Author Index

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Author Index"

Bản ghi

1 DOI: /kjm A Abulikemu, Z., 236 Aierken, R., 236 Aminin, D., 749 Atanasov, A. A., 624 B Bao, H.-D., 111 Bing, Z.-X., 1027 Boonchaya-Anant, P., 253 Burdick, K. E., 427 C Cai, L.-L., 181 Cao, Y.-H., 436 Chaboyer, W., 82 Chai, Y.-H., 718 Chang, J.-M., 539 Chang, W.-T., 910 Chen, B., 192, 1077 Chen, C.-H., 894 Chen, H., 739 Chen, H.-Y., 520 Chen, J., 200 Chen, J.-F., 63 Chen, J.-Y., 72, 1124 Chen, L.-A., 910 Chen, L.-W., 819 Chen, M.-C., 634 Chen, P.-C., 74 Chen, Q., 200 Chen, S.-C., 145, 334, 528, 616 Chen, W.-C., 63 Chen, X., 739 Chen, X.-H., 547 Chen, X.-R., 1058 Chen, Y., 181 Chen, Y.-C., 920, 1018 Chen, Y.-G., 739 Chen, Y.-N., 63 Chen, Y.-Y., 74, 154 Chen, Y.-Z., 718 Cheng, A.-L., 643 Cheng, K.-I., 634 Cheng, R.-C., 268 Cheng, S.-T., 154 Cheng, T.-S., 334 Cheng, Y.-C., 434 Chi, S.-Y., 63 Chiang, C.-T., 74 Chien, R.-N., 819 Chiu, C.-T., 1016 Chiu, L.-J., 531 Chiu, Y.-H., 1018 Cho, C.-J., 128 Cho, S.-F., 346 Choi, J., 262 Choi, Y., 604 Chou, C.-K., 63 Chu, C.-J., 245 Chu, M.-L., 12 Chuang, C.-H., 833 Chuang, W.-L., 7, 145, 334, 616, 1000 Cui, D.-J., 1048 Cui, P.-H., 371 Cui, Z., 38 D Dai, B.-Q., 361 Dai, C.-Y., 145, 334, 616, 1000 Dai, S.-Y., 74 Dai, X.-M., 1038 Dai, Y.-Y., 1077 Dai, Z.-K., 922 Deng, F.-M., 181 Deng, L., 1010 Diao, L.-M., 803 Dilixiati, N., 236 Ding, Y.-H., 883 Dong, K.-F., 1089 Dong, L.-H., 730 Dong, R.-F., 699 F Fang, Z.-G., 392 Feng, J., 92 Feng, L., 92 Feng, L.-C., 361 Feng, S.-J., 55 Feng, Z.-J., 226 G Galunska, B. Tz., 624 Gao, F., 314, 547 Gao, J., 718 Gao, J.-Y., 547 Gao, L.-Y., 268 Gao, N., 172 Gao, S., 111 Gao, W.-J., 768 Geng, C.-P., 776 Geng, H.-Y., 226 Gong, J., 111 Gong, X.-L., 268 Gong, Y., 111 Grealish, L., 82 Gu, A.-D., 784 Gu, X.-F., 784 Guo, C., 379 Guo, L., 1077 Guo, M. M.-H., 158 Guo, S.-B., 111 Guo, X., 851 H Ha, Z.-L., 1069 Han, S.-N., 55 Han, S.-Y., 371 Harbeck, E., 82 Hare, A., 841 He, H.-M., 208 He, N., 951 He, X.-G., The Kaohsiung Journal of Medical Sciences published by John Wiley & Sons Australia on behalf of Kaohsiung Medical University X wileyonlinelibrary.com/journal/kjm2 Kaohsiung J Med Sci. 2021;37:X XIV.

2 XI Heinrich, C., 438 Ho, J.-Y., 128 Hou, J.-Q., 1058 Hsiao, H.-H., 346 Hsieh, C.-H., 1122 Hsieh, C.-R., 528 Hsieh, M.-H., 145 Hsieh, M.-Y., 145 Hsieh, P.-H., 334 Hsu, J.-S., 741 Hsu, P.-C., 920 Hsu, W.-C., 156 Hu, G.-H., 675 Hu, L.-H., 812 Hu, R., 583 Hu, T.-H., 894 Hu, Y.-X., 101 Hu, Z.-Y., 20 Huang, B., 1048 Huang, C.-F., 145, 334, 616 Huang, C.-I., 145, 334, 616 Huang, D., 594 Huang, H., 20 Huang, J.-F., 145, 334, 528, 616, 1000 Huang, J.-W., 910 Huang, M.-S., 819, 828 Huang, Q.-L., 803 Huang, T.-Y., 1101 Huang, X.-M., 803 Huang, Y., 236, 940 Huang, Z., 1089 Hung, C.-H., 894 Hung, J.-H., 828 Huo, L.-L., 795 J Jeong, J.-H., 604 Ji, T.-T., 759 Jia, C.-D., 964 Jia, H.-Z., 1010 Jia, Y.-P., 1077 Jian, W.-J., 572 Jiang, B., 379 Jiang, D.-H., 686 Jiang, P.-F., 562 Jiang, Q., 513 Jiang, X., 361 Jiang, X.-Z., 419 Jiang, Y., 776 Jiang, Y.-S., 419 Jiang, Z.-B., 718 Jin, F.-E., 863 Jin, X.-S., 759 K Kao, H.-H., 1000 Kao, J.-H., 245 Ke, Y.-L., 346 Kee, K.-M., 894 Ko, C.-H., 427, 903 Kong, W.-C., 305 Kong, X.-C., 547 Krishnadath, D. C., 513 Kuo, C.-C., 156 Kuo, C.-J., 1016 Kuo, H.-C., 158 Kuo, H.-T., 145 Kuo, K.-K., 632, 910 Kuo, M.-C., 539 Kuo, Y.-H., 894 L Lai, A.-N., 1077 Lai, F.-J., 951 Lai, X.-H., 675 Lan, C.-C. E., 154 Lee, B.-O., 82 Lee, C.-H., 531 Lee, C.-Y., 910 Lee, E.-G., 604 Lee, J.-I., 427 Lee, K.-T., 632 Lee, L.-Y., 156 Lee, M.-B., 427 Lee, T.-H., 918 Lee, Y.-C., 894 Lei, Y.-H., 513 Lei, Z.-X., 487 Li, C.-R., 741 Li, D.-H., 371 Li, D.-Q., 1027 Li, D.-Y., 973 Li, G.-P., 973 Li, G.-Y., 226 Li, H., 803 Li, H.-D., 20 Li, J.-C., 286 Li, J.-M., 730 Li, K., 487, 1038 Li, L., 101 Li, M.-C., 1010 Li, O., 379 Li, Q.-L., 38 Li, R.-R., 709 Li, R.-Z., 759 Li, S.-J., 784 Li, S.-X., 324 Li, S.-Z., 294 Li, W., 718 Li, W.-C., 675 Li, X.-F., 286 Li, X.-L., 294 Li, X.-Q., 1101 Li, X.-Y., 236 Li, Y., 572 Li, Z.-Y., 371 Liang, P.-C., 145, 334 Liang, P.-I., 539 Liang, R.-J., 136 Liang, R.-K., 136 Liang, X., 411 Liang, Y.-C., 47 Liang, Y.-X., 47 Liao, K.-L., 634 Liao, X.-Q., 803 Lim, Y.-S., 262 Lin, C.-C., 72 Lin, C.-H., 741, 831 Lin, C.-J., 166, 1016 Lin, F.-F., 973 Lin, H.-C., 903 Lin, I.-H., 145 Lin, J. K., 448 Lin, M.-T., 922 Lin, P., 1124 Lin, P.-C., 903 Lin, P.-W., 12 Lin, R. A., 448 Lin, S.-Y., 448 Lin, Y., 686 Lin, Y. C., 427 Lin, Z.-Y., 145, 334, 616 Ling, Z., 392 Liu, F., 983 Liu, G.-L., 1038 Liu, H., 47 Liu, H.-S., 12 Liu, J., 583, 675 Liu, J.-C., 121, 664 Liu, J.-J., 392 Liu, J.-Y., 812 Liu, L.-J., 276 Liu, M., 675, 872

3 XII Liu, P., 487, 983 Liu, Q.-Y., 268 Liu, S., 111 Liu, S.-F., 158 Liu, T.-L., 427 Liu, X.-C., 305 Liu, X.-M., 286 Liu, X.-P., 158 Liu, Y., 55 Liu, Y.-C., 922 Liu, Z.-P., 930 Liu, Z.-Y., 172 Lo, K.-C., 894 Lo, S.-H., 922 Lo, Y., 434, 1122 Lu, C.-C., 920 Lu, L., 803 Lu, S.-N., 894 Lu, Y., 38 Lu, Y.-H., 156 Luo, R., 101 Luo, S.-B., 268 Luo, Y.-F., 718 Luo, Z.-Z., 594 Lv, T.-T., 803 Lv, X.-B., 92 M Ma, J.-G., 1113 Ma, X.-L., 172 Ma, Y.-X., 419 Mao, T.-T., 121 Mao, Y.-R., 699 Mi, D.-Q., 776 Miao, R.-X., 883 Miao, S.-B., 776 Ming, Y., 930 N Nazifova-Tasinova, N. F., 624 Nguyen, M. H., 355 Ni, J.-D., 27 Nikolova, M. N., 624 Niu, Q.-H., 92 P Peng, C., 379 Peng, Y., 468 Piao, H.-Z., 851 Prasad, D., 355 Q Qiao, Z.-G., 436 Qin, H.-L., 803 Qing, X.-Y., 20 Qiu, J., 784 Qu, X.-N., 208 R Rehemutula, A., 841 Ren, J., 459 S Shan, Y.-Q., 305 Shang, Y., 208 Shao, L.-J., 991 Shen, D., 784 Shen, F.-C., 833 Shen, H., 111 Shen, Y.-C., 643 Shen, Y.-L., 520 Sheng, H.-G., 181 Shi, M.-L., 136 Shi, Z.-C., 759 Shu, C.-W., 166 Shyu, Y.-C., 819 Snabboon, T., 253 Song, C.-Y., 562 Song, G., 776 Song, J.-Y., 784 Song, T.-F., 547 Song, X.-D., 324 Song, X.-L., 402 Su, H.-M., 920 Su, S.-K., 841 Su, W.-L., 910 Su, Y.-C., 828 Su, Y.-T., 255 Sui, S., 236 Sun, H.-M., 505 Sun, H.-X., 1038 Sun, J.-N., 1058 Sun, L., 730 Sun, X.-Y., 276 Sun, Z.-P., 379 Sun, Z.-R., 795 Sunthornyothin, S., 253 T Tan, C.-H., 1000 Tang, B., 594 Tang, J.-D., 459 Tang, Z.-X., 991 Tantiprawan, J., 253 Tao, S.-Y., 27 Tian, G., 776 Tian, Y.-C., 991 Tsai, C.-C., 255 Tsai, W.-L., 245 Tsai, Y.-M., 833 Tsao, Y.-N., 166 Tseng, K.-Y., 634 Tu, C.-L., 831 Tuerxun, D., 236 V Vankova, D. G., 624 W Wang, A.-H., 419 Wang, C.-Y., 632 Wang, F., 1089 Wang, G.-G., 1027 Wang, H.-F., 841 Wang, H.-J., 419 Wang, H.-T., 47 Wang, J., 686, 964 Wang, J.-C., 741 Wang, J.-G., 572 Wang, J.-H., 459, 863, 894 Wang, J.-J., 487 Wang, J.-L., 47 Wang, K.-N., 940 Wang, L., 505, 520 Wang, M.-M., 479 Wang, P.-L., 520 Wang, P.-W., 63 Wang, Q.-W., 505 Wang, S.-F., 497, 1016 Wang, T., 192 Wang, T.-G., 1027 Wang, W.-J., 983

4 XIII Wang, W.-S., 215, 1058 Wang, X.-G., 192 Wang, X.-N., 38 Wang, X.-Y., 730 Wang, Y., 699, 768 Wang, Y.-C., 872 Wang, Y.-M., 749 Wang, Y.-Q., 1027 Wang, Z., 654 Wang, Z.-L., 121 Wang, Z.-Y., 314 Wei, L., 468 Wen, G.-D., 172 Weng, Y.-H., 784 Wu, C.-C., 346 Wu, C.-L., 128, 828 Wu, C.-X., 294 Wu, G.-J., 1113 Wu, J.-H., 910 Wu, J.-R., 255 Wu, J.-Y., 392 Wu, P., 38 Wu, P.-H., 910 Wu, S.-T., 63 Wu, T.-C., 643 Wu, X.-H., 776 Wu, Y., 562 Wu, Y.-W., 784 Wu, Z., 200 Wu, Z.-H., 675 X Xia, Y.-C., 440 Xian, H.-Z., 863 Xiang, Y.-Y., 479 Xiao, F., 101 Xiao, H.-L., 1113 Xiao, W., 192 Xiao, Y.-M., 1113 Xie, B., 863 Xie, F.-W., 664 Xie, J., 583 Xie, Y., 940 Xie, Y.-Y., 951 Xing, J.-C., 192 Xing, X.-H., 294 Xu, A.-L., 547, 1058 Xu, D., 436 Xu, L., 268 Xu, L.-L., 208 Xu, X.-D., 111 Xu, X.-Z., 699 Xu, Y.-H., 38 Xu, Y.-J., 505 Y Yan, C., 402 Yan, F., 1048 Yan, M.-Y., 964 Yan, Z.-S., 1038 Yang, C.-J., 833, 918 Yang, C.-W., 128 Yang, C.-X., 276 Yang, E., 1018 Yang, H.-F., 121 Yang, L.-C., 1048 Yang, M.-C., 255 Yang, N., 940 Yang, P.-Z., 379 Yang, X., 686 Yang, X.-J., 468 Yang, Y.-T., 63 Yang, Z.-M., 940 Yao, C.-A., 434, 1122 Yao, J.-G., 739 Ye, F.-P., 759 Yeh, M.-L., 145, 334, 616 Yen, J.-Y., 903 Yen, M.-C., 154 Yen, Y.-H., 894 Yi, J.-L., 520 Yi, W.-M., 379 Yin, H.-L., 632 Yin, J.-B., 812 Ying, R.-C., 305 Yoo, W.-H., 604 Yotov, Y. T., 624 Yu, C., 172 Yu, C.-P., 128 Yu, D.-S., 128, 402 Yu, H., 951 Yu, H.-C., 803 Yu, J.-J., 699 Yu, M., 776 Yu, M.-J., 851 Yu, M.-L., 7, 145, 245, 334, 616 Yu, R.-L., 1000 Yu, S.-C., 594 Yu, W.-L., 759 Yu, X.-F., 111 Yu, Z.-Y., 1069 Yuan, D.-D., 964 Yuan, J.-C., 776 Yuan, Y., 983 Z Zeng, D.-Y., 709 Zeng, F.-C., 973 Zeng, M., 841 Zeng, X.-J., 1089 Zha, J.-H., 440 Zha, L., 1113 Zhai, C.-T., 991 Zhang, B.-G., 136 Zhang, D., 983 Zhang, F.-J., 459 Zhang, G., 136 Zhang, H.-L., 47 Zhang, J., 305, 572, 940 Zhang, J.-J., 226 Zhang, J.-Q., 1027 Zhang, L.-J., 268 Zhang, L.-X., 505 Zhang, M., 92 Zhang, M.-M., 1048 Zhang, N.-C., 1038 Zhang, Q., 497, 883 Zhang, Q.-Q., 759 Zhang, S.-Y., 1089 Zhang, W.-J., 730 Zhang, X.-J., 562 Zhang, X.-K., 505 Zhang, X.-L., 268 Zhang, Y., 379 Zhang, Y.-J., 371 Zhang, Y.-M., 236 Zhang, Y.-X., 562 Zhang, Z.-Y., 699 Zhao, C.-S., 215 Zhao, H.-G., 38 Zhao, H.-Y., 784, 851 Zhao, M.-Y., 1058 Zhao, R., 268 Zhao, T., 314 Zhao, W., 200, 784 Zhao, X., 583, 1048 Zhao, Y.-J., 136 Zhao, Y.-Y., 136 Zhao, Z., 172 Zhelyazkova-Savova, M. D., 624 Zheng, J., 851 Zhong, J.-X., 479 Zhou, B., 594

5 XIV Zhou, H.-B., 583 Zhou, J., 314, 675, 872 Zhou, P., 468 Zhou, Q., 20 Zhou, R., 1077 Zhou, X.-W., 513 Zhou, Y.-L., 27 Zhou, Y.-Y., 803 Zhu, A.-K., 305 Zhu, B.-Y., 513 Zhu, M., 324 Zhu, W., 1010 Zhu, Y.-W., 192 Zhuang, Y.-J., 699 Zhuo, C.-H., 200 Zimmer, V., 438 Zou, X.-Y., 276

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

多品小学教育网

多品小学教育网 一年级汉语拼音拼读练习 班级 姓名 练习 (1) 单韵母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ 练习 (2) 声母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w 练习

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

BÀI SỐ 7

BÀI SỐ 7 BÀI SỐ BẢY LỤC VÂN TIÊN 陸雲僊 1. THƯƠNG GHÉT GHÉT THƯƠNG 2. TƯỢNG HÌNH VÂN TIÊN 3. PHÂN LOẠI CHỮ NÔM : CHỮ GIẢ TÁ CHỮ SÁNG TẠO 4. BÀI ÐỌC THÊM TRƯỚC ĐÈN DẦU ÐUI [NGƯ TIỀU] NGỮ VỰNG I. 傷恄恄傷 THƯƠNG GHÉT GHÉT

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION PHẬT THUYẾT PHÁP DIỆT TẬN KINH Đại Chánh (Taisho) vol. 12, no. 396 Hán dịch: Thất dịch Phiên âm & Lược dịch: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển Hiệu đính: Thích Trí Thiện (10/2007) Tuệ Quang Wisdom Light Foundation

Chi tiết hơn

Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Tha

Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Tha Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Thanh Hóa],[1] làm quan nhà Đinh đến chức Thập đạo tướng

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn