505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd"

Bản ghi

1 Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ ±Ú øú1+ ÛÌ1 ø Ú±Mê fl 1Ì ±1n Û1± «õ apple ±Ú1 Î ÀV ±Ú øú1+ ÛÀÌ ø é Ì1 Û1ÀÓ ± ôl ı õ apple ±Ú fl ø1 ı Û±À1 9.4 ø ı1ó ±1n ± œfl ± Ú 9.5. ±Ú øú1+ ÛÌ1 õ fl ±1 ±Ú á ±øúfl ±1n Ú±Ú á ±øúfl ±Ú øú1+ ÛÌ Í Ú±Rfl Î iß Ú [Formative], ±1n ± ø fl [Summative] 9.6 øfl apple À1 ±Ú øú1+ ÛÌ ı ª ö±àè ± Û Ì«qX fl ø1 ı Û±ø1 9.7 ø fl Ú Œfl øffl ± Ûfl ±Í œ 9.8 ±1± ±R ø ıàù Ì ı± Û±Í œ1 Z±1± ø ıàù Ì [peer assessment] Sê ±Ú ø1 Œ ±ª± ı Ó ±ôl Ó Ô õ ÀÊ " 1 ± Ó ø ıàù Ì À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ±1n õ ±1Ó ±1 Z±1± 9.9 ±R Î iß Ú1 øú1+ ÛÌ1 ı±à ı ±ÀÚøfl Î M 1 Œ ±ª± 9.10 Î Û±apple ±Ú fl õ Û øô 9.11 Û Ì«Œ ±È 1 Ú œ Úœ 9.0 ±1yøÌ 1  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ Ûø1Àª 1 ±Ú øú1+ ÛÌ È ± øó &1n Q Û Ì«ø ı º ±Ú øú1+ ÛÀÌ Â ±S- ±Sœ ±1n ŒÓ À ±fl 1 øˆ ˆ ±ªfl 1 ı±à ı È ± øó ±Úµapple ± fl Ûø1Àª 1 ø Ü fl À1º Ê Ú ø é Àfl õ ÀÓ fl øapple ÀÚ Â ±S- ±Sœ fl 1 ıvfl v - 3 1

2 Î iß Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ fl ø1à ۱ 1 øapple Ú1 Û±Í apple ±ÚÕ ± ı±øï ˇ Œ ±ª± Î ø Ó º Œ À À ø é fl Ê ÀÚ È ± øó apple ±ø Q Û Ì«±1n Û «fl ±Ó 1 ±Ú øú1+ ÛÌ1 ı ª ö± ±Ó Ó Œ ±ª±ÀÓ ± apple 1fl ±1º ±À Û±Ú±À ±Àfl øó ÀÒ 3Ú Û±Í 1 4Ú ıvfl Ó ±Ò±1ÌÀÓ ı ª +Ó ±Ú øú1+ ÛÌ ı ª ö±1 Û1Ó ÛøÏ ˇ ±ø À º ÀÈ ± Ò ± Ó ±À Û±Ú±À ±Àfl øfl  ø ı apple ø ıª1ì Œ ÀÚ ñ ëøfl í, ëøfl ±1n Œfl ÀÚÕfl í EVS 1 ±Ú øú1+ ÛÌ Ó ±fl ÛøÏ ˇ ı Û± ıº EVS 1 Œé SÓ Œ ±ª± ±Ú øú1+ ÛÌ1 õ øsê ±1 Î Ûø1 ±À Û±Ú±À ±Àfl ø ıøˆ iß ±ø ± ±1n ÛXøÓ 1 ø ı À øó ÀÒ Ê ±øú ±ø À º 9.1 ø fl Úœ Î ÀV Ò ± 1 Ò Ú1 ôló ± Û øú øú ßø ø Ó fl ± 1 ø ı À Ê ±øú ıõ é í ıñ EVS ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ1 fl ±1Ì fl í ı Û1±º EVS 1 Œé SÓ ø ı1ó ±1n ± ø fl ± Ú1 ı ª ±11 ø ı À ø ı apple ø ıª1ì apple ±ø Òø1 ı Û1±º ±Ú øú1+ ÛÌ1 ø ıøˆ iß õ øsê ±ñ ±Ú á ±øúfl Ú±Ú á ±øúfl Í Ú±Rfl ±1n ± ø fl ±Ú øú1+ ÛÌ1 õ À ±Ê Úœ Ó ± ı ± ± fl ø1 ı Û1±º Ù apple ± fl ±Ú øú1+ ÛÌ1 ˆ Ú ıø Ü 1 Ó ±ø fl ± fl ø1 ı Û1±º ø ıøˆ iß ëø fl Ú Œfl øffl í õ øsê ±1 Z±1± ±Ú øú1+ ÛÌ1 ÛXøÓ ı ª ±1 fl ø1 ı Û1±º v2 9.2 EVS 1 ø é Ì-ø fl Ú1 ø ı ıd1 Ó ±Ú øú1+ ÛÌ øfl apple À1 Ê øî ˇÓ EVS 1 ø ı ıdઠ ±S- ±Sœ ±1n ŒÓ À ±fl 1 ±ø1 fl ± 1 ±Ê Ó ıø á ıgú1 ø Ü fl 1±1 Û1Ó &1n Q ±À1± Û fl À1º Œ À À ±Ú øú1+ ÛÀÌ ø ıàù ÀÌ õ øsê ±ÀÈ ±1 øí fl ÛÀÔÀ1 ±&ª± Œ ±ª±Ó À ±ø Ó ±1 ÛÔ Œapple ª± º ±Ú øú1+ ÛÀÌ ø fl ±1n Ê Ú1 ø fl Ú1 Ù Ó ± 1Ì fl 1± :±Ú, Œ ıãøxfl ø ıfl ±, 1é Ì ±1n ø fl ±1n Ê ÀÚ ø øfl ı ª ±1 fl ø1 ı é À ÀÚ Ú± Ó ±1 ±ˆ ± º øé fl fl ± «ı± ø fl Ú øˆ :Ó ± øfl  ±Ú øé fl ø ı ıd1 Û1Ó øúˆ «1 œ º Î apple ± 1Ì 1+À Û, øapple À Ê Ú ø é Àfl Œapple À Œ ŒÓ 1  ±S- ±SœÊ ÀÚ ŒÓ 1 Û1Ó øú1+ø ÛÓ fl ±, Ûø1 ı 11 Î øæ apple ø ı ±fl Ó Û±Úœ øapple ± fl ± «ÀÈ ± øú ø Ó ˆ ±Àª ±ø À ±Úµ ÀÚ øúàê øúàê fl ø1 À ŒÓ ÀôL ŒÓ EVS 1 Œ ø ı À [ ÀÚ±ˆ ± ı ±1n À ı±ò1 ÀÓ Ê øî ˇÓ ] ±Ú øú1+ ÛÌ fl ø1 ı Û±ø1 ıº õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

3 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ ±Ú øú1+ ÛÀÌ øfl  ±Ú fl ±1fl 1 ø ıàù Ì øapple À ñ  ±S- ±Sœ1 ø fl Ú1 Œé SÓ Œ ıãøxfl ø ıfl ± 1 Î iß Ú øfl apple À1 ±1n øfl ±Ú í Ó ±fl Î ±Ú Û± º EVS 1 Î ÀV ±1n  ±S- ±Sœ1 ±Ê Ó Ôfl ± EVS 1 Ú ˆ ª1 Û±Ô«fl 1 Î ±Ú õ À ±Ê Úœ ı ª ö± ø Ú±Mê fl 1±º  ±S- ±Sœ Î iß Ú1 Œé SÓ õ À ±Ê Ú ±À ÛÀé í ı œ ± ø ıø Ó Œ ±ª± ±1n ŒÓ À ±fl fl ˆ øª» ø é ±1 ı±à ı ± ±1n Î Z X fl 1±º øó 1 øó ±Ú-1 ± Û øú EVS 1 Œé SÓ ı ª ±1 fl 1± ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ± õ ̱ œ ÚÓ Œ Û ± fl º Û1Ó Î À~ø Ó øó øú È ± Û I 1 Œé SÓ ± Û øú ±Ú øú1+ ÛÌ1 õ øsê ± øfl apple À1 ı ª ±1 fl ø1øâ Î M 1 Ó Ó ø fl ø Ú±Mê fl 1Ì ±1n Û1± «õ apple ±Ú1 é À1 ±Ú øú1+ ÛÌ ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ± ø é fl Ê Úfl ø é Ì-ø fl Ú1 Œé SÓ Œapple ± øapple ± ø ıò± Œ ÀÚ- ˆ Õfl Ò±1̱ í ı Û1±, ± ø fl Ó ±1 Œé SÓ Ôfl ± ı±ò±, ı± ø fl Ú1 Œé SÓ Ô±øfl Œ ±ª± ø ıøˆ iß ı ªÒ±Ú ±øapple À ı±1 ø Ú±Mê fl 1ÌÓ ± fl À1º ÀÈ ± ±Ú øú1+ ÛÌ1 È ± fl ±1ÌÀ, ±ÀÓ Œ Ú º ˆ ± ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ± ø Ú±Mê fl 1Ì1 Û±Â Ó õ øó fl ±11 ı ª ö±1 Î Ûø1 ±1n ıuàó ± fl Ô± ø ıà ı Ú±1 ı±à ı í ı ±À º Ô«±» ø é fl ø ±À ı ı± ø é ± ± 1Ì1 λ ø ±À ı ı± ø fl ±1n ø ±À ı ı±1 ± Û øú Œ øó ± Â ±S- ±Sœ1 ømê ± œ ı± apple ı«œé SÀ ı±1 Ê ±øú, ŒÓ øó ± ± Û øú  ±S-  ±Sœ Û1 ıó«œ Ò Ú1 Œé SÓ ŒÓ À ±fl fl Î ÛÀapple øapple ı Û±ø1 ıº øí fl ˆ ±Àª ø ıò±à ı±11 ø Ú±Mê fl 1ÀÌ ø é fl Ê ÚÀfl ± ŒÓ í ı ± õ øó fl ±1 fl ı ª ö±1 ±ˆ ± øapple À º Œ À À Û1± «±Ú øú1+ ÛÌ1 ø ZÓ œ fl ±1fl º Ê Ú ˆ ± ø é Àfl ±Ú øú1+ ÛÌfl ø Ú±Mê fl 1Ì ±1n Û1± «1 ı±à ı ı ª ±1 fl À1º ø é Àfl À À õ øó fl ±1 fl ı ª ö±1 Z±1± ø fl Ú õ øsê ±ÀÈ ± Ù õ ±1n ıvfl - 3 3

4 Û± «Ó fl ø1 ıò±ø1ó ˆ ±Àª ø qfl ±&ª± ± ı Û±À1º øó 1 øó ±Ú- 2 ë Ûø1 ± ±1n ıg í EVS 1 Û±Í ÀÈ ±1 ø Àfl ±ÀÚ± È ± Û±Í ± 1 Î ÀV ±À Û±Ú±1 Œ ÌœÀfl ±Í ±1 ı±à ı ˆ ±ø ı fl º Œ Û±Í ÀÈ ±1 ı±à ı Œ ±ª± ø Àfl ±ÀÚ± È ± ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ± ÚÓ Œ Û ± fl º  ±S- ±SœÀ ø fl Ú1 Œé SÓ øfl ı± ı ªÒ±Ú ı± ˆ Õfl ø fl ±1 øfl ı± fl Ô± ± Û øú Œapple ø øâ ŒÚøfl ±Ú øú1+ ÛÌ1 Û1± ±ˆ fl 1± :±ÀÚÀ1 ± Û øú  ±S- ±Sœ fl fl øfl apple À1 ø Û 1 Û «± Ó Û±Í 1 ı±à ı Û1± «± ıï ˇ±À ±Ú øú1+ ÛÀÌ ø é Ì1 Û1ÀÓ ± õ ˆ ±ª ø ıô ±1 fl À1 ±Ú øú1+ ÛÀÌ Â ±S- ±Sœ1 ø fl Ú1 Œé SÓ í ı ± õ øó fl ±1 Àg ± ±fl Ê ±øú ı øapple À º EVS ø é ±1 Œfl ±ÚÀÈ ± Î ÀV øfl ±Ú  ±S- ±SœÀ ± Q fl ø1àâ Ó ±fl ±ø ±1 Z±1± Ê ±øú ı Û±À1 ±º øó Àfl ±1 Û1± ø é fl Ê ÀÚ Œfl ÀÚÒ1ÀÌ ø fl ± ı Û±ø1ÀÂ Ó ±Àfl ± ª Ó º Ó 1 ø S± fl Ú ÚÕ Ú fl 1±º õ øó fl ±1 fl ı ª ö±  ±S- ±SœÊ Ú1 Œfl ª fl ± «fl ± Û1 Û1ÀÓ õ øó Ù ø Ó Úfl À1 ø é Ì1 Ê ø1 ÀÓ EVS Î ÀV 1 Û1Ó ±1n ø fl Ú øˆ :Ó ±1 Ê ø1 ÀÓ EVS Î ÀV 1 Û1Ó øfl apple À1 ±À ±fl Û±Ó fl ø1 ı Û±À1 Œapple ø  ±ÀÚ EVS 1 Î ÀV Î ÛÚœÓ EVS 1 Î ÀV EVS 1 À ı±ò h EVS ø é Ì1 Ù Ó Ù ±Ù EVS ø é Ì ø fl Ú øˆ :Ó ±  ±S- ±Sœ1 fl ± «fl ± Û ð ð ð h ±Ú øú1+ ÛÌ ±Ú øú1+ ÛÌ õ øó fl ±1 fl ı ª ö± õ ̱ œ õ øsê ± h v4 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

5 9.4 ø ı1ó ±1n ± ø fl ± Ú ø fl Ú ı ª ö±àè ± È ± ø ı1ó ı ª ö± Œ À À ëø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ Œ ±ª± Î ø Ó º ±Ú øú1+ ÛÌ1 Ù Ó ø é fl Ê ÀÚ Â ±S- ±SœÀ ø øfl ıõ 1 Œ ±ª± ı± ø ıò± Œ Û±ª± fl Ô±ø øú ø Ú±Mê fl 1ÌÓ ø ıò± Û± º øapple À ø ıò±à ı±1 øó Œ ±Úfl ±À ø Ú±Mê fl 1Ì fl ø1 ı Û1± ± ø fl Ú õ øsê ±ÀÈ ± ø ı1ó ˆ ±Àª ö ±1n 1 Õfl ± ıï ˇ± øú ıõ ø ıò± º Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó Œ ±ª± ÀÚÒ1Ì1 ø ıàù ÀÌ fl ± «fl À1±Ó ±Ê Úfl ±1n  ±S- ±Sœ fl fl Àfl À ÀÊ ±À1 ±&ª± ± ı Û±À1º ±ø ± ± fl À1± Œ Ú ÚÓ Ú ø é fl fl À EVS ø fl Ú ı ª ö±àè ± ± Àfl À ±ª±1 apple À1 Ê fl ø1 Ó ø ı Û±À1º EVS 1 Block-1 ÀÓ ±À Û±Ú±À ±Àfl ÛøÏ ˇ ±ø À Œ Ûø1Àª Ò Ú ø ı ÀÈ ± ıu ø ı 1 ± ±1º Œ À EVS 1 ø fl Ú1 Œé SÓ ±ø Œ ±ÀÈ Œfl È ± ø ı 1 Ó g ö± ÛÚ fl ø1 ı øê Î Í ±ÀÈ ±Ó &1n Q ±À1± Û fl ø1 ø é Ì õ apple ±Ú fl À1±º EVS 1 Œé SÓ ø é Ì-ø fl Ú õ øsê ±ÀÈ ±1 Û1±  ±S- ±Sœ1 ø ıàù ̱Rfl &Ì ı øxfl 1Ì, ±À ± Ú±Ò «œ ø ôl± ømê 1 ø ıfl ± 1 Œé SÓ ŒÊ ±1 øapple ± º õ øsê ±ÀÈ ±Àfl ÒÚ±Rfl ± 1Ì ±1n Û Ü À ı±ò ø é ± ± 1Ìfl Ô«Ú fl À1º õ øsê ±ÀÈ ±1 Î ÀV À ø q fl fl ± ±1 Œapple 1 õ ±fl øó fl ı± ± ±øê fl ø ıøˆ ißó ±1 øapple ÀÈ ±1 õ øó À ıapple Ú œ ±1n Û «fl ±Ó 1 fl ø1 ö Ú± ø1fl fl ø1 øï ˇ ŒÓ ± ±º ıvfl - 3 5

6 Œ À À EVS 1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ1 Œé SÓ ø ıàù Ì õ øsê ±ÀÈ ±Àª ± ø fl Ó ±1 Û1Ó &1n Q øapple À º ø ıàù Ì õ øsê ±ÀÈ ± øúê ± ı ıœ ±Õfl, ø é fl 1 Z±1±, øˆ ˆ ±ªfl 1 Z±1±, ı± Œfl øó ± ı± Ú Œfl ±ÀÚ± ö±1 Z±1± fl ø1 ı Û1± ± º À  ±S-  ±Sœ fl 1 ı«± œì Î iß Ú1 õ øó 26 ø ı Í ÚÓ ± fl À1º EVS 1 Î ÀV Ó Î ÛÚœÓ í ıõ ø fl ±1n fl À 1, ±Ó ±1n +apple øó øú È ± Àfl À ı ª ±1 fl ø1 ı ±ø ıº ø é fl fl À  ±S- ±Sœ1 ÛÀ=øf fl ı ª ±1 fl À1±ª± ø fl ± ı ±ø ı ±ÀÓ ŒÓ À ±Àfl Ú ± Ó ø ıà ı Ú± [logical thinking] Î æ ±ªÚœ fl ø ôl±1 (creative thinking) øòfl ±1œ ŒÓ À ±fl 1 Ú ˆ ªÀ ı±1 õ fl ± fl ø1 ı Û1±Õfl ±Úø fl ø ıfl ± ÀÈ º øó Àfl ± fl Ú [ ±Ú øú1+ ÛÌ] ı ª ö±àè ±1 ÀÚfl ª± í ı ±ø ı ÀÓ ÛÀ=øf 1 Z±1±, Ú ± Ó ø ıà ı Ú±1 Î æ ± ıúœ fl ø ôl± ømê 1 ±1n Ú ˆ ª ±È ± À ı±11 ı±à ı ø fl ± fl Ô±À ı±11 ± Ú fl ø1 ı Û1± ± º ø é fl fl À ø q fl 1 ø fl Ú ô 11 ± fl Ú [ ±Ú øú1+ ÛÌ]1 ı±à ı Œ Ãø fl, ø ø Ó ±1n fl ± «fl ± Û1 ı ª ö± fl ø1 fl ø1 ı Û±À1º ŒÓ À ±Àfl Œfl øó ± ı± ı ømê Ó ˆ ±Àª ı± õ À ±Ê Ú ±À ÛÀé apple Ó ˆ ±Àª fl ø1 ı± Œ ±ÀÈ Œ ÌœÀfl ±Í ±ÀÈ ±Àfl Àfl À ± ø1 ±Ú øú1+ ÛÌ1 ı ª ö± fl ø1 ı Û±À1º ŒÓ À ±Àfl õ ÀÓ fl ÀÈ ± õ øsê ±Àfl ±ÀÚ &1n Q øapple ± ı±øï ˇ ı ±À º ÀÚÒ1Ì1 ıu œ ±1n Ó ø Ó ± fl Ú ı ª ö± ± ÚÓ ± ø fl Ó ± ıê ± 1±ø ı Û±À1º Î apple ± 1Ì 1+À Û ë ±apple í ø ı ıdàè ± Ò1± fl º Ó ±1 ± ø fl ± ÀÚ Ó 1 fl Ô±Àfl È ± ± ø1 í ıñ 1. Ê cઠŒ ±ª± ±apple 1 Û1Ó n ÛÓ ±À ± Ú± 2. ë ±apple í ±1n ëœ ±ª±apple í È ±fl ±ÚÀÈ ±1 Ó ø À ±ª± 3. Œ ±g1 Z±1± ±apple ıd1 ø Ú±Mê fl 1Ì 4. Û «1 Z±1± Ù ±1n Û± ø 1 ø Ú±Mê fl 1Ì 5. ø ıøˆ iß ±apple Œ ±À ı±ª±1 Ù Ó Î æ ª Œ ±ª± s1 Z±1± ±apple 1 ø Ú±Mê fl 1̺ Î apple ± 1Ì 1+À Û- fl 1 1œ ±, Œfl ± 6. Œ õ «ıò«fl ˆ ±Àª ±apple ıd Œõ È Ó Ê ± ŒÓ ± ± 7. ± œ11 Û1± ø ıøˆ iß õ fl ±À1 apple 1 õ dó fl 1Ì 8. øúê 1 ±1n ±Ú1 øè øù Ú ı'1 Û1± Ó ø ˆ ± Œ Û±ª± ±apple È ±1 Ú± º 9. ıg ı± Ûø1 ± 1 Œ ±fl fl À ˆ ± Œ Û±ª± ±apple ± œ1 ø Ü Ó ±1 fl 1±º v6 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

7 ø q1 Mê ±1n øúø(ó ø é ±1 øòfl ±1 (RTE), Act 2009 À «CCE1 Ô«À -  ±S- ±Sœ fl fl ıâ 11 Œ Ó Œ ±ª± È ± Û1œé ±1 Ûø1 ıàó«œ ±ÀÈ ıâ 1ÀÈ ±Ó ø ı ±À ÛÀé ø ı1ó ˆ ±Àª ± Ú fl 1±º õ ÀÓ fl ø é Àfl ø q1 Î iß Ú1 ı±à ı ø ıò± õ apple ±Ú fl 1± ±1n ø fl Úfl ±Úµ fl ø1 ŒÓ ± ±º  ±S- ±Sœ1 ±Ê Ó Ôfl ± ø ıøˆ iß õ øó ˆ ±À ı±11 ±ˆ ± Œ ±ª± ±1n Ú ±Ú Ú±Ú á ±øúfl ± Ú1 Ê ø1 ÀÓ ø fl Ú1 ±Ê Ó 1 Œ ±ª± ±øè À ı±1 Ûø1 Û Ì«fl ø1 ŒÓ ± ± [ ø ı À CCE1 Œé SÓ Û±Í -3 Unit 13 ±1n 16 Ó øó ÀÒ ÛøÏ ˇ ± À º] CCE1 ı ª ±11 Œé SÓ ø é fl fl À øfl fl Ô±1 ± ±11 Z±1± È ± ö ± Ú ı ª ö± í ı Û±À1 Ó ±1 ı±à ı Ê ± Ê ±øú Œ ±ª±ÀÈ ± øúó ±ôl ±ª fl œ º 9.5 ±Ú øú1+ ÛÌ1 õ fl ±1 ±Ú á ±øúfl ±1n Ú±Ú á ±øúfl Ó 1 Î apple ± 1Ì Œfl È ± ø ıà ı Ú± fl À1± ± fl ñ  ±S Ê Ú1 ë 1± 1 ± 1Ìí Àg ø ± Î M 1 ÛS Ú ø é fl Ê ÀÚ øú1œé Ì fl ø1 ±À º Œ Àfl Ê Ú ø é Àfl apple Ê Ú Â ±S1 fl ÀÔ± Ûfl ÔÚø øú øó ± qøú ±À íó Ê Ú Â ±S ŒÓ 1 Œ ± ±À fl 1 Ù ± «Ó Ôfl ± 1± Ê Úœ1 ø ı À fl ±øâ º Î Mê Î apple ± 1Ì Œfl È ± Sê ± Ó ˆ ±Àª ø é fl Ê ÀÚ fl 1± ±Ú á ±øúfl ±1n Ú±Ú á ±øúfl ±Ú øú1+ ÛÌ1 ı ª ö±àè ± apple «± À º Œ Ãø fl ı± ø ø Ó ø Àfl ±ÀÚ± Û ı«øúò«±ø1ó ˆ ±Àª õ dó fl 1± ± fl Ú õ øsê ±fl ±Ú á ±øúfl ± Ú Œ ı± ± º Ú±Ú á ±øúfl ± Ú1 Œé SÓ ±Ò±1ÌÀÓ õ ±fl øó fl ˆ ±Àª, Œfl ±ÀÚ± ±Ú á ±øúfl Ó ± ÚÔfl ±Õfl fl 1± ± Ú ±1n ÀÚÒ1Ì1 ± Ú1 Œé SÓ ±Ò±1ÌÀÓ Â ±S- ±Sœfl ± ÀÓ ª Ó fl 1± Ú ±Ú ±ÀÓ ±Ú á ±øúfl ± Ú1 Œé SÓ Â ±S- ±Sœ fl Û ı«àó ª Ó º ø q Ó 1 Œ ÌœÀfl ±Í ±1 ± 1Ì, Œ ÛÔ±11 fl ± «fl ± Û, fl ±À1± ı±fl fl 1± Ó«À ı±1,  ±S- ±Sœ1 ø ıà Ò1Ì1 ± 1Ì ±1n ˆ ± À ı±1 øú1œé Ì fl ø1 È øfl 1 ± º ±È ± À ı±1 Ú±Ú á ±øúfl ± fl Ú1 øúapple «Úº ±Ú øú1+ ÛÌ Í Ú±Rfl, ± ø fl ±Ú øú1+ ÛÌ ëê œøªó õ ±Ìœ 1 ±Ê Ó Ôfl ± 1 g í EVS 1 Î ÀV ÀÈ ±1 Û1Ó øúˆ «1 fl ø1 ±Ú øú1+ ÛÌÓ apple È ± Ú Ú± ±ÀÚfl œ apple ±ø Ò1± í º À Ê œøªó õ ±Ìœ1 õ øó Û «fl ±Ó 1 À ı±ò1 ø Ü fl 1±Ó ± fl ø1 ıº 1. øapple Ú± Ú Ê Ú ø é Àfl ŒÓ 1  ±S- ±Sœ fl 1 Ó w ÌÕ í º ŒÓ ıvfl - 3 7

8 5± ± ÀÓ Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó ëfl œè ÛÓ 1 õ fl øó 1 õ øó ıapple ±Úí ø ı ÀÈ ± ±À ± Ú± fl ø1øâ º w Ì fl ± Ó ŒÓ Œapple ø À Œ Ê Ú Â ±S È ± Œ à ±ø ±ø1 Œ Û ±À º ŒÓ  ±S- ±Sœ 1±fl œ1 Ó ±À ± Ú± fl ø1 ı øê ı Û±ø1À ø Ó ± Œ à ±ø Õ ˆ fl À1º ø é Àfl  ±S  ±Sœ 1±fl œfl Œ à ±ø À Œfl ÀÚÕfl Û1± À1Ì fl øï ˇ ± fl 1ÌÓ ± fl À1 ±Àfl à ı±1 fl íà ÚÓ Œ Û ± øapple À º Û±Â Ó ŒÓ Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó  ±S- ±Sœ1 Z±1± È ± Ú±È fl fl 1±À ±1 ø ı ÀÈ ± ±øâ fl À ± Ê œøªó õ ±ÌœÀ1 ± ±1 apple À1 Ê œ ± Ôfl ±1 øòfl ±1 ±À º apple À1 ±À ÛÀé [timely Assessment) Œ ±ª± ± Ú ı ª ö± ø é fl fl fl  ±S- ±Sœ ø fl Ú1 Œé SÓ ±ÀÊ ±ÀÊ 1 Œ ±ª± ø fl Úø øú1 ±ˆ ± Œ Û±ª±Ó ± º ÀÈ ± È ± Í Ú fl ± Ú1 Ú Ú±º ø é fl Ê ÀÚ Â ±SÊ Ú1 1 Œ ±ª± ø fl Úø øú À À ±ˆ ± Û Ú1 ø é Ì1 ı ª ö±à1  ±S- ±Sœ fl 1 Û Ì«ø fl ÚÓ ± fl ø1 ı Û±À1º Œ À À Í Ú fl ± Ú ı ª ö±àè ±Àª  ±S- ±Sœfl 1 Œ ±ª± ø fl Ú1 ±ˆ ± qò1øì1 ı ª ö± À À í ı Û1±Ó ± fl À1º 2. ÀÈ ± È ± EVS ø ı 1 È ± Û±Í ±ø51 ø ÛÂ Ó Œ ±ª± Û1œé ±1 Î apple ± 1̺ ø é Àfl  ±S- ±Sœ fl À Û±Í ÀÈ ± øfl ±Ú ˆ ± apple À1 ı øê Û±À Ó ±1 Î ±Ú í ıõ È ± ø ø Ó Û1œé ± Û±øÓ À ±1n õ ùüàè ± ÀÚÒ1ÀÌ ø ø À ñ ±Ú, Î øæ apple, fl œè ÛÓ, ±1n Ú ±Ú Ê œª-ê c1 ±Ê Ó Ôfl ± g1 ø ı À ø ±º ø ø Ó Û1œé ±1 Î Ûø1 ø é Àfl n Û ±À ± Ú±1 ı ª ö± fl ø1à ø À ŒÓ fl ± ø fl ± ÚÓ ± fl À1º EVS 1 ±Ú È ± Û±Í ë ± ±1 Ûø1 ± ±1n ıg í1 Œ Ó Œ ±ª±  ±S- ±Sœ fl ± «fl ± Û1 ± ÀÚ ø é fl Ê Úfl ø fl  ±S- ±SœÀ Û±Í ÀÈ ± ˆ ± Õfl ı øê Œ Û±ª± Ú± Ó ±1 Ú± ±1n ± Ê Ú±Ó À ± fl À1º ± ø fl [ ±Ú øú1+ ÛÌ [Summative Assessment]1 Z±1± ø é fl Ê ÀÚ Â ±S- ±Sœ1 :±Ú ±1n Œ ıãøxfl ø ıfl ± 1 Œé SÓ ø Ü Œ ±ª± õ ªfl ± [major gap] Àg :±Ó º ø é fl Ê ÀÚ Œapple À Œ ø~ Ê Ú Â ±S- ±Sœ1 ±Ê Ó ø Œé SÓ fl À ±Àª Ûø1 ± 1 ø ıøˆ iß apple 1 ±Ê Ó Ôfl ± g1 õ À ±Ê Úœ Ó ±1 ø ı À ı øê Û± À ŒÓ ÀÚ Œé SÓ È ± [Œ ÃXÊ Ú]  ±S- ±SœÀ ı øê Œ Û±ª± Ú± º Ú Ò± ıú1 Û±Â Ó ø é fl Ê ÀÚ Â ±S- ±Sœ fl 1 Ó õ ±fl øó fl ˆ ±Àª λ ± Û Ì«È ± fl ÀÔ± Ûfl ÔÚ1 ±À ±Ê Ú fl ø1à º v8 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

9 øó 1 øó ±Ú - 3 Î Mê apple ÛÀÈ Â ±S- ±Sœ fl 1 ø fl Ú øfl apple À1 õ ˆ ± ı±øi Ó fl ø1 ı øapple À [fl ] ø é fl Ê ÀÚ Í Ú±Rfl ±Ú øú1+ ÛÌ1 ı ª ö± Úfl À1 [ ] ø é fl Ê ÀÚ Â ±S- ±Sœ fl À øfl ±Ú ı øê À ±1n øfl ±Ú Ú ı øê À Ó ±1 Ù ±Ù 1 ø ıàù Ì Úfl À1 qò1ìœ fl ı ª ö±àè ± øapple À À ı± Àfl ı±à1 Úfl À1 ŒÓ ÀôL  ±S- ±Sœ1 ø fl Ú1 Œé SÓ øfl Ûø1̱ í ı Í Ú±Rfl ±1n ± ø fl ±Ú øú1+ ÛÌ apple À ±È ± [ ± fl Ú] ı ª ö± ø é fl Ê Úfl  ±S- ±Sœ1 Î iß Ú Àg :±Ú ±ˆ ±1n Œ ÌœÀfl ±Í ±1 ø fl Ú ı ª ö± À ÀÚ Ú± Ó ±fl Ê Ú±1 ı±à ı õ À ±Ê Úœ ±1n øó ±ª fl ˆ ø fl ± º 9.6 øfl apple À1 ±Ú øú1+ ÛÌ ı ª ö±àè ± Û Ì«qX fl ø1 ı Û±ø1 Œfl ±ÀÚ± È ± ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ± ±ø Œfl øó ± ˆ ± ı ø fl õ øsê ±ÀÈ ± ˆ ± ±1n qx Ù apple ± fl ı ø ŒÓ øó ± fl Œ øó ± ı±ô øªfl, ˆ 1 ±À ±,Ú ± Û Ì«, ø öøó Ú 1+ Û ± øú fl ø1 ı Û1± Ò1Ì1 º qx ±Ú øú1+ ÛÌ õ øsê ±1 ±ø1è ± &̱&Ì Ó Ó Î À~ fl 1± í º EVS 1 Î ÀV 1 Ó ± Û Œ ±ª±Õfl ø À ı±1 ø fl Úœ øˆ :Ó ± õ apple ±Ú fl 1± Œ À ı±1 ± fl Ú õ øsê ±1 ôlˆ «Mê º À Î ÀV 1 ı±à ı õ À ±Ê Úœ, ±ª fl œ øú Û ÌÓ ± ±1n :±Ú, «Ó ±1 ø ıøˆ iß øapple ±1n À ı±ò fl À ±À ı±1 ± Ú fl 1± º Œ øó ± Œfl ı±ê ÀÚ± ø é Àfl fl ø ıà Ûø1 11 Û1Ó Û1œé ± Àfl Ò1Ì1 ± fl ÚÓ Î ÛÚœÓ ŒÓ ÀÚ ı ª ö±àfl ˆ 1 ±À ± ± fl Ú ı ª ö± ı ø ı Û±ø1º ë øó Î M 1í gœ ± Ú õ øsê ±1 ôl «Ó ëfl 1 Ó ø À ±ª±í Ò1Ì1 õ ùüà ı±1 1 Ú±Ò «œ õ ùüó Õfl Œ ıø ˆ 1 ±À ± º Ú ± Ó õ øsê ± Œfl ±ÀÚ±  ±SÀ1 ı ømê Q ±1n õ ±Ôø fl Ó ±fl ±øòfl ±1 øúøapple À ±1n õ ÀÓ fl Ê Ú Â ±SÀfl Û «± Ó ı ø ø ıà ı Ú± fl ø1 ± fl Ú fl À1º ø é Ì-ø fl Ú Û «± 1 Û1Ó øúˆ «1 fl ø1 ø õ øsê ±1 Z±1± Î ÀV 1 ıvfl - 3 9

10 ± 1Ì1 ± fl Ú fl 1± Ó ±Àfl ø öøó Ú 1+À Û ± øú fl ø1 Û Ú1 ± fl Ú fl ø1 ı Û±ø1º ±1 Î Ûø1 ± fl Ú1 ±Ú È ± ˆ ± øapple À ø fl Ú õ øsê ±1 ø ıàù ̱Rfl ±À ± Ú±º ±S ø fl ±1nÀ 1 ± fl Ú Úfl À1, À ø fl Ú Ù Ù fl ± fl Ú Úfl ø1 ø é Ì-ø fl Ú õ øsê ±ÀÈ ±fl Ó ± fl Ú fl À1º Ô«±» qx ± fl Ú õ øsê ±ÀÈ ± apple ± ø fl ÚÀfl øffl º 9.7 ø fl ÚÀfl øffl ± fl Ú ±Ú øú1+ ÛÌ øó ±Õ Àfl ±ø ø ıøˆ iß õ fl ±À1 ± fl Ú ı ª ö±àè ± Œ ø fl ÚÀfl øffl Ó ±Àfl ±À ± Ú± fl ø1 ±øâ À ±º Ô«±» ø é fl Ê ÀÚ Œ øó ± ± fl Ú fl À1 ëø fl Úí ŒÓ 1 ı±à ı Œfl fø ıµ º fl Ô±ÀÈ ±Àfl õ øó Ûiß fl ø1 ıõ ŒÓ ø ıøˆ iß õ fl ±11 ± fl Ú ı ª ö± ±Ó Ó º ±ø øó ÀÒ Œ Ãø fl, ø ø Ó ±1n fl ± «fl ± Û1 Z±1± fl 1± ± fl Ú ı ª ö±1 ø ı À ± Ó À ±º ±1 Î Ûø1 ±1n øfl  ±Ú ± fl Ú ı ª ö± í Œ ÀÚ ñ - ± fl Ú 1œ ± ± fl Ú Sê ±Ú ø1 Œ ±ª± ı Ó ±ôl Ó Ô cumulative anecdotal records õ fl ä1 Z±1± fl 1± ± fl Ú À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ±1n õ ±1Ó ± ± fl Ú ±1n 1œ ± ø ıàù Ì ø q fl À øfl ±Ú ø øfl À Ó ±fl ʱ øú ıõ ø ıøˆ iß õ fl ±11 ± fl Ú ı ª ö± ª Ú fl ø1 ı Û1± ± º Œfl øó ± ı± ø q fl À øúàê ±1n Úœ ± fl 1 ø fl Ú Ûø1 ±Ì1 ± fl Ú1 õ À ±Ê Ú ±1n ø é fl fl À ø fl Ú õ øsê ±1 ÀÈ ± È ± ±ª fl œ ø ±À Û Ì fl 1±ÀÈ ± õ À ±Ê Úœ º ±1 Œ øôî À ŒÓ 1 apple øapple Ú1 flv ± Ó õ øó Ê Ú Â ±SÀfl ŒÓ À ±Àfl øúê fl À1 Œapple ± È ± Ê c ı± 1± 1 ø ı À ø ıª1ì øapple ıõ fl íà º Ó ±1 ø ÛÂ Ó ŒÓ õ øó Ê Ú Â ±SÀfl ŒÓ 1 ø ıª1ì1 ø Àfl ±ÀÚ± È ± øapple ±1n apple È ± ıd1 È ± ø Ü ıú± ı fl íà ø Œé SÓ ŒÓ À ±Àfl ±1n Û Î iß Ú fl ø1 ı ±À ı ø Ú ˆ ª fl À1º ±Àfl - ± fl Ú ± ± øapple ± À º ÀÚ Ò1ÀÌ ± Õ Àfl ø ıøˆ iß ø fl Úœ «Ó ±1 Û1Ó - ± fl Ú õ øsê ±1 Z±1± ± Ú ± Ô±øfl ±1n Œ Ó ± 1 1Ó Â ±S- ±Sœ fl fl ŒÓ À ±Àfl øúøapple«ü «Ó ±1 Œé SÓ ø Î iß Ú fl ı ª ö± øâ Ó ±1 Œé SÓ ±À ±À Œ ±ª± øó 10 v õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

11 Œ ±ª±ÀÓ ± é fl ø1øâ ÀÚ Ú± øòà º ± Û øú ±À Û±Ú±1 Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó õ øsê ±ÀÈ ± ı ª ±1 fl ø1 ı ø ı ±ø1 ıàú ÀÚÒ1Ì1 - ± fl Ú1 Î ÛÀ ±ø Ó ± øfl í ı Û±À1 Œ øó ± Ê Ú Â ±S ŒÓ 1 Úœ ± ıg - ı±gªœê ÀÚ fl ± 1 ±ø1 œ ±1 Œ Û Ú õ ± fl ø1 ı 1œ ± ± fl Ú1 λfl Ü Î apple ± 1̺ ø é fl fl À õ ÀÓ fl Ê Ú Â ±SÀfl ŒÓ 1 øúà 1Ó ı ± Œ ÌœÀfl ±Í ±1 ıg ı±gªœê Ú1 øúøapple«ü ø Àfl ±ÀÚ± È ± õ øó ˆ ±1 õ ± fl ø1 ıõ fl í ı ±1n Î M 1ÀÈ ± 1œ ± ± fl Ú ø ±À ı ø ø Û ıx fl ø1 1±ø ıº ø ıøˆ iß Ò1Ì1 - ± fl Ú ± Ú ±1n 1œ ± ± fl Ú ± ø fl ı«± œú ± fl Ú õ øsê ±ÀÈ ±Ó ıuàó ± À ı±ò1 œˆ Ó fl 1± º øúàê øúê fl fl 1± õ ± ı± À ± œà fl 1± õ ± øúê 1 ÚÓ Î» ± øapple À º À  ±S Ê Ú1 ±R ij±ú Ï ˇ±Ó ± fl À1º À ± œ ø é ±1 Ó n Û1 apple fl fl Ê ÀÚ ±ÚÊ Ú1 ± ±øê fl ± 1Ì Œ ÀÚ- ±ÚÊ Úfl fl 1± À ±ø Ó ± ±1n λ ± ±øapple ÒÚ±Rfl øapple 1 Û1Ó ± fl Ú fl ø1 ıõ Œfl ±ª± º Œé SÓ ø é fl Ê ÀÚ - ± fl Ú ±1n 1œ ± ± fl Ú1 Œé SÓ ±ÀÓ Œfl ±ÀÚ±Àª øó õ ± fl ı± øó ±À ± Ú± fl ± Ú fl ø1 ı ŒÚ±ª±À1 Ó ±1 ı±à ı ± ıò±ú ı±ìœ ±1yøÌÀÓ qú± ı ±À ±1n øúàê Ó fl«í ı ±À º Sociometry ± ±øê fl õ øsê ±- Joeob Moreno ( ) 1 Z±1± ø ıfl ø Ó 1 Î ÀV À n ÛÓ fl 1± fl ± 1 Ù õ Ó ± ±1n fl «œ1 cø Ü fl 1± ±1n apple À ±È ±  ±S-  ±Sœ fl 1 Û1 Û11 ±Ê Ó ı ª ±1 +apple Ó ± øï ˇ ŒÓ ±À ±1n ŒÓ À ±fl 1 ±Ê Ó Ôfl ± g1 ı±ô ø ıfl Ó ±1 ±ˆ ± øapple À º ø é fl fl :±Ó Œ ŒÓ À ±Àfl fl ± fl 1±  ±S- ±Sœ1 n ÛÀ ı±1 øfl  ±Ú ı ømê Q1 ± ±1º n Ûø ı ±fl 1 Í Ú ±1n ±fl ±1 Œ ÀÚ - Ó ±Ó øfl  ±Ú ±apple «Î Û n Û, Œ ±È ±1n ø ıø Ü ıg 1 Z±1±À À º apple À Œfl øó ± ı± Œfl øó ± ı± Œfl ±ÀÚ± Ê Úfl Œ ı ± Û± ı± Ì fl ø1 ı øúøapple À º ıg Q ±1n ıø ú1ì1 õ fl ±À1, apple ÀÈ ±Àª øfl apple À1 ø fl Ú Ûø1Àª ÀÈ ±1 Ó õ øó øsê ± fl ø1 ı Ó ±1 Û1Ó ø ıø Ü ˆ ø fl ± ±1n øfl øfl ø ıøˆ iß apple Ûø1 ± Ú± õ øsê ± Œ ±ª±ÀÈ ± apple 1fl ±1 Ó ±fl ± ø ± øapple À º 1œ ± ± Ú1 Œé SÓ Sociometry È ± ±ª fl œ ±ø ±º ±Ò±1ÌÀÓ À ø é fl fl fl ±È ± Ó Õfl Ê Úøõ ±1n fl 1œ ±  ±SÊ Úfl  ±S- ±Sœ1 apple ÀÈ ±Ó ø ı ±ø1 Œ Û±ª±Ó ± fl À1º Sociometry õ øsê ±1 ± Ó ø é fl Ê ÀÚ ıvfl

12  ±S- ±Sœ fl 1 ±Ê Ó Ôfl ± g1 ø ı À ±ˆ ± Û± º Ó Ó Î apple ± 1ÀÌÀ1 ÀÓ ı ÀÊ ±ª± í ñ Sê ±Ú ø1 Œ ±ª± ı Ó ±ôl Ó Ô ø é ø Sœ ÀÚ±1 ± ŒÓ 1 ø é ±Ô«œ fl 1 ± Ú1 ı±à ı apple ± Anecdotal Records ı ª ±1 fl À1º ŒÓ ŒÓ 1  ±S- ±Sœ fl 1 µ1 ±1n ø ıø Ü ˆ ±ªÀ ı±1 È øfl 1±ø ı Û1±Õfl apple ± Œ ı Ó Ú Î ±À 1œ ±1n fl Ù À1º øapple Ú± Ú ŒÓ Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó é fl ø1øâ Œ ø ım Ú± 1  ±SÊ ÀÚ ø1ç Ú± 1  ±SÊ Úfl Î ± 1 œú Œ Ûø= øapple øâ º øfl ÀÚ± ø1 fl 1 ±fl - ı±à ÛÀfl Ó ±fl Œ Ûø= Î ± øfl øú øapple ± Ú±ø ø À Ó Œ Ûø= Î ± øfl øú ı Û1±Õfl ŒÓ À ±fl Ô«ı±Ú Ú±ø º ±Àfl à øapple Ú Œ øó ± ŒÓ À ±Àfl  ±S- ±Sœ fl fl Ú Œ ıfl ±1œ ± ıõ øâ ŒÓ é fl ø1øâ Œ Œ ıfl ±1œÓ ø ı È Œfl ÀÚÕfl Œ ıflƒ fl À1 ø ı À ÀÔ Ü õ ùü fl ø1øâ º ŒÓ À ÀÓ apple À ±È ± Ûø1 È Ú± Õfl ø ø 1±ø øâ º ±Ú øapple Ú ±Àfl à ŒÓ Œapple ø À Œ øó ± Â ±S- ±Sœ fl 1Õ Î ˆ øó ±øâ 1±ô ±Ó ŒÓ À ±Àfl Î ± ± Û Œapple ø À ±1n œó ± øó Í ±G± Ê À1 ı±fl œà ı±1fl Œfl ÀÚÕfl ± ÛÎ ± 1 Û1± 1øé Ó fl ø1 Ó ± 1 ı±gªœ fl fl ± ıï ˇ± í º ø ÛÂ Ó œó ±1 Û1± Û Ì«fl ±ø Úœ1 ıì«ú± qøú ŒÓ œó ±1 ± ø fl Ó ± ±1n ŒÚÓ Q1 &ÌÀÈ ±1 ø ı À ø ø ÔíÀ º ı ıœ Ú± 1  ±SÊ ÀÚ fl fl 1Õ ı1 ˆ fl À1 ±1n ı±gªœà ı±à1 Ó ±Àfl Ó ±fl ŒÊ ±fl ± º ÀÚ±1 ± fl Ô±ÀÈ ± Ê ±øú ı Û±ø1À Œ øó ± ŒÓ øapple Ú Œapple ø À Œ fl À ±Àª Ó ±fl ŒÊ ±fl ± ±À ±1n ø fl À ±Àfl ±ø1 ıõ Œ øapple Ù ø1àâ ±1n ±1 fl ±1Ì ŒÓ Ó ±fl ±øó Ê ±øú íà º ÀÚ±1 ± Ó ±1 Û±Â Ó 5± Ó È ± øapple ÚÓ È ± Œ Û± Úœ ± fl fl 1ÀÈ ± Õ ±ø º apple À1 Œfl 5± ±Ú1 1Ó Œapple ø À Œ ı ıœ1 fl fl 11 õ øó Ôfl ± ˆ øú1± í º fl Ô±ÀÈ ±Àª ŒÓ ŒÓ 1 Î iß Ú1 øó ±Ú ı fl Ó ø ø Û ıx fl ø1 ÔíÀ º øó 1 øó ±Ú -4 ÀÚ±1 ± øfl ÀÚ È Ú± ø ø Û ıx fl ø1øâ Û «À ıé Ì fl ø1øâ, ø é fl ø ±À Û ± Û øú Œ1fl ΫÀ ı±1 øfl apple À1 ı ª ±1 fl ø1 ı 12 v õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

13 ø ıøˆ iß Ó ø ıøˆ iß Ûø1 È Ú±À ı±11 Û1± ø é fl fl À õ ÀÓ fl Ê Ú Â ±S- ±Sœ1 ˆ ±ª øú1œé Ì fl ø1 Î ±À 1œÓ ø ø Û ıx fl ø1 1±ø ı Û±À1 ±1n ıâ 11 Œ Ó õ øó  ±S-  ±Sœ1 ø ı Û1œÀÓ õ øó Ê Ú1 øú1œé ÌÀ ı±1 fl À ±È fl ø1 fl 1± øó ±Ú ÛS Úfl Cumulative Anecdotal Records Œ ı± ± º õ fl ä1 Z±1± ± fl Ú [ ±Ú øú1+ ÛÌ] EVS 1 ø é Ì-ø fl Ú õ øsê ±1 Œé SÓ õ fl ä1 È ± ø ıø Ü ˆ ø fl ± ±À º õ fl ä1 ± Ó Â ±S- ±Sœ1 ø fl Ú1 apple È ± øapple ± fl Ú fl ø1 ı Û1± ± - Œ ÀÚ- (1) EVS Û±Í œ1 ø fl Ú, (2) EVS 1 ±Ò±1Ì Î ÀV - ± ±øê fl fl œfl 1Ì Œfl à ± 1Ì ±1n À ı±ò ± 1̺ Œ øó ± Â ±S- ±Sœ fl À apple Ó ˆ ±Àª ö±úœ Û±Úœ1 ı ª ö±, Œ Î Ê Àé S ±1n ±ø1 Ù ± 1 1± ø ø1fl øó Àg øú1œé ÌÓ ±, ŒÓ øó ± ø é fl Ê ÀÚ Û±Í œ1 Û1Ó fl 1± ± fl Ú1 Î Ûø1  ±S- ±Sœ fl 1 Ú ±Ú &Ì À1± ± fl Ú fl À1º Î apple ± 1Ì 1+À Ûñ ö±úœ ı±ø µ±1 Ó øfl ±Ú Ù õ ˆ ±Àª fl ÀÔ± Ûfl ÔÚ fl ø1 ı Û±À1 Œ ± Ô«1 ø ı À ñ õ fl ä1 õ øó À ıapple Ú1 Î Û ö± ÛÚ1 λfl ÜÓ ± Àg À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ñ  ±S- ±Sœ fl fl Ó Ó øapple ± Ò1ÀÌ õ ùü øò ıñ [i] ø fl  ±S- ±SœÀ fl À ±Ó Õfl Œ ıøâ Ê ÀÚ ±ÚÊ Úfl ± fl ø1øâ [ii] apple Ó Ôfl ± ŒÓ ± ±1 ıg ı±gªœ1 Ú± Œfl ±ª± [iii] apple Ó ˆ ±Àª fl 1± fl ± 1 ±Ê Ó Œ ±ª± Ó ± Ó 1 ø ıà1±øòó ±1 Œé SÓ Ó ø ±Ò±Ú fl ø1 ıõ é øâ ± ŒÚøfl [iv] ± ±Ò±Ú1 Œé SÓ ±À Û±Ú±1 Î Û± ı± ømê ı ª ±1 fl ø1øâ ŒÚ ø ôl± ±1n ı ± ± fl ø1 ı Û1± &Ì ±1n apple ÚøµÚ Ê œªúó À ı±11 g ö± ÛÚ fl ø1 ı Û1± &̺ À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ±1n õ ±1 Ó ø fl Ú õ øsê ±1 Œé SÓ Â ±S- ±Sœ fl À ø ıøˆ iß Ò1Ì1 À ±ø Ó ± fl Ûø1 È Ú±, ŒÓ 1 Úœ ± ı± ø é fl fl 1 Ó ±À ± Ú± fl ø1 ı œ ± º ø fl ±1n fl À ±ø Ó ±1 Œé SÓ ø ıøˆ iß õ fl ±11 º øfl  ±Ú øó øsê ±1n ŒÓ À ±Àfl ŒÓ À ±fl 1 ø ı ±1 ø ıà ı Ú±À ı±1 ø ıøˆ iß õ ùü±ª œ1 Z±1± õ øó ö±ø ÛÓ fl ø1 ı ıvfl

14 ø ı ±À1, øapple À ŒÓ ø ıò± Û± º À ±ø Ó ±1 õ fl ±11 õ ±1Ó ± ø é Ì1 Û1Ó ı fl À À øúˆ «1 fl À1º ±1 Ù Ó ŒÓ À ±Àfl ±ˆ fl 1± :±Ú1 ö± œfl 1Ì1 õ øsê ± ı±øï ˇ ± ±1n ø é fl 1 ı±à ı ø fl Ú Ûø1Àª 1 õ fl ±11 Û1Ó õ øó Û ø Ü øapple ±1 Œé SÓ Â ±S- ±Sœ fl È ± Î ± 1 λ ÛÀ1º ±Úøfl À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ıuø øú  ±S-  ±SœÀ øúàê øúàê ± ı ı± ± fl Ú fl ø1 ı Û±À1º ø ZÓ œ ÀÈ ± ø fl ±1n apple À ±Àfl à ø é fl 1 fl ±ôl ı±ò  ±S ø é fl 1 ø ı ±1 Ò±1± Œfl ±ÀÚ± Ò1Ì1 õ ùü Úfl 1±Õfl øúê 1 ÚÀÓ ªÒ±1̱ fl ø1 ±øú 1 º Ù 1+À Û õ øó Û ø Ü [feedback]1 ıfl ± œø Ó ±À º ŒÓ À ±fl 1 ø é fl 1 Û1Ó øˆ øm 1 é Ì [dependence syndrome] Œapple ± ± Ù 1+À Û :±Ú ö±ø Qfl 1Ì fl Œ ±ª± Œapple ± ± º Œ À À ÀÚ Œé SÓ Ù õ Ó ± ± fl Ú1 ªfl ± fl º Ó Ó œ õ fl ±11 ø fl ±1n À ı±1 í ø fl À ø é Ì õ øsê ±À ı±11 õ øó ı1 Œ ıøâ ±fl ø «Ó Ú º ı±ò Ó Ûø1À ŒÓ À ±fl Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó Ô±Àfl º ŒÓ À ±Àfl ø fl ± fl ± «ÀÈ ±fl fl &1n Q øapple À, ø ıò± Û±À ŒÓ À ±Àfl fl ± «1 Û1± ø ı1ó Ô±øfl ı Û±À ˆ ± Û± º ŒÓ À ±Àfl Œfl øó ± ı±à ø fl Ú fl ± «fl ± ÛÓ Ì fl À1 ı1= ŒÓ À ±Àfl ö ø ıapple ±1 Û1Ó À øúˆ «1 fl À1º ÀÚÒ1Ì1  ±S- ±Sœ1 ø q ª ö±ó Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó ø é fl 1 Û1Ó Ó ôl øúˆ «1 œ Œ ±ª±1 Ù Ó fl :±Ú ±ˆ ±1n ±Úø fl é Ó ± fl º apple ı«õ fl ±11 À ±ø Ó ± ø fl ÚÀfl øffl ± fl Ú1 Œé SÓ fl ı ± Ûfl Ó ± Œapple ª± º Àé SÓ ø é fl ø ±À Û ± Û øú ø ıà Ò1Ì1 fl ± «fl ± Û Ì fl ø1 ı ø ı ±ÀÓ Ù õ ø fl ÚÀfl øffl ± fl Ú1 ı±à ı ø fl ±1n 1 À ±ø Ó ±1 õ fl ±1 ±1n õ ±1Ó ± øsê fl ø1 1±ø ı Û±À1º 9.8 ±1± ± fl Ú, ±Ú á ±øúfl ø é Ì-ø fl Ú õ øsê ±1 È ± œé ±Rfl ø ıà ı Ú±Rfl ±À ± Ú± ı±apple œ º qx ± fl Ú ı ª ö±1 Z±1± ±ø  ±SÊ Ú1 ± fl Ú fl ø1 ŒÓ ±ˆ fl ø1 ı ŒÚ±ª±1± ø fl Ú Œé S, ô 1ø ı ±fl ø ı ±ø1 Î ø ± Œ Œé SÓ ŒÓ fl ± fl ø1 ø fl Úœ «Ó ± Û Ì«1+À Û Ì fl 1± ı Û±À1±º ± fl Ú Ù õ í ıõ íà ø ı1ó ˆ ±Àª, ± ø fl, ˆ 1 ±À ±, ı±ô øªfl, Ú ± Û Ì«±1n Ûø1ø öøó Ú ± œ ± øú fl ø1 ı Û1± í ı ±ø ıº Œ ÌœÀfl ±Í ±Ó Œ ±ª± ± fl Ú1 õ øsê ±À ı±1 ø fl Ú apple ı«ó ±1 ø Ú±Mê fl 1Ì1 ±ø ± ø ±À ı ÒÚ±Rfl ø ôl±ò±1±à1 ø q1 Ô±øfl Œ ±ª± ø fl Ú «Ó ±À1± Û Ú ø é Ú1 Ê ø1 ÀÓ Û Ì«Ó ± õ apple ±Ú fl ø1 fl Ô«ı ø fl Ú 14 v õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ í ± [øî.. Î ]

15 ı ª ö±õ Î ißœó fl ø1 ı Û±ø1º ÀÚÒ1Ì1 ıuàó ± ø fl Ú Œfl øffl õ øsê ± ± fl Ú õ øsê ±ÀÈ ±1 øúøapple«ü é Ó Î ÛÚœÓ Œ ±ª±Ó ± fl À1º 9.9 ±R Î iß Ú1 øú1+ ÛÌ1 ı±à ı ±ÀÚfl œ Î M 1 Œ ±ª± øó 1 øó ±Ú -1 Î M 1 ø ı ±À ÛÀé ±1n ±À Û±Ú±1 øˆ :Ó ±1 ÀÓ Ê øî ˇÓ º Œ À À ± Û øú øúàê Î M 1ÀÈ ± ø ø fl º øó 1 øó ±Ú -2 Ûø1Àª ±À ÛÀé Ûø1ø öøó õ ıó«ú fl ø1 ±À Û±Ú±1 øˆ :Ó ±1 Û1± Î M 1 øapple fl º øó 1 øó ±Ú-3 Ûø1Àª ±À ÛÀé Î M 1 øapple fl øó 1 øó ±Ú-4 Ûø1Àª ±À ÛÀé ± Û øú ø ıà : ø ±À ı 1± apple ±Ú fl 1fl º 9.9 Î Û±apple ±Ú fl õ Û øô learnline.cdu.edu.au/t4l/teachinglearning/assessmentvet.html Û Ì«Œ ±È 1 Ú œ Úœ (1) Œ ±ª± ıâ 1 ±À Û±Ú±1  ±S- ±Sœ fl 1 ± fl Ú1 ı±à ı Œ ±ª± ø ıøˆ iß øsê ± ±À ± Ú± fl 1fl º ± Û øú ı ª ±1 fl 1± ± fl Ú õ øsê ±À ı±1 ø fl º õ ÀÓ fl ÀÈ ± Ù õ Ó ± Àg ±À ± Ú± fl 1fl º (2) apple Ó fl ± «fl ± Û1 Ûø1Àª 1 Û1± ±À Û±Ú±1  ±S- ±Sœ1 ± fl Ú fl 1± øˆ :Ó ± ıì«ú± fl 1fl º Ó ±1 ı±à ı ± Û øú øfl øfl fl Ô± ±Ú øú1+ ÛÌ1 ı±à ı øâ ø fl º ıvfl

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Suryya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (Philosophy) Applied Ethics, BPH M -13 [õ À ±ø fl ÚœøÓ ± a] 6th Semester, 2015

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

29T-STAT.pmd

29T-STAT.pmd 29T STAT Total number of pages 8 209 STATISTICS Full Marks : 00 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. All Questions are Compulsory. Total Questions

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2017 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2018 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

part 1

part 1 1 õ Ô Ò ± fl ø fl ±Ó ± È«Ú º Û=± Ú ı ± ±à«àòœè º ø ZÓ À ı ø øî ˇ ı Û±À ı ı º Œ ÀÁ ÀÓ ±apple À ı Û ı«± ıø ± ±À ں ˆ Mê Ì ú À Î Ûø ı ܺ fl À fl ± ± ö fl ı ö±àú ı± fl ı ± - ı ı œà ı ı Œ ı Î ißøó ±À º flv

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) 2 ß±Ó fl Û±Í Sê ( B.D.P.) ø é ± ı «±ôl Û ı œé ± ( Term End Examination ) øî À ı, 2015 Ê Ú, 2016 ı ± Ú ( Chemistry ) ø26 fl Û±Í Sê ( Elective

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

29T BIOL.pmd

29T BIOL.pmd Total number of pages 12 29T BIOL (BOT-ZOO) 2019 BIOLOGY (Theory) Full Marks : 70 Pass Marks : 21 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. PART I (BOTANY) MARKS

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

29T ECON.pmd

29T ECON.pmd 29T ECON Total number of pages 8 2019 ECONOMICS Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No. 1 (a f ) carries

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

29T MATH.pmd

29T MATH.pmd 9T MATH Totl numer of pges 16 019 MATHEMATICS Full Mrks : 100 Pss Mrks : 0 Time : Three hours The figures in the mrgin indite full mrks for the questions. Q. No. 1 ( j) rries 1 mrk eh 1 10 = 10 Q. Nos.

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Assignment 5th Semester ,All in One 2018.pmd

Assignment 5th Semester ,All in One 2018.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Surya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (EDUCATION) History of Education During Pre-Independence, BED M/P 04 5th Semester,

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

29T POSC.pmd

29T POSC.pmd 29T POSC Total number of printed pages 8 2019 POLITICAL SCIENCE Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No.

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

29T-PHYS.pmd

29T-PHYS.pmd 9T PHYS Total number of pages 1 019 PHYSICS ( Theory ) Full Marks : 70 Pass Marks : 1 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Q. No. 1 carries 1 mark each 1

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi

exam-kangaroos.mai-2015.latin-1.dvi Ü¹Å Ö ÍÒ Ú Ö Ø ÙØ Ë Ò ÄÙÑ ÒÝ Ä Ò Å Ø ¹ÁÒ Ó Ë Ñ ØÖ ¾ Å Ö ½¾ Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ü Ñ Ò ÙÖ ¾ ÙÖ Ù ØÖ Ø ÓÙÑ ÒØ ÁÒØ Ö Ø Ä Â Ù Ã Ò ÓÙÖÓÙ Ø ÙÒ ¹Ø Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÙ ÙÖ ÓÙ ÙÜ ÓÙ ÙÖ ÓÓÔ Ö Ø µ ÓÙ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ô Ø Ù Ò Ö N

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á 135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á Ÿ U, Sà Áfl ʪÊäÿˇÊ, Sà appleä U U, äÿ Œapple Ê. Áfl

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

varadaraajapanchaashat.dvi

varadaraajapanchaashat.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø

Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø ÚÒ Ø ÚÒÓ Ø Ù Ö ÞÖ ÒÓ Ò Ø Ú Ñ Ø Ñ Ø Ð ÔÓ Ð ÔÓ Ù ÓÔÙÒ

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

DM 8.dvi

DM 8.dvi ÅÈËÁ ½ ÄÙÒ ½¼ Ñ Ö ¾¼¼ Ü Ö ½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø ÓÒØ ÒÙ Ò ÙÙÒ ÔÓ ÒØ { f(x) = x Ü Ö Ø ÓÒÒ Ð ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ f [0,1] Ò [0,1] Ò Ô Ö f(x) = x+ 1 E( x+ 1 ) ÒÓÒ ½µ ÁÐ Ý ØÖÓ Ø Ò Ù Ö Ò ³ Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

sol_themata_cm2_jun_2008.dvi

sol_themata_cm2_jun_2008.dvi È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÁÏ ÆÆÁÆÏÆ ¹ ÌÅÀÅ ÍËÁÃÀË ¹ ÌÇÅ Ë Â ÏÊÀÌÁÃÀË ÍËÁÃÀË Å ÂÀÅ ÃÄ ËÁÃÀ ÅÀÉ ÆÁÃÀ ÁÁ ÌÅÀÅ ÊÌÁÏƵ Á ËÃÏÆ Òº Ã Ø Áº ÊÁ ÇË Â Å Ì Ì Ë ÏÆ È ÊÁÇ ÇÍ ÁÇÍÆÁÇÍ ¾¼¼  Š½ ¾º ÑÓÒ µ iµ ÌÓ Ø Ñ Õ Ò Ñ Ð Ù Ö º ÓÒØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌØØÌÌØÌÌÌØ ÔÔÔÍÔÔÍÔ ÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔ

Chi tiết hơn

lisakon.dvi

lisakon.dvi Ð Ô ÓÑØÖÐ ÒÒØ ÐÒÑ Ð Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÓ¹ Î Ù ØÙÙ ÒÙ ÓÚÐØ ÚÐØÙ ÔÙÒØ Ñ ÓÓÒ Ø¹ Ò Ø ÑØØ ÖÐ ÚØ Ó º Ë ÔÙÒØ ØÙÐ ÚÐ Ò Ø Ø Ó ØÙ Ø Ð Ò ÒÑ ÒÙÖ ÚÐÙ ÙÙÖÙ ÐÙ ÚÖ¹ ÚÑÐÙÐØ ÔÙ ÐÙ ÔÙ Ø Ù ÚÑ µº ÌØ Ù ÔÙÒØ ÑÒÐ ÒÒ ØÑ ØÓÓÑ ÙÒ ÓÓÒ ÖÒ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn