West Virginia Grants List

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "West Virginia Grants List"
  • Vũ Hà
  • 4 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 @ABCDEFGEBHÿJBKLHDGMÿNEOPHPÿCOÿ 6!"8ÿ687nÿ%ÿ6770ÿ!6660$68ÿ687ÿ!ÿ<2ÿ!"606!ÿ687ÿ5678ÿÿ7ÿ07ÿ6666! &&&'()*+,)'-,.ÿ /886ÿ/"78#06ÿ1"08"6ÿ2! ÿÿ7ÿ#66ÿ9!6!ÿm2n> 306ÿ/487ÿ %no44ÿ87ÿ8ÿ7"8ÿ ghiijklgi 5678ÿÿ56678ÿ!77878$096"6!"ÿ :;3<=ÿ24;%>3>ÿ :;3<=ÿ23<<3;%ÿ 5678ÿÿ/886ÿ56678ÿ?#ÿ6!0ÿ %ÿ687nÿ0"!ÿ#"8ÿ8ÿ0$86!ÿ8nÿ02ÿ676ÿ!1 06!0# "6!"ÿ ÿ vq0%;o4w#8ÿ ÿ6686ÿ6ÿ J_cs]`Xÿt J_cs]`XÿGZX\] vq0>;o3p6ÿÿ88!0ÿ766 "!67666!ÿ67 m>%n34250$ÿ/76 vq0<;;;qÿ86ÿ!"868ÿÿ696ÿ0$#7!70ÿÿ7$0ÿ"8ÿ!"8 $6$68ÿ7786$ÿÿ786!9 m04 n4323xÿ ÿÿ56678 vq0<;;<?"0!ÿ88!70ÿ7786$7ÿ 8"ÿ86ÿ"76ÿÿ6!"866 m0;<n0o2y0ÿ ÿÿ /311p/ vq3>2<4q60"8ÿÿ60!ÿ!678nÿ" "8ÿÿ86ÿ6!ÿ#66ÿ7ÿ 787ÿ#"ÿÿ06ÿ!7 6666nÿ!ÿ8678ÿ96 $6$68ÿÿ86ÿ#9ÿ$$86! m2<4n4>%3xÿ6776 #"7ÿ#0"6#6ÿ!" ÿ7"78#06ÿ08ÿ m4>n; 33x!!ÿ ÿÿ /311p/ vq3o20 vq3<04%5!678!ÿ!ÿ $6ÿq 678ÿ$6!07 8#06ÿ!ÿ600ÿ"0868ÿ y" !6ÿ0#8ÿ m03;no33367ÿz77 vq3<23%367ÿq#0ÿ38ÿ2068ÿ! 2$$66ÿ576ÿ#ÿ/$0ÿ{$7 m on;0%260ÿ?9 p67"6ÿ2686 p"0ÿ18ÿ10ÿ{678 vq320o /786$7ÿ57ÿw{$ÿv86ÿ98ÿ 98"8ÿ1$07 y6$68ÿ}68 2$7ÿÿwÿ{$ m033n3 m0<4n4> 0x$ÿy260 /66ÿ60!6 5678ÿÿ ! "#$878!77 01%

2 &'330(4)$*ÿ+$ÿ,87ÿ#ÿ-6*6.ÿ &'4402(2786$7ÿÿ778ÿ$ÿ1*68. 1.ÿ366 &6ÿ/068ÿÿ661686!ÿ ÿ&6.ÿ.67 03=18.ÿ>6#66ÿ/867ÿ?8 8ÿ8ÿ9".8".ÿ,!" :%;$67ÿ<8 1.66ÿÿ9".8"65ÿ+678ÿ 17"$6ÿ2667 1ÿ)788"86 '7768.ÿ ;$6ÿ9$6 '&'02026,677.ÿ-6*6.$68ÿ AQRSTUVÿW AQRSTUVÿOXVYT ABCDEFFGCHIJÿLEMEJCANEHOÿABCPBINÿPBIHOF FIBEÿZ[\\RQVAQRSTUVÿJT]^TQZ 9".8".ÿ26*6ÿ,*!67ÿ,."8ÿ-76ÿ'.$8ÿ2786$ ÿ2<875ÿ,- '&'3(3%%7$#6ÿ8ÿ8".67ÿ5678ÿ 0349ÿ'!"8.ÿ,$ÿ8ÿ'_! ÿ5678ÿ 267ÿ'_867ÿÿ>8".8"6ÿ17 4=25=0%-6?7ÿ;68 678ÿ!"87?077ÿÿ8!8.ÿ!ÿ :-*!ÿ/. '&'323%317"$6-*6ÿ/068 8$#6?8ÿ?6686!ÿ677ÿ )67ÿ68"7ÿ$ÿ$ÿ?!.87 4%45 4:35=3(7$ÿ/16. 4=-*!ÿ/. '&'4:332'_867ÿ968ÿ7ÿÿ2"78#.6 3:=`6)*68ÿ86ÿ9.ÿ266!465=337$ÿ/16. 9".8"6 4:05633;ÿ;68 AQRSTUVÿW 43%>66ÿ1$67ÿ86ÿ2"ÿ2.ÿ,?6ÿ7 AQRSTUVÿOXVYTDIBNEBaBIHbcEBÿPBIHOF FIBEÿZ[\\RQVAQRSTUVÿJT]^TQZ 68.8ÿ2786$7 '6ÿ2"6ÿÿ`6$86ÿ>ÿ7"6. 40:52:67$$6ÿ`67 +&'0% %3-686$8ÿÿ8$"$ÿ.8ÿ! ÿ ÿ78?#6ÿ!"8ÿÿ7"86 40(5%2=<68ÿ.067 7ÿÿ+"87ÿ!ÿ668#.67ÿ1 +&'0= (05678ÿÿ,.6ÿ,68ÿ230= 2-6ÿ6#66ÿ.6ÿ7"67ÿ 9.5ÿ;".ÿ8"ÿ88#6 40:546 40:5443/6.ÿ28!! 2"768ÿ36ÿ+$ÿÿ,!"6 +&'0(%%=>ÿ681.78ÿ7.66*6 4=56(06ÿ+78 >6ÿ.6 +78ÿ>ÿ/*67ÿ) ! "#$878!77 21%

3 '()02&*4+8686!ÿ8ÿÿ!ÿ6$6 '()036& #,ÿ$$86!ÿ78-ÿ#" 8ÿ7786$ÿÿÿ$6$68ÿ.0/ ÿ486,7 6% 4!6!ÿ776ÿÿ86!ÿ93ÿÿ:8#36 :!"8ÿÿ4"7$7 77ÿÿ8"637ÿ8ÿ!"6.0*0333,66ÿ; "88ÿ<"3ÿ'$7 56!#"!ÿ'$0ÿ2 #3-#667ÿ3ÿÿ5678ÿ.60%0 53$ÿ=68 6/496ÿ6ÿ,!3!7ÿ?ÿ"86! 6*08"$$6ÿ>66ÿ7-ÿ$Bÿ:!"8 16,7ÿ=68!6>63$68ÿ!ÿ677ÿÿ6B677 ;3-ÿ9-ÿA36ÿ'$0ÿ2 5678ÿÿ7>678 '()3&*4446!3ÿ6#ÿ766!ÿ!ÿ766!3ÿ8368!6!ÿ7-ÿ$Bÿ!ÿ7"ÿ#36 7"$$6ÿ>668#367ÿ8ÿÿ>3"6!!6!!"8.*0440:$ÿ5678.&00*1>!ÿ2$ 5678ÿ'$ '()36*4%:!"ÿ"736ÿ-ÿÿ7$3736 '()36*&&77ÿ866C"86ÿ?$6ÿ678"8 $67ÿ?ÿ?3ÿ38. '()3***/A6!ÿ#667ÿ>7ÿ!6"7!"8 #!7ÿÿ8$#60ÿ,3!360ÿ!ÿ"8.*02%/1ÿ5ÿD67 4"8ÿ8886ÿ2678"87 ;3-ÿ9-ÿA36ÿ'$0ÿ2 '()3/*0466"76ÿ:!"8ÿÿ5678ÿ 387ÿÿ#3"6#667./0%3/5#68ÿ4263 '()3/*22+$>6!ÿ67#38ÿÿ7"78#36ÿ73! D6ÿA!6 4263ÿ;6ÿ'$ '()3/*26)>3"8ÿ473ÿ5677!"8.4044;ÿ!67 '()3/*%6:78"6!ÿ5##87.*0/%&2!ÿ ÿ "8ÿ8886ÿ+>870ÿ+(2 '()3%/&*77ÿ:78"6ÿ:"38ÿ7ÿÿ(86 2"80ÿ5?"38"6ÿÿ:78"63!ÿÿ46?ÿ)$ÿ?377ÿÿ:67./0333;ÿ5-36 4"8ÿ;6ÿ'$7 '()3%/62G63!ÿ16667ÿ;68,66ÿ +!ÿ)6!ÿ;3-7 2"38>8ÿÿ88-6ÿ4"7$7ÿ! 56ÿ#ÿ "ÿÿ8"$$6ÿ83"$ÿFÿ.*0&/3163ÿ'66$.%02%+7ÿ6,7 '66$ÿ'" 66,!ÿ?67ÿ'$

4 '()32%0&*8#+8ÿÿ)8ÿ668#+6ÿ6867 '()32%5 ÿ,+6ÿÿ-#ÿ(6ÿ./ "ÿ2+/ '()32%%35678ÿÿ26#ÿ867ÿ ÿ8ÿ'$8ÿ(86 68"8ÿ!ÿ366$68ÿÿ :,"7ÿ,"86 36!ÿ4"!ÿ'$ '()305; &4,8ÿ,!6 26#ÿ867ÿ9ÿ,$6+!ÿ*68 )7768+ÿ<+ÿ=78+8ÿÿ5678ÿ 0:135;.ÿ ÿ26#ÿ977 '()3054&78ÿ967ÿ8ÿ'$8,+ ÿ*>ÿ26#ÿ'$ '()3352:9$6ÿ678"8ÿ6+!ÿ8+ (86 021&3&,"7ÿ7">6+ÿ,"86 0%155;ÿ47 66A"ÿ'$ '()442&468+ÿÿ)786ÿ36!ÿ66!ÿ! 021;0;.+!ÿ#7 01;33A7ÿ ,"78#+6ÿ*!"8ÿÿ,6+8ÿ6"8 :B8686!ÿ'678ÿ'$ÿ.6!+ 0210;%*$ÿ ÿ'$ 76ÿ9"7ÿ'$ '()44240./ÿ86ÿ'$ÿ*8#+6ÿ-7!ÿ'678ÿ &144;'6!6/ÿ=ÿ267 22:)>!ÿ+ÿ*!"8ÿÿ66 6"+8"6!ÿ2#!ÿ477ÿ#ÿ=6$788 ÿb8686!ÿ9ÿ88ÿ$86!,6ÿ!ÿ)d"$68ÿ!ÿ'$6 0:13334+ÿ,++6 22;E6ÿ3"!ÿ2!ÿ7$8 668 *!"8 0%144:'6!6/ÿ=ÿ267 '()4&0:5678$7ÿ87ÿ!ÿ=66ÿ, %44=6ÿ &.ÿ462+6 ÿ*>ÿ26#ÿ'$

5 '()4&0* '()4%00358,6ÿÿ+ÿ7",ÿ0786$ÿ /78"67ÿÿ86ÿ06!ÿ,6 /78"6ÿ:6668 )+,"8ÿ'6ÿ-",8ÿ!ÿ.6,!ÿ 06,8ÿ8"8ÿ',96ÿ/!"8ÿ 122&%34,ÿ8$ '()4333<)+,"8ÿÿ'+6ÿ=ÿ;6>"67?66#6ÿ/8867 ÿ88,ÿ',6ÿ4668,67ÿ 102*3%/$ÿ;,6 '()4333&76ÿ/!"8ÿ/68 '()433327ÿ89!6!ÿ5!,87ÿ8" 102&%3ÿÿ)!ÿ57 MNOPQRSÿT 08B6ÿ7"7$ÿ/!"8 MNOPQRSÿHUSVQCDEFGEHIÿKHGFILHÿCDELHK KEDIÿWXYYONSMNOPQRSÿZQ[\QNW /$ÿ;,6 ()0<3&4;6ÿ)687ÿÿ/",8ÿ86ÿ4ÿ7ÿ ()033*&(+6,ÿ#,!ÿ$68#,867ÿ7ÿ6768 #,6ÿ'66!ÿ]6!68ÿÿ/",8ÿ^687!7676ÿÿ+6!86!ÿ878 6!87ÿÿ788"$ÿ$68#, 4^_76ÿ786!ÿ97 10<244%^_76ÿ7'!!6 _6ÿ)!"!ÿ:ÿ(+686 `7,6ÿ)+7 86,ÿ ÿÿ5+678 ()023<07668ÿ!6$!ÿÿ,,ÿ!ÿÿ5678 ()0030%]67ÿ`!8ÿÿ=" ÿ/!"67ÿÿ5678ÿ 466!ÿ8ÿ)6ÿ/8#,8ÿ 6#,6ÿ$6ÿ7",ÿ6776 ÿ^ÿ6,ÿ87ÿ,$8ÿ 10<24447,ÿ?87 &&86,ÿ49?6,6ÿ^a0"6 :"8ÿ=,!$ 55 ()00324)68ÿÿ88""7ÿ0"B,1b)96 /787$ÿÿ$#7ÿ!ÿÿ/!"8+8 6bÿÿ98ÿ!ÿ6+6,ÿ!ÿ/8#,8ÿÿ$#ÿ=687 10<2&<07,ÿ?87 ^^,6ÿ0?872ÿ/^ MNOPQRSÿT 45678ÿÿ230*ÿ+6ÿÿ88+6 MNOPQRSÿHUSVQ clÿdedeÿdikiedfghmedhlidkgimÿcdelhk KEDIÿWXYYONSMNOPQRSÿZQ[\QNW 0866ÿ0$ ÿÿ5+678 =()0*2*<^6+6,ÿ$8788"8ÿ96 ÿ$8ÿ7,ÿ6, &;$7ÿ47!6 5678ÿÿ5+678ÿ)A867 =()0*2&3)A,ÿ6>"$68ÿ7ÿ$!6,7ÿ 86ÿ)786ÿ/!,6ÿ:6ÿÿ5678 8ÿÿ,6ÿ66ÿ+668#,67ÿ 10<24*%^697ÿ_ =()0%2<%76$68ÿÿ7,#6ÿ!76767ÿ10<2&42^7"6ÿ:$ 7"86ÿ5678ÿ 86ÿ",ÿ`,ÿ,!76ÿ 10<244 `6ÿ08"! ^9786$ÿ088667

6 +,-0.200/6ÿ0$ÿ '6$'$68 87 '6ÿ4ÿ6586!6!ÿ767ÿ 7$'ÿ$7ÿ(8ÿ66!'ÿ868$68 8"6'ÿ!"8ÿ676ÿ"'8"' 26*6'$68ÿ3$ÿÿ86ÿ$! %"6ÿ86$ 5678ÿÿ)*678 +,-0.22:-ÿ!"8*8ÿÿ766ÿ8" 6*'"86! 686ÿ677ÿ!ÿ"76ÿÿ668' 60270;%22'6ÿ<8877ÿ32 )'$86!ÿ0"8"6ÿ9 +,-020% +,-020&3468*6ÿ$87'ÿ'8 $=687ÿÿ5678ÿ!677ÿ-5$ÿ8#'8ÿÿ'' -$(6ÿ7$'ÿ$7ÿ8ÿ$=6ÿ# 60.74;4<!ÿ/ ÿÿ)*678 +, *'"8ÿ86ÿ)76ÿ!ÿ<66! $ 6.7%4&?66ÿ3' 5671/ÿ>42,86ÿ<6!ÿ'6 4$87ÿ46886ÿ," !ÿ7"6ÿÿ$6786ÿ<'ÿÿ86!ÿ06ÿ4ÿ06'!7ÿ8ÿ48' <"677ÿ566!7ÿ!ÿ*!6ÿÿ'' 3!"8ÿÿ06ÿ>!767ÿÿ06'! 647. ;4ÿ@ +,-3403;/6ÿ)8'8ÿÿ48'ÿ"6ÿ7ÿ 5678ÿÿ)*678ÿ *6ÿ4ÿÿÿ/6$686ÿ4'$86 647%..26'!ÿ686 <6*6 +,-3;3.4-*'"8ÿ6!ÿ#667ÿA+7$ +,-3.32:)76ÿÿÿD86!ÿ/ÿ4ÿÿ<8=ÿD" 16$68ÿÿ3667 ÿ#"7ÿ#'"6#6 7ÿ>!7B=(7=Cÿ7ÿ' ::2/!!ÿ5678 FGFHIJKILMNÿPQRRGKJHSÿJKKQTIHJQKÿUVIKHF 64703E6ÿE$6 5678ÿÿ)*678 4,-003 WXYZ[\]ÿ^ &387ÿ4"8ÿ1=68 4!8 WXYZ[\]ÿH_]`[ FIVNÿabccYX]WXYZ[\]ÿM[de[Xa 60.70&;?'ÿ@" 4,-3&3:2f!!ÿ*'"6ÿ8ÿ86ÿ7"78#'6ÿ$!"87 0$67ÿ677ÿ86ÿ(6#ÿ8ÿ$=68ÿ f'6ÿf'! 26*6'$68ÿ4 66#6ÿ'6ÿ-$ 4,-3&3:&26*6'$68ÿÿÿ"86ÿ$ÿ8 62;7333f'6ÿf'! 4'#8*6ÿÿ86ÿ2078ÿ468" 4,-3%3300$ÿ067ÿgÿD"ÿ' #66ÿÿ5678ÿ $86ÿ(!ÿ67!"6ÿ"8'B8ÿ 62.74%22?5ÿ5 f' WhWÿFHIHNÿWVQUVIRÿUVIKHF 647; 2f'6ÿf'! f' 4'#8*6ÿÿ86ÿ2078ÿ468" 5678ÿÿ)*678

7 <=5>?0% <=5?0% &'()*+,ÿ. &'()*+,ÿ/0,1* 2345ÿ6788(',&'()*+,ÿ9*:;*'6 C66"7ÿ8"ÿ=!"8I =ÿ86ÿ#l8ÿ!ÿe8#l8 ÿm68ÿ>l67ÿ!ÿc8"7$ G0HIHHJK#ÿ6!L GJJIJ23MML6ÿ>O87IÿEM 5678ÿÿ>886ÿ?D678 <=5?0J A6$68 E8#L8ÿ8"ÿQ$D6!ÿR7N G0SSI%TTMML6ÿ>O87IÿEM <=5>?0J 330 BÿE!"8ÿ!ÿU!L =ÿp$ÿ#l8ÿ! E8#L8ÿ8"ÿQ$D6!ÿ>6L8 /(,:1ÿV7W;0WXÿV'(Yÿ,Z*ÿ[2\3ÿ2345ÿ8'(X':Yÿ,(ÿ ]*6,ÿ^0'X0W0:ÿ _`abcdaeff GJ4I T4K#ÿ6!L 5678ÿÿ>886ÿ?D ÿÿ?D678 Pÿ"86ÿ$8ÿÿ687Iÿ88ÿM6#ÿU6L6#Iÿ<8678ÿ>CR= $$"87ÿ76L78Iÿ8ÿ >"78#L6ÿC"L8"6ÿR676ÿ!ÿ=!"8ÿi>CR=jÿ7ÿ"!6!ÿ#ÿ?>MCk7 <8LÿQ788"86ÿÿP!ÿ!ÿC"L8"6ÿi<QPCj 32HT0 SSTIÿ6g8ÿTT2ÿÿ!6#6L6#h"D$6!" ! "#$878!77 %1%

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G +ÿ, ÿÿ &'ÿ(ÿÿ)''* ÿ-'ÿ"ÿ./ÿ0 ÿ!"ÿ#$% 8331;3@ÿ;6ÿ75616F513ÿ16@ÿ2816;ÿH16123H36;ÿ67ÿ73@3813ÿ1>>5>;16F3ÿD86G3F;>Mÿ STUVÿXYZ[\ÿ]Yÿ^ÿ_``]ÿVYÿaY[bc`V`ÿVYÿZ`de`\VÿZ`f[geZ\`[`_Vh ;23ÿ36@ÿ67ÿ;23ÿD86G3F;Mÿ STUVÿ]Yae[`_VUVfY_ÿYXÿ`kb`_\`\ÿU_]ÿbUl[`_V\ÿ]Yÿ^ÿ_``]h

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K5 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu Đà Nẵng - 0 BÀI TẬP : (Tuần hoàn cộng

Chi tiết hơn

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Re-entry_Readmission_Draft_Form.doc

Microsoft Word - Re-entry_Readmission_Draft_Form.doc Enrollment Management Registrar s Office One University Drive Camarillo, CA 93012 Phone: (805) 437-8500 APPLICATION FOR RE-ENTRY Students requesting to return to CSU Channel Islands after more than two

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ  C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/ #$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ------------ÿ././0/ÿ------------ÿ 6ÿ1!!20ÿ 345ÿ#6789ÿ:,;$%$7%ÿ.6Dÿ=$E%&%DFÿ@=ÿG55H?ÿ @*8AÿB;8*6$;&ÿC@=.ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/DM&;M/N6+ÿ C?3/GCG/C455ÿ #7*8%ÿ3?55ÿ ÿ =.Z[\[]^\[]

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.01.13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Meeting Agenda

Meeting Agenda Dane County Meeting Agenda - Final Alliant Energy Center Redevelopment Committee Consider: Who benefits? Who is burdened? Who does not have a voice at the table? How can policymakers mitigate unintended

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đích mua Bất động sản (bao gồm nhà đất và nhà dự án)

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph BỘ GIÁO DỤ & ĐÀO TẠO ỤM 5 TRƯỜNG THT HUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trg ) KỲ THI THỬ THT QUỐ GIA NĂM HỌ - 8 MÔN TOÁN Thời gi làm bài : 9 phút Đợt thi //8 &//8 Họ và tê : Số báo dh : Mã đề thi âu : ho hàm số y

Chi tiết hơn

prf_MechD.dvi

prf_MechD.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ö Ò Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÞÙ Ø Ò Ø ÓÐ Ò ÖÝ ËÔ ÒÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÈÓ¹ Ð Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò r ÙÒ ϕ Òº F = C 1 r 2 +C 2 r 2 cos(2ϕ) Ö Ò Ò Ë ËÔ ÒÒÙÒ Ò σ rr,σ rϕ,σ ϕr ÙÒ σ ϕϕ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒØ Ò C 1 ÙÒ C 2 ÞÙ Ô Þ Þ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

mas241_17-18exam.dvi

mas241_17-18exam.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Mathematics II (Electrical) Autumn Semester 2017 18 2 hours ØØ ÑÔØ ÐÐ Ø ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ Ö ÓÛÒ Ò Ö Ø º Please leave this exam paper on your desk

Chi tiết hơn

sbpo b.dvi

sbpo b.dvi ÓÑÔÐ Ü Ó ÈÖÓ Ð Ñ Ó ÓÖØ Å Ü ÑÓ Ô Ö Ö Ó ÓÖØ Ñ ÒØ ÓÖ ÊÙ Ò ËÙÙÔ Ö ÄÙ Ö Ó Ö ËÙÐ Ñ Ø ÃÐ Ò ½¹ ÁÅ»Í ÊÂ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ Ö Ð Ö ÙÙÔ Ö Ó ºÓѺ Ö ÐÙ Ö ÓÓ ºÙ Ö º Ö ¾ ¹ ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø ÇÈÈ»Ë Ø Ñ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ

Chi tiết hơn

Chiến lược ôn thi THPT quốc gia môn Toán 2016

Chiến lược ôn thi THPT quốc gia môn Toán 2016 4 Cẩm nang ôn luyện môn Sinh học I. Ma trận đề thi HOCMAI.VN Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam A. MA TRẬN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC Từ đề thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2016 (khối B), đề thi minh

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

:5 C ( ( R ) () - D C D8 O e N O p O Z Re r TVe N O 16 O R d S RZ I GC 1 F AIEKC / EBDC 10 10r N O O1 / 10 10r TVe Z N t p (O4 8 RZ 10 10r N O

:5 C ( ( R ) () - D C D8 O e N O p O Z Re r TVe N O 16 O R d S RZ I GC 1 F AIEKC / EBDC 10 10r N O O1 / 10 10r TVe Z N t p (O4 8 RZ 10 10r N O :5C ((R)() -D12264CD8 Oe NOp OZRerTVe NO16 ORdSRZIGC1FAIEKC/EBDC1010r NO O1/1010rTVeZ Ntp (O48RZ1010r NOO ((R)() -D122660:C3 )O48 MO Od5TVeE0 N OegRZve NO O8ERZE0v NO p OE07932vr N ((R)() - OitZitceyu

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19 Đáp án D B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 0 A C D 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 D 0 C A B 3 D 4 A 5 B 6 C 7 A 8 C 9 C 30 D 3 B 3 D 33 A 34 A 35 D 36 D 37 B 38 A 39 B 40 C ĐÁP ÁN CHI IẾ Câu : Dòng điện cảm ứng

Chi tiết hơn

67*)()!83)#$ÿ!"#$ÿ&"'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+"! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#"3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿc

67*)()!83)#$ÿ!#$ÿ&'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿc 67*)()!83)#$ÿ!"#$ÿ&"'()!#) 9ÿ: ;*ÿ+"! 9ÿ68$38*4 #ÿ, -ÿ./0ÿ12#"3ÿ+45 IWJUN ^K_ÿ`KaÿbcÿdN I[WMN QRSÿIUVJWRXN eef]]gghf]] Y2Z2 \\]] zrxwxxÿqr{un bxÿixyÿcwmjmwvjn IWJUÿomRaUmJpÿqSKMMNer]ÿgÿstÿuv79 ivvrlxjÿjlklumn]hnn]

Chi tiết hơn