42(4)-10.fm

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "42(4)-10.fm"

Bản ghi

1 Korean Chem. Eng. Res., Vol. 42, No. 4, August, 2004, pp cÿg ÿh ô SO 2 ( g»»ôk *, KŠ H/ é0dhàhz , 8Q 1Ÿ 1271 *t H/ ööéhz ãò tq /Ÿ 253 ( ö 19³ [, ö 27³ >) Dry Removal of SO 2 in Flue Gas by Hydrated Dolomite Hee-Taik Kim, Yong-Jun Cho and Hae-Pyeong Lee*, Department of Chemical Engineering, Hanyang University, 1271, Sa 1-dong, Ansan, Kyeonggi-do , Korea *Department of Fire & Disaster Prevention, Samcheok National University, San 253, Gyo-dong, Samcheok, Gangwon-do , Korea (Received 19 November 2003; accepted 27 May 2004) ß D Ò s ÄGñ, d Ú é ê ço Ms- örs Gñ SO 2 Zôfõ fægk, fæk Zôf U s ~ G,.gŠ TGA, XRD, SEM -Ê BET ~ s }GŒ. dq Zôf 9,Jo /ä, d5 Ú dqññ 9 Gk, ð{²õ «ÄGñ 100 o CÑŠ ~ Ÿ8 dq Zôf 9, Jo 50 m 2 /g _ ³Š dqÿ( :o ZôfÝŒ 25% _ ÍGŠ SO 2 Zô 16 _ ÍG Œ. Zôf ½É,Í zdä Ñ Âj2 s ÊûK ê, Zôf ½É,õ µm³ fægs ) ZôD«Íß âik, ½É,Í 32 µm«g Zôf2 850 o C _ ÑŠ k³ g ZôD«ÝW s e O ÀÉŒ. È Abstract Domestic dolomite sorbents for the SO 2 removal were prepared and the characteristics of sorbents were investigated by TGA, XRD, SEM and BET. To improve SO 2 capture capacity, the dolomite sorbents were calcined, hydrated and recalcined at various conditions. The specific surface area of hydrated sorbents increased with increasing stirring rate, hydration temperature and hydration time. In this work, the hydration process by using ultrasonic wave was conducted at the hydration temperature of 100 o C for the hydration time of min. The specific surface area of sorbent hydrated at the above condition, was increased by 25%, compared to that of unhydrated sorbent and the hydrated sorbent exhibited SO 2 removal capacity of 16 times higher than unhydrated sorbent. The effect of particle size for the sulfidation was examined. As a result, the highest SO 2 removal capacity could be achieved at the particle size of µm. The SO 2 removal capacity of sorbent below 32 µm decreased due to sintering at about 850 o C. Key words: Dolomite, Sulfur Dioxide, Ultrasonic Wave, Hydrated Sorbent 1. C «@ õ õñ /ñ ݳ6 èm 9³z ö_æ2 SO 2 2,s Kè/2 O K ò O G «, hñš SO 2 ³ K,1«[ÎK éf³ &æê À, )éñ 1997 z _ÇÄ,Cs 270 ppm «G³ ä_gê ÀŒ. Š SO 2 õ IÝQÿ,.K ôt«lè¾,}æ fk, ŒŠK à_ë«íèæéœ[1]. «6K Í)(flue gas) O SO 2 I- à_,j 2 16-(slurry)õ «ÄK 5Rz(Wet FGD, flue gas desulfurization) k³ «Â ñ6 híñ jæ ÒM OÑ Àk[1-4], «ŽÑ fõ «ÄK é@ör Ù«õgæÊ ÀŒ[5, 6]. 6 5Rzà_o o fmásê à_ 8_ Ñ RgGÊ è@ê o jj -Ê Ê,í è@ Ùk³ G ñ ÝŒ ížê à_íè«gæê À2 Y_«Œ[7, 8]. Ks, Q Rz(dry FGD) 2 äqrz(semi dry FGD)o 5Rà_Ñ To whom correspondence should be addressed. crelab@samcheok.ac.kr «øéo KŠ H/ é, / _ s,ägñ ÊæÉ5nŒ. 477

2 478 6ž>öÆÄCö«CU 9C SO 2 BMS«Jk³ o äñ 9GJ ßj ähí ÊÊ É9Ä«Jj Ë O 4n,,Ê 9Ñ IƒK 9Ä k³ Í jí ÍDGŒ. K, QR%zà_o SO 2 /s jg( :Ê, < - f(alkaline sorbent)õ QÆ K ~S=³ ݳ6(boiler) õ (stack) Í)Ñ )[ ~ G ³ à_«4c Ñ GŒ[9]. QR%zà_Ñ «Äæ2 % zf³2 K «T(magnesite), (limestone), ög (calcite), Ò (dolomite) Ù«À2) U¾, Ò o ¾ Î K %zds äê Àk, 5 Ñ! ôñ îñg2 ~«Œñ ak³ ÝÊæÉŒ[10-12]. s «ÄK õgë ÍÒ) Withumê Yoon[13]o è!9(methanol)³ dq s «ÄGk, Bak[14]o ùy ~ s «ÄK h Â~ Ò ê zdä U Ñ îk õg êõ è, GŒ. dís «ÄK DSI(dry sorbent injection)à_ñ Íß - Äæ2 ôf2 CaO«(O, CaO ôf Íß Ã Yo Ê5 ÑŠ (sintering) Ñ K 9,J(specific surface area) ÝQ SO 2 Q zdä Q, CaSO k³ K,à LÎ(pore plugging) AéÑ ä ò(reaction zone)s ºj æ2 Y«Œ [15]. «6K éfyës g G,.K örë ÍÒ),õ «ÄGM d(hydration)õ QEc2 a«ýœ fj«ê à_«ñ G,Ê ôfýœ SO 2 fmás«âo ak³ ÝÊæ ÉŒ[16-18]. «öro dê_ñš CaO,à Ñ )Ë Ñ í½éq ä Gñ Ca(OH) 2 æê «õ ŒQ QZs A Ca(OH) 2 y í½éí Ýk³ g É-Ñ ÝŒ GÊ Êñ,àË«@Š j æ 9,J«Íî O 4n, zdä Q gæjk³ CaSO 4 Ñ K,à LÎs k³ À 2 ak³ ÝÊæÉŒ[12]. «Q îwê õg³š2 Cho Ù[19]«dQ ª ôfõ «ÄGñ SO 2 QR fmñ îk ê õ ÝÊK àí ÀŒ. hñš2 ê Ò zê«qê, «ÍÒ) Ò o { Šê fw, ãò öê t Ù(ÑŠ æ, 9Ä«IƒO O 4n o C Ê5òÑŠ SO 2 ôd«âo ßY«ÀŒ.! Š á õgñš2 h Ò s «ÄK SO 2 ôfõ íèo IJk³ Ò s (calcination), d, é (recalcination) Ms- ê_s 0g fæk ôf ä U s ÊûGk, K dæ Q dñ!ñ ôf 9,Jê %zds 9GWk³ MJ dæqs _G2) c8ys &ÉŒ. 2. / 2-1. tg Oã CaO2 CaCO 3 ÝŒ SO 2 Q ä «âo ak³ <s Àk ³[19], Ò s Qÿ CaCO 3 Q MgCO 3 ³z CO 2 ½É õ ~-Qk³ CO 2 Í À É-Ñ,à«OË (2 a s «ÄGñ, ä «âo Œà ê Ò (calcined dolomite, CaO MgO)s»s ÀŒ. CaCO 3 MgCO 3 &CaO MgO+2CO 2 (1) C42 C4ƒ d/é ê Ò,àgÆ2 ò0(cylindrical)g泚 zdä Q SO 2 ½ÉÍ,à ½gõ L2,à LÎ(pore plugging) Ñ K SO 2, ei] AéÑ Âä æ ³ ôf SO 2 fmd(so 2 capture capacity)s IGQŒ[18]. Ca(OH) 2 Pz)(molar volume)2 CaO Pz)ÝŒ Jk ³, AéÑ ê Ò s dqÿ ½ÉË z)2 Í æê, «Rj dê ½ÉËs é Q A, í~éë«ñ É-Ñ *³Ò,à«@Š Š èo(swelling) gæõ äj ê Œ[12]. ³äJk³ % ä o ôf,õ ÝQk³ SO 2,às 0K ôf z³ ei]«ýæê z 9,J«ÍGj æ ³ zdä «Ñ ³ j êœ[16]. K dq Ò o dqÿ( :o ÎÝŒ Pz)Í ³ zdä Q,à ei]«m ÇŒ[20]. ª ôf(calcium based sorbent) ä o dæqñ j s ç2 ak³ <s Àk[21], h Ò s «ÄK á õgñš Gä, d5, dqñ Ù ÆQs -Gñ ÊûWk³ MJ dæqs s Às ak³, KŒ. CaO MgO+2H 2 O&Ca(OH) 2 Mg(OH) 2 (2) Ca(OH) 2 Mg(OH) 2 &CaO MgO+2H 2 O (3) R (2)Q (3) dê_ê é ê_s ªJk³ äþg, Ý Œ à 9,Jê è³k ½ÉËs»s À2 ak³ ÝÊæÉ Œ[22] Z tg g» á õgñš2 SO 2 õ fmg,.k ôf³ ãò öñš ê Ò s ~G,³ ~GGñ ÄGŒ. Ò o c ~ «CaCO 3 Q MgCO 3 «Ê, ³äJk³ CaCO 3 Q MgCO 3 Í 1-2:1 9S³ «P Àk, Ž ~k³ Fe 2 O 3, SiO 2 Ù ~ s WGÊ À2), á Y Ñ Äê Ò o Fe 2 O 3 õ WGÊ À( :o U8s (nê ÀŒ. á õgñš2 «Q ço Ò s ÄGñ Œ{ê ço örñ g ôfõ fægœ. Ò s 0 ~., Íù³(furnace) ÑŠ 30 o C/min Í ù ³ 950 o C>( 95 Q á, 950 o CÑŠ 10~Ñ Ù5s K (GŠ Gñ %!ä (decarbonation)s }GŒ. %! ä s Mn Q0õ k³ Gä, d5 -Ê dö r( dq ð{² Äñz)s ÎÎ -GŠ Q0 1g Í 30 mlõ ÍGñ dqzœ. dõ Mn Œ{, QÆ, ÑŠ 110 o C 5 ³ 24QÑ Ÿ8 QÆQE, (surface water)õ ê ôfõ ³_,³ ~GGñ s{ê ço ÆQk³ é Qÿ2 ê_s }GŒ. Table 1Ñ2 á õg ôf fæñš }K dæqës fqgœ tg Ïh á õgñš fæk ôf U s ÊûG,.gŠ TGA (thermogravimetric analysis), XRD(X-ray diffraction), SEM(scanning electron microscope), EDX(energy dispersive X-ray spectroscopy)q BET ~ s }GŒ. dq ôfõ 20 ml/min K 0~.,GÑŠ TGA (Shimadzu TA-50 series)õ «ÄGñ 950 o C>( 30 o C/min Íù

3 @ê Ò s «ÄK SO 2 QR BM 479 Table 1. Hydration conditions Items Amount of sample Amount of deionized water Stirring rate Hydration temperature Hydration time Hydration method Evaporation temperature Evaporation time Conditions 10 g 300 ml 500, 1,000, 1,500 rpm 20, 60, 80, 100 o C 20, 40, 60, 80, 100, 120 min with ultrasonic wave, without ultrasonic wave 110 o C 24 hr ³ 95QÿŠ ñ ôb Êû/ k, zdä M á ôf ís e /,./ñ XRD(Rigaku RAD-C)~ s }GŒ. zdä s }G, M Ñ EDX(ISIS Oxford)õ «ÄGñ fæê ôf ò~ ê z dä M áñ ôf,=(morphology)õ e G,.Gñ SEM(Jeol-JSM-3 SCF)~ s }GÊ, fæk ôf CÆJ U s <4Ý,.Gñ ASAP 2000(Micrometrics, USA)ßjõ «ÄGñ ôf 9,Jê àz)(pore volume)õ +_GŒ / tà á õcñš fæk ôf zdä Y o Fig. 1Ñ fqk Y ßjõ «ÄGk, Y ßj2 j KÆQz, ä, Ú SO 2 ~,(URA-207)³ C~êŒ. Y öro ÏI 0.3 g f Æê ôf Q0õ ä,ñ, Q á, O 2 Q SO 2 K s ÆQGñ ä, Ñ K½Gk, O 2 Q SO 2 2 HYY(mixing chamber)ñš HYæÊ, 350 o C³ ùqe ä,ñ K½Wk³ K 5 dñ ñ s ÍJ k³ À GŒ. ä,2 ò Íù³ Ñ )k³ jæéê, Íù³ o C³ Ù5s K(QZŒ. ä, ÑŠ ôfñ ôê ä, d2 SO 2 ~,õ gš õj d õ, GŒ. O 2 Í zdä Ñ Âj2 s ÊûG,.gŠ O 2 K½Ñ dõ céê, ôf ÜÍÑ ñ ä ê ôf 9,JÑ ñ SO 2 fmd -Ê ôf ½É,Í z dä Ñ Âj2 s oýiœ. C J zdä Y Æ Qs Table 2Ñ fqgœ. 3. ûg Z +{ 3-1. JC Ïh û/ á õcñš ÄK Ò ò s k³ EDX ~ êõ Table 3ê Fig. 2Ñ fqg2) ~ êõ oý, CaCO 3 Q MgCO 3 9S«1:0.7_»s e O ÀÉŒ. Ò ò ê dê Ò s QÆQ ôfõ k³ TGAõ «ÄGñ 950 o C>( 95 QÿŠ 5 dñ ñ y dõ oýi k Fig. 3Ñ ~ êõ ÉŒ. Ò ò o 510 o C_ ÑŠ y ÝÍ QÊæ 930 o C>( 47.5%_ y ÝÍ ³ 2) «2 CaCO 3 Q MgCO 3 ³z CO 2 Í ö æš CaO Q MgO³ Mhæ, )é G(O dê Ò s QÆQ ôf Î2 400 o C>( ŠŠ¾ y ÝÍ ³ ŒÍ 510 o C>( 15.6%_ 1ó y ÝÍ ³ Ê 870 o C> ( 18.7%_ 2ó y ÝÍ ³ 2) 1ó y Ý2 Fig. 1. Schematic diagram of experimental apparatus. 1. Niddle valve 7. Soap flowmeter 2. Mass flow controller 8. Reactor 3. Flowmeter 9. Tube furnace 4. Miximg chamber 10. Gas analyser 5. Temperature indicator 11. Recoder 6. Threeway valve Table 2. Sulfation conditions Items Conditions Reaction temperature 850 o C Concentration of SO 2 1,000 ppm Total flow rate 100 ml/min, 150 ml/min Used sorbent raw dolomite, CaO, CaCO 3 Particle size 0-32 µm, µm, µm, µm, µm Sorbent amount 0.3 g, 3 g Ca(OH) 2 ³z í~é ö Ñ K Ý«, 2ó y Ý2 Mg(OH) 2 ³z í~é ö Ñ K Ý ak³ 0êŒ. á õcñš fæk ôf s e G,.gŠ Ò ò ê CaO Q0 -Ê Ms- ê_s Mn ôf XRD ~ êõ Fig. 4Ñ ÉŒ. Ò ò Î o, 41.5 o - Ê 50.9 o 2θ ÎÑŠ CaCO 3 U ) (peak)í Ê MgCO 3 U ) ÝñcÊ ÀŒ. Ò ò s 80 o CÑŠ 1,500 rpm /ä ³ 120~ Ÿ8 ð{²õ «ÄGñ Ms-K ôf ) õ Ý CaO ) Q M ³jWs e O À Œ. G(O MgO ) 2,(intensity)Í Ês O 4n,Ž (base-line) noiseí [Gñ C~«, )éñ,qõ G( : IŒ. Ò ò s k³ dqÿ2 ê_ñš ð{² «Ä ñ zí ôf U Ñ Âj2 s ÊûG,.gŠ }K SEM ~ êõ Fig. 5Ñ fqgœ. Ò ò o,à«è G( :o CÆõ Í(, Ò s Q Œ{ ð{²õ «ÄG( : Ê dqe fæk ôf2 Êo,à«æ Àk, Êo Table 3. EDX results of raw dolomite Elements O Mg Si Ca Compositions Korean Chem. Eng. Res., Vol. 42, No. 4, August, 2004

4 480 6ž>öÆÄCö«CU Fig. 2. EDX pattern of raw dolomite. Fig. 4. XRD powder patterns of sorbents: (a) raw dolomite, (b) CaO, and (c) hydrated/calcined dolomite. Fig. 3. Thermogravimetric analysis of (a) raw and (b) hydrated dolomite. C42 C4ƒ ½ÉË«Ñ ~æ À{s < ÀŒ. :) ð{²õ «Ä/ ñ BÆK ôf2 ð{²õ «ÄG( :o ÎÝŒ ÊÊ Â K ½ÉË«@ æéê, ÝŒ GÊ Lj Õ, DàgÆõ äê À{s e O ÀŒ. dq ôf2, ½ÉË«Ñ ~æ ÀÊ, dq Œ{ QÆG2 ê_ñš í~é ö _Ñ g ½ÉÍ Ï Ñj zš( ³ ½É DÍ Ê4(Š 9,J«Íæ, ð{²õ «ÄGñ ôfõ fæg ð{ ²Ñ g ôf ½ÉË«Ï Ñj zš( ³ Dà gæí Ï g(š ½ÉË«Ï Ñ ~æ2 ak³ 0êŒ. ôf fæq d ÆQÑ ñ ôf U s oýd.g Š d ÆQs -G fæk ôfës k³ U 0 ôrs «ÄGñ 9,Js +_GŒ. Ò ò s 30 o C/min Íù ³ 870 o Cb( 95GŠ Q Œ{, 870 o CÑŠ Œ Q 10~Ñ Ù5k³ QÿÊ, Table 1Ñ fqk d ÆQÑ dq áñ ŒQ s{ ÆQk³ é QE ~ s }GŒ. Table 4Ñ ~ êõ fqgê, d ÆQÑ ñ 9,J dõ Fig. 6Ñ QGŒ. Fig. 6(a)ÑŠ d5 õ 100 o C³ Ê_GÊ Gä õ ÍQÿ ôf 9,Jo ÍGÊ, Fig. 6(b) ð{²õ «ÄG( :Ê Gä õ 1,500 rpm

5 @ê Ò s «ÄK SO 2 QR BM 481 Table 4. Structural properties of sorbents used in this study Specific surface area, [m 2 /g] Total pore volume, [ml/g] Raw dolomite Hydrated without ultrasonic wave at 100 o C for 120 min Hydrated with ultrasonic wave at 80 o C for 120 min dqe fæk ôf M 9,J 41.8 m 2 /gýœ u 25% _ Íê às Ýñ?Ê ÀŒ. «Q ço ê2 OÑŠ K Fig. 5 SEM ~ êq ³jG2) ð{²õ «ÄGñ d Q Î, ð{²ñ g ôf ½ÉË«Ï Ñj zš( ³ Dà gæí Ï g(š ½ÉË«Ï Ñ ~æ ³ 9,J«Íæ2 ak³ 0êŒ Ÿ?œ á õgñš fæk ôf U ~ êõ ³ Table 2Ñ fqk zdä ÆQ GÑŠ ôf %zds Êûg ÝIŒ.? Y ³2 O 2 K, ôf ÜÍ, ôf ½É D -Ê ôf 9,Js Ž_Gk, Œ{ê ço êës» ÉŒ O 2 O 2 Êé G Ò zdä o Œ{ê ço ä Dgõ í2 ak³ <s ÀŒ[12, 14]. Fig. 5. SEM images of various sorbents. k³ Ê_Q Î2 d5 Í s 9GJ à 9,Js äj ös < Àk, J_ dqño u 100~ _ ak³ 0êŒ. K, Fig. 6(c) ð{²õ «ÄGñ 1,500 rpm Gä ³ 80 o CÑŠ 120~ Ÿ8 dqzs ), ôf 9,J«50.7 m 2 /g_ ³Š 100 o CÑŠ 120~ Ÿ8 ð{²õ «ÄG( :Ê CaCO 3 MgCO 3 &CaO MgO+2CO 2 (4) 1 CaO MgO+SO O 2 &CaSO 4 +MgO (5) 2 1 MgO+SO O 2 &MgSO 4 (6) 2 Bak[14]o K CaOQ MgO Q0õ ÄK SO 2 Q zdä Y ÑŠ MgO Î2 èä ó Ñ Âj2 O 2 «(O CaO Î2 O 2 «zdä èä ó Ñ Ã s?( :2 ak³ è,gœ. K, àd ~.DÑŠ 2 R (5)Q ço ä Ñ g CaSO 4 G, 775 o C «G 5 ÑŠ2 R (6) ä Ñ g MgO³z MgSO 4 æ(o 850 o C Ê5ÑŠ2 MgSO 4 Í ùjk³ 8_GD )éñ ~g Í ³ Š SO 2 fmñ DñG( \GÊ (, ê_ñš ôf Dà Ñ s?ê CaO ½É,Ñ SO 2 õ Ê_Q ÿ2 òos KŒ2 õg êë[12, 23]«è,ê àí ÀŒ. Š, á õgñš2 O 2 Í zdä Ñ Âj2 s ÊûGD.gŠ Ms- Q Ò s k³ ä D³ K½æ2 D Æ s dqÿš zdä s }Gk, zdä 5 2 MgSO 4 ùj 8_ Ñ D Gñ MgO s åqo À s ak³ æ2 850 o Cõ Ž_GŒ. O 2 Os ÊûGD.gŠ O 2 d2 ŒP( :Ê ( 100 ml/min SO 2 Ñ 50 ml/min O 2 õ HYK D Æ ê O 2 õ àg( :Ê 100 ml/min SO 2 Os K½Q ÎOs Y Gk, êõ Fig. 7Ñ fqgœ. O 2 õ HYK D Æ ³ Î2 ä QÑ«88~ _ ê s ) SO 2 MI 317 ppmñ Gk, 130 ~«êo )b( MI õ K(GŒÍ Í ¾ ÍG Korean Chem. Eng. Res., Vol. 42, No. 4, August, 2004

6 482 6ž>öÆÄCö«CU Fig. 7. Effect of O 2 gas on sulfation (sorbent: 0.3 g, SO 2 : 100 ml/min, sulfation temp.: 850 o C). Fig. 8. Sulfation for three types of sorbents (sorbent: 3 g, 100 ml/min SO 2 +50ml/min O 2, sulfation temp.: 850 o C). Fig. 6. Effect of hydration conditions on specific surface area. ñ 160~ «áz 2 zdä ««,}æ( :{s e O ÀÉŒ. O 2 õ àg( :Ê 100 ml/min SO 2 Os K½Q Î2 SO 2 Í ŠŠ¾ ÝGŒÍ 714 ppm _ MI Ñ Gk, ä QÑ«247~ _ êo )z Í C42 C4ƒ ¾ ÍGñ 287~ «áz 2 zdä ««³ ( : 2 as < ÀÉŒ. ä Ü QÑs ÊsK SO 2 ô s 9Gg Ý O 2 Êé ñzí èä ó Ñ2 s Âj( :2 ak³ Ý«(O ð,ä Ñ2 s?2 ak³ e æéœ. «Q ço êõ g O 2 Êé GÑŠ2 ä ð,ñ MgO Í SO 2 Q ä Ñ ñgñ MgSO 4 õ G(O QÑ«êG Š ùjk³ 8_G, )éñ ~gí ³ Š %zñ,ñõ G( \Gj ök³ 2 ê «Ñ gš2 ÍJ Y s Gñ ½gtO O ak³ 0êŒ ôf ÜÍÑ ñ zdä Ms- ê_s Mn Ò ê CaCO 3 Q CaO Qus ôf³ ÄGñ, ÎÎ zdä U s oýiœ. ôf Šo 3gs ígê ä, Æ o SO ml/minq O 2 50 ml/minõ HYGñ ä o C Ÿ³ ÆQ GÑŠ zdä s }G k, ÎÎ ôfëñ K zdä Y êõ Fig. 8Ñ f QGŒ. êõ oý, Ò o MI Í 223 ppm_ ³ Š MI Ñ G2) U1 QÑo 47~«ÉÊ, CaCO 3 2 MI 98 ppm_ >( G2) U1 QÑo 71~«Ék, CaO 2 57 ppm_ MI >( G2) 168~«æÉŒ.

7 @ê Ò s «ÄK SO 2 QR fm 483 Fig. 9. Effect of sorbent particle size on sulfation. Fig. 10. SEM morphology of sorbent below 32 µm. Ò ê CaCO 3 2 CaOÝŒ ä «Kíj,}æ MI Ñ G2) U-2 QÑ«EI(O MI õ K(G2 QÑ«ÎÎ 10~ê 16~ _ ) ägñ CaO Î2 4QÑ «K( ös e O ÀÉŒ. Fig. 11. Effect of specific surface area on sulfation ôf ½É, ôf ½É,Í zdä Ñ Âj2 s ÊûG,.gŠ ôf ½É,õ 32 µm «G, µm, µm, µm, µm,³ fægñ, ÎÎ Q0 0.3 gñ 100 ml/min SO 2 Q 50 ml/min O 2 õ HYK ä, Q 850 o CÑŠ zdä s }Gk, êõ Fig. 9Ñ QGŒ.,³z < À «ôf ½É,Í Ês SO 2 ô«ñ ³ (O 32 µm «G ôf2 ä «â( :o ak³ Œ. «K2 32 µm «G ½É,õ ä2 Î, ½É,Í wå Ê, )éñ 850 o C Ê5ÑŠ2 Ñ g,à LÎ Ú 4k³ g ä Ys º SO 2 Q ä «Ñ ³ ( :2 ak ³ ÝÊê àí Àk[12], Fig. 10 SEM,s gš zdä áñ2 ôf,ñ 4«³ û as e O ÀÉŒ ,J ôf 9,J«zdä Ñ Âj2 s ÊûG,.gŠ ôf Q0Ë ÍÒ) 9,J«30.3, Ê 50.7 m 2 /g ô fõ «ÄGñ zdä s }Gk, Y êõ Fig. 11Ñ f QGŒ. ôf 9,J«30.3 m 2 /g, 42.8 m 2 /g, 50.7 m 2 /g ô f MI 2 ÎÎ 318 ppm, 169 ppm, 37 ppm«éê, MI Ñ G2 QÑ«ÎÎ 97~, 94~, 155~ _ k, 9,J«50.7 m 2 /g Î ôd«225~ Ÿ8 (æéœ. SO 2 ô s ªg á ê, ÎÎ g adsorbed SO 2 /g adsorbate, g adsorbed SO 2 /g adsorbate, g adsorbed SO 2 /g adsorbate às»s ÀÉ2) «³z ôf 9,J«ÍWk³ SO 2 ô Ú zdä õ ÍQs e O ÀÉŒ. 4. û «á õgñš2 h Ò s «ÄK SO 2 ôfõ íèo I Jk³ fæk ôf U ~ ê zdä s K ôf % zds ÊûGk, Œ{ê ço Ës»s ÀÉŒ. (1) Ò ò s dqÿ2 ê_ñš 100 o CÑŠ ~ Ÿ 8 1,500 rpm Gä ³ s-gs ) Íß Ã 9,Js» Ék, dq ), ð{²õ «ÄO )Ñ2 R( :o ÎÝ Korean Chem. Eng. Res., Vol. 42, No. 4, August, 2004

8 484 6ž>öÆÄCö«gU Œ 25% «9,J«ÍGÊ, SO 2 ôo Ò ò u 16 _ Í æ2 ak³ Œ. (2) zdä ÑŠ ê O 2 2 ð,ä Ñ s? K ä «³ (O SO 2 ôñ2 s Âj( :IŒ. (3) ôf ½É,Í Ês SO 2 ôd«âo ak³ (O 32 µm«g, ôf2 850 o C Ê5ÑŠ ùñ K Ñ g SO 2 ôd«ýg2 ak³ Œ. (4) ôf 9,J Í2 SO 2 ô Ú zdä õ ÍQs e O ÀÉŒ. S+S 1. Ma, J., Fang, M. and Lau, N. T., Activation of La 2 O 3 for the Catalytic Reduction of SO 2 by CO, J. Catal., 163(2), (1996). 2. Hibbert, D. B. and Campbell, R. H., Flue Gas Desulphurisation: Catalytic Removal of Sulphur Dioxide by Carbon Monoxide on Sulphided La 1-x Sr x CoO 3 : I. Adsorption of Sulphur Dioxide, Carbon Monoxide and Their Mixtures, Appl. Catal., 41(1), (1988). 3. Hibbert, D. B. and Campbell, R. H., Flue Gas Desulphurisation: Catalytic Removal of Sulphur Dioxide by Carbon Monoxide on Sulphided La 1-x Sr x CoO 3 : II. Reaction of Sulphur Dioxide and Carbon Monoxide in a Flow System, Appl. Catal., 41(1), (1988). 4. Yoo, K. S., Chu, K. J. and Kim, K. T., SO 2 Absorption Characteristics of Limestone Slurry in a Jet Bubbling Reactor, J. of Korean Society of Environmental Engineers, 20(9), (1998). 5. Yoo, K. S., Jeong, S. M. and Kim, S. D., The Removal of SO 2 and NO by Activated Carbon Fibers, HWAHAK KONGHAK, 37(2), (1999). 6. Park, B. B. and Rhee, B. S., The Removal of SO 2 and NO by Activated Carbon Fibers, HWAHAK KONGHAK, 37(2), (1999). 7. Kim, H., Park, D. W., Woo, H. C. and Chung, J. S., Reduction of SO 2 by CO to Elemental Sulfur over Co 3 O 4 -TiO 2 Catalysts, Appl. Catal. B, 19(3), (1998). 8. Lee, W. S., Lee, H. K., Jo, H. D., Kim, S. G. and Kim, I. W., A Study on Dissolution Rates of Domestic Limestones in Wet FGD Processes, HWAHAK KONGHAK, 34(6), (1996). 9. Muzio, L. J. and Offen, G. R., Dry Sorbent Emission Control Technologies: Part I. Fundamental Processes, JAPCA, 37(5), (1987). 10. Park, C. Y., Chung, S. H. and Cho, C. H., Dry Flue Gas Desulfurization in a Fixed Bed Reactor using Dolomite, HWAHAK KONGHAK, 22(6), (1984). 11. Kim, H. and Park, D. K., Reactivity of Calcined Limestone and Dolomite with Sulfur Dioxide, Korean J. Chem. Eng., 4(2), (1987). 12. Al-Shawabkeh, A., Matsuda, H. and Hasatani, M., Enhanced SO 2 Abatement with Water-Hydrated Dolomitic Particles, AIChE J., 43(1), (1997). 13. Withum, J. A. and Yoon, H., Treatment of Hydrated Lime with Methanol for In-Duct Desulfurization Sorbent Improvement, Environ. Sci. Technol., 23(7), (1989). 14. Bak, Y. C., Sulfation Reaction Kinetics of Pulverized Korean Dolomite and Limestone using Thermogravimetric Analyses, Energy Engg. J, 7(2), (1998). 15. Borgwardt, R. H., Calcium Oxide Sintering in Atmospheres Containing Water and Carbon Dioxide, Ind. Eng. Chem. Res., 28(4), (1989). 16. Newton, G. H., Harrison, D. J., Silcox, G. D. and Pershing, D. W., Control of SO x Emissions by in-furnace Sorbent Injection: Carbonates vs. Hydrates, Environmental Progress, 5(2), (1986). 17. Christman, P. G. and Edgar, T. F., Distributed Pore-Size Model for Sulfation of Limestone, AIChE J., 29(3), (1983). 18. Irabien, A., Cortabitarte, F., Viguri, J. and Ortiz, M. I., Kinetic Model for Desulfurization at Low Temperatures using Calcium Hydroxide, Chem. Eng. Sci., 45(12), (1990). 19. Cho, Y. H, Oh, S. C., Lee, H. P., Kim, H. T. and Yoo, K. O., Dry Removal of SO 2 in Flue Gas by Hydrated Calcium-Based Sorbent, J. of Korean Society of Environmental Engineers, 21(11), (1999). 20. Hartman, M. and Coughlin, R. W., Oxidation of SO 2 in a Tricklebed Reactor Packed with Carbon, Chem. Eng. Sci., 27(5), (1972). 21. Kirchgessner, D. A., Gullet, B. K. and Lorrain, J. M., Activation and Reactivity of Novel Calcium-Based Sorbents for dry SO 2 Control in Boilers, Powder Technology, 58(3), (1989). 22. Howard, J. R., Fluidized Beds: Combustion and Applications, 1st ed., Applied Science Publishers, Barking, Essex, England, 221(1983). 23. Dennis, J. S. and Hayhurst, A. N., The Effect of CO 2 on the Kinetics and Extent of Calcination of Limestone and Dolomite Particles in Fluidised Beds, Chem. Eng. Sci., 42(10), (1987). C42 C4ƒ

25421.dvi

25421.dvi Í 21 Ä Í 4 ² Vol. 21, No. 4 2006 7 Ì Jul., 2006 «: 1000-324X(2006)04-0833-05 - Đ ² ÆÅË Ê Ç Ì È ÌÄÉ (Á Â À Ã 310027) Å Ø Û ÜÇ ½½ - ½ ³ Ø (MgB 4O 7 Mg 2B 2O 5) Ý X ½ (XRD) Ó Ý Æ ÏÕ ÆÙ (SEM) Ñ ÏÕÆÙ (TEM)

Chi tiết hơn

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc)

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 161-166 Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi urani trong nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU K

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU K TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 113-122 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC Phan Thị Hồng Ngân, Phạm Khắc

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁT MỊN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁT MỊN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN ĐỎ TÂN RAI ĐỂ THAY THẾ MỘT PHẦN XI MĂNG TS. NGUYỄN VĂN HƯỚNG, KS. PHẠM LÝ TRIỀU Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ThS. NGUYỄN THỊ LỘC Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải

Chi tiết hơn

Journal of the Ceramic Society of Japan 115 [8] (2007) Paper º Ý Li 4 SiO 4 CO 2 ~ u Å o vt `l O ^Äëçêéíáçå oé~åíáçå çñ iá Q p

Journal of the Ceramic Society of Japan 115 [8] (2007) Paper º Ý Li 4 SiO 4 CO 2 ~ u Å o vt `l O ^Äëçêéíáçå oé~åíáçå çñ iá Q p Journal of the Ceramic Society of Japan 115 [8]491 497 (2007) Paper º Ý Li 4 SiO 4 CO 2 ~ u Å 112 8551 o vt 1 13 27 `l O ^Äëçêéíáçå oé~åíáçå çñ iá Q pál Q ëíìçáéç Äó íüé o~íé qüéçêó ìëáåö qüéêãçöê~îáãéíêó

Chi tiết hơn

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 1: 182-189 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG

Chi tiết hơn

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

TÓM TẮT B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC Tel: Fax: Web:   XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TÓM TẮT XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG BỂ SINH HỌC TIẾP XÚC HIẾU KHÍ Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp có công suất 250 m 3 /ngày với bể sinh học hiếu khí Aerotank được cải tạo thành

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93)

Microsoft Word - 11-KHMT-52NGUYEN VAN CUONG(88-93) THU HỒI NHIÊN LIỆU LỎNG TỪ NHỰA HDPE, PE VÀ LỐP XE PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN Nguyễn Văn Cường 1, Lê Hùng Anh 2, Nguyễn Hữu Sơn 1, Phạm Hoàng Ái Lệ 1, Đoàn Vũ Chí 1 và Trịnh Ngọc Nam 3 1 Khoa

Chi tiết hơn

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së

THùC TR¹NG TI£U THô RAU AN TOµN T¹I MéT Sè C¥ Së J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 723-729 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: 723-729 www.hua.edu.vn NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM BỘT UỐNG LIỀN TỪ DỊCH TRÍCH LY LÁ DÂU TẰM (Morus alba L.)

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Lê Hoàng Việt Ngô Huệ Đức Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Võ Châu Ngân Trường Đại học Cần Thơ ( Bài nhận

Chi tiết hơn

Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2018 Electronic Supplementary Informat

Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2018 Electronic Supplementary Informat Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2018 Electronic Supplementary Information Enhancement of alkaline water splitting activity

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san so indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san so indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CHO BỂ NUÔI TÔM HÙM THƯƠNG PHẨM TRÊN CẠN STUDY ON DESIGN AND MANUFACTURE OF SEA WATER REFRIGERATION EQUIPMENT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT lu?n án TS. Huy?n.doc

Microsoft Word - TT lu?n án TS. Huy?n.doc 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KHẢO SÁT NGUỒN NGUYÊN LIỆU, NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU SUẤT TÁCH CHIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG RUTIN TỪ NỤ HOA HOÈ VIỆT NAM Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

Lý lÞch khoa häc

Lý lÞch khoa häc LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Phan Văn Cường 2. Năm sinh: 03//975 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 6/202 5. Lĩnh vực nghiên cứu

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ng

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (2017) ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ng Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm số 11 (217) 37-43 ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN Nguyễn Cẩm Hƣờng *, Nguyễn Bích Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM * Email:

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION R

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION R NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION RATIO IN PORT INJECTION SINGLE CYLINDER ENGINE USING

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 07-MT-NGUYEN THI TUYET NHUNG(54-64)

Microsoft Word - 07-MT-NGUYEN THI TUYET NHUNG(54-64) ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI VI KHÍ HẬU TRONG VÀ NGOÀI TỔ ĐẾN SỨC ĐẺ TRỨNG CỦA ONG CHÚA VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC CÓ TRONG MẬT ONG TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE VÀ HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thị Tuyết

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word NDKieu et al-So huyet.doc

Microsoft Word NDKieu et al-So huyet.doc ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC HÀM LƯỢNG GLUCOSE KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA SÒ HUYẾT (Anadara granosa) THE EFFECTS OF GLUCOSE SUPPLEMENTATIONS ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATES OF JUVENILE

Chi tiết hơn

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final

KCT dao tao Dai hoc nganh TN Hoa hoc_phan khung_final CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÓA HỌC MÃ SỐ: 52440112 (Ban hành theo Quyết định số 3604/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI THIỆU

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 Khái niệm và Mô hình kinh doanh KCN sinh thái tại Hàn Quốc 9/9/016 Hung Suck Park Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, UOU, ROK Director, Center for Clean Technology & Resource

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶ Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 118-124 NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME Trần Quốc Đảm *, Đào Thị Tuyết Mai,

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NUÔI THUẦN DƯỠNG TRONG ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ NGOẠI VI LOÀI HẢI SÂM VÚ (Holothuria fuscogilva), HẢI SÂM LỰU (Thelenota ananas) PHÂN BỐ Ở VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN ASSESSMENT

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊ TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), 197-207 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT Hoàng Đình

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường HẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ I Nguyễn Nhược Kim, Lại Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ hạ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NH-12-LE TRI NHAN(79-87)73

Microsoft Word - NH-12-LE TRI NHAN(79-87)73 DOI:1.22144/ctu.jsi.216.73 ĐẶC ĐIỂM RA HOA, PHÁT TRIỂN TRÁI VÀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN HIỆN TƯỢNG ĐEN XƠ MÍT THÁI SIÊU SỚM (Artocarpus heterophyllus Lam) TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Lê Trí Nhân, Trần

Chi tiết hơn

Preliminary data of the biodiversity in the area

Preliminary data of the biodiversity in the area Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T p 30 4S (2014) 73-81 Nghiên cứu tác động của kết cấu đảo chiều hoàn lưu đến trường dòng chảy trong trường hợp dòng chảy ng p Nguyễn Đức Hạnh* Trần

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGUYỄN CẢNH TOÀN (2), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (1) (1) Khoa Công

Chi tiết hơn

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE CATALOG HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG APS4-5-6H HÀ NỘI - 2016 I. GIỚI THIỆU THIẾT KẾ 1. Tiêu chuẩn thiết kế 1.1. Căn cứ thiết kế: 1.1.1. Bản vẽ kiến trúc và yêu cầu từ khách hàng 1.1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專一試題 1. hûv±ç (A) Îu (B) 4 C ðâ (C) ôôô (D) «100 C. A B C ABC iø A C yî 4 7º B Îl (A) 6 (B) 48 (C) 96 (D) 108 () hº 5 C1 atm 4.5. k NaN(s) Na(s) N(g) u húlx NaN(Na ) (A) 4. x (C) 97.5 x (B) 65 x (D) 10 x 4.

Chi tiết hơn

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8

NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 8 Trường THCS Tân Bình Lớp... Họ và tên:... GỢI Ý ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: HÓA 8 Giáo viên nhóm hóa I. LÝ THUYẾT: 1. Chất: Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Vật thể là

Chi tiết hơn

Bé Giao th«ng VËn t¶i

Bé Giao th«ng VËn t¶i DANH SÁCH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH VIỆN CƠ KHÍ TT Nghiên cứu sinh Hƣớng nghiên cứu 1. Nguyễn Vĩnh Hải 2. Nguyễn Dương Nam Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số áp suất, lưu lượng của hỗn

Chi tiết hơn

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: -

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: - I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên: LÊ ANH TUẤN Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Học hàm/ học vị cao nhất: PGS. TS Đơn vị công tác hiện tại: - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano, Trường ĐH Phenikaa

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Ứng dụng mô hình MIKE 1 FM mô phỏng chất lượng nước khu vực ven biển Đình Vũ Trần Hồng Thái Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bài nhận ngày 13 tháng 7 năm 17, nhận đăng ngày 3 tháng 1 năm 17) TÓM

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CNTP-15-NGUYEN VAN MUOI(92-97)26

Microsoft Word - CNTP-15-NGUYEN VAN MUOI(92-97)26 DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.026 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐIỀU KHIỂN ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔ TỪ CÁ LÓC NUÔI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Văn Mười và Trần Thanh Trúc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH: CÔNG NGHỆ DỆT, MAY Tên chương trình:

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 13 (1) (2017) 104-110 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Phan Thị Thanh Diệu 1,*, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long 2, Lữ Thị Mộng Thy 1, Võ Phạm Phương Trang 1 1 Trường

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------------- Nguyễn Sáng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG Chuyên ngành: Môi trường

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013)

ISSN: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Journal of Science, Can Tho University Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Säú 28a (2013) Volume 28a (2013) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số: 28a (Volume 28a) (2013) Tổng Biên tập (Editor-in-Chief) PGS. TS. Hà Thanh Toàn Phó Tổng Biên tập

Chi tiết hơn

HWAHAK KONGHAK Vol. 38, No. 3, June, 2000, pp (Journal of the Korean Institute of Chemical Engineers) Microemulsion Pd/ZrO 2 Pd ( ,

HWAHAK KONGHAK Vol. 38, No. 3, June, 2000, pp (Journal of the Korean Institute of Chemical Engineers) Microemulsion Pd/ZrO 2 Pd ( , HWAHAK KONGHAK Vol. 38, No. 3, June, 2000, pp. 355-359 (Journal of the Korean Institute of Chemical Engineers) Microemulsion Pd/ZrO 2 Pd (1999 11 17, 2000 1 6 ) Size Control of Pd Particles of Pd/ZrO 2

Chi tiết hơn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC CỬA SÔNG LỚN ĐẾN XÂM NHẬP MẶN VÀO HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lương Quang Xô 1 Tóm tắt: Đồng bằng sông

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC CỬA SÔNG LỚN ĐẾN XÂM NHẬP MẶN VÀO HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lương Quang Xô 1 Tóm tắt: Đồng bằng sông ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC CỬA SÔNG LỚN ĐẾN XÂM NHẬP MẶN VÀO HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lương Quang Xô 1 Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ lưu sông Mekong, có địa

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CHÂN VỊT TÀU THỦY CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÁNH EVALUATING THE STRENGTH OF BUILT-UP PROPELLER TÓM TẮT Ngày nhận bài: 21/01/2016; Ngày phản biện thông qua:

Chi tiết hơn

Exam 1 Information 332: 345 Fall 2003 Exam 1 results are posted on WebCT. The average is 17.5/35. Exam 1 solutions are on reserve reading in SERC Libr

Exam 1 Information 332: 345 Fall 2003 Exam 1 results are posted on WebCT. The average is 17.5/35. Exam 1 solutions are on reserve reading in SERC Libr Eam 1 Information 332: 345 Fall 2003 Eam 1 results are posted on WebCT. The average is 17.5/35. Eam 1 solutions are on reserve reading in SERC Library. Eam 1 books are in Professor Gajic s office, ELE

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Some results of caculations of the LOCA accident in nuclear reactors

Some results of caculations of the LOCA accident in nuclear reactors Đề xuất công cụ quản lý nguồn nước phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho cấp nước sản xuất nông nghiệp nhằm ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ SOME TOOLS FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR SUPPORTING DECISION-MAKING

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Sáng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 09/ 09/ 1986 4. Nơi sinh: Nghệ An 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày

Chi tiết hơn

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi

KHOA H C CÔNG NGH NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Mi NH H NG C A CÁC Y U T CÔNG NGH CHÍNH N KH N NG TRÍCH LY 1- DEOXYNOJIRIMYCIN (DNJ) T LÁ DÂU T M VI T NAM Hoàng Th L H ng 1, Nguy n Minh Châu 1, Nguy n Th Di u Thúy 1 TÓM T T T tiêu c a nghiên c u này là

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ HÓA HỌC T. 53(3) THÁNG 6 NĂM 2015 DOI: / ẢNH HƯỞNG CỦA NANOCLAY ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT

TẠP CHÍ HÓA HỌC T. 53(3) THÁNG 6 NĂM 2015 DOI: / ẢNH HƯỞNG CỦA NANOCLAY ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TẠP CHÍ HÓA HỌC T. 53(3) 385-389 THÁNG 6 NĂM 2015 DOI: 10.15625/0866-7144.2015-00149 ẢNH HƯỞNG CỦA NANOCLAY ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY DER 331 GIA CƯỜNG BẰNG SỢI THỦY

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

NguyenThanhLong[1]

NguyenThanhLong[1] PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN CHỦ YẾU Ở TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Thanh Long 1 ABSTRACT This study was conducted in two coastal Long Phu and Vinh Chau districts of

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TP13-LE THI BICH PHUONG(84-91)

Microsoft Word - TP13-LE THI BICH PHUONG(84-91) TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG HÓA TINH BỘT BẮP NẾP BẰNG ENZYME GLUCOAMYLASE Lê Thị Bích Phương 1 và Nguyễn Minh Thủy 2 1 Học viên cao học CNTP K19, Trường Đại học Cần Thơ 2 Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 18-TNN-34HUYNH VUONG THU MINH( )

Microsoft Word - 18-TNN-34HUYNH VUONG THU MINH( ) PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG Huỳnh Vương Thu Minh 1, Hồ Yến Ngân 1, Đinh Diệp Anh Tuấn 2 và Nguyễn Hiếu Trung 1 1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên

Chi tiết hơn

Vũ Hoài Nam-Mạng và Hệ thống điện

Vũ Hoài Nam-Mạng và Hệ thống điện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN PHƢƠNG NAM PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHẾ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện Mã số: 62525005

Chi tiết hơn

Công tác lựa chọn thành phần cấp phối RCC cho thủy điện Lai Châu trong phòng thí nghiệm 1. Mở đầu Nguyễn Tài

Công tác lựa chọn thành phần cấp phối RCC cho thủy điện Lai Châu trong phòng thí nghiệm 1. Mở đầu Nguyễn Tài Công tác lựa chọn thành phần cấp phối RCC cho thủy điện Lai Châu trong phòng thí nghiệm 1. Mở đầu Nguyễn Tài Sơn Công ty Cổ phần TVXD Điện 1 Công trình thủy điện Lai Châu nằm trên sông Đà, trong bậc thang

Chi tiết hơn

01 (new).indd

01 (new).indd Improving Water Resistance Effi ciency of the Earth Building Wall by Natural Coating Materials Narathip Thubthun E-mail : arch.11007@gmail.com 1 2-3 4 : 6, 3 : 7 2 : 8 3 3 1 1 2 Abstract This research

Chi tiết hơn

43(1)-15.fm

43(1)-15.fm Korean Chem. Eng. Res., Vol. 43, No. 1, February, 2005, pp. 129-135 Ks WÇÓ @` óslã Z / / k ãò H/ dhàhê 200-701 ãò [wq ÁÉ2Ÿ 192-1 (2004 6ö 8³ [, 2004 10ö 18³ >) Efficient Desulfurization and Denitrification

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG TH

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG TH 55 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG THÔNG QUA MÔ HÌNH HỒI QUI Tóm tắt ThS. Nguyễn Văn Sơn Châu * TS. Nguyễn Văn Ngọc ** Mục

Chi tiết hơn

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 E b 1 4 ik ik y y x ( x x y ( ) 0 ) 0 ik 2 ( z d ) x, y, z G by e e e d K x dk 2 y ~ (2.7.a) Từ đó, có thể

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 E b 1 4 ik ik y y x ( x x y ( ) 0 ) 0 ik 2 ( z d ) x, y, z G by e e e d K x dk 2 y ~ (2.7.a) Từ đó, có thể b 1 4 ik ik ( ( ) ) ik 2 ( z d ),, z G b e e e d K dk 2 ~ (2.7.a) Từ đó, có thể ác định các thành phần của trường ở khu a do dòng hướng theo trục ˆ được ác định như sau: mn mn ik Z e 2 r r K K cos sin(

Chi tiết hơn