2018 January 25 Layout

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "2018 January 25 Layout"

Bản ghi

1 . ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- ti-c-f-øn ho- pw i- -amb a-g Xp-S-cp-I-bm-Wv. i- -am-b a-g-bv- v km-[y-x D- -Xn-\m ]- e-bn-s-øpw sd-uv A-te - pw sbt m A-te - pw {]-Jym-]n- p-ibpw sn-bv-xp. am-{x-a- ]-e Pn- - I-fn-te-bpw hn-zy-`ym-k ÿm-]-\- ߃- v A-h-[n {]-Jym-]n- p-ibpw sn-bv-xp. s{s-bn K-Xm-K-Xw A-S- w bm-{x ku-i-cy-߃ ]- e-bn-s-øpw ap-s-ßn-b-xv P-\-Po-hn- Xw Iq-Sp-X Zp- -l-am-bn am-dn. s]m-xp-p-\-߃- m-bn Im-em-hÿm \n-co- -W hn-`m-k-øn-s hn-hn-[ sh-_v-ssk- p-i-fn C- ybp-ss Im-em-h-ÿm \n-co- -W km- -sse- p-i-sf- mw Hm-tcm \n-anj-hpw Nn-{X-ß-fpw hn-h-c-ß-fpw a- sf.-]n.-kn. ticfm tã v I h j Unkw. 4 apx 8 hsc ]mã si. kn. txmakv ]mã kn. kn. G{_lmw Ipº-\mSv: sf.-]n.-kn. tic-fm tã- v I -h -j 2019 Unkw-_ 4 ap-x 8 h-sc Xn-cp-h- \- -]p-cw Pn- -bn-se Im- m- -S {In-kv-Xy tim-tf-pv {Ku- n \- S- pw. ]m-ã km-_p h -Ko-kv (lq-ã, bp.-f-kv.-f.) ap-jy-{]- `m-j-i B-bn-cn- pw. sf.-]n.-kn. ti-c-fm tã- v km n k`m-sx-c-s -Sp v Ign- p. hnpbw B v? Bcp hnp-bn- mepw {]mw simspø I Ømhv ZpxJn- p p F -Xt kxyw g-sb kw-_- -am-bn \ -Ip- p- v. Im-em-h-ÿm \n-co- -W D- ]-{K-l-ß-fm-b C -km- v, sa- n-tbmkm- v F- n-h-bn \n- p- Nn- {X-ß-fn-epw hn-h-c-ß-fn-epw, P- m- \n \n- p- ln-a-hm-cn-bp-ss {Km- ^n-iv-kp-i-fpw ]-I -Øn-b km- - sse- v Nn-{X-ß-fn-se- mw ti-c-fw Dƒ-s -ss-bp- Z- n-tw- y kw-ÿm-\-߃ I-\-Ø ta-l-øm- a-d- p-in-s- p-i-bm-wv. C-Xn- \m h-cpw a-wn- q-dp-i-fn-epw i- -am-b a-g Xp-S-cp-sa- ap- -dnbn- m-wv C-Xn-eq-sS e-`n- p- -Xv. I-\-sØ a-g-sb-xp-s - v ti-c-f-øns ]-cn-ÿn-xn ap -K-W-\-Iƒ ho- pw N - -bm-ip-i-bm-wv. I-gn- h -jw {]-f-b-sø-xp-s - v- k-am- \-am-b N - -Iƒ D-b - n-cp- p. C- t mƒ I-\-Ø-a-g-bn kw-ÿm-\- ]mã jn_p s\sp-th-en I -h -j-s kp-k-a-am-b \-S- Øn- n-\p-th- n hn-]p-e-am-b I- Ω- nsb Xn-cs -Sp-Øp. ]m- à si. kn. txm-a-kn-s A- y- -X-bn t]-cq - -S s^bv-øv sk -dn Iq-Sn-b B-tem- N-\-tbm-K-Øn kw-ÿm-\ I h -j-s c- m-[n-im-cn-i-fm-bn ko-\n-b ]m-ã -am-cm-b ssh. tdm- _ - v, F- v. dq-^-kv, ]m-ã si. kn. txm-a-kv P-\-d I -ho-\ B-bn {]-h -Øn- p- I-Ω- n-bn ]m-ã -am-cm-b kn. kn. G-{_- lmw, jn-_p s\-sp-th-en P-\- Øv h -txm-xn \m-iw D- m-btxm-ss am-[y-a-ß-fn ho- pw ]- cn-ÿn-xn N - C-Sw-]n-Sn- p- p. ]-g-b-t]m-se \-ap- n-\n ap-t m- p-t]m-im-\m-in- F- -Xv kw-i-bc-ln-x-am-b Im-cy-am-Wv. I-gn- h -j-sø {]-f-b-øn-\v- C-S-bm- nb-xv A-{]-Xo- n-x-hpw A-km-[mc-W-hp-am-b a-g-bm-sw- n-epw Nne-bn-S-sØ- n-epw A-Xn-s B-Lm- Xw h -[n- n- -Xv ]-cn-ÿn-xn- pta-ep- A-\n-b-{ n-x-am-b C-S-s]- S-em-bn-cp- p. Im-em-h-ÿm hy-xnbm-\w D-b -Øp- {]-iv-\-ß-fpw {]-[m-\-am-wv. km-{μ-x Iq-Sn-b a-gbpw I-\-Ø a-g-bpw C-Xp-aq-ew D- m-im-sa- -v hn-z-kv-[ Nq- n- m- p- p- v. C- p tem-iw t\-cn-sp- G- -hpw h-en-b `o-j-wn-i-fn H- v a-\p-jy-s ho- p-hn-nm-c-an- d tpm-bn v I -ho-\ -am-cm-bpw {]-h -Øn- pw. P-\-d tim -Unt\- -am-cm-bn ]m-ã Zm-\n-tb sim- -\n - p- -Xn-s\-bpw k- tlm-z-c F. si. tdm-bn-sb-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. a- p- Np-a-X-e- Iƒ, ]m-ã t]mƒ c- n-øv, ]m-ã tk-hy ^n-en- v (]- - ), ]m-ã _m-_p txm-a-kv, ]m- à jn-_p sh- -\m-sv ({]-b ), ]m-ã _m-_p txm-a-kv, ]m-ã ]n. kn. tpm-kv (^p-uv), C-hm. Pm-kv-]n tpm, ]m-ã t]mƒ kp-tc-{μ (A-t m-a-tu-j ), ]m- à k-æn tpm -Pv, I-\-I-cm-Pv (hn- Pn-e -kv& ]m - n-mv), ]m-ã jn- _p h -Ko-kv, ]m-ã t]mƒ D- Æn (thm-f- ntbgvkv), ]m-ã P-]-cm- 06 sf.-]n.-kn. a y-{]-tziv tã n\v `c-w-k-anxn tum. kæn ^nen v ({]-kn-u v), ]mã si. sp. ]utemkv (sk-{i- -dn), hn k sp. amxyp, t`m m ({S-j-d ) F n-h (hm Øm t]pv 06) m-ø {]-hr-øn-iƒ aq-ew {]-Ir- Xn-bp-sS Xm-fw sx- n-bn-cn- p- p F- -Xm-Wv. a-\p-jy {]-Ir-Xnbn \n- pw `n- -\-, {]-Ir-Xnbp-sS-X-s `m-k-am-wv. am\-h-ipew \n-e-\n - p- -Xp-X-s {]-Ir- Xn-sb B-{i-bn- m-wv. {]-Ir-Xn-bpsS Xm-f-e-bw \- -s -Sp-tºmƒ {]- Ir-Xn kw-lm-c-xm-fi-h-am-sp-hm B-cw-`n- pw. A-Xm-Wv C- p h - n- p-h-cp- {]-Ir-Xn-Zp-c- -߃- p Im-c-Ww. a-\p-jy-cm-in-bp-ss \m-i-øn-\v Im-c-W-am-Ip- G- - hpw h-en-b H- m-wv Im-em-h-ÿm hy-xn-bm-\w. B-tKm-f Xm-]-\-Øns -bpw, {]-Ir-Xn-sb Nq-j-Ww snøp- -Xn-s -bpw ]-cn-wn-x ^-e-ambn- m-wv Im-e-h-ÿ hy-xn-bm-\w D- m-ip- -Xv. ^-e-tam h-cƒ-, I- \-Ø a-g, sh- -s m- w, t]-amcn, sim-sp- m- v Xp-S-ßn-b {]-Ir-Xnt m-`-߃ D- m-ip- p. A-Xn-s\ Xp-S - v ]-I - -hym-[n-iƒ- pw A-Xv Im-c-W-am-Ip- p. a-\p-jy X-s A-Sn-ÿm-\ B-h-iy-߃- p-]-cn B -`m-s-ß-fn-te- v {i- Xn-cn-bv - p-tºm-gp- m-ip- D-]-t`m- Km-k- n-sb Xr-]v-Xn-s -Sp-Øp-hm- {]-Ir-Xn-sb Nq-j-Ww sn-øm B-cw-`n- p. h txm-xn-ep- D-Xv- ]m-z-\-øn-\v h -txm-xn-ep- {]- Ir-Xn Nq-j-Ww A-\n-hm-cy-am-bn. C-Xn-s ^-e-am-bn Kp-cp-X-c {]-Xnk- n-i-fn-te- v ]- cn-ÿn-xn \n-]-xn- p. a-\p-jy-s A-Xym se kam-[m\ t\mt_ ]pc-kvimc tpxmhv s]s -t m-kvxp-im-c 2019 se k-am-[m-\ t\m-t_ ]p-c-kv-im-c tp-xm-hv B-b F-tXym- ]y {]-[m-\a-{ n A_-n A-l-Ω- Zv F-tXym-]y-bn-se {]-ap-j C-hm- en- s]- -t m-kv-xp k-`-bm-b ^pƒ tkm-kv-] _n-eo-th-gv-kv k- `-bp-ss Aw-K-am-Wv G-{]n 2 \v B-Wv A-t±-lw {]-[m-\-a-{ n ]- Zw G-s -Sp-Ø-Xv. B k-a-b-øv A- b -cm-py-am-b F-dn-{Xn-b-bp-am-bn kw- L -jw ]-Xn-hm-bn-cp- p. Iq-Sm-sX cm-{ o-b {]-t m-`-ß-fpw F-tXym- ]y-sb {]- p_-v-[-am- n-bn-cp- p. F- m A-[n-Im-c-ta- v c- p h -j- Øn-\p- n F-dn-{Xn-b-bp-am-bp- A-Xn -Øn kw-l -jw ]-cn-l-cn- p- -Xpƒ-s -ss A-km-[y-sa- p I-cp-Xn-b k-am-[m-\ \o- -߃ A- t±-lw \-S-Øn. C-Xm-Wv s\m-t_ k-ωm-\-øn-\v A-t±-l-sØ A - l-\m- n-b-xv. Cu cm-{ o-b kw-l -j-^-e-am-bn 80,000 Po-h-\p-Iƒ s]m-en- -Xm-bm-Wv A-\u-tZym-Kn-I I-W- v. H-cp B-fln-I t\-xm-sh- \n-e-bn-epw A-t±-lw an-i-hp sx-fn-bn- p. F-tXym-]y Hm -ØtUm-Iv-kp k-`-bn ]-c-kv-]-cw hn-l-sn- p \n- c p {]-_-e {Kq- p- I-sf A-\p-c-Rv-Pn- n- m-\pw A-t±-l-Øn-s {i-a-ß-fn-eq-ss km-[n- p. F-tXym-]y P-\-kw-Jy-bn Hm -Ø-tUm-Iv-kp-Im `q-cn-]- -am-wv. B-{^n- -bn -\n- v k-am-[m-\ s\m-t_ t\-sp- 24 m-a-sø hy- n-bm-wv A-l-Ω-Zv. ]mã ]n.-pn. G{_lmw sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b {]kn-u v Ipssh v: thzm- ym-]-i-\pw Ipssh v ^mssl sf.-]n.-kn. N ns ip{iq-j-i-\p-amb ]mã ]n. Pn. G{_lmw sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b {]kn-u mbn Xnc-s -Sp- -s - p. ]Ø-\w-Xn Ipºg ]pø ]p-c-bv s]\ntb IpSpw-_mw-K-amb ]mã ]n.-pn. G{_lmw Ign aq c ]Xn- m- mbn I Ør-ip-{iq-j-bn hym]r-x-\m-wv. Adp-\q- n-aw-kew, Xpº-a Xmgw, ]mem-cn-h- w, ta{]m, Ba- q, Cc-hn-t]-cq, tzml imtew F- o k`-i-fn tkh\w A\p-jvTn- n- p- v apx aw- me s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn A ym-]-i-\m-wv. C y ss nƒ timtf-pn (Ip-º-\m-Sv) A m-uaniv Uo\mbpw tkmkv] t^m Gjym (Ip- - p-g), imtcm ss nƒ timfpv (Xn-cp-h- ) F n-hn-s-ß-fn A ym-]-i-\mbpw {]h Øn- p. kqk G{_-lm-amWv `mcy. a ƒ: s^_n tpm Pn G{_lmw, sã^n tpm Pn G{_-lmw.

2 - 2 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n No^v FUn ]mã kmwip n amxyp k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ticfm tã v tim Un-t\- ]mã txmakv tpm v, I - \ _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box: 58 Kumbanad P.O., Thiruvalla Pin: BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail beljourn@gmail.com Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] ti-c-f-øn-se {In-an-\ Ip- m-t\z-j-w N-cn-{X-Øn G-sd k- o -Æ-am-b H- m-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv Iq-S-Øm-bn sim-e-]m- X-I ]-c-º-c-bpw A-Xn-s\ ]n -]- n-bp- A-t\z-j-W-hpw.sIm-e-]m- X-I ]-c-º-c-bn-se ap-jy{]-xn tpmfn-bpw C-h sim- -s - -h-sc h- I-h-cp-Øm D-]-tbm-Kn-s - v B- tcm-]n- -s -Sp- ssk-t\-uv {]- tbm-k-hp-am-wv C- v km-[-c-w- mcp-ss C-S-bn-se N - mhn-j-bw. ti-c-f-sø \-Sp- n-b Iq-S-Øm-bn sim-e-]m-x-i ]-c-º-c-bpw ap-jy-{]- Xn tpm-fn-bpw cm-pym- -c {i- -bnepw F-Ø-s - p. {]-i-kv-x A-tacn- Zn-\-]-{X-am-b 'Zn \yq-tbm - v sssw-kv' H-cp ap-gp-h t]-pm- Wv Iq-S-Øm-bn hm -Ø- m-bn \o- n-sh- -Xv. Iq-S-Øm-bn-bn B- dp sim-e-]m-x-i-߃ \-S-Øn-b ap- Jy-{]-Xn tpm-fn-sb-bpw s]m- m-a- w X-d-hm-Sn-s\-bpw hn-i-z-am-bn ]- cm-a -in- p sim- p- hm -Øbn ti-kn-se \mƒ-h-gn-i-fpw Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. kv-{xo Ip- -hmfn F- \n-e-bn am-[y-a-ß-fn-epw k-aq-l am-[y-a-ß-fn-epw tpm-fn {]m- [m-\y-tøm-ss A-h-X-cn- n- -s - Sp- p. t]m-eo-kv ]-d-bp- -Xv {]- Im-cw 14 h -j-øn-\p- n tpmfn B-dv sim-e-]m-x-i-ß-fm-wv B- kq-{x-ww sn-bv-xv \-S- m- n-b-xv. sim-e-]m-x-i-߃ sn-bv-xp F- B-tcm-]n- -s -Sp-, ]n-sn-iq-sn-bns - n C-\n-bpw a-c-w-ß-fp- mtb-s\ F- v A-t\z-j-W D-tZym- K-ÿ ]-d-bp- p. tpm-fn-sb- pdn-t m Ip-Spw-_-Øn \-S- a- p- -h-cp-ss a-c-w-ß-sf- p-dn-t m A\p-`hw ""sszh-øn -\n- p \n-\- s -t m B-h-iy-ap- v. A-h-\-Xp \n-\- p X-cp-sa- v F-t m-sp ]-d- p'', B kv-{xo ]-d- p. A- p-x-i-c-am-b H-cpd- mbn-cp- p C-Xv. ""A-Xp sim- mw, F- m Rm-\n-t m-gpw Im-Øn-cn- p-i-bm-wv,'' B kv-{xo- p \- μn ]-d- p-sim- v A-hƒ a-dp-]- Sn \ -In. tbm-k-am-cw-`n- -t mƒ Rm th-zn-bn-te- p h- p. sx-tc-kn-b A-hn-sS-bp-s - v F-\n- v th-kw a-\- n-em-bn. H-cp B-{^n- - mcn-sb H-cp t\m -hopnb k-`bn H-gn-hm- p- -Xv G-sd _p- n-ap- p- Im-cy-am-Wv. ]cº-cm- KX B{^n- A n [cn Ahƒ, \c IS-ense \n-d-ap- Zzo-]p-t]m-se \n- p. tbm-kw B- cw-`n- -t mƒ ap-x A-hƒ hn-dbv- p- -Xm-bn F-\n- p Im-Wm I-gn- p sx-tc-kn-b h- -Xv H-cp Im-cyw a-\- n h- p sim- m-wv. Rm IqS-Øm-bn \-ev-ip- ]mtw B - pw H-cp kw-i-b-hp-ap- m-bncp- n-. km-º-øn-i {]-iv-\-߃ D- -Xm-bn Nn-e -s m-s A-dnbm-bn-cp- p. tdm-bn-bp-ss a-c-w-tijw a- -fp-ss ]T-\-Øn-\v ho- p- Im-cm-Wv k-lm-bw \ -In-bn-cp- - Xv. ho- n kz-øv X - w D- mbn-cp- Im-cy-hpw A-dn-bmw. tdmbn-bp-ss A-\p-P tdm-tpm-bp-ambn X - w D- m-bn-cp- -Xm-bn tpmfn X-s ]-d- n- p- v. A-Xv tdmbn-bp-ss a-c-w-øn-\v ti-j-am-wv. F- m A-Xv ]-cn-l-cn- n-cp- n-. tpm-fn-bp-ss Xm-ev -]-cy {]-Im-cw tdmbn-bp-am-bn- p- hn-hm-lw 22 h - jw ap-ºm-bn-cp- p. jm-pp-hp-am-bp- hn-hm-l-øn-\v Xm-Xv-]-cy-sa-Sp- Ø-Xv tpm-fn X-s -bm-bn-cp- p. F- mw \- m-bn t]m-hp- p F- mbn-cp- p I-cp-Xn-bn-cp- -Xv. F- mbm-epw A-t\z-j-W-Øn k-xyw sx-fn-b-s. Ip- - m B-cm-bm-epw in- n- -s -S-Ww.22 h -jw ap-ºm- Wv tdm-bv txm-a-kn-s\ hn-hm-lw sn-bv-xv tpm-fn Iq-S-Øm-bn-bn-se- Øp- -Xv. sim-e-]m-x-i ]-c-º-cbn \m-em-a-xv sim- -s - am-xyphn-s ho- n F-Øn-b-t m-gm-wv tpm-fn tdm-bn-sb Im-Wp- -Xpw C- cp-h-cpw {]-W-b-Øn-em-hp- -Xpw. ]n- o-sv hn-hm-ln-x-cm-hp-i-bm-bn-cp- p. Iq-S-Øm-bn- m - v tpm-fn s]m- m-a- w Ip-Spw-_-Øn-se a-cpa-iƒ am-{x-am-bn-cp- n-. ]- n-bpam-bn _- -s - Im-cy-ß-fn k- Po-h-am-bn C-S-s]-Sp-I-bpw ]-e Imcy-߃- pw t\-xr-xzw \ -Ip-Ibpw sn-bv-xn-cp- -bmƒ. \- s]- cp-am- w sim- v A-b - m-cp-ss C- w k-ºm-zn- p. ` -Øm-hv a-cn- - kz w sncn- n \n v A\p-{K-ln- -s - -hƒ tcm-kn-iƒ- p th- n {]m - n- m Xp-S-ßp-tºmƒ, A-hƒ apt m- v Hm-Sn-h-cpw. A-h-fp-sS a-\- n, A-hƒ tcm-kn-bm-bn-cp- p.a-hƒ ]-cm-pn-x-bm-b tcm-kn-bpw, ip-{iq-j-bn ^-e-iq-\y-bp-am-sw- v A-hƒ- p txm- n. tcm-kn-iƒ- p-th- n {]m - n- p-tºmƒ h- cp- -Xn-\v, X-s a-\- n C-ßs\-bm-W-hƒ \ym-boi-cn- -Xv. C- m-cy-øn {i- -bq- n-b-xn- \m, F-s {]-kw-k-øn {i- n- m A-hƒ- p I-gn- n-. hm-kv-x-h-øn, Rm {]-kw-kn- -Xp c- mk-tμ-i-am-bn-cp- p. A- Xv A-h-sf _m-[n- n-. tb-ip-hns\ c- n-xm-hm-bn kzo-i-cn m B-{K-ln- p- -h F-gp-t - p-\n - m Rm-\m-h-iy-s - p. H-cp an- Xn-\v ti-jw Im-cy-{]m-]v-Xn-tbm-sS Ip-Spw-_w t\m- n-bn-cp- p. ]- nbn {]o-am-tc-pv tim-gv-kv tim - Un-t\-. B-flo-b kw-l-s-\-ifn Aw-Kw. A-[ym-]n-I-bm-sW- _-lp-am-\w G-h - p-ap- m-bn-cp- p. C-{X-bp-am-Wv Iq-S-Øm-bn- m - v ]-d-bm-\p- m-bn-cp- -Xv. C-h-scsb- mw sr- n- p-sim- m-wv Ip- Spw-_-Øn-se Xp-S - -bm-b a-c-wß-fn-ep- A-t\z-j-Ww tpm-fn-bnte- v Xn-cn- -Xv. B-Zyw \m- p- Im hn-iz-kn- n-. F- m s{si- {_m- v A-t\z-j-W kw-lw sxfn-hp-iƒ \n-c-øn-b-t mƒ A-Xns ]-I- v ]-e-cn-epw hn- p-t]m-bn- n-. jm-pp-hp-am-bp- hn-hm-l tijw A - w A-I - -bn-em-bn-cp- p F- v A-b - m ]-d-bp- p. F -sf-sn-bn A-[ym-]n-I-bm-sW- m-bn-cp- p tpm-fn \m- n hn-izkn- n- n-cp- -Xv. F- m Zn-h-k-hpw cm-hn-se Im-sd-Sp-Øv F -sf-sn `m-k-tø- v C-h t]m-hp- -Xv \m- p-im-cn ]-e-cpw Im-Wm-dp- v.f -sf-sn-bn A-[ym-]n-I-bmsW- -Xv sx-fn-bn- p- sf-u n- n Im -Upw tpm-fn-bp-ss ]- -ep- m-bn-cp- p. F- m C-sX- mw I-f-hm-bn-cp- p F- v A-t\z-j-W kw-lw I-s -Øn. tnm-zyw snbv-x-t mƒ X-\n- v _n timw hn- Zym-`ym-k-am-Wp- -sx- v tpm-fn k- Ω-Xn- p. sf-un Im -Uv hym-p-ambn D- m- n-b-xm-sw- pw ap- - Øn-\v k-ao-]-ap- _yq- n ]m -edn-te- m-wv tpm-fn Zn-h-k-hpw t]mbn-s m- n-cp- -sx- pw A-t\z-j- W D-tZym-K-ÿ ]-d-bp- p. timtf-pv m- v I-gn-bp- k-a-b-øn- - n-w -t]m-se A-hƒ Nm-Snsb-gp-t - p. s]-s - -hƒ- p a-\- n-em-bn.c-xp tcm-kn-iƒ- p-th- n {]m - n- m hn-fn- -X-s - v. Ahƒ e n-x-bmbn Ccp- p- I-f- p. Zo L-amb F p-h j߃ Ahƒ ImØn-cp- p. F-s A-Sp-Ø -WØn-\m-bn C-\n-sbmcp C-cp-]-Xp an-\n- p-iƒ Iq-Sn A- hƒ Im-Øn-cn- -Ww. A-h-km-\-am-bn, tcm-kn-iƒ- p-th- n Rm {]m - n- p- p-sh- p ]-d- -t mƒ, {]-Xo- -tbm-ss A-hƒ ap- n-te-t m-sn F-s ap- ºn h- p \n- p A-hƒ hn-dbv- p- p- m-bn-cp- p. F- p h -j-߃- p ap -]v "D-lp-dq ]m - n h- v A-hƒ {]m - n- -Xn-\p- a-dp-]-sn e-`n- p- \n-an-j-ß-fm-wv A-sX- v A-hƒ- -dn-bm-am-bn-cp- p. sd-bv- \m -Uv t_m-s ip-{iq-jn- Xpt]m-se, A-[n-Im-c-tØm-Spw i- ntbm-spw ip-{ip-jn- p- -Xn-\p- A-`n-tj-Iw A-hƒ- p e-`n- m t]m-ip- p. ]n- o-sp kw-`-hn- -Xp Rm-s\mcn- -epw a-d- p-i-bn- sx-tc-mknb A-sXm-cn- -epw Hm - p-i-bpan-. F-s ssi-iƒ A-h-fpsSta Rm hm-kv-x-h-øn h- t m-sb- v C- p-h-sc A-hƒ- -dnbn-. A-hƒ- -Xn-s\- - n Hm -Ωbn-. ssz-h-øn-s A-Kv-\n- v F- s ssi-sh- p-am-bn H-cp _- - hp-an- F- m Rm-\-h-fp-sS X- {_Z cmp Bcy- - n snb am \-\p-k-cn- v C-h ho- n-te- v a-sßn-sb-øp-am-bn-cp- p. sim-e \- S-Øn-bn- pw h-f-sc hn-z-kv - -am-bn A- Xv a-d- v ]n-sn- v Po-hn- m tpmfn Im-Wn- n- p- kq- v-a-x h-enb Ip- -hm-fn-bp-ss kz-`m-h-k-hn-tij-x-bm-sw- m-wv t]m-eo-kv ]-dbp- -Xv.kz-Øv X- n-sb-sp- -epw jm-pp-hp-sam- n- p- Po-hn-X-hpapƒ-s -ss Hm-tcm sim-e-]m-x-i߃- pw Hm-tcm e- y-ß-fp- mbn-cp- p F- v A-t\z-j-W kw- Lw ]-d-bp- p.kv-{xo-iƒ s]m-xpsh X-ß-fp-sS {In-an-\ kz-`m-hw ]p-d-øv Im-Wn- m-xn-cn- p- -Xn an-sp- -cm-bn-cn- pw. B - pw a-\- n-em-hm-sx h -j-ß-tfm-fw tpmfn k-am-[m-\ Po-hn-Xw \-bn- -Xpw C-Xn-s `m-k-am-bm-wv.' a-\p-jy kz-kv-t\-ln-i-fm-bn am-dp- G- - hpw h-en-b D-Zm-l-c-W-am-Wv Iq-S- Øm-bn \-ev-ip- -Xv. kz- w Xmev-]-cyw \-S-Øn-sb-Sp- p-hm F- pw sn-øp-hm a-sn-bn- m-ø B- fp-iƒ Cu tem-i-øn-ep-s - k-xyw C-Xn-eq-sS sh-fn-s -Sp- p. ]cn-`mj: Pbvtam-l AXn-cp e-ta F-s I-c-߃ h- p. H- - \n-an-jw am-{xw. H-cp a-lm-i- nbm A-hƒ F-s ssi-iƒ- p Io-sg \n- p ]-dn-s -dn-b-s - p. A- dp-]-x-sn Zq-tc- v hm-bp-hn-eq-ss F- dn-b-s - A-hƒ, ap -\n-c-bn A- h-fn-cp- n-cp- C-cp- n-s-øn-\-sp- Øp a-e - -Sn- p ho-wp.a-{x am- {Xw i- -am-b H-cp {]-hr-øn-bmbn-cp- -Xn-\m, A-h-fp-sS jq-kp- Iƒ c- pw Im-en \n- p ]-d- p-t]-bn, H-cp jq A-Xv t\m -ho- Pn-b t{im-xm- -fp-ss a- y-`m- Kwh-sc-sb-Øn. F-\n- -Xv C-t mgpw Im-Wmw. ]n-s -b-xv H-cn- epw I- n- n-.b - -dn-bmw, B- sc- n-epw H-cp kv-am-c-i-am-bn A- Xv F-Sp-Ø-Xm-bn-cn- mw. a- p- -h - p-th- n {]m - n- m Rm \o-ßn. G-sd- -gn- v, A-t_m-[m-h-ÿ-bn \n- p sx-tc-kn-b D-W - p-h-cp-tºmƒ, ""A- p-x-߃ \-S- p- p, A- p- X-߃ \-S- p- p''sh- p ]-d-bp- F-s i- w A-hƒ ti- p.a- Xp-am-{X-ta A-hƒ-t m -Ω-bp- p. ssz-h-øn-s A- p-x-߃ F-t m-gpw A-S-bm-f-hpw A-Xn-i-bhp-am-bn-cn- pw. R-߃ X-e Ipep- n sim- v. ""ssz-h-øn-\p kvtxm-{xw, ssz-h-øn-\p kv -txm-{xw'' F- p ]-d- v A-hn-Sw hn- p. Hmkvtem-bn A- p kw-`-hn- B h-en-b A- p-xw s\-bv -tdm-_n, si- \n-b F- n-hn-s-ß-fn C-t m-gpw \-S- p- p. sx-tc-kn-b sh-bv-dn-ap A-Kv-\n-bn Pz-en- p-i-bm-wv. (Xp- -S-cpw...)

3 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL A-ta-cn- bm-{x-i-fn F-s G- -hpw B-I -jn- n- p- -Xv A-hn-Sp-sØ {]-Ir-Xn X- s -bm-wv. ITn-\ ssi-xy-sø t\-cn-sm-\p- {]-Ir-Xn-bp-sS H-cp- w F-s A- p-x-s -Sp-Øp- p. ssi-xyw -h-cp-tºmƒ X-s k-ky-pm-e-߃ H-cp- w Xp-S-ßn- -gn-bpw. ]- -]- p-sp-ø k-ky߃ hn-hn-[-h -W-߃ hm-cn-sb- Sp-Øv Iq-Sp-X kp-μ-cn-bm-ipw. h-k- -Im-e-tØ- mƒ a-t\m-lc-am-b Cu Im-gv-N hm- p-i-fm F-{X h -Wn- m-epw t\-cn I- m-te A-Xp a-\-kn-em- m-\mhp-i-bp- q. a-e-i-fpw Xm-gv-h-c-Ifp-sS am-cn-hn h -Æ-߃ hmcn-hn-x-dn F-{X in-em-lr-z-b-t\- bpw I-hn-bm- n am- pw. {]-Ir-Xn h -W-\-b- F-s F-gp-Øn-se D-t±-iw Po-hn-Xw A-h-km-\n- pw sr- - p ho-gpw F- v D-d- p- mbn- pw A-h-km-\ \n-an-j-øn-epw h -Ww hn-x-dn a-\p-jy-sc k- t m-jn- n- p a-s-ßp- C-e-Iƒ. -W-`w-Kp-c-am-b Po-hn-Xw C-hnsS a- p- -h - p \ -Ip-hm I- gn-bp- -Xv C-sXm-s am-{xw. F- m c- n- -s - -h-cpw B-flmhn-\m \-S-Ø-s -Sp- -h-cp-am-b s]-s -t m-kv-x-cp-ss Po-hn-Xtam? ssi- pw ]-I-bpw ssh-cm-kyhpw \n-d- a-\-tkm-ss B-Wv ]-e-cpw Po-hn-X-a-h-km-\n- n- p- -Xv. C-hn-sS km-{am-pyw ]-Wnbp-hm-\p- Xn-c- n-em-wv ]-ecpw. C-e-s]m-gn-bpw t]m-se H- I Xpw ti Xpw s]s -t m-kvxp-im as-ßn-h-cptam? cp-\mƒ C-sX- mw hn- p ]n-cn-b-wsa- Nn- B - p-an- F- p txm- n-t m-ipw ]-e-cp-ss-bpw e- - Ww I- m. a-lm-\m-b A-e-Ivkm- sh- n- n-sn- km-{am-pyw F- mw D-t]- n- p t]m-bn. X-s c- n- p-hm I-gn-bm-Ø ssh-zyim-kv-{x-sø t\m- n {]m-w sh-sn-tb- n-h- p. s]-s -t m-kv-xv F- m-wv? k-` F- m-wv? ssz-h-h-n-\w F- m-wv? {In-kv-Xo-b Po-hn-Xw F- m-wv? \mw C-Xn-s\- p-dn- v Nn- n- p- p-an- ]Tn- p- p-an-. F- s am-[y-a-{]-h -Ø-\-Øn-s B- cw-`-øn Rm Nn- n- n-cp- -Xv aq - -bp- hm- p-i-fm-wv am-[ya-hn-p-bw F- m-bn-cp- p. lr-z-b- Øn X-d-bv- p- hm- p-iƒ, hna -i-\-߃ C-h P-\-sØ \- m- pw F- v Rm hn-iz-kn- p. F- m A-X- {In-kv-Xo-b ip-{iqj F- Xn-cn- -dn-hv F-s a-s mcp ]m-ÿm-hn-te- v \-S-Øp-I-bm- Wv. i-cn sx- p-iƒ Xn-cn- -dn- v t\-cm-b ]m-x-bn \-S- p- -Xpw ssz-h-kv-t\-lw a- p- -h-cn ]- I-cp- -Xp-am-Wv kp-hn-ti-j-øm \-Ωn-ep- m-ti- Kp-Ww, -an- p-hm, k-lm-bn- p-hm, s]mdp- p-hm I-gn-bp- a-\-kv A- Xm-I-Ww Cu \m-fp-i-fn-se {]m - -\. sf.-]n.-kn. C-e- k-i-e a-cym-z-bpw hn- m-wv A-c-tß-dp- - Xv. ]-c-kv-]-cw X-I - p-hm-\p- {i-aw. tbm-ky-cm-b-h-sc C-I-gv-Øp- -h-cn hym-]-cn- p- -Xv {In-kv- Xo-b kv-t\-l-a-. C-Xn-s\m-c-dp-Xn h-tc- Im-ew A-Xn-{I-an- p. s]m- Xp-tem-I-Øn-\p-ap-ºn s]-s t m-kv-xv C- v Im-gv-N \- -s - inw-tim-\v k-am-\-am-wv. k-s-ip-ss -gp-t - m k-a-bw A-Xn- {I-an- p. N - v Hm-^v tkm-un-epw P-\m- [n-]-xy-kw-hn-[m-\-øn-\m-bp- apd-hn-fn H-cp h-i-øv. A-Sp-Ø h - jw \-S- p-hm t]m-ip- {]n-^d -kv _m-e- n-\m-bn Nn-e C-t mtg cm-{ o-bw I-fn- p Xp-S-ßn. H- cp-d-hn \n- v ssi- pw a-[p-c-hpw h-cp-tam F- -tnm-zyw t]m-se H- cp h-i-øv cm-{ o-b- -fn-iƒ. H- w ]m-c-sh- v, {Kq- v I-fn, A-]- hm-zw ]-d- n, Du-a- -Øv Xp-Sßn-b I-fn-Iƒ a-dp-h-i-øv tã- Pn C-hn-sS Rm ]-c-tz-in-bmsw- pw C-hn-Sp-sØ ÿm-\-hpw am-\-hpw th-s - {]-kw-k-hpw. C-Xv c- pw-iq-ss F-ß-s\ tbm- Pn- pw F- m-sw-\n- v a-\-kn-em- Im-Ø-Xv. i-cn- pw ]-d- m A- `n-\-b-øn-\v Hm-kv-Im A-hm -Un- \p tbm-ky-cm-wv C-Ø-c- m. hym-p-`m-h-hpw I-]-S B-flo-b- X-bp-am-Wn-t mƒ F-hn-sS-bpw. tã- Pv s] -t^m-a -kv B-Wv B-flob-X-bp-sS A-f-hp-tIm dn-bm-en- n tjm-bn-se {]-I-S-\w t]m-se \- m-bn tã-pn-e-`n-\-bn- p- -h - m-wv C- v Un-am v. B-flo-b I- -h-s-øn-eq-ss tim-sn- -W- n-\v kz-øv ssi- -em- n ]p-f-bv- p- t\-xm- - m A-h-cp-sS X-eap-d-I-sf \m-i-øn-te- p \-bn- p- I-bm-Wv. B-flo-b A-\p-`-h-an- msx h-f-cp- B X-e-ap-d B-flob-am-^n-b-I-fm-bn am-dp- p. B-`-c- Ww h-kv-{xw Xp-S-ßn-bh-bn I- Sn- p-xq-ßn X - n- p hm-zn- m k-a-bw I-f-bp- s]-s -t m-kv- Xp-Im b-ym - Po-hn-X aq-ey߃ a-d- p- p. {]m-tbm-kn-i Pohn-X-Øn-\p-th- D-]-tZ-i-ß-tfm ]Tn- n- -ep-i-tfm C- m-sx {]-I- S-\-]-c-am-b B-flo-b-X- p ap -Xq- w \ -Ip- p. A-Xp-sIm- p-xs C- -sø X-e-ap-d ssz-h-km- n-[y-øn \n- -I- p am-dn- gn- p. a-zy-]m-\w, a-b- p-a-cp- v, Kp- m-bn-kw, hn-hm-l-tam-n-\w, tim-s-xn hy-h-lm-cw C-ß-s\ F- mw s]-s -t m-kv-xn-s `m-k-ambn- -gn- p. C-sX- mw Im-Wptºmƒ D-]-tZ-in- m A -l-x-bn- m-sx t\-xr-xzw ]-I- p-\n - p- p. Im-c-Ww C-Xn-t\- mƒ A- [x-]-xn- A-\p-`-h-Øn \n - p- -h - v D-]-tZ-in- m-s\- -l-x. A- A- -s\ h-gn-im-wn- m F- m-bn-cn- pw A-h-ÿ A- Xp-X-s -bm-wv C- v s]-s -t mkv-xn-epw kw-`-hn- n-cn- p- -Xv. ]-co-i- -am-bn am-dn-b s]- t m-kv-xv am-\p-jn-i \n-b-a-ß-fneq-ss P-\-sØ h-e-bv- p-i-bm-wv. sim-xp-in-s\ A-cn- v H- -I-sØ hngp-ßp- -h, k-º-øv h - n- p- -Xv A-\p-{K-l-am-bn Im-Wp- h. A-XpsIm- v X-s `u-xn-i- ]mã kmwip n amxyp No^v FUn- X-bv- v C- v {]m-[m-\y-ta-dp- p. \- ho-sv, hm-l-\w, an-i- km- º-Øn-I A-Sn-Ø-d, a- ƒ- v hntz-i-tpm-en Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv A- \p-{k-l-øn-s ]- n-i-bn. H- pan- bp-h-p-\-ß-fpw ssz-h-hp-ambn _- -an- m-ø-h-cm-bn am-dn- -gn- p. Hcp s]- -t m-kv-xv Iu -kn kw-l-s-\-bp-ss t\- Xm-hn-s a-i-s hn-hm-l- -Sßn ho- p hn-f-ºn F- p am- {X-a-, ho- v D-]-tbm-Kn- p- - Xn-s Kp-W-K-W-߃ C-h v amt\-pv-sa pim-cp-ss kw-l- m-cn hn-i-zo-i-cn- p-i-bpw sn-øp- ho-un-tbm Im-Wm C-S-bm-bn. Nn-tb-gv-kv ]-d- v ssh mkp-iƒ Iq- n-ap- n- p-tºmƒ ]nim-nv `-b-s -Spw-t]m-epw. A-hnsS {]-kw-kn- -Xpw kp-hn-ti-jtajebn-se {]-ap-j. F- m-hcpw ti- v Nn-cn- p- -kn- p- Imgv-N C-hn-sS-bm-Wv s]- -t m-kv- Xp-Im kz-b-tim-[-\ sn-tø- - Xv. e -bm-b-xn am-\w txm- p-i-bpw P-\-sØ C-c- n \-c-i- Øn-\v tbm-ky-cm- p-i-bpw sn-øp- \-h]-cn-i- m B-bn-t Cu k-aq-lw C v. Pbvtam-l AXn-cp

4 - 4 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 Btj amxyp, dnbmzv "Ip-d- v ao hm-ßn-bn- v t]m-bm-tem?' _-kv Ãm -Un _- n-d-ßn A-Sp-Ø _- n-\v Im-Øp \n- t m-gm-wv tpm-kn-\v A-ß-s\ txm- n-b-xv. ]-I-e-sØ tpm-en-bp-ss o- Ww \- m-bn- p- v. F-ß-s\-sb- nepw ho- n sn- v H- v hn-{i-an- m a-xn. Ip-d- v ao hm-ßn sn- m A-Øm-gw Ip-im-em-bn I-gn- mw. `m-cy eo-e-bv - pw a- ƒ- pw ao C- -am-wv. _- v Ãm -Un \n- pw Ip-d- p \-S- m H-cp ao - I-S D- v. tpm-kv th-kw A-tßmt - v \-S- p. ao hm-ßn-s m- v \n- -t mgm-wv Zq-sc-\n- pw D- -`m-jn-wn-bneq-ss ]m- v ti- -Xv. "Xo t]m-se C-d-ß-W-ta... A- Kv-\n \m-hm-bn ]-Xn-b-W-ta...' ap-\n-kn- tã-un-b-øn \n- m-h-ww ]m- v tiƒ- p- -Xv. A-hn-sS I -sh -j \-S- p- - Xm-bn k-`-bn I-gn- Rm-b-dmgv-N t\m- o-kv hm-bn- n-cp- p. am- {X-a- F-hn-sS-sbm-s -tbm ^v-f- I-v-kv t_m -Up-I-fpw I- n-cp- p. H- v t]m-bn Ip-d- p t\-cw ]m- v ti- m-tem?! ]m-ã si.sp. am-xyp ""sblq-z-bn A-dn-bn- v sb-cp-i-te-an {]-kn- -am- n tzi-øv Im-l-fw Du-Xp-hm ]-dho ; Iq-Sn h-cp-ho ; \-ap- v D-d- p- ]- -W-Øn-te- v t]m-imw F- v D-d-s hn-fn- p ]-d-ho '' (bn-sc. 4:5). _n.-kn \pw 554 -\pw C-Sbn F-gp-X-s - -Xm-Wv bn-sc-aymhn-s {]-h-n-\ ]p-kv-x-iw. sbcp-i-te-an-\v k-ao-]w A-\m-tYm-Øv F- ]- -W-Øn h-kn- n-cp- H- cp {]-hm-n-i-\m-bn-cp- p bn-sc-aymhv. "bn-sc-aym-hv' F- t]-cn-s A - w' ssz-h-øm D-b -Ø-s - -h ' F- m-wv. {]-hm-n-i ip-{iqj-bv- m-bn ssz-hw A-h-s\ Xn-cs -Sp- p-tºm-ƒ A-h H-cp _me-\m-bn-cp- p. a-\-s» F- Zp- - cm-pm-hv sb-i-øm-{]-hm-n-i-s\ sim- p. F- m B Im-e-Øv X-s a-c-w-øns {]-hm-n-i I-gn-h-Xpw B-flo-b Iq- m-bv-a- I-fn kw-_- n- p- -Xn Xmev-]-cyw D- B-fm-Wv tpm-kv. C- t mƒ k-a-bw G-gp I-gn- p. F- -c-bv- pw H-º-Xp-a-Wn- pw C-\n ho- n-te- v _-kv D- v. ]-t I-øn-en-cn- p- ao No-Ø-bm-Ip-tam F-t m? F- mbm-epw Ip-d- p t\-cw ]m- v ti- n- v t]m-hmw. I -sh -j ]- -en \-S- p sn- -t m-tg- pw Km-\-ip-{iqj A-h-km-\n- n-cp- p. F- m a-s-ßn t]m-tb- mw F- v Nn- n- -t m-gm-wv tbm-km-[y- {]-kw- K-I-s\. ]-cn-n-b-s -Sp-Øn-b-Xv. {]- i-kv-x-\pw {]-hm-n-i-\p-am-b A-t±l-sØ- - n-bp- hn-h-c-ww ti- -t mƒ F- m - n-s Ip-d- p t\- cw {]-kw-kw ti- n- v t]m-im-sa- v tpm-kn-\v txm- n. Kw-`o-c {]-kw-kw- \- {]m-k-sam- n- p- hm- p-iƒ - A-hn-iz-k-\o-b-am-b Pohn-Xm-\p-`-h-ß-fpw km- y-hpw- tasºm-sn- v \- lm-ky-hpwtpm-kn-\v {]-kw-kw c-k-i-c-ambn txm- n. C-\n-bn-t m H-º-Xp-a- Wn-bp-sS em-ãv _- n-\p t]m-imw. A-ev-]w I-gn- -t m-tg- pw A- -co- w B-sI am-dn. {]-h-n- \ tcm-k-im- n ip-{iq-j-bn-te- v {]-kw-k-i I-S- p. sh-dpw {]-h-n-\w A-,t]-cv hnfn- m-wv {]-h-n-\w - C-sXm-s D- -Xm-tWm F- t m...f-ß-s\ km-[n- p- p... k-xy-øn C-ß-s\-bp- Im-cyß-sf- - n h-en-b ]n-sn-sbm- p-an-. t\-xm- - m F- p-]-d- mepw hn-iz-kn- p- H-cp km-[mc-w hn-izm-kn-bm-wv tpm-kv. "\-Sp-hp-th-Z-\-bm `m-c-s -Sp- A-Ωn-Wn-sb ssz-hw C- v ku- Jy-am- p- p'. X-e-th-Z-\-bp- h -Ko-kn-s\- bpw km-º-øn-i _p- n-ap- p- X- - -s\-bp-sam-s A-t±-lw t]-cv hn-fn- p. em-ãv _- n-\p ap-tº a- S-ßn t]m-tb- mw F- v Nn- n- p \n- -t m-gm-wv B-Wv B {]-h-n- \w Im-Xn ap-g-ßn-b-xv. "F-bv-Uv-kv F- am-c-i tcm-k- Øm `m-c-s -Sp- H-cp k-tlm-zc Cu ]- -en-s ]p-d-in `mc-s - v \n-ev- p- p. Cu \n-an-jw ku-jyw hym-]n- -s.' tpm-kv H- v Xn-cn- p-t\m- n. Xm-\m-Wv G- -hpw ]n-d-in \n - p- -Xv. ap-ºn C-cn- p- F- m-h-cpw ]n-d-tim- v Xn-cn- p t\m- p- p- v. F-t m H-cp h- m-bv-a txm- n tpm-kn-\v. B-cm-bn-cn- pw B hy- n?? am-{x-a- F- n-\m-wv F- m-h-cpw F-s C-ß-s\ Xp-dn- p t\m- p- -Xv. Rm ]p-d-øv \n - p- -Xv sim- m-bn-cn- pw. F- m-bm-epw t]m-ip-hm k-a-b-am-bn. C-t mƒ \-S- m-se H-º-Xp-a- Wn-bp-sS _- v In- q. tpm-kv th- Kw Ãm -Un-te- v \-S- p. c- p Zn-h-kw I-gn- m-bn-cp- p kw-`-h-hn-im-k-ß-fp-ss Xp-S- w. H-cp Zn-h-kw tpm-en I-gn- v ho- n sn- -t mƒ eo-e-bp-ss ap- Jw I-c- v ho -Øn-cn- p- p. c- p a- -fp-ss ap-j-hpw A-ß-s\ X-s. A-h-cp-sS ap-jw I- -t mƒ- Ø-s tpm-kn-\v th-h-em-xn I- b-dn. F- p-]- n a- -sf?? B-cpw H- pw an- p- n-. I- c- n am-{x-am-wv a-dp-]-sn. I-c-bp- -Xn-\n-S-bn eo-e tx-ßn-s m- v tnm-zn- p. "A- m-bm, \n-߃- v F-s - n-epw A-kp-Jw D- t m??' "A-kp-J-tam?? F-\n-t m?? A-sX- m A-ß-s\ tnm-zn- m?? F-\n- v H-cp Ip-g- -hpw C- -t m...' "a- ƒ- k-v-iq-fn \n- v I-c- p sim- m-wv h- -Xv. G-tXm Iq- p-im ]-d- -t{x, \n-ß-fp-ss ]- m-bv- v F-t m h-en-b A-kp- Jw D-s - p. R-߃- v A-dn-bm- Ø F- v A-kp-J-am-Wv \n-߃- p- -Xv??' eo-e s]m- n- -c-bp-i-bm-wv. "B-sc- n-epw sh-dp-tx ]-d- -Xm-hpw. \n-߃ k-am-[m-\-ambn-cn- v". B-W-bn- v ]-d- -t m-gm-wv eo-e-bv- pw a- ƒ- pw k-am-[m- \-am-b-xv. ]-Xp-s tpm-kn-\v F-s ms -tbm {]-iv-\-߃ txm- n-øp- S-ßn. A-b - m-cpw k-`-bn-se hnizm-kn-iƒ t]m-epw F-t m H-cp A-I-ew ]m-en- p-t m F-s m-cp kw-i-bw. H-Sp-hn ]n-t Rm-b-dm-gv-N c cm-hn-se k-`m ]m-ã - t^m-wn hn-fn- -t m-gm-wv Im-cy-ß-fp-sS In- S- v a-\- n-em-b-xv. "]-d-bp- -XpsIm- v H- pw txm- -cp-xv {_-Ztd...I-gn- B-gv-N \-S- I sh -j-\n {_-Z t]m-ip-i-bpw A-hn-sS h- v {]-hm-n-i-\m-b ]m- à ]p-d-in \n - p- H-cp hy- n- v D-s - v {]-h-nn- p-i-bpw A-t mƒ X-s Xm- ƒ C-d-ßnt m-hp-i-bpw sn-bv-xp F- m-wv F- m-h-cpw ]-d-bp- -Xv... C-Xn F-s - n-epw k-xy-ap-t m'' ''F- v???' sr- -tem-ss-bm-wv tpm-k-^v B hm- p-iƒ ti- -Xv. H-º-Xv a-wn- p- _-kv t]m- Ip-a-t m F-t m -Øm-Wv Xm A-t -cw X-s A-hn-sS \n- v t]m-b-xv. i-cn-bm-wv F- m-h-cpw F-s - Ø-s Xp-dn- v t\m- p- p- m-bncp- p. C-ß-s\ H-cp A-h-ÿ D- m-ip-sa- v H-cn- -epw Nn- n- ncp- n-. "F-s I -Øm-th...'' t_m[w t]m-ip- t]m-se txm- n tpm-kn-\v. Znh-k-߃- p- n In-g-t -Xn-se tpm-kn-\v F-bv-Uv-kv B-sW- p- hym-phm -Ø tz-iw ap-gp-h ]-c- p. A-ß-s\-b- k-xym-h-ÿ F- v ]-d-bm-\p- {Xm-Wn t]m-epw tpm-kn-\v D- m-bn-cp- n-. "tpm-kn-s i-co-cw I- m X- s A-dn-bn-t... sa-en- n-cn- p- -Xv I- - -tg F-\n- v txm- nb-xm-wv...' "H-cp am-kw ap-ºv tpm-kv sa- Un- tim-tf-pv \n - p- -Xv Rm I- -Xm..' F- n-ß-s\-bp- A-`n-{]m-b߃ am-{xw a-xn-bm-bn-cp- p B hm -Ø ]-c- m. km-[p-hm-b B a-\p-jy-\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw X-ß-fp-sS \n- - lm-bm-h-ÿ F-ß-s\ ]-d- p a-\- n-em- pw F- v t]m-epw A- dn-bn- m-bn-cp- p. h-f - c- p s] -Ip- p-߃ - A-h-cp-sS `mhn F- m-bn Xo-cp-tam... am-k-߃- v ti-jw {]-kv-xp- X {]-hm-n-i-s A-Sp-Ø {Iq-tk- Un-s h-en-b ]-c-kyw h- A- tx ]-{X-Øn-s a-s m-cp t]-pn H-cp aq-e-bv- v tpm-kn-s -bpw Ip- Spw-_-Øn-s -bpw Nn-{X-߃ Iq-Sn D- m-bn-cp- p. Dd- p ] -W-Øn-te v t]mimw ssz-hw bn-sc-aym-hn-s\ F-gp-t - n- p. bn-{km-tb-en-se h-en-b {]- hm-n-i- m-cn H-cp-h-\m-bn-cp- p bn-sc-aym-hv "I-c-bp- {]-hm-n-i ' F- A-]-c-\m-a-Øn-epw bn-sc-aymhv A-dn-b-s -Sp- p. C- v tem-i-øn Im-W-s -Sp- ]- -W-߃ D- d- p- ]- -W߃ F- v ]-d-bphm km- y-a-. Im-c-Ww, Cu tem-i-øn Im- Wp- -sx- mw H-gn- p t]m-ip- -Xm- Wv. ""C-hn-sS \-ap- v \n-e-\n-ev- p- \-K-c-an- -t m; h-cp-hm-\p- -X-t{X \mw A-t\z-jn- p- -Xv'' (G-{_m. 13:4). B-Im-ihpw `q-an-bpw ]- v ssz-h-øn-s h-n-\-øm D- m-bn F- pw C- t m-g-sø B-Im-i-hpw `q-an-bpw A-tX h-n-\-øm Xo- m-bn kq- n- n-cn- p- p (2 ]-s{xm-kv 3:6). \n-xy-x-bn \mw A-h-Im-i-am- phm t]m-ip- D-d- p-, _-eta-dn-b ]- -W-sØ- p-dn- v sh-fn- m-sp ]p-kv-x-i-øn Im-Wp- p. \-Ωp-sS ]q -Δ-]n-Xm- - m - pw D- d- p- ]- -W-sØ- p-dn- p- A- dn-hpw Z -i-\-hpw D- m-bn-cp- p. A-{_-lmw hm-kv-z-ø tz-i-øv H- cp A-\y-tZ-i-Øv F- -t]m-se sn- v hm-kv-z-ø-øn-\v Iq- -h-im-in-ifm-b bn-kv-lm- n-t\m-spw bm-t m- _n-t\m-spw Iq-sS Iq-Sm-c-ß-fn ]m -Øp-sIm- v ssz-hw in-ev-]nbm-bn \n -Ωn- -Xpw A-Sn-ÿm-\- ߃ D- -Xp-am-b \-K-c-Øn-te- v F-s B sim- p-t]m-ipw'' (k- o. 69:9) F- v Zm-ho-Zv tnm-zn- p- p. F- m A-h hm-kv-z-ø \nhr-øn-{]m-]n- m-sx Zq-c-Øp- v A- A-s m-kv-x-e-\m-b tbm-l- m tb-ip-hn-s km- yw \n-an-øw ]-sflm-kv Zzo-]n-te- v \m-sp-i-s-ø-s - v G-I-\m-bn-cn- p-tºm-ƒ B-fl-hn-h-i-X-bn kz - -Øn H-cp hm-xn Xp-d- n-cn- p- - Xv I- p. D-d- p- ]- -W-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-te-an-s\ B-flmhn Z -in- p (sh-fn. 4:1; 19:11) Xv I- pw A-`n-h-μn- pw `q-an-bn X-߃ A-\y-cpw ]-c-tz-in-i-fpw F- v G- v ]-d- v hn-izm-køn- acn- p (F-{_m-b 11:13). A-s m-kv-x-e-\m-b tbm-l- m tb-ip-hn-s km- yw \nan-øw ]-sflm-kv Zzo-]n-te- v \m- Sp-I-S-Ø-s - v G-I-\m-bn-cn- p-tºmƒ B-fl-hn-h-i-X-bn kz - - Øn H-cp hm-xn Xp-d- n-cn- p- -Xv I- p. D-d- p- ]- -W-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-te-an-s\ B-flmhn Z -in- p (sh-fn. 4:1; 19:11) ]p-xn-b sb-cp-ti-ew F- hn-ip- \-K-cw ` -Øm-hn-\m-bn A-e- - cn- -s - a-w-hm- n-sb-t m-se H- cp-ßn kz - -Øn \n- v ssz-hk- n-[n-bn \n- p X-s sszh-tx-p- p- -Xm-bn C-d-ßp- -Xv tbm-l- m I- p (sh-fn. 21:2). Zq-X A-h-s\ B-fl-hn-h-i-Xbn D-b -s m-cp h -a-e-bn-te- v sim- p-t]m-bn. ]p-xn-b sb-cp-ite-sa- hn-ip- \-K-cw Im-Wn- psim-sp-øp (sh-fn. 21:10). Cu hnip- -\-K-c-sØ- p-dn- p- h -Æ- \ Xp-S - p- hm-iy-ß-fn Im- Wp- p. hn-e-tbdn-b c-xv-\- - p- I-fm A-Sn-ÿm- \-an- a-xn-ep-iƒ A-Xn-\p- m-bn-cp- p. a-xn-en-s ]-Wn kq-cy-im- -hpw \-K-cw kz- kv-^-sn-i- Øn-s\m-Ø X- -hpw B-bn-cp- p. \-K-c-a-Xn-en-s A-Sn-ÿm-\-߃ k-i-e-hn-[ c-xv-\-hpw sim- v A- e- -cn- n-cp- p. H- mw A-Sn-ÿm- \w kq-cy-im- w, c- m-a-tø-xv \oe-c-xv -\w, aq- m-a-tø-xv am-wn-iyw, \m-em-a-tø-xv a-c-x-iw, A- m-atø-xv \-J-h -Æn, B-dm-a-tØ-Xv Np-h- p-i- v, G-gm-a-tØ-Xv ]o-x-c- Xv-\w, F- m-a-tø-xv tkm-ta-z-iw, H -]-Xm-a-tØ-Xv ]p-jy-cm-kw, ]- Øm-a-tØ-Xv ssh-vq-cyw, ]-Xn-\ma-tØ-Xv ]-fl-cm-kw, ]-{ - m-atø-xv kp-k- n-c-xv-\w A-Xn-\v ]- { - p ap-øp-iƒ sim- p- ]- { - p hm-xn-ep-iƒ D- v. C- v tem-i-øn C-ß-s\-sbm-cp \-Kcw ]-d-bp-hm B - pw km-[y-a-. F- m ]p-xn-b-\n-b-a hn-ip- - m - p-th- n ssz-hw A-ßs\-sbm-cp \-K-c-am-Wv H-cp- n-sim- n-cn- p- -Xv. \mw sn- p-tn-cphm t]m-ip- kz - o-b \-K-cw C-Xm-Wv. Cu \-K-c-Øn-\v s]m- ap- h -a-xn-epw ]-{ - p tkm- ]p-c-hpw tkm-]p-c-ß-fn ]-{ - v Zq-X- m-cpw. bn-{km-tb a- -fp-ss ]-{ - v tkm-{x-ß-fp-ss-bpw t]-cv sim-øo- pw D- v. In-g- p aq- ptkm-]p-cw, h-s- v aq- p tkm-]p-cw, sx- v aq- p-tkm-]p-cw, ]-Sn- mdv aq- p-tkm-]p-cw, \-K-c-Øn-s a- Xn-en-\v ]-{ - v A-Sn-ÿm-\-hpw A-Xn Ip- m-sn-s ]-{ - v A-s m-kv -X-e- m-cp-ss t]-cpw D- v. ""C-Xm Rm ko-tbm-\n D-d- p- A-Sn-ÿm-\-am-bn- p tim-[-\- sn-bv-x I- pw hn-e-tb-dn-b aq-e- - p-am-bn H-cp A-Sn-ÿm-\- - v C- n-cn- p- p. hn-iz-kn- p- -h Hm-Sn-t m-i-bn- '' (sb-i. 28:16) F- v I -Øm-hv A-cp-fn-s -øp- p. ssz-hw in-ev-]n-bm-bn \n -Ωn- -Xpw A-Sn-ÿm-\-ß-fp- -Xpw D- d- p- -Xp-am-b ]p-xn-b sb-cp-i-tean-\m-bn \-ap- v Im-Øn-cn- mw. b- tlm-h ko-tbm-s\ ]-Wn-Xv X-s a-l-xz-øn {]-Xy- -\m-ipw. tbip {]-th-in- n-cn- p- kz - -Ønse A-Xn-hn-ip- ÿ-e-am-b kuμ-cy-øn-s ]q -Æ-X-bm-b ko-tbm- \n \n- pw ssz-hw {]-Im-in- p- p. A-Xm-Wv \-Ωp-sS D-d- p- ]- -Ww. B ]- -W-Øn-te- v \- ap- p-t]m-imw. \-Ωp-sS a-w-hm-f- \m-b tb-ip-{in-kv-xp A-Xn-th-Kw h-cp- p. A-h-s\ F-Xn-tc-ev- m B-Imw- -tbm-ss Im-Øn-cn- mw.

5 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- tem-iw H-cp ]p-xn-b ]- -Xnbp-am-bn ap-t m- v t]m-ip-i-bm-wv. I-gn- \q- m- n-se a-\p-jy-s `m-h-\-i-sf bm-ym - y-am- n Xo - p-hm-\p- hy-{k-x-bn-em-wv tem- Iw C-t mƒ. a-\p-jy i-co-c-øn h-f-sc Im-cy- -a-hpw, Iq-Sp-X i- n-bp- -Xpw B-b A-h-b-h-߃ kr- n- v H-cp a-\p-jy ssk-\yw X-s D- m- n F-Sp- mw F- pw, A-h-km-\w C-Xv A-Xn-am-\p-jy-sc \n -an- p- -Xn A-h-km-\n- pw F- pw C-Xn-\v {i-an- p- -h hniz-kn- p- p.a-\p-jy-s i-co-c- Øn ]n-sn- n- n-cn- p- b-{ -ßfp-sS k-lm-b-tøm-ss a-\p-jy-\v km-[m-c-w \n-e-bn sn-øm-\m-i- Ø Im-cy-߃ sn-øm km-[n- pw I-tfm-sS im-kv-{x-i-y- I-fn {]-Xy- -s - A-Xn-am-\pjy C-t mƒ bm-ym - y-am-bns m- n-cn- p- p. a-\p-jy-a-kv-xnjv-i-øn ]n-sn- n- p- Nn- p-ifpw a- pw ssk-t_m -Kp-Iƒ F- tem-iw A-Xn-am-\p-jy-sc kr- n- p- p A-Xn-am-\p-jy-cp-sS Nn- -I-tfbpw {]-h -Øn-I-tf-bpw kzm-[o-\n- p- p.a-\p-jy-s\-bpw Iw-]yq- -dp- I-tf-bpw X-Ωn _- n- n- p- H-cp s{_-bn sa-jo C -s^bv -kv hn-i-kn- n- p-i-bm-wv B-Zyw sn-øp- -Xv. hy-h-km-bn-bpw kv-s]- bv-kv F-Iv-kv ta-[mhn-bp-am-b C-tem a-kv-iv A-Xn-\v ap- n- n-d-ßn I-gn- p. B - n-^n-jy C -en-p -kpw a-\pjy-hw-i-hpw X-Ωn H-cp 'k-l-p-am-b _- w' hn-i-kn- n-s - Sp- pw hn-[w s{_- bn Nn- p-i-sf ]-cnjv-i-cn- p-i-bm-wv \yq-dm-en- n-s Cu ]p-xn-b D- y-a-øn-eqss D-t -in- p- -Xv. C-Xn-\v Im-c-Ww `m-hn-bn A-Xn- _p- n-am- m-cm-b tdm-t_m- p-iƒ a- \p-jy - p-ta B-[n-]-Xyw ]pe -Øp-sa- m-wv I-cp-X-s -Sp- -Xv. A-Xn-\m a-\p-jy-s X-e-t m-dns\ Iw-]yq- -dp-am-bn _- n- n- p- I. C-Xp-h-gn Iw-]yq- D-]-I-c-Wß-fp-sS \n -an-x _p- n-tbm-sv In- S-]n-Sn- pw hn-[w a-\p-jy-s\ {]m- ]v-x-\m- p-i F- -Xm-Wv C-Xp sim- v e- y-am- p- -Xv. B - n- ^n-jy C -en-p -kv, sa-jo te-wn-mv km-t -Xn-I hn-zy-i-fp-ss h-f - B co-xn-bn-em-wv. kq- tdm-t_m- p-iƒ Nn-e-t mƒ {k- m- -fm-b a-\p-jy-sc C- m-bv-a snøm {i-an-t - mw. A-Xn-\m X- e-t m-dn \n- p- k-tμ-i-߃ B - n-^n-jy C -en-p -kpw a-\p-jy-hw-i-hpw X- Ωn H-cp 'k-l-p-am-b _- w' hn-i-kn- n-s -Sp- pw hn-[w s{_-bn Nn- p-i-sf ]-cn-jv-i-cn- p-i-bm-wv \yqdm-en- n-s Cu ]p-xn-b D- y-a-øn-eq-ss D-t -in- p- -Xv. C-Xn-\v Im-c-Ww `m-hn-bn A-Xn-_p- n-am- m-cmb tdm-t_m- p-iƒ a-\p-jy - p-ta B-[n-]-Xyw ]pe -Øp-sa- m-wv I-cp-X-s -Sp- -Xv. D-]-tbm-Kn- v- b-{ -ß-fp-am-bn a-\pjy-\v- B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øm km-[n- p- h-gn-iƒ tx-sp-i-bm- Wv-. C-Xn-eq-sS D-]-tbm- m- ƒ- v- Hm-Kv-sa -Uv- dn-bm-en- n, hn - Nz dn-bm-en- n F- n-h \n-b-{ n- m I-gn-bp-sa- m-wv- im-kv-{xtem-i-øn-s A-`n-{]m-bw. A-Sp-Ø \q- m- n-sem- p-a- C-Xp tem-i-øn-te- v h-cp- -Xv. H-cp ]-t A-Sp-Ø 25 h -j-øn- \p- \-S- n-em- -Ø- co-xn-bnep- {]-h -Ø-\-am-Wv im-kv-{x tem-iw C-t mƒ \-S-Øp- -Xv, Imc-Ww B - n-^n-jy C -en-p kn-s -bpw, A -tkm-dn-x-ß-fp-ssbpw C-S-bn-ep- km-[-c-w _p- n-bp- a-\p-jy-s Po-hn-Xw A- {X F-fp- -am-bn-cn- n-. C-Xn-\p- a-dp-a-cp- m-bn- m-wv km-[m-c-w a- \p-jy-sc A-Xn-am-\p-jy-cm- p- -Xv ]- -Xn \-S- n-em- m {i-an- p- - Xv. F- p ]-d- m km-[m-c-w _p- n-bpw, Ir-{Xn-a _p- n-bpw X- Ωn H-cp-an- n- p-i F- - w.c- Xn-s {]m-tbm-kn-i-x F-{X-tØmfp-sa- v ]-d-bp-hm I-gn-bp-I-bn-. F- n-epw H-cp ]- w im-kv-{x- C-Xn-\m-bn {i-an- p sim-t bn-cn- p-i-bm-wv. a-\p-jy-cp-ss X- e-t m-dn-te- v Nn- p-iƒ L-Sn- n- v tkm-^v- v-sh-b-dn-\m \o-b-{ n- -s -Sp- H-cp ]- w a-\p-jy-sc tem-i-øn kr- n- p-i F- -Xm-Wv D-t±iw.A-Xp-aq-ew A-\p-Zn-\w h-f - p sim- n-cn- p- Ir-{Xn-a _p- n-bp-ss i- n a-\p-jy-cnte- pw ]-I - p X-cp-hm Cu Nn- p-iƒ- v I-gn-bpw. ]-cn-wn-x-^-e-am-bn a-\p-jy-s Hm -Ω-i- n h - n- p-i-bpw I- ºyq- -dpw a-\p-jy _p- n-bp-am-bn t\-cn- v {]-h -Øn- p-hm I-gn-bp- kw-k-a-ÿ-ew D-f-hm-Ip-I-bpw sn-øpw. X-ß-fp-sS tcm-k-߃- v i-a-\w tx-sn k- o -Æ-ß-fm-b Nn- p-iƒ X-e-tbm- n- p- n ]n-sn- n- h-f-sc Ip-d- v B-fp-I-sf C- v `q-ap-j-øp-f-fq. Po-hn- n-cn- phm bm-sxm-cp km-[y-x-bp-an-s - v ssh-zy-im-kv-{xw hn-[n-sb-gp-xnb B-fp-Iƒ am-{x-am-wv A-Xv D-]- tbm-kn- p- -Xv. sa-un- ^o - Un C-e-t{Œm-Up-I-fp-sS A-Sp- p- I-fpw a- pw D-]-tbm-Kn- v ]m - n k -kv tcm-kw, A-]-kv-am-cw, Xp- S-ßn-b tcm-k-߃- v sn-dn-b {]- Xn-hn-[n-bm-bn D-]-tbm-Kn- m-dp- v. tem-i km-t -Xn-I-hn-Zy-bp-sS kn-cm-ti-{μ-am-b kn-en- hm-en- v a-\p-jy i-co-c-øn Nn- v h- bv- p-i F- -B-i-b-Øn-ep- ]n- Sn A-b-bv- m ]-cym-]v-x-a-. F- p X-s -b- A-Ø-c-sam-cp e- yw t\-sp-sa- hn-izm-k-øn-e- W-h. Im-c-Ww km-[-c-w a-\pjy-\v F-Øn-t -cp-hm I-gn-bm-Ø C-S-ß-fn ho-zq-c kw-hn-[m-\-øneq-ss \o-b-{ n- -s -Sp- A-Xnam-\p-jy - v F-Øn-t -cp-hm I- gn-bpw F- -Xm-Wv.tem-I-Øn-se B-Zy-sØ A-Xn-am-\p-jy-\m-bn kzbw hn-ti-jn- n- p- H-cp hy- n D- v.si-hn hm -hn- v F- {_n- o-jv im-kv-{x- C-Xn-\-Iw ssk-t_m -Kv B-bn I-gn- n-cn- p- p. Iym-]v- ssk-t_m -Kv F- m-wv C-t±-l-sØ im-kv-{xtem-iw hn-fn- p- -Xv. i-co-c-øn Nn- p-iƒ L-Sn- n- v A-Xn-eq-sS I- ºyq- -dp-am-bn B-i-b-hn-\n-a-bw \- S-Øp-I-bm-Wv hm -hn-iv. Cu cw- K-sØ K-th-j-W-߃ t{]m-p-œv ssk-t_m -Kv F- t]-cn-em-wv A-dn-b-s -Sp- -Xv. Ir-Xr-a-_p- n, tdm-t_m- n-iv-kv, _-tbm sa-un- F- n-\o-b-dn-ßv Xp-S-ßn-b cw-k-ß-fn-sem-s C-t±-lw ]-e ]p-xn-b B-i-b-ß-fpw A-h-X-cn- n- n- p- v. A-ß-s\ \-Ωƒ A-dnbm-sX X-s \mw Nn-e-t mƒ C- Ø-cw A-Xn-am-\p-jy-cp-sS {]-Xn-\n- [n-iƒ B-bn- p- m-hmw- F- mbm-epw H- p-d- m-wv-. ]p-ø \q- X-\ km-t -Xn-I hn-zy-iƒ P-\- ߃ G-s -Sp- pw F- -Xm-Wv k- Xyw..

6 - 6 - BELIEVERS JOURNAL 2019 OCTOBER 25 tpm v ^nen v sxt - c {_Zd s] t mkvxv X w tnmzyw: A\y`mjbpw {]hn\ßfpw Z i\ßfpw shfn msp- Ifpw ]pxnb \nbaw t{imuoicn s txmspiqsn \n pt]mb- Xmbn {_Zd k`m ]finx m ]pkvxißfnd n ka n- p p. s]s t mkvxp FgpØpIm CXns\ {]Xntcm[n v ]pkvxißfnd p p. Cu tnmtzymøcthznbn Xm fpss \ne]msv Adnbn ptam? Pq_n tpmk^v, aqgn DØcw: GItZiw c mbncw h j߃ v apºp mbncp ]gb sx tem\niybnep Hcp k`mwkøns AhÿbmWv F\n- p Xv. AXn{]ImcamWv. "At mkvxe mcmb R߃ {]kwkn- Xpw FgpXnbXpw sx tem\niybnep \n߃ ssis m Xn- \m R߃ sszhsø kvxpxn p p. AXp \n߃ a\pjys hn\ambn, bym sszhhn\ambn pxs kzoicn p. RßfpsS hn\w hnizkn \nßfn sszhi n hym]cn psim ncn p p' (1 sx 2:13 kzx{ ]cn`mj). "At mkvxe mcmb R߃ I Ømhmb tbiphns A[nImcØm Fs mw Iev]\Iƒ X psh v sx tem\niy k`mwkßfmb \n߃ Adnbp pht m.' (1 sx 4:2, kzx{ ]cn`mj). ]gb sx tem\niy k`mwk߃ Adn Xpt]mse Xs I Ømhns A[nImcØm At mkvxe m \evinb Iev]\Ifpw D]tZißfpw A`n{]mbßfpw Rm\dnbp p. AXpsIm mwv, H ne[niw ]{X߃ pw a p {]kn oicw߃ pw ÿncambn "tnmtzymøcthzn' F ]w n snøm ss[cyhpw Dd pw D mip Xv. {InkvXob Iq mbvabv pw Bcm[\bv pw hnizmkniƒ Hcpan p IqSptºmƒ AsX{]Imcambncn Wsa v I Ømhns Iev]\bp mbncp p. Iev]\ C{]ImcamWv: "ktlmzc msc, B- Ibm F p snøww? cmpiob ]ptcmlnxh hpw hnip P\hpamb \n߃ IqSnhcptºmƒ, \n߃ v HtcmcpØ\pw k o Ø\w D v, Dt]Ziw D v, shfn msv D v, A\y`mj D v, hymjym\w D v, kiehpw \nßfpss BfloI A`nhy n mbn, a p h \n߃ v {`m p v F v ]dbmø coxnbn, N hpw DNnXhpambn \S s. Aßs\ \n߃ At\ym\yhpw, sszhtømspap Bflob ip{iqj \nh Øn s... B s nepw Fs Cu Iev]\tbmSv FXn v txm p psh n, Rm \n߃ v FgpXp Xv, I Ømhns Iev]\ BIp psh v Ah Xncn dn psim s ' (1 simcn 14:26, 37 kzx{ ]cn`mj) I Ømhns Hcp Iev]\bpw BZna\q m nte p am{xap X. hnizmkniƒ `qanbn \n v am s Sp Xphsctbm, ]q ÆambXp shfns Sp Xp hsctbm (I Ømhv hcp Xp hsctbm) F m Iev]\Ifpw Adntb XmWv A\pkcnt XmWv. "BImihpw `qanbpw \oßnt mipw; Fs hn\ßtfm \oßnt mipibn ' F mwv I Ømhv ]d Xv (aømbn 24: 35; 5:18) kz Øn Ft pw ÿncambncn p XmWv sszhhn\w (k o 119:89). hnizmkniƒ v {]Xn^ew simsp- phm th n, I Ømhns Xo \sω ]cntim[n ptºmƒ, I Ømhns Iev]\Iƒ ASnÿm\s SpØnbp ip{iqjiƒ pw {]h ØnIƒ pw am{xta Xosb AXnPohn phm IgnbpIbp q. A msxbp F m ip{iqjifpw {]h ØnIfpw ]p pw hbvt mepw achpw IØp Xpt]mse Xs IØnt mipw (1 simcn 3:13 15). ""I Ømhns Iev]\Iƒ A\pkcn p XmWt m sszhtømsp kvt\lw. I Ømhns Iev]\Iƒ H pw `mcap hb '' (1 tbml 5:3). ""I Ømhns\ Adn ncn p p F p ]dbpibpw Ahs Iev]\Iƒ {]amwn mxncn pibpw snøp h I \mip p; kxyw Ah\n C '' (1 tbml 2:4) ASn pdn v: As mkvxeni \n t±iøn \n v hyxnnen v, \ΩpsS Xmev]cy {]Imcw si ns m p ip{iqjifnsem pw sszhtxp v \nhkn pibn. DZmlcWØn\v, kamka\iqsmcøns ]Wnsb pdn v sszhw tamibv v \evinb shfn]ms\pkcn v Xs tamsi AXns ]Wn ]q Øobm nbt mgmwv sszhøns txp v AXn \nhkn Xv (]pd msv 40:34). Ipº-\mSv: ti-c-fm tã- v ]n.- ssh.-]n.-f.bp-ss B-`n-ap-Jy-Øn H-Iv-tSm. 14 \v \-S- _m-jq sa- Km ss_-_nƒ Izn-kn-s {Km - Uv ^n-\m-se-bn Ão-hv Fw. cmpp tim- -bw ku-øv sk -dnse No-c- n-d sc-l-t_m-øv k- `mw-k-am-wv. ti-c-f-øn-se ]n.-ssh.-]n.-f. Aw-K-߃- v th- n \-S-Ø-s - sa-km t{]m-{km-an hn-hn-[ L- ticfm tã v ]n.-ssh.-]n.-f. _mjq sakm ss nƒ Iznkns {Km Uv ^n\mse hnpbn Ãohv Fw. cmpp sf.-]n.-kn. a y-{]-tziv tã v `c-w-k-anxn t`m m : h-s-s C -Uybn-se {]-ap-j do-pn-b-\p-i-fn-sem- m-b sf.-]n.-kn. a- y-{]-tz-iv tã- n-\p ]p-xn-b t\-xr-xzw. H-Iv-tSm- _ 8 \v t`m- m-en Iq-Sn-b s]m- Xp-tbm-K-Øn ]m-ã k-æn ^nen- v A- y- -\m-bn-cp- p. A-Sp- Ø aq- p h -j-tø-bv- p- `mc-hm-ln-i-fm-bn tum. k-æn ^nen- v ({]-kn-u v), ]m-ã h -Kokv am-xyp (ssh-kv {]-kn-u v), ]m-ã si. sp. ]u-tem-kv (sk- {I- -dn), _m-_p am-xyp (tpm. sk- {I- -dn), hn -k sp. am-xyp t`m- m ({S-j-d ) F- n-h-sc Xn-cs -Sp-Øp. Iq-Sm-sX 41 t]-sc Iu -kn Aw-K-ß-fm-bpw sxc-s -Sp-Øp. tã- v sk-{i- -dn ]m- ߃-s m-sp-hn ]-h hn-j Sn.- hn. Ãp-Un-tbm-bn A- v t]-cm- à h -Ko-kv am-xyp I-gn- Ime-b-f-hn-se dn-t m - pw ]m-ã Fw. F. D-Æn- I-W- pw A- h-x-cn- n- p. _m-_p am-xyp dn-t - Wv A-h-km-\ du- n a- -cn- -Xv. B-e- p-g sh-ãv sk -dn-se txm- - - n k-`mw-k-am-b sd-\n am- Xyp c- mw ÿm-\w I-c-ÿ-am- n. kp-pn-x ]n.-pn. (A-cq ), kn- p tim-in (B-a- q ) F- n-h b-ym- {I-aw aq- pw \m-epw ÿm-\-߃- v A -l-cm-bn. ]-Ø-\m-]p-cw sk -dn-se ]n-s-hq k-`mw-k-am-b kp-_n Zn-eo-]v A- mw ÿm-\- sø-øn. Wnw-Kv (P-_ -]q ) Hm-^o-k-dm-bncp- p. ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf ]m- à km-ap-th a-øm-bn A-\p- {K-ln- p {]m - n- p. N v Hm^v tkmuv sk {S shãv dopn-b bqøv Iymºv apwss_: N v Hm^v tkmuv sk {S shãv dopn-bs c maxv bqøv Iymºv HIvtSm-_ 25 apx 28 hsc _Zvem- q-cn D N v Hm^v tkmuv Iymºv sk -dn \S- pw. 14 apx 45 hsc {]mb-ap- -h mwv {]th-i-\w. cpn-kvt{s-j ^okv 500 cq]. bqøv Ub-d-IvS ]mã s_ n amxyp DZvLm-S\w snøpw. dopn-b Hmh ko-b ]mã s_\n-k aømbn apjym-xnyn Bbn ]s -Sp- pw. ]mã kn_n txmakv (bp.-f-kv.-f.), {_Z kn_n amxyp (_mw- q ), ]mã ^nen v sndn-bm F n-h {][m\ {]kw-k-i-cm- Wv. sk hw kwkox ip{iq-jbv v t\xrxzw \ Ipw. {]bvkv aømbn (sk-{i- -dn), tdmwn tpm (tpm. sk{i- -dn), Bt m tpmkv ({S-j-d ) F n-h t\xrxzw \ Ipw. A]vtIm kwbp Bcm-[\ A_p-Zm_n: A_p-Zm_n s]s -t mkvxv k`-i-fp-ss kwbp thzn-bmb A]vtIm-Wns ( ) 2 m-axv kwbp Bcm-[\ \hw- _ 8 sh n-bmgvn sshin v 7.30 apx hsc sk v B {Uqkv N n h v \S- pw.-_o-lm-dn anj\dn Bbn-cn- p tumivs F_n ]n. amxyp apjy-k-tμiw \ Ipw. ADPC k`m ip{iq-j-i ]mã H.-]n. _m_p A y- X hln- pw. A]vtIm {]kn-u v ]mã Fw. sp. suman-\niv I Ør-ta-ibv p t\xrxzw \ Ipw. tdm_n eme- s t\xr-xz-øn-ep A]vtIm Izb Km\-ip- {iqj \n Δ-ln- pw. IqSp-X hnh-c-߃ mbn ]mã Fw. sp. suman-\niv , kmw k -dnb Cu tam-l Im- n-c-a-æn-en-s\ A\p-tam-Zn- p cm-p B-cy- - n A v-em m: F hn-j ao-unb- Hcp- n-b -si-ã - sse-hv- I tk - v - kw-ko-x-hncp- n -A- -em mbn-se- kw-ko-x t{]-an-i-fp-ss a-[y- Øn {In-kv-Xo-b `- n-km-\ cn-bn- Xmhv {io. si-ã tam-l Im- nc-a-æn-en-s\ s]m- -S- A-Wn-bn- pw - {io-a-xn- F-en-k-_-Øv cm-pp ^-e-iw \ -In-bpw- B-Z-cn- p. e-`n- _- lp-a-xn- {io. tam-l Im- n-c-a-æn -a-dp-]-sn-bm-bn ]-d- -Xv- k -Δ am-\-hpw -a-l-xz-hpw -tb-ip-hn\v- -A - n p p. -Iq-Sm-sX {In-kv-Xp-hn {]-kn- B-b-Xn -ssz-h-sø kvxpxn p p. k Δ \μnbpw Itc- p- p. kw-ko-x-øn-eq-ss- kp-hn-ti-j- Zu-Xy-am-bn {]-h -Øn p kphn-ti-j-i {io. tam-l Im- n-c-a-æn-en-s - Xq-en-I-bn - hn-cn- \q-dp- I-W- n\v Km-\-߃, {In-kv-Xo-b- `- n-km-\ B-kzm-Z-I - v- h- en-b -A-\p{K-l-am-bn-cn- p p. ""C-{X-tØm-fw- F-s sim- p-h- o-sphm Rm\pw- F-s - Ip-Spw-_-hpw- F- p- p'' F- ]m- pƒ- -ss C pw ]-Wn- p-c-bn ]p-tcm-k-an- p -sim- n-cn- p- ]p-xp ]p-ø Km-\-߃ h-cpw-zn-h-k-ß-fn -A-Xv- A-\p{K-l- hn-j-b-am-bn- am-dpw- F- -Xv \n-kv- X - -am-w v. hn-hn-[ kw-l-s-\-iƒ X-s -tk-h-\-sø _-lp-am-\n p- I-bpw -X-s -Km-t\m-]-Im-c-Øn-\p -tbm-ky-am-b _-lp-a-xn-iƒ \ -In- B-Z-cn- p-i-bpw -sn-bv-xn- p- v. sse-^v-ss-iv A- m-z-an Cu-h-\nw-Kv ss_-_nƒ tim-tf-pv D-Zv-Lm-S-\w \-hw-_ 4\v I- n-t»-cn (sn-ß- q ): sse-^v-ss-iv A- m-z-an Cu-h-\nw-Kv ss_-_nƒ tim-tf-pv D-Zv-Lm-S-\w \-hw-_ 4 Xn- -fm-gv-n 6 a-wn- v I- n-t»-cn sse-^v-ss- v an-j sk -dn sh- v \-S- pw. a-w- m-e s^-bv-øv Xn-tbm-f-Pn- sk-an-\m-cn {]n -kn- mƒ d-h. tum. Fw. Ão-^ D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. d-h. tum. n.]n. h - o-kv ap-jy{]-`m-j- Ww \-S-Øpw. im-tcm N - v tz-io-b {]-kn-u v ]m-ã ]n. Fw. tpm- k-a - -W {]m - -\ \-S-Øpw. N - v Hm-^v tkm-uv Iu kn sk-{i- -dn ]m-ã sp. tpm-k-^v, ]mã tpm -k si i-apth Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- pw. ]mã F-_n ]n. tpm -Pv, ]mã si. si. cm-pp F- n-h t\-xr-xzw \ -Ipw N v Hm^v tkmuv bp.-f.-c.- P\-d I h j ]mã dpn imkvxmw-tim dh. tum. si. H. amxyp jm P: N v Hm^v tkmuv bp.- F.-C.-bpsS P\-d I h j \hw.5 apx 11 hsc bp.-f.-c.- bpss hnhn[ ÿe-ß-fn \S- pw. 5,6 Xob-Xn-I-fn sshin v 7.30\v jm P h jn v sk -dnepw, 7 \v sshin v 7.30\v dmk ssja sk v eq \ o-enepw, 8\v sshin v 6 awn v Zp_mbv sp_-e-en-bn-ep ss{iãv N nepw, 8,9 Xob-Xn-I-fn sshin v 7.30\v A_p-Zm-_n-bn apk-^-bn-ep {_Z-d N v sk - dn-ep-ambn \S- p tbmk-øn ]mã dpn imkvxmw-tim hn\w kwkm-cn- pw. N v Hm^v tkmuv bp.-f.-c. \mj-w Hmh kn-b dh. tum. si. H. amxyp DZvLm-S\w snøpw. N v Hm^v tkmuv bp.- F.-C.-bpsS P\-d sk{i- dn ]mã tpmkv a -t»cn t\xrxzw \ Ipw. 01 sf.-]n.-kn. ticfm tã v... Pv, ]m-ã ª-k Nm-t m (c-pn-kv-t{s-j ), ]m-ã Fw. sp. jm-pn, ]m-ã hn.-fw. am-xyp (sse- v & ku- v), ]m-ã hn-p-b-ip-am, ]m- à {In-kv-Xp-Zm-kv (]-ªn-kn- n), P-bv-k tkm-f-a, C-hm. tam -kn am-a (ao-un-b), {_-Z ]n.-fw. ^n-en- v, {_-Z ^n- n k-v-i-dn-b, {_- Z jn-pp km-ap-th, ]m-ã A-Pp tp- -_v (^n-\m -kv), {_-Z ]nt m tpm-bv txm-a-kv, C-hm. sp-bnw-kv tbm-l- m (ayq-kn-iv), ]m-ã si. tpm, ]m-ã a-t\m-l-c ({Sm -kv-t]m -t -j ), ]m-ã F-kv.- kn. cm-p, C-hm. F.-F-kv. B-\-μv (dn-k-]v-j ), {_-Z Un. kp- P (Iu -kn-enw-kv).

7 2019 OCTOBER 25 BELIEVERS JOURNAL ]mã si. n. kmap-th apwss_: C y ssz-h-k-` sk- -{S sh-ãv do- Pn-b {]m-cw-`- Im-e ip-{iq-j-i- ]-Ø-\w-Xn- Ip-f-\-S Ip-gn- md ]-Sn- m-t -Xn-, ]mã si. n. kmap-th \nxy-x-bn. apwss_, hn-t{im-fn F- o ssz-hk-`-i-fp-ss ÿm-]-i-\m-b C-t±lw a-em-uv, s\-cqƒ, kq-d-øv, I-eym F- o k-`-i-fn-e k- `m ip-{iq-j h-ln- n- p- v. `m-cy IS-Ω-\n CS-bn-e-ap-dn-bn IpSpw- _mwkw ]-tc-x-bm-b Nn- -Ω. a- ƒ: td-, km-dm-ω, Ão-^, Ãm -en. a-cp-a- ƒ: h -Ko-kv txm-a-kv, k-t m-jv, sn-dn-bm, t^-_, Ãm -en. kw-kv-im-cw H- Iv-tSm. 14\v hn-ø hm-un {Inkv-Xy sk-an-tø-cn-bn \-S- Øn. \nxy-x-bn ]mã amxyp sndn-bm _tdmu: _-tdm-u-bn-se B- Zy-Im-e s]-s t m-kv-xv {]-h - Ø-I-\pw _-tdm- U-bn-se B-Zy s]-s -t m-kv- Xp k-`-bm-b B- -^ ss_-_nƒ N - n-s ÿm-]-i-\p-am-b ]m- à am-xyp sn-dn-bm (A -^bn-se A- - ) \n-xy-x-bn. kwkvimcw \S-Øn _-tdm-u-bn-se Bcw- `n B -^ ss_-_nƒ N - v {]- h -Ø-\-ßfpsS ÿm-]-i-\m-wv. a- ƒ: s_- n, ^n- n, su- okv, tu-ho-kv, Pn-Ωn, eu-en. G{_lmw amxyp (tdm-bn) A_p-Zm_n: sf.-]n.-kn.i -tω-, ap-k-^, A-_p- Zm-_n k`mwkw, ]p-fn- m-epw-aq- n Ip-Spw-_mw-K-hp-amb G-{_-lmw am- Xyp (tdm-bn 58) \n- Xy-X-bn. kw-kv- Im-cw H-Iv-tSm. 17\v dm- n sn-dp-hg- p- v N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uym ^pƒ tkm-kv-] k-`m sk-an-tø-cn-bn \-S-Øn. `m-cy: tj -fn h -Ko-kv, a- ƒ: {In-Ãn C-Ωm-\p-th G-{_-lmw, A-Iv-k sa-dn G-{_-lmw, Um-\n G-{_- lmw. ss{ikvxh Nn No^v FUn- si. F. d -ens amxmhv \nxy-x-bn A -amen: ss{ikvxh am-[y-a {]-h -Ø-I\pw ss{ikvxh Nn No^v FUn- -dp-amb si. F. d- -en-s am-xm-hv F-kn-en (83) \n-xy-x-bn tn -s p. H- Iv-tSm.14\v `h-\-øn \S ip{iq-j-bn imtcm s^tem-jn v N v P\-d- sk{i- dn ]mã G{_lmw tpmk-^v, sf.-]n.-kn. ssh w sk ]mã cmpq B\n- m-sv, ]mã A\n simsn-tøm w F n-h ip{iq-jn- p. kwkvimcw A -amen G.-Pn. k`m skan-tø-cn-bn ]mã kæn amxyp (sf.]n.kn s\sp- ºm-t»cn sk an\n-ã ) hns t\xr-xz-øn \S-Øn. A -amen G.-Pn. k- `mip{iq-j-i ]mã h Kokv amxyp ip{iq-j-iƒ p t\xrxzw \ In. ]mã amcmb cmp Np\- -c, kvidnb txma-kv, si. sp. amxyp XpS-ßn-b-h A\ptim-N\w Adn-bn p ai : si. F. d. acp-a-iƒ: tum. Hma\ d. ]n.-ssh.-]n.-f. I Wm-SI tã v bph-p\ Iymºn\v A\p-{K-loX kam-]\w X Ω tpmk^v (87) XSn-bq : hm-tgm-en Ip-Spw-_mw- Kw sf-th-en ]- tc-x-\m-b tpm-k- ^v G-{_-lm-an-s `m-cy X- -Ω (87) \n-xy-x-bn. H-IvtSm. 19 \v X-Sn-bq {In-kv-Xy A-kw- ªn sk-an-tø-cn-bn \-S- p. ]ps_wk-fpcp: kv-t\-l-øn-s -bpw k-l-\-øn-s -bpw \m-b-i-\m-b tb-ip-{in-kv-xp-hn-s Zn-hy-kz-`m-h-Øn-\v A-\p-cq-]-cm-bn {In-kv-Xp-hn-s km- n-iƒ B-Ip-hm H-cp-ß-W-sa v sf.-]n.-kn. I -Wm-S-I {]-kn- U v ]m-ã si. F-kv. tpm-k-^ns B-lzm-\-tØm-sS ]n.-ssh.-]n.- F. I -Wm-S-I tã- v hm -jn-i Iym-ºv k-am-]n- p. tã- v {]-kn-u v ]m-ã em -k ]n. a-øm-bn A- y- -\m-bn-cp- p. sim-ø- q F-_-t\-k C -Ãn- yq-j -kv Hm-Un-t m-dn-b-øn H-Iv-tSm.6 ap-x 8 h-sc \-S- hm -jn-i Iym-ºn I -Wm-S-I tã- v sf.-]n.-kn. sk-{i- dn ]m-ã tum.-h -Ko-kv ^n-en- v, ]m-ã -am-cm-b sn-bv-kv tpm-k-^v (ti-c-f), km-p tpm-bv, kp-\n k- -dn-b, {_-Z kn-_n am-xyp F- n-h {]-kw-kn- p. ]n.-ssh.-]n.-f. Iz-b So-an-t\m-sSm- w kn-ã B- j tpm-_v Km-\-߃ B-e-]n- p. Iym-ºn Iu -kn-enw-kv, D-W -hv tbm-kw, Iymw-]v ^-b Xp-S-ßn-b B-flo-b ]-cn-]m-sn-iƒ \-S-Øn. 280 bp-h-xn-bp-hm- ƒ Iym-ºn ]-s -Sp-Øp. Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bpw ]m-ã si. F-kv. tpm-k-^v t\-xr-xzw \ In. ]m-ã em -k ]n. a-øm-bn, ]m-ã _n-pp ]n. tpm-bv, {_-Z kn-_n am-xyp, {_-Z ^n- n am-xyp, {_-Z sp-bnw-kv ]m-td, tpm-_n tpm-k-^v F- n-h Iym- ºn-\v t\-xr-xzw \ -In. m-sv h- n- -d-ºn Ip-Spw-_mw- K-am-Wv. a- ƒ: tpm -Pp-Ip- n, s]m- -Ω (_o-lm ), {]-km-zv (bp.-f-kv.), _m-_p-ip- n (F-d-Wm- Ip-fw), B-eo-kv (cm-p-ÿm ), tam-fn- p- n, tdm-_n, dq-_n. a-cpa- ƒ: kq-k-ω, a-æm-c-ø-d a- cp-xn- m- n tpm-wn- p- n (_olm ), Ip- p-tamƒ (bp.-f-kv.) txm-\ym-a-e Io- p-d-øv A-\n-b - Ip- v, ]p-g-\ B- m-t -cn X- - (cm-p-ÿm ), Hm-X-d Xm- n-bv- tam-\-, an-\n, I- hn-bq ]-Wn- am- v sf- v (Im- \-U). A Ω amxyp dm n: a-μ-a-cp-xn h- m -I-bw C- y ssz-h-k-` im-tew k-`m hnizm-kn h-en-b-]- d-ºn hn. F- kv. am-xyp-hn-s `m-cy A- -Ω am- Xyp (68) \n-xy-xbn. kw-kv-im-cw a-μ-a-cp-xn h- m -I-bw C- y ssz-h-k-` imtew k-`-bp-ss t\-xr-xz-øn \- S- p. a- ƒ: jo-\, jn-\p, jn- _p. a-cp-a- ƒ: k-t m-jv, en- Pn, {]o-xn. C- y ssz-h-k-` h- m -I-bw Un-kv-{Sn-Iv-Sv ]m-ã A- \n-b -Ip- v km-ap-th-en-s tpy-jvt k-tlm-z-c-s k-l-[ - Ωn-Wn-bm-Wv ]-tc-x. Website: beljourn@gmail.com 01 Øn Im-c-Ww ssp-h-ssh-hn-[yw h-en-b sh- p-hn-fn-iƒ t\-cn- p-sim- n-cn- p-i-bm-wv. {]-Ir-Xn-bn \- S-Øp- C-S-s]-S-ep-Iƒ Im-c-Ww kzm-`m-hn-i-am-b am- -ß-fpw Po-h- {K-l-Øn-se k- p-en-xm-h-ÿ-bpss Xm-f-hpw sx- n-s m- n-cn- p- I-bm-Wv. a-\p-jy-cpw a-s - m Poh-Pm-e-ß-fpw tn - k-a-{k-x-bm- Wv ssp-h-ssh-hn-[yw F- -Xp-sIm- v \mw D-t±-in- p- -Xv. Po-hn-Iƒ am-{x-a-, A-h h-f-cp-i-bpw hn- I-kn- p-i-bpw- sn-øp- B-hm-khy-h-ÿ-bpw A-S-ßp- -Xm-Wv Keralite Pentecostal (IPC) parents inviting proposal for their daughter (25/163 cm/fair/b.e) born and brought up in Kerala, pursuing her Masters in Australia (Graduating Jun-2020). Seeking suitable alliance from parents of born again, spirit-filled and professionally qualified boys preferably from Europe /Australia/ Canada or USA. Interested parents. Please contact: Ph: (KWT) babuplanthara@gmail.com c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p s]s t mkvxv bphxn (29, 5''2, B.A. Completed) ]mã-dpss aiƒ, A\p-tbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-ltem-n-\-iƒ Wn- p. t^m : c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p s]s t mkvxv bphxn (25, 162 cm, B.Com., Tally, M.Com Studing) A\p-tbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p. t^m : , c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p kndnb {InkvXy s]s -t mkvxv bphxn (27, 158 cm) B.Sc. Nurse kuzn an\n-kv{sn-bn tpmen snøp- p. Ct mƒ \m n-ep- v. hnzym- `ymk tbmky-xbpw bqtdm-]y cmpy-ß-fn tpmen-bp A\ptbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p sim p p. t^m : , c n- -s v kv\m\-ta- v sszh-ir-]-bn \n p kndnb {InkvXy s]s -t mkvxv bphmhv (28, 158 cm, B.Sc. Interior designer) {]i-kvx-amb Iº-\n-bn tpmen snøp- p. A\p-tbm- Py-cmb s]s -t mkvxp bphxni-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-l-tem-n-\-iƒ Wn- p sim p p. t^m : , sf.-]n.-kn. Ipssh v dopn-b `mc-hm-ln-isf Xnc-s -SpØp sf.-]n.-kn. Ipssh v {]b lmfn HIvtSm-_ 9 \v dopn-b {]kn-u v ]mã ]n.-si. tpm ks A y- -X-bn IqSnb P\- d t_mun ao nw-kn `mc-hm-ln-isf Xnc-s -Sp-Øp. ]mã ]n. Pn. G{_lmw ({]-kn-u v), ]mã kmap-th Ip n (sshkv {]kn-u v), ]mã spbnwkv sxßpw-]- n (sk-{i- -dn), ]mã sdpn ]n. tpm Pp-Ip- n, {_Z tpmkv si. h Kokv (tpmbn v sk{i- -dn-am- ), {_Z tp _v amω ({Sj-d- ), txmwk si. h Kokv I- -t -cn (]ªn-kn n I ho-\ ), ]mã G{_lmw txmakv (tpmbn v Iu kn c m-[n-im-cn-), ]mã kt mjv txmakv, {_Z ^n n sndn-bm tpm Pv (Iu kn satº-gvkv) PnPn ^nen- v (HmUn- ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. ag-bn IpXn... Adn-bn v _neo-thgvkv tpw F m-am-khpw 10, 25 Xob-Xn-I-fn-emWv t]mãv snøp- -Xv. tej-\-߃, hm Ø-Iƒ, ]c-ky-߃ XpS-ßn-bh 1 mw Xob-Xn pw 15 mw Xnb-Xn pw apºmbn Ab- p-xcp Xv {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. amt\-p, _neo-thgvkv tpw ssp-h-hy-h-ÿ. a-\p-jy-\pw {]- Ir-Xn-bpw X-Ωn-ep- ]-c-kv-]-cm- {in-x-xz-øn Du- n-b ssp-h-_- -Øn-eq-sS-bm-Wv \-Ωp-sS Po-ha-fi-ew \n-e-\n- p-t]m-cp- -Xv. B _- -Øn-se G-sXm-cp hn- -epw am-\-h-cm-in-bp-ss \n-e-\n - n-s\-t m-epw tzm-j-am-bn _m-[n- p-sa- Im-cyw \n-kv-x - -am-wv. {]-Ir-Xn-hn-`-h-ß-fp-sS k-ar- n-bm- A-\p-Kr-lo-X-am-bn-cp- p \-ΩpsS ti-c-fw. P-e-k-ar- -am-bn-cp- 44 \-Zn-I-fpw h -j-øn c- p-xh-w Ir-Xy-am-bn e-`n- n-cp- Ime-h -j-hpw ti-c-fo-b Po-hn-X-{I-asØ-Ø-s ]-cn-t]m-jn- n- p- L-S-I-ß-fm-Wv. ssp-h-ssh-hn-[yß-fp-ss I-e-h-d-bm-b ]- n-a-l- hpw `q-hn-kv-xr-xn-bp-ss 29 i-x-am- \w -h-cp- h-\-ta-j-e-bpw ti-c-f- Øn-s l-cn-xm-`-bv- v am- p-iq- n. F- m cm-py-øpw h-f-sc Ku-c-h- ]q -Æ-am-bn ]-cn-ÿn-xn {]-iv-\- ߃ ]Tn- p-i-bpw A-Xn-s hn- ]-ØpIƒ Ip-dbv- m-\p- h-gn- Iƒ I-s -Øm-\pw {i-an- v sim- n-cn- p-i-bm-wv. a-\p-jy-s \ne-\n - n-\v X-s `o-j-wn-bm-bn sim- v \n-c-h-[n ]m-cn-ÿn-xn-i {]iv\-߃ {]-Xn-Zn-\w h - n- p- p. Cu-sbm-cp {]-Xn-k- n L- - Øn ti-c-f-øn-s ]m-cn-ÿn-xn- I {]-iv-\-߃ k-a-{k-am-bn ]Tn- p-i-bpw {]-iv-\ ]-cn-lm-c am - - ߃ I-s -Øp-I-bp-sa- -Xv \-ΩpsS km-aq-ln-i [m -Ωn-I D-Ø-chm-Zn-Xz-Øn-s `m-k-am-wv.

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn