RBSE Class 10 Maths I Question Paper 2010

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RBSE Class 10 Maths I Question Paper 2010"

Bản ghi

1 RBSE Class 0 Maths I Question Paper 00 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 6 No. of Printed Pages 7 S 09 Maths. I ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SECONDARY EXAMINATION, 00 ªÁáÊà ó Õ òê MATHEMATICS First Paper ÿ 3 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 40 UˡÊÊÁÕ ÿêapple apple Á Ê Êãÿ ÁŸŒapple Ê GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :. UˡÊÊÕË fl Õ Ÿapple Ÿ òê U ŸÊ Ê ÁŸflÊÿ à Á πapple Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily.. Ë Ÿ UŸapple ÁŸflÊÿ Ò U All the questions are compulsory. 3. àÿapple Ÿ Ê UûÊ U ŒË ªß UûÊ U- ÈÁSÃ Ê apple UË Á πapple Write the answer to each question in the given answer-book only. 4. Á Ÿ apple apple Áœ ÊŸ UflÊ apple ʪ Ò U, UŸ Ë ÊªÙ Ê U ÊÕ Ãà Á πapple For questions having more than one part carrying similar marks, the answers of those parts are to be written together in continuity. 5. ŸË UûÊ U- ÈÁSÃ Ê apple Îc UÊapple apple ŒÊappleŸÊapple Êapple U Á Áπ ÿᜠÊappleß U$» Êÿ UŸÊ UÊapple, ÃÊapple UûÊ U- ÈÁSÃ Ê apple Áà Îc UÊapple U apple U ÊÒ U ßã apple U Áà U UË ÊߟÊapple apple Ê U U UŸ U U$» Êÿ Á π Œapple Write on both sides of the pages of your answer-book. If any rough work is to be done, do it on last pages of the answer-book and cross with slant lines and write Rough Work on them. S 09 Maths. I S [ Turn over

2 S 09 Maths. I S 6. Ÿ Ê 3 fl 5 apple ÊãÃÁ U Áfl À Ò U There are internal choices in Question Nos. 3 and Ÿ Ê apple 7 à Áà ÉÊÍûÊ UÊà Ÿ Ò U Question Nos. to 7 are Very Short Answer type. 8. Ÿ Ê apple øê U ʪ ( i, ii, iii, iv ) Ò U ÊÒ U àÿapple ʪ apple øê U Áfl À A, B, C ÊÒ U D ÁŒ ª Ò U UË UûÊ UÊˇÊ U UûÊ U- ÈÁSÃ Ê apple ÁŸêŸÊŸÈ Ê U ÃÊÁ Ê ŸÊ U Œapple There are four parts ( i, ii, iii, iv ) in Question No.. Each part has four alternatives A, B, C and D. Write the letter of the correct alternative in the answer-book at a place by making a table as mentioned below : Ÿ Ê Question No.. (i). (ii). (iii). (iv) Ë UûÊ U Ê ÊˇÊ U Correct letter of the Answer. (i) 7,500 L ÿapple Ê 4% ø flîáh éÿê Ë Œ U apple fl Ê Á üêœÿ ÒU (A) 7,800 L ÿapple (B) 8,00 L ÿapple (C) 8, L ÿapple (D) 8,08 L ÿapple (ii) The compounded amount of Rs. 7,500 for years at the rate of 4% compound interest per annum is (A) Rs. 7,800 (B) Rs. 8,00 (C) Rs. 8, (D) Rs. 8,08. ÿᜠ3 + a 3 apple ( + a ) Ê Êª ÁŒÿÊ Êÿ ÃÊapple Êapple» UÊappleªÊ (A) + a (B) + a (C) a (D) 0. If 3 + a 3 is divided by ( + a ) then the remainder is (A) + a (B) + a (C) a (D) 0.

3 (iii) (iv) 3 «U apple Ë ÊÿÈ Ë ŸË ÊÃÊ Ë ÊÿÈ Ë Áà UÊß ÒU ÿᜠÊÃÊ Ë flã ÊŸ ÊÿÈ fl ÒU, ÃÊapple fl øêã «U apple Ë ÊÿÈ UÊappleªË (A) 3 + (B) + 3 (C) + 4 (D) 3. A boy is now one third as old as his mother. What will be the age of the boy after years if mother s present age is? (A) 3 + (B) + 3 (C) + 4 (D) 3. Ê ø ÅÿÊ Êapple Ê Êäÿ 8 ÒU ÿᜠÅÿÊ U UÊ ŒË ÊÃË ÒU, ÃÊapple Êäÿ 6 UÊapple ÊÃÊ ÒU U UÊß ªÿË ÅÿÊ ÒU (A) 0 (B) 8 (C) 6 (D) 6. The mean of 5 numbers is 8. If one number is ecluded, then mean becomes 6. Ecluded number is (A) 0 (B) 8 (C) 6 (D) 6.. ÁfllÊÕË Ê Ê U 4 fl Ë ÊÿÈ apple ãã apple 36 Á ª Ê ÕÊ 5 fl Ë ÊÿÈ apple à apple ÿ U U U 45 Á ª Ê UÊapple ªÿÊ 5 flapple fl Ë flîáh Œ U ôêêã ËÁ The weight of a student at the end of 4 years of his age was 36 kg. It increased to 45 kg at the end of 5 years of his age. Find the rate of growth in 5th year y 343y apple ªÈáÊŸπá«U ËÁ Factorise 8 3 y 343y. 4. ÊÿÃ Ê Á U Ê 40 apple Ë ÒU U Ë È Ê Êapple Ê ŸÈ Êà : 3 ÒU ÊÿÃ Ë ê Êß ÃÕÊ øêò«uêß ôêêã ËÁ The perimeter of a rectangle is 40 cm. The ratio of its sides is : 3. Find the length and breadth of the rectangle. 5. Ë UáÊ 8 = 0 Êapple U ËÁ Solve the equation 8 = 0. S 09 Maths. I S [ Turn over

4 6. ÁmÉÊÊÃ Ë UáÊ ôêêã ËÁ Á apple Í + 5 ÊÒ U 5 Ò U S 09 Maths. I S 4 Find the quadratic equation whose roots are + 5 and UŸ, 3, 4, 7, 5, Ë ÊÁäÿ Ê ôêêã ËÁ Find median of the following distribution :, 3, 4, 7, 5,. 8. ßc U ÅÿÊ ÁflÁœ apple 39 Ê flª ôêêã ËÁ Find out the square of 39 by the favourite number method. 9. ÍòÊ UÊflàÿ ÿêapple ÿappleã mê UÊ Ë UáÊ ( + ) ( + ) = ( 3 ) ( 4 ) Êapple U ËÁ Solve the equation ( + ) ( + ) = ( 3 ) ( 4 ) by the Sutra Paravartya Yojayet. 0. flsãè Êapple ŸªŒ π UËŒ Ãapple Ò U ÿê 90 L ÿapple Ãà Ê ŒÊÿªË ÃÕÊ 60 L ÿapple Ë 6 ÊÁ Á SÃÊapple apple π UËŒÊ Ê ÃÊ ÒU éÿê Ë UÊÁ Ê 50 L 0 UÊapple, ÃÊapple flsãè Ê Ÿ Œ ÍÀÿ ôêêã ËÁ An article can be purchased on a cash payment or a cash down payment of Rs. 90 and 6 equal monthly instalments of Rs. 60 each. If the amount of interest is Rs. 50, find the cash price of the article.. a b a 3 + b 3 apple ªÈáÊŸπá«U ËÁ Factorise a b a 3 + b 3.. Ë UáÊ ÁŸ Êÿ = Solve the system of equation = y, y = Êapple U ËÁ y, y =. 3. Ë UáÊ = 0 apple Í Êapple Ë Î Áà ôêêã ËÁ Comment on the nature of the roots of the equation = UŸ 8, 7, 9, 6, 5 Ê Êäÿ Áflø Ÿ ôêêã ËÁ Find the mean deviation of the following distribution : 8, 7, 9, 6, mãm ÿêappleª ÁflÁœ apple mê UÊ Ê flª Í ôêêã ËÁ Find the square root of by Dwandwa Yoga method. 6. Ÿ appleu㺠ÊÒ U È appleuãº Ê 4,500 L 0 ÊÒ U 6,000 L 0 ªÊ U ÿê Ê U UÃapple Ò U Ÿ appleu㺠Êapple Á ÿ Ê ÊappleŒÊ U UÊappleŸapple apple Ê UáÊ Ê Ê 40% ÁÃÁ Q U Á ÃÊ ÒU ÿáœ È Ê 3,500 L ÿapple ÈU Ê UÊapple, ÃÊapple àÿapple Ê Ê ôêêã ËÁ Narendra and Surendra started a business by investing Rs. 4,500 and Rs. 6,000 respectively. Narendra being an active partner, gets an additional 40% of the profit. If the total profit is Rs. 3,500, find the profit of each.

5 5 7. Ÿ ŒÊ Ÿapple 5,000 L ÿapple ªÊ U»Ò Ë S UÊapple U πêapple Ê ÊÃ Ê ÊŒ, Êflapple UË È U Í Ë ªÊ U Ÿ ŒÊ apple ÊÕ ÿfl Êÿ apple Áê Á à UÊapple ªÿË ÿᜠfl apple ãã apple UŸ apple Ê Ê ŸÈ Êà 0 : 7 ÕÊ, ÃÊapple Êflapple UË Ë Í Ë ôêêã ËÁ Narmada started a fancy store by investing Rs. 5,000. After 7 months, Kaveri joined Narmada in the business by investing a certain amount. At the end of the year, if the ratio of their profits was 0 : 7, then find the capital of Kaveri apple ªÈáÊŸπá«U ËÁ Factorise ÿ Êapple 3 + ÃÕÊ Ê 0 0 ôêêã ËÁ Find the L.C.M. of the epressions 3 + and Ê appleπëÿ ÁflÁœ apple ÁŸêŸ Ë UáÊ ÁŸ Êÿ Êapple U ËÁ + y = 4, = y. Solve the following system of equations graphically : + y = 4, = y.. ŒÊapple ÅÿÊ Êapple Ê ÿêappleª 48 ÒU ÃÕÊ UŸ Ê ªÈáÊŸ» 43 ÒU ÅÿÊ ôêêã ËÁ The sum of two numbers is 48 and their product is 43. Find the numbers.. ÁŸêŸÁ ÁπÃ Ê «UÊapple apple fl 000 Êapple ÊœÊ U ÊŸÃapple ÈU fl 005 apple Á ÁŸflÊ U πø Íø Ê ôêêã ËÁ ÊòÊÊ Áà Á ª Ê ÍÀÿ ( L ÿêapple apple ) flsãè ( Á ª Ê apple ) fl 000 fl 005 A B C D E F S 09 Maths. I S [ Turn over

6 6 Taking 000 as base year, find the cost of living inde for the year 005 from the following data : Quantity Per kg price ( in Rs. ) Items ( in kg ) Year 000 Year 005 A B C D E F Í U 3,400 L ÿapple ŸªŒ ÿê,000 L ÿapple Ãà Ê ŒÊÿªË ÊÒ U Êapple UÊÁ Ê ÃËŸ ÊŸ flêá Á SÃÊapple apple U éœ ÒU Á àÿapple Á Sà apple ÊÕ Êapple UÊÁ Ê U 9% flêá ÊœÊ UáÊ éÿê apple éÿê Œappleÿ ÒU ÿᜠŸË Á Sà ÿêapple ŸÊ apple Í U π UËŒÃÊ ÒU, ÃÊapple U apple ŸªŒ ÍÀÿ apple Á ÃŸË UÊÁ Ê Áœ ŒappleŸË «UÃË ÒU? ÕflÊ ÿáq ø flîáh éÿê U È U UÊÁ Ê UœÊ U appleãê ÒU, Á apple fl U ÃËŸ ÊŸ flêá Á SÃÊapple apple ÊÒ UÊÃÊ ÒU ÿᜠø flîáh éÿê Ë Œ U 0% UÊapple ÃÕÊ àÿapple Á SÃ Ë UÊÁ Ê,33 L ÿapple UÊapple, ÃÊapple UœÊ U Ë ªß Í UÊÁ Ê ôêêã ËÁ A cooler is available on a cash payment of Rs. 3,400 or a cash down payment of Rs.,000 and the remaining amount is to be paid in three equal yearly instalments. A simple interest at 9% per annum on the remaining amount is to be paid along with each instalment. If Manish purchases a cooler under instalment scheme, what amount he pays in ecess of the cost price of the cooler? OR A person borrows some money on compound interest and returns it in three equal annual instalments. If the rate of compound interest is 0% and the amount of each instalment is Rs.,33, then find the principal amount borrowed Á ßapple Áà Êà ø flîáh éÿê Ë Œ U apple 8,000 L ÿapple Ê 3 fl Ê éÿê,6 L ÿapple UÊapple ÊÿappleªÊ, Á éÿê flêá Œappleÿ ÒU? At what rate of compound interest will the interest on Rs. 8,000 for 3 years be Rs.,6, when the interest is payable annually? 3 S 09 Maths. I S

7 7 5. ŒÊapple Uê ËŒflÊ U A fl B ÿêfl ÊÁÿ ÊÚ apple apple flapple Ê appleuãè ÁflÁ ÛÊ Áfl ÿêapple apple ÁŸêŸÊŸÈ Ê U Ê# UÃapple Ò U, Á Ÿ apple Ê U ÊÕ apple ÁŒ ªÿapple Ò U 0 0 Áfl ÿ A apple B apple Ê U. ª apple Ë ªÁáÊà ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ U ÊÿŸ ÁflôÊÊŸ ÊÁ Uà Êäÿ ôêêã U ÃÊßÿapple Á U A ÊÒ U B apple apple ÊÒŸ Áœ ÿêappleçÿ ÒU ÕflÊ ÁŸêŸ Ê Uê Ê UÃÊ UŸ Ë ÊÁäÿ Ê ôêêã ËÁ flª à UÊ f i For admission to a professional college, the marks obtained by two candidates A and B, in different subjects are given below, with the weightage of each subject is given : S. No. Subjects Marks of A Marks of B Weightage. English Mathematics Physics Chemistry By calculating the weightage mean, state who of A and B is more suitable. 3 OR Find the median of the following frequency distribution : 3 Class-interval f i ÁŸêŸ Ê Uê Ê UÃÊ UŸ Ê Êäÿ Áflø Ÿ ôêêã ËÁ flª Ê Uê Ê UÃÊ Find the mean deviation of the following distribution : 3 Class Frequency S 09 Maths. I S [ Turn over

RBSE Class 10 Maths Question Paper 2015

RBSE Class 10 Maths Question Paper 2015 BE Class 10 Maths Question aper 015 ŸÊ Ê oll No. No. of Questions 30 No. of rinted ages 7 09 Mathematics ÊäÿÁ UˡÊÊ, 015 ECNDAY EXAMINATIN, 015 ªÁáÊà MATHEMATIC ÿ 3 1 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 80 UˡÊÊÁÕ ÿêapple

Chi tiết hơn

Jharkhand Board Model Paper 2007 Class X (10th)

Jharkhand Board Model Paper 2007 Class X (10th) È ŸÊapple Ë ÅÿÊ Total No. of Questions : 3 Îc UÊapple Ë È ÅÿÊ 16 + 8 = 24 Total No. of Pages : 19 ÿ w v w ÉÊ appleu Time : 2 1 2 Hours ÍáÊÊZ Full Marks : 60 Ê Êãÿ ÁŸŒapple Ê GENERAL INSTRUCTIONS : 1. UˡÊÊÕË

Chi tiết hơn

(English+Hindi) MATHEMATICS ªÁáÊà 1. Let f (x)=2 10 x+1 and g(x)=3 10 x 1. If (fog)(x)=x, then x is equal to : (1) (2) (3) (4)

(English+Hindi) MATHEMATICS ªÁáÊà 1. Let f (x)=2 10 x+1 and g(x)=3 10 x 1. If (fog)(x)=x, then x is equal to : (1) (2) (3) (4) MATHEMATICS ªÁáÊÃ. Let f (x)= 0 x and g(x)=3 0 x. If (fog)(x)=x, then x is equal to : 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3. Let p(x) be a quadratic polynomial such that p(0)=. If p(x) leaves remainder when

Chi tiết hơn

This Question Paper consists of 36 questions including 4 figures and 11 printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 4 ÁøòÊ fl 11 ÈÁŒ à Îc U +

This Question Paper consists of 36 questions including 4 figures and 11 printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 4 ÁøòÊ fl 11 ÈÁŒ à Îc U + This Question Paper consists of 36 questions including figures and printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ ÁøòÊ fl ÈÁŒ à Îc U + ª Ê» ÊË U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination UˡÊÊ Ê

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 1 1. Calculate the area of a sector whose radius and arc length are 6 cm and 20 cm respectively. ஆரம 6 ச.ம வ ல ல ன ந ளம 20 ச.ம. ச ண ட ள ள வட டக க ணப

Chi tiết hơn

311 54_OSS_1 Set A Mathematics.pmd

311 54_OSS_1 Set A Mathematics.pmd This Question Paper consists of 33 questions and printed pages+graph sheet. ß Ÿ- òê apple 33 Ÿ fl ÈÁŒ à Îc U+ª Ê» ÊË U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination ( UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ) Signature of Invigilators.

Chi tiết hơn

331 54_OSS_1 Set A Sociology.pmd

331 54_OSS_1 Set A Sociology.pmd This Question Paper consists of 34 questions [Section-A (24) + Section-B (5+5)] and 6 Printed pages. ß Ÿ- òê apple 34 Ÿ [πá«u- (24) + πá«u- (5+5)] ÃÕÊ 6 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013 RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 31 No. of Printed Pages 11 S 08 Social Science ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2013 SECONDARY EXAMINATION, 2013 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ SOCIAL SCIENCE ÿ

Chi tiết hơn

Downloaded From: ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 2010 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 20

Downloaded From:   ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 2010 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 20 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 00 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 0 Social Sc. I ( SOCIAL SCIENCES First Paper ) ÿ 3 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 40 UˡÊÊÁÕ ÿù apple Á Ê Êãÿ ÁŸŒapple

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014 RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 31 No. of Printed Pages 11 S 08 Social Science ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2014 SECONDARY EXAMINATION, 2014 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ SOCIAL SCIENCE ÿ

Chi tiết hơn

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á 135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á Ÿ U, Sà Áfl ʪÊäÿˇÊ, Sà appleä U U, äÿ Œapple Ê. Áfl

Chi tiết hơn

214 55_OS_2 Set A Economics.pmd

214 55_OS_2 Set A Economics.pmd This Question Paper consists of 3 questions and 8 printed pages. ß Ÿ- òê apple 3 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ECONOMICS ( Õ ÊÊSòÊ) (1) Code No. Êapple«U

Chi tiết hơn

H H This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - 1 : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - 1 : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁá

H H This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - 1 : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - 1 : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁá This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁáÊà ÃÕÊ U ÊÿŸ ÁflôÊÊŸ Do not open this Test Booklet until you

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Science Question Paper 2014

RBSE Class 10 Science Question Paper 2014 RBSE Class 10 Science Question Paper 2014 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 30 S 07 Science No. of Printed Pages 11 ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2014 SECONDARY EXAMINATION, 2014 ÁflôÊÊŸ SCIENCE ÿ 3 1 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 80

Chi tiết hơn

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card)

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card) Signtu nd N of Invigiltor OMR Sht No. :... 1. (Signtu) (To b filld by th Cndt) (N) Roll No. (In figus s pr dission crd) 2. (Signtu) Roll No. (N) PAPER - II URDU J 0 2 8 1 8 Ti : 2 hours] Nubr of Pgs in

Chi tiết hơn

MAS001 SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester hour 30 minutes ØØ ÑÔØ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ

MAS001 SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester hour 30 minutes ØØ ÑÔØ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester 2011 12 1 hour 30 minutes ØØÑÔØ ÐÐ ÕÙ ØÓÒ º Ì ÐÐÓØÓÒ Ó ÑÖ ÓÛÒ Ò ÖØ º ½ ÜÔÖ x x+y + x x y 1 (x+y)(x y) ÒÐ ÖØÓÒ ÑÔÐÝÒ ÝÓÙÖ

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

29T-STAT.pmd

29T-STAT.pmd 29T STAT Total number of pages 8 209 STATISTICS Full Marks : 00 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. All Questions are Compulsory. Total Questions

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

Rajasthan Board Class 12 Chemistry II Question Paper 2010

Rajasthan Board Class 12 Chemistry II Question Paper 2010 Rajasthan Board Class Chemistry II Question Paper 00 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 SS 4 Chem. II No. of Printed Pages UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 00 flò ÁÀ flª II ( OPTIONAL GROUP

Chi tiết hơn

215 55_OS_2 Set A Business Studies.pmd

215 55_OS_2 Set A Business Studies.pmd This Question Paper consists of 30 questions and 7 printed pages. ß Ÿ- òê apple 30 Ÿ ÃÕÊ 7 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Code No. Êapple«U Ÿ./OS/2 BUSINESS STUDIES ( ÿêfl ÊÁÿ äÿÿÿ) (21) Set A Day and Date

Chi tiết hơn

Downloaded From: ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 SS 13 1 Hist. I UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECOND

Downloaded From:   ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 SS 13 1 Hist. I UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECOND ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 No. of Printed Pages 7 UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 00 flò ÁÀ flª I Ê ( OPTIONAL GROUP I ARTS ) ßÁà UÊ ó Õ òê ( HISTORY First Paper ) ÿ 3 4 ÉÊá appleu

Chi tiết hơn

201 52_AS_4 Set A Hindi Final.pmd

201 52_AS_4 Set A Hindi Final.pmd SCIENCE AND TECHNOLOGY (ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª Ë) () Time : Hours ] [ Maximum Marks : 85 ÿ ÉÊá appleu ] [ ÍáÊÊZ 85 Instructions : () All questions are compulsory. () Marks are indicated against each question.

Chi tiết hơn

2018 Vietnamese FL Written examination

2018 Vietnamese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2018 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Vietnamese FIRST LANGUAGE Written examination Tuesday 20 November 2018 Reading time: 11.45 am to

Chi tiết hơn

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD EMCET MATHEMATICS TRIGONOMETRY UPTO TRANSFORMATIONS 1. α + β = and β + γ = α then tanα is 1) tan β + tan γ) ) tan β + tan γ 3) tan β + tan γ ) tan β + tan γ 1 1. cos x + cos y =, sin x + -sin y = then

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

§”π”

§”π” ËÕ... È𪻠ªï Ë 2... Ë... ß π... ß µ π π æ æåøî å Áπ µõ å Ë ÕÀπ ß Õ English Guide 2 ß» µπå «ππ å 105 æ æå Àπà ËÕ π 2554 µ µàõ Ëß È Õ â Ë π æ æåøî å Áπ µõ å 45, 47 Õ π «ß»å 40 ππ π «ß»å «ß ß Ë π µ ßæ ÿß

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Manicurist SPF-ICOC-VIET

Manicurist SPF-ICOC-VIET THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2015 & 2016 Kĩ thuật chăm sóc móng- 400 giờ Tỷ lệ thời gian hoàn thành (mức ) (Bao gồm các dữ liệu trong hai năm trước khi báo cáo) đầu vào Học sinh đủ điều kiện Tỷ

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Author : Emily Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới - thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

216 55_OS_2 Set A Home Science.pmd

216 55_OS_2 Set A Home Science.pmd This Question Paper consists of 36 questions and 8 printed pages. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Code No. Êapple«U Ÿ.55/OS/ HOME SCIENCE (ªÎ ÁflôÊÊŸ) (16) Set A Day and Date of Examination

Chi tiết hơn

312 54_OSS_1 Set A Physics.pmd

312 54_OSS_1 Set A Physics.pmd This Question Paper contains of 30 questions and 8 Printed pages. ß Ÿ- òê apple 30 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination ( UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ) PHYSICS ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ (3) Code No.

Chi tiết hơn

29T MATH.pmd

29T MATH.pmd 9T MATH Totl numer of pges 16 019 MATHEMATICS Full Mrks : 100 Pss Mrks : 0 Time : Three hours The figures in the mrgin indite full mrks for the questions. Q. No. 1 ( j) rries 1 mrk eh 1 10 = 10 Q. Nos.

Chi tiết hơn

uid32355

uid32355 (7 pages) MAY 011 Time : Three hours Maximum : 100 marks PART A (10 3 = 30 marks) Answer any TEN questions. 1. If H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, show that subgroup of H. H N is a

Chi tiết hơn

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN

Mã: VHR V20 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALE POLICY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ/BIỆT THỰ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY FOR CLIENTS PURCHASING VINHOMES RIVERSIDE-THE HARMONY VILLAS ----- Hiệu lực từ ngày 15/04/2018-----

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

29T ECON.pmd

29T ECON.pmd 29T ECON Total number of pages 8 2019 ECONOMICS Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No. 1 (a f ) carries

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

(English+Hindi) PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation P = a b c d If the relative errors in the measure

(English+Hindi) PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation P = a b c d If the relative errors in the measure PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation 1 3 4 P = a b c d If the relative errors in the measurement of a, b, c and d respectively, are %, 1%, 3% and 5%, then the relative

Chi tiết hơn

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày

SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE GROUP Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày SUMMER COURSE FEES SUMMER 2019 Biểu phí Khóa Hè 2019 AGE Nhóm tuổi HALF DAY Nửa ngày TRIAL CLASS (2 weeks) Lớp học thử (2Tuần) FULL DAY Cả ngày Currency: VND/ Đơn vị tính: ngàn đồng TUITION FEE Học Phí

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

FourthSpellListT110

FourthSpellListT110 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. _ among ÄÖùÉüéûÅóÏ _ being edge against between center beside Weekly Spelling forward backward throughout onto beneath attached located location List

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 VIETNAM HR SUMMIT 2019 Friday, 20th September 2019 White Palace Pham Van Dong 108 Pham Van Dong, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam www.vietnamhrsummit.vn OVERVIEW DATE: Friday, 20 th September, 2019 VENUE: THEME:

Chi tiết hơn

Newletter 15 year

Newletter 15 year JUNE TO AUGUST Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám WINDSOR PLAZA HOTEL 18 An Duong Vuong Street, D5, HCMC 028 3833 6688 windsorplazahotel.com Join us in celebrating our 15th year of providing warm Vietnamese

Chi tiết hơn

tapchi yhocduphong_HUE.pdf

tapchi yhocduphong_HUE.pdf TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮC LẮC, 2005 2009 Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà *, Phan Trọng Lân** Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, * Trung Tâm Y tế huyện Krông Năng * Bộ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể

Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể Gút - Knots I. Mở Ðầu - Introduction Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Ðình Phật Tử. Gút có thể cứu hay giết chết người nếu ta xử dụng không đúng chỗ,

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình

Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình Hệ điều hành Bài tập tuần 6 1 Quản lý bộ nhớ Bài tập 1 : Xem thông tin bộ nhớ 1. Sử dụng top, ps đọc thông tin về kích thước vùng nhớ của 1 tiến trình? 2. Tìm hiểu các thông tin hiển thị bởi các lệnh sau?

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ A NUMBER OF SOLUTIONS FOR THE QUALITY IMPROVEMENT OF CREDIT RISK MANAGEMENT AT THE VIETCOMBANK IN HUE Hoàng Văn

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

AMBE SCHOOL – CBSE

AMBE SCHOOL – CBSE Name :... Std VI Div..... Roll No. :... be of 80 Marks for Class VI VIII and that of F.I.T & Sanskrit/Gujarati will be of 40 marks. Time Duration of examinations will be of 3 Hours. Saturday 21 st September

Chi tiết hơn

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} CONTENTS Page...4...6... 16...

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) 2 ß±Ó fl Û±Í Sê ( B.D.P.) ø é ± ı «±ôl Û ı œé ± ( Term End Examination ) øî À ı, 2015 Ê Ú, 2016 ı ± Ú ( Chemistry ) ø26 fl Û±Í Sê ( Elective

Chi tiết hơn

SO SÁNH TRẬT TỰ TỪ CỦA ĐỊNH NGỮ GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT ĐINH ĐIỀN (*) Chính Wilhelm Von Humboldt đã nhận định rằng ngôn ngữ là linh hồn (spirit)

SO SÁNH TRẬT TỰ TỪ CỦA ĐỊNH NGỮ GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT ĐINH ĐIỀN (*) Chính Wilhelm Von Humboldt đã nhận định rằng ngôn ngữ là linh hồn (spirit) SO SÁNH TRẬT TỰ TỪ CỦA ĐỊNH NGỮ GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT ĐINH ĐIỀN (*) Chính Wilhelm Von Humboldt đã nhận định rằng ngôn ngữ là linh hồn (spirit) của dân tộc, ngôn ngữ phản ánh cách tư duy của mỗi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MA-I-67

Microsoft Word - MA-I-67 (New Course) ÍÛæ Û ÛÛ : ¼ÛμÛÛ ÛóÊ ÛÛé ÛÛ Ûä Û ÍÛÁõ ÛÛ öé. 1. Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ ÛÛ ÛÛé ÛÙ Ûé ÅÛ Û ÛÛé ÍÛ¾Û ÛÈÛà, Ûé Ûà ¾ÛÐü«ÈÛ Ûà ÈÛÛ¼Û ùûáõà Ûé Ûé¾Û ÛÈÛÉ Ûõ Ûä ÛÛé Ûà Û ÛÛÙ õáõûé. éõ ÍÛºõÇ Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn