Dragor_spildevandsplan.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Dragor_spildevandsplan.pdf"

Bản ghi

1 ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ

2 Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø : ª ÍÍ ÏÚÍÚ Àº (æ ø ƪ ø º ËË ÏÚÈÚ ªº ª ª ËË ÏÚËÚ ª ø ± ªÆ ÁÁ ÏÚÁÚ ª ;æ ª ø º ÁÁ ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ÔÔÔÔ ÎÚÔÚ ±Æ ± º ( Æ ø : ÔÔÔÔ ÎÚÓÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª ÔÌÔÌ ÎÚÌÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ºª ø º ø ÔÌÔÌ ÎÚÏÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ƪ ø º æª ªºª º (æ ÔÌÔÌ ÎÚÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ª ± ºæß ÔÏÔÏ ÎÚÍÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ å ª ;æ ª ø ºå ÔÈÔÈ ÍÚ ø ªÆ ±ºª Ó ÏÓ ÔÍ ÔÁÔÁ ÍÚÔÚ Œª ªø : ª Ó ÏÓ ÔÍ ÔÁÔÁ ÍÚÓÚ Õ ø º ± ªÆ Ó ÏÓ ÔÍ ÔÁÔÁ ÍÚÌÚ Œª ø º º (æ Ó ÏÓ ÔÍ ÔÁÔÁ ÍÚÏÚ ±Æ ߪ ª ø ªº ø : Ù æø ªÆ ± ª ø ± ªÆ Ó ÏÓ ÔÍ Ó ÔÁ ÍÚÎÚ ßµ ±øµªæ Ó ÏÓ ÔÍ ÓÔÓÔ ÍÚÍÚ ÕªÆ ; : ª ª ± øæªø ªÆ ªÆ ª ª ÓÔÓÔ ÍÚÈÚ Õ ºª ø º ƪ ºª ;æ ª ø º Ó ÏÓ ÔÍ ÓÔÓÔ ÈÚ flº Æø ± ÓÓÓÓ ËÚ Ã º ± øµ ª ø ÓÌÓÌ f ø f ø Ô f ø Ó Æº ±Æµ øæ ê Æ Ô Ê ±øµ± ø ºªÚ ê Æ Ó Ê [æ ª ø º ª ª º± ª ± ƪ ª ± ø ºª ±Æ ºª Ê º ª º Æ( ª ±Æ ø ªµ ªÆª ºª µ ±øµ ªº ø ƪ ± ªÆª ª ø ± Ú ª ªÆ ºøÆæª ºª ø Æø (Æ ± ª ø øææª ºª ªº Œø æ(

3 ÔÚ Œª 7 ÔÚ Œª 7 f±æ ªÆª ± Ƶ ± ªºªÆ Æø (Æ ± ª µ± ªÆ µµª ø :Ƶª ºª ±Æª : ºÆ ªÆ ± ( ª ø ºª ª ƪ ± ø ºª ø º ø ª Ú ª ª ß ª ±Æø ºÆ ªÆ µ± ªÆ ø µª ±Æ ºª ª ª º± ªÙ ± ªÆ ºª ;æ ª ø º ± ± µµª ºø ªÆ ª ± ª µ ±øµú Æ:µµª ø º ª ª ª º± ª µø ºª Ó ÔÏ ª øæ ªÆª ƪ Ù ø ª ± ø ø µ ª ªÆ ± ª µ ±øµú ±Æ ; ª ªÆ ø ±Æ檺ƪ ø ºµ ø ª ª ø º (æª ªÚ Æø ª : ºªÆ µµª µ ª ª º± ª ª Æø (Æ ª ª ª ø ºª Ú ÿ± ªº º ø ª ƪ ± ªÆ æ ªÆ Æª ± ªÆ ø µ ±øµµªæ ªÚ ø ªÆ ±ºª ± ªÆ ª ª ºª ø ( ª º ø ª ±Æ ø µæª µ ±øµø : ª ±º ߺªÆ ªÆª ªº º Ú ºø ª ªÆª ºªÆ (Æƪ ª ±Æº ª Î ±Ú µæú ;Æ Æª ± ªÆ ø µ ±øµµªæù ª ø ± ªÆ ± ƪ ªø : Ú ªÆ µø ª ªÆª ߺªÆ ªÆª øú Ó ±Ú µæú ±Æ ø µæª ø : ª :ƪ ºª ø ºÚ ÿ ø : ª ª µø ª ± ƪ ª µø ºªÆ ºª : ª ÔÎ ;Æ ªÆ º ± ªÆ ߺªÆ ªÆª ª ªÆª øú Ï ±Ú µæú ;Æ Ú ª ±Æ º : ª ø º ø æª (æª ª ƪ ªÆª ªº Æ º µ ª Ú ø ª ø µ ±øµæª ± ªÆ ø : ª Æø ;Æ ;Æ ø ± ø æª ßƪ ª ± ª æ º ª Ú ; ƪ ªø : ª ±µ :ƪ ƪ ª ±º ªº ª ± ºª ª ø æß ªÆÙ ø µ ªÆ ± ±Æ ø ± ª Æ ø ºÆ ª Ú Õª ª ªÆ ºªÆ º (Æ ª ßÆ ø Ʊ ª ª Ú ªÆ ªÆ ºæß ª ª Æ:µµª ; ªÆª ø : ª ± (æª ºª ; ªÆ µ± ª Æø ± ª ø ±Æ ƪ ª ± ºª ø ºª Ú Œª ª Ʊ ª ª ßƪ ø ± ø µ º Æø º ª ; ªÆªÚ (Æ æ ª ø ºª ø º ƪ ª º Æø ª ø ø Ʊ Æø ø : ø ºª ø º æª ø ª Ú ª ßÆ ª µæªæ ª ºÆª ª ±ÆæÆ Ù ª æªºæª º ß ª ª ø ø : ª ± ßÆ ø ºÆ ª Ú ª ±Æ ª ª ø ºªÆ (æª ºª ø ªÆ ±ºª æ ª º (Æ ø ºÆª ø ± ± ªÆªÆ ºÆ ª ± µæªæ ø ø : ª ±Æ ø ºÆ ª (µ± ± µ ± ( : ±Æ øæ º Æø º µ ª ; ± Æ;ºª Ú ø ª º : ª Ë ßª µ ±øµ± ø ºªÚ ª ºÆª ªÆ ± å ø øº ª ; fø ªÆ ºª ª åù åÿª ææ øº ª ; fø ªÆ ºª ª åù æªæß ª ª ; å ; ø浪 å ± ± Æ;ºª ±Æ ß ±º ø ± ; ø ª Ú ª ºª Ï ª ª º± ª ; ø ªæ±º ª Ú Õ µæ ± ª ± ƪ ø ºª ø º ø : ª ø º ±Æ º : ªÆ ºª æª µæª ª ߺªÆ ªÆª ø : ª ª ø º ªÆ ªº ƪ ªÆª ºª øµ (Æƪ ª ±Æºª ª ÌÁ µæò Ì ø º ±ÆæÆ Ú ø ª ªÆ ø ªÆ ºª º ªÆª ºª ø º ø Æø ÔÁÈËÚ ÓÚ ø ªº ø ª ª ªÆ ø ºª ø º ø ª øæ :ƪ ± ª ƪ ø Ë ªÆÙ ªÆ ºª ø º ø ª ±ºµª º ª ºª ø ± ø æª ßƪ ª ºª flã Õ ºª Ô

4 ÌÚ º ªº ÌÚ º ªº ÿ øº ªÆ ª ºª ø º ø ( ª (æª µß ª ª ± ª µø ª ªÆ µ± ª ºøÆæª ºª ª ºª ø º ø Ú fl ø ª µø ºª ƪ ;Ù ±Æ ªºª µ± ª ºø µø ªÆ ø ªº ºª ø ºÙ ºªÆ ªÆ ææ æ± ªÆ ± Ƶ ± ªºªÆÙ ø ºª ƪ ø ºÙ ºªÆ µ± ªÆ Æø ø ªÙ ª ª ± ø ºÆª æª : ªºª øæªø ªÆÚ ø ª µø ºªÆ ƪºª (ƪ ±Æ ºª ªµ ªÆª ºª ± ø ø ª µ ±øµªæ ± Æ;ºªÆ ± ƪ ª ±Æø ø ªÆ ª ± ºª ªµ ªÆª ºª ø º ø ø ø ª ºæß ªÆ ± ±Æ ߪ ªÆ ø µ ±øµø : µø ƪ ;Ú ª µø ± ; ºª ± ºª ± ß ªÆ ± ±Æ ªºª ºª ø º ø ª ±Æ ± ºªÆ ± ªÙ ± ƪ ± ø ª Ú :Æ :ƪ ºª ƪ ± ø ºª ø º ø ª ø ( ªÆ ºª º ªÆª ºª ø º ø Æø ÔÁÈË ª ± æß ª ± ø ªÆ ª ÿ± ªºÆø ±Æ ªº æ ø ø ª ªµ µªææø ±Æ ªº æ ø Ú ÿ± ªºÆø ±Æ ª ºª ± ºªÆ ª æª µæ ª ª ø ªµ ªÆª ºª ±Æ ± º ; ºª ø º ± Æ;ºª ø ª æª µæ ª ª ø ºª ø ø ª ±Æ ± º ªºÆ(ƪ ºª ºª ø º ; º ªÆ ª Æø (Æ ± ªÚ êµ µªææø ±Æ ª ºª ± ºªÆ æ ÚøÚ ª ƪºª (ƪ ª ±Æ ± Æ º ø ± ±ºµª ºª ª Ʊ ªº ÆªÆ ø ºª ø ªÆª ± ø º æª µæ ª ªÆ Ú ±Æµ øæ ø ø º Æßµ µø ª ±Æº ±Æµ øæ ª ± ªÆ ªº ø æ ø Ô :Æ :ƪ ºª ± ªºÆø ±Æ Ú ± Æ º ø ±Æ ºª ø º ø ª ª ªÆ ºøÆæª ºª ª ± º (æª µß ª ª ± ª y ÌÓÚ ±Æ ªÆª ºª ø ªÆªºª ± ß ªÆ ± ± Æ º ø ª ª ª ªµ µªææø ±Æ ª Ú ª ; µµª Æ ºª ±º Œª ± ø ª ƪ ªÆ ±Æ µ ø ª ª ± ø ª ºª ª ø ø º (æù (ªÆ ± µß ø ºª ø ø ª ºª ª ± æª µß ª ª ø Æ º ø ºª Ú ª ªÆ ± ø æª ßƪ ª Ù ºªÆ ª ºª ªº ø ªÆ ºª ø º ø ª Ù ±Æª ªÆ ºª ª ºø ªÆ Æ º ø ±ÆÊ ø Æ ºª ªÆª ºª ±Æ ºª ºª ø º ø ª ø ø ª ± ø ºª ±Æ ª ø ª ºª ø º ºª ± ª ª ø (æ ß ª ø ø æª ø ª ø ªÆ ±Æ ª ± º ± ª æª ø ªº : ±Æ µ ±øµ ±Æ ß ø ± ø æª ßƪ ª µø ªµ Ʊ Æ ªÆª ƪ øæªø ªÆ ªÆ ª ªÙ Æ;º ªº º µæ: µ ªÆÙ ªÆ ; : ª ªÆ Ú Ú ±Ææ ºª ª ªº ºª ø º ø : Ú ÿ µª ( : ª ªÆ ªµ ªÆ øæ ºª ø º ø ª ± ª ( ± µ ƪ ;Æ ø µ± ª ø ª Ú ±Æ ºª ø º ± Æ;ºª º ( ªÆ ( ± µ µª æ ø º ø ºª ±µ ; ( ª ºª ± Æ;ºªÆÊ ªº ø ƪ ƪ ø º Æ º ø º ºø ª ª Õ ºª Ó

5 ÌÚ º ªº øæ ªÆ ø ª : ø (æ ß ª Ù ; º ø Æ º ø º ƪº ªÆª Œªº ªÆª ºª ø º : ºª ƪº ªÆª ±ÆæÆ ª ø ª ºÆ ø ƪ ø : ª Õ µæª ±Æ ø ª ªµ ƪ ø ºª ø º ; ; Ƶ ª ø ø ºµ ø ª ª Æ( ªÆÙ ø º (æ ± Hƪ º ªÆª Ú Æªº ªÆª : ºª ø ø Æø ƪ ªø : ± ø ± ºª ø ª µ ø ª ; ºª ±Æ ø µø ª ø ª ºª ªº ºæÆ ; ø ºæÆ ±Æº Œª ± ø ø ª ª ;ƪ ª ƪ ºªÆª ª ªÆ æª ± Ú fl : ø ± ø ª ø : ºÆ ªÆ ºªÆ µ ª ªº ø ª : :Æ :ƪ ºª ºª ø º ø ø ªÆ ø ƪ ºªÆª ø ª Ú ÿ øº æª ßºªÆ ºª ø º ø ª ±Æ æ±æ ªÆ ª ª ø : ªÆ Æø ªÆ ª ±Æ µ ±øµ ±Æ ß ª ; º ªÆ ø ºª ø ºª ± ª Ú ±øµ ±Æ ß ª ªÆ ±Æ ª ø º (ƪ ª ªÆ ±Æª ø ª : ºÆ ªÆ ø ºª ± ª ª ø : ºªÆ ªÆ ªº ø ª ø ª ± ± ªÆª ª ª ª ªº ºª º ø ± ºª ø º ø ª ø : ªÆÚ ºª ø º ø ±Æ ªÆ ; ªºª µµª µ± ª æ±æ ªÆª Ù ø ª ª (ƪ µ± µæª ª ø Ú ±Æ µ± ª æ±æ ªÆª ªÆ ºª ø º ø ª ª ±Æ ª ªÆ ± Ù µª ø ªÆ µ± ª ø : ªÆ ø ª ª (ƪÆÚ µ ª ª Æø µ± ª ªº ºø øæø ª ± ªÆ ªº ªÆ ± ææ( ºª Õ ºª Ì

6 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª Æø (Æ ± ª Æ ªÆ ø ÎÚÎ ª ;Ææ± ªÆÚ ÿªæø ªÆ ø ÎÎ øæ ª ªÙ : ø æªæß ª ª º (Æ ÔË ± ª ø ªæ± ªÆª º (Æ ÓÎ Ú ± ª øæ Ú øú ÔÌÚ ºæß ªÆªÚ ( ª åæª ± µ Ʊ ± ª ±Æ Æø (Æ ± ª Ó Ó ÔÎå ±Æ ª ª ºªÆ µµª øæµø ª : ºÆ ªÆ ºæß ªÆø ø ª Ú : ª ª ª Æø (Æ ± ª ºª ø º : ºª ªºª µ± ª ƪ ªø : æª ª ºª ; ±ÆºÆª Æø (Æ ª Ú Õ ºª ø ºª ªºª ƪ ªø : ª ø ºª Æ ø ª ºª ø º ªº ªÆ Æ :Æ ºª ±Æ µª Æ: ª ± ªÆ ÆøÙ ø µ ª ± Æ (æ ºª ± ª ø (æ ß ª Ù ºª ;Æ Æª ƪ ªø : ª Ú ª ºÆª ø ø ª ª º± ª æª ª ºª ºª ;µø º ª å;æ ª ø ºå ªÆ µµª ª ºª ± ª ª ºª ø º ß ª Ú Œª ªø : ± µ ±øµ ß ª ªÆ ±Æ ª ºæß ª ± µø µ øæª ºª ±Æø ºÆ ªÆ æß º µ ± ƪ ;Æ ø µ± ª ø ª Ú º ø ª ; ºª ø º ± Æ;ºª ø º ªÆ ºªÆ ±Æ Æ :Æ ± ªº ª ± ºª ª ø µ ±øµø : Ù ªÆ ºªÆ ƪ ªø : Ù ø ± ªÆ ø ºÆ ª ± Ʊ ª ªÆ ª ; ƪ ªø : ª Ú Æ Ô Õµ ª ± ªÆ µ ±øµ± ø ºªÚ ª ø ø ªÆ ªº ø ± æ ø Ó Õ ºª Ï

7 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª µ ªÆª ºª µ ±øµ± ø ºª ƪ ;Æ ø ª Ô æ ø ÓÚ ± ªº øæ ª ø µ± ª µ ±øµ± ø ºª µªæ ø ªº ø ƪ ø º ± ºª ø º ± ª øæø ª ß ª ªÆ ª øæø µ ±øµªæª Ú ºÆª ºª ø ÔÓÙÏ ø ± µæ Æø (Æ Ÿø ª fß ªÆ : ª µ ±øµªæª Ù º ºª ø º ± ƪ ø º æ ø ºª ø ª ª ªº ß ª ± ø ªºª Æø (Æ Æª ªø : Ú ºª ª øæø µ ±øµªæªºª ± Æ;ºªÆ ªÆ ºª µ ºª ø ºª ºªÆ ªºª ƪ ªø : ª Ù ª ƪ ø º ª ºª Hƪ º ª ªÆ ªº ª Ú ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ªÆ µª ª ª ª ± ª ª ± Æ ø ª ø (æ ø : Ú ª ± ª ª ø (æ ø : ª øæ ªÆª ± ºÆ ª ø ±øµ ±Æ ß ª ª ø (æ ø : ; Æ ø ª ø Æ µ ªÆ ª ªÆª ªÆ Æ ø ª ± ºª ª øæ ªÆª ± ªº ª ± ºª ºªÆ ±Æ ø Æ ºª ªÆÚ ª ªºªÆ ªÆ ± ª ª ø (æ ø : ø ±Æ µª ª ;Æ ø ªÆ º± ª øæ ªÆª ; Æ ø ø Æ µª Ú flº ø ºª ± ª ª ø (æ ø : æª ª ºª ; Æ ø ø Æ µµª ± ± ªºÆª ª :ƪ µæª ªº ª ß ºªµ øæø ± ; ª ª º± ª Ú Ã øæª ºª ªÆ ºªÆ ± ; Æ ø ª ªº ø : æª ª ºª ± ª ª øæªø ªÆÚ Æ ø ª : ª ª ª Œª ø º ±Æ Æ ø ª : ª ª ª ; ª ± µ± ø ª ª ª ± øº ªÆ : ºªÆ ø ª ææ( ºª ± (ƪ ºª µ ªº ªÆ ±Æ ø ø º (ÆªÆ ± ºÆ ª ø Æ ºª ªÆ ªÚ ÿ± ªº ªº ªÆ ª µø :ƪ ± ª ª ª ªÆ Æ ø ªÚ Õ ºª ø º Õ ºª ø º ªº ªÆ æª ª ºª Æ ø ª : ª ª ª ; ª ± ± ª ª ª ª (ÆªÆ µ ±øµ ±Æ ß ª ± ªº ª ± ºª ø ±øµ ±Æ ß ª ªº ºÆª ø ºª ƪ ;Æ ø Úªµ Ú ß ª ºªµ øæø ± ªÆÙ µª ºª ªÆ ª ªÆ ø ºª Ú ªÆ ªÆ ±Ææ ºª ª ªº ºøÆæª ºª ª ø :Æ :ƪ ºª ºª ø º ø µµª º (Æ ª ± ø ª ºª ºª ø ºªÆ ( ª ª ±Æ ø µ øæ ø ºª ( ø ª µª ª ª ± ª ª ± Æ ø ª µ ±øµµªæú ;ºø ºªÆ ( ª ª æ Ú øú ±ÆºÆª ª ª ª ø ø æ± ± ß ªÆÙ ºªµ øæø ± ªÆ Ú ±Æ ºª ª µª ª ª ª º± ªÚ ªÆ ªÆ ªºª ø ø øºª ;ºø ª (Æ ; ø µ øæª ºª : ºª æª ßºª ºª : ºª ± ;ÆÚ fl ª Ƶª ª ÿ± ªºø ø º ; ª ± ºª ø ø ø º ª (ÆªÆ fl ª Ú ªº ø : ± ø ªºªÆ ºª ø º (ÆªÆ ±øµ ±Æ ß ª Ú ÏÚÏÚ Ã ªÆ à ºª ± ª ª ºª ø º ß ª ªºª ºª ø º Æø ± º ªÆÙ ªÆ ªÆ Ƶ ± ªºªÆÙ ± ªÆ Ú º ºªÆª ªºª ƪ ø º Æø ø ªÙ ª ªÙ øº ªÆ Ú ºª : ª µ ±øµªæªºª ± ø º ªº Æø (Æ Ÿø ª fßú à ºª ± ª ª ª øæø ª ƪ ø º ß ª ø ªºª ƪ ø º Æø ± ª ª ª ªÙ øº ªÆ Ú ±Æ ±Æ ª ø ª ºª ª øæø µ ±øµªæªºª ± ø ºª : ºªÆ ø ƪ ø º Æø ºª ª µª ª øæ ª ªÆ µø ªº ª ; øæ ª ª Ù ± ºª ªÆ ; ªºª µ ª ± øº øæªø ªÆ ø : ªÆª æß ªÆ ªÆ ± ª ª ª µø ± ; Õ ºª Î

8 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª øºª ª ø ø ªºª ƪ ø º Æø Æø µªæªºª øæªø ªÆ ø ºª ± ª ª ƪ ø º ß ª Ú ± ª ª ª ªº ªÆ ƪ ø ºª ±µø ø ø µ ªÆÚ ÏÚÎÚ Œª ªø : ª Æø (Æ ± ª øæ ª ƪ ªø : Ù ± ªÆ æª ª ºª ªº ±ÆºÆª Æø (Æ ª Ú Œª ªø : ª æª ø º ªÆ ºª ø ºª Æø ø ª ª ª º± ªÙ ± ªÆ ª ºª ± ª ª ºª ø º ß ª Ú ª ƪ ªºª ºª ø º ªºª ø ÔÔ º Hƪ ºÙ ±Æ ºª Æ( ªÆ º ø ªæ±º (æª Ú ø ººß溪 ªÆ ø Ô ªº º (æ µ ª Ú Ã æø ª Æø ƪ ª Ʊ ª ª ªÆ ºª ª ºÆª : ºª ªº Ù ø º ± Æ ª ± ± µ(æª ºª ± ª ªÆ ±ÆæÆ: º ºª ª (Æƪ : ºª ºª ø º ø ± ª ø ª ºª ± (º ; ø浪æú ªÆ øºªæª ø º ø æª ± µ± Æ µ ± ; ƪ ªø : ª ;Æ Ó ªÆ ºªÆ ø ª ª ß ø ø ø ºªÆ ææ ; ƪ ªø : ª Ú ª ±Æ檺ƪºª ø ø ø º ªº (ÆªÆ ø ª ƪº µ ± ø : ºª ; øúï ± Ú ß ø º ø µªæ ± Æ ª ; ƪ ªø : ª øæ ø ª ªÆ ±ºª ƪº ªÆª ºª ;Æ ª : ºª ø º ± Æ ª ± Æø ø ÔÎ ± ø Ô ± Ú Ú Õ ºª Í

9 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª Àº ªº ø ƪ ª ºª ø º µªæ ª ± º º ªº øºª ª Æø (æª ø fl Ú ªÆ ; º ªºª øµ ø ÔÙÁ ± Ì ø º ; ± ª ª ª ± ªÆ ºª º ª Î ;ÆÚ º ªº ø ºª ª ªÆ ºªÆ µ;æ ± øµ ø ª º (æ µ± ª Æø ± ªÆ ±Æ :Æ ± ªÆ ª ± ±Æ ± µ : ± ø ±Æ ºª ± ø ª º ± º ø ±Æ ø µ ± ; ± åf ÎåÚ Àº ªº ª Æø ƪ ªø : ª ± ªÆ ± ºªÆ ø ª ø ª µæø Ú Àº ªº ø ºª ª ƪ ;Æ ø ªµ µªæ Æø ±Æ ª Ú ± f Î ÌÎ Ì ÓÎ Ó ÔÎ Ô Î Æ Ó ÓÚÎ Ú ÓÚ Ú ÔÚÎ Ú ÔÚ Ú ªÆ ± ºª ª ø º ªºªÆµÆø ±Æ µ : ± Ù ± ±Æ ± ±Æ ø µ ± ÔÁÁË ÔÁÁÁ Ó Ó Ô Ó Ó [Æ ø ÌÙÍ ÌÙÓ ÓÙË ÓÙÏ ÓÙ ÔÙÍ ÔÙÓ ÙË ÙÏ Ù ± ±Æ Õø ª ºª ø º : ºª ± µ( ª æ ºÆø ªÆ ø º ± ª ªÆ Ù ± ø f ÎÙ ±ºÚ Æø ± ø Æø f ÎÙ ±ºÚ ± ±Æ Æø ± ±Æ Î Ú ÔÁÁË ÔÁÁÁ Ó Ó Ô Ó Ó [Æ Œªª ºª ø º : ºª À ªºµ± ª ºª ø º Æ Ì Õ ø ; º ªÆ Õ ø ª Æø ƪ ªø : ª º (Æ ;Æ ø ÔÚÌ ± Ú ÓÎ Ó f±æ µø ª ª ø ø ª ± ªÆ ± ºªÆ : ºª ºª µæø ºæÆ ; ø ºæÆ ±ÆºÙ ± ºª ;Æ Ó ªÆ ø ª ª ø ª º ± (º ; ø浪æú ÔÎ Ô Î ÔÁÁÍ ÔÁÁÈ ÔÁÁË ÔÁÁÁ Ó Ó Ô Ó Ó [Æ ª ± ªÆ Ÿª ø ª º ; ø ºæÆ ±Æº Ÿª ø ª º ± µ± ± ªÆ øææª ºª (æª ºª ; ø ƪº ªÆª ø : ºª Ú Æ Ï Õ ºª È

10 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÚÍÚ Àº (æ ø ƪ ø º æ ø ºª ƪ ± ºª ø º ª : ª µ ±øµªæªºª ± Æ;ºª ªº Æø (Æ Ÿø ª fß ªÆ ± Æ ºª º (Æ ªº ª Æ:µµª ± ªÆ (æ Hƪ ºÚ øæ ª ø ÔÁÁ 7Æ ª æ ª ºªÆ ª øæ ªÆª ± Æ(Ææø ªÆ ªº ø ª ± ø ª ±Ææ ºª ª æ ª ø ª ± ªÆ (æ ( ª Ú fø ªÆ ª µæª ø ºªÆ µµª µªæ º ªº ø ƪ ª ºª ø º ªº (Æƪ ƪ : ºª ªÆÚ fø ªÆ ª ªÆ º ª ± ªÆª ±Æ ª ª ø ª ª ªÆ ±ºª ; Î ;ÆÚ Õª øæø ƪ ø º Œª ø º Æø ºª ª øæø µ ±øµªæªºª ± Æ;ºªÆ º ªºª ª ª Æ( ªÆÙ ø º (æ ª ªÆ º ƪµ ª Hƪ ºÚ Àº (æ Æø ƪ ø º ß ª ª µªæ ª ª º ƪµ ª ƪ ª Ù ª ªÆ ø æø ± ª ø ± Ú ø ªÆ ø ƪ ø º º (æù æø ªÆ ± ƪ ø º ª ø ± ªÆ ƪ ;Æ ø Æ ÎÚ Àºª ±Æ µ ±øµ± ø ºª ª µªæ ø ªº ªº ª ªÆ Æ( ª ß ª ªÆ ªÚ Æ ÎÊ ªÆ ± ªÆ ƪ ø º ß ª ± º (æ ÏÚÈÚ ªº ª ª ÿ± ªº øæ ª ø ø (æ ß ª ª ªÆ ø ø ªÆ ±ºª Æø ÔÁÏË ÔÁË Ú ªº ß ª ª ªÆ ±Æ ºª (Æ ª ºª ªºµ± ª ºª ƪ ƪƪ µ± ª º ø ª ø (æºø øæø ª Õ ºª Ë

11 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª Ú ÿ± ªº ø ±Æ ø (æ ß ª ª Õø ª ± ø º ÎË ø Õ ºª ø º ªº ªÆ ÈÌÙË µ Õ ºª ø º µ ø Î µ Œª ø º ªº ªÆ ÎÎÙÓ µ : ª ªº ªÆ ÁÙÏ µ ÿ± ªº ªº ªÆ ø ÔÌË µ fæ( ºª Ì ËÔ µ ª ø ± ªÆ ÏÁ µ ª º µ ªÆª Ó Àº (æ ÔÓ µ fø ªÆÙ ;æ ª ÔÌ µ fø ªÆÙ µµªºª Ó µ Æ Í Õ Æø ª ø ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ªå ªÆ ±Æª ø ª (æª ºª ø º ƺªÆ ªÆ ± ±Æ ߪ ª ø ø (æ ß ª ª Ú Ã ø º ƺªÆ ª º (ƪ æ ÚøÚ ªº à ªµ ± ø ªº ø : ª ªÚ ø ªÆ ºªÆ ªÆª ± µæ ÓÍ µ ø ºª ø ÔÏ µ ± ªº ªº ªÆ µ± ª Ú Ó æ ª ºªÆ ºøÆæª ºª ± ±ºµª º ª å Æø ª ø ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ª åú ø ª º (Æ ºª ± ªÆ±Æº ªºª Æø ª µª ø ±Æ ±Æ ߪ ª ø ºª ± ª ª ø (æ ß ª Ú ø ª ªÆ ø ª ºª ªÆªºª ªº ªÆ ªÆ æ ª ª ººª Ï µø ª ±Æ ªÆ ª ªÆ ºªÆª ø ºÚ Æ ±Æ ª à ø º : ºª Ʊ ª Ô flµ ±Æ ߪ ªæª ± ÌÚÁ ÔÎ Ó ÿ± ºª ºªÆ ±æ ªÆ ø ± ÔËÚÓ ÍË Ì Æ ø :Ƶ : ª ÔÚÌ Ï Ï ª ººª æøæª ø ÌÚÏ ÔÌ ªÆ ªÆ ø ÔÎ øæª ºª øú ÓÔ µ ø ø (æ ß ª ª ± øæ ª øµ ±Æ ߪ ª æª ± ºª ºª ƺªÆª ø ºª º (Æ ª à ªµ ± ªÆ Æ ª Æøº ªÆ ƪ Æ: ª ø ª ±Æ ª ª ø (æ ß ª ª ø º Æ È Ã ø º Æø åõ Æø ª ø ª å ÏÚËÚ ª ø ± ªÆ ±øµ ±Æ ß ª ºÆ ªÆ ÏÁ ª ø ± ªÆ ±Æºª ªº ÔÍ µú ± ªÆ ƪ ø º ± ÌÌ µú ± ªÆ ºª ø º ª ªÆ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø ºÚ ª : º ª ª ø ± ªÆ ªÆ ø ø ÔÁÏ ªÆ ª ªº ª ± ºª ª ºª (Æ ªµø ªÆÚ Õª ªÆª ª ø ± ªÆ ªÆ ß µ º (Æ ªº ºßµ µªºª ªÆ ªº :ƪ ºª ªº ª ± ºª ª Æ±æ ª ªÆ ± øææª º ( Æ±æ ª ªÆÚ ±Ææ ºª ª ªº ƪ ± ªÆ µ± ªÆ ªÆª º ª ß µ ± ªÆ ±Æº µª ª ø ª ºª ªÆ ª : º ø ±Æ ºÆ µµªæ ªº ± (Ú ÏÚÁÚ ª ;æ ª ø º µ± ª ªÆ ºªÆ ø Ï ª ª º± ªÙ ± µµª ªÆ ª ºª ± ª ª µ ±øµú ª º± ª ª ø ªºªÆ ß µ ºª ø ºª ø ª ª µ ø µòæ º : º ø µ ªº ª ªÆ º ªº Æ( ªÆ ª ªÆ ø º (æú fl ºÆª ª ª º± ª ªÆ ±Æ ß ª ªº ª : ± ø ø µú ª ª ª º± ª ± º ªºªÆ ºª ø º µø æª ø ª ø º (ª Ù ± ºª º ªºª Ú ºª ø º ª ª ª º± ª ªÆ æª ª ºª ± ø ºª ª Ï ø º (æù ± ªÆ ; ø ƪ ± ø Ó Ô ±Æ (æª ø fl Ú ª Ï ø º (æ ± (ƪ ºª ± ø ºª ± ª ª º± ª ƪ ;Æ ø ª Ó æ ø ÓÚ ª Ï ø º (æ ªÆ Æª ± ø ª ø ª ø (Æ ± ; ø ª å ø º (æ ; Ƶª ø ºª ø ºå ± ªº ª ; : µ ø ª Ï åª ª ª ; : åù ± ø º (æª ª µø ± ªÆ ± ºªÚ Œª ± ø ª ª ªÆ ;Ù ø ; ƪ ; : ª µµª ± ªÆ ± ºª ; µß ºª ºª æ ÚøÚ ºª ø º æª ø Æø º ª ª ª º± ªÚ ±Æ檺ƪ ºª ø º ƪ º µª æª ø ª ; ø º (æª ªÙ ± ª ± º ƪ ± ø ª ±Æ檺ƪ ø ºµ ø ª ª Ú Õ ºª Á

12 ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª Æ ËÊ ªÆ ± ªÆ ± ªº ß ª ª ±Æ ø ªº ø ºª ø ºÚ ;æ º ± ±Æ檺ƪ ƪ ± ªÆ ª øæù ª ± º (æª µß ª ª ± ª Ù ª ª ø ªººª ª ;æ º ± ±Æ檺ƪ ƪ Ú ª ºª øæ µ± ªÆ ª ª ª ø ;æߺª ªº ± ª ( Ú ª ±Æ ± º ªÆ :Æ ªÆª æª µæª ª ø ÎÚÔ ± ÎÚÍÚ Ã( ±Æº Õ ø Æø ª ø µª ø ºª ø º Æø ø ª ø µª µ(æª ± ª ƪ ªø : Ú Õ ø ª ª ø µª µø ( ª ª ªÆ æª ± Ù º± ª ø ;Æ Ú Ã( ª µø ª ª µª ø ºª µ± ø ª ±Æº ª ªÆ ªº Æ ºª ªÆ ª ª ±Æø ø Ú ÿ ºª µ± ø ª ±Æº ø ª ºª Ù ; æª ø ªÆ Æ ºª ªÆ ª æª (æ ±øµ ±Æ ß ª ºªÆ º:µµªÆ ª øæ ªÆ Ù ºÆ ± øº Æø ± ø ±Æº ª Ú ÿ Æ ºª ªÆª ª ªÆª ª æª ª ª ø ªÆ ± ø ª Ù : ºªÆ øæª ºª ø Æ ºª ªÆ µø ø ± ºª ºª øµ µª º ªÆ ±Ææ ºª ªÆ ªºÚ Õ ºª Ô

13 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ÎÚÔÚ ±Æ ± º ( Æ ø : Œª ± ø Ó Ô ±Æ (æª ø fl Œª ± ø ª ºª ± ºªÆ ƪ ªÆ ±ÆÊ fl ª ºª ª ± æª µß ª ª ø ø ºÆª ± Æ ªÆ ª ø ª ª ± ø ª ºª ª ø ø º (æù (ªÆ ± µß ø ºª Œª ªÆ ±Æ ø º ±Æ ß ± ºª ø º ø ªº Ú fl ƪ ± ø ª ƪ ;Æ æ ÚøÚ Ê ø ø º Æø ª øæªø ªÆ ± øæª ºª ± µø ªº ª Ù ª ± ºª µø Æ:æª ø ø ø º ªº ßæß ªÆ ªº ª Ú ø ºªÆ ªº º ªº ø ± ªÆ øºª ø º ø º (æ ª ªÆ ªº Ù µø ª øæ ªÆª ± ª º µ ªÆ ± ø º ø ª ªÆ ª ºªÙ ªº ºÆª ºª º±µ ª ªÆª µµª ø :ƪ (º ª º Ú ø ± ªÆ (æ Æø : ª µ ±øµªæªºª øæªø ªÆ Hƪ º ªº ª ± ø º (Æƪ ª ; ± ªÆ Î øù檺 ± ª ø ø º :Æ ª ª æøºª Æø º ºªÆ Ó µ ; µª ø µ Ô ø ± ;ƪ Ú Œª ± ø ª ø ªÆ ±ºª ªÆ ÔÓ ;ÆÙ ª ø ª ±Æ ª ª ± ºø ªÆª ± ƪ ºªÆª ªÆ Ï ;ÆÚ ø º (æ ÃƱº ºª º ª Ô ;Æ ºæß ø ƪ ªø : ªÆ ºª ø ª ºæªÆª ªÆ ( ßƪ ª Ù ø µ ø Ï ø ºª ªÆ µª ø º± Æ;ºªÆ ; ø º ø µø ± ß ºª ºª ªº ø ª µ ø ª ; : ªÆÚ [Æ ø ª ºª ø ª ºª ; ± ß ºª ª µø ( ª ( ßƪ ª º º Æ:µ ª (ƪ º ªº ø Æ:µµª ƪ ª ºª ø º Æø ª ª º± ª ºª ;æ ª ø ºÚ ± µª ª øæ ºªÆ ±Æ ªº ø ª ± Æ ÌÓÎ ø ÔÏÚ ø ÔÁÁÈ ø ;ª ºª ºª ø º ƪ ºª ;æ ª ø ºÚ ± ª ªÆ ø µøæª Æ º ø ±Æ ±Æ檺ƪ ƪ ø ºª ø º Æø ø ª ª ª º± ª ªº ºÆª ª º Ì ªÆ ± :µ ø ª ªÆ ± ªÆ æª ª ºª ºª ±Æ µ± ø ª µ ±øµ± ø ºªÚ Œª ± ø ª ƪ ± Ó Ô ±Æ (æª ø fl º ª ªÆ º ª ºª ± Æ;ºªÆ ± ; æø Æ º ªÆø Ù µø µ± ªÆ ª ºøÆæª ºª ª ƪ ºªÆª ºª ø º ø Ú ºª ª µø ºªÆ ø ª µª ø ºªÆ µø :Ƶ : ª ±Æ ø ªº ± Òª ªÆ ƪ ª ±Æø ø ªÆÚ ÿ ; : ª ª ø º± Æ;ºª µµª ªÆ ± ß º Ù µø µ± ª ;æߺª ºª ª µª ª Æ ºª ºªÆ ª æªºæª Æª ø ºª ø ºª Ú Æø (Æ ± ª ªÆ ºªÆ ( ª ºª ; ø ª ø º (æê ÿ± ªº Æ( ª Ù Õ( ø (æª ;æ ª ºª Ù Õ ±Æª ø ªæß Õ Æø º ª Æ( ± Õ( ºÆª ø º ø º µø ø ª ª Ó æ ø Ó Hƪ º føºª ø ºª ø µ± ª µß ªÆÙ øæ ºª º ª ÔÓ ;Æ ± ªÆ ± º ø ª µ ø ª µæø Ú ª øæ º± øæ ª ªÆ ±ºªÆ ;ƪ ª Æø ÔÁÁÍ ± ªº ÔÁÁÁ :ƪ (º ª º ø ÆøÆ;ºª æøº ( ª f ; Æ º ø ª ø ªÆ ; ;æª ø ºÚ Õ ºª ÔÔ

14 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ Æ µµª ø º Æø (Æ ± ª ø º ±Æ ß µªæ Æ :Æ ªº º º Æø ª ª µ ºª øº ªÆ µ± ª ø ºÆª ± ø ªº ±Æ ø ø º Æø (æª ø ªÆ Ù ø º ±Æ ß ª Ú ŸÆ º ø ºª µø æª µß ª ±Æ ø µæª ºª ƪ º ª ºÆ µµª ø º ±Æ ß Ú Æª ± ø ª ªÆ Æø (Æ ± ª ª ªÆª º ª ª ± ª å Æ;ºª ªº ºÆ µµª ø º ªÆª ªÆåÚ ª æª ßºªÆ æ ÚøÚ ø :Æ Æ º ø º Æ ª ºª Ƶ ± ªºªÆ µ µø ª øæ ªÆª ; µ:æ ªºª µ;æù ª ± Æ µ±ª ªº :Æ Æ º ø º Æ ª ºª øµ ª ªÆ ± ø ø ± ªÆ ƪ ø ± ªµ ªÆª ºª Ƶ ± ªºªÆÙ ± ªÆÙ æ± ªÆ µø ªÆª Ú Æ Á º º ± ø º ± æ±æ ªÆ ±Æ ø º ±Æ ß ª Æø (Æ ± ª ªÆ ºªÆ µµª º ª ª :Æ ª µ ºª øº ± ªÆÒæª µß ª ª ± ªÆ Œª ± ø ª Ú Œª ± ø ª ø ªÆ º± Ù ø ø ª Æ º ø º ƪ ± Æ ªÆ ª ª ºÆ µµª ø º ±Æ ß æ(æ æª µß ª 檺 Ú fl ªº ø ºª ø º µø ªº (ƪ ª Æ µ± ±Æ µ± ª Æ º ø ºÙ ºª º ø ºª ø º Æø : ª ø (æ ªº ªÆ ø ªº ø ºª ± ƪ ø º µø ºªæ:ÆªÆ ª Æ µ± ±Æ ±Æ ƪ ø Æ º ø ºª Ú ±Æ ºª ø µ ±øµ ª ª ªÆ ( Æ æª ª ºª ± ø ºª Æø (Æ ø º ±Æ ß ø º º º Ú ± ª ø ± ª ø ª º (Æ ± ªÆ±Æº ª Æ º ø ª ±Æ ± ø æª ßƪ ª øæªø ø : Ú ª : ºª ºª µ± ª ø ªÆ ƪ ± Ó Ù ± ø : ªÆ ± ªº Æ µ ƪ ±Æ º µ ª Æø (Æ ± ªÚ Õ ºª ÔÓ

15 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ Æø (Æ ± ª ªÆ : ; º ºæß ª Ú fl ªÆª ª ±Ææ ºª ª ªº ºª ø º ø : ª µø ºªÆ ª ª ;Ê ªº ±Æ (Æƪ : ºÆ ªÆ ø ª ºª ª ø ø ª± Æ;ºªÆ ± ªÆ ªº ±Æ æú ªº ø µ ø :Æ ª Æø µµª ; Æø (Æ ÿø fß ª ±º ø ªÆ ªÆ ± Æ;ºª æª : å ±µø ø ÓÈå ª ±Æ flú Ú ( ªÆ fl 7Ú ø øº ; fø ªÆ ºª ª fß ªÆ ; ; ø浪 ªº Õ Ú ø ªæß Õ Æø º ª Ò Æ º ;Æ ª Ú ªÆ º± ªÆ ªÆ ºªÆ ªºªÆ ±Æ æß ±Æ : ªµ ªÆª ºª æß± Æ;ºªÆÚ ± ª ( ± µ ƪ ;Æ ø µ± ª ø Ó Ú ª ± ªÆ±Æº ªºª ; : ªÆ ªÆ Ê ªÆ µø øææª ºª ±º ª æ:æªºß º µ Ù ±Æ ºªÆ ø ª (Æ ª ß æ±æ ªÆ ª ª ª µ;æù ± ø Æ ± ºª ±µø ª (Ú fl ª ºª ª ± º ø ª ªÆ Ù ø º ± ø ºÆª ƪ ± Æ ªÆ µø æª Æ: ª Ú ªÆ µø ø ª ºª ( ª ª Ʊº µ ªÆÙ ±Æ ºª ªÆ ªµ µ ± (µ± ± µ Ú fl ø º : ºª µø ( ª ƪº ªÆª ± ø ø ºª ª ø ª º (Æ ± ø Ú ; : ªÆ ª ªÆ ( ºøÆæª ºª :Æ :ƪ ºª ƪ ± ø ºª ø º ø ª ± åõ Æø ª ø ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ªåÚ ÎÚÓÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ƪ ªø : ª Æø (Æ Æª ªø : ªÆ ø æª ª ª ± ª ª ªÆª ºª ø : Ú Œª ªª ªµ ª ªÆ ±º ªº ª ªÆ ª ª ø :Æ º ± ºª ºª ø ºª ; Ú ÁË ± ± ªÆ ± ºª ª ø ºª : ºª ºª º ªºªÆµÆø ± ƪ ;Æ ø fl ª º ªº øºª ªÚ ø ø ª : øæ ø : ª Æ:µµª µø ø ª ± ºª µ( ª Ù ø ø : ª Ù ± (º ª º Ù µ ª µ øæª ª ( ª ºª ø º æª ø ; Ì Ï Ú Œª ª Ʊ ª ª ( ª (æª ºª ± ªÆª Ú Õª ª ªÆ ºªÆ ø ªÆª ª ßÆ ø ƪ ª Ʊ ª ª ± ªº (ÆªÆ æªºæª Æª ± ºÆª ª ±ÆæÆ Ú ß ø ø ø ºªÆ ± ƪº ªÆª ø : ºª Ù ø º ø µªæ ± ƪº ªÆª : ºª ø ø ø º ºª ± ªÆ Ú ÎÚÌÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ºª ø º ø ª ± ªÆ ± ºªÆ : ºª ºª µæø ±Æ ºæÆ ; ø ºæÆ ±Æº ± ºª ƺªÆª ± ª ±º ( ± ; ±Æ ƪ º æ±æ µø ª ª ø ø Ú ÎÚÏÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ ƪ ø º æª ªºª º (æ ªÆ ªÆ µ± ª ª ± ªÆ (æ æß :ƵªÆÙ ±Æ ºªÆ º ªºª ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø ºÚ ÔÁÁ 7Æ ª æ ª ºª º ª ± ªÆ (æ ( ª Àº ªº ø ƪ ø º Æø ºª ± ª ª ø (æ ß ª µªæ ø º (æù Æ( ªÆ ± Hƪ ºÚ ª ªÆ µµª ø ª º (æ ºªÆ Ú ªÆ ±Æ ß ª ªº ª ±Æ ±Æ ƪ (Æ º (æú ±Ææ ºª ª ªº µ ±øµ ±Æ ߪ ª æª ± ª ±Æ ƪ æ ª ºªÆ ( ± ª ø º ª øæ ªÆª ø ª ºª ƪ ª ±Æø ø ±Æ ø ø º ø ± ± ª º µ ªÆÚ Õ ºª ÔÌ

16 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ÎÚÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ª ± ºæß ±øµ ±Æ ߪ ª ªº ª Ʊ µ( µø ºª ø ; ø ø ª ª ºª ø : ± ª ª ø µ ±øµ ±Æ ß ª ƪ Æ: ª ªÆªÆ ª ß :ƺ (Æƪ ª ±Æºª ª ÈÎ ± ªÆ µæú ª : º ª ºª ª ø ºª ø º ß ª ª ªÆ Æø ± µæ ÔÁÏË ª ºª : º ª ºª ª ø ƪ ø º ß ª ª ªÆ Æø æª ß ºª ª ø ÔÁ ø ª Ú ª ªº ªÆ ªÆ ß µ ÔÁÎ ªÆ ª : ºÆª Æø : ª ß ª ƪ ø º ± ºª ø º ø ª ªº ªÆ µ ø ± ø ª ƪ ø ºÚ Õ ±Æª ºª ª ø ø : ª ª øæ ; ªºª ;ª ª ø ºªÆ ±Æ ƪ ± ªÆ æª ± ª ªÆ ƪ ªÆª ºªÚ ªº ºøÆæª ºª ª ø åõ Æø ª ø ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ªÙ ºª Ú Ó å ªÆ ªº : ºª ª (Æ ª Æø ª ±Æ ±Æ ߪ ª ø µ ±øµ ß ª ªÆ ªÚ Õ Æø ª ø ª æø ªÆªÆ ; º (Æ Ã ªµ ± ø øú Ó ø Æ :Æ ºª ø º ªº ªÆ ªÚ ø ª µª ºª ªÆ ª øµ ƪ ± ªÆ æª ± ±Æ øú ÔÎ ø ªº ªÆ ªÙ ÍË ºªÆ µø ± ºª ºªÆ ±æ ªÆ ø ± Ù ± µ ÔÌ ºªÆ µµª µæ: ªÆ ººª æøæª ø Ú ª µ( : ª ººª æøæª Æª ± ªÆ æª ± ºª : ª ÔÎ ;Æ ªÆ ªÆ º Æø ± ±Æ øú ÈÓ ±Ú µæú ± ºø ªºª æø Æ º ±Æ ƪ ± ªÆ º ø ª Ó Ó Ï ; øú Î ±Ú µæúò;æú Æ ªÆ ª ºª Ó øæ º± ºª º ª æª (æª ªº øú ÔÔ Ó ÏÚ Õ± ± ( ; Æø ª ø ª ªÆ ±Ææ ºª ª ªº :Æ :ƪ ºª ºª ø º ø Ù ºøÆæª ºª å ª ªÆ ª øæ ªÆ ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ªå ªº ø ªµ µæø ±Æ ª Ù ºªÆ ºø ªÆ æø Æ º ±Æ ºª ªÆ ºª ø º ø ª ºøÆæª ºªºª ª ªÆ æª ± Ú ø ø ß ª ªÆ æªæª ªÆ º Æø :ƪ ºª ºª ª æª ± ±Æ ª ª ªÆ ª ; øú Ó ±Ú µæú ;Æ ±Æ ø ± ƪ ± ºª :ƪ ºª ø º ± ߺªÆ ªÆª øú ÏÚ ±Ú µæú ºª : ª ÔÎ ;Æ ª ± ƪ ø ø ªÆªºª º µ ª ºªÆ µ º ª ªÆ ªÆ ªÚ ª æª :Ƶª ø ߺªÆ ªÆª º µßºª ª ø ºª ª ƪ ± ªÆ ª ªÆ :æ ø ª ºª Ƶ ø ª ºª ƪ ± ªÆ ºªÆ µ ª µ øæª ªº ± Æø Æ Æª ± ªÆ ª ±ºª Ÿ Ù ªºª ±ÆºÆª ƪ ± ªÆ ªº ± Æø µª ºø ±Æº±æ ª ± µ± ª ª ªÆ ø ª ªÆ :æª Ú fª (æª ª ªÆ º µæ± ªÆ ± µø ( ª ƪ ªÆª ªº Æ º µ ª ±Æ ø ± ºª µú fl ø ß ª ø ª (æª ºª ªÆª º Æø ß ºª ± µæ ø : ª µ± ø ªÆªºª ø º ± º : Æ ø µµªæ ªºª ± µæ ªº ªÆ ª ƪ ª ª ºÚ ±Æ ߪ ª : ª ºªÆ ( Æ : ;Ê Æª ± ªÆ ø ºª ø º µ ±øµµªæ Æ ±Æ ªÆª ƪ ±Æ ƪ ± ªÆ ø ƪ ø º ªº ªÆÙ ºª ºª ø º º (Æ ª (Æƪ Æ µ± ±Æ (ª ª º ƪ ø º ±ÆæªºÆ ø øææª º (ª ªº ø ø µ:æª µ± øµ ª ªº ºª ø ºª ºÆ ª ø ± Æ;ºª ª ƺªÆ ø ºª ߺÆø µª µø ø ª ªº ±Æ ; ø ± ªÆ ± ºª ºª ± ªºª µæø ß ªºª ø ± ªÆ ( ª ªÆ Æø ß ª ªÆ ª ø µæª ª ª ªÆª ºª ºª ø º ø : ø µæª µ± ª Æ º ø º ªÆª ªÆ ªº ªÆ ø æ;ºª º ± º Æø ø (æ ß ª ªÆ ª ø ß ª ªº ø : ± ªÆ ; Æ ø Æ º º ± ª ª øæªø ªÆ ø ±Æ檺ƪ ø ø º ª ± Æ;ºªÆÙ ±Æ ºª ªÆ Æ±æ ª ªÆ ø ªº ª ª ø º ± Æ;ºªÆÙ ±Æ ª ø ºª ºø ø ªºª ºª ø º ß ª ª Õ ºª ÔÏ

17 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ø ª Æ ø ª Æ ºª ªÆª ªº ±Æ ø ; ƪ ± ªÆª ºª Æ ø ª ºª ø µ ±øµ µ ±Ææ ºª ª ªº ƪ ± ªÆ ø ºª ± ª ª ºª ø µµª Ú ÿߺæø µ µø ø ª ± ª ø (æ ß ª ªÆ ª øæ ªÆª ± ªÆ ø ª ;ÆÙ ± ± ( ª ªÆø øæ ºªÆ :ƪ ±Æ µª ª º ª ± ªÆ Æ ªÆ : ºª ºª ; ª øæ ªÆ º µ ª ±Æ ºª ª µª ª ª ø ªÆÚ ª ºª ªÆ ºæß ø µ± ª µµª (º ª º µª ± ø ø ª ; ºª º µ ±Æ ºª ±Æ µª ª ºª ± Æ;ºªÆ æ ª µ ±øµªæª Ù ±Æ ±Æ ºª ªµ ªÆª ºª ß ª µµª (º ª º ªÆ ± ø Ú ø ø ª ª ø ø (æ ß ª ª º ; ±Æ ߪ ª ø : ª Ù ; ªºª ø ± ± ªÆ ( ª ª Æ±æ ª ªÆ ( ª ªÆª Ú ª ªÆ ª ª ø µæªù ø ± ªÆæª ø ªÆ ø ± ªº ªº ªÆ ª µ ; µª ø µ ªÆ ÓÚ ;Æ ±Æ ƪ ø º ß ª ªÆ ± ªÆ ÎÚ ;Æ ±Æ : ª ß ª ªÆ ªÚ ª ª ªÆ ; ºª ªÆµª º ª ª ºª ± µæ ø ª ºª ( ø ºª º ª ± ªÆ ª ºª ªµ ƪ ƪ : ºª ªÆÙ µø º± Æ æª º º ª ±Æ º : ªÆÚ Ã Æª ± ª µø ª ± º ± ± (æª µß ª ª ÈÎÌ ø ÓÎÒ ËÒÓ ºª ± ºª ± ß ªÆ ± ± Æ;ºªÆÙ ±Æ µ± ø æª ßƪ ª ªÆ º ª ; ø ± : ª ƪ ª ± ª ª ª ªÆ ºª Ú ªÆ ªÆ µµª ª ª ; ª µµª ± Æ;ºªÆÙ ±Æ ª ª º± ª ª ª ªÆ ºª µø º Æ:ºª ø µ ±øµ : ª µøæª Ú ª ªÆ ºªÆ ±º Æ ±Æ ª ª º± ª ª ø ( ª ± º Æ:ºª ª ª ª ª ª ªÆ ºª Ú Õø ª ; ø º æ ª ƺªÆª µ± µæª æ;ºª ªµ µ ± (µ± ± µ º Æø ( ª ºª Æ ªÆÊ ø ºªÆ ªÆ ª ªº ª ª øæ ªÆ ª ªÆ± ø µ ±øµ ±Æ ß ª ø ªºª (µ± ± µµª ±ÆÆ ª : ª ø µ ±øµ ±Æ ß ª ±Æ ø µø ªÆª ªµ µ ±Æ øæ ø ª ß º ªº øºª ª ªÆ ª ± µµª ºª : ªÆ ª æ檺 ªµ ªÆ ø ( ª ß ø ºªÆ ± º ø µ µµª µªæ ± ª æø ªæª ø ø æ ºÆø ±Æ ƪ ø º : ºªÆ ( Æ Ê ± ª µø øºª ª µª ª ª ª º± ª ø º Æ:ºª ±Æ ƪ ø º Ã æ ººª ± º Æ:ºª ª µø (ƪ º æª Æ: ª ± ª µø æª ø ª ± Ï ø æ ºÆø ª µ± ª ø ± ߪ µ ±øµ± ø ºª ªÆ (æª µß ª ª ± ª æª ª ªÆ µ± ø æª ßƪ ª ª ºª ø º ø ± ª ª ª º± µø ª ª ± ª ºª ø º ø : ª ªÆ ª Ú ;Æ µ± ª øæ Æ ª æª ± µ ±øµª Æ ø ª ± ø ºÙ ªÆ ºªÆ Ù ;Æ µ ±øµ ±Æ ß ª øæ (Æ µ ƪ Æ º Æ: ª ø ª ª ª º± Ú ŸÆ ºª ªÆª ºª ±Æ µ ±øµ± ø ºª ªÆ ±Æ ª Ù ±Æ ª ª ƪ Ù ø º (ƪ٠ºÆ ª ± ªº ª ± ºª ªº ø : ; ª ª Æ ºÚ ºª ª ø º : ª ( ª ºª ߪ µ ±øµ± ø ºªÊ ø øº ª ; fø ªÆ ºª ª Õ ºª ÔÎ

18 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ª ±Æ ª ª ø ºªÆ ª øæ ªÆª ª ß ø øº ; øæªø ª ± ø ª ±µø ø ÏÈÚ flæªø ªÆ ª º ºÆø ª ± ª øæø µ ±øµªæª ± ø º ; ªºª ø ºª ø º µø ø ªºª ºª ± ª ª ºª ø º ß ª ª ƪ ø º µø ; º ªÆª ±µø ªº Úªµ Ú ªº Ú Ÿª ææ øº ª ±Æ ª ª ø ª ß ª ææ øº ªº fø ªÆ ºª ª ª øæ ªÆª Ú flæªø ª ººÆø ª ºªÆ ±Æ ± ª øæø µ ±øµªæª ± ø ºÚ å ; ø浪 å ߺ ±Æ Æ º ;Æ ª Ú ß± (ƪ ª ø ± ÓÏ æ± ªÆ ; øæªø ª å ; ø浪 å ª ±Æ Õ ±Æª ø ªæß Õ Æø º ª ± ߺ ±Æ Æ º ;Æ ª Ú flæªø ª ººÆø ª ± ª øæø µ ±øµªæª ± ø ºÙ ; ªºª ø ºª ø º ø ªºª ºª ± ª ª ºª ø º ß ª ª ƪ ø º Æø æªæß ª ªÆ ; º ªÆª ±µø ªº ªº ± ± ªÆ øºª ø º Æø ª ª ± øº ªÆ º ªºª ø ø º ø ± ± ª º µ ªÆ Æ( ª ß ª ( ºª ø Õ ±Æª ø ªæß Õ Æø º ª Ú flæªø ªº ø ª ± ø ª ºª ß ±º ø ± flæªø º : ª ( ª ª ªÆª ± ø ª µ øæ : ª ª ø ºª ª ª ª Æ ø ª ø ª ± ± ª ª µ ±øµµªæ ; ø ª± Æ;ºª Ú ª ߪ µ ±øµ± ø ºª ƪ ;Æ ª ªÆª ø ª Ô æ ø ÓÚ Æ Ô Ê Õµ ª ªº ºª ߪ µ ±øµ± ø ºª ªº Æ º ;Æ ª Õ ºª ÔÍ

19 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ Æ ÔÔ Õµ ª ªº ß µ ±øµ± ø º ªº ø ª Ú Àº± ªÆ ºª ± ª ±Æ ø ª Ï ßª µ ±øµ± ø ºª ªÆ ºªÆ ߪ µ ±øµ± ø ºª ±Æ ºª ª µª ª ª º± ª ºªÆ ø : ªº ª ª ªÆ Æ ºª ªÆ ª ( µª ªÆ ªº ø ª ªº º ƪµ ª Æßµ ªº ªÆ ªÚ ª ± ø ºª ƪ ;Æ ª ªºª ø ª Ô æ ø ÓÚ ÎÚÍÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ ±Æ å ª ;æ ª ø ºå ƪ ± ø ª ªÆ ºªÆ ª µæø ø ª ª º± ª æª ª ºª ± ø ºª ª ºª ; ø ª ø º (æ ± ± º ªºªÆ ª ª º ƪµ ª ª ªÆ ºº ƪµ ª ø º (æª ª µø ƪ ª ø ºª Ú Œª ª ø ºª ø ºª µø ± ªÆ ± ºª ƪ ªµ ø ª åõ å µª ªº (ƪÆÙ ø ƪ ª ± ªÆ ªÆ ÁÎ ø ºª ±Æ ø µ ø ªÆ ø ª ± Á ø ± (Æ º ªº Ú ªÆ ± ºª ª ø ƪ ªµÆø ª ª µ ª µª ªº ø ª ºª ª ø ±Æ µª ª ƪ ª ±Æø ø ªÆÒƪ ªø : ª ªÆ ªº ª øæ ªÆ ø : ø ª ø µ ±Æ ºª ø ºª ª ªÆ æª ± µ(æª Æø (Æ Æª ªø : Ú Œª ªµÆø ª ª ƪ ;Æ ( Æ ø ª Ó æ ø ÓÚ Œª ªµ ø ª Õ ±Æ ª ª ø µ ª ± ªÆ ± ºª ªº ø ª ºª ª ø æ ± ± µª ø º ªÆø : Ù ªº ø : ª ªÆ ß ª ±ºµª º ª æ ± ± µª ƪ ªø : ºª ±Æ ƪ ± ø ª ø ªÆ ±ºª ;Æ Ó ÓÓ ÔÏ ±Æ ª ªÆ µ± ª ø µæªù ø ø ª ƪ ª ø ª ª ª º± ª ± ø ºª ª ± ªÆ ± ºªÆ µæø ª ª ƪ ø ºª ø ºª Ú ª ª ª ;æ º ± ±Æ檺ƪ ºª ø º ƪ æ ª ªº ø ª ø ª æ º ± ø µ ±øµ ±Æ ß ª µø ª øæ ªÆª ± ºÆ ª ºª ª ø : ä ±º ø Æ ºª ªÆ æª ø ªÆ æ ºÆø ± ø ºø ªº æ ºÆø Ú ± ªÆª ª ª ª ªº ƪ ± ø ª ø æª ø Ù ºªÆ æ ª ª µæø ± ø ª ª ª ª ߪ ª ª º± ª ºª ±Æ ºª ø ª ± ø ºªÙ µø ± ªÆ ± ºª ƪ ªµ ø ª åõ å ± ªÆ µ:æ ª ªº ª µæø ƪº ªÆ ø ± ±Æ ; Á Ú ª ª µæø : ºªÆ ± ; ªº : ª ± æß ªÆ ø ªµ ªÆª ºª ª ª º± ªÚ Õ ºª ÔÈ

20 ÎÚ ø ± ªÆ ª ª ªÆ Æ;ºªÆ ±Æ ºªÆ µø µª ªº Ú ÿ ºªÆ µø ª øæ ªÆª ªº ø : µø ( ª ºª ƪ ªÆ ª ªÆµ± ª Ê æª µß ª ª ± Æ;ºªÆ ø ø ø ø ª ªº ±ºµª ºª ª ø ø º º º ø : µø ƪ ªµ ªÆª ø ø ºª Æø ªº ø : ª ø º º º ø : ª µø :ƪ º Ì ø ø ºª Æø ªº ø : ª Ù ±Æ ºªÆ µµª ª µæø ± ºÆ µµª ø º µ ø ª Ù µø :ƪ º ÔÎ ø ø ºª ø º (æù (ªÆ ª ªÆ ø ª ªÆ º ÓÎ Ú µæª ø ±Æºæ ºª ªÆ ª ª ªº ø ø ªº ø : ª º ª ± ªÆª Ù ø ªÆª ± º (ƪ ; ªºª ø ºªÆ µµª ± ;Æ ± ªÆ øº µ ø Æ( Ú Ÿ±ºµª ºª ª ªº ±Æ º : ªÆ ( Æ ± ø æª ßƪ ª ±ºµª ºª ªÚ à ± ª Æßµ ªº ±Æ µ ±øµªæªºª ª ª º± ª ºª ;æ ª ø º ªÆ ª ªº ±Æ ø º ªÙ ºª ( µªæ ºª Ù ± ±Æ µ± ª ƺªÆªÆ ø ºª ƪ Æøµ µ ªÆ Ù µø ª µ ±øµ ±Æ ß ª ºª ø º Æßµ ªº ªÆÚ ª ª ºÆª ªÆ ±Æ Æ ± ª ª º± ª æª ª ºª ªº : ªº ª ± ø ªæ±º ª ±Æ ± ºª ± ø ªÆ µ ºª ø º ± ºªÆ æª ø ª ±Æ ø æ ºÆø ± : ºª ºª ±Æ Æø ø ± Ú ±øµ ±Æ ß ª ø : ªÆ ± ºÆ ªÆ ºª (º ª º ª ªæÆ( º ± ±Æ ø ø º ª ªÆ ± µª ææ( ºÒ µææ( ºÚ Õ ºª ÔË

21 ÍÚ ø ªÆ ±ºª Ó ÏÓ ÔÍ ÍÚ ø ªÆ ±ºª Ó ÏÓ ÔÍ ; æø Æ º ø ø ø ± ª ± ºª ±Æø ;ª ºª ø ± ªÆ ª ª ªÆÙ ªÆ ºªÆ ± ª ( ª ºª ø ±Æ ø ±Æ ª ± º Ê Œª ªø : ª Õ ø º ± ªÆ Œª ø º º (æ ±Æ ßª ª ø ªº ø : Ù æø ªÆ ± ª ø ± ªÆ ßµ ±øµªæ Õ ºª ø º ƪ ºª ;æ ª ø º ÍÚÔÚ Œª ªø : ª Ó ÏÓ ÔÍ ªÆ ø º ªº ª ± ªÆ ± µµªæ ± ªÆ ± ºª ª ø º ªºªÆµÆø Ú ªÆ ø ø : ºª ± ( µªºª ± ªÆ ªÆ Ú ªÆ ø ø ª º ª µª µø ªÆ٠ƪ ± Æ ªÆ Ú ªÆ ºªÆ ª ª ±ÆæÆ ª æ ÚøÚ ªº ± ª ßÆ ± ±Æ µª ª ºÆ ± ªÆ ªÆÚ ªÆ ø ± ( ± ª ªÆ ªÚ ÍÚÓÚ Õ ø º ± ªÆ Ó ÏÓ ÔÍ ±Æ ø ª ø ª ºª ª ø ø ºª ø º ø ª Ú ÍÚÌÚ Œª ø º º (æ Ó ÏÓ ÔÍ À ªºµ± ª ºª ø º ø (æ ß ª ª øº ªº æ ª ªÆª ª ª ªº ±Æ ߪ ª Ú ªºª ±Æ ª : ºÆª æ±æ µø ª ª ø ƪ ø ºª Ù Úªµ Ú ªº ªº ٠ƺªÆª ±Ææ ºª ª ªº ª ª ªº ƺªÆ ø ºª ª µª ª ƪ ø º ± ø ºªÚ ªÆ ƺªÆª ± º (ƪ ª Ú ß ª ªÆ ±Æ ªº ( ªÆ µ± æ ªÆª ªº ± ªÆ (æ ªº ºª µ± ø ª ß ª ª ªÆ º ƪµ ª ƪ ª Ú Õ;ºø ª ( ªÆ ±ÆºÆªÆ :Æ µ ƺªÆ ± ±º µª ºª ª ºª ª µª ª : ºªÙ ªÆ ºªÆ ø (ƪ ª ± ºªÆ µø æª ø ª æ ºÆø ± ºª ª Ú Æª º ªÆªºª (Æƪ ª ªÆø Ú ÿ; º ªÆ ª ø ƪ ø ºª Æø ª ± Æ;ºªÆ ª Ú µ ª (ƪ ; ºª ªÆ ø Æ : ª ª ªÆ ƪ µæªø ª ±ÆæªºÆ ªÆ ªº º ( ª ªÒ ß (ƪ ª ø ª ø ºª ª ª Ú ø ºÆª ± Æ;ºªÆÙ ºª ª ª ª :ƪ ø ( ª ª ø ºª ªº ª ±µø ø ø µ ªÙ ±Æ ªº ºªÆ µ ª :ƪ ª æ ÚøÚ ªº ±Æ ߪ ª ø ƪ ø º ß ª ªÆ ªÚ ª ± Æ;ºªÆ ªÆ ºª ª º Æø ª º ªÆª ±Æª ø ª ƺªÆ µµª Æ;ºª øú Æ µ±ª ±Æ ±Æ ƪ ø Æ º ø ºª Ù ª ø ºÆª ªºªÆ µø ºª ª Ú :ƪ ª ªºÚ ªº º ªº ªÆ Æø ƪ ø º ß ª ªÆ ª ø º (æù Æ( ªÆ ± µß ø ºª ºª æ ª ºªÆ ( ± ºªÆ ªÆ æª ± ±Æ ª øæ ªÆ ø ( ªºª ƪ ª ±Æø ø ªÆ ±Æ ø ± ª º µ ªÆªÙ ø º ø ª ªÆ ø ºª Ú ª µø æª :Ƶª ø æøºª ø º µ ø ª ª ºª º ª ø ª ;Æ øæ :ƪ ±º Ú ºª ÔÔ ªºªÆ Ú ª ƺªÆª ºªÆ ±Æ ººª æøæ Ù ø ø ªÆ ± º ±Æ ø º (æª ª µµª ªº (ÆªÆ : ª ª æøºª ø º : ª ª ªÆÚ Õ ºª ÔÁ

22 ÍÚ ø ªÆ ±ºª Ó ÏÓ ÔÍ ÍÚÏÚ ±Æ ߪ ª ø ªº ø : Ù æø ªÆ ± ª ø ± ªÆ Ó ÏÓ ÔÍ ªº ª fl ø ß ª ± µ±æ : ø æª ø ø : ª º Æø ºø ø± ø Æø ª ø ± ªÆ ± ƪ ª ø : ø ª ± º ªº ; ª ƪ : ºª ªÆÚ ªÆ ø ªºµ± ª ºª ø º ºª ø º ß ª ª Ú ±Æ ø ª ª ø ºÚ ±Æ ߪ ª ø ªº ß ª ª ; ± ªÆæª ø ªÆ ±Æ ± ªº ªº ªÆ æ ªÆ ø µ ª ª ø ªÆ ÎÚ ;Æ ±Æ : ª ß ª ªÆ ± ªÆ ÓÚ ;Æ ±Æ ƪ ø º ß ª ªÆÚ ª ªº ªÆ ºªÆ ± ªº :ƺ ª ª ª ; ø ª µøºªæù ºªÆ º µªæªæ µ±æ ƪ ª ª º ±Æ ª ª ƪ ª ª º ±Æ ø ª Æßµ ªº ªÆ ºªÆ ( ª Ú Õ;ÆæøÆ ªº ø ø ß ª ±Æ ºª ø ªºª ø (æ ß ª ªº º ª ø ø Ú ; ø ææ( ºµ± ªÆ ± ( ø ø ªÆ ø ææ( ºª ø ø ºÆ ºø øù ø ºøÆæª ºª ª ø ø ªÆ ±Æ ºÆ : ª ƪ ٠Ʊº µ:æ ±Æ ªº ø : ±Æ ºªÆ ªÆ æª ± Ú ª ø ø : ø ±Æ ߪ ª æª ± ª º ª ªºª ± Æ;ºªÆÚ ÿª ªº ƺªÆ Ù ªÆ ºªÆ ª ª ª ª ±ºª æªæª ªÆ ø µ ±øµ ß ª ªÆ ª ªº ª æ µ ; ±Æ 檺æ ø ºÆ µµªæ ªºÙ µø ø ª ƺªÆ ªÆ ± ª ± ªÆ ªÆÚ ø ±Æ ƪ º à ªµ ± Ú ±µ ªÆ ; à ªµ ± ºª ± Æ;ºªÆ ±Æ ºªÆ ªÆ (Æ ø µª ± º;Æ ª ªº ªÆÚ Æ ø : ±øµæª ± ªÆ ø ªµ ªÆª ºª ªº ªÆ Õ Ú ø ªæß ª ø ± ªÆ :ƺ (ƪ ª ø ª Æø ÕŒ ; ƪ ªø : ª Œª ± ªÆ ø ª ø ± ªÆ Æ ±Æ ªÆª Æ:µµª ( ª æß ø ª ø ± ªÆ ªº ºßµµªºª ªÆ (Æ ± ªºª ªº ª æ µ ; ø æªºæª øæ æª º ( ± ºÆ µµªæ ªºÚ Õ ºª Ó

23 ÍÚ ø ªÆ ±ºª Ó ÏÓ ÔÍ Àº (æ æß :ƵªÆ ± æø ªÆ à ø º ƺªÆ ø ƪ ø º æø ªÆ ªÚ ø ø ª Ù (Æƪ ªÙ ø ªÆ ± º ±Æ ƺªÆª ±Ææ ºª ª ªº ª ªº ƺªÆ ªÆ ø ø ªº ª ± ø ºª ªÚ ±µ ; ºª ºÆ : ª ªº ª ± ºª ª ø æø ªÆ ªÚ ƺªÆ ø (µ± ± ± ±Æ ± º :Æ (ª Ú Àº (æ æß :ƵªÆ ±Æ ƪ ø º ƺªÆª ªº ª æ µ ; µæ ø º (æª ª µ ± Ú Àº (æ æß :ƵªÆ ø ª ä ±Æ檺ƪ ºÆ : Ù ªæÆ( º ª øæ ªÆª Ù µµªæ ªº ±º æø ª ªº ( ø ºªÚ ª ºªÆ ( ª ± ºªÆ ªÆ æª ± ±Æ ª øæ ªÆ ø ± ª º µ ªÆ ± Òª ªÆ ø º ø ªº º (æª ªÚ ÍÚÎÚ ßµ ±øµªæ Ó ÏÓ ÔÍ ª ±Æ ª ª ø ± Æ;ºªÆ ª ø ª ø ÎÚÎ ±º ª ± µ ±øµ ±Æ ß ª ªÆ ±ºª Ú ÍÚÍÚ ÕªÆ ; : ª ª ± øæªø ªÆ ªÆ ª ª ª µ± µæª ª ø ªÆÚ ÍÚÈÚ Õ ºª ø º ƪ ºª ;æ ª ø º Ó ÏÓ ÔÍ ªº ±Æ ø µµª µ ±øµªæªºª ª ª º± ª ªµ ªÆª ºª Æßµ ªº ªÆÚ :Æ ªÆª ºªÆ ( ª ªÆ ø ø ºª ºª ƪ ± ø ª ; ø ª ø º (æ ±Æ檺ƪ ƪ ø ºª ø ºª Æø ª ª º± ª ºªÆ º ªºªÆ ºª ø º º ƪµ ª ª Æ º ƪµ ª ; ø ª ø º (æ µ± ª øæ ªÆ ø ß ºª ø º Æßµ ªº Ò ªº ø ªæ±º ª Ú Àº (Æ ªº ßƪ ºªÆæ±Æ Ú Õ ºª ÓÔ

24 ÈÚ flº Æø ± ÈÚ flº Æø ± ªÆ±Æº ªºª øº Æø ª ±Æ ± º ±Ææ ºª ª ªº ºª ø º ø ªº Ú fª ø ªº : ª Æø (Æ ±øµ ±Æ ß ªÆ ª ± Æ;ºª ± (µ± ± µ µø å ª ª åú ø ª µ ±øµ ±Æ ß ª º ªÆ µø ø ªÆª ± ªÆ ø ºø ªº æ ºÆø ª Ù ª æ ºÆø ± æ ºÆø Ú ø ºø ªº æ ºÆø ª ø : ª ;Æ ø ± ø æª ßƪ ª Ú fª ø ªº : ª ƪ ;Æ ø ªµ µæø ±Æ ª Ù ª µø (æª ºª æ ª ƪ ºªÆª Ú ª ºª ªÆ Æø ø º : ª µ± ± ª Æø æª ß ºª ª ø ºª ª ;Æ ºÆªºª ± ± º ª ø lè ªÆ ª µ ª : ª ª : ºÆ ªÆ ø (æ ±Æ ± ºª ª µ± ª ±ºµª ºª ø ø º : ª µ± ± ª Ú ª ºª ªÆ ª ƪºª ±Æºª ±Æ ± ø ø ( ªÆ ª ª ª ª Æ±æ ª ªÆ ª ªÆ ª ªºªÆÚ (µ± ± µ ±Æºª ø º ªÆ ª ±Ææ ºª ª ªº ø : ª ª øæ ª ªºª æª µæª ª µª ºª ªÆ ªÚ ªº (æª µß ª ª ± ª µæø Æ:ºª ÔÁÈÏ æ ª µ± ª ª ª ± ªÆºÆø ª µ± ªÆ ªÚ ª ºª ªÆ ª ªÆ Æ ª øº : ºª ºª ªº ºª : ºÆ ªÆÙ ( ª ªÆ Ú ºªÆ ª ªÆ ( ª ºª ªÆ ª ªº (Æ ø ( ± ª ªÆ ºªÆ Úªµ Ú ±Æ ± º ± ø (ƪ ºª ø º ø ª Ú fª ø : ªÆ ºª º± µµª : ªÆª : ºª ºªÚ ªµ µæø ±Æ ª ªÆ ºªÆ ± ªÆ µ±æ ± ªÆ ± Æ;ºªÆ ± ø ª ø µª ºª ªÆÚ Õ ºª ÓÓ

25 ËÚ Ã º ± øµ ª ø ËÚ Ã º ± øµ ª ø ªÆ ªÆ Ó Ó Ï ª ªÆª (Æƪ ª ±Æº ª Î ±Ú µæú ;Æ ±Æ ߪ ª ø ºª ø º ø : ª Ú ±øµ ±Æ ߪ ª ªÆ æª µæª ª åõ Æø ª ø ±Æ ±øµ ±Æ ߪ ªåÙ ºøÆæª ºª ;Æ Ó Ú Ó Ï ªÆ ºªÆ ± æª µæª ª ø ÎÚÎ ºøÆæª ºª å ª ªÆ ª øæ ªÆ ±Æ µ ±øµ ±Æ ߪ ªåÙ ±Æ µ± ªµ ª ªÆ ª ªº ( ª ºª Ì Æª ± ªÆ ª øæ ªÆ æª ø º ª Ê ÔÚ À: ºÆª øµ ª ªø ÓÚ ± ƪ ± ºª ª ø ø : ª ø º ÌÚ Ÿª ± ƪ ª ø : ª Ù ; ºª ƪ ± ªÆ µø ªº ª ± ºª ªº ± Æø Æ ª ±ºªÆÚ Õ ª øæ ± Ô ªÆ ø ºª ªº :ƪ ºª ª ªÆ µµª ªÆ ø ± ºª Æ ªº ªº º ª ø µ ± øµ ª ª ± ø ºªÆ ; ± ; ª (Æƪ ± (Æƪ ª ªÆ :æú ªÆ :æª ªÆ ºø æªæª ª øú Í ±Ú µæú ; ƪ ºª µø ºæªºÆª ªº ± Æø Æ ª ±ºªÆÚ ÿ ª ªÆ :æª µø ºæªºÆª ªº ± Æø æª (æªæ ºª øú ÔÔ ±Ú µæú ºª ª ª øæ ± åª ªÆ :æª åù ºªÆ ªÆ ߺªÆ ªÆª ( ª Ù ø ª ±Æ ª ºª µ ø µ ª µ øæª ªº ± Æø ; Æ º ø ª ºª ø ª ææ º ø ªº ªÆÚ Õ ª øæ ± Ó ªÆÙ ø ºªÆ µø ª ªÆª (Æƪ ª ±Æº ª È ±Ú µæú ;Æ ±Æ ø ± ºª Æ ªº ªº º ª ø ø : ª Ú å ªÆ :æª å ±Æ ª ª ø æ ª µ ææª ±Æø ª º± µµª ø ±µ ª ± ª øæ ± ÔÚ ªÆ :æª º± ± ; ªÆ ; ±º µ ø µ ª µª ªº ± Æø ± ( ª ø º µßºª ª Ú Õ ª øæ ± Ì ªÆ ø ºªÆ µø ª ªÆª (Æƪ ª ±Æº ª ÔÔ ±Ú µæú ±Æ ºª ø ± º Æ ªº ªº º ª ø ø : ª ± ±Æ ø ø µ ª åª ªÆ :æªæå ± ªÆ ºª : ª ÔÎ ;ÆÚ ª ªÆ ªÆ ±Æ º ø ø ª ªÆ :æª µø ƪ ± ªÆª ªº ± ª ±ºªÆÚ ÿ± ºªÆ ±Æ º : ª µµª ª ªÆ æª ± ª ( ª ± ºª ÔÎ ;Æ ºªÆ ªº ±Æ : ª ª ªÆ ª ªÆ ª µ ª ( ª ߺªÆ ªÆªÚ ª Ì ª øæ ªÆ øæ ( ª ºª µ± ªµ ª ªÆ ±Æ ºª ø º øµ ª Ù ºªÆ Ó Ï ªÆ ; µæú ÔËÙ ª Ú ± Ê Õ ª øæ ± Ãøµ Ô À: ºÆª Ó ı Ì µæ Ì ı Á µæú ª ªÆ µ± ª ª ø ªÆ ±ºª ø ø : ª º Í ± µæ ;Æ ; µ ±øµ ±Æ ß ª ø : æ º ª ø ø ÈÙÍ ± µæ ; µ ±øµ ±Æ ß ª ºÆ æ º ª º ø ª ø Æ ø : ª ø ºª æª µæª ª ø ± µæ ª ªÆ Æøºª Ù ª ±Æ ø ª : ºª ø ± ªÆª ƪ ± ªÆ ªÆ ªÙ ªÆ ºªÆ ±Æ ª ª ªº ƪ ± ªÆ ªÆ ª ªÆ ±ºª Ó ÌÓ ÎÙ ø ± ø ø ª ƪ º Æø ª ºæ º ±Æ Ù ±Æ µ± ª ø ªºª µ ±øµæª ± ªÆ ªÆ æߺª º ø ± ±Æ ª Ì;Æ ªÆ ±ºªÚ Àºæ ººª ªÆ ±Æª ø ª ªº æ º ªÆ ºªÆ ªº ªÆªºª : ºªÆ ºª ± ºªÆ : ª ø ª ± ø ªºª ߺª ªÆ ±Æ ; ª ± Ù ± Æøº ± ª ± Æø ƪ ± ªÆ Ú [ƪ øææª ºªÆ ø : ª º Æø Æ;º ªº æª (æª : ª µøæ ª ª µ ±øµ ±Æ ß ª Ù Æ;º ªÆ ± ºª ±Æ ªÆ ±ºª ºª ºª ª ƪ ƪ (ÆÚ ªÆ ª ªÆ ºªÆ ± ±Æ º ø ºæ ººª Ù ª ƪ ƪ (ƪ ±Æ Æ;ºªÆ ±Æ º (ƪ ª º µ Ú Õ ºª ÓÌ

26 ËÚ Ã º ± øµ ª ø ; ºª ª ;ºª ªÆ ºªÆ µæª ª ƪ ± ªÆ ±Æ ºªÆ ªÆ å ª ƪ ± ªÆ ±Æ ª ª ªåÙ ºª ± µ± µæ: ª ºª Ʊ ªµ ªÆ ± ª µª ºæ º º ; Ù ª ± ª ƪ ƪ (ƪ µø º µª ª Æ ªÆ ªº ø æªºæª º ß ª ª ø ø º µøæ ± ºª ºßƪ ø ªÆ ª ºªÆ ª ª µæ: ª ± ƪ ± ªÆ ªÆ ªÚ ; ºª ª ;ºª µæª ø ƪ ± ªÆ ªÆ ª åµ(æªæå ªº ƪ ± ªÆªºª Æ:µ ªÆ ( ªÙ ±Æ ºªÆ ( ª ªÆ ± ±Æ ߪ ºª ªº ªº ±Æ ߪ å ª ª :ƵªÆåÙ ªÆª æ ªÆ ª Ʊº µ ø ƪ ± ª Æ Æ± ª ª ٠ƪ ±Æ ª º µæ: ª ºª ± ºßÆ ±Æ º : Ú ªÆ ª ø º ±Æ ªº ±Æ Æ º Æ æª ªº µ µ Æƪ ªæª ª ª Æ ªÆÙ ªº øµ ª ƪ ± ªÆ æª ± ± ºÆª ßø : Ú fª ± ª ±Æ ø º ø : ± µæ µ± µæª ª øºªæ ± Æ:µ ªÆÙ ºªÆ ø ª ª ª ± (ºª ø º µ ª Ù ªÆ ºªÆ ªº :Ƶ ƪº ªÆª Ú ºª ±Æ (æ ª º ª Î ;Æ ªÆ æ ÚøÚ ( ª ºª ƪ ± ªÆª Ê ÔÚ Õ ºª ø º ªº ; ª : ª ± ÃªÆ ª : ª Ú ÓÚ ª ø ± Ô ªº ÿøæ µ±æ ª Òfø ª ª Ú ÌÚ ÃÆßµ ªº Æø Í ªº ºÆÚ Æø (Æ ª ƪ ƪ ªø : ª Ú ÏÚ Œª ± ºª ø º ªº ªÆ ø µ Õµø ª ª Ú ÎÚ fl ø º ª Æ ªÙ ß ø º ø µªæù ß Æ ª :Ƶ ± ª ßÆ ; ƪ ªø : ª Ú ÍÚ ª ø ± ÔÌ ± ÔÏ Õ( ø Ú ÈÚ ±øµ Æßµ ªº ªÆ : ªº ª Ú ËÚ ª ø ± ÓÓ ªº : ªº ª Ú ÁÚ ª ø ± ÔÌ ± ÔÏ Õ( ø Ú Ô Ú Œª ø º ªº ªÆ ± ± µæ Õ Æø º : ªÆ ª Ú ÔÔÚ Œª ø º ªº ªÆ Õ Ú ø ªæßÚ ÔÓÚ Œª ø º º (æ ª ª º ª ªº ±Æº Æø ºª Ù ªÆ ºªÆ Ó ßª ª ø ± ªÆÚ ÔÌÚ Œª ± ºª ø º ªº ªÆ ; ± ± µæ ßÆ ;Æ Æ ºª Õ ø ± ª ± Hƪ º fl ª Ú ÔÏÚ ø ø± ø ß ª Æø ª ø ± ªÆÚ ÔÎÚ ª ø ± Ó ± ÓÔ ªº ø ªæ±º ª Ú ÔÍÚ Õ ºª ø º ªº ªÆ Ì Æ ø ª ª ª : ªµ øæ ªÆª Õ Æø º : ª Ù ø ª : ª Ù Õ± : ª Ú ÔÈÚ Ÿ Ú fßê øú ÔÒÏ ø ± ªº ªº ªÆ ± :Æ ªº ø ª µ ߺ ±Æ ± ª ª ª Ú ± ª ª ª Ú µ Ú øú ÔÒÔ ø ± ªº ªº ªÆ ±Æº ±Æ ± ª ª ª Ú ÔËÚ Œª ± ªÆ ø ºª ø º ææ( ºª ÿøæ µ±æ ª Ú Õ± (Æƪ æß ª ±º ªÆ º (Æ ±º ±Æ æ± æªæß ª ª ªº ª Ù ±º ø ºª ߺ ª ºª ø ªÆ ªÆ ± Æ;ºª ÓÈÙ ±º ±Æ æ± æªæß ª ª ; ßÆ ;Æ Æ ºª ± æ± æªæß ª ª ªº Õ( ºÆª Æø º ª Ú ºª : ª Î ;Æ ±Æ ª ª ( ª ºª ± ªº º ø ± Æ;ºªÆÊ øú ±Æ : ª ª ± :ƺ (ƪ ª ø ƪ ± ªÆ ø ± ªº ªº ªÆ ª æ ø º ß ª ª Ÿ Ú fßú æú Œª ± ªÆ ø ºª ø º ªº ªÆ ±Æº Æø º ± Æ;ºª Ú Ú Œª ± ªÆ ø ºª ø º ªº ªÆ : ªµ øæ ªÆª ºÚ ±Æ ø ƪ ± ªÆ ± µ± ªÆ ªÆ ø ª ø ± ªÆ ªº ÔÈÙ ÔË ± ÔÁÙ ø ª ªº : ªº ª ± ºª ±Æ ±ºªºª : ªÚ ªÚ Œª ± ªÆ ø ªº ªÆ ± ± µæ Ƶª ª Õ ºª ÓÏ

27 ËÚ Ã º ± øµ ª ø ª æª :Ƶª ø ª µµª (º ª º ªÆ º Æßµ ±Æ ª ªÆª Æ ±Æ ªÆ ± ø Æø ª ºæ º ß ª ª ± æª µæª ª (Æ Æ ø ªº æ;ºª ± ªÆ ± ºª ª ; ª ± º ß ºª ª ø ª æª Æø ªÆÚ fl (Æƪ æß ª ±º ± ø ªÆ ±Æ ª ª ±º ±Æ ; ø浪 Ù ø øº ± ºª ª ø ÓÈÚ ±º ±Æ ª ææ øº ± ±º ø ± øæ ºªÆ ±º µ µøæøµ ªÆ ø µ º (ƪ ªÚ à º ( ª ø ªº ƪ ± ªÆ Æ ± ªÆ ƪ ªø : Œª ± ø ºª ø º ø ƺªÆ ø ø ºª ;æ ª ø º ÿ± ªºÆª ± ªÆ ø ª ø ± ªÆ ±øµªæ ߪ µ ±øµ± ø ºª ƺªÆ ø ø º ± ªÆ ƺªÆ ø ƪ ø º º (æ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Õ ºª ÓÎ

28 f flÿ Ô Æº ±Æµ øæ f ø ÔÊ Æº ±Æµ øæ fl ª ß ª ߺ ±Æ ;ª ª ø ºª ø ª º ª ø ªÆ ªÆ ªÆ ºªÆ ªÆ ºªÆ ø (Æ ª ª ªº ºª ª ø ª º ª ø º Æßµ Æø ºª ø º ø ª Ú fl ø fl (æ µ±ª ª fl (æ ß ª fø fª : ª ª Æøº fª : ª øæªø fß :Ƶ flõ : ª µ ±øµªæª Ÿª ø ª ª ß ªº Ÿ Õ º ºª øº ªÆ ±øµ ø º : ª µ± ± µª ºª ªÆ ªº æø ;Æ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º º ªºª ø ƪ ø º æª ªºª ± ªÆ (æú ª Ʊ ª ºª ø ª ± Æ;ºªÙ ºªÆ æ ºÆø ªÆ ªº ø Æ( ø (æ ß ª ª Ú fl (æ µ±ª ª ª ªÆ ºª ø ª ± æª : ª ª ÆøºÚ Ÿª ªÆª æª ª ª ª ±Æ ºª ß ª Ù ± ø ªºªÆ ƪ ± ºª ø º Æø µ± ª Ú ± ª ª øæ ªÆª ª ª µµª ª ªÆ ;æª Ù ± ±º ø ªÆ ƪ ø º ª ªÆ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø ºÚ ª Ʊ ª ºª ø ª ± Æ;ºªÙ ºªÆ æ ºÆø ªÆ ªº ø Æ( ø (æ ß ª ª Ú fª : ª ª Æøº ªÆ ºª ø ª ± ø (æ µ±ª ª Ú ª øæªø Ù ºªÆ æ ºÆø ªÆ ø Æ( ø (æ ß ª ª Ú ºªÆ ±Æº µ ø : Ù ±Æ ªÆª ª ªÆ (Æƪ ªº ªÆ ªÆ ª Ú øæ ªÆª ± ƪ ª ; ªºªÆÙ ±Æ ø ºøƺæÆ( ºª µµª µø ø ª ºª Ú ø øæø ª ±Æ fl (æ Õß ª ªÆÚ ø øæø ªÙ ±Æ ± ß ªÆ ± ø (æ ß ª ª º : ª ä µ±±æº ø ªÆÙ º ª ± ªÆÙ µ± ªÆ ª Ú fl (æ ß ª Ù ±Æ ºª ø º ± ƪ ø º (ƪ ø ª ªº ªÆÚ fl ªÆ ±Æ ± ª ºªÆ ø µ ª ±Æªµ± ªÆ ± ª ªÆ ø ø ƪ ª Úªµ Ú Ó øæªæ ø ø ± ø ª ;Æ Ú Ÿª± Æø µ ±Æ ø ± Õß ª Ú Õß ª ƪ ÆªÆ ø ± ß ªÆ ± ªº ªÆÙ ææ( ºªÙ æß :ƵªÆÙ ª ø ± ªÆ ª Ú ;Æ Æ º ø º (æªæ º ø (æ ß ª ª ; Æ º ø : ª ªº ªÆÚ ª ªºªÆ ±Æ ø º ±Æ ß ª øæ ø ªÆª ºÆ µµª ø º æ±æ ªÆÚ Ÿª ªÆª æª ª ª ª ±Æ ºª ß ª Ù ± ø ªºªÆ ƪ ± ºª ø º Æø µ± ª Ú ª ºª ªÆ ø ø ±Ææ ºª ª ªº ª øæ ªÆ ø µ ±øµø : Ú ºª ± ºªÆ ± ; ±Æ ø º ±Æºª ±Æ ; ª ø : ± ºÆ Ú ªº ª ªÆ µµª µø ø ±Æ º ª ± Ù ± ºªÆ µæø ƪ (ÆªÆ ± ± ø ø ªÆªÆ ƪ ø º ª ªÆ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º Æø ø Õ ºª ÓÍ

29 f flÿ Ô Æº ±Æµ øæ (æ ß ª ª Ú ÀÕ ªº ª º µ ªÆ ±ºª ÀÆæø Õ ªÆ ß ª Ú Æ± Æø æªæª ; ø (æ ß ª ªÆÚ fªæª ªÆ æ ÚøÚ ± ± ø ø Ú ;Æ ± ªÆ øºª ø º ªºª ªº ª ª ±Æºª ªºª ±Æ ø (æ ß ª ª Ú Œª ªª ªºÙ ºªÆ æø ª ± ºªÆ æ ÚøÚ ± ª ø æ ª ªº ƪ ª ªÆÚ øæ ªÆª ± ª ±Ææ ºª ª ªº ª øæø ª ƪ ø º º (æú ªº ± ªÆæª ø ø ø (æ ß ª ªÆ ± ;Æ ± Úªµ Ú ææ( ºªÙ ;Æ ªº ªÆ ª ø º (Æ ª ª µµª ªÆ Æ:µµª Ú µø ƪ ªÆª µ: ºªÆ± ªÆ ( ª ªÆÚ ªÆ (æ æß :Ƶ fß :Ƶ ±Æ ºªÆ µø ø ø ª ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º ª ª ª æø Ù ª ø ºª æß :Ƶ ß ª ª ª ªÆ ª ƪ ª Ú ª Œª ª Œª ª µ ø ª ; : À ºªÆ ±Æº µ æß :Ƶ ±Ææ ºª ª ªº ª ø ± ªÆÚ ªÆ ª ªÆ ø ºª Æø ª Ú ø º± Æ;ºª ;Ù ( ª ªÆ øæ ± ±º ø ªÆ ª ª ƪ ø º Æø ª øæø µ ±øµªæªºª ± Æ;ºªÆ٠ƪ ª ºª ø º ª ªÆ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º Æø : ª µ ±øµªæªºª ± Æ;ºªÆÚ ; : ±Æ ƪ ª ªÆ ø (Æ ø ø ª ªÆ µ± ªÚ ªÆ µª ª ª ª ( ª ºª ß ªÆÊ Õµ:Æ ª Ê Õ ª ª ª ±Æ ± º µø µæª : º ª ºßÆ ± ø ªÆÙ æøºª ø º µ ø ª ª Ú Ú Æø ª ª ( ß ªÆ µ:æ ªºªÚ Ÿª ªÆª Ê À ; Ƶª ª ªÆ µ ø ; Ƶª Ù ø Æ ºßƪ ± ø ª ø º± Æ;ºª Ú ª ª Ê Æ ªÆ ø ª ±Æ ; ª ªÆ ºª ø º º ªº Ú Œª ª ß º ªº Œª ø º æª ªºª ± ªÆ (æ Œª ø º º (æ Œ ª Õø º ø ± ª ª ªÆ ø ± ø : ªÆ ; : ª ±Æ ƪ ª ªÆ ªÚ ;Æ ºªÆ ºªÆ µæø ƪ º ªºª ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º ƪ ª ªÆÚ Àº (æ Æø ª øæø µ ±øµªæªºª ß ª ªÆÚ ªÆ øºª ø º ªºª º ƪµ ª ƪ ª ª ª ª ª ª ø º ø ± ± ª º µ ªÆÚ Œ ª ø ªÆª ß µ ªº º (æ ƪ ªø : Ù ªº ƪ ø º º (æ ƪ ª ªÆ ø ªº ± ªÆ (æ æß :ƵªÆ ± ªÆ ±ºªÆ ø ªºªÆ ± æ ø ºª ƪ ± ºª ø º ƪ ª Ú ßæ ææ( º ± ø ø ª øæ µ ªÆÚ º ± º (æ ªº ªÆ ª øæ ªÆª ª ßµµª ± ªÆ æ ºª Ú øæ ªÆª ± ª ±Ææ ºª ª ªº ª øæø ª ƪ ø º º (æú Õ ºª ÓÈ

30 f flÿ Ô Æº ±Æµ øæ Õø º ± ªº ø Õø ºø ø º ø : Õª øæø µ ±øµªæª ÕŒ ß ª Õ µ ªº Ã æ ºÆø à ªµ ± Àº À ªºµ± ª ºª ø º ø ºø ªº æ ºÆø fl : ªÆ ª ª ø ø º ± ªº Æø ºª ø ºª Ú fl : ø ø º ø ø º ªº ª ø ± ªÆÚ º µªæ ºª ± : ºªÆÙ ± µø µ(æª ºª ± Ú fl (æ ß ª Ù ±Æ ºª ø º ± ƪ ø º (ƪ ±Æ µª ª ªº ß ª ªÆÚ Õß ª Õ ßÆ Ù Œª ªÆ ± ªÆ ; Ú æß ª ø ; ªÆª ±ÚøÚÙ ±Æ ºªÆ º ø ª ± ß ªÆ ± ªø ªÆÙ ø º (Æ ªÆ ª Ú ª ºª ±Æª ø ª ø ± ø µ ßÆ ø ª ø ± ªÆÙ : º ª Ú Ã ªº Æø ±ÆæÆ ªÆ ºª ± ª ª ø (æ ß ª Ú fl µ± ª ±Æ ± ª ø (æ ß ª Ú ±Æª ø ª ªº ø µ(æª ª ºª±µø ªÆø ª ª ªº ªÆ ªÚ fl ª ºª ø ƺªÆª ªº ªÆ ª ø ºÚ ;Æ ºªÆ ±Æ ;Æ º ªº ø ºª ø º Æ º ø ºª ; Æ º ø : ª ªº ªÆÚ ø º : ºªÆ ºªÆ ªÆ ; ƪ ªÙ ø ºª µµª æ(æ ªºª : ª ß ª ªÆ ± ºªÆª ƪ ªø : Ù ª ªºª ªºª º ƪµ ª ƪ ª ª Ú ª µø Úªµ Ú :ƪ ø º Æø ;º± Æ;ºªÆ ª ªÆ º ª ºª Æ º ø ºÚ f ºÆø Ù ± µ± ª ± µæ: ªÆ ±Æ ºª ºª ø º : ºªÆÙ ± ø ª ºª ø (æ ß ª ª Ú f ºÆø ª ± µæ: ª ø ø º ±ÆæÆ ª Ú Õ ºª ÓË

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Willoweit, Reich und Staat

Willoweit, Reich und Staat INHALT Einführung I. Innergesellschaftliche Anfänge: Das Recht und die Gerichte II. Frühe Formen politischer Organisation im Mittelalter 1. Das Königtum als Voraussetzung einer Friedensordnung 2. Das antike

Chi tiết hơn

1basliklik

1basliklik MHI KULLANMA KILAVUZU SALON TİPİ FDF71VNXVD FDF125VNXVD KASET TİPİ FDT71VNXVD FDT100VNXVD FDT125VNXVD TAVAN TİPİ FDEN100VNXVD FDEN125VNXVD KANALLI TİP FDUM140VSXVD FDU200VSVD FDU250VSVD µü ø ºø ᦒ ø ø

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

0035_001.pdf

0035_001.pdf Æ ª ª ªº fl ø Œª ±Æ Ó ÔÎÛÔÍ ø ª ª ª ªÆø ±Æ ª ª fiª ± ª ±Æ ±Æø ª ªÆ ª fi ª ªÆ ª ø ø ÿ ±Æ ±Æø ª ±Æ ø ± ª ªÆ Ʊ à ª ø ø ƪ ±Æ à ª ±Æ º ± Æ ª ª ªº Õª ª Œª ª fl øæº fl ± øºª Ô Í Ë Á Ô ÔÓ ÔË Œª ±Æ ø ø ª ª ±

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf

VBL 100 Jahre Goethe-Uni V1.pdf ÚflÚ Ú Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª ª Æø µ Æ ªÆ fl ª ª ª Õ± ø ª ªÆ ø ª ø ÓÍÚÒÓÁÚ ø øæ Ó ÔÏ Õ ªÆº ø º ŸªÆ ø æ ºª ø ª ªÆ µ$ ª ÿø

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Vendor Form BLANK.doc

Vendor Form BLANK.doc Instructions Please carefully read through and follow the instructions below. W-9 This form is a legal document and is required in order to comply with IRS regulations. Section 1 Fill in your name or company

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø æ㟦 øπæπ 2553.5/760 μ æ» ºª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ πº æ» Ω πº» 50 ü æ æãøμωω πææã æ ª ø π æã æ ª Ã æ ª μπ πøºææπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic ª Ωπ ø ºæπà º π øπωææπã μ æ» ºª æ»

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø¹Ñ ù Ý Ò Ò Ñ Ñ Ý Ö º ù Ú ÑÑ Ý¹Ý ÀÝ Ø ÝØ ½º ÒÑ Ñ Ú Ã

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

segundo.dvi

segundo.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎÆÁÄ ÅÌÅýÌÁ ¼ ÆÍÊÇ ÅÌÅýÌÁÇ ÈÊÍ ÈÊÄÁÅÁÆÊ ËÍÆÇ Ç ÊËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ ÊËÈÍËÌ Æ º ÊÐ ÔÒØÖ Ð ÔÐÖ ÎÁÎ Ä ÆÍÊÇ ÓÖ ÙÒ ÔÖº Ð ÕÙÖ ÕÙ ÐØÖ ÖÒØ ØÒ ÔÒØ ÓÐÓÖ ÖÒØ Ý ÕÙ ÐØÖ ÙÐ ØÒ ÔÒØ Ð Ñ ÑÓ ÓÐÓÖº úù ÒØÓ ÓÐÓÖ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌØØÌÌØÌÌÌØ ÔÔÔÍÔÔÍÔ ÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

01NewPatientQuestionairreForm_Static.pdf

01NewPatientQuestionairreForm_Static.pdf Õ æ æß ø Æ ±Æ Instructions Please fill out the form as completely as possible. When you're done, you have two choices. Click the button below to either: 1) Click the "Submit by Email" button and send this

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

c:/Documents and Settings/rokyta/Dokumenty/Html/preprint/2007-obal/obal-252.dvi

c:/Documents and Settings/rokyta/Dokumenty/Html/preprint/2007-obal/obal-252.dvi Å Ö ÒÒ ĐÓÖÒÝ ËØ Ò Ð Ú À ÒÐ Â Ò Å Ð Ý ÀÓÑ ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ËÓ ÓÐ Ú Ô Ï ½ Ò ½ ÈÖ ÔÖ ÒØ ÆÓº Å ÌÀ¹ÃÅ ¹¾¼¼»¾ ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ËÙ Ñ ØØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ò ÐÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËÓ ÓÐÓÚ ½ ÈÖ Þ Ê ÔÙ

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

201101_CO4413_Clase_01.dvi

201101_CO4413_Clase_01.dvi ½ ÅÓ ÐÓ Ò ÐÙ Ó Ò Ê ÁÒØÖÓ Ù Ò ÑÓ Ò Ö ÒØ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ò Ð ÔÖÓ Ó Ö ÓÐÙ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÑÙÒ Ó Ö Ð ÔÙ Ú Ö Ú Ó Ò Ú Ö Ø Ô ½º ÒØ Ò Ö Ý Ò Ð Þ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ ¾º ÓÖÑÙÐ Ö ÙÒ ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó Ô Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ º Ê Ó Ö Ý

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn