CNTAU.PDF

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CNTAU.PDF"

Bản ghi

1 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp (phöông phaùp II) a) Phöông phaùp keû caùc ñöôøng vuoâng goùc b) Traûi caùc meùp treân vaø döôùi cuûa taám c) Xaùc ñònh hình daùng thaät cuûa taám khi traûi phaúng - Xaùc ñònh chieàu daøi thaät cuûa caùc meùp treân vaø döôùi cuûa taám baèng phöông phaùp ñaõ neâu ôû phaàn traûi ñöôøng cong (H.2.28b); - Veõ hình daùng, kích thöôùc thaät cuûa taám khi traûi phaúng: ñaàu tieân, veõ hai ñöôøng vuoâng goùc g-g vaø l-l. Sau khi ñaët ñoä leäch ñöôøng söôøn y töø goác toïa ñoä O 1, ñöôïc ñieåm M. Ñaët cung MA, MA 1 caét ñöôøng thaúng g-g ôû hai ñieåm A vaø A 1. Töø A vaø A 1 veõ caùc cung AB vaø AB 1 1. Keû ñöôøng tieáp tuyeán vôùi hai cung ñoù, coù caùc ñieåm B (1) (1), B 1 vaø O (1) 2. Töø O(1) 2 laø keû ñöôøng vuoâng goùc vôùi B (1), B (1) 1 ñöôøng naøy caét daây cung AA 1 taïi ñieåm K 1. (1) Chia ñoâi ñoaïn K 1 O 1, töø ñieåm giöõa ñoù keû song song vôùi O K (vuoâng goùc vôùi B (1) B (1) 1 ), ñöôïc O 2 treân daây cung cuûa ñöôøng Cheá taïo döôõng maãu 2 1 Taát caû caùc kích thöôùc cuõng nhö hình daùng chi tieát sau khi ñöôïc phoùng maãu hoaëc khai trieån trong nhaø phoøng maãu coå ñieån (tyû leä 1:1) ñöôïc ñöa söû duïng vaïch daáu nguyeân lieäu, gia coâng chi tieát, laép ñaët vaø kieåm tra caùc chi tieát... baèng hình thöùc döôõng maãu. Tuøy thuoäc vaøo hình daïng döôõng maãu ngöôøi ta phaân ra: - Döôõng ño chieàu daøi (caùc laùt goã hoaëc thanh goã); - Döôõng phaúng; - Döôõng khung;

2 52 CHÖÔNG 2 - Maãu. Caùc phöông phaùp laäp döôõng maãu phaûi ñaûm baûo ñoä chính xaùc ñoàng thôøi treân döôõng maãu phaûi coù ñaày ñuû thoâng tin sao cho cuõng vôùi löôïng thoâng tin treân baûn veõ nöõa laø ñuû ñeå vaïch daáu treân nguyeân lieäu. Do ñoù treân moãi döôõng maãu phaûi coù caùc thoâng tin veà caùc maët sau: a) Vò trí ñöôøng lyù thuyeát vaø ñöôøng kieåm tra; b) Hình daùng meùp vaø löôïng dö nguyeân lieäu; c) Caùch gia coâng meùp; d) Vò trí caùc loã khoeùt; e) Caùch gia coâng loã; f) Ñöôøng uoán; g) Vò trí vaø phöông phaùp gheùp noái vôùi chi tieát khaùc; h) Soá baûn veõ vaø vò trí chi tieát treân thaân taøu. Do dieän tích cuûa döôõng coù haïn, ñeå vieát caùc thoâng tin ngöôøi ta thöôøng laäp qui ñònh vieát taét moät caùch thoáng nhaát caû treân döôõng maãu laãn treân nguyeân lieäu. Caùc kyù hieäu vieát taét ta coù theå chia laøm saùu nhoùm sau: a) Caùc kyù hieäu vieát taét teân chi tieát keát caáu; b) Kyù hieäu vò trí chi tieát; c) Kyù hieäu ñöôøng lyù thuyeát; d) Kyù hieäu mieâu taû döôõng maãu; e) Kyù hieäu gia coâng; f) Kyù hieäu treân nguyeân lieäu ñöôïc gia coâng. Caùc kyù hieäu vaø chöõ vieát taét treân döôõng maãu vaø nguyeân lieäu phaûi ñöôïc vieát hoaëc ñaùnh daáu sao cho khoâng bò maát hoaëc nhoøe trong quaù trình gia coâng hoaëc vaän chuyeån. Ñeå laøm caùc loaïi döôõng maãu, vaät lieäu thöôøng duøng nhaát laø goã. Ngoaøi ra ñoái vôùi nhöõng kích thöôùc quaù daøi coù theå duøng thöôùc cuoän, ñoái vôùi caùc kích thöôùc ngaén coù theå duøng caùc loaïi thöôùc keû baèng goã hoaëc kim loaïi. Ngaøy nay nhieàu nôi ñaõ baét ñaàu duøng chaát deûo laøm döôõng maãu. 1- Döôõng ño chieàu daøi Ñeå ño chieàu daøi cuûa cac chi tieát taám phaúng, taám cong hoaëc ñeå xaùc ñònh vò trí chi tieát khi laép ñaët... ngöôøi ta thöôøng duøng caùc laùt goã moûng, nhoû nhöng daøi. Tieát dieän cuûa caùc laùt goã thöôøng laø ; 20 20;

3 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP ; 30 30mm coù khi leân tôùi 40 mm moät chieàu, coøn chieàu daøi coù theå 6, 8, 10 hoaëc 12m.

4 54 CHÖÔNG 2 Treân hình 2.38 neâu ví duï döôõng ño chieàu daøi cho moät taám bao sau khi ñaõ traûi. Hình 2.38: Döôõng ño chieàu daøi taám Hình 2.39: Phöông phaùp laäp döôõng ñoái vôùi taám bao sau khi traûi phaúng Phöông phaùp laäp döôõng ño chieàu daøi baèng laùt goã ñoái vôùi taám tieán haønh nhö sau: - Treân saøn phoùng maãu nôi taám ñaõ ñöôïc khai trieån doïc theo chieàu daøi taám ta keû moät ñöôøng thaúng phuï n - n; - Keû ñöôøng thaúng thöù hai ôû vaøo khoaûng giöõa taám vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng tröôùc. Nhö vaäy, ta coù heä toïa ñoä vuoâng goùc laøm moác so saùnh. Ñoái vôùi kích thöôùc daøi ta duøng caùc laùt goã daøi, ñoái vôùi caùc kích thöôùc ngaén ta duøng laùt goã ngaén hôn. Ñeå taän duïng vaø tieát kieäm nguyeân vaät lieäu ngöôøi ta thöôøng söû duïng caû boán maët laùt goã. Treân ví duï moät laùt goã daøi coù theå thay cho ba laùt goã II, III, IV; - Duøng laùt goã daøi eùp saùt vaøo ñöôøng thaúng n - n, vaïch taát caû caùc ñieåm caét vôùi ñöôøng söôøn, caùc choã tieáp giaùp vaø vò trí cuûa ñöôøng thaúng vuoâng goùc; - Laät laùt goã 90 o vaø laïi eùp saùt doïc theo ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng n - n ôû meùp treân vaø laïi vaïch daáu caùc ñieåm nhö treân. Sau

5 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 55 ñoù laïi laät 90 o vaø vaïch daáu caùc ñieåm ôû meùp döôùi; - Treân laùt goã ngaén (laùt goã I) ta vaïch daáu caùc ñieåm theo chieàu roäng taám. Ñeå roõ raøng ta coù theå treân moãi maët cuûa laùt goã ta chæ vaïch caùc ñieåm cuûa hai ñöôøng söôøn vaø caùc ñieåm cuûa moät ñöôøng söôøn ñaùnh maøu rieâng bieät. Ñoái vôùi caùc taám hình chöõ nhaät vieäc laäp döôõng maãu caøng ñôn giaûn hôn. Luùc ñoù treân moät laùt goã vuoâng coù theå laøm döôõng cho tôøi boán taám hình chöõ nhaät. Hình 2.40: Laäp döôõng phaân ñoaïn vaùch Ta coøn coù theå duøng caùc laùt goã laøm döôõng cheá taïo caùc phaân ñoaïn phaúng nhö phaân ñoaïn vaùch (H.2.40), phaân ñoaïn maïn, phaân ñoaïn boong, phaân ñoaïn ñaùy... hoaëc cuõng coù theå laøm döôõng phuïc vuï cho coâng taùc laép ñaët caùc phaân ñoaïn treân trieàn cuõng nhö kieåm tra vieäc laép ñaët ñoù

6 56 CHÖÔNG 2 (H.2.41). Hình 2.41: Döôõng phuïc vuï coâng taùc laép ñaët vaø kieåm tra vieäc laép ñaët treân trieàn 2- Döôõng phaúng Ñeå vaïch ñöôïc hình daùng thaät cuûa caùc ñöôøng cong treân vaät lieäu ngöôøi ta thöôøng duøng döôõng phaúng. Döôõng phaúng ñöôïc cheá taïo töø goã, roäng töø mm, daøy khoaûng 5mm hoaëc cuõng coù theå töø kim loaïi hoaëc polyester chaát deûo. Döôõng phaúng coù theå cheá taïo theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau. Phöông phaùp deã laøm nhaát laø duøng laùt goã uoán saùt vôùi ñöôøng cong vaø duøng caùc vaät naëng ñeø laùt goã xuoáng saøn (H.2.42). Ñöôøng cong töø saøn ñöôïc

7 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 57 chuyeån leân taám goã laøm döôõng nhôø taám goã nhoû ñöa chaïy doïc theo laùt goã uoán cong. 1- Vaät ñeø; 2- Laùt goã; 3- Taàm goã nhoû; 4- Ñöôøng cong; 5- Taám laøm döôõng Hình 2.42: Chuyeån ñöôøng cong töø saøn leân taám goã laøm döôõng baèng laùt goã vaø taám goã nhoû Cuõng töông töï nhö phöông phaùp treân ngöôøi ta coøn duøng thieát bò veõ song song chuyeân duøng (H.2.43) ñeå thay theá cho taám goã nhoû. Phöông phaùp naøy cho pheùp veõ nhanh vaø chính xaùc. 1- Chì veõ; 2- Caàn; 3- Ñinh oác haõm; 4- Thaân maùy; 5- Baùnh laên; 6- Laùt goã; 7- Vaät ñeø Hình 2.43: Veõ ñöôøng cong leân döôõng baèng laùt goø vaø thieát bò veõ song song chuyeân duøng Ngöôøi ta coøn coù theå chuyeån ñöôøng cong tröïc tieáp töø saøn leân taám laøm döôõng nhôø caùc ñinh laø (H.2.44) baèng caùch ñaët caùc ñaàu ñinh saùt vôùi ñöôøng cong sau ñoù eùp taám goã laøm döôõng leân treân. Caùc ñaàu ñinh caém leân taám taïo neân daïng ñöôøng cong. 1- Ñöôøng cong; 2- Taám laøm döôõng; 3- Ñinh laù Hình 2.44: Phöông phaùp duøng ñinh laù chuyeån ñöôøng cong

8 58 CHÖÔNG 2 töø saøn leân taám laøm döôõng a) Ñinh laù; b) Caùch laøm döôõng Ngoaøi nhöõng caùch treân ta coøn coù theå veõ ñöôøng cong leân taám baèng thöôùc cong vaïn naêng (H.2.45a), baèng caùch duøng thöôùc ño toïa ñoä (H.2.45b) hoaëc duøng caùc taám polyester ñuïc loã (H.2.45d) hoaëc caùc khung löôùi kim loaïi (H.2.45c). Hình 2.45: Phöông phaùp veõ ñöôøng cong leân taám laøm döôõng baèng thöôùc cong ngay sau ñoù vieát daáu ñeå traùnh laãn loän Ñoái vôùi taám coù theå ñoùng laïi thaønh hình caû taám (H.2.46). Ñoái vôùi theùp hình coù theå ñeå caû taám. Nhieàu khi do ñoä cong lôùn hoaëc coù nhieàu ñieåm uoán khoâng theå naèm goïn trong moät taám goã ta phaûi ñoùng caùc

9 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 59 maûnh vôùi nhau vaø ñeå vöõng ñoâi khi coøn caàn thieát ñoùng thaønh khung (H.2.47). Hình 2.46: Döôõng phaúng phuïc vuï vieäc vaïch daáu taám Hình 2.47: Döôõng phaúng duøng cho vieäc kieåm tra uoán Hình 2.48: Döôõng phaúng duøng cho vieäc caét cheùp hình Trong caùc loaïi döôõng phaúng coøn phaûi keå ñeán loaïi döôõng phuïc vuï cho vieäc caét hôi treân maùy caét cheùp hình (H.2.48). Vieäc laäp döôõng caàn phaûi ñaëc bieät chuù yù tôùi ñaëc thuø cuûa ñaàu daãn cuûa maùy caét hôi. Thoâng thöôøng, truïc cuûa ñaàu daãn caùch meùp döôõng moät ñoaïn baèng baùn kính baùnh laên. Trong khi ñoù, chuyeån ñoäng cuûa moû caét laïi phuø hôïp vôùi chuyeån ñoäng truïc ñaàu daãn. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc, meùp döôõng phaûi ñöôïc thieát laäp caùch vò trí ñöôøng lyù thuyeát moät khoaûng baèng baùn kính truïc laên (R) veà phía trong neáu truïc laên chaïy phía ngoaøi (döôõng ngoaøi) vaø veà phía ngoaøi neáu truïc laên chaïy phía trong (döôõng trong) (H.2.49). Ngoaøi ra, coøn phaûi chuù yù tôùi caû chieàu roäng cuûa veát caét s. Neáu laáy chi tieát A thì meùp döôõng phaûi dòch ra ngoaøi theâm moät khoaûng s/2, coøn neáu laáy phaàn B thì phaûi dòch vaøo moät khoaûng s/2 (H.2.49).

10 60 CHÖÔNG 2 1- Veát caét 2- Döôõng 3- Truïc laên Hình 2.49: Lieân heä giöõa kích thöôùc cuûa döôõng vaø chi tieát ñöôïc gia coâng a) Döôõng ngoaøi; b) Döôõng trong Caùc döôõng duøng cho vieäc caét cheùp hình thöôøng ñöôïc laøm baèng goã vôùi caùc vieàn baèng theùp laù hoaëc baèng hôïp kim nhoâm laø coù tieát dieän 2,5 (10 15mm). Thöôøng meùp vieàn vöôït khoûi maët goã töø 5 ñeán 8mm. 3- Döôõng khung Döôõng khung thöôøng ñöôïc söû duïng trong vieäc uoán caùc taám coù daïng cong. Ñoái vôùi caùc taám coù daïng cong ñôn giaûn ta coù theå duøng kieåu döôõng laép raùp töø moät soá döôõng phaúng (H.2.50). Caùc döôõng phaúng naøy bao goàm caùc daïng cong cuûa caùc ñöôøng söôøn, ñöôøng cong doïc taám. Khi ñoùng chuùng vôùi nhau caàn löu yù xaùc ñònh goùc beû ñöôøng söôøn. Hình 2.50: Kieåm tra hình daïng taám baèng döôõng khung Ñeå phuïc vuï cho vieäc uoán caùc taám cong coù daïng phöùc taïp, yeâu caàu keát caáu döôõng phaûi chaéc chaén khoâng ñöôïc bieán daïng. Do ñoù chieàu cao cuûa caùc döôõng phaúng ngang phaûi ít nhaát laø 400mm vaø ñoùng chaéc chaén vôùi nhau baèng caùc khung goã (H.2.51).

11 COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 61 Hình 2.51: Döôõng khung ñeå kieåm tra taám cong phöùc taïp Ñeå giaûm chi phí cheá taïo döôõng khung ngöôøi ta söû duïng loaïi döôõng khung vaïn naêng (H.2.52) deã vaän chuyeån vaø chæ caàn thay theá döôõng phaúng ngang thích hôïp. 1- OÁng naâng; 2- OÁng ñònh vò; 3- Taám gheùp; 4- Ñeá gaén döôõng ngang; 5- Döôõng; 6- Tai ñeá 7- OÁng dòch chuyeån; 8- Theùp goùc ñôø; 9- Thanh ñònh goùc; 10- Tai moùc daây caàu 11- Taám ñöôïc uoán; 12- Baûng chia goùc 4- Maãu vaø moâ hình Hình 2.52: Döôõng khung vaïn naêng Maãu thöôøng ñöôïc söû duïng trong nhöõng tröôøng hôïp khoâng theå tieán haønh khai trieån caû taäp hôïp beà maët chi tieát keát caáu thaân taøu. Maãu muõi taøu coù kích thöôùc hình daùng thaät (H.2.53) nhaèm xaùc ñònh vò trí chính xaùc cuûa oáng thaû neo vaø kích thöôùc cuûa noù. Trong tröôøng hôïp caàn laép ñaët ñöôøng truïc chaân vòt giaù chöõ nhaân ñôõ

12 62 CHÖÔNG 2 truïc chaân vòt, loã chui ñöôøng truïc ngöôøi ta laøm maãu phaàn ñuoâi thaân taøu cuøng vôùi taát caû caùc moâ hình ñöôøng truïc, oå ñôõ truïc, giaù ñôõ, loã chui ñöôøng truïc... Coâng taùc naøy taêng theâm ñoä chính xaùc raát nhieàu cho vieäc gia coâng vaø laép ñaët caùc chi tieát leân taøu. Hình 2.53: Maãu muõi taøu coù oáng vaø loã neo Hình 2.54: Moâ hình a) Tôøi ñieän; b) Moû neo Ngaøy nay, trong coâng nghieäp ñoùng taøu hieän ñaïi, ngöôøi ta ñaõ tieán haønh laøm moâ hình thaät cuûa buoàng maùy taøu thuûy, nôi coù raát nhieàu maùy moùc, ñöôøng oáng phöùc taïp. Khi gia coâng caùc chi tieát ñoaïn oáng, chæ vieäc so saùnh kích thöôùc hình daùng vôùi maãu thaät, khi caàn thieát coù theå laép thöû ngay treân moâ hình buoàng maùy. Ñieàu naøy laøm giaûm raát nhieàu söùc lao ñoäng, taêng naêng suaát vaø tieát kieäm vaät tö. Treân hình 2.54 neâu ví duï veà moâ hình thaät cuûa tôøi ñieän vaø moû neo Chuaån bò nguyeân vaät lieäu 1- Chaát kho nguyeân vaät lieäu Chaát kho theùp taám Nguyeân vaät lieäu ñöôïc duøng trong coâng nghieäp ñoùng taøu thöôøng laø caùc loaïi theùp taám, theùp hình, nhoâm taám, nhoâm hình vaø caùc loaïi vaät ñuùc. Sau khi ñöôïc chuyeån tôùi nhaø maùy ñoùng taøu, caùc nguyeân vaät lieäu naøy phaûi ñöôïc saép xeáp moät caùch hôïp lyù sao cho tieát kieäm dieän tích kho, thuaän tieän trong vieäc boác xeáp laïi ñaûm baûo baûo quaûn toát chaát löôïng nguyeân vaät lieäu. Ñoái vôùi theùp taám coù hai phöông phaùp xeáp kho: 1- Xeáp ñöùng (H.2.55a);

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode] TRƯỜNG ĐẠI CẤP HỌC THOÁT BÁCH NƯỚC KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : CAÂU. Cho høm soá TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ - THÖÛ SÖÙC TRÖÔÙC KÌ THI ÑEÀ SOÁ Høm soá coù hi chieàu ieán thieân. B. Høm soá ñoàng ieán treân R. (Thôøi gin løm øi 90 phuùt) y. Hõy choïn câu ñuùng : C. Høm soá

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÑEÀ 1 Caâu 1: a.cho bieát söï khaùc nhau giöõa caâu leänh hôïp ngöõ vaø chæ daãn hôïp ngöõ. b.chæ ra caùc doøng bò loãi cuù phaùp trong ñoaïn chöông trình sau: jmp cont Buf DB 2,0,0,9,1,9,9,8 Cont: mov

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC 2016-2017 ------------------------ PHẦN I: VĂN BẢN 1. Truyện kí Việt Nam trước 1945 : Stt Tên văn bản Tác giả Thể loại Nội dung Nghệ thuật Nỗi cay đắng tủi cực và

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Ñòa chæ: 146 Ñoã Xuaân Hôïp, P.Phöôùc Long A, Quaän 9, TP.Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : 028.37282801 0903 622 996 Web: diachat146.vn ------------o0o------------ DÖÏ AÙN: VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC ÑÒA ÑIEÅM:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc PHẠM BÁ VŨ TÙNG 0913 694 775 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II: 116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM KỶ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC VÀ AO NUÔI ThS.Phạm Bá Vũ Tùng I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA NƯỚC/AO

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72) MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VU

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72) MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VU Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (72). 2009 33 MOÂI TRÖÔØNG - SINH THAÙI MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH TRÖÔÛNG CUÛA CAÙ ONG CAÊNG ÔÛ ÑAÀM PHAÙ VAØ VUØNG VEN BIEÅN THÖØA THIEÂN HUEÁ Võ Văn Phú, Biện Văn

Chi tiết hơn

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N 50(321) IEC - 1-1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU LÔØI TÖÏA Phaân ñoaïn 321-01 - NHÖÕNG TÖØ

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG 46 Ñòa chæ: 46 Ñoã Xuaân Hôïp, P.Phöôùc Long A, Quaän 9, TP.Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : 28.372828 93 622 996 Web: diachat46.vn oo DÖÏ AÙN: CHUNG CÖ TAÂN TAÏO ÑÒA ÑIEÅM:

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( CHUYEÂN ÑIEÄN ) BIEÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC T

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( CHUYEÂN ÑIEÄN ) BIEÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC T TÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIÄP TP - HCM KHOA ÑIÄN ÑIÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIÄN KYÕ THAÄT TNG CAÁP ( CHYÂN ÑIÄN ) BIÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC THOÏ 005 GIAÛI 7 BAØI TAÄP ÑIÄN KYÕ THAÄT TNG CAÁP ( Taøi ieäu duøng

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Baøi 4 NGuyeân taéc: Tìm chæ soá coâng thöùc nguyeân tìm Chæ soá CTNG töø : Khoái löôïng phaân töû (M) Gôïi yù cuûa ñeà baøi Ñieàu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mayvovien.doc

Microsoft Word - mayvovien.doc NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ - CHEÁ TAÏO MAÙY VO VIEÂN PHAÂN VI SINH HAI CAÁP VAØ XAÙC ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ TOÁI ÖU HOAÙ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP QUI HOAÏCH THÖÏC NGHIEÄM CÖÏC TRÒ STUDYING, DESIGNING, MANUFACTURING

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU Thoâng soá Pr.00 Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU Thoâng soá Pr.00 Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CA Thoâng soá Pr. Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CAØI ÑAËT (Bieán taàn hoï M) Giaûi thích Caøi ñaët Maëc ñònh Leänh ñieàu khieån taàn soá Leänh ñieàu khieån hoaït ñoäng Pr.02 Phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc Naêm hoïc: 9 www.mathvn.com -- A. SOÁ PHÖÙC. COÄNG, TRÖØ, NHAÂN, CHIA SOÁ PHÖÙC. I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT.. Soá phöùc laø moät beåu thöùc daïng a + b, trong ñoù a, b laø caùc soá thöïc vaø soá thoûa maõn

Chi tiết hơn

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File aøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu aêm 29 ñeá heát aêm 2 I. NHÖÕNG BAØI TOAÙN CUÛA NAÊM 29 Baøi T/375: - THTT thaùg /29 tr25 Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF ÖÙNG DUÏNG C.A.M. TRONG XEÁP THAÛO ÑOÀ HAÏ LIEÄU VAØ XUAÁT ÑK MAÙY CAÉT 353 Chöông 6 ÖÙNG DUÏNG C.A.M. TRONG XEÁP THAÛO ÑOÀ HAÏ LIEÄU VAØ XUAÁT ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY CAÉT (KHAÛO SAÙT VÍ DUÏ CHO MAÙY CAÉT ÑIEÀU

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tin3.doc

Microsoft Word - tin3.doc 4297rA 1 9 5 Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Các bạn có đồng ý với chúng mình rằng tất cả mọi người Các đều bạn mong có đồng muốn ý với được chúng tham mình dự trọn rằng vẹn tất

Chi tiết hơn

Chuong 7.pps

Chuong 7.pps CHÖÔNG VII LÔØI GIAÛI GIAÛI TÍCH CHO MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP 1 I. Heäoån ñònh Tröôøng hôïp lyù töôûng. Doøng chaûy taàng. So saùnh giöõa moâ hình loø troän toát vaø tröôøng hôïp doøng chaûy taàng. Quaù trình

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Coâng ngheä 11 MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH UOÁN CHO OÁNG COÙ ÑÖÔØNG KÍNH LÔÙN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÀN TÖÛ HÖÕU HAÏN Toùm taét Ñoaøn Minh Thuaän *

Khoa hoïc Coâng ngheä 11 MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH UOÁN CHO OÁNG COÙ ÑÖÔØNG KÍNH LÔÙN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÀN TÖÛ HÖÕU HAÏN Toùm taét Ñoaøn Minh Thuaän * 11 MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH UOÁN CHO OÁNG COÙ ÑÖÔØNG KÍNH LÔÙN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÀN TÖÛ HÖÕU HAÏN Toùm taét Ñoaøn Minh Thuaän * Gaàn ñaây, caàu voøm oáng theùp nhoài beâ toâng ñang ñöôïc phaùt trieån

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH   SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH www.diaockimoanh.com.vn SOÁ 004 I THAÙNG 6.2011 (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) Khu dân cư An Tây: Cơ hội an cư và đầu tư năm 2011 Tr.4-5

Chi tiết hơn

4.chuan SUA.cdr

4.chuan SUA.cdr LH PN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SỔ TAY HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP TRUYỀN THÔNG VỀ RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG (Tài liệu dành cho Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở) NHÓM BIÊN SOẠN: Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Ban GĐXH

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R CTTQ este maïch C Kín R C =O

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuû

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO   Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuû HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI 96709 MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO www.hannavietnam.com Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna. Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc GIỚI ĐNNH HƯƠNG TÁN Giới định chơn hương O O Phần khởi xung thiên thượng O O O O Đệ tử kiền thành ا ا ا ا ا O O o o Nhiệt tại kim lư phóng o o O O O Khoảnh khắc nhân uân ا ا ا ا ا O O o o Tức biến mãn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v56-Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v56-Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT DOANH NGHIEÄP (MAÃU TÍM) Ñeå ñöa ra Yeâu Caàu Boài Thöôøng Toån Thaát Kinh Teá Doanh theo Thoûa Thuaän Giaûi

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: 42-44 Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 9 - DN (Ban haønh theo QÑ soá 15/26/QÑ-BTC Ngaøy 2/3/26 cuûa Boä tröôûng

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU VEÀ SUYEÃN Baïn vaø gia ñình coù theå laøm gì vôùi beänh suyeãn VIEÄN TIM, PHOÅI VAØ MAÙU TOÅ CHÖÙC Y TEÁ THEÁ GIÔÙI Ngöôøi dòch: LEÂ THÒ TUYEÁT LAN NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC Chi nhaùnh

Chi tiết hơn

NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM

NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM   MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM www.supremainc.com MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM BAÛNG GIAÙ CHO ÑAÏI LYÙ - BAÛO HAØNH 02 NA Số TT CODE Mô tả chi tiết sản phẩm I KIEÅM SOAÙT RA VAØO

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT Ý THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 009 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (0 caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 0) Caâu 1. Hai dao ñoäng ñieàu hoøa, cuøng phöông theo phöông

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GDMN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN Chuyên đề 5: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CÁC KHỐI, LỚP. 8/17/2018 NGUYEN THI TUYEN 1 I: Khái niệm Khái niệm Chương trình GDMN Chương trình GDMN được thực hiện biên soạn trên cơ sở quy định

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù Boä moân Quaûn trò kinh doanh --- o0o --- CAÙC CAÂU HOÛI CÔ BAÛN VEÀ THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP VAØ HÖÔÙNG DAÃN TRAÛ LÔØI Ngöôøi soaïn: Ths.

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn