Agricultural 5_1.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Agricultural 5_1.pdf"

Bản ghi

1 ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ºªÆ ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª Í ÒÓ ø º fl ª ºø Ó Ú Ã ª ª ±º± ± ß Æª ª ± ª øæ ± ø ø ß ± æ ªº ± øæ ª ª Æ ªÆ ø ø ª ø ø Ʊ Æø Ú Ã ª ª ±º± ± ß ø ªº ± ª ø ª ºß ± Æ øæ ±Æ ªÆ ø ßÚ Ã ª ƪ ªøÆ ± ø ø ªÆ Æ ø Ʊ ª ÆÆ ø ± ª ª ßÙ æ ª ø ± ø ªÆ ± ß Æ± ß ø ª ªº æß ø Æ Æø ± ß ª øæ ± Ú ±ÆºªÆ ± øµª ø ªÆ ± ª ±Æª ± ø ß ± ºÙ ª ª øæß ± ± ºªÆ ø ææ±øºªæ Æø ª ± Û ø ø º ± Ʊ ºª ø ªÆ ±Û±Æº ø ± æª ªª ± ß ±ø Ú ªß ±Æº Ê ÆÆ ø ± Ù ø ªÆ ± ßÙ Æ ªÆ ø Ʊ Æø Ù ºª ± ±Æ ß ª Ù ª øæ ± Ù ø øæ ß Æ±º ± fl Æ Æª ª ø ø ªÆÛ ª ±Æ Õ± ªÆ Ʊ ªø ± Æ ª Ù ø ø ßÚ ø ± ƪ ± æ ª ±Æ ± ª ª ø ª ø ± ø ªÆ Ø ø ßÙ º ª ± ± ± Ʊ ªÆ ªÆ Ù ª ºª ø º ø ÆªÚ ª ± ªÆ ºªÙ ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ªÆß Æª ª ø Ʊ ª ª ± ± ± ± ª Ù ø ƪ ƪ ª ± ª ± ª ± øæ ª ±Æ ± ø Æ Æø ø ßÚ ø ± øß ±Æ ø ± ø ø º ª Ʊ ª ø ± Ù ø ª ±ß ª ø º ø º ø ª ø ª ø ªÚ à ª ª ø Æø ª ±Æµ ª À ±ºøß ø ªº ª ƪ ª ø ªÆ Æø ª ±Æµ Û Æª ª Í ÒÓ Ú Ã ª Ʊº ± ± ± º ææ ø ±Æ ø ª ±Æ ÆÆ Û ø ªº øæ ª ÀÙ øæ øæ ß ø ø ± ªØ ª ª ± ± Œª ± ªÆß Œ ø º ª ± ªÆ øß Æ ª Ú ø ± Ʊ ± ª ø ªÆ Æ ø ø ƪ ± ª ºªº Æ Û ª ±Æ ± Ʊ ø ªÆ ª ø º ± ± Ú Ã ª ªøÆ ß ªÆø ª ± Û ± fl Æ Æø ± ß fl Ê fl ø ª ª ª ± ø ªÆ ± ± Ʊ ÆÆ ø ± Ù ª ø ªÆ ± ß ø ª Ʊ øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ ÆªÚ Ã ª ø ªÆ ƪ ª ± ª ªÆ ªº ø ª ƪ ± ª fl Ʊ ª Ó٠Ʊ ª ºªÛ Æ ± ± ø ø ª ºß ƪ ø ªº ± ø Æ º Æ ±Æ ªÆ ø ßÚ Ã ª ±æ ª ª ± ª ƪ ªøÆ ± ª ø ø ª ª ª ± ± Ù ± ø ø º ª Ʊ ª ø ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº øæ ºªÆ º ªÆª ª øæ ± ± ªÆ fl ø º ø ªÆ ± ßÚ ª æø ± øæ øæø ªÆ ø º æª ø ± ÆÙ øæ ±ºª øæª ºª ª ± ªº Æ ªÆ ø ª Û Ø ª Ú ø ªÆ ºª ø º ± ø º ø ª ± ø øæ ß º ø ±Æ øæª ºªÆ ªº Û ˆ ± ø øººæª Ê ø ºª ø Ù øæ ª ± º ± ± ø ª ª ªÆ ø fl ÆøÆ ªÙ ø ª ø Ù Î Ù Ï ÔÓÈ fi Ÿ flù Ãfl «ø ±Êºø ºªÚ ø æ±ú Ù ª Ú ıìá ÎÔ Ó ÁÍÔÔÏÙ ø ıìá ÎÔ Ó ÁÍÔ Î

2 ø øæß Ó ÏÙ ± Ú ÎÙ ± Ô ÌÈ ø øæ ªÆ Æªø ± ± ƪø ø ªÆ Æ ª ºªÆ º ªÆª ª øæ ± Ú Ã ª ø ªÆ ø ª ± ± Æ ÆªÚ Õª ± Ó Æø ª ª ø ª ª ø Û ø ± ± ± ø ø ø Æ ÆªÚ Õª ± Ì ºª Æ æª ª ª ±º± ± ß øº± ªºÚ Õª ± Ï øæ ª ª ø ƪ Ù ± ± ªº æß ø ææ ª º ± Ú ø º ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ß ø ø ø Æ Æª øß ø ø ±Æ Ʊ ª ø ªÆ ø ø ª ª Ù ø ª ª ±Æ ª ª øæª ø ªÆ ± ± Î Ù º ª ø ß ± ÆÆ ø ± Ú ÎÎ ± ø Æ Æø Ʊº ± ±æ ø ªº æß ÆÆ ø ªº ß ª Ú ª ø ºª øºª ª ÆÆ ø ªº Æ ø ª ø Ʊ Ʊ ÔË ± ª ± ø ø Æ Æø øæªø ÔÁÁÌÙ ± ÓÎ Ó Ú Ã ª øæª ± ÆÛ Æ ø ªº øæªø ªÆß º ªÆª ø ± ƪ ± ÕÃflÃÙ Ó Ú ±Æ ± ª Ʊ ªÚ Ú ±ÆÛ øæº Ù ª ª øæ ª Ù ± ªÆ ª ÆÆ ø ªº øæªø ø ± Ô ± ª ± ø ø ªº øæªøú ÆÆ ø ªº Ʊ ø ± ±Æ Í ± ø ø ø Æ Æø ª ±Æ Ú ÆÆ ø ± ø ªÆ ºª ªÆªº æß Æª ø ø ± ø º ÆÆ ø ± æ±øæº Œ fi Ú Ã ª Œ fi øæª ø ± ø ± ± øæ ªÆ ø ø ø ª ø ªÆ º Æ æ ± ± ªÆ ºª ªº Æ ªÆ æø Ú ø ªÆ Æ ±Æµ ø ß Æ± Æ ø ª æø ªº øæ ª ø ªº ø ± ªÆ Œ fi é ± Ù ± ªøÆ ª ª ªÆ ± ø ªÆ ø ±Æ ø ø ± ± Ú Ã ªÆª øæª ± ª ª ø ª ± ± ª Æ Æ Ú Ã ± ª ø ø ± ± ± º æª Æ± ß º ªÆª ø ªº ø ƪ ± ø ª ª Ù ø ±Æº ± Æ ªÆ æø ±Æ ø ø ± Ù ± ª ø ±Æ Æ ªÆ ø øæª ± ± ±Æ ø ± Æ ª flã Ù Ó Ó Ú Ã ª Æ ª Æ ª ± ŒÚ fl ±Æº ± Æ ªÙ ª øû ªÆ ªÆ ± º æªøæ ª ± ± ø ªÆ Ʊ ± Ù ± ª º ƪ ª º± ± ø ±Æ ø ± ±Æß Æª ± ªÆ ± ª ± Ú Æ± ø ø Æ Æø ªÆ ª ª ± º ªø ø ª ƪø ª ± ø ªÆ Æ ª Ù ª ±ºøßÙ ø ßÙ ± ß ø øæ ± ª ± ªÆø ± ±Æ ø ªÆ Ʊ ± øæª æ±æ ª æß ª ø ªÆ Ú fl ª ± º ø ±Æ ± ø ± Ʊº ªº ª Ú fl ±Æº ± ª Ù ø ªÆ ªÆ ± º æªøæ ª ± ± ± ± Ú ± ª ªÆÙ ª Æ ª ª ª ± º æª ª ± ± ± ªÆ ª ± ± ø ªÆ Ʊ Û ± Ù ª ± ±Æ ß ± ± ø ªÆ ø º ª Ʊ ª ø ± Ù ªÙ ø ª ø ª ªÙ Ʊ º ª ª ª º ƪ ± ± ø ƪº ± ± æ± ø ªÆ ª ø º ± ± Ú Ã ª ± ª ª Æ±æ ª ± ª ø ª ± ± øæø ª ªÆ ªªºªº ±Æ ª ª ø ± Ù ± ª ø ø ª ª µª ß ø ± ª ª ªº ± ß ªø ƪ ø º ± ºª øæ ª ª ª ø ± ª ª ø ± ø ª ª Ú Ã ª ª ø ø ± ± ª ø ± ªÆ ø ªÆ Æ ª ª ø ± ± ø ªÆÚ ª ±º± ± ß Õ ª øæ ± ±Æ fl ø º ø ªÆ ± ß Ã ª ª ±º± ± ß ºª ± ø ø ª Ú Æ Ù ø Ø ø ø ª ø ø ß øææ ªº ± Ù ª ø ± ºª ß ª µª ß ª øæ ± ±Æ ø Æ Æø ± ß ø º ø浪 Ú ø ªÆÙ ø ± ±ºª øæª ± Æ ªºÙ øæ ª ± Ø ø ß ª ø ± º ªÆª ª øæû ± ± ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ ÆªÚ Ã ª ª øæ ± ø ª 檪 ± Æ ªº æß Æ ºª ß ± æ ª ±æø ƪ  ±Æ ªø ± ª Ù ø Æ Æø ª øæ ± øæª ª ºª ªºÚ à ª ºª ø ± ± ª ø ªÛ øæ ± øºª Ʊ ª Æø ª ±Æµ Ʊ ± ªº æß ª fiæ ±Æª Ʊ Æø ª fiªæµ ± ª ø ÚÙ ÔÁÁË Ù ø ª ß º ªº ø º ƪ ªº ª ±Æµ Ʊ ± fl

3 ÌË Æ± ª fiªææª ª ø ÚÙ Ó Ó ±ÆÆ ø º ø ª ± Ù Ó Ì Ãøæ ª Ô Ú ±Æ ªø fl ª øæ ±Ù ø øæø ª Æ ø ± ± ø ªÆ Æ ª øææ ªº ± Ù ± ø ± ª Û ø ª º ªÆª ºª ø º Æ ª ±Æ ªø ª øæ ±Ú ªÆª ø ªÆ Æ ª ± ª ºª ø º Æ ª øß æª ªÆ ƪ ªº ø º ªÆ ª øæ ± ± ª ª ø ± ± ª Ú Ãøæ ª ÔÚ Ã ª ª øæ ± Ÿª ªÆø ª øæ ± Ʊ ø ª ªÆ Æ ª Ÿ ±æø Û ø øæ ß fl ª øæ ± fl fiø ª ª fifl Œª ±Æ ªº fl ŸÕ ±Æ º ø浪 ±Æ º ø Æ Û Æø ø浪 ± ø ª øæºû ± ø ø ø ªÛ ª Õ ªÆªø Ù ø º Ʊ ª Ʊ ø Ø ø ø ª ø Û ø ø ± ± ± ± ø ª ÆªÛ ± ø ª ø Ù æ ø浪 ±Æµ ± ø ƪ ± ø ø ª Õ Æ± ø ª ± ± ø Û Æ ªÊ ÛÎ Â øæ ß٠Ʊ ø ª ø º øß ª ıóùî Â Æ ª ± ø ±æø Æ Æ ª Ê ø ªº ø ª ± ± ø ª ÆªÛ ø ø º ±Æµ Ʊ ø浪 ± ø ±æø ø ª ± ø ± ø ø º ª Ʊ Û ª ø ø ª ƪ ø ø º øæª Æ ªº ± ø ± ø ø ª Æ ªÊ ıóî  øß ª Ê ± ª Æ Æ ª Ê ıô Æ ªÊ ıî  øß ª Ê ± ø ª Æ Æ ª Ê ÛÔ Ã ª ±ºª Õ ø ± ±ºª æø ªº ± ø ª ø ø Ʊ Æø ª Ø ª øæª ºª ß ø Û ªº ø Æ Æª ø º ø øæ ª æ±ºß ± ªÆø ƪ ª ± ± ÆÆ ø ± Æ±æ ª Ù ø ± fl øº±æ ª ø Ú ÔÁÁË Ù øæª øû Æ ª ø ª ø Ú ÔÁÁË Ù fl Æ ø º ªÆ ÔÁÁÁ Ù ŸøÆÆ º± Ó Ú fl ª ±æ ª ª ± ± ªÆ ªºÙ ª ºª ª Ʊ ª ªÆøÛ Æª ± ø Æ ªÆ ø ø ø ß ø øæ ª ± ± ªÆ ø æª ªÆ ªÆ ƪ ø ± ø ª ª Ʊ Û ø ø Ʊø Œ± ªÆ± ø º Œª ø ø Ù ÔÁËÁ fiªææª ø º Œ±ºÆ Û ª Ù ÔÁÁË Ÿ± ª Û ± ø º flææ ø øù Ó Ú Ã ª Ûfl Æ æ ª À ß Ã ª±Æß flàã øæøº fiø ª ƪƱ ø º Œ± ªÆ±Ù ÔÁÁË ø 檪 ± ª ±Æ ª Æƪ Û ª ø ± Ú Ã ª ß ± ø ªº ± æª ªøÆ ø º ÆªØ Æª ±Æ ø ø ± ª º ªÆª øæª ± ªº Ì Ú Ã ª ª ª ± ± ª ƪ ª ø ±æ ª ª ø º ª ª ø ± ± ª ƪ ø ªº ª øæª ± º ªº ± ± ª ª ±º± ± ß Æ± ± ªº æß Õ ª ø Ú ÔÁÁÍ Ú fi± ±Æ ø º ± Æ ±ºª ø ª 檪 ± Æ ªºÙ º ªÆ ªÆ ± ºª ± øæ øæ ª Ù ±æ ª ª ø º ± Æø Ú fl ± ª ø ªÆ٠Ʊ Ʊ ø ± Ù ± ªÆ ø ø º ± ß ø ª Ù ø ª ø ø ºÙ øæ± ÆÙ ø ø ø º ø ªÆ ø ø øæ ß øæª ± ºªÆªºÚ fl ª ±ºª øæª ø Ú ±Æª ºª ø Ù ±Æ ªÆ Õà ±ºª ø ± ± ß ±Æ ª ± ª ± ª ø ø Ʊ ø º ÆÆ ø ± ª ª Ù ª ø ø øæ ª ÆÆ ø ± ªØ ª Ù ª ±Æ øæº Æ ø ª ø ø ªÆ ª æß ª ª øæª ± øæ ø ºÚ ÿ ƪº øæ± Æ Æª ƪ ª ø øºº ± ø ºª ± ø øæ øæ ªÚ Ã ª ±æ ª ª ± Ø ø ª Ʊ øæ Ÿ ÏÚ

4 ø øæß Ó ÏÙ ± Ú ÎÙ ± Ô ÌÁ à ª ± ±Æ ø ªÆ ø º ø ªÆ º Æ æ ± øæª µª ª øæø ªÙ ªÆ ± ºªÆ ª ø ªÆ ºª ø º ø º ª ø ª ø øæø ª Æ ø ± ± ø ªÆ Æ ªÚ ª ± ªÆ à ±ºª ª ±Æ øæº ø æª ø ªº ø º ª ± ª ± ÆÆ øû ± ª ± ± ª ª º± ª ± ß ºª ªÆ ªºÚ ÆÆ ø ± ºª ªÆ ª øº ± ª ª øºº ø ªº ± ± ª ± ª ± ø ± Ú æ ª ª øß ºª ª ø ø ± ± Ʊ ±Æ ª ± ª Ù ø ª ø ª ø ± ± ƪº øæ± ÆÙ ø ß øæ± Æ ø º ø øæ øæ ª Ø ø ß Æ± ø ø ª ª º ßÚ Æ ø ª ø ± ª ºß øæªø ± ªº ø Æ µ ø ªÆ ª æª ø ± Æ ªÆß ±Æ ø ºª ± øµ Ù ± Û Æ ª±Æª ø ª ª ø ± ÿøæºøµªæ ª ø ÚÙ ÔÁÁÈ Ú ± ªÆ ø ø º ø Û ªÆ ø ß ª øæªø ºªø ø ß Æ± Ʊ º ªÆ ø ± Ú Ã ªÆª ±Æª ø º Û ªÆ ø ± ±æ ª ª ø 檪 øººªºú à ª ±ºª ø 檪 ª ª ªº ø ª ± Õ ±Æ Õß ª ÕÕ ø ªº Õ ŒŒ ± ªÆø ª ø ø º± ø ø ± Ÿfl Õ ø ª ± ø ± ± ªÆ fiø Û ø ø º Œ± ª ª Ã Æ ±Ù Ó Ó Ú Õ ø øæ ß º ø ±Æ ±Æ ªø fl ª øæ ± ø º ª ª ªº ø ªÆ Æ ª Ù ø ± ª Æø ª ± ø øæ ß Û º ø ±Æ ø ø ªºÚ à ª ø º ø ±Æ øæª ª ª ªº ø ± ø Æ Û ª Ʊ ª ø º ø ±Æ Ù Ó Ô Ãøæ ª Ó Ú Ãøæ ª ÓÚ Õª ± ø øæ ß º ø ±Æ flæªø ± ± æø ø ª Õ± ø ø ø º ø ª ø º æ ±º ªÆ ß ø ªÆ ª Æ ª ø º ± ø Õª ª ªº º ø ±Æ øæ ± ª øæ ± Æ æ ± ± Ÿ æ ±Æ øæ ª ±ß ª Õªø ± ø ß Ÿª ª º ªÆ ß Õ± ± ªÆ ÆÆ ø ± ª ± ± ß ø ªÆ ª øæ ø ø ª ± ø ªÆ Ʊ ª æø ø ª ª ºª Æ µ ªÆ ß æø ø ª øæ ± ª ºª ªº ø ª º ªÆª ª æª ªª øæ ƪ ª ª ø º ª ± ø ± ø Û ø ß ø º ±Æ æß ª øæ ªÆÚ øæ Ʊ ª æß øæ ± ª ø ø ø ªº ± ø ª ± ± øæ ªÆ øæ± Æ Ú øæ ± Æ æ ± ± Ÿ ª º ªÆª ª æª ªª øæ ƪ ª ª ø º ªÆ ªº ø ª ± ± Ú æ ±Æ æ º ª ª ± ø º ƪ øß ª ƪ ª ªº æß ª øæ Ú Ã± ø ª ±ß ª ª ± ø ø ± ± øæ± Æ ÆªØ Æªº ± ª øæ Ú º ø ±Æ ±Æ Æ ª ø º ± ø øæª ø ø ªº ø ª º ªÆª ª æª ªª ø º ± ø ª øæ ø ªÚ à ª ª ªÆ ß º ø ±Æ ƪ ƪ ª ª ø ± ± ª ª ªÆ ß ± ± ø º ± º æª ª ª ªº ± æª ª ø ª ø º ø ø ± æ ª øæ ± ª ø ªÚ fl ±Æ Ʊ ª Ù ª º ªÆª ª ƪ ƪ ª ª ª Ʊ ª Æ ø º ± º æª

5 Ï ø ± ø ± æ ªÚ ±Æ ª ºª Ù ª ƪ ª æß ª ø ± ª ø º ±Æƪ ± º ± ª ± ß ø ª ± ª ± ø ª ºª º Æ æ ªºÚ à ª º ø ±Æ ƪ ƪ ª ª ª µ ± Æø ± ª ± ø ± ± Æø ø ± º æª µ ªº ø Î æß ª ª Û ºª º Æ æ ªºÚ à ª ± ± ªÆ ø º ø ±Æ ± ª Æø ± ± ª ø ª ± ± ªÆªº æß Æ± Ú ø ªÆ ª ª ø ± ± ÆÆ ø ± ø ªÆ ÆªØ Æªº ø ªø ƪº ø ª øæ ø ªÚ Œª fl ± ø ª ºß ø 檪 øææ ªº ± ª øæªø ± ª Œ fi 眱 ø ø ºª Û ø ªåÙ ±Æ ªÆ ø ßÚ øæªøù ø ªÆ º Æ æ ± æø ªº ± ƪ ƪ ª Ú Ã ª ß ø Ʊº ± ß ª Æ øæ Ú Æª ø Ʊ øæª ªø Ù ª øæ ª ø º ª Æø ªÚ à ª øæ ß ± ± ß ø 檪 ºªÆ ªº Ʊ ø ªÆ fl ø ß ªÆ ±Æ ªº ± ø ø ª ± ÔÁÍÁ øæ Ú fl ± ª ªÆ ±æ ø ªºÙ ± ß ª ƪ ± ª øæ ª ± ª øæª Æø ªº ªÆªÚ ª ±Æ ªÆ Ù ª ƪ ªøÆ ± º ªº ± ªº ø øæ ªÆ æª ø ª µª ± ª ø ªÆ Ú ª ø º Æ ª ± ø ƪª ø ª ƪø ± ± ø ªÆ Æ ª ƪ Ô Ú ø ªÆ ºª ø º Õ ±Æ ÃªÆ ø ªÆ ª ÌÒ ø ƪ ÔÚ ø ªÆ ºª ø º ±Æ ªÆ ª Æ ø ªÙ ±Æ ªÆß ± ø ªÆ Æ ª Ù ÆÆ ø ± ± ø ø Ʊ øß æª Æ± Û øæ ªÚ Æªø ø ªÆ Æ ªÙ ÆÆ ø ± ± ø ø Ʊ øæø º± ªº ø º ª ºª ø º Æ ª ± ø øæªø ± ƪ ø ª ß Æ º ƪ ± ª ± ø ªÆ Æ ªÙ º ª ± ªÆª ø Ʊ Ú flæ± ª Æ ª ø Í ÛÈ ª Ʊ ª Ò Ì Ù ª Æ ª æª ± ª ª ø Ú øæªøù ÆÆ øû ± øæø º± ªº ± ƪª Ʊ ø º± ± Æ ß ªªº Ù ø Æø ª ø º ø Æ ± Ú fl Æ ªÆ Æ º øæªø ± ª Æ ª ± ± Ù ± ± øæ± º ÔÁ ª Ò Ì Ù ªÆª ª ±Æª ø ªÆ ªªº Ʊ Ù ø ªøÆ ø º ª øæ ª Ù ± Æø ªºÚ

6 ø øæß Ó ÏÙ ± Ú ÎÙ ± Ô ÏÔ Ã ª ± ª ºª º ªÆª ª æª ªª ª øæ ± øæª ± ø ªº ø ª ± ª ø º ø ª ªÆ øæ ± ª Æ ªÚ ±Æ ± Æ ª Ù ±æø ø øæ ß ø º ±Æ º ø浪 ± ª ± ª ± æ ª ºª ø º Æ ªÙ º ª ± ª Æ ª ø ºÒ±Æ øß ª ± Ʊ Ú ± ø ª øæº ± ø ªÆ øæ ø ø ª ± ø ªÆÙ º ª ± ƪø ªº Æ ª ± ª ø ª Ʊ Ú Ã øæªø ± ª Æ ª øæ øæ ß Æª ª ø Ù ø øæ± ª ª ± ª ƪ ª ø ªÆ Æ ª ª øæªø øæ± º ÔÎ ª Ò Ì Ú ± ø ø øæ ß ± ÆÆ ø ± ø øæ± ÔÌ ª Ò Ì Ù ª æø ª ª ø º ±æø ø øæ ß øææß ± ± ÔÍÎ ª Ò Ì Ú ±Æ º ø浪 µªª ÆÆ ø ± ± ÔÁ ª Ò Ì Ù º ª ± ª ƪ ø ª ß ªÆ ƪø ª ± Æ Æª ª ª ± ø檺 ± Ú ª ± ªÆ ƪª ±æ ª ª ªÆª ƪ ª ø ±Æ ªÆ ª ª ±Æ ª ø ªº Ê Æ± ÙÔÓÙ º ß ÙÔÔÙ º ªÆ ø ± ÙÈÈÚ ª ø º Æ ª ± ø Æø ªÆ º ªÆÛ ª ø º ±± ªÆ æª ø ± Æ Æª Ó Ú ø ªÆºª ø º ± ÃªÆ ø ªÆ ÌÒ ø ƪ ÓÚ ø ªÆ ºª ø º ± ªÆ à ª ø ª æß ø ø Ʊ ø ± ± ª ª ß ª ø ªº º ª ± ªØ ª ø º ø ß øæ± Æ ± Ù ø øæª ± øµª ± ø ± Ú ª ± ± ª ºª ± ª Æ ªÙ ª ª Æ ª æª ± ª ± ªÆÙ º ª ± ª ªÆ øæ ß ± ª øæ ± øºø ª ± ªÆ ø º ± ª ± ªÆ øæ ø ø ª ± ø ªÆ º ª ± ª ± ºªÆø ± ± øû æ± Æ ø º ªØ ª ± Ú Ã ª ƪ ± ª º ø ±Æ ± ª ƪ ª ø ª ± ª º ªÆª ª øæ ± ø ª ÆªÛ ª Æ ª ø º ø ø º± æ ª Æ ªÙ ± ± æª ø ƪø ± øæ ª ß ± ª ª ø ª ± ø ø ± ± Ãøæ ª Ì Ú Ã ª º ø ±Æ ± ª ƪ ª ø ø ± º ªÆª ª øæ ± ø º Æ ª ø ª ± øæ Ʊ Ù ø ª ø ± ø ªÆ ªÚ ªÆ º ø ±Æ Ù ø Ʊ ª Ù ª ºª ø º ± ± ªÆ٠ƪ ± º ±Æ ø ª ± ª Ʊ ÔÎ ± Ì ª Ò Ì Ú Ã ª ƪ ª ª

7 ÏÓ ± ª ß ª ± ø ªÆ Æ ª ø ª º ª ± ª ± æ ß ± Ʊº ª ± ª Ʊ ± ÆÆ ø ± Ú ª ªÆ ª ª Ù ª Ʊ ª ª ± Ʊ ± º ø øµª ª Û ø øæ ß ± ª øæ ø ø ± ªÚ ± fl ± ª ªÆÙ ª ƪ ± ª ø ºª ± µª ß ø º ª ± Æ ª ø ª ± ª ªº ± fl ø º ª ±Æ Û ø ø ø Æ º Æ Ú ªÆª ª øæ ± ø ª ƪ ª ø ø ª ± ª ºª ø º Æ ª Ù øæ øæ ±Æ Æ ª Æø ª ªÆª ÆÆ øû ± øß æª Æ± øæ ª ± ø ø Ʊ Ú ø ±Æ º ªÆª ª ø ªÆ ºª ø º øæª ø ± ª Û ºª ±Æ ªÆß ø ªÆ Æ ª Ù ø øæªù ª ªÆ ª ª Ù ª µª ß ± æª Æªø ªºÚ Ãøæ ª ÌÚ ø ± ø øæ ß º ø ±Æ ± ªÆ ÔÎ ª Æ±Ò Ì fifl ŸÕ Õ Ì ª Æ±Ò Ì fifl ŸÕ Õ ø ªÆ Æ ªÆ ± ø ª ª ø ø ªÆ ø ø ø Ʊ ± Æø ªº ø ± ± ª ª ª ø ± øæ ± ªÚ à ƪ ø æª Æªø ªº ø º ªÆª Æ ª ø ±Æº ± ª ª fl ª øæ ±Ú fl ª ± Æ ªÆ ƪº ª ø ªÆ ª ± º ªøº ± ª Æ º øæ ± ª ºª ø º Æ ªÙ ªÆª ± ª ± º æª ªÆ±ºªº ± æ ø ø ø ª ± ø ªÆ ªÚ µª ß ø ø ø ± ± ƪ ± º æª ±æ ø ªº ø ø ± ªÆ ± Ʊ fl ø ª ± ø ƪº ± ª Æ ª ø ºÒ±Æ øß ª ± Ú ø Ù ± º ø ± ± ø ªÆ ª ± ø ±±º ª ª Ù ± ø ª ±± øæ Ʊ øæ ßÚ ªøºÙ ªÆ Ʊ ª ± ± ø Æ Û Æø Ʊº ± æ ªº ø ƪø ª ø ªÆ Æ ª ± º ƪø ª ø ±Æ ± ± ª Û ± æª ªª ± ª ٠ƪø ª ø ± ± æ ª ª º ƪ ± ªø ª øæ ªÆ æª ªÆ ± Ú ª ± ªÆ ºªÙ fl øß ª ± Æø ªº ø ø Ʊ ø ªø ª ± Æø ª ª æ ± ± ÆÆ ø ªº Ʊ Æø ªº ø ± Ú ÿ± ª ªÆÙ ª ø ª ºßÙ ø ª ± ß ± ª ªÆ øæ ± ª ºª ø º Æ ªÙ ø Æ ª ø øæª µª ß ± æª Æªø ªº ª ªº ªÆ Ú fiªß± º ª ºª ø ªº ø ø ß ± fl Û ªÆø ± Ù ª ƪ ª ø ª ª ªªº ± øµ ± ø ± ø ææ±øºªæ Æø ª ± ø ø º ± Ʊ ºª ø ªÆ ±Û ±Æº ø ± æª ªª º ªÆª ± ø ±æ ª ª Ù ±ÆºªÆ ± øµª ƪ ± ß ø ª ±Æª ± ø ß ø øæ ª ø º ± ø ß ªø æ ªÚ

8 ø øæß Ó ÏÙ ± Ú ÎÙ ± Ô ÏÌ ± ª ÔÚ Ú Ÿø ªÆø ±±Æº ø ± ŸÚ Ú fiø ø ø ±Æ ÌÚÓ ø º ±ºª ª ª ø ± ÕÚ ø Ø ø ª ø ±Æ Ó Ú ø ø ±Æ Ï Ú Œø ø ±Æ ÌÚÔ ø º ÌÚÌ ÕÚ ±Æ ø ºø ø ± ª ± Œ ª flœflÿœfl ÓÚ Õ ø øæ ß ± Ʊ ªø ÆÆ ø ªº fl Æ Æª ºªÆ ø º fl ª ºø Ó Ù ŒÃ Ʊ Æø ªÙ À Ó ÔÛÓ Ì Ú ÌÚ ñ ñ ñ ñ ı ı ± ø ± ø ± ± À ± ø ˆ ı ± ˆÔñ ± ø ± ø ± ± ± ø ı Û ı Û ± ªÆªÊ À ƪ ƪ ª ª ß ºª Ù Ù ıù Û ±æ ª ª ø ª Ù ºªø ø º øº ÆÙ ª Ù ± ø ø º ± ª æ ª ± ø ø º ±æ ª ª ƪ ª ª ßÚ œ ª ø øæªææª ø ± ø ºª ø ± øê à ª ºªø ø º ª øº Æ Æª ƪ ª ƪ ª ª ß ª æª ø º ±Æ ø ª ±Æ ø ª ±æ ª Û ªÚ ÏÚ Ÿ» Ù Ù ˆ Õ ıœª Ù Ù Û Ù Ù ÙÙ ˆ ÙÙ» Ù Ù Ù Ù ˆ Ù Ù Ù Ù ˆ ± µ µ µ Æ ˆ ø fi㈠ªÆªÊ ƪ ƪ ª Ʊ Ù µ ø ªÆ Ʊ ± ± ª ø ª Ù ª Ù õ Ù ÆÆ ø ± ª ª ª ±ºª ªÆ ± ± ºªÆ ø ªÆÛß ª º ± Ù ÆÆ ø ± ª Ø ªÙ ÆÆ ø ± ±ºø ß ªÆ ø ±Æ ª ªÆ ø Ù ÚªÚ ø ± Æø ±Æ Ù ªÆ ±ºÙ ß ª ± ± Ú Ã± º ø ± øæ øæ ª ª º± ª ± ß ºª ªÆ ªº ø º øæø ª ªÆ ª ± ª ± ß ªº ª ±Æ ªÆ øæª Æ ª ø ø ª ªÆ Ê» ƪ ƪ ª ª ø ª ø Ù Õ æ º ª Ù Œª ƪ ª ª Ù øæ øæ ª ± Ù ø ªÆ ºª ø º Ì Ù ø ªÆ Æ ª Ò Ì Ù ºª ß ø ªÆ Ʊ ± ª ª ªÆ ± ø ª ø ƪø Æ ª ªÙ ªØ ª ª ±Æ ÆÆ ø ± Ù Æ ± ÆÆ ø ± ± Ò Ù Æªº øæ± Æ Ù ø ø øæß Ò Ù fiã ºªæ ª Ù ªÆª Æø ª Ù Ÿ Ʊ øæ Ú fl ª øû Æø ª ªØ ø ± Ø ø ª ª ø ø æø ø ªÙ ª ªÆ ª ± ºªæ ª Ú ø ªÆ æø ø ª ªØ ø ± Ø ø ß ø ªÆ ± ± æß ªÆ ±º Ù ± ªÆ ªØ ø ± Ø ø Û ß øæ± Æ ºª ø ºÚ Œª ªÆª ª fl Æ Ú ø º ªÆ Ú Ú ÔÁÁÁ Ê fl ø ß ø Æ Æø ºª ø º ±Æ ø ªÆ ø ± Û ±ºª Ù fl Æ Æø Õß ª Ù ÍÔÙ ÏÎÛÎÍÚ fl øº±æ ÚÙ Õ Ú ø º Œ± ªÆ± Ú ÔÁÁË Ê fl ± Û ªÆø ª ª ±º± ± ß ± ø ª øæ ªÆ é ß ± Ê ø ø ø ± ± øæ ª øæ fl ºø øù Õ ø Ù

9 ÏÏ Æ± ªø Œª ª ± fl Æ Æø ± ± Ù ÓÎÙ ÁÎÛÔ ÁÚ fiø ª ªÆ± Ú ø º Œ± ªÆ± Ú ÔÁÁË Ê ª Æ ªÆ ø ºª ± øµ ø º ø øû ± ± ª ± ± Æ±æ ª Ù ªÆ fl øºª æ ªÆ Ù fl ªÆºø Ú fiø ø ŸÚ Ú ø º Œ± ª ª Ã Æ ± Ú Ó Ó Ê ÆÆÊ fl ª ± Õ ±Æ Õß ª ±Æ fl ± ± Û Æ± ª ø fl ª ª fl Æ Æø ÆÆ ø ± fl º ø ªÆ ± ß ª Ú Æ± ªªº ± ç ªÆ ø ± ø ± ªÆª ª ± ø ªÆ ø º ÆÆ ø ± ºª ª ± ª åù ÓÎÛÓÈ Õª ª æªæù Ó Ô٠ƪ ± øù ø ßÚ fiªææª Ú ø º Œ±ºÆ ª flú ÔÁÁË Ê fl ø Ʊø ± Ʊº ± ø ø ß Ê ø ø Û ø ± ± ÆÆ ø ªº øæ Õ± ªÆ Õ ø ٠Ʊ ªø ± Æ ø ± ªÆø ± ø ŒªÛ ªøÆ Ù Ô È Ô ËÛÔÔËÚ fiªææª ÚÙ ±ÆÆ ÚÙ fi±ß ø ÚÙ fiø ø ŸÚ ÚÙ Ÿø ªÆø ÚÙ ø ÚÙ Ÿ± ª ŸÚÙ Ã ª Ú ø º ªø ªÆ ªøºÙ Ú Ú Ó Ó Ê fl Ʊ ª Ê Æ± ± ø ±Æ ± fl Û Æ Æø ø º ø ªÆ ± ß Õ ª øæ ± Ù fl Ʊ ª ±Æµ ± ª Ú fiªæµ ± ÚÙ ø ª Ú ø º Õµªø Ú ÔÁÁË Ê Æ± ª ø ƪ Õ ± Õ ºßÚ ø Œª ±Æ Ú Õ ª ª ø º ê ± ± ß ± ß Œª ªøÆ À Ê fiæ ± Ú ÊÒÒ Ú ±Æª Ú ± Ú µòú ŸøÆÆ º± flú Ó Ê fl ø ª ø ø Ʊ Æø ±ºª ø ªº ± ª ºß ± ø ªÆ ø浪 ª Õ ø ø Æ Æø ª ±ÆÙ fl ø ± ªÆø ± ø Œª ªøÆ Ù ÁÏÊÔ ÎÛÔÓÌÚ Ÿ- ª Û - ÚflÚ ø º flææ ø ø Ú Ó Ê Õ± ±Û ± ± ø º Ʊ ª ø ø ± fl ª ºø Ó ø º fl ªÆ ø ª ± ß ± ª ±Æ ø浪 æªæø ø ± ± ø ÆÆ ø ªº flæªø ±Æ Û ª ªÆ Õ ø Ù fl Æ Æø ± ± Œª ª Ù Ô Ô Ù ÔËÛÌ Ú ÿøæºøµªæ ÚfiÚÙ ÿ Æ ª ŒÚfiÚ Ú ø º fl ºªÆ ± ÚŒÚ ÔÁÁÈ Ê ± Æ µ ø Æ Û ÆªÚ flfi ªÆ ø ± ø Ù ± Ù À Ú ÕÃflÃ Ó Ê Õ ø ª ø æ ª ø Ù Œ± øú Ó Ô Ê Æ± ª ø º ø ±Æ ±Æ ø Æ ÆªÚ øæ Ú Ú ±ÆÆ Ú ø º ø ª ± Ú Ó Ì Ê fl Õ ª øæ ± fl ø ß Ê ª Æ ± ø º øû ± Ù fl Ʊ ª ±Æµ ± ª Ú Œ± ªÆ± Ú ø º Œª ø ø ÃÚ ÔÁËÁ Ê ª Æ ªÆ ø fl ø ß ±Æ fl Æ Æø ª Û ± Ú ª ªÆÙ fl ªÆºø Ú Õ Ú ÚÙ fl øº±æ Ú ø º Œ± ªÆ± Ú ÔÁÁÍ Ê øæ ªÆ é ±æ ª ª Ê fl Û Æ ªÆ ø ø Ʊø ٠Ʊ ªø ± Æ ø ± ªÆø ± ø Œª ªøÆ Ù ÁÍÙÍÏÛÈÔÚ øæª øû Æ ª ø ÚÙ Õ Ú ÚÙ ŸøÆÆ º± flúù fi ø ± Ú ø º ª ø Ú ÔÁÁË Ê ø ªÆ Æ ± ª Ù æ ª ± øµ ø º øæ ªÆ Æª ± ªÊ ø ± ±Æ ø ªÆ ± ßÚÙ fl Æ Æø ± ± ÔÁ ÔÛÓÙ Ú ÔÁÌÛÓ Ó flã Ó Ó Ê Ã ª ª ª ø ± ø ª ª ± ª ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ªÙ Œfl Ã

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

0035_001.pdf

0035_001.pdf Æ ª ª ªº fl ø Œª ±Æ Ó ÔÎÛÔÍ ø ª ª ª ªÆø ±Æ ª ª fiª ± ª ±Æ ±Æø ª ªÆ ª fi ª ªÆ ª ø ø ÿ ±Æ ±Æø ª ±Æ ø ± ª ªÆ Ʊ à ª ø ø ƪ ±Æ à ª ±Æ º ± Æ ª ª ªº Õª ª Œª ª fl øæº fl ± øºª Ô Í Ë Á Ô ÔÓ ÔË Œª ±Æ ø ø ª ª ±

Chi tiết hơn

1basliklik

1basliklik MHI KULLANMA KILAVUZU SALON TİPİ FDF71VNXVD FDF125VNXVD KASET TİPİ FDT71VNXVD FDT100VNXVD FDT125VNXVD TAVAN TİPİ FDEN100VNXVD FDEN125VNXVD KANALLI TİP FDUM140VSXVD FDU200VSVD FDU250VSVD µü ø ºø ᦒ ø ø

Chi tiết hơn

Willoweit, Reich und Staat

Willoweit, Reich und Staat INHALT Einführung I. Innergesellschaftliche Anfänge: Das Recht und die Gerichte II. Frühe Formen politischer Organisation im Mittelalter 1. Das Königtum als Voraussetzung einer Friedensordnung 2. Das antike

Chi tiết hơn

Vendor Form BLANK.doc

Vendor Form BLANK.doc Instructions Please carefully read through and follow the instructions below. W-9 This form is a legal document and is required in order to comply with IRS regulations. Section 1 Fill in your name or company

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

01NewPatientQuestionairreForm_Static.pdf

01NewPatientQuestionairreForm_Static.pdf Õ æ æß ø Æ ±Æ Instructions Please fill out the form as completely as possible. When you're done, you have two choices. Click the button below to either: 1) Click the "Submit by Email" button and send this

Chi tiết hơn

2017-Fall-Leadership-Exchange-Reduced.pdf

2017-Fall-Leadership-Exchange-Reduced.pdf fiàõ ÕÕ flœã Œ fl Œ flã À ÿ ÿ Ÿÿ ŸÿÃÕ ŒÕ ëfl ŒÕÿ fl Ó ÔÈ Ô Ãÿ fl Àfl ÀÕà Ÿ flõÿ Õ fl Œ ÕÕ Ãÿ Õÿ ˇ Ÿ fl fl fl fi ŒÙ Ãfl «fl ŒÀÕÕ Õ fl fl fl ÿ Ãˇ ÏÎ «flœõ ÕÿflŒ Ÿˇ CONNECT. STRATEGIZE. SIMPLIFY. TRANSFORM.

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf ÚflÚ Ú Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª ª Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª Õ± ø ª ªÆ ø ª ø ÓÍÚÒÓÁÚ ø øæ Ó ÔÏ Õ ªÆº ø º ŸªÆ ø æ ºª ø ª ªÆ µ$ ª ÿø

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

ÌÓÛ Ö ÈÓÖØ Ð ÊÙÒØ Ñ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÁÖÖ ÙÐ Ö Ò ÇÙØ¹Ó ¹ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Å Ö Ò Ù ½ ¾ Ò È ÓØÖ Ù ÞÞ ½ ½ ¾ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À к Å Û Þ ¼ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ñ ÓÑ

ÌÓÛ Ö ÈÓÖØ Ð ÊÙÒØ Ñ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÁÖÖ ÙÐ Ö Ò ÇÙØ¹Ó ¹ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Å Ö Ò Ù ½ ¾ Ò È ÓØÖ Ù ÞÞ ½ ½ ¾ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À к Å Û Þ ¼ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ñ ÓÑ ÌÓÛ Ö ÈÓÖØ ÊÙÒØ Ñ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÁÖÖ Ù Ö Ò ÇÙØ¹Ó ¹ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Å Ö Ò Ù ½ ¾ Ò È ÓØÖ Ù ÞÞ ½ ½ ¾ ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò À º Å Û Þ ¼ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓ Ò Ñ ÓÑÔÙØ Ö ÒØÖ ÊÇÆ Ì Æ ÛÓ ½½ ¼¹ ¼ ÃÖ Û ÈÓ Ò Ñ ß Ù Ù ÞÞ Ù º º

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

ÉÍÁÄÁ Ê Ì ÊÇÁËË Æ ³ÍÆ ËÍÊ º ÅÇÊÈÀÇÄÇ Á ³ ÉÍÁÄÁ Ê ³ÍÆ ÁÆÌ Ê Ò ÔÖ Ñ Ö ØÙØÓÖ Ø ØÖ Ø ÒØ Ð ÑÓÖÔ ÓÐÓ ÒØ Ö ÒÓ٠й ÐÓÒ ÑÓ Ð Ö ÙÒ ÒØ Ö ³ ÕÙ Ð Ö ÒØÖ ÙÜ Ñ Ð ÙÜ Ô

ÉÍÁÄÁ Ê Ì ÊÇÁËË Æ ³ÍÆ ËÍÊ º ÅÇÊÈÀÇÄÇ Á ³ ÉÍÁÄÁ Ê ³ÍÆ ÁÆÌ Ê Ò ÔÖ Ñ Ö ØÙØÓÖ Ø ØÖ Ø ÒØ Ð ÑÓÖÔ ÓÐÓ ÒØ Ö ÒÓ٠й ÐÓÒ ÑÓ Ð Ö ÙÒ ÒØ Ö ³ ÕÙ Ð Ö ÒØÖ ÙÜ Ñ Ð ÙÜ Ô ÉÍÁÄÁÊ Ì ÊÇÁËËÆ ³ÍÆ ËÍÊ º ÅÇÊÈÀÇÄÇÁ ³ÉÍÁÄÁÊ ³ÍÆ ÁÆÌÊ Ò ÔÖÑÖ ØÙØÓÖØ ØÖØÒØ Ð ÑÓÖÔÓÐÓ ÒØÖ ÒÓ٠й ÐÓÒ ÑÓÐ Ö ÙÒ ÒØÖ ³ÕÙÐÖ ÒØÖ ÙÜ ÑÐÙÜ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ÐÕÙ Ø ÙÒ ÚÔÙÖº Ò ÙÒ ÔÖÓÒ ØÙØÓÖØ ÓÒ ØÖØÖ Ù ÔÖÓÐÑ Ð ÖÓ Ò ³ÙÒ ÒØÖ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Moonlight Serenade CB062 Connductor

Moonlight Serenade CB062 Connductor Conductor Moonlight Serenade Music by GLENN MILLER (1904-1944) Arranged by MIKE BUTCHER INSTRUMENTATION 1 - Conductor 4 - Flute 1 4 - Flute 2 1 - Oboe 1 - Bassoon 4 - Clarinet 1 4 - Clarinet 2 4 - Clarinet

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn