Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx"

Bản ghi

1 ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere

2

3 ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ, ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤢ ꤚꤤ ꤢ ꤊꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤒꤟꤥ ꤗꤢ ꤢ ꤓꤢ ꤗꤛꤢꤡꤛꤢ ꤗꤛꤢ ꤓꤛꤣ ꤟꤢ ꤜꤢ ꤟꤢ, ꤓꤛꤣ ꤒꤥ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤒꤣ ꤒꤟꤥ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤒꤟꤥ, ꤒꤣ ꤊꤜꤥ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤊꤜꤥ ꤔꤛꤣ ꤚꤢ ꤜꤟꤌꤣ ꤓꤢ ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤥ ꤔꤢ ꤊꤢ ꤜꤢ ꤍꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤖꤢ ꤛꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤊꤟꤢ ꤖꤛꤢ ꤡꤝꤟꤥꤗꤟꤢ ꤊꤥ ꤔꤟꤤꤕꤟꤢ ꤞꤛꤥꤜꤤ ꤟꤥ ꤖꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤊꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥ ꤟꤣ ꤔꤟꤤ ꤊꤢ ꤜꤢ ꤍꤟꤥ, ꤓꤛꤣ ꤒꤥ ꤤ ꤞꤛꤥꤕꤟꤢ ꤞꤢ ꤑꤢ ꤡꤟꤛꤢꤔꤟꤤ ꤕꤟꤥ ꤊꤢ ꤜꤢ ꤍꤟꤥ ꤕꤟꤢ ꤞꤛꤢꤖꤢ ꤞꤛꤥꤜꤤ ꤟꤥ ꤖꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤊꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤞꤢ ꤑꤢ ꤒꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤙꤢ ꤖꤢ ꤡꤟꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤢ ꤍꤟꤥꤜꤢ ꤏꤢ ꤛꤢ ꤔꤛꤣ ꤚꤢ, ꤞꤢꤚꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤊꤤ ꤗꤟꤢ ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤢ ꤢ ꤞꤤ ꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤘꤛꤢ ꤓꤢ ꤡꤛꤢ ꤘꤣ ꤢ ꤗꤟꤢ ꤥ ꤔꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤓꤛꤣ ꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤘꤛꤢ ꤙꤤ ꤜꤤ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤢ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤔꤛꤣ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤟꤢ ꤔꤛꤣ ꤗꤢ ꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ Introduction We hope you enjoy these stories in Kayah. The stories are about having courage and perseverance. Each story has been edited and an English translation has been added. Students can practice reading and also learn English. Teachers can use the questions in the stories to challenge their students to analyze the story's meaning. ꤊꤢ ꤛꤢ ꤜꤟꤤ ꤜꤤ ꤜꤟꤢ ꤗꤢꤙꤥ Kayah Li Literacy Dept. 2011

4 ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤁ ꤘꤛꤢꤜꤢ ꤠꤟꤢ ꤊꤜꤢ ꤘꤤꤒꤟꤢ ꤕꤚꤟꤢ ꤚꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ - Writer: unknown ꤕꤚꤟꤢ ꤚꤢ ꤡꤝꤤ ꤐꤟꤢꤐꤟꤥ - Illustrator: unknown ꤂ ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤔꤢ ꤒꤢ ꤔꤤ ꤕꤚꤟꤢ ꤚꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ - Writer: Unknown ꤕꤚꤟꤢ ꤚꤢ ꤡꤝꤤ ꤐꤟꤢꤐꤟꤥ - Illustrator: Unknown

5 ꤘꤛꤢꤜꤢ ꤠꤟꤢ ꤊꤜꤢ ꤘꤤꤒꤟꤢ Riding on Bamboo Stilts 1

6 ꤡꤛꤣ ꤕꤟꤢ ꤠꤢ Go cut bamboo. 2

7 ꤡꤛꤣꤒꤟꤌꤣ ꤘꤣ ꤠꤢ ꤊꤚꤢ ꤏꤛꤢ ꤚꤢ ꤕꤟꤢ ꤒꤢ ꤠꤢ After arriving to the bamboo grove, cut some bamboo poles. 3

8 ꤕꤟꤢ ꤒꤢ ꤓꤛꤣ ꤠꤢ ꤐꤢꤊꤟꤢ Cut the bamboo and carry it back. 4

9 ꤊꤟꤢ ꤞꤢꤞꤛꤢ ꤕꤟꤢ ꤞꤛꤢ ꤢ ꤗꤟꤢ, ꤒꤢ ꤚꤢ ꤘꤢ ꤢ ꤋꤛꤢ ꤋꤢ ꤏꤛꤢ, ꤒꤢ ꤓꤛꤣ ꤚꤢ ꤕꤟꤢ ꤚꤢ ꤘꤢ ꤜꤢ Smooth the rough parts and cut the bamboo so that each pole is the same length. 5

10 ꤕꤢ ꤚꤤ ꤕꤜꤥ ꤔꤢ ꤓꤢ ꤕꤢ ꤚꤤ ꤘꤢ, ꤓꤢ ꤕꤜꤥ ꤊꤢ ꤘꤢ ꤕꤟꤥ ꤔꤢ ꤓꤢ ꤕꤢ ꤔꤢ Using a knife, begin to make holes in the poles. Then open the holes larger with a bore. 6

11 ꤕꤟꤢ ꤒꤢ ꤙꤛꤢ ꤔꤟꤤ ꤋꤢ ꤘꤟꤌꤣ ꤜꤟꤢ ꤋꤢ ꤚꤢ ꤚꤟꤛꤢ ꤔꤟꤌꤣ ꤙꤤ ꤢ ꤊꤢ ꤔꤛꤣ Cut bamboo pieces to stand on and and screw them into the holes. 7

12 ꤚꤟꤛꤢ ꤔꤟꤌꤣ ꤓꤛꤣ ꤚꤢ ꤓꤛꤢ ꤘꤛꤢ ꤗꤛꤢ After screwing them in, climb on and try it. 8

13 ꤘꤛꤢ ꤊꤟꤢ ꤋꤛꤢ ꤟꤛꤢ ꤑꤢ ꤊꤚꤟꤢ ꤒꤢ ꤗꤢ ꤘꤛꤢꤡꤟꤛꤢ Ride it back and forth until you can do it. 9

14 ꤡꤟꤛꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤋꤢ ꤊꤚꤟꤢ, ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤘꤛꤢꤡꤟꤛꤢ ꤙꤢ ꤋꤛꤢꤏꤢ If you want to master the stilts, you have to be willing to fall and get hurt. 10

15 ꤜꤢ ꤋꤢ ꤙꤢ ꤙꤢ ꤕꤟꤢꤤ ꤓꤢ, ꤡꤟꤛꤢ ꤕꤚꤛꤢ ꤡꤟꤛꤢ ꤚꤢ ꤘꤛꤢ ꤓꤢ ꤡꤟꤛꤢ, ꤔꤟꤢ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤙꤛꤢ ꤒꤥ ꤚꤢ ꤘꤛꤢ ꤡꤟꤛꤢ ꤟꤢ If you fall, stand up and get back on and try hard until you are able to do it. If you don't give up, you'll be able to master it. 11

16 ꤒꤟꤢ ꤒꤢ ꤔꤟꤢ ꤊꤟꤢ ꤋꤛꤢ ꤏꤢ ꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤘꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ : Reflection Question: ꤁ ꤔꤟꤢ ꤗꤟꤢ ꤔꤢ ꤊꤜꤢ ꤘꤤꤒꤟꤢ ꤟꤟꤢ? ꤔꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤔꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤢ ꤏꤤꤒꤣ ꤊꤚꤛꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? ꤔꤟꤢ ꤜꤢ ꤋꤢ ꤊꤚꤟꤢ ꤟꤟꤢ? 1. Have you ever made stilts like that? What was your experience? Did you fall down a lot? ꤂ ꤕꤢ ꤡꤟꤢ ꤖꤢ ꤖꤢ ꤛꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤊꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤕꤛꤢ ꤚꤢ ꤊꤤ ꤤ ꤞꤛꤥꤘꤛꤢ ꤕꤟꤢ ꤊꤜꤢ ꤘꤤꤒꤟꤢ ꤒꤥ ꤟꤢ ꤔꤛꤣ ꤢ ꤊꤟꤢ ꤗꤟꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ ꤕꤟꤢ? 2. What would have happened if this boy got discouraged and stopped trying to ride the stilts? ꤃ ꤔꤟꤢ ꤋꤥ ꤙꤢ ꤞꤛꤥ ꤘꤣ ꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤗꤟꤢ ꤗꤛꤢ ꤊꤟꤌꤣ ꤗꤥꤕꤢ ꤕꤚꤢ ꤒꤟꤢ ꤒꤣ ꤡꤣ ꤡꤣ ꤟꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤢ ꤊꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤞꤢ ꤑꤢ ꤡꤝꤟꤥ ꤊꤟꤌꤣ ꤜꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? 3. What advice would you give to your friend if they were trying something new? 12

17 ꤕꤚꤟꤢ ꤞꤤꤖꤢ ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ : Wise Sayings: ꤊꤢ ꤛꤢ ꤘꤣ ꤢ ꤢꤛꤢꤡꤢ ꤒꤢ ꤘꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤛꤣ, ꤢ ꤊꤟꤢ ꤙꤢ ꤓꤛꤢ ꤕꤟꤢ The person who tries his hardest (to the very end) will succeed. ꤓꤢ ꤒꤢ ꤊꤜꤢ ꤚꤝꤟꤥ ꤚꤝꤥ ꤜꤟꤛꤢ, ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤊꤜꤢ ꤡꤛꤣꤚꤝꤥ ꤊꤜꤛꤢ The lazy bird flies along the river to find his food, the lazy person goes along the road. (rather than venturing further out to find food) 13

18 ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤔꤢ ꤒꤢ ꤔꤤ Red Ants and Bees 14

19 ꤙꤢ ꤒꤣ ꤖꤟꤌꤣ, ꤘꤣ ꤞꤢ ꤒꤣ ꤙꤥ ꤢ ꤜꤟꤥ ꤔꤛꤣ, ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤥ ꤒꤣ ꤊꤢ ꤔꤢ ꤒꤢ ꤔꤤ ꤥ ꤒꤣ ꤗꤟꤌꤣ One time, there were a bunch of red ants and a hive of bees on a tree. 15

20 ꤘꤣ ꤞꤢ ꤔꤛꤣ ꤒꤣ ꤙꤥ ꤢ ꤋꤢ ꤏꤛꤢ ꤔꤛꤣ, ꤕꤚꤟꤢ ꤗꤢ ꤖꤢ ꤘꤣ ꤢ ꤗꤝꤟꤤ ꤔꤢ ꤓꤢ ꤗꤟꤌꤣ ꤛꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤚꤢ ꤥ ꤒꤣ ꤚꤢ ꤚꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤑꤢ ꤑꤢ ꤢ ꤟꤛꤢ ꤐꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤓꤛꤢ ꤒꤣ ꤑꤢ ꤚꤢ, ꤒꤢ ꤔꤤ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤡꤛꤣꤡꤝꤤꤥ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤓꤛꤢ ꤘꤣ ꤜꤢ ꤒꤢ ꤚꤢ ꤊꤢ Next to the tree, a girl named Hte Mar had a garden of flowers. Everyday, she came to water the flowers. One day, some bees came to suck pollen from the flowers in the garden. 16

21 ꤙꤤꤔꤛꤣ ꤋꤢ ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤟꤛꤢ ꤡꤝꤤꤥ ꤊꤟꤌꤣ ꤘꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤢ ꤓꤛꤢ ꤓꤛꤢ At that time, some red ants had also come to suck the pollen from the flowers. 17

22 ꤙꤤꤔꤛꤣ ꤢ ꤋꤢ, ꤓꤢ ꤗꤟꤌꤣ ꤟꤛꤢ ꤙꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤙꤤ ꤢ ꤙꤢ ꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤢ ꤋꤢ ꤔꤛꤣ ꤢ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢ ꤒꤢ ꤔꤤ ꤔꤢ ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤛꤢ ꤥ ꤘꤣ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤜꤟꤥ ꤒꤥ At that time, the girl came to pick her flowers. When she had finished picking her flowers, she saw the bees and red ants there also. 18

23 ꤙꤤ ꤢ ꤔꤟꤌꤣ ꤗꤢ ꤓꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤢ ꤋꤢ ꤔꤛꤣ, ꤡꤤ ꤒꤢ ꤔꤤ ꤒꤣ ꤙꤢ ꤐꤟꤌꤣ ꤓꤛꤢ ꤢꤟꤢ ꤜꤢ ꤗꤟꤢ ꤓꤢ, ꤚꤢ ꤢ ꤠꤤ ꤒꤟꤢ ꤊꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ When she smelled the flower, "zeet" the bee flew up and bit her on her forehead. She immediately threw the flower down. 19

24 ꤚꤢ ꤙꤤ ꤢ ꤠꤤ ꤒꤟꤢ ꤊꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤢ ꤋꤢ, ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤒꤣ ꤙꤢ ꤙꤛꤢꤗꤢ ꤘꤣ ꤜꤢ ꤒꤢ ꤋꤢ ꤜꤟꤥ ꤚꤢ ꤢ ꤢꤟꤢ ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤥ ꤜꤢ ꤜꤢ As she threw the flower down, a red ant grabbed on and bit into her hand. 20

25 ꤛꤢ ꤒꤣ ꤖꤟꤌꤣꤛꤢ ꤢ ꤗꤟꤢ ꤓꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤐꤟꤢꤐꤟꤢ, ꤢ ꤒꤢ ꤋꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤏꤢ ꤏꤢ ꤋꤢ ꤋꤛꤢ, ꤢ ꤊꤜꤛꤢ ꤊꤟꤢ ꤘꤣ ꤟꤤ ꤢ ꤊꤟꤢ ꤒꤟꤌꤣ ꤘꤣ ꤟꤤ ꤚꤢ ꤢ ꤕꤜꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤢ ꤓꤝꤤ Then the girl's forehead swelled up and her hand hurt like crazy so she ran back home. Arriving back home, she put on some lime paste. 21

26 ꤘꤣꤋꤛꤢ ꤒꤣ ꤊꤜꤢ ꤔꤛꤢ ꤊꤜꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤗꤢ ꤓꤢ ꤐꤟꤢ ꤜꤢ ꤗꤟꤢ ꤟꤛꤢ, ꤢ ꤒꤢ ꤋꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤕꤚꤤ ꤟꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤔꤟꤢ ꤞꤛꤣ ꤟꤛꤢ ꤗꤛꤢꤐꤢ ꤘꤛꤢ ꤋꤛꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤖꤥ ꤒꤢ ꤔꤤ ꤔꤢ ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤢꤟꤢ ꤏꤢ ꤡꤢ ꤜꤢ ꤊꤢ ꤒꤢ ꤔꤛꤣ ꤡꤢ ꤒꤢ ꤘꤣ ꤚꤢ ꤢ ꤢꤛꤢꤡꤢ ꤘꤛꤢ ꤋꤢ ꤘꤛꤢ ꤟꤢ ꤋꤛꤢ ꤢ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤚꤢ ꤢ ꤟꤛꤢ ꤗꤛꤢꤐꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤋꤛꤢ ꤞꤛꤢ After a few weeks, the girl's forehead and hand were better and she missed watering her flowers. The ants and bees stung her so badly, but she built up her courage and again went to water her flowers. 22

27 ꤒꤟꤢ ꤒꤢ ꤔꤟꤢ ꤊꤟꤢ ꤋꤛꤢ ꤏꤢ ꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤘꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ : Reflection Questions: ꤁ ꤙꤤ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢꤛꤢ ꤢ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤔꤛꤣ, ꤕꤚꤟꤢ ꤗꤢ ꤖꤢ ꤛꤢ ꤒꤣ ꤕꤟꤚꤢ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢ ꤊꤚꤛꤢ ꤔꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤟꤛꤢꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤤ ꤒꤢ? ꤚꤢ ꤢ ꤓꤝꤟꤥ ꤓꤛꤢ ꤊꤚꤛꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? 1. In this story, what difficulties did the girl meet with? What happened to her? ꤂ ꤒꤟꤢ ꤊꤥ ꤙꤢ ꤙꤢ, ꤒꤢ ꤔꤤ ꤙꤢ ꤙꤢ ꤢ ꤢꤟꤢ ꤔꤢ ꤏꤢꤜꤟꤢ ꤔꤟꤢ ꤟꤟꤢ? ꤙꤤ ꤢ ꤢꤟꤢ ꤔꤟꤢ ꤋꤢ, ꤢ ꤗꤟꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? 2. Have you ever been stung by a red ant or bee? What did it feel like? ꤃ ꤕꤢ ꤡꤟꤢ ꤗꤟꤌꤣꤖꤢ ꤛꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤛꤣ, ꤒꤢ ꤔꤤ ꤢꤟꤢ ꤡꤢ ꤜꤢ ꤒꤢ ꤘꤣ ꤚꤢ ꤙꤤ ꤢ ꤛꤢ ꤋꤛꤢ ꤟꤛꤢ ꤟꤢ ꤔꤛꤣ, ꤢ ꤗꤟꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? 3. Even though the girl got stung, when she got better, what did she do? 23

28 ꤄ ꤔꤟꤢ ꤊꤤ ꤏꤤꤒꤣ ꤙꤢ ꤔꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤟꤛꤢꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤗꤟꤢꤒꤥ ꤚꤢ ꤒꤟꤢ ꤡꤟꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤡꤢ ꤒꤣ ꤡꤣ ꤡꤣ ꤟꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤢ ꤗꤟꤢ ꤖꤢ ꤒꤢ? ꤔꤟꤢ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤕꤛꤢ ꤊꤛꤢ ꤟꤟꤢ ꤗꤟꤢꤒꤥ ꤚꤢ ꤔꤟꤢ ꤢꤛꤢꤡꤢ ꤗꤟꤢ ꤕꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤕꤟꤥ ꤟꤟꤢ? 4. If you meet with a problem or suffering, what do you do? Do you give up or do you try again? 24

29 ꤕꤚꤟꤢ ꤞꤤꤖꤢ ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ : Wise Sayings: ꤙꤤ ꤒꤟꤢ ꤕꤟꤛꤢꤒꤟꤢ ꤏꤢ ꤙꤢ ꤔꤟꤢ ꤢ ꤋꤢ, ꤔꤟꤢ ꤊꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤕꤛꤢ ꤟꤢ ꤚꤢ, ꤔꤟꤢ ꤟꤢ ꤚꤢ ꤕꤢ ꤒꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ If you get discouraged when you experience difficulties, your strength is very little! 25

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

VAOHP Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: THIEU KHAC LUU Interviewer: An Khanh Luu Date: May 26, 2014 Location: Linda

VAOHP Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: THIEU KHAC LUU Interviewer: An Khanh Luu Date: May 26, 2014 Location: Linda Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: THIEU KHAC LUU Interviewer: An Khanh Luu Date: May 26, 2014 Location: Linda Vista, California Sub-collection: Vietnamese American Experience

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Phượng Bài viết gửi Tạp chí Ngôn ngữ Kim Phượng Đặt vấn đề Để phủ định sự tồn tại của phạm trù thời và khả năng của phó

Chi tiết hơn

Under the Bridge Under the Bridge Solo Sop Alt Ten Bass Solo Sop Alt Ten Bass Bass Solo Sop Alt Ten & ##4 & # #4 ú.. ÏJ w ú.. #ÏJ w Doo doo doo doo &

Under the Bridge Under the Bridge Solo Sop Alt Ten Bass Solo Sop Alt Ten Bass Bass Solo Sop Alt Ten & ##4 & # #4 ú.. ÏJ w ú.. #ÏJ w Doo doo doo doo & ##4 & # #4.. ÏJ w.. #ÏJ w Doo doo doo doo & # #4 Î Ï w Î Ï w Dun dun ahh dun dun ahh ##4 î ä.. î ä.. Red Hot Chili Peppers arr. Gabriel Shabbtairrlman Doo doo doo doo? # #4 Ï Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï Doo doo doo

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㈥課 到那裡去買? Lesson 16 Where Can We Buy Them? 一 課文 TEXT : 我們應該準備㆒些畫具 wǒ men yīng gāi zhǔn bèi yì xiē huà jù We should prepare some painting equipment. : 紙 墨 硯都已經 了 zhǐ mò yàn dōu yǐ jīng yǒu le We have

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Author : Emily Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới - thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT

Chi tiết hơn

Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất

Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Bí quyết học tiếng Anh để nói tự nhiên nhất Có một thực tế đáng buồn là rất nhiều bạn sau nhiều năm học tiếng Anh vẫn không đủ tự tin và năng lực để giao tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx Interchange 1 UNIT 7 WE HAD A GREAT TIME! 1. SNAPSHOT Leisure activities What leisure activities do you do in your free time? - Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xem phim hoặc nghe nhạc online. Thỉnh

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme

Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme Tập huấn Kinh doanh lưu trú DU LỊCH tại nhà dân Bài 4: Phục vụ khách lưu trú esrt programme Giới thiệu bài Chủ đề 1 Chuẩn bị đón khách Chủ đề 3 Giao tiếp với khách Chuẩn bị cho khách của bạn Động cơ của

Chi tiết hơn

Using a Walker - Vietnamese

Using a Walker - Vietnamese Sử Dụng Khung Đi Bộ Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

Chi tiết hơn

Chapter 1

Chapter 1 CHAPTER 7 JUGS AND MUGS Ques.1 Karan got an empty 500 ml cold drink bottle. Look at the picture and discuss what he did to fill the water up to mark of a bog conical flask. ú üö êú ÖÖÃÖ ú 500 Ö»Öß úß Ö²ÖÔŸÖ

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

So sánh Truyện Kiều giữa bản gốc của Nguyễn Du và bản dịch tiếng Anh

So sánh Truyện Kiều giữa bản gốc của Nguyễn Du và bản dịch tiếng Anh So sánh Truyện Kiều giữa bản gốc của Nguyễn Du và bản dịch tiếng Anh Author : vanmau So sánh Truyện Kiều giữa bản gốc của Nguyễn Du và bản dịch tiếng Anh Hướng dẫn Giới thiệu về truyện Kiều và các bản

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

Cậu bé Magozwe

Cậu bé Magozwe Cậu bé Magozwe Magozwe Lesley Koyi Wiehan de Jager Phuong Nguyen Vietnamese / English Level 5 Có một nhóm những bé trai vô gia cư sống trong thành phố Naiobi bận rộn, cách xa sự quan tâm của gia đình.

Chi tiết hơn

Người dẫn chuyện 1: Welcome to 4B s class assembly. Người dẫn chuyện 2: In Term 2, we learned how to write stories which raised dilemmas. The story yo

Người dẫn chuyện 1: Welcome to 4B s class assembly. Người dẫn chuyện 2: In Term 2, we learned how to write stories which raised dilemmas. The story yo Người dẫn chuyện 1: Welcome to 4B s class assembly. Người dẫn chuyện 2: In Term 2, we learned how to write stories which raised dilemmas. The story you are told today in this assembly is based on the story

Chi tiết hơn

FourthSpellListT110

FourthSpellListT110 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. _ among ÄÖùÉüéûÅóÏ _ being edge against between center beside Weekly Spelling forward backward throughout onto beneath attached located location List

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN_TIENG ANH 7

Microsoft Word - SKKN_TIENG ANH 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẾN CỦI Họ và tên tác giả : Nguyễn Thị Sơn Ca Đơn vị công tác : Trường THCS Bến Củi 1. Lý do chọn đề tài : - Tiếng

Chi tiết hơn