request.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "request.pdf"

Bản ghi

1 ,-)./01103, ,10/3:,8/ ,)0);<%&'(103,14!5) !" #$%&'((()!#' '*( F GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I740?GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH J-?,9I,+./ KL593969MM23233NL59396O1647N93P22392L P23M P7396O3NL591647N93L Q7289M L265PM989O689R2O674M STUVSWXYSWXZ[[]^_`X 1647N932L868aM659R M374M1647N933M ab6M6O2Q7289M289cPL a2M LL86L O28NM N9346NL5a2M55LL52459O91985R39R156455a3P d0c5)0?e+4,=01fgfg

2 !*!+&*, ''#!").' *+-!&)'''#*& !&)'''*!,/012345!"#$ 7-8,')!9&-'!*!,'',!' "%&'()&!*!+&*, *+-!&)' _% I-!&)'''*!, U[OO]I*!.' *!-!,!-" *!9*!!*!+&*, "' ' *+-!&)'''#!*!+&*, *+-!&)'''#! "7 9'), &7 9+*&9! )'!9&-.&-!.'.*!+&*, ')! xyz{ }~y ~y{ z}ƒ ~ ˆ ˆ Š~ 9bŒviuwbuwbg]fbgŒiwpbob w abcdefbghijdchdklmhccbkdngdocploqrbogkdbschddtiqcuicgkdiupoqbvdbsiuw -!&)'''# "7'9'97"!"*&!*!+&*, *!*!")' qbuciqclumchdžbœviuw] upbs bqgœduc Ž a e a š Ž a ] œ a ž Ÿ f f Ž ž f] a œ Ž a ž Ÿ Ž ] š Ž a ž Ÿ œf Ž a a ž ž f a ž a a ž Ž Ž a œ Ž a ž f ž a a š a Ž aš ž f ž Ž a Ž f Ž œ š ž a Ž ] ž ž a ž f a ] ž š ž šf Ž ž ž ] Ž a Ž a ž ž 1A?<1H

3 :9;58<7=>?887 6=?8FAAG88H=6=? =?8A668A6878A6?8788!"#$&'()*+,-./+0*1#/+2"'+3"*"$4 A=AA87D78J>A8K?8L68I FAAG88H=6=? ? RNSOTFSOOHUVUWRVNNI;66?L86NMWL879;>68 PI 866?6=?8G8AG87>=?Ig 6=?8A668A6878A6?876=?8IL6= <7=??68E=?Bh67687GiA866? 6=?8G8AG87>=?Ig >??68E=?BAA8887A6=866? 879<j>kKklLKQ9lmL>nlK<o9Q9pkCjlLj<9hoKCoL9jj< "#$&'()*+,X1Y$Z[$1"\'Y"#$Y$)'Y"4]#/^#$_$Y/1`*"$Yab`$*1$^#$^c"#/1d'e/\,'[]'[`f`/c$ >LPJ<K9LPLDI qrst2suvwxqy

4 !7"#$$ 3#% TWb^c_dMSc L8HZo67\C6A9L6A9JG=BoJ p2q+l-1rks.l2k1-ktkr-.q+u+v)k.2wxyz{ }3.j1l++2)k)r+q).sk2q.j)sl./12h-~ *1)kuk2)*+h-~muskr+ *kv*kul+ijkl+q). +0l.tkq+q l.0+lhq+2)kskv1)k.2 k2vrjq+uq.vj/+2)uujv*1u1t1rkqqlkt+lmurkv+2u+}u.vk1ru+vjlk)31vv.j2)2j/ +l}/krk)1l3 B?6I67F;I9?E98L9TUVW;J GL?AF9::6A9G8ID8=D=CJ 6:97868DJ 0+lu.2mu0l+u+2v+{ $!$$! #$$ $ $Š Œ# Ž!Š$$$ $# $ $Ž% $$ 7! "$ $! # $6"# $ "$$

5 D;;)H)?ED><HDHB>DOE?H)=B<P 2*6$.$*-*"-3"-$.0&&-02$478 /0&102$1&%&' "!$/*.*0$-&+34$"05*"-+$.0 102*0) 2 S`VaZW^`bc^àZTUVWXYZ[[Z]U[^W_*#&304$1&.$4/%&4$"0/3./&$*0*"0."!/.&+$*"-02.&3!2&304$4/%&4$"0(!""!#$%&'()*%&*302&. Q$RRRRRRRRRRRRRRRRRRR0&&#0* 1*//% +*#%$P "STUVWXYZ[[Z]U[^W_*"- 4$-3. "!02$ < dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd N*.$"0fC3*.- N. dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd!"*03.$;*0$b4* "0L3%E*4$e)"+%3-$K *"<!"*03.$ 13"-$.gh;*0$ --%$E*4$5/%$*$/. "0%$! #%7 %*--.$ H&6 )"i3 $')"i3.$2.$()"+pjkl>$=%*.$2.$n. 6*+N&%.$<0.$$0(;*6$"/&.0)Dmkhlgnhlleopoempkk&. +820/8f "i3.$2.$p+&4f.$&3.+$f%$!*%e*"-e+&4/% "#&qr*"+$p204% "i3.$2.$p+& s2tus222vus22w7v2x2u727y s2sy2yxs7227s2s72x2wvus27v2 u727yz2222syusx22w2{wy22 }~ ƒ vus27v2u s2{y v2 s727227y wz22 xus22s 2s uuu2wvy7v2vusy ssuuss2w272s{2{ 7sss x ˆ Š485 Œ Ž Ž

6 ,-./0123, :;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< B072>CD457E;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< B54F25G4?2H62/>I;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =7072J6-29;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< L99474>H0.M52F4>-6L99526N47E4H7E2G067OP2056 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3")&%" 9375Q *537246R36S S S* R3* R3S7T S626789*343643US VWXYVZ[\VZ[]^ `693US S646`7a76867T4343b* ` S S` U583U `5* 4c!)6&'$dede