2018 January 25 Layout

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "2018 January 25 Layout"

Bản ghi

1 . ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- ti-c-f-øn ho- pw i- -amb a-g Xp-S-cp-I-bm-Wv. i- -am-b a-g-bv- v km-[y-x D- -Xn-\m ]- e-bn-s-øpw sd-uv A-te - pw sbt m A-te - pw {]-Jym-]n- p-ibpw sn-bv-xp. am-{x-a- ]-e Pn- - I-fn-te-bpw hn-zy-`ym-k ÿm-]-\- ߃- v A-h-[n {]-Jym-]n- p-ibpw sn-bv-xp. s{s-bn K-Xm-K-Xw A-S- w bm-{x ku-i-cy-߃ ]- e-bn-s-øpw ap-s-ßn-b-xv P-\-Po-hn- Xw Iq-Sp-X Zp- -l-am-bn am-dn. s]m-xp-p-\-߃- m-bn Im-em-hÿm \n-co- -W hn-`m-k-øn-s hn-hn-[ sh-_v-ssk- p-i-fn C- ybp-ss Im-em-h-ÿm \n-co- -W km- -sse- p-i-sf- mw Hm-tcm \n-anj-hpw Nn-{X-ß-fpw hn-h-c-ß-fpw a- sf.-]n.-kn. ticfm tã v I h j Unkw. 4 apx 8 hsc ]mã si. kn. txmakv ]mã kn. kn. G{_lmw Ipº-\mSv: sf.-]n.-kn. tic-fm tã- v I -h -j 2019 Unkw-_ 4 ap-x 8 h-sc Xn-cp-h- \- -]p-cw Pn- -bn-se Im- m- -S {In-kv-Xy tim-tf-pv {Ku- n \- S- pw. ]m-ã km-_p h -Ko-kv (lq-ã, bp.-f-kv.-f.) ap-jy-{]- `m-j-i B-bn-cn- pw. sf.-]n.-kn. ti-c-fm tã- v km n k`m-sx-c-s -Sp v Ign- p. hnpbw B v? Bcp hnp-bn- mepw {]mw simspø I Ømhv ZpxJn- p p F -Xt kxyw g-sb kw-_- -am-bn \ -Ip- p- v. Im-em-h-ÿm \n-co- -W D- ]-{K-l-ß-fm-b C -km- v, sa- n-tbmkm- v F- n-h-bn \n- p- Nn- {X-ß-fn-epw hn-h-c-ß-fn-epw, P- m- \n \n- p- ln-a-hm-cn-bp-ss {Km- ^n-iv-kp-i-fpw ]-I -Øn-b km- - sse- v Nn-{X-ß-fn-se- mw ti-c-fw Dƒ-s -ss-bp- Z- n-tw- y kw-ÿm-\-߃ I-\-Ø ta-l-øm- a-d- p-in-s- p-i-bm-wv. C-Xn- \m h-cpw a-wn- q-dp-i-fn-epw i- -am-b a-g Xp-S-cp-sa- ap- -dnbn- m-wv C-Xn-eq-sS e-`n- p- -Xv. I-\-sØ a-g-sb-xp-s - v ti-c-f-øns ]-cn-ÿn-xn ap -K-W-\-Iƒ ho- pw N - -bm-ip-i-bm-wv. I-gn- h -jw {]-f-b-sø-xp-s - v- k-am- \-am-b N - -Iƒ D-b - n-cp- p. C- t mƒ I-\-Ø-a-g-bn kw-ÿm-\- ]mã jn_p s\sp-th-en I -h -j-s kp-k-a-am-b \-S- Øn- n-\p-th- n hn-]p-e-am-b I- Ω- nsb Xn-cs -Sp-Øp. ]m- à si. kn. txm-a-kn-s A- y- -X-bn t]-cq - -S s^bv-øv sk -dn Iq-Sn-b B-tem- N-\-tbm-K-Øn kw-ÿm-\ I h -j-s c- m-[n-im-cn-i-fm-bn ko-\n-b ]m-ã -am-cm-b ssh. tdm- _ - v, F- v. dq-^-kv, ]m-ã si. kn. txm-a-kv P-\-d I -ho-\ B-bn {]-h -Øn- p- I-Ω- n-bn ]m-ã -am-cm-b kn. kn. G-{_- lmw, jn-_p s\-sp-th-en P-\- Øv h -txm-xn \m-iw D- m-btxm-ss am-[y-a-ß-fn ho- pw ]- cn-ÿn-xn N - C-Sw-]n-Sn- p- p. ]-g-b-t]m-se \-ap- n-\n ap-t m- p-t]m-im-\m-in- F- -Xv kw-i-bc-ln-x-am-b Im-cy-am-Wv. I-gn- h -j-sø {]-f-b-øn-\v- C-S-bm- nb-xv A-{]-Xo- n-x-hpw A-km-[mc-W-hp-am-b a-g-bm-sw- n-epw Nne-bn-S-sØ- n-epw A-Xn-s B-Lm- Xw h -[n- n- -Xv ]-cn-ÿn-xn- pta-ep- A-\n-b-{ n-x-am-b C-S-s]- S-em-bn-cp- p. Im-em-h-ÿm hy-xnbm-\w D-b -Øp- {]-iv-\-ß-fpw {]-[m-\-am-wv. km-{μ-x Iq-Sn-b a-gbpw I-\-Ø a-g-bpw C-Xp-aq-ew D- m-im-sa- -v hn-z-kv-[ Nq- n- m- p- p- v. C- p tem-iw t\-cn-sp- G- -hpw h-en-b `o-j-wn-i-fn H- v a-\p-jy-s ho- p-hn-nm-c-an- d tpm-bn v I -ho-\ -am-cm-bpw {]-h -Øn- pw. P-\-d tim -Unt\- -am-cm-bn ]m-ã Zm-\n-tb sim- -\n - p- -Xn-s\-bpw k- tlm-z-c F. si. tdm-bn-sb-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. a- p- Np-a-X-e- Iƒ, ]m-ã t]mƒ c- n-øv, ]m-ã tk-hy ^n-en- v (]- - ), ]m-ã _m-_p txm-a-kv, ]m- à jn-_p sh- -\m-sv ({]-b ), ]m-ã _m-_p txm-a-kv, ]m-ã ]n. kn. tpm-kv (^p-uv), C-hm. Pm-kv-]n tpm, ]m-ã t]mƒ kp-tc-{μ (A-t m-a-tu-j ), ]m- à k-æn tpm -Pv, I-\-I-cm-Pv (hn- Pn-e -kv& ]m - n-mv), ]m-ã jn- _p h -Ko-kv, ]m-ã t]mƒ D- Æn (thm-f- ntbgvkv), ]m-ã P-]-cm- 06 sf.-]n.-kn. a y-{]-tziv tã n\v `c-w-k-anxn tum. kæn ^nen v ({]-kn-u v), ]mã si. sp. ]utemkv (sk-{i- -dn), hn k sp. amxyp, t`m m ({S-j-d ) F n-h (hm Øm t]pv 06) m-ø {]-hr-øn-iƒ aq-ew {]-Ir- Xn-bp-sS Xm-fw sx- n-bn-cn- p- p F- -Xm-Wv. a-\p-jy {]-Ir-Xnbn \n- pw `n- -\-, {]-Ir-Xnbp-sS-X-s `m-k-am-wv. am\-h-ipew \n-e-\n - p- -Xp-X-s {]-Ir- Xn-sb B-{i-bn- m-wv. {]-Ir-Xn-bpsS Xm-f-e-bw \- -s -Sp-tºmƒ {]- Ir-Xn kw-lm-c-xm-fi-h-am-sp-hm B-cw-`n- pw. A-Xm-Wv C- p h - n- p-h-cp- {]-Ir-Xn-Zp-c- -߃- p Im-c-Ww. a-\p-jy-cm-in-bp-ss \m-i-øn-\v Im-c-W-am-Ip- G- - hpw h-en-b H- m-wv Im-em-h-ÿm hy-xn-bm-\w. B-tKm-f Xm-]-\-Øns -bpw, {]-Ir-Xn-sb Nq-j-Ww snøp- -Xn-s -bpw ]-cn-wn-x ^-e-ambn- m-wv Im-e-h-ÿ hy-xn-bm-\w D- m-ip- -Xv. ^-e-tam h-cƒ-, I- \-Ø a-g, sh- -s m- w, t]-amcn, sim-sp- m- v Xp-S-ßn-b {]-Ir-Xnt m-`-߃ D- m-ip- p. A-Xn-s\ Xp-S - v ]-I - -hym-[n-iƒ- pw A-Xv Im-c-W-am-Ip- p. a-\p-jy X-s A-Sn-ÿm-\ B-h-iy-߃- p-]-cn B -`m-s-ß-fn-te- v {i- Xn-cn-bv - p-tºm-gp- m-ip- D-]-t`m- Km-k- n-sb Xr-]v-Xn-s -Sp-Øp-hm- {]-Ir-Xn-sb Nq-j-Ww sn-øm B-cw-`n- p. h txm-xn-ep- D-Xv- ]m-z-\-øn-\v h -txm-xn-ep- {]- Ir-Xn Nq-j-Ww A-\n-hm-cy-am-bn. C-Xn-s ^-e-am-bn Kp-cp-X-c {]-Xnk- n-i-fn-te- v ]- cn-ÿn-xn \n-]-xn- p. a-\p-jy-s A-Xym se kam-[m\ t\mt_ ]pc-kvimc tpxmhv s]s -t m-kvxp-im-c 2019 se k-am-[m-\ t\m-t_ ]p-c-kv-im-c tp-xm-hv B-b F-tXym- ]y {]-[m-\a-{ n A_-n A-l-Ω- Zv F-tXym-]y-bn-se {]-ap-j C-hm- en- s]- -t m-kv-xp k-`-bm-b ^pƒ tkm-kv-] _n-eo-th-gv-kv k- `-bp-ss Aw-K-am-Wv G-{]n 2 \v B-Wv A-t±-lw {]-[m-\-a-{ n ]- Zw G-s -Sp-Ø-Xv. B k-a-b-øv A- b -cm-py-am-b F-dn-{Xn-b-bp-am-bn kw- L -jw ]-Xn-hm-bn-cp- p. Iq-Sm-sX cm-{ o-b {]-t m-`-ß-fpw F-tXym- ]y-sb {]- p_-v-[-am- n-bn-cp- p. F- m A-[n-Im-c-ta- v c- p h -j- Øn-\p- n F-dn-{Xn-b-bp-am-bp- A-Xn -Øn kw-l -jw ]-cn-l-cn- p- -Xpƒ-s -ss A-km-[y-sa- p I-cp-Xn-b k-am-[m-\ \o- -߃ A- t±-lw \-S-Øn. C-Xm-Wv s\m-t_ k-ωm-\-øn-\v A-t±-l-sØ A - l-\m- n-b-xv. Cu cm-{ o-b kw-l -j-^-e-am-bn 80,000 Po-h-\p-Iƒ s]m-en- -Xm-bm-Wv A-\u-tZym-Kn-I I-W- v. H-cp B-fln-I t\-xm-sh- \n-e-bn-epw A-t±-lw an-i-hp sx-fn-bn- p. F-tXym-]y Hm -ØtUm-Iv-kp k-`-bn ]-c-kv-]-cw hn-l-sn- p \n- c p {]-_-e {Kq- p- I-sf A-\p-c-Rv-Pn- n- m-\pw A-t±-l-Øn-s {i-a-ß-fn-eq-ss km-[n- p. F-tXym-]y P-\-kw-Jy-bn Hm -Ø-tUm-Iv-kp-Im `q-cn-]- -am-wv. B-{^n- -bn -\n- v k-am-[m-\ s\m-t_ t\-sp- 24 m-a-sø hy- n-bm-wv A-l-Ω-Zv. ]mã ]n.-pn. G{_lmw sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b {]kn-u v Ipssh v: thzm- ym-]-i-\pw Ipssh v ^mssl sf.-]n.-kn. N ns ip{iq-j-i-\p-amb ]mã ]n. Pn. G{_lmw sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b {]kn-u mbn Xnc-s -Sp- -s - p. ]Ø-\w-Xn Ipºg ]pø ]p-c-bv s]\ntb IpSpw-_mw-K-amb ]mã ]n.-pn. G{_lmw Ign aq c ]Xn- m- mbn I Ør-ip-{iq-j-bn hym]r-x-\m-wv. Adp-\q- n-aw-kew, Xpº-a Xmgw, ]mem-cn-h- w, ta{]m, Ba- q, Cc-hn-t]-cq, tzml imtew F- o k`-i-fn tkh\w A\p-jvTn- n- p- v apx aw- me s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn A ym-]-i-\m-wv. C y ss nƒ timtf-pn (Ip-º-\m-Sv) A m-uaniv Uo\mbpw tkmkv] t^m Gjym (Ip- - p-g), imtcm ss nƒ timfpv (Xn-cp-h- ) F n-hn-s-ß-fn A ym-]-i-\mbpw {]h Øn- p. kqk G{_-lm-amWv `mcy. a ƒ: s^_n tpm Pn G{_lmw, sã^n tpm Pn G{_-lmw.

2 - 2 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n No^v FUn ]mã kmwip n amxyp k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ticfm tã v tim Un-t\- ]mã txmakv tpm v, I - \ _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box: 58 Kumbanad P.O., Thiruvalla Pin: BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] ti-c-f-øn-se {In-an-\ Ip- m-t\z-j-w N-cn-{X-Øn G-sd k- o -Æ-am-b H- m-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv Iq-S-Øm-bn sim-e-]m- X-I ]-c-º-c-bpw A-Xn-s\ ]n -]- n-bp- A-t\z-j-W-hpw.sIm-e-]m- X-I ]-c-º-c-bn-se ap-jy{]-xn tpmfn-bpw C-h sim- -s - -h-sc h- I-h-cp-Øm D-]-tbm-Kn-s - v B- tcm-]n- -s -Sp- ssk-t\-uv {]- tbm-k-hp-am-wv C- v km-[-c-w- mcp-ss C-S-bn-se N - mhn-j-bw. ti-c-f-sø \-Sp- n-b Iq-S-Øm-bn sim-e-]m-x-i ]-c-º-c-bpw ap-jy-{]- Xn tpm-fn-bpw cm-pym- -c {i- -bnepw F-Ø-s - p. {]-i-kv-x A-tacn- Zn-\-]-{X-am-b 'Zn \yq-tbm - v sssw-kv' H-cp ap-gp-h t]-pm- Wv Iq-S-Øm-bn hm -Ø- m-bn \o- n-sh- -Xv. Iq-S-Øm-bn-bn B- dp sim-e-]m-x-i-߃ \-S-Øn-b ap- Jy-{]-Xn tpm-fn-sb-bpw s]m- m-a- w X-d-hm-Sn-s\-bpw hn-i-z-am-bn ]- cm-a -in- p sim- p- hm -Øbn ti-kn-se \mƒ-h-gn-i-fpw Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. kv-{xo Ip- -hmfn F- \n-e-bn am-[y-a-ß-fn-epw k-aq-l am-[y-a-ß-fn-epw tpm-fn {]m- [m-\y-tøm-ss A-h-X-cn- n- -s - Sp- p. t]m-eo-kv ]-d-bp- -Xv {]- Im-cw 14 h -j-øn-\p- n tpmfn B-dv sim-e-]m-x-i-ß-fm-wv B- kq-{x-ww sn-bv-xv \-S- m- n-b-xv. sim-e-]m-x-i-߃ sn-bv-xp F- B-tcm-]n- -s -Sp-, ]n-sn-iq-sn-bns - n C-\n-bpw a-c-w-ß-fp- mtb-s\ F- v A-t\z-j-W D-tZym- K-ÿ ]-d-bp- p. tpm-fn-sb- pdn-t m Ip-Spw-_-Øn \-S- a- p- -h-cp-ss a-c-w-ß-sf- p-dn-t m A\p-`hw ""sszh-øn -\n- p \n-\- s -t m B-h-iy-ap- v. A-h-\-Xp \n-\- p X-cp-sa- v F-t m-sp ]-d- p'', B kv-{xo ]-d- p. A- p-x-i-c-am-b H-cpd- mbn-cp- p C-Xv. ""A-Xp sim- mw, F- m Rm-\n-t m-gpw Im-Øn-cn- p-i-bm-wv,'' B kv-{xo- p \- μn ]-d- p-sim- v A-hƒ a-dp-]- Sn \ -In. tbm-k-am-cw-`n- -t mƒ Rm th-zn-bn-te- p h- p. sx-tc-kn-b A-hn-sS-bp-s - v F-\n- v th-kw a-\- n-em-bn. H-cp B-{^n- - mcn-sb H-cp t\m -hopnb k-`bn H-gn-hm- p- -Xv G-sd _p- n-ap- p- Im-cy-am-Wv. ]cº-cm- KX B{^n- A n [cn Ahƒ, \c IS-ense \n-d-ap- Zzo-]p-t]m-se \n- p. tbm-kw B- cw-`n- -t mƒ ap-x A-hƒ hn-dbv- p- -Xm-bn F-\n- p Im-Wm I-gn- p sx-tc-kn-b h- -Xv H-cp Im-cyw a-\- n h- p sim- m-wv. Rm IqS-Øm-bn \-ev-ip- ]mtw B - pw H-cp kw-i-b-hp-ap- m-bncp- n-. km-º-øn-i {]-iv-\-߃ D- -Xm-bn Nn-e -s m-s A-dnbm-bn-cp- p. tdm-bn-bp-ss a-c-w-tijw a- -fp-ss ]T-\-Øn-\v ho- p- Im-cm-Wv k-lm-bw \ -In-bn-cp- - Xv. ho- n kz-øv X - w D- mbn-cp- Im-cy-hpw A-dn-bmw. tdmbn-bp-ss A-\p-P tdm-tpm-bp-ambn X - w D- m-bn-cp- -Xm-bn tpmfn X-s ]-d- n- p- v. A-Xv tdmbn-bp-ss a-c-w-øn-\v ti-j-am-wv. F- m A-Xv ]-cn-l-cn- n-cp- n-. tpm-fn-bp-ss Xm-ev -]-cy {]-Im-cw tdmbn-bp-am-bn- p- hn-hm-lw 22 h - jw ap-ºm-bn-cp- p. jm-pp-hp-am-bp- hn-hm-l-øn-\v Xm-Xv-]-cy-sa-Sp- Ø-Xv tpm-fn X-s -bm-bn-cp- p. F- mw \- m-bn t]m-hp- p F- mbn-cp- p I-cp-Xn-bn-cp- -Xv. F- mbm-epw A-t\z-j-W-Øn k-xyw sx-fn-b-s. Ip- - m B-cm-bm-epw in- n- -s -S-Ww.22 h -jw ap-ºm- Wv tdm-bv txm-a-kn-s\ hn-hm-lw sn-bv-xv tpm-fn Iq-S-Øm-bn-bn-se- Øp- -Xv. sim-e-]m-x-i ]-c-º-cbn \m-em-a-xv sim- -s - am-xyphn-s ho- n F-Øn-b-t m-gm-wv tpm-fn tdm-bn-sb Im-Wp- -Xpw C- cp-h-cpw {]-W-b-Øn-em-hp- -Xpw. ]n- o-sv hn-hm-ln-x-cm-hp-i-bm-bn-cp- p. Iq-S-Øm-bn- m - v tpm-fn s]m- m-a- w Ip-Spw-_-Øn-se a-cpa-iƒ am-{x-am-bn-cp- n-. ]- n-bpam-bn _- -s - Im-cy-ß-fn k- Po-h-am-bn C-S-s]-Sp-I-bpw ]-e Imcy-߃- pw t\-xr-xzw \ -Ip-Ibpw sn-bv-xn-cp- -bmƒ. \- s]- cp-am- w sim- v A-b - m-cp-ss C- w k-ºm-zn- p. ` -Øm-hv a-cn- - kz w sncn- n \n v A\p-{K-ln- -s - -hƒ tcm-kn-iƒ- p th- n {]m - n- m Xp-S-ßp-tºmƒ, A-hƒ apt m- v Hm-Sn-h-cpw. A-h-fp-sS a-\- n, A-hƒ tcm-kn-bm-bn-cp- p.a-hƒ ]-cm-pn-x-bm-b tcm-kn-bpw, ip-{iq-j-bn ^-e-iq-\y-bp-am-sw- v A-hƒ- p txm- n. tcm-kn-iƒ- p-th- n {]m - n- p-tºmƒ h- cp- -Xn-\v, X-s a-\- n C-ßs\-bm-W-hƒ \ym-boi-cn- -Xv. C- m-cy-øn {i- -bq- n-b-xn- \m, F-s {]-kw-k-øn {i- n- m A-hƒ- p I-gn- n-. hm-kv-x-h-øn, Rm {]-kw-kn- -Xp c- mk-tμ-i-am-bn-cp- p. A- Xv A-h-sf _m-[n- n-. tb-ip-hns\ c- n-xm-hm-bn kzo-i-cn m B-{K-ln- p- -h F-gp-t - p-\n - m Rm-\m-h-iy-s - p. H-cp an- Xn-\v ti-jw Im-cy-{]m-]v-Xn-tbm-sS Ip-Spw-_w t\m- n-bn-cp- p. ]- nbn {]o-am-tc-pv tim-gv-kv tim - Un-t\-. B-flo-b kw-l-s-\-ifn Aw-Kw. A-[ym-]n-I-bm-sW- _-lp-am-\w G-h - p-ap- m-bn-cp- p. C-{X-bp-am-Wv Iq-S-Øm-bn- m - v ]-d-bm-\p- m-bn-cp- -Xv. C-h-scsb- mw sr- n- p-sim- m-wv Ip- Spw-_-Øn-se Xp-S - -bm-b a-c-wß-fn-ep- A-t\z-j-Ww tpm-fn-bnte- v Xn-cn- -Xv. B-Zyw \m- p- Im hn-iz-kn- n-. F- m s{si- {_m- v A-t\z-j-W kw-lw sxfn-hp-iƒ \n-c-øn-b-t mƒ A-Xns ]-I- v ]-e-cn-epw hn- p-t]m-bn- n-. jm-pp-hp-am-bp- hn-hm-l tijw A - w A-I - -bn-em-bn-cp- p F- v A-b - m ]-d-bp- p. F -sf-sn-bn A-[ym-]n-I-bm-sW- m-bn-cp- p tpm-fn \m- n hn-izkn- n- n-cp- -Xv. F- m Zn-h-k-hpw cm-hn-se Im-sd-Sp-Øv F -sf-sn `m-k-tø- v C-h t]m-hp- -Xv \m- p-im-cn ]-e-cpw Im-Wm-dp- v.f -sf-sn-bn A-[ym-]n-I-bmsW- -Xv sx-fn-bn- p- sf-u n- n Im -Upw tpm-fn-bp-ss ]- -ep- m-bn-cp- p. F- m C-sX- mw I-f-hm-bn-cp- p F- v A-t\z-j-W kw-lw I-s -Øn. tnm-zyw snbv-x-t mƒ X-\n- v _n timw hn- Zym-`ym-k-am-Wp- -sx- v tpm-fn k- Ω-Xn- p. sf-un Im -Uv hym-p-ambn D- m- n-b-xm-sw- pw ap- - Øn-\v k-ao-]-ap- _yq- n ]m -edn-te- m-wv tpm-fn Zn-h-k-hpw t]mbn-s m- n-cp- -sx- pw A-t\z-j- W D-tZym-K-ÿ ]-d-bp- p. timtf-pv m- v I-gn-bp- k-a-b-øn- - n-w -t]m-se A-hƒ Nm-Snsb-gp-t - p. s]-s - -hƒ- p a-\- n-em-bn.c-xp tcm-kn-iƒ- p-th- n {]m - n- m hn-fn- -X-s - v. Ahƒ e n-x-bmbn Ccp- p- I-f- p. Zo L-amb F p-h j߃ Ahƒ ImØn-cp- p. F-s A-Sp-Ø -WØn-\m-bn C-\n-sbmcp C-cp-]-Xp an-\n- p-iƒ Iq-Sn A- hƒ Im-Øn-cn- -Ww. A-h-km-\-am-bn, tcm-kn-iƒ- p-th- n Rm {]m - n- p- p-sh- p ]-d- -t mƒ, {]-Xo- -tbm-ss A-hƒ ap- n-te-t m-sn F-s ap- ºn h- p \n- p A-hƒ hn-dbv- p- p- m-bn-cp- p. F- p h -j-߃- p ap -]v "D-lp-dq ]m - n h- v A-hƒ {]m - n- -Xn-\p- a-dp-]-sn e-`n- p- \n-an-j-ß-fm-wv A-sX- v A-hƒ- -dn-bm-am-bn-cp- p. sd-bv- \m -Uv t_m-s ip-{iq-jn- Xpt]m-se, A-[n-Im-c-tØm-Spw i- ntbm-spw ip-{ip-jn- p- -Xn-\p- A-`n-tj-Iw A-hƒ- p e-`n- m t]m-ip- p. ]n- o-sp kw-`-hn- -Xp Rm-s\mcn- -epw a-d- p-i-bn- sx-tc-mknb A-sXm-cn- -epw Hm - p-i-bpan-. F-s ssi-iƒ A-h-fpsSta Rm hm-kv-x-h-øn h- t m-sb- v C- p-h-sc A-hƒ- -dnbn-. A-hƒ- -Xn-s\- - n Hm -Ωbn-. ssz-h-øn-s A-Kv-\n- v F- s ssi-sh- p-am-bn H-cp _- - hp-an- F- m Rm-\-h-fp-sS X- {_Z cmp Bcy- - n snb am \-\p-k-cn- v C-h ho- n-te- v a-sßn-sb-øp-am-bn-cp- p. sim-e \- S-Øn-bn- pw h-f-sc hn-z-kv - -am-bn A- Xv a-d- v ]n-sn- v Po-hn- m tpmfn Im-Wn- n- p- kq- v-a-x h-enb Ip- -hm-fn-bp-ss kz-`m-h-k-hn-tij-x-bm-sw- m-wv t]m-eo-kv ]-dbp- -Xv.kz-Øv X- n-sb-sp- -epw jm-pp-hp-sam- n- p- Po-hn-X-hpapƒ-s -ss Hm-tcm sim-e-]m-x-i߃- pw Hm-tcm e- y-ß-fp- mbn-cp- p F- v A-t\z-j-W kw- Lw ]-d-bp- p.kv-{xo-iƒ s]m-xpsh X-ß-fp-sS {In-an-\ kz-`m-hw ]p-d-øv Im-Wn- m-xn-cn- p- -Xn an-sp- -cm-bn-cn- pw. B - pw a-\- n-em-hm-sx h -j-ß-tfm-fw tpmfn k-am-[m-\ Po-hn-Xw \-bn- -Xpw C-Xn-s `m-k-am-bm-wv.' a-\p-jy kz-kv-t\-ln-i-fm-bn am-dp- G- - hpw h-en-b D-Zm-l-c-W-am-Wv Iq-S- Øm-bn \-ev-ip- -Xv. kz- w Xmev-]-cyw \-S-Øn-sb-Sp- p-hm F- pw sn-øp-hm a-sn-bn- m-ø B- fp-iƒ Cu tem-i-øn-ep-s - k-xyw C-Xn-eq-sS sh-fn-s -Sp- p. ]cn-`mj: Pbvtam-l AXn-cp e-ta F-s I-c-߃ h- p. H- - \n-an-jw am-{xw. H-cp a-lm-i- nbm A-hƒ F-s ssi-iƒ- p Io-sg \n- p ]-dn-s -dn-b-s - p. A- dp-]-x-sn Zq-tc- v hm-bp-hn-eq-ss F- dn-b-s - A-hƒ, ap -\n-c-bn A- h-fn-cp- n-cp- C-cp- n-s-øn-\-sp- Øp a-e - -Sn- p ho-wp.a-{x am- {Xw i- -am-b H-cp {]-hr-øn-bmbn-cp- -Xn-\m, A-h-fp-sS jq-kp- Iƒ c- pw Im-en \n- p ]-d- p-t]-bn, H-cp jq A-Xv t\m -ho- Pn-b t{im-xm- -fp-ss a- y-`m- Kwh-sc-sb-Øn. F-\n- -Xv C-t mgpw Im-Wmw. ]n-s -b-xv H-cn- epw I- n- n-.b - -dn-bmw, B- sc- n-epw H-cp kv-am-c-i-am-bn A- Xv F-Sp-Ø-Xm-bn-cn- mw. a- p- -h - p-th- n {]m - n- m Rm \o-ßn. G-sd- -gn- v, A-t_m-[m-h-ÿ-bn \n- p sx-tc-kn-b D-W - p-h-cp-tºmƒ, ""A- p-x-߃ \-S- p- p, A- p- X-߃ \-S- p- p''sh- p ]-d-bp- F-s i- w A-hƒ ti- p.a- Xp-am-{X-ta A-hƒ-t m -Ω-bp- p. ssz-h-øn-s A- p-x-߃ F-t m-gpw A-S-bm-f-hpw A-Xn-i-bhp-am-bn-cn- pw. R-߃ X-e Ipep- n sim- v. ""ssz-h-øn-\p kvtxm-{xw, ssz-h-øn-\p kv -txm-{xw'' F- p ]-d- v A-hn-Sw hn- p. Hmkvtem-bn A- p kw-`-hn- B h-en-b A- p-xw s\-bv -tdm-_n, si- \n-b F- n-hn-s-ß-fn C-t m-gpw \-S- p- p. sx-tc-kn-b sh-bv-dn-ap A-Kv-\n-bn Pz-en- p-i-bm-wv. (Xp- -S-cpw...)

3 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL A-ta-cn- bm-{x-i-fn F-s G- -hpw B-I -jn- n- p- -Xv A-hn-Sp-sØ {]-Ir-Xn X- s -bm-wv. ITn-\ ssi-xy-sø t\-cn-sm-\p- {]-Ir-Xn-bp-sS H-cp- w F-s A- p-x-s -Sp-Øp- p. ssi-xyw -h-cp-tºmƒ X-s k-ky-pm-e-߃ H-cp- w Xp-S-ßn- -gn-bpw. ]- -]- p-sp-ø k-ky߃ hn-hn-[-h -W-߃ hm-cn-sb- Sp-Øv Iq-Sp-X kp-μ-cn-bm-ipw. h-k- -Im-e-tØ- mƒ a-t\m-lc-am-b Cu Im-gv-N hm- p-i-fm F-{X h -Wn- m-epw t\-cn I- m-te A-Xp a-\-kn-em- m-\mhp-i-bp- q. a-e-i-fpw Xm-gv-h-c-Ifp-sS am-cn-hn h -Æ-߃ hmcn-hn-x-dn F-{X in-em-lr-z-b-t\- bpw I-hn-bm- n am- pw. {]-Ir-Xn h -W-\-b- F-s F-gp-Øn-se D-t±-iw Po-hn-Xw A-h-km-\n- pw sr- - p ho-gpw F- v D-d- p- mbn- pw A-h-km-\ \n-an-j-øn-epw h -Ww hn-x-dn a-\p-jy-sc k- t m-jn- n- p a-s-ßp- C-e-Iƒ. -W-`w-Kp-c-am-b Po-hn-Xw C-hnsS a- p- -h - p \ -Ip-hm I- gn-bp- -Xv C-sXm-s am-{xw. F- m c- n- -s - -h-cpw B-flmhn-\m \-S-Ø-s -Sp- -h-cp-am-b s]-s -t m-kv-x-cp-ss Po-hn-Xtam? ssi- pw ]-I-bpw ssh-cm-kyhpw \n-d- a-\-tkm-ss B-Wv ]-e-cpw Po-hn-X-a-h-km-\n- n- p- -Xv. C-hn-sS km-{am-pyw ]-Wnbp-hm-\p- Xn-c- n-em-wv ]-ecpw. C-e-s]m-gn-bpw t]m-se H- I Xpw ti Xpw s]s -t m-kvxp-im as-ßn-h-cptam? cp-\mƒ C-sX- mw hn- p ]n-cn-b-wsa- Nn- B - p-an- F- p txm- n-t m-ipw ]-e-cp-ss-bpw e- - Ww I- m. a-lm-\m-b A-e-Ivkm- sh- n- n-sn- km-{am-pyw F- mw D-t]- n- p t]m-bn. X-s c- n- p-hm I-gn-bm-Ø ssh-zyim-kv-{x-sø t\m- n {]m-w sh-sn-tb- n-h- p. s]-s -t m-kv-xv F- m-wv? k-` F- m-wv? ssz-h-h-n-\w F- m-wv? {In-kv-Xo-b Po-hn-Xw F- m-wv? \mw C-Xn-s\- p-dn- v Nn- n- p- p-an- ]Tn- p- p-an-. F- s am-[y-a-{]-h -Ø-\-Øn-s B- cw-`-øn Rm Nn- n- n-cp- -Xv aq - -bp- hm- p-i-fm-wv am-[ya-hn-p-bw F- m-bn-cp- p. lr-z-b- Øn X-d-bv- p- hm- p-iƒ, hna -i-\-߃ C-h P-\-sØ \- m- pw F- v Rm hn-iz-kn- p. F- m A-X- {In-kv-Xo-b ip-{iqj F- Xn-cn- -dn-hv F-s a-s mcp ]m-ÿm-hn-te- v \-S-Øp-I-bm- Wv. i-cn sx- p-iƒ Xn-cn- -dn- v t\-cm-b ]m-x-bn \-S- p- -Xpw ssz-h-kv-t\-lw a- p- -h-cn ]- I-cp- -Xp-am-Wv kp-hn-ti-j-øm \-Ωn-ep- m-ti- Kp-Ww, -an- p-hm, k-lm-bn- p-hm, s]mdp- p-hm I-gn-bp- a-\-kv A- Xm-I-Ww Cu \m-fp-i-fn-se {]m - -\. sf.-]n.-kn. C-e- k-i-e a-cym-z-bpw hn- m-wv A-c-tß-dp- - Xv. ]-c-kv-]-cw X-I - p-hm-\p- {i-aw. tbm-ky-cm-b-h-sc C-I-gv-Øp- -h-cn hym-]-cn- p- -Xv {In-kv- Xo-b kv-t\-l-a-. C-Xn-s\m-c-dp-Xn h-tc- Im-ew A-Xn-{I-an- p. s]m- Xp-tem-I-Øn-\p-ap-ºn s]-s t m-kv-xv C- v Im-gv-N \- -s - inw-tim-\v k-am-\-am-wv. k-s-ip-ss -gp-t - m k-a-bw A-Xn- {I-an- p. N - v Hm-^v tkm-un-epw P-\m- [n-]-xy-kw-hn-[m-\-øn-\m-bp- apd-hn-fn H-cp h-i-øv. A-Sp-Ø h - jw \-S- p-hm t]m-ip- {]n-^d -kv _m-e- n-\m-bn Nn-e C-t mtg cm-{ o-bw I-fn- p Xp-S-ßn. H- cp-d-hn \n- v ssi- pw a-[p-c-hpw h-cp-tam F- -tnm-zyw t]m-se H- cp h-i-øv cm-{ o-b- -fn-iƒ. H- w ]m-c-sh- v, {Kq- v I-fn, A-]- hm-zw ]-d- n, Du-a- -Øv Xp-Sßn-b I-fn-Iƒ a-dp-h-i-øv tã- Pn C-hn-sS Rm ]-c-tz-in-bmsw- pw C-hn-Sp-sØ ÿm-\-hpw am-\-hpw th-s - {]-kw-k-hpw. C-Xv c- pw-iq-ss F-ß-s\ tbm- Pn- pw F- m-sw-\n- v a-\-kn-em- Im-Ø-Xv. i-cn- pw ]-d- m A- `n-\-b-øn-\v Hm-kv-Im A-hm -Un- \p tbm-ky-cm-wv C-Ø-c- m. hym-p-`m-h-hpw I-]-S B-flo-b- X-bp-am-Wn-t mƒ F-hn-sS-bpw. tã- Pv s] -t^m-a -kv B-Wv B-flob-X-bp-sS A-f-hp-tIm dn-bm-en- n tjm-bn-se {]-I-S-\w t]m-se \- m-bn tã-pn-e-`n-\-bn- p- -h - m-wv C- v Un-am v. B-flo-b I- -h-s-øn-eq-ss tim-sn- -W- n-\v kz-øv ssi- -em- n ]p-f-bv- p- t\-xm- - m A-h-cp-sS X-eap-d-I-sf \m-i-øn-te- p \-bn- p- I-bm-Wv. B-flo-b A-\p-`-h-an- msx h-f-cp- B X-e-ap-d B-flob-am-^n-b-I-fm-bn am-dp- p. B-`-c- Ww h-kv-{xw Xp-S-ßn-bh-bn I- Sn- p-xq-ßn X - n- p hm-zn- m k-a-bw I-f-bp- s]-s -t m-kv- Xp-Im b-ym - Po-hn-X aq-ey߃ a-d- p- p. {]m-tbm-kn-i Pohn-X-Øn-\p-th- D-]-tZ-i-ß-tfm ]Tn- n- -ep-i-tfm C- m-sx {]-I- S-\-]-c-am-b B-flo-b-X- p ap -Xq- w \ -Ip- p. A-Xp-sIm- p-xs C- -sø X-e-ap-d ssz-h-km- n-[y-øn \n- -I- p am-dn- gn- p. a-zy-]m-\w, a-b- p-a-cp- v, Kp- m-bn-kw, hn-hm-l-tam-n-\w, tim-s-xn hy-h-lm-cw C-ß-s\ F- mw s]-s -t m-kv-xn-s `m-k-ambn- -gn- p. C-sX- mw Im-Wptºmƒ D-]-tZ-in- m A -l-x-bn- m-sx t\-xr-xzw ]-I- p-\n - p- p. Im-c-Ww C-Xn-t\- mƒ A- [x-]-xn- A-\p-`-h-Øn \n - p- -h - v D-]-tZ-in- m-s\- -l-x. A- A- -s\ h-gn-im-wn- m F- m-bn-cn- pw A-h-ÿ A- Xp-X-s -bm-wv C- v s]-s -t mkv-xn-epw kw-`-hn- n-cn- p- -Xv. ]-co-i- -am-bn am-dn-b s]- t m-kv-xv am-\p-jn-i \n-b-a-ß-fneq-ss P-\-sØ h-e-bv- p-i-bm-wv. sim-xp-in-s\ A-cn- v H- -I-sØ hngp-ßp- -h, k-º-øv h - n- p- -Xv A-\p-{K-l-am-bn Im-Wp- h. A-XpsIm- v X-s `u-xn-i- ]mã kmwip n amxyp No^v FUn- X-bv- v C- v {]m-[m-\y-ta-dp- p. \- ho-sv, hm-l-\w, an-i- km- º-Øn-I A-Sn-Ø-d, a- ƒ- v hntz-i-tpm-en Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv A- \p-{k-l-øn-s ]- n-i-bn. H- pan- bp-h-p-\-ß-fpw ssz-h-hp-ambn _- -an- m-ø-h-cm-bn am-dn- -gn- p. Hcp s]- -t m-kv-xv Iu -kn kw-l-s-\-bp-ss t\- Xm-hn-s a-i-s hn-hm-l- -Sßn ho- p hn-f-ºn F- p am- {X-a-, ho- v D-]-tbm-Kn- p- - Xn-s Kp-W-K-W-߃ C-h v amt\-pv-sa pim-cp-ss kw-l- m-cn hn-i-zo-i-cn- p-i-bpw sn-øp- ho-un-tbm Im-Wm C-S-bm-bn. Nn-tb-gv-kv ]-d- v ssh mkp-iƒ Iq- n-ap- n- p-tºmƒ ]nim-nv `-b-s -Spw-t]m-epw. A-hnsS {]-kw-kn- -Xpw kp-hn-ti-jtajebn-se {]-ap-j. F- m-hcpw ti- v Nn-cn- p- -kn- p- Imgv-N C-hn-sS-bm-Wv s]- -t m-kv- Xp-Im kz-b-tim-[-\ sn-tø- - Xv. e -bm-b-xn am-\w txm- p-i-bpw P-\-sØ C-c- n \-c-i- Øn-\v tbm-ky-cm- p-i-bpw sn-øp- \-h]-cn-i- m B-bn-t Cu k-aq-lw C v. Pbvtam-l AXn-cp

4 - 4 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 Btj amxyp, dnbmzv "Ip-d- v ao hm-ßn-bn- v t]m-bm-tem?' _-kv Ãm -Un _- n-d-ßn A-Sp-Ø _- n-\v Im-Øp \n- t m-gm-wv tpm-kn-\v A-ß-s\ txm- n-b-xv. ]-I-e-sØ tpm-en-bp-ss o- Ww \- m-bn- p- v. F-ß-s\-sb- nepw ho- n sn- v H- v hn-{i-an- m a-xn. Ip-d- v ao hm-ßn sn- m A-Øm-gw Ip-im-em-bn I-gn- mw. `m-cy eo-e-bv - pw a- ƒ- pw ao C- -am-wv. _- v Ãm -Un \n- pw Ip-d- p \-S- m H-cp ao - I-S D- v. tpm-kv th-kw A-tßmt - v \-S- p. ao hm-ßn-s m- v \n- -t mgm-wv Zq-sc-\n- pw D- -`m-jn-wn-bneq-ss ]m- v ti- -Xv. "Xo t]m-se C-d-ß-W-ta... A- Kv-\n \m-hm-bn ]-Xn-b-W-ta...' ap-\n-kn- tã-un-b-øn \n- m-h-ww ]m- v tiƒ- p- -Xv. A-hn-sS I -sh -j \-S- p- - Xm-bn k-`-bn I-gn- Rm-b-dmgv-N t\m- o-kv hm-bn- n-cp- p. am- {X-a- F-hn-sS-sbm-s -tbm ^v-f- I-v-kv t_m -Up-I-fpw I- n-cp- p. H- v t]m-bn Ip-d- p t\-cw ]m- v ti- m-tem?! ]m-ã si.sp. am-xyp ""sblq-z-bn A-dn-bn- v sb-cp-i-te-an {]-kn- -am- n tzi-øv Im-l-fw Du-Xp-hm ]-dho ; Iq-Sn h-cp-ho ; \-ap- v D-d- p- ]- -W-Øn-te- v t]m-imw F- v D-d-s hn-fn- p ]-d-ho '' (bn-sc. 4:5). _n.-kn \pw 554 -\pw C-Sbn F-gp-X-s - -Xm-Wv bn-sc-aymhn-s {]-h-n-\ ]p-kv-x-iw. sbcp-i-te-an-\v k-ao-]w A-\m-tYm-Øv F- ]- -W-Øn h-kn- n-cp- H- cp {]-hm-n-i-\m-bn-cp- p bn-sc-aymhv. "bn-sc-aym-hv' F- t]-cn-s A - w' ssz-h-øm D-b -Ø-s - -h ' F- m-wv. {]-hm-n-i ip-{iqj-bv- m-bn ssz-hw A-h-s\ Xn-cs -Sp- p-tºm-ƒ A-h H-cp _me-\m-bn-cp- p. a-\-s» F- Zp- - cm-pm-hv sb-i-øm-{]-hm-n-i-s\ sim- p. F- m B Im-e-Øv X-s a-c-w-øns {]-hm-n-i I-gn-h-Xpw B-flo-b Iq- m-bv-a- I-fn kw-_- n- p- -Xn Xmev-]-cyw D- B-fm-Wv tpm-kv. C- t mƒ k-a-bw G-gp I-gn- p. F- -c-bv- pw H-º-Xp-a-Wn- pw C-\n ho- n-te- v _-kv D- v. ]-t I-øn-en-cn- p- ao No-Ø-bm-Ip-tam F-t m? F- mbm-epw Ip-d- p t\-cw ]m- v ti- n- v t]m-hmw. I -sh -j ]- -en \-S- p sn- -t m-tg- pw Km-\-ip-{iqj A-h-km-\n- n-cp- p. F- m a-s-ßn t]m-tb- mw F- v Nn- n- -t m-gm-wv tbm-km-[y- {]-kw- K-I-s\. ]-cn-n-b-s -Sp-Øn-b-Xv. {]- i-kv-x-\pw {]-hm-n-i-\p-am-b A-t±l-sØ- - n-bp- hn-h-c-ww ti- -t mƒ F- m - n-s Ip-d- p t\- cw {]-kw-kw ti- n- v t]m-im-sa- v tpm-kn-\v txm- n. Kw-`o-c {]-kw-kw- \- {]m-k-sam- n- p- hm- p-iƒ - A-hn-iz-k-\o-b-am-b Pohn-Xm-\p-`-h-ß-fpw km- y-hpw- tasºm-sn- v \- lm-ky-hpwtpm-kn-\v {]-kw-kw c-k-i-c-ambn txm- n. C-\n-bn-t m H-º-Xp-a- Wn-bp-sS em-ãv _- n-\p t]m-imw. A-ev-]w I-gn- -t m-tg- pw A- -co- w B-sI am-dn. {]-h-n- \ tcm-k-im- n ip-{iq-j-bn-te- v {]-kw-k-i I-S- p. sh-dpw {]-h-n-\w A-,t]-cv hnfn- m-wv {]-h-n-\w - C-sXm-s D- -Xm-tWm F- t m...f-ß-s\ km-[n- p- p... k-xy-øn C-ß-s\-bp- Im-cyß-sf- - n h-en-b ]n-sn-sbm- p-an-. t\-xm- - m F- p-]-d- mepw hn-iz-kn- p- H-cp km-[mc-w hn-izm-kn-bm-wv tpm-kv. "\-Sp-hp-th-Z-\-bm `m-c-s -Sp- A-Ωn-Wn-sb ssz-hw C- v ku- Jy-am- p- p'. X-e-th-Z-\-bp- h -Ko-kn-s\- bpw km-º-øn-i _p- n-ap- p- X- - -s\-bp-sam-s A-t±-lw t]-cv hn-fn- p. em-ãv _- n-\p ap-tº a- S-ßn t]m-tb- mw F- v Nn- n- p \n- -t m-gm-wv B-Wv B {]-h-n- \w Im-Xn ap-g-ßn-b-xv. "F-bv-Uv-kv F- am-c-i tcm-k- Øm `m-c-s -Sp- H-cp k-tlm-zc Cu ]- -en-s ]p-d-in `mc-s - v \n-ev- p- p. Cu \n-an-jw ku-jyw hym-]n- -s.' tpm-kv H- v Xn-cn- p-t\m- n. Xm-\m-Wv G- -hpw ]n-d-in \n - p- -Xv. ap-ºn C-cn- p- F- m-h-cpw ]n-d-tim- v Xn-cn- p t\m- p- p- v. F-t m H-cp h- m-bv-a txm- n tpm-kn-\v. B-cm-bn-cn- pw B hy- n?? am-{x-a- F- n-\m-wv F- m-h-cpw F-s C-ß-s\ Xp-dn- p t\m- p- -Xv. Rm ]p-d-øv \n - p- -Xv sim- m-bn-cn- pw. F- m-bm-epw t]m-ip-hm k-a-b-am-bn. C-t mƒ \-S- m-se H-º-Xp-a- Wn-bp-sS _- v In- q. tpm-kv th- Kw Ãm -Un-te- v \-S- p. c- p Zn-h-kw I-gn- m-bn-cp- p kw-`-h-hn-im-k-ß-fp-ss Xp-S- w. H-cp Zn-h-kw tpm-en I-gn- v ho- n sn- -t mƒ eo-e-bp-ss ap- Jw I-c- v ho -Øn-cn- p- p. c- p a- -fp-ss ap-j-hpw A-ß-s\ X-s. A-h-cp-sS ap-jw I- -t mƒ- Ø-s tpm-kn-\v th-h-em-xn I- b-dn. F- p-]- n a- -sf?? B-cpw H- pw an- p- n-. I- c- n am-{x-am-wv a-dp-]-sn. I-c-bp- -Xn-\n-S-bn eo-e tx-ßn-s m- v tnm-zn- p. "A- m-bm, \n-߃- v F-s - n-epw A-kp-Jw D- t m??' "A-kp-J-tam?? F-\n-t m?? A-sX- m A-ß-s\ tnm-zn- m?? F-\n- v H-cp Ip-g- -hpw C- -t m...' "a- ƒ- k-v-iq-fn \n- v I-c- p sim- m-wv h- -Xv. G-tXm Iq- p-im ]-d- -t{x, \n-ß-fp-ss ]- m-bv- v F-t m h-en-b A-kp- Jw D-s - p. R-߃- v A-dn-bm- Ø F- v A-kp-J-am-Wv \n-߃- p- -Xv??' eo-e s]m- n- -c-bp-i-bm-wv. "B-sc- n-epw sh-dp-tx ]-d- -Xm-hpw. \n-߃ k-am-[m-\-ambn-cn- v". B-W-bn- v ]-d- -t m-gm-wv eo-e-bv- pw a- ƒ- pw k-am-[m- \-am-b-xv. ]-Xp-s tpm-kn-\v F-s ms -tbm {]-iv-\-߃ txm- n-øp- S-ßn. A-b - m-cpw k-`-bn-se hnizm-kn-iƒ t]m-epw F-t m H-cp A-I-ew ]m-en- p-t m F-s m-cp kw-i-bw. H-Sp-hn ]n-t Rm-b-dm-gv-N c cm-hn-se k-`m ]m-ã - t^m-wn hn-fn- -t m-gm-wv Im-cy-ß-fp-sS In- S- v a-\- n-em-b-xv. "]-d-bp- -XpsIm- v H- pw txm- -cp-xv {_-Ztd...I-gn- B-gv-N \-S- I sh -j-\n {_-Z t]m-ip-i-bpw A-hn-sS h- v {]-hm-n-i-\m-b ]m- à ]p-d-in \n - p- H-cp hy- n- v D-s - v {]-h-nn- p-i-bpw A-t mƒ X-s Xm- ƒ C-d-ßnt m-hp-i-bpw sn-bv-xp F- m-wv F- m-h-cpw ]-d-bp- -Xv... C-Xn F-s - n-epw k-xy-ap-t m'' ''F- v???' sr- -tem-ss-bm-wv tpm-k-^v B hm- p-iƒ ti- -Xv. H-º-Xv a-wn- p- _-kv t]m- Ip-a-t m F-t m -Øm-Wv Xm A-t -cw X-s A-hn-sS \n- v t]m-b-xv. i-cn-bm-wv F- m-h-cpw F-s - Ø-s Xp-dn- v t\m- p- p- m-bncp- p. C-ß-s\ H-cp A-h-ÿ D- m-ip-sa- v H-cn- -epw Nn- n- ncp- n-. "F-s I -Øm-th...'' t_m[w t]m-ip- t]m-se txm- n tpm-kn-\v. Znh-k-߃- p- n In-g-t -Xn-se tpm-kn-\v F-bv-Uv-kv B-sW- p- hym-phm -Ø tz-iw ap-gp-h ]-c- p. A-ß-s\-b- k-xym-h-ÿ F- v ]-d-bm-\p- {Xm-Wn t]m-epw tpm-kn-\v D- m-bn-cp- n-. "tpm-kn-s i-co-cw I- m X- s A-dn-bn-t... sa-en- n-cn- p- -Xv I- - -tg F-\n- v txm- nb-xm-wv...' "H-cp am-kw ap-ºv tpm-kv sa- Un- tim-tf-pv \n - p- -Xv Rm I- -Xm..' F- n-ß-s\-bp- A-`n-{]m-b߃ am-{xw a-xn-bm-bn-cp- p B hm -Ø ]-c- m. km-[p-hm-b B a-\p-jy-\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw X-ß-fp-sS \n- - lm-bm-h-ÿ F-ß-s\ ]-d- p a-\- n-em- pw F- v t]m-epw A- dn-bn- m-bn-cp- p. h-f - c- p s] -Ip- p-߃ - A-h-cp-sS `mhn F- m-bn Xo-cp-tam... am-k-߃- v ti-jw {]-kv-xp- X {]-hm-n-i-s A-Sp-Ø {Iq-tk- Un-s h-en-b ]-c-kyw h- A- tx ]-{X-Øn-s a-s m-cp t]-pn H-cp aq-e-bv- v tpm-kn-s -bpw Ip- Spw-_-Øn-s -bpw Nn-{X-߃ Iq-Sn D- m-bn-cp- p. Dd- p ] -W-Øn-te v t]mimw ssz-hw bn-sc-aym-hn-s\ F-gp-t - n- p. bn-{km-tb-en-se h-en-b {]- hm-n-i- m-cn H-cp-h-\m-bn-cp- p bn-sc-aym-hv "I-c-bp- {]-hm-n-i ' F- A-]-c-\m-a-Øn-epw bn-sc-aymhv A-dn-b-s -Sp- p. C- v tem-i-øn Im-W-s -Sp- ]- -W-߃ D- d- p- ]- -W߃ F- v ]-d-bphm km- y-a-. Im-c-Ww, Cu tem-i-øn Im- Wp- -sx- mw H-gn- p t]m-ip- -Xm- Wv. ""C-hn-sS \-ap- v \n-e-\n-ev- p- \-K-c-an- -t m; h-cp-hm-\p- -X-t{X \mw A-t\z-jn- p- -Xv'' (G-{_m. 13:4). B-Im-ihpw `q-an-bpw ]- v ssz-h-øn-s h-n-\-øm D- m-bn F- pw C- t m-g-sø B-Im-i-hpw `q-an-bpw A-tX h-n-\-øm Xo- m-bn kq- n- n-cn- p- p (2 ]-s{xm-kv 3:6). \n-xy-x-bn \mw A-h-Im-i-am- phm t]m-ip- D-d- p-, _-eta-dn-b ]- -W-sØ- p-dn- v sh-fn- m-sp ]p-kv-x-i-øn Im-Wp- p. \-Ωp-sS ]q -Δ-]n-Xm- - m - pw D- d- p- ]- -W-sØ- p-dn- p- A- dn-hpw Z -i-\-hpw D- m-bn-cp- p. A-{_-lmw hm-kv-z-ø tz-i-øv H- cp A-\y-tZ-i-Øv F- -t]m-se sn- v hm-kv-z-ø-øn-\v Iq- -h-im-in-ifm-b bn-kv-lm- n-t\m-spw bm-t m- _n-t\m-spw Iq-sS Iq-Sm-c-ß-fn ]m -Øp-sIm- v ssz-hw in-ev-]nbm-bn \n -Ωn- -Xpw A-Sn-ÿm-\- ߃ D- -Xp-am-b \-K-c-Øn-te- v F-s B sim- p-t]m-ipw'' (k- o. 69:9) F- v Zm-ho-Zv tnm-zn- p- p. F- m A-h hm-kv-z-ø \nhr-øn-{]m-]n- m-sx Zq-c-Øp- v A- A-s m-kv-x-e-\m-b tbm-l- m tb-ip-hn-s km- yw \n-an-øw ]-sflm-kv Zzo-]n-te- v \m-sp-i-s-ø-s - v G-I-\m-bn-cn- p-tºm-ƒ B-fl-hn-h-i-X-bn kz - -Øn H-cp hm-xn Xp-d- n-cn- p- - Xv I- p. D-d- p- ]- -W-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-te-an-s\ B-flmhn Z -in- p (sh-fn. 4:1; 19:11) Xv I- pw A-`n-h-μn- pw `q-an-bn X-߃ A-\y-cpw ]-c-tz-in-i-fpw F- v G- v ]-d- v hn-izm-køn- acn- p (F-{_m-b 11:13). A-s m-kv-x-e-\m-b tbm-l- m tb-ip-hn-s km- yw \nan-øw ]-sflm-kv Zzo-]n-te- v \m- Sp-I-S-Ø-s - v G-I-\m-bn-cn- p-tºmƒ B-fl-hn-h-i-X-bn kz - - Øn H-cp hm-xn Xp-d- n-cn- p- -Xv I- p. D-d- p- ]- -W-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-te-an-s\ B-flmhn Z -in- p (sh-fn. 4:1; 19:11) ]p-xn-b sb-cp-ti-ew F- hn-ip- \-K-cw ` -Øm-hn-\m-bn A-e- - cn- -s - a-w-hm- n-sb-t m-se H- cp-ßn kz - -Øn \n- v ssz-hk- n-[n-bn \n- p X-s sszh-tx-p- p- -Xm-bn C-d-ßp- -Xv tbm-l- m I- p (sh-fn. 21:2). Zq-X A-h-s\ B-fl-hn-h-i-Xbn D-b -s m-cp h -a-e-bn-te- v sim- p-t]m-bn. ]p-xn-b sb-cp-ite-sa- hn-ip- \-K-cw Im-Wn- psim-sp-øp (sh-fn. 21:10). Cu hnip- -\-K-c-sØ- p-dn- p- h -Æ- \ Xp-S - p- hm-iy-ß-fn Im- Wp- p. hn-e-tbdn-b c-xv-\- - p- I-fm A-Sn-ÿm- \-an- a-xn-ep-iƒ A-Xn-\p- m-bn-cp- p. a-xn-en-s ]-Wn kq-cy-im- -hpw \-K-cw kz- kv-^-sn-i- Øn-s\m-Ø X- -hpw B-bn-cp- p. \-K-c-a-Xn-en-s A-Sn-ÿm-\-߃ k-i-e-hn-[ c-xv-\-hpw sim- v A- e- -cn- n-cp- p. H- mw A-Sn-ÿm- \w kq-cy-im- w, c- m-a-tø-xv \oe-c-xv -\w, aq- m-a-tø-xv am-wn-iyw, \m-em-a-tø-xv a-c-x-iw, A- m-atø-xv \-J-h -Æn, B-dm-a-tØ-Xv Np-h- p-i- v, G-gm-a-tØ-Xv ]o-x-c- Xv-\w, F- m-a-tø-xv tkm-ta-z-iw, H -]-Xm-a-tØ-Xv ]p-jy-cm-kw, ]- Øm-a-tØ-Xv ssh-vq-cyw, ]-Xn-\ma-tØ-Xv ]-fl-cm-kw, ]-{ - m-atø-xv kp-k- n-c-xv-\w A-Xn-\v ]- { - p ap-øp-iƒ sim- p- ]- { - p hm-xn-ep-iƒ D- v. C- v tem-i-øn C-ß-s\-sbm-cp \-Kcw ]-d-bp-hm B - pw km-[y-a-. F- m ]p-xn-b-\n-b-a hn-ip- - m - p-th- n ssz-hw A-ßs\-sbm-cp \-K-c-am-Wv H-cp- n-sim- n-cn- p- -Xv. \mw sn- p-tn-cphm t]m-ip- kz - o-b \-K-cw C-Xm-Wv. Cu \-K-c-Øn-\v s]m- ap- h -a-xn-epw ]-{ - p tkm- ]p-c-hpw tkm-]p-c-ß-fn ]-{ - v Zq-X- m-cpw. bn-{km-tb a- -fp-ss ]-{ - v tkm-{x-ß-fp-ss-bpw t]-cv sim-øo- pw D- v. In-g- p aq- ptkm-]p-cw, h-s- v aq- p tkm-]p-cw, sx- v aq- p-tkm-]p-cw, ]-Sn- mdv aq- p-tkm-]p-cw, \-K-c-Øn-s a- Xn-en-\v ]-{ - v A-Sn-ÿm-\-hpw A-Xn Ip- m-sn-s ]-{ - v A-s m-kv -X-e- m-cp-ss t]-cpw D- v. ""C-Xm Rm ko-tbm-\n D-d- p- A-Sn-ÿm-\-am-bn- p tim-[-\- sn-bv-x I- pw hn-e-tb-dn-b aq-e- - p-am-bn H-cp A-Sn-ÿm-\- - v C- n-cn- p- p. hn-iz-kn- p- -h Hm-Sn-t m-i-bn- '' (sb-i. 28:16) F- v I -Øm-hv A-cp-fn-s -øp- p. ssz-hw in-ev-]n-bm-bn \n -Ωn- -Xpw A-Sn-ÿm-\-ß-fp- -Xpw D- d- p- -Xp-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-tean-\m-bn \-ap- v Im-Øn-cn- mw. b- tlm-h ko-tbm-s\ ]-Wn-Xv X-s a-l-xz-øn {]-Xy- -\m-ipw. tbip {]-th-in- n-cn- p- kz - -Ønse A-Xn-hn-ip- ÿ-e-am-b kuμ-cy-øn-s ]q -Æ-X-bm-b ko-tbm- \n \n- pw ssz-hw {]-Im-in- p- p. A-Xm-Wv \-Ωp-sS D-d- p- ]- -Ww. B ]- -W-Øn-te- v \- ap- p-t]m-imw. \-Ωp-sS a-w-hm-f- \m-b tb-ip-{in-kv-xp A-Xn-th-Kw h-cp- p. A-h-s\ F-Xn-tc-ev- m B-Imw- -tbm-ss Im-Øn-cn- mw.

5 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- tem-iw H-cp ]p-xn-b ]- -Xnbp-am-bn ap-t m- v t]m-ip-i-bm-wv. I-gn- \q- m- n-se a-\p-jy-s `m-h-\-i-sf bm-ym - y-am- n Xo - p-hm-\p- hy-{k-x-bn-em-wv tem- Iw C-t mƒ. a-\p-jy i-co-c-øn h-f-sc Im-cy- -a-hpw, Iq-Sp-X i- n-bp- -Xpw B-b A-h-b-h-߃ kr- n- v H-cp a-\p-jy ssk-\yw X-s D- m- n F-Sp- mw F- pw, A-h-km-\w C-Xv A-Xn-am-\p-jy-sc \n -an- p- -Xn A-h-km-\n- pw F- pw C-Xn-\v {i-an- p- -h hniz-kn- p- p.a-\p-jy-s i-co-c- Øn ]n-sn- n- n-cn- p- b-{ -ßfp-sS k-lm-b-tøm-ss a-\p-jy-\v km-[m-c-w \n-e-bn sn-øm-\m-i- Ø Im-cy-߃ sn-øm km-[n- pw I-tfm-sS im-kv-{x-i-y- I-fn {]-Xy- -s - A-Xn-am-\pjy C-t mƒ bm-ym - y-am-bns m- n-cn- p- p. a-\p-jy-a-kv-xnjv-i-øn ]n-sn- n- p- Nn- p-ifpw a- pw ssk-t_m -Kp-Iƒ F- tem-iw A-Xn-am-\p-jy-sc kr- n- p- p A-Xn-am-\p-jy-cp-sS Nn- -I-tfbpw {]-h -Øn-I-tf-bpw kzm-[o-\n- p- p.a-\p-jy-s\-bpw Iw-]yq- -dp- I-tf-bpw X-Ωn _- n- n- p- H-cp s{_-bn sa-jo C -s^bv -kv hn-i-kn- n- p-i-bm-wv B-Zyw sn-øp- -Xv. hy-h-km-bn-bpw kv-s]- bv-kv F-Iv-kv ta-[mhn-bp-am-b C-tem a-kv-iv A-Xn-\v ap- n- n-d-ßn I-gn- p. B - n-^n-jy C -en-p -kpw a-\pjy-hw-i-hpw X-Ωn H-cp 'k-l-p-am-b _- w' hn-i-kn- n-s - Sp- pw hn-[w s{_- bn Nn- p-i-sf ]-cnjv-i-cn- p-i-bm-wv \yq-dm-en- n-s Cu ]p-xn-b D- y-a-øn-eqss D-t -in- p- -Xv. C-Xn-\v Im-c-Ww `m-hn-bn A-Xn- _p- n-am- m-cm-b tdm-t_m- p-iƒ a- \p-jy - p-ta B-[n-]-Xyw ]pe -Øp-sa- m-wv I-cp-X-s -Sp- -Xv. A-Xn-\m a-\p-jy-s X-e-t m-dns\ Iw-]yq- -dp-am-bn _- n- n- p- I. C-Xp-h-gn Iw-]yq- D-]-I-c-Wß-fp-sS \n -an-x _p- n-tbm-sv In- S-]n-Sn- pw hn-[w a-\p-jy-s\ {]m- ]v-x-\m- p-i F- -Xm-Wv C-Xp sim- v e- y-am- p- -Xv. B - n- ^n-jy C -en-p -kv, sa-jo te-wn-mv km-t -Xn-I hn-zy-i-fp-ss h-f - B co-xn-bn-em-wv. kq- tdm-t_m- p-iƒ Nn-e-t mƒ {k- m- -fm-b a-\p-jy-sc C- m-bv-a snøm {i-an-t - mw. A-Xn-\m X- e-t m-dn \n- p- k-tμ-i-߃ B - n-^n-jy C -en-p -kpw a-\p-jy-hw-i-hpw X- Ωn H-cp 'k-l-p-am-b _- w' hn-i-kn- n-s -Sp- pw hn-[w s{_-bn Nn- p-i-sf ]-cn-jv-i-cn- p-i-bm-wv \yqdm-en- n-s Cu ]p-xn-b D- y-a-øn-eq-ss D-t -in- p- -Xv. C-Xn-\v Im-c-Ww `m-hn-bn A-Xn-_p- n-am- m-cmb tdm-t_m- p-iƒ a-\p-jy - p-ta B-[n-]-Xyw ]pe -Øp-sa- m-wv I-cp-X-s -Sp- -Xv. D-]-tbm-Kn- v- b-{ -ß-fp-am-bn a-\pjy-\v- B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øm km-[n- p- h-gn-iƒ tx-sp-i-bm- Wv-. C-Xn-eq-sS D-]-tbm- m- ƒ- v- Hm-Kv-sa -Uv- dn-bm-en- n, hn - Nz dn-bm-en- n F- n-h \n-b-{ n- m I-gn-bp-sa- m-wv- im-kv-{xtem-i-øn-s A-`n-{]m-bw. A-Sp-Ø \q- m- n-sem- p-a- C-Xp tem-i-øn-te- v h-cp- -Xv. H-cp ]-t A-Sp-Ø 25 h -j-øn- \p- \-S- n-em- -Ø- co-xn-bnep- {]-h -Ø-\-am-Wv im-kv-{x tem-iw C-t mƒ \-S-Øp- -Xv, Imc-Ww B - n-^n-jy C -en-p kn-s -bpw, A -tkm-dn-x-ß-fp-ssbpw C-S-bn-ep- km-[-c-w _p- n-bp- a-\p-jy-s Po-hn-Xw A- {X F-fp- -am-bn-cn- n-. C-Xn-\p- a-dp-a-cp- m-bn- m-wv km-[m-c-w a- \p-jy-sc A-Xn-am-\p-jy-cm- p- -Xv ]- -Xn \-S- n-em- m {i-an- p- - Xv. F- p ]-d- m km-[m-c-w _p- n-bpw, Ir-{Xn-a _p- n-bpw X- Ωn H-cp-an- n- p-i F- - w.c- Xn-s {]m-tbm-kn-i-x F-{X-tØmfp-sa- v ]-d-bp-hm I-gn-bp-I-bn-. F- n-epw H-cp ]- w im-kv-{x- C-Xn-\m-bn {i-an- p sim-t bn-cn- p-i-bm-wv. a-\p-jy-cp-ss X- e-t m-dn-te- v Nn- p-iƒ L-Sn- n- v tkm-^v- v-sh-b-dn-\m \o-b-{ n- -s -Sp- H-cp ]- w a-\p-jy-sc tem-i-øn kr- n- p-i F- -Xm-Wv D-t±iw.A-Xp-aq-ew A-\p-Zn-\w h-f - p sim- n-cn- p- Ir-{Xn-a _p- n-bp-ss i- n a-\p-jy-cnte- pw ]-I - p X-cp-hm Cu Nn- p-iƒ- v I-gn-bpw. ]-cn-wn-x-^-e-am-bn a-\p-jy-s Hm -Ω-i- n h - n- p-i-bpw I- ºyq- -dpw a-\p-jy _p- n-bp-am-bn t\-cn- v {]-h -Øn- p-hm I-gn-bp- kw-k-a-ÿ-ew D-f-hm-Ip-I-bpw sn-øpw. X-ß-fp-sS tcm-k-߃- v i-a-\w tx-sn k- o -Æ-ß-fm-b Nn- p-iƒ X-e-tbm- n- p- n ]n-sn- n- h-f-sc Ip-d- v B-fp-I-sf C- v `q-ap-j-øp-f-fq. Po-hn- n-cn- phm bm-sxm-cp km-[y-x-bp-an-s - v ssh-zy-im-kv-{xw hn-[n-sb-gp-xnb B-fp-Iƒ am-{x-am-wv A-Xv D-]- tbm-kn- p- -Xv. sa-un- ^o - Un C-e-t{Œm-Up-I-fp-sS A-Sp- p- I-fpw a- pw D-]-tbm-Kn- v ]m - n k -kv tcm-kw, A-]-kv-am-cw, Xp- S-ßn-b tcm-k-߃- v sn-dn-b {]- Xn-hn-[n-bm-bn D-]-tbm-Kn- m-dp- v. tem-i km-t -Xn-I-hn-Zy-bp-sS kn-cm-ti-{μ-am-b kn-en- hm-en- v a-\p-jy i-co-c-øn Nn- v h- bv- p-i F- -B-i-b-Øn-ep- ]n- Sn A-b-bv- m ]-cym-]v-x-a-. F- p X-s -b- A-Ø-c-sam-cp e- yw t\-sp-sa- hn-izm-k-øn-e- W-h. Im-c-Ww km-[-c-w a-\pjy-\v F-Øn-t -cp-hm I-gn-bm-Ø C-S-ß-fn ho-zq-c kw-hn-[m-\-øneq-ss \o-b-{ n- -s -Sp- A-Xnam-\p-jy - v F-Øn-t -cp-hm I- gn-bpw F- -Xm-Wv.tem-I-Øn-se B-Zy-sØ A-Xn-am-\p-jy-\m-bn kzbw hn-ti-jn- n- p- H-cp hy- n D- v.si-hn hm -hn- v F- {_n- o-jv im-kv-{x- C-Xn-\-Iw ssk-t_m -Kv B-bn I-gn- n-cn- p- p. Iym-]v- ssk-t_m -Kv F- m-wv C-t±-l-sØ im-kv-{xtem-iw hn-fn- p- -Xv. i-co-c-øn Nn- p-iƒ L-Sn- n- v A-Xn-eq-sS I- ºyq- -dp-am-bn B-i-b-hn-\n-a-bw \- S-Øp-I-bm-Wv hm -hn-iv. Cu cw- K-sØ K-th-j-W-߃ t{]m-p-œv ssk-t_m -Kv F- t]-cn-em-wv A-dn-b-s -Sp- -Xv. Ir-Xr-a-_p- n, tdm-t_m- n-iv-kv, _-tbm sa-un- F- n-\o-b-dn-ßv Xp-S-ßn-b cw-k-ß-fn-sem-s C-t±-lw ]-e ]p-xn-b B-i-b-ß-fpw A-h-X-cn- n- n- p- v. A-ß-s\ \-Ωƒ A-dnbm-sX X-s \mw Nn-e-t mƒ C- Ø-cw A-Xn-am-\p-jy-cp-sS {]-Xn-\n- [n-iƒ B-bn- p- m-hmw- F- mbm-epw H- p-d- m-wv-. ]p-ø \q- X-\ km-t -Xn-I hn-zy-iƒ P-\- ߃ G-s -Sp- pw F- -Xm-Wv k- Xyw..

6 - 6 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 tpm v ^nen v sxt - c {_Zd s] t mkvxv X w tnmzyw: A\y`mjbpw {]hn\ßfpw Z i\ßfpw shfn msp- Ifpw ]pxnb \nbaw t{imuoicn s txmspiqsn \n pt]mb- Xmbn {_Zd k`m ]finx m ]pkvxißfnd n ka n- p p. s]s t mkvxp FgpØpIm CXns\ {]Xntcm[n v ]pkvxißfnd p p. Cu tnmtzymøcthznbn Xm fpss \ne]msv Adnbn ptam? Pq_n tpmk^v, aqgn DØcw: GItZiw c mbncw h j߃ v apºp mbncp ]gb sx tem\niybnep Hcp k`mwkøns AhÿbmWv F\n- p Xv. AXn{]ImcamWv. "At mkvxe mcmb R߃ {]kwkn- Xpw FgpXnbXpw sx tem\niybnep \n߃ ssis m Xn- \m R߃ sszhsø kvxpxn p p. AXp \n߃ a\pjys hn\ambn, bym sszhhn\ambn pxs kzoicn p. RßfpsS hn\w hnizkn \nßfn sszhi n hym]cn psim ncn p p' (1 sx 2:13 kzx{ ]cn`mj). "At mkvxe mcmb R߃ I Ømhmb tbiphns A[nImcØm Fs mw Iev]\Iƒ X psh v sx tem\niy k`mwkßfmb \n߃ Adnbp pht m.' (1 sx 4:2, kzx{ ]cn`mj). ]gb sx tem\niy k`mwk߃ Adn Xpt]mse Xs I Ømhns A[nImcØm At mkvxe m \evinb Iev]\Ifpw D]tZißfpw A`n{]mbßfpw Rm\dnbp p. AXpsIm mwv, H ne[niw ]{X߃ pw a p {]kn oicw߃ pw ÿncambn "tnmtzymøcthzn' F ]w n snøm ss[cyhpw Dd pw D mip Xv. {InkvXob Iq mbvabv pw Bcm[\bv pw hnizmkniƒ Hcpan p IqSptºmƒ AsX{]Imcambncn Wsa v I Ømhns Iev]\bp mbncp p. Iev]\ C{]ImcamWv: "ktlmzc msc, B- Ibm F p snøww? cmpiob ]ptcmlnxh hpw hnip P\hpamb \n߃ IqSnhcptºmƒ, \n߃ v HtcmcpØ\pw k o Ø\w D v, Dt]Ziw D v, shfn msv D v, A\y`mj D v, hymjym\w D v, kiehpw \nßfpss BfloI A`nhy n mbn, a p h \n߃ v {`m p v F v ]dbmø coxnbn, N hpw DNnXhpambn \S s. Aßs\ \n߃ At\ym\yhpw, sszhtømspap Bflob ip{iqj \nh Øn s... B s nepw Fs Cu Iev]\tbmSv FXn v txm p psh n, Rm \n߃ v FgpXp Xv, I Ømhns Iev]\ BIp psh v Ah Xncn dn psim s ' (1 simcn 14:26, 37 kzx{ ]cn`mj) I Ømhns Hcp Iev]\bpw BZna\q m nte p am{xap X. hnizmkniƒ `qanbn \n v am s Sp Xphsctbm, ]q ÆambXp shfns Sp Xp hsctbm (I Ømhv hcp Xp hsctbm) F m Iev]\Ifpw Adntb XmWv A\pkcnt XmWv. "BImihpw `qanbpw \oßnt mipw; Fs hn\ßtfm \oßnt mipibn ' F mwv I Ømhv ]d Xv (aømbn 24: 35; 5:18) kz Øn Ft pw ÿncambncn p XmWv sszhhn\w (k o 119:89). hnizmkniƒ v {]Xn^ew simsp- phm th n, I Ømhns Xo \sω ]cntim[n ptºmƒ, I Ømhns Iev]\Iƒ ASnÿm\s SpØnbp ip{iqjiƒ pw {]h ØnIƒ pw am{xta Xosb AXnPohn phm IgnbpIbp q. A msxbp F m ip{iqjifpw {]h ØnIfpw ]p pw hbvt mepw achpw IØp Xpt]mse Xs IØnt mipw (1 simcn 3:13 15). ""I Ømhns Iev]\Iƒ A\pkcn p XmWt m sszhtømsp kvt\lw. I Ømhns Iev]\Iƒ H pw `mcap hb '' (1 tbml 5:3). ""I Ømhns\ Adn ncn p p F p ]dbpibpw Ahs Iev]\Iƒ {]amwn mxncn pibpw snøp h I \mip p; kxyw Ah\n C '' (1 tbml 2:4) ASn pdn v: As mkvxeni \n t±iøn \n v hyxnnen v, \ΩpsS Xmev]cy {]Imcw si ns m p ip{iqjifnsem pw sszhtxp v \nhkn pibn. DZmlcWØn\v, kamka\iqsmcøns ]Wnsb pdn v sszhw tamibv v \evinb shfn]ms\pkcn v Xs tamsi AXns ]Wn ]q Øobm nbt mgmwv sszhøns txp v AXn \nhkn Xv (]pd msv 40:34). Ipº-\mSv: ti-c-fm tã- v ]n.- ssh.-]n.-f.bp-ss B-`n-ap-Jy-Øn H-Iv-tSm. 14 \v \-S- _m-jq sa- Km ss_-_nƒ Izn-kn-s {Km - Uv ^n-\m-se-bn Ão-hv Fw. cmpp tim- -bw ku-øv sk -dnse No-c- n-d sc-l-t_m-øv k- `mw-k-am-wv. ti-c-f-øn-se ]n.-ssh.-]n.-f. Aw-K-߃- v th- n \-S-Ø-s - sa-km t{]m-{km-an hn-hn-[ L- ticfm tã v ]n.-ssh.-]n.-f. _mjq sakm ss nƒ Iznkns {Km Uv ^n\mse hnpbn Ãohv Fw. cmpp sf.-]n.-kn. a y-{]-tziv tã v `c-w-k-anxn t`m m : h-s-s C -Uybn-se {]-ap-j do-pn-b-\p-i-fn-sem- m-b sf.-]n.-kn. a- y-{]-tz-iv tã- n-\p ]p-xn-b t\-xr-xzw. H-Iv-tSm- _ 8 \v t`m- m-en Iq-Sn-b s]m- Xp-tbm-K-Øn ]m-ã k-æn ^nen- v A- y- -\m-bn-cp- p. A-Sp- Ø aq- p h -j-tø-bv- p- `mc-hm-ln-i-fm-bn tum. k-æn ^nen- v ({]-kn-u v), ]m-ã h -Kokv am-xyp (ssh-kv {]-kn-u v), ]m-ã si. sp. ]u-tem-kv (sk- {I- -dn), _m-_p am-xyp (tpm. sk- {I- -dn), hn -k sp. am-xyp t`m- m ({S-j-d ) F- n-h-sc Xn-cs -Sp-Øp. Iq-Sm-sX 41 t]-sc Iu -kn Aw-K-ß-fm-bpw sxc-s -Sp-Øp. tã- v sk-{i- -dn ]m- ߃-s m-sp-hn ]-h hn-j Sn.- hn. Ãp-Un-tbm-bn A- v t]-cm- à h -Ko-kv am-xyp I-gn- Ime-b-f-hn-se dn-t m - pw ]m-ã Fw. F. D-Æn- I-W- pw A- h-x-cn- n- p. _m-_p am-xyp dn-t - Wv A-h-km-\ du- n a- -cn- -Xv. B-e- p-g sh-ãv sk -dn-se txm- - - n k-`mw-k-am-b sd-\n am- Xyp c- mw ÿm-\w I-c-ÿ-am- n. kp-pn-x ]n.-pn. (A-cq ), kn- p tim-in (B-a- q ) F- n-h b-ym- {I-aw aq- pw \m-epw ÿm-\-߃- v A -l-cm-bn. ]-Ø-\m-]p-cw sk -dn-se ]n-s-hq k-`mw-k-am-b kp-_n Zn-eo-]v A- mw ÿm-\- sø-øn. Wnw-Kv (P-_ -]q ) Hm-^o-k-dm-bncp- p. ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf ]m- à km-ap-th a-øm-bn A-\p- {K-ln- p {]m - n- p. N v Hm^v tkmuv sk {S shãv dopn-b bqøv Iymºv apwss_: N v Hm^v tkmuv sk {S shãv dopn-bs c maxv bqøv Iymºv HIvtSm-_ 25 apx 28 hsc _Zvem- q-cn D N v Hm^v tkmuv Iymºv sk -dn \S- pw. 14 apx 45 hsc {]mb-ap- -h mwv {]th-i-\w. cpn-kvt{s-j ^okv 500 cq]. bqøv Ub-d-IvS ]mã s_ n amxyp DZvLm-S\w snøpw. dopn-b Hmh ko-b ]mã s_\n-k aømbn apjym-xnyn Bbn ]s -Sp- pw. ]mã kn_n txmakv (bp.-f-kv.-f.), {_Z kn_n amxyp (_mw- q ), ]mã ^nen v sndn-bm F n-h {][m\ {]kw-k-i-cm- Wv. sk hw kwkox ip{iq-jbv v t\xrxzw \ Ipw. {]bvkv aømbn (sk-{i- -dn), tdmwn tpm (tpm. sk{i- -dn), Bt m tpmkv ({S-j-d ) F n-h t\xrxzw \ Ipw. A]vtIm kwbp Bcm-[\ A_p-Zm_n: A_p-Zm_n s]s -t mkvxv k`-i-fp-ss kwbp thzn-bmb A]vtIm-Wns ( ) 2 m-axv kwbp Bcm-[\ \hw- _ 8 sh n-bmgvn sshin v 7.30 apx hsc sk v B {Uqkv N n h v \S- pw.-_o-lm-dn anj\dn Bbn-cn- p tumivs F_n ]n. amxyp apjy-k-tμiw \ Ipw. ADPC k`m ip{iq-j-i ]mã H.-]n. _m_p A y- X hln- pw. A]vtIm {]kn-u v ]mã Fw. sp. suman-\niv I Ør-ta-ibv p t\xrxzw \ Ipw. tdm_n eme- s t\xr-xz-øn-ep A]vtIm Izb Km\-ip- {iqj \n Δ-ln- pw. IqSp-X hnh-c-߃ mbn ]mã Fw. sp. suman-\niv , kmw k -dnb Cu tam-l Im- n-c-a-æn-en-s\ A\p-tam-Zn- p cm-p B-cy- - n A v-em m: F hn-j ao-unb- Hcp- n-b -si-ã - sse-hv- I tk - v - kw-ko-x-hncp- n -A- -em mbn-se- kw-ko-x t{]-an-i-fp-ss a-[y- Øn {In-kv-Xo-b `- n-km-\ cn-bn- Xmhv {io. si-ã tam-l Im- nc-a-æn-en-s\ s]m- -S- A-Wn-bn- pw - {io-a-xn- F-en-k-_-Øv cm-pp ^-e-iw \ -In-bpw- B-Z-cn- p. e-`n- _- lp-a-xn- {io. tam-l Im- n-c-a-æn -a-dp-]-sn-bm-bn ]-d- -Xv- k -Δ am-\-hpw -a-l-xz-hpw -tb-ip-hn\v- -A - n p p. -Iq-Sm-sX {In-kv-Xp-hn {]-kn- B-b-Xn -ssz-h-sø kvxpxn p p. k Δ \μnbpw Itc- p- p. kw-ko-x-øn-eq-ss- kp-hn-ti-j- Zu-Xy-am-bn {]-h -Øn p kphn-ti-j-i {io. tam-l Im- n-c-a-æn-en-s - Xq-en-I-bn - hn-cn- \q-dp- I-W- n\v Km-\-߃, {In-kv-Xo-b- `- n-km-\ B-kzm-Z-I - v- h- en-b -A-\p{K-l-am-bn-cn- p p. ""C-{X-tØm-fw- F-s sim- p-h- o-sphm Rm\pw- F-s - Ip-Spw-_-hpw- F- p- p'' F- ]m- pƒ- -ss C pw ]-Wn- p-c-bn ]p-tcm-k-an- p -sim- n-cn- p- ]p-xp ]p-ø Km-\-߃ h-cpw-zn-h-k-ß-fn -A-Xv- A-\p{K-l- hn-j-b-am-bn- am-dpw- F- -Xv \n-kv- X - -am-w v. hn-hn-[ kw-l-s-\-iƒ X-s -tk-h-\-sø _-lp-am-\n p- I-bpw -X-s -Km-t\m-]-Im-c-Øn-\p -tbm-ky-am-b _-lp-a-xn-iƒ \ -In- B-Z-cn- p-i-bpw -sn-bv-xn- p- v. sse-^v-ss-iv A- m-z-an Cu-h-\nw-Kv ss_-_nƒ tim-tf-pv D-Zv-Lm-S-\w \-hw-_ 4\v I- n-t»-cn (sn-ß- q ): sse-^v-ss-iv A- m-z-an Cu-h-\nw-Kv ss_-_nƒ tim-tf-pv D-Zv-Lm-S-\w \-hw-_ 4 Xn- -fm-gv-n 6 a-wn- v I- n-t»-cn sse-^v-ss- v an-j sk -dn sh- v \-S- pw. a-w- m-e s^-bv-øv Xn-tbm-f-Pn- sk-an-\m-cn {]n -kn- mƒ d-h. tum. Fw. Ão-^ D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. d-h. tum. n.]n. h - o-kv ap-jy{]-`m-j- Ww \-S-Øpw. im-tcm N - v tz-io-b {]-kn-u v ]m-ã ]n. Fw. tpm- k-a - -W {]m - -\ \-S-Øpw. N - v Hm-^v tkm-uv Iu kn sk-{i- -dn ]m-ã sp. tpm-k-^v, ]mã tpm -k si i-apth Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- pw. ]mã F-_n ]n. tpm -Pv, ]mã si. si. cm-pp F- n-h t\-xr-xzw \ -Ipw N v Hm^v tkmuv bp.-f.-c.- P\-d I h j ]mã dpn imkvxmw-tim dh. tum. si. H. amxyp jm P: N v Hm^v tkmuv bp.- F.-C.-bpsS P\-d I h j \hw.5 apx 11 hsc bp.-f.-c.- bpss hnhn[ ÿe-ß-fn \S- pw. 5,6 Xob-Xn-I-fn sshin v 7.30\v jm P h jn v sk -dnepw, 7 \v sshin v 7.30\v dmk ssja sk v eq \ o-enepw, 8\v sshin v 6 awn v Zp_mbv sp_-e-en-bn-ep ss{iãv N nepw, 8,9 Xob-Xn-I-fn sshin v 7.30\v A_p-Zm-_n-bn apk-^-bn-ep {_Z-d N v sk - dn-ep-ambn \S- p tbmk-øn ]mã dpn imkvxmw-tim hn\w kwkm-cn- pw. N v Hm^v tkmuv bp.-f.-c. \mj-w Hmh kn-b dh. tum. si. H. amxyp DZvLm-S\w snøpw. N v Hm^v tkmuv bp.- F.-C.-bpsS P\-d sk{i- dn ]mã tpmkv a -t»cn t\xrxzw \ Ipw. 01 sf.-]n.-kn. ticfm tã v... Pv, ]m-ã ª-k Nm-t m (c-pn-kv-t{s-j ), ]m-ã Fw. sp. jm-pn, ]m-ã hn.-fw. am-xyp (sse- v & ku- v), ]m-ã hn-p-b-ip-am, ]m- à {In-kv-Xp-Zm-kv (]-ªn-kn- n), P-bv-k tkm-f-a, C-hm. tam -kn am-a (ao-un-b), {_-Z ]n.-fw. ^n-en- v, {_-Z ^n- n k-v-i-dn-b, {_- Z jn-pp km-ap-th, ]m-ã A-Pp tp- -_v (^n-\m -kv), {_-Z ]nt m tpm-bv txm-a-kv, C-hm. sp-bnw-kv tbm-l- m (ayq-kn-iv), ]m-ã si. tpm, ]m-ã a-t\m-l-c ({Sm -kv-t]m -t -j ), ]m-ã F-kv.- kn. cm-p, C-hm. F.-F-kv. B-\-μv (dn-k-]v-j ), {_-Z Un. kp- P (Iu -kn-enw-kv).

7 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL ]mã si. n. kmap-th apwss_: C y ssz-h-k-` sk- -{S sh-ãv do- Pn-b {]m-cw-`- Im-e ip-{iq-j-i- ]-Ø-\w-Xn- Ip-f-\-S Ip-gn- md ]-Sn- m-t -Xn-, ]mã si. n. kmap-th \nxy-x-bn. apwss_, hn-t{im-fn F- o ssz-hk-`-i-fp-ss ÿm-]-i-\m-b C-t±lw a-em-uv, s\-cqƒ, kq-d-øv, I-eym F- o k-`-i-fn-e k- `m ip-{iq-j h-ln- n- p- v. `m-cy IS-Ω-\n CS-bn-e-ap-dn-bn IpSpw- _mwkw ]-tc-x-bm-b Nn- -Ω. a- ƒ: td-, km-dm-ω, Ão-^, Ãm -en. a-cp-a- ƒ: h -Ko-kv txm-a-kv, k-t m-jv, sn-dn-bm, t^-_, Ãm -en. kw-kv-im-cw H- Iv-tSm. 14\v hn-ø hm-un {Inkv-Xy sk-an-tø-cn-bn \-S- Øn. \nxy-x-bn ]mã amxyp sndn-bm _tdmu: _-tdm-u-bn-se B- Zy-Im-e s]-s t m-kv-xv {]-h - Ø-I-\pw _-tdm- U-bn-se B-Zy s]-s -t m-kv- Xp k-`-bm-b B- -^ ss_-_nƒ N - n-s ÿm-]-i-\p-am-b ]m- à am-xyp sn-dn-bm (A -^bn-se A- - ) \n-xy-x-bn. kwkvimcw \S-Øn _-tdm-u-bn-se Bcw- `n B -^ ss_-_nƒ N - v {]- h -Ø-\-ßfpsS ÿm-]-i-\m-wv. a- ƒ: s_- n, ^n- n, su- okv, tu-ho-kv, Pn-Ωn, eu-en. G{_lmw amxyp (tdm-bn) A_p-Zm_n: sf.-]n.-kn.i -tω-, ap-k-^, A-_p- Zm-_n k`mwkw, ]p-fn- m-epw-aq- n Ip-Spw-_mw-K-hp-amb G-{_-lmw am- Xyp (tdm-bn 58) \n- Xy-X-bn. kw-kv- Im-cw H-Iv-tSm. 17\v dm- n sn-dp-hg- p- v N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uym ^pƒ tkm-kv-] k-`m sk-an-tø-cn-bn \-S-Øn. `m-cy: tj -fn h -Ko-kv, a- ƒ: {In-Ãn C-Ωm-\p-th G-{_-lmw, A-Iv-k sa-dn G-{_-lmw, Um-\n G-{_- lmw. ss{ikvxh Nn No^v FUn- si. F. d -ens amxmhv \nxy-x-bn A -amen: ss{ikvxh am-[y-a {]-h -Ø-I\pw ss{ikvxh Nn No^v FUn- -dp-amb si. F. d- -en-s am-xm-hv F-kn-en (83) \n-xy-x-bn tn -s p. H- Iv-tSm.14\v `h-\-øn \S ip{iq-j-bn imtcm s^tem-jn v N v P\-d- sk{i- dn ]mã G{_lmw tpmk-^v, sf.-]n.-kn. ssh w sk ]mã cmpq B\n- m-sv, ]mã A\n simsn-tøm w F n-h ip{iq-jn- p. kwkvimcw A -amen G.-Pn. k`m skan-tø-cn-bn ]mã kæn amxyp (sf.]n.kn s\sp- ºm-t»cn sk an\n-ã ) hns t\xr-xz-øn \S-Øn. A -amen G.-Pn. k- `mip{iq-j-i ]mã h Kokv amxyp ip{iq-j-iƒ p t\xrxzw \ In. ]mã amcmb cmp Np\- -c, kvidnb txma-kv, si. sp. amxyp XpS-ßn-b-h A\ptim-N\w Adn-bn p ai : si. F. d. acp-a-iƒ: tum. Hma\ d. ]n.-ssh.-]n.-f. I Wm-SI tã v bph-p\ Iymºn\v A\p-{K-loX kam-]\w X Ω tpmk^v (87) XSn-bq : hm-tgm-en Ip-Spw-_mw- Kw sf-th-en ]- tc-x-\m-b tpm-k- ^v G-{_-lm-an-s `m-cy X- -Ω (87) \n-xy-x-bn. H-IvtSm. 19 \v X-Sn-bq {In-kv-Xy A-kw- ªn sk-an-tø-cn-bn \-S- p. ]ps_wk-fpcp: kv-t\-l-øn-s -bpw k-l-\-øn-s -bpw \m-b-i-\m-b tb-ip-{in-kv-xp-hn-s Zn-hy-kz-`m-h-Øn-\v A-\p-cq-]-cm-bn {In-kv-Xp-hn-s km- n-iƒ B-Ip-hm H-cp-ß-W-sa v sf.-]n.-kn. I -Wm-S-I {]-kn- U v ]m-ã si. F-kv. tpm-k-^ns B-lzm-\-tØm-sS ]n.-ssh.-]n.- F. I -Wm-S-I tã- v hm -jn-i Iym-ºv k-am-]n- p. tã- v {]-kn-u v ]m-ã em -k ]n. a-øm-bn A- y- -\m-bn-cp- p. sim-ø- q F-_-t\-k C -Ãn- yq-j -kv Hm-Un-t m-dn-b-øn H-Iv-tSm.6 ap-x 8 h-sc \-S- hm -jn-i Iym-ºn I -Wm-S-I tã- v sf.-]n.-kn. sk-{i- dn ]m-ã tum.-h -Ko-kv ^n-en- v, ]m-ã -am-cm-b sn-bv-kv tpm-k-^v (ti-c-f), km-p tpm-bv, kp-\n k- -dn-b, {_-Z kn-_n am-xyp F- n-h {]-kw-kn- p. ]n.-ssh.-]n.-f. Iz-b So-an-t\m-sSm- w kn-ã B- j tpm-_v Km-\-߃ B-e-]n- p. Iym-ºn Iu -kn-enw-kv, D-W -hv tbm-kw, Iymw-]v ^-b Xp-S-ßn-b B-flo-b ]-cn-]m-sn-iƒ \-S-Øn. 280 bp-h-xn-bp-hm- ƒ Iym-ºn ]-s -Sp-Øp. Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bpw ]m-ã si. F-kv. tpm-k-^v t\-xr-xzw \ In. ]m-ã em -k ]n. a-øm-bn, ]m-ã _n-pp ]n. tpm-bv, {_-Z kn-_n am-xyp, {_-Z ^n- n am-xyp, {_-Z sp-bnw-kv ]m-td, tpm-_n tpm-k-^v F- n-h Iym- ºn-\v t\-xr-xzw \ -In. m-sv h- n- -d-ºn Ip-Spw-_mw- K-am-Wv. a- ƒ: tpm -Pp-Ip- n, s]m- -Ω (_o-lm ), {]-km-zv (bp.-f-kv.), _m-_p-ip- n (F-d-Wm- Ip-fw), B-eo-kv (cm-p-ÿm ), tam-fn- p- n, tdm-_n, dq-_n. a-cpa- ƒ: kq-k-ω, a-æm-c-ø-d a- cp-xn- m- n tpm-wn- p- n (_olm ), Ip- p-tamƒ (bp.-f-kv.) txm-\ym-a-e Io- p-d-øv A-\n-b - Ip- v, ]p-g-\ B- m-t -cn X- - (cm-p-ÿm ), Hm-X-d Xm- n-bv- tam-\-, an-\n, I- hn-bq ]-Wn- am- v sf- v (Im- \-U). A Ω amxyp dm n: a-μ-a-cp-xn h- m -I-bw C- y ssz-h-k-` im-tew k-`m hnizm-kn h-en-b-]- d-ºn hn. F- kv. am-xyp-hn-s `m-cy A- -Ω am- Xyp (68) \n-xy-xbn. kw-kv-im-cw a-μ-a-cp-xn h- m -I-bw C- y ssz-h-k-` imtew k-`-bp-ss t\-xr-xz-øn \- S- p. a- ƒ: jo-\, jn-\p, jn- _p. a-cp-a- ƒ: k-t m-jv, en- Pn, {]o-xn. C- y ssz-h-k-` h- m -I-bw Un-kv-{Sn-Iv-Sv ]m-ã A- \n-b -Ip- v km-ap-th-en-s tpy-jvt k-tlm-z-c-s k-l-[ - Ωn-Wn-bm-Wv ]-tc-x. Website: 01 Øn Im-c-Ww ssp-h-ssh-hn-[yw h-en-b sh- p-hn-fn-iƒ t\-cn- p-sim- n-cn- p-i-bm-wv. {]-Ir-Xn-bn \- S-Øp- C-S-s]-S-ep-Iƒ Im-c-Ww kzm-`m-hn-i-am-b am- -ß-fpw Po-h- {K-l-Øn-se k- p-en-xm-h-ÿ-bpss Xm-f-hpw sx- n-s m- n-cn- p- I-bm-Wv. a-\p-jy-cpw a-s - m Poh-Pm-e-ß-fpw tn - k-a-{k-x-bm- Wv ssp-h-ssh-hn-[yw F- -Xp-sIm- v \mw D-t±-in- p- -Xv. Po-hn-Iƒ am-{x-a-, A-h h-f-cp-i-bpw hn- I-kn- p-i-bpw- sn-øp- B-hm-khy-h-ÿ-bpw A-S-ßp- -Xm-Wv Keralite Pentecostal (IPC) parents inviting proposal for their daughter (25/163 cm/fair/b.e) born and brought up in Kerala, pursuing her Masters in Australia (Graduating Jun-2020). Seeking suitable alliance from parents of born again, spirit-filled and professionally qualified boys preferably from Europe /Australia/ Canada or USA. Interested parents. Please contact: Ph: (KWT) c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p s]s t mkvxv bphxn (29, 5''2, B.A. Completed) ]mã-dpss aiƒ, A\p-tbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-ltem-n-\-iƒ Wn- p. t^m : c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p s]s t mkvxv bphxn (25, 162 cm, B.Com., Tally, M.Com Studing) A\p-tbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p. t^m : , c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p kndnb {InkvXy s]s -t mkvxv bphxn (27, 158 cm) B.Sc. Nurse kuzn an\n-kv{sn-bn tpmen snøp- p. Ct mƒ \m n-ep- v. hnzym- `ymk tbmky-xbpw bqtdm-]y cmpy-ß-fn tpmen-bp A\ptbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p sim p p. t^m : , c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p kndnb {InkvXy s]s -t mkvxv bphmhv (28, 158 cm, B.Sc. Interior designer) {]i-kvx-amb Iº-\n-bn tpmen snøp- p. A\p-tbm- Py-cmb s]s -t mkvxp bphxni-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p sim p p. t^m : , sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b `mc-hm-ln-isf Xnc-s -SpØp sf.-]n.-kn. Ipssh v {]b lmfn HIvtSm-_ 9 \v dopn-b {]kn-u v ]mã ]n.-si. tpm ks A y- -X-bn IqSnb P\- d t_mun ao nw-kn `mc-hm-ln-isf Xnc-s -Sp-Øp. ]mã ]n. Pn. G{_lmw ({]-kn-u v), ]mã kmap-th Ip n (sshkv {]kn-u v), ]mã spbnwkv sxßpw-]- n (sk-{i- -dn), ]mã sdpn ]n. tpm Pp-Ip- n, {_Z tpmkv si. h Kokv (tpmbn v sk{i- -dn-am- ), {_Z tp _v amω ({Sj-d- ), txmwk si. h Kokv I- -t -cn (]ªn-kn n I ho-\ ), ]mã G{_lmw txmakv (tpmbn v Iu kn c m-[n-im-cn-), ]mã kt mjv txmakv, {_Z ^n n sndn-bm tpm Pv (Iu kn satº-gvkv) PnPn ^nen- v (HmUn- ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. ag-bn IpXn... Adn-bn v _neo-thgvkv tpw F m-am-khpw 10, 25 Xob-Xn-I-fn-emWv t]mãv snøp- -Xv. tej-\-߃, hm Ø-Iƒ, ]c-ky-߃ XpS-ßn-bh 1 mw Xob-Xn pw 15 mw Xnb-Xn pw apºmbn Ab- p-xcp Xv {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. amt\-p, _neo-thgvkv tpw ssp-h-hy-h-ÿ. a-\p-jy-\pw {]- Ir-Xn-bpw X-Ωn-ep- ]-c-kv-]-cm- {in-x-xz-øn Du- n-b ssp-h-_- -Øn-eq-sS-bm-Wv \-Ωp-sS Po-ha-fi-ew \n-e-\n- p-t]m-cp- -Xv. B _- -Øn-se G-sXm-cp hn- -epw am-\-h-cm-in-bp-ss \n-e-\n - n-s\-t m-epw tzm-j-am-bn _m-[n- p-sa- Im-cyw \n-kv-x - -am-wv. {]-Ir-Xn-hn-`-h-ß-fp-sS k-ar- n-bm- A-\p-Kr-lo-X-am-bn-cp- p \-ΩpsS ti-c-fw. P-e-k-ar- -am-bn-cp- 44 \-Zn-I-fpw h -j-øn c- p-xh-w Ir-Xy-am-bn e-`n- n-cp- Ime-h -j-hpw ti-c-fo-b Po-hn-X-{I-asØ-Ø-s ]-cn-t]m-jn- n- p- L-S-I-ß-fm-Wv. ssp-h-ssh-hn-[yß-fp-ss I-e-h-d-bm-b ]- n-a-l- hpw `q-hn-kv-xr-xn-bp-ss 29 i-x-am- \w -h-cp- h-\-ta-j-e-bpw ti-c-f- Øn-s l-cn-xm-`-bv- v am- p-iq- n. F- m cm-py-øpw h-f-sc Ku-c-h- ]q -Æ-am-bn ]-cn-ÿn-xn {]-iv-\- ߃ ]Tn- p-i-bpw A-Xn-s hn- ]-ØpIƒ Ip-dbv- m-\p- h-gn- Iƒ I-s -Øm-\pw {i-an- v sim- n-cn- p-i-bm-wv. a-\p-jy-s \ne-\n - n-\v X-s `o-j-wn-bm-bn sim- v \n-c-h-[n ]m-cn-ÿn-xn-i {]iv\-߃ {]-Xn-Zn-\w h - n- p- p. Cu-sbm-cp {]-Xn-k- n L- - Øn ti-c-f-øn-s ]m-cn-ÿn-xn- I {]-iv-\-߃ k-a-{k-am-bn ]Tn- p-i-bpw {]-iv-\ ]-cn-lm-c am - - ߃ I-s -Øp-I-bp-sa- -Xv \-ΩpsS km-aq-ln-i [m -Ωn-I D-Ø-chm-Zn-Xz-Øn-s `m-k-am-wv.

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.