Ket qua nam 2009 va trien vong phat trien kinh te - xa hoi nam 2010 NGUYIN DANG BANG "XT dm 2009 vd quy I ndm 2010, kinh te'-xd hdi nudc ta dd dqt duq

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ket qua nam 2009 va trien vong phat trien kinh te - xa hoi nam 2010 NGUYIN DANG BANG "XT dm 2009 vd quy I ndm 2010, kinh te'-xd hdi nudc ta dd dqt duq"

Bản ghi

1 Ket qua nam 2009 va trien vong phat trien kinh te - xa hoi nam 2010 NGUYIN DANG BANG "XT dm 2009 vd quy I ndm 2010, kinh te'-xd hdi nudc ta dd dqt duqc nhang thdnh tiiu J. V quan trqng: vuqt qua khung hodng, budc vdo thdi ky tdng trudng, an sinh xd hdi duqc ddm bdo... Song ben cqnh thdnh tiiu, vdn con nhieu vdn di ndi com cdn nhdn dien dung mdc de rut ra bdi hgc kinh nghiem vd tim gidi phdp cho cd ndm 2010, nham dqt cdc muc tieu dd di ra la het sac cdn thiet. 1. NhUng thanh ti^u kinh te - xa hoi nam 2009 va bai hoc rut ra 1.1. Nhdng thdnh tuu Nam 2009 la mdt nam dly khd khan va thach thflc ciia cac nen kinh te ndi chung, Viet Nam ndi rieng trfldc cudc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te vdi cfldng do va tinh chat kha khd'c liet. Nam 2009 da di qua vdi ket qua, thanh tflu dat dfldc cua Viet Nam la nhflng diem nhan quan trgng trong dieu Men phat trien kinh td - xa hdi dly cam go. Dd M nhflng ket qua dang ghi nhan sau: Kinh te tdng tradng vuqt ke hoqch di ra, xu hadng khd dn dinh, cdc ngdnh sdn xudt chu yeu diu cd khdi sdc. Tdng san pham trong nfldc (GDP) tang 5,32%, bao gdm: khu vflc ndng, lam nghiep va thuy san tang 1,83%; khu vflc cdng nghiep va xay dflng tang 5,52%; khu vflc dich vu tang 6,63%. Trong bd'i canh kinh te the gidi suy thoai, nhieu nen kinh te tang trfldng am (the gidi giam 1,1%) ma kinh te nfldc ta dat dfldc td'c do tang trfldng dfldng tfldng dd'i cao nhfl tren la mdt thanh cdng ldn. - Ben canh nhflng khd khan va diin bien phflc tap ve thien tai, va gia ca vat tfl, phan bdn, ndng san bien ddng ba't ldi, dac biet dd'i vdi gia ca cac ndng san xua't khiu..., nhflng san xuat ndng nghiep (nghia rdng) vln dfldc mfla. Gia tri san xua't ndng. Mm nghiep va thuy san nam 2009 tang 4,2% so vdi nam 2008, trong dd ndng nghiep tang 2,2%; lam nghiep tang 3,8%; thiiy san tang 5,4%. San Ifldng Ifldng thflc cd hat dat 43,3 trieu ta'n, tang 24,4 nghin ta'n so vdi nam Tuy dan so' tang hdn 1 trieu ngfldi, nhflng Ifldng thflc binh quan dat 505 kg/ngfldi, tang 3 kg so vdi nam An ninh Ifldng thflc qud'c gia vln dfldc dam bao va dn dinh trong mgi tinh hud'ng. Gao xua't khau ca nam dat gin 6 trieu tan, tang 25,4% so vdi nam M mflc dat ky luc tfl trfldc tdi nay. - Cdng nghiep la nganh bi anh hfldng manh tfl khung hoang kinh te the gidi, nhflng bat dlu hdi phuc tfl dlu qui IV va cd mflc tang trfldng kha sau suy thoai. Gia tri san xua't cdng nghiep tang 7,6%. Trong dd, khu vflc ngoai nha nfldc tang 9,9%; khu vflc cd vd'n dlu tfl nfldc ngoai tang 8,1%, nen ket qua san xuat, kinh doanh tflng bfldc dfldc khdi phuc va tiep tuc tang trfldng tao da cho nhflng nam sau. - Hoat ddng dich vu cd nhieu chuyen bien tich cflc, nha't la nhflng thang cud'i nam, tuy vay sflc mua van tang cham. Tdng mflc ban le hang hda va doanh thu dich vu tieu dung ca nam tang 18,6%; neu loai trfl yeu td' gia thi mflc tang dat 11% so vdi nam Nguyen Dang Bang, TS. Trirdng Dai hpc Vinh. 13

2 . j ^ ^ " ' - Ket qua nam Mii.c tieu dn dinh kinh te'vi mo dd duqc cdc ngdnh, cdc cdp thiic hien vd dqt kei qud rdt khd quan. - Vd'n dlu tfl toan xa hdi thflc Men nam 2009 theo gia thflc td tang 15,3% so vdi nam 2008 va blng 42,8% GDP, trong dd khu vflc nha nfldc tang 40,5%; khu vflc ngoai nha nfldc tang 13,9%; diem sang dang chfl y M vd'n dlu tfl thflc Men dat ty le cao. - Tai chinh qud'c gia dn dinh, thu, chi ngan sach nha nfldc deu gin dat mflc dfl toan Tdng thu ngan sach nha nfldc deu dat xap xi dfl toan nam, trong dd cac khoan thu ndi dia blng 102,5%. - Muc tieu kiem chd Mm phat da dat dfldc nhflng ket qua dang khich le. Chi sd' gia tieu dung thap hdn kd hoach. Gia tieu dung nam 2009 tfldng dd'i dn dinh; chi sd' gia tieu dflng thang so vdi thang tang 6,88%, tha'p hdn-muc tieu 7% ma Qud'c hdi da thdng qua. - An sinh xa hgi dfldc dam bao, thu nhap va ddi sd'ng dan cfl dfldc cai thien, ty le hd ngheo giam, nhflng vflng bi thien tai nang ne dfldc Nha nfldc va cdng ddng xa hdi quan tam hd trd kip thdi, hieu qua nen san xuat va ddi sd'ng sdm dn dinh. Chinh phii da tap trung chi dao tiep tuc thflc hien cac chfldng trinh, chinh sach xda ddi giam ngheo nhfl: Chfldng trinh 134; Chfldng trinh 135; Chfldng trinh 30A va nhieu Chfldng trinh qud'c gia khac hd trd ddng bao dan tdc thieu so', cac xa dac biet khd khan; cap mien phi the bao Mem y td va mien giam chi phi kham chfla benh cho ngfldi ngheo. Ty le hg ngheo chung ciia ca nfldc nam 2009 cdn 12,3%, thap hdn mflc 14,8% ciia nam 2007 va mflc 13,4% ciia nam Vdi ket qua nay, Viet Nam dfldc cac td chflc qud'c te danh gia M qud'c gia dat ket qua td't nha't the gidi ve chfldng trinh xda ddi giam ngheo nam Sfl nghiep giao due, dao tao, y td, cham sdc sflc khde, van hda, the due the thao, bao ve mdi trfldng sinh thai., deu cd khdi sac. 14 Tinh hinh chinh tri, xa hdi dn dinh, an ninh, qud'c phdng ben vflng, he thdng ket ca'u ha ting kinh te -xa hgi da dfldc nang ca'p; bd mat dat nfldc ddi thay theo hfldng ngay cang van minh, hien dai Hqn che vd ton tqi Nen kinh td nfldc ta 2009 vln chu ydu tang trfldng theo chieu rdng, nang suit, cha't Ifldng va hieu qua chfla cao. Ty le vdn dlu tfl tren GDP nam 2009 M 42,8%, cao hdn nam 2008 (41,3%) va kd hoach la 39,5%. Hieu qua sii dung vd'n tha'p, ICOR nam 2009 len den 8 M qua cao, so vdi mflc 6,6 cua nam 2008 nhflng td'c do tang GDP nam 2009 chi cd 5,32% so vdi 6,18% nam 2008 la khdng tfldng xflng. - Cac can dd'i vi md chfla that vflng. Mflc tham hut ngan sach len den 7%GDP, nhap sieu 21,6% tdng kim ngach xuat khau hang hda, nhap sieu dich vu blng 18,6% kim ngach xua't khau dich vu va tang 17% so nam 2008 M qua cao. Ty le nd nfldc ngoai so vdi GDP vln cdn cao (29,8%GDP). Nguy cd tai lam phat van cdn tiem an, blng chflng M CPI thang tang 1,38% so thang Mdt so' van de xa hgi bflc xuc cham dfldc khac phuc. Ddi sd'ng dan cfl, nhat M nhflng vflng tai dinh cfl, vflng sau, vflng ddng bao dan tdc thieu sd', vflng bi thien tai nang ne d mien Trung va Tay Nguyen vln cdn nhieu khd khan. Lao ddng thfla, viec Mm thieu va ty le that nghiep vln cao 2,9% (1,3 trieu ngfldi), so lao ddng chfla qua dao tao cdn ldn nhflng chfla cd giai phap khac phuc cd hieu qua. Mdi trfldng sinh thai bi d nhiem, tai nan giao thdng va tinh trang tic nghen giao thdng tai cac thanh phd ldn vln cd xu hfldng gia tang va ngay cang nghiem trgng Bdi hoc rdt ra td ndm 2009 Thd nhdt, tang cfldng sfl lanh dao cua Dang va vai trd quan ly cua Nha nfldc trong xay dflng, hoan thien cd che chinh sach de dd'i phd vdi tac ddng tieu cflc cua suy thoai kinh te toan clu dd'i vdi nfldc ta Bieu hien rd nha't M chinh sach kich cau Nghien cdu Kinh ti'sd385 - Thing 6/2010

3 Ket qua nam san xua't va tieu dung da sdm dfldc Qudc hgi thdng qua va Chinh phu dieu banh dfldc trien khai cd hieu qua, dem lai nhflng ket qua tich cflc. GDP tang 5,323%, chi sd CPI tang 6,53%... deu dat chi tieu Qud'c hdi de ra. Thd hai, chuyen manh hfldng dlu tfl tap trung vao khu vflc cd nhieu tiem nang nhflng thieu vd'n, lai It chiu tac ddng ciia suy thoai kinh te the gidi nhfl ndng nghiep, cdng nghiep che bidn, thi trfldng ndi dia, doanh nghiep vfla va nhd, kinh te hd gia dinh..ket qua la trong khd khan ndng nghiep vln dfldc mfla, cdng nghiep chd bien khdi sac, thi trfldng trong nfldc sdi ddng,. Tha ba, ket hdp chat che gifla phat trien kinh te theo hfldng ben vflng, tang trfldng hdp ly vdi dam bao anh sinh xa hdi. Trong bd'i canh cd nhieu khd khan do thien tai va suy thoai kinh td toan clu cd nguy cd tac ddng manh den nen kinh te trong nfldc, Chinh phii vln tap trung ngudn Iflc trien khai hang loat cac chfldng trinh, dfl an, an sinh xa hdi. Nhd dd ty le hd ngheo giam 1,2%, sd' hd va khau thieu ddi giam so nam 2008, van hda, y td, giao due tiep tuc phat trien. Tha ta, nang cao vai trd tfl chu cua cac doanh nghiep thudc mgi thanh phan kinh td, trong dd dac biet M cac doanh nghiep ngoai qud'c doanh. Trong bd'i canh vd'n FDI giam 70% so nam 2008, Chinh sfl nang dgng sang tao cua cac doanh nghiep trong nfldc, nhat la cac doanh nghiep ngoai nha nfldc da chu dgng khai thac cac ngudn Iflc nhfl vd'n, lao dgng, thi trfldng... de md rdng san suit va dich vu bu dip lai sfl giam sflt cua cac doanh nghiep FDI do suy thoai kinh te toan clu. Tha nam, bai hgc chfla thanh cdng la cdn cd khoang each gifla chu trfldng, chinh sach va td chflc chi dao thflc Men cua cac nganh cac dp, cac doanh nghiep. Kich clu M chinh sach ldn va dung ciia Nha nfldc, nhflng ket qua thflc Men chi cd khoang 20% sd doanh nghiep dfldc hfldng ldi, 80% cdn lai va khu vflc hg gia dinh ndng thdn chfla dfldc hfldng ldi tfl cac gdi kich clu M chfla hdp ly. Trong dieu hanh, mdt sd nganh, dia phfldng va Nghien cdu Kinh teso Thing 6/2010 doanh nghiep van chfla quan tam nhieu den chat Ifldng va hieu qua kinh te-xa hgi, nen hieu qua dlu tfl va sflc canh tranh ciia san pham, dich vu cdn thap, lao dgng, viec lam vln khdng dat muc tieu de ra. 2. Trien V9ng kinh te nam Bdi canh Qud'c te: nam 2010 kinh td the gidi da hdi phuc sau khung hoang nhflng van tang trfldng cham. Theo dfl bao ciia Quy Tien te qud'c td (IMF), thfldng mai toan clu se hdi phuc vao gifla nam 2010 khi dat mflc tang trfldng 3,2% do sflc clu cua nhieu nen kinh te ldn se tang trd Mi. Trong linh vflc dlu tfl, mac dfl ludng vd'n dlu tfl trflc tiep nfldc ngoai (FDI) cd kha nang se tang trd lai, nhflng phu thudc nhieu vao da phuc hdi cua kinh te the gidi. Dfl bao, ludng vd'n FDI the gidi cd the phuc hdi vao nam Kinh td the gidi se tiep tuc cd nhflng bfldc chuyen tich cflc vao dlu nam Theo Reuters, dfl bao tang trfldng kinh te My nam 2010 tfl 2-2,5%, Chau Au 1-1,5% va Nhat Ban tang 1,4%. - Nam 2010, Chau A dfldc danh gia la khu vflc se phuc hdi sdm nhat, trong dd dang chu y M sfl phuc hdi ciia kinh td Trung Qud'c. Trong bao cao mdi nhat, Ngan hang The gidi da nang mflc dfl bao ve td'c do tang trfldng kinh te Trung Qud'c nam 2010 cao hdn 8%. - Da phuc hdi ciia kinh te the gidi va Chau A se phu thudc nhieu vao sfl phuc hdi cua kinh te My, dac biet la linh vflc tai chinh-tien te va bat ddng san tai nfldc nay. Tuy nhien, theo dfl bao, kinh te My vln phuc hdi cham (dfl bao se theo md hinh chfl U cd day keo dai). Nhfl vay, tinh trang thieu vdn ciia cac nfldc dang phat trien, trong dd cd Viet Nam, se cdn dien ra, tang trfldng ciia cac nen kinh te dfla chii yeu vao FDI se bi anh hfldng. Them vao dd, nd nfldc ngoai ldn se phai dd'i mat vdi kha nang tra nd. Kinh te Chau A, dac biet M kinh te Trung Qudc cd chieu hfldng phuc hdi sdm hdn, song tinh Mnh kinh 15

4 Ket qua nam 2009 te tai cac khu vflc cdn lai cua the gidi, trong dd cd Viet Nam khd hdi phuc nhanh hdn do: - Xua't khau cua cac nfldc vao My, EU se khdng tang nhanh trd lai, bdi mflc do canh tranh gifla cac nfldc cd md hinh tang trfldng dfla vao xult khau se khdc het hdn va do dd, cac bien phap bao hd se tang len. - Tinh trang thieu vdn, trfldc mlt la vao nam Lai suit cao tai My se hut ngudn vd'n USD tren toan the gidi, td'c do tang trfldng kinh te ciia cac nfldc tflng thu hut Ifldng ldn FDI ldn se bi anh hfldng. - Gia hang hda se tang cao do lam phat tai My gia tang. Kha nang xuat Men chu ky dlu cd dlu thd, vang va nguyen lieu khac se gay lam phat cao tren toan clu. The gidi sau khiing hoang se cd bg mat phat trien khac, d trinh do, mflc do cao hdn. Md hinh kinh te toan clu, cd cau kinh te, cd cau tieu dung, cd ca'u san xuat se thay ddi; cdng nghe, dich vu cao se phat trien manh hdn... Trong nudc: tuy Mnh td nfldc ta da phuc hdi va tang trfldng khi trong quy rv/2009 va quy 1/2010, nhflng khd khan va thach thflc vln cdn nhieu, dac biet thieu vd'n, nha't la vd'n FDI do nam 2009 dat tha'p. Thi trfldng xuat khau hang hda va thu hut khach du lich nfldc ta phu thudc vao My, EU, Nhat Ban, Han Qud'c..., nhflng nam 2010 nen kinh te cac nfldc nay vln tang trfldng cham. Nhu clu tieu dung cua ngfldi dan sau khung hoang kinh te cung tang cham hdn, cd ca'u mat hang cung thay ddi. Trong khi dd hang hda va san pham dich vu ciia nfldc ta chat Ifldng chfla cao, gia ca kem canh tranh, lai cham ddi mdi theo yeu cau thi trfldng nen kha nang xua't khau bi ban che. Viec lien tuc thflc Men chinh sach tien te ndi long, tang manh cung tien cd the din den nguy cd lam phat. Ben canh do, tham hut ngan sach tang manh trong nam 2009 do cac chinh phu tiep tuc thflc hien cac ke hoach Mch tmch kinh te M nhflng ba't cap cln dieu chinh. Ve mat thudn Iqi: la mdt nfldc tuy cd chiu tac ddng tieu cflc tfl sfl suy thoai kinh td, nhflng mflc do khdng nhieu. Trong dd, ndng 16 nghiep \a nganh It chiu anh hfldng nhat, cung la nganh phat trien va tang trfldng cao lien tuc trong nam va dfl bao ca nam Tinh hinh chinh tri, xa hdi dn dinh va sfl ddng thuan cao la nhan td' tich cflc de cac doanh nghiep, cac hd gia dinh yen tam dau tfl phat trien san xuat, kinh doanh. Ngudn vdn ODA cua cac nha tai trd nam 2010 dat mflc cao, gdp phln ban chd khd khan ve vd'n trong nfldc. Nhflng thang cud'i nam 2009 da xuat Men nhflng tin hieu tich cflc d hlu het cac linh vflc kinh td. Xu hfldng phuc hdi kinh te cung vdi viec cai thien mdi trfldng dlu tfl, md rdng thi trfldng trong nfldc va xua't khau cua Chinh phu da tac dgng den niem tin ciia cac nha dlu tfl trong va ngoai nfldc. Sd doanh nghiep thanh lap mdi dang tidp tuc tang len cud'i nam 2009 \a tin hieu phuc hdi va phat trien dang mflng. Xuat phat tfl bd'i canh dd, Qud'c hdi Khda XII, ky hgp thfl sau da thdng qua Nghi quydt ve cac chi tieu kinh te nam 2010 kha hdp ly. GDP tang 6,5%, binh quan dau ngfldi 1200 USD, chi sd CPI tang 7%, tdng kim ngach xuat khau tang 6% so vdi nam 2009, tdng vd'n dlu tfl toan xa hdi khoang 41%GDP, tdng thu ngan sach nha nfldc la 456,4 nghin ty ddng, tang 16,8% so vdi nam 2009, tdng chi ngan sach 581,9 nghin ty ddng, tang 9,2% Du bdo trien vong ndm 2010 Td'c do tdng trudng kinh te 2010 cd trien vgng dqt ta 6,5% den 7,0%, cao hdn kd hoach bdi cd nhflng yeu to' cd tinh quyet dinh sau: - Tiem Iflc kinh te ciia ca nfldc kha ldn, nha't la cac nganh ndng nghiep va dich vu It chiu tac ddng cua suy thoai kinh te nam 2009, nam 2010 cd trien vgng phuc hdi nhanh. Thi trfldng xua't khau cd trien vgng phuc hdi va md rdng se tac dgng trflc tidp den td'c do tang GDP. Thflc td 3 thang dlu nam 2010, GDP tang 6% cao hdn 3,1% quy 1/2009 va cao hdn dfl Men cud'i thang 2/2009. Cac nganh san xuat va dich vu dang va phuc hdi nhanh. - Ndng nghiep vln M nganh cd trien vgng, nam 2010 tiep tuc tang trfldng tren 6% ve gia tri san xuat va 4% ve gia tri tang them. San Nghien cdu Kinh teso Thing 6/2010 J^

5 Kg't qud nam lfldng Ifldng thflc cd hat dat tren 45 trieu ta'n. Thuy san cd trien vgng dat td'c do tang trfldng cao hdn nam 2009 do thi trfldng xult khiu md rdng sau khung hoang Mnh td, nha't M My, EU, Nhat Ban. San Ifldng thuy san dat khoang 5,2 trieu ta'n, tang 300 nghin ta'n so nam San xua't cdng nghiep se phuc hdi vdi td'c do nhanh dan va ca nam tang khoang 13% ve gia tri san xua't va 7% gia tri tang them so nam Thflc te quy 1/2010 gia tri san xua't cdng nghiep da tang 13,6%, trong dd khu vflc ngoai nha nfldc tang 14,6%, khu vflc FDI tang 16,4%. Trien vgng thu hut ngudn vd'n FDI dang ky mdi nam 2010 se dat khoang ty USD, mflc cao hdn 2 lan nam 2009 do kinh te the gidi nhlt M My, EU, Nhat Ban, Han Qud'c.. phuc hdi, tinh Mnh chinh tri xa hdi trong nfldc dn dinh. Mm yen Idng cac nha dlu tfl. Ngudn vdn ODA nam 2010 dat 8,063 ty USD, tang 36% so nam 2009, trong do 1,4 ty USD vien trd khdng hoan lai. Day la ngudn vd'n vay nhflng rat quy gdp phan quan trgng, khlc phuc tinh trang khat vd'n cua cac doanh nghiep, tao ddng Iflc thuc day tang trfldng kinh te va dam bao an sinh xa hdi Kim ngach xua't khau fldc dat (6%-7%) do thi trfldng My, EU, Nhat Ban, Trung Qud'c... la nhflng thi trfldng ldn cua hang hda nfldc ta da phuc hdi. Thflc te quy 1/2010 Mm ngach xuat khiu da dat 14 ty USD; bang 98,4%, trong dd khu vflc FDI tang 28,6% so vdi cung ky nam Cac mat hang cd kim ngach tang cao trong quy I M day cap dien ga'p 2,19%, phfldng tien van tai va phu tflng gap 2,51 lln, cao su ga'p 2,04 lln, hda cha't tang 74% so quy 1/2009. Dang chu y \a kim ngach xuat khau thang 3 dat 5,1 ty USD, tang 38% so thang Tuy vdy vdn cd mdt so chi tieu khd dqt: chi sd CPI dfl bao tang khoang 2 con sd va khd dat ke hoach M ch tang 7%. Nguyen nhan M nam 2010 hang loat yeu td tang gia da xuat Men: gia dien tang 6,8%, gia nfldc sinh boat, gia xang dlu, gia thflc pham va an udng ngoai gia dinh, gia thud'c chfla benh, gia sat thep... tang nhieu. Lfldng tdi thieu tang 12,3% tfl NghiSn cdu Kinh t^sd385 - Thing 6/2010 ngay Chfldng trinh Mch clu cua Chinh phii vln thflc Men tren mdt sd' hnh vflc, lai sua't ngan hang cung trong xu hfldng tang so vdi nam Thflc te qu;^ 1/2010, CPI da tang 4,12% so vdi thing , trung binh mdi thang tang 1,37%. Va nhfl vay 9 thang cdn lai chi sd CPI td'i thieu tang tfl 8-9% nen trien vgng td'c do tang CPI ca nam 2010 khoang 2 con sd'm kha ldn va dang lo ngai. - CM tieu tao viec Mm mdi 1,6 trieu lao ddng cung khd dat do thi trfldng lao ddng trong nfldc va xua't khau ddu gap khd khan (nam 2009 chi dat 1,5 trieu lao ddng). Thi trfldng trong nfldc ngudn cung phong phu ve so' Ifldng, nhflng cha't Ifldng va trinh do ban che. Trong khi dd clu lai cln lao ddng qua dao tao, cd tay nghe, nha't \a khu vflc cdng nghiep cd vd'n FDI va dich vu cao cap. Kha nang xua't khau lao ddng 8,5 van ngfldi M khd dat do thi trfldng lao dgng ngoai nfldc phuc hdi cham. - CM tieu giam ty le ngheo dfldi 10% cung rat khd thflc hien. Thflc te nam 2009 chi giam 1,1%, nam 2008 giam 1,4%, nen nam 2010 khd cd kha nang giam 2,3%. Hdn nfla nam 2010 theo dfl bao M nam cd thien tai khd'c liet do tac ddng cua Elnino va bien ddi khi hau va se cdn keo dai, tac ddng xa'u den toan bg nen Mnh te, nha't M cac vflng ngheo, hg ngheo, neu khdng cd cac giai phap tich cflc, ddng bd. 3. Mot so' giai phap De phat huy thing ldi dat dfldc, khac phuc nhflng ban che, ba't cap ciia nam 2009, thflc hien muc tieu dam bao an sinh xa hdi nam 2010, tao ddng Iflc cho giai doan phat trien mdi, can thflc Men nhieu chinh slch va giai phap ddng bd cua cac nganh, cac cap tfl trung fldng den dia phfldng, cd sd cac doanh nghiep va mgi ngfldi dan. Chung tdi de xuat mdt sd' giai phlp chu ydu sau:, - Thd nhdt, nam bat cd hdi kinh te the gidi phuc hdi de phat trien san xua't kinh doanh, day manh xuat khau, tang cfldng thu hut dlu tfl nfldc ngoai de dly nhanh td'c do tang trfldng kinh te trong nfldc theo hfldng ben vflng va hieu qua. Tap trung mgi ngudn Iflc de day nhanh td'c do tang trfldng san xua't cdng 17

6 Ket qua nam nghiep, ndng nghiep, xay dflng, du lich, xua't khau.. sau suy thoai de tao them nhidu vide lam mdi la cd sd de tang thu nhap cai thien ddi sd'ng dan cfl mgt each cd ban. Dac biet quan tam phat trien ndng nghiep, ndng thdn va cai thien ddi sdng ndng dan, nhat M nhflng vung bi thien tai nam 2009; chu trgng xay dflng mang Ifldi phan phd'i va ban le hang hda trong nfldc de khai tac td't thi trfldng ndi dia vdi 86 trieu dan, nha't M thi trfldng ndng thdn. Chi cd nhfl vay, cac ngudn Iflc cho dam bao an sinh xa hdi mdi dfldc tang cfldng mdt each ben vflng. - Thd hai, chu ddng ngan ngfla lam phat quay trd lai \a giai phap quan trgng de dam bao an sinh xa hdi khdng chi cho nam 2010 ma cdn ca nam sau. Cflng vdi sfl hdi phuc ciia nen Mnh te the gidi nen nhu clu hang hda se tang nhanh, quan he cung clu mdi dfldc thidt lap, nguy cd lam phat tang cao M thflc te. Vi vay, CMnh phu cln thflc Men chflc nang quan ly thi trfldng, gia ca dd'i vdi nhflng mat hang do nha nfldc quan ly, mat khac chi dao cac nganh, cac cap va tap doan kinh td, cac doanh nghiep trien khai cac giai phap dn dinh thi trfldng, quan ly thi trfldng, chd'ng budn lau, dlu cd tich tni, nang gia tuy tien. - Tha ba, di ddi vdi phat trien kinh te, nam 2010 Nha nfldc cln tap trung cao do ngudn Iflc vd'n va lao dgng dlu tfl xay dflng mdi va nang cap ket ca'u ha ting kinh te-xa hdi theo yeu cau phat trien ben vflng, nha't M he thd'ng giao thdng, thuy ldi, dien, nfldc sach, ve sinh mdi trfldng, giao due dao tao, y te, van hda. Tang trfldng kinh te gin vdi bao dam an sinh xa hdi. xda ddi giam ngheo, bao ve mdi trfldng sinh thai cln dfldc quan triet trong mgi nganh mgi cap. Tiep tuc trien khai ddng bd cac chfldng trinh dfl an an sinh xa hdi blng ngudn Iflc trong nfldc va qud'c te tren ta't ca cac linh vflc: van hda, y te, giao due, dao tao, xda ddi giam ngheo, bao ve mdi trfldng sinh thai... Nghien cflu phan bd hdp ly hdn cac dfl an, chfldng trinh phat trien xa hdi theo cac dia ban, dia phfldng mdt cac hdp ly, flu tien cac vung ngheo, vung sau, vflng xa, vung ddng bao cac dan tdc thieu sd, vung thfldng bi thien tai,vung can cfl each mang, vung di dan tai dinh cfl.. de dam bao cdng bang xa hdi.. - Tha tu, nam 2010 cd nhieu ngay li ldn cua ca nfldc va sfl Men 1000 nam Thang Long- Ha Ndi, cd lien quan trflc tiep den cac boat ddng an sinh xa hdi. Thdi cd va ngudn Iflc de phat trien nhanh cac boat dgng dich vu, nhat la van hda, nghe thuat, the due the thao, van tai, du lich, khach san nha hang., la ra't ldn. Vi vay, cflng vdi sfl dau tfl cua Nha nfldc, sfl cm dao cua CMnh phu, cac nganh cac ca'p can chu ddng xay dflng cic chfldng trinh ke hoach va to chflc trien khai cac boat ddng dich vu phfl hdp nham tao them viec Mm, tang thu nhap va cai thien ddi sd'ng vat cha't, tinh thin ciia nhan dan, dam bao an sinh xa hdi ben vflng. Dieu Men de thflc Men cac giai phap tren day la tang cfldng sfl lanh dao cua Dang, vai trd quan ly cua Nha nfldc, sfl phd'i hdp chat che cua cac nganh, cac ca'p va nang cao vai trd chu ddng, tinh sang tao cua cac doanh nghiep thudc mgi thanh phln va khu vflc kinh td trong xay dflng hoan thien cd chd chinh sach, trien khai thflc Men d dia phfldng, cd sd, sfl ddng thuan cua toan xa hdi, tao sflc manh va ddng Iflc mdi nham hoan thanh vfldt mflc cac muc tieu da de ra./. TAI LIEU THAM KHAO: 1. Bao cao tinh hinh kinh te'-xa hdi nam Tdng cucthdngke ,.;: 2. Bao cao tinh hinh kinh te' - xa hoi Viet Nam nam 2009 cua Chinh phii tai Hgi nghi Nhom tu vd'n cdc nhd tdi trg cho Viet Nam diin ra tqi Hd Noi, ngdy BO Lao ddng, Thuang binh va Xa hdi. HOi thao tang cudng cdng tac lanh dao, chi dao trong viec xay dung quan he lao ddng hai hda, dn dinh trong cac doanh nghiep, Tai Hung Yen, ngay Bd Lao ddng, Thuang binh va Xa hdi. Ndm 2009 Tap dodn Det May Viet Nam tap trung hd trg ngudi ngheo. ' 18 NghiSn cdu Kinh t^'sd385 - Thing 6/20T0