B0 GIAO DVC VA DA0 TAO CONG HOA XA MX CHU NGHIA VIVT NAM TRUING BAI HOC FPT DOc 14p - Ty. do - Hanh phut S6:403.1 /QD-DHFPT Ha NOi, ngay14 thang 9 nam

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "B0 GIAO DVC VA DA0 TAO CONG HOA XA MX CHU NGHIA VIVT NAM TRUING BAI HOC FPT DOc 14p - Ty. do - Hanh phut S6:403.1 /QD-DHFPT Ha NOi, ngay14 thang 9 nam"
  • Lê Lý
  • 2 tháng trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 B0 GIAO DVC VA DA0 TAO CONG HOA XA MX CHU NGHIA VIVT NAM TRUING BAI HOC FPT DOc 14p - Ty. do - Hanh phut S6:403.1 /QD-DHFPT Ha NOi, ngay14 thang 9 nam 2021 QUYET DINH Ban hanh Quy the dao tao 14 DO hoc chinh quy tai Trullrng Dal h9c FPT HIFU TRUbNG TRUING DAI HOC FPT Can cir Quyet dinh so 208/2006/QD-TTg ngay 08/9/2006 cita Thit twang chinh phit cho phep thanh lap Trwang Dai hoc FPT; Can cir Nghi dinh so 99/2019/ND-CP ngay 30/12/2019 cita Thit,twang Chinh ph i( quy dinh chi tiet va hw ang ddn thi hanh mot dieu caa Ludt sera dai, bej sung mot so dieu cita Ludt Giao dyc dai hoc; Can cit. Thong tu. 08/2021/TT-BGDDT ngay 18/03/2021 cita BO Truang BO GD&DT ye viec ban hanh Quy the dao tao trinh do dai hoc; Can ca. Quy the to chav va hoat dong cita Trwerng Dai hoc FPT dwo.c ban hanh theo Quyet dinh so 240/QD-DHFPT ngay 05/03/2020 caa Chit tich HOi dong Trwang Dai hoc FPT;, Can cit. vao Quyet dinh so 245/QD-DHFPT ban hanh ngay 12/3/2021 ve viec sera dai bo sung mot so Dieu va ban hanh lgi Quy the dao tao he Dai hoc chinh quy theo he thdng tin chi; Theo de nghi ctia Trwang Ban Dam btio cha't lwang FE HO. QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh lai Quy the dao tao dai h9c chinh quy tai Trugng dai h9c FPT. Ditu 2. Quy6t dinh nay cap hieu luc thi hanh ke tit ngay k 'y. Di&I 3. Giant doc cac Phan hieu, Gram dec cat ca se dao tao Dai hoc, TruC'rng ban Nghien cfru Oat trien, Trugng ban Dag tao, Twang Ban Dam bao chat lugng, Trueng phong Ke toan, Twang phong Phat trien chuang trinh, Trugng phong Tuyen sinh, Tnremg phong Dam bao chat luting, Trugng phong Kiem soar chat luting, Twang phong TO chic va Quan 1y dao tao, Trugng phong Khao thi, Truang phong COng tac sinh vien, Trugng ph6ng IC-PDP, Trugng ph6ng Thu vien,,trugng ph6ng CNTT va cac b'9 phan, nhan quan chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay./. ithijn: - Nhu DiL 3 (d6 t/h); - I3an Dieu hanh (a b/c); - Ltru: VT. HItU TRUONG Nguyen Kliac Thanh

2 QUY CITE DAO TAO DAI HOC CIHNH QUY (Ban hinh kern theo Qu.)4t dinh so4091 /QD-DHFPT ngay 14 awing g nam 2021 ctia Hieu tricang Taring Dai hoc FPT) CHIYONG I: NHIING VAN DE CHUNG Dit u 1. Phym vi fip dung va d i tuning fip dung 1. Quy the nay cu the h6a mot s6 quy dinh va to chirc va quan 1ST hoat Ong dao tao, kiem tra va thi hoc phan, xet va cong nhan tot nghiep trinh de dao tar) dai hoc ap dung tai truang Dal hoc FPT. 2. Cac don vi dao tao c6 trach nhiam than hien theo Quy the dao tao trinh de dai hoc cila BO Giao dyc va Dao tao (GDDT) va cac diem cu the quy dinh trong quy the nay. 3. Quy the nay ep dyng dei voi sinh vien cac khoa dao tao he chinh quy o trinh de dai hoc cila Truing Dai hoc FPT (sau day goi tat la Truing) thyc hien theo hinh thirc tich lily tin chi. Ditu 2. Sinh vien va khoa sinh vien 1. Sinh vien la nguai dap irng yeu cau dau vao va hoan tat thu tic nhap hoc dai hoc chinh quy oda Truang Dai hoc FPT. Moi sinh vien khi vao Twang duce cap met ma s6 rieng theo quy dinh cua Truing. 2. Khoa sinh vien (goi tat la khoa) la thuat ngil de chi nhom sinh vien ding met nam tuyen sinh va nhap hoc dm Truing (khong phi thu6c nganh dao tao). Met khoa duoc phan thanh cac khoa nho, tiry theo trinh de tieng Anh dau vao cua sinh vien. Ditu 3. Chuang trinh dao tao va th?ri gian hyc tap 1. Chuang trinh dao tao cua Truang &roc xay dyng theo hinh thirc tich lay tin chi, cau true tit cac mon hoc hoac hoc phan,(sau day goi chung la hoc phan), trong do co cac hoc phan bat buoc va hoc phan to chon theo huang clan dm Truang nham da dang hoa huang chuyen mon hcp hoac &roc to chon tusi ST de tich luy du se hoc phan quy dinh cho moi chuang trinh. 2 Cac hoc phan trong Chuang trinh duot sap xep theo trinh to nhat dinh vao tong hoc ky cua kh6a dao tao day la trinh tir ma Truing khuyen cao sinh vien nen tuan theo de thuan lqi nhat cho viec tier) thu kien thirc. 3. Trong chuang trinh co met se hoc phan ma ket qua hoc phan khong dung de tinh diem trung binh hoc ky,va trung binh tich nhung sinh vien phai hoan tat thi mai du dieu kien de bat dau hoc tap (vi du chirng chi tieng Anh chuan bi) hoac de cap bang tot nghiep (Ren luyen tap trung, Giao dyc the chat, OJT...). Cac hoc phan nay goi tat la hoc phan dieu kien. 4. Chuang trinh dao tao cua Truang &roc cau true thanh 4 giai doan bao gem: a) Giai doan 1: ren luyen tap trung (bao gem chuang trinh Giao dye quec phong va chuang trinh ren luyen cua Dai hoc FPT) va chuan bi tieng Anh ; 2

3 b) Giai doan 2: chuyen mon co. ban va ca soy nganh; c) Giai doan 3: dao tao trong mai tnrang th%rc to (On-the-Job-Training (OJT)); d) Giai doan 4: chuyen mon nang cao va chuyen nganh hep C l(st la khoang thai gian nhat dinh bao gom mot so tuan danh cho giang day, hoc tap va danh gia kien thirc (kiem tra, thi, bao ve...). MOt nam Truang ca cac hoc kst Fall, Spring va Summer. MOt hoc ks, tai Trui'mg Dai h9c FPT Iceo dai tuan. 6. Thai gian ke hoach a hoan thanh chuang trinh dao tao la 9 h9c ky (khong ke thai gian hoc tieng Anh chuan bi). Thai gian thi da de sinh vien hoan thanh chuang trinh dao tao khong vugt qua 02 lan thai gian theo ke hoach de hoan thanh chuang trinh dao tao. Dit u 4. Khiii leolig hoc tap 1. Tin chi la dan vi quy chuan de lugng hoa khi lugng kien thirc va kh6i lugng h9c tap, giang day trong moi chuang trinh dao tao. 2. MOt tin chi dugc quy dinh bang 15 tiet hoc ly thuyet; 30 fiat thpc hanh, thi nghiem hoac thao luan; 50 gig thpc tap tai co. so.; 50 gig lam tieu luan, bai tap lon hoac do an, khoa luan tot nghiep. 3. De hoan thanh khi lugng kien thirc dm 01 tin chi h9c tren lap sinh vien can toi thieu 30 tiet chuan bi, to h9c (ngoai gig len lap). Wit tiet hoc bang phut. 4. TOng s6 tin chi t6i da cua chuang trinh dugc xac dinh theo tirng nganh dao tao cu the 5. Quy dinh cu the ve tin chi dugc Trugng ap dung theo Quy dinh ve chuan chuang trinh dao tao; xay dpng, tham dinh va ban hanh chuang trinh dao tao cac trinh do cua gido dpc dai hoc do BO GDDT ban hanh. CHUTING II: TO CHVC DAO TAO Ditu 5. TO chfrc lo'p hoc 1. SO lugng sinh vien thi thieu trong m6i lap h9c dao dong tir 20 sinh vien va tai da la 30 sinh vien. 2. Trong truang hap (lac Net, Hieu twang/ Giam doc phan hieu quy& dinh so lugng sinh vien/lap. Ditu 6. Kt ho9ch hoc tap 1. Dau misi hoc ks7, Truang se thong bao Chuang trinh cho sinh vien h9c trong hoc ky, lich h9c dp kien, de cuang chi fiat va dieu kien de dugc tham dp tirng h9c phan, lick kiem tra va thi, hinh thirc kiem tra va thi doi vai cac h9c phan. 2. De chuan bi cho mot h9c 14, sinh vien hoc theo chuang trinh cua Truang b6 tri, dang ky the h9c phan to ch9n. Thit tpc hanh chinh clang 1c)'T h9c, dang ky hoc phan to chon, hoc phan h9c them can dugc nop cham nhat 1 tuan truac khi hoc phan bat Tau. 3

4 3. Sinh vien co h9c phan bat buoc khong dat vi bdt cu 13"T do gi phai clang k 'y h9c Lai hoc phan do, hoac hoc phan tu,ch9n khac dugc quy dinh twang &rang, ngay trong h9c ks, hoac cac hoc k5( tiep sau cho den khi dat du cac yeu cau cua h9c plill do. 4. Sinh vien dugc phep dang ky, hoc lai h9c phan da dg de cai thien diem. Trong truang hop nay, ket qua a dat tan truac se bi fray Sinh vien dugc b6 tri h9c lai tai thai diem nao, se phai h9c lai theo de cuang hoc phan dugc phe duyet trien khai tai thai diem do. Trong cac truang hop dac biet, Hieu truang quy& dinh h9c phan va de cuang hoc phan hoc 19i. 6. Truang se coi nhu sinh vien chic dong thoi hoc trong truang hap sinh vien kh6ng dozing hoc phi trong thai han quy dinh va kh6ng lam thii tuc tarn ngung (bac. luu). 7. Cac truang hop dac,biet khac dugc Hieu truang hoac Giam d6c phan hieu xem xet quyet dinh cu the. Di&ii 7. \Ting mat trong gib. h9c 1. Sinh vien khong tham gia du tiled luting tai thieu theo quy dinh cila hoc ph'an vi bat dr 13", do gi khong dugc du thi cuoi h9c phan va phai clang 14 hoc lai h9c phan do. 2. Trong truang hop sinh vien,giai doan 4 clang lam viec, neu khong the tham du du thai luting tai thieu theo quy dinh cua hoc,phan thi can nap don de nghi va Hap citing lao d6ng hgp le truac khi h9c phan bat dau de dirge nha truang xem xet. Di.tu 8: TO chth giang d9y va h9c tap 1. Viec phan cong giang vien cho cac lap h9c, giang vien giang day, giang vien huang clan sinh vien lam thi nghiem, thuc hanh, thuc tap, do an, khod luan va thuc hien cac hoat d6ng hoc tap khac; viec ldy y kien phan hoi cua nguai hoc ve cac dieu kien bao dam chat luting, hieu, qua hoc tap doi voi tat ca cac lap h9c dia co. so. dao tao va viec cong khai kien phan hoi cua nguai h9c, bao Om n6i dung, mirc d6, hinh thac cong khai dugc quy dinh trong cac quy trinh, ke hoach ciao tao, thai khoa bieu theo tang h9c ks7 cua Truang; 2. Trach nhiem va quyen han cua giang vien dugc phan ding giang day hoac huang dan sinh vien; trach nhiem cua cac clan vi chuyen mon va cac clan vi quan ly, ho trg lien quan; trach nhiem va quyen han cua sinh vien khi tham du cac lap h9c theo 1)6 tri cua truang dugc dp dung theo cac van ban quy pham lien quan do BO GDDT quy dinh; Ditu 9. T9m ngling (bao hru) h9c ky 1. Sinh vien dugc quy6'n tam ngirng (bao luu) h9c theo hoc lcs/ de giai quyet viec rieng hoac de h9c lai cac hoc phan chua dat va bao luu ket qua cila cac h9c kst truac, nhung da phai h9c fed thieu 01 hoc ky va khong thuc cac twang hgp bi xem xet bu6c thoi hoc hoac xem xet kst luat. Cac truang hap dac biet khac dugc Hieu truang hoac Giam doc phan hieu xem xet quyet dinh cu the. 2. Thai gian cho 0 1 (met) lan tam ngung la 01 (m6t) hoc kst. Neu co nhu cau tiep tuc ngung, sinh vien phai lam thil tuc clang 14. lai. 4

5 3. Sinh vien khong dugc phdp tam ngirng qua 02 (hai) h9c 14 lien tiep. 4. Thu tic hanh chinh a tam ngirng (bao luu) hoc 14 can dugc nop chain nhat 1 tuan truck khi h9c 14 mai bat dau. Le phi de lam thu tic tam ngirng dugc quy dinh trong quy dinh tai chinh sinh vien Dieu 10. Kiem dinh Ara cong nh4n nheng gi di h9c ho0c trail nghiem 1. NgoAi met s6 hgc phan then ch6t khong dugc phep kiem dinh va cong nhan nhiing gi da h9c hoae,trai,.nghiem, bao, Khoa Juan tot nghiep, Ren luyen tap trung, Giao dac the chat... thi sinh vien co the de ngh1 Truemg xem xet cong nhan h9c phan ma sinh vien da dat dugc tai ca so dao tao vai dieu kien cac h9c phan do dap ling dugc cac yeu cau ve noi dung/dau ra, thai lugng, dieu kien hoar' thanh mon hoc twang duang vai cac hoc phan tuang ling thu'ec chuang trinh dao tao cua TruOng. 2. Hieu truang hoac Giam doe phan hieu se xem xet tang truong hgp ea the va nett dugc chap nhan, hoc phan tuang Ong trong chuang trinh dao tao cua Truong se chi tinh IA "dat" va khong 'Jong g6p vac) diem trung binh chung cua sinh vien. Sinh vien se dugc mien hoc hoc phan tuang irng tai truemg. 3. S6 tin chi dugc cong nhan nhang gi da hoc hoac trai nghiem t6i da,v6i sinh vien chuyen tir truemg khac sang Truong Dai h9c FPT la 50% so vai tong so tin chi can dat de dugc xet tot nghiep. Dieu 11. Dieu kien chuyen giai doan Sinh vien chi dugc chuyen sang giai doan sau cua chuang trinh dao tao khi da hoan thanh cac nhiem vi hoc tap chinh dugc xac dinh cho giai doan truac do. Cu the: 1. Dieu kien chuyen sang giai doan h9c chuyen mon: - Dat trinh de tieng Anh theo quy dinh ci the dm truang. 2. Dieu kien chuyen sang giai doan OJT: Ho'An thanh t6i thieu 90% tong s6 tin chi caa cac, h9c phan chuyen mon (kh6ng bao Gido give quoc phemg, Gido dvc the chat) dugc nha twang quy dinh trong giai clop truac OJT caa chuang trinh gido dic dai hgc theo nganh dugc dao tao. 3. Dieu kien chuyen sang giai doan sau OJT: - Dat chuang trinh OJT theo quy dinh ca the dm truamg. 4. Dieu kien tot nghiep: - Nhu quy dinh trong Dieu 21 cua Quy the nay. Tnrong se coi nhu sinh vien cha clong then hoc n6u khong lam thu tic tam ngirng (bao luu) theo quy dinh, cling khong dang14 h9c di hoac hoc lai. Dieu 12. Dieu ki0 bi bu(ic thoi hoc 1. Sinh vien se bi buec tiled hoc neu vi pham met trong cac dieu sau: - Vugt qua thai han t6i da dugc phdp h9c tai Truang nhu quy dinh tai khoan 6, DiL 3 caa Quy the nay. 5

6 - Bi ksi luat a mix buck thoi hoc theo quy dinh ve cac vi pham va mirc 1c5, luat cua Truang. 2. Sinh vien xin thoi hoc vi 13', do ca nhan, trir twang hqp bi xem xet buoc thoi hoc hoac xem xet ky luat. Nhang sinh vien nay muon quay tro lai hoc thi dugc mien xet tuyen dau vao.. CHVONG III: KIEM TRA VA THI HOC PHAN Ditu 13. Ditu kion thi h9c Wan 1. Sinh vien chi dugc du thi ks, thi cuoi hoc phan nett dap ling dieu kien du thi xac dinh trong de cucmg hoc phan va cac yeu cau dac thit (neu co) do 130 mon quy dinh. 2. Can dr vao ket qua hoan thanh cac bai tap va cong viec dugc giao cling nhu thai do hoc tap, cac sinh vien xuat sac c6 the dugc Truang cho phep mien cac 1(5/ thi gicia ks, va cuoi ks7. Trong tiding hqp nay, diem cua sinh vien se dugc tinh la t6i da. Ditu 14. With gia ket qua h9c pilau 1. Thy theo tinh chat elm hoc 'pilaff, diem tong hop danh gia hoc phan (sau day goi tat la diem hoc phan) dugc tinh can dr vao mot phan hoac tat ca. cac diem danh gia b0 phan, vi du: diem kiem tra thuang xuyen trong qua trinh hoc tap; diem danh gia nhan thirc va thai do tham gia thao luan; diem danh gia,phan thuc hanh; diem chuyen can; diem thi hoc phan; diem tieu luan va diem thi cuoi hoc phan. 2. Sinh vien dugc coi la dat hoc phan khi dap ling tieu chi hoan thanh hoc phan dugc quy dinh trong de cuong hoc phan. 3. Danh gia trong qua trinh la tap hqp cua cac bai kiem tra, bai tap, bai thuc hanh, bai thi gift ks7... dirge to chirc trong qua trinh trien khai hoc phan. Pham vi, thai lugng va tinh chat cua cac bai danh gia trong qua trinh dugc quy dinh cho tang hoc phan cu the trong De m ow hoc phan. 4. Thi cuoi hoc phan la tap hqp dm cac bai thi 17 thuyet hoac/va thuc hanh dugc to chirc vao khi ket thlic hoc phan. Yeu cau not dung, thai lugng thi cuoi hoc pilaff dugc quy dinh trong de cuang hoc phan. Sinh vien dugc quyen thi 2 (hai) lan cuoi hoc phan cho fn& mon hoc. Sinh vien khong du thi cuoi hoc phan lan 1, coi nhu bi diem 0. Lan thi 2 danh cho niang sinh vien khong tham du ks1 thi lan 1 hoac chua dieu kien dat hoc phan hoac de cai thien diem. Neu thi lan 2 thi diem thi Ian 1 (met) bi hay. 5. Sinh vien khong dugc phdp cai thien diem trung binh tot nghiep theo hinh tilde chuyen doi tin chi to cac hoc phan thuoc cac chuang trinh dao tao khac. Ditu 15. With gia ket qua h9c tap Ket qua hoc tap cua sinh vien dugc danh gia theo timg hoc ks, qua cac fief' chi sau: 6

7 1. S6 tin chi cila cac h9c phan ho4c do Truong quy dinh cho unoi hoc 14, hoac do sinh vien Chu d6ng clang 14 hoc vao dau m 76i h9c ky vai nhing mon ti ch9n chung la tong khoi lugng hoc tap dm h9c 14). 2. Diem trung binh chung h9c ky la diem trung binh co trong so cua cac h9c phan (tri cac h9c phan dieu kien) ma sinh vien hoc trong hoc 14 do, \fad trong so la s6 tin chi tuung irng cua tong hoc phan ma sinh vien da dat. 3. KIthi lugng kil thic tich luy la khoi lugng tinh bang tong s6 tin chi cila nhilng h9c phan h9c tai Throng cia dugc danh gia la "Dat" theo de cuung hoc phan tinh tir dau khoa hoc. 4. Diem trung binh chung tich lily la diem trung binh co trong s6 cac h9c phan hoc tai Twang (tri cac hoc phan dieu kien) va dugc danh gia la "Dat" theo de cuing h9c phan ma sinh vien da tich lily dugc tix dau khoa hoc cho tai thed diem dugc xem xet vao luc ket thiic moi h9c Sinh vier' dugc Truong xac dinh trinh d6 theo h9c 14, tinh tit luc bat dau vao chuyen nganh. Dieu 16. To chic danh gia va thi 1. Cac bai tap, bai kiem tra, danh gia trong qua trinh do giang vien ding lap va 1:16 mon to chic thic hien. Trong truing hgp can thiet, giang vien va b6 mon co the de nghi Khao thi ho trg, nhung trach nhiem chinh thithc ve giang vien va 1)6 mon. 2. Cac bai thi gala ky (neu co) va thi cuoi hoc phan do Khao thi cua Truing chiu trach nhiem to chic thvc hien chung (chung de, chung Lich) cho tat ca cac trong Truong. Viec ra de thi va cham thi dugc lien hanh khong phi thu6c vao giang vien ting 16p. 3. Hinh thic kiem tra, thi cua ting hoc phan (ti luan, trac nghiem, van dap hoac bai tap, teen may tinh hay tren giay) dugc quy dinh trong Ke hoach trien khai hoc phan. Ditu 17. Phtic tra Ictt qua thi 1. Sinh vien c6 quyen phfic tra bai thi trong then gian mot tuan to khi ding b6 ket qua. Neu c6 thay doi ve diem bai thi (len hoac xu6ng), sinh vien dugc dieu chinh lai diem bai thi. Ket qua phuc tra la ket qua cuoi ding. 2. Le phi xin phfic tra chi dugc hoar' lai cho sinh vien neu ket qua sau khi philc tra co thay d6i. Di&I 18. XirlS, IcS, 14t dm volt sinh vien vi pham cac quy dinh ve h9c tap, thi, kiem tra Trong qua trinh hoc tap va thi cir, sinh vien vi pham quy the dao tao dai hoc chinh quy va not quy ky thi se bi xi ly theo quy dinh cua Truing. CHIYONG IV: DIEM TRUNG BiNH VA XEP LOAI IIQC TAP Ditu 19. Thang diem danh gia 7

8 Dat (tich My) Diem dugc cho theo thang diem 10. Thang diem chir va thang diem 4 chi mang tinh chat tham khao, chuyen d6i khi can thiet. Thang diem chinh there he: 10 clang each xep loci ket qua hoc tap dugc quy dinh nhu sau: Xep lo#i Thang diem chinh thlic he 10 Thang diem tham khao Ditm chit. Thang diem 4 xuat sic Tir 9,0 den 10,0 A+ 4,0 GiOi Kha Trung binh kba Trung binh Tir 8,5 den can 9,0 A 3,75 Tir 8,0 den can 8,5 A- 3,5 Tir 7,5 den can 8,0 B+ 3,25 Tir 7,0 den can 7,5 B 3,0 Ti i 6,5 den can 7,0 B- 2,75 Tir 6,0 den can 6,5 C+ 2,5 Tir 5,5 den can 6,0 C 2,25 Tir 5,0 den can 5,5 C- 2,0 Kh8ng dal Kh6ng dat Died 5,0 F 0 Ditu 20. Cach tinh diem trung binh 1. Diem danh gia 138 phan va diem thi cu6i h9c phan dugc quy de:'d thco thang diem 10, lam troll den mot chit so thap phan. 2. Diem hgc phdri la tong diem cua tat ca cac diem danh gia b8 phan va thi cu6i h9c phan nhan trong so tuang irng. Diem h9c phan lam troll den mot chit so thap phan. 3. Diem trung binh hoc ky hay diem trung binh tich lily dugc tinh theo cong there nhu sau va dugc lam tr6n den 2 chit s6 thap phan: Trong 65: A Eai*ni E ni vui i ter 1 cho den n A la diem trung binh h9c ky hoac diem trung binh tich lily; ai la diem tong kat dm h9c phan thu i trong h9c ky hoac tich lily tai ruang tir khi hoc (khong tinh tieng Anh chuan bi, giao chic quoc phong, giao due the chat, OJT); ni la so tin chi dm h9c phan thin i; n la tong s6 hgc phan cua hoc ky hoac s6 hoc phan da tich lily tai Trugng (khong tinh tieng anh chudn bi, giao duc qu6c phong, giao duc the chdt, OJT). 8

9 4. Diem hoc phan, diem trung binh hoc IcST hay diem trung binh tich luy dugc sir dung de xet hoc bez ng, cac the do khen thirang, xep loaf sinh vien, xat va xep loci tot nghiep. CHVONG V: XET VA CONG NHAN TOT NGHIVP Ditu 21. Do an/khoa lon tot nghiop 1. Khoa luan tot nghiep tai Truang dai h9c FPT dirge coi la mot mon hoc chuyen nganh sinh vien cac dieu kien theo Quy dinh; dugc viet va bao ve truac HOi dong cham bao ve khoa luan tot nghiep. DO an tot nghiep la ten g9i khoa luan tot nghiep cua sinh vien cac nganh ky thuat - cong nghe. Luan van tot nghiep la ten g9i kitha luan tot nghiep cua sinh vien cac nganh kinh to - xa hoi. 2. KhOa luan dirge Bang ky de tai theo nhom. Moi giang vien huong clan khong qua 04 nhom/1 hoc ks7. Trifong hop thay doi ten de tai so vai Bang ksi ban (tau phai co xac nhan cua giang vien huang dan. Tnrong se xem xet phe duyet neu so lugng nhorn ma giang vien huong clan virgt qua quy dinh tren. 3. Viec chain bao ve Do an/khoa luan tot nghi0 do HOi dong bao ve tot ngh4 cua Triromg do Hieu truang quyet dinh thanh lap dam trach. Moi HOi dong chain khoa luan tot nghiep,g6m 3 den 5 thanh vien gam 01 Chii tich HOi dong, 01 thu ky va cac Ay vien HOi Tong. 4. Chi' tich Hoi dong chain khoa luan TN nhan xet ket qua khoa luan TN ngay tai buoi bao ve sau khi,nhom tai bao ve xong. vai nhang khoa luau khong dat, tich &mg cham kitha luan phai neu nhan xet có nhang diem nao can sira doi be) sung cho dot bao ve khoa luan lan Sinh vien co quyen clang ky bao ve Ian 2 sau Ian bao ve dau tien do Trithrig to chirc, neu Do an/khoa luan tot nghiep khong dat hoac moon cai thin diem. Thai gian thi thieu giaa 2 Ian bao ve la 1 thang va diem bao ve cuoi ding se dugc tinh bang 80% diem bao ve fan thir HOi diing cham khoa luan tot nghiep fan 2 van gift nguyen ve so luong, chirc nang, nhiern vu, trach nhiem nhu HOi &Ong cham khoa luan tot nghiep lan 1 dm khoa luan do va do Giam do'c phan hieu guy& dinh. 7. Diem cilia Do an/khoa luan tot nghiep dugc tinh vao diem trung binh tich luy cho toan khoa hoc. 8. Sinh vien khong dat khoa luan tot nghiep sau 2 lan bao ve phai lam lai khoa luan tot nghiep tir dau va phai (long hoc phi hoc lai mon hoc khoa luan tot nghiep. Dieu 22. Di&I kien xet va cong nh4n tot nghiop 1. Sinh vien clap img du cac dieu kien sau thi dugc xet cong nhan tot nghiep: a) Tai thoi diem xet tot nghi0 khong bi truy ciru trach nhiem hinh skr; b) CO cac chirng chi hoan thanh Gido dkic qtthc phong, Gido clkic the chat va OJT; c) Hoan thanh nghia vu tai Chinh vai Truang; 9

10 d) Hoan thanh du kh6i luting tin chi tichliiy quy dinh trong chuang trinh dao tuo va c6 diem trung binh tich luy (voi cac h9c phan tai Tru6ng) dut tir 5 tra 2. Hang tot nghiep cua nhung sinh vien co ket qua h9c tap toan khoa loci xuat sac va gioi se bi giam di mot mire, neu thu6c mot trong cac twang hap sau: a) Kh6i luting ctla cac h9c phan phai h9c lai vugt qua 5% so voi tong s6 tin chi quy dinh cho toan chuang trinh; Khoan nay ap dung cho sinh vien nhap hoc tir K17 tra di; b) Sinh vien da bi ky luat tir mirc canh cao cap trtrong tro len trong thoi gian hoc Ditu 23. WO bang tot nghio, bang di6 tat nghqp 1. Sinh vien dugc nhan bang/bang diem sau 30 ngay ke tir ngay c6 guy& dinh ding nhan tot nghiep dui hoc. Ban goc Bang tot nghiep chi duce cap 1 Sinh vien mat ban goc chi duce cap ban sao. Sinh vien phai true flop nhan ban g6c bang tot nghiep va bang diem tot nghiep. Tru6ng hap nhan thay phai c6 ay quyen bang van ban co chimg thvc theo Quy dinh cua phap luat. 2. Trueng hap sinh vien c6 nhu cau nhan bang t& nghiep sam (7 ngay sau khi co Quyet dinh cong nhan danh sach sinh vien tot nghiep), sinh vien can lam thil tuc va n6p le phi theo dinh tai chinh de dugc nhan bang tot nghiep sam. 3. Sinh vien co nhu cau cap ban sao bang hoc bang diem tot nghiep n6p 16 phi theo Quy dinh. CHUONG VI: DIEU KHOAN THI HANH DiCu 24. Di&I khofin thi hanh Quy ch6 nay g6m 6 chuang, 24 dieu dirge ap dung cho sinh vien dui hoc chinh quy tat ca cac nganh dao tiro tai Truong Dui hoc FPT. Viec thay doi not dung trong Quy the nay do Hieu truang quyet dinh. 10