M. A. I PS Sem. II Com Par Inst title.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "M. A. I PS Sem. II Com Par Inst title.pmd"

Bản ghi

1 H I {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya Xya{ejU H $Ð E_. E. ^mj-1 : amá`emñì VwcZmË_H$ g gxr` g ñwm (Comparative Parliamentary Institutions) gì 2 : nona E-08 K (e j{uh$ df nmgyz) J

2 KQ>H$-1 g gxr` ì`dñwomm Eo{Vhm{gH$ AmT>mdm Am{U {dh$mg AZwH«$_{UH$m 1.0 C{ÔîQ>ço 1.1 àmñvm{dh$ 1.2 {df` {ddomz 1.3 gmam e B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg ^mavm_yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMm CJ_ Am{U ñdê$n 1.4 nm[a^m{fh$ eãx, eãxmw 1.5 ñd` AÜ``Z àízm Mr CÎmao 1.6 gamdmgmr>r ñdmü`m` 1.7 A{YH$ dmmzmgmr>r g X^ J«W 1.0 C{ÔîQ>ço "g gxr` ì`dñwomm Eo{Vhm{gH$ AmT>mdm Am{U {dh$mg' `m KQ>H$mÀ`m AÜ``ZmZ Va AmnU - B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg g_omdyz KoUma AmhmoV. ^mavm_yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg g_omdyz KoUma AmhmoV. {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMr g H$ënZm Aä`mgUma AmhmoV. {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMm CJ_ Am{U ñdê$n g_omdyz KoUma AmhmoV. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 1.1 àmñvm{dh$ "g gxr` cmoh$emhr' hr B ½c S>Zo OJmcm {Xcocr EH$ _hmz XoUJr Amho. B ½c S>À`m g gxr` emgz àumcrcm à_mu _mzyz OJmVrc AZoH$ Xoem Zr `m nx²yvrmm ñdrh$ma Ho$cm Amho. "g gxr` emgz ì`dñwm Mr VwcZm' (Comparative Parliamentary Institutions) `m nona_ü`o AmnU B ½c S>_Yrc emgz nx²yvrmm CJ_ Am{U ñdê$n Aä`mgUma AmhmoV. Ë`mMà_mUo ^mav Am{U pñdëpcªs >_Yrc g gxr` emgz nx²yvr `m Mm VwcZmË_H$ Aä`mg H$aUma AmhmoV. {~«{Q>e dgmhvr AgUmè`m ~hþvm e Xoem Zr g gxr` emgz nx²yvrmm ñdrh$ma Ho$cm Amho. "nmc _ Q>' (Parliament) hm B J«Or eãx 'Parler' `m \«$M eãxmnmgyz {Z_m U Pmcm Amho. "nmc a' åhuoo ~mocuo qh$dm EH$Ì `od$z MMm H$aUo hmo`. Ë`m_wio eãxe: nmc _ Q> åhuoo Ago {R>H$mU H$s, Á`m {R>H$mUr cmoh$ EH$Ì `od$z MMm H$aVmV. Ë`m_wio nmc _ Q> åhuoo amîq >r` Am{U Am VaamîQ >r` {df`mda MMm H$aÊ`mgmR>r EH$Ì O_coë`m à{v{zytmm g_yh hmo`. AZoH$ XoemVrc H$m`Xo_ S>imcm "nmc _ Q>' `m ZmdmZo AmoiIco OmVo. 1.2 {df` {ddomz B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg B ½c S>Mr Eo{Vhm{gH$ nmíd ^y_r :- B ½c S>À`m g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg g_omdyz KoÊ`mgmR>r àw_ B ½c S>À`m B{VhmgmMo g {jßv AdcmoH$Z H$aUo Amdí`H$ Amho. B ½c S>_Yrc H$mhr _hîdmà`m KQ>Zm "g gxr` ì`dñwm' Am{U "cmoh$emhr ì`dñwm' {Z_m U hmoê`mg H$maUr^yV R>aë`m AmhoV. doëg, CÎma Am`cªS>, B ½c S> Am{U ñh$m Q>c S> `m Mma àxoem Zm {_iyz "J«oQ> {~«Q>Z' (Great Britain) qh$dm `wzm`q>os> qh$js>_ (United Kingdom) Ago åhq>co OmVo. ì`dhmamv "B ½c S>' `m ZmdmZo `m Xoemcm AmoiIco OmVo. emñìr` ^mfov qh$dm g {dymzmë_h$ ^mfov "`wzm`q>os> qh$js>_' ho Zmd dmnaco OmVo. AmnU Aä`mgmÀ`m gmo`rgmr>r B ½c S> ho Zmd dmnaco Amho. Ë`mMà_mUo H$mhr g H$ënZm gmr>r B J«Or eãxm Mm OgmÀ`m Vgm dmna Ho$cm Amho. B ½c S> hm `wamon I S>mVrc EH$ chmz Xoe Amho. B p½ce ImS>r_yio B ½c S>Mm ^y^mj `wamon I S>mnmgyZ AcJ Pmcm Amho. B ½c S>Mo joì\$i gw_mao 2,44,000 Mm.{H$._r. Am{U cmoh$g»`m 6 H$moQ>rÀ`m Amgnmg Amho. B p½ce, doëg, ñh$m {Q>e Am{U Oo{cH$ `m ^mfm B ½c S>_Ü`o ~mocë`m OmVmV. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 cmoh$emhrmo _mhoaka åhuyz B ½c S>Mr AmoiI Amho. 19ì`m Am{U 20ì`m evh$mà`m nydm Ym V OJmda amá` Ho$cocm Xoe Aer B ½c S>Mr»`mVr Amho. `m H$mimV Am{\«$H$m Am{U Am{e`m I S>mVrc AZoH$ Xoem da B ½c S>Mo amá` hmovo. B ½c S>_Ü`o gü`m AgUmè`m amoh$s` ì`dñwomm {dh$mg CËH«$m VrÀ`m nx²yvrzo Pmcm Amho. H$mimÀ`m AmoKmV {d{dy ì`dñwm {dh${gv Pmë`m AmhoV. B ½c S>_Yrc nmc _ Q>cm gw_mao EH$ homa dfmªmm B{Vhmg Amho. Ë`m_wio B ½c S>cm g gxr` cmoh$emhrmr OZZr Ago åhq>co OmVo. "A{Z` {ÌV amooemhr' Vo "Zm_Ymar amooemhr' Agm B ½c S>Mm amoh$s` àdmg Amho. ê$t>r, àwm, na nam, Ý`m`mc`rZ {ZU `, g gxozo Ho$coco H$mhr _hîdmmo H$m`Xo `m_ü`o B ½c S>Mr amá`kq>zm {diwacocr Amho. Ë`m_wio B ½c S>À`m amá`kq>zocm A{c{IV amá`kq>zm Ago åhq>co OmVo. B ½c S>Mr amá`kq>zm {d{eîq> H$mimV {d{eîq> Aem KQ>Zm g{_vr_m\ $V {Z_m U Ho$cocr Zmhr. B.g. 9 ì`m evh$mv A±½cmo gošgz cmoh$m Zr B ½c S>_Ü`o amooemhrmr gwédmv Ho$cr. Ë`mZ Va Zm _ Z, Q>çwS>a Am{U ñqw>aq> amokamê`mvrc amom Zr B ½c S>da amá` Ho$co. gü`m {ds> ga KamÊ`mVrc Xþgar E{cPm~oW hr B ½c S>Mr amur Amho. gdm V XrK H$mi åhuoo 1952 nmgyz AmOn`ªV (2017) amojmxrda ~gumar Vr EH$_od _hmamur Amho. {VÀ`mZ Va {VMm Á`oîR> nwì {àýg Mmc g² hm B ½c S>Mm amom hmob c. g gxomm CJ_ :- B ½c S>_Yrc g gxomm CJ_ Am{U {dh$mg g_omdyz KoÊ`mgmR>r Amnë`mcm B.g.10 ì`m evh$mnmgyzmm B ½c S>Mm B{Vhmg Aä`mgUo Amdí`H$ Amho. A±½cmo g ŠgZ H$mimV B.g. 10 ì`m evh$mv amomzo Ë`mcm gëcm XoÊ`mgmR>r EH$ {dûmzm Mr n[afx JR>rV Ho$cr. Ë`mg {dq>zoo_m Q> (Witenagemot) qh$dm Council of Wisemen Ago åhq>co OmVo. `m n[afxo_ü`o amomh$sy>z {Z`wŠV gaxma Am{U Y_ Jwê$ `m Mm g_mdoe hmovm. `mcm B ½c S>_Yrc nmc _ Q>Mm Ama ^ q~xÿ _mzco OmVo. _ ½Zm H$mQ>m (1215) B.g. 13 ì`m evh$mà`m àma ^r amom Om Z `mzo XS>nemhr _mjm Zo A{Z` {ÌV amogîmomm dmna gwê$ Ho$cm. amom Om ZÀ`m XS>nemhr{déX²Y CÀM nxñw gaxmam Zr EH$ _mjurnì amomcm {Xco. `m _mjurnìmà`m _mü`_mvyz amomh$sy>z H$mhr AmídmgZo KoÊ`mV Amcr. `mcmm "_ ½Zm H$mQ>m ' (Magna Carta) qh$dm "_hmz gzx' Ago åhuvmv. B ½c S>_Yrc ñdmv Í`mMr _mjur H$aUmam hm n{hcm {c{iv XñVEodO Amho. amomà`m A{YH$mam À`m Xþén`moJmnmgyZ Am{U ga Om_Xma (Ë`m H$mimVrc àñwm{nv dj ) djm À`m hšh$m À`m g ajumgmr>r Amdí`H$ Aem VaVyXtMm g_mdoe `m _hmz gzxo_ü`o H$aÊ`mV <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Amcm. ga Om_Xmam À`m g^oà`m _ Oyar{dZm amomcm H$a (Tax) cmjy H$aVm `ouma Zmhr. Amamon {gx²y Pmë`m{edm` H$moUmcmhr AQ>H$ H$ê$Z R>odVm `ouma Zmhr AWdm hônma H$aVm `ouma Zmhr AWdm _mc_îmm {hamdyz KoVm `ouma Zmhr. H$m`ÚmÀ`m ÑîQ>rZo lr_ V Jar~ Agm ^ox^md H$aVm `ouma Zmhr. BË`mXr VaVyXtMm g_mdoe _ ½Zm H$mQ>m _Ü`o H$aÊ`mV Amcm. Ë`m_wio M W _ `m Zr _ ½Zm H$mQ>m Mm {~«{Q>e emgz nx²yvrmo ~m`~c _mzco Amho. B ½c S>_Yrc g gxoà`m {dh$mgmvrc hm EH$ _ cmmm XJS> Amho. _m S>oc nmc _ Q> 1295 amom n{hcm ES>dS> `mzo B.g _Ü`o "_m S>oc nmc _ Q>' ^a{dco. `mv AmM {~en, {~en, A ~Q>, Ac, ~ aýg, ZmB Q>g² (VËH$mcrZ B ½c S>_Yrc amoh$s` Am{U Ym{_ H$ joìmvrc CÀM nxñwm Zm `m {d{dy ZmdmZo AmoiIco OmV hmovo) Am{U gm_mý` OZVoMo à{v{zyr `m Mo EHy$U 372 à{v{zyr hmovo. ho n{hco nmc _ Q> EH$J hr hmovo. B.g Z Va Y_m}nXoeH$ Am{U gaxma `m Zr gm_mý` cmoh$m À`m à{v{zyrgmo~v nmc _ Q>_Ü`o ~gê`mg {damoy Ho$cm. Ë`m_wio 14ì`m evh$mà`m _Ü` Var XmoZ g^mj h {Z_m U Pmcr. Y_m}nXoeH$ Am{U CÀM nxñw gaxma `m À`m g^mj hmcm "hmd$g Am \$ cm S> g²' (House of Lords) Ago åhq>co Joco Am{U gm_mý` OZVoMo à{v{zyr AgUmè`m g^mj hmcm "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' 'House of Commons' `m ZmdmZo AmoiIco Omdy cmjco. amom n{hcm ES>dS> `mzo nmc _ Q>À`m A{YH$mam Zm _mý`vm {Xcr. nmc _ Q>À`m g _Vr{edm` amomzo H$moUVmhr H$a cmxÿ Z`o; {heo~ VnmgUr Am`wŠV (Commissioner to Audit the Accounts) Am{U _ Ìr {Z`wŠV H$aÊ`mMm A{YH$ma nmc _ Q>cm am{hc; àë`oh$ A{YdoeZ gwê$ hmoê`mnydu _ Ìr Amnë`m nxmmm amorzm_m XoVrc Am{U nmc _ Q>À`m àízm Zm qh$dm Amamonm Zm CÎma XoVrc; BË`mXr VÎdo àñwm{nv Pmcr. {gx²ym V åhuyz darc VÎdm Mm Adc ~ Ho$cm Jocm. na Vw àë`jmv nmc _ Q>da amommo dm ñd hmovo. H$maU nmc _ Q>Mo A{YdoeZ ~moc{dê`mmm A{YH$ma Am{U nmc _ Q> {dg{o V H$aÊ`mMm A{YH$ma amomcm hmovm. B.g _Ü`o amom Xþgam ES>dS> `mcm nmc _ Q>Zo nxà`wv Ho$co. Ë`mZ Va c ZH$mñQ>a KamÊ`mVrc (Lancaster Dynasty) amom hoýar `mcm amojmxrda ~g{dê`mv Amco. `m H$mimV nmc _ Q>À`m dm ñdmda {ešh$m_mov ~ H$aUmao H$mhr {ZU ` KoÊ`mV Amco. Mm Xmì`m evh$maioa nmc _ Q>À`m Am{W H$ A{YH$mamV dmt> Pmcr. 15 ì`m evh$mà`m CÎmamYm V N>moQ>r-N>moQ>r `mxdr `wx²yo Pmcr. `m `wx²ym Zm Jwcm~mMr `wx²yo (Wars of the Rose) åhuyz AmoiIco OmVo. `m `wx²ymz Va nwýhm amommo A{YH$ma dmt>co Am{U nmc _ Q>Mo A{YH$ma H$_r Pmco. B.g Vo 1603 `m H$mimV Q>çyS>a amokamuo gîmoda Amco. `m H$mimV amommr A{Z` {ÌV gîmm nwýhm àñwm{nv Pmcr. {deofv: gmvdm <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 hoýar, AmR>dm hoýar Am{U amur n{hcr E{cPm~oW `m Zr A{Z` {ÌV gîmomm dmna Ho$cm. Q>çwS>a amokamê`mzo AamOH$Vm g nwîq>mv AmUë`m_wio Ë`m À`m A{Z` {ÌV amogîmocm cmoh$_mý`vm {_imcr. na Vw Ë`m_wio nmc _ Q>Mo _hîd H$_r Pmco. B.g À`m `wx²ymv B ½c S>Mm amom hoam ës> `m Mm nam^d H$ê$Z Zm _ Z KamÊ`mVrc {dë`_ amomzo B ½c S>Mr gîmm hñvjv Ho$cr. Ë`mcm "{dë`_ {X H$m±H$aa' `m ZmdmZo AmoiIco OmVo. hm Zm _ Z KamÊ`mVrc n{hcm amom hmovm. Ë`mZo B ½c S>_Yrc amooemhr ì`dñwm {Z_m U H$aÊ`mV _hîdmmo `mojxmz {Xco. Zm _ Z amom À`m H$mimV gošgz H$mimVrc H$mhr g ñwm nwt>o Mmcy am{hë`m Am{U H$mhr ZdrZ g ñwm Mr ^a ns>cr. Zm _ Z H$mimV "_ ½Z_ H$m pýgcr`_' (Magnum Councilium) ZmdmMr g ñwm {Z_m U Pmcr. {VÀ`m dfm VyZ VrZ ~ R>H$m KoVë`m OmV. `mv amo KamÊ`mVrc cmoh$, {~eng, à_wi gaxma `m Mm g_mdoe hmovm. `mmr gxñ`g»`m OmñV hmovr. åhuyz amomzo "Š`w[a`m aoorg' (Curia Regis) ZmdmMr ì`dñwm {dh${gv Ho$cr. "Š`w[a`m aoorg' åhuoo amomcm gëcm XoUmao _ {Ì_ S>i hmovo. 17ì`m Am{U 18ì`m evh$mv Š`w[a`m aoorg _YyZ "àm`ìhr H$m pýgc' (Privy Council) Mm OÝ_ Pmcm. hr g ñwm gü`m H ${~ZoQ> (_ {Ì_ S>i) `m ZmdmZo ApñVËdmV Amho. amom Xþgè`m hoýarà`m H$mimV Š`w[a`m aoorgà`m H$m_mMr {d^mjur Pmcr. Ë`mVyZ {àìhr H$m pýgc d BVa VrZ àh$maà`m Ý`m`g ñwm {Z_m U Pmë`m. `mm H$mimV B ½c S>_Ü`o {\$avo Ý`m`mc` hr g H$ënZm ê$t> Pmë`m_wio EH$ê$n H$m`Xm {Z_m U hmoê`mg _XV Pmcr. ašv{dhrz H«$m Vr 1688 B.g Vo B.g `m H$mimV ñqw>aq> KamÊ`mH$S>o gîmm hmovr. `m KamÊ`mVrc n{hë`m OoågZo ( ) amomà`m A{Z` {ÌV gîmomm dmna gwê$ Ho$cm. Ë`mZo amomà`m X dr A{YH$mamÀ`m {gx²ym VmMm (Divine Right Theory) nwañh$ma Ho$cm. `m {gx²ym VmZwgma amom hm XodmMm à{v{zyr Amho. Vmo B ídammm A e Agë`mZo Ë`mÀ`mda cmoh$m Mo {Z` ÌU Agy eh$v Zmhr. Agm {dmma _m S>cm. Ë`mZo `m {dmmammo g_w Z H$aUmao 'The Law of Free Monarchies' ho nwñvh$ {c{hco, Ë`mZo nmc _ Q>cm S>mdcyZ {ZU ` KoVco, dq>hþhy$_ H$mT>co, H$a cmjy Ho$co. n[aum_v: nmc _ Q> A{YH$mahrZ g ñwm Pmcr. n{hë`m OoågZ Va Ë`mMm _wcjm n{hcm Mmc g² ( ) amom Pmcm. Ë`mZohr nmc _ Q>cm S>mdcyZ H$a dgycr gwé Ho$cr. `m{déx²y nmc _ Q>Zo amomh$sy>z 'Pitition of Rights' Mr _mjur Ho$cr. `m _mjurnìmzwgma nmc _ Q>À`m _ Owar{edm` OZVoH$Sy>Z H$moUVmhr H$a AWdm H$moUË`mhr ñdê$nmv n go dgyc Ho$co Omdy Z`oV Aer _mjur H$aÊ`mV Amcr. amomzo 'Pitition of Rights' _mý` Ho$cm, na Vw àë`jmv Ë`mMr A _c~omdur Ho$cr Zmhr. B.g Vo B.g `m H$mimV amomzo nmc _ Q>{edm` amá` Ho$co. `mm H$mimV ñh$m Q>c S>er gwê$ AgUmè`m `mxdr `wx²ym_wio amommr {VOmoar <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 [ah$m_r Pmcr. Ë`m_wio amomcm n emmr JaO ^mgcr. amomzo ZmB cmomzo 1640 gmcr nmc _ Q>Mr g^m Am`mo{OV Ho$cr. `m nmc _ Q>Zo amomà`m A{Z~ªY A{YH$mamcm {damoy H$aUmao H$m`Xo g _V Ho$co. Ë`mVyZM "amom' {déx²y "nmc _ Q>' `m Mo loîr>ëdmgmr>r `wx²y gwê$ Pmco. nmc _ Q>Zo OZVocm amom{déx²y ct>ê`mmo AmdmhZ Ho$co. hm g Kf 1649 AIoa gwê$ am{hcm. nmc _ Q>À`m g Ý`mZo Am crìha H«$m _odocà`m _XVrZo amommm nam^d Ho$cm. n{hë`m Mmc g²cm nh$sy>z 1649 gmcr \$mgmda MT>{dÊ`mV Amco. XoemVyZ amooemhr Am{U hmd$g Am \$ cm S> g² ZîQ> H$aÊ`mV Amco Am{U B ½c S>cm àomgîmmh$ Kmo{fV H$aÊ`mV Amco. Am crìha H«$m _doczo àomgîmmh$ B ½c S>Mr gd gyìo Amnë`m hmvr KoVcr. amá`h$ma^mammr g {hvm R>a{dÊ`mgmR>r 1653 gmcr "B ñq >_ Q> Am \$ JìhZ _ Q>' (Instrument of Government) ApñVÎdmV Amco. hr AmYw{ZH$ OJmVrc n{hcr {c{iv amá`kq>zm åhq>co Va dmdjo hmouma Zmhr. H«$m _doczoxoirc nwýhm nmc _ Q>cm S>mdcÊ`mMm à`ëz Ho$cm. Ë`mZo Amnë`m _wcmcm Amncm dmagxma åhuyz {Z`wŠV Ho$co. na Vw nmc _ Q>Zo Ë`mM nxmdê$z Xÿa Ho$co _Ü`o hmd$g Am \$ H$m _ÝgZo nwýhm "amonx' Am{U "hmd$g Am \$ cm S> g²mr' nwzñwm nzm Ho$cr. B.g Vo 1685 `m H$mimV ñqw>aq> KamÊ`mVrc Xþgam Mmc g² amojmxrda ~gcm. Ë`mZo nmc _ Q>À`m hšh$m Mm AmXa H$aÊ`mMo AmídmgZ {Xco. Ë`mZ Va 1685 gmcr Xþgam Ooåg amonxmda ~gcm, Ë`mZo nmc _ Q>Mo A{YH$ma ZmH$maÊ`mMm à`ëz Ho$cm. Ë`m_wio nmc _ Q>Zo Ë`mcm H$mTy>Z Q>mH$Ê`mgmR>r à`ëz gwê$ Ho$co. hm c S>_Yrc Am a O g ñwmzmmm à_wi "{dë`_ Am \$ Am a O' (William of Orange) `mcm nmc _ Q>À`m ZoË`m Zr nmmmau Ho$co. Ë`mZwgma Vmo Amnco g Ý` KodyZ B ½c S>cm Amcm. Vmo B ½c S>À`m ^y_rda nm` R>odVmM Xþgam Ooåg \«$mýgcm niyz Jocm. H$moUVmhr ašvnmv Pmcm Zmhr, na Vw B ½c S>À`m B{VhmgmV EH$ _hmz ~Xc Pmcm. `m KQ>Zocm "ašv{dhrz H«$m Vr' (Bloodless Revolution) qh$dm "d ^demcr H«$m Vr' (Glorous Revolution) Ago åhq>co OmVo. `m H«$m VrZo B ½c S>_Yrc A{Z` {ÌV amogîmomm eodq> Ho$cm Am{U nmc _ Q>À`m gd loîr>îdmcm _mý`vm XoÊ`mV Amcr À`m H«$m VrnmgyZ nmc _ Q>Mo loîr>ëd H$m`_ñdê$nr ahmdo åhuyz H$mhr _hîdmmo H$m`Xo g _V H$aÊ`mV Amco. gmd ^m _ g gx :- Am ŠQ>mo~a 1689 _Ü`o B ½c S>À`m nmc _ Q>Zo "{~c Am \$ amb Q>g²' hm H$m`Xm g _V Ho$cm. `m H$m`ÚmZo {~«{Q>e emgzmmr nm`m^yv VÎdo {ZpíMV H$aÊ`mV Amcr. amomzo nmc _ Q>À`m _ Oyar{edm` H$m`Xm H$ê$ Z`o, nmc _ Q>À`m _ Owar{dZm H$a cmxÿ Z`o, AWdm H$moUË`mhr ñdê$nmv OZVoH$Sy>Z n gm dgyc H$ê$ Z`o, nmc _ Q>Mo A{YdoeZ {Z`{_VnUo ^a{dê`mv `mdo, nmc _ Q>À`m gxñ`m Zm g nyu ^mfu ñdmv Í` d MMm H$aÊ`mMo ñdmv Í` Agmdo BË`mXr _hîdnyu VÎdm Mm g_mdoe "~rc Am \$ amb Q>g²'_Ü`o <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 H$aÊ`mV Amcm. n[aum_v: 18 ì`m evh$mv B ½c S>_Yrc nmc _ Q> EH$ A{YH$mag nþ g ñwm åhuyz {dh${gv Pmcr. na Vw nmc _ Q>_Ü`o gm_mý` OZVoÀ`m à{v{zytzm ñwmz ZìhVo. Ë`m_wio 1832, 1884, 1918 Am{U 1948 À`m gwymaum H$m`Úm _wio B ½c S>À`m nmc _ Q>_Ü`o eovh$ar, eov_oya, H$m_Jma, ñìr`m `m Zm Q>ßß`mQ>ßß`mZo à{v{zyrëd XoÊ`mV Amco. Ë`mZwgma amá`h$ma^mamv gm_mý` OZVm gh^mjr hmov Jocr. Iè`m AWm Zo 19 ì`m Am{U 20 ì`m evh$mv hmd$g Am \$ H$m _ÝgMo A{YH$ma dmt>v Joco À`m H$m`ÚmZo 30 dfm darc gd pñì`m Zm _VXmZmMm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm À`m H$m`ÚmZo 21 dfm darc gd ñìr nwéfm Zm _VXmZmMm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm À`m H$m`ÚmZwgma "EH$ ì`švr EH$ _V' ho VÎd A _cmv Amco À`m nmc _ Q> A ŠQ>Zwgma YZ{dYo`H$ _ Oya H$aÊ`m~m~V hmd$g Am \$ H$m _Ýgcm nyu A{YH$ma XoÊ`mV Amco. Ë`m_wio hmd$g Am \$ cm S> gcm H$moUVohr YZ{dYo`H$ Zm_ Oya H$aÊ`mMm A{YH$ma am{hcm Zmhr. BVa {dyo`h$m À`m ~m~vrv XoIrc H$m _Ýg g^mj hmcm loîr> R>a{dÊ`mV Amco. Ho$di EImXo {dyo`h$ OmñVrV OmñV 2 df} àc {~V R>odÊ`mMm A{YH$ma cm S> g g^mj hmcm Amho À`m H$m`ÚmÝd`o hmd$g Am \$ H$m _ÝgMo {Z{d dmx gmd ^m _Ëd _mý` H$aÊ`mV Amco. Ë`m_wio AmO amoor B ½c S>À`m nmc _ Q>Mo gmd ^m _Ëd åhuo Iè`m AWm Zo H$m _Ýg g^mj hmmo gmd ^m _Ëd hmo`. AemàH$mao B.g. 10 ì`m evh$mnmgyz 20 ì`m evh$mn`ªv KS>coë`m {d{dy amoh$s` KS>m_moS>rVyZ B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg Pmcm Amho. ñd` -AÜ``Z àíz-1 EH$m dmš`mv CÎmao {chm. 1. H$moUË`m Xoemcm g gxr` cmoh$emhrmr OZZr Ago åhuvmv? 2. H$moUË`m gmcr _ ½Zm H$mQ>m Kmo{fV H$aÊ`mV Amcm? 3. amom n{hcm Ooåg `m Zr H$moUVo nwñvh$ {c{hco? 4. B ½c S>_Yrc H$moUË`m amomzo "amomà`m X dr A{YH$mamMo' g_w Z Ho$co? 5. ašv{da{hv H«$m Vr Ho$ìhm Pmcr? V ìhm B ½c S>Mm amom H$moU hmovm? 6. "{~c Am \$ amb Q>g²' Ho$ìhm _ Oya Pmco? 7. B ½c S>_Ü`o H$moUË`m gmcr gd àw_ pñì`m Zm _Vm{YH$ma XoÊ`mV Amcm? 8. "B ñq >_ Q> Am \$ JìhZ _ Q>' Ho$ìhm ApñVËdmV Amco? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 1.2.2 ^mavm_yrc g gxr` ì`dñwomm CJ_ Am{U {dh$mg nmíd ^y_r :- 17 ì`m evh$mv B ñq> B {S>`m H $nzrzo ^mavm_ü`o ì`mnmamà`m {Z{_ÎmmZo Amncm {dñvma dmt>{dcm. B.g _Yrc ßcmgrÀ`m ct>mb Zo ^mavmv {~«{Q>e gm_«má`mmm nm`m amodcm Jocm. ^mavr` àemgz gwairv Mmcmdo, `mgmr>r 1773 gmcr {~«{Q>e nmc _ Q>Zo "ao½`wcoqq>j A ŠQ>' g _V Ho$cm. Ë`mZ Va H$mcmZwê$n {d{dy H$m`Xo g _V Ho$co Joco Am{U 1857 AIoa ^mavmda {~«{Q>em Zr Amncm EH$N>Ìr A _c àñwm{nv Ho$cm. B.g À`m {nq>g B {S>`m A ŠQ>Zwgma B ñq> B {S>`m H $nzrà`m amoh$s` Am{U àemgh$s` ~m~tda {Z` ÌU R>odÊ`mMo ì`mnh$ A{YH$ma {~«{Q>e gah$macm àmßv Pmco. dm az hoñq>tj (1772) nmgyz cm S> S>chm gr (1857) n`ªv gd JìhZ a OZacZr {~«{Q>e gm_«má`mmm nm`m {dñvmaê`mmm à`ëz Ho$cm. Ë`m_wio ^mavr`m À`m _ZmV {~«{Q>e gîmo{déx²y Ag Vmof {Z_m U Pmcm. `mmm n[aum_ åhuoo 1857 _Yrc {enm`m Mo ~ S> Mo ~ S> {~«{Q>em Zr _mosy>z H$mT>co. `m KQ>Zo_wio ^mavmà`m ñdmv Í` Midircm EH$ ZdrZ àoaum {_imcr. ^mavr` cmoh$m À`m _ZmV {~«{Q>e gm_«má`m{déx²y Ag Vmof hmovm. ^mavmda XrK H$mi amá` H$aÊ`mgmR>r d ^mavr`m Mm Ag Vmof H$_r H$aÊ`mgmR>r ^mavr`m Zm H$mhrVar {Xco nm{hoo `mmr {~«{Q>em Zm OmUrd {Z_m U Pmcr. Ë`m_wio Zmoìh ~a 1858 _Ü`o B ñq> B {S>`m H $nzrh$s>rc gîmm H$mTy>Z KoÊ`mV Amcr. ^mavmmr g nyu gîmm {~«{Q>e gah$mazo àë`j Amnë`m Vmã`mV KoVcr. _hmamur pìhšq>mo[a`mcm ^mavmmr _hmamur åhuyz Kmo{fV Ho$co Joco nmgyz 1947 AIoa ^mavmda {~«{Q>e gah$mazo àë`j amá` Ho$co. `m H$mimV ^mavm_ü`o cmoh$emhr g ñwm {dh${gv hmoê`m_ü`o B ½c S>À`m nmc _ Q>Zo AZoH$ H$m`Xo g _V Ho$co. ^mavm_ü`o g gxr` cmoh$emhr {dh${gv hmoê`mg H$maUr^yV H$mhr _hîdmmo H$m`Xo nwt>rc à_muo. 1. MmQ> a A ŠQ> 1833 Am{U 1853 gmcr V`ma H$aÊ`mV Amcoco MmQ> a A ŠQ> ^mavm_yrc g gxomm CJ_ Xe {dvmv. B.g À`m MmQ> a A ŠQ> Zwgma gd àw_ ^mavmvrc gd {~«{Q>e àm VmgmR>r EH$ _Ü`dVu {d{y_ S>i (Imperial Legislative Council) ñwmnz H$aÊ`mV Amco. `mg JìhZ a OZacMo {d{y_ S>i (Governor General's Legislative Council) Agohr åhq>co OmV hmovo. `mv Ho$di MmaM gxñ` hmovo. `mmr ì`mßvr Am{U A{YH$ma IynM _`m {XV hmovo. {d{y_ S>i Am{U H$m` H$mar _ S>i `m À`mV ñnîq> \$ah$ Ho$cm Jocm ZìhVm. gwym[av 1853 À`m MmQ> a A ŠQ>Zwgma _Ü`dVu {d{y_ S>imMm AmH$ma dmt>{dê`mv Amcm. `m gwym[av H$m`ÚmZwgma {d{y_ S>imMr gxñ`g»`m 12 H$aÊ`mV Amcr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10 {d{y_ S>i Am{U H$m` H$mar _ S>i `m À`m ñdv Ì ~ R>H$m KoÊ`mg gwédmv Pmcr. àë`jmv _mì gd A{YH$ma JìhZ a OZaccm hmovo. `m XmoZ H$m`Úm _wio ^mavmà`m g gxoà`m ñwmnzoà`m AZwf JmZo _hîdmmo H$m_ Ho$co. 2. B {S>`Z H$m pýgc A ŠQ>, 1861 `m H$m`ÚmZwgma Iè`m AWm Zo amîq >r` Am{U àm {VH$ nmvirda H$m`Xo V`ma H$aUmar ` ÌUm ^mavmv {Z_m U H$aÊ`mMm à`ëz Pmcm. `mg 'Legislative Council' qh$dm 'Governor General's Legislative Council' `m ZmdmZo AmoiIco Joco. `mgmr>r AmnU _amr>rv "{d{y_ S>i' hm eãx dmnacm Amho. `m H$m`ÚmZwgma JìhZ a OZacÀ`m {d{y_ S>imV 5 gxñ` hmovo. `m{edm` JìhZ a OZac {d{y_ S>imda {H$_mZ 6 Am{U H$_mc 12 gxñ` {Z`wŠV H$ê$ eh$v hmovm. `mn H$s {Zå_o gxñ` ho J a gah$mar (Non-Official) AgmdoV Ago ~ YZ hmovo. Ë`m_wio ^mavr`m Zm {d{y_ S>imV ñwmz {_iê`mmr g Yr àmßv Pmcr. JìhZ a OZac {d{y_ S>imÀ`m _ Oyar{edm` H$m`Xm H$ê$ eh$v ZìhVm. Ë`mÀ`m H$m`Xo{Z{_ VrÀ`m A_`m X A{YH$mam da _`m Xm KmcÊ`mV Amë`m hmoë`m. VWm{n, àë`j ì`dhmamv {d{y_ S>imMo ~hþg»` gxñ` JìhZ a OZacH$Sy>Z {Z`wŠV Agë`mZo Ë`mMo {d{y_ S>imda {Z` ÌU hmovo. Ë`m_wio _wšv nx²yvrzo `m {d{y_ S>imcm Amnë`m A{YH$mam Mm dmna H$aVm `ov ZìhVm. 3. B {S>`Z H$m pýgëg A ŠQ>, 1892 hm H$m`Xm åhuoo 1861 À`m H$m`Úm_Yrc gwymaum hmovm. Xaå`mZÀ`m H$mimV 1885 gmcr ^mavr` amîq >r` H$m±J«ogMr ñwmnzm Pmcr hmovr. ^mavr` amîq >r` H$m±J«ogZo {d{y_ S>imVrc à{v{zyrëdmgmr>r {~«Q>re gah$mah$s>o AmJ«hr ^y{_h$m KoVcr hmovr. Ë`m_wio {~«{Q>e gah$macm 1892 À`m H$m`Úm_Ü`o {d{y_ S>imMm AmH$ma dmt>dmdm cmjcm. Ë`mZwgma {d{y_ S>imV {H$_mZ 10 Am{U H$_mc 16 gxñ` AgmdoV Aer VaVyX H$aÊ`mV Amcr. Ë`m Mr {Z`wŠVr JìhZ a OZacH$Sy>Z Ho$cr OmB c Aer VaVyX hmovr. `m{edm` BVa 5 gxñ` hmovo. Ë`mn H$s 1 gxñ` H$cH$Îmm M ~a Am \$ H$m _g `m À`m {e\$maerzwgma Am{U Cd [av 4 gxñ` àm {VH$ {d{y_ S>imÀ`m {e\$maerzwgma JìhZ a OZac_m\ $V {Z`wŠV Ho$co OmV hmovo. `m H$m`ÚmZo {d{y_ S>imVrc gxñ`m Zm MMm H$aÊ`mMm Am{U àíz {dmmaê`mmm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm. AemàH$mao 1861 _Yrc H$m`Úmnojm gwym[av ñdê$nmmo H$m`Xo_ S>i {Z_m U H$aÊ`mMm à`ëz Pmcm. 4. B {S>`Z H$m pýgëg A ŠQ>, 1909 H$m±J«og njmà`m AmJ«hr ^y{_ho$_wio hm H$m`Xm g _V H$aÊ`mV Amcm. {d{y_ S>imVrc ^mavr`m À`m à{v{zyrëdmv dmt> H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo VËH$mcrZ ^mav_ Ìr cm S> _moc} Am{U ìhmb gam ` q_q>mo `m Zr `m <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11 H$m`ÚmMm gwym[av _gwxm V`ma Ho$cm. åhuyz `mcm _moc}-q_q>mo gwymaum H$m`Xm-1909 Ago XoIrc åhq>co OmVo. `m H$m`ÚmZwgma H $Ðr` {d{y_ S>imMr (Indian Legislative Council) gxñ` g»`m 16 dê$z 60 H$aÊ`mV Amcr. àm {VH$ {d{y_ S>imÀ`m gxñ`m Mr g»`m XþßnQ> H$aÊ`mV Amcr. {d{y_ S>imV {Zdm MrZ Am{U {Z`wŠV gxñ` `m Zm ñwmz XoÊ`mV Amco. {d{y_ S>imVrc gxñ`m Zm A XmOnÌH$ d BVa _hîdmà`m {df`m da R>amd _m S>Ê`mMo A{YH$ma XoÊ`mV Amco. `mda _V{d^mOZ KoÊ`mMr VaVyX H$aÊ`mV Amcr. {d{y_ S>i gxñ`m Zm {d{y_ S>imÀ`m R>amdmÛmao H$m` H$mar à_wimcm (JìhZ a OZaccm) {e\$mag H$aÊ`mMm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm. na Vw `m {e\$maer ñdrh$maê`mmo ~ YZ Ë`mcm ZìhVo. AÜ`jm À`m AZw_VrZo àíz qh$dm nwadur àíz {dmmaê`mmm A{YH$ma {d{y_ S>i gxñ`m Zm XoÊ`mV Amcm. `mm H$m`ÚmZo _wpñc_ O_rZXma Am{U M ~a Am \$ H$m _g `m Mo à{v{zyr {d{y_ S>imMo gxñ` hmovrc `mmr ì`dñwm Ho$cr. _wpñc_ g_wxm`mgmr>r XoÊ`mV Amcoë`m à{v{zyrëdm_wio nwt>o qhxÿ _wpñc_ `m À`mV g Kf gwê$ Pmcm. AemàH$mao ^mavmà`m g gxr` {dh$mgmà`m Q>ßß`m_Ü`o 1909 Mm H$m`Xm _hîdnyu R>aVmo. 5. JìhZ _ Q> Am \$ B {S>`m A ŠQ>, À`m H$m`Úm_Yrc C{Udm H$_r H$aÊ`mgmR>r 1919 À`m gwym[av H$m`Xm V`ma H$aÊ`mV Amcm. `m H$m`ÚmMm _gwxm VmËH$mcrZ ^mav_ Ìr _m±q>o½`y Am{U ìhmb gam ` Moåg\$moS> `m Zr V`ma Ho$cm. Ë`m_wio `mcm _m±q>o½`y-moåg\$mos> gwymaum H$m`Xm Ago åhuvmv. `m H$m`ÚmZo {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>i {Z_m U H$aÊ`mMr VaVyX Ho$cr. Ë`mZwgma amá`g^m (Council of States) Am{U H $Ðr` {dymzg^m (Central Legislative Assembly) Aer XmoZ g^mj h AgUmao H $Ðr` {d{y_ S>i ApñVËdmV Amco. `m H$m`ÚmZwgma amá`g^omr EHy$U gxñ` g»`m 60 {ZpíMV H$aÊ`mV Amcr. `mvrc 34 {Zdm MrV Am{U Cd [av {Z`wŠV Ho$coco gxñ` hmovo. {Z`wŠV H$aÊ`mV Amcoë`m 26 gxñ`mn H$s 20 emgh$s` gxñ` Am{U 6 J aemgh$s` gxñ` hmovo. H $Ðr` {dymzg^omr EHy$U gxñ` g»`m 144 {ZpíMV H$aÊ`mV Amcr. `mn H$s 104 {Zdm MrV gxñ` hmvoo. Cd [av gxñ`m Zm {Z`wŠV Ho$co OmV hmovo. {Z`wŠV H$aÊ`mV Amcoë`m 40 gxñ`m n H$s 26 emgh$s` gxñ` Am{U Cd [av J aemgh$s` gxñ` hmovo. `m H$m`ÚmZwgma 1921 gmcr n{hco {d{y_ S>i ApñVËdmV Amco. {g_rv _Vm{YH$ma (Restricted Frenchise) nx²yvrzo. `m XmoÝhr g^mj hmmo gxñ` {ZdS>Ê`mV Amco. g nîmr YmaU H$aUmao, H$a ^aumao Am{U {ejummr AQ> nyu H$aUmao ZmJ[aH$ _VXmZmgmR>r nmì R>a{dÊ`mV Amco. Ë`m_wio AË` V Aën g_wxm`mcm _VXmZmMm A{YH$ma àmßv Pmcm. amá`g^m ñwm`r g^mj h hmovo. amá`g^omm H$m` H$mc 3 df} Am{U {dymzg^omm H$m` H$mc 5 df} R>odÊ`mV Amcm. amá`g^omo 1/3 gxñ` Xa 3 dfm Zo {Zd Îm <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 10 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12 hmov Joco. XmoÝhr g^mj h _wxvnyd {dg{o V H$aÊ`mMm AWdm `m g^mj hm Mm H$m` H$mc dmt>{dê`mmm A{YH$ma JìhZ a OZaccm hmovm. `m H$m`ÚmZo XoemV cmoh${z`wšv H$m`Xo_ S>i {Z_m U Ho$ë`mMm ^mg {Z_m U H$aÊ`mV Amcm. H$maU `m H$m`Xo_ S>imcm Ho$di MMm H$aÊ`mMm Am{U {e\$mag H$aÊ`mMm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm. JìhZ a OZac hm H$m`Xo_ S>imcm O~m~Xma ZìhVm. Ë`m_wio `m H$m`Xo_ S>imcm H$m`Xo {Z_m U H$aUmao "Agmd ^m _ H$m`Xo_ S>i' Ago åhq>co Joco. Ë`m_wio 1921 À`m {ZdS>UyH$sda H$m±J«og njmzo ~{hîh$ma Q>mH$cm. H$m±J«og njmvrc gwa ÐZmW ~ ZOu `m À`m ZoV ËdmImcrc \w$q>ra JQ> `m {ZdS>UyH$sV {ZdSy>Z Amcm gmcr Xoe~ Yy gr.ama.xmg Am{U _movrcmc Zohê$ `m Zr ñdamá` njmmr ñwmnzm Ho$cr. `m njmzo 1923 À`m {ZdS>UyH$sV Mm Jco `e àmßv Ho$co. AZoH$ àg Jm_Ü`o {d{y_ S>imVrc ^mavr`m À`m {damoymvrc R>amd Zm_ Oya H$aÊ`mMo H$m_ ñdamá` njmzo Ho$co À`m {ZdS>UyH$sV ñdamá` njmcm `e g nmxz H$aVm Amco Zmhr. Xaå`mZÀ`m H$mimV "gmd ^m _ H$m`Xo_ S>i' Am{U "O~m~Xma emgz nx²yvr' `mgmr>r H$m±J«ogMr _mjur MmcyM hmovr. `mm H$mimV _. Jm YtÀ`m ZoV ËdmImcr ñdmv Í`mgmR>r cmoh$midi gwê$ hmovr. ^mavr`m À`m _mjê`m Mm {dmma H$aÊ`mgmR>r ga Om Z gm`_z `m À`m ZoV ËdmImcr "gm`_z H${_eZ'Mr ñwmnzm H$aÊ`mV Amcr. `mda H$m±J«oggh BVa njm Zr ~{hîh$ma Q>mH$cm _Yrc H$m±J«ogÀ`m cmhmoa A{YdoeZmV n.zohê$ `m Zr g nyu ñdamá`mmr _mjur Ho$cr. `m nmíd ^y_r_ü`o ^mavr`m Mm Ag Vmof H$_r H$aÊ`mgmR>r 1935 Mm H$m`Xm g _V H$aÊ`mV Amcm. 6. JìhZ _ Q> Am \$ B {S>`m A ŠQ>, À`m H$m`ÚmZo ^mavmgmr>r g KamÁ` àmê$nmmr VaVyX Ho$cr. JìhZ a OZac, _ {Ì_ S>i Am{U H$m`Xo_ S>i `m À`m A{YH$mamMm Vnerc `m H$m`Úm_Ü`o XoÊ`mV Amcm. B ½c S>À`m amommm à{v{zyr åhuyz JìhZ a OZac `mg gd H$m` H$mar A{YH$ma XoÊ`mV Amco. H $Ðr` {d{y_ S>imV (Central Legislative Council) amá`g^m ho H${ZîR> g^mj h ho d[aîr> g^mj h (Council of State) Am{U {dymzg^m (Legislative Assembly) `m XmoZ g^mj hm Mm g_mdoe H$aÊ`mV Amcm. `m g "g Kr` {d{y_ S>i' (Federal Legislature) Ago XoIrc åhq>co OmV hmovo. JìhZ a OZac hm {d{y_ S>imMm A{d^mÁ` KQ>H$ hmovm. amá`g^ovrc 156 à{v{zyr {~«{Q>e àm VmVyZ Am{U 104 à{v{zyr g ñwm{zh$m À`mH$Sy>Z {ZdS>Ê`mMr VaVyX H$aÊ`mV Amcr. Ë`mMà_mUo H $Ðr` {dymzg^ovrc 250 à{v{zyr {~«{Q>e àm Vm_YyZ Am{U 125 à{v{zyr g ñwm{zh$m À`mH$Sy>Z {ZdS>Ê`mMr VaVyX H$aÊ`mV Amcr. amá`g^ovrc 1/3 gxñ` Xa VrZ dfm Zo {Zd Îm hmov Ë`m_wio ho ñwm`r g^mj h hmovo. H $Ðr` {dymzg^omm H$m` H$mc nmm <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 11 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

13 df} hmovm. VËnydu {dymzg^m ~aimñv H$aÊ`mMm {deofm{yh$ma JìhZ a OZaccm XoÊ`mV Amcm hmovm. {dymzg^oà`m gxñ`m Mr {ZdS> àm {VH$ {d{y_ S>imVrc gxñ`m H$Sy>Z Ho$cr OmV hmovr. amá`g^oà`m gxñ`m Mr {ZdS> àm {VH$ _VXmag KmVyZ Ho$cr OmV hmovr. XmoÝhr g^mj hm Zm Amncm g^mnvr Am{U Cng^mnVr {ZdS>Ê`mMm A{YH$ma XoÊ`mV Amcm hmovm. XmoÝhr g^mj hm Zr _ Oya Ho$coë`m àë`oh$ {dyo`h$mcm JìhZ a OZacMr _ Oya ~ YZH$maH$ hmovr. Amdí`H$Vm dmq>ë`mg JìhZ a OZac EImXo {dyo`h$ amomà`m g _VrgmR>r amird R>ody eh$v hmovm. XmoÝhr g^mj hmv _V^oX {Z_m U Pmë`mg g `wšv ~ R>H$ KoVcr OmV hmovr. XmoÝhr g^mj hm Zm OdiOdi g_mz A{YH$ma hmovo. g ñwm{zh$m Zr {damoy Ho$ë`m_wio `m H$m`Úmà_mUo g KamÁ` àë`jmv `ody eh$co Zmhr. VgoM H$m`Xo_ S>imcm O~m~Xma _ Ìr_ S>imMr ì`dñwmxoirc àë`jmv Amcr Zmhr. 7. gmd ^m _ g gx : À`m H$m`Úmcm H$m±J«og njmzo {damoy Xe {dcm. H$m±J«og njmà`m _Vo, 1935 Mm H$m`Xm åhuoo {~«{Q>em Zr ^mavr`m da cmxcocr amá`kq>zm Amho À`m H$m`ÚmZwgma 1945 gmcr n{hco H$m`Xo_ S>i ApñVËdmV Amco. `m H$m`Xo_ S>imV H$m±J«og ~hþ_v àmßv nj hmovm. JìhZ a OZacÀ`m A{YH$mamda H$mhr _`m Xm KmVë`m_wio `m H$m`Xo_ S>imcm WmoS>o A{YH$ma àmßv Pmco hmovo. na Vw ho gmd ^m _ H$m`Xo_ S>i ZìhVo. 15 Am JñQ> 1947 nmgyz ho H$m`Xo_ S>i gmd ^m _ Pmco. ZdrZ amá`kq>zozwgma H$m`Xo_ S>i ApñVËdmV `ob n`ªv ho h Jm_r H$m`Xo_ S>i åhuyz H$m_ H$aV hmovo. ñdv Ì ^mavmà`m amá`kq>zozwgma gmcr n{hcr gmd {ÌH$ {ZdS>UyH$ KoÊ`mV Amcr gmcr gmd {ÌH$ àm T> _VXmZ nx²yvrmm Adc ~ H$ê$Z XoemMo n{hco H$m`Xo_ S>i ApñVÎdmV Amco. `m H$m`Xo_ S>imcm "g gx' AWm V "nmc _ Q>' `m ZmdmZo AmoiIco Omdy cmjco. g gxoà`m d[aîr> g^mj hmcm "amá`g^m' (Council of State) Am{U H${ZîR> g^mj hmcm "cmoh$g^m' (House of People) Ago Zm_H$aU H$aÊ`mV Amco. KQ>H$ amá`mvrc H$m`Xo_ S>imcm "amá` {d{y_ S>i' (State Legislature) hm eãxà`moj ê$t> Pmcm. amá` {d{y_ S>imÀ`m H${ZîR> g^mj hmcm "{dymzg^m' (Legislative Assembly) Am{U d[aîr> g^mj hmcm "{dymz n[afx' (Legislative Council) Ago Zm_H$aU H$aÊ`mV Amco. Ë`m_wio {~«{Q>em À`m H$mimV H$m`Xo_ S>imgmR>r àm{cv AgUmao eãx Am{U gü`m àm{cv AgUmao eãx `mv A Va {XgyZ `ovo. ^mavmà`m amá`kq>zozwgma ñdv Ì ^mavmmr g gx gmd ^m _ Amho. amîq >nvr, cmoh$g^m Am{U amá`g^m `m Zm {_iyz g gx ApñVËdmV `ovo. amîq >nvr hm H$moUË`mhr g^mj hmmm gxñ` Zmhr, na Vw Vmo g gxomm A{d^mÁ` ^mj Amho. n VàYmZ Am{U _ {Ì_ S>i g gxocm O~m~Xma AmhoV. cmoh$g^omm {dídmg Agon`ªV n VàYmZ Am{U _ {Ì_ S>i gîmoda amhÿ eh$vmv. {d{dy g gxr` _mjm Zo n VàYmZ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 12 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

14 Am{U _ {Ì_ S>i `m À`mda {Z` ÌU R>odco OmVo, `mmm g{dñva Aä`mg AmnU Mm Ï`m KQ>H$mV H$aUma AmhmoV. [ah$må`m OmJr `mo½` eãx ^am. ñd` -AÜ``Z àíz gmcr {~«{Q>e nmc _ Q>Zo ^mavmgmr>r... g _V Ho$cm gmcr {~«{Q>e gah$mazo B ñq> B {S>`m H $nzrmr gîmm g nwîq>mv AmUcr gmcr _moc}-q_q>mo gwymaum H$m`Xm g _V H$aÊ`mV Amcm H$m`ÚmZwgma ^mavmv gd àw_ {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMr nx²yv ñdrh$maê`mv Amcr ho g gxomo g^mj h OZVoMo à{v{zyrëd H$aVo. 6. cmoh$g^m, amá`g^m Am{U... ho ^mavmà`m g gxomo A{d^mÁ` KQ>H$ AmhoV {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMm CJ_ Am{U ñdê$n AW Am{U ñdê$n :- H$m`Xo_ S>imMr {H$Vr g^mj ho AgmdrV? hm EH$ dmxj«ñv àíz Amho. `m~m~v XmoZ _Vàdmh AmhoV. n{hcm _Vàdmh "EH$J hr' H$m`Xo_ S>imMm Amho. Xþgam _Vàdmh "{ÛJ hr' H$m`Xo_ S>imMm Amho. Ho$di EH$M g^mj h AgUmè`m H$m`Xo_ S>imcm EH$J hr H$m`Xo_ S>i (Unicameral Legislature) Ago åhuvmv. ho g^mj h åhuoo H${ZîR> g^mj h hmo`. `mccq> XmoZ g^mj h AgUmè`m H$m`Xo_ S>imcm "{ÛJ hr H$m`Xo_ S>i' (Bicameral Legilsature) Ago åhuvmv. `mv EH$ H${ZîR> g^mj h AgVo Am{U Xþgao d[aîr> g^mj h AgVo. AmYw{ZH$ H$mimV {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMr g H$ënZm OmñV _mý`vmàmßv Amho. B ½c S>, \«$mýg, A_o[aH$m (USA), H $ZS>m, pñdëpcªs>, Am ñq >o{c`m B. àjv cmoh$emhr Xoem_Ü`o {ÛJ hr H$m`Xo_ S>i ApñVËdmV Amho. ^mavmgh Am{\«$H$m Am{U Am{e`m I S>mVrc AZoH$ Xoem Zr {ÛJ hr H$m`Xo_ S>i ApñVËdmV Amho. ^mavmgh Am{\«$H$m Am{U Am{e`m I S>mVrc AZoH$ Xoem Zr {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMr ì`dñwm ñdrh$macr Amho. {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>i AgUmè`m Xoem_Ü`o XmoÝhr g^mj hm Mm CÔoe, amzm, H$m` H$mc, A{YH$ma `m À`mV \$ah$ {XgyZ `ovmo. àë`oh$ XoemV {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>i {Z_m U hmoê`m_mjrc g X^ dojdojio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 13 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15 AmhoV. {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMm CJ_ H$gm Pmcm `mgmr>r XmoZ g X^ Aä`mgUo Amdí`H$ Amho. B ½c S> Am{U A_o[aH$m (USA) `m àjv cmoh$emhr Xoem_Ü`o H$m`Xo_ S>imMr XmoZ g^mj h XmoZ dojiçm g X^m V {Z_m U Pmcr AmhoV. B ½c S> :- B ½c S>_Yrc {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMm {dh$mg CËH«$m V nx²yvrzo Pmcm Amho, `mmm AmnU Aä`mg Ho$cmM Amho. B ½c S>_Ü`o AmYw{ZH$ H$mimVrc nmc _ Q>Mr gwédmv 13ì`m evh$mnmgyz Pmcr. amom n{hcm ES>dS> `mzo 1295 gmcr n{hco _m S>oc nmc _ Q> Am`mo{OV Ho$co. `m_ü`o {d{dy djm À`m à{v{zytzm {Z_ {ÌV H$aÊ`mV Amco ho EH$J hr nmc _ Q> hmovo. H$mcm VamZo nx Am{U à{vîr>oà`m H$maUmdê$Z Y_ Jwê$ amokamê`mvrc cmoh$ ga Om_Xma BË`mXtZr gm_mý` cmoh$m À`m à{v{zyrgmo~v nmc _ Q>_Ü`o EH$Ì ~gê`mg hah$v KoVcr. Ë`m_wio gm_mý` OZVoMo à{v{zyr Am{U H${ZîR> ZmB Q>g² ho dojiçm g^mj hmv ~gy cmjco. `mvyzm 14 ì`m evh$mà`m _Ü`mg "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' ho gm_mý` OZVoMo g^mj h {Z_m U Pmco. AemàH$mao 14 ì`m evh$mà`m AIoa B ½c S>À`m nmc _ Q>À`m XmoZ g^mj hm Mm {dh$mg Pmcm. `mvrc "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' ho H${ZîR> g^mj h hmovo Am{U "hmd$g Am \$ cm S> g²' ho d[aîr> g^mj h hmovo. Ë`mMà_mUo "amom' hm XoIrc nmc _ Q>Mm EH$ A{d^mÁ` KQ>H$ ~Zcm. àma ^rà`m H$mimV "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' `m g^mj hmcm _`m {XV A{YH$ma hmovo. cmoh$emhr _yë`m À`m {dh$mgm~amo~a "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' Mo A{YH$ma hiyhiy dmt>v Joco. 19ì`m Am{U 20ì`m evh$mv hmd$g Am \$ H$m _Ýgcm H$mhr {deofm{yh$ma XoÊ`mg X^m V H$m`Xo g _V Pmco. Ë`m_wio gü`m OJmVrc gdm V OmñV A{YH$mag nýz H${ZîR> g^mj h Aer H$m _Ýg g^mj hmmr AmoiI {Z_m U Pmcr Amho. `mccq> hmd$g Am \$ cm S> Mo A{YH$ma Zm mì {eëch$ AmhoV. amokamê`mvrc amonwì, d ena namjv {nag, AmOrd {nag, ñh$m Q>c S> Am{U Am` c S>Mo à{v{zyr, cm cm S> g², Y_ Jwê$ `m Mm g_mdoe hmd$g Am \$ cm S> g²_ü`o hmovmo. hr g»`m gw_mao 1100 nojm OmñV Amho. gm_mý` OZVoZo cmoh$emhr _mjm Zo nmm dfmªgmr>r {ZdSy>Z {Xcoco à{v{zyr "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' `m g^mj hmv AgVmV. A_o[aH$m :- A_o[aHo$Mr amá`kq>zm {Z_m U H$aVodoir VoWrc H$m`Xo_ S>im_Ü`o (H$m±J«og_Ü`o) H$moUË`m VÎdmZwgma à{v{zyrëd Úmdo `mdê$z _V^oX Pmco. ìh{o Zr`mgma»`m _mor>çm amá`m Zr cmoh$g»`oà`m à_mumv H$m±J«og_Ü`o à{v{zyrëd {Xco Omdo, Aer _mjur Ho$cr. `mccq> Ý`y Ogugma»`m chmz amá`m Zr g_mzvoà`m VÎdmZwgma gd amá`m Zm EH$g_mZ à{v{zyrëd {Xco Omdo Aer _mjur Ho$cr. `màh$mao _mor>r <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 14 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

16 amá`o Am{U chmz amá`o `m À`mVrc g Kfm VyZ _mj H$mT>Ê`mgmR>r H$m±J«ogMr XmoZ g^mj ho {Z_m U H$aÊ`mV Amcr. EH$m g^mj hmv amá`mà`m cmoh$g»`oà`m AmYmao à{v{zyrëd XoÊ`mMo VÎd ñdrh$maco Omdo Ago R>aco. `mmm _mor>çm amá`m Zm \$m`xm Pmcm. Xþgè`m g^mj hmv g_mzvoà`m VÎdmZwgma àë`oh$ amá`mcm XmoZM à{v{zyr {ZdSy>Z nmr>{dê`mmr VaVyX H$aÊ`mV Amcr. `m VÎdmMm chmz amá`m Zm \$m`xm Pmcm. Aem[aVrZo 1789 À`m A_o[aH$Z amá`kq>zozo "H$m±J«og' ho XmoZ g^mj h AgUmao H$m`Xo_ S>i {Z_m U Ho$co. "à{v{zyrj h' (House of Representative) ho cmoh$g»`oà`m à_mumv OZVoMo à{v{zyrëd H$aUmao H${ZîR> g^mj h {Z_m U H$aÊ`mV Amco. KQ>H$ amá`m Mo à{v{zyrëd H$aÊ`mgmR>r "{gzoq>' (Senate) ho d[aîr> g^mj h {Z_m U H$aÊ`mV Amco. `mvyzm nwt>o g KamÁ` ì`dñwm AgUmè`m Xoem_Ü`o KQ>H$ amá`m Mo à{v{zyrëd H$aÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj h {Z_m U H$aÊ`mMr na nam {dh${gv Pmcr. Ë`m_wio AmYw{ZH$ H$mimV gd g KamÁ`mV d[aîr> g^mj h KQ>H$ amá`m Mo à{v{zyrëd H$aVmV. ^mav :- ^mavm_ü`o n{hë`m Xm 1919 À`m H$m`ÚmZwgma {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>i {Z_m U H$aÊ`mV Amco À`m amá`kq>zozo XoIrc {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMm (g gx qh$dm nmc _ Q>Mm) ñdrh$ma H$aÊ`mV Amcm. "cmoh$g^m' ho OZVoMo à{v{zyrëd H$aUmao H${ZîR> g^mj h Amho. "amá`g^m' ho KQ>H$ amá`m Mo à{v{zyrëd H$aUmao d[aîr> g^mj h Amho. na Vw ^mavmv XmoÝhr g^mj hmvrc à{v{zyrëd cmoh$g»`oà`m à_mumv XoÊ`mV Amco Amho. darc _m{hvrdê$z ho ñnîq> hmovo H$s, B ½c S>, A_o[aH$m Am{U ^mav `m {VÝhr Xoem _Yrc H$m`Xo_ S>imMr XmoZ g^mj h dojdojiçm g X^m V {Z_m U Pmcr AmhoV. gmymauv: d[aîr> g^mj h ho Á`oîR> AZw^dr cmoh$m Mo g^mj h åhuyz AmoiIco OmVo. H${ZîR> g^mj hmh$sy>z KmB JS>~S>rV EImXo {df`h$ _ Oya hmov Agoc Va Ë`mcm à{v~ Y H$aÊ`mMo H$m_ d[aîr> g^mj hmzo H$aUo Ano{jV Amho. EImÚm XoemMo H$m`Xo_ S>i {ÛJ hr Agmdo AWdm Zmhr `m~m~v nañna XmoZ {déx²y _Vàdmh AmhoV. H$mhr Aä`mgH$m Zr `mmo g_w Z Ho$co Amho. Va H$mhr Aä`mgH$m Zr `mmo I S>U Ho$co Amho. ga hoýar _oz, _ {S>gZ, _ [aam Q>, cm S> ~«mbg BË`mXtZr {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMo g_w Z Ho$co Amho. Ooa_r ~ W _, hoam ës> cmñh$s Am{U ~ Om{_Z \«±$H$crZ `m Zr {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMo OmoaXma I S>U Ho$co Amho. g_w Z H$aUmè`m Mr `m ì`dñwomo JwU gm {JVco AmhoV, Va I S>U H$aUmè`m Zr Ë`mMo Xmof XmI{dco AmhoV. {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>imMo JwU Am{U Xmof nwt>rcà_muo :- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 15 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

17 JwU :- 1) H${ZîR> g^mj hmà`m _Z_mZr H$ma^mamda {Z` ÌU R>odÊ`mg darîr> g^mj h Cn`wŠV R>aVo. 2) H${ZîR> g^mj hmvrc ~hþ_v àmßv njmà`m EH$m{YH$maemhr d Îmrda {Z` ÌU R>odÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj h Amdí`H$ AgVo. 3) g_momvrc {d{dy gm_m{oh$, Ym{_ H$, Am{W H$ KQ>H$m Zm à{v{zyrëd XoÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj h Cn`wŠV R>aVo. 4) {ÛJ hr H$m`Xo_ S>im_wio EH$mM g^mj hmmr hþhy$_emhr àñwm{nv hmoê`mmm YmoH$m Q>miVm `ovmo. 5) g KamÁ` ì`dñwo_ü`o KQ>H$ amá`mmo {hvg ~ Y OmonmgÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj h Amdí`H$ AgVo. 6) H${ZîR> g^mj hmdarc H$m_mMm VmU H$_r H$aÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj hmmr _XV {_ivo, Ë`m_wio d[aîr> g^mj h Cn`wŠV R>aVo. 7) gm{hë`, {eju, H«$sS>m, {dkmz Am{U V ÌkmZ BË`mXr joìmvrc VÁk _ S>itZm H$m`Xo_ S>imda ñwmz XoÊ`mgmR>r d[aîr> g^mj h Cn`wŠV R>aVo. Xmof :- 1) {ÛJ hr H$m`Xo_ S>im_wio H$m`Xo {Z{_ VrMr O~m~Xmar {d^mjcr OmVo. 2) d[aîr> g^mj h {Z_m U H$aUo ho cmoh$emhr{damoyr VÎd Amho. 3) H$m_mMr nwzamd Îmr hmovo, Ë`m_wio H$m`Xm{Z{_ VrÀ`m à{h«$`ocm AZmdí`H$ {dc ~ hmovmo. 4) {ÛJ hmë_h$ H$m`Xo_ S>im_wio AZoH$Xm XmoZ g^mj hmvrc _V^oXm_wio H$m`Xo{Z{_ VrÀ`m à{h«$`ov g Kf {Z_m U hmovmo. EH$m g^mj hmzo _ Oya Ho$coco {dyo`h$ Xþgao g^mj h Zm_ Oya H$aVo. 5) ~ Om{_Z \«$H${cZ `m À`m _Vo, ""{ÛJ hr H$m`Xo_ S>i åhuoo Agm aw Á`mcm nañna {déx²y ~moycm XmoZ KmoS>o ~m Yco AmhoV.'' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 16 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18 [ah$må`m OmJm ^am. ñd` -AÜ``Z àíz-3 1. XmoZ g^mj h AgUmè`m H$m`Xo_ S>imcm... H$m`Xo_ S>i Ago åhuvmv ho B ½c S>_Yrc nmc _ Q>Mo d[aîr> g^mj h Amho. 3. A_o[aHo$Vrc... `m g^mj hm_ü`o g_mzvoà`m VÎdmZwgma à{v{zyrëd XoÊ`mV Amco Amho. 4. ^mavm_ü`o... ho KQ>H$amÁ`mMo à{v{zyrëd H$aUmao g^mj h Amho. 5. ga hoýar _oz Am{U cms> ~«mb g `m Zr H$m`Xo_ S>imMo g_w Z Ho$co Amho. 1.3 gmam e Eo{Vhm{gH$ nmíd ^y_r :- B ½c S>cm g gxr` cmoh$emhrmr OZZr Ago åhuvmv. B ½c S>À`m YVuda OJmVrc AZoH$ Xoem Zr g gxr` cmoh$emhrmo àmê$n ñdrh$maco Amho. B ½c S> EH$ `wamon I S>mVrc àjv amîq > åhuyz AmoiIco OmVo. OJmda amá` Ho$cocm Xoe AergwÕm B ½c S>Mr AmoiI Amho. B ½c S>À`m amoh$s` ì`dñwo_ü`o {Z_m U Pmcoë`m AZoH$ g ñwm `m CËH«$m VrÀ`m _mü`_mvyz {Z_m U Pmë`m AmhoV. B.g. 10 À`m evh$mnmgyz {d{dy g {dymzmë_h$ g ñwm Mm B ½c S>_Ü`o {dh$mg hmov Jocm. H$mimÀ`m AmoKmV A{Z` {ÌV amooemhrmo Zm_Ymar amooemhrv ê$nm Va hiyhiy cmoh$emhr ~ih$q> H$ê$Z g gxomo gmd ^m _Ëd àñwm{nv H$aÊ`mV Amco. B ½c S>À`m amoh$s` ì`dñwo_yrc AZoH$ JmoîQ>r àwm na nam À`m ñdê$nmv AmT>iVmV. A{c{IV amá`kq>zm ho B ½c S>Mo d {eîq>ç Amho. nmc _ Q>Mm {dh$mg :- B.g. 10 ì`m evh$mv A ½cmo g ŠgZ H$mimV amooemhr ì`dñwm {dh${gv Pmcr. Ë`mZ Va AZoH$ amokamê`mvrc amom Zr B ½c S>da amá` Ho$co. Zm _ Z amo KamÊ`mVrc H$mimV "_ ½Z_ H$m pýg{ca_' Am{U "Š`w[a`m aoorg' `m g ñwm Mm {dh$mg Pmcm. AmOÀ`m nmc _ Q>À`m {dh$mgmvrc EH$ àma ^rmm Q>ßnm hmovm. B.g _Ü`o amomh$sy>z _ Oya H$ê$Z KoVcocm "_ ½Zm H$mQ>m ' qh$dm "_hmz gzx' B ½c S>À`mM Zìho Va OJmÀ`m B{VhmgmVrc _hîdmmr KQ>Zm hmovr. B.g _Ü`o amom n{hcm ES>dS> `mzo Am`mo{OV Ho$cocr n{hcr "_m S>oc nmc _ Q>' hr XoIrc EH$ _hîdmmr KQ>Zm Amho. Mm Xmì`m evh$mv nmc _ Q>À`m XmoZ g^mj hmmr {Z{_ Vr Pmcr. nmc _ Q>Mo _hîd dmt>v Joco. VWm{n, 16 ì`m <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 17 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19 evh$mv nwýhm amooemhrmo dm ñd àñwm{nv Pmco. 17 ì`m evh$mv amomà`m A{Z` {ÌV gîmocm nmc _ Q>Zo {damoy gwê$ Ho$cm gmcr n{hë`m Mmc gcm \$mgmda MT>{dÊ`mV Amco Am{U amooemhr g nwîq>mv AmUcr Jocr. VWm{n, nwýhm 1660 gmcr amooemhrmr ñwmnzm Pmcr. Xþgè`m OoågZo nwýhm g gxomm A{YH$ma S>mdcÊ`mMm à`ëz Ho$cm. n[aum_v: 1688 gmcr nmc _ Q> Am{U amom `m À`mV `wx²y Pmco. nmc _ Q>À`m g Ý`m er ct>ê`meodor Xþgam Ooåg niyz Jocm. H$moUVmhr ašvnmv Pmcm Zmhr, Ë`m_wio `m H«$m Vrcm ašv{da{hv H«$m Vr Ago åhuvmv. `m H«$m VrZo A{Z` {ÌV amooemhrmm A V Pmcm. nmc _ Q>Mo gd loîr>ëd _mý` H$aÊ`mV Amco. 19 ì`m Am{U 20 ì`m evh$mv H$mhr H$m`Xo g _V H$aÊ`mV Amco. `m H$mimV "hmd$g Am \$ H$m _Ýg' A{YH$ à~i Pmco. WmoS>Š`mV, AZoH$ amoh$s` KS>m_moS>rVyZ B ½c S>_Ü`o g gxr` cmoh$emhrmm {dh$mg Pmcm Amho. ^mavr` g ñwomm {dh$mg :- ^mavm_yrc g gxr` ì`dñwomm {dh$mg hr XoIrc {~«{Q>em Mr XoUJr Amho. {~«{Q>em À`m H$mimV g _V Pmcoë`m H$m`Úm _Ü`o ^mavr` g gxomo _yi AmT>iVo. Zmoìh ~a 1958 _Ü`o ^mavmmm amá`h$ma^ma àë`j {~«{Q>e gah$maà`m AIË`m[aV Amcm. Ë`mZ Va 1861 Am{U 1892 Mo B {S>`Z H$m pýgëg A ŠQ>. `m XmoZ H$m`Úm_Ü`o ^mavmv A ev: àm{v{zyrh$ H$m`Xo_ S>i {Z_m U H$aÊ`mMm à`ëz Pmcm. _mc}-q_q>mo gwymaum H$m`Xm 1909 Am{U _m±q>o½`y-moåg\$mos> gwymaum H$m`Xm, 1919 `m XmoZ H$m`ÚmÝd`o ^mavmvrc nmc _ Q>À`m {dh$mgmv _mocmmo `mojxmz {Xco Amho. Ë`mZ Va 1935 À`m H$m`Xm Am{U ^mavmmr amá`kq>zm `m Zr nmc _ Q>À`m {dú_mz ñdê$nmcm AmH$ma {Xcm. Aem àh$mao ^mavr` g gxocm gw_mao XmoZ evh$mmm B{Vhmg Amho. {ÛJ hr H$m`Xo_ S>i :- H$m`Xo_ S>imMr amzm EH$J hr AWdm {ÛJ hr Agy eh$vo. `m~m~v XmoZ _Vàdmh AmhoV. H$m hr Aä`mgH$m Zr EH$J hr H$m`Xo_ S>imMo g_w Z Ho$co Amho. `mccq> H$m hr Aä`mgH$m Zr {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMo g_w Z Ho$co Amho. AmYw{ZH$ H$mimV ~hþvm e {dh${gv cmoh$emhr Xoem _Ü`o {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMo g_w Z Ho$co Joco Amho. {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMo H$mhr JwU Am{U Xmof AmhoV. àë`oh$ XoemV {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imÀ`m {Z{_ VrMm CÔoe Am{U g X^ dojdojio AmhoV. WmoS>Š`mV, g gxr` cmoh$emhrmm _mor>m B{Vhmg Amho. 1.4 nm[a^m{fh$ eãx, eãxmw AmM, AmM {~en : {¼íMZ Y_ Jwê $gmr>r dmnaë`m OmUmè`m CnmYr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 18 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

20 A ~Q> : Y_ Jwê$ `m AWm Zo dmnacm OmUmam eãx. ZmB Q> : gaxma `m AWm Zo hm eãx dmnacm OmVmo. dgmhv : {~«{Q>em Mr gîmm AgUmao Xoe. {nag > : cm S> g² : B ½c S>_Yrc d[aîr> g^mj hmvrc gxñ`m Zm gý_mznyd H$ {Xcocr CnmYr. gmd ^m _ : amá`mmm gd loîr> A{YH$ma. 1.5 ñd` AÜ``Z àízm Mr CÎmao àíz-1 Mr CÎmao : (1) B ½c S>, (2) B.g. 1215, (3) "{X cm Am \$ \«$s _mozmh$s O', (4) amom n{hcm Ooåg, (5) B.g. 1688, (6) B.g. 1689, (7) 1918, (8) àíz-2 Mr CÎmao : (1) ao½`wcoqq>j A ŠQ>, (2) B.g. 1885, (3) B.g. 1909, (4) _m±q>o½`y Moåg\$moS> gwymaum H$m`Xm, 1919, (5) cmoh$g^m. àíz-3 Mr CÎmao : (1) {ÛJ hmë_h$, (2) hmd$g Am \$ cm S> g², (3) {gzoq>, (4) amá`g^m, (5) {ÛJ hmë_h$. 1.6 gamdmgmr>r ñdmü`m` Imcrc àízm Mr g{dñva CÎmao {chm. 1. B ½c S>_Yrc nmc _ Q>À`m {dh$mgmmm AmT>mdm `m. 2. ^mavmà`m g gxomm B{Vhmg ñnîq> H$am. 3. {ÛJ hr H$m`Xo_ S>i åhuoo H$m`? ^mavmvrc {ÛJ hr H$m`Xo_ S>imMr ì`dñwm ñnîq> H$am Am{U 1935 À`m H$m`Úm_Yrc H$m`Xo_ S>imÀ`m VaVyXrMo VwcZmË_H$ {dícofu H$am. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 19 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

21 Q>rnm {chm. 1. _ ½Zm H$mQ>m, ašv{da{hv H«$m Vr, B {S>`Z H$m pýgëg A ŠQ>, 1861 Am{U EH$J hr Am{U {ÛJ hr H$m`Xo_ S>i. 1.7 A{YH$ dmmzmgmr>r g X^ J«W 1. Kashyap Subhash : "Our Parliament : An Introduction to the Parliment of India", 2000, Publisher : NBT, New Delhi. 2. Ashirvatham, Eddy : "Political Theory". 3. Basu D. D. : "Introduction to the Constitution of India", 2007, Publisher : Wadhwa, Nagpur. 4. Kapur A. C. : "Select Constitution", 1956, Publisher : S. Chand, New Delhi. 5. Das H. H. : "Select Modern Government", 2000, Publisher : Anmol Publication, New Delhi. 6. WoaUH$a, lram_ : ""VwcZmË_H$ emgz Am{U amoh$mau'', 2005, àh$meh$-gmb ZmW àh$mez, ZmJnya. 7. nmq>rc, ~r.~r. : ""VwcZmË_H$ emgz Am{U amoh$mau'', 2009, àh$meh$-\$s>ho$ àh$mez, H$moëhmnya. 8. cmoq>o, am.o. : ""VwcZmË_H$ emgz Am{U amoh$mau'', 2012, àh$meh$-qnnimnwao npãceg, ZmJnya. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 20 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

22 àm.zohm dms>oh$a/ghm.àmü`mnh$, Xÿa {eju H $Ð 31 E_.E.^mJ-1 : amá`emñì : nona-e08 : gì-2 : g gxr` emgz ì`dñwm Mr VwcZm (M.A.Part-1 : Political Science : Paper-E08 : Sem-I : Comparative Parliamentary Institutions) KQ>H$-2 {d{dy amoh$s` ì`dñwm _Yrc g gx AZwH«$_{UH$m 2.0 C{ÔîQ>ço 2.1 àmñvm{dh$ 2.2 {df` {ddomz 2.3 gmam e g gxr` ì`dñwm : AW d d {eîq>ço g gxr` ì`dñwm _Yrc g gx B ½c S>_Yrc g gx ^mavm_yrc g gx AÜ`jr` ì`dñwo_yrc g gx A_o[aHo$_Yrc g gx pñdg ì`dñwo_yrc g gx 2.4 ñd` :AÜ``Z àíz 2.5 ñd` :AÜ``Z àízm Mr CÎmao 2.6 gamdmgmr>r ñdmü`m` 2.7 g X^ J«W 2.0 C{ÔîQ>ço `m KQ>H$mÀ`m Aä`mgmZ Va AmnUmg, 1. g gxr` ì`dñwo_yrc g gxr` g ñwm Mm Aä`mg H$aVm `ob c. 2. AÜ`jr` ì`dñwo_yrc g gxr` g ñwm Mo ñdê$n g_oyz KoVm `ob c. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

23 3. pñdg ì`dñwo_yrc g gxr` g ñwm Mm Aä`mg hmob c. 4. g gxr`, AÜ`jr` d pñdg ì`dñwm _Yrc g gxr` g ñwm Mo VwcZmË_H$ {dícofu H$aVm `ob c. 5. ~XcË`m amoh$s` n[apñwvr_ü`o A{YH$m{YH$ O~m~Xma d pñwa emgz ì`dñwm {Z_m U H$aÊ`mÀ`m ÑîQ>rZo g emoyz H$aVm `ob c. 2.1 àmñvm{dh$ AJmoXaÀ`m KQ>H$mV AmnU g gxr` g ñwm À`m CX`mMm VgoM {ÛJ hr nüxvrà`m CX`mMm AmT>mdm KoVcm. AmVm `m KQ>H$m_Ü`o AmnU g gxr` ì`dñwm, AÜ`jr` ì`dñwm d pñdg ì`dñwm _Yrc g gxr` g ñwm Mm Aä`mg H$aUma AmhmoV. `m_ü`o B ½c S> d ^mav `m g gxr` ì`dñwm _Yrc g gxr` g ñwm Mo ñdê$n amzm d H$m`} g_oyz KoD$. AÜ`jr` ì`dñwm gmr>r AmnU A_o[aHo$Mo CXmhaU Aä`mgy. VgoM pñdg åhuoom pñdëpcªs>_yrc g gxomm Aä`mg AmnU `m KQ>H$mV H$aUma AmhmoV. 2.2 {df` {ddomz g gxr` ì`dñwm : AW d d {eîq>ço g gxr` ì`dñwm åhuoo Aer cmoh$emhr emgz ì`dñwm Á`m_Ü`o H$m` H$mar _ S>imMr A{Y_mÝ`Vm hr H$m`Xo_ S>imÀ`m åhuoom g gxomm {dídmg g nmxz H$aÊ`mÀ`m j_voda Adc ~yz AgVo. VgoM Vo g gxocm O~m~Xma AgVo. g gxr` ì`dñwo_ü`o gm_mý`nuo amîq > à_wi hr ì`pšv emgz à_wi `m ì`pšvnojm dojir AgVo. AÜ`jr` ì`dñwo_ü`o _mì `mnojm CcQ> n[apñwvr AgVo. VoWo amá`mmm (amîq >mmm) à_wi hmm emgzmmm à_wi AgVmo, VgoM AÜ`j hm H$m`Xo_ S>imH$Sy>Z cmoh$gîmmh$ A{Y_mÝ`Vm àmßv H$aV Zmhr. g gxr` ì`dñwo_ü`o gmymauv: XmoZ àh$ma nmhê`mg {_ivmv. åhuoom amooemhr ì`dñwm _Ü`o AmT>iUmar g gxr` ì`dñwm d àomgîmmh$ ì`dñwm _Ü`o AmT>iUmar g g{x` ì`dñwm. B ½c S>, S>oÝ_mH $, ñdrs>z, OnmZ `mgma»`m Xoem _Ü`o OoWo KQ>ZmË_H$ amooemhr ApñVËdmV Amho Aem Xoem _Ü`o amom hm amá`mmm à_wi AgVmo Va emgz à_wi hm Zoh_rM g gxomm gxñ` AgVmo. Va àomgîmmh$ ì`dñwm _Y`o Am`cªS>, O_ Zr, ^mav Am{U BQ>cr `mgma»`m g gxr` àomgîmmh$ Xoem _Ü`o ~hþxm Zm_Ymar amîq >nvr hm amîq > à_wi AgVmo, Va emgz à_wi hm Zoh_rà_mUo H$m`Xo _ S>imMm gxñ` AgVmo. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

24 g gxr` ì`dñwomo gd lwv àmê$n åhuoo doñq>{_zñq>a åhuoom B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwm. Ia Va AZoH$ AWm Zo g gxr` ì`dñwm d doñq>{_zñq>a àmê$n ho g_mzawu eãx åhuyz dmnaco OmVmV. qh$~hþzm Vo EH$_oH$m nmgyz dojio Z H$aVm `oê`mgmaio AmhoV. g gxr` ì`dñwomm CX` gd àw_ J«oQ> {~«Q>Z_Ü`o Pmcm, Á`m nüxvrzo AÜ`jr` ì`dñwo~amo~a A_o[aHo$Mo Zmd OmoS>co Joco Amho, Ë`mM àh$mao g gxr` ì`dñwo~amo~a B ½c S>Mo Zmd OmoS>co Joco Amho. g gxr` ì`dñwoà`m doñq>{_zñq>a àmê$nmmr d {eîq>ço Imcrcà_mUo gm JVm `ovrc. 1. XmoZ dojio H$m` H$mar à_wi AgVmV. amá`mmo à_wi Agcoco B ½c S>_Yrc amom Am{U ^mavm_yrc amîq >nvr ho Zm_Ymar à_wi AgVmV, Ë`m Zm Am nmm[ah$ d KQ>ZmË_H$ ñdê$nmmo A{YH$ma AgVmV Va emgzmà`m àë`j d à^mdr A{YH$ma ho amoh$s` H$m` H$mar _ S>imH$S>o åhuoom àymz_ Ìr d Ë`mMo _ Ìr_ S>i `m Zm AgVmV. 2. amoh$s` H$m` H$mar _ S>i ho H$m`Xo _ S>imÀ`m gxñ`m _YyZ {Z_m U Ho$co OmVo Am{U H$m`Xo _ S>imMm EH$ ^mj AgVo. g gxoà`m H${ZîR> J hm_yyz ~hþ_v AgUmè`m amoh$s` njmh$sy>z n VàYmZ d Ë`m Mo _ {Ì_ S>i V`ma Ho$co OmVo. 3. amá`mmm à_wi H$m`Xo _ S>im_Ü`o ~hþ_v AgUmè`m amoh$s` njmà`m ZoË`mcm gah$ma ñwmnz H$aÊ`mgmR>r nmmmau H$aVmo. Vmo àymz_ Í`m Mr {Z`wŠVrH$aVmo Am{U àymz_ Í`m À`m gëë`mzo BVa _ Í`m Mr Zo_UyH$ H$aVmo. gm_mý`v: amá` à_wimcm {Z`wŠVrg X^m V Šd{MVM {ZdS> H$aVm `ovo, H$maU Ë`mcm ~hþ_v AgUmè`m njmà`m ZoË`mcmM ~mocmdmdo cmjvo. 4. amoh$s` H$m` H$mar _ S>i H$m`Xo _ S>imcm O~m~Xma AgVo Am{U H$m`Xo _ S>imMm {dídmg Agon`ªVM H$m` H$mar _ S>i gîmov Agy eh$vo. 5. H$m`Xo _ S>i ho {Zdm {MV AgVo na Vw n VàYmZmÀ`m nwt>mh$mamzo Vo H$m` H$mc g nê`mamyr Vo {dg{o V hmod$ eh$vo g gxr` ì`dñwm _Yrc g gx Joë`m àh$aum_ü`o AmnU B ½c S> d ^mavmà`m g gxr` ì`dñwoà`m CX`mMm AmT>mdm KoVcm. AmVm `m àh$aum_y`o AmnU g gxr` ì`dñwm _Yrc g gx `m _wúm VJ V AmnU B ½c S> d ^mavm_yrc g gxr` ì`dñwomo ñdê$n amzm d H$m` OmUyZ KoD$ B ½c S>_Yrc g gx B J«c S>_Yrc g gxr` ì`dñwm hr gdm V OwZr Am{U gd lwv Aer ì`dñwm Amho. VgoM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

25 B ½c S>À`m g gxr` ì`dñwocm g gxr` ì`dñwomr OZZr Ago XoIrc åhq>co OmVo. B ½c S>Mr g gx hr {ÛJ hr Amho. VgoM B ½c S>À`m g gxomo Imcrcà_mUo VrZ ^mj AmhoV. 1) gmd ^m _ amom qh$dm amur (g gxo_yrc amur) (A) C_amdm Mo g^mj h. (~) gm_mý`m Mo g^mj h. ho KQ>H$ Imcrcà_mUo ñnîq> H$aVm `ovrc. 1. g gxo_yrc amur (Queen-in-parliament) B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomm n{hcm KQ>H$ åhuoo g gxo_yrc amom qh$dm AmO g gxo_yrc amur. B ½c S>_Ü`o KQ>ZmË_H$ amooemhr VgoM cmoh$emhr ì`dñwm Amho. gü`m VoWo amur E{cPm~oW Xþgar qghmgzmda Amho. B ½c S>_Yrc amooemhr {Q>Hy$Z amhê`m~ôc AZoH$ eãxm V du Z Ho$co OmVo. CXm. ""amom _ Ë`y nmdcm, amom {Mam`y hmodmo.'' na Vw EHo$H$mir gd gîmm hmvmv AgUmam amom qh$dm amur AmOhr H$m` H$mar à_wi Amho, na Vw Iar gîmm àymz_ Ìr d _ Ìr n[afxoh$s>o AgyZ amom qh$dm amur Zm mì àvrh$më_h$ à_wi Amho. amom hm AZwdm {eh$vozo JmXrda {damo_mz hmovmo. Joë`m àh$aum_ü`o Eo{Vhm{gH$ AmT>mdm KoVmZm Amnë`mcm ho g_oyz AmcoM Amho. `m àh$aum_ü`o AmnU B ½c S>À`m g gxr` ì`dñwomm Aä`mg H$aUma AmhmoV. B ½c S>Mr g gxr` ì`dñwm {ÛJ hr Agcr Var {VMo EHy$U VrZ KQ>H$ AmhoV. Ë`m_Yrc àw_ åhuoo g gxo_yrc amur qh$dm amonx. g gxo_yrc amur qh$dm amonx `mmm AW amurmr g gxoà`m gëë`mzo ~Omdcocr H$m`Xo{df`H$ ^y{_h$m. amur Amncr H$m`Xo{df`H$ ^y{_h$m g gxoà`m gëë`mzo ~OmdV AgVo. g gxo_yyz nm[av Pmcoco {dyo`h$ ho amur qh$dm {VMo à{v{zyr åhuyz JìhZ a OZac, coâq>z Q> JìhZ a qh$dm JìhZ a `m À`mH$S>o "emhr _mý`vogmr>r' (Royal Assent) nmr>{dco OmVo Am{U hr _mý`vm {_imë`mz Va {dyo`h$mmo H$m`ÚmV ê$nm Va hmovo. `m àmw{_h$ H $VtZm g gxr` `m àmw{_h$ H$m`Xo{df`H$ H $VtZm g gxr` H $Vr Ago åhuq>co OmVo. VgoM H$mhr H $Vr `m Xþæ`_ H$m`Xo{df`H$ H $VrXoIrc AgVmV. Á`m H $Vt gmü`m _mý`vozo qh$dm g gxoà`m _mý`vo{edm` KS>VmV, Ë`m Zm Xþæ`_ H$m`Xo{df`H$ H $Vr åhuvmv. B ½c S>À`m dgmhvr Agcoë`m AZoH$ Xoem _Ü`o ñdmv Í`àmßVrZ Va B ½c S>_Yrc g gxr` ì`dñwomo AZwH$aU Ho$co Joco, Ho$di g gxo_yrc amur EodOr VoWo g gxoà`m amîq >nvr g^mj hm ~amo~am amîq >nvr hm g gxomm EH$ KQ>H$ ~Zcm. gîmomm g `moj :- amonx qh$dm amîq >nvr g gxomm KQ>H$ AgUo hr H$ënZm "gîmomm g `moj' `m g H$ënZoer OmoS>cr <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

26 Jocr Amho. `mmm AW H$m` H$mar _ S>i Am{U H$m`Xo _ S>i `m À`m A{YH$ma d gîmo_ü`o g `moj AgUo AWm VM "gîmomm g `moj' hr g H$ënZm B ½c S> d Ë`mMo AZwH$aU H$aUmè`m gd ì`dñwm Mo d {eîq>çnyu d {eîq>ç Amho. ho "gîmm {d^moz' `m g H$ënZoÀ`m AJXr {déüx Amho. gîmomm g `moj `m g H$ënZoà_mUo A {V_ gîmm qh$dm gmd ^m _Ëd ho "amonx' amom qh$dm amur `m À`mH$S>o AgVmV na Vw Vo A{YH$ma Ë`m Mo {Zdm {MV à{v{zyth$s>o àxîmrh$au Ho$co OmVo. B ½c S>À`m g gxomr XmoZ J hr ({ÛJ hr) ì`dñwm :- B ½c S>Mr g gx {ÛJ hr AgyZ g gxo_yrc amurxoirc g gxomm EH$ KQ>H$ AgVo ho AmnU nm{hco, VgoM g gxo_yrc amurmr ^y{_h$m AmnU darc ^mjmv OmUyZ KoVcr. AmVm AmnU B ½c S>À`m g gxoà`m XmoZ J hm Mr ^y{_h$m OmUyZ KoD$. C_amd g^mj h (House of Lords) ho d[aîr> J h, Va gm_mý`m Mo g^mj h (House of Commons) ho H${ZîR> J h åhuyz AmoiIco OmVo. (A) C_amdm Mo g^mj h (House of Lords) C_amd g^mj h ho g gxomo d[aîr> g^mj h åhuyz AmoiIco OmVo. B ½c S>Mr amá`kq>zm {c{iv Zgë`mZo C_amd g^mj hmmr {Z{_ Vr OmUrdnyd H$ Pmcocr Zmhr. amomcm ñdm^m{dh$nuo gëcm XoUmao Y{ZH$ cmoh$, Y_ à_wi, gaxma, O_rZXma `m À`m dvw imvyzm {Z_m U Pmcoco {XgVo. 14 Am{U 16ì`m evh$mv nmc _ Q> g ñwomm CX` Pmcocm AmT>iyZ `ovmo. amzm : C_amd g^mj h Imcrc Mma KQ>H$m Mo ~Zcoco Amho. AmO OdiOdi 90% gxñ` nrag AmhoV. Zmhr. 1) AZwdm {eh$ nrag nmgyz EH$hr AZwd {eh$ nrag V`ma H$aÊ`mV Amcm 2) ñh$m {Q>e nrag à{v{zyr 16, 3) Y_ à_wi Am` {den 26, 4) cm S> g² H$m`Xo{df`H$ gxñ`-10. gü`m hr g»`m dmty>z 934 Vo 1100 Amho. C_amd g^mj hmà`m amzo_ü`o {ZdS>UyH$sMo VÎd Zmhr. darc g^mgxm n H$s 1/3 gxñ` ho H $ný`m Mo g MmcH$ AmhoV. AZoH$m Mo Am{W H$ {hvg ~ Y Jw Vcoco AgVmV. 1/3 _mor>çm BñQ>oQ>rMo _mch$ AmhoV. ~è`mm gxñ`m Mo gm_mý`m À`m g^mj hmvrc gxñ`m er H$m Qw> {~H$ Am{U ì`mnma{df`h$ g ~ Y <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

27 AgVmV. ga Om_Xma C_amd gxñ` AmO g_mßv Pmco AmhoV nmgyz nrag À`m ñdê$nm_ü`o ~Xc {XgyZ `ovmo. gü`mmo nrag ho 1900 nmgyz gxñ` Agë`mMo {XgyZ `ovo. eovr. `m joìmeodor ì`mnma d CÚmoJ `m joìm_yyz nrag Amcoco AmhoV. amoh$maê`m _YyZ VgoM {d{dy godm _YyZhr nrag KoÊ`mV Amco AmhoV. A Q>cr, A±WZr, ES>Z `m Zm Ë`m Zr ~Omdcoë`m godo~ôc nraaoo XOm XoÊ`mV Amcm hmovm. njm Zm {ZYr XoUmè`m Zmhr hm XOm XoÊ`mV Amcm _Ü`o amurzo n{hë`m 4 nrag Mr {Z{_ Vr Ho$cr. _Oya gah$maà`m H$mimV nraa nxdr gmos>umam H$m`Xm Pmcm. Ë`m_wio Aem ì`švr gm_mý`m À`m g^mj hmmr {ZdS>UyH$ ct>dy eh$vmv. C_amd g^mj hmmo A{YH$ma :- C_amdm Mo g^mj h ho B ½c S>À`m g gxomo Xþgao J h Amho. Vo gm_mý`m À`m g^mj hmnmgyz ñdv Ì AgVo Am{U gm_mý`m À`m g^mj hmà`m H$m`m cm nyah$ Ago H$m` H$aV AgVo. C_amdm Mo g^mj h H$m`Xo {Z{_ Vr H$aÊ`mMo VgoM Ë`m Zm AmH$ma XoÊ`mMo Am{U emgzmà`m H$m`m da {Z` ÌU R>odÊ`mMo VgoM AmìhmZ XoÊ`mMo H$m` H$aVo. `m g^mj hmmr H$m`} nwt>rcà_muo gm JVm `ovrc. 1. H$m`Xo{df`H$ : C_amd g^mj hmmo gxñ` Ë`m Mm ~ammgm doi {dyo`h$m Mm Aä`mg H$aÊ`mV OmVmo. EImXo {dyo`h$ H$m`ÚmV ê$nm Va hmoê`mnydu XmoÝhr g^mj hm _YyZ OmUo JaOoMo Amho, {dyo`h$ ho g gxomr H $Vr åhuoom dmñvd H$m`Úm_Ü`o ê$nm VarV hmoê`mnydu gxñ` àë`oh$ nmvirda AJXr Vnercm_Ü`o narju H$aVmV. ~armer {dyo`ho$ hr X Z {XZ OrdZmer CXmhaUmW H$ë`mU, Amamo½` qh$dm {eju `mg ~ Yr AgVmV. C_amd g^mj hmmo ñwmz :- EHo$H$mir C_amd g^mj h ho epšvemcr g^mj h hmovo n`ªv C_amd g^mj hmda H$moUVrhr {Q>H$m Pmcr Zmhr. 19ì`m evh$mn`ªv H${ZîR> g^mj h ho Iè`m AWm ZoM H${ZîR> hmovo. _ Ìrn[afXoMr amzm, _hîdmmr YmoaUo `m~m~v C_amd g^mj h gm_mý`m À`m g^mj hmnojm damt> hmovo. Ë`m H$mimVrc g_mo amzm lr_ VmMm à^md C_amd g^mj hmcm AZwHy$c KQ>H$ hmovo nmgyz ZdrZ epšvkq>h$ nwt>o `od$ cmjco d gwymaum H$m`Úm _wio XoIrc Ë`m Zm ~i àmßv Pmco. ~hþ_vmmo emgz ho cmoh$emhr emgz ho cmoh$emhr VÎd àñwm{nv Pmë`mda {Zdm {MV Zgcoë`m C_amd g^mj hmmr Cn`wŠVVm g ncr. (~) gm_mý`m Mo g^mj h (House of Commons) {~«{Q>e g gxomo epšvemcr g^mj h åhuoo gm_mý`m Mo g^mj h hmo`. cmoh$emhrmm Adc ~, amoh$s` njm Mm CJ_ `m_wio gm_mý`m À`m g^mj hmcm ~i àmßv Pmco Amho. H$maU ho {Zdm {MV <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 157-2010/ {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV,

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8 STUDENTS FACILITATION CENTRE Nodal Officer : Capt. (Dr.) N. P. Sonaje Dy. Registrar, Shivaji University, Kolhapur Contact Details : Phone No. : 0231-2609411 / 2609104 / 2609112. Website : www.unishivaji.ac.in

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

TP-2016 (5th Edition).p65

TP-2016 (5th Edition).p65 amá` d H $Ð cmoh$godm Am`moJmÀ`m _w»` narjm, nxdr d nxì`wîma narjm VX²dVM goq>-zoq> narjm H$[aVm Cn`wŠV g X^ àmh ${VH$ ^y-{dkmz Published By Aniruddha Publishing House Suvarna Shilpa, 444/1 Shaniwar Peth,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO Câu. Câu. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 08 Môn: Vật Lý Thời ian àm bài:50 phút Vật dao độn tắt dần có: A. biên độ uôn iảm dần theo thời ian. B. độn năn uôn iảm dần

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

MM

MM _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 183/2008/ {XZm H$ : 1) lr. {dídzmw `ed V H$m{ZQ>H$a, {do`zja, Hw$ndmS>,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 33/2009/ {XZm H$ : lr. _hmxod {gðm`m Vocr, _w.nmo. eos>çmi, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam   Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) - QUỐC GIA (VÒNG 19) (Trích trong bộ tài liệu: Tuyển tập 400 bài toán luyện thi Violympic Toán 5 cấp Tỉnh/TP, Quốc

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 08 Câu : Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A. Biên độ dao động. B. Tần

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx g X^ amgo`mo/335 335/16 {X. 01/09 09/2016 à{v, _m. àmmm` /H$m` H«$_ A{YH$mar, amgo`mo g b¾rv gd _hm{dúmb`o Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm {df` amï >r` godm `moozm dm{f H$ {Z`moOZ g^o~m~v... gm[dìr~mb \w$bo nwuo

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: HÓA HỌC 10 M

Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: HÓA HỌC 10 M Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) IỂM TRA TIẾT Môn: HÓA HỌC 0 Mã đề: H0 Câu : Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp e; lớp e ngoài cùng có 4e. Số proton nguyên

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn