Microsoft Word - CG doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - CG doc"

Bản ghi

1 _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$ / {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV, {O. gm Jcr {dê$üx 1) H$m` H$mar A{^` Vm (H$m.) VWm ZmoS>b Am \ rga, _.am.{d.{dvau H $.{b.,g dgw _ S>i H$m`m b`, _ S>c H$m`m c`, {dlm_~mj, gm Jcr 2) H$m` H$mar A{^` Vm _.am.{d.{d. H $nzr _`m {XV, {d^mjr` H$m`m c`, H$dR>o _hm H$mi, {O. gm Jcr 3) ghmæ`h$$ A{^` Vm, _.am.{d.{d. H $nzr _`m {XV, Cn {d^mjr` H$m`m c`, g I, {O. gm Jcr AO Xma {dê$üx njh$ma H$moa_ :- 1) lr. ~r.or. ndma, AÜ`úm, 2) lr. Or. ~r. nmzh$a, gxñ`-g{md 3) lr. Or.gr. bobo, gxñ` _hmamï > amá` {dúwv {Z`m_H$ Am`moJ (J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M) {d{z`_ 2006 _Yrb 8.2 Mo VaVwXrZwgma. Ý`m` {ZU ` lr. ~r.or. ndma, AÜ`úm, J«m.V.{Z._ M, H$moëhmnya Imcrc à_muo Ý`m` {ZU ` XoV AmhoV. lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV, {O. gm Jcr `m Zr n[a{eï> A _Ü`o _hmamï > {dúwv {Z`m_H$ Am`moJ (J«mhH$ JmèhmUo {ZdmaU _ M d {dúwv cmoh$nmc ) {d{z`_ 2006 _Yrc {Z`_ 6.10 Zwgma {dvau H $nzr {déüx _ MmH$S>o VH«$ma {X amoor XmIc Ho$cr. Ë`mMm Vnerc Imcrc à_muo - VH«$maXma `m Zr JQ> H«$. 327/4 _Ü`o eovrn nmg 3 Aídímº$s ZdrZ {dúwv nwadr>m {_iuogmr>r {dvau H $nzrà`m H$dR>o _hm H$mi {d^mjm VJ V g I Cn {d^mjmh$s>o AO XodyZ àmogoqgj \$s é.50/- {X amoor nmdvr H«$_m H$ Zo ^acoco AmhoV, na Vw Ë`m Zm AÚmn McZ {_imcoco Zmhr.

2 ..2.. VH«$maXmamZo A VJ V VH«$ma {ZdmaU H$úm, gm Jcr `m MoH$S>o VH«$ma H«$. 60 {X amoor [avga VH«$ma XmIc Ho$cr Amho. A VJ V H$úmmZo AmXoe H«$ {X Zwgma AmXoe nmarv $Pmcm. VH«$mar_Ü`o {dc ~mnmoq>r ^anmb {_imdr Aer _ MmH$S>o _mjur Ho$cr Amho. gxamr VH«$ma _ MmH$S>o à{vyr_m\ $V XmIc Ho$cr Amho. {dvau H $nzrzo Amnë`m {X À`m coir AhdmcmV VH«$maXma `m Zr dro nwadr>m {_imdm åhuyz {X amoor àmogoqgj \$s ^acocr Amho. Ë`m Zm {X amoor McZ XoÊ`mV Amcoco Amho. Ë`m Mo 0.54 {H$._r. Mo ckwxm~ dm{hzrmo H$m_ Amho. àñvwvmr VH«$ma _ Mmg_moa {X amoor gwzmdur KoVcr AgVm, VH«$maXma à{v{zyr lr. Imnao hoa. {d.n.v\}$ lr. _ cmnwao, n«^mar ghmæ`h$ A{^` Vm, g I Cn {d^mj d lr. Hw$cH$Uu, H${Zð> A{^` Vm hoa. VH«$maXma à{v{zyr lr. Imnao `m Zr _ Mmg_moa McZ XoÊ`mg 10 AmR>dS>çm Mm {dc ~ Pmcm Amho, VH«$maXma `m Zr {X cm McZ ^aco Amho Ago gm {JVco. {d.n.v\}$ {dc ~m~m~v Hw$R>cohr ñnï>rh$au {Xco Zmhr. _ Mmg_moa {d.n.v\}$ VH«$maXma `m Zr n ogo ^aco, 9 nmocmo H$m_ Amho Ago gm {JVco. Imcrc _wôm {ZU `mgmr>r CnpñWV hmov Amho. 1) VH«$maXma `m Mr {dc ~mnmoq>r ^anmb Mr _mjur _mý` H$aUo `mo½` hmob c H$m`? CÎma : hmo` H$maU{ m gm VH«$maXma `m Zr A VJ V H$úmmH$S>o {X cm AO Ho$cm. {dvau _oýgmm {dñvma AgcoZo 1 _{hý`mmo _wxvrv McZ Úmdo Ago _m. {dúwv {Z`m_H$ Am`moJmZo KmcyZ {Xcoco gyì H$úmmZo AmXoe H$aVm Zm {dmmamv KoVcoco Zmhr. A VJ V H$úmmZo {X À`m Amnë`m AmXoemV VH«$maXma `m Zm {dhrv _wxvrv McZ Úmdo Ago AmXoe Ho$co AmhoV. Ë`m_wio 1 _{hý`mv McZ XoUo Amdí`H$ hmovo Vo H$m {Xco Zmhr Ago {ZarúmU Z H$aVm 1 _{hzm _wxvrz Va McZ XoÊ`mMo AmXoe {Xco AmhoV. {dc ~ Pmcm Amho ho gy` àh$membvho$ ñnï> AgVm Zm, McZ XoÊ`mg {dc ~ Pmë`m_wio Eg.Amo.nr. à_muo ^anmb Úmdr Ago AmXoe Z H$aVm,{dc ~ Pmcog ^anmb Úmdr Ago _mok_ AmXoe {Xco AmhoV. Ë`m_wio _m. Am`moJmZo _mý`mvm {Xcoë`m Eg.Amo.nr.Vrc VaVwXtMo dmmz AWdm Aä`mg Ho$cm {H$ Zmhr `mmr e H$m CnpñWV hmovo. Ë`m_wio A VJ V H$úmmV H$m_ H$aUmè`m g ~ {YV A{YH$mè`m Zr Ago _mok_ AmXoe H$aÊ`mnoúmm Eg.Amo.nr. gmü` H$aÊ`mV An`e Amco H$s Zmhr ho VnmgyZ d ^anmb Mr {H$Vr ašh$_ {_iê`mmm VH«$maXmamg h $ Amho `mmm ñnï> C oi H$éZ AmXoe Ho$co AgVo Va J«mhH$mg Aemà_mao H$úmmÀ`m AmXoemZ Va _ MmH$S>o VH«$ma H$aÊ`mMr doi Amcr ZgVr. {d.n.zo {X cm A VJ V H$úmmMo AmXoemMr Ë`m Zm OmUrd Pmë`mZ Vahr OdiOdi XrS> _{hýmm VH«$maXmamg McZ {Xco Zmhr, VgoM {dc ~m~ôc Hw$R>cohr ñnï>rh$au/ Iwcmgm Ho$cm Zmhr. `mdéz ho ñnï> hmovo H$s, {d.n.mo A{YH$mè`m Zr H $Vr _mzh$m Mo nmcz H$aÊ`mV Hw$MamB Ho$cr Amho, Xyc úm Ho$co Amho. Ë`m_wio {d.n. VH«$maXma J«mhH$mg ^anmb XoÊ`mg O~m~Xma Amho. J«mhH$mZo ^anmb Mr _mjur Ho$cr Amho Ë`mg Vmo h $Xma Amho. Ë`m_wio _wôm H«$. 1 Mo CÎma hmo` Ago XodyZ Imcrc à_muo AmXoe XoUoV `ov AmhoV.

3 ..3.. AmXoe 1) VH«$ma _ Oya H$aÊ`mV `ov Amho. 2) {dvau H $nzrmm H$dR>o _hm H$mi {d^mj / g I Cn {d^mj `m Zr VH«$maXma `m g H $Vr _mzho$ {d{z`_mvrc VaVwXrMo nmcz H$aÊ`mV An`e Amë`mZo {X Vo `m 10 AmR>dS>çm À`m H$mcmdYrVrc {dc ~mnmoq>r à{v AmR>dS>m é. 100/- `m à_muo é.1,000/- ^anmb J«mhH$mg Úmdr. 3) gxamr a $_ XmoZ [~ctj gm`h$c_ü`o g_m`mo{ov H$aÊ`mV `mdr. 4) gxa AmXoemMr A _b~omdur Ho$ë`mMo _hmamîq²> {dúwv {Z`m_H$ Am`moJ (J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M d {dúwv bmoh$nmb ) {d{z`_ Zwgma {d.n. `m Zr _ Mmg H$idmdo. 5) `m {ZU `m{dê$üx VH«$maXma `m Zm Anrb H$amd`mMo Agbog Ë`m Zm AmXoemÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm Mo Am V _m. {dúwv bmoh$nmb, Ho$edm, ~m X«m-Hw$bm H$m åßbošg, ~m Ðm(nyd ),_w ~B -51 `m OH$S>o H$aVm `ob b. {XZm H$ : ( ~r. Or. ndma ) AÜ`úm lr. Or.~r.nmZH$a, gxñ` g{md : lr. Or. gr. coco, J«mhH$ gxñ` : EH$_VmÀ`m / ~hþ_vmà`m AmXoemMr A _c~omdur H$aÊ`mV `mdr. ( ~r. Or. ndma ) AÜ`úm

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 o

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 353-2010/ {XZm H$ : lr. {eìdmßnm gm~w Vocr, _w. nmo. H$aOJr, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 33/2009/ {XZm H$ : lr. _hmxod {gðm`m Vocr, _w.nmo. eos>çmi, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

pp

pp _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 229/2008/ {XZm H$ : 1) lr. Amßnmgmho~ {nagmho~ _womda, _w.nmo. eojm d, Vm.

Chi tiết hơn

MM

MM _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 183/2008/ {XZm H$ : 1) lr. {dídzmw `ed V H$m{ZQ>H$a, {do`zja, Hw$ndmS>,

Chi tiết hơn

ppp

ppp _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 170/2008/ {XZm H$ : 1) gm. gw{ebm nmdby gmoo, 21/244, ì` H$Q>oeZJa, AO Xma

Chi tiết hơn

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

pp

pp _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 185-08, 193-08 {XZm H$ : J«mhH$ VH«$ma H«$. 185/2008 1) gm. JrVm JUoe H$m{ZQ>H$a,

Chi tiết hơn

ppp

ppp _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 146/2007/ {XZm H$ : 1) lr. _mê$vr JUnVr Jm`H$dmS>, 1446, IU^mmJ, \$m OXma

Chi tiết hơn

jjjjj

jjjjj _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya J«mhH$ VH«$ma H«$. 17/2006/ {XZm H$ : 1) lr. h[a^md$ {XJ ~a Imnao, gh-g{md, OV VmbwH$m {dúwvymah$ Agmo{gEeZ,

Chi tiết hơn

ssssss

ssssss _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 144 d 145/2007/ {XZm H$ : 1) lr. gë`mßnm _bh$mßnm {~amxma d 2) gm. gwixodr

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website:

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬA CHỮA VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG Hotline: 1900 54 55 85 Địa chỉ: Tầng 9, Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Website: www.uic.vn STT TÊN GARA TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐIỆN

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

_hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 171/2008/ {XZm H$ : 1

_hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 171/2008/ {XZm H$ : 1 _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 171/2008/ {XZm H$ : 1) lr. {Zboe ~id V Jm`H$dmS>, àmon«m. hmq> {~Q> AmB

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8 STUDENTS FACILITATION CENTRE Nodal Officer : Capt. (Dr.) N. P. Sonaje Dy. Registrar, Shivaji University, Kolhapur Contact Details : Phone No. : 0231-2609411 / 2609104 / 2609112. Website : www.unishivaji.ac.in

Chi tiết hơn

THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG KHU VỰC TƯ NHÂN Mr. Phạm Hoàng Hải Trưởng ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Phòng Thương mại

THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG KHU VỰC TƯ NHÂN Mr. Phạm Hoàng Hải Trưởng ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Phòng Thương mại THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH TRONG KHU VỰC TƯ NHÂN Mr. Phạm Hoàng Hải Trưởng ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD VCCI) Nội dung Bối

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ  VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI Hội thảo về thống kê lâm sản tại Việt Nam HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI HUỲNH VĂN HẠNH PCT HAWA 1 Giới thiệu HAWA Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp HCM (HAWA) được thành lập: - 1990: Phân hội Mỹ

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí ĐỀ SỐ 01 ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: M

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí ĐỀ SỐ 01 ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: M ĐỀ SỐ 01 ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 2017 2018 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 5 s là: A. 64 cm. B. 16

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr

Handouts_2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 final by skt.cdr h ÊS>AmCQ> 2.1 H $. Jm±d/T>mUr gß. H$m Zm_ Hw$b J^ dvr EH$df OZgßàm _{hbme± VH$Ho$ ~ Mo J^ dvr _{hbme± EH$df VH$Ho$ ~ Mo àë`oh$ Q>rHo$ Ed Ho$ {be à{v_mh bm^mwu à{v_mh d ŠgrZ H$s er{e`m d {dq>m[_z-e H$s

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 333/2010/ {XZm H$ : gm. {evc gvre Jwám, {edmor hm qgj gmoggm`q>r, Vm. H$amS>,

Chi tiết hơn

Period /Time Days Mon Day I HM-ENG-ENG-A/B 30/20/21 EM- MIL-HN-A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TIME TABLE DESHBANDHU COLLEG

Period /Time Days Mon Day I HM-ENG-ENG-A/B 30/20/21 EM- MIL-HN-A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TIME TABLE DESHBANDHU COLLEG Period /Time HM---A/B 30/20/21 EM- ML--A/B -33/ 04 PUN DR,SN-02 BEN-A/B-16/19 TME TABLE - 2018-19 DESHBANDHU COLLE, UNERSTY OF DELH, KALKAJ, NEW DELH-110019 B.A.(PROGRAMME), SEMESTER- - ES-A/B/C P-4/18/17

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP GIỮA HỌC KÌ II Mạch kiến thức, kỹ năng Số câu Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN T

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP GIỮA HỌC KÌ II Mạch kiến thức, kỹ năng Số câu Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN T MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP GIỮA HỌC KÌ II Mạch kiến thức, kỹ năng Số câu Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 2 2 1 1 5 1 Đọc hiểu văn bản Số điểm 1,0 1,0

Chi tiết hơn

140116

140116 {Q>iH$ _hmamï> {dúmnrr>, nwuo-37 Om.H«$. àem/ì`._./2016/2241 02/02/2016 H$m` d Îmm V {dúmnrr>mà`m ì`dñwmnz _ S>imMr g^m Jwédma {X. 14 OmZodmar 2016 amoor Xwnmar 3.30 dmovm {dúmnrr> ^dz, JwcQ>oH$S>r, nwuo-37

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ đăng ký xe bị mất năm 2014

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ đăng ký xe bị mất năm 2014 Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ đăng ký xe bị mất năm 2016 1. Chủ xe đến Phòng CSGT Công an huyện, tỉnh, TP thuộc TW nơi đã cấp giấy đăng ký xe bị mất xuất trình một trong những giấy tờ sau: * Nếu là

Chi tiết hơn

CÔNG TY C? PH?N D?CH V? B?O V? CHUYÊN NGHI?P

CÔNG TY C? PH?N D?CH V? B?O V? CHUYÊN NGHI?P CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP (Tinnghia Professional Security Service Joint stock Co.) Đ/C: 12C PHAN CHU TRINH P. QUANG VINH BIÊN HÒA ĐỒNG NAI Tel: 061.3842.478 061.3842.488 Fax: 061.3842.479

Chi tiết hơn

Phòng GD& ĐT Huyện Dầu Tiếng

Phòng GD& ĐT Huyện Dầu Tiếng TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Ngữ văn - LỚP: 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

12/31/2014 NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội

12/31/2014 NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội dung 1. Thực trạng các vi phạm môi trường ở Việt Nam 2. Các bất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO Câu. Câu. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 08 Môn: Vật Lý Thời ian àm bài:50 phút Vật dao độn tắt dần có: A. biên độ uôn iảm dần theo thời ian. B. độn năn uôn iảm dần

Chi tiết hơn

BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9

BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 ĐỀ SỐ 1 Câu 1 (4 điểm) Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy cho biết: Phần đất liền nước ta tiếp giáp với các quốc gia và các cửa khẩu nào?

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương trình hành động về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững: Định hướng giai đoạn 2020-2030 Hà Nội, 23/4/2019 Nội dung: I. Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định /QĐ-ĐHTD, ngàyoẵ tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Toàn.doc

Microsoft Word - Toàn.doc CHUYÊN ĐỀ HÂN DẠNG, GIẢI ÀI TẬ VỀ ĐÒN ẨY CH HỌC SINH KHÁ GIỎI / CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ I/Nội ung trong chương trình hiện hành: Áp ụng các ạng bài toán cơ bản về đòn bẩy thuộc phần cơ cho học sinh trong

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dh-phia-bac-sua doc

Microsoft Word - dh-phia-bac-sua doc THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG của các đại học, học viện, trường đại học phía bắc Cập nhật đến 15h00 ngày 29/8/2015 Danh sách này gồm 36 trường; mỗi trường có thông tin về: - Chỉ tiêu tuyển sinh

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HẢI Họ tên:..... Lớp:... KTĐK CUỐI HỌC KỲ 1 - NH 2016 2017 MÔN TOÁN LỚP 3 Thời gian: 40 phút Giám thị Số thứ tự Điểm Nhận xét của Giáo viên /2điểm PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU Đề ồm có 4 tran ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN I NĂM 07 MÔN : VẬT LÝ Thời ian àm bài: 50 phút (40 câu trắc nhiệm) Mã đề thi Cho biết: hằn số Păn h=6,650-4 Js; độ ớn điện tích

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm

Gia Sư Tài Năng Việt   HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số? *** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999. Vậy TBC các số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 =

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số Thi thử THPTQG 2018 - Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra

Chi tiết hơn

Tuần: 2

Tuần: 2 Chương III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945-2000) Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. Mục tiêu bài học: 1/ Về kiến thức: Qua bài này HS: - Biết được những biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á (TQ, bán đảo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT

TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT A. Mục đích: TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT (Mô hình tường chắn đất (cát) có cốt (giấy)) LỚP ĐỒ ÁN CDIO CIE 396A Tạo sân chơi cho sinh viên khối kĩ thuật xây dựng. Kích thích tinh

Chi tiết hơn