Puran Sikh Updated

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Puran Sikh Updated"

Bản ghi

1 Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com 24HRS INTERNET RADIO «È øâ «ÿ Ó È È±ø Óapple«Í ÁØ ÙÏÁ «È øâ «ÿ Ó È È±ø apple appleø πè Ï πâ ª «º ø ª Á «ÈÂÈ Ó Úª Ø «ÀÕ º Á Ëπ«È Ô º «Ú Ó È ÚºÒØ Â ÍÃÚ È ø ª È Úº -Úº Âapple «ª «Ú... Ú.. Â. Ú. apple ƒ ªÌ Ò ÈÕ Íapple «Ó È ÁØ «apple Í-«apple apple apple Ø«appleÁ ÈÕ AIH@-I@ Á Á «Ú Ó È ÁØ appleï Á Ùª «Ú ª µêø Ò Ú «apple apple«ø Á ª fi ͪ «Í Ï«Ò Â«Ò Û Ùø apple «Ò π«ù appleíπapple apple Á. «ÁÒÏ «ÿ Ï appleø ÒÀ Õ Á ȱø Ú «πè Á ÓΩ «Ó«Ò  Á È «È ª ͪ Á «Ú ÏøÁ Ï Èª Á È È±ø π - π «Ë appleè Í µâ øè AIIB «Ú «Ò  apple»í «Ú ø ëapple «Ò Õ «È ȱø Á È Í ØÒ ªÌ appleº«õ Á Á «º Ø ««È «È±ø ««Â Ï Á apple»í «Ú Íà «Ù appleú ø ª «Ú Úø«Ú Õ Ø Ø «Íapple Ò Â ÀÕ «appleèൠº ÁπÈ È Ò πûè Á «Ì ÂØ «Ï Âapple ËÈ ÀÕ Á πappleï À. ÀÓ. ÚÀµÏ ( Á Ó Ò apple À  «µâ ««Â Ï È±ø ÍÒØ apple πù Íà Í apple «apple ÀÕ --Á : apple«øáapple «ÿ Ï«Ò

2 «ÂÈ Óπ - Ú «πapple» «ÂÈ Óπ appleâ Íπapple π «ÈappleÌ «ÈappleÚÀappleπ Ò Ó»apple«Â»È ÀÌø πapple Íà Á ÓÈ º Á ÂÈ ÓÈ «Ú Í»appleÈ Ø Á ÏÛ ÍÃÏÒ «Í À, apple Ú Â ÓÈ º Á Íà ª «Ú ««Ò Ï«apple«Á À - ÓÀ Ë»apple ª, ÓÀ «øó «Ú Ë»apple ª, ÓÀ Ó ΩÒ «Ú Ë»apple ªÕ Í»appleÈ Ø Á «Í apple ÍÒ, apple «ÁÈ apple πøá apple«á ÀÕ Áapple Ò ƒ Á Á ª Ø ª, Ø Ú Â± ª ª Ø Â ª ÍÃÌ «Ú appleá ª È Í»appleÈ πøá ª È, Ë»apple ÂØ ÓÈ º ÍÃÌ «ÚÂ È ƒ πøá, Ë»apple ø  Á ËπÈ ø È ƒ Ò Á, Ë»apple «Ú ø È ƒ Òº Á, Ë»apple Ï«Ø«Ó È «Á ª Á Ú appleª Û ª È, ºÂ È ƒ À, ÏÒ «apple «Ù È ƒ ÀÕ «Ê Ë»apple Ó È, Ë»apple ø  Á ËπÈ, Ë»apple «ÚÂ, Ë»apple «ºÂapple, Í»appleÈ Ï «Ø««ºÂapple ø È ƒ Ò Á Õ Ê Ë»apple ÓÈ º Ú ø È ƒ Òº Á, ÓÈ º Á øí»appleè Ø ÏÛ Ò Ó ÀÕ ÏÁ-«Ó «À ««Ú  ÏøÁ Óapple ªÁ À ª ÒØ «Á È ««Í»apple Ø «Õ «ø«ó Ë»apple, «Ú Ë»apple, «Óapple «Âapple ª Í»apple Ø «Õ Óapple Ø ÓÈ º «Á ««Í»apple Ø «Õ ÂÈ ÓÈ «Ú «ºÒ πì «Ú «È Ò Á À «ÓÈ º Í»appleÈ Ø Ú Â «À, «ºÒ Úº apple À «Óapple Ø ƒ ««Á Á ª Í»apple Ø«, Á «ÓΩÂ È Ò Ø Í»apple È ƒ πøá Õ Ø ø È Ò «Ú  ÚÈ «Ú Í»apple È ƒ Ø«Óapple Á Ú Í»apple È ƒ πøá Õ Ë»apple Ó«apple, Ë»apple «Ú, «ÂÈ ºÒ ͺ٠À «ÓÈ º Í»appleÈ Ø Á ÏÛ ÍÃÏÒ «Í Í Áapple appleº Á ÀÕ (A) «Ï à πapple» È È Á Ú Ó apple È Á ÓÈ º   fi Â Ó apple ª Á «ÓÈ º Ë»apple À, Ωapple Ë»apple À «Ú  Áπ À, Ï ÀÈ À, ÍÃ Ù È À, πapple» È È Á «Ú È Âª ø apple ÍëºË Ø «Ï Ò appleøúà Ï«Ì apple È È Áπ Ì ø apple ƒ Ωapple È Ò Á Á ª ««ÈappleËÈ Á Áπ Ø Áapple ºÒ À, Íapple ËÈÚ È Ú Áπ ÀÕ «Èapple π Á Áπ Ø πì «Ú À, Íapple ÏÛ ÂØ ÏÛ π Ú È Ú Áπ À, «ÏÓ apple ª Áπ À Íapple ÂøÁappleπ Â Ú Áπ ÀÕ Ô È «Áπº È ÓÈ º apple Í «ª ÂØ ÿ «apple Ø«ÀÕ Áπº Á ÒÍ «Ú appleø -Ï-appleØ Ë Á «apple ÀÕ «Ï à πapple» È È Á Ú Á appleó È, Áπº Á ÈÓ Ë»apple ÍÈ ÂØ À, πº  ÈßÁ Á ÈÓ Í»appleÈ ÂØ ÀÕ ÓÈ º Ë»apple «Ú  Áπ ÀÕ Âª Ó apple Í ÂÙ È Í»appleÈ ÓÈ º Á ÒÍÈ Â Õ ÓÈ º Í»appleÈ appleè, ÓÈ º Óπ øóò appleè Á Ø Ú ««Ú ÈÓ «Á Á À ª ÒÍÈ Á ËπÈ «Ú Ø ÿ ÍÀ Á ÀÕ ø  apple Ú Í«Ò, ËπÈ Á ÒÍÈ appleá À, «Îapple apple apple»í «Á Á ÀÕ ««ºÂapple apple Í«Òª Â Ú apple Í «Òª «Ú «Ò Á À «Îapple apple apple»í «Ú Íà appleá ÀÕ Âª Í»appleÈ ÓÈ º πapple» È È Á Ú Í«Òª ÒÍÈ «Ú «Ò È «Í»appleÈ Ø ÓÈ º À «Âapple ª Á ØÚ, «ø È Ò Ï,

3 «Ó apple Í ÂÙ È «Â«apple, Í»appleÈ ÓÈ º Á, Í»appleÈ «È È Á Â È ºÒ ͺ٠À ««Û Ú Ï πâ ÍÃÌ «Ú apple Í»appleÈ ØÚ, Ë»apple ÍÃÌ «ÚÂ È ƒ appleá Õ Ë»apple  fi Ú È ƒ ø Òº Á, øí»appleè ø Òº Á À, Í»appleÈ ø Òº Á À ª Í»appleÈ ÓÈ º Á «Â«apple πapple» È È È Õ «ÁπÈ Á Ì ÂØ Ω øó À, ÓÈ º Í»appleÈ Â Ú, «ø  Á ËπÈ Í»appleÈ apple ÒÀ, «Ú ͻapple apple ÒÀ, «Â Ï Í»apple «Ò ÒÀ, ÏπºÂ Í»appleÈ apple»í «Ú ÿû ÒÀ, Â Ú apple Í»appleÈ Ï ÒÀ, È Ω ºÒ È ƒ «øè ««± Á Á ÓÈ º Í»appleÈ appleè ««ÓÈ º «È apple Ú Ø Á Õ «ÏπºÂ ÿûè ØÚ Âª ͺÊapple «È apple È ƒ appleá «ÓÀ ÿû È, «ÏÒ Ò «È apple È ƒ πøá, Ò «È ÓÈ º ÿûè Òº, ÂÀ πøáapple ÏπºÂ Á Ù Ò Á À, ÂÀ πøáapple Óπ º Ó Ï, fi Î Ò± π «Û ª Âapple Ù Òº appleè ÂØ ÓÈ º «È apple Ú Ø Á, «Ú  ÓÈ º ÿûè Í»appleÈ appleè Ï πâ «È ÀÕ ÓÈ º Í»appleÈ appleè Ò πapple» È È Ò Òº Õ «Ú  πapple» È È Á Ó Ë appleè appleè Í Õ Á apple apple Ë appleè appleè Í, Í«Ò Ó «Ú πapple» È È È ÒÍÈ Â, Í»appleÈ ÓÈ º Á,  Á «Â«apple Ï Á ÈΩ πapple» ª È Õ «Ú appleø Ìapple Õ ø apple «Ú ƒ À ª «Â «Â Ϫ Á Á ª «È ª «Ò È È ƒ «Ò«, Ò ª È «Ò«Õ «Âapple ª «Â Â Ú appleª È «È ª ««ºÂapple apple È È ƒ Ï «Õ πapple» È È È «Í»appleÈ ÓÈ º Á ÒÍÈ Â «Á «Â«apple, «Ó ª «Ú øí»appleè Â, Óπ øóò Â Õ Ø Í»appleÈ ÓÈ º Á ÒÍÈ Â «Â«apple πapple» È È È, Í»appleÈ ÓÈ º Á È Ó appleº««º Õ ««º À, «º Á ÓÂÒÏ À, ÓÀ «º «Â apple ª, ÓÀ «º πøáª, ÓÀ fi Ú È ƒ Á Õ «º Ì Ú Ú Á Áapple ÍÀÁ ØÚ Ø Ï»Ò apple ÒÚ, ÓÀ fi Ú È ƒ Á ÓÀ Ø Ú ÏØË È ƒ Â È Ì Ú ÁØ ÍÀÁ ØÚ, «º apple Ø Ú Â Á «º apple ØÚ Âª «º Ï Â Á ÁappleØ Îπº ÍÀ, πapple» È È È «Âapple ª Á Í»appleÈ ÓÈ º Á ÒÍÈ Â Õ (B) «Ï à πapple» Á Á Ú Ó apple È «Ú «Û appleø Ì«apple ««Â ÍÛ È ÂØ Ï Á, Ø «Ú apple Ó À, π Ó Ó È Á Ø appleø À, «πapple» Á Á Ú Ó apple È Ì«apple π Ó Ó È À Õ «Á È ««Âapple ª ÓÈ º Á Áapple ÌØ È Á Ìπº À, ËÈ Á Ìπº À, ΩÒ Á Á Ìπº À, π Ó appleè Á Ú Ìπº À, «Âapple ª ÌØ È Ú Â «apple È «ÓÒ Âª Ìπº ÂØ ÏøÁ Áπ πøá ÀÕ Ø π Ó È Ó È Â Ò «È apple Ø Ú Âª Ú ÏøÁ ÏÛ Ø Òº Á À, ÏÛ Áπ πøá À, ÓÈ º Á Ó Ù Ø«ÙÙ apple À «apple ø apple Ó apple π Ó Ó È, Íapple È ÓappleºÊ È Ø, È Ó È È Ø Âª «Îapple Ø Á, Ø ºÒ È ƒ, Ó Ó Óπº ÓπÒ Âª Ó apple π Ó Ó È Íapple ÓπÒ Á ÏøÁ Ú Ï ˆ ØÚ, π Ó Ó È «Â apple È ØÚ Â «Á Â Â Ú Ï πâ «Á È ØÚ «Îapple Í - Í Â ºÒ «Á Á À Ø ºÒ ȃ, «Ù«apple «Ú

4 ÓÀ apple«áª, Óπº Ù«apple Ú Âª Ó apple π Ó Ó È Õ «Ú  ƒ Á Á ª Ø ÓπÒ ª Á ΩËapple Ï Á È, Ø Ù«appleª Á ΩËapple Ï Á È, Ø «Í ª Á ΩËapple Ï Á È, Ø Óπ º«Ò ª Á ΩËapple Ï Á È, ÓÂÒÏ È πøá À «Óπ ºÒ Ú Ò Ó apple π Ó Ó È Íapple Óπ ºÒ Ú Ò Ú «È apple Ø Âª «Îapple ÏøÁ Ø Á, Ø ºÒ ȃ, Óπº ÿapple Ú «Ò ª Ó apple π Ó Ó È Á, Íapple «Ëapple ÿapple Ú Ò Ú «È apple Ø Âª ÓÈØ «Ú«È À «Á È ÓÈ º Á Øapple À «ÿappleú Ò Âª π Ó apple Ò «Ú Ó È, Íapple appleºï Á Ì «Â Ú π Ó Ó È «Â apple È ØÚ Âª «Á È ÏøÁ Á πì «Û«Û Ø ªÁ À, Ï πâ Áπ Ø ªÁ ÀÕ À Ú ÓÈØ«Ú«È «apple È ««ÓÈ º Ú appleª «Èapple Ù Ø ËappleÓ Ó «Áappleª «Ú π Ó appleè Á Ì ÚÈ È Ò Ò ªÁ ÈÕ π Ó Ó È Á Ì ÚÈ È Ò È ƒ π Ó appleè Á Ì ÚÈ È ÒÕ Áapple Ò π Ó appleè, apple  apple «Â apple «Ï πâ Úº Ω π ÀÕ πapple» È È Á Ï Á «-ÏøÁ ±ø Í Áapple π Ó Ó È Á Ì ÚÈ ÍÀÁ apple : π «Ó Ó «È À, ØÚÀ ÍappleÚ πõ  ÓÀ Ó Òπ Í «ËappleÓ Ó «Áapple «Ú ±ø π Ó È ƒ appleè, π Ó Ó È, ºÒ Ó È À, ºÒ Ó È Ú «Ú ª π Á À, ºÒ Ó È «Ú ø apple Ø Òº Á ÀÕ Ï πâ Ø Òº Á À, «Ú  ÓÈ º ÁØ ÏÛ πù πøá À ÁØ Á Ø ºÒ Ó È ÒÀ Á ÀÕ Ï πâ πù πøá À, Ó apple «Ú apple Ó È Ò È, Ó apple ºÒ Ó È Ò, Ó apple π Ó Ó È «Ò ÀÕ Íapple «πù «Á Ë»apple À Á ««Â±ø Ú «Á ºÒ Ó È, ª «Á È ƒ ÓÀ appleºá appleá ª, «Á «Ú apple ˆÒ È, «Á «ˆÒ ÀÕ Áapple Ò ºÒ ÍºÙ Ø apple À «ÓÈ º π Ó apple apple À, π Ó Ó È È ƒõ π Ó Ó È Á apple»í È πapple» Á Á Ú Ó apple Õ «Îapple ÁØ ª È ÈÓ Á Áapple Ø πapple» Á Á Ú Ó apple Á π Ó Ó È Á Â Ú apple π Ó Ó È Á Ì ÚÈ ÏÛ Ø ø Á È Ò Í Ù appleá ª È Õ «Â πapple» È È Á Ú Ó apple È ««ÁÈ Ï πâ apple ø Â Ú Í Úº «Ï Á à øá ««Ï Ϻ«, «Û ø Á Áappleº  À Á µâ ±ø Û, ««Ò, «Á Ø Ó«Í Õ Íª ø  «Ú Úø, ª Ï Ï Ã øá º «Òº, πappleá Ú «Í Á Áappleº ª ÂØ Ó«ºÍ,  Áappleº Â Ú Ø ø Á Áappleº  À «Ø ÎÒ Ú È ƒ Òº Á, ÎπºÒ Ú È ƒ Òº Á, «Á Ø Ó««Ê,  Óapple Ú apple Ø À, Ø ª ºÒª appleè Òº Í Ø, ª «Ï È Í Ø «Ï Á ÏπÒ «Ã Ò Ó Á, Ϻ«Â±ø Û, «Áappleº  fi Û, Ó«ºÍ, ͪ ø ª «Ú Úø ª Õ Ò Ó Á Ú «Òº, πappleá Ú «Í ں Ìapple «Á È, Áappleº ª ÂØ Ó«È ƒ ºÍ Á, Áappleº  ø Á «Ø ÎπºÒ  ÎÒ È ƒ Òº Á Õ apple πapple» È È Á Ú Ó apple È Ò«Á Âapple «Ù apple Â Õ Ìº«Ø««Ò«, «Ï «Á È, ±ø «Áappleº Â Â Û Õ Ò«Áappleº Â Â Û È Òº«, à øá Ò«appleØ Á È, «Á È Ì Ò«, Á Áappleº ª ÂØ Ó«ºÍ? «apple apple Ø? ÒØ Í Ò «; ª Ì Ò««Òº Ï Ï Ã øá, «Áappleº  ÂØ Ó«Í ª È Í «Á È Ò Ø ÓÂÒÏ È ƒõ ƒ  πapple» Á π Ó Ó È À- π «Ó Ó È À ØÚÀ ÍappleÚ π,  ÓÀ Ó Òπ Í «Õ «Øapple πøáapple Ê À «««ÁÈ ÏÛ ı»ï»appleâ ÒØ πapple» È È Á Ú Á ºÊ «Ú, Í «- «ø Ò Á «Ú apple È Õ Í È ÒØ «À appleøúapple «Ú πº

5 «ÁºÂ ««Ú «Û Ï πâ «Á, Í Ï πâ ÿº Â Ó apple Í ÂÙ Ã øá «Òº -«º «Ò Õ Ã øá «Òº πappleá Ú, «ÒØ º «Ò ª πº««õ ƒ π º «Ò ª ºÍÛ ÓÀÒ, øá Ø Õ ƒ Í Á «Ï Á ª «ÈΩ apple- apple «øó Ø, ƒ Â Í Á «Ï Á ª, ÍπÙ øá Ø Ú, ºÍÛ øá Ø Õ πapple» Á Ú È «Îapple Ò Ó Á «, Á» «Ï Á, Ϻ«Â±ø «ÒØ º «Ò, ª Ò Ó Á «Òº, πappleá Ú «Í Óapple Â Ú apple Ø ÀÕ Ø ª ºÒª appleè Òº Í ØÕ ÏÛ Ìapple  «Á È, «ÒØ º «Ò ª «πº««à, Ó Â ƒ πº«, Â π º «Ò ª ºÍÛ øá Ø, «Û- Á Ø Õ «apple ÂÒ Âª fi Â Ó apple Õ ««Û ÂØ º ØÚ, ª øá Ø ÍÀ Á ÀÕ Ø øá ÂØ appleá, øá Ø ÂØ appleá, À ÓÈ º «Ú øá ÂØ È ƒ º Ωapple «Òº Á apple À, ÌÀ-Ì Â À, À ÓÈ º «Ú ÏÒÁ Ø º Ø È ƒ º Õ «ºÏ Á apple À, À ÓÈ º «Ú Í «Ú Ø ºÏÁ Ø, È ƒ º Õ Íapple, Íapple Í apple Á ÓÂÒÏ «Ø À «È Ê Ò Â appleº Õ Íapple Í apple È ƒ Ø Ó ÓÈ º ÁπÈ «Ú Ú Á apple»í «Ú Íà Ò ÀÕ Áapple Ò øá «Ú Ø «Ú º ØÚ, ºÊ ÍÀapple øá Ø ªÁ È, ºÍÛ øá Ø ªÁ È, ««Áapple «ÈÔÓ ÀÕ Ò Ó Á Ú «È apple Ø Âª πapple» È È Á Ú Ó apple Ò«Á ÂappleÎ «Ù apple appleá È Õ «Á È, Íπapple ±ø º «Ò Õ Ò«Ìº Ø, Ø - Ø «Û, Í «Û «Ú Ò, ÒØ ºÊ  appleº Ï apple È Õ «Ó apple «Û- Á Ø «, ºÍÛ apple «Û È Ò «ÒÏÛ È, Íapple ««Û È Ò «ÒÏÛ Ø Ò«πapple» È È È ÒÚ Û «Ú ÒÀ «Ò Õ ««Ò««, ±ø «ÒØ «Û «Ú Ø º È ƒ «Ò «, apple Ó «Û «Ú Ø º, «Ò ªÁ,  «Û ««Û «Ú Ø º ÓÀ «Í apple Òº Á Õ ÓÀ ø Òº Á Õ ÁπÈ Á ±ø Ó apple «ÿ  ÏÀ Õ Ó apple Ó Â Â apple ÁÓª  ØÚ Õ ø apple È À Á «, Ú «ÁπÈ Áø apple«õ ÁÓ- ÁÓ Á µâ πapple» Á π Ó Ó È «Ì Ò«Á appleøó-appleøó «Ú Ó «Ø«Õ Í Ï Á apple ƒ πapple» Á Á Ú Ó apple È π Ó Ó È Á ÍÁ Ù Â øá Ù «ÁºÂ ÀÕ Ø Í»appleÈ Íπapple Á πapple» È È È «Â«apple «Ú π Ó Ó È Á appleø Ì«apple πapple» Á Ó apple È Õ ««º Á Áapple π Ó Ó È Á Ì ÚÈ ÂÓ Ø, Ófi ÒÀ Á «º Á Áapple πapple» Á Á Ú Ó apple Á appleø È ƒ ÀÕ «º Á Áapple πapple» Á Á Ú Ó apple Á Ó»appleÂ È ƒ ÀÕ Í»appleÈ Íπapple Á πapple» È È È «Â«apple Õ (C) πapple» È È Á  apple apple»í «Ï πapple» ÓappleÁ «ÏappleË Ï Ï È, «Ú «Û appleø Ì«apple Õ ««Â Á ÍÛ ØÒ apple ª πapple» ÓappleÁ Ó apple È ºÒ ª apple ª ÂÓ Ó Ïπapple ª apple Óª Á ª ˺ ª «ÁºÂ ª,

6 «º ÁappleÙÚ Á Ï «, «º Ó «È ª «Ú ÈÚƒ «ÁÙ «ÁºÂ Ωapple ««ÁºÂ, Íπapple ª ÓÈΩª Ú Â Ø Êª È ƒõ Í È Úapple Úø ÂÓ apple «ÁºÂ Õ apple Úapple ª «Ø Í Â «Ú «Ï apple «Õ Ø Â È ƒ, Ø Í Â È ƒ, Ø Úapple È ƒ, apple ÓÈ º «Ø «È, appleó apple ÓÈ º µ, appleó apple ÓÈ º È Úª, Ø Â apple µ È ƒ, Ø Â apple È Úª È ƒõ «Âapple ª Á ÈÚƒ apple π-apple  πapple» ÓappleÁ Ó apple È Ò Õ Â Á Ó appleè Ú «Ò ª Ó apple Í ÂÙ È Î ««ÁºÂ - «Â appleïπ È «apple Ó» - Ú apple «π appleï Â Ò«Ï πâπ «Ú apple Ó Â ËappleÓ «Ú ª Ø ª apple  ª «Ï à πapple» ÓappleÁ Ó apple È Í ÍÃÏÒ «Ú appleë apple È Ò Á»apple Â Õ Ó «Ú «Âapple Â Ò ÍappleÁ Á ÍÃÊ Ú Íà «ÒÂ Ø Â apple ÏÈ- apple ÏÈ ÓπˆÒª ÂØ «Áπ Â È «Ú Õ πapple» ÓappleÁ Ó apple È ««ÁºÂ «ÁappleÏ apple «Ú Ø «Âapple Ú ÍappleÁ apple È Ú Õ Ï Ë apple Á apple «ª Á ««Âapple ÍappleÁ apple ª Ó apple Í ÂÙ È ««ÁºÂ «Ω fiºò Õ «Ï Á «ÏØÒª È fiºò apple «ÁºÂ, Í Ò apple «ÁºÂ Õ Ó apple È ««ÁºÂ, «Âapple Ø Ú Â± È ƒ, Ø È ƒ ««º appleº«ú, Í appleº«ú Õ «ÓÈ º  Á ºË À, «ËÈ È ƒ À, «øíâ È ƒ ÀÕ Ï apple È ««ÁºÂ «Á Óπ Û Á µâ ÙappleÓ Á ÿπø À, Ô Á ÿπø À, º Á ÿπø À, ºÍÛ Á ÿπø Á ÒØÛ È ƒõ ºÍÛ Á ÿ π ª Á «Á ØÒ ÙappleÓ È ƒ, Ô È ƒ, º È ƒõ Ë apple«ó ÁπÈ «Ú ª Ø ª apple  ª, ÒØ Ù È ÍÙ È Á Íπ apple È, Ò«Á ª Ø«ª ««È Ú Âª «ÏÁÙ È Ó ÈÁ È Õ apple  «Ú Ø «ÏºÒ apple  º Ú Âª «ÏÁÙ È Ó ÈÁ È Õ «øó  º«Ò ª Ï apple Ø ÏØÒ «Í ª «ÏÁÙ È Ó ÈÁ È, «Ï à πapple» ÓappleÁ Ó apple Á ÎπappleÓ È- È Í πè «Â π Ò ««π «Â È ÚÀ Ù È ÍÙ È Á ÓÈΩ ÁπÈ «Ú À, «Ê ÍÃÌ» «øâè È ƒ ÀÕ Ø «Ófi «Ì fi ÍÃÓ ÂÓ Á ºÊ «Ú À «apple ÓØ-«appleÚ Á Íπ apple È ƒ πøá Õ «Ï à πapple» apple È Á Ú Ó apple Á Ú ÏÛ πøáapple ÎπappleÓ È À :- Ï ÍÈ Íπ, «Í «appleë appleà Â È Í È Ï apple Ì fi ÍÃÓ ÂÓ Á ºÊ «Ú À, Ù È ÍÙ È Á ºÊ «Ú fi Ú È ƒ  apple Ú Â ÓÈ º Í Øapple ÍÃÓ ÂÓ Á ºÊ «Ú Ω Í appleº Á ÀÕ «À ÍπappleÙ πapple» ÓappleÁ Á ÁappleÏ apple «Ú «Ò ªÁ ««Á Ï apple Á Ùapple «Á È ««Ì»Â «øïû È, «Íà  «øïû È, πapple» «Ï «Ì»Â Íà   ƒ  appleøõ Ì «Ï Ì øâø «ÿ È «Ê ÏÛ appleω«ø È Ò «Ò«À, «Ïª Á ÎπappleÓ È ««Û «Íà  Һ«, «º  ƒ «Ò ªÁ, «Á ø «Ú Íπ È ƒ ØÚ, «Á «appleá «Ú ÍÃÓ ÂÓ Á È Ó È ƒ ØÚ Õ «Á ø «Ú Íπ È ƒ, «Á «appleá «Ú ÍÃÌ» Á «Í apple È ƒ «Ïø«Á ª Ì»Â È «øïûè Â Í Ì»Â πøá È, Â Í Íà  πøá È Õ Ï apple Á Ú «À:- Ï apple ÿapple Ë È Ú ««apple Ú È «Â ÿapple Óapple apple Ì»Â Ï ««ÂÈ Ó «Áapple Ò ««Ó È«ØË À, Â Ú Â ÍÀÁ Ø ªÁ À Á ÓÈ º ÍÃÌ» «øâè

7 ÂØ Ï πâ Á»apple Ò Ú Á ø «Ú πappleá Ú Á Ï È ØÚ Õ «Âapple ª Á ª ÂÓ Ó ºÒ ª apple ª ÓÈΩª «º  «Ú Ø πapple» ÓappleÁ Ó apple È «ÏÒ Ò º «ÁºÂ Õ (D) «Ï à πapple» apple ÓÁ Ó apple È «Ú «Û appleø Ì«apple «Á «ÂappleÈ Â πapple» È È Á Ú Ó apple È Õ ËappleÓ Ó «Áappleª Á apple Á Ø Ï À «πapple» apple ÓÁ Ó apple Á Á ÀÕ «Â πapple» Á ÎπappleÓ È, À «º «Ê ÏÀ ±ø ÍappleÒØ πë appleè, ÍÃÌ» Á «øâè appleè ÿapple Ú πøáapple ØÚ Â Â±ø À ÿapple Á Â Ó apple appleõ «È ª ÿappleª µâ Á» apple Ú Á Ú apple À «ƒ Á Á ª Ó apple È ËappleÓÙ Ò apple Úª Á Ï «Á Ïπ«È Á appleº Â Ó apple Ùπapple» apple, «Ê Ó Ë appleè ÓÈ º apple Ó È Ò apple«, Óπ «Îapple apple«, Ø ªfi ÿapple ØÚ, «««Ú  Á È ØÚ Õ «Âapple ª Á Ï «Ï à πapple» apple ÓÁ Ó apple Á Á È Õ Â «Ïapple  ƒ Á Á ª ««º Á Í ÿapple Ì Ú º ØÚ, Íapple πapple» Á ÿapple ø ÓappleÓapple Á Á πøáàõ Á Í ÿapple «Ú Ì Ú «ÍºÂÒ Ú È ØÚ Íapple πapple» Á Ò ØÈ Á Á πøáàõ «Á ÙappleË À, Ì ÚÈ À,  «Ï πapple» apple ÓÁ Ó apple Á Á ÀÕ «ÓÈ º Á Áapple ËappleÓ Ó «Áappleª Á apple Á Ï ıâó Ø, Ófi ÒÀ Á, Á Áapple πapple» apple ÓÁ Á appleø È ƒ À Ø apple ÓØ-«appleÚ Â-Í Â Á Íπ apple ØÚ ÓÈ º Á Áapple πapple» ÓappleÁ Á Ø È ƒ À, ««º Á Áapple π Ó Ó È Á Ì ÚÈ È ØÚ, Ófi ÒÀ Á πapple» Á Á Ú Ó apple Á «Ú appleë apple Á Áapple È ƒ Ú Õ (E) Ø Í»appleÈ ÓÈ º Á πapple» È È È «Â«apple, Í Ú πapple» È È, πapple» apple È Á Ú Ó apple È «Ú ٪ Á appleø Ì«apple Õ apple Ò «Ú À «º ±ø ٪ apple«õ ٪ Á Ï «Á «Úº À, Ò Ó ØË Û ØÚ Â Á ÏÛ ÂÍ Ø ÙÏÁ «È Ò apple Ø, «Îapple Ú Ø ÙªÂ apple«á À ª Ófi ÒÀ Á À ««ÓÈ º ÁappleØ ÙªÂ Ø «Õ Ò «È ÓÈ º Á Áapple Ï πâ È À, ÊØÛ «ÛÈ Á Á apple À ÓÈ º Á ÁappleØ ØË Ú ÍÀÁ Ø ªÁ À, ÒØÌ Ú ÍÀÁ Ø ªÁ ÀÕ Ú ÙÈ Ú ÍÀÁ Ø ªÁ ÀÕ «Ú Ó Á ºÏ «Ú  apple ÏÈ Â Ò ª È, ÓÈ º Á Áapple «Â ø«û ª È, Ï πâ apple ̪ÏÛ È, Ï Á È Ò «È, «Û À, ÍÀÁ Ø ªÁ ÀÕ «Ï à πapple» apple È Á Ú «øè ÙªÂ È ÂºÂ ÂÚ Â ÏÀ Ú ÙªÂ È Õ apple ÓÈ º ß Ó«apple ª «Ú ÏÀ Ú appleó Ø ªÁ À, ß Í Ûª  ÏÀ Ú Ø«ËÂ Ø ªÁ À, ß ª Úª ÊºÒ ÏÀ Ú

8 Áapple «ÂzÙÈ Á º, ØË Á ̪ÏÛ ÏÒ Á È, Íapple º ÂÚ Â ÏÀ Ú Ø ÙªÂ apple«á À, ÂÒ apple«á À «, πapple» apple È Á Ú Á Ó È ı»ï ÀÕ (F) ٪ Á appleø «ºÊ πapple» apple È Á Ú Ó apple È Ì«apple, «ÙªÂ Ø Ïπ «ÁÒ È Ófi ÒÚ, «appleâ È Ófi ÒÚ, ª Ú Í ÂÙ Ó apple È ªÂ Á appleø «Ú Ì«apple Õ «º «Ú Ú apple-apple Ø Ú ÏÛ Ò Ó À, Íapple Á Ú appleapple ٪ ÂØ ÍÀÁ ØÚ, Ø Ú appleapple ٪ ÂØ ÈÓ È ƒ ÒÀ Á ØË «Á È, Ú appleapple È ƒ ÀÕ ØË ÓÈ º ÓÒ Úapple πøá À, Íapple Ø Ú apple apple Í Áapple appleº Á À ËappleÓ Á Óπ «Î πøá, ΩÓ Á apple Ú Ò πøá ÀÕ Á Ù Á apple Ú Ò πøá ÀÕ «Ú Â Í Ú appleapple Á «Â Ó Ò appleá Õ «µÿ Ò Â ««Â apple Á «À ««Óπ Ò «Í Ò apple È, Ú apple-ú apple πapple» «apple Ø«Ï Á «Ï Ó apple Â Í Ú apple ÂÒÚ apple È Ò Ú apple Â Õ Ú Í ÂÙ Ò È Ò Ú apple appleø Á apple Õ Ú apple apple «Â «Â πapple» appleø Á apple Õ «apple «Ú ÂÒÚ apple º «Ú apple Â Â Ï È Ø «Í ÚÈ Ú È appleè  :- πè ÈÓ ÁÈ ÁÈ Â À «Í Ò apple ÂÒÚ apple «È ƒ Ò Á «Ò Á Õ Óπ ÈÎ È «Á, ÓÀÁ È ø «Ú ÁπÙÓÈ ÂÒÚ apple Ò Á «À, πapple» «apple Ø«Ï Á «Ï  apple «º «, ÂÀ ÁπÙÓ Â Ú Âapple ««ÂÒÚ apple Ò Á È ƒ Á, «Ú   ÓÒ È Â, Á ÓÒ ÏappleÁ ÙÂ Â Õ Á ÓÒ appleø«âª À, ÂÒÚ apple Á Ú apple «Ú Â È Â, Âapple «««ÓÀÁ È ø «Ú ª «, Íapple «ÂÒÚ apple Ò Á È ƒ Á Õ Ø ÓÀÁ È ø «Ú Ú apple«ó-«áò Íà apple Á À, Ø ÓÀÁ È ø «Ú ÁπÙÓ ÂÒÚ apple Ò Á «Á À, ««apple Ø«Ï Á Ó apple Á «º «, ªÂ Á appleø, Ú appleapple Á appleø, «Ú πapple» «apple Ø«Ï Á «Ï Ó apple È Ì«apple Õ ««º Á Áapple, ÚÀ-Ó,, ıπáá apple Â Ú appleapple ÂÓ Ø, Ófi ÒÀ Á ««º Á Áapple Ú Í ÂÙ Á appleø È ƒ ÀÕ πapple» «apple Ø«Ï Á Ó apple Á «Û Á À, «π ÏÀ ÀÕ (G) ºÂÚ πapple» È È «Ï, à πapple» «apple apple ««Ï È, «Ú «Û appleø Ì«apple, ««Â Á ÊØÛ ««Ë ÀÈ apple, ºÒ «ÁÓ ÍºÙ Ø ªÁ À, πapple» «apple apple ««Ï È «ºÒ µâ Ï πâ Øapple «ÁºÂ ««º È Ó «Ù È Ï, ÍÃÁappleÙÈ È apple Õ È Ó «Ù ÒÎ À Î apple Á, «Á ÓÂÒÏ À, Íà appleè Ø fi ««È ƒ À, ÒÓª Á «Ú «À «apple ÓÈ º À appleá À Ø fi «È ƒ À, «ÍÃ

9 appleá ÀÕ Ø fi «À Á µâ ÍappleÁ Í Á Ø«ÙÙ appleá À, ÓÈ º Á Ï πâ apple Ù Â Ï πâ apple Óª «ºÒ «Ú ÈÙ Ø ªÁ À «Ø fi «À Í πøáà,  ÍappleÁ Í πøáà Â Ø fi «È ƒ À Íà appleè πøáà, πapple» apple apple ««Ï Ó apple È ÎπappleÓ È Â :- Ø fi ±ø À, Íà apple Â Ø fi ±ø È ƒ À, ÍÃ È apple Ø fi ±ø À µâ ÍappleÁ È Í Õ πí Á Ø«ÙÙ È apple, ±ø È Ó «Ù È Ï, ±ø Í Í Á ÍÃÁappleÙÈ È appleõ È Ó «Ù ÓÈ º Á apple «Â «Ú È Ó «Ù πøá ÀÕ Á «Á Ú Á, Á appleø Ú «Á Ú Á πøá ÀÕ Á Ò «Ú «Á Ú, Á Í«apple Ú «Ú «Á Ú πøá ÀÕ Á «Ú «Á Ú, Á Í «Ú «Á Ú Â Á ««Á Ú, «ºÁ º ÚË ªÁ À «Á ÏøÁ «Ú Ú «Á Ú ªÁ ÀÕ Á apple appleó «Ú «Á Ú «Á Ú ªÁ ÀÕ «Ï «Á, È ƒ, «È Ó «Ù «øá È ƒ Á Õ Ì Â Ï apple Á «ÏÛ π øáapple Ú À «:- È È, È π, «±«À apple π Ï apple øâè ÏÀapple«È,  «È ÒØ «Í apple Ì Â Ï apple «Á È «Ø Ó «À ÓÀ «Á Ⱥ º «ÁºÂ, øè º «ÁºÂ Õ Íapple π Ò «ÍÀÁ πøá À «Ì   ƒ appleáè «È ƒ º, appleáè º Ωapple ÌØ Í Á Õ Íapple Ï apple «Á È, Ó «Á appleáè À È ƒ, ÓÀ º ª «Âapple ª, Á  «apple Ⱥ À, Á  «apple øè ÀÕ ÓÀ ÁØÈØ øè º «ÁºÂ È, ÓÀ Á Ⱥ º «ÁºÂ ÀÕ Áapple Ò Ø apple»í Ï apple Í Ù Í appleá È, Ó «Ë apple Á «apple Ⱥ πøá À  øè πøá À, Ì Ú Ø øó Ú appleá Ⱥ appleº Ú Â appleá  øèª È Ò «Îapple Í ÙØÌ π Á ÀÕ Ï apple «Á È ÓÀ Ø fi Ú appleáª, Ⱥ appleº Ú Â È ƒ appleá Ωapple ÓÀ øèª Á È Ò Í ÙØÌ Ú È ƒ π Á Õ È Ó «Ù ÏøÁ Á «Í«À, Ø fi Ú øó appleè πøá Ï Èº appleº ÀÕ πapple», ÍÃÓ ÂÓ, appleó, ËappleÓ, «Ø Ó È È ƒ appleº Á, Á Ⱥ Ú Ï πâ Úº À, apple øó «Ú Í Èº º appleº πøá, «Á Ó apple Ⱥ apple«á À, ËappleÓ apple Ì Ú È apple, apple È apple, πapple» Á Ø Á apple È apple, Íapple Ó apple Ⱥ apple«á, Á Ⱥ appleº Á Ø«ÙÙ appleá ÂØ øèª È Ò «Îapple ÙØÌ π È Á Ú Á Áapple Ìπº πøá ÀÕ Ï apple «Á À «ÓÀ π øèª È Ò Í ÙØÌ È ƒ π Á,  ÓÀ Ⱥ appleº Ú Â øó È ƒ appleá Õ ÓÀ  º Óπº appleº øó appleá ªÕ ÙÚapple Óπº appleº øó appleá ªÕ πapple» «apple apple «Ó apple Á ««À, À «º ±ø Ⱥ appleº Ú Â øó È ƒ appleè, ±ø º appleº Ú Â, appleº Ú Â, ËappleÓ appleº Ú Â appleó appleè Ωapple ±ø È Ó «Ù È Ï Õ «Âapple ª Á Á Á Ø appleø À, Ø appleø À πapple» «apple apple ««Ï Ó apple È «Ú Ì«apple Õ

10 (H) Ï Ò Íà ÂÓ, Ï Ò Óapple Á πapple» «Ï à πapple» apple«ùè Ó apple º Ú πapple» È È È «Ú «Û appleø Ì«apple? «ºÒ Ú ÏÒ πè Á À, Á Ù Á øá ÒÓª Á À «À «Ï πapple «Û À, CE Ò ÂØ Ùπapple» πøá À, CE Ò ÂØ µíappleõ «Á Óapple ÊºÒ À, ÿº À Á ÏØÒ «Ú Ï ÍÈ ØÚ Á ÏØÒ È ƒ Ø, Á ºÒ «Ú Ú È È ƒ ØÚ, Á Ú Èª «Ú Á»apple-«ÁzÙ È ƒ ØÚ Õ «Ú  Á Ù Á ÒÓª Á ÍÃ È Ó ÂØ È apple «apple ««Ó Á Óπ Ï, ËappleÓ Á Óπ Ï apple È Â Á Óπ Ï Á Óapple ÿº ÂØ ÿº CE Ò Ø Á À; ª CE Ò ÂØ ÚºË Ø Á ÀÕ CE Ò ÂØ «ÏÒ Ò ÊºÒ È ØÚ, ««Ïº, Á ºÒ «Ú Ú È È ƒ ØÚ, Ωapple Á»apple-«ÁzÙ È ƒ ØÚ, Ï πapple Óapple Á È Ò Ó Í Á ««appleú º«Ò Õ πapple» ÿapple È «ºÒ È ƒ Ó «È «apple apple Óapple Á È Ò Ò Á ÏøË À, «ºÒ È ƒ Ó «È Õ apple È Á ÍëºË øâ, Ù Á «Ï  apple ÏÈ Â apple ÏÈ πapple» ÿapple È Ò «ÓÂ È Í Á «À :-Ï πapple Ï Ò Â È «Ï Ò ÂÚø apple Ï Ò Â È «Ï Ò «Á È «Ï πapple Á ÏøË Ò È Ò À Óapple Á È Ò È ƒõ «ºÁ º º «Ú «ÓÂ Ø À «ÓÈ º Á apple apple Óapple ª Ò Á Ø ªÁ À Ò «È «ÁÓ Óapple AB Ò Á, AC Ò Á, AA Ò Á, Ò Á apple«ªá ÀÕ «ÁÓ ˆ ÂΩapple  ÓÈ º, Í»appleÈ ÂΩapple  µèâ È ƒ πøá, apple apple ÂΩapple  ª Ì Ú µèâ Ø «Õ Ò Á Ø «, Ò Á Ø «, Íapple «ÁÓ ˆ AE Ò Â appleπ «Õ AB Ò Â appleπ «Õ «Ú  Á Á «Ú Á À «Ïπº ÏøÁ Ú Ïº«ª Ú Ò ª ºÒª appleá È Õ «appleó Á Íàappleó Ú Ø Á, «Á Ò Ú Ø Á Õ Ò Ó «ÁÈ À, apple  À, apple  À ª «ÁÈ ÀÕ Ò Á Ïπº Áapple Ϻ«ª Ú Ò Ò Ø Á À ª «Ïº Á Áapple Ú Ï πapple ª Ú Ò Ò Ø Á ÀÕ «ÂØ Ò Ú À Ø Á À, Ï πâ apple Ïπº Ϻ«ª Ú Ò ÂÏ Â Á «ÓÒÁ È Âª ø apple Á fi À Ϻ Ú πøá È «È ª Á ÂÏ Â «Ú Ï πapple πøá À, «È ª Á Ø «Ú Ï πapple πøá ÀÕ «ºÒ Â ÍºÙ Ø «apple apple Óapple Á È Ò-È Ò «ÁÓ ˆ Óapple Ú Í»appleÈ ÂΩapple  ÚË apple ØÚ, À Ò Ó È ƒõ À apple»apple È ƒ, Íapple π Í «Âapple ª ºÒ ««ÏøÁ Ϻ, «Ïº, Ï appleπ Õ Óapple apple  Í ºÒ ªÁ, Á Ì, Ì Ù, appleø -apple»í, È Ù-Èπ apple Áº «Á Á È Ï «È Óapple Á ØÚ Õ Íapple π Óapple apple Ó Í Ú È ƒ, apple apple apple Ó Í Ú È ƒ, Ò apple Ó Í, ª «Îapple «Âapple ª Í ºÒ ««Ï πapple, «Ïº? Ϻ Á Í««πøÁ À «Á Áapple Á appleπ ÏÛ ÍappleÏÒ πøá À, Á appleπ apple ««ª Á Ó

11 appleá, «Á Ωapple À È ƒ ««apple È ««ª È Ò, È apple «Ï Õ Ó ÂØ ÓÂ Ú Â± Ú Ïº«ª Á Ó «ÀÕ ÓÂ È Ò Ú Òº ÍÀ Õ ÿapple «Ú Ø «È ØÚ Âª Ó»Ó Ïº Ú apple «Í Ú ««Á Á, ±ø ÿøû Ï, ÓÀ  apple «Íº  ÏÀ Õ «Í Ú «Ï ªÁ, Óª Ú «Ï ªÁ ÀÕ Ïº À apple ÒÀ Á, «Á «ÁzÙ «Í «, Óª «, È πapple» Ú «Ófi, ÍÃÓ ÂÓ Ú «Ófi Õ Ì Â Ï apple Á ª À «À «Ï πâ apple ÒØ ÍÃÓ ÂÓ «ÓfiÁ È :-Ó Ê «ÂÒ π «Ê Ó Ò Ï È ÒØ È apple Óπ «Ò È Èª ø apple Á ««Â «Ú «Â À Ïπº «ÓÒÁ È «È ª Á Áapple Ï ÍÈ À, Íapple fi À Ϻ Ú Ø È «È ª Á Áapple Ï πapple º - º Ìapple Ø, «È ª Á Áapple Á»apple-«ÁzÙ º - º Ìapple Ø Õ ÍÃ È ««Â ÍÛ Âª Ëapple»  ÍÃ«Ò Á Á Ø Óapple È ƒ À, ÍÃ«Ò Á E Ò Á Ëapple» E Ò Á -ͪ Ïapple Ø È Êπ Ëû Ï «apple π «apple «Óapple Óapple apple apple apple apple «Ïº È, Íapple Ò apple «Ï πapple È, Ó È È, H@ Ò Á apple Ù Í Ïº ÍÃ«Ò Á «Á «Â±ø apple È Á È Ò «Íπ Í, Ò apple, ÊÒ apple Ù Â Í Ò Á ÍÃ«Ò Á «Á È, Ï Í» Ϻ«ª Ú Ò ºÒ appleá Ø :- Ò À apple Ó ÊÒ À apple Ó π H@ Ò Á «Ïπº, Ϻ«ª Ú Ò ºÒ appleá Â Í Ò Á Ø Ïº À, «Ï πapple ª Ú Ò ºÒ appleá Õ apple À πøá ÀÕ πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple ÂØ Íπº, È Ó «Ú Í, ÏøÁ «Ú apple ª ÏÛ πøáapple ÏØÒ Áapple È Ì Â Ï apple Á :- apple Ó Í À À Õ Ëû ÍÃ«Ò Á «Í «apple À À H@ Ò Á Ïπº ÍÃÓ ÂÓ Á È Ó «Í «Ú E Ò Á ÍÃ«Ò Á È «Í «Ú Í Ò Á Ëû È «Í Õ «Óapple apple «ÏÒ Ò Ïº È, ø apple Á fi Ϻ «È Ø Í»appleÈ Ì Â Ø È, «Ïº «Ø«Ø Í»appleÈ «º, Í»appleÈÕ «Ï à πapple» È È Á Ú Ó apple ø Ò «Ú ÏÀ ÈÕ «Ï Ò È «Óº Íà Á  Һ Á Ì«apple Ø«ÒØ πapple» È È Á º appleº«õ «Â πapple» È Íà Á Ò, Òº Í Ò, ̪ Ú Í Â Õ «Ï Ò ƒ «ÂzÍÂ Ø ª, ±ø Í Ìª πº ÒÀÕ «Ó»Ó Ϻ «Á Óapple G Ò ºÊ ØÛ «Òº, Ï Ï ÌØ È È Ò apple apple «ÂzÍ πøá À, ÂÓ «Âapple ª «ÂzÍ πøá ÀÕ ÓÈ «ÂzÍ «Âapple ª È Ï πøá ÀÕ Àapple È Ø πapple» È È Á Ú È Ï Ò Á «apple  ºÊ Î «apple  ««Óapple ª  apple Ϻ«ª Ú Ò À, Íapple ºÒ Ïπº«ª Ú Ò appleá À, ºÂ Ò Á «Ïº Á Ȫ Ï Ï Ïπº ÍÀ «Â «πapple» È È Á Ú Ó apple ÂØ ÒÀ πapple» «apple Ø«Ï Á «Ï º apple, Í ÂÙ ª º Õ «appleó Áapple «Ï Á Í«Ò Àµ ÃøÊ Ï Ï Ïπº Õ Í Í ÂÙ ª «ÂÒ «È Í ºÊƒ Ò «Õ G Ò Á Óapple À  πapple» È È Á Ú È ««ÁºÂ, ±ø Â Ï Ï Ïπº, Ì Ú Â±ø Ϻ, Íapple  apple Áapple Ï πapple Í Ø ÀÕ «Ïº Ïπº Ø Á À ª Ïπº Ï Ï, Ϻ Ú Ø Á È Õ Ï ÙπÓ apple Ïπº Ϻ«ª Ú Ò ª ºÒª appleá È Õ «ÂØ Í ÒÁ À ««È ª Á ÏΩ«Ë ÂΩapple  «Ú È ƒ Ø«, apple apple ÂΩapple  «Ú Ø «, ÏπºË Á «Ú È ƒ Ø«Õ «Ú  ÏπºË «Ú Ï ÍÈ Ú Ò «Ú apple Ú ÓΩ»Á È Õ Ø ø apple Á ««Â «Ú fi Ϻ «Ø È Ø Í»appleÈ Ì Â È, fi Ϻ «Í»appleÈ «º Ø È, fi Ϻ «Ú È Ø Í»appleÈ Ù Á Ø È Õ «Ï à πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple Á Ò Ò I Ò Á  G

12 Ò Á apple øá «Ú Á Ú apple «Ú «Â Í È Á «ÁºÂ Íapple Ó È È ƒ «ÁºÂ, ËappleÓ È ƒ «ÁºÂ, Óapple  fi Ú È ƒõ ÏÛ -ÏÛ Úº ÓÈ º ØÒ ªÁ È, «Ï Ò È ƒ ØÒ Â «Í Ò «È ª Á Ó È, Ø «È ª Á Ó È Õ ø apple Á ««Â «Ú fi Ϻ À Ú È Ø Í»appleÈ Ù Á Ø È,  apple «Á Ú Í Ê È À, «appleª Ò Á Óapple À, Ò Ωapple «Ú «È Ù Á Íà ÍÂ Â Õ «Ë apple ÿapple Á «Í»Â, πapple» È È Á Ï Á «Á Áapple «Í apple Õ Ø ƒ Á Á ª fi Ϻ À È Ø Í»appleÈ Ù Á Ø È, fi Ϻ À È Í»appleÈ Ì Â Ø È, fi Ϻ À È Ø Í»appleÈ «º Ø È, Ò «È Ò ÓΩ»Á Ϻ Ì Â Â Ï «, Ϻ Ù Á Ú Ø «, Ϻ Á appleù«è Ú Ï «, Á»apple-«ÁzÙ Ú Ï «, Ò «È Ϻ πapple» È ƒ Ï«Õ «Ò Á Í»apple apple «ÁºÂ, πapple» apple«ùè Ó apple È «Ò Á Ú Í»apple apple «ÁºÂ Õ Ïº Ì Â Ú Ø Á, Ϻ «º Ú Ø Á, Ϻ Ù Á Ú Ø Á, Ϻ πapple» Ú Ø Á ÀÕ apple apple Á π«apple È Ò Ø ÓÂÒÏ È ƒ, Ó apple Á π«apple È Ò ÓÂÒÏ ÀÕ Ó apple «ÂÈ µ À, ÏπºË «ÂÈ ÚÒ À, Â«Ó ÏºÒ «ÂÈ Ó È À, Ø πapple» apple«ùè Ó apple «Í ÒªÁ È «ÏøÁ, Ì È Á Óapple Á È Ò Ø Â ºÒ È ƒõ ÍÃÓ ÂÓ Á Íà ÍÂ Ú Íà Í apple Á À, Ú È Ú Íà Í apple Á À Ωapple Ïπº Ú Íà Í apple Á ÀÕ «ÿapple «Ú Ø - Ø Ï Ò Íπ «Ï ÍÛ apple Ø, Ú apple Ù Ó apple«apple «Ï Á Í apple apple Ø, Ófi ÒÀ Á À ««ÿapple «Ú à πapple» apple«ùè Ó apple Á appleø ÓΩ»Á À, È ª Á Á ÓΩ»Á Õ Ï ÍÈ ÂØ ÏøÁ appleøì appleè, «appleø, «Ï, πapple» apple«ùè Ó apple Á Á ÀÕ (I) Ø πapple» È È È «Â«apple «Ú ÈΩÚ πapple» È È πapple» Â Ï Áapple Ó apple «Ï È «Â  ÏÀapple Á appleø Ì«apple Õ Í «ÂÈ «Â È, Í π«apple, ºÁ Á Ó Ò È Íapple ÌØapple «Ú Í ÏÀ È Õ Ø π«apple ºÁ Á Ó Ò È ƒ Ï apple ÏÀ πapple» Ø Á Á Ú Í appleá È Õ «ÂÈ «Â «ÂÈ ÏÀapple Í πapple» È, Ø Á È ƒ Íà apple apple, ÌØapple «Ú Í ÏÀ È Õ º «À «º ««πapple» Á Á Õ Á Á ƒ ««ØÒ Á ÀÕ À «º ÂØ º πapple» Á Í Һ Á, fi» πapple» fi» «º ª Á apple  «Ó apple«á È, º «º «º ««È Ï ª ÓºÊ Â «Íapple ÙªÂ È ƒ «ÓÒ Õ «Âapple ª ÒÁ Ø Á Í ØÒ Ò, appleωùè Í - Í «ÓÒÁ, «Ó «Ò Â Ò Âª ß «ÓÒÁ À, ÎπºÒª ØÒ Ò Âª Ó«Í - Í «ÓÒÁ Õ appleºï È Ò πû Ø ØÒ ÏÀ ª Â«Ó ÙªÂ «ÓÒÁ Õ Ë À ø«è π ÿ Ò Áapple Èπ Ì Â Ø«Â «È Ò Óº Ù ÒπÏ È apple Ï Ò «Ú Íπ  «Ê Ø ÚøÙ Á Ø Øapple Ú apple«á À, ª «Ø «Áπ ÈÁ apple È Áº«, ª Ó ÌΩapple «Ú apple«á,

13 Ȫ ÀÕ ÒØ Â ÓÒ «Á È Õ Í πø«, Ê ÌØapple «Ú ÁappleÙÈ apple «È Ò Ø«Õ Ø Â Û «Òº, πapple» Ò ËØ apple, πapple» Ò ËØ apple Õ Í πapple» È Í Ø Á Í appleº«, Íapple º «Íà apple «ÁºÂ πapple» ª πapple» È Í Í ªÁÈ Ω «Ú appleï È apple «ÁºÂ Õ «Â «ÂÈ «Í Ø Á Í appleº«, Íapple Ø Á Á ÍÃ Ø Âª Í - Í Á Ù Â ËappleÓ ÂØ appleï È apple º«Õ Í Ú ª Á Øapple ÂØÛ Í «Áπ Â È ª Á È ± Á Øapple Ó Ï»Â Â Õ Í»È ØÒ Í È «Áπ Â È ª Á ÓºÊ Á «ÂÒ Ï «Õ «πapple» Â Ï Áapple Ó apple «Ï Á Á À, ««º Á Áapple «Â Á Ì ÚÈ È ƒ, ÚÀapple Á fiò È ƒ, Ófi ÒÀ Á, «º Á Áapple πapple» Â Ï Áapple «Ï Á appleø È ƒ ÀÕ «Â  ÚÀapple Á Í Ò Â Ú apple Óπ øóò Ø, «Á ÒÍÈ πapple» È È È Â, «Á πapple» È È È «Â«apple Õ (A@) ««Â Á «Ë ÀÈ apple ª πapple» Ø«Ï Á «ÿ «Ï Ó apple È Ø Øapple appleø È ƒ Ì«apple Õ Ó Ú À Ï appleapple Á appleø Ì«apple Õ È ƒ Ï appleapple Á appleø ª πapple» «apple Ø«Ï Á «Ï È Ìapple «ÁºÂ Õ Áapple Ò Â Ú apple πapple» Â Ï Áapple «Ï  Óπ øóò Ø Õ πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple È Îapple Ó Â À, «Â Ú apple Î È, πº È, ÓÀÒ È ØÚ, «È ØÚ Õ «Îapple Ó appleè ÏÛ Ò Ó, «Ù Ù «Ú ÓÛ È ÏÛ Ò Ó Õ Îapple Ó «Ú Ò Ì Í ª Á ÒØÛ ÍÀ Á ÀÕ «Âª Ω, apple Òº Ûª Á Ω,  «Ù Ù, Í ª Á ÒØÛ ÍÀ Á, πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple È «Í apple«âª Ø «ÁºÂ ª, Â Ú apple Îapple Ó apple º«, Û «ÁºÂ Ωapple Á Â Ú apple «È ª apple«âª Á Îapple Ó «Ú Û Âª πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple È ÚÀ Á Â, Í È ıπá ÓºÊ «Õ «º Á º Á Â, ÚÀ ÓºÊ «Õ ««Â Ú apple Óπ øóò Ø, Í»appleÈ Ø Ωapple «Â Ú apple ø«í È πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple Ë apple Ï Õ πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple Á apple  ÎπappleÓ È Â «À «º ±ø Ï È Ò π«û apple, Ï È Ò Ú π«û apple ; ±ø «ÓÃÂ Ú Ò È Ò π«û «apple ª «ÓÃÂ È Ò Ú π«û apple, «Ó apple Í ÂÙ Á Ó È Á ÀÕ ««ÁÈ Í»apple «Ï «Ú Ø ØÂ Ó Òº È Âª Ò Áπ Ò «º ª È Û Ø «ÏÈÀ  -Í ÂÙ «Á ÒÛ Ò ºÒ, Ω Óπ «, ƒ «Á È Ù - ÁÓª  ºÒª ª «Ï ÎπappleÓ È appleè Òº,  ƒ πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple ÂØ Íà appleè ÒÀ ÀÕ apple È Â ÂΩapple Â, Ó «ÂΩapple Â, Ë apple«ó ÂΩapple Â,  apple«ïapple πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple appleè Õ Âª «º ª È

14 Ï ÈÂ Â Í ÂÙ πapple» ÃøÊ «Ï  «Ú apple È,  Ø À,  «ÎÒ Î À,  «È ÀÕ Á «ÁÒ apple  ÂÈ Ú,  apple apple Ú, «Îapple ƒ «ºÊ Úª, «Û Í Úª ª πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple Á Ê Ó Ú È È :- «π, apple«â Í Ø «ÓÒÀ, ÓÓ apple»í Ø È π ÌÒ «Í π ÓÀ Ó appleø Ú Í»appleÈ apple π Ëapple π «Í apple«âú È «º «Ëapple «ÓÒ, «È ª Á ÂÈ Á µâ Í apple ØÚ, «È ª Á «appleá «Ú Í Ï ª Á Í ØÚ, «È ª Á ø «Ú Ó»Ò Ó Âapple Ú«ØÚ, «È ª Á apple È µâ πapple» Á Ó Âapple ØÚ, À Í ª Á apple ÁappleÙÈ Ø Âª «Ï «Òº, «Ó apple ÁappleÙÈ Ø Õ À «º «È À º ÓÀ ÂÀ «Ó«Ò, apple À ÁappleÙÈ ÂÀ È Ï Ø Õ «º ÏÛ «È ºÊ ØÛ Ï È appleè Òº, Í ÂÙ ««Ù«apple, «««Í «Ú, «Ï «Ú Ú ØÚ, apple«øú, Â Í ª Á ÁappleÙÈ È Ø Â Â ÂÈ Á «ÏȪ  apple apple Á «ÏȪ ÀÈ È «ÓÒÀ «Îapple ƒ apple? ÏÛ Ó Ø ÂØ Ï Á Ó apple Í ÂÙ «Òº º «Ú «ÓÒ, «Á ÂÈ Á Â Í apple apple ØÚ «Á apple È µâ πapple» Á Ó Âapple ØÚ, «Á ø «Ú Ó»Ò Ó Âapple ØÚ, «Á «appleá «Ú Ï Á Ú ØÚ, Ófi ÒÀ Á º Ó apple ÁappleÙÈ Ø È, º ÓÀ «Ó«Ò ªÕ Ò «È «º «Á È Ò Ú øâ Ù È Ø Õ ºÊ ØÛ Ï È appleè Òº -Í ÂÙ «Ú È «Ó«Ò ª «Îapple À Ù«apple «Ú À ÓπÒ «Ú Ú ØÚ, «Âapple ª «Á Ú ÁappleÙÈ È ØÚ «Îapple apple ª πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple È «À «º ÂÀ Á»apple Á ÒØÛ È ƒ, ÂÀ Ì Á ÒØÛ È ƒ, ±ø «ÓÃÂ Ú Ò µ ƒ Í Ï ª Á Í appleƒ, πapple» Ó Âapple Á Í appleƒ, Ó»Ò Ó Âapple Á Í appleƒ, ÂÈ Á µâ apple«âª ƒ, «Ù Ù «Ú Í Óπ Û Ú Óπº Û Ú Ó apple ØÚ Õ ÂÀ Ì Á ÒØÛ È ƒõ Ó apple ÂÓ Á ÁappleÙÈ appleè È Âª πapple» ÃøÊ «Ï Á ÁappleÙÈ appleƒõ Ó apple apple apple Á ÁappleÙÈ appleè È Âª Í Óπº Û Ú ƒõ ÓÀ Í»appleÂ Í Ù Ò ÂÀ Á «ÁºÂ, «Ïª Á Î ÎπappleÓ È À :- ı Ò Ó appleø apple»í À Õ ı Ò Ó«appleØ «ÈÚ Õ apple apple apple πapple», πapple» Ò, Ó apple apple πapple», πapple» ÃøÊ «Ï Ó apple È Õ «Ú  Ú Íà Ò Ø, πapple» ÃøÊ Â πapple» Í Ê, πapple» Í Ê Á apple apple À, πapple» ÃøÊ πapple» Á ÂÓ Õ À Ïπ«È Á, «ÏȪ Ó È ÂØ Ú Ø Á, Íapple Ó È, «ÏȪ Ïπ«È Á ÂØ È ƒ Ø Á, Û ª ª Áappleº  ÂØ «ÏȪ Ø Á ª È, Íapple Áappleº  «ÏÈ ª Û ª ÂØ È ƒ Ø Á Õ πapple» ª, «ÏȪ «º ÂØ Ú Ø Á, Íapple «º πapple» ÂØ «ÏȪ È ƒ Ø Á Õ Ø πapple» ÃøÊ πapple» Á ÂÓ Â πapple» Í Ê «Ú apple apple ÀÕ ÂÓ apple apple ÂØ «ÏȪ Ú apple«á, Íapple apple apple ÂÓ ÂØ «ÏȪ È ƒ apple«á Õ πapple» Á ÂÓ À πapple» ÃøÊ, πapple» Á apple apple À πapple» Á Í ÊÕ πapple» Á Í Ê Á ÁappleÙÈ πapple» Á ÁappleÙÈ È Õ «Ïª È Ó È Ò ««ÁºÂ :- Ò Ó apple Í apple»í À, apple»í À Ωapple Ò apple apple apple πapple» ÀÕ Ò πapple» À, πapple» Ò apple»ø ÓÀ Ï À πapple» È È Á Ø «È ±, ø È À, ÚË È Ø Ò À Ï «ÓàÀ Â Ó Ò «È, Á «º Á Ï apple Ó apple Í ÂÙ È «ÂÈ «ÎÂ Ò Â - «È «Í Ó À È ÓØ apple Ï appleøapple Íapple  apple Á ÓÀ «, Áapple Ò Ø ø Ϻ ØÚ Ú «ÍÀ Á ««Á Óª ËøÈ À, «Á «Í ËøÈ À, ««Ïº πùíàù À, πù«ó À, ø ÂÏ Â Á Ó Ò ÀÕ ø «º ª Ú Á πapple» Á Ó«Ó ÚËÁ ÀÕ «Ï «Á È Â±ø ª ÓÀ º«, ±ø ÓÀ Ó È Ï º«,

15  ÍÁ «È Ùø Íà  ««Ëapple πù ÓÁ ª È ƒ, ª πapple» Ø«Ï Á «ÿ Ó apple È «Ê Ó È Ò ««ÁºÂ - ÓÀ appleø È «Ó«Ê Ì Í appleïã Ó πapple» È È ÓÀ Í appleïã Ó πapple» È È «È, ±ø Ó apple apple»í À, ÓÀ  apple apple»í ªÕ À ÈÁ Á Ó Ò À apple, «º Á Ó «Ò À πapple», Á «º πapple» º Í πø ªÁ, Ó «Ò Ó»Á º Í πø ªÁ Õ «Û «º πapple» º Í πø ªÁ «Ú «Á ª πapple» Ô Á Ú, ««º Ú «Á ª ÍÃÓ ÂÓ Ô Á ÚÀ «º πapple», πapple» «º À, È È Ì Á È Ì Õ Ú «πapple» Ò Ú «πapple» Ϋ ******** 24HRS INTERNET RADIO

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 48).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 48).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Video & Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits. 916-412-2918

Chi tiết hơn

Socialism vigianik ate utopia

Socialism vigianik ate utopia apple Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «µ Ø!. Ò ØÙ«Ò Ó: «Ú«È  Ի ØÍ Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ apple πò Î π ÙÈ-Ò È») ØÙ«Ò Ó: «Ú«È  Ի ØÍ ó. Ò Socialism: Utopian and Scientific ó F. Engels «À ÙÈ ó ÍÃÀÒ

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 22).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 22).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 10).qxd

page_new 1 to 12  (issue no 10).qxd A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ó ÒÔ». Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Àº.. Punjab Mail USA 10481 Grant Line Road, Suite 175 Elk Grove, California 95624 Vol. 3,

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Ϋapple ÈØ «Ú Ø Á Ó apple ÁΔÍ E Íø ÏΔ Ò Î«apple ÈØ, (Íø Ï Ó Ò)- Óß ÒÚ apple

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 newwwwww (issue no 9).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 newwwwww  (issue no 9).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR 416-902-9372 HARBANS SINGH 416-817-7142 Email: ppapmg@gmail.com Om Parkash Sharma 647-891-8500 Email : omjagraon@yahoo.com Pro-People Arts Project

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA PROFESSIONAL REAL ESTATE SERVICES GURJATINDER S. RANDHAWA

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 (issue no 03).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 (issue no 03).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

untitled

untitled A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 15).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 15).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 15, 06 to 12 Apr., 2017, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726,

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 27).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 27).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA 7501 Victory Ave Sacramento, CA 95828 Vol. 6, Issue 27, 03 to 09 July, 2014,

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA GURJATINDER S. RANDHAWA (Realtor) BRE licence # 01490567

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 33).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 33).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA 7501 Victory Ave Sacramento, CA 95828 Vol. 6, Issue 34, 21 to 27 Aug., 2014,

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 18).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 18).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA GURJATINDER S. RANDHAWA (Realtor) BRE licence # 01490567

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 38).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 38).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 38,, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726, E-mail: punjabmailusa@yahoo.com,

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 42).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 42).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 42, 12 to 18 Oct. 2017, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726,

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 newwwwww (issue no 1).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 newwwwww  (issue no 1).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 (issue no 07).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 (issue no 07).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

page_new 1 to 16.qxd

page_new 1 to 16.qxd 30 Years Experience GILL INSURANCE Commercial CROP Auto, Home Harry Gill All over U.S.A. Avtar Gill 1800-348-2767 À apple ÓÀ Ø ÂØ Í Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ó Ò Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø

æπƒ ª øπ æπ /7-60 Amarex KRT μ æ» º ª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 50 ü æ æ Ã-ø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø æ㟦 øπæπ 2553.5/760 μ æ» ºª æ» DN 40 DN 700» ƒ μ æ π πæ πº æ» Ω πº» 50 ü æ æãøμωω πææã æ ª ø π æã æ ª Ã æ ª μπ πøºææπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic ª Ωπ ø ºæπà º π øπωææπã μ æ» ºª æ»

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn