WholeIssue_29_7.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "WholeIssue_29_7.dvi"

Bản ghi

1 "!#%$'&(*)+, "!- */03$ *:<;#=>;@?@ACB"DE;@?GFIHJ;"KML%NOMPRQC;"KMSTN P<;*QMU#VW XFIY"A#ZH0ACNCNK[;*QMU#\]Q F ^CB"P%_JF?Ẁ Z?GO UMB"Q"?G_Mcbd<&ReM %$4Cfg:"h ij$ E 9:!3k"!`l[C*:$I:"h *:#$4 R*/mn*)gl mtcecoqpcr@s@t#uwv xny z0{ v c}dxny uwv xny z0{ v x~} v guwv *y z0{ ˆ )I)<!#R"m($I*)<$4 R" Š *Š o emme$4 &%)Œf :$'em $4C$I:`:J*&n%$'eMŽ:J e f )'Š- :J" ERe =>;@?@ACB"DE;@?GFIHJ;"Kk=>;"WMACB"D# # Z0;@?GOMPRQ PRB"_ ' qp%kib";*qc_" c 9šg *œžÿc [ )'*&nrm%emm$'& Š Š m%::$i: myhem-editors@cmsmthc, "! ŠM$ ReMm $I: Ci9k e ŠM$49ª «n(ij gm()'@rem c$i:%rm($'&nq & e ec) ecm%š G ±ˆ ::$I:%( j, "! ŠM$ ReMm $I:c²Je M3 +mn &@³e fg/"c)i$4 ª µ<m$ "mn:$ ḡmnf[m:%ij$'& " G #e "m:%(*¹º!3"!3- "mn:±m%3»c"f )q«n(ij, ªT c*)' e f :$'#µ<m$ "mr¼ :$ T, ½ Š6³"m%m~, ¾ $'&R9ª µ<m$ "mn:$ T,#eCogÀ R"m()'e e G Á Â#úÄÆÅ#Ç ÈÉÊË Ì*Å#ÇÎÍ»[m%eMl[eC:*)I:± Š :JeC)ŒfM%$'eMM:j!#, - E:J" Re =>;@?@ACB"DE;@?GFIHJ;"K]=>;"WMACB"D# q Z0;@?GOMPRQ PRB"_0H@B"Q"? qp%kib";*qc_" [ qq"?g;*p%fin [šg *œ ŸCEeMm "!#*$I)'*Š Re» )'*:J $4 &%)ŒfgŠ $4*)I)Ï&ReMm%m%:Gl[eM Š " &R3, myhem-editors@cmsmthc e f[mkm!3mh :J& e ec)~h/mn Š Mh&%$ T, h l m%e* M$4 &RjeMm :%(RMhC Š &Re f[ Rm~,½+À jm%k:gl[*&%$i*)i),3)'e e $4 / o emm :JeC)ŒfM%$'eMM:Ïodm%eM! C$'/":J& e ec)c:%(fgš " (:*л )'*:J:J" Š, e f[m9:jec)œfm%$'emm: ReÆ l m%e -M)'"!#: $4ºC$I: *ŠM$ %$'em`-,6ñjòôó ÕEÖ 0Øgq ec)œfm%$'emm:<m%*&r$ *Š *oir"mqc$i: %$4!3±ij$I)I) - 9&ReMM:$'Š "m%*š emm), $Io "m% $I:c%$4!39- o emm%jlmfg-m)i$'&(%$'em`eco j:jec)œfm%$'emm:* C & l m%e -M)'"!$I:k/0$ " $4Æ M /0)I$I:J ŠÆÙCm%" & hg `ecú &%$I*)])I /@f /": eco gm ŠM[ b~e$i::rfg:±5 hcû h h* Š`ÜMhC M /0)I$I:Jkij$I)I) l m%*&r*š ÙCm%" & h Š $4E$I::Rfg: h hcý h Š`8 h ÙCm%" &kij$i)i)gl m%*&r*š k M /0)I$I:J w*šm$ ReMm C :º²J ¼@m%& "m%m($'"m ŠmT%$4Þ ec)'šm:%r$4eco µ<m$ "mn:$ T,#eCoqeM Rm%*) o emm]rmnm:)i%$'emm: eco jl m%e -M)'"!#:* ßà à9á âgãä"å]äæ0çè3éõ êkç*ëçì í*îãnïð ñnògó Ó*ôãç é ò]õ ãäó ödï4ó[ 9 $4 / $I:ÏeM#3eMl[" & ::J- ecm%š½ «3 &`ecog$ (: &R)I)I:c m n mn Re(*)]Cf[!3- "m eco+l[ec::$'-m)'`!3e* :j-,3 ` $4 / odm%em!c9&r)i)]$i: i9m($ nr"½á Ù $4 Š :Rf[!eCog*)I) :J Cf[!3- "mn:* mn ³ m%ec$½:%ï:rf[mf[ž *&C$'øCf $'"m e fm "mt±š ŠM$4!3"M:$'eMM: f[m±&c &(f[ m n Š : &(*:J:E:%` *&Rm($ )'` em!3- m%kre(*)qš :k!3e fm "!3" (:jl[ec::$'-m)':ešcfm%ec$<ù mn l mt%$4m Š 9&R@nR9&(*:J [m%e fm "mq)i9:jem!`!3±re(*)'9š ±Re f :Ï&R: em!3- m%:* mn

2 f h h Ý ßà à qâgãä"å]äæ0çèjéõ Cç0Õ*Ó #Ó ñ íjó 'Ó ãnï ò Ó ìgè Ó ã #Ó ò ä@ç0æ0ödó ì ò ãnó ì b~e j:gl $4mn*)g- )'ei l m%e* <C X 0 + X + X + + X n = X 0 X X X n ik "m%± k $'/"<eco &ERm($I /0)'j$4 ŠM$'&(R*Š $4 kšm$i /mn!$i: f[m$ X 6 X 5 X 4 X 3 X cm:)ik:gl $4mn*)'k&%$'¼Š ::Rf :"h!3em Rm%"m øcfg X 0 + X + X + + X n O X 0 = X 0 X X X n e]ù f3)iec"fmr0f[mš 9&C øcfg Rm($I /0)'9$4 ŠM$'øCf kšmm:)'kšm$i /mn!:% f[m$ * ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ 6nik" T, ¼nC$4m%ŠºR"m%! ecoïžm($ M!3@%$'&#:J*øCfg" &RÆ$I: Mm%*6%$4!3:# C*)Œfg#eCo½ oi3r"m%!æ Ù $4 Š #mn%$'e6eco½ Enik" T, ¼nC$4m%Š`R"m%! Re# mn:% R"m%!eCo[ 9:J*øCfg" &R ± l m%:: kmn%$'e $4 9o emm%! $4 R*/""mn:* ik "m% Š m% p : q p q ³ M$4 /J¼nRm%eC$I:$nù "!3 R"m%!3kŠ f[ 9l m%e /m%::$'em m($ :% Rm%eC$I:<o ec$i: )IE C*)'0f[m±ŠCfÆ&%$4 øcf $nù "!3kR"m%!3 [ [m%e fm "mc)' mnl l[emmtïšcf M$4 /J¼nRm%eC$I:$nù "!3kR"m%!3 "f l m%"!#$'"mqr"m%!39š j)i l m%e /m%::$'em½[ l m($4!3"m )'kmnl l[emmt :Je f :<)IEo emm%!3 p : q :JeM Š :Ï" %$'"mn:* p q ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ ŵl[ec), em!#$i*) :%$I: [:9 3&ReM ŠM$ %$'em6c f(x) f(5 x) = f(5 + x) o emm *)I) m%*)gcf[!3- "mn: b o C*: ŠM$I:%%$4 &n<m%*)gm%e e(:"h Š 9:Rf[! :J9m%e e(:* eco x f(x) = 0 4 ec$ f[6l[ec), "! em!39:%$i:o'*$i: ±)I`&ReM ŠM$ %$'em f(x) f(5 x) = f(5 + x) l[e f[mïre f :9)':E em!3- m%:km" *)I: q "$ l[ec::ù *Š mn &%$4 :Em" *)I)':#ŠM$I:J¼ x f(x) = 0 4 %$4 &nr:"h*rm%e fm "m+)i9:jem!`!39š 9&R:<mn &%$4 :* X

3 ß Ü ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ ˆ l["mn:jem3&(*:j :±#& *øcfg9c E-M ģ,`!#$i:%( Mh jr)i)'"ml,m: Cf[!3- "m±eco &R" (: *:kš ec)i)imn: Š3 #Cf[!3- "m±eco Š ec)i)imn: *:9&R" (:*E l["mn:jem :Gl[" ŠM: - o emm% e%$'&%$4 / Ï!#$I:%( MhJ " h*emk&re f[ %$4 / <!3eM J, h ŠM: C m%"!#*$4m$4 /E!3eM J,`$I:j $350 " &n%), Š e fg-m)'9 E!3e f[ ±eco & *øcfg EÙMeMm ikc!3e f[ +ij*:c 9& *øcfg9!# Š ke fm µ< `l["mn:jem 3" &(*$I::J`f[&½ù *øcfgù )I6-M øcfg c»cm "m%m%0f[m@h )'3&(*$I::$'"m )Œf $gm%"!3@ )'k em!3- m%jš k&r" (:±"3Š ec)i)imn:±@c)'9 em!3- m%9š kš ec)i)imn:ï"3&r" (:* ³" l["mn:jem Šq "l["m:j C ½Š : l["m%&rj ec$4m Š ) "m%m%0f[m@h@lmf $I:"h0&ReM!`lC( g:jem $350 m%/"" 0h*Rm%e fm øcfgj)'jm%:%r9:% " &nr"!3" c)'kš e fg-m)'9šcf`!3em ( ŠCf3&½ù *øcfg fg) :%&Rj!3eM ( ßà à Ðâgãä"å]äæ0çèéÕ ìgècãçòôó ä ò ãnó è çæñ"öæ0ö(îmè çìgö ò î ñ Óæ Cç ñ ä ìgè Ó ã(õ ñ ä ä ò Mä ìgè ä ì ò ê qe f m% /0$ " j:j *@eco[l l["m eco :$ qe f m% *)I)'eik*ŠkRe &(fm $ $ "mc emm($em (*)I),`eMm] "mt%$'&(*)i),#ªic $I:"hMl mn*)i)') ReE`*Š /"@ Gqe f ij$i:j Ree - (*$4 f[m$ j:jøcf m%:*qe fm%` ej*)i)'eik*š Re o ec)'šemm :%( & l $'*&R:ÏeCo 9l l["m0c <@R"m%!#$4 j!#$4m$4! f[!ƒcf[!3- "mceco &(fm(:<m%*øcf $4m%*Š½ «Ï e f :]Š em f[ co 0f $I)I)'ÏŠ cl l $'"m Š o emm%!# )'Ï em!3- m%<!#$4m$4!#*) Š ±&Re f[l[:+q *&R::*$4m%:cl[e f[m]e - R"M$4m * "m &(m%m" :"h:$ :J0f )': )': &Re f[l[:±l mn*)i)nù )': "f #- emm%šm:<:jem $I) :%<l *: l["m%!#$ Š jl )I$'"m )'9l l $'"m M$ Š "!`l $I)'"m Š :Ï!3eMm%&R"f [ Á Â#úÄÆÅ#Ç #Ê Ì *Ê"!ÆÍ já Ïâgãä"å]äæ0çè3éÕ$# ï ñ Ó ãè%eäæ ï'ìgä ò& Ó ä î*ærï ç('½ìcï ëçãnærï ö Õ ò % ÓIï 'Ó*) ò ê ³@ - jem($'/"¼% /0)'*Š Rm($I /0)' ij$ *:<$ (:Ï, l[er"cf :J cùcm%em! ABC BC "mtr m% em :$'Š h &ReMM:%Rmnfg&n]*) %$ (fgš Šk$4 R"m%M*)M /0)' -M$I:J*&nReMm A G½À m%j/0$ ª':Je Š AD "kc Š AE <@R"m%!#$4 ± D E BC AD = 8 AE = 35 m%eeco Rm($I /0)' ABC Cä~îMödï ä ì éõ î*æ0ödó ëä ãnï çã ò '½ìCï ëçãnærï è Ó è õ,+ õ + ò îmçìgäæ- ï'ãç0æ ò ãtômçìgödï'ìmó[ À $ e fm+)'ec::ecog/"" "mn*)i$ T,9ik!#,k*::Rf[!3ÏC Š E D C "$4 &R hgik :J*+C Š m%cm($'/"¼% /0)'*Š½ ĉl l ),M$4 / AD BC ABD ADE *emm%"!eco]»m, C /"emmn*: Re,M$')'ŠM: ½ " ADE DE = h ª 50 BAD = BAE DAE = 45 rcsin 3 5

4 8 :$4 &R C " h BAE = BAC ] f :"h "$4 &R = 45 BAD = ACB ACB = 45 rcsin 3 5 DAB Š ACB m%j:$4!#$i)im@h ik ª sin( ACB) = sin ( 45 rcsin 3 ) 5 = sin(45 ) cos(rcsin 3 5 ) sin(rcsin 3 5 ) cos(45 ) = cos ( rccos 4 ) 5 3 = 5 0 µ:$4 / ª h ik#/"@ ik " &R ª Û0 AEC = ACB = 90 + rcsin 3 5 sin( AEC) = cos ( rcsin 3 5 ĉl l ),M$4 / ª Û0 hcª h Š ³"i eco "$4 :Re k" &RMh µ:$4 /9ª 50 h"ik9e - (*$4 ) = cos ( rccos 4 5 AEC h"ikkc ) = 4 ª 5 AC = 40 ª ABC = 90 BAD = 45 + rcsin 3 5 ( sin( ABC) = sin 45 + rcsin 3 ) 5 = sin(45 ) cos ( rcsin 3 ) ( 5 + sin rcsin 3 5) cos(45 ) = cos ( rccos 4 ) = ] " 8 ª Ý AB = sin( ABC) = 0 Ù $4M*)I), h f :$4 /9*øCf %$'emm: ª ½ Š`ª Ý h"ik9/"@ ĉm%eeco ABC = AB AC = 800! "# $" &%')(*'+",$ - " / 0 $#& $ 3-4 ß âgãä"å]äæ0çèºéõ +[è Ó ãè65 % 879Ó ìcô ò 7jï dãnï è *Ó îãnï çã'½ìcï ëçãnærï ö Õ ò 79Ó ötçã ä ä ò ê ÙMeMmjm%*) Cf[!3- "mn: h])'@ ªIik "m% $I:9 x f(x) = x x x x x )Im%/":%E$4 R*/""mk:G!#*)I)'"mjCŽeMmE*øCf *) Re Š $I:E 6:G!#*)I)':% $4 R*/""m x x /m%r"mqc`emmc*øcf *) Re G x ª' # ei C o emm *)I) h ±ik "3*øCf *)I$ T,` ec)'šm:* f(x) 0 x 0 ª - EÀ Cc$I: j:$ (f %$'em#$io x < 0

5 Š Cä~îMödï ä ìéõ ö çïå ª' ½ g)'m(), h ] " 0 < d < f(x) = 0 $Io x + f[l l[ec:j 7 x = k + d hik "m% k {0} hª 50 x x = (k + d)(k + ) = k + k + dk + d k + k ª x x = (k + d)k = k + dk k + k = k + k ÙCm%eM!ƒª 50 ½ Š`ª h"ik9c f(x) 0 eiik6)'e e o emm &(*:J: ik "m%*øcf *)I$ T, e &R&(f[mn:* À C 6*)4m% Š, er*š C ik " < f[l l[ec:j hik "m% f(x) = 0 x x = k + d k {0} Š b o hg "6ik`! f :%jc 3*øCf *)I$ T,$4ª 50 G k" &RMh 0 < d < h emm f(x) = 0 dk + d < d < Ž " dk < k < h]ikc$'&$4!`l )I$':EC k + k + k emm + dk +b o h0c$i: $I: 9&ReM Rmn ŠM$'&n%$'eM½ k" &RMh = k + < k + k k k = 0 k = À " hikcc f :"h Š k = 0 x = d x x = 0 x x = x = 0 ik " &RMh f(x) = 0 À " h*ikkc q f :"h Š k" &RMh k = x = + d x = x = x x = x = h*ikc$i)' { $Io 0 < d < x x = x = + d = $Io h 3 d < k" &RMh*ik9C $Io Š $Io f(x) = 0 0 < d < f(x) 0 ee:rf[!`!#m($mh $Iog Š`eMM), $Io emm d < f(x) = 0 x x [ ) 0, 3 ª - ÏÙMeMm ik "m% hgik f :J #o' &nïc o emm±*)i) ³@ x < 0 t = t t ½ " x = y y > 0 h ª Û0 x x = y y = (y( y ) = y y ª x x = y y = y( y ) = y y ÙCm%eM!ª Û0 c ŠÆª h[ik :J* C à g)'m(), h½*øcf *)I$ T, ec)'šm:j$io f(x) 0 x f[l l[ec:j h"ik "m% Š ] " y = k + d k {0} 0 < d < Š y y = (k + d)k k + k = k + k y y = (k + d)(k + ) = k(k + ) + (k + )d k(k + ) + > k + k k" &RMhM*øCf *)I$ T,3&(# e ec)'š½ e :Rf[!`!#m($Mh o emm *)I) hij$ `*øcf *)I$ T,`$Io Š emm),#$io $I: f(x) 0 x < 0 x k */0%$ j$4 R*/""m0

6 ß ß Û âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ b C k#cf[!3- "mïeco f[m$ &(fg- : Šb+m%mn /"9 "!*)I)gRe#o emm%! )Im%/""m :JeC)I$'ŠE&(fg- +b "El *$4 q:jem!3ïeco Ïo' &R: eco Ï)Im%/"±&(fg- ½À "j &(fg- <$I: ŠM$I:*::J"!3-M)'*Š#$ $I:ÏŠM$I:J&Re* "m%*š9c eco 9&(fg- :ÏC j e l *$4 emk "!Æ 000 kei!#, o' &R:ÏeCo k-m$'/j&(fg- ±ik"m%jl *$4 R*Š Cä~îMödï ä ì éõ î*æ0ödó ëä ãnï çã ò '½ìCï ëçãnærï è Ó è õ,+ õ + ò îmçìgäæ- ï'ãç0æ ò ãtômçìgödï'ìmó ³@]f :c e%$'&rc0h$io )Im%/"±:JeC)I$'Š &(fg- ±$I: o emm%!3*še-, f[m$ &(fg- :"h" " n eco "! m%e$4 R"m($'eMm< Š` m%"!#*$4m$4 / em : o emm%!ƒ 3 o' &R:9eCo (n )Im%/"c:JeC)I$'Š9&(fg- ) 3 q "$4 &Rc:JeM!3<eCo" o' &R:]m%l *$4 R*Š Š± "m%cm% &(fg- : 000 ij$ e#l *$4 0hik :J* C «E ke "mc Š hc$io h*ik ike f )'Š n n > C #j)'*:% emm $4 R"m($'eMmj&(fg- :"h]*)i) ecoqikc$'&6ike f )'Šº- f[ l *$4 R*Š½ f :"h 33 n = n = ÙMeMm o' &R:ÏC±C h½ "m% m% n = Ek l *$4 R*Šf[M$ &(fg- :"h l m%e* M$'Š *Š ik6l *$4 "mtr $46&ReM!`!3eM½± 33 "# Cf[!3- "mïecoq&(fg- :<ikc$'&6c 3 e l *$4 eme "!Þ$I: = 000 ÙMeMm h0 &(fg- C*: $4 R"m($'eMmq&(fg- :*] " h"*)i) Ïo' &R:ceCoC n = 000 -M$'/j&(fg- ±ik"m%jl *$4 R*Š½ "m%o emm%mh" 9Cf[!3- "m eco l *$4 R*Š#o' &R: ij*:±$ "m emm 3 6 gâgãä"å]äæ çïågó ã Ó ñ 4Ó ë ä ìgç½ð ñ ì Õ ò ïiô # Ó"å[ï è æ ò Ò ò '" [m%e fm "mqš :Ï" %$'"mn:<l[ec:$ %$Io': " &nr"!3" l m * "m%ec:* "`-M*:J R)I:ÏøCfg "`-M*:J M$I::J N 0 N! 6 99 Cä~îMödï ä ì è ç #+ä é çãgö ï Iï'ìMæ ï ò îmö ãç 6ä ìgö ò <õ µ<ô em!3- m%6" -M*:J C M$4mE *& * "m%ec: :$c)'l m%"!#$'"me&re Ú &%$'" 6 99 Š #:JeM l M:$'eM"º-M*:J øcf $ :%jl *: * "m%e:%k&r)œf $ Š gˆ fmrm%"!3" ŠM$ 0h Š f ) %$4l N! )'EŠ EøCf $ :%<l *:<f[3! f ) %$4l )'EŠ l[e f[m ec$4m 6 " &nr"!3" 99 &R)I m%m($ "mn øcf Š * "m%ec:*½» 99 f $I:JøCfgE) &ReM %$'" Š em3 &R&(f[! f )'El mn o ec$i:ï)'ko' &nr0f[m )Œf : )'" R"!3" Ï)': g M3o'*$I: <f[ 6 øcfgk)': h N! 99 3 :JeM!`!#*$4m%Mh em6 h ec$ øcfg o' &nr0f[m h " h h " h " 3! 3 6! 7! 3 54! 6 o' &nr0f[mn: " h "Æ 8! 40 "f!3ec$4m: h½@j*$4m:$cš `:Rf $ R *& øcf $ 6! 80 o' &nr0f[mn: Ggˆ $4M:$~h )':E em!3- m%:køcf $ em )I 04! l m%eml Ï e f )Œf`:JeM # # 3-/# " $ - ($- 3- # $ - $" - $4 ß âgãä"å]äæ0çè3éõïí 79Ó ötçã Õ ì ñ Mò ±ö çìmæ ò ò '" Ù $4 Š 3$4 R"m~ C*) &ReM (*$4M$4 / :Je6C Mm%*6&ReMM:J*&(fM%$ #R"m%!#: eco+ r /"*em!3@rm($'& :J*øCfg" &R h h h m%± j:$'š :±eco[jrm($i /0)' r r Cä~îMödï ä ìéõ çìgç*ë0ï çëç*ó ä ìgè ç ò ÒÔÓææ0ç0Õ ò ê "$4 &R )'" /JC:<m%jl[eC:$ %$ Mh*ikj ei C Š! f :%c- jl[ec:$ %$ ]À C r ±nike &(*:J: ;*_0BE [ r b~ C$I: &(*:J $I:j `)Im%/":%Æ f :"h½$4emm%š "m<reæc ``Rm($I /0)'Mh½ik r

7 ! f :%C r < + r h r r < 0 h r < + 5 C$I:"h*Re /"@ "mqij$ `e f[m+$4m$ %$I*)g*::Rf[!`lC%$'eM hm!3m: r < ( + 5 ) ;*_0B 0 < r < b~ec$i:ï&(*:j $I: )Im%/":%q f :"h $43eMm%Š "m½re C Rm($I /0)'Mhikj! f :% C r + r > h r + r > 0 h + 5 < r C$I:"h*Re /"@ "mqij$ `e f[m+$4m$ %$I*)g*::Rf[!`lC%$'eM hm!3m: ( ) + 5 < r <» fmn%$4 /q :J nike &(*:J: Re /"@ "m@hgik/"@ ( ) ( + 5 < r < + 5 ) ß âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ qe f /"e#o emmc :Gl $4mn*)I)I$4 /jij*)' `em gmtr:$i l )I 0(mT%$4 /9 h (0, 0), e f[m mn:%c c:%r"l :qm% Re< <l[ec$4 (: À Ccl[eC$4 Š e9, e f`m%m($ eme, e f[m h h h Š (, 0) (, ) (0, ) (, ) (, 0) 00 th :%R"l Cä~îMödï ä ìþéõ Ó ì ò ôãnó è ç>ñ Ñæ0ö(îMè çìgö ò Ò ' Ò>çö ä èï4æ0ö ò âmó çì éó î"ô ò ìgè ä ìgç0ærï4ó Û $I: $I: emm:$'š "m($4 /Ï Š jl[ec$4 (:ÏeMk j */0%$ ¼% *$I:"hik :J* C+ y 7 (0, ) h*ikc$'& $I::%R"l`Cf[!3- "m :%R"l`$I: q l[ec$4 em j */0%$ (0, ) n (0, n) (n + ) (n + ) = 4n + 3n y :%R"l ¼% *$I:

8 Û f ::J*j$Io[ f :"hgik :J* C[ :%R"l] 00 :%R"l#$I:ÏeME 9 */0%$ ¼% *$I:*+À :JeC) y h 4n + 3n = 00 h 4n + 3n 00 = 0 (n )(4n + 9) = 0 l[ec$4 ½eMÏ y ¼% *$I:"h"M!3), (0, ) h@$i: 00 È Ê Ì@à  RÍ ÈÆÂ3É Â 3Ê"!!"#%$'&(&)!+*,!+- &%$'" ½ +m%** : m%+o'!3e f :½o emmm $4m eij)'*š /"eco/"*em!3@rm~,½ ĉ!3em / "!ij*: Ô!# "!#%$'&%$I> Š:J&%$'" %$I:% M!3*ŠÔĉl[eC)I)'eMM$Œf :"h<ik ež:%(fgšm$'*š &ReMM$'&<:J*&n%$'eMM: Š3*:%Rm%eM em!,½ kk)i$ *Š3 - e fm 9, mn:ï /"e hg-cfmc E:Gl[*¼ &%$ [&, mn: ecoc$i: -M$4mT ŠŠ Æm% ek ei9½ k l[ec:j*šæ$4 R"m%:%%$4 / øcfg:%%$'em Š *)I$4 /cij$ E&%$4m%&%)':"h0ikC$'&EC*: :$4 &R - *"klc%),9m!3*š/%ĉl[ec)i)'emm$œf :»[m%e -M)'"!0 À Ï- */0$4jij$ Mm%*±e -3~*&n(:"h* &EeCo ikc$'&9!#,k- ±$ "m]±)i$4 Mh" l[ec$4 emm9º&%$4m%&%)' /"ec*)$i: ReÔ&ReMM:%Rmnfg&nE&%$4m%&%)' ikc$'&$i: ( /"" kreº*)i) Mm%* e -3~*&n(:* b~ec$i:±&(*:jmh( /"" ReEkl[eC$4 c!3m:ïl *::$4 /±Mm%e fg/"k 9l[eC$4 g)'m(), hc$i:/"ec*)m$i:c!#, l m%e -M)'"!#:+*)I) l[ec:j*šk] ±:!3<%$4!3 b~eo' &n0h "m%km%9r" :J"l mnr &(*:J:±C± **Š`Ré - & *& *Š $4 emm%š "m Re "m($ioi,#c :Rfg&kk&%$4m%&%)' &(#- &ReMM:%Rmnfg&nR*Š½+b~E:JeM!3 &(*:J:"h* "m%±m%!#, &%$4m%&%)': ikc$'& :%$I:oI,# /0$ "6&Rm($ R"m($I[9bd±C*: - *" :J ei9`c<*)i)]&(*:j: m% &ReMM:%Rmnfg&n%$'-M)' f :$4 / emm),æ :%Rmn*$'/"R*Š /"3 Šº&ReM!`l *::* À #ij$i)i)+:jec) `:JeM!3 eco+ *:$':% &(*:J:± "m% Ù $4mn:%0hikc "!#$4 + &(*:Jqik "m%qik m%c/0$ "<Mm%* l[ec$4 (:*]b o cl[ec$4 (: *)I) )I$' em3#&rem!`!3em#)i$4 Mh "6 e3&%$4m%&%)' &( l *::ÏMm%e fg/"#*)i)]ecog "! :$4! f )'¼ ( *e f :),½«"mTij$I:JMh ik &(6C$4 ecoq Mm%*`l[eC$4 (:9*: - $4 / Mm%* "mt%$'&r: eco 3Rm($I /0)' eie f[m9/"ec*) $I:9ReÆ&ReMM:%Rmnfg&nj&%$4m%&%)'#ikC$'&º&%$4m%&(f[!3¼ :J&Rm($'- : C$I: Rm($I /0)' ³@Ï #l[ec$4 (:k- )I - )I)'*Š h Š h m%:gl[*&n%$ ),½ A, B C " Š mniw k)i$4 k:j*/!3" (: Š Ï emm:%rmnfg&n kl["m%l[" ŠM$'&(f )ImÏ-M$'¼ :J*&nReMmn: ecog :JE)I$4 k:j*/!3" (:"h Š3)I - )g AB BC $4m$4 R"mn:J*&n%$'eM3*: ± "$4 &R $I: O O emk 9l["m%l[" ŠM$'&(f )Imc-M$I:J*&nReMmceCo h*ik9 ei C $I:Ï*øCf $'ŠM$I:%( codm%em! AB O A Š $I:jÆ*øCf *)+ŠM$I:%( &R Š C $I:k*øCf $'ŠM$I:%( odm%em! B odm%em!*)i) Û#l[eC$4 (: Š "m%o emm%mh O h hg Š B EÀ `&(Š C mni O R A B C &%$4m%&%)'E&R" Rm%*Š# ij$ `mn ŠM$Œf : kl[ec$4 $I: &(*)I)'*Š# ñ ï'ã ñ î ñ çìgö ãç9eco jrm($i /0)' O Š# &%$4m%&%)'E&ReMM:%Rmnfg&nR*Š`$I: &(*)I)'*Š` R O ñ ï'ã ñ î ñ ï'ã ñ çcï C$I: ABC $I: kemm),`&%$4m%&%)'±ikc$'& l *::J:Mm%e fg/" *)I) Mm%*± "mt%$'&r:ïeco ABC

9 Û Û B O C A ei#h )'@Ef :`&ReMM:$'Š "mj Æ&(*:J ik "m% ik6m%/0$ "ºMm%*6)I$4 :*ÐbdE$I: $4 R"m%:%%$4 / Re er C 3Cf[!3- "m9eco :JeC)ŒfM%$'eMM:9C$I:9%$4!3 Š "l[" ŠM: em )I$4 : C±m% /0$ "½ b o]*)i) Mm%*E)I$4 :jm% l mn*)i)')qª' ŠŠM$I:%%$4 &nn h "3 "m% m% ek:jec)œfm%$'emm:* b omnike ecom ÏMm%*±)I$4 :m% l mn*)i)')gª' Š ŠM$I:%%$4 &nn h" "kik Š " &n%), niké :JeC)ŒfM%$'eMM:*á Ù $4M*)I), h $Io+ e3nike6eco] )I$4 :9m%#l mn*)i)')~hg " "m%±m% " &n%), o e f[m &%$4m%&%)':+ikC$'& &( - Š mni9e:rfg&9c &E$I: ( /"" qre *)I)"Mm%*)I$4 :*c³" - )" <$4 R"mn:J*&n%$'eMM: eco :J)I$4 : h Š Ï&R" Rm%: ecom :Jk&%$4m%&%)':cm%j&(*)I)'*ŠE ï'ì A B C ñ çìgö ãç Šk ç I ) ñ çìgö ãç0æ h h Š eco E E E Rm($I /0)' 3 ABC A E E I B C l E 3 l l 3 ˆŽ:)I$'/"%),6!3eMm%j$4 R"m%:%%$4 /E&(*:Jk$I:ik "6e f[m Mm%*Ee -3~*&n(:Ïm% em 9)I$4 Š nike l[ec$4 (:*á b oq #l[ec$4 (:jm%3emæeml l[ec:$ R :$'Š :EeCo] #)I$4 Mh "6 "m% m%± e9:jec)œfm%$'emm:"h:$4 &R< &%$4m%&%)'ike f )'Š C ReE&Rm%eC::] ±)I$4 <Rekl *::+Mm%e fg/" - e3l[ec$4 (:*k«` #e "mïc Š hg$io+- e l[ec$4 (:±m% em` :!3E:$'Š #eco )I$4 MhC "m%9m%j:%%$i)i)[nikè &(*:J:Rè & *&ģïb og nike#l[ec$4 (:±Š ke)i$4 jikc$'& $I: l mn*)i)') Re #/0$ "6)I$4 Mh "3 "m% $I:9 " &n%),em E:JeC)ŒfM%$'eM hg*: :J ei96$4 o ec)i)'eij$4 /9ŠM$I /mn!

10 Û A B O «"mtij$i:jmhikk&(#:j ei C "m%jm% nike#&%$4m%&%)':ïl *::$4 / Mm%e fg/"k nike l[ec$4 (:c ŠE( /"" +Re9 )I$4 Ù $4mn:%0h*ikj! f :% m%*&(*)i)mc kl mn - ec)ij$i: )'e &(f :jecoql[ec$4 (:<ikc$'& m% *øcf $'ŠM$I:%( ±odm%em! )I$4 #ªI 3èï'ãç ñ ö ãnï ) Š #l[ec$4 ªI ~ä ñ î*æ( G+À 9&ReMM:$'Š "mq nike l mn - ec)i*:cc&(3-9&remm:%rmnfg&nr*š#-,ef :$4 / ±/0$ "j)i$4 Ï*:] ±ŠM$4m%*&nRm($ Ï ŠEeM ±eco cnikejl[ec$4 (:q*:+±o e &(f :* :Jnike l mn - ec)i*:<$4 R"mn:J*&n nike#l[ec$4 (:cikc$'&#m%k*øcf $'ŠM$I:%( <odm%em!ƒ- ee E/0$ " l[ec$4 (: Š3 `/0$ "6)I$4 E $4 R"mn:J*&n%$'eMl[eC$4 (: m%k #&R" Rm%:9eCo &%$4m%&%)': ikc$'&el *:: Mm%e fg/" j/0$ " l[ec$4 (: ŠEm%<( /"" qre /0$ "E)I$4 ªT er C<$Io jnike3/0$ " l[ec$4 (: Š E )I$4 El mn*)i)')gre /0$ "3)I$4 MhM "` l mn - ec)i*: ij$i)i)[$4 R"mn:J*&n emm),`em 9l[eC$4 l C»½¾]«]³ g 5 ec) ± k&(*:j±ik "m% "m% m%±nikee)i$4 :Ï Š`eM 9l[eC$4 ÙMeMmq 9&(*:J:ÏŠM$I:J&(f ::J*Š#$4EC$I:mT%$'&%)'Mh Š ij,ere &ReMM:%Rmnfg&nq :JeC)Œfg¼ %$'em f :$4 /kemm),#k:%rmn*$'/"r*š /"j Š3&ReM!`l *::* ª % ï'ìgö :Rf[m%, e f &( &ReMM:%Rmnfg&ncl["m%l[" ŠM$'&(f )Im-M$I:J*&nReMmn:c Š# /0)'k-M$I:J*&nReMmn: mn:% Û ÙMeMm Em%"!#*$4M$4 / &(*:J: eco[ĉl[ec)i)'emm$œf :»[m%e -M)'"!h E ei!#, &%$4m%&%)':c "m% m%±ikc$'&#!3*@+ k/0$ "#m%*øcf $4m%"!3" (:* Ù $I)I)*$4< eiºre Š< $4 &R" Rm%:½ Šj &R" Rm%:qeCo* Rm($I /0)' A B C l

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC Thời gian làm bài thi: 120 phút (không kể thời gia

UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC Thời gian làm bài thi: 120 phút (không kể thời gia UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC 6-7 Thời gian làm bài thi: phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN I: TRANG THÔNG TIN HỌC SINH (Học sinh điền đầy

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Nguyễn Hồng Điệp Bài tập Hình học không gian

Nguyễn Hồng Điệp Bài tập Hình học không gian Nguyễn Hồng Điệp Bài tập Hình học không gian abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Nguyễn Hồng Điệp Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang e d fgggggggggggggggggggggggggggggh Lời mở đầu Quyển sách nhỏ này không

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28.

C 11.D 21.A 31.A 2.C 12.C 22.A 32.D 3.D 13.A 23.D 33.A 4.C 14.A 24.A 34.D 5.D 15.D 25.C 35.B 6.C 16.D 26.B 36.B 7.A 17.B 27.C 37.C 8.B 18.B 28. 018 1.C 11.D 1.A 31.A.C 1.C.A 3.D 3.D 13.A 3.D 33.A 4.C 14.A 4.A 34.D 5.D 15.D 5.C 35.B 6.C 16.D 6.B 36.B 7.A 17.B 7.C 37.C 8.B 18.B 8.A 38.C 9.B 19.B 9.D 39.D 10.B 0.B 30.C 40.A P UIcos =10.3.cos 180W

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn