West Virginia Grants List

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "West Virginia Grants List"
  • Vũ Hà
  • 2 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 @ABCDEFGEBHÿJBKLHDGMÿNEOPHPÿCOÿ 6!"8ÿ687nÿ%ÿ6770ÿ!6660$68ÿ687ÿ!ÿ<2ÿ!"606!ÿ687ÿ5678ÿÿ7ÿ07ÿ6666! &&&'()*+,)'-,.ÿ /886ÿ/"78#06ÿ1"08"6ÿ2! ÿÿ7ÿ#66ÿ9!6!ÿm2n> 306ÿ/487ÿ %no44ÿ87ÿ8ÿ7"8ÿ ghiijklgi 5678ÿÿ56678ÿ!77878$096"6!"ÿ :;3<=ÿ24;%>3>ÿ :;3<=ÿ23<<3;%ÿ 5678ÿÿ/886ÿ56678ÿ?#ÿ6!0ÿ %ÿ687nÿ0"!ÿ#"8ÿ8ÿ0$86!ÿ8nÿ02ÿ676ÿ!1 06!0# "6!"ÿ ÿ vq0%;o4w#8ÿ ÿ6686ÿ6ÿ J_cs]`Xÿt J_cs]`XÿGZX\] vq0>;o3p6ÿÿ88!0ÿ766 "!67666!ÿ67 m>%n34250$ÿ/76 vq0<;;;qÿ86ÿ!"868ÿÿ696ÿ0$#7!70ÿÿ7$0ÿ"8ÿ!"8 $6$68ÿ7786$ÿÿ786!9 m04 n4323xÿ ÿÿ56678 vq0<;;<?"0!ÿ88!70ÿ7786$7ÿ 8"ÿ86ÿ"76ÿÿ6!"866 m0;<n0o2y0ÿ ÿÿ /311p/ vq3>2<4q60"8ÿÿ60!ÿ!678nÿ" "8ÿÿ86ÿ6!ÿ#66ÿ7ÿ 787ÿ#"ÿÿ06ÿ!7 6666nÿ!ÿ8678ÿ96 $6$68ÿÿ86ÿ#9ÿ$$86! m2<4n4>%3xÿ6776 #"7ÿ#0"6#6ÿ!" ÿ7"78#06ÿ08ÿ m4>n; 33x!!ÿ ÿÿ /311p/ vq3o20 vq3<04%5!678!ÿ!ÿ $6ÿq 678ÿ$6!07 8#06ÿ!ÿ600ÿ"0868ÿ y" !6ÿ0#8ÿ m03;no33367ÿz77 vq3<23%367ÿq#0ÿ38ÿ2068ÿ! 2$$66ÿ576ÿ#ÿ/$0ÿ{$7 m on;0%260ÿ?9 p67"6ÿ2686 p"0ÿ18ÿ10ÿ{678 vq320o /786$7ÿ57ÿw{$ÿv86ÿ98ÿ 98"8ÿ1$07 y6$68ÿ}68 2$7ÿÿwÿ{$ m033n3 m0<4n4> 0x$ÿy260 /66ÿ60!6 5678ÿÿ ! "#$878!77 01%

2 &'330(4)$*ÿ+$ÿ,87ÿ#ÿ-6*6.ÿ &'4402(2786$7ÿÿ778ÿ$ÿ1*68. 1.ÿ366 &6ÿ/068ÿÿ661686!ÿ ÿ&6.ÿ.67 03=18.ÿ>6#66ÿ/867ÿ?8 8ÿ8ÿ9".8".ÿ,!" :%;$67ÿ<8 1.66ÿÿ9".8"65ÿ+678ÿ 17"$6ÿ2667 1ÿ)788"86 '7768.ÿ ;$6ÿ9$6 '&'02026,677.ÿ-6*6.$68ÿ AQRSTUVÿW AQRSTUVÿOXVYT ABCDEFFGCHIJÿLEMEJCANEHOÿABCPBINÿPBIHOF FIBEÿZ[\\RQVAQRSTUVÿJT]^TQZ 9".8".ÿ26*6ÿ,*!67ÿ,."8ÿ-76ÿ'.$8ÿ2786$ ÿ2<875ÿ,- '&'3(3%%7$#6ÿ8ÿ8".67ÿ5678ÿ 0349ÿ'!"8.ÿ,$ÿ8ÿ'_! ÿ5678ÿ 267ÿ'_867ÿÿ>8".8"6ÿ17 4=25=0%-6?7ÿ;68 678ÿ!"87?077ÿÿ8!8.ÿ!ÿ :-*!ÿ/. '&'323%317"$6-*6ÿ/068 8$#6?8ÿ?6686!ÿ677ÿ )67ÿ68"7ÿ$ÿ$ÿ?!.87 4%45 4:35=3(7$ÿ/16. 4=-*!ÿ/. '&'4:332'_867ÿ968ÿ7ÿÿ2"78#.6 3:=`6)*68ÿ86ÿ9.ÿ266!465=337$ÿ/16. 9".8"6 4:05633;ÿ;68 AQRSTUVÿW 43%>66ÿ1$67ÿ86ÿ2"ÿ2.ÿ,?6ÿ7 AQRSTUVÿOXVYTDIBNEBaBIHbcEBÿPBIHOF FIBEÿZ[\\RQVAQRSTUVÿJT]^TQZ 68.8ÿ2786$7 '6ÿ2"6ÿÿ`6$86ÿ>ÿ7"6. 40:52:67$$6ÿ`67 +&'0% %3-686$8ÿÿ8$"$ÿ.8ÿ! ÿ ÿ78?#6ÿ!"8ÿÿ7"86 40(5%2=<68ÿ.067 7ÿÿ+"87ÿ!ÿ668#.67ÿ1 +&'0= (05678ÿÿ,.6ÿ,68ÿ230= 2-6ÿ6#66ÿ.6ÿ7"67ÿ 9.5ÿ;".ÿ8"ÿ88#6 40:546 40:5443/6.ÿ28!! 2"768ÿ36ÿ+$ÿÿ,!"6 +&'0(%%=>ÿ681.78ÿ7.66*6 4=56(06ÿ+78 >6ÿ.6 +78ÿ>ÿ/*67ÿ) ! "#$878!77 21%

3 '()02&*4+8686!ÿ8ÿÿ!ÿ6$6 '()036& #,ÿ$$86!ÿ78-ÿ#" 8ÿ7786$ÿÿÿ$6$68ÿ.0/ ÿ486,7 6% 4!6!ÿ776ÿÿ86!ÿ93ÿÿ:8#36 :!"8ÿÿ4"7$7 77ÿÿ8"637ÿ8ÿ!"6.0*0333,66ÿ; "88ÿ<"3ÿ'$7 56!#"!ÿ'$0ÿ2 #3-#667ÿ3ÿÿ5678ÿ.60%0 53$ÿ=68 6/496ÿ6ÿ,!3!7ÿ?ÿ"86! 6*08"$$6ÿ>66ÿ7-ÿ$Bÿ:!"8 16,7ÿ=68!6>63$68ÿ!ÿ677ÿÿ6B677 ;3-ÿ9-ÿA36ÿ'$0ÿ2 5678ÿÿ7>678 '()3&*4446!3ÿ6#ÿ766!ÿ!ÿ766!3ÿ8368!6!ÿ7-ÿ$Bÿ!ÿ7"ÿ#36 7"$$6ÿ>668#367ÿ8ÿÿ>3"6!!6!!"8.*0440:$ÿ5678.&00*1>!ÿ2$ 5678ÿ'$ '()36*4%:!"ÿ"736ÿ-ÿÿ7$3736 '()36*&&77ÿ866C"86ÿ?$6ÿ678"8 $67ÿ?ÿ?3ÿ38. '()3***/A6!ÿ#667ÿ>7ÿ!6"7!"8 #!7ÿÿ8$#60ÿ,3!360ÿ!ÿ"8.*02%/1ÿ5ÿD67 4"8ÿ8886ÿ2678"87 ;3-ÿ9-ÿA36ÿ'$0ÿ2 '()3/*0466"76ÿ:!"8ÿÿ5678ÿ 387ÿÿ#3"6#667./0%3/5#68ÿ4263 '()3/*22+$>6!ÿ67#38ÿÿ7"78#36ÿ73! D6ÿA!6 4263ÿ;6ÿ'$ '()3/*26)>3"8ÿ473ÿ5677!"8.4044;ÿ!67 '()3/*%6:78"6!ÿ5##87.*0/%&2!ÿ ÿ "8ÿ8886ÿ+>870ÿ+(2 '()3%/&*77ÿ:78"6ÿ:"38ÿ7ÿÿ(86 2"80ÿ5?"38"6ÿÿ:78"63!ÿÿ46?ÿ)$ÿ?377ÿÿ:67./0333;ÿ5-36 4"8ÿ;6ÿ'$7 '()3%/62G63!ÿ16667ÿ;68,66ÿ +!ÿ)6!ÿ;3-7 2"38>8ÿÿ88-6ÿ4"7$7ÿ! 56ÿ#ÿ "ÿÿ8"$$6ÿ83"$ÿFÿ.*0&/3163ÿ'66$.%02%+7ÿ6,7 '66$ÿ'" 66,!ÿ?67ÿ'$

4 '()32%0&*8#+8ÿÿ)8ÿ668#+6ÿ6867 '()32%5 ÿ,+6ÿÿ-#ÿ(6ÿ./ "ÿ2+/ '()32%%35678ÿÿ26#ÿ867ÿ ÿ8ÿ'$8ÿ(86 68"8ÿ!ÿ366$68ÿÿ :,"7ÿ,"86 36!ÿ4"!ÿ'$ '()305; &4,8ÿ,!6 26#ÿ867ÿ9ÿ,$6+!ÿ*68 )7768+ÿ<+ÿ=78+8ÿÿ5678ÿ 0:135;.ÿ ÿ26#ÿ977 '()3054&78ÿ967ÿ8ÿ'$8,+ ÿ*>ÿ26#ÿ'$ '()3352:9$6ÿ678"8ÿ6+!ÿ8+ (86 021&3&,"7ÿ7">6+ÿ,"86 0%155;ÿ47 66A"ÿ'$ '()442&468+ÿÿ)786ÿ36!ÿ66!ÿ! 021;0;.+!ÿ#7 01;33A7ÿ ,"78#+6ÿ*!"8ÿÿ,6+8ÿ6"8 :B8686!ÿ'678ÿ'$ÿ.6!+ 0210;%*$ÿ ÿ'$ 76ÿ9"7ÿ'$ '()44240./ÿ86ÿ'$ÿ*8#+6ÿ-7!ÿ'678ÿ &144;'6!6/ÿ=ÿ267 22:)>!ÿ+ÿ*!"8ÿÿ66 6"+8"6!ÿ2#!ÿ477ÿ#ÿ=6$788 ÿb8686!ÿ9ÿ88ÿ$86!,6ÿ!ÿ)d"$68ÿ!ÿ'$6 0:13334+ÿ,++6 22;E6ÿ3"!ÿ2!ÿ7$8 668 *!"8 0%144:'6!6/ÿ=ÿ267 '()4&0:5678$7ÿ87ÿ!ÿ=66ÿ, %44=6ÿ &.ÿ462+6 ÿ*>ÿ26#ÿ'$

5 '()4&0* '()4%00358,6ÿÿ+ÿ7",ÿ0786$ÿ /78"67ÿÿ86ÿ06!ÿ,6 /78"6ÿ:6668 )+,"8ÿ'6ÿ-",8ÿ!ÿ.6,!ÿ 06,8ÿ8"8ÿ',96ÿ/!"8ÿ 122&%34,ÿ8$ '()4333<)+,"8ÿÿ'+6ÿ=ÿ;6>"67?66#6ÿ/8867 ÿ88,ÿ',6ÿ4668,67ÿ 102*3%/$ÿ;,6 '()4333&76ÿ/!"8ÿ/68 '()433327ÿ89!6!ÿ5!,87ÿ8" 102&%3ÿÿ)!ÿ57 MNOPQRSÿT 08B6ÿ7"7$ÿ/!"8 MNOPQRSÿHUSVQCDEFGEHIÿKHGFILHÿCDELHK KEDIÿWXYYONSMNOPQRSÿZQ[\QNW /$ÿ;,6 ()0<3&4;6ÿ)687ÿÿ/",8ÿ86ÿ4ÿ7ÿ ()033*&(+6,ÿ#,!ÿ$68#,867ÿ7ÿ6768 #,6ÿ'66!ÿ]6!68ÿÿ/",8ÿ^687!7676ÿÿ+6!86!ÿ878 6!87ÿÿ788"$ÿ$68#, 4^_76ÿ786!ÿ97 10<244%^_76ÿ7'!!6 _6ÿ)!"!ÿ:ÿ(+686 `7,6ÿ)+7 86,ÿ ÿÿ5+678 ()023<07668ÿ!6$!ÿÿ,,ÿ!ÿÿ5678 ()0030%]67ÿ`!8ÿÿ=" ÿ/!"67ÿÿ5678ÿ 466!ÿ8ÿ)6ÿ/8#,8ÿ 6#,6ÿ$6ÿ7",ÿ6776 ÿ^ÿ6,ÿ87ÿ,$8ÿ 10<24447,ÿ?87 &&86,ÿ49?6,6ÿ^a0"6 :"8ÿ=,!$ 55 ()00324)68ÿÿ88""7ÿ0"B,1b)96 /787$ÿÿ$#7ÿ!ÿÿ/!"8+8 6bÿÿ98ÿ!ÿ6+6,ÿ!ÿ/8#,8ÿÿ$#ÿ=687 10<2&<07,ÿ?87 ^^,6ÿ0?872ÿ/^ MNOPQRSÿT 45678ÿÿ230*ÿ+6ÿÿ88+6 MNOPQRSÿHUSVQ clÿdedeÿdikiedfghmedhlidkgimÿcdelhk KEDIÿWXYYONSMNOPQRSÿZQ[\QNW 0866ÿ0$ ÿÿ5+678 =()0*2*<^6+6,ÿ$8788"8ÿ96 ÿ$8ÿ7,ÿ6, &;$7ÿ47!6 5678ÿÿ5+678ÿ)A867 =()0*2&3)A,ÿ6>"$68ÿ7ÿ$!6,7ÿ 86ÿ)786ÿ/!,6ÿ:6ÿÿ5678 8ÿÿ,6ÿ66ÿ+668#,67ÿ 10<24*%^697ÿ_ =()0%2<%76$68ÿÿ7,#6ÿ!76767ÿ10<2&42^7"6ÿ:$ 7"86ÿ5678ÿ 86ÿ",ÿ`,ÿ,!76ÿ 10<244 `6ÿ08"! ^9786$ÿ088667

6 +,-0.200/6ÿ0$ÿ '6$'$68 87 '6ÿ4ÿ6586!6!ÿ767ÿ 7$'ÿ$7ÿ(8ÿ66!'ÿ868$68 8"6'ÿ!"8ÿ676ÿ"'8"' 26*6'$68ÿ3$ÿÿ86ÿ$! %"6ÿ86$ 5678ÿÿ)*678 +,-0.22:-ÿ!"8*8ÿÿ766ÿ8" 6*'"86! 686ÿ677ÿ!ÿ"76ÿÿ668' 60270;%22'6ÿ<8877ÿ32 )'$86!ÿ0"8"6ÿ9 +,-020% +,-020&3468*6ÿ$87'ÿ'8 $=687ÿÿ5678ÿ!677ÿ-5$ÿ8#'8ÿÿ'' -$(6ÿ7$'ÿ$7ÿ8ÿ$=6ÿ# 60.74;4<!ÿ/ ÿÿ)*678 +, *'"8ÿ86ÿ)76ÿ!ÿ<66! $ 6.7%4&?66ÿ3' 5671/ÿ>42,86ÿ<6!ÿ'6 4$87ÿ46886ÿ," !ÿ7"6ÿÿ$6786ÿ<'ÿÿ86!ÿ06ÿ4ÿ06'!7ÿ8ÿ48' <"677ÿ566!7ÿ!ÿ*!6ÿÿ'' 3!"8ÿÿ06ÿ>!767ÿÿ06'! ,-3403;/6ÿ)8'8ÿÿ48'ÿ"6ÿ7ÿ 5678ÿÿ)*678ÿ *6ÿ4ÿÿÿ/6$686ÿ4'$86 647%..26'!ÿ686 <6*6 +,-3;3.4-*'"8ÿ6!ÿ#667ÿA+7$ +,-3.32:)76ÿÿÿD86!ÿ/ÿ4ÿÿ<8=ÿD" 16$68ÿÿ3667 ÿ#"7ÿ#'"6#6 7ÿ>!7B=(7=Cÿ7ÿ' ::2/!!ÿ5678 FGFHIJKILMNÿPQRRGKJHSÿJKKQTIHJQKÿUVIKHF 64703E6ÿE$6 5678ÿÿ)*678 4,-003 WXYZ[\]ÿ^ &387ÿ4"8ÿ1=68 4!8 WXYZ[\]ÿH_]`[ FIVNÿabccYX]WXYZ[\]ÿM[de[Xa 4,-3&3:2f!!ÿ*'"6ÿ8ÿ86ÿ7"78#'6ÿ$!"87 0$67ÿ677ÿ86ÿ(6#ÿ8ÿ$=68ÿ f'6ÿf'! 26*6'$68ÿ4 66#6ÿ'6ÿ-$ 4,-3&3:&26*6'$68ÿÿÿ"86ÿ$ÿ8 62;7333f'6ÿf'! 4'#8*6ÿÿ86ÿ2078ÿ468" 4,-3%3300$ÿ067ÿgÿD"ÿ' #66ÿÿ5678ÿ $86ÿ(!ÿ67!"6ÿ"8'B8ÿ 62.74%22?5ÿ5 f' WhWÿFHIHNÿWVQUVIRÿUVIKHF 647; 2f'6ÿf'! f' 4'#8*6ÿÿ86ÿ2078ÿ468" 5678ÿÿ)*678

7 <=5>?0% <=5?0% &'()*+,ÿ. &'()*+,ÿ/0,1* 2345ÿ6788(',&'()*+,ÿ9*:;*'6 C66"7ÿ8"ÿ=!"8I =ÿ86ÿ#l8ÿ!ÿe8#l8 ÿm68ÿ>l67ÿ!ÿc8"7$ G0HIHHJK#ÿ6!L GJJIJ23MML6ÿ>O87IÿEM 5678ÿÿ>886ÿ?D678 <=5?0J A6$68 E8#L8ÿ8"ÿQ$D6!ÿR7N G0SSI%TTMML6ÿ>O87IÿEM <=5>?0J 330 BÿE!"8ÿ!ÿU!L =ÿp$ÿ#l8ÿ! E8#L8ÿ8"ÿQ$D6!ÿ>6L8 /(,:1ÿV7W;0WXÿV'(Yÿ,Z*ÿ[2\3ÿ2345ÿ8'(X':Yÿ,(ÿ ]*6,ÿ^0'X0W0:ÿ _`abcdaeff GJ4I T4K#ÿ6!L 5678ÿÿ>886ÿ?D ÿÿ?D678 Pÿ"86ÿ$8ÿÿ687Iÿ88ÿM6#ÿU6L6#Iÿ<8678ÿ>CR= $$"87ÿ76L78Iÿ8ÿ >"78#L6ÿC"L8"6ÿR676ÿ!ÿ=!"8ÿi>CR=jÿ7ÿ"!6!ÿ#ÿ?>MCk7 <8LÿQ788"86ÿÿP!ÿ!ÿC"L8"6ÿi<QPCj 32HT0 SSTIÿ6g8ÿTT2ÿÿ!6#6L6#h"D$6!" ! "#$878!77 %1%