!" $#%'& ()%+*,-&.%+,0/1 23,45 +6%+78%+9 D B4 9EFHGI6JKGLMNOI$PQ +J6FHGRHPQSPQTNUV6NUOF'JWSPYXZUVPYR4[\UFHTUVPQOFYU]^XZVPYG NOGVPQFHG`

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!" $#%'& ()%+*,-&.%+,0/1 23,45 +6%+78%+9 D B4 9EFHGI6JKGLMNOI$PQ +J6FHGRHPQSPQTNUV6NUOF'JWSPYXZUVPYR4[\UFHTUVPQOFYU]^XZVPYG NOGVPQFHG`"

Bản ghi

1 !" $#%'& ()%+*,-&.%+,0/1 23,45 +6%+78%+9 D B4 9EFHGI6JKGLMNOI$PQ +J6FHGRHPQSPQTNUV6NUOF'JWSPYXZUVPYR4[\UFHTUVPQOFYU]^XZVPYG NOGVPQFHG`ZàU]bRHPYI6]$cB 'd6ryi6ffegxaes`hji JkUFYXaUV6NOmlnXZV_coSFYRqp5GLrPYd6URHJWSPYXZOV PYR\XaR5`ZXZRfPQO]tskUàGu[TB wv-rfc xscg` XaV6]6XZNUSPQORyPYdWSPzPYd6 {JWSPYXZOV Px[?RmNOUV6RHGFYO] }PxPQd$XZRzJkGXZVPxXZVPYd6bRHPYI6]$cB~ à`\gspqd6of esài6ur4fht`zuv$epqdki6vpqxa`]6uspqd^gl PQd6TJWSPYXZOV PUB B $Bƒ v $Bƒ $B v B Bƒ v gb v l p^ ˆGV6RHPYFYI6NjPPYd6 )/)SJ6` VgŠ OXZUFˆRYI6Ffe XŒeS`LnI6V6NjPQXZGV^ORHPYXZtSPQGFOB l D zj$pyrqp l swpk2fyo[-pqd$ )EFQJ6dKGL PQd$TLnI$V6NOPYXZGV^XZVbJWSFHPxl pžb l _J$PYRqp D

2 l NopK VPYUFYJ$FYOP=PQd$4eSàI6?GLkPQd$0RHI6FHegXŒeS`6NUI6FfeSP\ cufyrob & dwsp5]6ggurpqd$0v I6xsCOF FHUJ6FHURHUVPŽ l _J$PYRqp B4 'd6]wspqysco`zg [ RYd6G [4RˆPYd6[\UXaEdPo $XaV EFY!RU ggl@pqd60egxapqfhugi$rˆd I6!GFˆXaVb yfys6s6xœpqrub,s$s6xap D :jl P4Oc D B D D B D B D B D B,0XaEdP'Oc D B D B D B D Bƒ D B l p{& d6spkxzr{pyd6 ~ JkoFH Vr RbFYV6š NOGFYFHU`ZSPQXaGV NUGgOœ!NOXZUVPKLnGF PYd6 ~RYRHG NOX SPYXZGV skop [\UOV PQd$TegXŒPQFYOGI6R4d I6!GF'XZVbPQd$ )àol P0V$]^FHXZEdP4jcURQ l D mj$pyrqp l swp{& d6sp_xzr)pqd6z $ŠžeS`ZI6tGL4PQd6tPQURfP_sWRHU]ŸGV PQd6 RHPq}PQXZRfPQXaN XZV J6FHP^l pj [4d$UV PYd6T`ŒPQUFHVWSPYXaeXZR?JkGRHXaPQXŒeNOGFYFHU`ZSPQXaGV skop [\UOV^PYd6P [ˆG_jcURQ & dwsp']6gzcgi NOGV6NO`ZI6]6 )I6RHXZV6E! 1 l _J$PQRQp

3 $B4 FQV$]6G RQStJ6à GSLT ~Uà]6UFHàc t`zorm[?r ]6FQo[4V LnFHG osnqd GLPYd6FYO RHPQSPQOR l `ZGFHXZ]W &ORHP? XZFYEXZV6XZ)SV6]b/TV6RYRqpŽB\SNqdbJCOFYRYGV{RYI6FfejcU]K[ˆR'RHšU]b[4d6jPQd6OF d6^dw]ªry!gšsu]. «cufyrtgl!gfh^]$i6fyxav6e d6xzr_`zxœlnopyxz! lncurq}v6g p_v6] [4d$OPQd$UF!d6 dws]{oeuf'skuuvb]$x EV$GRYO]{[4XaPQd{xRYOFYXZGI6RˆàI6V6Ez]6XaRYURY _l corqsv6gpjb5 'd6fhuryi$àpqr\lnfyg PYd6URHyRfPqSPYUR0FYTRHd6G [4V sku`zg [TB àgfyxa]w &<URfP4 XZFHEXZV$X ài6v6e_]6xaryosry `ZI6V6E_]6XaRYURY (=OR G (=OR G v cur v cur tgšu] V$G D D gtgšsu] V$G D /TV$RQR `ZI$V6E_]6XZRHoRH (=UR 0G v (=OR gtgšsu] 0G D *0RYXZV$ETPYd64RHPQSPQOR\SRs6`ZGgNqš RU NUGV$]6I6NOP5PYd6 'PQURfP5PQGTRYOXŒLkPYd6UFH4XZRJkGRYXŒPQXae4RYRHG NOX SPYXZGV skop [\UOV«dWoegXZV6E_RY!GšSU] v cofhrv$]^pyd6txzv6noxz]6ov6nutglm`zi6v$e!]$xzryurysb l p^ PqSPYTPYd6TV I6`Z`:V$] SàPQOFYVW}PQXae +dc JkGPYd6URHURUB l mj$pyrqp l swp^ ˆGV6RHPYFYI6NjPzPQd6 _PQORHPyRHPQSPQXaRHPQXaN V6]<RHPq}PQtV SJ6J6FYGJ6FYXZSPQ NOGV6NUàI6RYXaGV~I6RYXaV6E ~ ƒ gb l D mj$pqrqp

4 6B0>ˆFHXZj 6cKV6Rf[ˆOFUNqd^GLMPYd6 +LnG`ZàG [4XZV6E6" l p{& #0= XZR5PQd6±GV6Nqš d6oufyžš UFHJ6RHPYFQmPQURfP?I6RHU]KV$] & #4( XZR=XaP\J6FYjLnUFYFHU]bG eof PYd6TEUV$UFQS`:àPYUFYV6SPQXŒePQORHPq l _J$PYRqp l swp{& d6sptfybpqd$^v I6à`4V6] àpyufhvwspqxœebdcgjcgspqd6oryur!lngfzpqd$ /+GàtGEGFYG e PQORHPŽ 2ORYNOFYXZsk +PQd6 +PYURHP0RfPqSPYXZRHPYXZNSB l _J$PYRqp l Nopb& d6sp0]6g OR0+ Š²eS`ZI$ +FYUJ$FYURHUVPŽ l _J$PYRqp l ]Wp{& d6sp_[?r_pqd$^j$i6fyjkgrykglpqd6k!opyd6g ] [\ RfPQI6]$XZU]ŸPQG NOFYo}PQ^~!GV6GSPQGV6 FHU`ZSPQXaGV6RYd$XZJ{³6PU WXžB BŒ $[4d6UV^[ˆGI6`Z]b[\yI6RHyXŒPŽ l _J$PYRqp

5 l opb& d6sp0xzr?pqd$ )J$I6FYJkGRY )GLMI6RYXaV6E!mNUG esfyxzspq +XaV^V$GV6JWFY!OPQFHXZN '%' l _J$PQRQp B4 RYI6Ffejc [ˆRNOGV6]6I$NOPQO] PQG!]6jPQUFHtXaV6T[4d6OPYd6UFtOV«FHy!GFY +L oegfqs6à +PQG [?SFY] d I6tV^NU`ZGV6XZV6EzPYdWVK[ˆGtOV FHB= RQ!J6`Z +GSL D m[\gtov SV6] RY!J6`Z +GL D mtov [\UFHyI6RHU]B5=Nqd JCOFYRYGV^[ˆR0NU` SRYRYXŒ³WU]^R'L oegfqs6à +GF'GJ6JkGRHU]B L oegfys6à GJ$JCGRHU] [\GtOV D!UV l p^ PqSPY PQd$ V I6`Z`V6] àpyufyv6spqxœe^d cgjkgpqd$uryor{lngf_pqd6xartj6fhgs6àu^bµ>\ RYI$FY PYG ]$O³WV6yà`JWFYtjPQOFYR'I6RHU] XaVbPQd6T]6ORYNUFHXZJ$PYXZGVrB l _J$PYRqp l swp^ ˆGV6]6I6NjP=XZRHd6UFO R Ži$NOPPYURHPLnGFMPYd6XZRMJ6FYGs$`ZU^BMXZV6]yPQd6 Š²eS`ZI$ \LnGF PQd6XaRMPQORHPUB l D zj$pqrqp

6 l Nop^*0RYXaV6E ƒ g $[4dWSP0NUGV6NUàI6RYXaGVKXZR'FYUNqd6O] swrhu]^gvkpqd6xar']wspq l mj$pyrqp l ]Wp{& d6spaxzr JkGXZVP URHPYXZtSPQ <GLmPQd$ G ]$]6R FYSPQXaG XZVµPQd6XaR J6FHGs6`ZO l Gg]6]6R LnGF!UVWSG ]$]6R'LnGF?[ˆGtOVhpY lžzj$pyrqp l op^mxzv6] V«NUGV$³6]6UV6NO _XZVPQOFHeS`MLnGFPQd$zPQFYI$zG ]$]6RFQ}PQXZG$B!l EV6GFYxPYd6xL NjP PYdWSP4PQd$ )Gs6RYOFHeO] NOGI6VPQRFYTRH à`zof\pqd6v ]$URYXaFQs$`ZBƒp l mj$pqrqp

7 $B4;MUFYRHGV6Rb[\UFYAPYXZ!U] XaV NUG!J6àOPQXaV6E!GPQGFfŠ RHš XZ`Z`?PQRYšwl XaV.tXa`Z`ZXaRYONUGV6]$RqpjB- 'd6 ]W}Pq{lnRYd6G FHšgXaV6RYGV{]6XZRHoRH JW}PQXZOVPQR0V6]^_RQ!J6`ZGLMLnGI6F4V6GFYt`CJCOFYRYGV6RUB 0GFYt`ž" ;FYš XZV$RYGV"¹ D l pk*0rympqd$xzr]w}pq PQGb³WV$]<SVAURHPYXZtSPQxGL5PQd6m!U]6XZV«XaV6NUFHoRHmXZV«PQXat )LnGFJkUFŠ LnGFY!XZV6EPYd6XZR{PQRYš RYRHG NOX SPYU].[4XaPYd.; FHšgXaV6RYGV RK]6XaRYURYS PQdW}PKXZRU 4³WV6] PQd$ JkGXaV P4ORHPYXZtSPQSB l mj$pyrqp l swpkmxzv6]^v ºNUGV$³6]6UV6NOyXaVPQUFfeS`LnGF?PQd$ )J6FQ!OPYUF']6ORYNOFYXZskU]^XZVKJWSFHPyl pjb l mj$pqrqp l NopK VPYUFYJ$FYOPtPQd6^NUGV$³W]6OV6NU XZVPQOFHeS`?LnGI6V$] XZVªJWFfP l shpž \PQd6SP!XZRU =[4dWSPtXZRmPQd$!oSV6XZV6E_GL PQd$XZR'XZVPYUFHeS` l mj$pyrqp

8 »:¼_½ ¾«À:Ák½ Áh Ã:Ä)À ÅÆkÇ^½ ÇgÈ ÉuÀ Ç ÂmÊkÈ Ì Ák½ŸÉuÀ È Ï È ½:Å$ÉuÈnÁC½5ÑŒ» XZEVWSPQI$FY

Gia Sư Tài Năng Việt HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm

Gia Sư Tài Năng Việt   HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số? *** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999. Vậy TBC các số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 =

Chi tiết hơn

L mu N, Ešl ce Sf l fe pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm nr hoñ Phone : (03523) / FAX : (03523) - 25

L mu N, Ešl ce Sf l fe pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm nr hoñ Phone : (03523) / FAX : (03523) - 25 L mu N, Ešl ce Sf l fe - 733129 pà al në Zl fëbj h oñ i añ pwœ² ¹ fë u Se u abé hm 2019-20 nr hoñ Phone : (03523) - 258030 / 258100 FAX : (03523) - 258030 Website : kaliyaganjcollege.ac.in Admission Link

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học 27-28 Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn học: LC12 Khối lớp: ĐH, CĐ Hình thức thi: Tự luận Thi ngày

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề : ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP : Bậc III I. MÔ TẢ BÀI THI MODUN

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không D không thể nhỏ hơn dung kháng Z C Câu 6: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi U AC một hiệu điện thế U DC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam SỞ GD&ĐT KONTUM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC TRƯỜNG THPT DUY TÂN MÔN: TIN HỌC - LỚP: 10 Thời gian: 45 phú

Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam SỞ GD&ĐT KONTUM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC TRƯỜNG THPT DUY TÂN MÔN: TIN HỌC - LỚP: 10 Thời gian: 45 phú SỞ GD&ĐT KONTUM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT DUY TÂN MÔN: TIN HỌC - LỚP: 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Hãy chọn đáp án đúng nhất Câu 1: Thứ tự của đơn vị đo thông

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM Vĩ mô Quý 2 Triển vọng TTCK Nội dung chính I. Triển vọng kinh tế thế giới II. Triển vọng kinh tế Việt Nam III. Triển vọng thị trường chứng khoán 09/05/2017 2 TS. Đỗ Thái Hưng Triển

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG PHÒNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 34 /2019/TB-ĐH LƯU HÀNH NỘI BỘ TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019 THÔNG BÁO V/v đăng ký

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PVD - Khuyen Nghi MUA

Microsoft Word - PVD - Khuyen Nghi MUA SAIGON SECURITIES INC. PVD (PVDrilling) Company Visit October 2011 Tổng quan 2011: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 dự kiến sẽ cao hơn quý 2 chủ yếu do không phải trích lập Quỹ Phát triển Khoa học

Chi tiết hơn

The Total Economic Impact™ Of IBM Security Guardium

The Total Economic Impact™ Of IBM Security Guardium Nghiên cứu Tổng Tác động Kinh tế (Total Economic Impact ) của Forrester do IBM Ủy quyền Tháng 4 năm 2018 Tổng Tác động Kinh tế (Total Economic Impact ) của IBM Security Guardium Các khoản Tiết kiệm Chi

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

PowerPoint User’s Guide

PowerPoint User’s Guide Dãy sản phẩm Chevron Vietnam Sản phẩm và đơn vị lưu kho SKU Các sản phẩm được phân biệt bằng: tên & độ nhớt - Ví dụ: Delo Silver SAE 40 và Delo Silver SAE 50 - Chevron Việt Nam có khoảng 110 sản phẩm SKU

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13 /TB-PĐT.

0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13 /TB-PĐT. 0TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc : 13 /TB-PĐT. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 THÔNG BÁO

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1.Tên đơn vị tổ chức: Ngân hàng TMCP Á Châu (gọi tắt là ACB) 442 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3929. 0999 Fax: (028) 3839.9885 2. Hàng hóa,

Chi tiết hơn

CÔNG TY VIỄN THÔNG & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CÔNG TY VIỄN THÔNG & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG BÁO GIÁ THAM KHẢO 1. Bảng giá tham khảo STT Công suất 1 kwp * 1 < 5 kwp 24 triệu đồng 2 Từ 5 kwp đến 10 kwp 22 triệu đồng 3 Từ 10 kwp đến 30 kwp 20 triệu đồng 4 >30 kwp 18 triệu đồng * trên thay đổi tùy

Chi tiết hơn

Bản tin Daily

Bản tin Daily Triệu XIN CHÀO VIỆT NAM 04-03-19 Biến động thị trường 01/03 1T (%) 3T (%) VN 979 7.8% 5.7% GTGD 4,056 (Tỷ đồng) Khối ngoại mua ròng -100 (Tỷ đồng) Nguồn: Bloomberg-Finpro Biến động VN- 1 năm 1,300 1,200

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nội dung 04 Hướng dẫn an toàn và các điều cần lưu ý 05 Phần 1: Giới thiệu chung về sản phẩm HANET PlayX One 06 Bộ sản phẩm HANET PlayX One 07 Mặt trước 07 Mặt sau 08 Mặt trên 09 Điều

Chi tiết hơn

Bản tin Daily

Bản tin Daily Triệu XIN CHÀO VIỆT NAM 19-06-19 Biến động thị trường 18/06 1T (%) 3T (%) VN 944-3.3% -6.7% GTGD 3,780 (Tỷ đồng) Khối ngoại mua ròng 16 (Tỷ đồng) Nguồn: Bloomberg-Finpro Biến động VN- 1 năm 1,050 1,000

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

XEÙT GIAÛM HOÏC PHÍ

XEÙT GIAÛM HOÏC PHÍ A. 1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục, tuyên truyền theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường trong sinh viên. 2. Thực hiện tốt công tác quản

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Driven by performance Engine Bearing MODEL ENGINE TYPE OEM CYLINDER ITEM PART MITSUBISHI G52B G54B 4G52 4G53 4G54 MD Md MAIN MS-1819A MD02

Driven by performance Engine Bearing MODEL ENGINE TYPE OEM CYLINDER ITEM PART MITSUBISHI G52B G54B 4G52 4G53 4G54 MD Md MAIN MS-1819A MD02 MITSUBISHI G52B G5B G52 G53 G5 MD02815 Md020 MS-1819A MD0230 MD0285 Md05035 CB-1131A SS 32A09-00010 32A19-09010 32A19-09011 S2E S3E SE SE 309-00100 319-02100 MP12A RP12A MP128H RP128H D20, D20-T D21 D22,

Chi tiết hơn

PM Nhà thông minh WIFI

PM Nhà thông minh WIFI PM Nhà thông minh WIFI 1 Giới thiệu Trong vài năm qua, Kết nối vạn vật IoT (Internet of Thing) đang phát triển mạnh mẽ là xu hướng tất yếu của thế giới để giúp mọi người có cuộc sống tiện ích và thú vị

Chi tiết hơn

I- Giới thiệu Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng Google Driver Ngày 27/4, Google chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ Drive với 5GB dung lượng miễn phí.

I- Giới thiệu Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng Google Driver Ngày 27/4, Google chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ Drive với 5GB dung lượng miễn phí. I- Giới thiệu Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng Google Driver Ngày 27/4, Google chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ Drive với 5GB dung lượng miễn phí. Đây là dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng lưu trữ

Chi tiết hơn

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO:.85602.. /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH Ve vik'c cap chting nh4n cho cfic thi sinh d#t ket

Chi tiết hơn

?ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI QUANG HUY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN THEO TIẾP CẬN GIÁO DỤC SO

?ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI QUANG HUY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN THEO TIẾP CẬN GIÁO DỤC SO ?ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI QUANG HUY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN THEO TIẾP CẬN GIÁO DỤC SO SÁNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 9 14 01

Chi tiết hơn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định /QĐ-ĐHTD, ngàyoẵ tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SV NCKH ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM HỌC STT Tên đề tài SV/ Nhóm SV thực hiện 1. Xây dựng Website Đoàn Hội Đại Phạm Hữu Thành họ

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SV NCKH ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM HỌC STT Tên đề tài SV/ Nhóm SV thực hiện 1. Xây dựng Website Đoàn Hội Đại Phạm Hữu Thành họ DANH SÁCH ĐỀ TÀI SV NCKH ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM HỌC 2013 2014 STT Tên đề tài SV/ Nhóm SV thực hiện 1. Website Đoàn Hội Đại Phạm Hữu Thành học Thủ Dầu Một 2. Nghiên cứu ứng dụng phân tích, thiết Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GA_KT DO LUONG_LQHuy_C17_Do luu luong_8.doc

Microsoft Word - GA_KT DO LUONG_LQHuy_C17_Do luu luong_8.doc CHƯƠNG 17. ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ (2 LT) 17.1. Cơ sở chung và phân loại các phương pháp đo lưu lượng. 17.1.1. Cơ sở chung về đo lưu lượng chất lỏng và chất khí (chất lưu): Chất lưu là các môi

Chi tiết hơn

Document1

Document1 S òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç } {z @ áí Ôm @ bi@åi@a jç@åi@œíœèûa jç,, :,,, :,, : :,, òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç T,, ;,,, @ âbèûa@îöšûa @ b aë@ñìç Ûaë@õbnÏ aë@òîàüèûa@tìzjûa@pa a * * * U òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ig5A2

Microsoft Word - Ig5A2 3 Biến tần hoàn hảo & Mạnh mẽ Starvert ig5a 0.4~7.5kW 3Pha 200~230 Vol 0.4~7.5kW 3Pha 380~480 Vol Thiết bị Tự Động Hoá Biến tần STARVERT ig5a LS Starvert ig5a có giá cả cạnh tranh và các chức năng nâng

Chi tiết hơn

Phòng GD& ĐT Huyện Dầu Tiếng

Phòng GD& ĐT Huyện Dầu Tiếng TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Ngữ văn - LỚP: 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC , T

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC , T TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TRUNG TÂM KHẢO THÍ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NHẬP MÔN VIỆT NGỮ (VLC5040) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019, THI LẦN 1 THI NGÀY 11.11.2018 PHÒNG THI: 604-C CA 1

Chi tiết hơn

CÂP NHÂT CÔNG TY PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CẬP NHẬT CÔNG TY Thứ 4, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Đà tăng chậm lại do cung giá cao Ngành

CÂP NHÂT CÔNG TY PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CẬP NHẬT CÔNG TY Thứ 4, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Đà tăng chậm lại do cung giá cao Ngành CÂP NHÂT CÔNG TY CẬP NHẬT CÔNG TY Thứ 4, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Đà tăng chậm lại do cung giá cao Ngành Ngân hàng: Tác động của kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng và các quy định mới 02.10.2015 Tải về

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT SỐ 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Đại tá, Tiến sỹ Lê Xuân Viên Phó Cục trưởng NỘI DUNG

Chi tiết hơn

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文 Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 1 SAN Cisco MDS 9706 SAN Cisco MDS 9706IBM (FICON) (FCoE) (TCO) 1. Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 SAN SAN MDS 9706 SAN 192 16 Gbps 10 Gbps FCoE 12Tbps VSAN SAN Fabric VSAN

Chi tiết hơn

Bản tin chứng khoán tuần Vietnam Ngày 17/06/2019 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật

Bản tin chứng khoán tuần   Vietnam Ngày 17/06/2019 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật www.phs.vn Vietnam Ngày 17/06/2019 Phòng phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM Điện thoại: (84-28) 5 413 5479 Fax: (84-28)

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do - 11?nh phtic S6: - 5 9 5 /TB -CPCNNB -TCHC Tp. Ho

Chi tiết hơn

BM01.QT02/ĐNT ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC

BM01.QT02/ĐNT ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC BM01.QT02/ĐNT ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần: - Tên học phần:

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Toán Moonvn) 0 QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN (Phần ) Thầy Đặng Việt Hùng wwwfacebookcom/lyhung9 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài : [ĐVH]

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Chương 22: Động cơ nhiệt, entropy, và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học Một động cơ Stirling vào đầu thế kỷ XIX được miêu tả như trên hình 22.1

Chương 22: Động cơ nhiệt, entropy, và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học Một động cơ Stirling vào đầu thế kỷ XIX được miêu tả như trên hình 22.1 Chương 22: Động cơ nhiệt, entropy, và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học Một động cơ Stirling vào đầu thế kỷ XIX được miêu tả như trên hình 22.1. Không khí được nung nóng trong xi-lanh ở dưới nhờ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC Ver. 3 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KỸ SƯ CÁC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC 2 Thông qua Hội đồng KH&ĐT Phê duyệt của Hiệu trưởng Ngày tháng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08TI_19TB-Huong dan cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc

Microsoft Word - 08TI_19TB-Huong dan cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 FAX: +84 24 37684779 EMAIL: vr-id@vr.org.vn WEB SITE: www.vr.org.vn

Chi tiết hơn

Chương 5: Định giá chứng khoán ÔN TẬP CHƯƠNG 5: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN I/ Định giá trái phiếu 1. Lý thuyết - Trái phiếu (bond) là công cụ nợ dài hạn do

Chương 5: Định giá chứng khoán ÔN TẬP CHƯƠNG 5: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN I/ Định giá trái phiếu 1. Lý thuyết - Trái phiếu (bond) là công cụ nợ dài hạn do ÔN TẬP CHƯƠNG 5: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN I/ Định giá trái phiếu 1. Lý thuyết - Trái phiếu (bond) là công cụ nợ dài hạn do chính phủ hoặc công ty phát hành nhằm huy động vốn dài hạn - Đặc điểm của trái phiếu

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 015TI_19TB-Huong dan thang cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc

Microsoft Word - 015TI_19TB-Huong dan thang cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 FAX: +84 24 37684779 EMAIL: vr-id@vr.org.vn WEB SITE: www.vr.org.vn

Chi tiết hơn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC -------------------------------------- ------------------------ Số: 171/TB-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn