð VIII CLASS VIII «zàäåzàòqû Power EvÀg Others MlÄÖ ªÀUÀð VIII Total CLASS VIII MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total Note: CLASS I Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks & financial instructions for repaymen of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operatio and for providing working capital to companies,corporations and cooperative sociaties and banks. CLASS II Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds or loans,debenures issued or raised by the statutory corporations and financial institutions. CLASS VIII Any Other 14

17 11. vju É É ÁQUÀ¼ÀÄ 11.Tax Arrears «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Details (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) gà ÁQUÀ¼ÀÄ Arrears on ªÁtÂdå véjué Commercial Tax C PÁj Excise ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ À Motor Vehicles Tax 62.2 ªÀÄÄzÁæAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉÆÃAzÀt Stamps & Registration 1.74 MlÄÖ TOTAL

18 12. zà ºÉÆgÀV À Á UÀ¼ÀÄ (9-2 ) 12. Off Budget Borrowings (9 2 BE) UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ Boards & Corporations PÀȵÀÚ sáuàå d UÀªÀÄ Á UÀ¼ÀÄ Borrowings (PÉÆÃn ` UÀ¼À è) ( ` in Crores) 9 22 Expenditure C À Ä ÁªÀw rø ÀªÁw MlÄÖ Principal Repayment Interest Payment Total 1 Krishna Bhagya Jala Nigam PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ Karnataka Neeravari Nigama PÁªÉÃj ÃgÁªÀj UÀªÀÄ Cauvery Neeravari Nigama «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ Visvesvaraya Jala Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ C üªàè Þ UÀªÀÄ Karnataka Road Dev.Corpn PÉ..ºÉZï.¹.J ï KPHCL Dgï.f.Dgï.ºÉZï.¹.J ï RGRHCL MlÄÖ TOTAL

19 ಆ ತ ಕ ಮತ ಚ ವ ಆಯವ ಯ ಸ ಪನ ಲಗಳ ವರ Details of Internal and Extra Budgetary Resources XIV ಆ ಕ ಆ ಗದ ಅನ ನ XIV Finance Commission Grants ಹ ರವ ಜ ಗಳ ಚ ಮತ ಕ ಗಳ ವರ Details of Expenditure & Receipts of EAP ಷ ಅ ವ ಜ -( ರ ಕ ಟಕ ಪ ಶ ಅ ವ ಜ ಒಳ ಡ ) Special Development Plan -(Including HKRDP) ನ ಹ ಗಳ NABARD Allocation

20 Internal and External Budgetary Resources 9 2 ` in Crore DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ÀA À ÀÆä 9-2 ` PÉÆÃn UÀ¼À è Demand Public Sector Undertakings Allocation C üaiàiázà É ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀAaP 5 Home and Transport M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjUÉ (a). Karnataka State Road Transport Corporation PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ 1 (b). Bangalore Metropolitan Transport Corporation ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄmÉÆæà Á l ï ÁjUÉ UÀªÀÄ (c). North East Road Transport Corporation F±Á Àå ÁjUÉ UÀªÀÄ (d). North West Karnataka Road Transport Corporation ªÀÁAiÀÄĪÀå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ Housing ªÀ Àw (c). Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation gáfãªï UÁA ü UÁæ«ÄÃt ªÀ Àw UÀªÀÄ Commerce and Industries ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ Urban Development ÀUÀgÁ sªàè Þ (d).karnataka Industrial Area Development Board PÀ ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ ÀæzÉñÁ üªàè Þ ªÀÄAqÀ½ (a). Bruhat Bangalore Mahanagara Palike ȺÀvï ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ ÀUÀgÀ Á PÉ (b). K.U.I.D.F.C PÉ.AiÀÄÄ.L.r.J sï.¹. 8 (c). K.U.W.S.D.B PÉ.AiÀÄÄ.qÀ Æè.J ï.r. 1 2 Public Works ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV (a). Karnataka Road Development Corporation PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ C üªàè Þ UÀªÀÄ 374. Water Resources d ÀA À ÀÆä (a). Krishna Bhagya Jala Nigama Limited PÀȵÀÚ sáuàå d UÀªÀÄ 136. (b). Karnataka Neeravari Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ 129 (c). Cauvery Neeravari Nigam Limited PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ 55 (d). Visvesvaraya Jala Nigam Limited «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ Energy EAzsÀ À (a). Karnataka Power Corporation PÀ ÁðlPÀ «zàäåzàòqû UÀªÀÄ

21 Internal and External Budgetary Resources 9 2 ` in Crore DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ÀA À ÀÆä 9-2 ` PÉÆÃn UÀ¼À è Demand Public Sector Undertakings Allocation C üaiàiázà É ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀAaP 24 Energy EAzsÀ À (b). Karnataka Power Transmission Corporation 328. PÀ ÁðlPÀ «zààäåvï Àæ ÀgÀt UÀªÀÄ MlÄÖ Total :

22 FCG ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Receipt Schemes & Description 14 Éà DyðPÀ DAiÉÆÃUÀzÀ C ÀÄzÁ À (9-2 ) RECEIPT ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ ² ságà ÀÄì - ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants to PRIs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀAZÁAiÀÄvï gáeï ÀA ÉÜUÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄv C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to PRIs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ ² ságà ÀÄì - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants to ULBs XIV Finance Commission Grants in 9 2 BE ªÉZÀÑ EXPENDITURE ( ` PÀëUÀ¼À è ) ( ` in Lakh ) Budget Budget Estimates C üaiàiázà É Estimates ÉPÀÌ ² ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 9 2 Demand Description Schemes & Description UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï RDPR UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï RDPR ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ -ªÀÄÆ C ÀÄzÁ À XIV FCG Basic Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ-PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ À XIV FCG Performance Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to ULBs ºÀ Á Ì Éà DyðPÀ DAiÉÆÃUÀ-gÁdå «ÀvÀÄ G À±ÀªÀÄ À üué PÉÃAzÀæzÀ Á Ä XIV FCG Central Share to State Disaster Response Fund ÀUÀgÁ sªàè Þ UD ÀUÀgÁ sªàè Þ UD PÀAzÁAiÀÄ Revenue ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV Finance Commission Grants ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀ - ÀUÀgÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ C ÀÄzÁ ÀUÀ¼ÀÄ XIV FCG Performance Grants to ULBs ºÀ Á Ì Éà ºÀtPÁ ÀÄ DAiÉÆÃUÀÀ-gÁdå «ÀvÀÄÛ G À±ÀªÀÄ À üué PÉÃAzÀæ AzÀ C ÀÄzÁ À ªÀUÁðªÀu XIV FCG Transfer of Central Share to State Disaster Response Fund TOTAL FCG GRAND TOTAL

23 ÁºÀå ÉgÀªÀÅ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( 9-2 Éà ) Details of Expenditure and Receipts of Externally Aided Projects(EAP) in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) ( `. in Lakhs ) ªÉZÀÑ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Receipts PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Schemes 1. PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé «ªÀgÀ Description PÀ ÁðlPÀ d Á ÀAiÀÄ À C sªàè Þ AiÉÆÃd É-JgÀqÀÄ ( ÀÄd -ªÀÄÆgÀÄ) - EJ Karnataka Watershed Development Project II(Sujala III) EAP ÀÄeÁ d Á ÀAiÀÄ À AiÉÆÃd É -3 - ÁºÀå ÉgÀªÀÅ Sujala Watershed Project 3 EAP Expenditure C ÀÄzÁ À Grants BE 9 2 MH 161 Agriculture and Horticulture Á Loan MH MlÄÖ Total ÀUÀgÁ sªàè Þ Demand 1 Total: 5233 Urban Development PÀ ÁðlPÀ ÀªÀÄUÀæ ÀUÀgÀ d ªÀðºÀuÉ ºÀÆrP 4641 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ - d ¹j - E.J. Karnataka Integrated Urban Water Management Investment Programme Jalasiri EAP PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÀ ÃgÀÄ ÀgÀ gádä CzsÀÄ ÃPÀgÀt AiÉÆÃd É-E.J. Karnataka Urban Water Supply Modernisation Project EAP PÁªÉÃj ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É- Á Ì Éà WÀlÖ- 2 Éà ºÀAvÀ ºÁUÀÄ LzÀ Éà WÀlÖ - E.J. Cauvery Water Supply Scheme Stage IV Phase II & Stage V EAP Demand 19 Total: ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV Public Works ÀĹÜgÀ PÀgÁªÀ½ ªÀðºÀuÉ - EJ 28 Sustainable Coastal Management EAP ÀªÀÄÄzÀç wãgà ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀðºÀuÉUÉ ÉA - E.J.. Sustainable Coastal Protection and Management EAP PÀ ÁðlPÀ gádå ºÉzÁÝj C sªàè Þ AiÉÆÃd É (Pɲ ï)- 2 EJ Karnataka State Highway Improvement Project (KSHIP) II EAP PÀ ÁðlPÀ gádå ºÉzÁÝjUÀ¼À ÀÄzsÁgÀuÁ AiÉÆÃd É (Pɲ ï) 2 (Jr ) - EJ Karnataka State Higways Improvement Project (KSHIP) II (ADB) EAP Demand 2 Total: d ÀA À ÀÆä Water Resources PÀ ÁðlPÀ ÀªÀÄUÀç ªÀÄvÀÄÛ ÀĹÜgÀ d ÀA À ÀÆä ªÀðºÀuÉ- (E.J. )

24 ÁºÀå ÉgÀªÀÅ AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¹éÃPÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ( 9-2 Éà ) Details of Expenditure and Receipts of Externally Aided Projects(EAP) in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) ( `. in Lakhs ) ªÉZÀÑ ¹éÃPÀÈwUÀ¼ÀÄ Receipts PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ Schemes «ªÀgÀ Description Expenditure BE 9 2. d ÀA À ÀÆä Water Resources C ÀÄzÁ À Grants MH 161 Á Loan MH 64 MlÄÖ Total Karnataka Integrated and Sustainable Water Resources Management EAP CuÉPÀlÄÖ ÀÄ ÀªÀð Àw ªÀÄvÀÄÛ C sªàè Þ AiÉÆÃd É - EJ DAM Rehabilitation & Improvement Project EAP Demand Total: MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total:

25 C ü ÀASÉå Dem No «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise budget allocation under Special Development Plan 9 2 PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁjUÉ ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄð C sªàè Þ gádå ªÀ AiÀÄ ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description 9-2 Budget Est. state sector 9 2 Agriculture and Horticulture PÀÈ sáuàå PÀÈ ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ AiÀÄAvÀæt JAPÉJ ïªéê - gá ÖçÃAiÀÄ ÀĹÜgÀ PÀÈ C üaiàiá À ÀªÀÄUÀç véæãluájpá C sªàè Þ gá ÖçÃAiÀÄ véæãluájpé «ÄµÀ ï PÉ.J ï.j.j sï.e. PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ ªÁAiÀÄĪÀå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ ÀUÀgÀ ÁjUÉ ÀA ÉÜ F±Á Àå PÀ ÁðlPÀ gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ géê Éé AiÉÆÃd ÉUÀ¼À ªÉZÀÑ ºÀAaPÉ UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï ÀºÀPÁgÀ ÀªÀiÁd PÀ Áåt ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ UÁæ«ÄÃt ÃgÀÄ ÀgÀ gádä AiÉÆÃd É-«±Éõ C sªàè Ý AiÉÆÃd É ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ÀªÀÄä gà ÉÛ AiÉÆÃd UÁæ«ÄÃt ÃgÀÄ ÀgÀ gádä ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ÀªÀÄä gà ÉÛ AiÉÆÃd J..JA.¹.UÀ¼À «±ÉõÀ AiÉÆÃd ÉUÀ½UÉ ÉgÀªÀÅ C à ÀASÁåvÀjUÁV ªÀ Àw AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ Àw±Á É PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt, C à ÀASÁåvÀgÀ PÀbÉÃj ÀAQÃðtUÀ¼ÀÄ, GzÀÄð ÀªÀiÁªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÀÌøwPÀ PÉÃAzÀæ ºÁ ÉÖ ï PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt CAUÀ ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 22 Krishi Bhagya Agricultural inputs and Quality Control PMKSY National Mission on Sustainable Agriculture Comprehensive Horiculture Development National Horticulture Mission 1. Total: Home and Transport K.S.A.F.E Karnataka State Road Transport Corporation North West Karnataka Road Transport Corporation Bangalore Metropolitan Transport Corporation North East Karnataka Road Transport Corporation 5. Total: Infrastructure Development Cost Sharing Railway Projects 6. Total: Rural Development and Panchayath Raj Rural Water Supply Scheme Namma Grama Namma Raste Scheme (NGNRY) Rural Water Supply Namma Grama Namma Raste Scheme (NGNRY) 7. Total: Co operation Assistance to APMC's for Special Projects 9. Total: Social Welfare Construction of Hostel and Residential School Buildings for Minorities, Minority Office Complexes, Urdu Convention and Cultural Centre Construction of Hostel Buildings 1. Total: Women and Child Development Anganawadi Buildings 11. Total:

26 C ü ÀASÉå Dem No ªÀ Àw «±ÉõÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise budget allocation under Special Development Plan ²PÀët ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV d ÀA À ÀÆä gádå ªÀ AiÀÄ D±ÀæAiÀÄ- ÀªÀ ªÀ Àw DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ P˱À å C sªàè Þ EAzsÀ À ±Á ÉAiÀÄ Ë sàåuà¼à ªÀðºÀuÉ ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description gádå G ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ è ÀªÀð²PÀët C üaiàiá À ÀªÀiÁd ÀzÀ«ÀǪÀð ÀjÃPÉë ËçqsÀ±Á ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀ«ÀƪÀð PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ sàævà Ë sàå ÀçxÀªÀÄ zàeéð ªÀĺÁ«zÁå AiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ f Áè ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ- sáuàå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ ºÉÆ À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ErUÀAlÄ. PÁqÁ - «±ÉõÀ C sªàè Þ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄ PÀ ÁðlPÀ gádå qàçuï, Áf¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃgïºË¹AUï ÉÆ ÉÊn. gá ÖöçÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå C üaiàiá À (gá.d.c) DgÉÆÃUÀå PÀ ÁðlPÀ D ÀàvÉç ªÀiÁðt/G ÀßwÃPÀgÀt «²µÀÖ P˱À å C sªàè Þ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ «zàäåzàòqû ¼ÀPÉAiÀÄ è ºÀÆrPÉ Housing state sector Ashraya Basava Vasathi Education Maintenance of School Facilities State initiatives under Sarva Shiksha Abhiyana Society Pre University Examination Infrastructure facilities for High Schools and PU Colleges First Grade College Buildings 17. Total: Public Works District & Other Roads Water Resources Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd., Karnataka Neeravari Nigama Ltd. Visvesvaraya Jala Nigama Ltd Lumpsum for New Works CADA SDP. Health and Family Welfare Karnataka State Drug Logistic & Ware Housing Society National Health Mission (NHM) Aarogya Karnataka Hospital Construction/Upgradation 22. Total: Labour & Skill Development Specialised Skill Development Institutions 23. Total: Energy Investment in Power Utility MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Û Grand Total : ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) 9-2 Budget Est. 9 2 Total: Total: Total: Total:

27 ºÉÊzÀgÁ Ázï PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀ C üªàè Þ AiÉÆÃd É 9-2 ªÀ AiÀĪÁgÀÄ ºÀAaPÉ Sector/Schemewise Budget allocation under Hyderabad Karnataka Region Development Plan 9 2 ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) C. ÀASÉå ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 26. Total: Grand Total : 9-2 Dem Scheme and Description Budget Estimates. No. 9 2 gádå ªÀ AiÀÄ State Sector 26. AiÉÆÃd É, ÁATåPÀ, «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàçeáõ À Planning, Statistics, Science and Technology C ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- ºÉÊzÁgÀ Ázï Article 371J Hyderabad Karnataka Region 3 PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÁ üªàè Ý Development C ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ- ºÉÊzÁgÀ Ázï Article 371J Hyderabad Karnataka Region 12 PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÁ üªàè Ý Development MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

28 C. ÀASÉå Dem No. 1. À ÁqÀð ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ 9-2 NABARD Allocations in 9 2 BE PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ véæãluájpé ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ Scheme and Description ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) Agriculture and Horticulture 9-2 Budget Estimates J ï.jªàiï.j ï.j. - ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À ÀÆP ÃgÁªÀj AiÉÆÃd É PÀÈ ªÀÄÆ sàævà ËPÀAiÀÄð ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÈ «±Àé«zÁå AiÀÄ- Cgï.L.r.J sï zságàªáqà PÀÈ «±Àé«zÁå AiÀÄ-Cgï.L.r.J s QÃl Á±ÀPÀ ±ÉõÀ «±ÉèõÀuÉ ÀæAiÉÆÃUÁ AiÀÄ ÀÆPÀëöä ÃgÁªÀj C ÀÄ ÁÜ À À - véæãluájpé( À Áqïð PÁªÀÄUÁj) ÁUÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ è véæãluájpá «±Àé«zÁå AiÀÄ géãµéä UÀÆr À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀiÁðt - À ÁqÀð À±ÀÄ ÀAUÉÆà À É ªÀÄvÀÄÛ «Äà ÀÄUÁjPÉ NMSA Chief Minister's Sookshma Neeravari Yojane Agricultural Infrastructure Bangalore Agriculture University RIDF Dharwad Agriculture University RIDF Pesticide Residual Analysis Laboratory Micro Irrigation Installation Horticulture(NABARD WORKS) Horticulture University, Bagalkot Construction of Cocoon Markets NABARD 1. Total Animal Husbandry and Fisheries DgïLrJ sï AiÉÆÃd ÉAiÀÄr À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÀlÖqÀ ªÀiÁðt «Äà ÀÄUÁjPÉ PÀÆqÀÄ gà ÉÛUÀ¼À, ÉÃvÀĪÉUÀ¼À ªÀÄvÀ eénöuà¼à ªÀiÁðt - À Áqïð ÀºÁAiÀÄ (UÁç.ªÀÄÆ. Ë.C. ) UÁç«ÄÃt C sªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄw gáeï Construction of Veterinary Institutions Building under RIDF Construction of Fisheries Link Roads, 19. Bridges and Jetties with NABARD Assistance(RIDF) 2. Total Rural Development and Panchayath Raj PÉgÉUÀ¼À zàägà¹û ªÀÄvÀÄÛ ÀÄ À±ÉÑÃvÀ À - UÁç.C. ÀA.gÁ UÁæ«ÄÃt ÀæzÉñÀUÀ¼À è gà ÉÛ PÁªÀiÁUÁj- À qàð ÀºÀPÁgÀ Repairs & Rejuvenation of Tanks RDPR Road Works in Rural Areas NABARD 7. Total Co operation UÁç«ÄÃt ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À C sªàè Þ - À Áqïð ÀªÀiÁd PÀ Áåt Improvement of Rural Market NABARD 9. Total Social Welfare À ÁqÀð PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ 9-2 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C sªàè Þ NABARD works Total Women and Child Development CAUÀ ÀªÁr PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt- Dgï.L.r.J sï. ªÁvÁð, ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀd À ÉêÉUÀ¼ÀÄ Construction of Anganwadi Buildings RIDF Total 1 Information, Tourism and Youth Services Cgï.L.r.J sï CrAiÀÄ è ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀçUÀ½UÉ gà ÉÛUÀ¼ÀÄ Roads to Tourist Places under RIDF

29 C. ÀASÉå Dem No. 12. À ÁqÀð ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ 9-2 NABARD Allocations in 9 2 BE ( `. PÀëUÀ¼À è ) (`. in Lakhs) ÉPÀÌ ²Ã ðpé ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 9-2 Budget Estimates. Scheme and Description 9 2 ªÁvÁð, ÀçªÁ ÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀd À ÉêÉUÀ¼ÀÄ Information, Tourism and Youth Services 17. ²PÀët 12. Total Education ËçqsÀ±Á ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀ«ÀƪÀð PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ sàævà Ë sàå Á méqßpï PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁðt ÉÆÃPÉÆà ÀAiÉÆÃV Infrastructure facilities for High Schools and PU Colleges Construction of Polytechnics 17. Total Public Works À Áqïð ÀºÁ ÄvÀ ªÀÄÄRå f Áè gà ÉÛ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ d ÀA À ÀÆä MDR Works Financed from NABARD 2. Total Water Resources sàæ«ä ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄPÀmï gà ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ- sáuàå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ PÀ ÁðlPÀ ÃgÁªÀj UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå d UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ ºÉÆ À máåapï, Pï C ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁðt PÁªÀiÁUÁj PÉgÉUÀ¼À DzsÀÄ ÃPÀgÀt KvÀ ÃgÁªÀj AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ªÀiÁðt EvÀgÀ ÀçªÁºÀ AiÀÄAvÀçt PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA PÀ Áåt Land Reclaimation & Aycut Roads Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd., Karnataka Neeravari Nigama Ltd. Visvesvaraya Jala Nigama Ltd Construction of New Tanks,Pick ups etc Modernisation of Tanks Lift Irrigation Schemes Construction of Barrages Other Flood Control Works. Total Health and Family Welfare D ÀàvÉæUÀ¼À ªÀiÁðt- À ÁqÀð PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ P˱À å C sªàè Þ Construction of Hospital Buildings NABARD 22. Total Labour & Skill Development L.n.L. UÀ¼À ªÀiÁðt «²µÀÖ P˱À å C sªàè Þ ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ Construction of ITIs Specialised Skill Development Institutions 23. Total gádå ªÀ AiÀÄ MlÄÖ Grand Total State Sector MlÄÖ ªÉÆvÀÛ Grand Total

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0 Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 05 Muslim Residential Schools & 04 Minority Model Residential

Chi tiết hơn

pstmt1new.pdf

pstmt1new.pdf ಕನ ರ ಟಕ ಸಕ ರ ರ Government of Karnataka ೨೦೧೫-೧೬ ನ ವಷರ ದ ಜನ ಕ ಯರ ಕರ ಮಗ ಗ ಒದಗ ದ ಹಣದ ವರ DETAILS OF PROVISION FOR PLAN SCHEMES 25 16 (೨೦೧೫ನ ಇಸ ಮ ಚ ರ ತ ಗಳ ಲ ಧ ನಮ ಡಲದ ಮ ದ ಮ ಡ ದ ತ ) (As presented to the Legislature

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 18-PLAN-SDP-SCPTSP-NABARD

Microsoft Word - 18-PLAN-SDP-SCPTSP-NABARD ಕನ ರ ಟಕ ಸಕ ರ ರ Government of Karnataka ೨೦೧೬-೧೭ ನ ವಷರ ದ ಜನ ಕ ಯರ ಕರ ಮಗ ಗ ಒದಗ ದ ಹಣದ ವರ DETAILS OF PROVISION FOR PLAN SCHEMES 26 17 (೨೦೧೬ನ ಇಸ ಮ ಚ ರ ತ ಗಳ ಲ ಧ ನಮ ಡಲದ ಲ ಮ ಡ ದ ತ ) (As presented to the Legislature

Chi tiết hơn

exprepdtp

exprepdtp 02 0 ÊÑÀРѹÐô Ç Ðù± ³Ñ õ Ð Ç Ðù± õó Ñ ÀÐÔ³ÐÔê ÐÔÔÀÐ ¹Ð ÊÙÓÀÙ ÐÎÐÔ - õó Ñ Ð± ÐÎÐÔ ÐÄÙ ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÊÐÜÿØ 2 4 5 6 7 8 9 General Education Technical Education Sports & Youth Services - Art and Culture Total

Chi tiết hơn

Details of Provision for Plan Shemes-2016.cdr

Details of Provision for Plan Shemes-2016.cdr ªÀÄÄzÀæt, ÉÃR À ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ÀæPÀluÉUÀ¼À E ÁSÉ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DETAILS OF PROVISION FOR PLAN SCHEMES 26-7 (RE) Suvarna Vidhana Soudha, Belagavi PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ GOVERNMENT OF KARNATAKA 26-7( CAzÁdÄ) AiÉÆÃd

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

Microsoft Word EXP VOLUMES - REVISED

Microsoft Word EXP VOLUMES - REVISED ಕನ ರ ಟಕ ಸಕ ರ ರ Government of Karnataka ೨೦೧೬-೧೭ ನ ವಷರ ದ ಆಯವಯ ಯ ಸ ವರ ವ ಚಚ ದ ಅ ದ ಜ ಗಳ -ಬ ಡ ಕ ವ ರ Detailed Budget Estimates of Expenditure Demand wise for the year 2016 17 (ಸ೦ಪ ಟ-೩) (olume III) ಬ ಡ ಕ ಸ ಖ ಯ

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyê CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương

Chi tiết hơn

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship Livelihood Contact:-9480816019 / 9480816001 Notification

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

THE WORLD BANK DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN Đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng Ảnh: Ngân hàng Thế giới

THE WORLD BANK DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN Đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng Ảnh: Ngân hàng Thế giới DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN Đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng Ảnh: Ngân hàng Thế giới 1 Ảnh: Mai Kỳ/ Ngân hàng Thế giới, 2012 KHÁI QUÁT Thủy điện Trung Sơn là một dự án thủy điện quy mô trung bình

Chi tiết hơn

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore-560 009 Ph.: 080-43472716 / 04, Fax : 080-43472777 PREMISES REQUIRED UCO BANK, a leading Public Sector Bank

Chi tiết hơn

29T ECON.pmd

29T ECON.pmd 29T ECON Total number of pages 8 2019 ECONOMICS Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No. 1 (a f ) carries

Chi tiết hơn

Financial Statement (July June 2015)

Financial Statement (July June 2015) Financial Statement (July 2014 - June 2015) Financial Statement (July 2014 - June 2015) Báo Cáo Tài Chánh (Tháng Bảy 2014 Tháng Sáu 2015) Thu Nhập (7/2014 6/2015) Thu Nhập Từ Quyên Góp Trong Các Thánh

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. V CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN PHẦN I: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet Dang Thi Tam Ngoc

Microsoft Word - Mau 1_Ly lich khoa hoc cua Chuyen gia KHCN_Tieng Viet Dang Thi Tam Ngoc LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Đặng Thị Tâm Ngọc. Năm sinh: 977 3. Nam/Nữ: Nữ 4. Học hàm: Học vị: Thạc sĩ Năm được phong: Năm đạt học vị: 007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CA

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CA BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KIẾN TRÚC (Ban hành theo Quyết định số.../qđ-đhkt

Chi tiết hơn

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016)

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 42d (2016) Volume 42d (2016) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 42d (Volume 42d) (2016) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Varsha 1938) ÀAaPÉ 9 Issue 9 the Waqf Act, 1995. sáuà

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ:18-10-2005 ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 10 n E 2012, ÁAPÀ:29-05-2012 ºÁUÀÆ Er 64 n E

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 òÿëétu gf ghœî nj Î fhy«mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006. nkšãiy Ïu lhkh L bghj nj Î, kh 2018 gf ghœî RU f«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ

Chi tiết hơn

Draft 1

Draft 1 Giới thiệu về IELP IELP là một phần của Portland State University (Đại Học Tiểu Bang Portland), một trường đại học định hướng cộng đồng với tập thể sinh viên và giảng viên đa văn hóa. IELP mang lại cho

Chi tiết hơn

untitled

untitled AÉ üme Gh ájoé üàbe G çƒëñdg IôFGO ɪY áæ S,112 ójèdg õeôdg, hq, 1161 Ü. U (968) 24777714 ùcéa,(968) 24777113 : ƒø«j http://www.cbo.gov.om:êhîμde G bƒÿg ERSD@cbo.gov.om :ÊhÎμdE G ójèdg äéjƒàëÿg áëø üdg

Chi tiết hơn

Revised Cal. P.U.C. Sheet No E Cancelling Revised Cal. P.U.C. Sheet No E U 39 San Francisco, California Electric Sample Form No

Revised Cal. P.U.C. Sheet No E Cancelling Revised Cal. P.U.C. Sheet No E U 39 San Francisco, California Electric Sample Form No Revised Cal. P.U.C. Sheet No. 40208-E Cancelling Revised Cal. P.U.C. Sheet No. 37625-E U 39 San Francisco, California Electric Sample Form No. 79-1054 Sheet 1 CARE/FERA Program Application for Residential

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2017 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

Accounting entry: bút toán

Accounting entry:  bút toán Accounting entry: Bút toán Accrued expenses: Chi phí phải trả Accumulated: Lũy kế Advance clearing transaction: Quyết toán tạm ứng Advanced payments to suppliers: Trả trước ngưòi bán Advances to employees:

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2018 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word (DSW 21) ASSIGNMENT - 1, MAY - 2015. Paper I : WORKING WITH FAMILIES 1) Explain the family social work in the recent past. Fv È Ã PAÃÈ ((Ä] PÞ (u( ² ßÔ ß ( ÔÈ ( ÉÈ a (È ((2 2) Classify families and state

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dự Án Công Nghệ Nuôi Tôm EA GA RAS Welcome TÔM SẠCH KHÔNG THUỐC KHÔNG HÓA CHẤT SẢN LƯỢNG ỔN ĐỊNH T: +84 4 6291 4728 visit us at www.ea-ga.com F: +84 8 6291 4729 Vấn Đề Các phương pháp nuôi tôm hiện tại

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình đào tạo Professional Training Program Lịch đào tạo tháng 07 tháng 12, 2019 Jul Dec, 2019 Calendar Đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Awareness training to ISO 9001:2015 4,350,000

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ A NUMBER OF SOLUTIONS FOR THE QUALITY IMPROVEMENT OF CREDIT RISK MANAGEMENT AT THE VIETCOMBANK IN HUE Hoàng Văn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 3. Quach Manh Hao.doc

Microsoft Word - Bai 3. Quach Manh Hao.doc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 23 28 Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay (1) TS. Quách Mạnh Hào * Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học

Chi tiết hơn

Staff Report

Staff Report KHU QUY HOẠCH SAN RAFAEL ĐIỀU TRẦN CÔNG CHÚNG QUỸ TRỢ CẤP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CDBG (CHỈ TÀI TRỢ DỰ ÁN DỊCH VỤ CÔNG CỘNG MÀ THÔI) Thứ Ba,11 tháng 3, 2014 7:00 tối Trung tâm Cộng đồng Albert J. Boro Community

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC ÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------------------------------- CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----****---- CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

Committee List

Committee List PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ²æêÀÄw «ºÉZïr UÀȺÀ «eáõ À PÁ ÉÃdÄ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, : 13-07-2015 2015-16 Éà Á UÉ F PɼÀPÀAqÀ À«ÄwUÀ¼À ÀÄß gàa À ÁVzÉ. 01 L.PÀÆå.J.¹. À«Äw qá: ÀÄ ÀAzÀ.r. 05 ªÁZÀ Á AiÀÄ À«Äw à Á.f. qá: ªÀiÁ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1:     TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mục lục CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI...3 1.1. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG:... 3 1.1.1. Khái niệm:... 3 1.1.2. Hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam:... 3 1.2. CÁC

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỐC GIA (P-CPPR) EACVF EAST ASIA AND PACIFIC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH =======0======= LÝ LỊCH KHOA HỌC PHẠM VĂN HỒNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document re Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Item Cost Table Codes Mã số bảng chi phí Compo nent Refere nce as per Hạng mục theo PAD GOODS/HÀNG HÓA

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH BẢO VỆ KH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CT CHẤT LƯỢNG CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc

Microsoft Word - Pham Van Tuan - LLKH. FINAL doc Biểu B1-4-LLCN 10//TT-BKHCN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 1 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 1. Họ và tên: PHẠM VĂN TUẤN 2. Năm sinh: 28/03/1978

Chi tiết hơn

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019)

ISSN Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019) ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Táûp 55, Säú 2B,D (2019) Tập 55, Số 2B (2019) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần B: Nông nghiệp,

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV

BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV BUREAU VERITAS VIETNAM - HCM Head Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K-Eng CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor * (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá

Chi tiết hơn

Consumer Behavior: People in the Marketplace

Consumer Behavior:  People in the Marketplace Chapter 1: Defining Marketing for the 21st Century Tiếp thị trong thế kỷ 21 1 Nội dung chương What are the tasks of marketing? Các nhiệm vụ của marketing What are the major concepts and tools of marketing?

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Sample UCP Pol and Pro - Uniform Complaint Procedures (CA Dept of Education)

Sample UCP Pol and Pro - Uniform Complaint Procedures (CA Dept of Education) Berryessa Union School District 1376 Piedmont Road San Jose, CA 95132 (408) 932-1800 Thủ Tục Kiếu Nại Đồng Nhất Uniform Complaint Procedures (UCP) Tài liệu này có các quy định và lời hướng dẫn về việc

Chi tiết hơn

Model lesson plans including ICT

Model lesson plans including ICT Malnad Education Society (R.) M. L. MANJAIAH SETTY NARASIMHA SETTY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION Chaitanya Bharathi, Jyothinagara, Chikkamagaluru - 577 102 B.Ed., ªÀÄ É ÁqÀÄ «záå ÀA ÉÜ (j.) JA. J ï. ªÀÄAdAiÀÄå±ÉnÖ

Chi tiết hơn

VN Bank code list 2018 (official).xlsx

VN Bank code list 2018 (official).xlsx MÃ NGÂN HÀNG LOCAL CLEARING CODE TÊN NGÂN HÀNG Bank name CHI NHÁNH Branch MÃ NGÂN HÀNG Bank code Ngân hàng Citi (Citibank) Tất cả các chi nhánh (All Branch) 79654001 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Chi tiết hơn

Phụ bản A Bệnh Viện Providence CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH 2/1/19 CHÍNH SÁCH/NGUYÊN TẮC Chính sách của bệnh viện Providence ( Cơ quan ) là đảm bảo s

Phụ bản A Bệnh Viện Providence CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH 2/1/19 CHÍNH SÁCH/NGUYÊN TẮC Chính sách của bệnh viện Providence ( Cơ quan ) là đảm bảo s Phụ bản A Bệnh Viện Providence CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH 2/1/19 CHÍNH SÁCH/NGUYÊN TẮC Chính sách của bệnh viện Providence ( Cơ quan ) là đảm bảo sự thực thi công bằng trong xã hội trong việc cung cấp

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN D.cdr

BIA CHINH PHAN D.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 5 0d (2017) Volume 5 0d (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần D: Kinh tế và Pháp luật Part

Chi tiết hơn

GEOGRAPHY

GEOGRAPHY sàæuéæã¼à±á ÀÛç J.«sÁUÀ ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç MlÄÖ: 120UÀAmÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ-1 : ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç 1.1 ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛçzÀ CxÀð, PÉëÃvÀ æ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå Û, CzsÁåAiÀÄ-2: Àæ ÀAZÀzÀ d À ÀASÉå

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR

VTC- PARK HILL 1-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL - P01,P02,03,05,06,07,08 ----- Tháng 01/2016

Chi tiết hơn

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD

Phân tích Thiết kế  Hướng đối tượng - OOAD The Unified Process is a specific methodology that maps out when and how to use the various UML techniques for objectoriented analysis and design The Unified Process is not simply a process, but rather

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc

Microsoft Word - Business Visitor Checklist - Feb 2013.doc BUSINESS VISITOR VISA HƯỚNG DẪN THỊ THỰC DIỆN CÔNG TÁC Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an application and to retain information and

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc C ÀÄ AzsÀ-2 PÀæ. ÀA. PÁ ÉÃf À ºÉ ÀgÀÄ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ DzÉñÀ ÀASÉå: PÀÁ²E/46/ ÁÜ ÃPÀgÀt/2009-10/SÁPÁ«-1, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, :29/06/2009. ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁæzÉòPÀ dan zéðã±àpàgà PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå ÛUÉƼÀ ÀqÀĪÀ SÁ

Chi tiết hơn

FIG Working Week 2019

FIG Working Week 2019 Vietnam National Land Information System in e-government Architecture Phong, Dinh Hong General Department of Land administration MONRE egoverment of Vietnam Government Resolution No 36a/2015 on e-government

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION ---o0o--- Số:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG No:../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ

CÁC BIỂU MẪU NHÂN SỰ KHÓ TÌM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HARD TO FIND TEMPLATES OF HUMAN RESOURCE RELATING TO LABOUR LAW Mục lục Timetable LỜI CẢ Mục lục Timetable LỜI CẢM ƠN...8 ACKNOWLEDGEMENTS...9 PHẦN MỞ ĐẦU...10 INTRODUCTION...11 CHƯƠNG I: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC CHAPTER I: LABOUR RECRUITMENT AND PROBATION 1 MẪU SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chi tiết hơn

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Trịnh Quốc Trung Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: trinhquoctrung@yahoo.com Phạm

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q

VINHOMES MARINA-4PK CSBH CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA Tháng 02/2019 /February 2019 I. Q CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DỰ ÁN VINHOMES MARINA/ FOR VINHOMES MARINA ----- Tháng 02/2019 /February 2019 I. QUY ĐỊNH CHUNG / POLICY 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/02/2019 cho đến khi có chính

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PGS.TS. Tran Chi Trung

Microsoft Word - PGS.TS. Tran Chi Trung CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ PGS.TS Trần Chí Trung, KS. Phạm Văn Hiệp Trung tâm Tư vấn PIM Tóm tắt: Hệ thống thuỷ lợi nội

Chi tiết hơn

HISTORY

HISTORY TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (VNCC) VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANTS CORPORATION JSC. (VNCC) HỒ SƠ NĂNG LỰC/VNCC PROFILE CÔNG TRÌNH HỖN HỢP MIXED USE PROJECTS 2016 Chủ đầu tư:

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2013 VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TS. Vũ Sỹ Cường 88 Dẫn nhập Sau khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2011 thì năm 2012 lạm phát chỉ ở mức thấp (6,81%) và lần đầu tiên

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN T 37 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ThS. Nguyễn Hồng Hà * Huỳnh Thị Ngọc Tuyền ** Tóm tắt ThS. Đỗ Công Bình

Chi tiết hơn

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women 1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women's Studies, University of Mysore, Manasagangotri, Mysuru.

Chi tiết hơn

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1,

Kinh tế & Chính sách GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC MAI - BÀU NƯỚC SÔI Bùi Thị Minh Nguyệt 1, Triệu Đức Tân 2 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Chi cục Thuế huyện Định Quán,

Chi tiết hơn

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR

VTC- PARK HILL PREMIUM-CH-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APAR CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM TÒA P09, P11/ FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM P09, P11 ----- Tháng 11/2015 / November 2015

Chi tiết hơn

REGULATION

REGULATION QUY ĐỊNH CA C TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N MONTGOMERY Mu c Liên Quan: Văn Phòng Trách Nhiệm: ABA, ACA, ACF, BLB, JHF, JHF-RA, JOA-RA, KLA Giám Đốc Các Trươ ng Ho c Phó Giám Đốc Ho c Khu Phụ Trách Yểm Trợ và

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ngành Ngân hàng Giảm tốc cho tăng trưởng bền vững Giảm tốc tín dụng năm Kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn trong năm Giảm tốc tín dụng cần thiết cho tăng trưởng bền vững lâu dài NIM cải thiện khiêm tốn trong

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

quy phạm trang bị điện, chương i.1

quy phạm trang bị điện, chương i.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 11 TCN - 18-2006 Hà Nội - 2006 PHẦN I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I.1 PHẦN CHUNG Phạm vi áp dụng và định nghĩa I.1.1. Quy phạm trang bị

Chi tiết hơn

Phụ lục 1

Phụ lục 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 28

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TS. Nguyen Phu Quynh

Microsoft Word - TS. Nguyen Phu Quynh TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐÊ BIỂN VỊNH RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG ĐẾN XÂM NHẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TS. Nguyễn Phú Quỳnh, ThS. Phạm Thế Vinh Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam PGS.TS Vũ Hoàng Hoa Trường đại học

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio 5. UÀªÀÄzÀ ËPÀgÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,«ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ,C ÀÄ ÀÆaUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ PÀ ÁðlPÀ «zàäåzàòqû AiÀÄAvÀæt DAiÉÆÃUÀªÀÅ w½¹gàäªàavé «vàgàuá PÀA À

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---o0o--- Số: 98-19/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Kính gửi: - Ủy ban chứng

Chi tiết hơn