perfmodels.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "perfmodels.dvi"

Bản ghi

1 ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Í̹ ˹¼¾¹ ØÖ Øº È Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Û Ö Ú Ð Ð ÓÒ ÑÓ Ø ÑÓ ¹ ÖÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÓÖ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ö Û Ö ÓÙÒØ Ö Ò ÓØ Ö Ö Ø Ö Ø Ø Ö ÓÖ Ø ÓÙØ ÔÖÓ ÓÖ Ú ÒØ º Ì Ö Û Ö Ñ Ý Ù Ò ÓÙÒØ Ò ÑÓ Ò Û Ö Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö ÙÑÙÐ Ø Ò»ÓÖ Ò ÑÔÐ Ò ÑÓ Ò Û Ø Ñ ¹ ÓÖ Ú Òع ÑÔÐ Ò Ù ØÓ ÓÐÐ Ø ÔÖÓ Ð Ò Ø º Ì Ô Ô Ö Ù Ù Ó Ø ØÛÓ ÑÓ Ò ÓÒ Ö Ø Ù Ó Æ ÒÝ Ò ÙÖ Ý Ö Ý º ÁÑÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ø È ÈÁ ÖÓ ¹ÔÐ Ø ÓÖÑ Ö Û Ö ÓÙÒØ Ö ÒØ Ö Ö Ð Ó Ù º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÅÓ Ø ÑÓ ÖÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÐÐ Ø Ò Ô Ö ÓÖ¹ Ñ Ò Ø ¾ º È Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Û Ö Ù Ù ÐÐÝ ÓÒ Ø Ó Ø Ó Ö Ø Ö Ø Ø Ö ÓÖ Ø ÓÙØ Ø ÔÖÓ ÓÖ³ ÙÒØ ÓÒº Ì Ö Ø Ö Ö Ò ÖÓÑ ÑÔÐ Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö ØÓ ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø Ö Û Ö ÓÖ Ö ÓÖ Ò Ø Ù Ø Ò Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ú ÒØ Ò Ô Ô Ð Ò ÓÖ Ñ ÑÓÖÝ Ð Ø Ò ÓÖ Ò Ò ØÖÙØ ÓÒº Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Ø Ö Ö Ù Ù ÐÐÝ ÓÑÔ Ò Ý Ø Ó ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ø ÐÐÓÛ Ø Ù Ö ØÓ ÓÒ ÙÖ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Û Ö º Å ÒÝ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÔÖÓÚ Ö ¹ Û Ö Ò ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ð Ú Ö Ò Ò ÒØ ÖÖÙÔØ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó ØÛ Ö Û Ò ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ô Ø Ö ÓÐ º À Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ù Ò ÓÒ Ó ØÛÓ ÑÓ ½µ ÓÙÒØ Ò ÑÓ ØÓ ÓÐÐ Ø Ö Ø ÓÙÒØ Ó Ú ÒØ ÓÙÖÖ Ò ÓÖ ¾µ Ø Ø Ø Ð ÑÔÐ Ò ÑÓ ØÓ ÓÐÐ Ø ÔÖÓ Ð Ò Ø ÓÒ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ º ÓØ ÑÓ Ú Ø Ö Ù Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓ Ð Ò Ò ÐÝ Ò ØÙÒ Ò Ò Ò ¹ Ö Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ÁÒ ÓÑ ÓÒ ÑÓ Ö ÕÙ Ö ÓÖ ÔÖ ÖÖ ÓÚ Ö Ø ÓØ Öº ÈÐ Ø ÓÖÑ Ú ÖÝ Ò Ø Ö Ö Û Ö Ò ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓ º ËÓÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ù Á Å Á ÈÓÛ Ö ÔÖ Ñ Ö ÐÝ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ò ÑÓ º ËÓÑ Ù Ø ÓÑÔ Õ ÐÔ ÔÖ Ñ Ö ÐÝ ÙÔÔÓÖØ ÔÖÓ Ð Ò ÑÓ º ÇØ Ö Ù Ø Á ¹ ÙÔÔÓÖØ ÓØ ÑÓ ÓÙØ ÕÙ ÐÐÝ Û Ðк Ø Ö ÑÓ Ñ Ý Ö Ú ÖÓÑ Ø ÓØ Öº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ú Ò ÓÒ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ø Ø Ó ÒÓØ ÙÔÔÓÖØ Ö Û Ö ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ø Ñ Ö ÒØ ÖÖÙÔØ Ò

2 Ù ØÓ Ô Ö Ó ÐÐÝ ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ò Ø Ö Ý ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ø Ð ÑÔÐ Ò Ò Ó ØÛ Ö º ÇÖ Ø ÔÐ Ø ÓÖÑ ÔÖ Ñ Ö ÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ø Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð Ò Ú ÒØ ÓÙÒØ Ò Ø Ñ Ø Ý Ö Ø Ò ÔÖÓ Ð Ò Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö Ó ÔÐ Ø ÓÖÑ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÓ Ò Ö ØÐÝ «Ø Ø ÙÖ Ý Ó Ø Ø ÑÓ º ÐØ ÓÙ Ö Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö ÓÑ Ø Ñ Ö ÖÖ ØÓ Ü Ø ÓÙÒØ Ò ÔÖÓ Ð Ò Ø Ø Ø Ð Ò Ò ØÙÖ ÓÙÖ Ó ÖÖÓÖ Ü Ø ÓÖ ÓØ ÑÓ º Ò ÒÝ Ô Ý Ð Ý Ø Ñ Ø Ø Ó Ñ ÙÖ Ò Ô ÖØÙÖ Ø Ô ÒÓÑ ÒÓÒ Ò Ñ ¹ ÙÖ º Ì ÓÙÒØ Ö ÒØ Ö Ò Ö ÐÝ ÒØÖÓ Ù ÓÚ Ö Ò Ø ÓÖÑ Ó ÜØÖ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÒÐÙ Ò Ý Ø Ñ ÐÐ Ò Ø ÒØ Ö Ù ÔÓÐÐÙØ ÓÒ Ø Ø Ò Ò Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ Ú ÓÖ Ó Ø ÑÓÒ ØÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº Ì Ó Ø Ó ÔÖÓ Ò ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ ÒØ ÖÖÙÔØ Ò Ò ÒØ ÓÙÖ Ó ÓÚ Ö¹ Ò ÑÔÐ Ò ¹ ÔÖÓ Ð Ò º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ð Ó Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÔÖ ÐÝ ÒØ Ý Ò Ò Ú Òس Ö Ñ Ý Ö ÙÐØ Ò ÒÓÖÖ Ø ØØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ú ÒØ ØÓ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÓÒ ÑÓ ÖÒ ÙÔ Ö¹ Ð Ö ÓÙØ¹Ó ¹ÓÖ Ö ÔÖÓ ÓÖ Ø Ö Ý Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ò Ø Ò ÙÖ Ø º Ù Ó Ø Û Ö Ò Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Û Ö Ú Ð Ð ÓÒ «Ö ÒØ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ø «Ö ÒØ ÔÐ Ø ÓÖѹ Ô Ò ÒØ ÒØ Ö ÓÖ Ò Ø Ö Û Ö Ø È ÈÁ ÔÖÓ Ø Û Ø ÖØ Û Ø Ø Ó Ð Ó ÔÖÓÚ Ò Ø Ò¹ Ö ÖÓ ¹ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ö ÓÖ Ò Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö ½ º ÓÖ Ö Ð Ø ÔÖÓ Ø ½¼ º È ÈÁ ÔÖÓÔÓ Ø Ò Ö Ø Ó Ð Ö ÖÝ ÖÓÙØ Ò ÓÖ Ò Ø ÓÙÒØ Ö Û ÐÐ Ø Ò Ö Ø Ó Ú ÒØ ØÓ Ñ ÙÖ º Ì Ð Ö ÖÝ ÒØ Ö ÓÒ Ø Ó ¹Ð Ú Ð Ò ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö º Ì ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö ÔÖÓÚ ÑÔÐ Ø Ó ÖÓÙØ Ò ÓÖ Ø ÖØ Ò Ö Ò Ò ØÓÔÔ Ò Ø ÓÙÒØ Ö ÓÖ Ô Ð Ø Ó Ú ÒØ º Ì ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö ÐÐÓÛ Ø Ù Ö ØÓ Ñ Ò Ú ÒØ Ò Ú ÒØË Ø Ò ÔÖÓÚ Ø ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ Ó Ù Ö ÐÐ ÓÒ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ò ËÎÊ ¹ÓÑÔ Ø Ð Ø Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð Ò º Ê Ö Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó È ÈÁ Ö Ú Ð Ð ÓÖ ÒÙÑ Ö Ó ÔÐ Ø ÓÖÑ º º Ö Ý Ì Ë Á ÁÊÁ Á Å Á ÈÓÛ Ö ËÙÒ ÍÐØÖ Ô Ö ËÓÐ Ö Ä ÒÙÜ»Ü Ò Ä ÒÙÜ»Á ¹ µº Ì ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ú Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ ØØ ÑÔØ ØÓ Ñ Ô Ñ ÒÝ Ó Ø Ø Ò Ö È ÈÁ Ú ÒØ ÔÓ Ð ØÓ Ø Ú Ð Ð ÔÐ Ø ÓÖѹ Ô Ú ÒØ º Ì ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó ØØ ÑÔØ ØÓ Ù Ú Ð Ð Ö Û Ö Ò ÓÔ¹ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ ÙÔÔÓÖØ ß º º ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ò Ø Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð Ò º Ì ÖÓÙ ÒØ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÙØ Ò ÓÑÑÙÒ ØÝ Ø È ÈÁ Ú ÐÓÔ Ö Ú Ó Ò Ø Ó Ö Û Ö Ú ÒØ Ñ Ö Ð Ú ÒØ Ò Ù ¹ ÙÐ Ò ØÙÒ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò º Ù ÑÓ ÖÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÓÖ Ú ÑÙÐØ ÔÐ Ð Ú Ð Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÔÖÓÚ Ñ ÑÓÖÝ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ú Ñ ÓÖ «Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò º È ÈÁ ÔÖÓÚ Ð Ö ÒÙѹ Ö Ó Ú ÒØ Ú Ò ØÓ Ó Û Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö Ý ß º º Ñ ÓÖ «Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö Ý Ò ÌÄ ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ ÐÓÓ Ù«Öµ Ñ º È ÈÁ Ñ ØÖ ÒÐÙ ÓÙÒØ Ó Ø Ú Ö ÓÙ ØÝÔ Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ Óѹ ÔÐ Ø ÒÐÙ Ò ÒØ Ö Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÐÓ Ò ØÓÖ Ò ØÖÙØ ÓÒ º Ð Ó Ò¹ ÐÙ Ö Ú ÒØ ÓÖ Ñ ÙÖ Ò ÓÛ Ú ÐÝ «Ö ÒØ ÙÒØ ÓÒ Ð ÙÒ Ø Ö Ò Ù Ò ÓÖ Ø Ø Ò Û Ò Ò Û Ý Ô Ô Ð Ò Ø ÐÐ Ö ÓÙÖÖ Ò º Ì ÔÔÐ ¹

3 Ø ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ñ Ý Ð ØÓ Ù Ô Ô Ð Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ØÓ Ø Ö Û Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÙØÔÙØ Ð ØÓ Ö ØÖÙØÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ó ØÓ ÐÐÓÛ Ø ÓÑÔ Ð Ö ØÓ Ó ØØ Ö Ó Ó Ó ØÛ Ö Ô Ô Ð Ò Ò º ÒÓØ Ö Ù ÙÐ Ñ ÙÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ ÔÖ Ø Ö Ò º ÒÙÑ Ö ÓÖ Ø Ú ÒØ Ò Ø Ø Ø ÓÑ ¹ Ø Ò ÛÖÓÒ Û Ø Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÓÑ Ø Ò ÙÒÙ Ù Ð ÓÙØ Ø Ð ÓÖ Ø Ñº Ë ½ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð Ù ÓÒ Ó Ù Ó È ÈÁ Ñ ØÖ ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò ØÙÒ Ò º Ì Ö Ñ Ò Ö Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ Ë Ø ÓÒ ¾ Ù Ù ÑÓ Ð Ó Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò º Ë Ø ÓÒ Ù ÙÖ Ý Ù º Ë Ø ÓÒ ÜÔÐÓÖ ÑÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ø È ÈÁ ÒØ Ö º Ë Ø ÓÒ Ú ÓÒÐÙ ÓÒ Ò Ö ÔÐ Ò ÓÖ ÙØÙÖ ÛÓÖ º ¾ Í ÅÓ Ð Ì Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ ÑÓ Ð Ó Ù Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ö Û Ö ß Ø ÓÙÒØ Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ó Ø Ò Ò Ö Ø ÓÙÒØ Ó ÓÙÖÖ Ò Ó Ô Ú ÒØ Ò ß Ø ÑÔÐ Ò ÑÓ Ð ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ó Ú ÒØ ÓÙÖÖ Ò ÔÖÓ¹ Ù Ý ÔÖÓ Ö Ñ ÐÓ Ø ÓÒ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ ÐÓ Ò»ÓÖ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ð Ú Ð º Ì Ö Ø Ø Ô Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ ØÓ Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Ô Ö ÓÖ¹ Ñ Ò Ö Ø Ö Ø Ó Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ý Ø Ñ ÙÒ Ö ØÙ Ý ½ º Ö Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö Ø ÖÑ Ò Ý Ö Ò Ö Û Ö Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö ÓÖ Ò ¹ Ø Ö Ø ÛÓÖ ÐÓ ÖÙÒº Ú ÒØ Ó ÒØ Ö Ø ÒÐÙ ÝÐ Ò Ò ØÖÙØ ÓÒ ÓÙÒØ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ø «Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö Ý Ö Ò Ñ ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ó Ö Ò Ú ÒØ º Ú ÒØ Ö Ø Ù ÓÑÔÐ Ø Ò¹ ØÖÙØ ÓÒ Ô Ö ÝÐ Ñ Ö Ø Ò Ö Ò Ñ ÔÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÐÙÐ Ø Ý Ú Ò ÓÙÒØ Ý Ø Ð Ô Ø Ñ º Ì ÔÖÓ Ð Ò ÑÓ Ð Ò Ù Ý ÔÔÐ Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð¹ Ö Ò Ð Ò Ö Ò ÖÙÒ¹Ø Ñ Ý Ø Ñ ØÓ Ö Ð Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÐÓ Ø ÓÒ º Ï Ø ÕÙ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÝÑ ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ Ö Ò Ù ÔÖÓ Ð Ò Ø ØÓ ÒØ Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓØØÐ Ò Ò Ø ÖÑ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÓÙÖ Ó º ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ ØÓÓÐ Ò Ù ÔÖÓ Ð Ò Ø ØÓ ÒØ Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ø Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÐÓ º ÓÑÔ Ð Ö Ò Ù ÔÖÓ Ð Ò Ø Ò ÐÓÓÔ ØÓ ÓÔØ Ñ Þ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÙÐ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÒ Ø Ë Á ÇÖ Ò Ø Ô Ö Ü Ò ÖÙÒ ÙØ Ð Ø Ö Ú Ð Ð ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò ½ º Ô Ö Ü Ò Ù ØÓ ÖÙÒ ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ö ÔÓÖØ Ø Ö Ü Ø ÓÙÒØ Ó ÒÝ ØÛÓ Ð Ø Ú ÒØ ÓÖ Ø Ê½¼¼¼¼ ÓÖ Ê½¾¼¼¼µ Ö Û Ö Ú ÒØ ÓÙÒØ Ö ÓÖ ØÓ Ø Ñ ¹ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÐÐ ¾ ÓÙÒØ Ð Ú ÒØ Ò Ö ÔÓÖØ ÜØÖ ÔÓÐ Ø ØÓØ Ð º Ì Ø Ù ÙÐ ÓÖ ÒØ Ý Ò Û Ø Ô Ö ÓÖ¹ Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ü Ø º º ÔÓÓÖ Ú ÓÖ ÒØ Ý Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ñ µº ÖÙÒ Ò Ù ØÓ ÖÙÒ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÑÔÐ Ò ÑÓ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÐÓ Ø Û Ö Ò Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÓÙÖÖ Ò º

4 ÌÓÓÐ Ù ÚÔÖÓ ½ Ò ÀÈ Î Û Ñ Ù Ó ÔÖÓ Ð Ò Ø ÔÖÓÚ Ý ÑÔÐ Ò ÑÓ ØÓ Ò ÐÝÞ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÚÔÖÓ ÔÖÓÚ ÖÓÙØ Ò ØÓ ÓÐÐ Ø Ø Ø Ø Ð ÔÖÓ Ð Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù Ò Ø Ö Ø Ñ ¹ ÓÖ ÓÙÒØ Ö¹ ÑÔÐ Ò Ù Ò È ÈÁµ Û ÐÐ ÓØ ÓÑÑ Ò ¹Ð Ò Ò Ö Ô Ð ØÓÓÐ ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò Ü ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð ÓÒ Ä ÒÙÜ»ÁÒØ Ð Ñ Ò º ÀÈ Î Û Ù Ø Ø Ö Ù Ò ÖÙÒ ÓÒ Ë Á ʽ¼Ã»Ê½¾Ã Ý Ø Ñ ÓÖ ÙÔÖÓ Ð ÓÒ ÓÑÔ Õ ÐÔ ÌÖÙ ÍÒ Ü Ý Ø Ñ ÓÐÐÓÛ Ý ÔÖÓ ¹Ð Ò Ò ÓÖÖ Ð Ø Ø Ø Û Ø ÔÖÓ Ö Ñ ÓÙÖ Ó Ò ÖÓÛ Ð ÔРݺ Ö Ø ÓÙÒØ Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓ Ð Ò ØÓ Ô Ö Ñ ¹ Ø Ö Þ Ø ÑÓ Ð º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ö Ò ½ Ò Ö Ø ß Ñ Ò Ò ØÙÖ Û Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ø Ø Û Ñ ¹ Ò ÖÖ ÓÙØ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ò ÒØ Ó ÒÝ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ô¹ ÔÐ Ø ÓÒ Ò ß Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Û Ø Ð ÙÑÑ ÖÝ Ó Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÖÖ ÓÙØ Ý Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ò ÒØ Ó ÒÝ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ Ò º Ì Ñ Ø Ó ÔÔÐ Ò Ð Ö Ñ ÔÔ Ò Ó Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð ÓÒØÓ Ñ ¹ Ò Ò ØÙÖ ØÓ ÖÖ Ú Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖ Ø ÓÒº Ò Ñ Ö ÐÐ Å ÈË Å ÑÓÖÝ È ØØ ÖÒ Ë Ò ØÙÖ µ Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Ø Û Ò Ð ÔÖÓ ¹ ÓÖ Ò Ù Ø Ò Ö Ø Ó ÐÓ Ò ØÓÖ Ô Ò Ò ÓÒ Ø Þ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ô ØØ ÖÒº À Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö Ö Ù ØÓ Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Ó ÖÓÙØ Ò Ò ÐÓÓÔ Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ò Ñ ÔÔ ÓÒØÓ Ø Å ÈË ÙÖÚ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ø ¹Ó ¹Ø ¹ ÒÚ ÐÓÔ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ö Ò ½¾ Ñ Ù Ó Ö Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ö Û Ö Ò Ó ØÛ Ö ÔÖÓ Ð º Ú Ò Ö Û Ö Ò Ó ØÛ Ö ÔÖÓ Ð Ô Ö Ö Ø Ò ÓÑ Ò Ò Ð Ö ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ù Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖ Ø ÓÒ º ÙÖ Ý Á Ù ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ ÓÛÒ Ø Ø Ö Û Ö ÓÙÒØ Ö Ø Ñ Ý ÒÓØ ÙÖ Ø Ô ÐÐÝ Û Ò Ø Ö ÒÙÐ Ö ØÝ Ó Ø Ñ ÙÖ Ó Ò ÙÆ ÒØ ØÓ Ò ÙÖ Ø Ø Ø ÓÚ Ö ÒØÖÓ Ù Ý ÓÙÒØ Ö ÒØ Ö Ó ÒÓØ ÓÑ Ò Ø Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ º Ì Ò ÐÝ Ò Ñ Ù Ó Ø Ö Ñ ÖÓ Ò Ñ Ö ØÓ ØÙ Ý Ø ÅÁÈË Ê½¾¼¼¼ Ú ÒØ º ÓÖ Ó Ø Ñ ÖÓ Ò Ñ Ö ÔÖ Ø Ú ÒØ ÓÙÒØ Û Ö ÓÑÔ Ö Û Ø Ø Ñ ÙÖ ÓÙÒØ ÓÖ ÓØ Ø Ô Ö Ü Ò Ð Ô Ö Ü ÒØ Ö º ÓÖ Ø ÐÓÓÔ Ò Ñ Ö Ø ÓÙÒØ Ñ ÙÖ Ù Ò Ð Ô Ö Ü Û Ö Û Ø Ò Ô Ö ÒØ Ó Ø ÔÖ Ø ÓÙÒØ ÓÖ ÓÙÖ Ú ÒØ Û Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÓÓÔ Ø Ö Ø ÓÒ Û Ø Ð Ø ¾ ¼º ÀÓÛ Ú Ö ØÓ Ø Ø ÓÙÒØ Ò Ö Ø Ù Ò Ô Ö Ü Û Ø Ò Ô Ö ÒØ Ó Ø ÔÖ Ø ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÓÓÔ Ø Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø Ð Ø ½¼¼ ¼¼¼º ÌÓ Ö Ð Ø Ø ÛÓÖ ØÓ Ø È ÈÁ ÒØ Ö ÓÒ Ú Ö ÓÙ ÔÐ Ø ÓÖÑ Û Ñ ÙÖ Ø ÓÚ Ö ÓÖ Ø ÖØ Ò» ØÓÔÔ Ò Ò ÓÖ Ö Ò Ø ÓÙÒØ Ö Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖÓ ÓÖ ÝÐ º Ì Ö ÙÐØ Û ÐÐ ÓÚ Ö Û Ñ ÙÖ ÓÖ Ð Ô Ö Ü Ö ÓÛÒ Ò Ø Ø Ð ÐÓÛº Ë Ò Ø ÓÒÐÙ ÓÒ Ò Ø Ø Ú Ò Ø ÓÚ Ö Ó Ø ÓÙÒØ Ö ÒØ Ö ÓÒ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ø ÙÖ Ý Ó ÓÙÒØ Ö Ø Ô Ò Ú ÐÝ ÓÒ Ø Ö ÒÙÐ Ö ØÝ

5 Ä ÒÙÜ»Ü Ä ÒÙÜ»Á ¹ Ö Ý Ì Á Å ÈÓÛ Ö ÅÁÈË Ê½¾Ã È ÈÁ Ø ÖØ» ØÓÔ ¾ ¾¾½½ ¾ ½ ½ ¾ ¼ Ýл ÐÐ ÔÖµ È ÈÁ Ö ½¾ ¾ ½ ½ ½¾ ½¼ Ýл Ðе Ð Ô Ö Ü Ø ÖØ»Ö ¾ Ýл ÐÐ ÔÖµ Ó Ø Ñ ÙÖ Ó Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ØÓ Ø Û Ø Ò Ô Ö ÒØ ÖÖÓÖ Ù Ò È ÈÁ ØÓ ÐÓ ØÓ Ø ¾ ¼ Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ð Ô Ö Ü ÓÒ Ø Ë Á ÅÁÈË Ê½¾Ã Û Ø Ø Ü ÔØ ÓÒ Ó Ø È ÈÁ Ë Á ÅÁÈË Ê½¾Ã ÒØ Ö Û ÔÔ Ö ØÓ Ð Æ ÒØ Ø Ø Ð Ô Ö Üº Å ÒÝ ÔÖÓ Ð Ò ØÓÓÐ Ö ÐÝ ÓÒ Ø Ö Ò ÑÔÐ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ ÓÙÒØ Ö Ú ÐÙ È µ ÓÒ Ô Ö Ó ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ ÒØ ÖÖÙÔغ Á ÐÐÝ Ø Ñ Ø Ó ÓÙÐ ÔÖÓ¹ Ù È ÑÔÐ ØÓ Ö Ñ Û Ö Ø Ú ÐÙ ÓÖ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ú ÒØ Ù Ý Ø Ø Ò ØÖÙØ ÓÒº ÇÒ ÑÓ ¹ ÖÒ ÓÙØ¹Ó ¹ÓÖ Ö ÔÖÓ ÓÖ ÓÛ Ú Ö Ø Ó Ø Ò ÆÙÐØ ÓÖ ÑÔÓ Ð ØÓ ÒØ Ý Ø Ü Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ø Ù Ø Ú Òغ Ì ÓÑÔ Õ ÈÖÓ Ð Å ÔÔÖÓ Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÙÖ Ø ÐÝ Ø¹ ØÖ ÙØ Ò Ú ÒØ ØÓ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ý ÑÔÐ Ò Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ò Ú ÒØ º Ò Ò ØÖÙØ ÓÒ Ó Ò ØÓ ÔÖÓ Ð Û Ò Ú Ö Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ô Ö Ò ÓÑ Ø Ö ÓÐ º ÔÖÓ Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ Ü ÙØ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ö ÓÖ ÒÐÙ Ò Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ³ È Ø ÒÙÑ Ö Ó ÝÐ Ô ÒØ Ò Ô Ô Ð Ò Ø Û Ø Ö Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ù Á¹ ÓÖ ¹ Ñ Ø «Ø Ú Ö Ó Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ò ÓÖ Ö Ò Ø Ö Ø Ò Û Ø Ö Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ ÓÑÔÐ Ø ÓÖ ÒÓØ Û Ý Ø ÓÖØ º Ý Ö Ø Ò ÑÔÐ ÖÓÑ Ö ¹ Ô Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ú Ö ÓÙ Ñ ØÖ Ò Ø Ñ Ø ÓÖ Ò ØÖÙØ ÓÒº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ò Ú Ù Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ö Ø ØÓ ÙÑÑ Ö Þ Ø Ú ÓÖ Ó Ð Ö Ö ÙÒ Ø Ó Ó º Ì ÈÖÓ Ð Å Ö Û Ö Ð Ó ÙÔÔÓÖØ Ô Ö ÑÔÐ Ò Û Ô ÖÑ Ø Ø ÑÔÐ Ò Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ø Ñ Ý Ò Ø ÓÒÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÔÖÓÚ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò ÒØ Ö¹ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ò ØÖÙØ ÓÒ º ÌÓ ÔÖ ÐÝ ÒØ Ý Ò Ú Òس Ö Ø ÁØ Ò ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ Ø Ó Ú ÒØ Ö Ö Ø Ö Ê µ Ø Ø Ö ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ö Ó Ø Ñ ÓÖ ÐÓ ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ö Ó Ø ÌÄ Ñ º ÌÓ Ù Ê ÓÖ Ø Ø Ø Ð ÑÔÐ Ò ÓÒ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö ØÓ ÓÙÒØ Ò Ú ÒØ Ù Ø Ñ ÓÖ Ö Ø Ö Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ô Ò ÓÚ Ö ÓÛ Ø Ö ÓÐ º Ì Ø Ê Ö Ô Ø ÐÝ ÔØÙÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø Ö Ó ØÙ Ð Ø ÐÓ Ñ º Ï Ò Ø ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ò ÒØ ÖÖÙÔØ Ð Ú Ö ØÓ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó ØÛ Ö º Ì Ê Ò¹ Ø Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ ÕÙ Ð Ú ÒØ Û ÔØÙÖ Ò Ó Ø Ó ÖÚ Ú ÒØ Ö Ö ÓÐÐ Ø Ý Ø Ó ØÛ Ö Û Ø Ò Ö ÛÖ Ø Ø Ô Ö ÓÖ¹ Ñ Ò ÓÙÒØ Ö Û Ø Ò Û ÓÚ Ö ÓÛ Ø Ö ÓÐ º Ì Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ Ñ Ö ÕÙ Ö ÐÓ Ò ØÖÙØ ÓÒ ØÓ ØÖ ÙÖ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÐÓ ÝÐ ÖÓÑ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ù ØÓ Ñ ÓÙÖÖ Ò º Ë Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÐÓ Ñ Ý Ò Ø

6 ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò Ø Ø Ñ Ê Ò ÓÒÐÝ ØÖ Ò Ð ÐÓ Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ñ Û ÐÐ ÒÓØ ÐÛ Ý ÔØÙÖ ÐÐ Ø Ñ º Ì ÔÖÓ ¹ ÓÖ Ö Ò ÓÑ Þ Ø Ó Ó Û ÐÓ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö ØÖ ØÓ ÔÖ Ú ÒØ Ø Ñ Ø ÐÓ Ñ Ò Ö ÙÐ Ö ÕÙ Ò ÖÓÑ ÐÛ Ý Ò ÔØÙÖ Ò Ø ÙÖ Ý ÓÒ Ö ØÓ ÙÆ ÒØ ÓÖ Ø Ø Ø Ð ÑÔÐ Ò º Ë ÑÔÐ Ò Ý Ò Ø ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ø Ø Ø Ð ÖÖÓÖº Ë ÑÔÐ ÓÖ Ò Ú Ù Ð Ò¹ ØÖÙØ ÓÒ Ö Ù ØÓ Ø Ñ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ¹Ð Ú Ð Ú ÒØ Ö ÕÙ Ò Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÔÐ Ú ÒØ ÓÙÖÖ Ò Ý Ø ÒÚ Ö Ó Ø ÑÔÐ Ò Ö Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÙÑ Ò Ú Ö ÑÔÐ Ò Ö Ø Ó ÓÒ ÑÔÐ Ú ÖÝ Ë Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ º Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÔÐ Ú Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Èº Ì ØÙ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Û Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ È Ñ Ý Ø Ñ Ø Ëº Ä Ø Æ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ð Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ó Ú Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Èº Ì Ò Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ë Æ Ò Ë Û ÐÐ ÓÒÚ Ö ØÓ Æ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÔÐ ÒÖ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö Ø Ó ÓÒÚ Ö Ò Ñ Ý Ú ÖÝ Ô Ò Ò ÓÒ Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ È Ò Ø Ó Æ ÒØ Ó Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ëº ÁÒ Ö ÕÙ ÒØ Ú ÒØ ÓÖ ÐÓÒ ÑÔÐ Ò ÒØ ÖÚ Ð Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÐÓÒ Ö ÖÙÒ ØÓ Ø ÒÓÙ ÑÔÐ ÓÖ ÙÖ Ø Ø Ñ Ø º ÁÑÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ È ÈÁ Ì È ÈÁ ÖÓ ¹ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ö ØÓ Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö ÙÔÔÓÖØ ÓØ ÓÙÒØ Ò Ò ÑÔÐ Ò ÑÓ º ÓÖ ÓÙÒØ Ò ÑÓ ÖÓÙØ Ò Ö ÔÖÓÚ Ò ÓØ Ø ¹Ð Ú Ð Ò ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö ÓÖ Ø ÖØ Ò ØÓÔÔ Ò Ò Ö ¹ Ò Ø ÓÙÒØ Ö º ÓÖ ÑÔÐ Ò ÑÓ ÖÓÙØ Ò Ö ÔÖÓÚ Ò Ø ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö ÓÖ ØØ Ò ÙÔ Ò ÒØ ÖÖÙÔØ Ò Ð Ö ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ Ò ÓÖ Ò¹ Ö Ø Ò ËÎÊ ¹ÓÑÔ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ò Ø Û Ø ÑÔÐ Ò ÓÒ ÒÝ ÓÙÒØ Ö Ú Òغ Ò Ø Ø ÔÐ Ø ÓÖѹ Ò Ô Ò ÒØ ¹Ð Ú Ð Ò ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÒØ Ö Ð ÔÐ Ø ÓÖѹ Ô Ò ÒØ Ù ØÖ Ø Ø Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÐ Ø ÓÖѹ Ô Ò ÒØ ØÓ Ø ÓÙÒØ Ö º ÌÓ ÔÓÖØ È ÈÁ ØÓ Ò Û ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÒÐÝ Ø Ù ØÖ Ø Ò ØÓ Ö ¹ ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ë Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ Ô Ò Ò Ö ÓÐ Ø Ò Ø Ù ØÖ Ø Ò Ò Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ø Ð Ú Ð Ó ÒÓØ «Ø Ø ÔÐ Ø ÓÖѹ Ò Ô Ò ÒØ Ò¹ Ø Ö ÓØ Ö Ø Ò Ñ Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÑÓÖ Æ ÒØ ÓÖ ÔÖÓÚ Ò ÔÐ Ø ÓÖѹ Ò Ô Ò ÒØ ØÙÖ Ø Ø ÒÓØ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ò Ú Ð Ð ÓÒ Ø Ø ÔÐ Ø ÓÖѺ Ì È ÈÁ Ù ØÖ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ØØ ÑÔØ ØÓ Ù Ø ÑÓ Ø Æ ÒØ Ò ÙÖ Ø Ð Ø Ú Ð Ð ÓÖ Ò Ø Ú ØÓ Ø ÓÙÒØ Ö º ÙÖØ ÖÑÓÖ È ÈÁ ØØ ÑÔØ ØÓ Ù Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö ÓÛ ÒØ ÖÖÙÔØ Ò ÔÖÓ Ð Ò Û Ö Ú Ð Ð º Ï Ö Ö Û Ö Ò ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÓÚ Ö¹ ÓÛ ÒØ ÖÖÙÔØ Ò ÔÖÓ Ð Ò ÒÓØ Ú Ð Ð È ÈÁ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ØÙÖ Ò Ó ØÛ Ö ÓÒ ØÓÔ Ó Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÙÒØ Ò ÑÓ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÓÒÚ Ö ÒÓØ Ò ØØ ÑÔØ ß º º ÓÒ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ù Ø ÓÑÔ Õ ÐÔ ÌÖÙ Ø Ø ÔÖ Ñ Ö ÐÝ ÙÔÔÓÖØ ÑÔÐ Ò ÑÓ È ÈÁ Ó ÒÓØ ÙÖÖ ÒØÐÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÙÒØ Ò ÑÓ Ò Ó ØÛ Ö ÓÒ ØÓÔ Ó ÑÔÐ Ò ÑÓ º ÐØ ÓÙ Ù Ò ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÔÓ Ð Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÙÖ Ý Ó Ø Ö ÙÐØ Ò Ú ÒØ ÓÙÒØ Ò Ø Ý ÛÓÙÐ Ø Ñ Ø ÖÓÑ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÑÔÐ Ö Ø Ö Ø Ò Ú ÒØ Ò ÓÙÒØ Ý Ø Ö Û Ö º

7 ÐØ ÓÙ Ø È ÈÁ ÒØ Ö ÙÔÔÓÖØ ÔÖÓ Ð Ò ÓÒ È ÑÔÐ Ò ÓÖ Û Ö Ú Ð Ð ÓÒ Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÒØ Ý Ò Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ú Òص Ø Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ØÓ ÓØ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ý Ú Ð¹ Ð ÓÖ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø Ø Ù Ò Ú ÒØ Ù Ø ÓÔ Ö Ò Ö ÓÖ Ð Ø ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÆÓÖ Ó È ÈÁ ÙÔÔÓÖØ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ý ÓÔÓ ÓÖ Ý Ò ØÖÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ö Ò Ø Ö ÓÙÒØ Ò ÓÖ ÑÔÐ Ò ÑÓ ÐØ ÓÙ Ù ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ú Ð Ð ÓÒ ÓÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ù Ø Á ¹ º ÓÖ Ü Ñ¹ ÔÐ Ø ÁØ Ò ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ Û Ý ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ö Ó Ø Û Ø Ñ º ÁØ Ð Ó ÔÖÓÚ Û Ý ØÓ Ð Ñ Ø Ñ ÓÙÒØ Ò ØÓ Ñ Ó Ø Û Ø Ù Ö¹ Ø ÖÑ Ò Ö Ó Ñ ÑÓÖݺ Ì Ð Ø ÓÙÐ Ò Ð ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙØ Ú ÓÖ Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ø ØÖÙØÙÖ Ø Ø ÓÙÖ Ó Ð Ú Ðº ÏÓÖ Ö ÔÓÖØ Ò ÓÛÒ Ø Ø Ù Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ Ù ÙÐ Ò ÒØ Ý Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓØØÐ Ò Ù Ý Ú ÓÖº ÁÒ Ø Ø Û Ö Ó Ø Ò Ø ÖÓÙ Ù Ó ÑÙÐ ØÓÖ Û ÖÙÒ ÓÒ Ö ÐÝ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ º º Ý ÓÙÔÐ Ó ÓÖ Ö Ó Ñ Ò ØÙ µ Ò Ó ÒÓØ ÑÓ Ð Ø Ð Ù Ô Ô Ð Ò Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ù º Ì ÖÓÙ Ù Ó ÔÔÖÓÔÖ Ø Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ º º ÓÒ Ø ÁØ Ò Ùѵ Ñ Ð Ö Ø ÓÙÐ Ó Ø Ò ÑÓÖ ÙÖ Ø ÐÝ Ò Æ ÒØÐݺ ÐØ ÓÙ Ø È ÈÁ Ð Ö ÖÝ Ø Ð Ó ÒÓØ Ú ÒÝ ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ ÓÖ Ø Ñ Ø¹ Ò ÓÖ ÓÑÔ Ò Ø Ò ÓÖ ÖÖÓÖ ÓÑ ÙØ Ð ØÝ ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ò ÔÖÓÚ Û Ø Ø È ÈÁ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø Ñ ÓÑ Ò Ø Ð ØØ ÑÔØ º Ì Ó Ø ÙØ Ð ØÝ Ñ ¹ ÙÖ Ø ÓÚ Ö Ò ÓØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÓÒ Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ÒÙѹ Ö Ó Ñ Ò ÝÐ ØÓ Ü ÙØ Ò Ø È ÈÁ Ø ÖØ»È ÈÁ ØÓÔ ÐÐ Ô Ö Ò Ø È ÈÁ Ö Ðк Ì Ð Ö Ø ÙØ Ð ØÝ ÖÙÒ Ò Ñ Ö ÓÖ Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒÓÛÒ Ò Ö ÔÓÖØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø È ÈÁ ÐÓÔ ÐÐ ÓÑÔ Ö Û Ø Ø ÒÓÛÒ ÒÙÑ Öº ÖÖÓÖ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ñ Ý ÑÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø ØÓÓÐ Ð Ý Ö Ö Ø Ö Ø Ò Ø Ø Ð Ö ÖÝ Ð Ý Öº ÀÓÛ Ú Ö Ø È ÈÁ Ð Ö ÖÝ Ñ Ý Ð ØÓ ÔÖÓÚ Ñ Ò Ñ ØÓ Ò Ð ØÓÓÐ ØÓ ÓÐÐ Ø Ø Ò ÖÝ Ø º ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÏÓÖ ÁØ Ð Ö Ø Ø ÓØ ÓÙÒØ Ò Ò ÑÔÐ Ò ÑÓ Ó Ù Ò Ö Û Ö Ô Ö ÓÖ¹ Ñ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ú Ø Ö Ù Ò Ø Ø ÓØ ÓÙÐ ÙÔÔÓÖØ ÓÒ Ñ ÒÝ ÔÐ Ø ÓÖÑ ÔÓ Ð º ÀÓÛ Ú Ö ÑÓÖ ÛÓÖ Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò Û ØÙÖ Ö ÑÓ Ø Ö Ð ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ò ÖÓ ¹ÔÐ Ø ÓÖÑ ÒØ Ö Ò ØÓ ØÙ Ý ÙÖ Ý Ù Ö Ð Ø ØÓ ÓØ ÑÓ Ð º Ù È ÈÁ ÔÖ ÒØ ÔÓÖØ Ð ÒØ Ö ØÓ Ö Û Ö ÓÙÒØ Ö È ÈÁ ÓÓ Ú Ð ÓÖ ÜÔÐÓÖ Ò Ù Ð ØÝ Ò ÙÖ Ý Ù º È ÈÁ ÔÖÓ Ø Ó Ø È Ö ÐÐ Ð ÌÓÓÐ ÓÒ ÓÖØ ÙÑ ½½ Û ÔÖÓÚ ÓÖÙÑ ÓÖ Ù ÓÒ Ò Ø Ò Ö Þ Ø ÓÒ Ó ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ Ø Ø Ñ Ý Ò Ø ÙØÙÖ º Ù Ó Ð Ó ÜÔ Ö Ò Û Ø Ò ÛÐÝ Ú Ð Ð ØÙÖ Ù Ú ÒØ ÕÙ Ð Ø ÓÒ Ò Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ø Ñ Ö Ð ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ØÙÖ ÓÖ ØØ ÑÔØ Ò ØÓ Ø Ò Ö Þ ÒØ Ö ØÓ Ø Ñº Ì ÐÓÛ¹Ð Ú Ð È ÈÁ ÒØ Ö ÖÓÙØ Ò È ÈÁ Ô Ú Òص ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð Ú ÒØ Ý Ô Ò

8 ÔÓ ÒØ Ö ØÓ ÓÒØÖÓÐ ÐÓ ØÓ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò È ÈÁ Ù ØÖ Ø ÓÖ Ø Ø ÔÐ Ø ÓÖѺ Ì ÖÓÙØ Ò ÓÙÐ Ù ÓÖ Ü ÑÔÐ ØÓ Ø ÙÔ Ú ÒØ ÕÙ Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÁØ Ò ÙѺ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ÖÓÙØ Ò È ÈÁ Ö Ô Ú Òص Ò ØÓ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ð Ú Ö ÓÒ Ó È ÈÁ ØÓ ÐÐÓÛ Ö ØÖ ÖÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Óй Ð Ø º Ï ÔÐ Ò ØÓ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð Ú ÒØ ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ò Û Ö Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÓÒ ØÓÖ Ò ØÙÖ Ø Ø Ö ÓÑ Ò Ú Ð Ð Û Ø Ø Ó Ð Ó Ð Ø Ö ÔÖÓÔÓ Ò Ø Ò Ö ÒØ Ö ØÓ Ø ÑÓ Ø Ù ÙÐ ØÙÖ º Ì È ÈÁ ÔÖÓ Ð ÐÐ ÑÔÐÝ Ò Ö Ø È ØÓ Ö Ñ Ø Ó Û Ö Ò Ø ÔÖÓ Ö Ñ ÓÚ Ö ÓÛ Ó Ô Ö Û Ö ÓÙÒØ Ö ÓÙÖº Ï ÔÐ Ò ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ Ú Ö ÓÒ Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ø Ø Û ÐÐ Ø ÓÒØÖÓÐ ÐÓ Ò Ø ÓÒ Ð ÒÔÙØ Ò ÐÐÓÛ Ö ØÙÖÒ Ó Ö ØÖ ÖÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ØÓ Ò Ð ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÑÔÐ Ò ØÖÙØ ÓÒ º º Ø Ö Ô Ô Ð Ò ÓÖ Ñ ÑÓÖÝ Ð Ø Ò µº Ì Ó Ð Û ÐÐ Ò ÙØÙÖ Ø Ò Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ù ÙÐ ÔÖÓ Ð Ò ØÙÖ º Ì ÖÓÙ Ø Ù Ó Ñ ÖÓ Ò Ñ Ö Ò Û ÔÐ Ò ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ù¹ Ö Ý Ó ÓÙÒØ Ö Ú ÐÙ Ó Ø Ò Ý Ø È ÈÁ ÒØ Ö ÓÒ ÐÐ ÙÔÔÓÖØ ÔÐ Ø ÓÖÑ º Ï Ö ÔÓ Ð Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ð Ö Ø ÓÒ ÙØ Ð Ø Ø Ø ØØ ÑÔØ ØÓ ÓÑÔ Ò Ø ÓÖ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÖÖÓÖ º Ï Ð Ó ÔÐ Ò ØÓ Ó Ø Ø Ø Ð ØÙ Ó Ø ÙÖ Ý Ò ÓÒÚ Ö Ò Ö Ø Ó ÔÖÓ Ð Ò Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÔÐ Ø ÓÖÑ Ò ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ð ØÝ Ò ÙÖ Ý Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÓÙÒØ Ò ÑÓ Ò Ó ØÛ Ö ÓÒ ØÓÔ Ó Ö Û Ö ¹ ÙÔÔÓÖØ ÔÖÓ Ð Ò ÑÓ º ÓÖ Ø È ÈÁ Ó ØÛ Ö Ò ÙÔÔÓÖØ Ò ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Û ÐÐ ÔÓ ÒØ Ö ØÓ Ö Ö Ò Ñ Ø Ö Ð Ò Ñ Ð Ò Ð Ø ÓÖ Ù ÓÒ Ó Ù Ö Ò Ø Ô Ô Ö Ø È ÈÁ Û Ø Ø ØØÔ»» к ºÙØ º Ù»Ô Ô»º Ê Ö Ò ½º ÖÓÛÒ Ëº ÓÒ ÖÖ Âº ÖÒ Ö Æº ÀÓ º Å٠Ⱥ ÈÓÖØ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÁÒØ Ö ÓÖ È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÒ ÅÓ ÖÒ ÈÖÓ ÓÖ º ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó À È Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÙØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ½ ÐÐ ¾¼¼¼µ ½ ß¾¼ º ¾º ÖÓÛÒ Ëº ÓÒ ÖÖ Âº ÖÒ Ö Æº ÄÓÒ ÓÒ Ãº Å٠Ⱥ Ë Ð Ð ÖÓ ¹ ÈÐ Ø ÓÖÑ ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ È Ö ÓÖÑ Ò ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Í Ò À Ö ¹ Û Ö ÓÙÒØ Ö º Ë ³¾¼¼¼º ÐÐ Ì Ü º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º º Ù º ÀÓÐÐ Ò ÛÓÖØ ÂºÃº Í Ò À Ö Û Ö È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ ØÓ Á ÓÐ Ø Å ÑÓÖÝ ÓØØÐ Ò º Ë ³¾¼¼¼º ÐÐ Ì Ü º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º º ÙÖ Ö º Ù Ø Ò Ìº ź Ì Ë ÑÔÐ Ë Ð Ö ÌÓÓÐ Ë Ø Î Ö ÓÒ ¾º¼º ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ ¾º ÂÙÒ ½ º ØØÔ»»ÛÛÛº ºÛ º Ù» Ñ Ð Ö» ÑÔÐ Ð Öº ØÑÐ º Ò Âº À º Ï Ð ÔÙÖ Ö º º Ï Ð Ïº º ÖÝ Ó º ÈÖÓ Ð Å À Ö Û Ö ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÁÒ ØÖÙØ ÓÒ¹Ä Ú Ð ÈÖÓ Ð Ò ÓÒ ÇÙØ¹Ó ¹ÇÖ Ö ÈÖÓ ÓÖ º ¼Ø ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ Å ÖÓ Ö Ø ØÙÖ Å ÖÓ¹ ¼µº Ñ Ö ½ º º Ò Âº Ï Ð ÔÙÖ Ö º º Ï Ð Ïº º ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ ÄÓÛ¹ÇÚ Ö ÈÖÓ Ð Ò ÓÒ ÅÓ ÖÒ ÈÖÓ ÓÖ º ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÈÖÓ Ð Ò ¹ Ö Ø ÓÑÔ Ð Ø ÓÒº È Ö Ö Ò º ÇØÓ Ö ½ º º ÀÈ Î Û ØØÔ»»ÛÛÛº ºÖ º Ù» Ý Ø Ñ» ÔÚ Û» º ÁÒØ Ð Á ¹ Ö Ø ØÙÖ ËÓ ØÛ Ö Ú ÐÓÔ Ö³ Å ÒÙ Ð ÎÓÐÙÑ ÁØ Ò ÙÑ ÈÖÓ ¹ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö³ Ù º ÁÒØ Ð ÂÙÐÝ ¾¼¼¼º ØØÔ»» Ú ÐÓÔ Öº ÒØ ÐºÓÑ»

9 º ÃÓÖÒ Ïº Ì ÐÐ Ö Èº Ø ÐÐÓ º ÂÙ Ø ÓÛ ÙÖ Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö ¾¼Ø Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ò º È Ó Ò Ü Ö ÞÓÒ º ÔÖ Ð ¾¼¼½º ½¼º È Ä ¹ Ø È Ö ÓÖÑ Ò ÓÙÒØ Ö Ä Ö ÖÝ ØØÔ»»ÛÛÛº ¹ Ù Ð º»Þ Ñ»È Ä» ½½º È Ö ÐÐ Ð ÌÓÓÐ ÓÒ ÓÖØ ÙÑ ØØÔ»»ÛÛÛºÔØÓÓÐ ºÓÖ» ½¾º ÈÖ Ð º ÒÚ ÐÓÔ Æ Û ÔÔÖÓ ØÓ È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒº Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò ÀÈ Í Ö ÖÓÙÔ ÓÒ Ö Ò º ÐÓÜ Å ÔÔ º ÂÙÒ ¾¼¼½º ½ º ÇÖ Ò ¾¼¼¼ Ò ÇÒÝܾ È Ö ÓÖÑ Ò ÌÙÒ Ò Ò ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ù º Ë Á ÓÙ¹ Ñ ÒØ ÒÙÑ Ö ¼¼ ¹ ¼¹¼¼ º ÂÙÐÝ ¾¼¼½º ØØÔ»»Ø ÔÙ º ºÓÑ» ½ º ËÒ Ú ÐÝ º ÏÓÐØ Ö Æº ÖÖ Ò ØÓÒ Äº ÅÓ Ð Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ý ÓÒ¹ ÚÓÐÚ Ò Å Ò Ë Ò ØÙÖ Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð º Á Ø ÒÒÙ Ð ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÏÓÖ ÐÓ Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒº Ù Ø Ò Ì Ü º Ñ Ö ¾¼¼½º ½ º Ì Î Ù Ð ÈÖÓ Ð Ö ØØÔ»» ÖÓ º º Ò º ÓÚ» Ð Ò»Ô Ö»ÚÔÖÓ»

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

Metagrammars as Logic Programs

Metagrammars as Logic Programs Metagrammars as Logic Programs Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean To cite this version: Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean. Metagrammars as Logic Programs. 7th International

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº ØÖ Ø ¹ Ö ÓÒ Ò Êµ ÓÑ Ø Ñ Ð Ó ÐÐ Ö ÓÒ Ò Ý Ö Ñ Ñ¹ Ö

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÙÖÖ Ý Ù Ð ÓÖ ÍÃ Ì Ð ½ ¼ ºÛ Ò Ö ÙÖÖ Ýº ºÙ ØÖ Øç ÁØ Ú

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

106t300.dvi

106t300.dvi ¾¼¼¼ ÔÖ Ð ¾ Ü Ñ ÁÁÁ È Ý ½¼ ÖÐ Ø Ð ØØ Ö Ó Ø Ò Ð Ø Ò Û Öº ÕÙ Ø ÓÒ ÛÓÖØ ½ ÔÓ ÒØ È Ý Ð ÓÒ Ø ÒØ Ô Ó Ð Ø ½¼ Ñ» Ô Ó ÓÙÒ Ú ¼ Ñ» Ì Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ØÓ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ó ¹ ÐÐ ØÓÖ Û Ø ÔÖ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ñ Å ÓÛÒ ÐÓÛº Ì ÕÙ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn