WholeIssue_29_7.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "WholeIssue_29_7.dvi"

Bản ghi

1 "!#%$'&(*)+, "!- */03$ P<;*QMU#VW XFIY"A#ZH0ACNCNK[;*QMU#\]Q F ^CB"P%_JF?Ẁ Z?GO UMB"Q"?G_Mcbd<&ReM %$4Cfg:"h ij$ E 9:!3k"!`l[C*:$I:"h *:#$4 R*/mn*)gl xny z0{ v x~} c}dxny uwv xny z0{ v x~} v guwv *y z0{ ˆ )I)<!#R"m($I*)<$4 R" Š *Š o emme$4 &%)Œf :$'em $4C$I:`:J*&n%$'eMŽ:J e f )'Š- :J" ERe # PRB"_ ' qp%kib";*qc_" c 9šg *œžÿc [ )'*&nrm%emm$'& Š Š m%::$i: "! ŠM$ ReMm $I: Ci9k e ŠM$49ª «n(ij c$i:%rm($'&nq & e ec) ecm%š G ±ˆ ::$I:%( j, "! ŠM$ ReMm $I:c²Je M3 +mn fg/"c)i$4 ª µ<m$ "mn:$ ḡmnf[m:%ij$'& " G #e "m:%(*¹º!3"!3- "mn:±m%3»c"f )q«n(ij, ªT c*)' e f :$'#µ<m$ "mr¼ :$ T, ½ Š6³"m%m~, ¾ $'&R9ª µ<m$ "mn:$ T,#eCogÀ R"m()'e e G Á Â#úÄÆÅ#Ç ÈÉÊË Ì*Å#ÇÎÍ»[m%eMl[eC:*)I:± Š :JeC)ŒfM%$'eMM:j!#, - E:J" Re q qp%kib";*qc_" [ qq"?g;*p%fin [šg *œ ŸCEeMm "!#*$I)'*Š Re» )'*:J $4 &%)ŒfgŠ $4*)I)Ï&ReMm%m%:Gl[eM Š " &R3, e f[mkm!3mh :J& e ec)~h/mn Š Mh&%$ T, h l m%e* M$4 &RjeMm :%(RMhC Š &Re f[ Rm~,½+À jm%k:gl[*&%$i*)i),3)'e e $4 / o emm :JeC)ŒfM%$'eMM:Ïodm%eM! C$'/":J& e ec)c:%(fgš " (:*л )'*:J:J" Š, e f[m9:jec)œfm%$'emm: ReÆ l m%e -M)'"!#: $4ºC$I: *ŠM$ %$'em`-,6ñjòôó ÕEÖ 0Øgq ec)œfm%$'emm:<m%*&r$ *Š *oir"mqc$i: %$4!3±ij$I)I) - 9&ReMM:$'Š "m%*š emm), $Io "m% $I:c%$4!39- o emm%jlmfg-m)i$'&(%$'em`eco j:jec)œfm%$'emm:* C & l m%e -M)'"!$I:k/0$ " $4Æ M /0)I$I:J ŠÆÙCm%" & hg `ecú &%$I*)])I /": eco gm ŠM[ b~e$i::rfg:±5 hcû h h* Š`ÜMhC M /0)I$I:Jkij$I)I) l m%*&r*š ÙCm%" & h Š $4E$I::Rfg: h hcý h Š`8 h ÙCm%" &kij$i)i)gl m%*&r*š k M /0)I$I:J w*šm$ ReMm C :º²J "m%m($'"m ŠmT%$4Þ ec)'šm:%r$4eco µ<m$ "mn:$ T,#eCoqeM Rm%*) o emm]rmnm:)i%$'emm: eco jl m%e -M)'"!#:* ßà à9á âgãä"å]äæ0çè3éõ êkç*ëçì í*îãnïð ñnògó Ó*ôãç é ò]õ ãäó ödï4ó[ 9 $4 / $I:ÏeM#3eMl[" & ::J- ecm%š½ «3 &`ecog$ (: &R)I)I:c m n mn Re(*)]Cf[!3- "m eco+l[ec::$'-m)'`!3e* :j-,3 ` $4 / odm%em!c9&r)i)]$i: i9m($ nr"½á Ù $4 Š :Rf[!eCog*)I) :J Cf[!3- "mn:* mn ³ m%ec$½:%ï:rf[mf[ž *&C$'øCf $'"m e fm "mt±š ŠM$4!3"M:$'eMM: f[m±&c &(f[ m n Š : &(*:J:E:%` *&Rm($ )'` em!3- m%kre(*)qš :k!3e fm "!3" (:jl[ec::$'-m)':ešcfm%ec$<ù mn l mt%$4m Š [m%e fm "mq)i9:jem!`!3±re(*)'9š ±Re f :Ï&R: em!3- m%:* mn

2 f h h Ý ßà à qâgãä"å]äæ0çèjéõ Cç0Õ*Ó #Ó ñ íjó 'Ó ãnï ò Ó ìgè Ó ã #Ó ò ì ò ãnó ì b~e j:gl $4mn*)g- )'ei l m%e* <C X 0 + X + X + + X n = X 0 X X X n ik "m%± k $'/"<eco &ERm($I /0)'j$4 ŠM$'&(R*Š $4 kšm$i /mn!$i: f[m$ X 6 X 5 X 4 X 3 X cm:)ik:gl $4mn*)'k&%$'¼Š ::Rf :"h!3em Rm%"m øcfg X 0 + X + X + + X n O X 0 = X 0 X X X n e]ù f3)iec"fmr0f[mš 9&C øcfg Rm($I /0)'9$4 ŠM$'øCf kšmm:)'kšm$i /mn!:% f[m$ * ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ 6nik" T, ¼nC$4m%ŠºR"m%! ecoïžm($ &RÆ$I: Mm%*6%$4!3:# C*)Œfg#eCo½ oi3r"m%!æ Ù $4 Š #mn%$'e6eco½ Enik" T, ¼nC$4m%Š`R"m%! Re# mn:% R"m%!eCo[ 9:J*øCfg" &R ± l m%:: kmn%$'e $4 9o emm%! $4 R*/""mn:* ik "m% Š m% p : q p q ³ M$4 /J¼nRm%eC$I:$nù "!3 R"m%!3kŠ f[ 9l m%e /m%::$'em m($ :% Rm%eC$I:<o ec$i: )IE C*)'0f[m±ŠCfÆ&%$4 øcf $nù "!3kR"m%!3 [ [m%e fm "mc)' mnl l[emmtïšcf M$4 /J¼nRm%eC$I:$nù "!3kR"m%!3 "f l m%"!#$'"mqr"m%!39š j)i l m%e /m%::$'em½[ l m($4!3"m )'kmnl l[emmt :Je f :<)IEo emm%!3 p : q :JeM Š :Ï" %$'"mn:* p q ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ ŵl[ec), em!#$i*) :%$I: [:9 3&ReM ŠM$ %$'em6c f(x) f(5 x) = f(5 + x) o emm *)I) m%*)gcf[!3- "mn: b o C*: ŠM$I:%%$4 &n<m%*)gm%e e(:"h Š 9:Rf[! :J9m%e e(:* eco x f(x) = 0 4 ec$ f[6l[ec), "! em!39:%$i:o'*$i: ±)I`&ReM ŠM$ %$'em f(x) f(5 x) = f(5 + x) l[e f[mïre f :9)':E em!3- m%:km" *)I: q "$ l[ec::ù *Š mn &%$4 :Em" *)I)':#ŠM$I:J¼ x f(x) = 0 4 %$4 &nr:"h*rm%e fm "m+)i9:jem!`!39š 9&R:<mn &%$4 :* X

3 ß Ü ßà à âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ ˆ l["mn:jem3&(*:j :±#& *øcfg9c E-M ģ,`!#$i:%( Mh jr)i)'"ml,m: Cf[!3- "m±eco &R" (: *:kš ec)i)imn: Š3 #Cf[!3- "m±eco Š ec)i)imn: *:9&R" (:*E l["mn:jem :Gl[" ŠM: - o emm% e%$'&%$4 / Ï!#$I:%( MhJ " h*emk&re f[ %$4 / <!3eM J, h ŠM: C m%"!#*$4m$4 /E!3eM J,`$I:j $350 " &n%), Š e fg-m)'9 E!3e f[ ±eco & *øcfg EÙMeMm ikc!3e f[ +ij*:c 9& *øcfg9!# Š ke fm µ< `l["mn:jem 3" &(*$I::J`f[&½ù *øcfgù )I6-M øcfg c»cm )'3&(*$I::$'"m )Œf )'k em!3- m%jš k&r" (:±"3Š em!3- m%9š kš ec)i)imn:ï"3&r" (:* ³" l["mn:jem Šq "l["m:j C ½Š : l["m%&rj ec$4m Š ) $I:"h0&ReM!`lC( g:jem $350 m%/"" 0h*Rm%e fm øcfgj)'jm%:%r9:% " &nr"!3" c)'kš e fg-m)'9šcf`!3em ( ŠCf3&½ù *øcfg fg) :%&Rj!3eM ( ßà à Ðâgãä"å]äæ0çèéÕ ìgècãçòôó ä ò ãnó è çæñ"öæ0ö(îmè çìgö ò î ñ Óæ Cç ñ ä ìgè Ó ã(õ ñ ä ä ò Mä ìgè ä ì ò ê qe f m% /0$ " j:j l["m eco :$ qe f m% *)I)'eik*ŠkRe &(fm $ $ "mc emm($em (*)I),`eMm] "mt%$'&(*)i),#ªic $I:"hMl mn*)i)') ReE`*Š Gqe f ij$i:j Ree - (*$4 f[m$ j:jøcf m%:*qe fm%` ej*)i)'eik*š Re o ec)'šemm :%( & l $'*&R:ÏeCo 9l l["m0c j!#$4m$4! f[!ƒcf[!3- "mceco &(fm(:<m%*øcf $4m%*Š½ «Ï e f :]Š em f[ co 0f $I)I)'ÏŠ cl l $'"m Š o emm%!# )'Ï em!3- m%<!#$4m$4!#*) Š ±&Re f[l[:+q *&R::*$4m%:cl[e f[m]e - R"M$4m * "m &(m%m" :"h:$ :J0f )': )': &Re f[l[:±l mn*)i)nù )': "f #- emm%šm:<:jem $I) :%<l *: l["m%!#$ Š jl )I$'"m )'9l l $'"m M$ Š "!`l $I)'"m Š :Ï!3eMm%&R"f [ Á Â#úÄÆÅ#Ç #Ê Ì *Ê"!ÆÍ já Ïâgãä"å]äæ0çè3éÕ$# ï ñ Ó ãè%eäæ ï'ìgä ò& Ó ä î*ærï ç('½ìcï ëçãnærï ö Õ ò % ÓIï 'Ó*) ò ê - jem($'/"¼% /0)'*Š Rm($I /0)' ij$ *:<$ (:Ï, l[er"cf :J cùcm%em! ABC BC "mtr m% em :$'Š h &ReMM:%Rmnfg&n]*) %$ (fgš Šk$4 R"m%M*)M /0)' -M$I:J*&nReMm A G½À m%j/0$ ª':Je Š AD "kc Š AE ± D E BC AD = 8 AE = 35 m%eeco Rm($I /0)' ABC Cä~îMödï ä ì éõ î*æ0ödó ëä ãnï çã ò '½ìCï ëçãnærï è Ó è õ,+ õ + ò îmçìgäæ- ï'ãç0æ ò ãtômçìgödï'ìmó[ À $ e fm+)'ec::ecog/"" "mn*)i$ T,9ik!#,k*::Rf[!3ÏC Š E D C "$4 &R hgik :J*+C Š m%cm($'/"¼% /0)'*Š½ ĉl l ),M$4 / AD BC ABD ADE *emm%"!eco]»m, C /"emmn*: Re,M$')'ŠM: ½ " ADE DE = h ª 50 BAD = BAE DAE = 45 rcsin 3 5

4 8 :$4 &R C " h BAE = BAC ] f :"h "$4 &R = 45 BAD = ACB ACB = 45 rcsin 3 5 DAB Š ACB ik ª sin( ACB) = sin ( 45 rcsin 3 ) 5 = sin(45 ) cos(rcsin 3 5 ) sin(rcsin 3 5 ) cos(45 ) = cos ( rccos 4 ) 5 3 = 5 0 µ:$4 / ª h ik " &R ª Û0 AEC = ACB = 90 + rcsin 3 5 sin( AEC) = cos ( rcsin 3 5 ĉl l ),M$4 / ª Û0 hcª h Š ³"i eco "$4 :Re k" &RMh µ:$4 /9ª 50 h"ik9e - (*$4 ) = cos ( rccos 4 5 AEC h"ikkc ) = 4 ª 5 AC = 40 ª ABC = 90 BAD = 45 + rcsin 3 5 ( sin( ABC) = sin 45 + rcsin 3 ) 5 = sin(45 ) cos ( rcsin 3 ) ( 5 + sin rcsin 3 5) cos(45 ) = cos ( rccos 4 ) = ] " 8 ª Ý AB = sin( ABC) = 0 Ù $4M*)I), h f :$4 /9*øCf %$'emm: ª ½ Š`ª Ý ĉm%eeco ABC = AB AC = 800! "# $" &%')(*'+",$ - " / 0 $#& $ 3-4 ß âgãä"å]äæ0çèºéõ +[è Ó ãè65 % 879Ó ìcô ò 7jï dãnï è *Ó îãnï çã'½ìcï ëçãnærï ö Õ ò 79Ó ötçã ä ä ò ê ÙMeMmjm%*) Cf[!3- "mn: ªIik "m% $I:9 x f(x) = x x x x x )Im%/":%E$4 R*/""mk:G!#*)I)'"mjCŽeMmE*øCf *) Re Š $I:E 6:G!#*)I)':% $4 R*/""m x x /m%r"mqc`emmc*øcf *) Re G x ª' # ei C o emm *)I) h ±ik "3*øCf *)I$ T,` ec)'šm:* f(x) 0 x 0 ª - EÀ Cc$I: j:$ (f %$'em#$io x < 0

5 Š Cä~îMödï ä ìéõ ö çïå ª' ½ g)'m(), h ] " 0 < d < f(x) = 0 $Io x + f[l l[ec:j 7 x = k + d hik "m% k {0} hª 50 x x = (k + d)(k + ) = k + k + dk + d k + k ª x x = (k + d)k = k + dk k + k = k + k ÙCm%eM!ƒª 50 ½ Š`ª h"ik9c f(x) 0 eiik6)'e e o emm &(*:J: ik "m%*øcf *)I$ T, e &R&(f[mn:* À C 6*)4m% Š, er*š C ik " < f[l l[ec:j hik "m% f(x) = 0 x x = k + d k {0} Š b o hg "6ik`! f :%jc 3*øCf *)I$ T,$4ª 50 G k" &RMh 0 < d < h emm f(x) = 0 dk + d < d < Ž " dk < k < h]ikc$'&$4!`l )I$':EC k + k + k emm + dk +b o h0c$i: $I: 9&ReM Rmn ŠM$'&n%$'eM½ k" &RMh = k + < k + k k k = 0 k = À " hikcc f :"h Š k = 0 x = d x x = 0 x x = x = 0 ik " &RMh f(x) = 0 À " h*ikkc q f :"h Š k" &RMh k = x = + d x = x = x x = x = h*ikc$i)' { $Io 0 < d < x x = x = + d = $Io h 3 d < k" &RMh*ik9C $Io Š $Io f(x) = 0 0 < d < f(x) 0 ee:rf[!`!#m($mh $Iog Š`eMM), $Io emm d < f(x) = 0 x x [ ) 0, 3 ª - ÏÙMeMm ik "m% hgik f :J #o' &nïc o emm±*)i) x < 0 t = t t ½ " x = y y > 0 h ª Û0 x x = y y = (y( y ) = y y ª x x = y y = y( y ) = y y ÙCm%eM!ª Û0 c ŠÆª h[ik :J* C à g)'m(), h½*øcf *)I$ T, ec)'šm:j$io f(x) 0 x f[l l[ec:j h"ik "m% Š ] " y = k + d k {0} 0 < d < Š y y = (k + d)k k + k = k + k y y = (k + d)(k + ) = k(k + ) + (k + )d k(k + ) + > k + k k" &RMhM*øCf *)I$ T,3&(# e ec)'š½ e :Rf[!`!#m($Mh o emm *)I) hij$ `*øcf *)I$ T,`$Io Š emm),#$io $I: f(x) 0 x < 0 x k */0%$ j$4 R*/""m0

6 ß ß Û âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ b C k#cf[!3- "mïeco f[m$ &(fg- : Šb+m%mn /"9 "!*)I)gRe#o emm%! )Im%/""m :JeC)I$'ŠE&(fg- +b "El *$4 q:jem!3ïeco Ïo' &R: eco Ï)Im%/"±&(fg- ½À "j &(fg- <$I: ŠM$I:*::J"!3-M)'*Š#$ $I:ÏŠM$I:J&Re* "m%*š9c eco 9&(fg- :ÏC j e l *$4 emk "!Æ 000 kei!#, o' &R:ÏeCo k-m$'/j&(fg- ±ik"m%jl *$4 R*Š Cä~îMödï ä ì éõ î*æ0ödó ëä ãnï çã ò '½ìCï ëçãnærï è Ó è õ,+ õ + ò îmçìgäæ- ï'ãç0æ ò ãtômçìgödï'ìmó :c e%$'&rc0h$io )Im%/"±:JeC)I$'Š &(fg- ±$I: o emm%!3*še-, f[m$ &(fg- :"h" " n eco "! m%e$4 R"m($'eMm< Š` m%"!#*$4m$4 / em : o emm%!ƒ 3 o' &R:9eCo (n )Im%/"c:JeC)I$'Š9&(fg- ) 3 q "$4 &Rc:JeM!3<eCo" o' &R:]m%l *$4 R*Š Š± "m%cm% &(fg- : 000 ij$ e#l *$4 0hik :J* C «E ke "mc Š hc$io h*ik ike f )'Š n n > C #j)'*:% emm $4 R"m($'eMmj&(fg- :"h]*)i) ecoqikc$'&6ike f )'Šº- f[ l *$4 R*Š½ f :"h 33 n = n = ÙMeMm o' &R:ÏC±C h½ "m% m% n = Ek l *$4 R*Šf[M$ &(fg- :"h l m%e* M$'Š *Š ik6l *$4 "mtr $46&ReM!`!3eM½± 33 "# Cf[!3- "mïecoq&(fg- :<ikc$'&6c 3 e l *$4 eme "!Þ$I: = 000 ÙMeMm h0 &(fg- C*: $4 R"m($'eMmq&(fg- :*] " h"*)i) Ïo' &R:ceCoC n = 000 -M$'/j&(fg- ±ik"m%jl *$4 R*Š½ "m%o emm%mh" 9Cf[!3- "m eco l *$4 R*Š#o' &R: ij*:±$ "m emm 3 6 gâgãä"å]äæ çïågó ã Ó ñ 4Ó ë ä ìgç½ð ñ ì Õ ò ïiô # Ó"å[ï è æ ò Ò ò '" [m%e fm "mqš :Ï" %$'"mn:<l[ec:$ %$Io': " &nr"!3" l m * "m%ec:* "`-M*:J R)I:ÏøCfg "`-M*:J M$I::J N 0 N! 6 99 Cä~îMödï ä ì è ç #+ä é çãgö ï Iï'ìMæ ï ò îmö ãç 6ä ìgö ò <õ µ<ô em!3- m%6" -M*:J C M$4mE *& * "m%ec: :$c)'l m%"!#$'"me&re Ú &%$'" 6 99 Š #:JeM l M:$'eM"º-M*:J øcf $ :%jl *: * "m%e:%k&r)œf $ Š gˆ fmrm%"!3" ŠM$ 0h Š f ) %$4l N! )'EŠ EøCf $ :%<l *:<f[3! f ) %$4l )'EŠ l[e f[m ec$4m 6 " &nr"!3" 99 &R)I m%m($ "mn øcf Š * "m%ec:*½» 99 f $I:JøCfgE) &ReM %$'" Š em3 &R&(f[! f )'El mn o ec$i:ï)'ko' &nr0f[m )Œf : )'" R"!3" Ï)': g M3o'*$I: <f[ 6 øcfgk)': h N! 99 3 :JeM!`!#*$4m%Mh em6 h ec$ øcfg o' &nr0f[m h " h h " h " 3! 3 6! 7! 3 54! 6 o' &nr0f[mn: " h "Æ 8! 40 "f!3ec$4m: `:Rf $ R *& øcf $ 6! 80 o' &nr0f[mn: Ggˆ $4M:$~h )':E em!3- m%:køcf $ em )I 04! l m%eml Ï e f )Œf`:JeM # # 3-/# " $ - ($- 3- # $ - $" - $4 ß âgãä"å]äæ0çè3éõïí 79Ó ötçã Õ ì ñ Mò ±ö çìmæ ò ò '" Ù $4 Š 3$4 R"m~ C*) &ReM (*$4M$4 / :Je6C Mm%*6&ReMM:J*&(fM%$ #R"m%!#: eco+ r :J*øCfg" &R h h h m%± j:$'š :±eco[jrm($i /0)' r r Cä~îMödï ä ìéõ çìgç*ë0ï çëç*ó ä ìgè ç ò ÒÔÓææ0ç0Õ ò ê "$4 &R )'" /JC:<m%jl[eC:$ %$ Mh*ikj ei C Š! f :%c- jl[ec:$ %$ ]À C r ±nike &(*:J: ;*_0BE [ r b~ C$I: &(*:J $I:j `)Im%/":%Æ f :"h½$4emm%š "m<reæc ``Rm($I /0)'Mh½ik r

7 ! f :%C r < + r h r r < 0 h r < + 5 C$I:"h*Re "mqij$ `e f[m+$4m$ %$I*)g*::Rf[!`lC%$'eM hm!3m: r < ( + 5 ) ;*_0B 0 < r < b~ec$i:ï&(*:j $I: )Im%/":%q f :"h $43eMm%Š "m½re C Rm($I /0)'Mhikj! f :% C r + r > h r + r > 0 h + 5 < r C$I:"h*Re "mqij$ `e f[m+$4m$ %$I*)g*::Rf[!`lC%$'eM hm!3m: ( ) + 5 < r <» fmn%$4 /q :J nike &(*:J: Re ( ) ( + 5 < r < + 5 ) ß âgãä"å]äæ0çè3éõ ö ç9òôó Õ ç CödÓ qe f /"e#o emmc :Gl $4mn*)I)I$4 /jij*)' `em gmtr:$i l )I 0(mT%$4 /9 h (0, 0), e f[m mn:%c c:%r"l :qm% Re< <l[ec$4 (: À Ccl[eC$4 Š e9, e f`m%m($ eme, e f[m h h h Š (, 0) (, ) (0, ) (, ) (, 0) 00 th :%R"l Cä~îMödï ä ìþéõ Ó ì ò ôãnó è ç>ñ Ñæ0ö(îMè çìgö ò Ò ' Ò>çö ä èï4æ0ö ò âmó çì éó î"ô ò ìgè ä ìgç0ærï4ó Û $I: $I: emm:$'š "m($4 /Ï Š jl[ec$4 (:ÏeMk j */0%$ ¼% *$I:"hik :J* C+ y 7 (0, ) h*ikc$'& $I::%R"l`Cf[!3- "m :%R"l`$I: q l[ec$4 em j */0%$ (0, ) n (0, n) (n + ) (n + ) = 4n + 3n y :%R"l ¼% *$I:

8 Û f ::J*j$Io[ f :"hgik :J* C[ :%R"l] 00 :%R"l#$I:ÏeME 9 */0%$ ¼% *$I:*+À :JeC) y h 4n + 3n = 00 h 4n + 3n 00 = 0 (n )(4n + 9) = 0 l[ec$4 ½eMÏ y ¼% *$I:"h"M!3), (0, ) 00 È Ê Â RÍ ÈÆÂ3É Â 3Ê"!!"#%$'&(&)!+*,!+- &%$'" ½ +m%** : m%+o'!3e f :½o emmm $4m eij)'*š ĉ!3em / "!ij*: Ô!# "!#%$'&%$I> Š:J&%$'" %$I:% M!3*ŠÔĉl[eC)I)'eMM$Œf :"h<ik ež:%(fgšm$'*š &ReMM$'&<:J*&n%$'eMM: Š3*:%Rm%eM em!,½ kk)i$ *Š3 - e fm 9, mn:ï /"e hg-cfmc E:Gl[*¼ &%$ [&, mn: ecoc$i: -M$4mT ŠŠ Æm% ek ei9½ k l[ec:j*šæ$4 R"m%:%%$4 / øcfg:%%$'em Š *)I$4 /cij$ E&%$4m%&%)':"h0ikC$'&EC*: :$4 &R - *"klc%),9m!3*š/%ĉl[ec)i)'emm$œf :»[m%e -M)'"!0 À Ï- */0$4jij$ Mm%*±e -3~*&n(:"h* &EeCo ikc$'&9!#,k- ±$ "m]±)i$4 Mh" l[ec$4 emm9º&%$4m%&%)' /"ec*)$i: ReÔ&ReMM:%Rmnfg&nE&%$4m%&%)' ikc$'&$i: ( /"" kreº*)i) Mm%* e -3~*&n(:* b~ec$i:±&(*:jmh( /"" ReEkl[eC$4 c!3m:ïl *::$4 /±Mm%e fg/"k 9l[eC$4 g)'m(), hc$i:/"ec*)m$i:c!#, l m%e -M)'"!#:+*)I) l[ec:j*šk] ±:!3<%$4!3 b~eo' &n0h "m%km%9r" :J"l mnr &(*:J:±C± **Š`Ré - & *& *Š $4 emm%š "m Re "m($ioi,#c :Rfg&kk&%$4m%&%)' &(#- &ReMM:%Rmnfg&nR*Š½+b~E:JeM!3 &(*:J:"h* "m%±m%!#, &%$4m%&%)': ikc$'& :%$I:oI,# /0$ "6&Rm($ R"m($I[9bd±C*: - *" :J ei9`c<*)i)]&(*:j: m% &ReMM:%Rmnfg&n%$'-M)' f :$4 / emm),æ :%Rmn*$'/"R*Š /"3 Šº&ReM!`l *::* À #ij$i)i)+:jec) `:JeM!3 eco+ *:$':% &(*:J:± "m% Ù $4mn:%0hikc "!#$4 + &(*:Jqik "m%qik m%c/0$ "<Mm%* l[ec$4 (:*]b o cl[ec$4 (: *)I) )I$' em3#&rem!`!3em#)i$4 Mh "6 e3&%$4m%&%)' &( l *::ÏMm%e fg/"#*)i)]ecog "! :$4! f )'¼ ( *e f :),½«"mTij$I:JMh ik &(6C$4 ecoq Mm%*`l[eC$4 (:9*: - $4 / Mm%* "mt%$'&r: eco 3Rm($I /0)' eie f[m9/"ec*) $I:9ReÆ&ReMM:%Rmnfg&nj&%$4m%&%)'#ikC$'&º&%$4m%&(f[!3¼ :J&Rm($'- : C$I: Rm($I /0)' #l[ec$4 (:k- )I - )I)'*Š h Š h m%:gl[*&n%$ ),½ A, B C " Š mniw k)i$4 k:j*/!3" (: Š Ï emm:%rmnfg&n kl["m%l[" ŠM$'&(f )ImÏ-M$'¼ :J*&nReMmn: ecog :JE)I$4 k:j*/!3" (:"h Š3)I - )g AB BC $4m$4 R"mn:J*&n%$'eM3*: ± "$4 &R $I: O O emk 9l["m%l[" ŠM$'&(f )Imc-M$I:J*&nReMmceCo h*ik9 ei C $I:Ï*øCf $'ŠM$I:%( codm%em! AB O A Š $I:jÆ*øCf *)+ŠM$I:%( &R Š C $I:k*øCf $'ŠM$I:%( odm%em! B odm%em!*)i) Û#l[eC$4 (: Š "m%o emm%mh O h hg Š B EÀ `&(Š C mni O R A B C &%$4m%&%)'E&R" Rm%*Š# ij$ `mn ŠM$Œf : kl[ec$4 $I: &(*)I)'*Š# ñ ï'ã ñ î ñ çìgö ãç9eco jrm($i /0)' O Š# &%$4m%&%)'E&ReMM:%Rmnfg&nR*Š`$I: &(*)I)'*Š` R O ñ ï'ã ñ î ñ ï'ã ñ çcï C$I: ABC $I: kemm),`&%$4m%&%)'±ikc$'& l *::J:Mm%e fg/" *)I) Mm%*± "mt%$'&r:ïeco ABC

9 Û Û B O C A ei#h :`&ReMM:$'Š "mj Æ&(*:J ik "m% ik6m%/0$ "ºMm%*6)I$4 :*ÐbdE$I: $4 R"m%:%%$4 / Re er C 3Cf[!3- "m9eco :JeC)ŒfM%$'eMM:9C$I:9%$4!3 Š "l[" ŠM: em )I$4 : C±m% /0$ "½ b o]*)i) Mm%*E)I$4 :jm% l mn*)i)')qª' ŠŠM$I:%%$4 &nn h "3 "m% m% ek:jec)œfm%$'emm:* b omnike ecom ÏMm%*±)I$4 :m% l mn*)i)')gª' Š ŠM$I:%%$4 &nn h" "kik Š " &n%), niké :JeC)ŒfM%$'eMM:*á Ù $4M*)I), h $Io+ e3nike6eco] )I$4 :9m%#l mn*)i)')~hg " "m%±m% " &n%), o e f[m &%$4m%&%)':+ikC$'& &( - Š mni9e:rfg&9c &E$I: ( /"" qre *)I)"Mm%*)I$4 :*c³" - )" <$4 R"mn:J*&n%$'eMM: eco :J)I$4 : h Š Ï&R" Rm%: ecom :Jk&%$4m%&%)':cm%j&(*)I)'*ŠE ï'ì A B C ñ çìgö ãç Šk ç I ) ñ çìgö ãç0æ h h Š eco E E E Rm($I /0)' 3 ABC A E E I B C l E 3 l l 3 ˆŽ:)I$'/"%),6!3eMm%j$4 R"m%:%%$4 /E&(*:Jk$I:ik "6e f[m Mm%*Ee -3~*&n(:Ïm% em 9)I$4 Š nike l[ec$4 (:*á b oq #l[ec$4 (:jm%3emæeml l[ec:$ R :$'Š :EeCo] #)I$4 Mh "6 "m% m%± e9:jec)œfm%$'emm:"h:$4 &R< &%$4m%&%)'ike f )'Š C ReE&Rm%eC::] ±)I$4 <Rekl *::+Mm%e fg/" - e3l[ec$4 (:*k«` #e "mïc Š hg$io+- e l[ec$4 (:±m% em` :!3E:$'Š #eco )I$4 MhC "m%9m%j:%%$i)i)[nikè &(*:J:Rè & *&ģïb og nike#l[ec$4 (:±Š ke)i$4 jikc$'& $I: l mn*)i)') Re #/0$ "6)I$4 Mh "3 "m% $I:9 " &n%),em E:JeC)ŒfM%$'eM hg*: :J ei96$4 o ec)i)'eij$4 /9ŠM$I /mn!

10 Û A B O «"mtij$i:jmhikk&(#:j ei C "m%jm% nike#&%$4m%&%)':ïl *::$4 / Mm%e fg/"k nike l[ec$4 (:c ŠE( /"" +Re9 )I$4 Ù $4mn:%0h*ikj! f :% m%*&(*)i)mc kl mn - ec)ij$i: )'e &(f :jecoql[ec$4 (:<ikc$'& m% *øcf $'ŠM$I:%( ±odm%em! )I$4 #ªI 3èï'ãç ñ ö ãnï ) Š #l[ec$4 ªI ~ä ñ î*æ( G+À 9&ReMM:$'Š "mq nike l mn - ec)i*:cc&(3-9&remm:%rmnfg&nr*š#-,ef :$4 / ±/0$ "j)i$4 Ï*:] ±ŠM$4m%*&nRm($ Ï ŠEeM ±eco cnikejl[ec$4 (:q*:+±o e &(f :* :Jnike l mn - ec)i*:<$4 R"mn:J*&n nike#l[ec$4 (:cikc$'&#m%k*øcf $'ŠM$I:%( <odm%em!ƒ- ee E/0$ " l[ec$4 (: Š3 `/0$ "6)I$4 E $4 R"mn:J*&n%$'eMl[eC$4 (: m%k #&R" Rm%:9eCo &%$4m%&%)': ikc$'&el *:: Mm%e fg/" j/0$ " l[ec$4 (: ŠEm%<( /"" qre /0$ "E)I$4 ªT er C<$Io jnike3/0$ " l[ec$4 (: Š E )I$4 El mn*)i)')gre /0$ "3)I$4 MhM "` l mn - ec)i*: ij$i)i)[$4 R"mn:J*&n emm),`em 9l[eC$4 l C»½¾]«]³ g 5 ec) ± k&(*:j±ik "m% "m% m%±nikee)i$4 :Ï Š`eM 9l[eC$4 ÙMeMmq 9&(*:J:ÏŠM$I:J&(f ::J*Š#$4EC$I:mT%$'&%)'Mh Š ij,ere &ReMM:%Rmnfg&nq :JeC)Œfg¼ %$'em f :$4 /kemm),#k:%rmn*$'/"r*š /"j Š3&ReM!`l *::* ª % ï'ìgö :Rf[m%, e f &( &ReMM:%Rmnfg&ncl["m%l[" ŠM$'&(f )Im-M$I:J*&nReMmn:c Š# /0)'k-M$I:J*&nReMmn: mn:% Û ÙMeMm Em%"!#*$4M$4 / &(*:J: eco[ĉl[ec)i)'emm$œf :»[m%e -M)'"!h E ei!#, &%$4m%&%)':c "m% k/0$ "#m%*øcf $4m%"!3" (:* Ù $I)I)*$4< eiºre Š< $4 &R" Rm%:½ Šj &R" Rm%:qeCo* Rm($I /0)' A B C l