Untitled-2

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled-2"

Bản ghi

1 УДК 634 ББК 42.3 Л84 Л84 Лунный календарь садовода-огородника Москва : Издательство «Э», с. (Календари. Гороскопы). ISBN В этом издании читатель найдет необходимые агротехнические мероприятия на каждый день. В календаре также множество практических советов, которые посвящены выращиванию рассады, посадке деревьев, ягодников и цветов, уходу за растениями, борьбе с вредителями и болезнями сада и огорода. Этот лунный календарь станет вашим верным советчиком и помощником в садово-огороднических заботах. УДК 634 ББК 42.3 ISBN ИП Михайлов А.М., текст, 2016 ООО «Издательство «Э», 2016

2 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü. Èçäàíèå äëÿ äîñóãà ÊÀËÅÍÄÀÐÈ. ÃÎÐÎÑÊÎÏÛ ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀ 2016 Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü â Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð È. Ñóõàðåâà Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ã. Áóëãàêîâà Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè: KPG_Payless, ecco, Pagina, Kovalevska / Shutterstock.com Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com ООО «Издательство «Э» , Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, , Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй. Тел. 8 (495) Тауар белгісі: «Э» Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) /90/91/92, факс: 8 (727) вн Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э» Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э» Өндірген мемлекет: Ресей Сертификация қарастырылмаған Ïîäïèñàíî â ïå àòü Ôîðìàò 60x90 1 / 32. Ïå àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå. ë. 13,0. Òèðàæ ýêç. Çàêàç ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН

3 Ïðåäèñëîâèå Íàøè ïðåäêè èñêîííûå çåìëåäåëüöû âåëè äâîéíîé îòñ åò âðåìåíè: ïî ñîëíå íîìó êðóãó (òåïëà è õîëîäà) è ïî ëóííîìó, êîòîðîìó ïîä èíÿþòñÿ ïðèëèâû è îòëèâû ïðè åì íå òîëüêî â ìîðÿõ, íî è âëàãè â ïî âå, à òàêæå â æèâûõ îðãàíèçìàõ. Ñîåäèíÿþòñÿ æå ýòè äâå «ñèëû» âî âðåìÿ ïåðâîãî Ïîëíîëóíèÿ ïîñëå Äíÿ âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Îáîñòðåííîå âîñïðèÿòèå, âíèìàòåëüíîå íàáëþäåíèå çà ïðèðîäîé, ìèðîì æèâîòíûõ è ðàñòåíèé ïîìîãëè íàøèì ïðåäêàì îòêðûòü çàêîí: óñïåõ ñàìûõ ðàçíûõ ïîâñåäíåâíûõ äåë çàâèñèò îò òîãî, êîãäà ýòè ñàìûå äåëà âûïîëíÿþòñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è çàãîòîâêè äðîâ, è ðàçëè íûõ ðàáîò â ñàäó è îãîðîäå. Âñåì èçâåñòíî ñèëüíîå âîçäåéñòâèå ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ Ëóíû íà áèîñôåðó íàøåé ïëàíåòû, êîòîðîå âûçûâàåò, â àñòíîñòè, èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè. vv 3

4 Îáðàùàÿñü âîêðóã Çåìëè, Ëóíà çàíèìàåò ðàçëè íûå ïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî Ñîëíöà. Ïðè ýòîì çåìëÿíå âèäÿò åå â ðàçíûõ ôàçàõ. Òàê íàçûâàåòñÿ àñòü ëóííîãî äèñêà, âèäèìàÿ ïðè ñîëíå íîì îñâåùåíèè. Ëóííûé ìåñÿö, íàïîìèíàåì, íà 2 3 äíÿ êîðî å êàëåíäàðíîãî. Îí ðàçäåëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå ïåðèîäû: Íîâîëóíèå, ðàñòóùàÿ Ëóíà, Ïîëíîëóíèå è óáûâàþùàÿ Ëóíà. Ïåðâàÿ ôàçà äëèòñÿ 3 äíÿ: äåíü ïåðåä ñîáñòâåííî Íîâîëóíèåì è ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íåãî. Ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ êðèòè åñêèì â æèçíè ðàñòåíèé. Â ýòî âðåìÿ ñëåäóåò èçáåãàòü ïîâðåæäåíèÿ èõ êîðíåâîé àñòè. Íå ðåêîìåíäóþòñÿ ïîñåâû, ïîñàäêè è ïðèâèâêè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áîðüáó ñ ñîðíÿêàìè èëè óäàëåíèå äèêîé ïîðîñëè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü èìåííî â «çàïðåòíûå» äëÿ ïîñàäîê äíè. Ïðè ðàñòóùåé Ëóíå ïîâûøàåòñÿ äàâëåíèå â íàäçåìíîé àñòè ðàñòåíèÿ. òîáû ïîëó èòü ìàêñèìàëüíûé óðîæàé «âåðøêîâ», ñåìåíà ñëåäóåò ñàæàòü â ïåðèîä ðàñòóùåé Ëóíû (îò Íîâîëóíèÿ ê Ïîëíîëóíèþ). Òîãäà æå ñîâåòóåì ïðîâîäèòü ïåðåñàäêó îâîùíûõ ðàñòåíèé, ïîñàäêó è ïåðåñàäêó ïëîäîâûõ è äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ; ïîñåâ, ïîñàäêó è ïåðåñàäêó öâåòî íûõ îäíî- è ìíîãîëåòíèêîâ; ïðîðåæèâàíèå âñõîäîâ; îáðåçêó ðàñòåíèé äëÿ óñèëåíèÿ ðîñòà ïîáå- v4v

5 ãîâ; óêîðåíåíèå óñîâ; îáðåçêó âåðõóøåê ó çàáîëåâøèõ ðàñòåíèé; êâàøåíèå è çàñîëêó îâîùåé. Ñîáèðàòü óðîæàé òàêæå ñëåäóåò â «ñâîå» âðåìÿ. Äëÿ íåìåäëåííîãî óïîòðåáëåíèÿ ëèñòüÿ, ñòåáëè, öâåòû è ïëîäû ëó øå âñåãî ñíèìàòü ïðè ðàñòóùåé Ëóíå áëèæå ê Ïîëíîëóíèþ. Ñîáðàííûå â ýòî âðåìÿ «âåðøêè» ðàñòåíèé íàèáîëåå âêóñíû. Ïðè óáûâàþùåé Ëóíå ïîâûøàåòñÿ äàâëåíèå â ïîäçåìíîé àñòè ðàñòåíèÿ. À ïîñêîëüêó êîðíè, ïî ñâîåé ïðèðîäå, áîëåå õðóïêè è ðàíèìû ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòåáëåì, ëèñòüÿìè è ò. ï., òî èõ ïîâðåæäåíèå â ýòî âðåìÿ (áëèæå ê Íîâîëóíèþ) ìîæåò ïîãóáèòü ðàñòåíèå. Íàäçåìíàÿ æå àñòü ðàñòåíèé â ýòîò ïåðèîä íà ïîâðåæäåíèÿ ñëàáî ðåàãèðóåò. Íà óáûâàþùåé Ëóíå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü ïîñåâ è ïîñàäêó êîðíåïëîäîâ, ëóêîâ, êàðòîôåëÿ; îáðåçêó óñîâ çåìëÿíèêè; ïðîðåæèâàíèå âñõîäîâ; óíè òîæåíèå ñîðíÿêîâ è âðåäèòåëåé; äåëàòü ôîðìèðóþùóþ îáðåçêó äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ; âûïîëêó öâåòî íûõ ëóêîâèö; ñðåçêó öâåòîâ äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ. Íå ðåêîìåíäóþòñÿ â ýòîò ïåðèîä ïîñàäêà è ïåðåñàäêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ; ïðèâèâêà (îêóëèðîâêà); ñáðàæèâàíèå äîìàøíåãî âèíà, êâàøåíèå êàïóñòû è çàñîëêà îâîùåé (áåç òåðìîîáðàáîòêè). Ïëîäû íà õðàíåíèå ñëåäóåò ñðûâàòü òîæå ïðè óáûâàþùåé Ëóíå: áèîõèìè åñêèå ðåàêöèè ðàçëîæåíèÿ â vv 5

6 òàêîå âðåìÿ â íèõ èäóò âÿëî. Îñîáî ðåêîìåíäóåòñÿ ñîáëþäàòü ýòî ïðàâèëî ïðè óáîðêå êàðòîôåëÿ: åãî ëó øå âñåãî âûêàïûâàòü ïðè óáûâàþùåé Ëóíå, áëèæå ê Íîâîëóíèþ (íî òîëüêî íå â çíàêàõ «âîäû»). Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì çíàêå Çîäèàêà íàõîäèòñÿ Ëóíà â ìîìåíò ïîñàäêè, ìåíÿþòñÿ ñêîðîñòü ðîñòà è ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèÿ. Êàæäûé çíàê Çîäèàêà äåéñòâóåò íà ðàçíûå èõ àñòè: êîðíè, ëèñòüÿ, ïëîäû èëè öâåòû. Äëÿ ïîñàäêè ðàñòåíèé, ïðèíîñÿùèõ ïëîäû, ñëåäóåò âûáèðàòü òå äíè, êîãäà Ëóíà íàõîäèòñÿ â çíàêàõ Îâíà, Ëüâà è Ñòðåëüöà (Äíè ïëîäà). Ýòî âðåìÿ ïîäõîäèò äëÿ ïîñàäêè ïîìèäîðîâ, êóñòîâîé ôàñîëè, êàïóñòû è ò. ä. Äíè ëèñòà (Ëóíà â çíàêàõ Ðàêà, Ñêîðïèîíà, Ðûá) ïîäõîäÿò äëÿ ïîñàäêè ëèñòîâûõ îâîùåé: ñàëàòà, ëóêà-ïîðåÿ, ïåòðóøêè, ùàâåëÿ, øïèíàòà è ò. ï. Êî àííûé ñàëàò ñëåäóåò ñàæàòü ïðè óáûâàþùåé Ëóíå. Â Äíè êîðíÿ (Ëóíà â Òåëüöå, Äåâå, Êîçåðîãå) ðåêîìåíäóþò âûñàæèâàòü êîðíåâûå îâîùè: ñåëüäåðåé, ìîðêîâü, ðåï àòûé ëóê, ðåäüêó, áðþêâó, êàðòîôåëü. Êñòàòè, ïîñëåäíèé íóæíî ñàæàòü ïðè óáûâàþùåé Ëóíå, íî íå ñëèøêîì áëèçêî ê Íîâîëóíèþ: ëó øå âñåãî ñðàçó æå ïîñëå Ïîëíîëóíèÿ. Äíè öâåòêà (Ëóíà â Áëèçíåöàõ, Âåñàõ, Âîäîëåå) ïîäõîäÿò äëÿ âûñàäêè öâåòîâ, áîëüøèíñòâà öåëåáíûõ òðàâ è öâåòíîé êàïóñòû. v6v

7 Äàæå ðûõëèòü ãðÿäêè æåëàòåëüíî ñ ó åòîì òîãî, òî èìåííî íà íèõ ïðîèçðàñòàåò èëè áóäåò âûðàùèâàòüñÿ. Åñëè ðåïà èëè ìîðêîâü, òî ëó øå äåëàòü ýòî â Äíè êîðíÿ, à åñëè çåìëÿíèêà òî â Äíè ïëîäà. Ïîëèâ è ïîäêîðìêó òàêæå ñëåäóåò ïðîâîäèòü â òå äíè, êîãäà Ëóíà íàõîäèòñÿ â çíàêàõ, áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ îáðàáîòêè ïî âû. Âíèìàíèå: ïîäêîðìêó îðãàíè åñêèìè óäîáðåíèÿìè ïðîâîäÿò íà óáûâàþùåé Ëóíå, à ìèíåðàëüíûìè íà ðàñòóùåé. Âñêàïûâàÿ çåìëþ ïåðåä ïîñåâîì èëè ïîñàäêîé, ñëåäóåò ïîìíèòü ñòàðîå ïðàâèëî ðîññèéñêèõ çåìëåäåëüöåâ: ðàçðûâ âî âðåìåíè ìåæäó ïåðåêîïêîé è ïîñåâîì íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 6 àñîâ. Ëó øå âñåãî ñàæàòü òî-ëèáî, êîãäà Ëóíà òîëüêî-òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ ïîä ãîðèçîíòîì (åùå íå âçîøëà), èçáåãàÿ âðåìåíè åå âîñõîäà è çàõîäà. Âñå ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ýòîé êíèãå, îñíîâàíû èñêëþ èòåëüíî íà íàáëþäåíèÿõ è ìíîãîëåòíåì îïûòå. Íè îäíî ÿâëåíèå â ìèðå íå ñìîæåò ïðîñóùåñòâîâàòü äîëüøå ïàðû äåñÿòèëåòèé, åñëè îíî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíûì çàêîíîì ïðèðîäû. Âñå ëþäè äîëæíû íàó èòüñÿ ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñâîåé èíòóèöèè è âîñïðèíèìàòü åñòåñòâåííûå ðèòìû îêðóæàþùåé èõ Âñåëåííîé. vv 7

8 Êàê ïîëüçîâàòüñÿ êàëåíäàðåì Îí ìàêñèìàëüíî ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè. Îäíàêî ïðîñòîòà êàëåíäàðÿ íå èìååò íè åãî îáùåãî ñ ïðèìèòèâíîñòüþ, ïîñêîëüêó â íåì ó òåíî è ìíîãîîáðàçèå âëèÿíèÿ Ëóíû íà æèçíü è ðàçâèòèå ðàñòåíèé (à ýòî ãëàâíûé ôàêòîð), è âîçäåéñòâèå íà çåìíóþ ôëîðó äðóãèõ êîñìè åñêèõ ÿâëåíèé â àñòíîñòè, çàòìåíèé (ñîëíå íûõ, ëóííûõ è ïëàíåòàðíûõ), à òàêæå öèêëè åñêèõ áèîðèòìîâ, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ íà âñå æèâîå íà Çåìëå. Ïðàâäà, îñòàåòñÿ åùå ïîãîäà, êîòîðàÿ íåðåäêî âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû äàæå â ñàìûå âûâåðåííûå ïëàíû. Îäíàêî íå ñòîèò îò àèâàòüñÿ: ñîâåòóåì íàáèðàòüñÿ òåðïåíèÿ è, ñîîáðàçóÿñü ñ íàøèì êàëåíäàðåì, ñàæàòü è îáèõàæèâòü ñâîå «çåëåíîå» õîçÿéñòâî. Êîíå íî, ñäåëàòü ýòî áóäåò óòü ñëîæíåå, åì â òîì ñëó àå, åñëè äåéñòâîâàòü íàîáóì áåç ó åòà êîñìè åñêèõ ôàêòîðîâ. Íî ïîâåðüòå: âñå ðàñòåíèÿ è ñàäîâî-îãîðîäíûå, è êîìíàòíûå îòáëàãîäàðÿò âàñ çà òî, òî èõ ñàæàëè, ïîëèâàëè, óäîáðÿëè è óõàæèâàëè «ïî Ëóíå». Àðîìàò öâåòîâ è òðàâ ñòàíåò ÿð å è èçûñêàííåå, ïëîäû ñî íåå è ñëàùå, à óðîæàé ñîõðàíèòñÿ íåñðàâíèìî ëó øå. Êàæäûé ðàçâîðîò êàëåíäàðÿ óñòðîåí ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â ëåâîé åãî àñòè ïðåäñòàâëåíû âñå àñòðîíî- v8v

9 ìè åñêèå è àñòðîëîãè åñêèå ïàðàìåòðû íàñòóïàþùåãî äíÿ, îáîçíà åííûå çíà êàìè-ñèìâîëàìè. Èõ ðàñ åòû ïðèâåäåíû äëÿ âðåìåííîãî ïîÿñà, ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïóëêîâñêîìó ìåðèäèàíó (ò. å. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, êîòîðîå, ïî ñïðàâåäëèâîñòè, ñëåäîâàëî áû íàçûâàòü ïåòåðáóðãñêèì). Òåì íàøèì èòàòåëÿì, üè ñàäîâûå ó àñòêè íàõîäÿòñÿ çíà èòåëüíî âîñòî íåå èëè çàïàäíåå óêàçàííîãî àñîâîãî ïîÿñà, ñëåäóåò, ñîîòâåòñòâåííî, âû èòàòü èëè ïðèáàâëÿòü íóæíîå êîëè åñòâî àñîâ ê óêàçàííîìó â êàëåíäàðå âðåìåíè. Â ëåâîé ïîëîâèíå ïîëîñû ðàñïîëîæåí ñèìâîë çíàêà Çîäèàêà, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ Ëóíà è Ñîëíöå, êîíêðåòíûé äåíü, à òàêæå âðåìÿ âõîæäåíèÿ èõ â ýòîò çíàê. Êðîìå òîãî, îáîçíà åíû ïîëîæåíèÿ Ëóíû, âëèÿþùèå íà ðàáîòó â ñàäó. D Íîâîëóíèå A Ïîëíîëóíèå B ðàñòóùàÿ Ëóíà F óáûâàþùàÿ Ëóíà Åñëè íî íîå è äíåâíîå ñâåòèëà ïåðåõîäÿò èç îäíîãî çíàêà Çîäèàêà â äðóãîé ñèìâîëû âûñòàâëåíû ïîñëåäîâàòåëüíî. vv 9

10 a b c d e f ÎÂÅÍ ÒÅËÅÖ ÁËÈÇÍÅÖÛ ÐÀÊ ËÅÂ ÄÅÂÀ Çíàêè Çîäèàêà g h i j k l ÂÅÑÛ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÑÒÐÅËÅÖ ÊÎÇÅÐÎÃ ÂÎÄÎËÅÉ ÐÛÁÛ Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó ëåâîé ïîëîñû ðàçìåùåí ñèìâîë, îáîçíà àþùèé áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïîñàäêè (ïîñåâà), óõîäà è ñáîðà ðàñòåíèé, äàþùèõ, ñîîòâåòñòâåííî, êîðíåïëîäû, ëèñòüÿ èëè ñòåáëè, öâåòû è, íàêîíåö, ïëîäû.! ÄÅÍÜ ÊÎÐÍß ÄÅÍÜ ËÈÑÒÀ v10v ÄÅÍÜ ÖÂÅÒÊÀ ÄÅÍÜ ÏËÎÄÀ

11 Âíèçó êàæäîé ïîëîâèíû ëåâîé ïîëîñû èçîáðàæåíû ñèìâîëû ðàáîò, êîòîðûì áëàãîïðèÿòñòâóåò âëèÿíèå Ëóíû, à òàêæå äàåòñÿ ñîâåò äíÿ, ïîÿñíÿþùèé ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîöåäóðó. Ñèìâîëû ðàáîò Âñå õëîïîòû â ñàäó è îãîðîäå ñãðóïïèðîâàíû â êàëåíäàðå ñ ó åòîì ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ Ëóíû. Ñîâåòóåì, ïðèíèìàÿñü çà ðàáîòó, íå çàáûâàòü ñîîáðàçîâûâàòü åå ñ ñåçîíîì ãîäà è ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè. Ïîäãîòîâêà ñåìÿí è êëóáíåé ê ïîñåâó è ïîñàäêå. Ïîñåâ îâîùåé, ïðÿíîâêóñîâûõ ðàñòåíèé, îäíî- è ìíîãîëåòíèõ öâåòî íûõ ðàñòåíèé. Ïèêèðîâêà è âûñàäêà îâîùíîé è öâåòî íîé ðàññàäû; ïîñàäêà è ïåðåñàäêà ìíîãîëåòíèõ öâåòî íûõ ðàñòåíèé, ðàçìíîæåíèå èõ äåëåíèåì, åðåíêàìè è îòâîäêàìè. Ïðîðåæèâàíèå âñõîäîâ, ïðîïîëêà; ïàñûíêîâàíèå òîìàòîâ, ôîðìèðîâàíèå ïëåòåé îãóðöîâ. Ïåðåêîïêà çåìëè ïåðåä ïîñåâîì è ïîñàäêîé ëþáûõ ðàñòåíèé; ðûõëåíèå çåìëè ïîñëå ïîëèâà, ìóëü èðîâàíèå, îêó èâàíèå; îñåííÿÿ ïåðåêîïêà è ïîäãîòîâêà ïîñàäî íûõ ÿì. Ðûõëåíèå ñóõîé çåìëè, î èñòêà åå îò vv 11

12 ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ, óêðûòèå ìíîãîëåòíèõ îâîùåé. Ïîñàäêà (ïåðåñàäêà) äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, ÿãîäíèêîâ. Ñíåãîçàäåðæàíèå. Ôîðìèðóþùàÿ è îìîëàæèâàþùàÿ îáðåçêè. Ïðèâèâêà è ïåðåïðèâèâêà (îêóëèðîâêà), íàðåçêà åðåíêîâ äëÿ ïðèâèâêè. Ñòðèæêà ãàçîíà. Ïîëèâ (â òîì èñëå îáÿçàòåëüíûé ïîäçèìíèé â îêòÿáðå) è ïî íåîáõîäèìîñòè ïîäêîðìêà îðãàíè åñêèì èëè ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì, îïðûñêèâàíèå îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé. Óõîä çà êîìíàòíûìè, áàëêîííûìè, òåððàñíûìè ðàñòåíèÿìè. Ðàçìíîæåíèå. Âûãîíêà ðàñòåíèé. Âûðàùèâàíèå ðàññàäû. Ñáîð, çàãîòîâêà è êîíñåðâèðîâàíèå ïëîäîâ. g Ïðåäîñòåðåæåíèÿ è çàïðåòû íà ðàçëè íûå âèäû ðàáîò. Íà ïðàâîé ïîëîñå ðàçâîðîòà ïðèâåäåí ïîëíûé ïåðå- åíü ðåêîìåíäîâàííûõ (íå ðåêîìåíäîâàííûõ), â çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ Ëóíû, àãðîíîìè åñêèõ ðàáîò, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñäåëàòü (íå äåëàòü) èìåííî ñåãîäíÿ. v12v

13 Çäåñü æå ñîäåðæèòñÿ áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îïòèìàëüíûõ ñðîêàõ ïîñàäêè ðàñòåíèé, óõîäà çà íèìè è ñáîðà óðîæàÿ. Êðàòêî ïðèâåäåíû è ìíîãèå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî áèîëîãèè ðàñòåíèé è àãðîòåõíèêå, à òàêæå î ñïîñîáàõ (òðàäèöèîííûõ è íåòðàäèöèîííûõ) èõ èñïîëüçîâàíèÿ â îçäîðîâèòåëüíûõ öåëÿõ. Хорошей погоды и высокого урожая в новом году! vv 13

14 ÿíâàðü ßíâàðü 2016 v 14 V Åñëè ïðè óáûâàíèè Ëóíû äîëãî ñòîÿëà ÿñíàÿ ïîãîäà, ñ íîâûì ìåñÿöåì áóäåò äîæäü. Äâà Íîâîëóíèÿ çà îäèí ìåñÿö ïðåäâåùàþò ïëîõóþ ïîãîäó â ñëåäóþùåì ìåñÿöå. Íà Íîâûé ãîä ñèëüíûé ìîðîç è ìàëî ñíåãà ê õîðîøåìó óðîæàþ õëåáà. Çåìëåäåëü åñêèå ïðèìåòû Çèìà îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîå âðåìÿ äëÿ îãîðîäíèêà. Îäíàêî äàæå òîãäà, êîãäà ïðèðîäà îòäûõàåò, îâîùåâîä íå äîëæåí çàáûâàòü: äëÿ òîãî òîáû íàñòóïàþùèé ñåçîí áûë óñïåøíûì, èìåííî çèìîé íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, òî âàì ïîíàäîáèòñÿ âåñíîé. Ñïèò ãëóáîêèì ñíîì ïðèðîäà; ïîä ñíåæíûìè øàïêàìè ñîãíóëèñü âåòâè äåðåâüåâ, íåáîëüøèå êóñòû ïðåâðàòèëèñü â áåëûå õîëìèêè. Îòîøëè õìóðûå äíè ïðåäçèìüÿ, ìåòåëè ñìåíÿþòñÿ âñå áîëåå ñèëüíûìè ìîðîçàìè, ïðî íî ñòàë ëåä íà ðåêå. «ßíâàðü ãîäó íà àëî, çèìå ñåðåäêà», òàê ãëàñèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü è òðóäíî ñ ýòèì íå ñîãëàñèòüñÿ. Â ýòîì ñàìîì ñóðîâîì è õîëîäíîì ìåñÿöå áûâàþò è îòòåïåëè. Ïîñëå ëþòûõ ìîðîçîâ ïîÿâëÿåòñÿ èíåé,

15 ñìÿã àåòñÿ ïîãîäà, íî íåíàäîëãî, è ñíîâà ïîä íàòèñêîì õîëîäîâ âîöàðÿåòñÿ ñòóæà. Íà çàïàäå Íå åðíîçåìüÿ íàñ èòûâàþòñÿ 5 8 ÿíâàðñêèõ îòòåïåëåé, íà âîñòîêå 4 5. Âåñíîé ÿíâàðü ïîäåëèòñÿ ñâîèìè áîãàòñòâàìè íàêîïëåííûé ñíåã íàïîëíèò çåìëþ æèâîòâîðíîé âëàãîé. Âñå àùå ñâåòèò ïîêà õîëîäíîå çèìíåå ñîëíöå, äëèííåå ñòàíîâÿòñÿ äíè. Äîëãîòà äíÿ â êîíöå ÿíâàðÿ óâåëè èâàåòñÿ íà 1,5 àñà. Îñíîâíûå ðàáîòû â ÿíâàðå Â ñàäó: ñíåãîçàäåðæàíèå/ óíè òîæåíèå ãíåçä âðåäèòåëåé, ïîäêîðìêà ïòèö/ áîðüáà ñ ãðûçóíàìè/ õðàíåíèå ïëîäîâ/ ðàçìíîæåíèå ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð/ çàùèòà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ îò ìîðîçîâ. Íà îãîðîäå: âûãîíêà êîðíåïëîäîâ è ëóêà-ïåðà, öèêîðíîãî ñàëàòà/ ïîñåâ ñåìÿí çåëåííûõ êóëüòóð íà ïîäîêîííèêå/ âûðàùèâàíèå ðàññàäû îãóðöà è òîìàòà/ âûðàùèâàíèå ïåêèíñêîé êàïóñòû/ ñòðàòèôèêàöèÿ ñåìÿí êàòðàíà/ çàãîòîâêà ñåìÿí, ðåìîíò èíâåíòàðÿ/ èçãîòîâëåíèå êîðìóøåê äëÿ ïòèö. Â öâåòíèêå: ðåâèçèÿ ñåìÿí öâåòî íûõ êóëüòóð/ ïîäãîòîâêà ëóêîâè íûõ êóëüòóð ê âûãîíêå/ ïîñòàíîâêà íà âûãîíêó/îòàïòûâàíèå ñíåãà/ õðàíåíèå êëóáíåëóêîâèö ãëàäèîëóñîâ è êëóáíåé ãåîðãèí/ïîñåâ ãâîçäèêè Øàáî. vv 15