Microsoft Word - jo034230isi _ doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - jo034230isi _ doc"

Bản ghi

1 7UDQVLWLRQ0HWDO)UHH6X]XNL²7\SH&RXSOLQJ5HDFWLRQV 6FRSHDQG/LPLWDWLRQVRIWKH0HWKRGRORJ\ 1LFKRODV(/HDGEHDWHUDQG0DULD0DUFR 'HSDUWPHQWRI&KHPLVWU\.LQJ V&ROOHJH/RQGRQ6UDQG/RQGRQ:&5/68QLWHG.LQJGRP QLFKRODVOHDGEHDWHU#NFODFXN 6833/(0(17$5<,1)250$7,21 *HQHUDO([SHULPHQWDO66 $QDO\WLFDOGDWDIRUFUXGHUHDFWLRQPL[WXUH66 6

2 *HQHUDO H[SHULPHQWDO $OO UHDFWLRQV ZHUH FDUULHG RXW LQ DLU DQG DOO FKHPLFDOV ZHUH XVHG DV SXUFKDVHG 0LFURZDYH UHDFWLRQV ZHUH FRQGXFWHG XVLQJ D IRFXVHG PLFURZDYH XQLW 7KH PDFKLQH FRQVLVWVRIDFRQWLQXRXVIRFXVHGPLFURZDYHSRZHUGHOLYHU\V\VWHPZLWKRSHUDWRUVHOHFWDEOHSRZHU RXWSXW IURP : 5HDFWLRQV ZHUH SHUIRUPHG LQ JODVV YHVVHOV FDSDFLW\ P/ VHDOHG ZLWK D VHSWXP7KHSUHVVXUHLVFRQWUROOHGE\DORDGFHOOFRQQHFWHGWRWKHYHVVHOYLDDJDXJHQHHGOHZKLFK SHQHWUDWHV MXVW EHORZ WKH VHSWXP VXUIDFH 7KH WHPSHUDWXUH RI WKH FRQWHQWV RI WKH YHVVHO ZDV PRQLWRUHG XVLQJ D FDOLEUDWHG LQIUDUHG WHPSHUDWXUH FRQWURO PRXQWHG XQGHU WKH UHDFWLRQ YHVVHO $OO H[SHULPHQWVZHUHSHUIRUPHGXVLQJDVWLUULQJRSWLRQZKHUHE\WKHFRQWHQWVRIWKHYHVVHODUHVWLUUHGE\ PHDQVRIDURWDWLQJPDJQHWLFSODWHORFDWHGEHORZWKHIORRURIWKHPLFURZDYHFDYLW\DQGD7HIORQ FRDWHGPDJQHWLFVWLUEDULQWKHYHVVHO&RQYHQWLRQDOKHDWLQJH[SHULPHQWVZHUHSHUIRUPHGLQDQRLO EDWKXVLQJLGHQWLFDOUHDFWLRQYHVVHOVWRWKRVHXVHGIRUWKHPLFURZDYHH[SHULPHQWV7KHRLOZDVSUH KHDWHGEHIRUHSODFLQJWKHUHDFWLRQYHVVHOLQ,WLVLPSRUWDQWWKDWWKHUHDFWLRQYHVVHOLVVXEPHUJHGLQ WKH RLO EDWK WR ZHOO EHORZ WKH VXUIDFH RI WKH UHDFWLRQ PL[WXUH WR HQVXUH DV HIILFLHQW KHDWLQJ DV SRVVLEOH$VWKHUHDFWLRQLVLQHIIHFWKHWHURJHQHRXVWKHVXEVWUDWHVDUHQRWVROXEOHLQZDWHULWLVYHU\ LPSRUWDQWWKDWWKH UHDFWLRQPL[WXUH LV VWLUUHG UDSLGO\ WKURXJKRXW WKH UHDFWLRQ 7KH PL[WXUH LV DOVR VKDNHQ EULHIO\ SULRU WR UXQQLQJ WKH UHDFWLRQ 5HDFWLRQ PL[WXUHV VKRXOG EH SUHSDUHG IUHVKO\ 3UHSDUDWLRQ WKH GD\ EHIRUH UXQQLQJ WKH H[SHULPHQW KDV D FRQVLGHUDEO\ GHOHWHULRXV HIIHFW RQ WKH SURGXFW\LHOG +DQG &105VSHFWUDZHUHUHFRUGHGDW.3URGXFW\LHOGVUHIHUULQJWRLVRODWHG \LHOGV DUH WKRVH RI FRPSRXQGV HVWLPDWHG WR EH È SXUH DV GHWHUPLQHG E\ + DQG & 105 DQDO\VLV 3URGXFWV ZHUH FKDUDFWHUL]HG E\ FRPSDULVRQ RI + DQG & 105 GDWD ZLWK WKDW LQ WKH OLWHUDWXUH %LSKHQ\O&UHHG7/HDUGLQL50F1DE+1DQQL'1LFROVRQ,65HHG'-&KHP 6RF3HUNLQ7UDQV 1LWURELSKHQ\O=DSI$%HOOHU0&KHP(XU- 6

3 $FHW\OELSKHQ\O)HXHUVWHLQ0/DXUHQWL''RXFHW+6DQWHOOL06\QWKHVLV 0HWK\OELSKHQ\O=DSI$(KUHQWUDXW$%HOOHU0$QJHZ&KHP,QW(G 0HWK\OELSKHQ\O0RZHU\0('H6KDQJ3-2UJ&KHP 0HWKR[\ELSKHQ\O6FKQHLGHU6%DQQZDUWK:+HOY&KLP$FWD 0HWKR[\ELSKHQ\O1LHOVHQ6)3HWHUV'$[HOVVRQ26\QWK&RPPXQ 0HWKR[\ELSKHQ\O:ROIH-36LQJHU5$<DQJ%+%XFKZDOG6/-$P&KHP 6RF %LSKHQ\OFDUEDOGHK\GH'XSXLV&$GLH\.&KDUUXDXOW/0LFKHOHW96DYLJQDF0 *HQHW-37HWUDKHGURQ/HWW &DUER[\ELSKHQ\O+RPVL)+RVRL.1R]DNL.+L\DPD7-2UJDQRPHW&KHP 'LPHWK\OELSKHQ\O:ROIH-36LQJHU5$<DQJ%+%XFKZDOG6/-$P&KHP 6RF $FHW\O PHWK\OELSKHQ\O8HGD0'DLWR$2KWDQL60L\DXUD17HWUDKHGURQ 3KHQ\OS\ULGLQH3DULVK59:ULJKW-33ULWFKDUG5*-2UJDQRPHW&KHP 0HWKR[\ELSKHQ\O\OHWKDQRQH7KLHPDQQ78PHQR.:DQJ-7DEXFKL< $ULPD.:DWDQDEH07DQDND<*RURKPDUX+0DWDND6-&KHP6RF3HUNLQ7UDQV 6

4 0('$&/7' Analytical and chemical consultancy services ANALYTICAL REPORT ICP-AES Date: 29 April, 2003 Name: Dr Nicholas E Leadbeater Company / Institution: King s College London MEDAC LTD Brunel Science Centre Cooper s Hill Lane Englefield Green Egham Surrey TW20 0JZ United Kingdom Tel/Fax No MedacLtd@aol.com Aqueous component of the entire product mixture formed in the reaction of 1 mmol 4-bromoacetophenone and 1.3 mmol phenylboronic acid using 1.0 mmol TBAB as phase-transfer catalysts, 3.7 mmol Na 2 CO 3 as base, 2 ml water as solvent, 100 W microwave power, temperature ramped to 150 C and held there for 5 min. Element Results Units B Na K Ca Al Mg Fe Cu P Zr Ba Ti Zn 0.07 As, Se, Sm, Sn <0.20 Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Dy, Eu, Gd <0.10 Ge, Hf, Hg, Ir, La, Li, Mn, Mo, Nd <0.10 Ni, Os, Pb, Pr, Pt, Re, Rh, Ru, Sb <0.10 Sc, Tb, Th, Tl, Tm, V, Y, Yb <0.10 6

5 0('$&/7' Analytical and chemical consultancy services ANALYTICAL REPORT ICP-AES Date: 29 April, 2003 Name: Dr Nicholas E Leadbeater Company / Institution: King s College London MEDAC LTD Brunel Science Centre Cooper s Hill Lane Englefield Green Egham Surrey TW20 0JZ United Kingdom Tel/Fax No MedacLtd@aol.com Organic component of the entire product mixture formed in the reaction of 1 mmol 4-bromoacetophenone and 1.3 mmol phenylboronic acid using 1.0 mmol TBAB as phase-transfer catalysts, 3.7 mmol Na 2 CO 3 as base, 2 ml water as solvent, 100 W microwave power, temperature ramped to 150 C and held there for 5 min. Element Results Units Na B Ca Al Ba Fe % % Mg 1.2 As, Bi, Mo, P, Pb Ru, Se, Sn <1.0 Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Eu, Gd <0.5 Ge, Hf, Hg, Ir, K, La, Li, Mn, Nd <0.5 Ni, Os, Pr, Pt, Re, Rh, Sb, Sc <0.5 Sm, Tb, Th, Ti, Tl, Tm, V, Y, Yb <0.5 Zn, Zr <0.5 6

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Лист 1 en

Лист 1 en 3 42 Mo 21 60 Nd EE «Axion are and Noble metals» JSC. Chúng tôi phát triển và sản xuất các loại nhựa trao đổi ion chọn lọc AXIONIT để hấp thụ các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý và các nguyên tố khác theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH SP Hóa Học (Analytical Chemistry

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

-HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ

-HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ -HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ 7KH )$ ERDUG KDV EHHQ GHVLJQHG WR LQWHUIDFH WR D.HQZRRG UDGLR XVLQJ WKH )OHHWV\QF SURWRFRO,WKDV HLJKW FXUUHQW

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document Bone and connective tissue cancer &DQFHURIERQHDQGFRQQHFWLYHWLVVXHLVUHODWLYHO\XQFRPPRQUHSUHVHQWLQJOHVVWKDQRI DOOFDQFHUVDPRQJDGXOWV +LVWRULFDOO\ERWKLQFLGHQFHDQGPRUWDOLW\UDWHVRIERQHDQGFRQQHFWLYHWLVVXHFDQFHUKDYH

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

METALPOWER i3 brochure Vietnam

METALPOWER i3 brochure Vietnam Hơn cả xuất sắc Metavision 1008i 3 Hơn cả xuất sắc Sử dụng hệ quang học D-Scan và M-Scan đã được cấp bằng sáng chế, các máy quang phổ dòng Metavision i-series có độ phân giải cao và giới hạn phát hiện

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l

CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có l CHƯƠNG I. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I. TRẠNG THÁI CÁC CHẤT ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH Bài tập có lời giải hướng dẫn I.1.1. Mô tả trạng thái ban đầu của

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11190/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 201

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11190/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 201 BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11190/2015/ATTP-XNCB Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015 XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

_Aquarator

_Aquarator 2016/11/08_Technical Exchange Meeting & Business Matching on Water Environment and Polymer Technology (in Ho Chi Minh)_ Liberty Central Saigon Citypoint Hotel [Vietnam/Ho Chi Minh] 2016/11/09-2016/11/11_TVietWater

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 202/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 M

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 202/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 M CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 202/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Căn cứ Luật tổ chức Chính

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc)

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 161-166 Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi urani trong nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) SỐ THỨ TỰ TRONG TÊN CƠ SỞ (TIẾNG ANH) TÊN CƠ SỞ (TIẾNG VI

1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) SỐ THỨ TỰ TRONG TÊN CƠ SỞ (TIẾNG ANH) TÊN CƠ SỞ (TIẾNG VI 1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) 1 DAYSTAR FOREIGN LANGUAGES AND KNOWLEDGE SCHOOL CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR 78 BẾN NGHÉ, THÀNH

Chi tiết hơn

1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) 1 TÊN CƠ SỞ (TIẾNG ANH) DAYSTAR FOREIGN LANGUAGES AND KNO

1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) 1 TÊN CƠ SỞ (TIẾNG ANH) DAYSTAR FOREIGN LANGUAGES AND KNO 1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) 1 DAYSTAR FOREIGN LANGUAGES AND KNOWLEDGE SCHOOL CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR 78 BẾN NGHÉ, THÀNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

CATALOGUE HUS NEW.cdr

CATALOGUE HUS NEW.cdr CÔNG TY TNHH VI SINH H.US Webside: www.phanvisinhhus.com Email: h.us@outlook.com.vn technology in America HUMIC.UNITED STATES OF AMERICA L i Ngˆ Chúng tôi CÔNG TY TNHH VI SINH H.US (H.US Co., Ltd) chuyên

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04

تطبيق LibriVox,برنامج لينكدن-linkdin application,The Vampire Diaries || S08,تطبيق Audible,the 100 || S04 ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ LibriVox أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15000 ﻛﺘﺎب ﺻﻮﺗ ﻣﺠﺎﻧ ﻳ ﻤ ﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺑﺪون إﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺪون أﻳﺔ ﻧﻘﻮد. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺘﺤﺪة

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 29HD- the thuc trinh bay van ban.doc

Microsoft Word - 29HD- the thuc trinh bay van ban.doc BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Số: 29-HD/TWĐTN-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 HƯỚNG DẪN Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ----------- Căn cứ quyết định số 367 - QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2013 của

Chi tiết hơn

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ

Khóa học PRO S.A.T Hóa học Thầy Nguyễn Anh Tuấn   Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa) LUYỆN ĐỀ CHUẨN THI THPT QG MÔN HÓA ĐỀ 04 ID: 61384 Thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN I. Nhận biết

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi CHƯƠNG 3 3.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.1.1. Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi sạn và cát với ít hơn % đi qua sàng 200 (~ sàng 0,075mm).

Chi tiết hơn

One-IBC-Vietnam-Fees-Schedule-Singapore-Final

One-IBC-Vietnam-Fees-Schedule-Singapore-Final Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ONE IBC SINGAPORE Được phát hành bởi Công ty TNHH One IBC Việt Nam. 2014-2019 One IBC. Bảo lưu mọi quyền. One IBC là mạng lưới One IBC và/hoặc

Chi tiết hơn

DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp Nội dung vi phạm Mức Phạt Ghi chú Gử

DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp Nội dung vi phạm Mức Phạt Ghi chú Gử DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ Gửi mail bảng cập nhật thông Nghiêm cấm tuyê t đô i viê c ca c GĐKD và 1 Duy Anh 012198776 CA Bắc Giang tin mới nhất về dự án VH Metropolis

Chi tiết hơn

190602_KSCL_DS NVMG tu do bi cam ban hang

190602_KSCL_DS NVMG tu do bi cam ban hang DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp 1 Duy Anh 012198776 CA Bắc Giang 2 Tuấn Linh 013216187 CA Hà Nội 3 6/3/16 Nguyễn Xuân Việt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thong bao tuyen sinh Sau dai hoc_Dot

Microsoft Word - Thong bao tuyen sinh Sau dai hoc_Dot BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập Tự do Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 532/TB ĐHSPKT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017 THÔNG

Chi tiết hơn

DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp Nội dung vi phạm Mức Phạt 1 Duy Anh

DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp Nội dung vi phạm Mức Phạt 1 Duy Anh DANH SÁCH NVMG TỰ DO + NVMG CỦA ĐẠI LÝ BỊ CẤM BÁN HÀNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ STT Ngày PD Họ tên SỐ CMND Nơi cấp/ngày cấp Nội dung vi phạm Mức Phạt 1 Duy Anh 012198776 CA Bắc Giang 2 Tuấn Linh 013216187 CA Hà

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------------- PHẠM THU TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CỦA POLYETYLEN TRONG SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT SỐ MUỐI

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: / Fax:

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: / Fax: BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV QUANG TRUNG Văn Phòng Hà Nội: 260 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Tel: 04. 36616925 / 04.62977445 Fax: 04. 36616925 Văn phòng HCM: 13 Đường 16 - Phường 17 - Q Gò Vấp

Chi tiết hơn

MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp KHAI BÁO

MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp KHAI BÁO MỤC LỤC CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHUNG TRONG PHẦN MỀM... 3 PHẦN 1: KHAI BÁO... 3 KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP: Chọn Khai báo Danh mục nhà cung cấp... 3 1. KHAI BÁO KHÁCH HÀNG: Chọn Khai Báo Danh mục khách hàng... 3

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013)

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 28a (Volume 28a) (2013) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ 2019 T H Á N G

BẢNG GIÁ 2019 T H Á N G BẢNG GIÁ 20 T H Á N G 2 042 78 www.rangdong.com.vn BIỂU TƯỢNG TUỔI THỌ CAO HỆ SỐ TRẢ MÀU CAO >80 THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG CHIP LED SAMSUNG /VÀNG ẤM BÓNG ĐÈN ĐUI E27 MÀU MÀU DẢI RỘNG BẢO VỆ THỊ

Chi tiết hơn

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và chỉ tiêu sau đây: Đại học Quảng Nam thông báo xét

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 723-729 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: 723-729 www.hua.edu.vn NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM BỘT UỐNG LIỀN TỪ DỊCH TRÍCH LY LÁ DÂU TẰM (Morus alba L.)

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

Preliminary data of the biodiversity in the area

Preliminary data of the biodiversity in the area Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 28, Số 3S (2012) 173-181 Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE BASIN Ngô Chí Tuấn*, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần

Chi tiết hơn

DS6340-SC-PCHK.p65

DS6340-SC-PCHK.p65 SC-1 Microsoft Windows Pentium Macintosh SD TM 1. 2. 3. 4. 5. 2-SC SC-3 4-SC + - 3.7V 650mAh 8 SC-5 8 11 17 26 8 10 11 12 14 15 17 17 18 19 SD 20 / 21 22 23 SD 24 26 27 27 28 29 31 32 33 / 34 36 36 6-SC

Chi tiết hơn

PT-CL-MAN-01-Colibri User Manual-1.01VN.indd

PT-CL-MAN-01-Colibri User Manual-1.01VN.indd Colibri phototherapy Hướng Dẫn Sử Dụng 2265 Ngày có hiệu lực: Tháng 5, 2016 Số phát hành: 01 Phiên bản 01 Ngày phát hành: Tháng 3, 2016 www.mtts-asia.com Nội dung Thông tin Công ty Giới thiệu Mô tả thiết

Chi tiết hơn

bia tom tat.doc

bia tom tat.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THANH HẢI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ ĐỂ GIÁM SÁT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TẠI KHU VỰC CỬA SÔNG KÔN VÀ ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH

Chi tiết hơn

HONDA

HONDA B20B4, Z2 2000CC 4CYL. CRV 1997-2002 TIMING CHAIN KIT For CY-HND014 1 CY-HND014-184 TIMING BELT 125RU26 2 CY-HND014-TEN TENSIONER 9262 F22B1, B2 2156CC 4CYL. EX SERIES V-TEC. 1994-1997 F23A1, 4, 5, 7 2254CC

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2017 DỰ THẢO 1 4.4.2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Căn cứ Luật

Chi tiết hơn

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88

Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) Team: New Brunswick Date: 08/02/2017 # Name Pos Inn Cole Spilman RF 1 F-5 BB F-7 88 Game: New Brunswick vs Alberta (Visiting Team) # Name Pos Inn 4 5 6 7 8 Cole Spilman R -5 88 ab r h b b hr rbi tb bb hp sf so sb cs 88 Hunter Atwin P U 88 HR + 4 6 5- + 4 5 B 4 5 Andrew Dodds C HR K -5

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 THÔNG TIN TÀI LIỆU MÔ TẢ TÀI LIỆU Customer: Trường đại học Kinh tế Quốc dân Title: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Document

Chi tiết hơn

GENERAL DEFINITIONS

GENERAL DEFINITIONS PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I : NGUYÊN TẮC A + B C A và B đều ở trạng thái dung dịch Dung dịch A có nồng độ C 0 chưa biết Dung dịch B có nồng C đã biết Dùng dd B để xác định nồng dd A : phép chuẩn độ. Dd A: dd

Chi tiết hơn